Schváleno pedagogickou radou dne. Mgr. Hana Jandíková. ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schváleno pedagogickou radou dne. Mgr. Hana Jandíková. ředitelka školy"

Transkript

1 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy Schváleno pedagogickou radou dne Mgr. Hana Jandíková ředitelka školy

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah kapitoly Str. I. zřizovatel, právní for., součásti školy, spádovost, rada školy, úspěchy 3-7 II. odloučená pracoviště školy a jejich technický stav 8-9 III. přehled oborů a počty ţáků 10 IV. vzdělávací program 11 V. personální podmínky VI. přijímací řízení VII. prospěch, absence, chování, výsledky MZ a ZZ VIII. studium, DVPP, DPS, SPVZ IX. soutěţe - účast a umístění ţáků na soutěţích v odborných dovednostech 31 X. besedy, přednášky, divadelní a filmová představení XI. exkurze, výlety, kurzy 34 XII. zájmové krouţky 34 XIII. projekty 35 XIV. spolupráce, partnerství 36 XV. prezentace na veřejnosti XVI. občanské sdruţení 39 XII. vyřizování stíţností 40 XVIII. kontroly XIX. hospodaření školy XX. provedené opravy, investiční akce, nákupy DHM XXI. úkoly pro školní rok 2009/ XXII. přílohy: Zpráva o činnosti výchovných poradců pro školní rok 2009/ Zprávy o plnění MPP na SŠŢ za školní rok 2009/ Zpráva o činnosti studentského parlamentu za školní rok 2009/ Zpráva o činnosti fiktivních firem ve školním roce 2009/ Vyhodnocení plánu koordinátora EVVO pro školní rok 2009/ Zpráva o činnosti DM

3 I. Zřizovatel Střední škola ţivnostenská Sokolov, Ţákovská 716/1, Sokolov, vznikla a je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Sídlo školy: Ţákovská 716/1, Sokolov IČO IZO Tel./fax web. stránky Škola poskytuje ţákům a) střední vzdělání s maturitním vysvědčením b) střední vzdělání s výučním listem Ve školním roce 2009/10 byli ţáci vzděláváni a) ve čtyřletých studijních a učebních maturitních oborech b) ve tříletých učebních oborech c) ve dvouletých učebních oborech d) v nástavbovém studiu Formy studia - denní a dálkové. Kapacita školy: ţáků Školská zařízení : Domov mládeţe kapacita 180 lůţek IZO: Školní jídelny kapacita 850 jídel IZO: Domovy mládeţe byly ve třech budovách : dvě v Sokolově, jedna v Kynšperku n.o., Školní jídelny jsou v Kynšperku, Sokolově a v Kraslicích. 3

4 Spádovost školy: Školu navštěvují především ţáci ze všech tří okresů Karlovarského kraje, a z krajů přilehlých. Rada školy existuje při SŠŢ, byla zaloţena dne Ve škole existují a celoročně pracují celkem tři ţákovské parlamenty. (Sokolov a Kynšperk) Při SŠŢ Sokolov existuje Občanská sdruţení. V e d e n í š k o l y ředitelka školy ZŘTV (učební obory), stat. zást. ZŘTV (studijní obory) ZŘPV Vedoucí vychovatelka Vedoucí ekonomického úseku Vedoucí správy majetku Mgr. Hana Jandíková Mgr. Karel Martinec Mgr. Ilona Medunová Hana Klimovičová Věra Mikleová Jaroslava Korecká Věra Novotná 4

5 Úspěchy školy ve školním roce 2009/ V září 2010 bylo dokončeno financování úspěšné rekonstrukce tří školních budov v Sokolově v rámci operačního programu úspor energií, kdy ze SFŢP získala škola dotaci na zateplení dvou škol a jednoho domova mládeţe. Komenského Šenvert K.H.Borovského --Ze strukturálních fondů EU programu ROP se spoluúčastí KK a města Sokolov jsme získali dotaci na vybudování multifunkčního hřiště v Sokolově na Šenvertě. Hřiště, které má hodnotu ,-Kč, bylo slavnostně otevřeno

6 -- Škola podala dva projekty do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získala dotaci ve výši ,- Kč pro dvouletý projekt s názvem Inovace vzdělávacího procesu. Cílem projektu je především vytvoření digitálních učebních materiálů v teoretické i praktické výuce, soutěţe a exkurze pro ţáky, školení pro pedagogy. Realizace projektu začala který budeme realizovat v roce Ve školním roce studovalo celkem 20 pedagogů, z toho: 12 VŠ 5 střední školu 3 DPS V tomto roce získali kvalifikace 3 vyučující teoretických předmětů 3 vyučující odborného výcviku. -- Ve školním roce 2009/2010 jsme zpracovávali další školní vzdělávací program pro obor provoz společného stravování a upravovali jsme dvanáct ŠVP jiţ vytvořených. Ţáci prvních ročníků se zúčastnili lyţařských výcvikových kurzů v našem vlastním zařízení v Kraslicích Všichni ţáci druhých ročníků se zúčastnili turistického kurzu : 39 ţáků u moře v Itálii 39 ţáků v Ţirovicích u Fr.Lázní 40 ţáků vodácký kurz ostatní pochody v místě 6

7 -- V rámci projektu Inovace ve vzdělávání jsme se stali pořadateli 2.regionálního veletrhu fiktivních firem, který se konal v prostorách Městského kulturního střediska v Sokolově a jehoţ se zúčastnilo 40 fiktivních firem z celé republiky. Akce byla velice zdařilá. -- pro ÚP Sokolov jsme pořádali rekvalifikační kurzy -- jako pilotní škola jsme se zúčastnili pilotního ověření hodnocení kvality školy. -- v SSL jsme se umístili jako v loňském roce na 3.místě v okrese. -- i v tomto školním roce se stalo 32 ţáků dárci krve. 7

8 II. Odloučená pracoviště školy a jejich technický stav Budova školy, Ţákovská, Sokolov - ředitelství školy budova postavená v roce 1925 V budově se nachází 16 kmenových učeben a 4 učebny odborné, z nich 2 učebny ICT. Budova je zateplená, má vyměněná okna, novou fasádu a novou plynovou kotelnu s novými rozvody. Díky všem těmto opatřením došlo ke značné úspoře plynu, o více jak 50%. Stav budovy je výborný, neboť vnitřek byl rekonstruován v roce Sociální zařízení neodpovídá hygienickým požadavkům a na jeho rekonstrukci nemáme potřebné finance. U školy bylo vybudováno nové, moderní multifunkční hřiště. Budova školy Kynšperk n.o. školské zařízení z roku 1933 s 11 kmenovými učebnami, 3 odbornými učebnami, jednou tělocvičnou a dílnami pro učební obor truhlář a bytem pro školníka. Polovina oken je vyměněná za plastová, druhá polovina jsou původní okna dřevěná, špaletová. Sociální zařízení neodpovídají hygienickým poţadavkům (malý počet WC pro dívky i pro chlapce, na WC jen studená voda). Budova má vlastní plynový kotel topná tělesa jsou osazena termoregulačními ventily. Ve škole jsou staré rozvody elektriky a vody. Je zapotřebí provést jejich rekonstrukci a na WC zavést teplou vodu.je nutné provést rekonstrukci sociálního zařízení, vybudovat hygienickou kabinu. Budova školy, Komenského, Sokolov - budova postavená v roce V budově se nachází 12 kmenových učeben, 4 odborné učebny, tělocvična a byt školníka. Objekt nemá vlastní kotelnu, je napojen na CZT. Budova je zateplená, má vyměněná okna, novou fasádu. Stav budovy je velmi dobrý. Bylo by třeba vyměnit vnitřní dveře, lina ve třídách a v některých třídách i svítidla. Sociální zařízení vyhovují hygienickým předpisům, ale jsou bez hygienických kabin. Budova školy, Pod Nádraţím, Kraslice Výuka v této školní budově byla ukončena k , neboť se do prvních ročníků nepřihlásili ţádní noví ţáci. Tato budova byla předána městu Kraslice k a dosud probíhají formality týkající se převodu movitých věcí, které jsou majetkem Karlovarského kraje, na město Kraslice. Domov mládeţe v Kynšperku n.o. V objektu z roku 1981 se nachází pokoje pro ubytované ţáky se sociálními zařízeními a bytem domovníka. Objekt má vlastní nově zrekonstruovanou plynovou kotelnu, byla provedena rekonstrukce svislých i vodorovných rozvodů TUV (rozdělení na severní a jiţní větev). Topná tělesa jsou osazena termoregulačními ventily. Ţádali jsme Karlovarský kraj o souhlas k získání dotace z OP SFŢP, abychom mohli objekt zateplit a vyměnit stará netěsnící okna za nová. Souhlas jsme však nezískali. Objekt splňuje hygienické poţadavky. 8

9 Domov mládeţe v Sokolově, K. H. Borovského - V objektu se nachází pokoje pro ubytované studenty, byt správce DM a školní kuchyně s jídelnou, kde probíhá odborný výcvik ţáků stravovacích oborů. Budova je zateplená, má vyměněná okna, novou fasádu. Stav budovy je velmi dobrý. V budově je výměník, teplo je dodáváno do obytného domu Čapkárna. V roce 2007 prošla kuchyně celkovou rekonstrukcí za 7, 9 mil. Kč z dotace KÚ KK. Kuchyně splňuje hygienické poţadavky, Domov mládeţe v Sokolově, K. H. Máchy Budova má tři podlaţí, ve druhém patře byl vybudován DM s 21 lůţky a v přízemí byla vybudována pobočka Speciálních škol Karlovy Vary, v prvním patře PPP Sokolov Budova je ve správě naší školy a splňuji hygienické poţadavky. Domov mládeţe Kraslice Výuka v Kraslicích sice skončila, ale tuto budovu si ponechala škola i nadále. Jedná se o sedmipatrovou budovu ze 70. let, která slouţí především jako ubytovna pro cizí. Je v poměrně dobrém stavu, dobře udrţovaná. V přízemí budovy je školní kuchyně s jídelnou, kde probíhá odborný výcvik našich ţáků stravovacích oborů. DM i kuchyně splňují hygienické poţadavky. Budova kuchyně v Kynšperku n. O. Budova je podsklepená, se třemi nadpodlaţími. Po přestěhování ekonomického úseku z Kynšperka do Sokolova slouţí celá budova odbornému výcviku stravovacích oborů, kuchyně jídelna, dvě učebny Kuchyně byla rekonstruována v roce 1999 a splňuje současné hygienické poţadavky. Budova odborného výcviku, Tovární ul., Sokolov jedná se o objekt ve slušném technickém stavu, mají zde odborný výcvik učební obory cukrář, krejčová, oděvnictví, aranţér. Objekt je napojen na CZT z chemických závodů. Největší tepelné ztráty jsou dřevěnými, netěsnícími zdvojenými okny. Byla vybudována nová kanalizace (havarijní stav) Budovy odborného výcviku kadeřnice a kosmetička, Heyrovského ul., Sokolov Jedná se o dvě jednopodlaţní budovy vestavěné mezi panelovými domy. Budovy jsou zvenku zrekonstruovány, mají plastová okna a dveře, novou fasádu. Polovina kaţdého objektu je zrekonstruována i uvnitř, druhá polovina je bez izolací, z hle-diska hygienického nevyhovuje, v místnostech, kde se učí žáci, je po celý rok p l í s e n!!! Je nutné provést rekonstrukci obou objektů (jejich částí).!!! Teplo je zajišťováno elektrickými přímotopy, TUV elektrickými bojlery. U kadeřnic je potřeba zrekonstruovat kancelář u OV a jejich sociální zařízení. Oba dva objekty potřebují vyměnit stará okna v zadní části budovy za nová plastová na OV a jejich sociální zařízení. 9

10 III. Přehled oborů a počty ţáků - denní forma vzdělávání Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem Kód Obory zakončené maturitní zkouškou 7241M001 Knih.a infor.systémy a sluţby M006 Obchodně podnikat.činnost ,5 9 3, M001 Oděvnictví ,5 15 0, L004 Kosmetička Celkem: Obory zakončené výučním listem 6652H001 Aranţér ,5 13 0, H002 Cukrář ,5 22 0, H002 Kuchař - číšník 0, , H001 Kadeřník , , H004 Prodavač 0, , H001 Kuchař 1,5 42 1,5 32 1, , H001 Číšník - servírka , , H001 Truhlář 0,5 20 0, E501 Provoz společného stravování 0,5 21 0, E502 Zpracování dřeva 0,5 6 0, Celkem: Nástavbové studium 3342L502 Dřevařská a nábyt.výroba 0,5 11 0, L524 Podnikání 2,5 70 1, Celkem: Denní studium celkem Nástavbové studium dálková forma studia 6441L524 Podnikání Dálkové studium celkem Celá škola celkem: 46 tříd 1253 ţáků 10

11 IV. Vzdělávací program školy KÓD RVP ŠVP M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST L/01 KOSMETICKÉ SLUŢBY KOSMETIČKA M/01 INFORMAČNÍ SLUŢBY KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŢBY H/01 CUKRÁŘ CUKRÁŘ - VÝROBA H/01 TRUHLÁŘ TRUHLÁŘ H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ KUCHAŘ ČÍŠNÍK-SERVÍRKA H/01 PRODAVAČ PRODAVAČ H/01 ARANŢÉR ARANŢÉR H/01 KADEŘNÍK KADEŘNÍK KÓD NÁZEV OBORU UČEBNÍ DOKUMENTY L/524 PODNIKÁNÍ Učební dokumenty č.j / L/502 DŘEVAŘSKÁ A Učební dokumenty č.j / NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA E/501 PROVOZ SPOLEČNÉHO Učební dokumenty č.j / STRAVOVÁNÍ E/502 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Učební dokumenty č.j / Ve školním roce 2009/2010 jsme uspořádali dva rekvalifikační kurzy pro ÚP Sokolov a poskytujeme vzdělání dospělé populaci vyučení v oboru. 11

12 V. Personální podmínky Počty pracovníků Počet pracovníků, z toho: Přepočtený Fyzický - učitelé 51, ředitelka + zástupce 4 4 -UP 35, 38 - vychovatelé asistenti pedagoga 2,8 3 Celkem 101, Ostatní THP Dělníci 24, Obch.provoz.prac. 3 3 Celkem 38, CELKOVÝ POČET ZAM Přehled pedagogických pracovníků Osobní číslo Funkce 254 UVVP K Odb. kvalif. Absolvovaná škola PF Plzeň Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 364 UVVP N SOŠ Kynšperk, mat. 200 UVVP N ISŠTE, maturita 198 UVVP N VŠ strojní a elektr.plzeň 588 UVVP N Gymnazium-maturita 552 UVVP N PF Plzeň 20 UVVP K PF UK Praha 507 UVVP N-výjimka PF Plzeň 518 UVVP K VŠSE Plzeň, DPS 361 UVVP N Soc.právní akademie,mat. 332 UOP K VŠSE Plzeň el.tech. ČVUT 114 UVVP N Pedagog.fakulta Plzeň 378 UVVP N SEŠ M.Lázně, mat. 22 UVVP K FTVS UK Praha 150 UVVP K PF Plzeň,DPS, 12

13 262 UVVP K Pedagog.fakulta Plzeň 157 UVVP K Univerzita JAK Praha - speciální pedagogika 387 UVVP N SEŠ KV mat.,dps 416 UVVP K Univerzita Palackého Olomouc 226 UVVP K VŠ báňská, UK Praha, DPS 525 UVVP N Stř.pedag.škola 341 UVVP K Univerzita JEP 113 UVVP N Gymnázium, Stř.pedag.škola 74 UVVP N-výjimka Pedag.škola 323 UVVP K PF Č.Budějovice 587 UVVP N Gymnazium-maturita 584 UVVP K VŠCHT, PF Praha 586 UVVP K PF Olomouc 379 UVVP N PF Plzeň pro II. Stupeň 375 UVVP N PF Plzeň 589 UVVP N VŠE Praha 228 UVVP K PF Plzeň 377 UVVP K PF Plzeň 303 UVVP N Gymnázium,mat. DPS 522 UVVP N PF Plzeň SOŠ oděvní, mat., DPS, Univerzita J.A.Kom. 199 UVVP N Praha 277 UVVP K PF Plzeň 355 UVVP K SPŠ chem., DPS, VŠB Ostrava, 183 UVVP N SEŠ mat., DPS, UJEP Ústí nad Labem 16 UOP N-výjimka SPŠ - maturita, DPS 1001 UOP K VŠE Praha, DPS 567 UOP N ZČU Plzeň, fak.strojní 1054 UOP K SŠ-PSS,OU PF, DPS 261 UOP N SPŠT Liberec, oděvnictví,mat. DPS 426 UOP N VŠ JAK, DPS 288 UOP K PF Plzeň Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ 78 UOP N SOU Ky, mat., DPS 258 UOP K ČVUT Praha, strojní,přístroj.resul.aut.techn., DPS 13

14 563 UOP N vyuč.kadeřnice, maturita, DPS 521 UOP N VŠ Báňská Ostrava 566 UOP N SŠ-knihovnictví, mat. 149 UOP N SHŠ ML mat., DPS 380 UOP K VŠ báňská Ostrava, DPS 175 UOP N mat., DPS 326 UOP N OA KV, mat., MU Praha 232 UOP K SOU krejč.,mat. DPS 111 UOP N SPŠ mat., DPS 23 UOP N-výjimka SPŠ oděvní mat., DPS 24 UOP N-výjimka Sluţby KV, mat. 138 UOP N SEŠ mat., DPS, ČZU Praha 581 UOP N vyuč.mechanik, maturita 354 UOP N Fak.ekonomická, ZČU Plzeň 562 UOP N Obch.akademie,mat., ZČU Plzeň, DPS 328 UOP N vyuč.cukrářka, mat., DPS 324 UOP K SEŠ mat., DPS, UJAK Praha 279 UOP K SPU Nitra, DPS 26 UOP K PF Praha, DPS 376 UOP K VŠ báňská Ostrava, DPS 413 K vyuč.aranţérka, DPS, mat. 41 N-výjimka vyuč.kadeřnice, vlas.kosmet.nástavba, mat. 357 K vyuč.kosmetička, SOU mat., DPS 500 N vyuč. strojní zámečník 269 K vyuč. kadeřnice, SOU mat., DPS 78 K vyuč.truhlář, maturita, DPS 101 N-výjimka vyuč.truhlář, DPS 36 K vyuč.truhlář, maturita, DPS 414 K vyuč.cukrář, maturita, DPS 412 K SOU K.Vary, vyuč.kuchař, DPS, mat. 432 K vyuč.kuchař, SŠ - maturita, DPS 217 K vyuč.kuchařka,sou mat. DPS 43 N-výjimka vyuč.kadeřnice 14

15 K N K K N-výjimka K N K N K K N K K K K K N N K N-výjimka K K N N K vyuč.truhlář, maturita,dps vyuč. aranţérka vyuč.krejčová,mat., DPS, vyuč.prodavačka vyuč.kuchařka, mat. DPS SEŠ K.Vary, mat. vyuč.kosmetička, mat., DPS vyuč.kuchařka vyuč.kadeřnice, mat. DPS vyuč.truhlář SHŠ M.Lázně, mat., DPS vyuč.kuchař, SOŠ hotel. mat., DPS vyuč.kuchař vyuč.krejčová, SPŠ oděvní, mat., DPS vyuč.kadeřnice,maturita,dps vyuč.kadeřnice, SOŠ mat., DPS SHŠ mat., DPS vyuč.kosmetička, mat., DPS SHŠ M.Lázně, mat. vyuč. kuchař-číšník, vyuč.cukrářka, mat., DPS vyuč.kadeřnice, mat. vyuč. kuchařka, mat., DPS vyuč.cukrářka, mat., DPS SOU K.Vary, vyuč.kuchař-číšník vyuč.cukrářka, vyuč.kuchařka,mat. DPS 220 V K gymn., Spgš-MŠ 280 V K SPŠ 173 A N vyuč. švadlena 509 V K SPŠT - mat.,dps 79 A N mat.,dps 398 V N SPŠT Aš - mat. 327 V K SpgŠ 15

16 540 V K SPŠ Ostrov-mat., DPS 170 V K SOU prům.chemie - mat., DPS 585 A N vyuč.kadeřnice, maturita 519 A N vyučená str.vyšívačka K splňuje odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. N nesplňuje odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. Přehled nepedagogických pracovníků pracovní zařazení počet asistentka ředitele 1 dámský krejčí 1 domovník, údrţbář 1 pokladní 1 referent hospodářské správy 1 referent na úseku majetkové správy 1 topič 1 uklízečka 19 uklízečka, admin. pracovnice 1 účetní 4 účetní ŠJ 3 údrţbář 2 údrţbář, topič 4 vedoucí EO 1 vedoucí úseku majetkové správy 1 celkem 42 16

17 VI. Přijímací řízení Přijímací řízení na SŠŢ Sokolov proběhlo v souladu se zákonnými předpisy a dle předem stanovených kriterií. Ţáci byli přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě podané přihlášky a to podle pořadí prospěchu ze základní školy, a u nástavbového studia ze střední školy, převedeno na bodovou stupnici 0-70 bodů. 1/ Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2010/11 a/ Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou M/001 Oděvnictví 30 ţáků M/01 Obchodně podnikatelská činnost 30 ţáků M/01 Knihovnické a informační systémy a sluţby 30 ţáků L/01 Kosmetička 30 ţáků L/027 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 15 ţáků M/002 Výroba hudebních nástrojů 15 ţáků M/001 Dřevařství 15 ţáků M/002 Dřevěné konstrukce 15 ţáků b/ Obory vzdělání zakončené výučním listem H/01 Cukrář 30 ţáků H/01 Krejčí 15 ţáků H/01 Kuchař-číšník 30 ţáků H/01 Kuchař 45 ţáků H/01 Číšník,servírka 30 ţáků H/01 Prodavač 30 ţáků H/01 Aranţér 24 ţáků H/01 Kadeřník 45 ţáků H/01 Truhlář 30 ţáků E/02 Provoz společného stravování 30 ţáků E/502 Zpracování dřeva 10 ţáků c/ Nástavbové studium:denní forma vzdělávání L/524 Podnikání 60 ţáků L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba 30 ţáků d/ Nástavbové studium:dálková forma vzdělávání L/524 Podnikání 60 ţáků 2/ Výsledky přijímacího řízení

18 a/ Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou Přihlášeno Odevzdáno zápis.lístků M/001 Oděvnictví M/002 Výroba hudebních nástrojů M/01 Obchodně podnikatelská činnost M/01 Knihovnické a infor. systémy a sl L/004 Kosmetička L/027 Uměleckořem. stavba hud. nástrojů M/001 Dřevařství M/002 Dřevěné konstrukce 0 0 b/ Obory vzdělání zakončené výučním listem Přihlášeno Odevzdáno zápis.lístků H/01 Cukrář H/01 Krejčí H/01 Kuchař H/01 Kuchař- číšník H/01 Číšník,servírka H/01 Prodavač H/01 Aranţér H/01 Kadeřník H/01 Truhlář E/02 Provoz společného stravování E/502 Zpracování dřeva 8 6 c/ Nástavbové studium:denní forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno zápis.lístků L/524 Podnikání L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba d/ Nástavbové studium:dálková forma vzdělávání L/524 Podnikání / Závěry z přijímacího řízení Přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem. Jiţ druhým rokem mohli uchazeči podávat aţ 3 přihlášky. Toto je stále dosti komplikované, málo přehledné a administrativně a finančně značně náročné. I přesto, ţe jsme měli na některý obor hodně přihlášek, dostali jsme v 1. kole méně zápisových lístků a proto jsme pro některé obory vyhlásili druhé a následně třetí kolo přijímacího řízení. Zde byli přijati uchazeči se slabším prospěchem /i u maturit. oborů/, kteří 18

19 neuspěli v prvním kole. Některé obory stanovené záměrem přijímacího řízení, se nepodařilo naplnit či otevřít/například náš tradiční obor Oděvnictví/. Klesá také počet uchazečů o učební obory na úkor zájemců o studium s maturitou. Pro příští školní rok jiţ nebudeme vypisovat dřevařské maturitní obory, o které není vůbec zájem. Počty nově přijatých ţáků do 1.ročníku: 225 ţáků do oborů vzdělání ukončených výučním listem 90 ţáků do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou 71 ţáků nástavbového studia denní formy vzdělávání 60 ţáků nástavbového studia dálkové formy vzdělávání Celkem : 446 ţáků 19

20 VII. Absence, chování, prospěch, výsledky MZ a ZZ Výsledky jednotlivých tříd - absence a chování Výsledky jsou uváděny za 2.pololetí. 1. Ročníky Třída Celková absence Neomluvená absence Chování Třídní počet hod. Prům./ţák počet hod. prům./ţák 2.st. 3.st. učitel a/ obory vzdělání zakončené výučním listem 1.CU-AR , , L.Zechnerová 1.ČS-CU , , M.Ungerová 1.K , , D.Váňová 1.K-KČ , , J.Marek 1.KČ , , D.Prchalová 1.KU , , I.Linhartová 1.PD , , J.Neuwirthová 1.T , , S.Tomášková 1.PSS-ZD , , Mgr.Linhartová celkem: , , b/ obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 1.KIS , , I.Havlenová 1.KOS , , J.Oravcová 1.OPČ , , A.Klímová 1.IT ,33 0 0,0 0 0 Z.Krsička celkem: , , c/ nástavbové studium 1.P/A , , T.Martincová 1.P/B , , J.Provázková 1.P/DNV , , J.Macůrková celkem : , , ročníky celkem , ,

21 2. Ročníky Třída Celková absence Neomluvená absence Chování Třídní učitel počet hod Prům./ţák počet hod. prům./ţák 2.st 3.st a/ obory vzdělání zakončené výučním listem 2.CU-AR , , L.Zechnerová 2.ČS-CU , , D.Prchalová 2.K , , V.Petrová 2.K-KU , , D.Váňová 2.KČ-ČS , , S.Kučerová 2.KU , , H.Mudrová 2.PD , , J.Zikmundová 2.T , , M.Vebrová 2.PSS-ZD , , J.Vidláková celkem: , , b/ obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 2.KIS , , M.Vokr-Dietz 2.KOS ,0 26 1, M.Sandnerová 2.OPČ , , I.Dvorská celkem: , , c/ nástavbové studium 2.P-DNV , , J..Volfová celkem: , , ročníky celkem , , Ročníky a/ obory vzdělání zakončené výučním listem 3.CU-AR , , M.Ungerová 3.K/A , , J.Marek 3.K/B , , V.Petrová 3.KČ-ČS , , S.Kučerová 3.KU , , I.Linhartová 3.PD-KR , , J.Neuwirthová 3.T , , R.Duchek celkem: , ,

22 b/ obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 3.KIS ,67 6 0, V.Michalčáková 3.KOS , , M.Malá 3.O-OPČ , , M.Nováková celkem: , , ročníky celkem , , Ročníky Třída Celková absence Neomluvená absence Chování Třídní učitel počet hod Prům./ţák počet hod prům./ţák 2.st 3.st obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 4.KOS , Z.Šporek 4.O , , L.Friedrichová 4.USHN , H.Vlčková 4.ročníky celkem , , Porovnání se školním rokem 2008/09 Školní rok 2009/10 Školní rok 2008/09 Celkový počet zameškaných hodin : Celkový počet zameškaných hodin : Průměr na ţáka: 92,53 Průměr na ţáka: 88,29 Celkem neomluveno hodin: Celkem neomluveno hodin: Průměr na ţáka: 5,94 Průměr na ţáka: 5,68 2. stupeň z chování: 54 ţáků 2. stupeň z chování: 50 ţáků 3. stupeň z chování: 42 ţáků 3. stupeň z chování: 45 ţáků Důtka řed.školy: 95 Důtka řed.školy: 63 Důtka tříd.učitele: 138 Důtka tříd.učitele: 94 Důtka učitele OV: 29 Důtka učitele OV: 11 Pochvala řed.školy: 6 Pochvala řed.školy:19 Podmíněné vyloučení: 52 Podmíněné vyloučení: 17 Vyloučení: 0 Vyloučení: 4 22

23 Absence ţáků je kaţdoročně velkým problémem a má bezprostřední vliv na celkové výsledky vzdělávání. Porovnáváme-li průměrnou celkovou absenci na ţáka, jsou zde rozdíly mezi obory zakončených výučním listem a maturitní zkouškou, a to aţ o 30 hodin v neprospěch učebních oborů. Rovněţ rozdíly jsou i v průměrné neomluvené absenci na jednoho ţáka opět v neprospěch učebních oborů aţ o 8 hodin/ţák. Porovnáme-li absenci s předcházejícím školním rokem, celková absence se v průměru na jednoho ţáka zvýšila o 4 hodiny. Počty hodin neomluvené absence vykázaly téměř stejné hodnoty jako předcházející školní rok. Počty sníţených známek z chování jsou také podobné. Zvýšil se však o 32 počet důtek ředitele školy., stejně tak jako se zvýšil počet důtek třídního učitele a učitele odborného výcviku. Došlo ke značnému navýšení počtu udělených podmíněných vyloučení, a naopak se sníţil počet udělených pochval. Ţádný ţák nebyl ze školy vyloučen. Vývoj: počet kárných opatření se navyšuje, zatímco počet pochval se sniţuje. Přehled prospěchu - denní a dálková forma vzdělávání a /podle ročníků 3 leté s výučním listem 2 leté s výučním listem 4 leté s maturitní zkouškou nástavbové studium denní forma celkem denní studium nástavbové studium dálková for. 1.ročník 2,99 3,29 2,68 2,80 2,90 2,18 2.ročník 2,92 2,61 2,63 2,73 2,81 2,15 3.ročník 2,62-2,61-2,62 2,52 4.ročník - - 2,61-2,61 celkem 2,85 3,05 2,64 2,78 2, 79 2,31 b/výsledky jednotlivých tříd 1/ Denní forma vzdělávání Třída prospělo s vyznam. prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr třídní učitel 1.CU-AR ,77 L.Zechnerová 1.ČS-CU ,07 M.Ungerová 1.K ,57 D.Váňová 1.K-KČ ,91 J.Marek 1.KČ ,10 D.Prchalová 1.KU ,27 I.Linhartová 1.PD ,03 J.Neuwirthová 1.T ,35 S.Tomášková 1.PSS-ZD ,29 I.Linhartová celkem: ,03 1.KIS ,94 I.Havlenová 1.KOS ,52 J.Oravcová 1.OPČ ,50 A.Klímová 23

24 1.IT ,78 Z.Krsička celkem: ,68 1.P/A ,78 T.Martincová 1.P/B ,78 J.Provázková 1.P/DNV ,83 J.Macůrková celkem : ,80 1.ročníky celkem ,90 Třída prospělo prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr třídní učitel s vyznam. 2.CU-AR ,69 L..Zechnerová 2.ČS-CU ,97 D.Prchalová 2.K ,67 V.Petrová 2.K-KU ,92 D.Váňová 2.KČ-ČS ,09 S.Kučerová 2.KU 3,08 H.Mudrová 2.PD ,06 J.Zikmundová 2.T ,91 M.Vebrová 2.PSS-ZD ,61 I.Linhartová celkem: ,89 2.KIS ,64 M.Vokr-Dietz 2.KOS ,38 M.Sandnerová 2.OPČ ,85 I.Dvorská celkem: ,63 2.P-DNV ,73 J.Volfová celkem: ,73 2.ročníky ,81 celkem 3.CU-AR ,43 M.Ungerová 3.K/A ,50 J.Marek 3.K/B ,53 V.Petrová 3.KČ-ČS ,88 S.Kučerová 3.KU ,77 I.Linhartová 3.PD-KR ,75 J.Neuwirthová 3.T ,36 R.Duchek celkem: ,62 3.KIS ,46 V.Michalčáková 3.KOS ,69 M.Malá 3.O-OPČ ,64 M.Nováková celkem: ,62 3.ročníky ,62 3.ročníky celkem celkem 4.KOS ,45 Z.Šporek 4.O ,61 L.Friedrichová 4.USHN ,88 H.Vlčková celkem: ,61 24

25 4.ročníky celkem denní studium celkem ,61 prospělo s vyznam. prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr ,79 2/ Nástavbové studium dálková forma vzdělávání Třída prospělo prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr třídní učitel s vyznam. 1.PDS A ,32 K.Michtová 1.PDS B ,10 M.Neudertová 1.ročníky celkem ,21 2.PDS A ,03 Z.Nosková 2.PDS B ,26 E.Kupková 2.ročníky celkem ,15 3.PDS/A ,61 H.Baţantová 3.PDS/B ,55 I.Dvorská 3.PDS/C ,35 H.Taušnerová 3.ročníky celkem ,52 5.DS ,57 V.Kozumplíková dálkové studium ,31 celkem 25

26 Porovnání studijních výsledků denního a dálkového studia se školním rokem 2008/09 Školní rok 2009/10 Školní rok 2008/09 Počet ţáků: 1104 Počet ţáků:1078 Prospělo s vyznamenáním: 19 Prospělo s vyznamenáním:24 Prospělo: 892 Prospělo: 898 Neprospělo: 126 Neprospělo:79 Neklasifikováno:67 Neklasifikováno:77 Celkový průměr. prospěch: 2,55 Celkový průměr.prospěch:2,46 Celkový průměrný prospěch se oproti šk.roku 2008/09 zhoršil o 0,09. Zhoršení zejména nastalo u ţáků denního studia z 2,63 na 2,79. Dálková forma studia si pohoršila o 0,02 a to na 2,31. Potěšující můţe být zlepšení v matematice z 3,63 na 3,58. Výsledky v českém jazyce jsou na stejné úrovni jako v loňském roce, zhoršení ale nastalo v německém jazyce z 3,14 na 3,44. Počet ţáků kteří neprospěli se zvýšil o 47 a rovněţ poklesl o 5 ţáků počet vyznamenání. Výsledky maturitních zkoušek Chybí tabulka - MED Porovnání MZ se školním rokem 2008/2009 V porovnání s loňským školním rokem bylo v maturitních ročnících o 23 ţáků více- tedy 148. Výsledky po řádném termín: Zhoršení nastalo jiţ v tom, ţe v řádném termínu nešlo k MZ 40 ţáků, kdeţto vloni pouze 10. S vyznamenáním prospělo 12 ţáků- vloni 10, prospělo 79-vloni 72, neprospělo 17- vloni 15. Výsledky po opravném termínu: Prospěch s vyznamenáním se nezměnil, prospělo celkem 108 ţáků-vloni 96, neprospělo 14- vloni 9, povoleno opakování 1 zkoušky 7- vloni 6?????????? vypsat slovy, povoleno opakování celé MZ v lednu 7, vloni 3. V posledních letech roste počet ţáků, kteří nekonají MZ v řádném termínu, a zvýšil se i počet těch, kteří opakují celou MZ. 26

27 Výsledky závěrečných zkoušek ZZ ve školním roce 2009/10 - po opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu Červen 10 Září 10 Prosinec 10 Celkem Číšník,servírka Cukrář Kadeřník Kuchař Aranţér Kuchař-číšník Prodavač Krejčí Truhlář Zpracování dřeva Provoz společného stravování Bude konat v prosinci 09 5 C E L K E M Celkem ţáků konalo ZZ Celkem výsledky ZZ po 1. opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu Ţáci celkem Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl V porovnání s loňským školním rokem konalo méně ţáků závěrečné zkoušky v náhradním termínu, z důvodu vysoké absence. Také bylo více ţáků s vyznamenáním. Ve školním roce 2008/200 neprospělo u ZZ 8 ţáků a ve školním roce2009/2010 pouze 5 ţáků. Nikdo nekoná 2. opravnou zkoušku. Daří se stále sniţovat počet neprospívajících ţáků a ţáků v náhradním termínu. U oboru kadeřník, prodavač a truhlář se koná jiţ čtvrtým rokem jednotná závěrečná zkouška dle státního zadání a v tomto roce se konala poprvé u oboru aranţér. 27

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŢIVNOSTENSKÁ SOKOLOV DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY stav k 1.9.2010 schváleno pedagogickou radou dne 3.11.2010 Mgr.Hana Jandíková ředitelka školy Dlouhodobý záměr rozvoje Střední školy ţivnostenské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2013/2014 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX.

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX. I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných projektů

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Říjen 014 Obsah I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Zpracoval: Mgr. Petr Froněk.. podpis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více