Zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2009"

Transkript

1 celkem Zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2009 Váţení, stejně jako v roce minulém roce si Vám i letos dovolujeme předloţit Zprávu o činnosti MěÚ za rok V úvodní části zprávy věnujeme pozornost personálním změnám, k nimţ v průběhu roku na úřadě došlo a zvláště nejdůleţitějším úkolům, které úřad řešil. V kapitolách následujících pak vedoucí odborů představují specifickou práci svých odborů v roce Věřím, ţe i přes určitou nesourodost ve způsobu předkládání stěţejních informací je v komplexu zpráva vypovídající. Pokud by však z Vaší strany byly jakékoliv připomínky či poţadavky na doplnění, rádi vše do konečné verze zprávy zapracujeme. Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice Organizační struktura Schválená organizační struktura MěÚ Mimoň, pověřeného úřadu, vykazovala k , stejně jako v roce minulém 43 pracovních míst. Dále má město uzavřeno 7 pracovních smluv s pracovníky Městské policie v Mimoni (orgán města), kteří jsou v přímé podřízenosti starostovi. Evidenční stav zaměstnanců : z toho (z celkového počtu): ženy Dělníci + pomocný obslužný personál THP + ostatní odborní pracovníci OZP / TZP starobní důchodci mladiství občané z EU (mimo ČR) cizinci ostatní THP = technicko-hospodářský pracovník OZP = osoby se zdravotním postižením TZP = těžce zdravotně postižené osoby Změny ve stavech zaměstnanců: V průběhu roku se z rodičovské dovolené vrátila jedna pracovnice, jedna na mateřskou dovolenou odešla a jedna dosud na rodičovské dovolené setrvává. V důsledku odchodu jedné z pracovnic na mateřskou dovolenou, bylo v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent SO. Z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů ţadatelů o zařazení do výběrového řízení byl konkurz zrušen. Situace byla dočasně řešena uzavřením pracovního poměru na dobu určitou s bývalou pracovnicí odboru, nyní ve starobním důchodu. Pro rok 2010 plánujeme vyhlášení výběrového řízení na výše uvedenou pozici, dále na částečný pracovní poměr pro pozici referent správního odboru pro agendu přestupků (0,25 úvazku) a na pozici referent státní správy pro oblast ochrany ţivotního prostředí. Se zajištěním kvalifikovaného zástupu za dlouhodobě nemocné pracovníky se úřad potýkal zvláště v závěru roku. Problém přetrvává i do roku následujícího, a to především v souvislosti se zajištěním profesionální správy sítě výpočetní techniky. 1

2 Veřejně prospěšné práce: Od dubna loňského roku byly uzavřeny na základě dlouhodobé spolupráce s Úřadem práce v České Lípě pracovní smlouvy s 6 pracovníky zajišťujícími veřejně prospěšné práce ve městě. Na základě dobrých výsledků byly v závěru roku smlouvy prodlouţeny do dubna roku následujícího. Tito pracovníci se tak v loňském roce poprvé podíleli i na zimním úklidu a údrţbě komunikací. Dnes se jiţ obce naučily efektivně vyuţívat tuto nabídku pracovních sil k úspoře obligatorních výdajů spojených např. s čištěním města, údrţbou zeleně apod., a protoţe i zájem nezaměstnaných občanů o tuto pracovní příleţitost je veliký, rozhodli jsme se, ţe v roce 2010 poţádáme Úřad práce o poskytnutí dotace na zaměstnávání 9 pracovníků.určité organizační problémy s sebou samozřejmě zaměstnávání takového to počtu nezaměstnaných občanů přináší, věříme však, ţe je k všestranné spokojenosti společně vyřešíme. Od 1. června minulého roku si mohou lidé, kteří jsou déle neţ půl roku v hmotné nouzi, zlepšit svou finanční situaci vykonáváním tzv. veřejné sluţby.tou se rozumí pomoc obci například při udrţování čistoty ulic, veřejných prostranství či pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Protoţe institut veřejné sluţby chápeme jako příleţitost pro občany v obtíţné ţivotní situaci, vytvořili jsme zájemcům takové podmínky, aby veřejnou sluţbu mohli bezproblémově vykonávat. Celkem tito občané odpracovali pro obec v rámci Veřejné sluţby za uplynulých 6 měsíců 784 hodin práce. Prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MěÚ V souladu se zákonem č. 320/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, byly v průběhu roku ukončeny tříleté plány vzdělávání úředníků. ( Povinnost 18 vzdělávacích dnů v průběhu tří let). V roce 2009 tak zaměstnanci absolvovali více jak 550 hodin při účasti na vzdělávacích modulech s cílem prohlubování jejich kvalifikace. Při výběru byl důraz kladen na získání kvalifikovaných pracovních zástupů zaměstnanců, zvláště při výkonu státní správy, dále získání odborných dovedností pro agendu vymáhání pohledávek, veřejných soutěţí, pro připravované změny v účetnictví apod. Vzhledem k blíţícímu se,,roku voleb vykonaly další tři pracovnice kvalifikační zkoušku k této problematice. V průběhu roku proběhlo i jedno vzdělávání vedoucího úřadníka, které je podmínka pro výkon svěřené funkce. Také v roce 2009 bylo zaměstnancům umoţněno prohlubovat si jazykové dovednosti školením organizovaným městem. Vzhledem k nutným úsporným opatřením bude pro rok 2010 tato nabídka odvislá od výše rozpočtem schválených finančních prostředků. Pro rok 2010 je v souladu se zákon naplánována -v případě třech úředníků- jejich účast na kurzech zakončených zkouškou odborné způsobilosti (výdaj cca ,- Kč). S cílem zvýšit podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním byly uzavřeny dvě smlouvy o podpoře při zvyšování kvalifikace. Náklady na vzdělávání úředníků Položka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výrazný pokles výdajů byl ovlivněn odkladem výše zmiňovaných zkoušek odborné způsobilosti úředníků na následující rok a dále systematickým vyhledáváním bezplatných vzdělávacích modulů. K základním úkolům MěÚ patří příprava materiálu pro jednání Rady města a Zastupitelstva a plnění úkolů vyplývajících z usnesení těchto orgánů. 2

3 V roce 2009 úřad připravil 945 materiálů pro jednání rady města a 282 pro jednání zastupitelstva. Zavádění nových agend do úřadu V souvislosti s elektronizací veřejné správy lze rok 2009 hodnotit jako zcela zlomový. Klíčovými pojmy se staly datové schránky,,,plátcovství DPH ve veřejném sektoru a reforma účetnictví. V nejbliţších letech přinese veřejným institucím a tedy i úřadům komunikace prostřednictvím datových schránek jistě nemalou úsporu nákladů i času. Jak tomu však u kaţdé nové věci bývá, na začátku, v situaci absence metodických instrukcí a nedostatečné legislativní opory pro nově zaváděné postupy, přinesly datové schrány většině úřadů především finanční a časovou zátěţ spojenou s,,nákupem,,technologie a nastavením nových vnitřních procesů. Plátcovství DPH: Podle 94, odst. 1 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsme se od stali plátcem DPH, tedy osobou povinnou k dani - náš obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhl částku uvedenou v 6,tedy 1 mil. Kč. Tato skutečnost s sebou přinesla rozsáhlou úpravu stávajícího účetnictví, revizi většiny uzavřených smluv apod. Úkolem pro nacházející období je navrhnout takové organizační změny, abychom mohli efektivně vyuţít dopady tohoto zákona pro rozpočet obce. Účetní reforma : V neposlední řadě je třeba připomenout i přípravu úřadu na zásadní změny v účetnictví, ke kterým došlo od a v nichţ bude v průběhu dalších let pokračováno. Usnesením č. 561/2007 ze dne bylo schváleno vytvoření nového účetnictví státu od , tvz, účetní reforma. Jejím základním cílem bylo vytvoření podmínek pro,,efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách tzn.:vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů a odstranění roztříštěnosti účetních evidencí a výkazů účetních jednotek propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu. Příprava na zahájení důsledné elektronizace a digitalizace účetních záznamů tak byla dalším úkolem, na který se úřad připravoval. Dopady hospodářské krize a realizace úsporných opatření Stejně jako většina jiným měst a obcí muselo i naše město jiţ v průběhu roku 2009 reagovat na rozvíjející se finanční krizi řadou úsporných opatření snaţících se alespoň částečně vyrovnat její dopady. V situaci, kdy se obce intenzivně snaţí vyuţít neopakovatelné příleţitosti v podobě evropských dotací, a hledají proto další finanční zdroje na jejich předfinancování, se stala propad plánovaných příjmů o to citelnějším. Protoţe omezit aktivity spojené s jiţ zahájenými či plánovanými investičními akcemi, pro něţ jsme evropské dotační prostředky získali, nebylo moţné, museli jsme niţší příjmy alespoň částečně kompenzovat úsporami v běţných výdajích a samozřejmě i v běţných výdajích na chod úřadu. Naplánované úspory se týkaly elektrické energie, tepla, materiálu, sluţeb školení, vzdělávání, ale i dopadu efektivní organizace práce apod. Dnes jiţ můţeme říci, ţe se nám oproti schválenému návrhu rozpočtu na rok 2009 podařilo uspořit ve výdajích úřadu o cca tis. korun.. Podle očekávání dopadl záměr sníţit náklady na elektrickou energii výběrem nového dodavatele formou elektronické aukce. Sníţení ceny el. energie o cca 27% se promítne aţ do výdajů roku 2010, je však zřejmé, ţe tuto metodu výběru dodavatelů je vhodné aplikovat mnohem šířeji. 3

4 V nejbliţší době bychom se touto cestou např.rádi pokusili sníţit náklady spojené s telekomunikačními sluţbami. O úsporách souvisejících s investicemi do sniţování energetické náročnosti domů více Odbor správy majetku a Odbor rozvoje města. Kontrolní systém a interní předpisy Tak jako v roce předcházejícím, i v roce 2009 jsme pokračovali v nastavování účinného vnitřního kontrolního systému, jehoţ předpokladem bylo důsledné vymezení kompetencí, prověření a aktualizace předpisů stávajících a samozřejmě zpracování celé řady nových interních předpisů. Celkem bylo vydáno 15 nových vnitřních předpisů, včetně Pracovního řádu pro zaměstnance úřadu a Kolektivní smlouvu. Proběhlé kontroly ať jiţ vnitřní či vnější ukázaly, ţe je samozřejmě stále co zlepšovat. Současně však můţeme s uspokojením konstatovat, ţe se nám jiţ většinu nálezů kontrol z minulých let podařilo odstranit a ţe při kontrolách nebylo ţádné z námi vydaných rozhodnutí zrušeno. V závěru roku byl náš úřad - na základě zákonné povinnosti - zpracovat,,informační strategii úřadu - testován. Atest kvality platný na další dva roky jsme úspěšně získali. (Atestu předcházel zpracování strategie informačního systému zahrnující popis uţívaných systémů, návrh vývoje, zabezpečení uţivatelských vstupů apod.) Kontrola provedená jinými orgány Úřad práce Česká Lípa - Únor 2009 Úřad práce Česká Lípa - Březen 2009 Krajský úřad Libereckého kraje - Březen 2009 Zaměření kontroly Kontrola zaměřena na hospodárné, efektivní a účelné vyuţití příspěvku na mzdové náklady, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na vytvoření 5 pracovních míst veřejně prospěšných prací. Kontrola zaměřena na plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením (dále jen OZP) na celkovém počtu zaměstnanců za kalendářní rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 města Mimoň Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Územní odbor Česká Lípa - Březen 2009 Státní okresní archiv Česká Lípa - Březen 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Finanční úřad Česká Lípa - Duben 2009 Odborový svaz státních orgánů a organizací - Květen Dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně Kontrola plnění zákona o archivnictví a spisové sluţbě Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR obnova pomníku obětem 1. světové války Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR rekonstrukce splaškové kanalizace v objektu bývalých kasáren v Mimoni Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR sever + 5 PC Kontrola finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem obrany ČR přístavba tělocvičny T2 Kontrola svazového inspektora BOZP vykované ve smyslu 322 Zákoníku práce 4

5 2009 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly - Listopad 2009 Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stav. úřadu - Listopad 2009 Krajský úřad Libereckého kraje správní odbor - Prosinec 2009 Krajský úřad Libereckého kraje správní odbor - Prosinec 2009 Městský úřad Česká Lípa správní odbor - Prosinec 2009 Dílčí přezkoumání hospodaření města Mimoň za rok 2009 Kontrola zaměřena na výkon územní plánovací činnosti tj. pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v přenesené působnosti Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků Výkon přenesení působnosti na úseku agendy správního řízení o rušení údajů o místě trvalého pobytu Dohlídka matriční agendy Realizace víceletého záměru postupné opravy objektů MěÚ Skutečnost, ţe se městský úřad nachází v historických, byť,,památkově nechráněných budovách má jistě své kladné, ale i záporné stránky. Ve snaze po zachování historické autenticity objektu je třeba vţdy počítat s nákladnějším a sloţitějším průběhem rekonstrukce, na druhé straně revitalizace takové to budovy přináší oţivení historického centra města dalším architektonicky zajímavým objektem. Při dočasně zhoršených provozních podmínkách chodu úřadu se díky pochopení návštěvníků podařilo uskutečnit první etapu rekonstrukce budovy č.p.120 zahrnující výměnu části oken a úpravu společných prostor v prvním patře budovy radnice. I kdyţ víme, ţe právě nyní, v době probíhající finanční krize, nebude snadné uvolnit finanční prostředky na etapu druhou (dokončení výměny oken, oprava střešní krytiny, okapních svodů, fasády a v interiéru opravu omítek vestibulu a zadního schodiště), jsme přesvědčeni, radost z obnoveného půvabu této budovy ve středu města přinese radost všem. 5

6 Nejdůležitější úkoly pro rok 2010 Pokračování v,,elektronizaci veřejné správy (příprava elektronické podatelny projektová i organizační), realizace elektronické komunikace se zastupiteli města v souvislosti se zpracováním materiálů pro jednání, rozšíření vyuţití elektronického aukčního systému pro výběr dodavatelů apod.) Příprava na elektronickou spisovou sluţby a elektronickou archivaci dokumentů, která se od poloviny roku 2012 stane zákonnou povinností obce. Efektivnější vyuţití stávajícího programového systému Ginis vyuţívání modulu sledování smluv, příprava jednání RM a ZM apod. Vydání nového Spisového řádu a skartačního plánu, v němţ budou mimo jiné zachyceny aktuální změny spojené s komunikací prostřednictvím datových schránek Zajištění kvalifikované zastupitelnosti všech agend na úřadu (státní správy i samosprávy ) Vyhledávání efektivních nástrojů k úspoře mandatorních výdajů Nastavení vnitřních pravidel pro účinné a efektivní vymáhání pohledávek města, včetně personálního zajištění agendy. Vyřešení personálního zajištění agendy přestupků V rozsahu stávajících nákladů za právní sluţby - zajistit rozšíření jejich spektra tak, aby byly vytvořeny podmínky pro kvalitnější výkon agend v samostatné i přenesené působnosti. Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice Zpráva o činnosti správního odboru Počet pracovníků odboru: 8 (5 úředníků, 3 obsluţný personál) Provedená veřejnoprávní a vnitřní kontrola: Druh kontroly Vnitřní kontrola Veřejnoprávní kontrola Úsek matriční a občanské záleţitosti: Druh agendy Svatby Úmrtí Určení otcovství Druhopisy matričních dokladů Matriční doklady pro cizinu Potvrzení ze Sbírky listina a diagnóza úmrtí Změna jména a příjmení Výpis z Rejstříku trestů Zápisy do Zvláštní matriky Brno Manţelství uzavřené na městě Ralsko Ţádosti o osvědčení o státním občanství ČR Ţádost o občanský průkaz Vidimace a legalizace Ztráty a nálezy

7 Činnost komise pro občanské záležitosti V komisi pracuje 9 členek a tajemnicí komise. Komise se schází pravidelně 1x za měsíc. Činnost komise lze rozdělit do tří hlavních skupin: 1) Skupina Společenské akce pro děti a rodiče, pro seniory - Vítání občánků - Přivítání prvňáčků do školy - stuţkování předávání vysvědčení vycházejícím ţákům základní školy - Návštěva seniorů-jubilantů (70, 75, 80 a od 81 roků věku a více jiţ kaţdoročně) - Tématický zájezd - Návštěva divadla - Taneční zábava pro seniory v DKR - Setkání seniorů, kteří v daném roce dovršili 70 let, s představiteli města 2) Skupina Návštěva v Domově důchodců Den matek - Kaţdým rokem komise s představiteli města navštíví Domov důchodců. Předávají se dárky a je připraven hudební program. 3) Skupina Zajišťování Zlatých a Diamantových svateb - Na přání rodiny je uskutečněn slavnostní obřad Zlaté nebo Diamantové svatby v obřadní síni. Pokud manţelé nejsou schopni se tohoto obřadu účastnit v obřadní síni, navštěvují členky komise oslavence doma. Úsek evidence obyvatel, podatelny a spisovny: Statistika: Členění obyvatel /roky Části Mimoně /členění muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Mimoň I Mimoň II Mimoň III Mimoň IV Mimoň V Mimoň IV Srní Potok Vranov Celkem Celkem obyvatel Evidence obyvatel Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ţádosti o údaj z informačního systému Oznámení vlastníku objektu o změně počtu přihlášených osob Ţádosti o vydání potvrzení o trvalém pobytu Zveřejnění na úřední desce

8 Podatelna, výpravna a spisovna Došlá pošta Vypravené zásilky Poštovné Převzato do centrální spisovny 12,20 bm 19,30bm Navrţeno ke skartaci 13,95 bm 12,10bm Plakátování Datová schránka města Mimoň Město Mimoň zprovoznilo datovou schránku od Více informací o datových schránkách na Rok 2009 Přijaté datové zprávy 193 Vypravené datové zprávy 530 Úsek starosty města: Sekretariát Ţádosti o pověsti občanů (z přestupkového řízení) Stíţnosti Petice Partnerská města 8 Návštěva partnerského města Návštěva v partnerském městě Německo - Oelsnitz 0 0 Slovensko Nová Baňa 1 1 Polsko - Zlotorya 2 4 Jednotka dobrovolných hasičů Mimoně (dále jen JDH): Přehled výjezdů JDH Mimoně rok počet Z toho - mimo k.ú. Mimoň Druh zásahu Požáry Silniční Technická Ropné Planý Celkem nehoda pomoc produkty poplach Počet Náklady na provoz jednotky v tis. Kč: Druh dotace/rok Z rozpočtu města Z rozpočtu HZS ČR Z Fondu poţární ochrany LK

9 Z rozpočtu státu 2500 Celkem V roce 2008 poţádalo město Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v Praze o poskytnutí účelové dotace na zakoupení cisternové automobilové stříkačky CAS 20. Město Mimoň bylo zařazeno do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 na jeho pořízení s dotací 2500 tis. Kč. Zastupitelstvo města Mimoně schválilo zařadit částku tis. Kč do rozpočtu na rok Cisternová automobilová stříkačka byla předána městu Mimoň do uţívání dne Volby v roce 2009: Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech Obec: výsledky : Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % 9 Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů Celkem Činnost místní správy: Z činnosti místní správy spadá do kompetence odboru správa budovy a centrální zásobování (kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, nábytek, DHM, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, prádlo, oděv, obuv). Výdaje na činnost místní správy v % Rozpočet v tis. Kč Z toho : oprava a údrţba 18% 36% 63% - energie 20% 18% 12%

10 - programové vybavení 21% 10% 11% - spotřeba materiálu 41% 36% 14% Zapsala : Eva Kolaříková, ved. Správního odboruměú Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí Počet pracovníků odboru: 5 Vzájemná zastupitelnost všech pracovnic odboru je plně zajištěna. V průběhu kalendářního roku 2009 zajišťoval odbor svěřenou agendu v rozsahu výkonu přenesené působnosti na úseku: - dávek pomoci v hmotné nouzi - dávek sociální péče pro občany těţce zdravotně postiţené - výkonu sociálně-právní ochrany dětí V samostatné působnosti plnil odbor úkoly dle příkazů vydaných volenými orgány města nebo tajemníka městského úřadu. Jedním ze stěţejních úkolů bylo sjednocení Domova důchodců Mimoň a Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň o.p.s. v jedinou organizaci Sociální sluţby města Mimoň. Úsek dávek pomoci v hmotné nouzi Počet vyplacených dávek rok 2008 Počet vyplacených dávek rok 2009 Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení Mimořádné okamţité pomoci Celkem Počet podaných žádostí rok 2008 Počet podaných žádostí rok 2009 Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení Mimořádné okamţité pomoci Celkem Od roku 2009 je do systému pomoci hmotné nouzi zaveden nový institut veřejná sluţba, dle 18 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Na základě výše uvedeného, zabezpečuje náš odbor od letošního roku výkon veřejné sluţby, kdy na základě sepsané smlouvy je umoţněno osobě, která je v hmotné nouzi a pobírá sociální dávky tuto dávku zvýšit tím, ţe odpracuje minimálně 20 hodin ve prospěch obce. V roce 2009 se do výkonu veřejné sluţby zapojilo 15 občanů. 10

11 Úsek dávek sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené Počet vyplacených dávek rok 2008 Počet vyplacených dávek rok 2009 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům Příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáţe Celkem Čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené Dávky pomoci v hmotné nouzi Vyplaceno v Kč rok 2008 Vyplaceno v Kč rok 2009 Příspěvek na ţivobytí , ,- Doplatek na bydlení , ,- Mimořádná okamţitá pomoc , ,- Celkem dávky pomoci v hmotné nouzi , ,- Dávky pro zdravotně postižené Vyplaceno v Kč rok 2008 Vyplaceno v Kč rok 2009 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 4.800, ,- Příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáţe , ,- Celkem dávky pro zdravotně postižené , ,- Sociální dávky celkem , ,- Počet rozhodnutí, oznámení, výzev, odvolání Počet vydaných rozhodnutí Počet vydaných oznámení 11 Počet výzev Počet odvolání leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem V roce 2009 proběhlo 1 odvolací řízení, které KÚ Liberec potvrdil a odvolání klienta zamítl. Dále bylo vyřízeno 198 ţádostí od soudů, policie a dalších státních orgánů a evidována 1 ţádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky.

12 Ve spolupráci s občanským sdruţením Diakonie Broumov byly uskutečněny dvě humanitární sbírky. Úsek sociálně právní ochrany dětí Činnost na tomto úseku v roce 2009 byla zabezpečována jak pro Mimoň, tak pro okolní obce se kterými máme sepsánu veřejnoprávní smlouvu o sociálně-právní ochraně dětí. rok 2008 rok 2009 Zaevidované nové případy Počet spisů celkem V rámci této činnosti bylo působeno na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. Byly projednávány nedostatky ve výchově dětí, zanedbání školní docházky, poţívání alkoholických nápojů, návykových látek, trestné činy, ohroţování násilím. Na ţádost rodičů bylo zprostředkováno poradenství při uplatňování nároků dítěte např. vymáhání výţivného pro dítě a dalších nároků. V rámci poradenské činnosti, byly sepisovány na ţádost klienta návrhy na úpravu výchovy a výţivy dětí, rozvod manţelství atd.. S ohledem na negativní přístup rodičů k řešení výše uvedené problematiky byla podána v 1 případě ţádost na Úřad práce v České Lípě o ustanovení zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory - přídavků na dítě. V tomto směru byly dětem ze dvou rodin zabezpečovány obědy ve školní jídelně, školní pomůcky, základní ošacení a nákup základních potravin. Zvláštní příjemce byl realizován pro 11 dětí. Problematika dětí byla běţně projednávána s výchovnými poradci škol, lékařkami a Policií ČR. Za naší účasti proběhlo na základních školách 37 výchovných komisí. S ohledem na to, ţe mnozí rodiče svoji rodičovskou zodpovědnost neplnili, ačkoliv na nedostatky byli opakovaně upozorněni a byly s nimi projednány, byl ve 4 případech podán Státnímu zastupitelství v České Lípě podnět k zahájení řízení pro ohroţování mravní výchovy dětí - opatření se týkalo 10 dětí. Ve 3 případech bylo matkám zajištěno umístění do charitních zařízení domov pro matky s dětmi a jednomu otci zabezpečeny podmínky (bytové, materielní) za účelem převzetí 2 dětí z dětského domova. V rámci sociální prevence byl v měsíci prosinci 2009 realizován celodenní výlet pro 18 dětí ze sociálně slabých rodin do Liberce, kde jsme navštívili IQ Centrum, kino a vánoční trhy. Tato akce byla ze strany dětí, ale i jejich rodičů hodnocena velmi příznivě, a to vzhledem k tomu, ţe pro děti ze sociálně slabých rodiny je takovýto výlet v řadě případů nedosaţitelný. V měsíci lednu 09 byla pro děti z 8. a 9. tříd realizována přednáška na téma Vztahy v rodině. V únoru 2009 proběhla pracovní schůzka pro pedagogické pracovníky škol a pro Policii ČR, kde byly projednány problémy dětí a mládeţe, povinnosti městského úřadu, policie a základních škol při řešení problematiky dětí a mládeţe, prevence negativních jevů a spolupráce s uvedenými institucemi. Hlavní úkoly pro rok zaměřit se na sociální poradenství pro občany města - prohlubovat spolupráci se školami, Policií ČR a ostatními st. orgány prostřednictvím pravidelných pracovních schůzek 12

13 - uskutečňovat průběţná setkání s výchovnými poradci škol za účelem projednání a řešení problematiky záškoláctví, trestné činnosti dětí, drog a neuspořádaných rodinných poměrů - nadále prohlubovat spolupráci s občanským sdruţením Diakonie Broumov a zapojit se do vyhlášených humanitárních sbírek - v rámci prevence uskutečnit další výlet pro děti ze sociálně slabých rodin zapsala : Lenka Dzurová, ved. Odboru sociálních věcí Zpráva o činnosti odboru zemědělství a životního prostředí Výkon státní správy, samosprávy a ostatní níţe uvedené činnosti zajišťovaly v průběhu roku tři osoby, z toho jedna v dělnické profesi. Po dobu deseti měsíců vykonávalo i v tomto roce v průměru pět osob v dělnické profesi výkon veřejně prospěšných prací. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí se v polovině roku rozběhla nová instituce veřejné sluţby, spočívající v zaměstnávání osob, pobírajících sociální dávky. Naše práce spočívala v jejich proškolení, přidělení práce, evidování odpracovaných hodin a kontrole pracovního nasazení. Na odboru byla v průběhu roku zajištěna téměř 100% zastupitelnost. Nemocnost byla v porovnání s minulými roky minimální. V rámci výkonu samosprávy se podařilo zajistit: 1) Péče o zeleň a vzhled města: - docílit navýšení počtu sečí trávníků na sídlištích a v zámeckém parku, zajištění řádné údrţby louček pro venčení psů a v neposlední řadě podzimní vyhrabání listí z většiny ploch. - vysadit 15-ti habrů na sídlišti Letná v rámci uloţené náhradní výsadby za pokácení havarijních topolů - zlikvidovat následky vichřice, kdy v noci na byly vlivem silného poryvu větru vyvráceny a poškozeny desítky stromů- např. v areálu TJ Jiskra, v zámeckém parku, ve Vranovské aleji, pod Letnou. - vytypovat a zmapovat lokality pro zřízení nových parčíků se záměrem zajistit tato území projekčně a úpravy následně realizovat za pomoci získání finančních prostředků z některé z dotací. - dokončit a SFŢP ČR odsouhlasit zadání veřejné zakázky na projekt Regenerace sídlištní zeleně a výsadba nových alejí ve městě. V rámci realizace tohoto projektu, s jehoţ zahájením počítáme v prvém čtvrtletí roku 2010, by mělo v průběhu let 2010 a 2011 dojít k ošetření cca 1300 stromů na území našeho města a k výsadbě dvou nových alejí. Celkem by měly být provedeny práce v hodnotě více jak deset milionů korun - za pomoci dotačních finančních prostředků dokončit a předat do uţívání dětské hřiště Letná. Z financích prostředků města zřídit a předat do uţívání tři nová dětská hřiště na sídlišti Pod Ralskem, na hřištích Vranov a TJ Jiskra zřídit nové dopadové plochy.k dnešnímu dni je na území města Mimoně šest hřišť s kvalitními hracími prvky a lavičkami z akátového dřeva. Na kaţdé z hřišť byl nově instalován radou schválený provozní a návštěvní řád. Kaţdé hřiště má svého správce, který provádí pravidelnou kontrolu hracích prvků. Čtvrtletní a roční kontroly jsou zajišťovány odbornou firmou. Formou odběru vzorků a jejich rozborem je kontrolována kvalita písku v pískovištích. - provést kontrolu stavu městského mobiliáře. Většinu laviček opravit a opatřit novým nátěrem, nové lavičky instalovat na náměstí 1.máje, před věţáky u koupaliště a na ulici Ţitavská. Doplnit odpadkové koše a koše na psí exkrementy - projednat a následně zajistit projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení pro zajištění stability hladiny zámeckého rybníka s cílem realizace v roce zajistit provoz mimoňského koupaliště, ve spolupráci se správcem koupaliště zajistit pravidelné 14-ti denní odběry vzorků vody a následné rozbory s cílem zjištění kvality vody po dobu koupací sezony 13

14 - zajistit údrţbu lapolů, ve spolupráci s pracovníky Odboru správy majetku zajistit pravidelné čtvrtletní odběry vzorků a následné rozbory - uspořádat v pořadí jiţ druhý ročník soutěţe o nejkrásnější okno a balkon. Do soutěţe poslalo svá okna a balkony 14 soutěţících, tři vítězné fotografie tak byly vybrány z více jak čtyř desítek snímků. - zajistit první závěsné nádoby s muškáty a nainstalovat je na peronu nově zrekonstruovaného vlakového nádraţí. Věříme, ţe v dohledně době oţiví i naše náměstí a přilehlou hlavní třídu ulice Mírová. - s vyuţitím pracovníků, zajišťujících veřejně prospěšné práce průběţně likvidovat černé skládky na území města a udrţovat čistotu a pořádek 2) Pohřebnictví: - dokončit vydláţdění a nasvícení centrálního chodníku v areálu mimoňského hřbitova - zahájit pohřbívání na vsypové loučce - projednat a následně zajistit projektovou dokumentaci pro instalování zařizovacích předmětů vsypové loučky, spočívající v monumentálním kameni pro instalování destiček se jmény pohřbených a nádob na květiny a svíčky - projednat a následně zajistit prováděcí projektovou dokumentaci ozelenění horního hřbitova a prováděcí projektovou dokumentaci pro územní řízení úprav horního hřbitova, obě slouţící jako podklad pro ţádost o přiznání dotace v roce ) Zimní údržba místních komunikací a chodníků včetně čištění dešťových vpustí: - zajistit v prosinci zimní údrţbu chodníků ve vlastnictví města ( V návaznosti na dodatek k zákonu o místních komunikacích, kterým byla v prvé polovině roku přenesena odpovědnost za případné úrazy na chodnících z vlastníků nemovitostí přiléhajících k chodníkům na vlastníky chodníků. Odboru byla nově svěřena rozsáhlá problematika zimní údrţby 99% chodníků v majetku města). 4)Odpadové hospodářství: -zajistit pro občany města za výhodnou cenu 150 ks komposterů ( dotace Krajského úřadu Libereckého kraje a finanční prostředky města) a jejich následný prodej občanům, příprava a uzavírání kupních smluv s občany - podílet se na přípravě podkladů pro uvaţovanou změnu systému platby fyzických osob za sběr, svoz, třídění a vyuţívání odpadů na území města Mimoně 5) Ochrana ovzduší: - provést namátkové kontroly znečišťování ovzduší na území města Mimoně 6) Ostatní- např. - jarní a podzimní deratizaci ploch - očkování psů proti vzteklině - vánoční stromy pro mimoňské náměstí, Dům kultury Ralsko a budovu městského úřadu Samospráva v číslech: 1. Rozhodnutí o povolení k pokácení mimolesní zeleně Rozhodnutí o povolení místa konání svodu zvířat 4 3. Uzavření smluv o pronájmu hrobového místa Uzavření smluv o prodeji komposterů Potvrzení souladu PP staveb s PP města 3 6. Podněty a náměty občanů 5 14

15 V rámci výkonu státní správy se podařilo zajistit: 1) Ochrana přírody a krajiny: - provést revizi všech památných stromů v péči odboru včetně měření, vyhlásit památným stromem dub letní v Řevništi, připravit podklady pro vyhlášení dvou památných stromů na území města Mimoně Státní správa v číslech: 1. Ochrana přírody a krajiny: Rozhodnutí o zásahu do vyhlášeného VKP 2 Stanovisko OP ke stavbách v rámci řízení stavebních úřadů (Mimoň, Stráţ p.r a Jablonné v Podještědí) Ochrana zemědělského půdního fondu: Rozhodnutí o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze ZPF Ochrana vod: Vodoprávní souhlas 11 Stavební povolení stavby 2 Kolaudace stavby 2 Povolení k odběru povrchových vod a nakládání s podzemními vodami 12 Povolení k odběru podzemních vod 13 Odbor závěrem Nepodařilo se: - uvést do ţivota obecně závaznou vyhlášku, která uloţí majitelům psů povinnost označit svého psa čipem nebo tetováním - vyhlásit památné stromy na území města Mimoně Úkoly pro rok 2010: - spolupracovat se SFŢP a firmou, realizující veřejnou zakázku Regenerace sídlištní zeleně a výsadba nových alejí ve městě - vyhodnotit systém zimní údrţby chodníků ve vlastnictví města a hledat řešení, méně zatěţující rozpočet města - připravit podklady, vedoucí ke změně systému platby fyzických osob za sběr, svoz, třídění a vyuţívání odpadů na území města Mimoně - uvést do ţivota obecně závaznou vyhlášku, která uloţí majitelům psů povinnost označit svého psa čipem nebo tetováním - vyhlásit památné stromy na území města Mimoně - zajistit realizaci čerpání vody do zámeckého rybníka - zajistit zahájení prací na obnově horního hřbitova - zajistit pořízení a instalování zařizovacích předmětů na vsypové loučce - zajistit podklady pro realizaci nových parčíků zapsala : ing.alena Smrčková, ved. Odboru zemědělství a ţivotního prostředí Zpráva o činnosti odboru výstavby, územního plánování a dopravy V průběhu kalendářního roku 2009, zajišťoval odbor svěřenou agendu v rozsahu výkonu funkce přenesené působnosti: - obecného stavebního úřadu, 15

16 - pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město Mimoň, - silničního správního úřadu. V rámci výkonu funkce obecného stavebního úřadu je stále zřejmá neusazenost stavebního zákona č. 183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích předpisů a dalších návazností na ostatní legislativu. V průběhu roku dochází opět ke změnám jak stavebního zákona (5x novela dílčí ), současně tak zejména k vydání nových prováděcích předpisů. Značný čas je stále věnován zejména konzultacím se stavebníky, zejména však s odbornou veřejností, zastoupenou zejména zpracovateli projektových dokumentací a osobami zajišťujícími inţenýrskou činnost. Moţná variabilita řešení dle stavebního zákona přináší stále značné komplikace. Ze sloţitějších a náročnějších staveb projednávaných zdejším stavebním úřadem v rámci územního, stavebního řízení či kolaudačního řízení (kolaudační souhlas) lze uvést: - výrobní hala HS Ekometal, Brniště - optické kabely sídliště Plouţnice, Ralsko - výrobní závod na výrobu koupelnového nábytku INTEDOOR s.r.o., Ralsko - ubytovací a stravovací komplex s rekreační vodní plochou Plouţnice s.r.o., Ralsko - inţenýrské sítě průmyslová zóna Kuřívody, Ralsko - měřící stoţár pro větrnou elektrárnu Náhlov, Ralsko - fotovoltaická elektrárna Kuřívody, Ralsko - fotovoltaická elektrárna Hradčany, Ralsko - fotovoltaická elektrárna Falcon, Mimoň - fotovoltaická elektrárna (gigant), Mimoň - fotovoltaická elektrárna Jabloneček, Ralsko +16km VN kabel, Ralsko Noviny p.r. - přístavba a stavební úpravy školního pavilonu Luční, Mimoň - veřejné osvětlení Hradčany, Ralsko - okruţní křiţovatka Kozinovo náměstí, Mimoň - okruţní křiţovatka ČSLA, Mimoň - dopravní a technická infrastruktura Kosovo pole, Mimoň - dostavba střediska chovu dojnic Velký Grunov, Brniště - rekonstrukce výrobní haly APOLLO METAL s.r.o., Brniště - sníţení energetické náročnosti Domov důchodců, Mimoň - stavební úpravy tenisových kurtů a kabin, Mimoň - výrobní objekt C.Bau, Ralsko - přečerpávání splaškových vod, rekonstrukce a dostavba ČOV Hradčany, - sběrný dvůr Velký Grunov, Brniště - stavební úpravy bytového domu čp. 140, Malá ulice v Mimoni, - II. etapa skládky TKO Svébořice, Ralsko - sníţení energetické náročnosti budovy ZŠP Letná, Mimoň, - sníţení energetické náročnosti budovy MŠ Eliášova, Mimoň, Obecně jednoznačným fenoménem roku 2009 byla fotovoltaika, proběhlo nespočet konzultací s potencionálními investory, vysvětlování, předkládání informací apod.. Celkem bylo vydáno 83 územních rozhodnutí (rok ), 70 stavebních povolení (rok ), 40 kolaudačních rozhodnutí (rok ), 6 odstranění staveb (rok ), 7 změny uţívání staveb (rok ), 45 jiných rozhodnutí či usnesení. Dále byla činěny další opatření, která nemají povahu správních rozhodnutí (např. územní souhlasy, souhlasy k provedení ohlášení staveb apod.). Značnou část agendy dále tvoří vydané územně plánovací informace celkem 21 (rok ), a dále pak činnosti související se schvalováním dělení pozemků celkem 124 (rok ). 16

17 V průběhu roku 2009 byly zdejším stavebním úřadem povoleny stavby, v projektovaných investičních nákladech, v celkové výši ,- Kč. V celém průběhu roku bylo spolupracováno se speciálními stavebními úřady z pozice dotčeného orgánu státní správy (vydávání stanovisek, kontrola PD, kontrola plnění podmínek územních rozhodnutí), pro povolování speciálních staveb dráţní stavby, vodohospodářské stavby, dopravní stavby, stavby pro obranu státu apod.. Stále přetrvává agenda týkající se vydávání stanovisek pro Pozemkový fond ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, k moţnostem majetkových převodů v rámci celého správního území zdejšího stavebního úřadu. Dále byly poskytovány stanoviska a vyjádření nezbytná pro předkládání ţádostí o dotace a granty různých subjektů a organizací. Vedoucí stavebního úřadu byl po oslovení MŢP ČR, účastníkem hodnotící komise pro výběr zhotovitele na sanační práce v lokalitě letiště Hradčany. V celém průběhu roku byla zajišťována předepsaná činnost týkající se statistického výkaznictví. V roce 2009 byly dokončeny práce na projednání konceptu nového územního plánu města Mimoň, byly schváleny pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Upravená dokumentace Návrh ÚP Mimoň byla předloţena, další (konečná fáze) proběhne v roce V rámci výkonu funkce silničního správního úřadu byla agenda prováděná převáţně v rozsahu povolování zvláštního uţívání místních komunikací překopy/protlaky celkem bylo vydáno 57 rozhodnutí (v roce ), dále pak rozhodnutí týkající se povolování ukládání sítí do místních komunikací a povolování připojování sousedních pozemků k místním komunikacím. V rámci samostatné působnosti byly poskytovány úkony týkající se zejména spolupráce s ostatními odbory úřadu, Odborem správy majetku v rozsahu konzultačních činností při prodeji, pronájmu či nabývání majetku, dále pak při inventarizaci majetku města, s Odborem rozvoje města v rozsahu konzultačních činností k plánovaným akcím a záměrům jak v rozsahu přípravy podkladů a projektových dokumentací, či k uvádění staveb do provozu. Odbor dále zajišťuje přidělování čísel popisných na území města Mimoň, bylo přiděleny 4 nová čísla popisná. V úseku dopravy, byla v rámci samostatné působnosti zajišťována průběţná činnost související s údrţbou dopravního značení, v rozsahu kontrol, objednávek a přejímek provedených prací. Byla zajišťována funkce a výstupy dopravní komise, byly plněny úkoly Rady města týkající se projednání podnětů dopravní komise, občanů a organizací, v rozsahu přípravy podkladů, předkládání ţádostí k příslušným správním úřadům (Policie ČR, Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa) k úpravě či doplnění DZ, včetně realizace. Pokračováno bylo na dopracování koncepce placeného stání v centrální části města, včetně všech souvisejících opatření. V celém průběhu roku byla zajišťována aktualizace dat do systému GIS (Gramis), včetně všech dalších mapových podkladů, byly poskytovány moţné datové výstupy, a shromaţďování dostupných dat to výše uvedeného systému. zapsal : František Janů, ved. Odboru výstavby a územního plánování 17

18 Zpráva o činnosti finančního odboru Počet pracovnic: 3 K pravidelné činnosti odboru patří likvidace faktur. Celkově bylo v průběhu roku přijato: 2106, vydáno bylo 360 faktur. Počet zaúčtovaných účetních dokladů: 5019 (z toho 3416 výdajových a 1603 příjmových) Počet vydaných identifikačních známek pro provoz výherních hracích přístrojů: 180 ks Činnost pokladny byla zajišťována sluţbou, celkové náklady: ,50 Kč Základní údaje o hospodaření města v r. 2009: Skutečné příjmy v Kč ,24 Skutečné výdaje v Kč ,06 Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč ,59 Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč ,38 Hospodářský výsledek v Kč ,82 Aktiva celkem v Kč ,33 Účetní hodnota nemovitého majetku ,08 Dlouhodobé závazky v tis. Kč 0,00 Emitované dluhopisy v tis. Kč 0,00 Celková zadluţenost města ,50 Půjčky poskytnuté jiným subjektům ,63 Zadluţenost města na 1 obyvatele 4.577,00 Daňová výtěţnost na 1 obyvatele 7.637,41 Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč ,- Hospodaření města za rok 2009: č.r. Druhové třídění Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet hospodaření rozpočtu k Třída 1-daňové příjmy , , ,82 88,92 2 Třída 2-nedaňové příjmy , , ,99 99,97 3 Třída 3-kapitálové příjmy , , ,40 55,69 4 Třída 4-přijaté transfery , , ,77 478,9 5 Celkové příjmy , , ,98 478,9 6 Třída 5-běţné výdaje , , ,48 364,78 7 Třída 6-kapitálové výdaje , , ,32 60,72 8 Celkové výdaje , , ,80 60,72 9 Výsledek hospodaření ,82 18

19 Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet hospodaření rozpočtu Kapitálové příjmy , , ,40 55,69 z toho příjmy z prodeje majetku , , ,40 55,69 Kapitálové dotace , , ,45 20,33 Kapitálový výdaje , , ,32 60,72 Kapitálový deficit , , ,47 Zůstatek na účtech k v tis. Kč: ,30 Výše úroků z uloţených finančních prostředků v tis. Kč: 1.113,94 Výše zaplacených úroků v tis. Kč: 867,77 Od července 2009 byla připravována veřejná soutěţ na poskytovatele úvěru k dofinancování dotací. Veřejnou soutěţ organizovala firma Gordion s.r.o., veškeré podklady včetně podrobných zpracování odpovědí na otázky bank připravoval finanční odbor. Rovněţ bylo zajištěno zpětné proplacení výdajů jiţ zaplacených (tzv. refinancování). Od se Město Mimoň stalo na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) platné od plátcem DPH. Protoţe u měst a obcí nemůţe být do obratu řazena veškerá činnost (veřejná správa nemůţe být zatíţena DPH), bylo třeba vyčlenit činnosti, které spadají zdanitelných plnění, která jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet a ty, u kterých nárok na odpočet vzniká. S tím souvisela úprava cen některých sluţeb nebo výrobků a také rozsáhlá úprava účetního programu včetně pokladny. Tento rok bude dopracována směrnice o DPH a rovněţ aktualizována směrnice o oběhu účetních dokladů. Od poloviny r se odbor připravoval na účetní reformu pro územně správní celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. Tato reforma se rozbíhala velice těţce, ještě ke konci roku nebylo jasné, jaké budou účetní postupy platné od a přesné postupy předávání účetních dat k sumarizaci. Tato reforma představuje velkou zátěţ pro jiţ tak velmi vytíţený finanční odbor. V roce 2010 ke všem povinnostem přibude i povinnost učit se nový software, případně zajistit nové číselníky a šablony do softwaru (časově velmi náročné) a víceméně to vypadá tak, ţe bude jen 14 dní na to, aby byly zcela změněny účetní postupy a pracovnice zvládly nový účetní software a zaúčtovali leden a únor roku Nejvíce krizový se jeví měsíc březen a duben Protoţe změny účetních metod mají i velké vlivy na výsledky hospodaření za rok 2010 a můţe vzniknout mnoho chyb, které se budou řešit několik let do budoucna (bez zavinění zaměstnanců), povaţuji za nezbytné, aby pracovnicím finančního odboru byl vytvořen pracovní a časový prostor pro zvládnutí účetní reformy a umoţněn časový prostor na zaškolení. zapsala : Bc. Jana Váňová, ved. Finančního odboru 19

20 Zpráva o činnosti odboru správy majetku V roce 2009 tvořilo bytový fond města bytů Malá 140, bytů v Mimoni, 230 bytů na Plouţnici. V témţe roce bylo zaznamenáno stěhování 77 nových nájemníků do městských bytů v Mimoni a na Plouţnici. Odstěhovalo se 89 nájemníků. Z větší části je předmětná migrace obyvatel způsobena špatnou dopravní dostupností nájemců do zaměstnání z lokality Plouţnice. V roce 2009 oproti dvěma předchozím letům nebyly vyhlášeny Penálové prázdniny. V tomto roce byl zaţalován dluh u 23 nájemníků v souhrnné výši 609 tis. Kč. Výpověď z nájmu bytu bylo doručeno 5 nájemníkům. U 16 nájemníků byla podána ţaloba o vyklizení bytu, 4 nájemníci byli exekučně vystěhovaní a u 9 dluţníků byla podána exekuce na dluh v souhrnné výši 322 tis. Kč. Na vymoţených pohledávkách bylo exekuována pohledávka v souhrnné výši cca 600 tis. Kč. Bohuţel 80 % této částky bude exekutorskou odvedeno do rozpočtu města v 1. Polovině roku V roce 2010 bylo částečně realizováno zateplení domu Smetanova 543,544, kde bychom chtěli pokračovat a částečně čerpat finanční prostředky z dotačního titulu Zelená úsporám, pro který jiţ máme zhotovenou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. U bytů v Mimoni se podařila dokončit oprava domu na náměstí 1. máje 139, kde s předáním domu Malá 140 počátkem roku 2010 vzniká rekonstruovaný funkční celek. U ostatních domů jsou závaţné problémy pouze v domech staré zástavby, a to s plísní. Tuto závadu se snaţíme průběţně odstraňovat. Bohuţel z důvodu finančních prostředků jsme v loňském roce byli nuceni nabídnout v případě výskytu plísní v několika případech náhradní bydlení a opravy odloţit na rok V případě vyklizení většího počtu bytů v těchto vytipovaných domech budeme předkládat k projednání zastupitelstvu jejich prodej. V roce 2010 bychom rádi dokončili opravy prázdných bytů, které z důvodu finančních prostředků nebyly realizovány v roce 2009, za předpokladu adekvátního přidělení finančních prostředků z rozpočtu. Bohuţel k předpokládanému objemu finančních prostředků (1,8 mil Kč v upraveném návrhu rozpočtu toto nebude moţné). V roce 2009 bylo uzavřeno 15 nájemních smluv o dočasném uţívání pozemků s novými nájemci, zároveň s některými nájemci byl nájemní vztah ukončen formou splynutí vlastnictví, kde v celkovém objemu byly prodány pozemky v celkovém objemu cca 700 tis. Kč. Zároveň byl projednáván nákup obchodních podílů ve společnosti Zahradnictví MIJANA s.r.o., ve které se město stalo jediným vlastníkem. zapsal : Aleš Tesař, ved. Odboru správy majetku Zpráva o činnosti odboru rozvoje města Hlavní činností odboru je zpracovávání investičních akcí, zpravidla za pouţití patřičných dotací. V uplynulém roce 2009 se odbor zabýval cca 50 různými akcemi investičního charakteru. K této činnosti je potřeba připočíst správu veřejného osvětlení a oprav komunikací v majetku města. Další činností odboru je zpracování ţádostí o dotaci pro potřeby města a dalších neziskových organizací na území města, jejichţ počet dosáhnul 25, ze kterého byly 4 dotace pro jiné subjekty. Mezi nejvýznamnější investiční akce, které se podařilo v loňském roce ukončit patří rekonstrukce objektu a vestavba 5ti nových bytů v Malé ulici čp.140 (13,5 mil. Kč). V průběhu roku jsme zahájili 20

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

celkem: 332 474 Kč 69 400 Kč 401 874 Kč Zbytku odboru bylo v roce 2012 zaplaceno 1 044 135 Kč na platech a 91 700 Kč na odměnách

celkem: 332 474 Kč 69 400 Kč 401 874 Kč Zbytku odboru bylo v roce 2012 zaplaceno 1 044 135 Kč na platech a 91 700 Kč na odměnách 2012 - PŘEHLED PLATŮ A ODMĚN VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ NA MURO (Městský úřad Roztoky) Odměny za 01-05 a 09-12/2012 navrhoval starosta Jakob Odměny za 06-08/2012 navrhoval tajemník Tříska Odbor OKVM (Kancelář

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více