ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informační technologie ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST Bakalářská práce Autor: Ondřej Povolný Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Doc. Ing. Horný Stanislav, CSc. Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Sokolově dne Ondřej Povolný

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Doc. Ing. Hornému Stanislavovi, CSc. za pomoc při zhotovení, úpravách a korekcích této bakalářské práce a za jeho trpělivost a vstřícnost vůči mé osobě. Stejně jako děkuji mé rodině za podporu a pomoc v rámci celého studia.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je komplexně zanalyzovat problematiku týkající se záznamových médií a uchovávání dat od počátku jejich vývoje až po dnešní masové využití ve společnosti a v IT. Celkové seznámení se záznamovými médií, která byla možno využívat v minulosti, stejně jako s těmi, která jsou k dispozici dnes. Snaha zasvěcení a pochopení problematiky, nedílně spjaté se záznamovými médii, jako jejich kompatibility, životnosti a kapacity. Konečné shrnutí a zhodnocení faktů z daných problémů vyplývajících a případný návrh možného řešení či vylepšení. Klíčové pojmy: Záznamové médium, magnetické médium, optický disk, elektronické médium, kapacita, životnost, kompatibilita, hard disk, SSD, CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY, flash, paměťová karta, médium, disk, disketa.

5 Annotation The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of recording media and data storage since they were first developed until the present day, where they are used en-masse in society and in information technology. It presents a general overview of the recording media which were available in the past as well as the different types that are in use today. The thesis tries to introduce and understand the issues integrally linked to recording media, such as compatibility, durability and capacity. Final it summarizes and evaluates the facts and, where applicable, suggests possible solutions or improvements. Key words Recording medium, magnetic medium, optical disc, electronic medium, capacity, service life, compatibility, hard disc, SSD, CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY, flash, memory card, medium, disc, floppy.

6 OBSAH Úvod Historie záznamových médií a uchování dat Uchování dat v současnosti Magnetická média HDD (hard disk drive) Optická média CD ( Compact Disc) DVD (Digital Video Disc) HD-DVD (High Definition DVD) BD (Blu-ray Disc) Elektronická média Paměťové karty Flash disky SSD disky Řešení problematiky kapacity, životnosti a kompatibility záznamových médií Problematika kapacity Problematika životnosti Problematika kompatibility Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků, grafů a zkratek... 66

7 Úvod Záznamová média provázejí lidstvo již od samotného vzniku výpočetní techniky a stala se tak nedílnou součástí nejen počítačů, ale i většiny techniky, kterou každodenně používáme a bez které si již život nedokážeme ani představit. Dnes se již kontaktu se záznamovými médii nelze vyhnout a jen málokdo může tvrdit, že za svůj život nepřišel se žádným médiem do styku. Svět, jak ho známe, se bez záznamu dat již nemůže obejít, jelikož drtivá většina elektroniky bez vyhrazeného úložiště ani nemůže pracovat. Druhů a nejrůznějších formátů záznamových médií, od jejich zrodu až po současnost, také výrazně přibylo, čímž se uživatelům nabízejí nepřeberné možnosti při volbě adekvátního média, které by vyhovovalo přesně jejich požadavkům. Zaměříme se tedy na celkové zmapování záznamových médií, se kterými jsme se mohli nejen v minulosti, ale i současnosti setkat. Zmíníme rozdíly mezi nimi, stejně jako jejich klady a zápory a pokusíme se stanovit závěr, která záznamová média je v současné době nejvhodnější pro konkrétní účel použít a naopak, která média nejsou příliš vhodná. Detailně si popíšeme a rozebereme každý typ zvlášť a vysvětlíme si, na jakých technologiích jsou založeny a jak vlastně pracují. V neposlední řadě se pokusíme detailně rozebrat tři hlavní problémy, tedy problémy kapacity, životnosti a kompatibility, které jsou se záznamovými médii spjaty a které se při výrobě nových a zdokonalování stávajících médií musí řešit. Na závěr sjednotíme fakta, zhodnotíme dosažené závěry a pokusíme se odhadnout následný budoucí vývoj záznamových médií. 7

8 1. Historie záznamových médií a uchování dat Pojďme se nejprve poohlédnout na samotný počátek záznamových médií, objasnit si, jaké možnosti uchování dat byly v minulosti a jaká média jsme měli na výběr. Pojďme si tedy rozdělit záznamová média, která byla v minulosti (některá přetrvala i dodnes) k dispozici. Rozdělení záznamových médií - Děrné štítky - Děrné pásky - Magnetické pásky - Magnetické disky (diskety) - Optické disky - Elektromagnetická média Již v prvopočátku vzniku prvních počítačů lidstvo cítilo potřebu uchovávat zpracovávaná data, a tudíž docházelo k postupnému vývoji nejen u počítačů, ale i v oblasti záznamových médií, z hlediska velikosti dochází ke značnému zmenšování fyzických rozměrů záznamových médií a růstu kapacity záznamových médií. Za nejstarší záznamové médium lze zcela určitě označit děrné štítky a děrné pásky, které postupně nahradila magnetická jádra, magnetické pásky, diskety, optické disky a elektromagnetická média. Pramáti všech datových nosičů, děrné štítky, vznikly již mnohem dříve než samotné počítače. Byly vyrobeny z tenkého kartonu o velikosti 184,4 x 82,5 x 0,18 mm a informace se prezentovala dírkou na určité pozici. Místa pro otvory byla uspořádána do matice a data byla zaznamenávána pomocí skutečné perforace štítků v různých částech. Neukládala se však binárně, ale v systému písmen a čísel a abeceda byla zredukována na základní písmena a znaky, neboť kapacita štítku se počítala na 80 znaků (systém Hollerith), někdy 90 (systém Powers) sloupců a 12 řádků. Jako první přišel s 8

9 elektromagnetickým třídícím počítacím strojem pro vyhodnocování děrných štítků syn německého vystěhovalce inženýr Hermann Hollerith (zakladatel společnosti Tabulating Machine Company, později nazvané IBM). 1 V roce 1805 francouzský konstruktér Josephe Marie Jacquard za pomoci děrných štítků zajistil automatické tkaní složitých vzorů, vyražených podle čtvercového rastru na štítcích u tkalcovských stavů na hedvábí. Později bylo pole působnosti děrných štítků rozšířeno i do oblasti paměti a záznamy bylo možné číst pomocí stroje. Herman Hollerith v roce 1890 použil tuto metodu vyhodnocování děrných štítků při řešení problému pravidelného sčítání lidu ve Spojených státech. Po předchozích zkušenostech se sčítáním lidu v roce 1880, které bylo dokončeno až za sedm let, tj. v roce 1887, a s ohledem na opodstatněnou obavu z neustálého růstu počtu obyvatel se domníval, že další pravidelné sčítání lidu by mohlo trvat i celá desetiletí. V tomto konkrétním případě byl děrný štítek vlastně prvně nositelem informací. Děrné štítky používal k programování například i Charles Babbage, profesor matematiky v Oxfordu, kdy na děrných štítcích byly zakódovány pracovní instrukce o kapacitě jednoho tisíce až padesátimístných čísel, které umožňovaly skládání instrukcí v různém pořadí, a zároveň zde bylo už napojeno i výstupní zařízení k tisku konečných výsledků. Děrnoštítkové stroje byly použity ještě i ve 40. letech 20. století v projektu Manhattan, kde se podílely na výpočtech průběhů reakcí při vývoji atomové bomby. Poslední známé použití děrných štítků bylo v roce 2000 při volbách samotného prezidenta USA. V tomto případě bohužel nastaly spory ohledně výsledků v důsledku údajného nepřesného vyznačování děr na štítcích. 2 1 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. 2 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN

10 Obrázek 1: Příklad děrného štítku Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné štítky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. Děrné štítky svou hustotou záznamu neodpovídaly zvýšeným požadavkům a potřebám množství zpracovávaných dat, a tak vývojáři přišli s náhradou děrných štítků tzv. děrnou páskou. 3 Používáním děrných pásek došlo k razantnímu zvýšení rychlosti zápisu i čtení, pásky měly 7 až 9 řad. Děrná páska se používala například i v terminálech a dálnopisech. Hustota záznamu informace na děrných páskách bývala okolo 1,5, až 2 znaky na 1cm2. Data se na pásek ukládala sekvenčně a kontrola bezchybného děrování byla mimo jiné prováděna pomocí liché a sudé parity. Jednalo se zprvu o papírový nosič, který byl občas pod vlivem nevýhod nahrazen i páskou kovovou. V 80. letech sloužily děrné pásky hlavně pro vkládání dat u sálových počítačů, rovněž tvůrce počítačů Konrád Zuse je používal pro naplnění svého počítače Z1. 3 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. 10

11 Obrázek 2: Příklad děrné pásky Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné pásky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. Děrná páska, stejně jako děrný štítek, byla převážně papírovým nosičem, a tudíž měla mnoho nevýhod. Hlavním problémem byla skutečnost, že program zpracovaný na děrných štítcích zabíral mnoho místa, páska nebyla vícekrát použitelná, velmi snadno podléhala vlhkosti, hlodavcům a celkovému znehodnocení. 4 Obrázek 3: Schéma děrné pásky Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné pásky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. Další vývoj v oblasti záznamových médií téměř 10 let stagnoval a posléze nejen snížení výše uvedených rizik, ale hlavně další vývoj v oblasti zvýšení kapacity a rychlosti čtení vedl k nahrazení děrných pásek záznamem dat na elektronky a následně na magnetická 4 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. 11

12 jádra, což byly malé koblížky ferritového materiálu protkané drátky, které měly za současného přísunu elektrické energie schopnost zaměnit či přečíst momentální stav magnetizace na kterémkoli místě jádra. Magnetická jádra zvýšila kapacitu paměti, rychlost i spolehlivost, bohužel to bylo na úkor velmi vysoké ceny. Díky této značné ceně byla nahrazena novým vynálezem, magnetickou páskou. Původně se tedy magnetické pásky používaly jen pro nahrávání zvukových záznamů a teprve později pronikla i k počítačům jako záložní média. Informace byly na magnetické pásky nahrávány ve dvojkovém kódu s různou intenzitou signálu 0 a 1. Jako první se oblastí uchování dat pomocí magnetického záznamu zabýval americký inženýr Oberlin Smith. Na výsledky jeho práce navázal v roce 1898 dánský vynálezce Valdemar Poulsen, když sestrojil přístroj nazývaný Telegraphone sloužící k nahrávání telefonních zpráv. Na klasickou, pozdější magnetickou pásku se vešlo přibližně 5 MB informací, délka pásky byla okolo 400 metrů a šíře něco mezi 1,5 a 2,5 cm. Magnetická páska se používala nejprve u sálových počítačů a později se rozšířila i do domácností. Původní velké pásky postupně nahradily kazety, což značně ulehčilo manipulaci. Samotné zařízení pracující s magnetickou páskou bylo velice složité a vyžadovalo neustálé seřizování. Vyhledávání informací uložených na magnetických páskách bylo velmi zdlouhavé a při každé jednotlivé změně zápisu na magnetickou pásku se musela celá páska kompletně přepsat. Samotná magnetická páska byla většinou vyrobena z polyesterové fólie, na kterou se z jedné či obou stran nanesla magnetická vrstva, vytvořená například z práškového oxidu železitého rozpuštěného v epoxidové pryskyřici. Páska se pohybovala při čtení či zápisu dat konstantní rychlostí pod čtecí či zápisovou hlavou. Záznam na magnetické pásce může v ideálních podmínkách vydržet i několik desítek let. 5 Při vývoji dalších médií byl kladen hlavní důraz na zachování výhod magnetických pásek a na minimalizaci jejich nevýhod. V roce 1967 vyvinula společnost IBM první floppy disk, jehož prvotním účelem bylo zdokonalení distribuce aktualizací programů a dat pro zákazníky IBM. Zpočátku představili impozantní formát v podobě čtrnácti palcové diskety, vzápětí osmipalcové, na svou dobu s enormní úložní kapacitu 80KB 5 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-magneticke-pasky/>. 12

13 (kapacita asi 1000 děrných štítků), které ovšem v první verzi nebylo možné přepisovat. Magnetické disky se skládaly z několika, maximálně deseti, od sebe oddělitelných talířových disků, přesně odměřených mezer, ve kterých se pohybovaly hřebenové zuby se zapisovacími a čtecími hlavami. Hlavy se musely dostat co nejblíže k povrchu disku, ale nesměly se dotknout. Kvůli nebezpečí zanesení hlav nečistotami ze vzduchu byly tyto paměťové magnetické disky umístěny v klimatizovaných místnostech. Výpadek klimatizace byl stejně obávaný jako výpadek celého počítače. Kapacita těchto disků o rozměrech běžné ledničky byla necelých 70MB. Výhodou těchto disků oproti páskám byl především náhodný přístup k datům, tudíž mohla být kterákoliv informace nalezena během několika milisekund místo několika minut či hodin, jak tomu bylo u magnetické pásky. Pokrok a vývoj šel neustále dopředu a záhy se objevily výměnné disky. Za vynálezce diskety je považován David Noble a za vynálezce disketové mechaniky Alan Shugart. První diskety byly bez jakéhokoliv obalu a byly zcela ohrožovány vším okolním prachem, teprve později byly uloženy v plastové obálce s tkaninou uvnitř a ta zajišťovala snížení tření mezi kotoučem a pouzdrem a zároveň sbírala i nečistoty. První nepřepisovatelná disketa byla 8 a měla paměť pouhých 80kB a měřila 20 cm. První přepisovatelná disketa byla vynalezena až v roce 1972 v Memorexu a byla dražší než samotný počítač. Některé diskety měly rovněž výřez pro ochranu dat proti zápisu, v základním provedení jednostranného s jednoduchou hustotou záznamu měly neformátovanou kapacitu 400kB a v provedení jednostranné s dvojitou hustotou záznamu měly kapacitu 80kB. 8 disketa byla později nahrazena disketou menších rozměrů, a to 5,25 s kapacitou 125kB. Postupně se přešlo z jednostranného záznamu k oboustrannému zápisu a kapacita diskety vzrostla až na 500kB a formátovaná na 360kB. 6 S dalším vývojem disket přišla v roce 1980 firma SONY. Disketa 3,5 byla silnější (až 1,6 MB) a pružnější než klasické, do té doby známé diskety. Byla vybavena pružinkou pro automatické zavírání čtecího okénka při vložení do mechaniky. Další předností bylo pouzdro z tvrdého plastu a ochranný kovový pohyblivý kryt v otvoru pro přístup hlavy. Na trhu se rovněž objevily i další diskety s kapacitou 2,88 MB a dále výměnné kotouče pevného disku, tzv. SyQuest, opět od společnosti SONY, které představovaly přechod 6 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN

14 mezi pružnými a pevnými disky. Průměr tohoto disku byl 3,5 a kapacita se pohybovala mezi 105 MB až 270 MB, bohužel nebylo možné tyto disky zapsané na jedné mechanice číst na jiné, apod. Významnou roli v tomto období hrálo paměťové médium, tzv. ZIP, vyráběné společností Iomega. Byl to vlastně jednoduchý záznam provedený na magnetickou vrstvu prostřednictvím zapisovacích hlav, které dosedaly přímo na povrch média. Mechaniky pro ZIP disky se vyráběly v interním i externím provedení. Interní mechaniky se připojovaly standardně přes EIDE (PIO 3 a PIO 4) s rychlostí 11,1 a 16,7 MB/s. Pro externí mechaniky byl určen paralelní port. Společnost Iomega se podílela i na výrobě JAZZ disků, které pracovaly na podobném principu jako dnešní disky. Obdobné disky vyráběla i společnost SyQuest pod názvem SyJet, měly však menší kapacitu. Podobné ZIP médiím byly i LS120ky, na které bylo možné uložit 120MB dat a v jejich mechanice bylo na rozdíl od ZIP disků možné používat i běžné 3,5 diskety. 78 Diskety byly postupem času nahrazeny optickými disky (CD, DVD, HD-DVD, BLU- RAY), které na rozdíl od disket používají k záznamu laserový paprsek a ukládají velké množství dat do jedné dlouhé spirály. CD mají průměr 12 cm a tloušťku 1,2 mm. DVD jsou v podstatě stejná jako CD, ale disponují vyšší kapacitou. 7 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-diskety/>. 14

15 2. Uchování dat v současnosti V současnosti je již mnoho možných variant, jakým způsobem a na jaká média můžeme svá data uchovávat. Ne vždy tomu tak ale bylo. Není tomu ještě tak dávno, co technické možnosti a ne příliš rozmanitý trh mohl plně uspokojit veškeré uživatele, toužící po kvalitním a bezpečném zachování důležitých dat. Ať už se jednalo o jednotlivce či domácnosti, jejichž požadavky spočívaly především v uchování zachycených životních momentů na fotkách či videu bez nutnosti obávat se, že nenahraditelná data z velké části citové hodnoty budou nenávratně ztracena, malé a střední firmy, které potřebují uchovávat většinou data účetního charakteru, nebo velké firmy SW průmyslu, jejichž prvotními požadavky je uchování důležitých firemních dat SW typu, na kterých je celý jejich business založen a bez kterých by hrozily vysoká ztráty nebo i úpadek celé firmy. Samozřejmě jsou zde i firmy, jejichž obchod je založen a z 99% i závislý na záznamových médiích, pomocí kterých mohou uchovávat obrovské množství dat, jako jsou například databáze různých share serverů, datová úložiště pro webové stránky či poskytování ať už on-line nebo offline zálohy a uchovávání dat pro velké, střední a malé firmy. Všechny tyto subjekty mají v oblasti uchování dat hodně společného a jistě společným požadavkem, na který při práci s datovými soubory všichni kladou velký důraz, bude především co možná nejdelší životnost a kvalita uchování jejich dat bez nežádoucího poničení či jejich ztráty. Dle těchto (nebo i jiných) požadavků, které jsou na záznamová média kladena, uživatelé vybírají nejvhodnější variantu pro jejich konkrétní a specifické použití. A opravdu je v dnešní době již z čeho vybírat. Na trhu se nabízí velká škála médií, která můžeme použít k dosažení co největší spokojenosti vzhledem k nárokům, které na záznamová média klademe. Na trhu jsou v současnosti k dostání magnetická média (pevné disky), optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY) a elektronická média (veškeré druhy flash pamětí bez pohyblivých částí). Samozřejmě jsou ještě stále, i když již v podstatně menším množství a s řidším výskytem, k dostání starší typy médií, jako diskety a ZIP média, avšak o těchto již dosti zastaralých médiích se vzhledem k jejich velmi malé četnosti použití zmiňovat dále nebudeme. Nepodstatnou kapitolou jsou po nás i magneto-optická média, která měla nahradit diskety. Pojďme si tedy detailněji rozebrat v současnosti běžně používaná média, která jsou na trhu k dispozici. 15

16 2.1. Magnetická média Pod pojmem magnetické médium si především starší generace ihned představí dříve hodně používané diskety, magnetické pásky a MC audio či VHS video kazety. Mladší generaci, již se éra disket, floppy mechanik, videorekordérů a audio kazet moc nedotkla, spíše napadne zejména pevný disk HDD, který dnes v osobním PC používá naprosto každý. Všechna tato média se do kategorie magnetických opravdu řadí a všechny možnosti jsou tedy správné. V dnešní době však použití magnetických médií (kromě HDD) není tak rozšířené a trend se spíše ubírá k jejich úplnému vyřazení z trhu záznamových médií. V minulých letech vysoce klesla poptávka, tím pádem i celková výroba a distribuce MC, VHS a floppy disket. Troufnu si tedy tvrdit, že média tohoto typu jsou již minulostí a není třeba se o nich v návaznosti na současnou dobu zmiňovat. Zaměřme se tedy plně na jediné magnetické médium, v současnosti nejvíce používané, a to pevný disk HDD (hard disk drive) Pevný disk můžeme označovat mnoha názvy. V počítačovém slangu se můžeme setkat s nejčastějším označením hadr, ke kterému se většinou přidává pro účely upřesnění dovětek dle rozhraní hadru, o kterém mluvíme, tedy IDE nebo SATA. Toto označení pevného disku s oblibou používám i já sám. Originální označení pevných disků je však zkratkou HDD, která v originále znamená hard disk drive. Po rozložení a přeložení této zkratky zjistíme, že české označení pevný disk je vlastně jejím volným překladem. Hard = tvrdý, pevný Disk = disk, kotouč Drive = pohon Pevný disk je tedy záznamové médium pro uchování dat, které po jejich zapsání nepotřebuje elektrickou energii pro jejich uchování. Na opačném principu pracují například paměti typu RAM či NAND FLASH, u kterých se po odpojení od elektrického proudu data ztratí. Pevný disk obsahuje diskové plotny, kotouče, na které se dříve data zapisovala díky železnému oxidu, v dnešní době již především pomocí 16

17 magnetického substrátu slitiny kobaltu (tzv. tenkého filmu, Thin Film). 9 Tyto prvky se nacházejí na povrchu jednotlivých ploten a zápis na ně probíhá prostřednictvím speciálních hlaviček pro čtení a zápis, které zároveň umožňují zápis na obě strany ploten. Materiálem, ze kterého jsou nejčastěji plotny vyrobeny, je pak sklo, keramika, plast a dříve také hliník. Na každou plotnu je možno zapisovat různé množství dat a platí, že čím více dat na ni zapíšeme, tím většího výkonu dosáhneme. Plotny jsou poháněny pomocí elektromotorů, díky kterým se plotny roztáčejí na dané otáčky. Rychlost otáčení ploten je udávána v RPM (Revolutions Per Minute), tedy v otáčkách za minutu. Na trhu jsou dnes pevné disky s různými rychlostmi, jako například 4200 RPM, 5400 RPM, 7200 RPM, 1000 RPM či RPM RPM je dnes nejnižší hodnota pro rychlost otáčení ploten disků, se kterou se můžeme setkat. Používá se zejména u disků určených pro levnější low-end notebooky. Hodnotou 5400 RPM oplývají především hard disky umístěné ve standardních noteboocích, netboocích a podobných přenosných zařízeních. Konečně se dostáváme k hodnotě 7200 otáček za minutu. Touto rychlostí se otáčejí plotny pevných disků nejčastěji. Disky o rychlosti 7200 ot. / min. se nejvíce používají ve stolních počítačích, media centrech nebo menších domácích serverech. Nejrychlejší jsou však disky používané ve velkých serverech nebo pro náročnější uživatele, a to o rychlosti až otáček za minutu. S vyššími otáčkami se však samozřejmě zvyšuje jak hlučnost samotného disku, tak jeho teplota, tím pádem rostou i nároky na chlazení, které není radno podceňovat, a to zejména u vysokorychlostních disků. Každá strana plotny, ze které data čteme a zapisujeme, musí disponovat samostatnou čtecí a zapisovací hlavou. Všechny hlavy jsou pak umístěny na jednom společném ramenu poháněném motorkem, díky kterému se čtecí hlavy lineárně pohybují nad jednotlivými plotnami, ze kterých jsou data čtena/zapisována. Čím větší kapacita disku, tedy i větší hustota záznamu na plotně, tím níže musí být hlava od plotny vzdálena. Vzhledem k tomu, že se jedná, jak jsme si již řekli, o médium s pohyblivými komponenty a čtení z ploten probíhá velmi blízko, stává se pevný disk v chodu velmi křehkým a vůči otřesům či nárazům náchylným zařízením. Tato globálně známá skutečnost je u pevných disků velkou nevýhodou a výrobci se tak snaží tento problém 9 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f005 BE243.html>. 17

18 odstranit nebo při nejmenším co nejvíce eliminovat. S jedním z možných řešení přišla již firma Samsung, která představila a dnes již v pevných discích běžně používá technologii ImpacGuard, která za pomocí ochranných polštářků, umístěných na čtecích hlavách, umožňuje větší ochranu plotny v případě nečekaného otřesu, při kterém by se čtecí hlava dotkla plotny. Před vynalezením technologií, jako je tato, znamenala podobná situace nevratné poškození plotny, tím pádem nepoužitelnost celého disku, v lepším případě jen poškození plotny a určitých sektorů na disku. Obrázek 4: Technologie ImpactGuard spol. Samsung Zdroj: Svět Hardware [online]. Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. K otáčkám disku a hlavičkám jsou zároveň vázány dva důležité pojmy, a to rotation delay, což je prodleva, za kterou se pod hlavu dostane daný sektor na plotně, a seek time, který určuje čas, za který se přemístí čtecí/zapisovací hlava na požadované místo. Rotation delay bychom mohli přeložit jako rotační prodlevu nebo zpoždění a pojem seek time bychom nejlépe vystihli překladem doba vyhledávání. U obou těchto pojmů platí, čím menší jsou jejich hodnoty, tím větším výkonem pevný disk disponuje. Průměrná hodnota seek time činní 8ms, stejně jako maximální prodleva otáčení plotny rotation delay, která je ale průměrně pouze 4ms. Na úkor rychlosti prohledávání disku však existuje technologie s názvem AAM (Automatic Acoustic Management), kterou některé pevné disky disponují a která dokáže snížit jejich hlučnost. 18

19 Magnetický povrch plotny nemůţe na disku zůstat bez organizace; musí mít svůj pevný řád daný rozdělením disku na stopy, sektory a cylindry. 10 Stopa v originále track je soustředná, očíslovaná kružnice, po které hlavička vyhledává požadované místo k čtení/zápisu Sektor nejmenší adresovatelná jednotka na pevném disku 11 Cylindr slouží k rovnoměrnému využití hlav pevného disku za účelem dosažení co nejvyššího výkonu Obrázek 5: Struktura pevného disku Zdroj: Wikipedia Commons [online]. Cylindr-Hlava-Sektor, 2008 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/cylindr-hlava-sektor>. 10 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. 11 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. 19

20 Souhrnně se tato organizace magnetického povrchu ploten disku nazývá CSH (Cylinder Head Sector). Do češtiny se tento název překládá jako stopa-hlava-sektor nebo válecpovrch-výseč. Jedná se však o starší a dnes již zřídka používaný způsob adresování sektorů, který byl nahrazen adresováním typu LBA (Logical Block Addressing). Adresování typu CSH mělo význam především u starších disků, jejichž kapacita byla výrazně nižší než v současnosti, do velikosti 8 GB, kdy geometrie disku odpovídala tomuto typu adresování. Dnes můžeme říci, že jsou pevné disky konstruovány bez konstantního počtu sektorů na stopu za účelem lepšího využití plochy disku. U adresování typu LBA je již bezvýznamná znalost geometrie disku, jelikož číslování sektorů v tomto případě probíhá lineárně. LBA je v informatice metoda, při které se ve vnější paměti jednotlivé logické bloky s daty číslují lineárně (postupně) od 0 (nuly). Jeden logický blok (někdy téţ sektor) má v pevných discích velikost 512 bajtů, avšak SSD disky jej mají 1024 bajtů a optická média 2048 bajtů (CD-ROM, DVD). 12 Další logickou jednotkou, kterou je potřeba zmínit a kterou již využívá operační systém, který z ní data čte či na ni zapisuje, je tzv. cluster. Clustery jsou tvořeny vysokoúrovňovým formátováním a seskupují v sobě různé množství sektorů. Počet těchto sektorů se liší vzhledem k použitému souborovému systému (NTFS, FAT, UFS, ZFS apod.). Každý souborový systém umožňuje použití různé velikosti clusteru, která může být u formátu NTFS 8 B až 64 KiB. Velikost použitého clusteru závisí pouze na individuální volbě každého uživatele, který má v tomto případě možnost výběru z celého rozsahu, který daný souborový systém nabízí. Pokud tedy budeme na disk zapisovat spíše velké soubory, nejlepší volbou pro nás bude použití velkých clusterů, čímž zároveň docílíme rychlejšího vyhledávání na disku a celkově znatelně rychlejší práci s daty. Naopak, ukládali bychom na disk zejména malé soubory, nevyplatí se nám tvořit zbytečně velké clustery, jelikož například při vytvoření clusterů o velikosti 60 KiB a zápisu menších souborů o velikosti 5 KiB přijdeme zbytečně o 55 KiB prostoru. Na výběr ale máme z více souborových systémů. Windows nám dává na výběr z NTFS a FAT (případně ISO 9660 pro zápis na CD/DVD). Linux má výběr již pestřejší, a to ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS a další. DOS oplývá podporou pouze FAT a 12 Wikipedie [online]. Logical Block Addressing, 2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/logical_block_addressing> 20

21 zmíněného ISO 9660 u CD a DVD. 13 A konečně Solaris, který z těch nejznámějších, podporuje především UFS a ZFS. Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším souborovým systémem je v dnešní době NTFS, využívaný zejména u všech druhů pevných disků, na kterých jsou vzhledem k jejich kapacitě uchovávány především větší soubory. Těsně za formátem NTFS stojí formát, nejvíce používaný u flash pamětí (především flash disky a paměťové karty), a to FAT32, vhodný pro zápis většího množství malých souborů. Souborový systém FAT32 ovšem omezuje limitací maximální velikosti souboru, který lze na disk s tímto systémem zapsat; 4 GiB. Celý princip čtení a zápisu na pevné disky závisí na hlavách, díky kterým můžeme data na každou plotnu zapsat. Každá hlava je v podstatě pouze soustava cívek, navinutých na jádrech, které jsou v blízkosti datové plotny přerušeny úzkou štěrbinou. Prochází-li tedy cívkami elektrický proud, vytvoří se magnetický tok, uzavírající se na zmíněné štěrbině, čímž pak ovlivňuje vrstvu, na kterou data zapisujeme. Principem celého zápisu je v podstatě tzv. magnetická rezervace, tedy místa, ve kterých se mění směr magnetizace. Tato magnetická místa se vytvářejí díky různému směru toku proudu v magnetických cívkách na zapisovací hlavě. Princip čtení dat se ale od zápisu podstatně liší. Jak jsme si řekli, na plotnách se po zápisu dat nachází určité magnetické rezervace, na které při pohybu hlaviček nad jednotlivými plotnami cívky reagují a dále ho zpracovávají, jako elektrický impulz přídavnou řídící elektronikou disku. Konkrétní způsob uložení magnetických rezervací určuje typ kódování dat určený výrobcem. Příkladem nám může být nejznámější FM (Frequency Modulation), tedy frekvenční modulace nebo MFM (Modified Frequency Modulation), tedy modifikovaná frekvenční modulace. Poslední důležitou částí pevného disku, kterou bychom jistě neměli opomenout, je parkování hlaviček (Land zone). Jedná se o velmi důležitou komponentu pevného disku, která po vypnutí disku nebo odpojení od elektrického proudu umožňuje pevné uchycení hlavičky na jednom místě, což částečně zabraňuje možnosti poškození ploten při manipulaci s diskem. Dříve měl každý uživatel možnost volby, kde se budou hlavičky parkovat. Dnes je tato volba již pouze na výrobcích, kteří určují, ve které pozici se budou hlavičky parkovat. Většina dnešních disků parkuje hlavičky úplně mimo plotny, což v podstatě ještě více eliminuje možnost jejich poškození následkem nárazu disku z velké výšky či jiného možného poškození. 13 Zdroj: Wikipedie [online]. Souborový systém, 2008 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/souborový_systém>. 21

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bakalářská práce Autor: Pavel Lukeš Informační technologie Vedoucí

Více

Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému

Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému Bakalářská práce Milan Škrle Školitel: Ing. Zdeněk Čuta, Nemocnice Strakonice,

Více

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD Úvodem 2 Vypalování obecně 2 CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD 2 Zapisovatelné CD (CD-R) 4 Přepisovatelné CD (CD-RW) 5 Minimální vybavení 5 Rozhraní na trhu 6 SCSI versus IDE 6 Jaké použít SCSI?

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Drábek Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream Bakalářská práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Záloha a archivace dat

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Záloha a archivace dat ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Záloha a archivace dat vedoucí práce: Ing. Jan Mayer 2012 autor: Martin Sůva Anotace Předkládaná bakalářská

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

ZÁLOHOVÁNÍ DAT A DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ

ZÁLOHOVÁNÍ DAT A DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ZÁLOHOVÁNÍ DAT A DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ DATA BACKUP

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Přenosná média Josef Horálek

Přenosná média Josef Horálek Přenosná média Josef Horálek Přenosná média = Účelem těchto médií je umožnit výměnu dat mezi počítači = Postupně bylo vyvinuto několik přenosných systémů = floppy disk = megnetooptický disk = CD = DVD

Více

Hardware PC - nové vývojové trendy

Hardware PC - nové vývojové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Hardware PC - nové vývojové trendy Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Informační technologie, Správce informačních systémů

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. DAVID URBÁNEK TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ESF NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI PODPOROU ZAMĚSTNATELNOSTI,

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení Základy informatiky Učební text Roman Danel VŠB - TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Tato skripta vznikla za podpory strojní fakulty VŠB. 2012 Obsah 1. Úvod, základní

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Bakalářská práce Videokonferenční systém Server

Bakalářská práce Videokonferenční systém Server Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Videokonferenční systém Server Plzeň, 2009 David Brožík Originální zadání práce 2 Prohlášení

Více

Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit

Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit Ústav automatizace a měřící techniky Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit Diplomová práce Tomáš Kreuzwieser Brno, 2004 Zadání diplomové práce... Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC Výzva Váš tým byl osloven místním sdružením KROK, které úspěšně pomáhá s léčbou drogově závislým. Sdružení chce koupit do klubovny nové počítače, tiskárnu a scanner. Připojení

Více

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČŮ Tiskárny a jejich technologie Podle způsobu tisku lze tiskárny rozdělit do tří základních kategorií: Jehličkové. Tisková

Více

Zhodnocení použitelnosti Raspberry Pi pro distribuované výpočty

Zhodnocení použitelnosti Raspberry Pi pro distribuované výpočty Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Stefan Zhodnocení použitelnosti Raspberry Pi pro distribuované výpočty Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské

Více

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr Ústí nad Labem 2011 Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více