ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informační technologie ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST Bakalářská práce Autor: Ondřej Povolný Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Doc. Ing. Horný Stanislav, CSc. Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Sokolově dne Ondřej Povolný

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Doc. Ing. Hornému Stanislavovi, CSc. za pomoc při zhotovení, úpravách a korekcích této bakalářské práce a za jeho trpělivost a vstřícnost vůči mé osobě. Stejně jako děkuji mé rodině za podporu a pomoc v rámci celého studia.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je komplexně zanalyzovat problematiku týkající se záznamových médií a uchovávání dat od počátku jejich vývoje až po dnešní masové využití ve společnosti a v IT. Celkové seznámení se záznamovými médií, která byla možno využívat v minulosti, stejně jako s těmi, která jsou k dispozici dnes. Snaha zasvěcení a pochopení problematiky, nedílně spjaté se záznamovými médii, jako jejich kompatibility, životnosti a kapacity. Konečné shrnutí a zhodnocení faktů z daných problémů vyplývajících a případný návrh možného řešení či vylepšení. Klíčové pojmy: Záznamové médium, magnetické médium, optický disk, elektronické médium, kapacita, životnost, kompatibilita, hard disk, SSD, CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY, flash, paměťová karta, médium, disk, disketa.

5 Annotation The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of recording media and data storage since they were first developed until the present day, where they are used en-masse in society and in information technology. It presents a general overview of the recording media which were available in the past as well as the different types that are in use today. The thesis tries to introduce and understand the issues integrally linked to recording media, such as compatibility, durability and capacity. Final it summarizes and evaluates the facts and, where applicable, suggests possible solutions or improvements. Key words Recording medium, magnetic medium, optical disc, electronic medium, capacity, service life, compatibility, hard disc, SSD, CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY, flash, memory card, medium, disc, floppy.

6 OBSAH Úvod Historie záznamových médií a uchování dat Uchování dat v současnosti Magnetická média HDD (hard disk drive) Optická média CD ( Compact Disc) DVD (Digital Video Disc) HD-DVD (High Definition DVD) BD (Blu-ray Disc) Elektronická média Paměťové karty Flash disky SSD disky Řešení problematiky kapacity, životnosti a kompatibility záznamových médií Problematika kapacity Problematika životnosti Problematika kompatibility Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků, grafů a zkratek... 66

7 Úvod Záznamová média provázejí lidstvo již od samotného vzniku výpočetní techniky a stala se tak nedílnou součástí nejen počítačů, ale i většiny techniky, kterou každodenně používáme a bez které si již život nedokážeme ani představit. Dnes se již kontaktu se záznamovými médii nelze vyhnout a jen málokdo může tvrdit, že za svůj život nepřišel se žádným médiem do styku. Svět, jak ho známe, se bez záznamu dat již nemůže obejít, jelikož drtivá většina elektroniky bez vyhrazeného úložiště ani nemůže pracovat. Druhů a nejrůznějších formátů záznamových médií, od jejich zrodu až po současnost, také výrazně přibylo, čímž se uživatelům nabízejí nepřeberné možnosti při volbě adekvátního média, které by vyhovovalo přesně jejich požadavkům. Zaměříme se tedy na celkové zmapování záznamových médií, se kterými jsme se mohli nejen v minulosti, ale i současnosti setkat. Zmíníme rozdíly mezi nimi, stejně jako jejich klady a zápory a pokusíme se stanovit závěr, která záznamová média je v současné době nejvhodnější pro konkrétní účel použít a naopak, která média nejsou příliš vhodná. Detailně si popíšeme a rozebereme každý typ zvlášť a vysvětlíme si, na jakých technologiích jsou založeny a jak vlastně pracují. V neposlední řadě se pokusíme detailně rozebrat tři hlavní problémy, tedy problémy kapacity, životnosti a kompatibility, které jsou se záznamovými médii spjaty a které se při výrobě nových a zdokonalování stávajících médií musí řešit. Na závěr sjednotíme fakta, zhodnotíme dosažené závěry a pokusíme se odhadnout následný budoucí vývoj záznamových médií. 7

8 1. Historie záznamových médií a uchování dat Pojďme se nejprve poohlédnout na samotný počátek záznamových médií, objasnit si, jaké možnosti uchování dat byly v minulosti a jaká média jsme měli na výběr. Pojďme si tedy rozdělit záznamová média, která byla v minulosti (některá přetrvala i dodnes) k dispozici. Rozdělení záznamových médií - Děrné štítky - Děrné pásky - Magnetické pásky - Magnetické disky (diskety) - Optické disky - Elektromagnetická média Již v prvopočátku vzniku prvních počítačů lidstvo cítilo potřebu uchovávat zpracovávaná data, a tudíž docházelo k postupnému vývoji nejen u počítačů, ale i v oblasti záznamových médií, z hlediska velikosti dochází ke značnému zmenšování fyzických rozměrů záznamových médií a růstu kapacity záznamových médií. Za nejstarší záznamové médium lze zcela určitě označit děrné štítky a děrné pásky, které postupně nahradila magnetická jádra, magnetické pásky, diskety, optické disky a elektromagnetická média. Pramáti všech datových nosičů, děrné štítky, vznikly již mnohem dříve než samotné počítače. Byly vyrobeny z tenkého kartonu o velikosti 184,4 x 82,5 x 0,18 mm a informace se prezentovala dírkou na určité pozici. Místa pro otvory byla uspořádána do matice a data byla zaznamenávána pomocí skutečné perforace štítků v různých částech. Neukládala se však binárně, ale v systému písmen a čísel a abeceda byla zredukována na základní písmena a znaky, neboť kapacita štítku se počítala na 80 znaků (systém Hollerith), někdy 90 (systém Powers) sloupců a 12 řádků. Jako první přišel s 8

9 elektromagnetickým třídícím počítacím strojem pro vyhodnocování děrných štítků syn německého vystěhovalce inženýr Hermann Hollerith (zakladatel společnosti Tabulating Machine Company, později nazvané IBM). 1 V roce 1805 francouzský konstruktér Josephe Marie Jacquard za pomoci děrných štítků zajistil automatické tkaní složitých vzorů, vyražených podle čtvercového rastru na štítcích u tkalcovských stavů na hedvábí. Později bylo pole působnosti děrných štítků rozšířeno i do oblasti paměti a záznamy bylo možné číst pomocí stroje. Herman Hollerith v roce 1890 použil tuto metodu vyhodnocování děrných štítků při řešení problému pravidelného sčítání lidu ve Spojených státech. Po předchozích zkušenostech se sčítáním lidu v roce 1880, které bylo dokončeno až za sedm let, tj. v roce 1887, a s ohledem na opodstatněnou obavu z neustálého růstu počtu obyvatel se domníval, že další pravidelné sčítání lidu by mohlo trvat i celá desetiletí. V tomto konkrétním případě byl děrný štítek vlastně prvně nositelem informací. Děrné štítky používal k programování například i Charles Babbage, profesor matematiky v Oxfordu, kdy na děrných štítcích byly zakódovány pracovní instrukce o kapacitě jednoho tisíce až padesátimístných čísel, které umožňovaly skládání instrukcí v různém pořadí, a zároveň zde bylo už napojeno i výstupní zařízení k tisku konečných výsledků. Děrnoštítkové stroje byly použity ještě i ve 40. letech 20. století v projektu Manhattan, kde se podílely na výpočtech průběhů reakcí při vývoji atomové bomby. Poslední známé použití děrných štítků bylo v roce 2000 při volbách samotného prezidenta USA. V tomto případě bohužel nastaly spory ohledně výsledků v důsledku údajného nepřesného vyznačování děr na štítcích. 2 1 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. 2 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN

10 Obrázek 1: Příklad děrného štítku Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné štítky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. Děrné štítky svou hustotou záznamu neodpovídaly zvýšeným požadavkům a potřebám množství zpracovávaných dat, a tak vývojáři přišli s náhradou děrných štítků tzv. děrnou páskou. 3 Používáním děrných pásek došlo k razantnímu zvýšení rychlosti zápisu i čtení, pásky měly 7 až 9 řad. Děrná páska se používala například i v terminálech a dálnopisech. Hustota záznamu informace na děrných páskách bývala okolo 1,5, až 2 znaky na 1cm2. Data se na pásek ukládala sekvenčně a kontrola bezchybného děrování byla mimo jiné prováděna pomocí liché a sudé parity. Jednalo se zprvu o papírový nosič, který byl občas pod vlivem nevýhod nahrazen i páskou kovovou. V 80. letech sloužily děrné pásky hlavně pro vkládání dat u sálových počítačů, rovněž tvůrce počítačů Konrád Zuse je používal pro naplnění svého počítače Z1. 3 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. 10

11 Obrázek 2: Příklad děrné pásky Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné pásky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. Děrná páska, stejně jako děrný štítek, byla převážně papírovým nosičem, a tudíž měla mnoho nevýhod. Hlavním problémem byla skutečnost, že program zpracovaný na děrných štítcích zabíral mnoho místa, páska nebyla vícekrát použitelná, velmi snadno podléhala vlhkosti, hlodavcům a celkovému znehodnocení. 4 Obrázek 3: Schéma děrné pásky Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné pásky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. Další vývoj v oblasti záznamových médií téměř 10 let stagnoval a posléze nejen snížení výše uvedených rizik, ale hlavně další vývoj v oblasti zvýšení kapacity a rychlosti čtení vedl k nahrazení děrných pásek záznamem dat na elektronky a následně na magnetická 4 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. 11

12 jádra, což byly malé koblížky ferritového materiálu protkané drátky, které měly za současného přísunu elektrické energie schopnost zaměnit či přečíst momentální stav magnetizace na kterémkoli místě jádra. Magnetická jádra zvýšila kapacitu paměti, rychlost i spolehlivost, bohužel to bylo na úkor velmi vysoké ceny. Díky této značné ceně byla nahrazena novým vynálezem, magnetickou páskou. Původně se tedy magnetické pásky používaly jen pro nahrávání zvukových záznamů a teprve později pronikla i k počítačům jako záložní média. Informace byly na magnetické pásky nahrávány ve dvojkovém kódu s různou intenzitou signálu 0 a 1. Jako první se oblastí uchování dat pomocí magnetického záznamu zabýval americký inženýr Oberlin Smith. Na výsledky jeho práce navázal v roce 1898 dánský vynálezce Valdemar Poulsen, když sestrojil přístroj nazývaný Telegraphone sloužící k nahrávání telefonních zpráv. Na klasickou, pozdější magnetickou pásku se vešlo přibližně 5 MB informací, délka pásky byla okolo 400 metrů a šíře něco mezi 1,5 a 2,5 cm. Magnetická páska se používala nejprve u sálových počítačů a později se rozšířila i do domácností. Původní velké pásky postupně nahradily kazety, což značně ulehčilo manipulaci. Samotné zařízení pracující s magnetickou páskou bylo velice složité a vyžadovalo neustálé seřizování. Vyhledávání informací uložených na magnetických páskách bylo velmi zdlouhavé a při každé jednotlivé změně zápisu na magnetickou pásku se musela celá páska kompletně přepsat. Samotná magnetická páska byla většinou vyrobena z polyesterové fólie, na kterou se z jedné či obou stran nanesla magnetická vrstva, vytvořená například z práškového oxidu železitého rozpuštěného v epoxidové pryskyřici. Páska se pohybovala při čtení či zápisu dat konstantní rychlostí pod čtecí či zápisovou hlavou. Záznam na magnetické pásce může v ideálních podmínkách vydržet i několik desítek let. 5 Při vývoji dalších médií byl kladen hlavní důraz na zachování výhod magnetických pásek a na minimalizaci jejich nevýhod. V roce 1967 vyvinula společnost IBM první floppy disk, jehož prvotním účelem bylo zdokonalení distribuce aktualizací programů a dat pro zákazníky IBM. Zpočátku představili impozantní formát v podobě čtrnácti palcové diskety, vzápětí osmipalcové, na svou dobu s enormní úložní kapacitu 80KB 5 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-magneticke-pasky/>. 12

13 (kapacita asi 1000 děrných štítků), které ovšem v první verzi nebylo možné přepisovat. Magnetické disky se skládaly z několika, maximálně deseti, od sebe oddělitelných talířových disků, přesně odměřených mezer, ve kterých se pohybovaly hřebenové zuby se zapisovacími a čtecími hlavami. Hlavy se musely dostat co nejblíže k povrchu disku, ale nesměly se dotknout. Kvůli nebezpečí zanesení hlav nečistotami ze vzduchu byly tyto paměťové magnetické disky umístěny v klimatizovaných místnostech. Výpadek klimatizace byl stejně obávaný jako výpadek celého počítače. Kapacita těchto disků o rozměrech běžné ledničky byla necelých 70MB. Výhodou těchto disků oproti páskám byl především náhodný přístup k datům, tudíž mohla být kterákoliv informace nalezena během několika milisekund místo několika minut či hodin, jak tomu bylo u magnetické pásky. Pokrok a vývoj šel neustále dopředu a záhy se objevily výměnné disky. Za vynálezce diskety je považován David Noble a za vynálezce disketové mechaniky Alan Shugart. První diskety byly bez jakéhokoliv obalu a byly zcela ohrožovány vším okolním prachem, teprve později byly uloženy v plastové obálce s tkaninou uvnitř a ta zajišťovala snížení tření mezi kotoučem a pouzdrem a zároveň sbírala i nečistoty. První nepřepisovatelná disketa byla 8 a měla paměť pouhých 80kB a měřila 20 cm. První přepisovatelná disketa byla vynalezena až v roce 1972 v Memorexu a byla dražší než samotný počítač. Některé diskety měly rovněž výřez pro ochranu dat proti zápisu, v základním provedení jednostranného s jednoduchou hustotou záznamu měly neformátovanou kapacitu 400kB a v provedení jednostranné s dvojitou hustotou záznamu měly kapacitu 80kB. 8 disketa byla později nahrazena disketou menších rozměrů, a to 5,25 s kapacitou 125kB. Postupně se přešlo z jednostranného záznamu k oboustrannému zápisu a kapacita diskety vzrostla až na 500kB a formátovaná na 360kB. 6 S dalším vývojem disket přišla v roce 1980 firma SONY. Disketa 3,5 byla silnější (až 1,6 MB) a pružnější než klasické, do té doby známé diskety. Byla vybavena pružinkou pro automatické zavírání čtecího okénka při vložení do mechaniky. Další předností bylo pouzdro z tvrdého plastu a ochranný kovový pohyblivý kryt v otvoru pro přístup hlavy. Na trhu se rovněž objevily i další diskety s kapacitou 2,88 MB a dále výměnné kotouče pevného disku, tzv. SyQuest, opět od společnosti SONY, které představovaly přechod 6 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN

14 mezi pružnými a pevnými disky. Průměr tohoto disku byl 3,5 a kapacita se pohybovala mezi 105 MB až 270 MB, bohužel nebylo možné tyto disky zapsané na jedné mechanice číst na jiné, apod. Významnou roli v tomto období hrálo paměťové médium, tzv. ZIP, vyráběné společností Iomega. Byl to vlastně jednoduchý záznam provedený na magnetickou vrstvu prostřednictvím zapisovacích hlav, které dosedaly přímo na povrch média. Mechaniky pro ZIP disky se vyráběly v interním i externím provedení. Interní mechaniky se připojovaly standardně přes EIDE (PIO 3 a PIO 4) s rychlostí 11,1 a 16,7 MB/s. Pro externí mechaniky byl určen paralelní port. Společnost Iomega se podílela i na výrobě JAZZ disků, které pracovaly na podobném principu jako dnešní disky. Obdobné disky vyráběla i společnost SyQuest pod názvem SyJet, měly však menší kapacitu. Podobné ZIP médiím byly i LS120ky, na které bylo možné uložit 120MB dat a v jejich mechanice bylo na rozdíl od ZIP disků možné používat i běžné 3,5 diskety. 78 Diskety byly postupem času nahrazeny optickými disky (CD, DVD, HD-DVD, BLU- RAY), které na rozdíl od disket používají k záznamu laserový paprsek a ukládají velké množství dat do jedné dlouhé spirály. CD mají průměr 12 cm a tloušťku 1,2 mm. DVD jsou v podstatě stejná jako CD, ale disponují vyšší kapacitou. 7 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-diskety/>. 14

15 2. Uchování dat v současnosti V současnosti je již mnoho možných variant, jakým způsobem a na jaká média můžeme svá data uchovávat. Ne vždy tomu tak ale bylo. Není tomu ještě tak dávno, co technické možnosti a ne příliš rozmanitý trh mohl plně uspokojit veškeré uživatele, toužící po kvalitním a bezpečném zachování důležitých dat. Ať už se jednalo o jednotlivce či domácnosti, jejichž požadavky spočívaly především v uchování zachycených životních momentů na fotkách či videu bez nutnosti obávat se, že nenahraditelná data z velké části citové hodnoty budou nenávratně ztracena, malé a střední firmy, které potřebují uchovávat většinou data účetního charakteru, nebo velké firmy SW průmyslu, jejichž prvotními požadavky je uchování důležitých firemních dat SW typu, na kterých je celý jejich business založen a bez kterých by hrozily vysoká ztráty nebo i úpadek celé firmy. Samozřejmě jsou zde i firmy, jejichž obchod je založen a z 99% i závislý na záznamových médiích, pomocí kterých mohou uchovávat obrovské množství dat, jako jsou například databáze různých share serverů, datová úložiště pro webové stránky či poskytování ať už on-line nebo offline zálohy a uchovávání dat pro velké, střední a malé firmy. Všechny tyto subjekty mají v oblasti uchování dat hodně společného a jistě společným požadavkem, na který při práci s datovými soubory všichni kladou velký důraz, bude především co možná nejdelší životnost a kvalita uchování jejich dat bez nežádoucího poničení či jejich ztráty. Dle těchto (nebo i jiných) požadavků, které jsou na záznamová média kladena, uživatelé vybírají nejvhodnější variantu pro jejich konkrétní a specifické použití. A opravdu je v dnešní době již z čeho vybírat. Na trhu se nabízí velká škála médií, která můžeme použít k dosažení co největší spokojenosti vzhledem k nárokům, které na záznamová média klademe. Na trhu jsou v současnosti k dostání magnetická média (pevné disky), optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY) a elektronická média (veškeré druhy flash pamětí bez pohyblivých částí). Samozřejmě jsou ještě stále, i když již v podstatně menším množství a s řidším výskytem, k dostání starší typy médií, jako diskety a ZIP média, avšak o těchto již dosti zastaralých médiích se vzhledem k jejich velmi malé četnosti použití zmiňovat dále nebudeme. Nepodstatnou kapitolou jsou po nás i magneto-optická média, která měla nahradit diskety. Pojďme si tedy detailněji rozebrat v současnosti běžně používaná média, která jsou na trhu k dispozici. 15

16 2.1. Magnetická média Pod pojmem magnetické médium si především starší generace ihned představí dříve hodně používané diskety, magnetické pásky a MC audio či VHS video kazety. Mladší generaci, již se éra disket, floppy mechanik, videorekordérů a audio kazet moc nedotkla, spíše napadne zejména pevný disk HDD, který dnes v osobním PC používá naprosto každý. Všechna tato média se do kategorie magnetických opravdu řadí a všechny možnosti jsou tedy správné. V dnešní době však použití magnetických médií (kromě HDD) není tak rozšířené a trend se spíše ubírá k jejich úplnému vyřazení z trhu záznamových médií. V minulých letech vysoce klesla poptávka, tím pádem i celková výroba a distribuce MC, VHS a floppy disket. Troufnu si tedy tvrdit, že média tohoto typu jsou již minulostí a není třeba se o nich v návaznosti na současnou dobu zmiňovat. Zaměřme se tedy plně na jediné magnetické médium, v současnosti nejvíce používané, a to pevný disk HDD (hard disk drive) Pevný disk můžeme označovat mnoha názvy. V počítačovém slangu se můžeme setkat s nejčastějším označením hadr, ke kterému se většinou přidává pro účely upřesnění dovětek dle rozhraní hadru, o kterém mluvíme, tedy IDE nebo SATA. Toto označení pevného disku s oblibou používám i já sám. Originální označení pevných disků je však zkratkou HDD, která v originále znamená hard disk drive. Po rozložení a přeložení této zkratky zjistíme, že české označení pevný disk je vlastně jejím volným překladem. Hard = tvrdý, pevný Disk = disk, kotouč Drive = pohon Pevný disk je tedy záznamové médium pro uchování dat, které po jejich zapsání nepotřebuje elektrickou energii pro jejich uchování. Na opačném principu pracují například paměti typu RAM či NAND FLASH, u kterých se po odpojení od elektrického proudu data ztratí. Pevný disk obsahuje diskové plotny, kotouče, na které se dříve data zapisovala díky železnému oxidu, v dnešní době již především pomocí 16

17 magnetického substrátu slitiny kobaltu (tzv. tenkého filmu, Thin Film). 9 Tyto prvky se nacházejí na povrchu jednotlivých ploten a zápis na ně probíhá prostřednictvím speciálních hlaviček pro čtení a zápis, které zároveň umožňují zápis na obě strany ploten. Materiálem, ze kterého jsou nejčastěji plotny vyrobeny, je pak sklo, keramika, plast a dříve také hliník. Na každou plotnu je možno zapisovat různé množství dat a platí, že čím více dat na ni zapíšeme, tím většího výkonu dosáhneme. Plotny jsou poháněny pomocí elektromotorů, díky kterým se plotny roztáčejí na dané otáčky. Rychlost otáčení ploten je udávána v RPM (Revolutions Per Minute), tedy v otáčkách za minutu. Na trhu jsou dnes pevné disky s různými rychlostmi, jako například 4200 RPM, 5400 RPM, 7200 RPM, 1000 RPM či RPM RPM je dnes nejnižší hodnota pro rychlost otáčení ploten disků, se kterou se můžeme setkat. Používá se zejména u disků určených pro levnější low-end notebooky. Hodnotou 5400 RPM oplývají především hard disky umístěné ve standardních noteboocích, netboocích a podobných přenosných zařízeních. Konečně se dostáváme k hodnotě 7200 otáček za minutu. Touto rychlostí se otáčejí plotny pevných disků nejčastěji. Disky o rychlosti 7200 ot. / min. se nejvíce používají ve stolních počítačích, media centrech nebo menších domácích serverech. Nejrychlejší jsou však disky používané ve velkých serverech nebo pro náročnější uživatele, a to o rychlosti až otáček za minutu. S vyššími otáčkami se však samozřejmě zvyšuje jak hlučnost samotného disku, tak jeho teplota, tím pádem rostou i nároky na chlazení, které není radno podceňovat, a to zejména u vysokorychlostních disků. Každá strana plotny, ze které data čteme a zapisujeme, musí disponovat samostatnou čtecí a zapisovací hlavou. Všechny hlavy jsou pak umístěny na jednom společném ramenu poháněném motorkem, díky kterému se čtecí hlavy lineárně pohybují nad jednotlivými plotnami, ze kterých jsou data čtena/zapisována. Čím větší kapacita disku, tedy i větší hustota záznamu na plotně, tím níže musí být hlava od plotny vzdálena. Vzhledem k tomu, že se jedná, jak jsme si již řekli, o médium s pohyblivými komponenty a čtení z ploten probíhá velmi blízko, stává se pevný disk v chodu velmi křehkým a vůči otřesům či nárazům náchylným zařízením. Tato globálně známá skutečnost je u pevných disků velkou nevýhodou a výrobci se tak snaží tento problém 9 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f005 BE243.html>. 17

18 odstranit nebo při nejmenším co nejvíce eliminovat. S jedním z možných řešení přišla již firma Samsung, která představila a dnes již v pevných discích běžně používá technologii ImpacGuard, která za pomocí ochranných polštářků, umístěných na čtecích hlavách, umožňuje větší ochranu plotny v případě nečekaného otřesu, při kterém by se čtecí hlava dotkla plotny. Před vynalezením technologií, jako je tato, znamenala podobná situace nevratné poškození plotny, tím pádem nepoužitelnost celého disku, v lepším případě jen poškození plotny a určitých sektorů na disku. Obrázek 4: Technologie ImpactGuard spol. Samsung Zdroj: Svět Hardware [online]. Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. K otáčkám disku a hlavičkám jsou zároveň vázány dva důležité pojmy, a to rotation delay, což je prodleva, za kterou se pod hlavu dostane daný sektor na plotně, a seek time, který určuje čas, za který se přemístí čtecí/zapisovací hlava na požadované místo. Rotation delay bychom mohli přeložit jako rotační prodlevu nebo zpoždění a pojem seek time bychom nejlépe vystihli překladem doba vyhledávání. U obou těchto pojmů platí, čím menší jsou jejich hodnoty, tím větším výkonem pevný disk disponuje. Průměrná hodnota seek time činní 8ms, stejně jako maximální prodleva otáčení plotny rotation delay, která je ale průměrně pouze 4ms. Na úkor rychlosti prohledávání disku však existuje technologie s názvem AAM (Automatic Acoustic Management), kterou některé pevné disky disponují a která dokáže snížit jejich hlučnost. 18

19 Magnetický povrch plotny nemůţe na disku zůstat bez organizace; musí mít svůj pevný řád daný rozdělením disku na stopy, sektory a cylindry. 10 Stopa v originále track je soustředná, očíslovaná kružnice, po které hlavička vyhledává požadované místo k čtení/zápisu Sektor nejmenší adresovatelná jednotka na pevném disku 11 Cylindr slouží k rovnoměrnému využití hlav pevného disku za účelem dosažení co nejvyššího výkonu Obrázek 5: Struktura pevného disku Zdroj: Wikipedia Commons [online]. Cylindr-Hlava-Sektor, 2008 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/cylindr-hlava-sektor>. 10 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. 11 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. 19

20 Souhrnně se tato organizace magnetického povrchu ploten disku nazývá CSH (Cylinder Head Sector). Do češtiny se tento název překládá jako stopa-hlava-sektor nebo válecpovrch-výseč. Jedná se však o starší a dnes již zřídka používaný způsob adresování sektorů, který byl nahrazen adresováním typu LBA (Logical Block Addressing). Adresování typu CSH mělo význam především u starších disků, jejichž kapacita byla výrazně nižší než v současnosti, do velikosti 8 GB, kdy geometrie disku odpovídala tomuto typu adresování. Dnes můžeme říci, že jsou pevné disky konstruovány bez konstantního počtu sektorů na stopu za účelem lepšího využití plochy disku. U adresování typu LBA je již bezvýznamná znalost geometrie disku, jelikož číslování sektorů v tomto případě probíhá lineárně. LBA je v informatice metoda, při které se ve vnější paměti jednotlivé logické bloky s daty číslují lineárně (postupně) od 0 (nuly). Jeden logický blok (někdy téţ sektor) má v pevných discích velikost 512 bajtů, avšak SSD disky jej mají 1024 bajtů a optická média 2048 bajtů (CD-ROM, DVD). 12 Další logickou jednotkou, kterou je potřeba zmínit a kterou již využívá operační systém, který z ní data čte či na ni zapisuje, je tzv. cluster. Clustery jsou tvořeny vysokoúrovňovým formátováním a seskupují v sobě různé množství sektorů. Počet těchto sektorů se liší vzhledem k použitému souborovému systému (NTFS, FAT, UFS, ZFS apod.). Každý souborový systém umožňuje použití různé velikosti clusteru, která může být u formátu NTFS 8 B až 64 KiB. Velikost použitého clusteru závisí pouze na individuální volbě každého uživatele, který má v tomto případě možnost výběru z celého rozsahu, který daný souborový systém nabízí. Pokud tedy budeme na disk zapisovat spíše velké soubory, nejlepší volbou pro nás bude použití velkých clusterů, čímž zároveň docílíme rychlejšího vyhledávání na disku a celkově znatelně rychlejší práci s daty. Naopak, ukládali bychom na disk zejména malé soubory, nevyplatí se nám tvořit zbytečně velké clustery, jelikož například při vytvoření clusterů o velikosti 60 KiB a zápisu menších souborů o velikosti 5 KiB přijdeme zbytečně o 55 KiB prostoru. Na výběr ale máme z více souborových systémů. Windows nám dává na výběr z NTFS a FAT (případně ISO 9660 pro zápis na CD/DVD). Linux má výběr již pestřejší, a to ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS a další. DOS oplývá podporou pouze FAT a 12 Wikipedie [online]. Logical Block Addressing, 2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/logical_block_addressing> 20

21 zmíněného ISO 9660 u CD a DVD. 13 A konečně Solaris, který z těch nejznámějších, podporuje především UFS a ZFS. Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším souborovým systémem je v dnešní době NTFS, využívaný zejména u všech druhů pevných disků, na kterých jsou vzhledem k jejich kapacitě uchovávány především větší soubory. Těsně za formátem NTFS stojí formát, nejvíce používaný u flash pamětí (především flash disky a paměťové karty), a to FAT32, vhodný pro zápis většího množství malých souborů. Souborový systém FAT32 ovšem omezuje limitací maximální velikosti souboru, který lze na disk s tímto systémem zapsat; 4 GiB. Celý princip čtení a zápisu na pevné disky závisí na hlavách, díky kterým můžeme data na každou plotnu zapsat. Každá hlava je v podstatě pouze soustava cívek, navinutých na jádrech, které jsou v blízkosti datové plotny přerušeny úzkou štěrbinou. Prochází-li tedy cívkami elektrický proud, vytvoří se magnetický tok, uzavírající se na zmíněné štěrbině, čímž pak ovlivňuje vrstvu, na kterou data zapisujeme. Principem celého zápisu je v podstatě tzv. magnetická rezervace, tedy místa, ve kterých se mění směr magnetizace. Tato magnetická místa se vytvářejí díky různému směru toku proudu v magnetických cívkách na zapisovací hlavě. Princip čtení dat se ale od zápisu podstatně liší. Jak jsme si řekli, na plotnách se po zápisu dat nachází určité magnetické rezervace, na které při pohybu hlaviček nad jednotlivými plotnami cívky reagují a dále ho zpracovávají, jako elektrický impulz přídavnou řídící elektronikou disku. Konkrétní způsob uložení magnetických rezervací určuje typ kódování dat určený výrobcem. Příkladem nám může být nejznámější FM (Frequency Modulation), tedy frekvenční modulace nebo MFM (Modified Frequency Modulation), tedy modifikovaná frekvenční modulace. Poslední důležitou částí pevného disku, kterou bychom jistě neměli opomenout, je parkování hlaviček (Land zone). Jedná se o velmi důležitou komponentu pevného disku, která po vypnutí disku nebo odpojení od elektrického proudu umožňuje pevné uchycení hlavičky na jednom místě, což částečně zabraňuje možnosti poškození ploten při manipulaci s diskem. Dříve měl každý uživatel možnost volby, kde se budou hlavičky parkovat. Dnes je tato volba již pouze na výrobcích, kteří určují, ve které pozici se budou hlavičky parkovat. Většina dnešních disků parkuje hlavičky úplně mimo plotny, což v podstatě ještě více eliminuje možnost jejich poškození následkem nárazu disku z velké výšky či jiného možného poškození. 13 Zdroj: Wikipedie [online]. Souborový systém, 2008 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/souborový_systém>. 21

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Pevné disky. Diskové plotny

Pevné disky. Diskové plotny Pevné disky Pevný disk (anglicky hard disk drive, 'HDD') je zařízení, které se používá v počítači k trvalému uchování většího množství dat. Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků je velmi výhodný

Více

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB Záznamová média Informační systémy 2 Záznamová média Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB 14.5.2014 1 Záznamová média Stručný vývoj 14.5.2014

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Přenosná média Josef Horálek

Přenosná média Josef Horálek Přenosná média Josef Horálek Přenosná média = Účelem těchto médií je umožnit výměnu dat mezi počítači = Postupně bylo vyvinuto několik přenosných systémů = floppy disk = megnetooptický disk = CD = DVD

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Parametry pevných disků

Parametry pevných disků Pevný disk (hard disk) je zabudován uvnitř skříně počítače a uživatel ho nemůže jednoduše a bez použití nástroje přenést do počítače jiného. Dnes již toto tak úplně neplatí běžné jsou i externí disky připojené

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní Rozhraní disků Rozhraní (řadič) disků jsou logické obvody, které zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem (popř. mechanikou optických pamětí, floppy mechanikou, atd.) a ostatními částmi počítače.

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky ŘEŠENÍ Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Úvod Tematické rozdělení cvičení Základy informatiky...6

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Označení pevný disk, se v češtině uchytilo jako obecný pojem a obsahuje i SSD úložiště a další typy nemagnetických pamětí.

Označení pevný disk, se v češtině uchytilo jako obecný pojem a obsahuje i SSD úložiště a další typy nemagnetických pamětí. Pevný disk Pevný disk je zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební elektronice (MP3 přehrávače, videorekordéry ) k dočasnému nebo trvalému uchovávání většího množství dat pomocí magnetické

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

1.7 Vstupní a výstupní zařízení

1.7 Vstupní a výstupní zařízení 1.7 Vstupní a výstupní zařízení 1.7.1 Klávesnice Nejznámější a nejpoužívanější vstupní zařízení. Existuje několik typů konstrukce (kontaktní, membránová, kapacitní). K základní jednotce je připojena pětižilovým

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Pevné disky (Hard disc)

Pevné disky (Hard disc) Pevné disky (Hard disc) Fyzická struktura: Plotny médium, na kterém jsou uložena data, uložení dat je magnetické, jsou otáčeny motorkem Hlavy provádí čtení a zápis dat, jsou uloženy na držáku nad sebou,

Více

Přenosná paměťová média

Přenosná paměťová média Jsou to média, pomocí nichž uživatel může snadno přenášet data z jednoho počítače na druhý, popř. archivovat data mimo počítač (např. pro potřeby zálohování) Disketa Rotační médium s magnetickým záznamem

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP IIS Media Services David Gešvindr MSP MCT MCITP Obsah Digitální multimédia úvod Digitální multimédia distribuce Windows Media Services IIS Media Services Digital Rights Management Digitální multimédia

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Akce SanDisk platná od 13.2.2013 do 27.2.2013 Popis akční cena stará cena

Akce SanDisk platná od 13.2.2013 do 27.2.2013 Popis akční cena stará cena Akce SanDisk platná od 13.2.2013 do 27.2.2013 Popis akční cena stará cena 1. SanDisk Extreme SDHC 30MB/s, class 10 Získejte dokonalé vyvážení rychlosti a spolehlivosti díky SanDisk Extreme HD Video SDHC

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18

Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18 Úvod 9 Kapitola 1: Vypalování snadno a rychle 11 Co k tomu potřebuji? 13 Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18 Kapitola

Více

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk = Pevný disk je paměť pracující na magnetickém principu = Skládá se z několika částí: = médium, na němž jsou uložena data ( 3,5 a 2,5 ) = magnetické

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

FLASH PAM TI. David Richter Ing. Karel Kubata

FLASH PAM TI. David Richter Ing. Karel Kubata FLASH PAM TI David Richter Ing. Karel Kubata Flash pam ti Obecná charakterstika: mechanicky odolné,, neobsahující žádné mechanické části uchovávaj vající data bezpřístupu elektrického napětí Použit ití

Více

IT v zásadě dělíme na tři hlavní skupiny hardware, software a informační sítě. V následujících kapitolách si je podrobně rozebereme.

IT v zásadě dělíme na tři hlavní skupiny hardware, software a informační sítě. V následujících kapitolách si je podrobně rozebereme. Hardware Informační technologie (IT) - jsou všechny prostředky a technologie používané pro zpracování a přenos dat. Obecně pod tímto pojmem chápeme vše, co zahrnují pojmy hardware, software a komunikační

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY J IŽ 13 LET ZASTUPUJEME NA Č ESKÉM TRHU FIRMU STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255, e-mail:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

SecureDigital Cards CompactFlash Cards

SecureDigital Cards CompactFlash Cards Paměťové karty SecureDigital Cards CompactFlash Cards SDHC UHS-I 85MB/s Class 10 CompactFlash 150MB/s - vyměnitelné paměťové umožňuje data přepisovat a mazat, tak často, jak je kartou a UDMA koncového

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více