Akademie výtvarných umění v Praze Ateliér Intermediální tvorby III./škola Tomáše Vaňka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze Ateliér Intermediální tvorby III./škola Tomáše Vaňka"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Ateliér Intermediální tvorby III./škola Tomáše Vaňka Ilona Janáčková Via Creativa - Via Transformativa Tvořivá cesta - Cesta transformace 2012/2013

2 Roku 2007 jsem zahájila svoje studium na Akademii výtvarných umění v Praze u pana Prof. Miloše Šejna v Ateliéru konceptuální tvorby, kde jsem studovala tři roky. Vedení a umělecká tvorba pana Prof. Miloše Šejna mě v mnohém silně inspirovala a ovlivnila moji práci. Roku 2010 jsem zahájila stáž v ateliéru hostujícího pedagoga Marcuse Geigera. V tomto roce jsem měla možnost konzultovat, jak v ateliéru hostujícího pedagoga Marcuse Geigera, tak v Ateliéru konceptuální tvorby s panem Prof. Milošem Šejnem a dále s jeho nástupcem, novým vedoucím ateliéru Mgr. Tomášem Vaňkem, u kterého jsem zůstala do završeni svých studií. V roce 2011 jsem nastoupila na stáž do ateliéru Nových médií II. k paní doc. Anně Daučíkové a roku 2012 jsem odcestovala do Holandska na tříměsíční studijní stáž na Royal Academy of Art in The Hague. Zásadním inspiračním impulsem mi byla ta stáž, kterou jsem absolvovala v pátém ročníku, v ateliéru Autonomní tvorby v Den Haagu, Holandsku, kde se kladl velký důraz na umění spojené s revitalizací krajiny, recyklací a ekologií. Velkou měrou k tomu přispěla samotná země Holandska, která je v neustálém koloběhu práce s vodním živlem. Po návratu ze stáže jsem vytvořila svoji první instalaci ve stylu Eco-artu. Jednalo se o vyřezanou větu z živého trávníku s názvem Time don t pass, Time is change., která po dobu klauzurních prací rostla před hlavním vchodem Akademie výtvarných umění. Dalšími neméně významnými inspiračními zdroji mi byla publikace k výstavě Eco-Art z Pori Art Muzea ve Finsku, Paul Virilio (kulturní teoretik, urbanista a filosof) se svou knihou Estetika mizení, Harrison Helen Mayer a Harrison Newton s projekty zaměřující se formou dokumentace na revitalizaci krajiny 1 a v neposlední řadě umělkyně Lynne Hull, která vytváří unikátní ekologickoumělecké projekty v přírodě v odlehlých částech světa. Je tzv. architektem obydlí, přirozeného prostředí pro divokou zvěř. Lynne Hull se zabývá hlavně prostorem mimo město, zatímco pro mě je důležitá revitalizace přírodní krajiny ve městě. V mých výpovědích nepřevládá pouze jedno jediné médium, ale vždy se je snažím různými prostředky přizpůsobit obsahu. Po stáži v Holandsku jsem však cítila potřebu prohloubit svoji tvorbu spojenou s přírodou. V tu dobu jsem vytvořila jako jednu z klauzurních prací instalaci z trávníkového koberce umístěnou před vchodem do hlavní budovy školy. Tuto potřebu jsem měla i ve své diplomové práci, kterou jsem spojila s užitkem a snahou pomoci přírodě, zanášením biotopu 2 do města. 1 Například s projektem Labe, který vytvářeli Harrison Helen Mayer a Harrison Newton v letech , jako hostující pedagogové v Ateliéru konceptuální tvorby Miloše Šejna. 2 Biotop někdy taky habitat neboli stanoviště je biotické (živé) a abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop. 1

3 Ve své tvorbě funguji dvěma způsoby, a to tak, že jsem si buď naprosto jistá jejím obsahem, formou a ztvárněním, a nebo v roli detektiva hledám intuitivně, co mě láká a přitahuje. Podvědomě jsem si zvolila ten druhý způsob. Hlavní dominantou pro mě byl prostor řeky Vltavy v Praze, ve městě mého bydliště a studia, který mě oslovil. Při studiu materiálů historie Prahy a řeky Vltavy, mi přišel symbolický samotný název města. Název Praha se odvíjí od prahu nebo také od jezu a vznikl, kdy město stálo na prahu příchodu nových obyvatel. Práh má pro mě význam mezníku, hranice, meziprostoru a prostoru mezi městem a divokou přírodou, která se dříve před výstavbou města Prahy na našem území rozléhala. Ale i já sama se ocitám na prahu ve své tvorbě, zlomu. Řeky a ptáci pro mne symbolizují divokost, nespoutanost, volnost a svobodu. Poznal jsem řeky: Poznal jsem řeky pradávné jak svět a starší nežli proud krve v žilách. Má duše je hluboká jako ty řeky. Langston Hughes Instalace ptačích budek, pítek a dalších opatření ve prospěch ptactva na řece Vltavě v Praze je snahou o zanesení biotopu do lidnatých měst. Osídlování hnízd a ptačích budek na řece ve městě jako životní děj, jenž by se mohl sledovat a časem se stát cenným prvkem pro naše životní prostředí ve městě. Zároveň jde o hledání a nalezení harmonie člověka žijícího ve městě s přírodou. Pokusit se fungovat ve městě přirozenějším způsobem života, pečovat o přírodní plochy (vodní plochy) a divokou zvěř, jako jsou ptáci, jenž mají nezbytně důležitou roli v našem ekosystému. Město nelze úplně změnit, ale je možné ho transformovat alespoň z části v kontextu s naším přirozeným bytím a s přírodou. Snažit se nalézt cestu k přírodě v neutuchajícím procesu architektonické výstavby ve městě 3. Jsem toho názoru, že v sobě nemůžeme potlačovat do nekonečna svého konečného bytí 3 Příroda nezná hranice. Pojmy jako stát a celní pásová kontrola pro les, řeky a nebo korálový útes nic neznamenají. Nezkrotná vůle, s jakou řeka protéká zeměmi, s rozdílnými politickými režimy a kulturami, se nesklání před kolonizačním náporem člověka, který rýsuje na mapě a přitom je klasifikuje, třídí, opatřuje je názvy a uspořádává. Mnoho živočišných druhů už nežije volně ve svých nadnárodních teritoriích, ale musí se spokojit s prostorem, který na něj sotva zbude s rozdrobenými stanovišti, nebo na omezené ploše národních parků a přírodních rezervací patřících jednotlivým státům. Pro ty, kdo umějí naslouchat, Země hraje. tvrdil William Shakespeare. Dnes se však zdá, že tato harmonie, tvořená interakcí různých složek, jež jsou neustále v pohybu a mají stejně jako kytarové struny neomezenou možnost variací, zeslábla na žalostný sten, kdesi v pozadí, kterému už nemáme chuť nebo schopnost naslouchat. Člověk, adaptovaný na stále srozumitelnější a čitelnější krajinu, na města, v nich je krajina předmětem projektování, betonování, planýrování a regulování, aby jí mohl vnímat jako konejšivou, jako by si už neuvědomoval hmotnou existenci přírody a hodnot, jichž je nositelkou. [1] 2

4 naši vlastní apriori přirozenost, jelikož my jsme příroda a jsme její součástí. Mezi počátečními nápady byly plující vory jako alternativní prostor pro umělecké vyjádření. Posléze jsem si však uvědomila, že není potřeba vytvářet novou platformu, že tuto úlohu již dostatečně splňuje řeka sama. Dostala jsem se k uměleckým směrům environmentálního umění, Land Artu a Eco-Artu. V této etapě se má práce odvíjela z různých pokusů s organickými a přírodními materiály na řece: plující ledové kry, pomíjivé symboly z květin a potravy plující po vodě pro ptáky či ryby. Při těchto zkouškách jsem došla k závěru, že hledám hlubší smysl ve své práci a to být nápomocna přírodě. Snažit se kultivovat přírodu ve městě počínaje řekou. Otočila jsem svou pozornost především k ptákům, kteří se mi nabídli jako nejdříve možní z divokých zvířat ve městě. Řeka jim slouží jako hlavní napajedlo a útočiště. Primárně je práce zaměřená na ptáky, ale v druhotném záměru může pozitivně působit i na lidi ve městě. Instalace ptačích budek a dalších opatření je zaměřena na druhy ptáků vyskytujících se v Praze, do kterých můžeme zařadit i několik ohrožených druhů. Pro příklad mohu uvést šest druhů sýkorky, rehka zahradního, brhlíka, lejska, lysku, kachnu a labuť. Instalace jsou postaveny ze zbytků, či ostatků přírody (tzv. schránek): suché větve, listí, kmeny stromů, kůry a trávy. Materiál jsem nasbírala podél řeky nebo dostala sponzorským darem. Instalace z přírodních materiálů jsou stavěny na své pomíjivosti, jako i příroda sama, a vydrží jen po určitou dobu. Je třeba je znovu obměňovat a pomáhat přírodě žít. Tak jako uklízíme znovu a znovu svůj byt, ulice a město, abychom v něm / v nich mohli fungovat, obývat je a žít. Druh dřeva je měkký smrk a borovice. Ke špalku budky je připevněna dřevěnými kolíky střecha ze zbytků dřeva odříznutého od špalku. Ptačí budky jsou špalky z borovice a buku, opracované vrtákem na dřevo a dlátem. Budky jsou připevněny dřevěnými kolíky ke špici kmene soušky namísto šroubů a pocházejí z Lesů hl. města Prahy. Kmeny stromu borovice jsou soušky darované za symbolickou cenu Lesy hl. města Prahy. Soušky kmene jsou opracované elektrickou pilou na stromy a ruční pilkou. Celá instalace se dá snadno rozložit na všechny díly, aby bylo možné budky vyčistit pro další uhnízdění. Snažila jsem se u dřeva zachovat co nejpřirozenější tvar, tedy opracovat jen nezbytně nutné části ptačích budek určené ke hnízdění a soušky kmene pro zasazení do podloží řeky. Vytvořit co nejpřirozenější prostředí pro ptáky, které by o to zdárněji dopomohlo k jejich uhnízdění. Instalace ptačích budek jsou zasazeny do vyvrtané díry ručním vrtákem v podloží řeky a zatlučené beranidlem metr až metr a půl hluboko. Budky ve výšce 2,5 metrů, zasazené do podloží řeky, splňují také funkci ochrany ptáků před predátory, kteří jim hrozí na souši a přitom ani není potřeba zasahovat zatloukáním budek do živého stromu, ačkoli je tu ještě možnost zavěšení. Tyto lokace, kde chybí dostatek vhodných přirozených dutin, tj. v místech, kde jsou v převaze zdravé 3

5 a mladé stromy, a v prostředí na vodě, kde je vysoký výskyt hmyzu, se ukazují jako vhodné místo a biotop pro instalace ptačích budek a hnízd. Lokace byly vybrány také na základě schválení Povodí Vltavy. Nejsou v zóně lodní dopravy. Budky svou stavbou mohou rovněž sloužit jako pítko a krmítko zároveň. Plující ostrůvky a hnízda jsou tvořeny ze svázaných větví, hlíny a zasazené nebo suché trávy. Poloha a počet instalací: jedna ptačí budka a plující ostrůvek se nachází v lokalitě Podbaby, tři ptačí budky, plující ostrůvek a pítko v lokalitě Střeleckého ostrova, a jedna ptačí budka a hnízdo pro labutě za Karlovým mostem. Instalace jsou zdokumentovány formou videa. K instalacím se vážou pocitové kresby a tištěné vizualizace, které se zaměřují na lokality, kde by bylo v budoucnosti možné ptačí budky, hnízda a jiné další opatření ve prospěch ptáků nainstalovat. Výsledná diplomová práce je mojí vlastní meditací a započatou cestou nového cyklu v moji tvorbě, kterou cítím jako zásadní přelom a jako podstatný krok v mém uměleckém vývoji. Nehledě na absolutorium Akademie cítím jako nezbytnost pokračovat ve svém úsilí a neustávat v pohybu. 4

6 Výběr z použité literatury a pramenů [1] Úvod. In: GIORDANO, Simona a Fabrizio BULGARINI, aj. Global 200: Místa, která musíme zachránit [Global 200]. Praha: Mladá fronta, a. s., s ISBN [2] JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Praha: Slovart, s. r. o., ISBN [3] DUDÁK, Vladislav. Prahou po Vltavě: Putování po březích, ostrovech a mostech. Praha: Práh, ISBN [4] BUZAN, Tony. Mentální mapování [The Ultimate Book of Mind Maps]. Praha: Portál, s. r. o., ISBN [5] SÝKOROVÁ, Lenka a Romana Bartůňková, aj. Konečně spolu: Česká nezávislá galerijní scéna Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN [6] BABYRÁDOVÁ, Hana a Bartůňková Romana, aj. Veřejný diskurs výtvarného umění. Brno: Masarykova univerzita, ISBN [7] HRUBEŠ, Josef a Eva HRUBEŠOVÁ. Pražské ostrovy. Praha: MILPO MEDIA, s. r. o., ISBN [8] BISHOP, Claire a Maria LIND, aj. Sešit pro umění teorii a příbuzné zóny 1-2 / 2007 [Notebook for art, theory and related zones 1-2 / 2007]. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, ISSN [9] KESNER, Ladislav. Vizuální teorie: Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Druhé rozšířené vyd. Jinočany: H&H, ISBN [11] HEINZ, Sabine. Keltské symboly [Symbole der Kelten]. Olomouc: Fontána, ISBN

7 [12] VIRILIO, Paul. Estetika mizení [Esthétique de la disparition]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, ISBN [13] The Harrison Studio [online]. Helen Mayer and Newton Harrison, Environmental & Ecological Artists. [vid ] Dostupné z: [14] Eco-ART [online]. Lynne Hull. [vid ] Dostupné z: [15] Česká společnost ornitologická [online]. Česká společnost ornitologická. [vid ] Dostupné z: [16] Naši ptáci [online]. Vít Liška. [vid ] Dostupné z: 6

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE Ing. arch. Irena Šáchová BIONIKA V ARCHITEKTUŘE (STROM JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ) BIONICS IN ARCHITECTURE (TREE AS THE SOURCE OF INSPIRATION)

Více

Sochařský objekt v kulturní krajině

Sochařský objekt v kulturní krajině FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ Sochařský objekt v kulturní krajině Reflexe nejen veřejného prostoru Sculptural object in cultural landscape Reflections on not only public space MgA. Pavla Kačírková

Více

GRAFICKÝ DESIGN VE VEŘEJNÉM PROSTORU

GRAFICKÝ DESIGN VE VEŘEJNÉM PROSTORU GRAFICKÝ DESIGN VE VEŘEJNÉM PROSTORU GRAFICKÝ DESIGN VE VEŘEJNÉM PROSTORU BcA. Veronika Nováková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Teoretická část začíná zamyšlením nad funkcí grafického designu ve veřejném

Více

Ročníková práce. Akademický rok 2013/2014

Ročníková práce. Akademický rok 2013/2014 Ročníková práce Akademický rok 2013/2014 Katedra divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vypracoval: Miroslav Šefčík Odborně vedl: Mgr. Martin Pšenička PhD Klíčová slova: zahrada,

Více

Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989

Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989 Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989 Teoretická bakalářská práce Martina Hromková Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Ing. Arch. Jaromil Přidal REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST (PUBLIC SPACES REGENERATION OF HISTORIC URBAN CORES) Zkrácená verze

Více

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Vypracoval: Karla Schusterová Vedoucí

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Autor: Vladislav Michl Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu RNDr. Karel Brodský a kol. NISA o.p.s. Praha 2006 Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních

Více

Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii

Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Teoretická bakalářská práce Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii 50. 90. léta 20. století Milan Krištůfek Opava 2014 Instalace

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

DOMOV V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ HOME AT GEOGRAPHICAL EDUCATION

DOMOV V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ HOME AT GEOGRAPHICAL EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor (kombinace) Geografie - Informatika DOMOV V GEOGRAFICKÉM

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ - BOŽKOV Božkovské náměstí 576/2A, 326 00 Plzeň IČ: 71 341 234 skolka bozkov@seznam.cz www.skolka bozkov.cz tel. 724 544 061 Školka je zapsaná v rejstříku školských právnických

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

VLADIMÍR SITTA. Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš. Předmět: Současná krajinářská architektura. Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4.

VLADIMÍR SITTA. Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš. Předmět: Současná krajinářská architektura. Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4. VLADIMÍR SITTA Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš Předmět: Současná krajinářská architektura Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4. Ročník Rok: Letní semestr 2015 FAPPZ ČZU OBSAH: ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE..4

Více

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury The image in the public space, as a part of the urban visual

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Bakalářská práce VELMI KŘEHKÉ VZTAHY. Markéta Kosinová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Bakalářská práce VELMI KŘEHKÉ VZTAHY. Markéta Kosinová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Bakalářská práce VELMI KŘEHKÉ VZTAHY Markéta Kosinová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U

O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U Ročník 23, 2011, č. 1 (81) Články k tématu O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U Sylva Poláková Jednou z nově se rozvíjejících forem pohyblivého obrazu mimo prostředí kina, jejímž

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE

COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE přednáškový cyklus 2011 Fakulta architektury ČVUT v Praze COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE přednáškový cyklus OBSAH ÚVOD Zdeněk Zavřel, Miroslava D. Procházková 3 ROZHOVOR S DĚKANEM

Více