Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011

2 Obsah Úvod... 3 I. Základní údaje o škole... 4 II. Pracovníci právnické osoby... 9 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání IV. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Další informace VIII. Závěr Přílohy

3 Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 je předkládána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva obsahuje základní údaje o škole, přehled oborů, přehled pracovníků školy, údaje o přijímacím řízení, údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a základní údaje o hospodaření školy. 3

4 I. Základní údaje o škole 1. Název školy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 2. Ředitelka školy a statutární zástupkyně ředitelky školy Ing. Dagmar Krutská, ředitelka školy tel.: Ing. Alena Schwarzová, statutární zástupkyně ředitelky školy tel.: Webové stránky školy 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 cílová kapacita: ţáků místo poskytovaného vzdělávání: Resslova 8, Praha 2 4

5 5. Obory vzdělání Škola kód Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/002 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 název oboru / vzdělávacího programu Obchodní akademie denní forma vzdělávání Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání Obchodní akademie večerní forma vzdělávání Obchodní akademie dálková forma vzdělávání Obchodní akademie denní forma vzdělávání, ŠVP Firemní specialista Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání, ŠVP Manaţerské lyceum Obchodní akademie večerní forma vzdělávání, ŠVP - Obchodní akademie pro studující při zaměstnání Obchodní akademie dálková forma vzdělávání, ŠVP Obchodní akademie pro studující při zaměstnání cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající obor dobíhající obor dobíhající obor dobíhající obor xxx xxx xxx xxx 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2009/2010 a) nové obory xxx b) zrušené obory xxx 7. Místo poskytovaného vzdělávání Resslova 8/1780, Praha 2 (vlastník objektu Hlavní město Praha) 5

6 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše sídlí ve dvou budovách. Budova č. p je z roku Má čtyři podlaţí a výměru 702 m². Budova č. p byla postavena v roce 1896, je pětipodlaţní, její výměra je 603 m². Škola vyuţívá 22 základních učeben s PC připojenými u kateder ke školní síti a Internetu. PC u kateder jsou také vyuţívány pro vedení elektronické třídní knihy. Dále škola vyuţívá jednu tělocvičnu, pět jazykových učeben, čtyři učebny pro výuku písemné a elektronické komunikace, tři učebny pro výuku informačních technologií, účetnictví a dalších odborných předmětů, jednu učebnu pro výuku aplikované ekonomie, jednu učebnu pro výuku přírodovědných předmětů a dvě učebny jsou zařízeny jako přednáškové sály, jeden o kapacitě 40 míst a jeden o kapacitě 80 míst. Vyuţívají je vyučující všech předmětů. Učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem v souladu s hygienickými poţadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Tělocvična školy prošla během hlavních prázdnin roku 2010 kompletní rekonstrukcí, její součástí je posilovna. V suterénu se nachází šatny a plynová kotelna. Na konci kalendářního roku 2009 byla provedena sanace suterénu a v souvislosti s touto akcí byly zrekonstruovány šatny pro ţáky. Nevyhovující šatní kóje byly zrušeny a kaţdý ţák můţe vyuţívat svoji šatní skříňku. Jedna odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, písemné a elektronické komunikace a dalších odborných předmětů je vybavena počítači typu Pentium II, sedm učeben novými počítači Pentium Dual-Core. Ve všech učebnách jsou nainstalovány síťové laserové tiskárny. V šesti učebnách je sedmnáct počítačů, v učebně pro aplikovanou ekonomii dvacet tři a v jedné učebně třicet dva. Učebna se můţe vyuţívat i pro výuku nejen odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětů. Ve všech odborných učebnách jsou počítače na katedrách i pro vyučující. V těchto učebnách jsou všechny počítače, které vyuţívají ţáci, připojeny ke školní síti a internetu. Učebny pro výuku informačních technologií jsou vybaveny dataprojektory, promítacími plátny a dvě učebny i audiotechnikou. Také učebna písemné a elektronické komunikace a dalších odborných předmětů o kapacitě 32 pracovních míst je vybavena dataprojektorem, promítacím plátnem a audiotechnikou. V učebně pro výuku písemné a elektronické komunikace o kapacitě 17 ţáků a v učebně pro výuku aplikované ekonomie pro 23 ţáků je moţné také vyuţívat dataprojektory. Přednáškový sál pro 40 posluchačů je vybaven televizí, videem, audiotechnikou a přenosným projektorem. V přednáškovém sálu pro 80 posluchačů je dataprojektor, PC, video, promítací plátno a audiotechnika. Vyučující mají téţ k dispozici další dva přenosné dataprojektory, zpětné projektory, čtyři notebooky a skenery, které téţ vyuţívají k výuce. 6

7 V jazykových učebnách, přednáškovém sálu a učebně přírodovědných předmětů je moţné pouţívat video. Učebna přírodovědných předmětů je navíc nově vybavena dataprojektorem, audiotechnikou a promítacím plátnem. Ve dvou jazykových učebnách jsou DVD přehrávače. Nově je moţno vyuţít při výuce ve dvou kmenových učebnách dataprojektory a promítací plátna a v jedné učebně dataprojektor. Průběţnému zajišťování moderního technického vybavení pro výuku věnujeme stálou pozornost limitovanou finančními prostředky. K dobrému uplatňování výpočetní techniky ve výuce přispívá také skutečnost, ţe na všech pracovištích učitelů jsou k dispozici počítače včetně Internetu. Učitelé tak mají moţnost jej bez omezení vyuţívat a získávat tak potřebné aktuální podklady pro výuku. V roce 2008 jsme nainstalovali v celé budově nové rozvody vnitřní počítačové sítě, které nám zajistí bezproblémový a mnohem kvalitnější chod školní sítě a Internetu. Díky novým rozvodům jsme vybudovali síť WiFi, která umoţní ţákům přístup k získávání informací z Internetu i v základních učebnách. Pro větší bezpečnost ţáků i zaměstnanců a z důvodu zamezení krádeţím v prostorách budovy školy byl instalován elektronický vstupní a kamerový systém. V předcházejících letech byla rámci zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců provedena rekonstrukce sborovny a sekretariátu školy. Pro příjemnější pobyt všech zaměstnanců a ţáků školy byly v souladu s hygienickými poţadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, natřeny části stěn na schodištích a chodbách. Učebny jsou postupně vybavovány novými okenními ţaluziemi. Budova školy je pro případ potřeby vybavena hygienickou kabinou. V uplynulém školním roce byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení pro ţáky v suterénu školy a hygienického zařízení pro zaměstnance v druhém nadzemním podlaţí. 7

8 9. Školská rada Školská rada byla zřízena Usnesením Rady HMP č ze dne v tomto sloţení: 1. Členové školské rady jmenovaní usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Ing. Zuzana Folprechtová 2. Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce nezletilých ţáků a zletilé ţáky dne 12. listopadu 2008 Daniel Všetečka Věra Všetičková 3. Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky školy dne 12. listopadu 2008 Ing. Martin Kučera JUDr. Miluše Vondrysková První zasedání školské rady v novém sloţení se konalo dne 15. ledna Školská rada ve školním roce 2010/2011 především projednávala a schvalovala Výroční zprávu o činnosti školy za šk. r. 2009/2010, úpravy školního řádu a rozbor hospodaření za rok

9 Škola Ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob Obchodní akademie ,6 X X 72 59,6 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Škola Obchodní akademie Počet pedagogických pracovníků Celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 60 83,33 nekvalifikovaných 12 16,67 9

10 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře Počet Zaměření Počet účastníků 1 Školský zákon Odměňování ve školách a školských zařízeních Seminář ředitelů obchodních akademií Elektronická komunikace prostřednictvím datových schránek a hybridní pošty Školení k mezinárodní zkoušce Pedagogická výchova právo Prezenční školení pro HOZ a HOD Jak na výuku komunikace v hodinách ČJ Nové metody v práci učitele SOŠ I-II Sociálně patologické jevy u mládeţe pro pedagogy SŠ Vyuţití ŠVP v zeměpisu a biologii Přírodní vědy a matematika na SŠ v Praze 1 Vzdělávací instituce COMENIUS AGENCY, poradensko-vzdělávací agentura FAKTA, s. r. o., vzdělávací zařízení 1 Asociace OA Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 10 Jazyková škola Jany Trubákové VOŠSP, Kancelář Senátu PČR 1 CISKOM 4 Mansio, v. o. s. 1 VISK 1 VOŠSP 1 NIDV 2 PedF UK, MFF UK 1 Rope skipping 1 ČOS 10

11 1 Taneční aerobik 1 ČOS 1 Pedagog a ţáci s chronickou chorobou 1 V rámci projektu Tvorba a pilotní ověření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně sociální oblasti 1 Současnost ve zdravotní a sociální péči 1 OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Kurzy Jiné Vodácký seminář Berounka Beroun Zadní Třebáň Vodácký seminář Berounka Beroun Zadní Třebáň Zdravotník zotavovacích akcí Specifika účtování v s. r. o., změny v daňových zákonech Aktuální problematika daně z příjmu právnických osob Účetní a daňová specifika s. r. o. 1 1 Instruktor Akreditace MŠMT Instruktor Akreditace MŠMT 3 SZŠ Ruská, Praha 10 2 VŠ Ing. Pavla Štohla, Znojmo 1 NAREX CONSULT, a. s. 1 2 Ing. Podrazský, Ing. Štohl 1 Daňový řád 1 Finanční úřad Praha 3 1 Pedagog a ţáci s chronickou chorobou 1 SZŠ Ruská, Praha 10 1 První pomoc 1 SZŠ Ruská, Praha Školení ke státní maturitě E-learningové školení hodnotitel E-learningové školení pro HOZ a HOD PUP 10 CISKOM 1 CISKOM 1 CISKOM 11

12 Oprava testů z matematiky pro Cermat Mezinárodní vědecká konference VOŠ Konference e-time 2011 Příprava vzdělávacích lídrů 1 Cermat 1 VŠE Praha 1 1 IDG Czech Republic, a. s. Pedagogická fakulta UK Praha Vysokoškolské studium Vzdělávání dospělých Učitelství filozofie, etiky a společenských věd Aplikovaná informatika 1 UJAK Praha 1 1 Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky Praha d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 14 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 5 rodilý mluvčí 3 12

13 2. Nepedagogičtí pracovníci a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 20 16,63 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků Počet Semináře 1 Zaměření Inventarizace majetku a závazků Počet účastníků Vzdělávací instituce 2 TSM, s. r. o. 3 PAM 1 Vema, a. s. 1 Daň z přidané hodnoty ve školství 1 1 Zpracování výkazu VYK Novelizace zákoníku práce 1 Mgr. Antonín Pavera 1 Gordic, s. r. o. 1 FRESHARENA, s. r. o. 13

14 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty ţáků a) denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet ţáků Obchodní akademie Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 9 - přestoupili na jinou školu: 6 - jiný důvod změny: 1 (přijetí do vyššího ročníku) b) vzdělávání při zaměstnání škola počet tříd / skupin počet ţáků Obchodní akademie Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 12 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 21 - sami ukončili vzdělávání: 82 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 37 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny: 7 (přijetí do vyššího ročníku) 14

15 Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet ţáků na třídu a učitele a) denní vzdělávání Škola Průměrný počet ţáků na třídu/skupinu Průměrný počet ţáků na učitele Obchodní akademie 29,63 11,11 b) vzdělávání při zaměstnání Škola Průměrný počet ţáků na třídu / skupinu Průměrný počet ţáků na učitele Obchodní akademie 21,38 14,25 3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Škola Obchodní akademie počet ţáků celkem z toho nově přijatí

16 4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků (po opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu) a) denní vzdělávání Škola Obchodní akademie prospělo s vyznamenáním 78 Z celkového počtu ţáků: neprospělo 5 opakovalo ročník 4 Počet ţáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 97,61 % Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 85,94 z toho neomluvených 0,66 b) vzdělávání při zaměstnání Škola Obchodní akademie prospělo s vyznamenáním 14 Z celkového počtu ţáků: neprospělo 37 opakovalo ročník 10 Počet ţáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 82,59 % Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 33,81 z toho neomluvených 3,45 16

17 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) 5. Výsledky maturitních zkoušek Škola Obchodní akademie MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání Počet ţáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 Počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním Počet ţáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 a) SŠ Skupina oborů vzdělání, kód, název 63 Ekonomika a administrativa Počet přihlášek celkem 172 Počet kol přijímacího řízení celkem 1 Počet přijatých celkem 129 z toho v 1. kole 129 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 Počet nepřijatých celkem 43 Počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x 0 obor: x 0 Počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/

18 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) Skupina oborů vzdělání, kód, název 78 Obecně odborná příprava Počet přihlášek celkem 370 Počet kol přijímacího řízení celkem 2 Počet přijatých celkem 343 z toho v 1. kole 338 z toho ve 2. kole 5 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 Počet nepřijatých celkem 27 Počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x 0 obor: x 0 Počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Arménská republika 1 Republika Bulharsko 1 Běloruská republika 2 Čínská lidová republika 1 Republika Kazachstán 1 Kyrgyzská republika 1 Moldavská republika 2 Ruská federace 3 Slovenská republika 8 Vietnamská socialistická republika 4 Republika Slovinsko 1 Ukrajina 21 Celkem 46 cizinců Z hlediska vzdělávání cizinců bychom mohli konstatovat, ţe jsme jiţ v průběhu minulých let získali cenné zkušenosti, které jsme vyuţili i ve školním roce 2010/2011, kdy se na naší škole vzdělávalo 46 cizinců. Oblasti vzdělávání cizinců je věnována dlouhodobě zvýšená pozornost, a to v důsledku stále pokračujícího nárůstu počtu ţáků-cizinců na úrovni sekundárního 18

19 školství. I na naší škole jsme v uplynulých letech zachytili tento fenomén, který dokládá i shora uvedený přehled ukazující počty cizinců z jednotlivých zemí. Zvyšující se počet cizinců vzdělávajících se na naší škole dále dokresluje fakt, ţe téměř v kaţdé třídě se vzdělává alespoň jeden ţák-cizinec. Z výše uvedeného tak vyplynula potřeba soustavného monitorování průběhu vzdělávacího procesu ţáků-cizinců, následného vyhodnocování a případného přijímání opatření za účelem vyrovnávání podmínek ke vzdělávání i pro tuto skupinu ţáků. Popsaný proces probíhá pod odborným dohledem výchovné poradkyně školy, Mgr. Olgy Brunnerové, která koordinuje činnost jak třídních učitelů, tak i dalších pedagogických pracovníků. Jedním z kritérií, na které jsme se zaměřili v uplynulém školním roce, bylo dosahování výsledků ve vzdělávání u ţáků-cizinců a komparace dosaţených výsledků s výsledky ţáků-rodilých mluvčích. Lze říci, ţe ţáci-cizinci denní formy vzdělávání byli hodnocení jako velmi dobří, někteří dokonce jako nadaní, a to zejména ve společenskovědních předmětech. V přírodovědných oborech, kde je vysoké procento abstraktních pojmů a definic, a také v odborných předmětech vyuţívajících náročný pojmový aparát se objevily u některých ţáků-cizinců potíţe s pochopením a případnou správnou reprodukcí pojmu. Vyučující příslušných předmětů tak sloţité pojmy vícekrát opakovali a pouţívali v širší míře názorného výkladu. Ve výuce českého jazyka jsme navzdory přirozenému znevýhodnění nepozorovali podstatnější problémy. Ţáci-cizinci zvládali předepsané učivo samostatně, případně s lehkou nápomocí příslušného učitele formou dílčích individuálních konzultací. Blokem předmětů, ve kterém nepodléhají ţáci-cizinci znevýhodnění, jsou cizí jazyky. Zde tak ţáci-cizinci dosahují odpovídajících výsledků, aniţ by jim musela být poskytována zvláštní péče. U ţáků dálkové formy vzdělávání jsme zachytili problémy při psaném projevu v českém jazyce a dále značnou nejistotu při vyjadřování a niţší míru porozumění při výuce odborných předmětů. Znevýhodnění těchto ţáků je ovlivněno pozdějším seznámením se s českým jazykem oproti ţákům vzdělávajícím se na denní formě vzdělávání a v mnoha případech navíc i výrazně kratší dobou pobytu na území České republiky. Na základě výše uvedených poznatků tak vyučující na této formě vzdělávání aplikují, a to zejména v prvním ročníku, maximálně individualizovaný přístup k ţákům-cizincům, kteří jsou mnohdy příkladnými ţáky po celou dobu vzdělávání. Druhým posuzovaným kritériem bylo chování a projevy ţáků-cizinců ve výuce. U těchto ţáků je patrná tendence po maximální moţné míře asimilace, tedy splynutí a vyrovnání se s českým prvkem. Nejen ţe se snaţí neodlišovat se od ţáků-českých rodilých mluvčích, ale rovněţ se aktivně zapojují do práce ve skupinách, čímţ dochází ke vzájemné kooperaci ţáků-cizinců a ţáků-rodilých mluvčích, coţ povaţujeme za pozitivní. V neposlední řadě se ţáci-cizinci snaţí získat si své pevné začlenění v rámci studijní skupiny, k čemuţ jim pomáhá nejen vytváření interpersonálních vazeb uvnitř studijní skupiny, ale také moţnost vystupovat v rolích členů třídní samosprávy. 19

20 Získané poznatky přispěly k prosazení následujících opatření: - pravidelné konzultační hodiny pedagogických pracovníků (jsou přínosem i pro ţáky-cizince, protoţe jim můţe být znovu a v širších souvislostech objasněna vykládaná látka), - volba ze širšího spektra výukových metod (dle typu vyučovaného předmětu i dle počtu a charakteristiky jednotlivých ţáků-cizinců), - aktivizační prvky ve výuce (např. vyuţívání PC nebo zadávání úkolů uměle vytvářeným skupinám v rámci třídy, tzv. skupinová práce), - aplikace společného komunikačního kódu (poprvé vyuţito ve školním roce 2010/2011 při výuce jedné ţákyně ruské národnosti v předmětu Chemie). Na základě dlouhodobého pozorování a přijatých a uskutečněných opatření lze konstatovat, ţe na naší škole probíhalo vzdělávání cizinců ve školním roce 2010/2011 nejen v souladu s platnou právní úpravou, ale rovněţ také v duchu moderních zásad pedagogiky a didaktiky. Výuka ţáků-cizinců přispívá ke správnému formování osobností ţáků-českých rodilých mluvčích prostřednictvím uvědomění si významu tolerance a také základních principů souţití s lidmi pocházejícími z odlišného sociokulturního prostředí. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Na naší škole se v uplynulém školním roce nerealizovalo vzdělávání ve speciálních třídách. Probíhala tedy výuka pouze v běţných třídách, kde se vzdělávalo 33 ţáků s diagnostikovanou specifickou poruchou učení (dysgrafie, dysortografie a dyslexie), přičemţ 2 ţáci z tohoto počtu se vzdělávali v rámci dálkové formy vzdělávání. Ve srovnání s předchozími roky pozorujeme trend pokračujícího nárůstu počtu ţáků se specifickou poruchou učení, příp. specifickou poruchou chování, coţ je natolik rozšířený jev, ţe je tento trend jiţ předmětem diskuze v pedagogickopsychologických poradnách. Pro ţáky se specifickou poruchou učení byly zajištěny úlevy dohodnuté konkrétně s příslušnými vyučujícími a v souladu s doporučeními výchovné poradkyně školy, Mgr. Olgy Brunnerové. Dále pak byli tito ţáci pod dlouhodobým soustavným dohledem výchovné poradkyně školy, která je odesílala i na odborná vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Závěry tohoto vyšetření mohly následně poslouţit jako podklad pro ţádost o přiznání uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky. Společnou část maturitní zkoušky tak ve školním roce 2010/2011 skládalo 9 ţáků s přiznaným uzpůsobením podmínek, z toho 7 ţáků denní formy vzdělávání a 2 ţáci dálkové formy vzdělávání. Dále se na škole ve školním roce 2010/2011 vzdělávali 3 integrovaní ţáci, dva se sluchovým postiţením a jeden se spastickou diparézou a specifickou poruchou učení. Integrace těchto ţáků nespočívala pouze v samotném zařazení těchto ţáků do studijních skupin nebo přijímání nahodilých opatření, nýbrţ zahrnovala komplexní přístup k těmto ţákům. Tento přístup je zajištěn prostřednictvím individuálního vzdělávacího programu, který byl pro kaţdého z těchto 3 integrovaných ţáků vytvořen tak, aby zohlednil veškeré aspekty jejich zdravotního stavu a současně umoţnil plně vyuţít jejich potenciál. V individuálních vzdělávacích programech byly stanoveny základní strategie vzdělávání těchto ţáků, dále byly navrţeny vhodné 20

21 výukové metody a seznam pomůcek, které by měl ţák při výuce uţívat. V neposlední řadě se součástí individuálního vzdělávacího programu stal seznam doporučení určený jednotlivým vyučujícím zohledňující specifika příslušných předmětů. Individuální vzdělávací programy, které jsme sestavili, byly účinné po období celého školního roku, přičemţ v případě potřeby bylo moţné přijímat nová doporučení nebo úlevy. K pozitivům začleňování integrovaných ţáků dle našeho názoru patří zajištění kvalitního, byť náročného, vzdělávání daného prostředím běţné studijní skupiny a dále s tím související vznik schopnosti učit se, popř. v budoucím ţivotě pracovat, i v prostředí s vyššími nároky. Integrovaným ţákům také nepochybně prospívá moţnost sdílet pracovní prostředí s ostatními ţáky, kde se mohou naučit snadněji přijímat rozdíly nebo spolupracovat při tzv. skupinové výuce. Jako negativní lze hodnotit zvýšenou zátěţ kladenou na integrované ţáky, která můţe být rozdílná dle vyučovaného předmětu v návaznosti na druh poruchy nebo nemoci. Nicméně tento problém by měl být také řešen optimalizací individuálního vzdělávacího programu, byť nelze očekávat úplnou eliminaci, která jiţ s ohledem na charakter školy není moţná. Výuka integrovaných ţáků probíhala v uplynulém školním roce v souladu s platnou školskou legislativou, zejména v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání, dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. K problematice začleňování ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí lze poznamenat, ţe jsme v uplynulém školním roce nezaznamenali ţádný případ ţáka ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Vzhledem k tomu, ţe jsme dosud, tedy ani z předcházejících školních let, nezískali zkušenosti s integrací těchto ţáků, nemůţeme kvalifikovaně posoudit všechny dopady, zejména rozlišení pozitiv a negativ. V současné době tak můţeme pouze konstatovat, ţe jsme vytvořili nástroje, které by v případě náhlé tíţivé sociální situace měly napomoci tuto situaci překlenout a které povaţujeme s ohledem na financování naší školy za dostatečné. Jedná se o případnou finanční výpomoc, kterou bychom vypláceli z fondů Rady rodičů nebo z Nadačního fondu. O variantách, jak by bylo moţné řešit eventuální tíţivou sociální situaci, byli informováni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří mohou tyto informace dále sdělit ţákům. 9. Vzdělávání nadaných ţáků Na naší škole se v předchozím školním roce, tj. školním roce 2010/2011, nevzdělával ţádný mimořádně nadaný ţák, tedy ţák, který by splňoval kritéria upravená vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. I přes tuto skutečnost jsme zaznamenali některé talentované ţáky, kteří, přestoţe nevyhověli kritériím výše uvedené vyhlášky, prokázali v některých předmětech 21

22 vyučovaných na naší škole své nadání. Skutečnost, ţe nadání u ţáků zaznamenáme jen u některých předmětů, lze povaţovat za obvyklou, protoţe nezřídka se zájem a tvořivost jedince směřuje k jednomu vyhraněnému oboru. Z tohoto důvodu jsme v uplynulém roce věnovali na úrovni jednotlivých předmětových komisí pozornost monitorování a zachycení nadaných ţáků a dále jsme se zaměřili na aktivní formy podpory těch schopností a dovedností, v nichţ nadání projevili. V odborných předmětech se nadaní ţáci účastní soutěţí, případně mohou veřejně prezentovat své znalosti nebo vypracovat obsáhlejší odborné referáty na ekonomická témata. Propracovaný systém podpory nadaných ţáků nabízí předmětová komise informačních a komunikačních technologií, při které byl v uplynulém školním roce otevřen i krouţek pro nadané a šikovné písaře, kde si mohli osvojit správné techniky úpravy textu a korekturu. Dále byly poskytnuty nadaným ţákům domácí licence programu ZAV, který je na naší škole pouţíván k výuce grafických předmětů. Ve společenskovědních předmětech vyučující aktivovali nadané ţáky podnětnými dotazy a následnými odkazy na odbornou literaturu. Dále průběţně doporučovali tituly z odborné učitelské knihovny (kniţní i časopisecké) vhodné k rozšíření učiva, které si mohli ţáci zapůjčit. Zajímavou aktivitou, která mezi nadanými ţáky nalezla své uplatnění, bylo pořádání společenskovědní diskuze, kde se ţáci společně s učiteli humanitních předmětů zabývali tématy z psychologie, sociologie, etiky anebo také aktuálními otázkami a jejich dopady na společnost. V ostatních předmětech spočívalo těţiště práce s nadanými ţáky na individualizovaném přístupu, kdy ţákům byly zadávány doplňující úkoly, byla jim doporučována náročnější literatura a byly jim nabízeny informace o dalších vzdělávacích a kulturních akcích, které by mohly podnítit jejich další zájem o obor, v němţ projevovali nadání. Tito ţáci také mohli aktivně vyuţívat konzultačních hodin pedagogických pracovníků, kde mohly být konzultovány nejnáročnější partie vybraných doporučených titulů. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Maturitní generálka Naše škola se zúčastnila projektu Maturitní generálka (MAG 10). Nezahrnovala jen vlastní simulaci maturitní zkoušky ve škole, ale postihla také procesy od přihlašování ţáků přes distribuci zkušební dokumentace, hodnocení zkoušek aţ po závěrečné generování protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky ţáka a simulaci procesů odvolání. Jednalo se o příleţitost, jak přímou a praktickou zkušeností připravit a informovat naše ţáky o změnách ve skládání maturitní zkoušky. Ţáci měli moţnost si vyzkoušet testy i písemky a jejich náročnost. Vzhledem k tomu, ţe výsledky obdrţeli před podáním přihlášek k maturitní zkoušce, tak se mohli zodpovědně rozhodnout o volbě předmětu a úrovně obtíţnosti u ostré maturity. Dále maturitní generálka umoţnila ověřit praktickým způsobem připravenost pedagogických pracovníků pro výkon 22

23 funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací a škola získala zkušenost s přípravou a organizací zkoušek společné části. Maturitní generálka se týkala pouze zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných formou didaktického testu a písemné práce, a to konkrétně v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky a matematika. Nezahrnovala tedy ústní zkoušky ve společné části maturitní zkoušky ani zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. Samotná administrace zkoušek proběhla v průběhu čtyř dnů v termínu od do , a to podle jednotného zkušebního schématu. Výsledky maturitní generálky ukázaly na velmi dobrou připravenost našich ţáků na maturitní zkoušky. Většina ţáků by podle výsledků maturitní generálky u maturitní zkoušky prospěla. Horší výsledky či neúspěch některých ţáků byl dán více důvody. Jednak se jednalo o ţáky, kteří jiţ během vzdělávání na naší škole měli horší studijní výsledky. Dalším významným aspektem bylo, ţe ţáci se na maturitní generálku nepřipravovali, brali ji jako příleţitost k seznámení se s formou a náročností zkoušky, ale přípravu na ostré maturitní zkoušky naopak obvykle nepodceňují. A konečně třetím významným faktorem byl fakt, ţe některou látku nemají ţáci na začátku 4. ročníku ještě probranou či dostatečně upevněnou, coţ bylo nejvíce znát zejména v matematice. Dokumentové ověřování Na projekt Maturitní generálka ((MAG 10) navázal projekt Dokumentové ověřování, tzv. maturitní mikrogenerálka. Cílem bylo: ověřit procesy zpracování, digitalizace a datového zpracování dokumentů částí maturitní zkoušky, které nebyly ověřeny v rámci projektu MAG 10, 23

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více