Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo"

Transkript

1 b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží ke změně konfigurace a výchozího nastavení počítače při instalaci nového hardwaru a za účelem údržby.

2 Å VAROVÁNÍ: Ä UPOZORNĚNÍ: 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P Compaq, logo společnosti Compaq a Evo jsou ochranné známky společnosti Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows 2000 jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation. UNIX je ochranná známka sdružení The Open Group. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Compaq nenese zodpovědnost za žádné technické nebo redakční chyby či opomenutí vyskytující se v této příručce. Informace jsou v tomto dokumentu poskytovány tak jak jsou, bez jakékoli záruky, a mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti Compaq jsou uvedeny v prohlášeních o záruce omezených na jednotlivé produkty. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za rozšíření těchto záruk. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést ke zranění nebo k ohrožení života. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat. Vytištěno v USA. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Čtvrté vydání (květen 2002) Číslo dokumentu:

3 Obsah Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Použití nástroje Computer Setup File (Soubor) System Information (Systémové informace) About (O autorských právech) Set Time and Date (Nastavit datum a čas) Save to Diskette (Uložit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program) Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny a ukončit program) Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit program) Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Options (Možnosti) IDE DPS Self-Test (Automatický test DPS zařízení IDE) Controller Order (Pořadí řadičů) SCSI Narrow Termination (Zakončení zařízení SCSI Narrow) Boot Order (Pořadí spouštění) Security (Zabezpečení) Setup Password (Heslo pro nastavení) Power-On Password (Heslo pro spuštění) Password Options (Možnosti nastavení hesla) Smart Cover (Zámek a senzor počítačové skříně) Smart Sensor (Senzor počítačové skříně) DriveLock Master Boot Record Security (Hlavní spouštěcí záznam) Save Master Boot Record (Uložit hlavní spouštěcí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spouštěcí záznam) Device Security (Zabezpečení zařízení) Network Service Boot (Spuštění ze sítě) System IDs (ID systému) Příručka k nástroji Computer Setup (F10) iii

4 Obsah Power (Napájení) Energy Saver (Úspora energie) Timeouts (Časové limity) Energy Saver Options (Možnosti úspory energie) Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) Onboard Devices (Zařízení na základní desce) PCI Devices (Zařízení PCI) Bus Options (Možnosti nastavení sběrnice) Device Options (Možnosti zařízení) PCI VGA Configuration (Konfigurace VGA PCI) iv Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

5 Nástroj Computer Setup (F10) Pomocí nástroje pro nastavení počítače Computer Setup (F10) je možné provádět následující akce: Změna výchozích nastavení výrobce. Nastavení systémového data a času. Nastavení, zobrazení, změna nebo ověření konfigurace systému (včetně nastavení procesoru, zobrazení, paměti, zvuku, ukládání dat, komunikace a vstupních zařízení). Změna pořadí spouštěcích zařízení, jako jsou například pevné disky, disketové jednotky, optické disky nebo jednotky LS-120. Konfigurace pořadí řadičů pevných disků IDE a SCSI pro spouštění počítače. Konfigurace možností jednotky typu Quiet Drive (pouze jednotky, které tuto funkci podporují). Povolení rychlého spouštění (Quick Boot), které je rychlejší než úplné spouštění (Full Boot), při kterém však neprobíhají všechny diagnostické testy. Můžete nastavit tyto možnosti: vždy provést rychlé spuštění (Quick Boot) výchozí; v zadaném intervalu provést úplné spuštění (každý den až každých 30 dní); vždy provést úplné spuštění (Full Boot). Povolení nebo zakázání režimu síťového serveru, který počítači umožňuje automatické spuštění operačního systému i při povoleném hesle pro spuštění, bez ohledu na to, zda je či není připojena klávesnice nebo myš. Pokud je klávesnice a myš připojena k počítači, zůstanou při spuštění operačního systému uzamčené, dokud není zadáno heslo pro spuštění. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 1

6 U zpráv testů POST (Power-On-Self-Test) lze zvolit popisný režim (Post Messages Enabled) nebo tichý režim (Post Messages Disabled). V tichém režimu je většina zpráv POST potlačena (například kontrola paměti, název produktu a jiné nechybové textové zprávy). Pokud dojde k chybě u některého z testů POST, bude zobrazena příslušná chybová zpráva bez ohledu na zvolený režim. Pokud chcete během testu POST ručně přepnout do popisného režimu, stiskněte libovolnou klávesu (kromě kláves až ). Označení vlastnictví (Ownership Tag) v podobě textu zobrazeného při každém spuštění nebo restartování počítače. Zadání inventárního čísla majetku (Asset Tag) přiděleného počítači ve vaší společnosti. Povolení hesla pro spuštění vyžadovaného při spuštění i restartování systému. Vytvoření hesla pro nastavení, které řídí přístup k nástroji Computer Setup (F10) a k možnostem nastavení popsaným vtétočásti. Zabezpečení funkčnosti integrovaného rozhraní I/O (včetně sériových nebo paralelních portů a portu USB, zvuku či integrovaných síťových karet) tak, aby je bylo možné používat teprve až po zrušení zabezpečení. Povolení nebo zakázání zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu (MBR). Povolení nebo zakázání možnosti spouštění z vyměnitelných médií. Povolení nebo zakázání zápisu na vyměnitelná média (pokud je tato funkce podporována hardwarem). Odstranění chyb v konfiguraci systému, které byly zjištěny během testů POST (Power-On Self-Test), ale nebyly automaticky opraveny. Replikace nastavení systému uložením informací o konfiguraci systému na disketu a použitím nastavení z této diskety na dalších počítačích. Spuštění automatických testů na určené jednotce pevného disku IDE (pokud je tato možnost danou jednotkou podporována). 2 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

7 Konfigurace funkcí úspory energie, včetně režimu úspory energie, časového limitu pro systém a pevný disk, režimu vypínače a chování kontrolky LED pro indikaci zapnutí počítače. Povolení nebo zakázání zabezpečení pomocí zámku jednotek (pokud je tato funkce podporována jednotkou pro multifunkční pozici). Použití nástroje Computer Setup Pokud chcete zobrazit nabídku nástroje Computer Setup, postupujte podle následujících kroků: 1. Spusťte nebo restartujte počítač. Pokud je spuštěn systém Windows, klepněte na tlačítko Start > příkaz Vypnout > přepínač Restartovat počítač. 2. Jakmile se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení), stiskněte klávesu. Klávesu je třeba stisknout v době, kdy je na obrazovce tato zpráva zobrazena. V opačném případě bude možné získat k nástroji přístup až po restartování počítače. 3. Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk a stiskněte klávesu. 4. V hlavní nabídce nástroje Computer Setup se zobrazí pět položek: File (Soubor), Storage (Uložení dat), Security (Zabezpečení), Power (Napájení) a Advanced (Další nastavení). 5. K výběru požadované nabídky slouží klávesy se šipkami (vlevo a vpravo). Požadovanou možnost příslušné nabídky lze vybrat pomocí kláves se šipkami (nahoru a dolů) a následným stisknutím klávesy. Do nabídky nástroje Computer Setup se můžete vrátit stisknutím klávesy. 6. Pokud chcete provedené změny použít a uložit, klepněte v nabídce File (Soubor) > na příkazy Save Changes (Uložit změny) a Exit (Konec). Pokud jste provedli změny, které nechcete uložit, zvolte příkaz Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny a ukončit program). Pokud chcete obnovit nastavení výrobce, vyberte příkaz Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program). Výběrem této možnosti obnovíte výchozí nastavení systému. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 3

8 Nástroj Computer Setup File (Soubor) System Information Obsahuje: (Systémové název produktu, informace) typ, rychlost a taktování procesoru, velikost mezipaměti (L1/L2), velikost instalované paměti, systémová paměť ROM (obsahuje název typu a číslo verze), sériové číslo skříně, inventární číslo majetku, předdefinované adresy MAC pro integrované a zapnuté síťové karty (pouze některé modely). About (O autorských Zobrazuje informace o autorských právech. právech) Set Time and Date Umožňuje nastavit systémové datum a čas. (Nastavit datum a čas) Save to Diskette (Uložit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program) Slouží k uložení konfigurace systému (včetně paměti CMOS) na naformátovanou disketu s kapacitou 1,44 MB do souboru s názvem CPQsetup.txt. Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Obnoví konfiguraci systému z diskety. Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Slouží k obnovení výchozích nastavení počítače, při kterém dojde také ke zrušení všech nastavených hesel. 4 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

9 File (Soubor) Storage (Uložení dat) Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny aukončit program) Save Changes and Exit (Uložit změny aukončit program) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Ukončí nástroj Computer Setup bez použití a uložení změn. Uloží změny konfigurace systému a ukončí nástroj Computer Setup. Zobrazí seznam všech nainstalovaných zařízení určených k ukládání dat. Po výběru zařízení se zobrazí příslušné možnosti a podrobné informace. Mohou být zobrazeny tyto možnosti: Diskette Type (Typ diskety) Určí nejvyšší kapacitu typu média, kterou lze použít v disketové jednotce. Legacy Diskette Drives (Starší typy disketových jednotek) Je možné zvolit typ 3,5" 1,44 MB, 5,25" 1,2 MB nebo možnost Not Installed (Není nainstalována). Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 5

10 Storage Device Configuration Drive Emulation (Emulace jednotky) (Uložení dat) (Konfigurace Umožňuje vybrat typ emulace jednotky pro zařízení) určité paměťové zařízení. (Pokud například vyberete emulaci diskety pro jednotku Zip, bude z ní možné zavést systém.) Jednotka ATAPI ZipNone (Žádná) považována za jinou jednotku. Diskette (Disketa) považována za disketovou jednotku. Disk považována za pevný disk. IDE Devices (Zařízení IDE) Typ jednotky Možnosti emulace Pevný disk Není k dispozici žádná možnost emulace. Disketa Není k dispozici žádná možnost emulace. 6 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

11 Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) IDE Devices (Zařízení IDE) Jednotka CD-ROMNení k dispozici žádná možnost emulace. Jednotka LS-120 Není k dispozici žádná možnost emulace. Transfer Mode (Režim pro přenos dat) pouze pro zařízení IDE Určuje aktivní režim pro přenos dat. V závislosti na možnostech zařízení je možné zvolit typ PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 nebo Max UDMA. Translation Mode (Režim převodu) pouze pro disky IDE Umožňuje zvolit pro zařízení režim převodu. Tím je systému BIOS umožněn přístup k diskům, které byly rozděleny na oddíly a naformátovány v jiných systémech. Tuto funkci bude pravděpodobně nutné použít u starších verzí systému UNIX (například SCO UNIX verze 3.2). Můžete zvolit režim Bit-Shift, LBA Assisted (Pomocí adresování LBA), User (Uživatel) a None (Žádný). UPOZORNĚNÍ: Režim převodu Ä automaticky rozpoznaný systémem BIOS není vhodné měnit. Pokud není zvolený režim převodu kompatibilní s režimem převodu, který byl použit při vytvoření oddílů a formátování disku, nebude možné k disku získat přístup. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 7

12 Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Translation Parameters (Parametry převodu) pouze pro disky IDE Umožňuje určit parametry (logické cylindry, počet hlav a sektorů na jednu stopu) systému BIOS pro převod požadavků rozhraní V/V disku (z operačního systému nebo aplikace) do formátu instrukcí pro pevný disk. Počet logických cylindrů nesmí přesáhnout hodnotu Počet hlav nesmí přesáhnout hodnotu 256. Počet sektorů na stopu nesmí být vyšší než 63. Tato pole jsou zobrazena pouze v případě, že je režim převodu jednotky nastaven na hodnotu User. Multisector Transfers (Přenos více sektorů) pouze pro zařízení IDE ATA Určuje počet sektorů přenesených při operaci PIO s více sektory. V závislosti na vlastnostech zařízení můžete zvolit typ Disabled (Zakázáno), 8 a 16. Quiet Drive (Jednotka Quiet Drive) tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů Performance (Výkon): Umožňuje provoz jednotky na maximální výkon. Quiet (Tichý režim): Omezuje hluk, který vzniká při provozu jednotky. Pokud je jednotka nastavena na hodnotu Quiet, nebude pracovat na maximální výkon. Pokud jednotka tichý režim nepodporuje, nezobrazí se možnost Quiet v nabídce. 8 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

13 Storage (Uložení dat) Options (Možnosti) Removable Media Boot (Spuštění z vyměnitelných médií) Povoluje nebo zakazuje možnost spustit systém z vyměnitelných médií. Removable Media Write (Zápis na vyměnitelná média) Povoluje či zakazuje zápis dat na vyměnitelná média. Tato funkce je určena pouze pro starší typy disketových jednotek, jednotek IDE LS-120 Superdisk, IDE LS-260 Superdisk a optických disků IDE PD. Po uložení změn nastavení možnosti Removable Media Write dojde k restartování počítače. Počítač ručně vypněte a znovu zapněte. Primary IDE Controller (Primární řadič IDE) Umožňuje zapnout nebo vypnout primární řadič IDE. Secondary IDE Controller (Sekundární řadič IDE) Umožňuje zapnout nebo vypnout sekundární řadič IDE. Diskette MBR Validation (Ověření hlavního spouštěcího záznamu diskety) Umožňuje povolit nebo zakázat přísné ověřovací testy hlavního spouštěcího záznamu diskety (MBR). Pokud použijete platnou spouštěcí disketu a systém nelze s povolenou možností Diskette MBR Validation spustit, bude pravděpodobně nutné tuto možnost zakázat. V opačném případě nebude možné tuto spouštěcí disketu použít. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 9

14 Storage (Uložení dat) IDE DPS Self-Test (Automatický test DPS zařízení IDE) Controller Order (Pořadí řadičů) (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Umožňuje spouštět automatické testy pevných disků IDE, u kterých lze provádět automatické testy pro ochranu jednotky Drive Protection System (DPS). Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je v počítači připojen alespoň jeden disk, u kterého lze tyto automatické testy provádět. Umožňuje určit pořadí připojených řadičů jednotek pevných disků. První řadič v pořadí bude mít přednost při spouštění systému a bude rozpoznán jako jednotka C (pokud je připojeno alespoň jedno zařízení). Tato volba se nezobrazí v případě, že jsou všechny pevné disky připojeny k integrovaným řadičům IDE. 10 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

15 Storage (Uložení dat) SCSI Narrow Termination (Zakončení zařízení SCSI Narrow) (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Boot Order (Pořadí spouštění) Umožňuje konfigurovat zakončení konektoru externího zařízení SCSI u jednotek typu SCSI Narrow. Tuto funkci aktivujte pouze v případě, že jednotka typu SCSI Narrow slouží k zakončení kanálu s externím zařízením SCSI. Umožňuje určit pořadí, ve kterém je na připojených periferních zařízeních (jako je například disketová jednotka, pevný disk, optický disk nebo síťová karta) zjišťována spustitelná bitová kopie operačního systému. Každé zařízení v seznamu může být jako zařízení, ze kterého lze spustit operační systém, samostatně odebráno nebo přidáno. Přiřazená písmena jednotek v systému MS-DOS se nebudou pravděpodobně shodovat s přiřazenými písmeny v jiném operačním systému než MS-DOS. Chcete-li jednorázově spustit systém z jiného zařízení, než které je nastaveno jako výchozí v pořadí Boot Order, restartujte počítač a v okamžiku, kdy se na obrazovce zobrazí zpráva F10 = Setup, stiskněte klávesu. Po dokončení testu POST se zobrazí seznam zařízení, ze kterých lze spustit systém. Pomocí kláves se šipkami vyberte zařízení a stiskněte klávesu. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 11

16 Security (Zabezpečení) Setup Password (Heslo pro nastavení) Power-On Password (Heslo pro spuštění) Password Options (Možnosti nastavení hesla) (Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je nastaveno heslo pro spuštění.) Umožňuje nastavit a povolit heslo pro nastavení (pro správce). Pokud je nastaveno heslo pro nastavení, je třeba upravit možnosti nástroje Computer Setup, přepsat obsah paměti ROM a v systému Windows provést změny některých nastavení Plug and Play. Toto heslo je nutné nastavit také v případě, že chcete používat určité nástroje společnosti Compaq pro zabezpečení vzdáleného přístupu. Další informace naleznete v příručce Poradce při potížích. Umožňuje nastavit a povolit heslo pro spuštění. Další informace naleznete v příručce Poradce při potížích. Umožňuje provádět následující akce: Povolit nebo zakázat režim síťového serveru. Určit, zda bude heslo požadováno při restartování pomocí kláves. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je zakázána možnost Network Server Mode. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). 12 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

17 Security (Zabezpečení) () Smart Cover (Zámek a senzor počítačové skříně) Smart Sensor (Senzor počítačové skříně) Umožňuje provádět následující akce: Zapnout či vypnout zámek počítačové skříně (Smart Cover Lock). Pokud je vybrána možnost Notify User (Upozornit uživatele) a senzor zámku rozpozná, že byl sejmut kryt, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Jestliže je vybrána možnost Setup Password (Heslo pro nastavení) a senzor rozpozná, že byl sejmut kryt, bude při spuštění počítače požadováno zadání hesla pro nastavení. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Umožňuje provádět následující akce: Zapnout či vypnout senzor počítačové skříně. Pokud je vybrána možnost Notify User (Upozornit uživatele) a senzor zámku rozpozná, že byl sejmut kryt, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Jestliže je vybrána možnost Setup Password (Heslo pro nastavení) a senzor rozpozná, že byl sejmut kryt, bude při spuštění počítače požadováno zadání hesla pro nastavení. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 13

18 Security (Zabezpečení) () DriveLock Umožňuje nastavit či změnit hlavní nebo uživatelské heslo vyžadované při přístupu k určitým pevným diskům. Pokud je tato funkce aktivována, bude uživatel během testu POST vyzván k zadaní jednoho z hesel funkce DriveLock. V případě, že nebude ani jedno heslo zadáno správně, nebude možné získat přístup k pevnému disku a to až do okamžiku, než bude při následném spuštění zadáno správné heslo. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je k systému připojena alespoň jedna jednotka podporující funkci DriveLock. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). 14 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

19 Security (Zabezpečení) () Master Boot Record Security (Hlavní spouštěcí záznam) Umožňuje zapnout nebo vypnout zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Pokud je tato možnost zapnuta, potlačuje systém BIOS všechny požadavky na zápis do hlavního spouštěcího záznamu na aktuálním spouštěcím disku. Při každém spuštění nebo restartování počítače porovná systém BIOS hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku s dříve uloženým hlavním spouštěcím záznamem. Pokud budou při tomto porovnání zjištěny změny, budete mít možnost uložit hlavní spouštěcí záznam na aktuální spouštěcí disk, obnovit předchozí uložený záznam nebo vypnout zabezpečení záznamu. Jestliže je nastaveno heslo pro nastavení, bude třeba je zadat. Před záměrnou změnou formátu nebo oddílů spouštěcího disku funkci zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu vypněte. Některé nástroje pro práci s disky (například FDISK nebo FORMAT) se pokoušejí hlavní spouštěcí záznam aktualizovat. Pokud je funkce zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu povolena a přístup k diskům řídí systém BIOS, budou požadavky na zápis do hlavního spouštěcího záznamu zamítnuty, což u těchto nástrojů způsobí zobrazení chybových zpráv. Jestliže je funkce zabezpečení záznamu zapnuta a přístup k diskům řídí operační systém, bude při dalším spuštění počítače systémem BIOS zjištěna jakákoli změna hlavního spouštěcího záznamu a zobrazeno upozornění. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 15

20 Security (Zabezpečení) () Save Master Boot Record (Uložit hlavní spouštěcí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spouštěcí záznam) Device Security (Zabezpečení zařízení) Uloží záložní kopii hlavního spouštěcího záznamu aktuálního spouštěcího disku. Zobrazí se pouze při zapnutém zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Obnoví hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku ze zálohy. Zobrazí se pouze v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky: Je povolena funkce zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Byla uložena záložní kopie hlavního spouštěcího záznamu. Záložní kopie hlavního spouštěcího záznamu byla vytvořena z aktuálního spouštěcího disku. UPOZORNĚNÍ: Obnovení dříve uloženého Ä hlavního spouštěcího záznamu po jeho změně nástrojem pro práci s disky nebo operačním systémem může způsobit, že k datům na disku nebude možné získat přístup. Obnovení dříve uloženého hlavního spouštěcího záznamu proveďte pouze tehdy, jste-li přesvědčeni, že je hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku poškozen nebo napaden virem. Umožňuje aktivovat či dezaktivovat sériové porty A a B, paralelní port, porty USB, systémové zvukové zařízení, síťové adaptéry (u některých modelů) a řadiče SCSI. 16 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

21 Security (Zabezpečení) () Network Service Boot (Spuštění ze sítě) Povoluje nebo zakazuje zavést do počítače operační systém nainstalovaný na síťovém serveru. (Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s nainstalovanou síťovou kartou, která musí být umístěna na sběrnici PCI nebo integrována na systémové desce.) System IDs Umožňuje nastavit tyto možnosti: (ID systému) Označení inventárního čísla majetku (Asset Tag) (16bajtový identifikátor) a označení vlastnictví (Ownership Tag) (80bajtový identifikátor zobrazený během testu POST). Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Sériové číslo skříně nebo číslo UUID (Universal Unique Identifier) v případě, že není aktuální číslo platné. (Tato identifikační čísla jsou obvykle nastavena výrobcem a slouží k jednoznačné identifikaci systému.) Jazyk klávesnice (například angličtina nebo němčina) pro položku ID systému. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 17

22 Power (Napájení) Energy Saver (Úspora energie) Timeouts (Časové limity) Energy Saver Options (Možnosti úspory energie) Umožňuje nastavit režim úspory energie (rozšířený, žádný nebo minimální). Při nastavení režimu minimální úspory energie není pevný disk ani systém přepnut do režimu úspory energie. Toto nastavení umožní při stisknutí tlačítka vypínače přechod do režimu spánku. Tato možnost nemá vliv na řízení spotřeby u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. Umožňuje vypnutí nebo ruční výběr hodnot časového limitu pro systém a všechny připojené pevné disky IDE. Tato možnost nemá vliv na řízení spotřeby u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. Tato položka se zobrazí pouze při nastavení rozšířeného režimu úspory energie. Umožňuje nastavit tyto možnosti: Konfigurace vypínače napájení (zapnutí či vypnutí nebo spánek či probuzení) v operačních systémech se zapnutým vylepšeným řízením spotřeby (APM). Blikání kontrolky LED v režimu spánku (povoleno nebo zakázáno). Možnost Energy Saver Options se zobrazí pouze v případě, že je aktivován režim úspory energie. Tato možnost není k dispozici u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. 18 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

23 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. Umožňuje nastavit tyto možnosti: POST mode (Režim testu POST) QuickBoot, FullBoot nebo FullBoot v intervalu 1 až 30 dnů. POST messages (enable/disable) (Zprávy testu POST (povolit či zakázat)). Safe POST (enable/disable) (Bezpečné testy POST (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, bude moci paměť ROM během zavádění systému sledovat přídavné karty. Pokud není některá karta funkční nebo nebyla správně inicializována, budou při dalším zavádění systému během testu POST vynechány všechny karty. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F9 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F9 = Boot Menu (F9 = Spouštěcí nabídka). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto se však po stisknutí klávesy spouštěcí nabídka zobrazí. prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F10 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto se však po stisknutí klávesy zobrazí obrazovka umožňující nastavení. prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F12 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F12 = Network Service Boot (F12 = Spuštění ze sítě). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto však po stisknutí klávesy dojde k pokusu o zavedení systému ze sítě. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 19

24 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. Option ROM prompt (enable/disable) (Výzva před zavedením volitelné paměti ROM (povolit či zakázat)). Pokud tuto funkci povolíte, zobrazí systém před zavedením volitelných pamětí ROM zprávu. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive) (Zdroj spouštění pro funkci vzdáleného spuštění (vzdálený server nebo místní pevný disk)). UUID (Universal Unique Identifier) (enable/disable) (Číslo UUID (povolit či zakázat)). Každému počítači společnosti Compaq je přiděleno jedinečné identifikační číslo (sériové číslo, datum a čas výroby atd.). Pokud tuto funkci povolíte, bude moci software (ovladače, síťový software atd.) přečíst jedinečné číslo počítače. POST Delay (enable/disable) (Zpoždění testu POST (povolit či zakázat)) v sekundách. Povolíte-li tuto funkci, bude do procesu testu POST přidáno uživatelem definované zpoždění. Toto zpoždění je někdy nutné nastavit u pevných disků na určitých kartách PCI, které se roztáčejí velmi pomalu (tak pomalu, že nejsou v době dokončení testu POST připraveny na zavedení systému). 20 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

25 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. After Power Loss (off/on) (Po přerušení napájení (zapnout či vypnout)). Pokud po přerušení napájení připojíte počítač k elektrické zásuvce a budete chtít zapínat počítač pomocí vypínače na této zásuvce, nastavte tuto možnost na hodnotu On (Zapnout). Vypnete-li počítač pomocí vypínače na zásuvce, nebude možné používat funkce spánku či buzení, ani funkce vzdálené správy (Remote Management). I/O APIC Mode (enable/disable) (Režim řadiče V/V APIC (povolit či zakázat)). Povolení této funkci umožní optimální spuštění operačního systému Microsoft Windows. Tuto funkci je nutné zakázat u určitých operačních systémů jiných než od společnosti Microsoft (mají-li tyto systémy pracovat správně). USB Top of Memory (enable/disable) (Umístění vyrovnávací paměti USB do horní oblasti paměti (povolit či zakázat)). Pokud tuto funkcí povolíte, budou vyrovnávací paměti USB umístěny do horní oblasti paměti. Výhodou je, že je určitá velikost paměti pod 1 MB je uvolněna a mohou ji použít volitelné paměti ROM. Nevýhodou je, že správce paměti (soubor HIMEM.SYS) nepracuje správně, pokud jsou vyrovnávací paměti USB umístěny v horní oblasti paměti a v systému je k dispozici paměť RAM o velikosti 64 MB nebo menší. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 21

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Počítač Dell OptiPlex XE2 v provedení Mini Tower Příručka majitele

Počítač Dell OptiPlex XE2 v provedení Mini Tower Příručka majitele Počítač Dell OptiPlex XE2 v provedení Mini Tower Příručka majitele Regulační model: D13M Regulační typ: D13M001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Dell Venue 11 Pro-7140 Příručka uživatele

Dell Venue 11 Pro-7140 Příručka uživatele Dell Venue 11 Pro-7140 Příručka uživatele Regulační model: T07G Regulační typ: T07G002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah ÚVOD... -

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka CZ8680 První edice Říjen 2013 Notebook E-příručka Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána,

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více