ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informační technologie ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRO UCHOVÁNÍ DAT, OD POČÁTKU PO SOUČASNOST Bakalářská práce Autor: Ondřej Povolný Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Doc. Ing. Horný Stanislav, CSc. Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Sokolově dne Ondřej Povolný

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Doc. Ing. Hornému Stanislavovi, CSc. za pomoc při zhotovení, úpravách a korekcích této bakalářské práce a za jeho trpělivost a vstřícnost vůči mé osobě. Stejně jako děkuji mé rodině za podporu a pomoc v rámci celého studia.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je komplexně zanalyzovat problematiku týkající se záznamových médií a uchovávání dat od počátku jejich vývoje až po dnešní masové využití ve společnosti a v IT. Celkové seznámení se záznamovými médií, která byla možno využívat v minulosti, stejně jako s těmi, která jsou k dispozici dnes. Snaha zasvěcení a pochopení problematiky, nedílně spjaté se záznamovými médii, jako jejich kompatibility, životnosti a kapacity. Konečné shrnutí a zhodnocení faktů z daných problémů vyplývajících a případný návrh možného řešení či vylepšení. Klíčové pojmy: Záznamové médium, magnetické médium, optický disk, elektronické médium, kapacita, životnost, kompatibilita, hard disk, SSD, CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY, flash, paměťová karta, médium, disk, disketa.

5 Annotation The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of recording media and data storage since they were first developed until the present day, where they are used en-masse in society and in information technology. It presents a general overview of the recording media which were available in the past as well as the different types that are in use today. The thesis tries to introduce and understand the issues integrally linked to recording media, such as compatibility, durability and capacity. Final it summarizes and evaluates the facts and, where applicable, suggests possible solutions or improvements. Key words Recording medium, magnetic medium, optical disc, electronic medium, capacity, service life, compatibility, hard disc, SSD, CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY, flash, memory card, medium, disc, floppy.

6 OBSAH Úvod Historie záznamových médií a uchování dat Uchování dat v současnosti Magnetická média HDD (hard disk drive) Optická média CD ( Compact Disc) DVD (Digital Video Disc) HD-DVD (High Definition DVD) BD (Blu-ray Disc) Elektronická média Paměťové karty Flash disky SSD disky Řešení problematiky kapacity, životnosti a kompatibility záznamových médií Problematika kapacity Problematika životnosti Problematika kompatibility Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků, grafů a zkratek... 66

7 Úvod Záznamová média provázejí lidstvo již od samotného vzniku výpočetní techniky a stala se tak nedílnou součástí nejen počítačů, ale i většiny techniky, kterou každodenně používáme a bez které si již život nedokážeme ani představit. Dnes se již kontaktu se záznamovými médii nelze vyhnout a jen málokdo může tvrdit, že za svůj život nepřišel se žádným médiem do styku. Svět, jak ho známe, se bez záznamu dat již nemůže obejít, jelikož drtivá většina elektroniky bez vyhrazeného úložiště ani nemůže pracovat. Druhů a nejrůznějších formátů záznamových médií, od jejich zrodu až po současnost, také výrazně přibylo, čímž se uživatelům nabízejí nepřeberné možnosti při volbě adekvátního média, které by vyhovovalo přesně jejich požadavkům. Zaměříme se tedy na celkové zmapování záznamových médií, se kterými jsme se mohli nejen v minulosti, ale i současnosti setkat. Zmíníme rozdíly mezi nimi, stejně jako jejich klady a zápory a pokusíme se stanovit závěr, která záznamová média je v současné době nejvhodnější pro konkrétní účel použít a naopak, která média nejsou příliš vhodná. Detailně si popíšeme a rozebereme každý typ zvlášť a vysvětlíme si, na jakých technologiích jsou založeny a jak vlastně pracují. V neposlední řadě se pokusíme detailně rozebrat tři hlavní problémy, tedy problémy kapacity, životnosti a kompatibility, které jsou se záznamovými médii spjaty a které se při výrobě nových a zdokonalování stávajících médií musí řešit. Na závěr sjednotíme fakta, zhodnotíme dosažené závěry a pokusíme se odhadnout následný budoucí vývoj záznamových médií. 7

8 1. Historie záznamových médií a uchování dat Pojďme se nejprve poohlédnout na samotný počátek záznamových médií, objasnit si, jaké možnosti uchování dat byly v minulosti a jaká média jsme měli na výběr. Pojďme si tedy rozdělit záznamová média, která byla v minulosti (některá přetrvala i dodnes) k dispozici. Rozdělení záznamových médií - Děrné štítky - Děrné pásky - Magnetické pásky - Magnetické disky (diskety) - Optické disky - Elektromagnetická média Již v prvopočátku vzniku prvních počítačů lidstvo cítilo potřebu uchovávat zpracovávaná data, a tudíž docházelo k postupnému vývoji nejen u počítačů, ale i v oblasti záznamových médií, z hlediska velikosti dochází ke značnému zmenšování fyzických rozměrů záznamových médií a růstu kapacity záznamových médií. Za nejstarší záznamové médium lze zcela určitě označit děrné štítky a děrné pásky, které postupně nahradila magnetická jádra, magnetické pásky, diskety, optické disky a elektromagnetická média. Pramáti všech datových nosičů, děrné štítky, vznikly již mnohem dříve než samotné počítače. Byly vyrobeny z tenkého kartonu o velikosti 184,4 x 82,5 x 0,18 mm a informace se prezentovala dírkou na určité pozici. Místa pro otvory byla uspořádána do matice a data byla zaznamenávána pomocí skutečné perforace štítků v různých částech. Neukládala se však binárně, ale v systému písmen a čísel a abeceda byla zredukována na základní písmena a znaky, neboť kapacita štítku se počítala na 80 znaků (systém Hollerith), někdy 90 (systém Powers) sloupců a 12 řádků. Jako první přišel s 8

9 elektromagnetickým třídícím počítacím strojem pro vyhodnocování děrných štítků syn německého vystěhovalce inženýr Hermann Hollerith (zakladatel společnosti Tabulating Machine Company, později nazvané IBM). 1 V roce 1805 francouzský konstruktér Josephe Marie Jacquard za pomoci děrných štítků zajistil automatické tkaní složitých vzorů, vyražených podle čtvercového rastru na štítcích u tkalcovských stavů na hedvábí. Později bylo pole působnosti děrných štítků rozšířeno i do oblasti paměti a záznamy bylo možné číst pomocí stroje. Herman Hollerith v roce 1890 použil tuto metodu vyhodnocování děrných štítků při řešení problému pravidelného sčítání lidu ve Spojených státech. Po předchozích zkušenostech se sčítáním lidu v roce 1880, které bylo dokončeno až za sedm let, tj. v roce 1887, a s ohledem na opodstatněnou obavu z neustálého růstu počtu obyvatel se domníval, že další pravidelné sčítání lidu by mohlo trvat i celá desetiletí. V tomto konkrétním případě byl děrný štítek vlastně prvně nositelem informací. Děrné štítky používal k programování například i Charles Babbage, profesor matematiky v Oxfordu, kdy na děrných štítcích byly zakódovány pracovní instrukce o kapacitě jednoho tisíce až padesátimístných čísel, které umožňovaly skládání instrukcí v různém pořadí, a zároveň zde bylo už napojeno i výstupní zařízení k tisku konečných výsledků. Děrnoštítkové stroje byly použity ještě i ve 40. letech 20. století v projektu Manhattan, kde se podílely na výpočtech průběhů reakcí při vývoji atomové bomby. Poslední známé použití děrných štítků bylo v roce 2000 při volbách samotného prezidenta USA. V tomto případě bohužel nastaly spory ohledně výsledků v důsledku údajného nepřesného vyznačování děr na štítcích. 2 1 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. 2 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN

10 Obrázek 1: Příklad děrného štítku Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné štítky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. Děrné štítky svou hustotou záznamu neodpovídaly zvýšeným požadavkům a potřebám množství zpracovávaných dat, a tak vývojáři přišli s náhradou děrných štítků tzv. děrnou páskou. 3 Používáním děrných pásek došlo k razantnímu zvýšení rychlosti zápisu i čtení, pásky měly 7 až 9 řad. Děrná páska se používala například i v terminálech a dálnopisech. Hustota záznamu informace na děrných páskách bývala okolo 1,5, až 2 znaky na 1cm2. Data se na pásek ukládala sekvenčně a kontrola bezchybného děrování byla mimo jiné prováděna pomocí liché a sudé parity. Jednalo se zprvu o papírový nosič, který byl občas pod vlivem nevýhod nahrazen i páskou kovovou. V 80. letech sloužily děrné pásky hlavně pro vkládání dat u sálových počítačů, rovněž tvůrce počítačů Konrád Zuse je používal pro naplnění svého počítače Z1. 3 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-stitky/>. 10

11 Obrázek 2: Příklad děrné pásky Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné pásky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. Děrná páska, stejně jako děrný štítek, byla převážně papírovým nosičem, a tudíž měla mnoho nevýhod. Hlavním problémem byla skutečnost, že program zpracovaný na děrných štítcích zabíral mnoho místa, páska nebyla vícekrát použitelná, velmi snadno podléhala vlhkosti, hlodavcům a celkovému znehodnocení. 4 Obrázek 3: Schéma děrné pásky Zdroj: emag, technologický magazín ISSN [online]. Paměťová média: Děrné pásky, 2007 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. Další vývoj v oblasti záznamových médií téměř 10 let stagnoval a posléze nejen snížení výše uvedených rizik, ale hlavně další vývoj v oblasti zvýšení kapacity a rychlosti čtení vedl k nahrazení děrných pásek záznamem dat na elektronky a následně na magnetická 4 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-derne-pasky/>. 11

12 jádra, což byly malé koblížky ferritového materiálu protkané drátky, které měly za současného přísunu elektrické energie schopnost zaměnit či přečíst momentální stav magnetizace na kterémkoli místě jádra. Magnetická jádra zvýšila kapacitu paměti, rychlost i spolehlivost, bohužel to bylo na úkor velmi vysoké ceny. Díky této značné ceně byla nahrazena novým vynálezem, magnetickou páskou. Původně se tedy magnetické pásky používaly jen pro nahrávání zvukových záznamů a teprve později pronikla i k počítačům jako záložní média. Informace byly na magnetické pásky nahrávány ve dvojkovém kódu s různou intenzitou signálu 0 a 1. Jako první se oblastí uchování dat pomocí magnetického záznamu zabýval americký inženýr Oberlin Smith. Na výsledky jeho práce navázal v roce 1898 dánský vynálezce Valdemar Poulsen, když sestrojil přístroj nazývaný Telegraphone sloužící k nahrávání telefonních zpráv. Na klasickou, pozdější magnetickou pásku se vešlo přibližně 5 MB informací, délka pásky byla okolo 400 metrů a šíře něco mezi 1,5 a 2,5 cm. Magnetická páska se používala nejprve u sálových počítačů a později se rozšířila i do domácností. Původní velké pásky postupně nahradily kazety, což značně ulehčilo manipulaci. Samotné zařízení pracující s magnetickou páskou bylo velice složité a vyžadovalo neustálé seřizování. Vyhledávání informací uložených na magnetických páskách bylo velmi zdlouhavé a při každé jednotlivé změně zápisu na magnetickou pásku se musela celá páska kompletně přepsat. Samotná magnetická páska byla většinou vyrobena z polyesterové fólie, na kterou se z jedné či obou stran nanesla magnetická vrstva, vytvořená například z práškového oxidu železitého rozpuštěného v epoxidové pryskyřici. Páska se pohybovala při čtení či zápisu dat konstantní rychlostí pod čtecí či zápisovou hlavou. Záznam na magnetické pásce může v ideálních podmínkách vydržet i několik desítek let. 5 Při vývoji dalších médií byl kladen hlavní důraz na zachování výhod magnetických pásek a na minimalizaci jejich nevýhod. V roce 1967 vyvinula společnost IBM první floppy disk, jehož prvotním účelem bylo zdokonalení distribuce aktualizací programů a dat pro zákazníky IBM. Zpočátku představili impozantní formát v podobě čtrnácti palcové diskety, vzápětí osmipalcové, na svou dobu s enormní úložní kapacitu 80KB 5 HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-magneticke-pasky/>. 12

13 (kapacita asi 1000 děrných štítků), které ovšem v první verzi nebylo možné přepisovat. Magnetické disky se skládaly z několika, maximálně deseti, od sebe oddělitelných talířových disků, přesně odměřených mezer, ve kterých se pohybovaly hřebenové zuby se zapisovacími a čtecími hlavami. Hlavy se musely dostat co nejblíže k povrchu disku, ale nesměly se dotknout. Kvůli nebezpečí zanesení hlav nečistotami ze vzduchu byly tyto paměťové magnetické disky umístěny v klimatizovaných místnostech. Výpadek klimatizace byl stejně obávaný jako výpadek celého počítače. Kapacita těchto disků o rozměrech běžné ledničky byla necelých 70MB. Výhodou těchto disků oproti páskám byl především náhodný přístup k datům, tudíž mohla být kterákoliv informace nalezena během několika milisekund místo několika minut či hodin, jak tomu bylo u magnetické pásky. Pokrok a vývoj šel neustále dopředu a záhy se objevily výměnné disky. Za vynálezce diskety je považován David Noble a za vynálezce disketové mechaniky Alan Shugart. První diskety byly bez jakéhokoliv obalu a byly zcela ohrožovány vším okolním prachem, teprve později byly uloženy v plastové obálce s tkaninou uvnitř a ta zajišťovala snížení tření mezi kotoučem a pouzdrem a zároveň sbírala i nečistoty. První nepřepisovatelná disketa byla 8 a měla paměť pouhých 80kB a měřila 20 cm. První přepisovatelná disketa byla vynalezena až v roce 1972 v Memorexu a byla dražší než samotný počítač. Některé diskety měly rovněž výřez pro ochranu dat proti zápisu, v základním provedení jednostranného s jednoduchou hustotou záznamu měly neformátovanou kapacitu 400kB a v provedení jednostranné s dvojitou hustotou záznamu měly kapacitu 80kB. 8 disketa byla později nahrazena disketou menších rozměrů, a to 5,25 s kapacitou 125kB. Postupně se přešlo z jednostranného záznamu k oboustrannému zápisu a kapacita diskety vzrostla až na 500kB a formátovaná na 360kB. 6 S dalším vývojem disket přišla v roce 1980 firma SONY. Disketa 3,5 byla silnější (až 1,6 MB) a pružnější než klasické, do té doby známé diskety. Byla vybavena pružinkou pro automatické zavírání čtecího okénka při vložení do mechaniky. Další předností bylo pouzdro z tvrdého plastu a ochranný kovový pohyblivý kryt v otvoru pro přístup hlavy. Na trhu se rovněž objevily i další diskety s kapacitou 2,88 MB a dále výměnné kotouče pevného disku, tzv. SyQuest, opět od společnosti SONY, které představovaly přechod 6 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN

14 mezi pružnými a pevnými disky. Průměr tohoto disku byl 3,5 a kapacita se pohybovala mezi 105 MB až 270 MB, bohužel nebylo možné tyto disky zapsané na jedné mechanice číst na jiné, apod. Významnou roli v tomto období hrálo paměťové médium, tzv. ZIP, vyráběné společností Iomega. Byl to vlastně jednoduchý záznam provedený na magnetickou vrstvu prostřednictvím zapisovacích hlav, které dosedaly přímo na povrch média. Mechaniky pro ZIP disky se vyráběly v interním i externím provedení. Interní mechaniky se připojovaly standardně přes EIDE (PIO 3 a PIO 4) s rychlostí 11,1 a 16,7 MB/s. Pro externí mechaniky byl určen paralelní port. Společnost Iomega se podílela i na výrobě JAZZ disků, které pracovaly na podobném principu jako dnešní disky. Obdobné disky vyráběla i společnost SyQuest pod názvem SyJet, měly však menší kapacitu. Podobné ZIP médiím byly i LS120ky, na které bylo možné uložit 120MB dat a v jejich mechanice bylo na rozdíl od ZIP disků možné používat i běžné 3,5 diskety. 78 Diskety byly postupem času nahrazeny optickými disky (CD, DVD, HD-DVD, BLU- RAY), které na rozdíl od disket používají k záznamu laserový paprsek a ukládají velké množství dat do jedné dlouhé spirály. CD mají průměr 12 cm a tloušťku 1,2 mm. DVD jsou v podstatě stejná jako CD, ale disponují vyšší kapacitou. 7 KOLÁČEK, Michal. OXy Online s.r.o [online] [cit ]. Svět Hardware. Dostupné z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-1353e9ca90de55d4c125748a00258fd4.html?lotus=1 &Highlight=0,historie,a,sou%C4%8Dasnost,datov%C3%BDch,%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1%C5% A5>. ISSN HOBZA, Otakar. EMag [online] [cit ]. EMag. Dostupné z WWW: <http://www.emag.cz/pametova-media-diskety/>. 14

15 2. Uchování dat v současnosti V současnosti je již mnoho možných variant, jakým způsobem a na jaká média můžeme svá data uchovávat. Ne vždy tomu tak ale bylo. Není tomu ještě tak dávno, co technické možnosti a ne příliš rozmanitý trh mohl plně uspokojit veškeré uživatele, toužící po kvalitním a bezpečném zachování důležitých dat. Ať už se jednalo o jednotlivce či domácnosti, jejichž požadavky spočívaly především v uchování zachycených životních momentů na fotkách či videu bez nutnosti obávat se, že nenahraditelná data z velké části citové hodnoty budou nenávratně ztracena, malé a střední firmy, které potřebují uchovávat většinou data účetního charakteru, nebo velké firmy SW průmyslu, jejichž prvotními požadavky je uchování důležitých firemních dat SW typu, na kterých je celý jejich business založen a bez kterých by hrozily vysoká ztráty nebo i úpadek celé firmy. Samozřejmě jsou zde i firmy, jejichž obchod je založen a z 99% i závislý na záznamových médiích, pomocí kterých mohou uchovávat obrovské množství dat, jako jsou například databáze různých share serverů, datová úložiště pro webové stránky či poskytování ať už on-line nebo offline zálohy a uchovávání dat pro velké, střední a malé firmy. Všechny tyto subjekty mají v oblasti uchování dat hodně společného a jistě společným požadavkem, na který při práci s datovými soubory všichni kladou velký důraz, bude především co možná nejdelší životnost a kvalita uchování jejich dat bez nežádoucího poničení či jejich ztráty. Dle těchto (nebo i jiných) požadavků, které jsou na záznamová média kladena, uživatelé vybírají nejvhodnější variantu pro jejich konkrétní a specifické použití. A opravdu je v dnešní době již z čeho vybírat. Na trhu se nabízí velká škála médií, která můžeme použít k dosažení co největší spokojenosti vzhledem k nárokům, které na záznamová média klademe. Na trhu jsou v současnosti k dostání magnetická média (pevné disky), optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY) a elektronická média (veškeré druhy flash pamětí bez pohyblivých částí). Samozřejmě jsou ještě stále, i když již v podstatně menším množství a s řidším výskytem, k dostání starší typy médií, jako diskety a ZIP média, avšak o těchto již dosti zastaralých médiích se vzhledem k jejich velmi malé četnosti použití zmiňovat dále nebudeme. Nepodstatnou kapitolou jsou po nás i magneto-optická média, která měla nahradit diskety. Pojďme si tedy detailněji rozebrat v současnosti běžně používaná média, která jsou na trhu k dispozici. 15

16 2.1. Magnetická média Pod pojmem magnetické médium si především starší generace ihned představí dříve hodně používané diskety, magnetické pásky a MC audio či VHS video kazety. Mladší generaci, již se éra disket, floppy mechanik, videorekordérů a audio kazet moc nedotkla, spíše napadne zejména pevný disk HDD, který dnes v osobním PC používá naprosto každý. Všechna tato média se do kategorie magnetických opravdu řadí a všechny možnosti jsou tedy správné. V dnešní době však použití magnetických médií (kromě HDD) není tak rozšířené a trend se spíše ubírá k jejich úplnému vyřazení z trhu záznamových médií. V minulých letech vysoce klesla poptávka, tím pádem i celková výroba a distribuce MC, VHS a floppy disket. Troufnu si tedy tvrdit, že média tohoto typu jsou již minulostí a není třeba se o nich v návaznosti na současnou dobu zmiňovat. Zaměřme se tedy plně na jediné magnetické médium, v současnosti nejvíce používané, a to pevný disk HDD (hard disk drive) Pevný disk můžeme označovat mnoha názvy. V počítačovém slangu se můžeme setkat s nejčastějším označením hadr, ke kterému se většinou přidává pro účely upřesnění dovětek dle rozhraní hadru, o kterém mluvíme, tedy IDE nebo SATA. Toto označení pevného disku s oblibou používám i já sám. Originální označení pevných disků je však zkratkou HDD, která v originále znamená hard disk drive. Po rozložení a přeložení této zkratky zjistíme, že české označení pevný disk je vlastně jejím volným překladem. Hard = tvrdý, pevný Disk = disk, kotouč Drive = pohon Pevný disk je tedy záznamové médium pro uchování dat, které po jejich zapsání nepotřebuje elektrickou energii pro jejich uchování. Na opačném principu pracují například paměti typu RAM či NAND FLASH, u kterých se po odpojení od elektrického proudu data ztratí. Pevný disk obsahuje diskové plotny, kotouče, na které se dříve data zapisovala díky železnému oxidu, v dnešní době již především pomocí 16

17 magnetického substrátu slitiny kobaltu (tzv. tenkého filmu, Thin Film). 9 Tyto prvky se nacházejí na povrchu jednotlivých ploten a zápis na ně probíhá prostřednictvím speciálních hlaviček pro čtení a zápis, které zároveň umožňují zápis na obě strany ploten. Materiálem, ze kterého jsou nejčastěji plotny vyrobeny, je pak sklo, keramika, plast a dříve také hliník. Na každou plotnu je možno zapisovat různé množství dat a platí, že čím více dat na ni zapíšeme, tím většího výkonu dosáhneme. Plotny jsou poháněny pomocí elektromotorů, díky kterým se plotny roztáčejí na dané otáčky. Rychlost otáčení ploten je udávána v RPM (Revolutions Per Minute), tedy v otáčkách za minutu. Na trhu jsou dnes pevné disky s různými rychlostmi, jako například 4200 RPM, 5400 RPM, 7200 RPM, 1000 RPM či RPM RPM je dnes nejnižší hodnota pro rychlost otáčení ploten disků, se kterou se můžeme setkat. Používá se zejména u disků určených pro levnější low-end notebooky. Hodnotou 5400 RPM oplývají především hard disky umístěné ve standardních noteboocích, netboocích a podobných přenosných zařízeních. Konečně se dostáváme k hodnotě 7200 otáček za minutu. Touto rychlostí se otáčejí plotny pevných disků nejčastěji. Disky o rychlosti 7200 ot. / min. se nejvíce používají ve stolních počítačích, media centrech nebo menších domácích serverech. Nejrychlejší jsou však disky používané ve velkých serverech nebo pro náročnější uživatele, a to o rychlosti až otáček za minutu. S vyššími otáčkami se však samozřejmě zvyšuje jak hlučnost samotného disku, tak jeho teplota, tím pádem rostou i nároky na chlazení, které není radno podceňovat, a to zejména u vysokorychlostních disků. Každá strana plotny, ze které data čteme a zapisujeme, musí disponovat samostatnou čtecí a zapisovací hlavou. Všechny hlavy jsou pak umístěny na jednom společném ramenu poháněném motorkem, díky kterému se čtecí hlavy lineárně pohybují nad jednotlivými plotnami, ze kterých jsou data čtena/zapisována. Čím větší kapacita disku, tedy i větší hustota záznamu na plotně, tím níže musí být hlava od plotny vzdálena. Vzhledem k tomu, že se jedná, jak jsme si již řekli, o médium s pohyblivými komponenty a čtení z ploten probíhá velmi blízko, stává se pevný disk v chodu velmi křehkým a vůči otřesům či nárazům náchylným zařízením. Tato globálně známá skutečnost je u pevných disků velkou nevýhodou a výrobci se tak snaží tento problém 9 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f005 BE243.html>. 17

18 odstranit nebo při nejmenším co nejvíce eliminovat. S jedním z možných řešení přišla již firma Samsung, která představila a dnes již v pevných discích běžně používá technologii ImpacGuard, která za pomocí ochranných polštářků, umístěných na čtecích hlavách, umožňuje větší ochranu plotny v případě nečekaného otřesu, při kterém by se čtecí hlava dotkla plotny. Před vynalezením technologií, jako je tato, znamenala podobná situace nevratné poškození plotny, tím pádem nepoužitelnost celého disku, v lepším případě jen poškození plotny a určitých sektorů na disku. Obrázek 4: Technologie ImpactGuard spol. Samsung Zdroj: Svět Hardware [online]. Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. K otáčkám disku a hlavičkám jsou zároveň vázány dva důležité pojmy, a to rotation delay, což je prodleva, za kterou se pod hlavu dostane daný sektor na plotně, a seek time, který určuje čas, za který se přemístí čtecí/zapisovací hlava na požadované místo. Rotation delay bychom mohli přeložit jako rotační prodlevu nebo zpoždění a pojem seek time bychom nejlépe vystihli překladem doba vyhledávání. U obou těchto pojmů platí, čím menší jsou jejich hodnoty, tím větším výkonem pevný disk disponuje. Průměrná hodnota seek time činní 8ms, stejně jako maximální prodleva otáčení plotny rotation delay, která je ale průměrně pouze 4ms. Na úkor rychlosti prohledávání disku však existuje technologie s názvem AAM (Automatic Acoustic Management), kterou některé pevné disky disponují a která dokáže snížit jejich hlučnost. 18

19 Magnetický povrch plotny nemůţe na disku zůstat bez organizace; musí mít svůj pevný řád daný rozdělením disku na stopy, sektory a cylindry. 10 Stopa v originále track je soustředná, očíslovaná kružnice, po které hlavička vyhledává požadované místo k čtení/zápisu Sektor nejmenší adresovatelná jednotka na pevném disku 11 Cylindr slouží k rovnoměrnému využití hlav pevného disku za účelem dosažení co nejvyššího výkonu Obrázek 5: Struktura pevného disku Zdroj: Wikipedia Commons [online]. Cylindr-Hlava-Sektor, 2008 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/cylindr-hlava-sektor>. 10 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. 11 Svět Hardware [on-line]. Příbram: Funkčnost, rozhraní a technologie pevných disků, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.svethardware.cz/art_doc-d35e78c6c3b894ffc125727f0 05BE243.html>. 19

20 Souhrnně se tato organizace magnetického povrchu ploten disku nazývá CSH (Cylinder Head Sector). Do češtiny se tento název překládá jako stopa-hlava-sektor nebo válecpovrch-výseč. Jedná se však o starší a dnes již zřídka používaný způsob adresování sektorů, který byl nahrazen adresováním typu LBA (Logical Block Addressing). Adresování typu CSH mělo význam především u starších disků, jejichž kapacita byla výrazně nižší než v současnosti, do velikosti 8 GB, kdy geometrie disku odpovídala tomuto typu adresování. Dnes můžeme říci, že jsou pevné disky konstruovány bez konstantního počtu sektorů na stopu za účelem lepšího využití plochy disku. U adresování typu LBA je již bezvýznamná znalost geometrie disku, jelikož číslování sektorů v tomto případě probíhá lineárně. LBA je v informatice metoda, při které se ve vnější paměti jednotlivé logické bloky s daty číslují lineárně (postupně) od 0 (nuly). Jeden logický blok (někdy téţ sektor) má v pevných discích velikost 512 bajtů, avšak SSD disky jej mají 1024 bajtů a optická média 2048 bajtů (CD-ROM, DVD). 12 Další logickou jednotkou, kterou je potřeba zmínit a kterou již využívá operační systém, který z ní data čte či na ni zapisuje, je tzv. cluster. Clustery jsou tvořeny vysokoúrovňovým formátováním a seskupují v sobě různé množství sektorů. Počet těchto sektorů se liší vzhledem k použitému souborovému systému (NTFS, FAT, UFS, ZFS apod.). Každý souborový systém umožňuje použití různé velikosti clusteru, která může být u formátu NTFS 8 B až 64 KiB. Velikost použitého clusteru závisí pouze na individuální volbě každého uživatele, který má v tomto případě možnost výběru z celého rozsahu, který daný souborový systém nabízí. Pokud tedy budeme na disk zapisovat spíše velké soubory, nejlepší volbou pro nás bude použití velkých clusterů, čímž zároveň docílíme rychlejšího vyhledávání na disku a celkově znatelně rychlejší práci s daty. Naopak, ukládali bychom na disk zejména malé soubory, nevyplatí se nám tvořit zbytečně velké clustery, jelikož například při vytvoření clusterů o velikosti 60 KiB a zápisu menších souborů o velikosti 5 KiB přijdeme zbytečně o 55 KiB prostoru. Na výběr ale máme z více souborových systémů. Windows nám dává na výběr z NTFS a FAT (případně ISO 9660 pro zápis na CD/DVD). Linux má výběr již pestřejší, a to ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS a další. DOS oplývá podporou pouze FAT a 12 Wikipedie [online]. Logical Block Addressing, 2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/logical_block_addressing> 20

21 zmíněného ISO 9660 u CD a DVD. 13 A konečně Solaris, který z těch nejznámějších, podporuje především UFS a ZFS. Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším souborovým systémem je v dnešní době NTFS, využívaný zejména u všech druhů pevných disků, na kterých jsou vzhledem k jejich kapacitě uchovávány především větší soubory. Těsně za formátem NTFS stojí formát, nejvíce používaný u flash pamětí (především flash disky a paměťové karty), a to FAT32, vhodný pro zápis většího množství malých souborů. Souborový systém FAT32 ovšem omezuje limitací maximální velikosti souboru, který lze na disk s tímto systémem zapsat; 4 GiB. Celý princip čtení a zápisu na pevné disky závisí na hlavách, díky kterým můžeme data na každou plotnu zapsat. Každá hlava je v podstatě pouze soustava cívek, navinutých na jádrech, které jsou v blízkosti datové plotny přerušeny úzkou štěrbinou. Prochází-li tedy cívkami elektrický proud, vytvoří se magnetický tok, uzavírající se na zmíněné štěrbině, čímž pak ovlivňuje vrstvu, na kterou data zapisujeme. Principem celého zápisu je v podstatě tzv. magnetická rezervace, tedy místa, ve kterých se mění směr magnetizace. Tato magnetická místa se vytvářejí díky různému směru toku proudu v magnetických cívkách na zapisovací hlavě. Princip čtení dat se ale od zápisu podstatně liší. Jak jsme si řekli, na plotnách se po zápisu dat nachází určité magnetické rezervace, na které při pohybu hlaviček nad jednotlivými plotnami cívky reagují a dále ho zpracovávají, jako elektrický impulz přídavnou řídící elektronikou disku. Konkrétní způsob uložení magnetických rezervací určuje typ kódování dat určený výrobcem. Příkladem nám může být nejznámější FM (Frequency Modulation), tedy frekvenční modulace nebo MFM (Modified Frequency Modulation), tedy modifikovaná frekvenční modulace. Poslední důležitou částí pevného disku, kterou bychom jistě neměli opomenout, je parkování hlaviček (Land zone). Jedná se o velmi důležitou komponentu pevného disku, která po vypnutí disku nebo odpojení od elektrického proudu umožňuje pevné uchycení hlavičky na jednom místě, což částečně zabraňuje možnosti poškození ploten při manipulaci s diskem. Dříve měl každý uživatel možnost volby, kde se budou hlavičky parkovat. Dnes je tato volba již pouze na výrobcích, kteří určují, ve které pozici se budou hlavičky parkovat. Většina dnešních disků parkuje hlavičky úplně mimo plotny, což v podstatě ještě více eliminuje možnost jejich poškození následkem nárazu disku z velké výšky či jiného možného poškození. 13 Zdroj: Wikipedie [online]. Souborový systém, 2008 [cit ]. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/souborový_systém>. 21

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Paměťová média Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA Páskové paměti Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média

Více

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk Počítačové mechaniky Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_830 1.11.2012

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY Petr Luzar I/IT3 2006/2007 Základní princip činnosti mechaniky Jak funguje optická mechanika se dá popsat v několika málo krocích. První krok je, že laser (laserová dioda) vyzařuje

Více

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat Optické nosiče dat standardy CD publikované v barevných knihách optické nosiče dat 1. generace (CD) charakteristika, typy, kapacita optické nosiče dat 2. generace (DVD) charakteristika, typy, kapacita

Více

Typy externích paměťových médií

Typy externích paměťových médií Záznamová média MO disky, ZIP, JAZ, Bernoulliho disky, magnetopáskové jednotky, paměťové karty Magneto-optický disk Záznam je prováděn do magnetické vrstvy za současného působení laserového paprsku vysoké

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB Záznamová média Informační systémy 2 Záznamová média Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB 30.4.2015 IS2-2015-06 1 Děrné štítky Karton + díry Děrná

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde ) Paměť počítače Paměť počítače dočasná / trvalá Paměť je místo pro dočasné (krátkodobé) nebo trvalé (dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_11 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 7 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Magneto-optický disk (3) Optické disky

Magneto-optický disk (3) Optické disky Optické disky Čtení z optického disku je prováděno laserovým paprskem, který dopadá na médium a odráží se od něj. Následně jsou snímány jeho vlastnosti (např.intenzita,stáčení roviny polarizováného světla)

Více

12. Optické mechaniky a formáty

12. Optické mechaniky a formáty 12. Optické mechaniky a formáty Optické mechaniky (ODD - optical disc drive) v PC využívají ke čtení a zápisu na optická média laserové světlo. Některé mechaniky mohou jen číst z disku, ale většina mechanik

Více

Externí paměti 1 Feromagnetické

Externí paměti 1 Feromagnetické Technické prostředky počítačové techniky Informační systémy 2 Externí paměti 1 Feromagnetické IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 05 Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Novinky Internetu Projekt

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_10 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

I. historie a motivace formátu. II. technické informace. III. DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data. IV. HD budoucnost Blu-ray, HD DVD

I. historie a motivace formátu. II. technické informace. III. DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data. IV. HD budoucnost Blu-ray, HD DVD I. historie a motivace formátu II. technické informace III. -Video, -Audio, Data IV. HD budoucnost Blu-ray, HD Strana 1 (celkem 7) I. historie a motivace formátu A, Historie Rok 1990 původně dva různé

Více

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Externí pevný disk www.verbatim-europe.com Proč právě společnost Verbatim? Společnost Verbatim nabízí ucelené řešení pro všechny vaše potřeby. Od optických médií a

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová

Více

Pevné disky. Diskové plotny

Pevné disky. Diskové plotny Pevné disky Pevný disk (anglicky hard disk drive, 'HDD') je zařízení, které se používá v počítači k trvalému uchování většího množství dat. Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků je velmi výhodný

Více

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB Záznamová média Informační systémy 2 Záznamová média Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB 14.5.2014 1 Záznamová média Stručný vývoj 14.5.2014

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

Typy optických pamětí

Typy optických pamětí OPTICKÉ PAMĚTI Optická paměť (optické záznamové médium) je disk o průměru 120 mm s unášecím otvorem uprostřed o průměru 15 mm. Na rozdíl od FD a HDD plotny nemá soustředné kruhové stopy a sektory o různých

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Informatika 2 06 Technické prostředky počítačové techniky Externí paměti 2 Nemagnetická média IS2-4 1 Aktuality ze světa ICT Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Projekt Fénix 2 Master boot record

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Program. Pevné disky, geometrie, formáty Technologie S.M.A.R.T., RAID

Program. Pevné disky, geometrie, formáty Technologie S.M.A.R.T., RAID Program Magnetická a optická záznamová média optické mechaniky, jednorázový i opakovaný zápis popis CD DVD technologie DVD+ DVD- paremetry současných rekordérů a medií. Pevné disky, geometrie, formáty

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Optické disky Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Existují i další formáty: CD-R (CD-Recordable) a CD-RW (CD-ReWritable),

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Proč se na DVD vejde více dat než na CD? 27 Co jsou pity a landy? 27

Proč se na DVD vejde více dat než na CD? 27 Co jsou pity a landy? 27 O čem je tato kniha 9 KAPITOLA 1 Co je DVD a co umí 11 Proč vzniklo DVD 13 Kolik dat se vejde na DVD 14 Jaké základní formáty DVD existují? 16 Proč je DVD lepší než VHS 16 Co jsou DVD regiony 21 Co slouží

Více

Základní jednotka procvičování

Základní jednotka procvičování Základní jednotka procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.11 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Logické obvody Kapitola 25 Vnější paměti

Více

Karel Johanovský Michal Bílek CD, DVD, HD-DVD, BD

Karel Johanovský Michal Bílek CD, DVD, HD-DVD, BD Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ - JIA OPTICKÉ DISKY,,, BD 1 Mini Disky Pi i Všechna dnes běžně používaná optická média vypadají na první pohled stejně: Plastové kotouče o průměru 12 cm (existují i menší

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

1.1 Historie. 1.1.1 Pevný disk. 1990 - Magnetorezistivní hlava. 1997 - Giant Magnetorezistiv hlava. 1.1.2 Disketová mechanika

1.1 Historie. 1.1.1 Pevný disk. 1990 - Magnetorezistivní hlava. 1997 - Giant Magnetorezistiv hlava. 1.1.2 Disketová mechanika 1 Externí paměti počítačů 1.1 Historie 1.1.1 Pevný disk 1953 - první pevný disk s názvem RAMAC 1973 - první uzavřená disková jednotka, přímo integrována i čtecí hlava - disky Winchester 1990 - Magnetorezistivní

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přenosná média Josef Horálek

Přenosná média Josef Horálek Přenosná média Josef Horálek Přenosná média = Účelem těchto médií je umožnit výměnu dat mezi počítači = Postupně bylo vyvinuto několik přenosných systémů = floppy disk = megnetooptický disk = CD = DVD

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Paměťové karty Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Dlouhodobá archivace digitálních dat

Dlouhodobá archivace digitálních dat Dlouhodobá archivace digitálních dat Walter Schorge Brno 18.10.2011 Praha 25.10.2011 O čem budeme hovořit Zdroje dat v muzejní práci Živá data, zálohování a archivace Média pro uchovávání dat typy, výhody

Více

Procesory nvidia Tegra

Procesory nvidia Tegra VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Procesory nvidia Tegra Petr Dostalík, DOS140 Pokročilé architektury počítačů Představení nvidia Tegra V únoru roku 2008 představila společnost nvidia

Více

HDD + SSD. Autor: Kulhánek Zdeněk

HDD + SSD. Autor: Kulhánek Zdeněk HDD + SSD Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_829 1.11.2012 1 1. HDD Hard

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

OPTICKÉ PAMĚTI CD ROM. Rozdělení optických pamětí. Disk optické médium

OPTICKÉ PAMĚTI CD ROM. Rozdělení optických pamětí. Disk optické médium OPTICKÉ PAMĚTI Optické paměti využívají k záznamu informace vlastností světla. Na nosičích (discích) se vytváří místa, která světlo odráží nebo pohlcují. Tím se realizují dva fyzikální stavy odpovídající

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání Video Co je to video Video je technologie, která zaznamenává a přehrává sérii po sobě jdoucích obrázků. K přenosu videa se používají elektrické signály. Elektrické signály v sobě zapouzdřují složku RGB.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Datová úložiště Množství počítačem zpracovávaných dat, jejich uložení, zálohování a archivace vyžaduje potřebu jejich uložení. Data jsou ukládána do úložišť, aby byla zachována po určitou dobu. Tato doba

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Parametry pevných disků

Parametry pevných disků Pevný disk (hard disk) je zabudován uvnitř skříně počítače a uživatel ho nemůže jednoduše a bez použití nástroje přenést do počítače jiného. Dnes již toto tak úplně neplatí běžné jsou i externí disky připojené

Více

Současnost a budoucnost pevných disků Obsah

Současnost a budoucnost pevných disků Obsah Současnost a budoucnost pevných disků Obsah 1. Současnost a budoucnost pevných disků 2. Magnetorezistivní hlavy 3. GMR hlavy 4. Heat Assisted Magnetic Recording na scénu přichází laser 5. Technologie AFC

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

Praktická cvičení- teoretická průprava

Praktická cvičení- teoretická průprava Praktická cvičení- teoretická průprava Struktura počítače odvozená z IBM compatible : Blokové schéma a vrstvový model, OS, účel a základní princip funkce, HW PC- zdroje, Základní deska, členění CPU, Typy

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevné disky jsou média pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Funkce cache Vnější paměti Signálové přenosy v PC Systémové sběrnice Interface

Funkce cache Vnější paměti Signálové přenosy v PC Systémové sběrnice Interface Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 3 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Architektura vnějších pamětí

Architektura vnějších pamětí Architektura vnějších pamětí Standardizace rozhraní, SAN-NAS, RAID a jiní, X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek Obsah přednášky Rozhraní diskových jednotek. ST 506/412, IDE/ATA, PATA, SATA. SCSI vývoj rozhraní,

Více

FD sektor. stopa. Obr. Uspořádání stop a sektorů na FD a CD

FD sektor. stopa. Obr. Uspořádání stop a sektorů na FD a CD OPTICKÉ PAMĚTI Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují jak optická média pro ukládání dat, tak i mechaniky sloužící k práci s těmito médii. Kromě CD ROM existují další formáty např.

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

HDTV. Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze

HDTV. Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Jan Buriánek (ČVUT FIT) HDTV BI-MGA, 2010, Přednáška 7 1/45 HDTV Ing. Jan Buriánek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek,

Více

Pevné disky, fyzická struktura, geometrie disku

Pevné disky, fyzická struktura, geometrie disku Pevné disky, fyzická struktura, geometrie disku plotny pevného disku magnetické hlavy elektronika disku zabudována v pouzdře pevného disku většinou inegrováno v základní desce, z níž je vyveden konektor

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY Uživatelská příručka MultiSpin-DVD Writer ČESKY Popis mechaniky, ovládací prvky 1. Zdířka na sluchátka Prostřednictvím této zdířky můžete ke své optické mechanice NEC připojit sluchátka. Používejte, prosím,

Více