Zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2009"

Transkript

1 celkem Zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2009 Váţení, stejně jako v roce minulém roce si Vám i letos dovolujeme předloţit Zprávu o činnosti MěÚ za rok V úvodní části zprávy věnujeme pozornost personálním změnám, k nimţ v průběhu roku na úřadě došlo a zvláště nejdůleţitějším úkolům, které úřad řešil. V kapitolách následujících pak vedoucí odborů představují specifickou práci svých odborů v roce Věřím, ţe i přes určitou nesourodost ve způsobu předkládání stěţejních informací je v komplexu zpráva vypovídající. Pokud by však z Vaší strany byly jakékoliv připomínky či poţadavky na doplnění, rádi vše do konečné verze zprávy zapracujeme. Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice Organizační struktura Schválená organizační struktura MěÚ Mimoň, pověřeného úřadu, vykazovala k , stejně jako v roce minulém 43 pracovních míst. Dále má město uzavřeno 7 pracovních smluv s pracovníky Městské policie v Mimoni (orgán města), kteří jsou v přímé podřízenosti starostovi. Evidenční stav zaměstnanců : z toho (z celkového počtu): ženy Dělníci + pomocný obslužný personál THP + ostatní odborní pracovníci OZP / TZP starobní důchodci mladiství občané z EU (mimo ČR) cizinci ostatní THP = technicko-hospodářský pracovník OZP = osoby se zdravotním postižením TZP = těžce zdravotně postižené osoby Změny ve stavech zaměstnanců: V průběhu roku se z rodičovské dovolené vrátila jedna pracovnice, jedna na mateřskou dovolenou odešla a jedna dosud na rodičovské dovolené setrvává. V důsledku odchodu jedné z pracovnic na mateřskou dovolenou, bylo v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent SO. Z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů ţadatelů o zařazení do výběrového řízení byl konkurz zrušen. Situace byla dočasně řešena uzavřením pracovního poměru na dobu určitou s bývalou pracovnicí odboru, nyní ve starobním důchodu. Pro rok 2010 plánujeme vyhlášení výběrového řízení na výše uvedenou pozici, dále na částečný pracovní poměr pro pozici referent správního odboru pro agendu přestupků (0,25 úvazku) a na pozici referent státní správy pro oblast ochrany ţivotního prostředí. Se zajištěním kvalifikovaného zástupu za dlouhodobě nemocné pracovníky se úřad potýkal zvláště v závěru roku. Problém přetrvává i do roku následujícího, a to především v souvislosti se zajištěním profesionální správy sítě výpočetní techniky. 1

2 Veřejně prospěšné práce: Od dubna loňského roku byly uzavřeny na základě dlouhodobé spolupráce s Úřadem práce v České Lípě pracovní smlouvy s 6 pracovníky zajišťujícími veřejně prospěšné práce ve městě. Na základě dobrých výsledků byly v závěru roku smlouvy prodlouţeny do dubna roku následujícího. Tito pracovníci se tak v loňském roce poprvé podíleli i na zimním úklidu a údrţbě komunikací. Dnes se jiţ obce naučily efektivně vyuţívat tuto nabídku pracovních sil k úspoře obligatorních výdajů spojených např. s čištěním města, údrţbou zeleně apod., a protoţe i zájem nezaměstnaných občanů o tuto pracovní příleţitost je veliký, rozhodli jsme se, ţe v roce 2010 poţádáme Úřad práce o poskytnutí dotace na zaměstnávání 9 pracovníků.určité organizační problémy s sebou samozřejmě zaměstnávání takového to počtu nezaměstnaných občanů přináší, věříme však, ţe je k všestranné spokojenosti společně vyřešíme. Od 1. června minulého roku si mohou lidé, kteří jsou déle neţ půl roku v hmotné nouzi, zlepšit svou finanční situaci vykonáváním tzv. veřejné sluţby.tou se rozumí pomoc obci například při udrţování čistoty ulic, veřejných prostranství či pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Protoţe institut veřejné sluţby chápeme jako příleţitost pro občany v obtíţné ţivotní situaci, vytvořili jsme zájemcům takové podmínky, aby veřejnou sluţbu mohli bezproblémově vykonávat. Celkem tito občané odpracovali pro obec v rámci Veřejné sluţby za uplynulých 6 měsíců 784 hodin práce. Prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MěÚ V souladu se zákonem č. 320/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, byly v průběhu roku ukončeny tříleté plány vzdělávání úředníků. ( Povinnost 18 vzdělávacích dnů v průběhu tří let). V roce 2009 tak zaměstnanci absolvovali více jak 550 hodin při účasti na vzdělávacích modulech s cílem prohlubování jejich kvalifikace. Při výběru byl důraz kladen na získání kvalifikovaných pracovních zástupů zaměstnanců, zvláště při výkonu státní správy, dále získání odborných dovedností pro agendu vymáhání pohledávek, veřejných soutěţí, pro připravované změny v účetnictví apod. Vzhledem k blíţícímu se,,roku voleb vykonaly další tři pracovnice kvalifikační zkoušku k této problematice. V průběhu roku proběhlo i jedno vzdělávání vedoucího úřadníka, které je podmínka pro výkon svěřené funkce. Také v roce 2009 bylo zaměstnancům umoţněno prohlubovat si jazykové dovednosti školením organizovaným městem. Vzhledem k nutným úsporným opatřením bude pro rok 2010 tato nabídka odvislá od výše rozpočtem schválených finančních prostředků. Pro rok 2010 je v souladu se zákon naplánována -v případě třech úředníků- jejich účast na kurzech zakončených zkouškou odborné způsobilosti (výdaj cca ,- Kč). S cílem zvýšit podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním byly uzavřeny dvě smlouvy o podpoře při zvyšování kvalifikace. Náklady na vzdělávání úředníků Položka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výrazný pokles výdajů byl ovlivněn odkladem výše zmiňovaných zkoušek odborné způsobilosti úředníků na následující rok a dále systematickým vyhledáváním bezplatných vzdělávacích modulů. K základním úkolům MěÚ patří příprava materiálu pro jednání Rady města a Zastupitelstva a plnění úkolů vyplývajících z usnesení těchto orgánů. 2

3 V roce 2009 úřad připravil 945 materiálů pro jednání rady města a 282 pro jednání zastupitelstva. Zavádění nových agend do úřadu V souvislosti s elektronizací veřejné správy lze rok 2009 hodnotit jako zcela zlomový. Klíčovými pojmy se staly datové schránky,,,plátcovství DPH ve veřejném sektoru a reforma účetnictví. V nejbliţších letech přinese veřejným institucím a tedy i úřadům komunikace prostřednictvím datových schránek jistě nemalou úsporu nákladů i času. Jak tomu však u kaţdé nové věci bývá, na začátku, v situaci absence metodických instrukcí a nedostatečné legislativní opory pro nově zaváděné postupy, přinesly datové schrány většině úřadů především finanční a časovou zátěţ spojenou s,,nákupem,,technologie a nastavením nových vnitřních procesů. Plátcovství DPH: Podle 94, odst. 1 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsme se od stali plátcem DPH, tedy osobou povinnou k dani - náš obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhl částku uvedenou v 6,tedy 1 mil. Kč. Tato skutečnost s sebou přinesla rozsáhlou úpravu stávajícího účetnictví, revizi většiny uzavřených smluv apod. Úkolem pro nacházející období je navrhnout takové organizační změny, abychom mohli efektivně vyuţít dopady tohoto zákona pro rozpočet obce. Účetní reforma : V neposlední řadě je třeba připomenout i přípravu úřadu na zásadní změny v účetnictví, ke kterým došlo od a v nichţ bude v průběhu dalších let pokračováno. Usnesením č. 561/2007 ze dne bylo schváleno vytvoření nového účetnictví státu od , tvz, účetní reforma. Jejím základním cílem bylo vytvoření podmínek pro,,efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách tzn.:vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů a odstranění roztříštěnosti účetních evidencí a výkazů účetních jednotek propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu. Příprava na zahájení důsledné elektronizace a digitalizace účetních záznamů tak byla dalším úkolem, na který se úřad připravoval. Dopady hospodářské krize a realizace úsporných opatření Stejně jako většina jiným měst a obcí muselo i naše město jiţ v průběhu roku 2009 reagovat na rozvíjející se finanční krizi řadou úsporných opatření snaţících se alespoň částečně vyrovnat její dopady. V situaci, kdy se obce intenzivně snaţí vyuţít neopakovatelné příleţitosti v podobě evropských dotací, a hledají proto další finanční zdroje na jejich předfinancování, se stala propad plánovaných příjmů o to citelnějším. Protoţe omezit aktivity spojené s jiţ zahájenými či plánovanými investičními akcemi, pro něţ jsme evropské dotační prostředky získali, nebylo moţné, museli jsme niţší příjmy alespoň částečně kompenzovat úsporami v běţných výdajích a samozřejmě i v běţných výdajích na chod úřadu. Naplánované úspory se týkaly elektrické energie, tepla, materiálu, sluţeb školení, vzdělávání, ale i dopadu efektivní organizace práce apod. Dnes jiţ můţeme říci, ţe se nám oproti schválenému návrhu rozpočtu na rok 2009 podařilo uspořit ve výdajích úřadu o cca tis. korun.. Podle očekávání dopadl záměr sníţit náklady na elektrickou energii výběrem nového dodavatele formou elektronické aukce. Sníţení ceny el. energie o cca 27% se promítne aţ do výdajů roku 2010, je však zřejmé, ţe tuto metodu výběru dodavatelů je vhodné aplikovat mnohem šířeji. 3

4 V nejbliţší době bychom se touto cestou např.rádi pokusili sníţit náklady spojené s telekomunikačními sluţbami. O úsporách souvisejících s investicemi do sniţování energetické náročnosti domů více Odbor správy majetku a Odbor rozvoje města. Kontrolní systém a interní předpisy Tak jako v roce předcházejícím, i v roce 2009 jsme pokračovali v nastavování účinného vnitřního kontrolního systému, jehoţ předpokladem bylo důsledné vymezení kompetencí, prověření a aktualizace předpisů stávajících a samozřejmě zpracování celé řady nových interních předpisů. Celkem bylo vydáno 15 nových vnitřních předpisů, včetně Pracovního řádu pro zaměstnance úřadu a Kolektivní smlouvu. Proběhlé kontroly ať jiţ vnitřní či vnější ukázaly, ţe je samozřejmě stále co zlepšovat. Současně však můţeme s uspokojením konstatovat, ţe se nám jiţ většinu nálezů kontrol z minulých let podařilo odstranit a ţe při kontrolách nebylo ţádné z námi vydaných rozhodnutí zrušeno. V závěru roku byl náš úřad - na základě zákonné povinnosti - zpracovat,,informační strategii úřadu - testován. Atest kvality platný na další dva roky jsme úspěšně získali. (Atestu předcházel zpracování strategie informačního systému zahrnující popis uţívaných systémů, návrh vývoje, zabezpečení uţivatelských vstupů apod.) Kontrola provedená jinými orgány Úřad práce Česká Lípa - Únor 2009 Úřad práce Česká Lípa - Březen 2009 Krajský úřad Libereckého kraje - Březen 2009 Zaměření kontroly Kontrola zaměřena na hospodárné, efektivní a účelné vyuţití příspěvku na mzdové náklady, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na vytvoření 5 pracovních míst veřejně prospěšných prací. Kontrola zaměřena na plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením (dále jen OZP) na celkovém počtu zaměstnanců za kalendářní rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 města Mimoň Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Územní odbor Česká Lípa - Březen 2009 Státní okresní archiv Česká Lípa - Březen 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Odborový svaz státních orgánů a organizací - Květen Dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně Kontrola plnění zákona o archivnictví a spisové sluţbě Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR obnova pomníku obětem 1. světové války Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR rekonstrukce splaškové kanalizace v objektu bývalých kasáren v Mimoni Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR sever + 5 PC Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR přístavba tělocvičny T2 Kontrola svazového inspektora BOZP vykované ve smyslu 322 Zákoníku práce 4

5 2009 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly - Listopad 2009 Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stav. úřadu - Listopad 2009 Krajský úřad Libereckého kraje správní odbor - Prosinec 2009 Krajský úřad Libereckého kraje správní odbor - Prosinec 2009 Městský úřad Česká Lípa správní odbor - Prosinec 2009 Dílčí přezkoumání hospodaření města Mimoň za rok 2009 Kontrola zaměřena na výkon územní plánovací činnosti tj. pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v přenesené působnosti Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků Výkon přenesení působnosti na úseku agendy správního řízení o rušení údajů o místě trvalého pobytu Dohlídka matriční agendy Realizace víceletého záměru postupné opravy objektů MěÚ Skutečnost, ţe se městský úřad nachází v historických, byť,,památkově nechráněných budovách má jistě své kladné, ale i záporné stránky. Ve snaze po zachování historické autenticity objektu je třeba vţdy počítat s nákladnějším a sloţitějším průběhem rekonstrukce, na druhé straně revitalizace takové to budovy přináší oţivení historického centra města dalším architektonicky zajímavým objektem. Při dočasně zhoršených provozních podmínkách chodu úřadu se díky pochopení návštěvníků podařilo uskutečnit první etapu rekonstrukce budovy č.p.120 zahrnující výměnu části oken a úpravu společných prostor v prvním patře budovy radnice. I kdyţ víme, ţe právě nyní, v době probíhající finanční krize, nebude snadné uvolnit finanční prostředky na etapu druhou (dokončení výměny oken, oprava střešní krytiny, okapních svodů, fasády a v interiéru opravu omítek vestibulu a zadního schodiště), jsme přesvědčeni, radost z obnoveného půvabu této budovy ve středu města přinese radost všem. 5

6 Nejdůležitější úkoly pro rok 2010 Pokračování v,,elektronizaci veřejné správy (příprava elektronické podatelny projektová i organizační), realizace elektronické komunikace se zastupiteli města v souvislosti se zpracováním materiálů pro jednání, rozšíření vyuţití elektronického aukčního systému pro výběr dodavatelů apod.) Příprava na elektronickou spisovou sluţby a elektronickou archivaci dokumentů, která se od poloviny roku 2012 stane zákonnou povinností obce. Efektivnější vyuţití stávajícího programového systému Ginis vyuţívání modulu sledování smluv, příprava jednání RM a ZM apod. Vydání nového Spisového řádu a skartačního plánu, v němţ budou mimo jiné zachyceny aktuální změny spojené s komunikací prostřednictvím datových schránek Zajištění kvalifikované zastupitelnosti všech agend na úřadu (státní správy i samosprávy ) Vyhledávání efektivních nástrojů k úspoře mandatorních výdajů Nastavení vnitřních pravidel pro účinné a efektivní vymáhání pohledávek města, včetně personálního zajištění agendy. Vyřešení personálního zajištění agendy přestupků V rozsahu stávajících nákladů za právní sluţby - zajistit rozšíření jejich spektra tak, aby byly vytvořeny podmínky pro kvalitnější výkon agend v samostatné i přenesené působnosti. Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice Zpráva o činnosti správního odboru Počet pracovníků odboru: 8 (5 úředníků, 3 obsluţný personál) Provedená veřejnoprávní a vnitřní kontrola: Druh kontroly Vnitřní kontrola Veřejnoprávní kontrola Úsek matriční a občanské záleţitosti: Druh agendy Svatby Úmrtí Určení otcovství Druhopisy matričních dokladů Matriční doklady pro cizinu Potvrzení ze Sbírky listina a diagnóza úmrtí Změna jména a příjmení Výpis z Rejstříku trestů Zápisy do Zvláštní matriky Brno Manţelství uzavřené na městě Ralsko Ţádosti o osvědčení o státním občanství ČR Ţádost o občanský průkaz Vidimace a legalizace Ztráty a nálezy

7 Činnost komise pro občanské záležitosti V komisi pracuje 9 členek a tajemnicí komise. Komise se schází pravidelně 1x za měsíc. Činnost komise lze rozdělit do tří hlavních skupin: 1) Skupina Společenské akce pro děti a rodiče, pro seniory - Vítání občánků - Přivítání prvňáčků do školy - stuţkování předávání vysvědčení vycházejícím ţákům základní školy - Návštěva seniorů-jubilantů (70, 75, 80 a od 81 roků věku a více jiţ kaţdoročně) - Tématický zájezd - Návštěva divadla - Taneční zábava pro seniory v DKR - Setkání seniorů, kteří v daném roce dovršili 70 let, s představiteli města 2) Skupina Návštěva v Domově důchodců Den matek - Kaţdým rokem komise s představiteli města navštíví Domov důchodců. Předávají se dárky a je připraven hudební program. 3) Skupina Zajišťování Zlatých a Diamantových svateb - Na přání rodiny je uskutečněn slavnostní obřad Zlaté nebo Diamantové svatby v obřadní síni. Pokud manţelé nejsou schopni se tohoto obřadu účastnit v obřadní síni, navštěvují členky komise oslavence doma. Úsek evidence obyvatel, podatelny a spisovny: Statistika: Členění obyvatel /roky Části Mimoně /členění muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Mimoň I Mimoň II Mimoň III Mimoň IV Mimoň V Mimoň IV Srní Potok Vranov Celkem Celkem obyvatel Evidence obyvatel Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ţádosti o údaj z informačního systému Oznámení vlastníku objektu o změně počtu přihlášených osob Ţádosti o vydání potvrzení o trvalém pobytu Zveřejnění na úřední desce

8 Podatelna, výpravna a spisovna Došlá pošta Vypravené zásilky Poštovné Převzato do centrální spisovny 12,20 bm 19,30bm Navrţeno ke skartaci 13,95 bm 12,10bm Plakátování Datová schránka města Mimoň Město Mimoň zprovoznilo datovou schránku od Více informací o datových schránkách na Rok 2009 Přijaté datové zprávy 193 Vypravené datové zprávy 530 Úsek starosty města: Sekretariát Ţádosti o pověsti občanů (z přestupkového řízení) Stíţnosti Petice Partnerská města 8 Návštěva partnerského města Návštěva v partnerském městě Německo - Oelsnitz 0 0 Slovensko Nová Baňa 1 1 Polsko - Zlotorya 2 4 Jednotka dobrovolných hasičů Mimoně (dále jen JDH): Přehled výjezdů JDH Mimoně rok počet Z toho - mimo k.ú. Mimoň Druh zásahu Požáry Silniční Technická Ropné Planý Celkem nehoda pomoc produkty poplach Počet Náklady na provoz jednotky v tis. Kč: Druh dotace/rok Z rozpočtu města Z rozpočtu HZS ČR Z Fondu poţární ochrany LK

9 Z rozpočtu státu 2500 Celkem V roce 2008 poţádalo město Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v Praze o poskytnutí účelové dotace na zakoupení cisternové automobilové stříkačky CAS 20. Město Mimoň bylo zařazeno do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 na jeho pořízení s dotací 2500 tis. Kč. Zastupitelstvo města Mimoně schválilo zařadit částku tis. Kč do rozpočtu na rok Cisternová automobilová stříkačka byla předána městu Mimoň do uţívání dne Volby v roce 2009: Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech Obec: výsledky : Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % 9 Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů Celkem Činnost místní správy: Z činnosti místní správy spadá do kompetence odboru správa budovy a centrální zásobování (kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, nábytek, DHM, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, prádlo, oděv, obuv). Výdaje na činnost místní správy v % Rozpočet v tis. Kč Z toho : oprava a údrţba 18% 36% 63% - energie 20% 18% 12%

10 - programové vybavení 21% 10% 11% - spotřeba materiálu 41% 36% 14% Zapsala : Eva Kolaříková, ved. Správního odboruměú Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí Počet pracovníků odboru: 5 Vzájemná zastupitelnost všech pracovnic odboru je plně zajištěna. V průběhu kalendářního roku 2009 zajišťoval odbor svěřenou agendu v rozsahu výkonu přenesené působnosti na úseku: - dávek pomoci v hmotné nouzi - dávek sociální péče pro občany těţce zdravotně postiţené - výkonu sociálně-právní ochrany dětí V samostatné působnosti plnil odbor úkoly dle příkazů vydaných volenými orgány města nebo tajemníka městského úřadu. Jedním ze stěţejních úkolů bylo sjednocení Domova důchodců Mimoň a Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň o.p.s. v jedinou organizaci Sociální sluţby města Mimoň. Úsek dávek pomoci v hmotné nouzi Počet vyplacených dávek rok 2008 Počet vyplacených dávek rok 2009 Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení Mimořádné okamţité pomoci Celkem Počet podaných žádostí rok 2008 Počet podaných žádostí rok 2009 Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení Mimořádné okamţité pomoci Celkem Od roku 2009 je do systému pomoci hmotné nouzi zaveden nový institut veřejná sluţba, dle 18 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Na základě výše uvedeného, zabezpečuje náš odbor od letošního roku výkon veřejné sluţby, kdy na základě sepsané smlouvy je umoţněno osobě, která je v hmotné nouzi a pobírá sociální dávky tuto dávku zvýšit tím, ţe odpracuje minimálně 20 hodin ve prospěch obce. V roce 2009 se do výkonu veřejné sluţby zapojilo 15 občanů. 10

11 Úsek dávek sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené Počet vyplacených dávek rok 2008 Počet vyplacených dávek rok 2009 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům Příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáţe Celkem Čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené Dávky pomoci v hmotné nouzi Vyplaceno v Kč rok 2008 Vyplaceno v Kč rok 2009 Příspěvek na ţivobytí , ,- Doplatek na bydlení , ,- Mimořádná okamţitá pomoc , ,- Celkem dávky pomoci v hmotné nouzi , ,- Dávky pro zdravotně postižené Vyplaceno v Kč rok 2008 Vyplaceno v Kč rok 2009 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 4.800, ,- Příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáţe , ,- Celkem dávky pro zdravotně postižené , ,- Sociální dávky celkem , ,- Počet rozhodnutí, oznámení, výzev, odvolání Počet vydaných rozhodnutí Počet vydaných oznámení 11 Počet výzev Počet odvolání leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem V roce 2009 proběhlo 1 odvolací řízení, které KÚ Liberec potvrdil a odvolání klienta zamítl. Dále bylo vyřízeno 198 ţádostí od soudů, policie a dalších státních orgánů a evidována 1 ţádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky.

12 Ve spolupráci s občanským sdruţením Diakonie Broumov byly uskutečněny dvě humanitární sbírky. Úsek sociálně právní ochrany dětí Činnost na tomto úseku v roce 2009 byla zabezpečována jak pro Mimoň, tak pro okolní obce se kterými máme sepsánu veřejnoprávní smlouvu o sociálně-právní ochraně dětí. rok 2008 rok 2009 Zaevidované nové případy Počet spisů celkem V rámci této činnosti bylo působeno na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. Byly projednávány nedostatky ve výchově dětí, zanedbání školní docházky, poţívání alkoholických nápojů, návykových látek, trestné činy, ohroţování násilím. Na ţádost rodičů bylo zprostředkováno poradenství při uplatňování nároků dítěte např. vymáhání výţivného pro dítě a dalších nároků. V rámci poradenské činnosti, byly sepisovány na ţádost klienta návrhy na úpravu výchovy a výţivy dětí, rozvod manţelství atd.. S ohledem na negativní přístup rodičů k řešení výše uvedené problematiky byla podána v 1 případě ţádost na Úřad práce v České Lípě o ustanovení zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory - přídavků na dítě. V tomto směru byly dětem ze dvou rodin zabezpečovány obědy ve školní jídelně, školní pomůcky, základní ošacení a nákup základních potravin. Zvláštní příjemce byl realizován pro 11 dětí. Problematika dětí byla běţně projednávána s výchovnými poradci škol, lékařkami a Policií ČR. Za naší účasti proběhlo na základních školách 37 výchovných komisí. S ohledem na to, ţe mnozí rodiče svoji rodičovskou zodpovědnost neplnili, ačkoliv na nedostatky byli opakovaně upozorněni a byly s nimi projednány, byl ve 4 případech podán Státnímu zastupitelství v České Lípě podnět k zahájení řízení pro ohroţování mravní výchovy dětí - opatření se týkalo 10 dětí. Ve 3 případech bylo matkám zajištěno umístění do charitních zařízení domov pro matky s dětmi a jednomu otci zabezpečeny podmínky (bytové, materielní) za účelem převzetí 2 dětí z dětského domova. V rámci sociální prevence byl v měsíci prosinci 2009 realizován celodenní výlet pro 18 dětí ze sociálně slabých rodin do Liberce, kde jsme navštívili IQ Centrum, kino a vánoční trhy. Tato akce byla ze strany dětí, ale i jejich rodičů hodnocena velmi příznivě, a to vzhledem k tomu, ţe pro děti ze sociálně slabých rodiny je takovýto výlet v řadě případů nedosaţitelný. V měsíci lednu 09 byla pro děti z 8. a 9. tříd realizována přednáška na téma Vztahy v rodině. V únoru 2009 proběhla pracovní schůzka pro pedagogické pracovníky škol a pro Policii ČR, kde byly projednány problémy dětí a mládeţe, povinnosti městského úřadu, policie a základních škol při řešení problematiky dětí a mládeţe, prevence negativních jevů a spolupráce s uvedenými institucemi. Hlavní úkoly pro rok zaměřit se na sociální poradenství pro občany města - prohlubovat spolupráci se školami, Policií ČR a ostatními st. orgány prostřednictvím pravidelných pracovních schůzek 12

13 - uskutečňovat průběţná setkání s výchovnými poradci škol za účelem projednání a řešení problematiky záškoláctví, trestné činnosti dětí, drog a neuspořádaných rodinných poměrů - nadále prohlubovat spolupráci s občanským sdruţením Diakonie Broumov a zapojit se do vyhlášených humanitárních sbírek - v rámci prevence uskutečnit další výlet pro děti ze sociálně slabých rodin zapsala : Lenka Dzurová, ved. Odboru sociálních věcí Zpráva o činnosti odboru zemědělství a životního prostředí Výkon státní správy, samosprávy a ostatní níţe uvedené činnosti zajišťovaly v průběhu roku tři osoby, z toho jedna v dělnické profesi. Po dobu deseti měsíců vykonávalo i v tomto roce v průměru pět osob v dělnické profesi výkon veřejně prospěšných prací. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí se v polovině roku rozběhla nová instituce veřejné sluţby, spočívající v zaměstnávání osob, pobírajících sociální dávky. Naše práce spočívala v jejich proškolení, přidělení práce, evidování odpracovaných hodin a kontrole pracovního nasazení. Na odboru byla v průběhu roku zajištěna téměř 100% zastupitelnost. Nemocnost byla v porovnání s minulými roky minimální. V rámci výkonu samosprávy se podařilo zajistit: 1) Péče o zeleň a vzhled města: - docílit navýšení počtu sečí trávníků na sídlištích a v zámeckém parku, zajištění řádné údrţby louček pro venčení psů a v neposlední řadě podzimní vyhrabání listí z většiny ploch. - vysadit 15-ti habrů na sídlišti Letná v rámci uloţené náhradní výsadby za pokácení havarijních topolů - zlikvidovat následky vichřice, kdy v noci na byly vlivem silného poryvu větru vyvráceny a poškozeny desítky stromů- např. v areálu TJ Jiskra, v zámeckém parku, ve Vranovské aleji, pod Letnou. - vytypovat a zmapovat lokality pro zřízení nových parčíků se záměrem zajistit tato území projekčně a úpravy následně realizovat za pomoci získání finančních prostředků z některé z dotací. - dokončit a SFŢP ČR odsouhlasit zadání veřejné zakázky na projekt Regenerace sídlištní zeleně a výsadba nových alejí ve městě. V rámci realizace tohoto projektu, s jehoţ zahájením počítáme v prvém čtvrtletí roku 2010, by mělo v průběhu let 2010 a 2011 dojít k ošetření cca 1300 stromů na území našeho města a k výsadbě dvou nových alejí. Celkem by měly být provedeny práce v hodnotě více jak deset milionů korun - za pomoci dotačních finančních prostředků dokončit a předat do uţívání dětské hřiště Letná. Z financích prostředků města zřídit a předat do uţívání tři nová dětská hřiště na sídlišti Pod Ralskem, na hřištích Vranov a TJ Jiskra zřídit nové dopadové plochy.k dnešnímu dni je na území města Mimoně šest hřišť s kvalitními hracími prvky a lavičkami z akátového dřeva. Na kaţdé z hřišť byl nově instalován radou schválený provozní a návštěvní řád. Kaţdé hřiště má svého správce, který provádí pravidelnou kontrolu hracích prvků. Čtvrtletní a roční kontroly jsou zajišťovány odbornou firmou. Formou odběru vzorků a jejich rozborem je kontrolována kvalita písku v pískovištích. - provést kontrolu stavu městského mobiliáře. Většinu laviček opravit a opatřit novým nátěrem, nové lavičky instalovat na náměstí 1.máje, před věţáky u koupaliště a na ulici Ţitavská. Doplnit odpadkové koše a koše na psí exkrementy - projednat a následně zajistit projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení pro zajištění stability hladiny zámeckého rybníka s cílem realizace v roce zajistit provoz mimoňského koupaliště, ve spolupráci se správcem koupaliště zajistit pravidelné 14-ti denní odběry vzorků vody a následné rozbory s cílem zjištění kvality vody po dobu koupací sezony 13

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZA ROK 214 Vážení, již od roku 21 Vám předkládáme výroční zprávu mapující činnost úřadu v uplynulém roce. V tom letošním, stejně

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Tajemník městského úřadu Napajedla

Tajemník městského úřadu Napajedla Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok 2011 Tajemník městského úřadu Napajedla Městský úřad Napajedla (dále jen MěÚ) je v souladu s ustanovením 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

Program rozvoje města Hranic pro období 2012-2020

Program rozvoje města Hranic pro období 2012-2020 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Program rozvoje města Hranic pro období 2012-2020 Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Podpis - datum: 1.12.2011 Ověřil:

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa za rok 2011 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti OBSAH ÚSEK INTERNÍHO

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora Veřejná správa Magistrát města Chomutova Odbor kancelář primátora Odbor kancelář primátora je specifický tím, že sdružuje několik úseků s odlišným pracovním zaměřením. Právní úsek se zabývá vypracováním

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Činnost Rady města Chomutova

Činnost Rady města Chomutova Činnost Rady města Chomutova Členové Rady města Chomutova, jejichž mandát vypršel dnem voleb do zastupitelstev obcí: Ing. Mgr. Ivana Řápková - primátorka Ing. Jan Řehák 1. náměstek primátora Ing. Rudolf

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů MĚSTO HRANICE, MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů příloha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova Rok 2009 byl pro Magistrát města Chomutova v několika rovinách průlomový. V rovině personální z důvodů ekonomické situace vzniklé hospodářskou krizí přistoupilo

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Týkají se uţivatelů čtyřiceti bytů v majetku města. Novela Občanského zákoníku, platná od

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 HLINSKO centrum správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností čítajícího 22 obcí včetně Hlinska: Dědová Hamry Holetín Jeníkov Kameničky Kladno Krouna Miřetice

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více