Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011

2 Obsah Úvod... 3 I. Základní údaje o škole... 4 II. Pracovníci právnické osoby... 9 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání IV. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Další informace VIII. Závěr Přílohy

3 Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 je předkládána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva obsahuje základní údaje o škole, přehled oborů, přehled pracovníků školy, údaje o přijímacím řízení, údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a základní údaje o hospodaření školy. 3

4 I. Základní údaje o škole 1. Název školy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 2. Ředitelka školy a statutární zástupkyně ředitelky školy Ing. Dagmar Krutská, ředitelka školy tel.: Ing. Alena Schwarzová, statutární zástupkyně ředitelky školy tel.: Webové stránky školy 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 cílová kapacita: ţáků místo poskytovaného vzdělávání: Resslova 8, Praha 2 4

5 5. Obory vzdělání Škola kód Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/002 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 název oboru / vzdělávacího programu Obchodní akademie denní forma vzdělávání Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání Obchodní akademie večerní forma vzdělávání Obchodní akademie dálková forma vzdělávání Obchodní akademie denní forma vzdělávání, ŠVP Firemní specialista Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání, ŠVP Manaţerské lyceum Obchodní akademie večerní forma vzdělávání, ŠVP - Obchodní akademie pro studující při zaměstnání Obchodní akademie dálková forma vzdělávání, ŠVP Obchodní akademie pro studující při zaměstnání cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající obor dobíhající obor dobíhající obor dobíhající obor xxx xxx xxx xxx 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2009/2010 a) nové obory xxx b) zrušené obory xxx 7. Místo poskytovaného vzdělávání Resslova 8/1780, Praha 2 (vlastník objektu Hlavní město Praha) 5

6 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše sídlí ve dvou budovách. Budova č. p je z roku Má čtyři podlaţí a výměru 702 m². Budova č. p byla postavena v roce 1896, je pětipodlaţní, její výměra je 603 m². Škola vyuţívá 22 základních učeben s PC připojenými u kateder ke školní síti a Internetu. PC u kateder jsou také vyuţívány pro vedení elektronické třídní knihy. Dále škola vyuţívá jednu tělocvičnu, pět jazykových učeben, čtyři učebny pro výuku písemné a elektronické komunikace, tři učebny pro výuku informačních technologií, účetnictví a dalších odborných předmětů, jednu učebnu pro výuku aplikované ekonomie, jednu učebnu pro výuku přírodovědných předmětů a dvě učebny jsou zařízeny jako přednáškové sály, jeden o kapacitě 40 míst a jeden o kapacitě 80 míst. Vyuţívají je vyučující všech předmětů. Učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem v souladu s hygienickými poţadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Tělocvična školy prošla během hlavních prázdnin roku 2010 kompletní rekonstrukcí, její součástí je posilovna. V suterénu se nachází šatny a plynová kotelna. Na konci kalendářního roku 2009 byla provedena sanace suterénu a v souvislosti s touto akcí byly zrekonstruovány šatny pro ţáky. Nevyhovující šatní kóje byly zrušeny a kaţdý ţák můţe vyuţívat svoji šatní skříňku. Jedna odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, písemné a elektronické komunikace a dalších odborných předmětů je vybavena počítači typu Pentium II, sedm učeben novými počítači Pentium Dual-Core. Ve všech učebnách jsou nainstalovány síťové laserové tiskárny. V šesti učebnách je sedmnáct počítačů, v učebně pro aplikovanou ekonomii dvacet tři a v jedné učebně třicet dva. Učebna se můţe vyuţívat i pro výuku nejen odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětů. Ve všech odborných učebnách jsou počítače na katedrách i pro vyučující. V těchto učebnách jsou všechny počítače, které vyuţívají ţáci, připojeny ke školní síti a internetu. Učebny pro výuku informačních technologií jsou vybaveny dataprojektory, promítacími plátny a dvě učebny i audiotechnikou. Také učebna písemné a elektronické komunikace a dalších odborných předmětů o kapacitě 32 pracovních míst je vybavena dataprojektorem, promítacím plátnem a audiotechnikou. V učebně pro výuku písemné a elektronické komunikace o kapacitě 17 ţáků a v učebně pro výuku aplikované ekonomie pro 23 ţáků je moţné také vyuţívat dataprojektory. Přednáškový sál pro 40 posluchačů je vybaven televizí, videem, audiotechnikou a přenosným projektorem. V přednáškovém sálu pro 80 posluchačů je dataprojektor, PC, video, promítací plátno a audiotechnika. Vyučující mají téţ k dispozici další dva přenosné dataprojektory, zpětné projektory, čtyři notebooky a skenery, které téţ vyuţívají k výuce. 6

7 V jazykových učebnách, přednáškovém sálu a učebně přírodovědných předmětů je moţné pouţívat video. Učebna přírodovědných předmětů je navíc nově vybavena dataprojektorem, audiotechnikou a promítacím plátnem. Ve dvou jazykových učebnách jsou DVD přehrávače. Nově je moţno vyuţít při výuce ve dvou kmenových učebnách dataprojektory a promítací plátna a v jedné učebně dataprojektor. Průběţnému zajišťování moderního technického vybavení pro výuku věnujeme stálou pozornost limitovanou finančními prostředky. K dobrému uplatňování výpočetní techniky ve výuce přispívá také skutečnost, ţe na všech pracovištích učitelů jsou k dispozici počítače včetně Internetu. Učitelé tak mají moţnost jej bez omezení vyuţívat a získávat tak potřebné aktuální podklady pro výuku. V roce 2008 jsme nainstalovali v celé budově nové rozvody vnitřní počítačové sítě, které nám zajistí bezproblémový a mnohem kvalitnější chod školní sítě a Internetu. Díky novým rozvodům jsme vybudovali síť WiFi, která umoţní ţákům přístup k získávání informací z Internetu i v základních učebnách. Pro větší bezpečnost ţáků i zaměstnanců a z důvodu zamezení krádeţím v prostorách budovy školy byl instalován elektronický vstupní a kamerový systém. V předcházejících letech byla rámci zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců provedena rekonstrukce sborovny a sekretariátu školy. Pro příjemnější pobyt všech zaměstnanců a ţáků školy byly v souladu s hygienickými poţadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, natřeny části stěn na schodištích a chodbách. Učebny jsou postupně vybavovány novými okenními ţaluziemi. Budova školy je pro případ potřeby vybavena hygienickou kabinou. V uplynulém školním roce byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení pro ţáky v suterénu školy a hygienického zařízení pro zaměstnance v druhém nadzemním podlaţí. 7

8 9. Školská rada Školská rada byla zřízena Usnesením Rady HMP č ze dne v tomto sloţení: 1. Členové školské rady jmenovaní usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Ing. Zuzana Folprechtová 2. Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce nezletilých ţáků a zletilé ţáky dne 12. listopadu 2008 Daniel Všetečka Věra Všetičková 3. Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky školy dne 12. listopadu 2008 Ing. Martin Kučera JUDr. Miluše Vondrysková První zasedání školské rady v novém sloţení se konalo dne 15. ledna Školská rada ve školním roce 2010/2011 především projednávala a schvalovala Výroční zprávu o činnosti školy za šk. r. 2009/2010, úpravy školního řádu a rozbor hospodaření za rok

9 Škola Ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob Obchodní akademie ,6 X X 72 59,6 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Škola Obchodní akademie Počet pedagogických pracovníků Celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 60 83,33 nekvalifikovaných 12 16,67 9

10 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře Počet Zaměření Počet účastníků 1 Školský zákon Odměňování ve školách a školských zařízeních Seminář ředitelů obchodních akademií Elektronická komunikace prostřednictvím datových schránek a hybridní pošty Školení k mezinárodní zkoušce Pedagogická výchova právo Prezenční školení pro HOZ a HOD Jak na výuku komunikace v hodinách ČJ Nové metody v práci učitele SOŠ I-II Sociálně patologické jevy u mládeţe pro pedagogy SŠ Vyuţití ŠVP v zeměpisu a biologii Přírodní vědy a matematika na SŠ v Praze 1 Vzdělávací instituce COMENIUS AGENCY, poradensko-vzdělávací agentura FAKTA, s. r. o., vzdělávací zařízení 1 Asociace OA Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 10 Jazyková škola Jany Trubákové VOŠSP, Kancelář Senátu PČR 1 CISKOM 4 Mansio, v. o. s. 1 VISK 1 VOŠSP 1 NIDV 2 PedF UK, MFF UK 1 Rope skipping 1 ČOS 10

11 1 Taneční aerobik 1 ČOS 1 Pedagog a ţáci s chronickou chorobou 1 V rámci projektu Tvorba a pilotní ověření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně sociální oblasti 1 Současnost ve zdravotní a sociální péči 1 OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Kurzy Jiné Vodácký seminář Berounka Beroun Zadní Třebáň Vodácký seminář Berounka Beroun Zadní Třebáň Zdravotník zotavovacích akcí Specifika účtování v s. r. o., změny v daňových zákonech Aktuální problematika daně z příjmu právnických osob Účetní a daňová specifika s. r. o. 1 1 Instruktor Akreditace MŠMT Instruktor Akreditace MŠMT 3 SZŠ Ruská, Praha 10 2 VŠ Ing. Pavla Štohla, Znojmo 1 NAREX CONSULT, a. s. 1 2 Ing. Podrazský, Ing. Štohl 1 Daňový řád 1 Finanční úřad Praha 3 1 Pedagog a ţáci s chronickou chorobou 1 SZŠ Ruská, Praha 10 1 První pomoc 1 SZŠ Ruská, Praha Školení ke státní maturitě E-learningové školení hodnotitel E-learningové školení pro HOZ a HOD PUP 10 CISKOM 1 CISKOM 1 CISKOM 11

12 Oprava testů z matematiky pro Cermat Mezinárodní vědecká konference VOŠ Konference e-time 2011 Příprava vzdělávacích lídrů 1 Cermat 1 VŠE Praha 1 1 IDG Czech Republic, a. s. Pedagogická fakulta UK Praha Vysokoškolské studium Vzdělávání dospělých Učitelství filozofie, etiky a společenských věd Aplikovaná informatika 1 UJAK Praha 1 1 Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky Praha d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 14 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 5 rodilý mluvčí 3 12

13 2. Nepedagogičtí pracovníci a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 20 16,63 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků Počet Semináře 1 Zaměření Inventarizace majetku a závazků Počet účastníků Vzdělávací instituce 2 TSM, s. r. o. 3 PAM 1 Vema, a. s. 1 Daň z přidané hodnoty ve školství 1 1 Zpracování výkazu VYK Novelizace zákoníku práce 1 Mgr. Antonín Pavera 1 Gordic, s. r. o. 1 FRESHARENA, s. r. o. 13

14 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty ţáků a) denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet ţáků Obchodní akademie Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 9 - přestoupili na jinou školu: 6 - jiný důvod změny: 1 (přijetí do vyššího ročníku) b) vzdělávání při zaměstnání škola počet tříd / skupin počet ţáků Obchodní akademie Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 12 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 21 - sami ukončili vzdělávání: 82 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 37 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny: 7 (přijetí do vyššího ročníku) 14

15 Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet ţáků na třídu a učitele a) denní vzdělávání Škola Průměrný počet ţáků na třídu/skupinu Průměrný počet ţáků na učitele Obchodní akademie 29,63 11,11 b) vzdělávání při zaměstnání Škola Průměrný počet ţáků na třídu / skupinu Průměrný počet ţáků na učitele Obchodní akademie 21,38 14,25 3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Škola Obchodní akademie počet ţáků celkem z toho nově přijatí

16 4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků (po opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu) a) denní vzdělávání Škola Obchodní akademie prospělo s vyznamenáním 78 Z celkového počtu ţáků: neprospělo 5 opakovalo ročník 4 Počet ţáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 97,61 % Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 85,94 z toho neomluvených 0,66 b) vzdělávání při zaměstnání Škola Obchodní akademie prospělo s vyznamenáním 14 Z celkového počtu ţáků: neprospělo 37 opakovalo ročník 10 Počet ţáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 82,59 % Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 33,81 z toho neomluvených 3,45 16

17 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) 5. Výsledky maturitních zkoušek Škola Obchodní akademie MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání Počet ţáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 Počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním Počet ţáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 a) SŠ Skupina oborů vzdělání, kód, název 63 Ekonomika a administrativa Počet přihlášek celkem 172 Počet kol přijímacího řízení celkem 1 Počet přijatých celkem 129 z toho v 1. kole 129 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 Počet nepřijatých celkem 43 Počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x 0 obor: x 0 Počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/

18 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) Skupina oborů vzdělání, kód, název 78 Obecně odborná příprava Počet přihlášek celkem 370 Počet kol přijímacího řízení celkem 2 Počet přijatých celkem 343 z toho v 1. kole 338 z toho ve 2. kole 5 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 Počet nepřijatých celkem 27 Počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x 0 obor: x 0 Počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Arménská republika 1 Republika Bulharsko 1 Běloruská republika 2 Čínská lidová republika 1 Republika Kazachstán 1 Kyrgyzská republika 1 Moldavská republika 2 Ruská federace 3 Slovenská republika 8 Vietnamská socialistická republika 4 Republika Slovinsko 1 Ukrajina 21 Celkem 46 cizinců Z hlediska vzdělávání cizinců bychom mohli konstatovat, ţe jsme jiţ v průběhu minulých let získali cenné zkušenosti, které jsme vyuţili i ve školním roce 2010/2011, kdy se na naší škole vzdělávalo 46 cizinců. Oblasti vzdělávání cizinců je věnována dlouhodobě zvýšená pozornost, a to v důsledku stále pokračujícího nárůstu počtu ţáků-cizinců na úrovni sekundárního 18

19 školství. I na naší škole jsme v uplynulých letech zachytili tento fenomén, který dokládá i shora uvedený přehled ukazující počty cizinců z jednotlivých zemí. Zvyšující se počet cizinců vzdělávajících se na naší škole dále dokresluje fakt, ţe téměř v kaţdé třídě se vzdělává alespoň jeden ţák-cizinec. Z výše uvedeného tak vyplynula potřeba soustavného monitorování průběhu vzdělávacího procesu ţáků-cizinců, následného vyhodnocování a případného přijímání opatření za účelem vyrovnávání podmínek ke vzdělávání i pro tuto skupinu ţáků. Popsaný proces probíhá pod odborným dohledem výchovné poradkyně školy, Mgr. Olgy Brunnerové, která koordinuje činnost jak třídních učitelů, tak i dalších pedagogických pracovníků. Jedním z kritérií, na které jsme se zaměřili v uplynulém školním roce, bylo dosahování výsledků ve vzdělávání u ţáků-cizinců a komparace dosaţených výsledků s výsledky ţáků-rodilých mluvčích. Lze říci, ţe ţáci-cizinci denní formy vzdělávání byli hodnocení jako velmi dobří, někteří dokonce jako nadaní, a to zejména ve společenskovědních předmětech. V přírodovědných oborech, kde je vysoké procento abstraktních pojmů a definic, a také v odborných předmětech vyuţívajících náročný pojmový aparát se objevily u některých ţáků-cizinců potíţe s pochopením a případnou správnou reprodukcí pojmu. Vyučující příslušných předmětů tak sloţité pojmy vícekrát opakovali a pouţívali v širší míře názorného výkladu. Ve výuce českého jazyka jsme navzdory přirozenému znevýhodnění nepozorovali podstatnější problémy. Ţáci-cizinci zvládali předepsané učivo samostatně, případně s lehkou nápomocí příslušného učitele formou dílčích individuálních konzultací. Blokem předmětů, ve kterém nepodléhají ţáci-cizinci znevýhodnění, jsou cizí jazyky. Zde tak ţáci-cizinci dosahují odpovídajících výsledků, aniţ by jim musela být poskytována zvláštní péče. U ţáků dálkové formy vzdělávání jsme zachytili problémy při psaném projevu v českém jazyce a dále značnou nejistotu při vyjadřování a niţší míru porozumění při výuce odborných předmětů. Znevýhodnění těchto ţáků je ovlivněno pozdějším seznámením se s českým jazykem oproti ţákům vzdělávajícím se na denní formě vzdělávání a v mnoha případech navíc i výrazně kratší dobou pobytu na území České republiky. Na základě výše uvedených poznatků tak vyučující na této formě vzdělávání aplikují, a to zejména v prvním ročníku, maximálně individualizovaný přístup k ţákům-cizincům, kteří jsou mnohdy příkladnými ţáky po celou dobu vzdělávání. Druhým posuzovaným kritériem bylo chování a projevy ţáků-cizinců ve výuce. U těchto ţáků je patrná tendence po maximální moţné míře asimilace, tedy splynutí a vyrovnání se s českým prvkem. Nejen ţe se snaţí neodlišovat se od ţáků-českých rodilých mluvčích, ale rovněţ se aktivně zapojují do práce ve skupinách, čímţ dochází ke vzájemné kooperaci ţáků-cizinců a ţáků-rodilých mluvčích, coţ povaţujeme za pozitivní. V neposlední řadě se ţáci-cizinci snaţí získat si své pevné začlenění v rámci studijní skupiny, k čemuţ jim pomáhá nejen vytváření interpersonálních vazeb uvnitř studijní skupiny, ale také moţnost vystupovat v rolích členů třídní samosprávy. 19

20 Získané poznatky přispěly k prosazení následujících opatření: - pravidelné konzultační hodiny pedagogických pracovníků (jsou přínosem i pro ţáky-cizince, protoţe jim můţe být znovu a v širších souvislostech objasněna vykládaná látka), - volba ze širšího spektra výukových metod (dle typu vyučovaného předmětu i dle počtu a charakteristiky jednotlivých ţáků-cizinců), - aktivizační prvky ve výuce (např. vyuţívání PC nebo zadávání úkolů uměle vytvářeným skupinám v rámci třídy, tzv. skupinová práce), - aplikace společného komunikačního kódu (poprvé vyuţito ve školním roce 2010/2011 při výuce jedné ţákyně ruské národnosti v předmětu Chemie). Na základě dlouhodobého pozorování a přijatých a uskutečněných opatření lze konstatovat, ţe na naší škole probíhalo vzdělávání cizinců ve školním roce 2010/2011 nejen v souladu s platnou právní úpravou, ale rovněţ také v duchu moderních zásad pedagogiky a didaktiky. Výuka ţáků-cizinců přispívá ke správnému formování osobností ţáků-českých rodilých mluvčích prostřednictvím uvědomění si významu tolerance a také základních principů souţití s lidmi pocházejícími z odlišného sociokulturního prostředí. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Na naší škole se v uplynulém školním roce nerealizovalo vzdělávání ve speciálních třídách. Probíhala tedy výuka pouze v běţných třídách, kde se vzdělávalo 33 ţáků s diagnostikovanou specifickou poruchou učení (dysgrafie, dysortografie a dyslexie), přičemţ 2 ţáci z tohoto počtu se vzdělávali v rámci dálkové formy vzdělávání. Ve srovnání s předchozími roky pozorujeme trend pokračujícího nárůstu počtu ţáků se specifickou poruchou učení, příp. specifickou poruchou chování, coţ je natolik rozšířený jev, ţe je tento trend jiţ předmětem diskuze v pedagogickopsychologických poradnách. Pro ţáky se specifickou poruchou učení byly zajištěny úlevy dohodnuté konkrétně s příslušnými vyučujícími a v souladu s doporučeními výchovné poradkyně školy, Mgr. Olgy Brunnerové. Dále pak byli tito ţáci pod dlouhodobým soustavným dohledem výchovné poradkyně školy, která je odesílala i na odborná vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Závěry tohoto vyšetření mohly následně poslouţit jako podklad pro ţádost o přiznání uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky. Společnou část maturitní zkoušky tak ve školním roce 2010/2011 skládalo 9 ţáků s přiznaným uzpůsobením podmínek, z toho 7 ţáků denní formy vzdělávání a 2 ţáci dálkové formy vzdělávání. Dále se na škole ve školním roce 2010/2011 vzdělávali 3 integrovaní ţáci, dva se sluchovým postiţením a jeden se spastickou diparézou a specifickou poruchou učení. Integrace těchto ţáků nespočívala pouze v samotném zařazení těchto ţáků do studijních skupin nebo přijímání nahodilých opatření, nýbrţ zahrnovala komplexní přístup k těmto ţákům. Tento přístup je zajištěn prostřednictvím individuálního vzdělávacího programu, který byl pro kaţdého z těchto 3 integrovaných ţáků vytvořen tak, aby zohlednil veškeré aspekty jejich zdravotního stavu a současně umoţnil plně vyuţít jejich potenciál. V individuálních vzdělávacích programech byly stanoveny základní strategie vzdělávání těchto ţáků, dále byly navrţeny vhodné 20

21 výukové metody a seznam pomůcek, které by měl ţák při výuce uţívat. V neposlední řadě se součástí individuálního vzdělávacího programu stal seznam doporučení určený jednotlivým vyučujícím zohledňující specifika příslušných předmětů. Individuální vzdělávací programy, které jsme sestavili, byly účinné po období celého školního roku, přičemţ v případě potřeby bylo moţné přijímat nová doporučení nebo úlevy. K pozitivům začleňování integrovaných ţáků dle našeho názoru patří zajištění kvalitního, byť náročného, vzdělávání daného prostředím běţné studijní skupiny a dále s tím související vznik schopnosti učit se, popř. v budoucím ţivotě pracovat, i v prostředí s vyššími nároky. Integrovaným ţákům také nepochybně prospívá moţnost sdílet pracovní prostředí s ostatními ţáky, kde se mohou naučit snadněji přijímat rozdíly nebo spolupracovat při tzv. skupinové výuce. Jako negativní lze hodnotit zvýšenou zátěţ kladenou na integrované ţáky, která můţe být rozdílná dle vyučovaného předmětu v návaznosti na druh poruchy nebo nemoci. Nicméně tento problém by měl být také řešen optimalizací individuálního vzdělávacího programu, byť nelze očekávat úplnou eliminaci, která jiţ s ohledem na charakter školy není moţná. Výuka integrovaných ţáků probíhala v uplynulém školním roce v souladu s platnou školskou legislativou, zejména v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání, dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. K problematice začleňování ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí lze poznamenat, ţe jsme v uplynulém školním roce nezaznamenali ţádný případ ţáka ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Vzhledem k tomu, ţe jsme dosud, tedy ani z předcházejících školních let, nezískali zkušenosti s integrací těchto ţáků, nemůţeme kvalifikovaně posoudit všechny dopady, zejména rozlišení pozitiv a negativ. V současné době tak můţeme pouze konstatovat, ţe jsme vytvořili nástroje, které by v případě náhlé tíţivé sociální situace měly napomoci tuto situaci překlenout a které povaţujeme s ohledem na financování naší školy za dostatečné. Jedná se o případnou finanční výpomoc, kterou bychom vypláceli z fondů Rady rodičů nebo z Nadačního fondu. O variantách, jak by bylo moţné řešit eventuální tíţivou sociální situaci, byli informováni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří mohou tyto informace dále sdělit ţákům. 9. Vzdělávání nadaných ţáků Na naší škole se v předchozím školním roce, tj. školním roce 2010/2011, nevzdělával ţádný mimořádně nadaný ţák, tedy ţák, který by splňoval kritéria upravená vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. I přes tuto skutečnost jsme zaznamenali některé talentované ţáky, kteří, přestoţe nevyhověli kritériím výše uvedené vyhlášky, prokázali v některých předmětech 21

22 vyučovaných na naší škole své nadání. Skutečnost, ţe nadání u ţáků zaznamenáme jen u některých předmětů, lze povaţovat za obvyklou, protoţe nezřídka se zájem a tvořivost jedince směřuje k jednomu vyhraněnému oboru. Z tohoto důvodu jsme v uplynulém roce věnovali na úrovni jednotlivých předmětových komisí pozornost monitorování a zachycení nadaných ţáků a dále jsme se zaměřili na aktivní formy podpory těch schopností a dovedností, v nichţ nadání projevili. V odborných předmětech se nadaní ţáci účastní soutěţí, případně mohou veřejně prezentovat své znalosti nebo vypracovat obsáhlejší odborné referáty na ekonomická témata. Propracovaný systém podpory nadaných ţáků nabízí předmětová komise informačních a komunikačních technologií, při které byl v uplynulém školním roce otevřen i krouţek pro nadané a šikovné písaře, kde si mohli osvojit správné techniky úpravy textu a korekturu. Dále byly poskytnuty nadaným ţákům domácí licence programu ZAV, který je na naší škole pouţíván k výuce grafických předmětů. Ve společenskovědních předmětech vyučující aktivovali nadané ţáky podnětnými dotazy a následnými odkazy na odbornou literaturu. Dále průběţně doporučovali tituly z odborné učitelské knihovny (kniţní i časopisecké) vhodné k rozšíření učiva, které si mohli ţáci zapůjčit. Zajímavou aktivitou, která mezi nadanými ţáky nalezla své uplatnění, bylo pořádání společenskovědní diskuze, kde se ţáci společně s učiteli humanitních předmětů zabývali tématy z psychologie, sociologie, etiky anebo také aktuálními otázkami a jejich dopady na společnost. V ostatních předmětech spočívalo těţiště práce s nadanými ţáky na individualizovaném přístupu, kdy ţákům byly zadávány doplňující úkoly, byla jim doporučována náročnější literatura a byly jim nabízeny informace o dalších vzdělávacích a kulturních akcích, které by mohly podnítit jejich další zájem o obor, v němţ projevovali nadání. Tito ţáci také mohli aktivně vyuţívat konzultačních hodin pedagogických pracovníků, kde mohly být konzultovány nejnáročnější partie vybraných doporučených titulů. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Maturitní generálka Naše škola se zúčastnila projektu Maturitní generálka (MAG 10). Nezahrnovala jen vlastní simulaci maturitní zkoušky ve škole, ale postihla také procesy od přihlašování ţáků přes distribuci zkušební dokumentace, hodnocení zkoušek aţ po závěrečné generování protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky ţáka a simulaci procesů odvolání. Jednalo se o příleţitost, jak přímou a praktickou zkušeností připravit a informovat naše ţáky o změnách ve skládání maturitní zkoušky. Ţáci měli moţnost si vyzkoušet testy i písemky a jejich náročnost. Vzhledem k tomu, ţe výsledky obdrţeli před podáním přihlášek k maturitní zkoušce, tak se mohli zodpovědně rozhodnout o volbě předmětu a úrovně obtíţnosti u ostré maturity. Dále maturitní generálka umoţnila ověřit praktickým způsobem připravenost pedagogických pracovníků pro výkon 22

23 funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací a škola získala zkušenost s přípravou a organizací zkoušek společné části. Maturitní generálka se týkala pouze zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných formou didaktického testu a písemné práce, a to konkrétně v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky a matematika. Nezahrnovala tedy ústní zkoušky ve společné části maturitní zkoušky ani zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. Samotná administrace zkoušek proběhla v průběhu čtyř dnů v termínu od do , a to podle jednotného zkušebního schématu. Výsledky maturitní generálky ukázaly na velmi dobrou připravenost našich ţáků na maturitní zkoušky. Většina ţáků by podle výsledků maturitní generálky u maturitní zkoušky prospěla. Horší výsledky či neúspěch některých ţáků byl dán více důvody. Jednak se jednalo o ţáky, kteří jiţ během vzdělávání na naší škole měli horší studijní výsledky. Dalším významným aspektem bylo, ţe ţáci se na maturitní generálku nepřipravovali, brali ji jako příleţitost k seznámení se s formou a náročností zkoušky, ale přípravu na ostré maturitní zkoušky naopak obvykle nepodceňují. A konečně třetím významným faktorem byl fakt, ţe některou látku nemají ţáci na začátku 4. ročníku ještě probranou či dostatečně upevněnou, coţ bylo nejvíce znát zejména v matematice. Dokumentové ověřování Na projekt Maturitní generálka ((MAG 10) navázal projekt Dokumentové ověřování, tzv. maturitní mikrogenerálka. Cílem bylo: ověřit procesy zpracování, digitalizace a datového zpracování dokumentů částí maturitní zkoušky, které nebyly ověřeny v rámci projektu MAG 10, 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA, JOSEFSKÁ 7 ŠKOLNÍ ROK 2009/200 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.200:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Praktická sestra

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Praktická sestra Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Praktická sestra Kód a název oboru: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Název školy: Adresa školy: Střední zdravotnická

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/217, 150 00 Praha 5 IČ : 25632141 IZO : 110 001 885 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP OBSAH Úvodní identifikační údaje o ŠVP.. 2 Profil absolventa.. 3 Charakteristika ŠVP.. 10 Učební plán.. 18 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura. 21 Anglický jazyk.. 33 Konverzace

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2007/2008. Gymnázium Praha 1, Josefská 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2007/2008. Gymnázium Praha 1, Josefská 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 Gymnázium Praha, Josefská 7 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.2008: Gymnázium,

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Č.j.: SZŠ SY/300/2010, dne 31.8.2010 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více