Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu"

Transkript

1 Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Aktuální stav oběhu dokumentů je založen na správě dokumentů v aplikaci IS Moutlook, konkrétně v Modulu Výpravna. Tato aplikace slouží k centrální evidenci, třídění a vyhledávání dokumentů a záznamů o událostech vztažených ke konkrétním projektům a kontaktům a pro evidenci došlé a odeslané pošty v papírové podobě. Informační systém Moutlook nachází využití na všech pracovištích CRR ČR i jeho regionálních poboček, spolupracuje se sadou nástrojů MS Office, Adobe a interními aplikacemi. Podstatným rysem IS Moutlook je jeho dvoustupňový filtr pro vyhledávání položek. Modul Výpravna je výhradně využíván pro evidenci interní i externí došlé a odeslané pošty. Dříve byl tento modul využíván i pro evidenci došlých smluv a objednávek, což je v současné době nevyužito a je řešeno jiným procesním postupem. Do tohoto modulu IS Moutlook je správci pošty a zaměstnanci zaznamenáváno přijetí a odesílání zásilek. Doručené zásilky Pro evidenci a označování písemností - je v současné době využíván systém IS Moutlook. Ročně je na pracoviště CRR ČR doručeno cca zásilek, které zahrnují faktury, smlouvy, doporučené zásilky, ostatní zásilky, ale i balíky a další druhy (viz Typy zpracovávaných dokumentů). výhodou evidence došlé pošty je, že nelze jednoznačně rozlišit objem doručené pošty, jelikož pošta přeposlaná na regionální pobočky podléhá další evidenci (přiřazení nového čísla vygenerovaného z IS Moutlook), čímž dochází ke dvojí evidenci přijaté pošty. Před zahájením samotné evidence je správce pošty povinen přezkoumat, zda doručené dokumenty jsou určeny pro CRR ČR. Správcem došlé pošty na centrálním pracovišti CRR ČR jsou pracovníci sekretariátu, v rámci regionálních pracovišť jsou to určené osoby. Veškeré došlé a doručené dokumenty, s výjimkou dokumentů doručených elektronicky a peněžité zásilky určené CRR ČR, se přijímají u správce pošty. O příchodu každého dokumentu (neeviduje se pošta nezávažného charakteru: letáky, reklamní nabídky apod.) provede správce pošty záznam v IS Moutlook tak, že je mu automaticky vygenerováno pořadové číslo jednací, ke kterému přiřadí způsob doručení a počet příloh. Číslo jednací je zapsáno správcem pošty na doručenou písemnost. Následně je doručená písemnost nakopírována. Kopie se zakládá do příslušného šanonu, originál se postupuje příslušnému útvaru nebo pracovníkovi k vyřízení nebo informaci. Obálka dokumentu se ponechává jako součást dokumentu ve výjimečných případech, jeli: zásilka doručována určenému původci do vlastních rukou, to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla určenému původci doručena (v případě výběrových řízení se obálka neotvírá, zapisuje se pouze datum a čas doručení), to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele. Správce pošty zaznamená v IS Moutlook informaci o předání dokumentu příslušnému zaměstnanci určenému k vyřízení. Na centrálním pracovišti CRR ČR se dokumenty v písemné podobě odebírají z uzamčených schránek umístěných na chodbě dle příslušných útvarů, na pobočky organizace je dokumentace dále distribuována prostřednictvím České pošty, PPL nebo osobně. Pokud zaměstnanec převezme jakékoli dokumenty osobně (např. na poradě, služební cestě apod.), odevzdá je bezprostředně po návratu na pracoviště správci pošty k jejich zaevidování do IS Moutlook, pokud to dokument vyžaduje. Písemnosti, které jsou doručeny na centrálu CRR ČR a jejich další řešení proběhne na pobočkách organizace, jsou sekretariátem odeslány dále na pobočky, které si po obdržení písemnost opět zaevidují jako došlý dokument pod svým novým vygenerovaným číslem jednacím. Zaměstnanec, který dostane dokument k vyřízení, musí dokument ve stanovených lhůtách vypořádat. Pokud vyřídí dokument jinou formou např. telefonickým rozhovorem nebo mailem, je odpovědný za provedení záznamu o této skutečnosti přímo na písemnost nebo připojení písemného záznamu k písemnosti. Záznam o provedení vyřízení písemnosti zaznamená zaměstnanec do IS Moutlook, kde je možné uložit poznámky a přílohy k evidenci pošty. Elektronickou poštu přijímají pracovníci určení v ových adresách, evidence je prováděna v rámci jednotlivých počítačových stanic. V současné době zde není přímá návaznost evidence v IS Moutlook. Příjem a následně odesílání pošty pomocí Informačního systému datových schránek není v rámci organizace doposud využíváno, jelikož CRR ČR nebyla zatím datová schránka zřízena. Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu - 1 -

2 Podepisování dokumentů Podepisování písemností včetně použití otisku razítka vyplývá z Podpisového řádu a z pověření. Podpisové právo mají vedoucí zaměstnanci, kteří odpovídají v rámci organizace za vedení svěřeného útvaru, udává to popis jejich pracovního místa nebo pověření. Záznamy z operačních programů, které vypořádají zaměstnanci z útvaru finančního řízení programů EU, které podléhají podpisu generálního ředitele, předávají nebo odesílají na sekretariát generálního ředitele. Záznam o předání dokumentu k podpisu generálnímu řediteli zaznamená sekretariát do podpisové knihy. Odeslané zásilky Odesílanou korespondenci eviduje každý zaměstnanec v IS Moutlook. Tím je přiděleno dokumentu číslo jednací. Následně předá zaměstnanec připravený dokument správci pošty, který zajistí podpis generálního ředitele organizace, pokud je to vyžadováno, a následně jeho odeslání na uvedenou adresu. Odeslání potvrdí v IS Moutlook. Ročně je odesláno cca zásilek. Zásilky odesílané z centrálního pracoviště jsou označeny frankovacím strojem (na pobočkách organizace zatím frankovací stroje nejsou). V případě elektronické pošty ukládá každý zaměstnanec korespondenci ve svém adresáři v Outlooku nebo ve svých podadresářích dle jednotlivých činností (projektů) nebo v papírové podobě ve složce, která se váže k danému projektu, popřípadě v obou formách. Korespondenci lze doručit adresátovi i osobní cestou, to však za předpokladu, že zaměstnanec provádějící doručení zajistí podepsání spisu, nebo průvodního listu ke spisu přejímající osobou. Doklad následně předá správci pošty k uložení. Evidence smluv a objednávek Evidence smluv a objednávek je vedena odděleně. V současné době jsou všechny požadavky na objednávky nebo návrhy smluv zpracovány jakýmkoliv zaměstnancem a uloženy na sdíleném disku organizace dle jednotlivých útvarů nebo poboček. Zároveň je žádajícím zaměstnancem objednávka požadavek vytištěna. Vytisknutou verzi objednávky - požadavku nechá zaměstnanec schválit svým nadřízeným nebo zastupujícím zaměstnancem a v naskenované podobě opět uloží do příslušné složky útvaru na sdílený disk organizace. Zaměstnanec, který objednávku - požadavek zpracoval, zašle na finanční účtárnu informační s odkazem na uložený dokument s žádostí o další zpracování. Finanční účetní zanese objednávku do IS Helios, přiřadí jí evidenční číslo, vytiskne, na druhou stranu objednávky nakopíruje schválenou objednávku od vedoucího zaměstnance (uloženou na Datovém úložišti) a nechá ji schválit vedoucím ekonomického útvaru nebo ředitelem organizace. Schválená objednávka je předána nebo odeslána na sekretariát, který objednávku orazítkuje a odešle na adresáta. Zároveň ji a zaeviduje jako odeslanou poštu v IS Moutlook. Schvalování a evidence smluv - před schválením musí být smlouva ještě přezkoumána a schválena právním zástupcem organizace. Následně je schválena vedoucím útvaru a vedoucím ekonomického útvaru. Finanční účetní přidělí evidenční číslo, které vygeneruje z IS Helios. Takto zpracovaná smlouva se předává na sekretariát organizace k podpisu generálnímu řediteli. Sekretariát následně smlouvu odešle poštou adresátovi. Adresátovi může být předáno i osobně. Sekretariát zanese do IS Moutlook záznam o odeslané nebo předané poště.po podpisu smlouvy adresátem a následném zpětném vrácení jednoho výtisku smlouvy (popř. více, je-li požadováno) odešle sekretariát k založení na finanční účtárnu, kde bude smlouva zaevidována do účetního systému. Všechny smlouvy podepsané všemi stranami jsou předávány vedoucímu ekonomickému útvaru, který má možnost umístit smlouvy na Datové úložiště. Ostatní zaměstnanci organizace mají právo ke čtení. Ukládání a zabezpečení dokumentů Vyřízený dokument předá zaměstnanec pověřený jeho vyřízením do centrální příruční registratury. Každá organizační jednotka má svoji vlastní centrální příruční registraturu. Dokumenty se v centrální příruční registratuře ukládají podle druhů a dle ročníků. Účetní dokumenty se ukládají odděleně. Písemnosti, které spolu souvisejí, se při ukládání řadí do samostatného spisu. Ostatní písemnosti se ukládají samostatně, a to podle potřeby vyřízení nebo vzniku vždy v jedné řadě v rámci každého spisu. Všichni zaměstnanci odpovídají za úplnost dokumentů předávaných k uložení a za správné označení a stanovení skartačních znaků (Spisový a skartační řád CRR). Dokumenty jsou v Centrální příruční registratuře každého útvaru/pobočky ukládány do doby jejich následného předání do Centrální spisovny. Centrální spisovna přebírá dokumenty z centrálních příručních registratur zpravidla 1x ročně na základě předávacích protokolů. Dokumenty přijaté do spisovny zapisuje zaměstnanec pověřený vedením spisovny do přírůstkové knihy spisovny. Všechny dokumenty přebírané do centrální spisovny musí být pověřeným zaměstnancem zkontrolovány z pohledu potřebných náležitostí při označování obalů a vyplnění štítků. Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu - 2 -

3 Skartace dokumentů Po uplynutí skartačních lhůt (zpravidla 1x ročně) provádí centrální spisovna, resp. pověření zaměstnanci skartačním řízením, které musí být provedeno pod dohledem skartační komise jmenované generálním ředitelem CRR ČR a ve spolupráci s Národním archivem, příp. MMR. Dokumenty lze předat k vyřazení až po vydání skartačního povolení Národním archivem, na jehož základě je vypracován zaměstnanci pověřenými vedením spisovny CRR ČR skartační protokol. Nahlížení a vypůjčování dokumentů Nahlížení a vypůjčování dokumentů ze spisovny se řídí Výpůjčním řádem spisovny. Zaměstnanci mohou nahlížet do dokumentů jen při plnění pracovních úkolů. Vypůjčování a nahlížení do dokumentů uložených ve spisovnách je dovoleno jen s povolením vedoucího organizační jednotky. Vypůjčení dokumentů ze spisovny zapíše správce spisovny do Výpůjční knihy a v případě půjčky mimo organizaci (podléhá schválení GŘ) ještě do formuláře Doklad o vydání dokumentu ze spisovny mimo organizaci. Správce spisovny musí nejméně 2x ročně překontrolovat zpětné vrácení zapůjčených dokumentů. Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu - 3 -

4 Workflow pohybu dokumentů Doručení Evidence a předání Vyřízení Uložení Likvidace/skartace Česká pošta Příjem dokumentu Přiřazení spisových a skartačních znaků Kurýrní služba Evidence dokumentu Založení do spisu Osobní doručení Distribuce dokumentu Evidence dokumentu PPL Elektronicky Vedoucí útvaru/ pobočky Konverze dokumentu? Vedoucí oddělení Konverze dokumentu? vždy Generální ředitel Vyřízení dokumentu SA MMR BK Uložení do centrální příruční registratury Předání do centrální spisovny? Vystavení předávacího protokolu Odpovědný zaměstnanec SF VZ Umístění spisu do centrální spisovny Stížnosti EÚ z.106 Uplynutí skartačních lhůt? Sledování termínu vyřízení VÚ Odeslání Skartační řízení? Osobní doručení Kurýrní služba Elektronicky Českou poštou PPL Sestavení skartační komise jmenuje GŘ a spolupracuje NA Předat do Národního archivu? Vystavení skartačního protokolu Vystavení předávacího protokolu Skartace Národní archiv Elektronická spisová služba CRR ČR Stránka 4

5 Odchozí pošta Vytvoření dokumentu Určení typu dokumentu SA MMR BK SF VZ Stížnosti EÚ z.106 Zápis z jednání Vnitřní předpis Interní dokument Ostatní FKSP Smlouva Základní dokumentace Personální agenda Veřejná zakázka Plná moc a pověření Zápis z jednání Korespondence Mzdová agenda PR a komunikace Zápis z jednání Personální agenda Plán Rozpočet Projekty technické asistence Programová dokumentace Vyúčtování žádostí o platbu Přiřazení čísla jednacího Je vyžadováno připomínkové řízení? Připomínkové řízení Ověření Je požadována kontrola vedoucího útvaru? Kontrola vedoucího útvaru Podpis GŘ Podpis Konverze? Konverze dokumentu Distribuce Určení způsobu odeslání Odeslání dokumentu Českou poštou Osobní doručení Kurýrní služba PPL Elektronicky Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu - 5 -

6 Typy zpracovávaných dokumentů a jejich životní cykly, způsoby a struktury organizace písemností V rámci CRR ČR se rozlišují dva druhy zpracovávaných dokumentů tištěné a elektronické, které se následně dělí na dokumenty vázající se k jejich původu na vlastní a cizí. Dle spisového a skartačního plánu CRR se v organizaci vyskytují následující typy dokumentů: Korespondence došlá, odeslaná pošta Zápisy z jednání a porad Dokumentace k veřejným zakázkám Základní dokumentace rozhodnutí ministra, zřizovací listina, výroční zprávy apod. Plné moci a pověření PR a komunikace Evidence PR aktivit, přehled přednášek, výstav, vlastní publikace apod. Spisová služba evidence razítek, čísel jednacích, podací archy a evidence došlé a odeslané pošty FKSP přehledy a plán čerpání Zaměstnanci, mzdová agenda evidence pracovní doby, plán odměn, dovolenky atd. Personální agenda osobní spisy zaměstnanců, popisy pracovních míst a další doklady vzniklé v průběhu pracovně právního vztahu Vnitřní předpisy směrnice a metodické pokyny pro řízení organizace, příkazy a provozní řády Informační a komunikační technologie servisní protokoly, předávací protokoly, certifikáty, evidenční listy apod. Projekty technické asistence programová dokumentace IOP, Cíl 3, OPTP Faktury Smlouvy Rozpočty Účetnictví a majetek účetní výkazy, interní doklady, inventarizace, záruční listy atd. Bankovní výpisy Pokladna pokladní doklady, valutová pokladna Pracovní cesty veškerá dokladová dokumentace Spisová služba - evidence přírůstkové knihy do spisovny, evidence výpůjček ze spisovny Správa, provoz a autoprovoz revize elektro-spotřebičů, pojistné události, CCS karty atd. Plány roční plán OIA/vyhodnocení, strategický plán/vyhodnocení Dokumentace IA Zahájení interního auditu, program interního auditu, Závěrečné zprávy z Interního auditu, monitoring nápravných opatření IA, Auditorský spis, konzultační činnost dle Standardů Dokumentace externích kontrol oznámení o zahájení externí kontroly/auditu, zprávy z externího šetření Vyúčtování žádosti o platbu Příkaz k převodu prostředků Rozhodnutí např. o krácení dotace Pověření k podpisům Programová dokumentace Ostatní znalecké posudky, nabídky, databáze dodavatelů a různé interní pracovní materiály Dokument se eviduje po celou dobu životního cyklu. Od příjmu, předání odpovědnému pracovníkovi za vyřízení, zpracování dokumentu, jeho uložení, až po jeho skartaci nebo předání do Národního archivu. Obecně lze rozdělit životní cykly dokumentů na: elektronické; analogové. závisle na způsobu jeho podoby (elektronická, analogová) je dokument evidován v IS Moutlook. Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu - 6 -

7 Řízení přístupu k dokumentům: je založeno na organizační struktuře organizace a odpovědností vyřizování dokumentů vyplývající z dané pozice, jejích kompetencí a pravidel stanovených v organizačních směrnicích a řádech. Jednotlivé přístupy v rámci IS jsou řízeny aplikací MITIS, jejíž prostřednictvím jsou jednotlivým zaměstnancům odpovědným pracovníkem přidělována přístupová práva do aplikací, které vyplývají z jejich kompetencí. MITIS je webová aplikace založená na platformě Silverlight a jejíž modul Identity managementů je využíván pro řízení přístupů zaměstnanců CRR ČR do jednotlivých aplikací. Tato aplikace řídí životní cyklus identity uživatele. Cyklus začíná nástupem zaměstnance do organizace, kdy mu jsou prostřednictvím aplikace zřízeny základní přístupy. V průběhu času uživatel může získat další nové přístupy a oprávnění, nebo o ně přichází. Přerušením nebo ukončením pracovního poměru mu jsou přístupy odebrány. Předpokládá se, že aplikace MITIS bude i nadále využívána pro přidělování přístupů a oprávnění i pro elektronickou spisovou službu. Současná minimální HW konfigurace klientských stanic: Procesor Intel 4, 2,6 MHz RAM 512 MB HDD PATA 120GB OS Windows XP SP3 a vyšší MS Office Professional IE verze 8.0 a vyšší Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu - 7 -

8 Organizační diagram Generální ředitel Oddělení interního auditu Útvar řízení lidských zdrojů, informačních systémů a komunikace Útvar regionálních pracovišť Sekretariát Oddělení řízení lidských zdrojů Praha Oddělení informačních systémů Střední Čechy Útvar ekonomického řízení Severozápad Oddělení technické asistence Oddělení hospodářské správy Jihozápad Severovýchod Útvar řízení strukturálních fondů Cíl 1 a Cíl 2 Střední Morava Moravskoslezsko Jihovýchod + INFOBOD ČR-SR Útvar Evropské územní spolupráce Oddělení metodického řízení Oddělení administrace a kontroly projektů IOP a OPTP Oddělení metodického řízení JTS ČR-Polsko Oddělení administrace a kontroly projektů Útvar finančního řízení programů EU Útvar Enterprise Europe twork Oddělení administrace plateb Oddělení metodiky Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu - 8 -

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád B1-06/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-06/1-HN Spisový a skartační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Spisový a skartační řád UP zabezpečuje

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Vzorový spisový a skartační řád 1

Vzorový spisový a skartační řád 1 Vzorový spisový a skartační řád 1 Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2006 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTV SPRVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 29. prosince 2006 Cena 57,- Kč OBSH: 16. P o k y n Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. dubna 2005,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI B1-9/2001 UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI HLVNÍ NORM B1-9/2001 SPISOVÝ ŘÁD UNIVERZITY PLCKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Spisový řád UP zabezpečuje spisovou službu na UP. Navazuje na

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 4/2015 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Vzorový

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád B1-13/12-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-13/12-HN Spisový a skartační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Spisový a skartační řád UP zabezpečuje spisovou službu

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2010 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního předpisu Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací řízení:

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více