Závěrečný účet za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2014"

Transkript

1 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves Nová Ves IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci: Z kapacitních důvodů je Závěrečný účet je v plné verzi přístupný dálkovým přístupem a k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Vsi Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Účetní výkazy za rok 2014 Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 1/14

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 2/14

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 3/14

4 FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 4/14

5 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 5/14

6 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Předškolní zařízení Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Rozdíl Celkem Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 6/14

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Předškolní zařízení Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nejvyšší kontrolní úřad Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 7/14

8 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 8/14

9 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 9/14

10 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 10/14

11 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 11/14 Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

12 5191 Zaplacené sankce Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup kolků Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 12/14 Rozdíl Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění UZ Výdaje: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

13 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 13/14 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č sr-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č eu-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č sr-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení UZ Výdaje: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č eu-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce starosta: Jiří Melichar Podpis:... Razítko organizace Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 14/14

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více