Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011

2 Obsah Úvod... 3 I. Základní údaje o škole... 4 II. Pracovníci právnické osoby... 9 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání IV. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Další informace VIII. Závěr Přílohy

3 Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 je předkládána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva obsahuje základní údaje o škole, přehled oborů, přehled pracovníků školy, údaje o přijímacím řízení, údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a základní údaje o hospodaření školy. 3

4 I. Základní údaje o škole 1. Název školy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 2. Ředitelka školy a statutární zástupkyně ředitelky školy Ing. Dagmar Krutská, ředitelka školy tel.: Ing. Alena Schwarzová, statutární zástupkyně ředitelky školy tel.: Webové stránky školy 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 cílová kapacita: ţáků místo poskytovaného vzdělávání: Resslova 8, Praha 2 4

5 5. Obory vzdělání Škola kód Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/002 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/02 název oboru / vzdělávacího programu Obchodní akademie denní forma vzdělávání Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání Obchodní akademie večerní forma vzdělávání Obchodní akademie dálková forma vzdělávání Obchodní akademie denní forma vzdělávání, ŠVP Firemní specialista Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání, ŠVP Manaţerské lyceum Obchodní akademie večerní forma vzdělávání, ŠVP - Obchodní akademie pro studující při zaměstnání Obchodní akademie dálková forma vzdělávání, ŠVP Obchodní akademie pro studující při zaměstnání cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající obor dobíhající obor dobíhající obor dobíhající obor xxx xxx xxx xxx 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2009/2010 a) nové obory xxx b) zrušené obory xxx 7. Místo poskytovaného vzdělávání Resslova 8/1780, Praha 2 (vlastník objektu Hlavní město Praha) 5

6 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše sídlí ve dvou budovách. Budova č. p je z roku Má čtyři podlaţí a výměru 702 m². Budova č. p byla postavena v roce 1896, je pětipodlaţní, její výměra je 603 m². Škola vyuţívá 22 základních učeben s PC připojenými u kateder ke školní síti a Internetu. PC u kateder jsou také vyuţívány pro vedení elektronické třídní knihy. Dále škola vyuţívá jednu tělocvičnu, pět jazykových učeben, čtyři učebny pro výuku písemné a elektronické komunikace, tři učebny pro výuku informačních technologií, účetnictví a dalších odborných předmětů, jednu učebnu pro výuku aplikované ekonomie, jednu učebnu pro výuku přírodovědných předmětů a dvě učebny jsou zařízeny jako přednáškové sály, jeden o kapacitě 40 míst a jeden o kapacitě 80 míst. Vyuţívají je vyučující všech předmětů. Učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem v souladu s hygienickými poţadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Tělocvična školy prošla během hlavních prázdnin roku 2010 kompletní rekonstrukcí, její součástí je posilovna. V suterénu se nachází šatny a plynová kotelna. Na konci kalendářního roku 2009 byla provedena sanace suterénu a v souvislosti s touto akcí byly zrekonstruovány šatny pro ţáky. Nevyhovující šatní kóje byly zrušeny a kaţdý ţák můţe vyuţívat svoji šatní skříňku. Jedna odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, písemné a elektronické komunikace a dalších odborných předmětů je vybavena počítači typu Pentium II, sedm učeben novými počítači Pentium Dual-Core. Ve všech učebnách jsou nainstalovány síťové laserové tiskárny. V šesti učebnách je sedmnáct počítačů, v učebně pro aplikovanou ekonomii dvacet tři a v jedné učebně třicet dva. Učebna se můţe vyuţívat i pro výuku nejen odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětů. Ve všech odborných učebnách jsou počítače na katedrách i pro vyučující. V těchto učebnách jsou všechny počítače, které vyuţívají ţáci, připojeny ke školní síti a internetu. Učebny pro výuku informačních technologií jsou vybaveny dataprojektory, promítacími plátny a dvě učebny i audiotechnikou. Také učebna písemné a elektronické komunikace a dalších odborných předmětů o kapacitě 32 pracovních míst je vybavena dataprojektorem, promítacím plátnem a audiotechnikou. V učebně pro výuku písemné a elektronické komunikace o kapacitě 17 ţáků a v učebně pro výuku aplikované ekonomie pro 23 ţáků je moţné také vyuţívat dataprojektory. Přednáškový sál pro 40 posluchačů je vybaven televizí, videem, audiotechnikou a přenosným projektorem. V přednáškovém sálu pro 80 posluchačů je dataprojektor, PC, video, promítací plátno a audiotechnika. Vyučující mají téţ k dispozici další dva přenosné dataprojektory, zpětné projektory, čtyři notebooky a skenery, které téţ vyuţívají k výuce. 6

7 V jazykových učebnách, přednáškovém sálu a učebně přírodovědných předmětů je moţné pouţívat video. Učebna přírodovědných předmětů je navíc nově vybavena dataprojektorem, audiotechnikou a promítacím plátnem. Ve dvou jazykových učebnách jsou DVD přehrávače. Nově je moţno vyuţít při výuce ve dvou kmenových učebnách dataprojektory a promítací plátna a v jedné učebně dataprojektor. Průběţnému zajišťování moderního technického vybavení pro výuku věnujeme stálou pozornost limitovanou finančními prostředky. K dobrému uplatňování výpočetní techniky ve výuce přispívá také skutečnost, ţe na všech pracovištích učitelů jsou k dispozici počítače včetně Internetu. Učitelé tak mají moţnost jej bez omezení vyuţívat a získávat tak potřebné aktuální podklady pro výuku. V roce 2008 jsme nainstalovali v celé budově nové rozvody vnitřní počítačové sítě, které nám zajistí bezproblémový a mnohem kvalitnější chod školní sítě a Internetu. Díky novým rozvodům jsme vybudovali síť WiFi, která umoţní ţákům přístup k získávání informací z Internetu i v základních učebnách. Pro větší bezpečnost ţáků i zaměstnanců a z důvodu zamezení krádeţím v prostorách budovy školy byl instalován elektronický vstupní a kamerový systém. V předcházejících letech byla rámci zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců provedena rekonstrukce sborovny a sekretariátu školy. Pro příjemnější pobyt všech zaměstnanců a ţáků školy byly v souladu s hygienickými poţadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, natřeny části stěn na schodištích a chodbách. Učebny jsou postupně vybavovány novými okenními ţaluziemi. Budova školy je pro případ potřeby vybavena hygienickou kabinou. V uplynulém školním roce byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení pro ţáky v suterénu školy a hygienického zařízení pro zaměstnance v druhém nadzemním podlaţí. 7

8 9. Školská rada Školská rada byla zřízena Usnesením Rady HMP č ze dne v tomto sloţení: 1. Členové školské rady jmenovaní usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Ing. Zuzana Folprechtová 2. Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce nezletilých ţáků a zletilé ţáky dne 12. listopadu 2008 Daniel Všetečka Věra Všetičková 3. Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky školy dne 12. listopadu 2008 Ing. Martin Kučera JUDr. Miluše Vondrysková První zasedání školské rady v novém sloţení se konalo dne 15. ledna Školská rada ve školním roce 2010/2011 především projednávala a schvalovala Výroční zprávu o činnosti školy za šk. r. 2009/2010, úpravy školního řádu a rozbor hospodaření za rok

9 Škola Ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob Obchodní akademie ,6 X X 72 59,6 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Škola Obchodní akademie Počet pedagogických pracovníků Celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 60 83,33 nekvalifikovaných 12 16,67 9

10 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře Počet Zaměření Počet účastníků 1 Školský zákon Odměňování ve školách a školských zařízeních Seminář ředitelů obchodních akademií Elektronická komunikace prostřednictvím datových schránek a hybridní pošty Školení k mezinárodní zkoušce Pedagogická výchova právo Prezenční školení pro HOZ a HOD Jak na výuku komunikace v hodinách ČJ Nové metody v práci učitele SOŠ I-II Sociálně patologické jevy u mládeţe pro pedagogy SŠ Vyuţití ŠVP v zeměpisu a biologii Přírodní vědy a matematika na SŠ v Praze 1 Vzdělávací instituce COMENIUS AGENCY, poradensko-vzdělávací agentura FAKTA, s. r. o., vzdělávací zařízení 1 Asociace OA Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 10 Jazyková škola Jany Trubákové VOŠSP, Kancelář Senátu PČR 1 CISKOM 4 Mansio, v. o. s. 1 VISK 1 VOŠSP 1 NIDV 2 PedF UK, MFF UK 1 Rope skipping 1 ČOS 10

11 1 Taneční aerobik 1 ČOS 1 Pedagog a ţáci s chronickou chorobou 1 V rámci projektu Tvorba a pilotní ověření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně sociální oblasti 1 Současnost ve zdravotní a sociální péči 1 OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Kurzy Jiné Vodácký seminář Berounka Beroun Zadní Třebáň Vodácký seminář Berounka Beroun Zadní Třebáň Zdravotník zotavovacích akcí Specifika účtování v s. r. o., změny v daňových zákonech Aktuální problematika daně z příjmu právnických osob Účetní a daňová specifika s. r. o. 1 1 Instruktor Akreditace MŠMT Instruktor Akreditace MŠMT 3 SZŠ Ruská, Praha 10 2 VŠ Ing. Pavla Štohla, Znojmo 1 NAREX CONSULT, a. s. 1 2 Ing. Podrazský, Ing. Štohl 1 Daňový řád 1 Finanční úřad Praha 3 1 Pedagog a ţáci s chronickou chorobou 1 SZŠ Ruská, Praha 10 1 První pomoc 1 SZŠ Ruská, Praha Školení ke státní maturitě E-learningové školení hodnotitel E-learningové školení pro HOZ a HOD PUP 10 CISKOM 1 CISKOM 1 CISKOM 11

12 Oprava testů z matematiky pro Cermat Mezinárodní vědecká konference VOŠ Konference e-time 2011 Příprava vzdělávacích lídrů 1 Cermat 1 VŠE Praha 1 1 IDG Czech Republic, a. s. Pedagogická fakulta UK Praha Vysokoškolské studium Vzdělávání dospělých Učitelství filozofie, etiky a společenských věd Aplikovaná informatika 1 UJAK Praha 1 1 Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky Praha d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 14 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 5 rodilý mluvčí 3 12

13 2. Nepedagogičtí pracovníci a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 20 16,63 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků Počet Semináře 1 Zaměření Inventarizace majetku a závazků Počet účastníků Vzdělávací instituce 2 TSM, s. r. o. 3 PAM 1 Vema, a. s. 1 Daň z přidané hodnoty ve školství 1 1 Zpracování výkazu VYK Novelizace zákoníku práce 1 Mgr. Antonín Pavera 1 Gordic, s. r. o. 1 FRESHARENA, s. r. o. 13

14 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty ţáků a) denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet ţáků Obchodní akademie Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 9 - přestoupili na jinou školu: 6 - jiný důvod změny: 1 (přijetí do vyššího ročníku) b) vzdělávání při zaměstnání škola počet tříd / skupin počet ţáků Obchodní akademie Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 12 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 21 - sami ukončili vzdělávání: 82 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 37 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny: 7 (přijetí do vyššího ročníku) 14

15 Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet ţáků na třídu a učitele a) denní vzdělávání Škola Průměrný počet ţáků na třídu/skupinu Průměrný počet ţáků na učitele Obchodní akademie 29,63 11,11 b) vzdělávání při zaměstnání Škola Průměrný počet ţáků na třídu / skupinu Průměrný počet ţáků na učitele Obchodní akademie 21,38 14,25 3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Škola Obchodní akademie počet ţáků celkem z toho nově přijatí

16 4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků (po opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu) a) denní vzdělávání Škola Obchodní akademie prospělo s vyznamenáním 78 Z celkového počtu ţáků: neprospělo 5 opakovalo ročník 4 Počet ţáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 97,61 % Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 85,94 z toho neomluvených 0,66 b) vzdělávání při zaměstnání Škola Obchodní akademie prospělo s vyznamenáním 14 Z celkového počtu ţáků: neprospělo 37 opakovalo ročník 10 Počet ţáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 82,59 % Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 33,81 z toho neomluvených 3,45 16

17 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) 5. Výsledky maturitních zkoušek Škola Obchodní akademie MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání Počet ţáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 Počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním Počet ţáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 a) SŠ Skupina oborů vzdělání, kód, název 63 Ekonomika a administrativa Počet přihlášek celkem 172 Počet kol přijímacího řízení celkem 1 Počet přijatých celkem 129 z toho v 1. kole 129 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 Počet nepřijatých celkem 43 Počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x 0 obor: x 0 Počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/

18 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) Skupina oborů vzdělání, kód, název 78 Obecně odborná příprava Počet přihlášek celkem 370 Počet kol přijímacího řízení celkem 2 Počet přijatých celkem 343 z toho v 1. kole 338 z toho ve 2. kole 5 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 Počet nepřijatých celkem 27 Počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x 0 obor: x 0 Počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Arménská republika 1 Republika Bulharsko 1 Běloruská republika 2 Čínská lidová republika 1 Republika Kazachstán 1 Kyrgyzská republika 1 Moldavská republika 2 Ruská federace 3 Slovenská republika 8 Vietnamská socialistická republika 4 Republika Slovinsko 1 Ukrajina 21 Celkem 46 cizinců Z hlediska vzdělávání cizinců bychom mohli konstatovat, ţe jsme jiţ v průběhu minulých let získali cenné zkušenosti, které jsme vyuţili i ve školním roce 2010/2011, kdy se na naší škole vzdělávalo 46 cizinců. Oblasti vzdělávání cizinců je věnována dlouhodobě zvýšená pozornost, a to v důsledku stále pokračujícího nárůstu počtu ţáků-cizinců na úrovni sekundárního 18

19 školství. I na naší škole jsme v uplynulých letech zachytili tento fenomén, který dokládá i shora uvedený přehled ukazující počty cizinců z jednotlivých zemí. Zvyšující se počet cizinců vzdělávajících se na naší škole dále dokresluje fakt, ţe téměř v kaţdé třídě se vzdělává alespoň jeden ţák-cizinec. Z výše uvedeného tak vyplynula potřeba soustavného monitorování průběhu vzdělávacího procesu ţáků-cizinců, následného vyhodnocování a případného přijímání opatření za účelem vyrovnávání podmínek ke vzdělávání i pro tuto skupinu ţáků. Popsaný proces probíhá pod odborným dohledem výchovné poradkyně školy, Mgr. Olgy Brunnerové, která koordinuje činnost jak třídních učitelů, tak i dalších pedagogických pracovníků. Jedním z kritérií, na které jsme se zaměřili v uplynulém školním roce, bylo dosahování výsledků ve vzdělávání u ţáků-cizinců a komparace dosaţených výsledků s výsledky ţáků-rodilých mluvčích. Lze říci, ţe ţáci-cizinci denní formy vzdělávání byli hodnocení jako velmi dobří, někteří dokonce jako nadaní, a to zejména ve společenskovědních předmětech. V přírodovědných oborech, kde je vysoké procento abstraktních pojmů a definic, a také v odborných předmětech vyuţívajících náročný pojmový aparát se objevily u některých ţáků-cizinců potíţe s pochopením a případnou správnou reprodukcí pojmu. Vyučující příslušných předmětů tak sloţité pojmy vícekrát opakovali a pouţívali v širší míře názorného výkladu. Ve výuce českého jazyka jsme navzdory přirozenému znevýhodnění nepozorovali podstatnější problémy. Ţáci-cizinci zvládali předepsané učivo samostatně, případně s lehkou nápomocí příslušného učitele formou dílčích individuálních konzultací. Blokem předmětů, ve kterém nepodléhají ţáci-cizinci znevýhodnění, jsou cizí jazyky. Zde tak ţáci-cizinci dosahují odpovídajících výsledků, aniţ by jim musela být poskytována zvláštní péče. U ţáků dálkové formy vzdělávání jsme zachytili problémy při psaném projevu v českém jazyce a dále značnou nejistotu při vyjadřování a niţší míru porozumění při výuce odborných předmětů. Znevýhodnění těchto ţáků je ovlivněno pozdějším seznámením se s českým jazykem oproti ţákům vzdělávajícím se na denní formě vzdělávání a v mnoha případech navíc i výrazně kratší dobou pobytu na území České republiky. Na základě výše uvedených poznatků tak vyučující na této formě vzdělávání aplikují, a to zejména v prvním ročníku, maximálně individualizovaný přístup k ţákům-cizincům, kteří jsou mnohdy příkladnými ţáky po celou dobu vzdělávání. Druhým posuzovaným kritériem bylo chování a projevy ţáků-cizinců ve výuce. U těchto ţáků je patrná tendence po maximální moţné míře asimilace, tedy splynutí a vyrovnání se s českým prvkem. Nejen ţe se snaţí neodlišovat se od ţáků-českých rodilých mluvčích, ale rovněţ se aktivně zapojují do práce ve skupinách, čímţ dochází ke vzájemné kooperaci ţáků-cizinců a ţáků-rodilých mluvčích, coţ povaţujeme za pozitivní. V neposlední řadě se ţáci-cizinci snaţí získat si své pevné začlenění v rámci studijní skupiny, k čemuţ jim pomáhá nejen vytváření interpersonálních vazeb uvnitř studijní skupiny, ale také moţnost vystupovat v rolích členů třídní samosprávy. 19

20 Získané poznatky přispěly k prosazení následujících opatření: - pravidelné konzultační hodiny pedagogických pracovníků (jsou přínosem i pro ţáky-cizince, protoţe jim můţe být znovu a v širších souvislostech objasněna vykládaná látka), - volba ze širšího spektra výukových metod (dle typu vyučovaného předmětu i dle počtu a charakteristiky jednotlivých ţáků-cizinců), - aktivizační prvky ve výuce (např. vyuţívání PC nebo zadávání úkolů uměle vytvářeným skupinám v rámci třídy, tzv. skupinová práce), - aplikace společného komunikačního kódu (poprvé vyuţito ve školním roce 2010/2011 při výuce jedné ţákyně ruské národnosti v předmětu Chemie). Na základě dlouhodobého pozorování a přijatých a uskutečněných opatření lze konstatovat, ţe na naší škole probíhalo vzdělávání cizinců ve školním roce 2010/2011 nejen v souladu s platnou právní úpravou, ale rovněţ také v duchu moderních zásad pedagogiky a didaktiky. Výuka ţáků-cizinců přispívá ke správnému formování osobností ţáků-českých rodilých mluvčích prostřednictvím uvědomění si významu tolerance a také základních principů souţití s lidmi pocházejícími z odlišného sociokulturního prostředí. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Na naší škole se v uplynulém školním roce nerealizovalo vzdělávání ve speciálních třídách. Probíhala tedy výuka pouze v běţných třídách, kde se vzdělávalo 33 ţáků s diagnostikovanou specifickou poruchou učení (dysgrafie, dysortografie a dyslexie), přičemţ 2 ţáci z tohoto počtu se vzdělávali v rámci dálkové formy vzdělávání. Ve srovnání s předchozími roky pozorujeme trend pokračujícího nárůstu počtu ţáků se specifickou poruchou učení, příp. specifickou poruchou chování, coţ je natolik rozšířený jev, ţe je tento trend jiţ předmětem diskuze v pedagogickopsychologických poradnách. Pro ţáky se specifickou poruchou učení byly zajištěny úlevy dohodnuté konkrétně s příslušnými vyučujícími a v souladu s doporučeními výchovné poradkyně školy, Mgr. Olgy Brunnerové. Dále pak byli tito ţáci pod dlouhodobým soustavným dohledem výchovné poradkyně školy, která je odesílala i na odborná vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Závěry tohoto vyšetření mohly následně poslouţit jako podklad pro ţádost o přiznání uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky. Společnou část maturitní zkoušky tak ve školním roce 2010/2011 skládalo 9 ţáků s přiznaným uzpůsobením podmínek, z toho 7 ţáků denní formy vzdělávání a 2 ţáci dálkové formy vzdělávání. Dále se na škole ve školním roce 2010/2011 vzdělávali 3 integrovaní ţáci, dva se sluchovým postiţením a jeden se spastickou diparézou a specifickou poruchou učení. Integrace těchto ţáků nespočívala pouze v samotném zařazení těchto ţáků do studijních skupin nebo přijímání nahodilých opatření, nýbrţ zahrnovala komplexní přístup k těmto ţákům. Tento přístup je zajištěn prostřednictvím individuálního vzdělávacího programu, který byl pro kaţdého z těchto 3 integrovaných ţáků vytvořen tak, aby zohlednil veškeré aspekty jejich zdravotního stavu a současně umoţnil plně vyuţít jejich potenciál. V individuálních vzdělávacích programech byly stanoveny základní strategie vzdělávání těchto ţáků, dále byly navrţeny vhodné 20

21 výukové metody a seznam pomůcek, které by měl ţák při výuce uţívat. V neposlední řadě se součástí individuálního vzdělávacího programu stal seznam doporučení určený jednotlivým vyučujícím zohledňující specifika příslušných předmětů. Individuální vzdělávací programy, které jsme sestavili, byly účinné po období celého školního roku, přičemţ v případě potřeby bylo moţné přijímat nová doporučení nebo úlevy. K pozitivům začleňování integrovaných ţáků dle našeho názoru patří zajištění kvalitního, byť náročného, vzdělávání daného prostředím běţné studijní skupiny a dále s tím související vznik schopnosti učit se, popř. v budoucím ţivotě pracovat, i v prostředí s vyššími nároky. Integrovaným ţákům také nepochybně prospívá moţnost sdílet pracovní prostředí s ostatními ţáky, kde se mohou naučit snadněji přijímat rozdíly nebo spolupracovat při tzv. skupinové výuce. Jako negativní lze hodnotit zvýšenou zátěţ kladenou na integrované ţáky, která můţe být rozdílná dle vyučovaného předmětu v návaznosti na druh poruchy nebo nemoci. Nicméně tento problém by měl být také řešen optimalizací individuálního vzdělávacího programu, byť nelze očekávat úplnou eliminaci, která jiţ s ohledem na charakter školy není moţná. Výuka integrovaných ţáků probíhala v uplynulém školním roce v souladu s platnou školskou legislativou, zejména v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání, dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. K problematice začleňování ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí lze poznamenat, ţe jsme v uplynulém školním roce nezaznamenali ţádný případ ţáka ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Vzhledem k tomu, ţe jsme dosud, tedy ani z předcházejících školních let, nezískali zkušenosti s integrací těchto ţáků, nemůţeme kvalifikovaně posoudit všechny dopady, zejména rozlišení pozitiv a negativ. V současné době tak můţeme pouze konstatovat, ţe jsme vytvořili nástroje, které by v případě náhlé tíţivé sociální situace měly napomoci tuto situaci překlenout a které povaţujeme s ohledem na financování naší školy za dostatečné. Jedná se o případnou finanční výpomoc, kterou bychom vypláceli z fondů Rady rodičů nebo z Nadačního fondu. O variantách, jak by bylo moţné řešit eventuální tíţivou sociální situaci, byli informováni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří mohou tyto informace dále sdělit ţákům. 9. Vzdělávání nadaných ţáků Na naší škole se v předchozím školním roce, tj. školním roce 2010/2011, nevzdělával ţádný mimořádně nadaný ţák, tedy ţák, který by splňoval kritéria upravená vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. I přes tuto skutečnost jsme zaznamenali některé talentované ţáky, kteří, přestoţe nevyhověli kritériím výše uvedené vyhlášky, prokázali v některých předmětech 21

22 vyučovaných na naší škole své nadání. Skutečnost, ţe nadání u ţáků zaznamenáme jen u některých předmětů, lze povaţovat za obvyklou, protoţe nezřídka se zájem a tvořivost jedince směřuje k jednomu vyhraněnému oboru. Z tohoto důvodu jsme v uplynulém roce věnovali na úrovni jednotlivých předmětových komisí pozornost monitorování a zachycení nadaných ţáků a dále jsme se zaměřili na aktivní formy podpory těch schopností a dovedností, v nichţ nadání projevili. V odborných předmětech se nadaní ţáci účastní soutěţí, případně mohou veřejně prezentovat své znalosti nebo vypracovat obsáhlejší odborné referáty na ekonomická témata. Propracovaný systém podpory nadaných ţáků nabízí předmětová komise informačních a komunikačních technologií, při které byl v uplynulém školním roce otevřen i krouţek pro nadané a šikovné písaře, kde si mohli osvojit správné techniky úpravy textu a korekturu. Dále byly poskytnuty nadaným ţákům domácí licence programu ZAV, který je na naší škole pouţíván k výuce grafických předmětů. Ve společenskovědních předmětech vyučující aktivovali nadané ţáky podnětnými dotazy a následnými odkazy na odbornou literaturu. Dále průběţně doporučovali tituly z odborné učitelské knihovny (kniţní i časopisecké) vhodné k rozšíření učiva, které si mohli ţáci zapůjčit. Zajímavou aktivitou, která mezi nadanými ţáky nalezla své uplatnění, bylo pořádání společenskovědní diskuze, kde se ţáci společně s učiteli humanitních předmětů zabývali tématy z psychologie, sociologie, etiky anebo také aktuálními otázkami a jejich dopady na společnost. V ostatních předmětech spočívalo těţiště práce s nadanými ţáky na individualizovaném přístupu, kdy ţákům byly zadávány doplňující úkoly, byla jim doporučována náročnější literatura a byly jim nabízeny informace o dalších vzdělávacích a kulturních akcích, které by mohly podnítit jejich další zájem o obor, v němţ projevovali nadání. Tito ţáci také mohli aktivně vyuţívat konzultačních hodin pedagogických pracovníků, kde mohly být konzultovány nejnáročnější partie vybraných doporučených titulů. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Maturitní generálka Naše škola se zúčastnila projektu Maturitní generálka (MAG 10). Nezahrnovala jen vlastní simulaci maturitní zkoušky ve škole, ale postihla také procesy od přihlašování ţáků přes distribuci zkušební dokumentace, hodnocení zkoušek aţ po závěrečné generování protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky ţáka a simulaci procesů odvolání. Jednalo se o příleţitost, jak přímou a praktickou zkušeností připravit a informovat naše ţáky o změnách ve skládání maturitní zkoušky. Ţáci měli moţnost si vyzkoušet testy i písemky a jejich náročnost. Vzhledem k tomu, ţe výsledky obdrţeli před podáním přihlášek k maturitní zkoušce, tak se mohli zodpovědně rozhodnout o volbě předmětu a úrovně obtíţnosti u ostré maturity. Dále maturitní generálka umoţnila ověřit praktickým způsobem připravenost pedagogických pracovníků pro výkon 22

23 funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací a škola získala zkušenost s přípravou a organizací zkoušek společné části. Maturitní generálka se týkala pouze zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných formou didaktického testu a písemné práce, a to konkrétně v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky a matematika. Nezahrnovala tedy ústní zkoušky ve společné části maturitní zkoušky ani zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. Samotná administrace zkoušek proběhla v průběhu čtyř dnů v termínu od do , a to podle jednotného zkušebního schématu. Výsledky maturitní generálky ukázaly na velmi dobrou připravenost našich ţáků na maturitní zkoušky. Většina ţáků by podle výsledků maturitní generálky u maturitní zkoušky prospěla. Horší výsledky či neúspěch některých ţáků byl dán více důvody. Jednak se jednalo o ţáky, kteří jiţ během vzdělávání na naší škole měli horší studijní výsledky. Dalším významným aspektem bylo, ţe ţáci se na maturitní generálku nepřipravovali, brali ji jako příleţitost k seznámení se s formou a náročností zkoušky, ale přípravu na ostré maturitní zkoušky naopak obvykle nepodceňují. A konečně třetím významným faktorem byl fakt, ţe některou látku nemají ţáci na začátku 4. ročníku ještě probranou či dostatečně upevněnou, coţ bylo nejvíce znát zejména v matematice. Dokumentové ověřování Na projekt Maturitní generálka ((MAG 10) navázal projekt Dokumentové ověřování, tzv. maturitní mikrogenerálka. Cílem bylo: ověřit procesy zpracování, digitalizace a datového zpracování dokumentů částí maturitní zkoušky, které nebyly ověřeny v rámci projektu MAG 10, 23

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/200 Obsah Úvod... 3 I. Základní údaje o škole... 4 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více