Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci. Projekty mobility 2006 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci. Projekty mobility 2006 Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty mobility 2006 Česká republika Národní agentura pro evropskévzdělávací programy (NAEP) Program Leonardo da Vinci Dům zahraničních služeb MŠMT Na Poříčí 1035/ Praha1

2 Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 4 2. Pečeť kvality Projektů mobility 5 3. Hodnocení kvality projektů 7 4. Hodnotící formulář 8 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 14 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 18 Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 21 Kontakty : Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

3 1 Program Leonardo da Vinci 2 Pečeť kvality Projektů mobility Program Leonardo da Vinci je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Je určen školám, podnikům, profesním komorám, agenturám, úřadům a všem veřejným i soukromým institucím zapojeným do výše uvedené oblasti. Rok 2006 byl posledním rokem druhé fáze programu, která byla zahájena Rozhodnutím Rady EU 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999 a byla vyhlášena na období až Pro zvyšování kvality projektů, jejich udržitelnost a propagaci programu probíhá již od roku 2001na národní úrovni oceňování kvalitních projektů českých předkladatelů. Oceněné projekty obdrží certifikát Pečeť kvality a stávají se příkladem dobré praxe pro ostatní předkladatele. Ze 190 projektů realizovaných v období Výzvy 2006 se v konečné fázi ucházelo o udělení pečetě v tomto sedmém ročníku 17 projektů zaměřených na různé cílové skupiny. Program Leonardo da Vinci Cílem programu v daném období bylo zlepšovat dovednosti a kompetence osob v počátečním odborném vzdělávání na středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zlepšovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce a usnadňovat přístup k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení, zavádět inovativní přístupy a celkově zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání. Programu se účastnili žáci a studenti, manažeři, zaměstnanci procházející odborným školením i nezaměstnaní. Jednou z aktivit programu Leonardo da Vinci pro celé období jsou Projekty mobility. Jedná se o odborné stáže či výměnu zkušeností v zahraničí. Odborné stáže zahrnují zahraniční pracovní praxe v evropských podnicích a institucích. Stáží se mohli ve Výzvě 2006 účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání, studenti vysokých škol, mladí pracovníci, čerství absolventi a mladí nezaměstnaní lidé. Výměny zkušeností byly určeny manažerům lidských zdrojů, učitelům, lektorům, osobám odpovědným za odborné vzdělávání, kariérovým poradcům a jazykovým specialistům. V roce 2006 bylo schváleno a finančně podpořeno 190 projektů v rámci kterých bylo uskutečněno stáží a výměn. Přehled hodnocených projektů: číslo projektu název projektu předkladatel CZ/06/A/PL/ CZ/06/A/PL/ CZ/06/A/PL/ Zahraniční stáže pro zlepšení odborných dovedností v ekonomice Navazující odborná stáž znevýhodněných žáků Projekt evropských odborných stáží Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko- -německých výměn mládeže Tandem CZ/06/A/EX/ Vinná škola II. Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace CZ/06/A/PL/ Evropská tolerance a integrace, evropské hotelnictví Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace Střední odborné učiliště, Hluboš Pečeť kvality Projektů mobility CZ/06/A/PL/ Poznávání nových technologií a zlepšování odborných zručností Rozvoj a podpora profesních zkušeností na základě spolupráce se zahraničním partnerem Mladí lidé a telekomunikace Bánská Bystrica, Kraków a Drážďany 2006/2007 CZ/06/A/EX/ Slezská diakonie Český Těšín CZ/06/A/PL/ Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace 4 5

4 číslo projektu název projektu předkladatel CZ/06/A/PL/ NEW WAY NEW MAN Ostravská univerzita v Ostravě CZ/06/A/PL/ CZ/06/A/EX/ CZ/06/A/PL/ Evropské zkušenosti v gastronomii a turismu Evropské výměnné stáže poradenských pracovníků Academia 2007 Evropské mobility komplexní rozvoj odborných kompetencí za pomoci nově získaných znalostí a doved Rozvíjení profesních dovedností u sousedů v Polsku a na Slovensku Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Institut pedagogicko- -psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace 3 Hodnocení kvality projektů Hodnocení a vyhlášení nejlepších projektů mobility zvyšuje prestiž nejen samotných projektů, ale i práce překladatelských institucí. K hodnocení projektů dochází až po jejich celkovém uzavření po ukončení období Výzvy, které je stanoveno na 2 roky. Každý projekt je posuzován dvěma nezávislými experty na základě popisů projektů zaslaných samotnými předkladateli, dále na základě závěrečných zpráv projektů, zpráv účastníků stáží, vydaných certifikátů a další dokumentace svědčící o průběhu a výsledcích projektu. Pro zachování jednotného postupu je využíván hodnotící formulář, ve kterém jsou pevně stanovena kriteria pro hodnocení a bodová škála. Maximální možný počet dosažených bodů je 100 od každého hodnotitele, výsledné bodové ohodnocení je dáno aritmetickým průměrem obou hodnocení a je doplněno souhrnnou textovou zprávou expertů. Pečeť kvality Projektů mobility CZ/06/A/PL/ CZ/06/A/PL/ CZ/06/A/EX/ CZ06/A/EX/ Stáž absolventů Fakulty restaurování v restaurátorském ateliéru v Německu Celoživotní vzdělávání a evropský trh práce Standardy pro rozvoj kompetencí v CNC profesích Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování CC Systems a. s. DC Vision, s. r. o., Opava CZ/06/A/PL/ Řemesla v EU Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Obsah hodnocení je zaměřen na tyto základní oblasti: uplatnění inovativních postupů kvalita realizace a řízení projektu výsledky, přínosy a jejich uplatnitelnost udržitelnost projektu v kontextu další spolupráce a šíření výsledků Na základě výsledků byly vybrány 3 nejlepší projekty a jejich realizátorům bylo předáno ocenění na každoroční diseminační konferenci Projektů mobility programu Leonardo da Vinci. Hodnocení kvality projektů 6

5 4 Hodnotící formulář PROGRAM LdV Pečet kvality 2006 posílení šancí na trhu práce uplatnitelnost výsledků účastníkem 10 hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v partnerských organizacích: nová kurikula, výukové materiály včetně jazykových (slovníky, terminologie), metodiky zkoušek, systémy kvalifikací atd. 5 Číslo projektu: přínos nad rámec organizace, pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace 5 Název organizace: Celkové hodnocení C (součet bodů) 35 Bodová škála: 100 D) UDRŽITELNOST PROJEKTU Hodnotící formulář A) INOVACE Zhodnoťte míru inovace zakomponované do projektu: Počet bodů jak vysoká je nově přidaná hodnota projektu, nové možnoti a perspektivy 5 jakým způsobem projekt přispěl k vytvoření nových metod, nástrojů, přístupů či zlepšení stávajících metod 5 Celková hodnocení A (součet bodů) 10 B) KVALITA V REALIZACI A ŘÍZENÍ PROJEKTU Zhodnoťte proces realizace projektu ve smyslu jednotlivých kroků a použitých nástrojů: Počet bodů zajištění projektu po obsahové stránce (přípravné návštěvy atd.) ve spolupráci s partnery 10 výběr a příprava účastníků 5 organizace (zajištění dopravy, ubytování, pojištění) a monitorování jednotlivých stáží/výměn, tutoring, mentoring 10 Zhodnoťte do jaké míry: Počet bodů je projekt součástí střednědobé a dlouhodobé strategie předkladatele (kontrahenta), je zajištěna udržitelnost na úrovni řízení/monitoringu 5 je zajištěno šíření výsledků projektu i po jeho ukončení, pokračuje spolupráce s partnery po skončení projektu a bez příspěvku LdV - dle ZZ 5 přesvědčil projekt relevantní orgány v rámci diseminační strategie o potřebě a přínosu programu a případně získal podporu pro pokračování projektových aktivitdle ZZ 5 Celkové hodnocení D (součet bodů) 15 Souhrnné hodnocení A) Inovace 10 B) Kvalita v realizaci a řízení projektu 40 C) Výsledky a přínosy 35 D) Udržitelnost projektu 15 Hodnotící formulář validace, certifikace a evaluace výsledků projektu 5 diseminace výsledků a zkušeností 10 CELKOVÝ SOUČET BODU 100 Celková hodnocení B (součet bodů) 40 Příklady dobré praxe C) VÝSLEDKY A PŘÍNOSY Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: Počet bodů pro účastníky stáží (PLM,IVT) pro účastníky mobilit (VETPRO) získání nových profesních dovedností získání nových poznatků v oblasti OV, řízení lidských zdrojů a kariérního poradenství 10 prohloubení jazykových, interkulturních a sociálních dovedností konkrétnost a relevance výsledků pro účastníka 5 V případě, že v některém ze čtyř hodnocených kritérií považujete nějakou aktivitu za mimořádně přínosnou/inspirativní/podnětnou, popište ji do příslušných polí: A Inovace B Kvalita v realizaci a řízení projektu C Výsledky a přínosy D Udržitelnost projektu 8

6 Shrnutí zpráv hodnotitelů 10 5 Shrnutí zpráv hodnotitelů Ze zpráv hodnotitelů lze vyčíst informace, které jsou společné většině projektů, především v oblasti výsledků a přínosu. Realizace projektů přináší obohacení pro obě strany, jak pro samotné účastníky stáží tak i pro zapojené organizace a jejich partnery. K dosažení stanovených cílů je potřeba pečlivá příprava a zajištění kvalitní náplně stáží. Přínosy pro účastníky Předkladatelé vidí přínos pro účastníky v několika rovinách: odborné, jazykové i sociokulturní. Projekty významným způsobem přispívají k odbornému i osobnostnímu rozvoji jednotlivých účastníků rozšíří si odbornou slovní zásobu, seznámí se s novými postupy, technologiemi a materiály, učí se zvládat pobyt v cizím prostředí a starat se sami o sebe. Někteří z účastníků pochází ze sociálně slabého prostředí a mají první možnost vycestovat do zahraničí. Stážisté získají zkušenosti z reálného pracovního prostředí a tím i sebevědomí a motivaci k dalšímu studiu a sebevzdělávání. Pobyt v zahraničí je přínosem i z hlediska inspirace a motivace k další práci. Přínosy pro zapojené organizace Přestože se jedná o jednostranné projekty mobility, přínos zaznamenaly i partnerské organizace. Dochází k výměně cenných zkušeností a navazování nových kontaktů. Vytváří se sítě spolupráce mezi jednotlivými institucemi a sociálními partnery. Nabyté zkušenosti v oblasti realizace projektů napomáhají dalšímu rozvoji projektové spolupráce na vyšší úrovni. Ze strany škol lze přínos spatřovat v rozvoji spolupráce s firmami, zřizovateli a dalšími nadřízenými orgány. Nové metody se stávají součástí vyučovacích osnov v odborných předmětech. Školy si vytváří nový systém vzdělávání. Zvyšuje se prestiž škol, odborné stáže se stávají motivačním prvkem při náboru nových žáků. Získané zkušenosti se stávají podnětem k vybudování nových odborných učeben nebo pro změnu interiéru škol. Odborné stáže jsou zahrnovány do plánu celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Přínos pro odborné vzdělávání Projekty výměny zkušeností zajišťují každoroční přísun novinek v dané oblasti na mezinárodní úrovni. Především v oblasti nových metod a postupů. Jednou z často jmenovaných metod je jazyková animace při rozvoji odborné slovní zásoby. Znalosti a dovednosti jsou prostřednictvím partnerů předávány dále. Účastníci stáží se stávají propagátory nových trendů a výukových metod. 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů

7 V listopadu 2009 se konala v Berouně každoroční diseminační konference Projektů mobility programu Leonardo da Vinci, na které byly nejlepší projekty realizované v rámci Výzvy 2006 oceněny Pečetí kvality. Zástupci organizací společně s účastníky stáží zde poutavou formou prezentovali své konkrétní zkušenosti získané v zahraničí. Řemesla v Evropské unii Střední škola strojní, stavební a dopravní Truhlářská 360/3, Liberec II Pečetí kvality byly oceněny tyto projekty a instituce: Evropské zkušenosti v gastronomii a turismu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35, Brodce Evropské výměnné stáže poradenských pracovníků Academie 2007 Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

8 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35, Brodce přijímající organizace nás přiměly k novému pohledu na nutnost vlastní prezentace před novými partnery. Dále se ukázalo nezbytné přesné vydefinování podmínek a okolností zahraniční spolupráce, která musí být oboustranně prospěšná, aby byla trvale udržitelná. CZ/06/A/PL/ Evropské zkušenosti v gastronomii a turismu Ukazatel II: Kvalita v realizaci a řízení projektu Nejdůležitější rysy projektu v jeho etapách Ukazatel I: Inovace Charakteristika projektu z inovativního hlediska Projekt Evropské zkušenosti v gastronomii a turismu pokračoval a zkvalitnil projekty mobilit žáků naší a partnerské české školy, které v rámci programu Leonardo da Vinci realizujeme od roku Důležitým inovativním prvkem bylo zdokonalení modelu výběru žáků a jejich zařazení ke vhodné přijímající organizaci. Cílem bylo začlenit do týmů připravujících se na stáž co nejvíce zájemců a vlastní výběr stážistů učinit nejen na základě výchovně vzdělávacích výsledků, ale také na základě zvládnutí samotné přípravy každého žáka. Jako prioritní s ukázalo využívání motivačních prvků v práci se skupinou, velkou výhodou pak byl větší počet žáků připravených absolvovat stáž a připravených na roli náhradníků. Nejzásadnějším inovativním prvkem však byla změna přijímajících partnerských organizací. V Německu to bylo ukončení spolupráce s OS Babenhausen, kde se začal významně projevovat odlišný pohled na způsob dosahování cílů stáže a byla navázána spolupráce a následně úspěšně realizován projekt na hotelové škole ve Wiesau. Tato škola projevila velký zájem o rozvoj spolupráce a důležitým integračním prvkem je velmi podobná oborová skladba našich škol. Nově byla stáž rovněž realizována v italské Senigallii, kde se pro nás partnerskou organizací stala prestižní hotelová škola Istituto Professionale Di Stato Alfredo Panzini. Do realizace projektů jsme získali velmi atraktivního partnera ochotného dlouhodobě spolupracovat v oblasti zahraničních kontaktů při naplňování výchovně vzdělávacích cílů. Možnosti / perspektivy Inovace projektu přinesla i novou perspektivu z hlediska zaměření školy. Změnou v koncepci partnerských přijímacích organizací v Německu a Itálii se náš projekt začal orientovat k naplňování obsahu stáží v rovině zaměřené regionálnímu cestovnímu ruchu cílových destinací, nejen na gastronomii. To se stalo i jedním z důležitých momentů i pro rozhodnutí vedení školy rozšířit oborovou skladbu o obor aktivní pro regionální cestovní ruch. Takový obor byl následně opravdu zaveden, a to od pod názvem Služby cestovního ruchu. Přípravy a realizace stáží mohou nadále ovlivňovat obsah nového studijního oboru a významně zkvalitňovat profesní přípravu žáků všech oborů školy. (Vytvoření nových metod, nástrojů, přístupů či zlepšení stávajících metod) Řada nových pohledů na obsah stáží zdokonalila postup práce se zájemci o stáž a zkvalitnila průběh jazykové, kulturní a odborné přípravy žáků pro širší počet uchazečů. Nové Příprava Pro výběr cílových zemí a partnerských organizací byla rozhodující dobrá zkušenost z minulých projektů. Přípravy realizace stáží využily ověřeného modelu, posunuly se však na vyšší kvalitu. Zájemci aktivně absolvovali cílenou kulturní, pedagogickou a jazykovou přípravu, zaměřenou zejména na seznámení s obsahem a cílem stáže a na zvládnutí běžných pracovních i společenských situací a řešení krizových situací. Hlavním prvkem bylo začlenění do týmů připravujících se na stáž co nejvíce zájemců a důraz na kvalitu obsahu přípravy. Výsledný výběr stážistů se učinil se zřetelem na zvládnutí přípravy jednotlivce. Jako zásadní se projevila motivace žáků a kvalita práce se skupinou, velkou výhodou pak byl větší počet žáků připravených absolvovat stáž a připravených na roli náhradníků. Realizace Projekt Zkušenosti v gastronomii a turismu naplnil cíle programu v oblasti zlepšení dovedností a kompetencí žáků v počátečním odborném vzdělávání a zapojilo se do něho 46 žáků SOU Horky nad Jizerou a partnerské školy SOŠ a SOU v Praze Čakovicích. Projekt nedoznal zásadních změn oproti záměru. Absolvovali ho žáci učebních oborů cukrář, kuchař číšník, provoz služeb, zemědělec a nástavbového studia Podnikání. Stáž na Slovensku Stáž na Slovensku probíhala v období od do Zúčastnili se jí především žáci, kteří neměli zkušenost s vycestování do zahraničí a dále žáci s vývojovými vzdělávacími a výchovnými poruchami. Příbuzný slovenský jazyk jim stáž usnadnil. Přijímající organizací byl Hotel FIS ve Štrbském Plese s mezinárodní klientelou. Žáci zde poznávali specifika cestovního ruchu v zimním období a ve vysokohorském prostředí. Skupina stážistů byla složena z žáků učebních oborů kuchař-číšník, provoz služeb a cukrář. Žáci vykonávali praktické činnosti podle vlastní odbornosti v pracovních směnách při přípravě pokrmů a cukrářských výrobků, na obsluze v hotelové kuchyni, restauraci Hotelu FIS, kavárně a vinárně, i na exkluzivní Kolibě zaměřenou na speciality slovenské kuchyně. Ve volném čase mohli žáci bezplatně využívat sportovního zázemí hotelu, což přispělo i k prevenci negativních jevů a posilování zdravého životního stylu. Stáž v Itálii Stáže v Itálii se zúčastnilo deset žáků s výukou anglického jazyka v období od do v restauracích, hotelích a cukrárně. Hlavním specifikem bylo získání dovedností při přípravě italské kuchyně, specialit z ryb a mořských plodů a národních cukrářských výrobků. Žáci poznávali organizaci cestovního ruchu v přímořském rekre

9 ačním středisku. Stáž na podnicích koordinoval partnerský Vzdělávací institut pro hotelnictví a turismus v Senigallii. Pozornost byla věnována i volnočasovým aktivitám, proto stáže pomohly i při výchově problémových žáků učebních oborů a v prevenci proti negativním jevům u mládeže. Pro žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy byla stáž významnou pozitivní motivací k dosahování lepších výsledků. Stáž v SRN, Wiesau V SRN byla realizována stáž od do Zúčastnilo se jí dvanáct žáků oborů kuchař číšník, provoz služeb a nástavbového studia podnikání v oboru. Žáci první týden pracovali ve cvičných kuchyních partnerské Odborné školy Wiesau, poté byli zařazeni do směn ve čtyřhvězdičkovém hotelu Admira a tříhvězdičkovém hotelu Stadtkrug ve městě Weiden v Bavorsku. Zde pracovali ve funkci recepčních, pokojských, při obsluze v restauraci a při přípravě pokrmů v kuchyni. Stáž v Rakousku Stáže v Rakousku absolvovalo čtrnáct žáků v zemědělských farmách, v penzionu a v restauracích v oblasti Wachau v období od do Žáci se v reálných podmínkách učili zejména provozování agroturistiky, která je významnou oblastí cestovního ruchu této části Rakouska. Činnost podnikatelů koordinoval MěÚ Furth bei Göttweig. Účastníci stáží byli ubytováni a stravováni v penzionech, v hotelích, v hostitelských rodinách podnikatelů či v domově mládeže školy v Kremsu. Žáci se začlenili do chodu podniků veřejného stravování restaurací, kaváren, cukráren, do školní kuchyně Vinařské školy a do výroby místních vinařských závodů, kde se podíleli na sklizni a zpracování hrozna a provozů agroturistiky. Využití v praxi Škola pokračuje v ověřeném organizačním modelu projektu. S tradičními partnery byly připraveny a realizovány stáže na Slovensku a Rakousku. Záměry cílené do oblasti cestovního ruchu vyústily do úspěšných realizací stáží s novými partnery, a to se školou Istituto Profesionale di Stato Alfredo Panzini v Italské Senigallii se Střední odbornou školou v bavorském Wiesau (konkrétně s oborem turistický a hotelový management) a přinesly také rozšíření a přijímající organizaci v německu hotelovou školu ve Weidenu. Pro partnerskou školu SOŠ a SOU Praha Čakovice připravujeme stáže v německy mluvících zemích a tato škola recipročně pro naše žáky stáže v anglicky mluvící zemi (Kypr). Diseminace V rámci školy se uskutečnily besedy účastníků po návratu ze stáží při vyučovacích hodinách občanské nauky a cizích jazyků s ostatními žáky za použití videofilmů a fotografií ze stáží. Informace o obsahu a fotogalerie byla prezentována na webových stránkách školy. Články a fotografie z průběhu stáží a jejich výsledků byly publikovány v regionálním tisku. V rámci celoživotního vzdělávání na seminářích Školy obnovy venkova při SOU pro Středočeský kraj, starosty, pracovníky a zastupitele obecních úřadů a pro podnikatele z venkova byla podána informace o zkušenostech z realizace stáží využitelných pro samosprávu a podnikání na venkově. V neposlední řadě škola poskytuje poradenskou i lektorskou činnost ostatním subjektům ve školství majících zájem o zapojení do programů Leonardo da Vinci. Ukazatel III: Výsledky a přínosy Výsledky a přínosy pro partnerství Zkušenosti získané ze stáží byly využity při tvorbě školních vzdělávacích programů naší i partnerské německé školy. Projekt napomohl rozvoji osobních a pracovních vztahů mezi žáky, školami, podnikateli a zástupci institucí pěti zemí EU, např. osobní návštěvy, odborné exkurze, brigády, cizojazyčná korespondence, poznávací zájezd pro žáky do Rakouska. Výsledky a přínosy pro účastníky projektu Zahraniční stáž zlepšila dovednosti a klíčové kompetence žáků. Zejména se zkvalitnila výchovná složka, což je u žáků učebních oborů velmi významné. Rozvinula se jejich samostatnost, ale zároveň pochopení týmové spolupráce, sebedůvěra, přizpůsobivost a zájem o sebevzdělávání. Též se zlepšily odborné a jazykové dovednosti absolventů stáží. Žáci získali zkušenosti v oblasti gastronomie, turismu, zemědělství a každodenního života ve čtyřech evropských zemích. Díky zahraničním stážím nacházejí absolventi školy bezproblémové pracovní uplatnění u nás i v zahraničí. Výsledky a přínosy nad rámec partnerství Předáváme zkušenosti i dalším školám a zájemcům o realizaci zahraničních stáží v rámci programu Leonardo da Vinci, dále při celoživotním vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou v Regionální škole rozvoje venkova a v rámci hospodářské a agrární komory. Ukazatel IV: Udržitelnost Zahraniční stáže jsou součástí základní filozofie školy a nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce. Stáže do čtyř zemí byly realizovány dle projektu bez personálních změn v jejich průběhu. Zkušenosti ze stáží jsou šířeny dle propracovaného harmonogramu. Stážisté seznamují spolužáky s průběhem stáží ihned po návratu a tím je motivují k zájmu o stáže následující. Žáci prezentují výsledky stáží rodičům, pedagogům a hostům školy při různých akcích. Podle nabytých zkušeností zavedla naše škola nový studijní obor Služby cestovního ruchu a německá škola Management v hotelnictví a turismu. Naše školy následně metodicky pomohla partnerské škole ve Wiesau (SRN) při jejich prvním předložení projektu Leonardo da Vinci a přijala 12 německých žáků na stáž. Předložili jsme projekt se stejnými partnery i v následujícím roce. Vyvrcholením partnerství se stal Evropský den, který naše škola uspořádala v květnu 2009 a kterého se aktivně zúčastnili zástupci všech partnerských organizací. Evropský den byl uspořádán u příležitosti 10. výročí podávání projektů v rámci programu Leonardo da Vinci

10 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Truhlářská 360/3, Liberec II CZ/06/A/PL/ Řemesla v EU k posouzení do soutěže o Pečeť kvality. Ukazatel I: Inovace Charakterizujte prosím Váš projekt z inovativního hlediska. Nově získaná hodnota projektu spočívá v rozšiřování oborů vzdělání, které se zúčastňují stáže. Přínos a zvyšování přidané hodnoty spočívá v seznamování našich žáků s prostředím výkonu své profese v jiném státě a také s pochopením nutnosti studovat cizí jazyky pro nezbytnost v tomto jazyce komunikovat. Dalšími projekty se stále zvyšuje počet účastníků, kteří získají tuto zkušenost. To má několik kladných aspektů, které se potom promítají do výsledného efektu. Zastoupení většího počtu profesí, zvyšuje i počet žáků, kteří ve styku se svými vrstevníky získají zprostředkované zkušenosti, o které se s nimi účastníci podělí. Jde především o zkušenosti, které vyplývají z jiných nároků na prováděnou práci, její kvalitu, vztah k zákazníkovi a zvláště využívání cizího jazyka. Vezmeme-li v úvahu, že se většinou jen velmi pomalu naši zaměstnanci a živnostníci přibližují, především svojí technologickou kázní a kvalitou odevzdávané práce, úrovni obvyklé v západní Evropě, má projekt dalekosáhlý význam. Projekt nevytváří nové postupy a metody, ale pomocí zkušeností získaných účastníky má zmenšit rozdíl mezi potencionálními zaměstnanci na různých trzích práce. Musíme si uvědomit, že i zkušení učitelé mají vžitý jistý stereotyp výuky, který často nepomáhá plně tomu, aby se výrazně zlepšovalo pochopení nutnosti stálého dodržování kvality a správných postupů při jednotlivých pracovních operacích. Žáci, kteří získají novou zkušenost, mají v praxi daleko lepší předpoklady k tomu, aby se lépe zapojili do trendu sbližování úrovně pracovních sil. Ukazatel II: Kvalita v realizaci a řízení projektu Popište prosím nejdůležitější rysy projektu ve všech jeho etapách. Příprava projektu začala vzájemnou schůzkou, na které zástupci partnerských organizací předložili své představy o další spolupráci. Vzájemná výměna názorů pak vytvořila rámec podmínek, za kterých je možné stáž uskutečnit. V samostatné části následně vysílající organizace vybírala účastníky, doprovod a zajišťovala seznámení účastníků se společenskými a kulturními odlišnostmi a připomněla základní fráze i odbornou terminologii v německém jazyce. Celý projekt č. CZ/06/A/PL/ Řemesla v EU probíhal ve všech třech bězích bez komplikací. Oproti původnímu záměru nedošlo k žádným změnám. Doprava účastníků byla řešena mikrobusem a dohled zajišťoval pedagog, který má znalosti jazyka přijímající země. Žádné problémy, které by vytvářely složité a těžko řešitelné situace nevznikaly také vzhledem k tomu, že se řídící pracovníci přijímající i vysílající organizace znají již mnoho let a navzájem znají i podmínky a možnosti partnerských organizací. Po ukončení výjezdu účastníci ve škole informují své okolí o zkušenostech z pobytu a praxe ve firmách SRN. Předávání informací má dlouhodobější působení a trvá i po ukončení studia. Každému účastníkovi projektu je o jeho účasti a získaných znalostech a zkušenostech předán certifikát Europass. O projektu a spolupráci s přijímajícími organizacemi a s národní agenturou informovala škola na svých internetových stránkách, kde uvedla obsahy projektu, obory technických vzdělávání, které se projektu zúčastnily, a další informace o průběhu stáže. S výsledky projektu škola seznámila veřejnost také na přehlídce středních škol a dalších aktivitách v rámci Libereckého kraje. Ve škole jsou poznatky mezi žáky šířeny především besedami účastníků i konkrétními ukázkami v rámci praktického vyučování. Ukazatel III: Výsledky a přínosy Uveďte prosím, jak byly konkrétně využity výsledky v rámci i mimo projektové partnerství. Přínos pro partnerství lze oprávněně považovat za mimořádný. Organizace, Řemeslnická komora kraje Frankfurt (O) SRN, výukové centrum ÜAZ Frankfurt (O) i naše škola, neustále prohlubují své partnerství a inovují možnosti jeho využití. Díky především dlouhodobé vzájemné spolupráci liberecké školy a ÜAZ Frankfurt (O) se naší škole daří rozšiřovat své partnerství i do dalších zemí zvláště Švédska. Vzdělávací zařízení spolupracují v řadě dalších aktivit např. granty ve Fondu Roberta Bosche, Česko-německý fond budoucnosti nebo programu SEQUA. Účastníkům, kterých bylo celkově 19, přinesl projekt jednoznačně možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Jsou to především získané zkušenosti a seznámení se s novými a u nás tak často nepoužívanými technologiemi, způsobem rozdělování práce dodržováním a hodnocením její kvality a přístup k zákazníkům. Význam má i získání certifikátu Europass v českém a německém jazyce. Dalším přínosem je motivace pro zlepšování sebe sama v možnosti využívání cizího jazyka a to i ve vazbě na postupné otevírání pracovního trhu v EU. Poznatky a pedagogické materiály a pomůcky od partnerů se projevují ve zvyšování kvality výuky. SŠ SSaD Liberec také využívá svých zkušeností z realizovaných projektů v rámci programu Leonardo da Vinci úspěšnými projekty v rámci jiných výzev. V posledních roce se jednalo o projekty podané do Visegrádského fondu a z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa programu přeshraniční spolupráce Cíl 3, a tím neustálé rozšiřování svých zahraničních kontaktů. Škola ale také zvládla vypracovat a realizovat projekt financovaný v rámci ESF OPRLZ a nyní uspěla ve výzvě z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a v programu Comenius

11 Ukazatel IV: Udržitelnost Charakterizujte prosím udržitelnost projektu a jeho prospěšnost. Je projekt součástí dlouhodobé strategie v rámci partnerství i nad rámec jeho aktivit? Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Členové realizačního týmu se během projektu neměnili. Šíření výsledků pobíhalo kontinuálně s postupujícím projektem i v návaznosti na projekty předcházející. Dřívější účastníci podobných projektů, kteří již ukončili docházku na SŠ SSaD v Liberci, přenášejí dále své zkušenosti získané v rámci projektu. Tímto způsobem se dlouhodobě šíří i prospěch, který si z absolvované stáže přinesli sami účastníci. Jejich postavení na trhu práce se získanými zkušenostmi zlepšilo. Tento trend se s dalšími projekty obdobného charakteru dále posiluje především tím, že se zvětšuje skupina zúčastněných stážistů a rozšiřuje se také skladba účastníků dle oborů vzdělání. Také pedagogové, kteří působili jako doprovodné osoby jsou stále zaměstnanci vysílající školy a mohou tak ve prospěch dalších žáků využívat své zkušenosti.. Spolupráce ÜAZ Frankfurt, frankfurtské řemeslnické komory a SŠ SSaD Liberec probíhá i mimo projekty, a to jak na úrovni vedení škol, sestavování plánů spolupráce na příští období, tak formou vzájemné výměny skupin žáků z různých stavebních oborů. Spolupráce s frankfurtskou řemeslnickou komorou pak probíhá především v oblasti jiných než stavebních řemeslech, což je po rozšíření školy z roku 2007 o strojírenské obory velmi perspektivní. Ze stejné představy jako projekt č. CZ/06/A/PL/134301, vyšel i projekt z části podpořený v roce 2007, ze kterého se realizovala pouze polovina ve spolupráci se švédskou školou SUF Hallsberg Stavební řemesla v Evropské unii. Druhá polovina, která měla být realizována ve SRN s ÜAZ Frankfurt nebyla národní agenturou podpořena. Organizace, které spolupracovali na zde hodnoceném projektu, realizovali kromě předchozího ještě společný projekt podpořený NAEP v roce 2008 Technická řemesla v Evropské unii. V současné době je podpořen a v přípravě projekt opět ve spolupráci s Alleskolan Hallsberg a ÜAZ Frankfurt Logistika na dopravním uzlu ve Švédsku a rovné příležitosti. Novoborská 372, Praha 9 - Prosek CZ/06/A/EX/ Evropské výměnné stáže poradenských pracovníků Academie 2007 Ukazatel I: Inovace Projekt Academia je realizován každoročně v rámci evropské spolupráce v síti Euroguidance. Hlavním účelem této sítě je posílení nadnárodních vazeb v sektoru kariérového poradenství a vzdělávání. Prostřednictvím stáží se do českého poradenského systému dostávají zkušenosti a odborné znalosti z jiných evropských zemích. Vedle toho stáže posilují vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi zúčastněními organizacemi, což se jíž několikrát osvědčilo při realizaci jiných společných projektů a akcí. Spolupráce mezi partnery projektu Academia je již řadu let realizována i mimo rámec projektu ve formě výměně odborného know-how, studijních pobytů odborníků a realizaci společných projektu v oblasti kariérového poradenství. Tato spolupráce bude jistě pokračovat. Nicméně má podpora programu LdV v oblasti mobilit neocenitelný význam, protože umožňuje zapojení velice širokého spektra partnerů a účast velkého počtu odborníků na stážích, což by bez grantové podpory nebylo možné realizovat v takovém měřítku. Kariérové poradenství je oblast, která v současné době prochází v evropských zemích velice dynamickým vývojem. Proto je hlavní hodnotou realizovaného projektů získání přímých informací o charakteristikách těchto procesů. Jedna se zejména o: odborné kompetence a profesní kvalifikace poskytovatelů kariérového poradenství (v některých zemích je kariérové poradenství tradičně zakotveno v oboru psychologie, v jiných v pedagogice; kvalifikační požadavky pro poskytovatelé kariérového poradenství se v jednotlivých zemích značně liší); organizaci poskytovaných služeb s ohledem na jednotlivé cílové skupiny (v ČR je kariérové poradenství pro žáky a studenty škol poskytováno ve značně míře v sektoru zaměstnanosti, v sektoru školství je zpravidla propojeno s pedagogicko-psychologickým a výchovným poradenstvím); zajištění a využívání informačních zdrojů a ICT prostředků; obsah, postupy a nástroje kariérového poradenství (specifické zaměření na zájmy, nadání, schopnosti a životní situaci uživatelů). Účastníci stáží získali možnost poznat odlišné přístupy ke zmíněným hlavním oblastem kariérového poradenství a posoudit jejich účinnost v českých podmínkách. Tyto poznatky a zkušenosti jsou cenné zejména ve vztahu k organizaci poradenské práce za součinnosti různých poskytovatelů a subjektů: učitelů, výchovných poradců, psychologů a speciálních 20 21

12 pedagogů ve školách a v školských poradenských zařízeních, informačních a poradenských středisek úřadů práce a neziskových organizací. Ukazatel II: Kvalita v realizaci a řízení projektu Hostitelské organizace byli vybrané v rámci spolupráce v síti Euroguidance v předchozích letech, která zajistila, aby složení evropského partnerství Academia zahrnovala vedoucí organizace v kariérovém poradenství ze zapojených zemích. Úkolem partnerů v hostitelských zemích bylo zajistit program stáže včetně návštěv příslušných poradenských organizací specifických pro každý ze zúčastněných států. Zásadními kritérii pro výběr účastníků byla praxe poradců v oblasti kariérového poradenství a jazykové znalosti. V rámci projektu proto nebyla zabezpečená dodatečná jazyková příprava. Dlouho před výjezdem obdržel každý účastník podrobné informace o profesním prostředí cílové země. Obecně byli programy stáží stavěné tak, aby umožnily účastníkům získat co nejširší spektrum zkušeností s poradenským systémem hostitelské země. Partnerské organizace hostitelů zajistily realizaci stáží odpovídající struktuře jejich poradenských systémů a obsahu poskytovaných služeb. Odborné vedení stáží bylo v gesci hostitelů. Programy jednotlivých běhů byly známy dlouho před samotnou realizací. Účastníci si tak mohli volit konkrétní běh ne jenom na základě hostitelské země, ale také na základě nabízeného programu stáže. Každý účastník stáže uzavřel cestovní připojištění, což bylo podmínkou dle smlouvy o stáži. Dopravu zajišťovali účastníci ve vlastní režii. Ubytování bylo zajištěno ve spolupráci s hostitelskou organizaci. Tam kde náklady na ubytování převyšovaly dané finanční možnosti si účastníci zajistili ubytování sami v hotelech nižší cenové relace. Zprávy ze stáži jsou přístupné na webových stránkách vysílající organizace Vedle toho jsou informace o realizovaných stážích umístěné na stránkách evropského koordinátoru projektu Academia Academia Academie de Strasbourg ve Francii Další významnou formou diseminace je založení pracovní skupiny kariérového poradenství IPPP ČR, která zahrnuje do svých úkolů zajištění odborné výměny mezi Českou republikou a zahraničím právě prostřednictvím účastníků stáži Academia. Ukazatel III: Výsledky a přínosy Hlavním účelem partnerství Academia je posílení nadnárodních vazeb v sektoru kariérového poradenství a vzdělávání. Prostřednictvím stáží se do českého poradenského systému dostávají zkušenosti a odborné znalosti z jiných evropských zemí. V rámci projektu bylo vysláno všech sedm poradců, jak bylo původně plánováno. Program stáží ve všech hostitelských zemích nabídl bohaté možnosti pro komparaci jak poradenských systémů v jednotlivých zemích, tak i individuální náplni práce poradců. Ve většině případů účastníci měli možnost nahlédnout do skutečné poradenské praxe a posoudit tak profesní úroveň, kvalitu a zaměření využívaných technik a postupů. Stáže byly také velmi cennou příležitosti k zdokonalování jazykových dovedností. Každý z účastníků poskytl prezentaci poradenského systému v ČR v angličtině a vedle toho se zúčastňoval diskusí ve skupině. Stáží se zúčastnili poradci z celé Evropy, což naskytlo vzácnou možnost pracovat v národnostně a kulturně smíšených týmech. Svojí náplní poskytly stáže značný přínos ve smyslu možností přenosu odborného know-how v oblasti kariérového poradenství. Účastníci stáže se mohli dozvědět o regionální spolupráci Finska a Švédska v oblasti nejen vzdělávací a kulturní, ale i v politické a ekonomické (např. rovnocenné pracovní příležitosti). Práce ve skupinách naskytla možnost srovnávat jednotlivé národní poradenské a vzdělávací systémy mezi sebou. Tato činnost byla z hlediska účastníků velmi obohacující. Poslední den byla zpravidla realizována evaluace stáže. Účastníci se znovu vrátili ke svým poznámkám za jednotlivé dny a zhodnotili a setřídili si poznatky získané za celý týden. Na závěr sdíleli svoje zážitky a pocity z celého pobytu. Toto sdílení bylo dle výpovědí účastníků opravdu výjimečné a naplnilo je silným prožitkem ocenění jejich snažení a práce. Zajímavé a poučné bylo sblížení s tak rozmanitou a zároveň jednotnou skupinou odborníků z různých částí Evropy. Účastníci měli možnost seznámit se s norským modelem podpory minorit, který se snaží postavit především na velmi rychlém a dokonalém zvládnutí norského jazyka, a to již od nejútlejšího věku. Dále se seznámili s gender problematikou a strategiemi rovných příležitostí. Strategický plán pro vyrovnání příležitostí využívá prvků pozitivní diskriminace, programy na podporu volby netradičních oborů (z hlediska gender) a programy proti domácímu násilí, což jsou pro českou poradenskou realitu velice důležitá témata. Účastníci navštívili v Norsku národní centrum pro multikulturní výchovu a seznámili se s projektem zaměřeným na podporu úspěšnosti studentů z etnických minorit na střední škole. Účastníci také navštívili školu, která poskytuje základní vzdělání imigrantům, včetně dospělých, kteří mnohdy nemají se školou vůbec žádné zkušenosti a jejich znalost jazyka je minimální. Jejím cílem je připravit žáky na vstup do hlavního vzdělávacího proudu. Práce ve skupinách na téma problematika minorit v jednotlivých zemích, ze kterých účastníci stáže pocházejí, zajistila výměnu příkladů dobré praxe. Skupinová práce byla zakončena prezentací výstupů. Skupinová práce zahrnovala také téma kariérového poradenství: sebereflexe a osobnostní rozvoj, uvědomělá volba vzdělávací cesty. Další relevantní poznatky poskytl projekt na podporu spolupráce školského systému a podnikatelské sféry, který podporuje přímou a adresnou spolupráci jednotlivých školských a podnikatelských subjektů. Návštěva centra pro handicapované (centrum, kde se tito lidé mohou vzdělávat, navštívit rekvalifikační kurzy a pracovat v chráněných dílnách) zajistila náhled do praktik kariérového poradenství pro osoby se specifickými potřebami. Ve Španělsku navštívili účastníci univerzitu v Santiagu de Compostella, kde vyslechli přednášku o kariérovém poradenství pro studenty vysokých škol, které se zaměřuje na pomoc při hledání práce, orientaci na pracovním trhu, možnostech stáží, získávání praxe apod. Přínosy projektu z hlediska IPPP ČR, jako vysílající organizace, jsou především udržení stabilní a dlouhodobé mezinárodní spolupráce a zajištění kvalitních odborných poznatků ze zahraničí v poradenské praxi v ČR

13 Ukazatel IV: Udržitelnost Spolupráce mezi partnery projektu Academia je již řadu let realizována i mimo rámec projektu ve formě výměně odborného know-how, studijních pobytů odborníků a realizaci společných projektu v oblasti kariérového poradenství. Tato spolupráce bude jistě pokračovat. Projekt Academia je realizován v širším kontextu aktivit IPPP ČR v oblasti kariérového poradenství. Jedná se zejména o Evropskou síť politik v celoživotním poradenství (ELGPN), Národní poradenské fórum (NPF) a pracovní skupinu kariérového poradenství IPPP ČR. IPPP zajišťuje provázanost zmíněných aktivit také zapojováním účastníků stáži Academia do návazných aktivit v dalších projektech a kmenových činnostech organizace 24

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Projekty 2004 Česká republika Leonardo da Vinci 2 Obsah: 3 1. Program Leonardo da Vinci...... 4 2. Hodnocení kvality projektů mobility... 5 3. Hodnotící formulář...

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů

Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů Kompendium projektů 2010 Česká republika Kompendium projektů 2010 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o.

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Tematická zpráva. Střední odborné vzdělávání ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Střední odborné vzdělávání ve školním roce 2012/2013 ve školním roce 2012/2013 Praha, únor 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Současná situace ve středním odborném vzdělávání...4 3 Kurikulární reforma...7 3.1 Školní vzdělávací programy ve středním odborném vzdělávání...7

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ vypracovaná v rámci sub-projektu Programu švýcarsko-české spolupráce Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více