OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY TP Interier-Truhlářství Petr Tulajdan se sídlem Horymírova 2915/114, Ostrava-Zábřeh identifikační číslo: daňové identifikační číslo: CZ pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy TP-interier (dále jen prodávající ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen webová stránka ) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránekách Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačnín řádem a ustanoveními o ochraně osobních dat a že s nimi souhlasí Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění vydaného ŽÚ ostrava, č.j. ŽÚ/11693/PŘV ze dne Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.. 2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ 2.1. Na základě registrace, nebo bez registrace, podle toho který způsob kupující zvolí může kupující provádět objednávání zboží Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné V případě registrace kupujícího je přístup k uživatelskému účtu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

2 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA NÁKUP ZBOŽÍ 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách ww.tp-interiershop.cz má informativní charakter. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky-smlouvy kupujícího prodávajícímu a potvrzením objednávky-kupní smlouvy prodávajícím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího Stránky internetového obchodu prodávajícího obsahují informace o zboží s uvedením jejich jednotlivých cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek Obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář obchodu. Tento obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka ) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko koupit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ) Nabídka internetového obchodu je rozdělena na: prodej zboží na objednávku (plovoucí podlahy, obkladový kámen a jejich příslušenství), prodej zboží vyrobeného na míru na základě objednávky kupujícího (celý sortiment dveří) Prodej zboží na objednávku probíhá podle podmínek uvedených v bodě Objednání zboží ze sortimentu dveří, jeho výroba na míru podle zadaných parametrů objednavatele a následná koupě probíhá na základě potvrzené závazné objednávky- kupní smlouvy prodávajícím Kupující zvolí v objednávkovém formuláři parametry zboží ze sortimentu dveří a zašle jej prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Od prodávajícího obdrží kupující elektronicku cestou na svoji adresu potrzení objednávky, předfakturu a zálohovou fakturu. s termínrm její úhrady Záloha na koupi zboží zhotovoného na míru činí 75 % prodejní ceny. Objednávka na jeho výrobu je zadaná až po zaplacení zálohy kupujícím hotově, nebo převodem a připsáním částky na účet prodávajícího. Kupujícímu bude platba potvrzena em a zasláním daňového dokladu potvrzujícím přijetí platby na účet firmy Pokud kupující po závazném objednání zboží na míru, kupní smlouvou formou storna objednávku zruší po 3 dnech od objednání, vznikne mu povinnost zaplatit prodávajícímu TP interier smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného zboží Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu následujícími způsoby: - 2 -

3 v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Nové Vítkovice, Ostrava-Vítkoviceč.p 2963, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.účtu /0800 vedený u České Spořitelny (dále jen účet prodávajícího ) s variabliním symbolem, kterým je číslo objednávky Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3. odst obchodních podmínek ohledně povinnosti úhradit zálohu, případně celou kupní cenu předem za zboží ze sortimentu dveří, které je dodáváno rozměrově a designově na míru podle požadavků kupujícího U platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. U bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy Pokud využije k kupující k platbě bezhotovostní formu, uvede do variabilního symbolu platby číslo kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad fakturu s DPH ve výši stanovené zákonem o ZDPH. Daňový doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZBOŽÍ 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku v platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o koupi a dodávce zboží, které bylo zhotoveno, nebo upraveno podle požadavků a instrukcí kupujícího a na poskytování služeb, jestliže byly dohodnuty a od jejich sjednání uběhly 3 dny Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.odst.5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením 1829 odst. 1. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující písemně doporučeným dopisem na adresu sídla firmy prodávajícího Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy tato se od počátku ruší. Zboží je povinen kupující prodávajícímu vrátit do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal pokud se nedohodnou jinak Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal s originálním dokladem o koupi. Zboží vrácené kupujícím na dobírku nebude prodávajícím přijato Pokud bude vrácené zboží kupujícím nekompletní, používané či poškozené a nebude přiložen originální obal je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklou na zboží a tuto jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě že dojde k závažné technické chybě v provozu na e-shopu, neúplnými informací od výrobce jako jsou výrobní změny, které prodávající nemůže sám ovlivnit např: - 3 -

4 výpadkem ceny ( objeví se nulová cena ), výpadkem číslice v ceně a tím vznikne nepravdivá cena, kterou prodávající nemůže akceptovat, výpadkem důležitých informací u zboží a tím dojde k nepravdivým informací, které prodávající nemůže garantovat, pokud výrobce bez předešlého ohlášení zruší výrobu daného výrobku, a tím není možné objednané zboží dodat podle objednávky. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 6. PŘEPRAVA ZBOŽÍ 6.1. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem, nebo na jinou adresu než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení řidiči na místě Za škodu způsoben při přepravě zboží odpovídá dopravce Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv závad tyto zapíše do přepravního listu a neprodleně oznámí dopravci. Pokud porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít Zaslání zboží přepravní službou je zajišťováno prostřednictvím: České pošty smluvním dopravcem TOPTRANS vlastní dopravou prodávajícího TP-interier 6.7. Cena přepravy Českou poštou a TP interier se řídí ceníkem aktuálního v den objednávky Cena přepravy smluvním dopravcem TOPTRANS je kalkulována individuálně. Důvodem jsou požadavky dopravce na pečlivé zabalení a paletizaci přepravovaného zboží ze sortimentu dveří, podlah a kamene Cenu dopravy TOPTRANS včetně balného obdrží kupující na vyžádání v předfaktuře, kterou mu prodávají zašle elektronickou poštou na jeho ovou adresu spolu s potvrzením objednávky V případě, že kalkulovaná výše přepravy je ze strany kupujícího neakceptovatelná a kupující neprojeví o zboží po úpravě ceny zájem, bude objednávka ze strany prodávajícího po uplynutí 5-ti dnů zrušena. 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U DODANÉHO ZBOŽÍ 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku Prodávají odpovída za to, že zboží v době předání: má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle vzorku nebo předlohy, zboží je v odpovídajícím množství dle potvrzené objednávky, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

5 7.4. Pokud vada prodávané věci znamená podstatné porušení smlouvy, prodávající o ní před uzavřením kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět může se kupující domáhat: odstranění této vady opravou věci, odstraněním této vady dodáním nové věc, přiměřené slevy z kupní ceny Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy. 8. REKLAMAČNÍ ŘÁD TP INTERIER 8.1. Reklamační řízení Pro uplatnění reklamace stanovuje TP interier následující lhůty: Vady zjevné (např množstevní vady, jiné zboží, zjevně poškození apod.) kupující reklamuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží Při určování oprávněnosti reklamace u vad skrytých se vychází z technických a výrobních norem výrobců, platných norem ČSN a dalších. Vadu skrytou kupující reklamuje nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil, nejpozději však do 24 měsíců od data dodání Za okamžik uplatnění reklamace se považuje doba, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží Prodávající nebo jím pověřený pracovník potvrdí kupujícímu přijetí reklamace a do 30-ti kalendářních dnů reklamaci vyřídí, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak Kupující umožní prodávajícímu kontrolu vadného zboží. Neučiní li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou Reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit cenu za zboží uvedenou v kupní smlouvě Případné slevy z kupní ceny, nebo finanční vyrovnání za škody vzniklé kupujícímu vadným zbožím nebo prodávajícímu neoprávněnou reklamací budou poukázány formou dobropisu do 14 dnů od vyřízení reklamace Záruka na jakost Prodávající poskytuje na dodané zboží záruční lhůtu v délce 24 měsíců. Záručn lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží běží záručn lhůta ode dne dojití zbož do místa určení Záruční lhůta běží nepřerušovaně i po dobu, po kterou kupující nemohl užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škod na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány pokud se bude jednat o vady na zboží vzniklé: nesprávnou či neodbornou manipulací, záměrným poškozením, mechanickým poškozením, nesprávnou přepravou v případě, kdy přeprava není zajišťována přímo prodávajícím, běžným opotřebením. nesprávným skladováním, montáží a údržbou prováděné v rozporu s montážními a skladovacími podmínkami a návodem na údržbu výrobce, v důsledku nevhodného prostředí s vyšší nebo rozdílnou teplotou a vlhkostí (dveře, zárubně), rozdílnou barevností rámečků na zárubních a dveřích vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o vlastnosti charakteristické pro dýhu, zásahem do konstrukce výrobku (zkracování, hoblování dveří a obložkových zárubní apod.), délkové napojení dýhy na obložce, - 5 -

6 odlišnost v odstínu barvy kamene (odpovídá-li typ i kód smlouvě), rozměrové odchylce v rámci tolerance výrobce a primární vápenný výkvět 8.3. Reklamace nebude uznána rovněž v případě, že kupující potvrdil nesprávné znění či obsah závazné nabídky, protože kupujícím potvrzená závazná objednávka je jediným dokladem určeným pro vlastní výrobu a expedici zboží. 9. KOUPĚ ZBOŽÍ A JEHO MONTÁŽ NA SMLOUVU O DÍLO V RÁMCI NABÍZENÝCH SLUŽEB 9.1. Obchodní podmínky (čl. 1. až 8.) jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, kde TP interier vystupuje jako prodávají; a Smluv o dílo (dále jen Smlouva ) kde TP interier vystupuje v souvislosti s dodávkou zboží a jeho montáží v rámci nabízených služeb jako zhotovitel TP interier (dále jen jako Zhotovitel ) vypracuje na základě poptávky kupujícího po službách nabízených prostřednictvím e-obchodu v souvislosti s nákupem zboží ze sortimentu dveří a plovoucích podlah cenovou nabídku na montáže předmětu koupě. Pokud kupující (dále jako objednavatel ) nabídku akceptuje, je provedeno zaměření a projednány podmínky montáže jako jsou (příprava stavebních otvorů, plochy pro pokládku podlahy apod.) Po odsouhlasení cenové nabídky ze strany objednavatele připraví zhotovitel návrh smluvy o dílo, do které zapracuje údaje zjištěné při zaměření, včetně všech upřesňujících požadavků objednavatele (barva, rozměry, směr otevírání, vzhled, příčky, skla, příslušenství, požadované práce apod) vycházející z cenové nabídky Smlouva o dílo obsahuje údaje o předmětu díla, jako jsou místo realizace, cenu, termín plnění a podmínky za nichž budou práce na díle prováděny. Obsah smlouvy se může lišit od předchozích nabídek, popř. projektové dokumentace či výpisu prvků, které byly v cenové nabídce zpracovány pouze jako informativní Objednavatel podpisem smlouvy stvrdí, že si správnost údajů uvedených ve smlouvě přečetl, zkontroloval a s těmito souhlasí. Pokud nebude objednavatel před uzavřením smlouvy rozporovat údaje uvedené ve smlouvě, má se za to, že s těmito souhlasí a případné pozdější výhrady, nebo reklamace objednavatele po uzavření smlouvy jsou považovány za neoprávněné Objednavatel podpisem smlouvy prohlašuje, že je osobou oprávněnou nechat si dílo provést dle uzavřené Smlouvy, a že provedením díla nebudou dotčena práva třetích osob Objednavatel uhradí po podpisu smlouvy zhotoviteli zálohu ve výši 75 % ze sjednané ceny díla. Neuhradí-li objednavatel zálohu k termínu splatnosti, posouvá se sjednaný termín plnění o počet dnů prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak Věci, které jsou potřebné k provedení díla a které si opatřil zhotovitel, jsou až do zaplacení ceny díla objednavatelem v majetku zhotovitele. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedené dílo Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu smlouvy objednavateli Objednvatel splní svůj závazek zaplacením sjednané ceny za dílo v termínu splatnosti daňového dokladufaktury vystaveného zhotovitelem Vady zjištěné při předání jsou uvedeny do protokolu o převzetí díla objednavatelem. Vady neuvedené v písemném protokolu při předání díla nebudou zhotovitelem uznány Bezdůvodné průtahy při předání, nebo odmítnutí převzetí díla objednavatelem z důvodu drobných vad, ačkoliv je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání, zakládá zhotoviteli právo vystavit fakturu-daňový doklad za dodaný materiál (zboží) a provedené práce ve výši sjednané ceny a objednavatel je povinen ji uhradit Reklamace objednavatele na dodané zboží a služby zhotovitelem budou řešeny v slouladu s obchodními podmínkami TP interier část 7. a

7 9.13. Koupě zboží, jeho dodávka a montáž jsou při splnění podmínek uvedených v 48 zákona o dani z přidané hodnoty prováděny ve snížené sazbě DPH. Jejich splnění potvrdí objednavatel písemným Čestným prohlášením, které je nedílnou součásti smlouvy o dílo a daňového dokladu-faktury vystaveného zhotovitelem. 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Kupující po seznámení se s obchodními podmínkami a potvrzením této skutečnosti na objednávkovém formuláři si je vědom toho, že prodávají použije jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje ) za účelem realizace práv a povinností vyplývající pro něj z kupní smlouvy, dále pro vedení uživatelského účtu a souhlasí s tím Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené v obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 11. DORUČOVÁNÍ KORENSPONDENCE Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky interntového obchodu TP interier se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Obchodní vztahy - prodej zboží a práce prováděné TP interier na smlouvu o dílo pro právnické osoby a osoby samostaně výdělečně činné se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění Kupní smlouva a obchodní podmíneky jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a jsou nepřístupné. V Ostravě, dne Za TP interier Petr Tulajdan Kontaktní údaje prodávajícího: doručovací adresa prodávajícího Petr Tulajdan, Horymírova 2915/ Ostrava-Zábřeh. adresa elektronické pošty: telefon:

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 Provozovatel zapsán v: Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LOSAN s.r.o. se sídlem, identifikační číslo: 64053580 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10071 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Mgr. Štěpán Hajžin, Sídlo: Stradov 110, 403 39 Chlumec, Kontaktní adresa: Stradov 110, 403 39 Chlumec, IČ: 72659475, DIČ: neplátce DPH, Kontaktní osoba: Monika

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BODY CENTRUM, s.r.o. se sídlem Nebovidy 165, PSČ 664 48 identifikační číslo 26215420 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62 Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62 identifikační číslo: 63493900 daňové identifikační číslo: CZ63493900

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Ing. Tomáše Dolejšího se sídlem Veselý Žďár 211, 580 01 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 71902279 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadě v Havlíčkově

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby - podnikatele Bivoj Kolář se sídlem Nerudova 39, 118 00 Praha 1 identifikační číslo: 10038124 podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti REASON spol. s r.o. se sídlem Sadová 338, 67571 Náměšť nad Oslavou identifikační číslo: 60696231 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU: Kamenné obklady ŘEPA Odpovědná osoba: David Řepa IČO: 02597632

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU: Kamenné obklady ŘEPA Odpovědná osoba: David Řepa IČO: 02597632 PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU: OBCHODNÍ PODMÍNKY Kamenné obklady ŘEPA Odpovědná osoba: David Řepa IČO: 02597632 DIČ: CZ9307066230 Sídlo: Francova Lhota 37 75614 FRANCOVA LHOTA Bankovní spojení: 2109896719/2700

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Společnost Nadační fond Drab foundation se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika identifikační číslo: 03265561 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro Martin Novotný s místem podnikání Rafanda 512, 696 05 Milotice identifikační číslo: 75628325 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Vítězslav Kanclíř, se sídlem Hrabovská 5/39, 72400, Ostrava Nová Bělá, identifikační číslo: 43621848, Živnostenský list vydaný v Ostravě dne 21.12.1992 Evidenční číslo:

Více

GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com. www.griffprokocky.cz. Charkovská 20, 101 00, Praha 10

GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com. www.griffprokocky.cz. Charkovská 20, 101 00, Praha 10 GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com www.griffprokocky.cz Charkovská 20, 101 00, Praha 10 IČ: 76104826, DIČ: CZ7951171767 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Vlčková GRIFF pro kočky

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti K+L NET, s.r.o., se sídlem Eliášova 12, Praha 6, identifikační číslo: 27886867, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Vítězslav Kanclíř, se sídlem Hrabovská 5/39, 72400, Ostrava Nová Bělá, identifikační číslo: 43621848, Živnostenský list vydaný v Ostravě dne 21.12.1992, Evidenční číslo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY podnikatele VMD DROGERIE Ing. Josef Chmelař se sídlem Masarykova 145, 698 01 Veselí nad Moravou identifikační číslo: 18201130 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ROCHE s.r.o se sídlem Dukelských hrdinl 52, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 49717052 zapsané v obchodním rejstříku vedenémměstským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více