Schváleno pedagogickou radou dne. Mgr. Hana Jandíková. ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schváleno pedagogickou radou dne. Mgr. Hana Jandíková. ředitelka školy"

Transkript

1 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy Schváleno pedagogickou radou dne Mgr. Hana Jandíková ředitelka školy

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah kapitoly Str. I. zřizovatel, právní for., součásti školy, spádovost, rada školy, úspěchy 3-7 II. odloučená pracoviště školy a jejich technický stav 8-9 III. přehled oborů a počty ţáků 10 IV. vzdělávací program 11 V. personální podmínky VI. přijímací řízení VII. prospěch, absence, chování, výsledky MZ a ZZ VIII. studium, DVPP, DPS, SPVZ IX. soutěţe - účast a umístění ţáků na soutěţích v odborných dovednostech 31 X. besedy, přednášky, divadelní a filmová představení XI. exkurze, výlety, kurzy 34 XII. zájmové krouţky 34 XIII. projekty 35 XIV. spolupráce, partnerství 36 XV. prezentace na veřejnosti XVI. občanské sdruţení 39 XII. vyřizování stíţností 40 XVIII. kontroly XIX. hospodaření školy XX. provedené opravy, investiční akce, nákupy DHM XXI. úkoly pro školní rok 2009/ XXII. přílohy: Zpráva o činnosti výchovných poradců pro školní rok 2009/ Zprávy o plnění MPP na SŠŢ za školní rok 2009/ Zpráva o činnosti studentského parlamentu za školní rok 2009/ Zpráva o činnosti fiktivních firem ve školním roce 2009/ Vyhodnocení plánu koordinátora EVVO pro školní rok 2009/ Zpráva o činnosti DM

3 I. Zřizovatel Střední škola ţivnostenská Sokolov, Ţákovská 716/1, Sokolov, vznikla a je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Sídlo školy: Ţákovská 716/1, Sokolov IČO IZO Tel./fax web. stránky Škola poskytuje ţákům a) střední vzdělání s maturitním vysvědčením b) střední vzdělání s výučním listem Ve školním roce 2009/10 byli ţáci vzděláváni a) ve čtyřletých studijních a učebních maturitních oborech b) ve tříletých učebních oborech c) ve dvouletých učebních oborech d) v nástavbovém studiu Formy studia - denní a dálkové. Kapacita školy: ţáků Školská zařízení : Domov mládeţe kapacita 180 lůţek IZO: Školní jídelny kapacita 850 jídel IZO: Domovy mládeţe byly ve třech budovách : dvě v Sokolově, jedna v Kynšperku n.o., Školní jídelny jsou v Kynšperku, Sokolově a v Kraslicích. 3

4 Spádovost školy: Školu navštěvují především ţáci ze všech tří okresů Karlovarského kraje, a z krajů přilehlých. Rada školy existuje při SŠŢ, byla zaloţena dne Ve škole existují a celoročně pracují celkem tři ţákovské parlamenty. (Sokolov a Kynšperk) Při SŠŢ Sokolov existuje Občanská sdruţení. V e d e n í š k o l y ředitelka školy ZŘTV (učební obory), stat. zást. ZŘTV (studijní obory) ZŘPV Vedoucí vychovatelka Vedoucí ekonomického úseku Vedoucí správy majetku Mgr. Hana Jandíková Mgr. Karel Martinec Mgr. Ilona Medunová Hana Klimovičová Věra Mikleová Jaroslava Korecká Věra Novotná 4

5 Úspěchy školy ve školním roce 2009/ V září 2010 bylo dokončeno financování úspěšné rekonstrukce tří školních budov v Sokolově v rámci operačního programu úspor energií, kdy ze SFŢP získala škola dotaci na zateplení dvou škol a jednoho domova mládeţe. Komenského Šenvert K.H.Borovského --Ze strukturálních fondů EU programu ROP se spoluúčastí KK a města Sokolov jsme získali dotaci na vybudování multifunkčního hřiště v Sokolově na Šenvertě. Hřiště, které má hodnotu ,-Kč, bylo slavnostně otevřeno

6 -- Škola podala dva projekty do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získala dotaci ve výši ,- Kč pro dvouletý projekt s názvem Inovace vzdělávacího procesu. Cílem projektu je především vytvoření digitálních učebních materiálů v teoretické i praktické výuce, soutěţe a exkurze pro ţáky, školení pro pedagogy. Realizace projektu začala který budeme realizovat v roce Ve školním roce studovalo celkem 20 pedagogů, z toho: 12 VŠ 5 střední školu 3 DPS V tomto roce získali kvalifikace 3 vyučující teoretických předmětů 3 vyučující odborného výcviku. -- Ve školním roce 2009/2010 jsme zpracovávali další školní vzdělávací program pro obor provoz společného stravování a upravovali jsme dvanáct ŠVP jiţ vytvořených. Ţáci prvních ročníků se zúčastnili lyţařských výcvikových kurzů v našem vlastním zařízení v Kraslicích Všichni ţáci druhých ročníků se zúčastnili turistického kurzu : 39 ţáků u moře v Itálii 39 ţáků v Ţirovicích u Fr.Lázní 40 ţáků vodácký kurz ostatní pochody v místě 6

7 -- V rámci projektu Inovace ve vzdělávání jsme se stali pořadateli 2.regionálního veletrhu fiktivních firem, který se konal v prostorách Městského kulturního střediska v Sokolově a jehoţ se zúčastnilo 40 fiktivních firem z celé republiky. Akce byla velice zdařilá. -- pro ÚP Sokolov jsme pořádali rekvalifikační kurzy -- jako pilotní škola jsme se zúčastnili pilotního ověření hodnocení kvality školy. -- v SSL jsme se umístili jako v loňském roce na 3.místě v okrese. -- i v tomto školním roce se stalo 32 ţáků dárci krve. 7

8 II. Odloučená pracoviště školy a jejich technický stav Budova školy, Ţákovská, Sokolov - ředitelství školy budova postavená v roce 1925 V budově se nachází 16 kmenových učeben a 4 učebny odborné, z nich 2 učebny ICT. Budova je zateplená, má vyměněná okna, novou fasádu a novou plynovou kotelnu s novými rozvody. Díky všem těmto opatřením došlo ke značné úspoře plynu, o více jak 50%. Stav budovy je výborný, neboť vnitřek byl rekonstruován v roce Sociální zařízení neodpovídá hygienickým požadavkům a na jeho rekonstrukci nemáme potřebné finance. U školy bylo vybudováno nové, moderní multifunkční hřiště. Budova školy Kynšperk n.o. školské zařízení z roku 1933 s 11 kmenovými učebnami, 3 odbornými učebnami, jednou tělocvičnou a dílnami pro učební obor truhlář a bytem pro školníka. Polovina oken je vyměněná za plastová, druhá polovina jsou původní okna dřevěná, špaletová. Sociální zařízení neodpovídají hygienickým poţadavkům (malý počet WC pro dívky i pro chlapce, na WC jen studená voda). Budova má vlastní plynový kotel topná tělesa jsou osazena termoregulačními ventily. Ve škole jsou staré rozvody elektriky a vody. Je zapotřebí provést jejich rekonstrukci a na WC zavést teplou vodu.je nutné provést rekonstrukci sociálního zařízení, vybudovat hygienickou kabinu. Budova školy, Komenského, Sokolov - budova postavená v roce V budově se nachází 12 kmenových učeben, 4 odborné učebny, tělocvična a byt školníka. Objekt nemá vlastní kotelnu, je napojen na CZT. Budova je zateplená, má vyměněná okna, novou fasádu. Stav budovy je velmi dobrý. Bylo by třeba vyměnit vnitřní dveře, lina ve třídách a v některých třídách i svítidla. Sociální zařízení vyhovují hygienickým předpisům, ale jsou bez hygienických kabin. Budova školy, Pod Nádraţím, Kraslice Výuka v této školní budově byla ukončena k , neboť se do prvních ročníků nepřihlásili ţádní noví ţáci. Tato budova byla předána městu Kraslice k a dosud probíhají formality týkající se převodu movitých věcí, které jsou majetkem Karlovarského kraje, na město Kraslice. Domov mládeţe v Kynšperku n.o. V objektu z roku 1981 se nachází pokoje pro ubytované ţáky se sociálními zařízeními a bytem domovníka. Objekt má vlastní nově zrekonstruovanou plynovou kotelnu, byla provedena rekonstrukce svislých i vodorovných rozvodů TUV (rozdělení na severní a jiţní větev). Topná tělesa jsou osazena termoregulačními ventily. Ţádali jsme Karlovarský kraj o souhlas k získání dotace z OP SFŢP, abychom mohli objekt zateplit a vyměnit stará netěsnící okna za nová. Souhlas jsme však nezískali. Objekt splňuje hygienické poţadavky. 8

9 Domov mládeţe v Sokolově, K. H. Borovského - V objektu se nachází pokoje pro ubytované studenty, byt správce DM a školní kuchyně s jídelnou, kde probíhá odborný výcvik ţáků stravovacích oborů. Budova je zateplená, má vyměněná okna, novou fasádu. Stav budovy je velmi dobrý. V budově je výměník, teplo je dodáváno do obytného domu Čapkárna. V roce 2007 prošla kuchyně celkovou rekonstrukcí za 7, 9 mil. Kč z dotace KÚ KK. Kuchyně splňuje hygienické poţadavky, Domov mládeţe v Sokolově, K. H. Máchy Budova má tři podlaţí, ve druhém patře byl vybudován DM s 21 lůţky a v přízemí byla vybudována pobočka Speciálních škol Karlovy Vary, v prvním patře PPP Sokolov Budova je ve správě naší školy a splňuji hygienické poţadavky. Domov mládeţe Kraslice Výuka v Kraslicích sice skončila, ale tuto budovu si ponechala škola i nadále. Jedná se o sedmipatrovou budovu ze 70. let, která slouţí především jako ubytovna pro cizí. Je v poměrně dobrém stavu, dobře udrţovaná. V přízemí budovy je školní kuchyně s jídelnou, kde probíhá odborný výcvik našich ţáků stravovacích oborů. DM i kuchyně splňují hygienické poţadavky. Budova kuchyně v Kynšperku n. O. Budova je podsklepená, se třemi nadpodlaţími. Po přestěhování ekonomického úseku z Kynšperka do Sokolova slouţí celá budova odbornému výcviku stravovacích oborů, kuchyně jídelna, dvě učebny Kuchyně byla rekonstruována v roce 1999 a splňuje současné hygienické poţadavky. Budova odborného výcviku, Tovární ul., Sokolov jedná se o objekt ve slušném technickém stavu, mají zde odborný výcvik učební obory cukrář, krejčová, oděvnictví, aranţér. Objekt je napojen na CZT z chemických závodů. Největší tepelné ztráty jsou dřevěnými, netěsnícími zdvojenými okny. Byla vybudována nová kanalizace (havarijní stav) Budovy odborného výcviku kadeřnice a kosmetička, Heyrovského ul., Sokolov Jedná se o dvě jednopodlaţní budovy vestavěné mezi panelovými domy. Budovy jsou zvenku zrekonstruovány, mají plastová okna a dveře, novou fasádu. Polovina kaţdého objektu je zrekonstruována i uvnitř, druhá polovina je bez izolací, z hle-diska hygienického nevyhovuje, v místnostech, kde se učí žáci, je po celý rok p l í s e n!!! Je nutné provést rekonstrukci obou objektů (jejich částí).!!! Teplo je zajišťováno elektrickými přímotopy, TUV elektrickými bojlery. U kadeřnic je potřeba zrekonstruovat kancelář u OV a jejich sociální zařízení. Oba dva objekty potřebují vyměnit stará okna v zadní části budovy za nová plastová na OV a jejich sociální zařízení. 9

10 III. Přehled oborů a počty ţáků - denní forma vzdělávání Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem Kód Obory zakončené maturitní zkouškou 7241M001 Knih.a infor.systémy a sluţby M006 Obchodně podnikat.činnost ,5 9 3, M001 Oděvnictví ,5 15 0, L004 Kosmetička Celkem: Obory zakončené výučním listem 6652H001 Aranţér ,5 13 0, H002 Cukrář ,5 22 0, H002 Kuchař - číšník 0, , H001 Kadeřník , , H004 Prodavač 0, , H001 Kuchař 1,5 42 1,5 32 1, , H001 Číšník - servírka , , H001 Truhlář 0,5 20 0, E501 Provoz společného stravování 0,5 21 0, E502 Zpracování dřeva 0,5 6 0, Celkem: Nástavbové studium 3342L502 Dřevařská a nábyt.výroba 0,5 11 0, L524 Podnikání 2,5 70 1, Celkem: Denní studium celkem Nástavbové studium dálková forma studia 6441L524 Podnikání Dálkové studium celkem Celá škola celkem: 46 tříd 1253 ţáků 10

11 IV. Vzdělávací program školy KÓD RVP ŠVP M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST L/01 KOSMETICKÉ SLUŢBY KOSMETIČKA M/01 INFORMAČNÍ SLUŢBY KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŢBY H/01 CUKRÁŘ CUKRÁŘ - VÝROBA H/01 TRUHLÁŘ TRUHLÁŘ H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ KUCHAŘ ČÍŠNÍK-SERVÍRKA H/01 PRODAVAČ PRODAVAČ H/01 ARANŢÉR ARANŢÉR H/01 KADEŘNÍK KADEŘNÍK KÓD NÁZEV OBORU UČEBNÍ DOKUMENTY L/524 PODNIKÁNÍ Učební dokumenty č.j / L/502 DŘEVAŘSKÁ A Učební dokumenty č.j / NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA E/501 PROVOZ SPOLEČNÉHO Učební dokumenty č.j / STRAVOVÁNÍ E/502 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Učební dokumenty č.j / Ve školním roce 2009/2010 jsme uspořádali dva rekvalifikační kurzy pro ÚP Sokolov a poskytujeme vzdělání dospělé populaci vyučení v oboru. 11

12 V. Personální podmínky Počty pracovníků Počet pracovníků, z toho: Přepočtený Fyzický - učitelé 51, ředitelka + zástupce 4 4 -UP 35, 38 - vychovatelé asistenti pedagoga 2,8 3 Celkem 101, Ostatní THP Dělníci 24, Obch.provoz.prac. 3 3 Celkem 38, CELKOVÝ POČET ZAM Přehled pedagogických pracovníků Osobní číslo Funkce 254 UVVP K Odb. kvalif. Absolvovaná škola PF Plzeň Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 364 UVVP N SOŠ Kynšperk, mat. 200 UVVP N ISŠTE, maturita 198 UVVP N VŠ strojní a elektr.plzeň 588 UVVP N Gymnazium-maturita 552 UVVP N PF Plzeň 20 UVVP K PF UK Praha 507 UVVP N-výjimka PF Plzeň 518 UVVP K VŠSE Plzeň, DPS 361 UVVP N Soc.právní akademie,mat. 332 UOP K VŠSE Plzeň el.tech. ČVUT 114 UVVP N Pedagog.fakulta Plzeň 378 UVVP N SEŠ M.Lázně, mat. 22 UVVP K FTVS UK Praha 150 UVVP K PF Plzeň,DPS, 12

13 262 UVVP K Pedagog.fakulta Plzeň 157 UVVP K Univerzita JAK Praha - speciální pedagogika 387 UVVP N SEŠ KV mat.,dps 416 UVVP K Univerzita Palackého Olomouc 226 UVVP K VŠ báňská, UK Praha, DPS 525 UVVP N Stř.pedag.škola 341 UVVP K Univerzita JEP 113 UVVP N Gymnázium, Stř.pedag.škola 74 UVVP N-výjimka Pedag.škola 323 UVVP K PF Č.Budějovice 587 UVVP N Gymnazium-maturita 584 UVVP K VŠCHT, PF Praha 586 UVVP K PF Olomouc 379 UVVP N PF Plzeň pro II. Stupeň 375 UVVP N PF Plzeň 589 UVVP N VŠE Praha 228 UVVP K PF Plzeň 377 UVVP K PF Plzeň 303 UVVP N Gymnázium,mat. DPS 522 UVVP N PF Plzeň SOŠ oděvní, mat., DPS, Univerzita J.A.Kom. 199 UVVP N Praha 277 UVVP K PF Plzeň 355 UVVP K SPŠ chem., DPS, VŠB Ostrava, 183 UVVP N SEŠ mat., DPS, UJEP Ústí nad Labem 16 UOP N-výjimka SPŠ - maturita, DPS 1001 UOP K VŠE Praha, DPS 567 UOP N ZČU Plzeň, fak.strojní 1054 UOP K SŠ-PSS,OU PF, DPS 261 UOP N SPŠT Liberec, oděvnictví,mat. DPS 426 UOP N VŠ JAK, DPS 288 UOP K PF Plzeň Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ 78 UOP N SOU Ky, mat., DPS 258 UOP K ČVUT Praha, strojní,přístroj.resul.aut.techn., DPS 13

14 563 UOP N vyuč.kadeřnice, maturita, DPS 521 UOP N VŠ Báňská Ostrava 566 UOP N SŠ-knihovnictví, mat. 149 UOP N SHŠ ML mat., DPS 380 UOP K VŠ báňská Ostrava, DPS 175 UOP N mat., DPS 326 UOP N OA KV, mat., MU Praha 232 UOP K SOU krejč.,mat. DPS 111 UOP N SPŠ mat., DPS 23 UOP N-výjimka SPŠ oděvní mat., DPS 24 UOP N-výjimka Sluţby KV, mat. 138 UOP N SEŠ mat., DPS, ČZU Praha 581 UOP N vyuč.mechanik, maturita 354 UOP N Fak.ekonomická, ZČU Plzeň 562 UOP N Obch.akademie,mat., ZČU Plzeň, DPS 328 UOP N vyuč.cukrářka, mat., DPS 324 UOP K SEŠ mat., DPS, UJAK Praha 279 UOP K SPU Nitra, DPS 26 UOP K PF Praha, DPS 376 UOP K VŠ báňská Ostrava, DPS 413 K vyuč.aranţérka, DPS, mat. 41 N-výjimka vyuč.kadeřnice, vlas.kosmet.nástavba, mat. 357 K vyuč.kosmetička, SOU mat., DPS 500 N vyuč. strojní zámečník 269 K vyuč. kadeřnice, SOU mat., DPS 78 K vyuč.truhlář, maturita, DPS 101 N-výjimka vyuč.truhlář, DPS 36 K vyuč.truhlář, maturita, DPS 414 K vyuč.cukrář, maturita, DPS 412 K SOU K.Vary, vyuč.kuchař, DPS, mat. 432 K vyuč.kuchař, SŠ - maturita, DPS 217 K vyuč.kuchařka,sou mat. DPS 43 N-výjimka vyuč.kadeřnice 14

15 K N K K N-výjimka K N K N K K N K K K K K N N K N-výjimka K K N N K vyuč.truhlář, maturita,dps vyuč. aranţérka vyuč.krejčová,mat., DPS, vyuč.prodavačka vyuč.kuchařka, mat. DPS SEŠ K.Vary, mat. vyuč.kosmetička, mat., DPS vyuč.kuchařka vyuč.kadeřnice, mat. DPS vyuč.truhlář SHŠ M.Lázně, mat., DPS vyuč.kuchař, SOŠ hotel. mat., DPS vyuč.kuchař vyuč.krejčová, SPŠ oděvní, mat., DPS vyuč.kadeřnice,maturita,dps vyuč.kadeřnice, SOŠ mat., DPS SHŠ mat., DPS vyuč.kosmetička, mat., DPS SHŠ M.Lázně, mat. vyuč. kuchař-číšník, vyuč.cukrářka, mat., DPS vyuč.kadeřnice, mat. vyuč. kuchařka, mat., DPS vyuč.cukrářka, mat., DPS SOU K.Vary, vyuč.kuchař-číšník vyuč.cukrářka, vyuč.kuchařka,mat. DPS 220 V K gymn., Spgš-MŠ 280 V K SPŠ 173 A N vyuč. švadlena 509 V K SPŠT - mat.,dps 79 A N mat.,dps 398 V N SPŠT Aš - mat. 327 V K SpgŠ 15

16 540 V K SPŠ Ostrov-mat., DPS 170 V K SOU prům.chemie - mat., DPS 585 A N vyuč.kadeřnice, maturita 519 A N vyučená str.vyšívačka K splňuje odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. N nesplňuje odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. Přehled nepedagogických pracovníků pracovní zařazení počet asistentka ředitele 1 dámský krejčí 1 domovník, údrţbář 1 pokladní 1 referent hospodářské správy 1 referent na úseku majetkové správy 1 topič 1 uklízečka 19 uklízečka, admin. pracovnice 1 účetní 4 účetní ŠJ 3 údrţbář 2 údrţbář, topič 4 vedoucí EO 1 vedoucí úseku majetkové správy 1 celkem 42 16

17 VI. Přijímací řízení Přijímací řízení na SŠŢ Sokolov proběhlo v souladu se zákonnými předpisy a dle předem stanovených kriterií. Ţáci byli přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě podané přihlášky a to podle pořadí prospěchu ze základní školy, a u nástavbového studia ze střední školy, převedeno na bodovou stupnici 0-70 bodů. 1/ Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2010/11 a/ Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou M/001 Oděvnictví 30 ţáků M/01 Obchodně podnikatelská činnost 30 ţáků M/01 Knihovnické a informační systémy a sluţby 30 ţáků L/01 Kosmetička 30 ţáků L/027 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 15 ţáků M/002 Výroba hudebních nástrojů 15 ţáků M/001 Dřevařství 15 ţáků M/002 Dřevěné konstrukce 15 ţáků b/ Obory vzdělání zakončené výučním listem H/01 Cukrář 30 ţáků H/01 Krejčí 15 ţáků H/01 Kuchař-číšník 30 ţáků H/01 Kuchař 45 ţáků H/01 Číšník,servírka 30 ţáků H/01 Prodavač 30 ţáků H/01 Aranţér 24 ţáků H/01 Kadeřník 45 ţáků H/01 Truhlář 30 ţáků E/02 Provoz společného stravování 30 ţáků E/502 Zpracování dřeva 10 ţáků c/ Nástavbové studium:denní forma vzdělávání L/524 Podnikání 60 ţáků L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba 30 ţáků d/ Nástavbové studium:dálková forma vzdělávání L/524 Podnikání 60 ţáků 2/ Výsledky přijímacího řízení

18 a/ Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou Přihlášeno Odevzdáno zápis.lístků M/001 Oděvnictví M/002 Výroba hudebních nástrojů M/01 Obchodně podnikatelská činnost M/01 Knihovnické a infor. systémy a sl L/004 Kosmetička L/027 Uměleckořem. stavba hud. nástrojů M/001 Dřevařství M/002 Dřevěné konstrukce 0 0 b/ Obory vzdělání zakončené výučním listem Přihlášeno Odevzdáno zápis.lístků H/01 Cukrář H/01 Krejčí H/01 Kuchař H/01 Kuchař- číšník H/01 Číšník,servírka H/01 Prodavač H/01 Aranţér H/01 Kadeřník H/01 Truhlář E/02 Provoz společného stravování E/502 Zpracování dřeva 8 6 c/ Nástavbové studium:denní forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno zápis.lístků L/524 Podnikání L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba d/ Nástavbové studium:dálková forma vzdělávání L/524 Podnikání / Závěry z přijímacího řízení Přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem. Jiţ druhým rokem mohli uchazeči podávat aţ 3 přihlášky. Toto je stále dosti komplikované, málo přehledné a administrativně a finančně značně náročné. I přesto, ţe jsme měli na některý obor hodně přihlášek, dostali jsme v 1. kole méně zápisových lístků a proto jsme pro některé obory vyhlásili druhé a následně třetí kolo přijímacího řízení. Zde byli přijati uchazeči se slabším prospěchem /i u maturit. oborů/, kteří 18

19 neuspěli v prvním kole. Některé obory stanovené záměrem přijímacího řízení, se nepodařilo naplnit či otevřít/například náš tradiční obor Oděvnictví/. Klesá také počet uchazečů o učební obory na úkor zájemců o studium s maturitou. Pro příští školní rok jiţ nebudeme vypisovat dřevařské maturitní obory, o které není vůbec zájem. Počty nově přijatých ţáků do 1.ročníku: 225 ţáků do oborů vzdělání ukončených výučním listem 90 ţáků do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou 71 ţáků nástavbového studia denní formy vzdělávání 60 ţáků nástavbového studia dálkové formy vzdělávání Celkem : 446 ţáků 19

20 VII. Absence, chování, prospěch, výsledky MZ a ZZ Výsledky jednotlivých tříd - absence a chování Výsledky jsou uváděny za 2.pololetí. 1. Ročníky Třída Celková absence Neomluvená absence Chování Třídní počet hod. Prům./ţák počet hod. prům./ţák 2.st. 3.st. učitel a/ obory vzdělání zakončené výučním listem 1.CU-AR , , L.Zechnerová 1.ČS-CU , , M.Ungerová 1.K , , D.Váňová 1.K-KČ , , J.Marek 1.KČ , , D.Prchalová 1.KU , , I.Linhartová 1.PD , , J.Neuwirthová 1.T , , S.Tomášková 1.PSS-ZD , , Mgr.Linhartová celkem: , , b/ obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 1.KIS , , I.Havlenová 1.KOS , , J.Oravcová 1.OPČ , , A.Klímová 1.IT ,33 0 0,0 0 0 Z.Krsička celkem: , , c/ nástavbové studium 1.P/A , , T.Martincová 1.P/B , , J.Provázková 1.P/DNV , , J.Macůrková celkem : , , ročníky celkem , ,

21 2. Ročníky Třída Celková absence Neomluvená absence Chování Třídní učitel počet hod Prům./ţák počet hod. prům./ţák 2.st 3.st a/ obory vzdělání zakončené výučním listem 2.CU-AR , , L.Zechnerová 2.ČS-CU , , D.Prchalová 2.K , , V.Petrová 2.K-KU , , D.Váňová 2.KČ-ČS , , S.Kučerová 2.KU , , H.Mudrová 2.PD , , J.Zikmundová 2.T , , M.Vebrová 2.PSS-ZD , , J.Vidláková celkem: , , b/ obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 2.KIS , , M.Vokr-Dietz 2.KOS ,0 26 1, M.Sandnerová 2.OPČ , , I.Dvorská celkem: , , c/ nástavbové studium 2.P-DNV , , J..Volfová celkem: , , ročníky celkem , , Ročníky a/ obory vzdělání zakončené výučním listem 3.CU-AR , , M.Ungerová 3.K/A , , J.Marek 3.K/B , , V.Petrová 3.KČ-ČS , , S.Kučerová 3.KU , , I.Linhartová 3.PD-KR , , J.Neuwirthová 3.T , , R.Duchek celkem: , ,

22 b/ obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 3.KIS ,67 6 0, V.Michalčáková 3.KOS , , M.Malá 3.O-OPČ , , M.Nováková celkem: , , ročníky celkem , , Ročníky Třída Celková absence Neomluvená absence Chování Třídní učitel počet hod Prům./ţák počet hod prům./ţák 2.st 3.st obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 4.KOS , Z.Šporek 4.O , , L.Friedrichová 4.USHN , H.Vlčková 4.ročníky celkem , , Porovnání se školním rokem 2008/09 Školní rok 2009/10 Školní rok 2008/09 Celkový počet zameškaných hodin : Celkový počet zameškaných hodin : Průměr na ţáka: 92,53 Průměr na ţáka: 88,29 Celkem neomluveno hodin: Celkem neomluveno hodin: Průměr na ţáka: 5,94 Průměr na ţáka: 5,68 2. stupeň z chování: 54 ţáků 2. stupeň z chování: 50 ţáků 3. stupeň z chování: 42 ţáků 3. stupeň z chování: 45 ţáků Důtka řed.školy: 95 Důtka řed.školy: 63 Důtka tříd.učitele: 138 Důtka tříd.učitele: 94 Důtka učitele OV: 29 Důtka učitele OV: 11 Pochvala řed.školy: 6 Pochvala řed.školy:19 Podmíněné vyloučení: 52 Podmíněné vyloučení: 17 Vyloučení: 0 Vyloučení: 4 22

23 Absence ţáků je kaţdoročně velkým problémem a má bezprostřední vliv na celkové výsledky vzdělávání. Porovnáváme-li průměrnou celkovou absenci na ţáka, jsou zde rozdíly mezi obory zakončených výučním listem a maturitní zkouškou, a to aţ o 30 hodin v neprospěch učebních oborů. Rovněţ rozdíly jsou i v průměrné neomluvené absenci na jednoho ţáka opět v neprospěch učebních oborů aţ o 8 hodin/ţák. Porovnáme-li absenci s předcházejícím školním rokem, celková absence se v průměru na jednoho ţáka zvýšila o 4 hodiny. Počty hodin neomluvené absence vykázaly téměř stejné hodnoty jako předcházející školní rok. Počty sníţených známek z chování jsou také podobné. Zvýšil se však o 32 počet důtek ředitele školy., stejně tak jako se zvýšil počet důtek třídního učitele a učitele odborného výcviku. Došlo ke značnému navýšení počtu udělených podmíněných vyloučení, a naopak se sníţil počet udělených pochval. Ţádný ţák nebyl ze školy vyloučen. Vývoj: počet kárných opatření se navyšuje, zatímco počet pochval se sniţuje. Přehled prospěchu - denní a dálková forma vzdělávání a /podle ročníků 3 leté s výučním listem 2 leté s výučním listem 4 leté s maturitní zkouškou nástavbové studium denní forma celkem denní studium nástavbové studium dálková for. 1.ročník 2,99 3,29 2,68 2,80 2,90 2,18 2.ročník 2,92 2,61 2,63 2,73 2,81 2,15 3.ročník 2,62-2,61-2,62 2,52 4.ročník - - 2,61-2,61 celkem 2,85 3,05 2,64 2,78 2, 79 2,31 b/výsledky jednotlivých tříd 1/ Denní forma vzdělávání Třída prospělo s vyznam. prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr třídní učitel 1.CU-AR ,77 L.Zechnerová 1.ČS-CU ,07 M.Ungerová 1.K ,57 D.Váňová 1.K-KČ ,91 J.Marek 1.KČ ,10 D.Prchalová 1.KU ,27 I.Linhartová 1.PD ,03 J.Neuwirthová 1.T ,35 S.Tomášková 1.PSS-ZD ,29 I.Linhartová celkem: ,03 1.KIS ,94 I.Havlenová 1.KOS ,52 J.Oravcová 1.OPČ ,50 A.Klímová 23

24 1.IT ,78 Z.Krsička celkem: ,68 1.P/A ,78 T.Martincová 1.P/B ,78 J.Provázková 1.P/DNV ,83 J.Macůrková celkem : ,80 1.ročníky celkem ,90 Třída prospělo prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr třídní učitel s vyznam. 2.CU-AR ,69 L..Zechnerová 2.ČS-CU ,97 D.Prchalová 2.K ,67 V.Petrová 2.K-KU ,92 D.Váňová 2.KČ-ČS ,09 S.Kučerová 2.KU 3,08 H.Mudrová 2.PD ,06 J.Zikmundová 2.T ,91 M.Vebrová 2.PSS-ZD ,61 I.Linhartová celkem: ,89 2.KIS ,64 M.Vokr-Dietz 2.KOS ,38 M.Sandnerová 2.OPČ ,85 I.Dvorská celkem: ,63 2.P-DNV ,73 J.Volfová celkem: ,73 2.ročníky ,81 celkem 3.CU-AR ,43 M.Ungerová 3.K/A ,50 J.Marek 3.K/B ,53 V.Petrová 3.KČ-ČS ,88 S.Kučerová 3.KU ,77 I.Linhartová 3.PD-KR ,75 J.Neuwirthová 3.T ,36 R.Duchek celkem: ,62 3.KIS ,46 V.Michalčáková 3.KOS ,69 M.Malá 3.O-OPČ ,64 M.Nováková celkem: ,62 3.ročníky ,62 3.ročníky celkem celkem 4.KOS ,45 Z.Šporek 4.O ,61 L.Friedrichová 4.USHN ,88 H.Vlčková celkem: ,61 24

25 4.ročníky celkem denní studium celkem ,61 prospělo s vyznam. prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr ,79 2/ Nástavbové studium dálková forma vzdělávání Třída prospělo prospělo neprospělo neklasifikováni Průměr třídní učitel s vyznam. 1.PDS A ,32 K.Michtová 1.PDS B ,10 M.Neudertová 1.ročníky celkem ,21 2.PDS A ,03 Z.Nosková 2.PDS B ,26 E.Kupková 2.ročníky celkem ,15 3.PDS/A ,61 H.Baţantová 3.PDS/B ,55 I.Dvorská 3.PDS/C ,35 H.Taušnerová 3.ročníky celkem ,52 5.DS ,57 V.Kozumplíková dálkové studium ,31 celkem 25

26 Porovnání studijních výsledků denního a dálkového studia se školním rokem 2008/09 Školní rok 2009/10 Školní rok 2008/09 Počet ţáků: 1104 Počet ţáků:1078 Prospělo s vyznamenáním: 19 Prospělo s vyznamenáním:24 Prospělo: 892 Prospělo: 898 Neprospělo: 126 Neprospělo:79 Neklasifikováno:67 Neklasifikováno:77 Celkový průměr. prospěch: 2,55 Celkový průměr.prospěch:2,46 Celkový průměrný prospěch se oproti šk.roku 2008/09 zhoršil o 0,09. Zhoršení zejména nastalo u ţáků denního studia z 2,63 na 2,79. Dálková forma studia si pohoršila o 0,02 a to na 2,31. Potěšující můţe být zlepšení v matematice z 3,63 na 3,58. Výsledky v českém jazyce jsou na stejné úrovni jako v loňském roce, zhoršení ale nastalo v německém jazyce z 3,14 na 3,44. Počet ţáků kteří neprospěli se zvýšil o 47 a rovněţ poklesl o 5 ţáků počet vyznamenání. Výsledky maturitních zkoušek Chybí tabulka - MED Porovnání MZ se školním rokem 2008/2009 V porovnání s loňským školním rokem bylo v maturitních ročnících o 23 ţáků více- tedy 148. Výsledky po řádném termín: Zhoršení nastalo jiţ v tom, ţe v řádném termínu nešlo k MZ 40 ţáků, kdeţto vloni pouze 10. S vyznamenáním prospělo 12 ţáků- vloni 10, prospělo 79-vloni 72, neprospělo 17- vloni 15. Výsledky po opravném termínu: Prospěch s vyznamenáním se nezměnil, prospělo celkem 108 ţáků-vloni 96, neprospělo 14- vloni 9, povoleno opakování 1 zkoušky 7- vloni 6?????????? vypsat slovy, povoleno opakování celé MZ v lednu 7, vloni 3. V posledních letech roste počet ţáků, kteří nekonají MZ v řádném termínu, a zvýšil se i počet těch, kteří opakují celou MZ. 26

27 Výsledky závěrečných zkoušek ZZ ve školním roce 2009/10 - po opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu Červen 10 Září 10 Prosinec 10 Celkem Číšník,servírka Cukrář Kadeřník Kuchař Aranţér Kuchař-číšník Prodavač Krejčí Truhlář Zpracování dřeva Provoz společného stravování Bude konat v prosinci 09 5 C E L K E M Celkem ţáků konalo ZZ Celkem výsledky ZZ po 1. opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu Ţáci celkem Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl V porovnání s loňským školním rokem konalo méně ţáků závěrečné zkoušky v náhradním termínu, z důvodu vysoké absence. Také bylo více ţáků s vyznamenáním. Ve školním roce 2008/200 neprospělo u ZZ 8 ţáků a ve školním roce2009/2010 pouze 5 ţáků. Nikdo nekoná 2. opravnou zkoušku. Daří se stále sniţovat počet neprospívajících ţáků a ţáků v náhradním termínu. U oboru kadeřník, prodavač a truhlář se koná jiţ čtvrtým rokem jednotná závěrečná zkouška dle státního zadání a v tomto roce se konala poprvé u oboru aranţér. 27

Dlouhodobý záměr školy

Dlouhodobý záměr školy Dlouhodobý záměr školy stav k 1.9.2007 schváleno pedagogickou radou dne 25.9.2007 Mgr.Hana Jandíková ředitelka školy I. Školní rok 2007/2008 představuje začátek nové školy Střední školy ţivnostenské Sokolov,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ------------------------------------ o činnosti školy za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ------------------------------------ o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ------------------------------------ o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Schváleno pedagogickou radou 20. 10. a 21. 10. 2009 Mgr. Hana Jandíková ředitelka školy 1 O S N O

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŢIVNOSTENSKÁ SOKOLOV VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŢIVNOSTENSKÁ SOKOLOV VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŢIVNOSTENSKÁ SOKOLOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka školy Schváleno radou školy dne 19.10.2011 Schváleno pedagogickou radou dne 24.10.2011

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŢIVNOSTENSKÁ SOKOLOV DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY stav k 1.9.2010 schváleno pedagogickou radou dne 3.11.2010 Mgr.Hana Jandíková ředitelka školy Dlouhodobý záměr rozvoje Střední školy ţivnostenské

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Ilona Medunová (ředitelka školy od 1. 8. 2013)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Ilona Medunová (ředitelka školy od 1. 8. 2013) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Medunová (ředitelka školy od 1. 8. 2013) Schváleno školskou radou dne: 7.10.2013 Schváleno pedagogickou radou dne: 7.10.2013 Razítko školy:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana Název Stipendijní řád 2011_2012 ředitel 01. 09. 2011 01. 09. 2011 Ř 01. 09. 2011 1/16 Provedené revize a změny v dokumentu Číslo revize Strana Číslo kapitoly Popis změny Název Stipendijní řád 2011_2012

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 4. KOLO 1 Obory vzdělání nabízené pro školní rok 2012/2013 1.1 Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou Název oboru (název ŠVP) 1 Kód oboru vzdělání Počet

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více