Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií"

Transkript

1 Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Masová komunikace je dnes považována za samozejmost! Dnes pedávání a doruování informací na dlouhé vzdálenosti mže probhnout tém okamžit. Z tohoto hlediska došlo od poátku lidské existence k velkým zmnám. Periodizace vývoje lidské komunikace Epochy ve vývoji lidské komunikace - vývoj zpsob lidské komunikace je pomrn tžké rekonstruovat. Rozhodn obtížnji než vývoj v hmotné kultue. Rozdlení jednotlivých epoch: 1.) Epocha znamení a signál - nejstarší forma komunikace - spadá do doby lovka v prehistorickém kontextu: homo habilis (lovk zruný), homo erectus (lovk vzpímený), homosapiens (pralovk) - komunikace pomocí: zvuk (vrení, mruení, skeky ), pohyb (pohyby rukou, postoj tla ) - množství sdlení bylo v této epoše znan omezeno - malé množství sdlovaných informací, pomalá komunikace, jednoduchá sdlení - komunikace mla minimální vliv na myšlenkové procesy a spoleenský život - neexistovala intrapersonální komunikace (uvažování) - komunikace raných hominid (období paleolitu, mezolitu, neolitu) postavení hrtanu a hlasového ústrojí jim nedovolovalo produkovat velmi bohatou škálu zvuk, která je potebná k tomu, aby vytvoili lidskou e 2.) Epocha mluvení a jazyka - komunikace lovka kromaonského (asi let p.n.l.) - jelikož stavba lebky, jazyka a hlasového ústrojí se zaala podobat stavb dnešního lovka, není tedy pochyb o tom, že zaali mluvit a používat jazyk - schopnost používat jazyk posunula lovka o velký kus dopedu

2 - dokázali se lépe vyrovnat se sociálním a fyzikálním prostedím, dokázali lépe vysvtlovat, abstrahovali, analyzovali, zvažovali a tím byli schopni pijímat a pedávat i delší a složitjší sdlení - poprvé se zaalo objevovat umní jeskynní malby = 1. pokus o uložení informací, byl to tedy jakýsi pedstupe psaní - v období let p.n.l. je jazyk už bžn používán Život kromaonce - z lovce se mní na zemdlce - zaíná domestikovat (ochoovat, zdomácovat) zvíata - zaíná užívat kovy, zaíná tkát - objev kola a kladky Tento vývoj pispl k rozvoji velkých klasických civilizací. 3.) Epocha psaní - asi ped 5000 lety - vývoj se dramaticky zrychlil - dležitý byl pro vznik písma rozvoj obchodu = poteba zachytit prodej i nákup - tato epocha umožnila nahradit akustické (sluchové) vnímání vnímáním vizuálním - písmo bylo vynalezeno nezávisle na sob v nkolika ástech svta zvlášt íané a Mayové, kteí si zcela samostatn vyvinuli psací soustavy - velkým mezníkem byl vynález abecedy díky spojení ínské a egyptské kultury ve Fénicii vznikla fénická abeceda, složená jen z 22 znak, do kterých bylo možno rozložit každé slovo - poátkem 3. tisíciletí vytvoili v Mezopotámii Sumerové klínové písmo = záznamy do hlinných destiek - ve 2. tisíciletí byl užíván papyrus nap. pro pedávání písemných informací - možnost psaní a uchování záznam zpsobila zásadní zmny v politických a náboženských organizacích, nap. bylo možné zaznamenat náboženské texty a zásady, pozorované pírodní jevy a jejich výklad atd. Pojmy: PÍSMO

3 - nejstarší písmo klínové, bylo vynalezeno Sumery v Mezopotámii, jedná se o záznamy do hlinných destiek EGYPT - propracovaný systém piktogram obrázkové písmo = hieroglyfy - vznik kolem roku 3000 p.n.l. - toto písmo nazývali jako písmo boh, protože vili, že jej vynalezl bh GRAMOTNOST - znan omezena (obrovské množství znak) Penosové médium - jak u hieroglyf a do jisté míry i u klínových záznam na hlinných destikách pedstavovala velký problém penosnost a práv proto tyto kultury hledaly vhodné médium pro penos p.n.l. objevili Egypané papyrus = psací materiál sloužící k zápisu text - myšlenky bylo možné ukládat, hromadit a pechovávat pro další generace - další penosové médium byl pergamen = sušená a hlazená zvíecí kže 4.) Epocha knihtisku a) první rozhodující zlom ped koneným nástupem tisku nastal zlom v r. 105 n. l., kdy ínský císaský úedník Cchaj Lun objevil postup na výrobu papíru ze smsi látkových odstižk z hedvábí a lnu. až do 7.st. n. l. ína tento postup písn tajila, pak informace pronikly do Japonska a arabského svta do Evropy se tento vynález dostal až v 8.st. papír nahradil pergamen (suchá, oištná, odtunná kže z osl, ovcí nebo kozhladce obroušená, nakídovaná a hlazené) neznalost tení a psaní se udržela do 15.st. íst umli pouze: knzi politická elita uenci písai

4 b) druhý rozhodující zlom vynález knihtisku Johann Gutenberg tisk pomocí liter, sestavených v kovových zámecích do té doby se knihy pepisovaly v klášterních scriptóriích velkým množstvím písa jeho nejznámjší dílo je 42-ádková bible z roku 1454 s barevnými ilustracemi, které byly run malované bible má 1282 stran je tištna v latin náklad se pohyboval mezi výtisky. JOHANN GUTENBERG Johannes Gensfleisch, eený Gutenberg (1397, Mohu 1468, Mohu) byl vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí pohyblivých liter. Svj vynález uskutenil bez znalostí tiskových technologií Dálného východu. Vzorem pro zhotovení prvního tiskaského lisu mohuským zlatníkem Gutenbergem poátkem 2. poloviny 15.století byl pravdpodobn ždímací lis na výrobu vinaského lisu. Lis byl celý ze deva, tlak potebný k tisku se vyvozoval otáením šroubového vetene. Díky investici obchodníka Fusta se Gutenbergovi a jeho pomocníkm podailo v letech vytisknout cca 200 výtisk tzv. Gutenbergovy bible. Tisk 42-ádkové bible (tj. se stranami o 42 ádcích textu) byl nejslavnjším Gutenbergovým podnikem. Probíhal bu na pergamen nebo papír. Dvousloupcový text napodoboval jak rozvržení, tak písmo rukopis. Gutenberg zvládal tisk dvma barvami - ervenou a ernou, ilustrace a iniciály doplnil po dokonení tisku iluminátor. Dodnes se zachovalo 36 papírových a 12 pergamenových úplných výtisk, a mimo n ješt množství zlomk. Mezi Gutenbergem (který Fusta vnímal spíše jako sponzora) a Fustem (který sám sebe považoval za obchodního partnera) vyvstaly ale brzy problémy. Zatímco Gutenberg se snažil investovat zisk zpt do tiskárny, Fust preferoval co nejrychlejší návratnost svých prostedk. Spory vedly tak daleko, že Fust na Gutenberga v roce 1455 podal žalobu o nedodržení smlouvy a následný soudní spor mu pisoudil ástku 2026 gulden, což byl pro Gutenberga naprosto nesplatitelný obnos. Následovala exekuce celé provozovny spolen s ástí neprodaného nákladu. Gutenberg zaal znovu, ale již se mu nedailo. Runí lis však zstal od as Gutenberga po tyi století bez principiálních zmn.

5 (V pražských tiskárnách dosluhovaly devné lisy ješt koncem 17. století.) Teprve v roce 1787 sestrojil lord Charles of Stanhope první celokovový lis uvádný do pohybu jednoroní pákou. Ten se stal vzorem až do zaátku 19. století. Železný lis umožoval tisknout denn až 1500 tisk proti 250 výtiskm pvodního devného lisu. Umožnil úsporu jednoho pracovníka. K obsluze bylo možno zamstnat i ženy a dti. Knihtisk má nesmírný význam pro rozvoj vzdlanosti a šíení informací (demokratizace). Postupn se zasloužil o zásadní promnu svta. Mezi první zem, kde se nový vynález rozšíil patí i echy. o knihy vytištné do r se nazývají prvotisky (inkunábule) o mezi první eské inkunábule patí knihy vytištné v Plzni Mikulášem Bakaláem- Šttinou Podstatná technická zmna ve výrob knih nastala až v 19. stol. (sázecí stroje, rychlolisy, rotaky). V první polovin 20. století se zásadn technika tisku nemnila. V 70. letech se u linotyp objevily drné pásky, ímž byl proces automatizace dovršen. Drné pásky se mohly zhotovit na jiném míst a zkontrolovat, pípadn poslat elektronicky. V té dob nastává druhá v tiskaství druhá revoluce. Prosazuje se tzv. fotosazba a digitalizace. Dnes jsou bžné tzv. DTP systémy (desk-top publishing), kde se stránky knihy, asopisu atd. pipravují pouze elektronicky. Klasická runí sazba a tisk z výšky má však svou nezamnitelnou atmosféru a tradici. Staré knihy jsou krásné práv pro své drobné nedokonalosti, které chladné strojové výstupy nemohou nahradit. Pozn.: Na internetovém serveru: zadejte do vyhledávae: Byl jednou jeden vynálezce Gutenberg a knihtisk. Mžete zhlédnout video o vynálezu knihtisku a dozvíte se i pár zajímavostí z Gutenbergova života. Gutenbergv tiskaský lis Gutenbergova bible

6 Rozvoj gramotnosti Na poátku 16. století se vyskytují již tisíce tištných knih. Tisky jsou ve všech evropských jazycích pístupné každému kdo uml ve svém rodném jazyce íst. Knihy se stávají dostupnými pro širší veejnost. Lidé se zaínají uit íst a psát. Konec 19. století = vznikají masová média: o Noviny o asopisy o Vynález rotaního tisku snížil náklady, zrychlil výrobu. o Pozn.: dnes digitalizace 5.) Epocha masové komunikace Poátky masové komunikace položeny už na konci 19. století komunikace se zaíná zrychlovat. Prvním prkopníkem, který vedl ke vzniku elektronických masových médií, byl TELEGRAF ( ) vynálezcem byl Samuel Finlay MORSE. Komunikace pomocí teek a árek = Morseova abeceda.rozhodující však byl nástup 20. století: Film poátek 20. století. Rozhlas 20. léta 20. století. Televize 40. léta 20. století. Poátek 50. let rozhlas se stává souástí všech amerických domácností a další pístroje byly namontovány v automobilech. Pelom let se zaíná podobným tempem rozšiovat televize. 70. léta televize bžnou souástí amerických domácností. Pidávají se nová média: Kabelový penos, Internet, bezdrátová komunikace. Spousta zmn, které média pinesla, se odehrála za života podstatné ásti dnes žijící populace. Zmnožení komunikaních prostedk vedlo k dramatickému zrychlení rytmu komunikaního chování vtšiny lidí ve spolenosti. Píchod novin, rozhlasového pijímae a pak televizoru do domácnosti obyejného lovka pedstavuje zásadní technickou zmnu, která má pro takového lovka vtší význam, než naše nejvtší objevy na poli vdy. Televize a ostatní masová média jsou objevy, díky nimž si lidé organizují svj život jiným zpsobem, než jak to inili až doposud v prbhu celého vývoje. Morseova abeceda

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT 1 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

I pes veškerou moji snahu strom nepežil...

I pes veškerou moji snahu strom nepežil... ! " # $ % &' ( " ) * +% ", -,.). /) ( 0) 1, % 2 % % % 3! '% %4 "% +, % % " ) 5 " +, 6 % 7% 8 % 9 5 % "+ '. '% 0)! % % : % 5 " % &' I pes veškerou moji snahu strom nepežil... - 2 - ;% % + % % + + < 0=&

Více