Přihláška Projektu mobility

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihláška Projektu mobility"

Transkript

1 A. OBECNÉ INFORMACE Před vyplněním přihlášky si prosím přečtěte příslušné části Programu celoživotního učení - Příručky pro žadatele a Všeobecnou výzvu k předkládání návrhů 2012 uveřejněnou Evropskou komisí a Vaší Národní agenturou, která obsahuje doplňující informace o jednotlivých termínech pro předložení přihlášek, adresy Národních agentur, na které je potřeba zaslat přihlášky, a specifické priority pro tento rok. Odkazy na tyto dokumenty a další informace naleznete na stránkách Programu celoživotního učení: a na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy: Tato přihláška by měla být vyplněna žadatelem navrhovaného projektu mobility ve spolupráci s plánovanými partnery. Přihláška musí být předložena Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v České republice do (rozhoduje razítko pošty). V souladu s běžnou praxí Evropské komise informace poskytnuté ve Vaší žádosti mohou být Evropskou komisí použity pro hodnocení Programu celoživotního učení. Příslušná ustanovení o ochraně údajů budou respektována. B. ÚDAJE O PROJEKTU B.1. SOUHRNNÉ ÚDAJE Program Podprogram Typ aktivity Cílová skupina PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ LEONARDO DA VINCI MOBILITA LEONARDO DA VINCI Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT) Výzva 2012 Termín pro podání žádosti Pracovní jazyk (přihlášky) Délka projektu CS - čeština 18 měsíců B.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Název projektu Zkratka názvu projektu European Internships Per Aspera Ad Astra / Evropske staze Per aspera ad astra Per aspera ad astra Název žadatelské organizace Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Hash kód formuláře BC8BAD EFA Strana 1 z 25

2 B.3. NÁRODNÍ AGENTURA Identifikace 1 LLP (NAEP) Poštovní adresa Na Poříčí 1035/4, Praha 1 ová adresa Helpdesk Webové stránky Strana 2 z 25

3 C. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ORGANIZACÍCH C.1. ŽADATELSKÁ ORGANIZACE C.1.1. ORGANIZACE Úplný název organizace (v národním jazyce) Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Úplný název organizace (v latince) Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Zkratka SŠZe Olomouc IČ Typ organizace Komerční zaměření Územní působnost Právní status Ekonomický sektor Odborná střední škola (EDU-SCHVoc) Nezisková (NP) místní (L) veřejná (PB) P Střední technické a odborné vzdělávání Velikost organizace (počet zaměstnanců) zaměstnanci 51 až 250 Oficiální adresa (ulice, č. p.) U Hradiska 4 PSČ Město Země Region Olomouc - Česká republika 07 - Stredni Morava Telefon Telefon Fax Webové stránky Strana 3 z 25

4 C.1.2. KONTAKTNÍ OSOBA Titul Jméno Příjmení Oddělení Pozice Bc. RNDr. Tomáš Metz vedení školy zástupce ředitele Totožná adresa jako u organizace Telefon Telefon Mobil Fax Strana 4 z 25

5 C.1.3. OSOBA OPRÁVNĚNÁ K PODPISU (STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE) Titul Jméno Příjmení Ing. Jaroslav Sauer Organizace Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Oddělení Pozice vedení školy ředitel školy Totožná adresa jako u organizace Telefon Telefon Mobil Fax Strana 5 z 25

6 C.1.4. POPIS Uveďte prosím popis organizace (velikost, oblast činnosti a zkušenosti), odborné schopnosti a dovednosti pracovníků s ohledem na zaměření projektu. Naše škola má dlouholetou tradici ve výuce věnované zemědělským studijním oborům. Jsme renomovanou vzdělávací institucí v Olomouckém kraji v oblasti zemědělství. Žáci u nás studují v mnoha oborech, a to jak maturitních, tak v učebních oborech. Žáci po absolvování závěrečné zkoušky nastupují k dalšímu studiu na vysokých školách po celé ČR, nebo rovnou nastupují do zaměstnání. Uplatnění našich absolventů je výborné, protože poskytujeme kvalitní výuku, navíc v oborech, které jsou pro každý stát strategické. Bez zemědělství se zejména v dnešní době nelze obejít. V současnosti je na naší škole vyučováno 12 oborů. Z nich je 9 učebních, 2 maturitní a jeden je nástavbový. Vyučované obory odpovídají potřebám pracovního trhu se zaměřením na oblasti zemědělské produkce. Snažíme se studenty podporovat ve vlastní iniciativě, podporujeme u nich podnikatelský přístup ke zvolené oblasti studia. Je bohužel realitou dneška, že mladých zemědělců neustále ubývá. Oproti roku 1948 dnes v zemědělství pracuje jen polovina počtu osob, navíc je u těchto pracovníků zřejmé výrazné zastoupení starší generace. Problém se týká celé Evropy. Procentní podíl zemědělců pod 35 let je pouze 6 % z celkového počtu. To vnímáme jako alarmující. Z části je zemědělství totiž vnímáno jako zastaralý, neatraktivní sektor. Proto se snažíme zemědělské vzdělání propagovat jako zásadní sektor ekonomiky. Zájem žáků ZŠ o studium na naší škole má zvýšit i možnost rozšíření jejich znalostí a dovedností pomocí zahraničních stáží. Naši žáci, pro něž je tento projekt připravován, by si měli během stáže vyzkoušet reálnou práci s moderní technikou za pracovních podmínek, které se v maximální možné míře podobají provoznímu měřítku běžných podniků v oblasti zemědělství. Právě v tomto ohledu nám vyšel portugalský partner vstříc, protože má kontakty na firmy, které se zabývají činností v oborech, jež vyučujeme. Žáci tak budou mít možnost poznat práci, která je v budoucnosti čeká. S přihlédnutím ke globalizaci ekonomiky a k propojení evropského trhu (nehledě na jednotnou zemědělskou politiku EU) je pro žáky dalším přínosem stáží procvičení schopnosti práce v mezinárodním týmu s využitím cizího jazyka. Výše uvedené důvody nás vedou k závěru, že z hlediska podpory našich žáků k dosažení co nejkvalitnějšího vzdělání je zahraniční stáž v rámci programu Leonardo da Vinci jednoznačným přínosem. C.1.5. ZKUŠENOSTI Byl této žadatelské organizaci již přidělen Certifikát mobility Leonardo da Vinci? (Pozn.: Česká republika do aktivity "Certifikát mobility" zapojena není. Zvolte "NE"). Uveďte prosím, zda Vaše organizace obdržela v posledních pěti letech finanční podporu Společenství (v rámci některého programu nebo iniciativy EU) na projekt/projekty obdobné nebo přímo související s tímto projektem. Ne Rok Program Druh aktivity Číslo smlouvy Organizace/ Koordinátor Název projektu Webové stránky n/a C.1.6. VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ Je zapojení organizace do tohoto projektu výsledkem přípravné návštěvy? Zvolte typ: Ostatní (OTH) Jiné, prosím uveďte zdroj Není relevantní. Zapojení do projektu vzniklo na základě telefonického a ového kontaktu se zprostředkující organizací. Strana 6 z 25

7 C.2. PARTNERSKÁ ORGANIZACE Partner č. 1 C.2.1. ORGANIZACE Role Úplný název organizace (v národním jazyce) Úplný název organizace (v latince) Zprostředkující partner (INT-PA) Braga Leonardo da Vinci Braga Leonardo da Vinci IČ Typ organizace Komerční zaměření Územní působnost Právní status Ekonomický sektor Jiný typ poradenské organizace (CONS-OTH) Zisková (P) místní (L) soukromá (PR) P Ostatní vzdělávání j.n. Velikost organizace (počet zaměstnanců) zaměstnanci 1 až 20 Oficiální adresa (ulice, č. p.) Rua 25 de Abril, Lote B9 Lomar PSČ Město Země Region Braga PT - Portugalsko PT11 - Norte Telefon Telefon Fax Webové stránky n/a Strana 7 z 25

8 C.2.2. POPIS Uveďte prosím popis organizace (velikost, oblast činnosti a zkušenosti), odborné schopnosti a dovednosti pracovníků s ohledem na zaměření projektu. Organizace Braga Leonardo da Vinci (dále jen BLDV) je zastoupena panem Nuno Manuel Varajão Barbosa, který se již několik let specializuje na zajištění stáží ve městě Braga a v okolí pro žáky evropských středních odborných škol. Především díky kontaktům a působení v regionu je organizace Braga Leonardo da Vinci vhodnou a důvěryhodnou institucí, která nám pomůže realizovat náš projekt. V minulých letech organizace spolupracovala na projektech z programu LLP se školami z Polska či Švédska, v letošním roce se podílí na projektu Leonardo da Vinci Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Tato organizace zajistí pro naše žáky stáže v plném rozsahu. To znamená, že zajistí jejich odbornou náplň, ubytování, místní dopravu žáků i jejich stravování. Samozřejmostí je i zajištění volnočasového programu pro stážisty. Organizace BLDV zajistí pro naše žáky odborný pracovní program ve firmách, s nimiž spolupracuje. Patří mezi ně EstufasMinho, S.A., Amorim (pěstitel a zpracovatel korku), či Viveiros do Cávado, Lda. Dále budou žákům při práci prezentovány způsoby pěstování vinné révy, specifika tohoto odvětví v Portugalsku, technika a technologie výroby portského vína a využití regionálních zdrojů. Organizace BLDV má zkušenosti se zajišťováním stáží žáků. Proto její role bude i při zajištění ubytování, stravování a ostatní péče o naše žáky. PŘIDAT PARTNERA VYMAZAT POSLEDNÍHO PARTNERA Strana 8 z 25

9 D. POPIS PROJEKTU D.1. SHRNUTÍ Napište krátké shrnutí Vašeho projektového návrhu a stručně vysvětlete, kdo bude do projektu zapojen, jaké jsou potřeby, hlavní cíle a očekávané výstupy projektu a kde a kdy budou mobility realizovány. Projekt předkládáme s cílem rožšířit, inovovat a zasadit do evropského kontextu vzdělávání na naší škole. Jsme odbornou školou se zásadním, specializovaným a náročným zaměřením. Proto chceme našim žákům poskytnout co nejlepší odborné vzdělání. Zemědělství je v současné době globální problematikou, kde se vyplatí mít "otevřenou hlavu" pro vše nové. Na zemědělce a celé agropodnikání je v této turbulentní době vyvíjen extrémní tlak ze strany informovanosti, schopnosti rychle a flexibilně reagovat a zejména je nutné umět pohybovat se nejen v regionálním či celostátním prostředí, ale v globálním, propojeném prostředí zemědělského sektoru ekonomiky. Kromě toho se Česká republika, naše škola a obory, na něž je vzdělávání na naší škole zaměřeno, potýkají se stále se zmenšujícími počty uchazečů o vzdělávání a následnou práci v oblasti zemědělství. Jak upozorňuje Společnost mladých agrárníků: celá Evropa se potýká s kritickým nedostatkem mladých, odborně vzdělaných pracovníků, kteří se zemědělstvím zabývají a živí. To je alarmující stav. Proto má náš projekt několik rovin. Chceme našim žákům touto zahraniční zkušeností pomoci rozšířit obzory, umožnit jim přemýšlet o své budoucnosti a o možnostech, jež agrobusiness nabízí. Chceme v nich probudit podnikatelského ducha a ukázat jim, že podnik v oblasti zemědělství či pěstitelství může být rentabilní ekonomickou jednotkou, a to nejen v národním měřítku. Žáci také pomocí projektu zjistí, jak by mohli získané zkušenosti posléze přenést do prostředí České republiky. Zkusí si práci v cizojazyčném prostředí, pod vedením zkušených odborníků z komerčního sektoru - to jim přinese představu o skutečné práci v agropodniku, která je připraví na přechod do pracovního života. Toto jsou tedy hlavní cíle projektu, jež chceme dosáhnout. Do projektu je jako žadatel zapojena naše škola SŠZe Olomouc a partnerem projektu v Portugalsku je organizace Braga Leonardo da Vinci. Zahraniční partner zajistí samotný průběh stáží u lokálních firem působících v oblasti zemědělství a pěstitelství. Cílem je pro nás růst zájmu studentů o studium, a to jak o odborné, tak i o další sebevzdělávání v cizích jazycích. Dalším cílem je probuzení podnikatelského ducha v našich studentech - aby po ukončení studia na naší škole v oboru zůstávali a došlo k rozvoji jejich dovedností i v jejich kariérním životě. Tento cíl je z dlouhodobého horizontu důležitý i pro Českou republiku jako celek, protože bez zemědělství a rostlinné prvovýroby se náš stát nemůže obejít. Stáže budou realizovány v Portugalsku ve městě Braga a jeho okolí. První stáže plánujeme na říjen 2012 a poslední na podzim 2013 (předkládáme žádost o projekt s délkou 18 měsíců). Účastníky stáží budou žáci oborů agropodnikání a zahradnictví. Shrnutí prosím napište současně v anglickém, německém nebo francouzském jazyce. We are applying for a grant to expand, innovate and put into the european context education at our school. We are a vocational school with fundamental, specialized and intensive focus. Therefore, we want to provide our students the best possible training. Agriculture is now a global issue, where being open-minded" for everything new is an advance. The farmers and agribusiness itself are, in this turbulent time, under extreme pressure exerted by the awareness, the ability to react quickly and flexibly, and in particular to be able to move not only in regional or national area, but the international, interconnected area of the agricultural sector of the economy too. Besides this, the Czech Republic, our schools and fields of study, which are taught in our school, have to face the fact that number of applicants for vocational training and work in agriculture is going down. As pointed out by Young Agrarians Society: the whole Europe is facing a critical lack of young, vocationally trained workers who are concerned with and earned their living by agriculture. This is an alarming situation. That is why our project has several levels. By this international experience we want our students to expand thein horizons, enable them to think of their future and the possibilities offered by agribusiness. We want to inspire them with spirit of enterprise and show them that the agricultural or horticultural company can be a profitable economic unit, not only on a national scale. Students will also find out how to transform the gained experience into the Czech Republic kontext afterwards, with the help of our project. These are the main goals of the project we want to achieve. Our school SZeŠ Olomouc is the project applicant and organization Braga Leonardo da Vinci in Portugal is the project partner. Foreign partner shall process the internship itself in cooperation with local agricultural and horticultural companies. Our goal is to increase students' interest in studying the vocational as well as further education in foreign languages. Another goal is to inspire our students with the spirit of enterprise - so that after graduating they stay in the field and Strana 9 z 25

10 develope their skills in their career life. This goal is important for the Czech Republic as a whole in a long-term horizon because our country can not run without agriculture and primary plant production. Internships will be realized in the city of Braga, Portugal and the surrounding area. The time period for internships begins in October 2012 and ends in Fall Participants will be students of agribusiness and horticulture. D.2. ODŮVODNĚNÍ Popište prosím skupinu účastníků (typ, oblast/obor vzdělávání, úroveň vzdělání, specifické potřeby a/nebo okolnosti). Žáci, pro něž stáže chystáme, se vzdělávají v oborech agropodnikání a zahradnictví. Stážisty budou žáci třetích ročníků (3 běhy) i čtvrtého ročníku (1 běh). Jejich středoškolské studium je zakončeno maturitní zkouškou. Po jejím absolvování žáci buď pokračují ve studiu na vysokých školách, nebo přecházejí do zaměstnání v podnicích, které se zabývají zemědělstvím či pěstitelstvím. Méně je již zastoupen samostatný rozjezd podnikání. U žáků chceme prohloubit jejich zájem o obor a o samostatnou podnikatelskou činnost. Vnímáme jako důležité (a žádoucí), aby žáci byli schopni komunikace v cizím jazyce a práce v mezinárodním, resp. evropském měřítku. "Best practices" ze stáže by žáci měli dále aplikovat ve svém profesním životě. A protože po skončení studia na naší škole žáci dále pokračují i na VŠ, tak je pro ně zahraniční zkušenost velmi přínosná. I proto, že se mohou v budoucnosti stát osobami ovlivňujícími chod evropského zemědělství. Český hlas je prozatím v této oblasti poněkud slabý. V České republice sice máme možnost poslat žáky na praxi, ale ta jim nedokáže přinést tak intenzivní prožitek, jaký získají ze zahraniční praktické zkušenosti. Stáže v Portugalsku budou probíhat za asistence odborníka, který bude žákům mentorem a celou dobu praxe jim bude k dispozici. Proto jsme se rozhodli hledat zahraničního partnera, který by takovouto stáž dokázal pro naše studenty připravit, nejlépe ve spojení s prací přímo v agropodnicích. Našemu požadavku dokázala vyhovět organizace Braga Leonardo da Vinci, která pro nás zajistí průběh staží u firem v Portugalsku. Stáž tak proběhne v provozním měřítku společně s jazykovou zkušeností. To vše za odborné asistence mentora. Naši studenti tím získají výbornou praktickou zkušenost, která doplní jejich teoretické znalosti. Popište vztah projektu se studijním a profesním rozvojem účastníků, jakož i s osobním rozvojem a interkulturními a jazykovými dovednostmi jednotlivých účastníků. Žáci na naší škole studují proto, že je zemědělství a tato oblast zajímá a baví. Bez vztahu k oboru se v zemědělství pracovat nedá. Část žáků zvažuje začít s podnikáním, další žáci se po skončení studia na naší škole rozhodnou studovat VŠ a znalosti si ještě více teoreticky prohloubit. Jiní žáci přímo nastupují do podniků jako zaměstnanci. Ať už kdekoli, tak je zřejmé, že v "agro" oborech nemohou studenti pracovat, aniž by si předem svoje teoretické znalosti vyzkoušeli. Proto našim žákům chceme pomocí připravovaného projektu nabídnout odbornou praxi v reálném provozním měřítku v zahraničí, kdy je potřeba akceptovat celkový pracovní rytmus, termíny, předávky, atp. Zároveň je nutné "mít otevřené oči" a absorbovat odlišné pracovní postupy v poměrně krátkém čase. Tím náš projekt žákům přiblíží praxi skutečného života pracovníků v oblasti zemědělství a pěstitelství. Chceme, aby si studenti procvičili znalosti cizích jazyků, které jsou v našem oboru v současné době nepostradatelné. S programem Leonardo da Vinci nemáme žádné zkušenosti, ale věříme, že pokud se nám podaří stáže uskutečnit, tak se podobné formy zahraniční spolupráce postupně stanou běžně zajišťovanou aktivitou pro naše studenty. D.3. CÍLE A OBSAH PROJEKTU Popište specifické cíle a obsah projektu se zřetelem na potřeby výše uvedených účastníků projektu. Stážisté si potřebují zejména reálně vyzkoušet provoz v agropodniku, musí si procvičit odbornou terminologii v cizím jazyce, naučit se pracovat v rámci stanovených časových termínů a s využitím nových pracovních postupů. To vše si mají během stáže vyzkoušet, navíc s vědomím, že jsou za výsledek svojí práce zodpovědní, protože bude firmami komerčně využit. Dále máme za cíl naučit žáky práci v mezinárodním prostředí, zlepšit jejich komunikační dovednosti a interkulturní kompetence. Mezi tzv. měkké dovednosti, jež si žáci též potrénují, patří umění naslouchat a nechat se vést, ovšem s vlastním přičiněním. Na stážisty bude kladen i nárok zrychlené absorbce pracovních postupů. Uvedené dovednosti a jejich trénink mají sloužit po skončení studia na naší škole tak, aby se bez problémů začlenili do pracovních týmů budoucích zaměstnavatelů, nebo aby jim nabyté zkušenosti sloužily jako základ pro rozvoj vlastního podnikání. Pro žáky, kteří budou pokračovat ve studiu na VŠ, se stáže stanou dobrým praktickým základem pro rozvoj dalších teoretických znalostí. Věříme, že projekt umožní přenést příklady dobré praxe i do České republiky. Strana 10 z 25

11 Prokažte, jak plánovaná délka pobytu v zahraničí a výběr přijímajících organizací odpovídá stanoveným cílům projektu. Naši žáci mají ve studijním plánu vyhrazen určitý čas také pro absolvování praxí, kde se ověřují jejich dovednosti a znalosti. Takový trénink je pro zemědělské obory důležitý, dalo by se říci, že nezbytný. Znalosti o půdě, stanovištích, způsobech pěstění - to vše je třeba prověřit praxí. Stáže jsou pro žáky předjednány v délce 2 celých týdnů. Tento časový úsek trvání stáží je pro naše žáky vhodný zejména s ohledem na harmonogram jejich studia. Při plánování stáží jsme museli zohlednit i zakomponování stáží do harmonogramu studia žáků třetích ročníků, pro něž je projekt připravován. Přijímající organizaci jsme si vybrali proto, že dokázala naší škole nabídnout nejlepší podmínky pro praktické stáže z oborů agropodnikání a zahradnictví. Umožní žákům práci v reálných firmách a současně má s projekty IVT již zkušenosti, dokonce s českou školou. Oblast okolí města Braga je navíc svým zemědělství vyhlášená (zejména pěstováním vinné révy). D.4. ZAJIŠTĚNÍ OSVĚDČENÍ/CERTIFIKACE Validace získaných dovedností: Každý účastník by měl obdržet Europass Mobility o absolvování stáže v zahraničí. Uveďte, jestli a jakým dalším způsobem bude zajištěna validace (a/nebo akreditace) stáže v zahraničí. Kdo bude hodnotit získané dovednosti? Účastníci po skončení stáže získají Europass Mobility. Dále bude vystaven i certifikát o absolvování stáže společně vysílající a portugalskou organizací s potvrzením firem, u nichž stáže probíhaly. Tyto dokumenty budou každému účastníkovi předány po návratu ze stáže. Současně jim bude stáž započítána do časového fondu určeného praxím. Validace praktických zkušeností, které žáci stáží získají, proběhne čtyřmi cestami. Rozvoj jazykových znalostí zhodnotí vyučující angličtiny, a to během výuky následující po skončení stáží. Další hodnocení dodá doprovodná osoba, která žáky bude doprovázet po dobu stáže na cestě do Portugalska. Tato doprovodná osoba předá vedení školy informace, jež shromáždí přímo během stáží. Tím budou zajištěny informace o průběh stáží. Třetí část hodnocení projektu připraví vedení naší školy. Průběh projektu zjistí během monitorovací návštěvy. Čtvrtou, nejvýznamnější částí je hodnocení ze strany vyučujících odborných předmětů jednotlivých oborů. Hodnocení proběhne vždy až po skončení jednotlivých běhů. Do zhodnocení jednotlivých běhů budou zapojeni i žáci, kteří se stáží zúčastnili, neboť je pro nás jejich zpětná vazba významná. Na konci projektu provedeme zhodnocení celé akce a srovnání jednotlivých běhů. Strana 11 z 25

12 E. ZAMĚŘENÍ PROJEKTU E.1. SOULAD S CÍLI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A EVROPSKÝMI PRIORITAMI UVEDENÝMI VE VÝZVĚ K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V níže uvedené tabulce zaškrtněte, k jakým dalším cílům programu Leonardo da Vinci se Váš Projekt mobility vztahuje. Zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobilit osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení programu celoživotního učení došlo k nárůstu stáží v podnicích alespoň na za rok (LEO-OpObj-1) Zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě (LEO-OpObj-2) Podporovat vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich předávání, včetně předávání z jedné zúčastněné země do dalších (LEO-OpObj-3) Zlepšit průhlednost a uznávání kvalifikací a dovedností, včetně kvalifikací a dovedností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením (LEO-OpObj-4) Podporovat studium moderních cizích jazyků (LEO-OpObj-5) Podporovat rozvoj inovací zaměřených na informační a komunikační technologie, na služby, pedagogiku a praxi v oblasti celoživotního učení (LEO-OpObj-6) Uveďte číslo národní priority programu LdV, ke které se Váš projekt vztahuje a popište ji: 1) Prvožadatel - instituce (organizace) která dosud neobdržela v rámci Programu celoživotního učení (Výzvy ) grant z programu Leonardo da Vinci/aktivity Projekty mobility; BOD 7; 2) Projekty předložené organizacemi, které mají sídlo v Karlovarském, Jihočeském nebo Olomouckém kraji; BODY: 4; 3) Odbornost stáže - zemědělství, lesnictví a rybářství; profesní zaměření účastníků stáží spadá do oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství; BODY: 4. 1) Prvožadatel - instituce (organizace), která dosud neobdržela v rámci Programu celoživotního učení (Výzvy ) grant z programu Leonardo da Vinci/aktivity Projekty mobility; BODY 7. 2) Projekty předložené organizacemi, které mají sídlo v Karlovarském, Jihočeském nebo Olomouckém kraji; BODY: 4. 3) Odbornost stáže - zemědělství, lesnictví a rybářství; profesní zaměření účastníků stáží spadá do oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství; BODY: 4. Popište prosím důležitost projektu v jeho kontextu (národním a/nebo regionálním nebo jiném) a v kontextu s cíli Programu celoživotního učení, které jste vybrali pro svůj projekt. Projekt připravujeme, protože chceme, aby naši svěřenci získali co nejlepší vzdělání v zemědělských oborech. Projekt má pro žáky znamenat nejen šanci k dalšímu osobnímu rozvoji, ale má i význam motivační. Chceme žákům ukázat, že zemědělství 21. století představuje internacionální, důležitý obor české, evropské i světové ekonomiky. Schopnost zahraniční spolupráce a podnikatelský duch jsou v nynější době v oblasti agrobusinessu nutností. Firmy v oboru fungují na globálním principu, na naše absolventy čeká v praxi řada úkolů, jež přesahují rámec běžné výuky. V rámci udržení celoevropské konkurenceschopnosti českého zemědělství je nutné zaměřit se na inovace a specializaci, k čemuž je nutné být dobře prakticky i jazykově proškolen. Výše zmíněné skutečnosti, tedy rozvoj našich žáků, chceme podpořit tímto projektem. Věříme, že se tento projekt stane základním kamenem pro dlouhodobou spolupráci naší školy s portugalskou organizací. Plníme tím i specifické cíle LLP - jde o cíle č. 3, 5, 7 a 10. Pro naše absolventy je dnes nutná i schopnost práce v mezinárodním prostředí, jímž evropský trh práce je. Zkušenost z této oblasti přinese náš projekt. Půjde o praktika přímo ve firmách, čímž je splněn cíl LEO-OpObj-2. Žáci po skončení odborných stáží získají certifkáty Europass, které jejich zahraniční stáže doloží pro budoucí zaměstnavatele. Tím bude splněn i cíl LEO- Strana 12 z 25

13 OpObj-4. Tím, že stáž uskutečníme v zahraničí, splňujeme cíl LEO-OpObj-1. Pracovním jazykem bude angličtina, která bude u účastníků rozvíjena i během připravy na stáž. Proto projekt splňuje i cíl LEO-OpObj-5. Pomocí realizace projektu díky finanční podpoře od NAEP budeme prezentováni ostatním vzdělávacím institucím z oboru jak v Česku, tak v zahraničí. To pro naši školu znamená další možná spojení a spolupráci s obdobně zaměřenými školami a dalšími institucemi. E.2. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Uveďte prosím plánovaný počet účastníků. Počet účastníků Oblast vzdělávání Zemědělství, lesnictví a rybářství (široce pojaté programy studia) (620) 40 Celkový počet účastníků E.3. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Osoby se zvláštními potřebami: Je-li to relevantní, popište prosím opatření, která zamýšlíte realizovat za účelem pomoci lidem se zvláštními potřebami, kteří se budou účastnit projektu. Není relevantní. Jiná horizontální témata (jen pokud se výslovně vztahují k projektu) Provádění opatření pro studující se zvláštními potřebami a zejména podpora jejich zapojení do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy (SpecNeed) Podpora rovnosti žen a mužů a přispívání k boji proti všem formám diskriminace založené na pohlaví, rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci (Discr) Je-li to relevantní, popište prosím stručně, jak se k Vašemu projektu tato horizontální témata vztahují. Není relevantní. Strana 13 z 25

14 F. REALIZACE PROJEKTU F.1. PRACOVNÍ PROGRAM A ÚKOLY Popište prosím jednotlivé úkoly, které budou partnerské organizace plnit, a charakterizujte stručně osoby, které se budou na projektu podílet. Organizace/Instituce Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradis Braga Leonardo da Vinci + - Popis úkolu Výběr žáků účastnících se stáží. Jejich příprava na stáž po odborné, jazykové a interkulturní stránce. Zajištění pojištění pro žáky v co největším rozsahu. Dále organizace dopravy účastníků do místa konání stáže. Veškerá administrativa spojená s jednotlivými běhy stáží. V projektu bude aktivně zapojeno vedení školy (komunikace s partnerem, monitoring), učitelé odborných předmětů (příprava studentů), vyučující anglického jazyka (příprava, doprovodné osoby), ekonom školy (účetnictví projektu). Partner ponese odpovědnost za zajištění obsahu a odbornosti stáží. Zajistí kvalitu stáží a odborný dozor/mentoring během stáží. Dále také zajistí péči o naše žáky během každého běhu stáže. Tím se myslí zejména zajištění ubytování, stravy a pití, případně i pomůcek nutných pro stáže. Zajistí také volnočasové aktivity a jízdenky pro dopravu v místě pobytu stážistů. Zainteresovanými osobami je vedení Braga Leonardo da Vinci, tedy pan Nuno Manuel Varajão Barbosa. Ten bude spolupracovat s naší školou, zajistí monitoring stáží, garantuje kvalitu projektu a zejména zajistí pracovní náplň odborných stáží u firem z oblasti agropodnikání a zahradnictví. Specifikujte časový harmonogram plánovaných aktivit projektu. Uveďte datum začátku a konce plánovaných běhů. Praktické stáže našich studentů se uskuteční ve čtyřech bězích. První běh: , studenti 4. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Druhý běh: , studenti 3. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Třetí běh: , studenti 3. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Čtvrtý běh: , studenti 3. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Tento harmonogram projektu nám umožňuje zahrnout do projektu tři ročníky žáků. První skupinou jsou žáci čtvrtého ročníku, květnová a červnová skupina je tvořena žáky na konci třetího ročníku studia. Poslední, čtvrtou skupinou jsou žáci na začátku třetího ročníku. Termíny jsme vybrali s ohledem na možnosti partnerské organizace a s přihlédnutím k harmonogramu školního roku. Účastníky prvního běhu budeme vybírat již na konci tohoto školního roku. Samotná příprava účastníků na stáž pak započne ihned po začátku školního roku 2012/2013. Projekt bude zahájen v srpnu Pokud dojde ke schválení grantové žádosti. F.2. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI PARTNERY Popište prosím, jakým způsobem byl/bude odborný obsah stáže dojednán s Vašimi přijímajícími organizacemi a zajištěn pro účastníky. Obsah a plán stáží byl s partnerskou organizací v Portugalsku dojednán pomocí ové a telefonické komunikace. Díky stránkám NAEP jsme tuto organizaci nalezli a dále kontaktovali. Vzhledem k časové náročnosti přípravy projektu jsme bohužel nemohli realizovat přípravnou návštěvu přímo v Portugalsku, aby tak došlo k osobnímu kontaktu. Tento nedostatek ale chceme napravit pomocí monitorovací návštěvy na místě v případě získání grantu. Účastníci stáží se o odborné náplni stáží dozvědí před samotným odjezdem do Portugalska. Získají informace o místě, kam pojedou, o tom, čemu se v průběhu stáže budou věnovat, a samozřejmě získají i potřebné kontakty. Komunikace s účastníky bude probíhat i zprostředkovaně přes jejich rodiče, které budeme o projektu informovat na schůzkách rodičů a Strana 14 z 25

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část I: Všeobecná ustanovení http://ec.europa.eu/llp 1 Obsah PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ČÁST I 1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP)...

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI... 6 1.1. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND... 6 1.2. STRUKTURÁLNÍ

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Projekty 2004 Česká republika Leonardo da Vinci 2 Obsah: 3 1. Program Leonardo da Vinci...... 4 2. Hodnocení kvality projektů mobility... 5 3. Hodnotící formulář...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově. Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek Lukáš Heger

MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově. Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek Lukáš Heger MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek Lukáš Heger MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více