Verze ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS."

Transkript

1 Verze ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte na pamti, že neodborná instalace a provozování tohoto elektrokola mže redukovat výkon a celkový požitek z tohoto produktu. Proto si pedtím, než zanete kolo používat peliv pette návod pro obsluhu a ite se každým bodem v montážním návodu! Ješt jednou Vám dkujeme za nákup našeho elektrokola APACHE ELADY NEXUS.

2 OBSAH Specifikace 2 Vlastnosti elektrokola 2 Obsah kartonu 3 Popis elektrokola 4 Montážní návod 5, 6 Nabíjení baterie 7 Ovládání elektropohonu 8, 9 Údržba 9 ešení problém 10 asto kladené dotazy 11 Bezpenostní varování 12 Záruní list 13 SPECIFIKACE Rám: Alu 6061 T6 26" výška 470 mm, osa sedlové trubky/osa ízení 63 cm Vidlice : ZOOM odpružená Alloy Brzdy: Alu V-brake, páky Al s vypínacím kontaktem + zadní protišlapná (torpedo) Pevody: Shimano NEXUS 3.sp, 1-pevodník 42 z azení: Shimano NEXUS 3.sp Pehazovaka: Shimano NEXUS 3.sp v zadním náboji Osvtlovací systém: bateriové pední a zadní Ráfky: 26" HJC, dvojité Sedlovka : Al prmr 27,2 mm Pedstavec : Al, nastavitelný Motor: 36V/250W, pední se spojkou Baterie: 36V/9Ah, Li-ion, na nosii váha 2,4 kg Nabíjeka: DC36V, 1,35A, doba nabíjení prázdné baterie cca 4-6 hodin Nosnost: maximáln 120 kg Váha celého kola 24,2 kg VLASTNOSTI ELEKTROKOLA - Koncepce jednoduchého snímání PAS snímaem - Motor se zapne po 1,5 2sec. od chvíle, kdy zanete šlapat, a vypne se se stejným zpoždním, když šlapat pestanete. - Silná podpora bhem cestovní rychlosti (v módu HIGH). - Vzestupný výkon motoru se vypíná pi rychlosti 25 km/hod. - Vyhovuje všem evropským pedpism a je to stále jízdní kolo, NE moped! - Dojezd: 40 až 60 km (odvislý od profilu trati a váhy jezdce) - Jednoduchý ovládací tlaítkový panel Jízdní programy: LOW - nízká motorová pomoc MED - stední motorová pomoc HIGH - vysoká motorová pomoc 6km/h pomocí tlaítka jede kolo samo rychlostí cca 6 km/h(pomoc pi rozjezdu, nebo pi tlaení)

3 OBSAH KARTONU 1 Rám, kola / baterie / motor 2 idítka / pedstavec 3 Nabíjeka 4 Pedály 5 Klí k zámku baterie 6 Náadí 7 Pední svítilna

4 KOLO APACHE ELADY

5 MONTÁŽNÍ NÁVOD Potebné náadí: Imbusové klíe 4, 5, 6 mm, klí na pedály 15 mm (jsou souástí dodávky kola) Rozbalení Peliv odstrate veškerý balicí materiál a prohlédnte kolo, zda nedošlo k njakému poškození bhem pepravy. Kolo je z 95 % sestavené, na vás je vložit idítka, našroubovat pedály a pipevnit pední svítilnu. Sestavené kolo pizpsobte vašim osobním požadavkm. Montáž idítek Nasate pedstavec do vidlice dle piloženého obrázku OBR.1 Pedstavec ídítek nesmí být vytažen více, než oznauje ryska se šipkou a nápisem MINIMUM INSERTION. Ke zmn výšky pedstavce potebujete imbus klí velikost 6. Imbus šroub je pod krytkou z horní ásti pedstavce. Umístte ídítka tak, aby byly kolmo na pední kolo pi pohledu shora. Šroub poté pevn dotáhnte!!! OBR.1 Seízení pedstavce Úhel pedstavce mžete nastavit podle piloženého obrázku OBR.2 K nastavení úhlu ídítek, uvolnte šroub A stahovacího svorníku na boku pedstavce a dále šroub B pi pohledu zespoda pedstavce. Nastavte úhel pedstavce do jedné ze šesti možných pozic. Oba šrouby A i B poté pevn dotáhnte!!! Montáž pedál Pravý pedál má pravý závit a utahuje se doprava, levý pedál má levý závit a utahuje se doleva. Jejich správné montáži vnujte pozornost. Upozornní: pedály je nutné po první jízd znovu dotáhnout!!! Pokud tak neuiníte, mže dojít k vytržení pedálu ze závitu v klice. Na to se záruka nevztahuje. OBR.2 Montáž pední svítilny Svítilnu pipevníte na idítka pomocí jednoduchého rychloupínacího mechanismu. Ped prvním použitím je nutné vytáhnout plastový pásek mezi kontakty a baterií. Sedlo & sedlovka - seízení Ujistte se, že sedlovku nikdy nevytahujete více, než oznauje ryska s nápisem MINIMUM INSERTION po obvod sedlovky. 1. Pro nastavení výšky sedla uvolnte objímku sedlové trubky pomocí rychloupínáku. 2. Nastavte pedál do nejnižší pozice, sete na sedle a umístte jednu nohu patou na tento pedál. Výše sedla je správn pizpsobená, když Vaše noha je mírn propnutá. Jestli je Vaše noha ohnutá píliš, sedlo je moc nízko. Jestliže se nemžete dotýkat zem druhou nohou, sedlo je vysoko. 3. Po správném nastavení výšky sedlovky objímku utáhnte. Zadní koncové svtlo Svtlo se zapíná vypínaem umístným na boku koncového svtla Výmna žárovky a baterií: Stisknte strany krytu spolen a odstrate kryt. Vyšroubujte žárovku, nebo vymte baterii. Našroubujte novou žárovku do objímky a zavete kryt.

6 Závrená kontrola Po dokonení montáže provete finální kontrolu a ujistte se, že: - Každý závitový spoj je ádn utažený. - Pneumatiky jsou nahuštné na doporuený tlak. Ped první jízdou vnujte prosím pozornost správné funkci brzd! Kolo je vybavené pední a zadní V-brake brzdou. U tchto brzd psobí dva brzdové špalíky na boky ráfku. Jsou-li brzdy užívány nesprávn, mžete ztratit kontrolu nad Vaším kolem, protože mají velmi silný brzdný úinek. Brzdní s Vaším novým kolem vyžaduje praxi, abyste neohrozili sami sebe i okolní úastníky. Poprvé jete pomalu a stisknte brzdové páky lehce a seznamte se s funkcí brzd. - Na levé ruce je brzdová páka pro pední brzdu - Na pravé ruce je brzdová páka pro zadní brzdu Vaše kolo má 3 rychlostních stupn. Nikdy neate rychlost, když je kolo v klidu nebo když šlapete do pedál obrácen. Zmnu rychlostních stup provádjte za soubžného otáení pedály. Malá síla na pedál je potebná na prvním stupni, ale kolo se otáí pomaleji než na vyšších stupních. Nejvyšší rychlost s nejvtší silou na pedál je dosažena na tetím stupni. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BATERIE Vložte baterii (pokud není již vložena), podle piložených obrázk OBR.3 OBR.4 Otote klíkem o 180 OBR.3. Uchopte baterii za madlo umístné na spodní stran baterie a tahem ji vytáhnte z nosie ven. OBR.4. Vložení baterie se provádí v opaném poadí, pro zajištní baterie opt použijte klí, kterým otoíte opt o 180 a dojde tak k zajišt ní baterie. Ped první jízdou se ujistte, že akumulátor je pln nabitý Používejte pouze tu nabíjeku baterie, která byla dodána s elektrokolem APACHE ELADY. Použití jiných nabíjeek mže mít za následek zniení baterie nebo elektrické instalace kola a ztrátu záruky na baterii. Mže to také zpsobit nebezpeí požáru. Ujistte se, že nabíjeka je na stejné naptí, jako je ve Vaší síti.

7 NABÍJENÍ BATERIE Pi srovnání s ostatními typy baterií, mají baterie Li-ion velmi nízké samoinné vybíjení, které zpsobuje ztrátu kapacity. Proto se doporuuje asté dobíjení baterie (vždy po ukonení jízdy a pi delším nepoužívání elektrokola dobít baterii 1x za 14 dn na plnou kapacitu). Zapamatujte si prosím: Pro získání plné kapacity provete u nového kola 3 5 cykl / úplné vybití jízdou a následné nabití /, bez ohledu na to, kolik km na baterii ujedete. Potom vždy dobijte baterii po každé jízd. Nabíjet mžete i pi každé píležitosti bhem jízdy, zvtšíte si tím dojezd. Nabíjeka váží 430 g a tak by neml být problém si ji brát i s sebou. 1. Baterii mžete nabíjet v elektrokole nebo ve vyjmutém stavu. Je-li baterie nainstalována v elektrokole, nabíjejte baterii za vypnutého stavu elektrokola. 2. Nejdíve pipojte nabíjeku k baterii a teprve pak k síovému naptí 230V. 3. Síový pívod musí vyhovovat technickým údajm pro pístroj. 4. Jakmile je nabíjeka pipojená k napájení a do baterie, rozsvítí se ervená LED dioda, která signalizuje proces nabíjení. Nabíjení se zastaví automaticky, jakmile je baterie pln nabita. Stav nabití signalizuje zelená LED dioda na nabíjece OBR Poté odpojte nabíjeku nejdíve ze síového pívodu a potom z baterie. Skladujte ji mimo dosah dtí. OBR.5 Maximální nabíjecí doba je cca. 4 6 hodin. Vaše baterie má plastové držadlo, umístné zespodu na baterii. K baterii jsou dodány 3 klíe. V obou krajních polohách, i když je baterie zamknuta, nebo když je baterie odemena pro vyjmutí, jde klí vyjmout. Na horním krytu baterie je LED indikátor OBR.6, který ukazuje orientan zbývající kapacitu baterie. Displej indikátoru aktivujete stlaením tlaítka PRESS. Baterie má plnou kapacitu, když svítí 3 LED diody zelen. Pokud svítí pouze ervená LED dioda, znamená to, že baterie je tém vybitá a musí být co nejdíve nabita viz kapitola Nabíjení baterie. Displej zhasne po uvolnní tlaítka. Jestliže kapacita baterie bude píliš nízká, motor pestane mít hladký chod a zane bžet trhan. V tomto pípad vypnte systém elektropohonu vypínaem na baterii. Dále mžete stále jet bez motorové pomoci. OBR.6

8 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU UPOZORNNÍ!!! Na baterii v zadní ásti zapnte hlavní vypína. Ovládací panel je umístn vedle levého madla na ídítkách OBR.7 OBR.7. Stisknte ON/OFF tlaítko, ímž zapnete hnací systém. Stisknutím tlaítka MODE vyberte míru motorové pomoci bhem jízdy. LOW - nízká motorová pomoc MED - stední motorová pomoc HIGH - vysoká motorová pomoc 6km/h jízda bez šlapání do 6 km/h Používejte elektrokolo jako normální bžné kolo. Po zahájení šlapání za 1,5 2 sec. zane kolo automaticky zrychlovat (zapne se elektropohon). Proto bute velmi opatrní v oblastech s hustou dopravou! Vypne se zase s krátkým zpoždním. Když pestanete šlapat, nebo když dosáhnete rychlosti 25 km/hod., nebo jakmile použijete V-brake brzdu, motor se automaticky odpojí. Tímto se pedchází nevhodné pomoci motoru v nebezpených situacích. Aktivní mód je indikovaný odpovídajícími svtly. Po zapnutí systému je automaticky aktivovaný MED mód. Mžete kontrolovat stav nabití baterie ze 4 horních ukazatel mezi symboly L a H. Baterie je pln nabitá, když všechna 4 svtla svítí. Když svítí jen jedno svtlo, je nutné baterii nabít. Pokud potebujete pomoc pi tlaení kola, nebo rozjezdu, stisknte tlaítko 6km/h a kolo Vám pojede i bez šlapání rychlostí cca 6 km/h tak dlouho, dokud budete držet tlaítko stisknuté. Systém elektropohonu vypnete stlaením tlaítka ON/OFF na ovládacím panelu.

9 !!!DLEŽITÉ!!! Neopouštjte Vaše elektrokolo, pokud je klí vložen v baterii a pop. otoen do polohy UNLOCK! Bezpenostní zámek baterie je v této pozici odemený a baterie mže být vysunuta! Hrozí Vám riziko krádeže baterie Faktory, které ho mohou ovlivnit dojezd elektrokola momentální stav baterie protivítr tlak v pláštích síla aplikovaná na pedály váha jezdce a nákladu stáí/použití baterie profil trati teplota okolí povrch cesty volba módu (LOW, MED i HIGH) Všimnte si, že dojezd a výkon jsou velmi závislé i na teplot okolí. Vtší pokles výkonu a dojezdu lze oekávat pi teplotách pod 0 C. S nabitou baterií a s dobrými okolními podmínkami mžete najet 40 až 60 km. ím je baterie starší, klesá její kapacita a z tohoto dvodu se snižuje i dojezd Vašeho elektrokola. TIP: K tomu, abyste dosáhli co nejvyššího možného dojezdu, používejte v nejvtší možné míe LOW mód a nepoužívejte stále MED i HIGH mód. HIGH mód používejte pouze jen pro okamžité zrychlení, v pípad protivtru nebo pi jízd do prudkého kopce. Vyplatí se také vnovat zvýšenou pozornost tlaku v pláštích.!!!kolo není vhodné pro velmi dlouhé výjezdy. Toto by mohlo zpsobit petížení motoru a mohlo by to mít záporný dopad na životnost baterie!!! ÚDRŽBA!!! UPOZORNNÍ!!! Používejte pouze originální náhradní souástky. Nikdy neponoujte baterii, nabíjeku nebo ostatní elektrosouástky do vody i jiné kapaliny. Všeobecné instrukce Pravidelná údržba garantuje dlouhou životnost a bezpenost Vašeho kola. Údržba zahrnuje i ištní, mazání a správné nastavení všech komponent. Navíc je pravidelná údržba podmínkou pro podporu nárok na záruku. - Vždy udržujte elektrokolo a všechny jeho komponenty isté. - Používejte pouze doporuené a vyzkoušené istící materiály - Když budete používat Vaše elektrokolo v zim, po každé jízd oistte kolo a pedevším kontakty baterie a konektory od soli - Kontrolujte správné dotažení všech šroub, matic a šlapacího stedu Doporuujeme, aby výše uvedené operace byly uskuteovány v pravidelných intervalech Bude-li to nezbytné, kontaktujte Vaši nejbližší autorizovanou servisní dílnu

10 Skladovací doporuení - Nevhazujte baterii do ohn a mechanicky ji nepoškozujte. Mohou se pi tom uvolnit toxické látky. - Nerozebírejte baterii. S opravou a na servis zajdte s elektrokolem vždy k vašemu obchodníkovi. - Neskladujte baterii pi teplotách pod bodem mrazu. - V pípad njakého neregulérního hluku, vysoké teploty, i prosakování z baterie zastavte ihned její používání. - Vždy skladujte baterii na chladném, suchém a vtraném míst mimo dosah sluneního svtla a zdroj tepelného záení. PROBLÉMY A JEJICH EŠENÍ Jestli kolo nefunguje správn, zkontrolujte nejdíve, zda mžete problém opravit sami. V opaném pípad kontaktujte Vaši servisní dílnu. PÍINA / EŠENÍ Kolo nereaguje na nastavení na ovládacím panelu nebo nejede na maximální výkon. Nabití baterie píliš nízké: Dobijte baterii. Regulátor výkonu je vadný: Regulátor nutno vymnit v servisní díln. Hlavní kabel vadný: Opravte vadné žíly nebo jej vymte. Kontakty perušené: Kontrolujte spojení mezi baterií a motorem Motor nebží, i když je systém zapnutý. Kabel od baterie je vadný: Zkontrolujte kabeláž baterie Spína na brzdové páce selhal: Kontrolujte kabelové kontakty a funkci spínae Nízký dojezd i pi pln nabité baterii Tlak v pneumatice píliš nízký: Kontrolujte tlak v pneumatice Baterie je píliš stará i vadná: Vymte baterii Velké zatížení na kole kvli prudkým stoupáním, protivtru i nákladu: Používej mén motorové pomoci Nízká teplota okolí (< 0 C): Používej mén motorové pomoci Nabíjeka nenabíjí akumulátor Je nabíjeka pipojená k síovému pívodu? Nejsou kabely poškozené? Poškození v nabíjece: Vymte nabíjeku Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely lánky baterie vadné: Vymte baterii. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále zelen. Vadná/nevhodná baterie: Vymte baterii Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely Provte, zda není v baterii nebo v nabíjece zkrat. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále erven. Zkontrolujte baterii, zda není poškozena. Po stlaení tlaítka na baterii nesvítí žádná LED dioda. Baterie je vybitá: Dobijte baterii. lánky baterie vadné: Vymte baterii.

11 ASTO KLADENÉ DOTAZY Jak APACHE ELADY funguje? Jednoduše stisknete knoflík On na ovládacím panelu a elektrický motor v pedním náboji zane pracovat po nábhové dob 1,5 2 sec. po zahájení šlapání. Dodá Vám veškerou potebnou pídavnou sílu. Jak daleko mže APACHE ELADY NEXUS dojet? Dojezd závisí na tom, jak moc šlapete, na profilu trati, na terénu, vnjší teplot, vaší váze a váze nákladu. Na jedno nabití pro prmrného jezdce v rovinatém terénu mžete ujet km. Je ale dobré si pi poáteních jízdách vyzkoušet, kolik dokážete na jedno nabití ujet a vracet se ihned, jakmile indikátor na displeji ukazuje 50% nabití. Jak rychle mže APACHE ELADY NEXUS jet? Tento systém elektropohonu napomáhá až do docílení rychlosti 25 km. /hod. Po dosažení této rychlosti se systém automaticky vypne. Tím vyhovuje všem evropským pedpism. Jaká jsou váhová omezení APACHE ELADY NEXUS Všeobecné pravidlo: ím vtší náklad, tím menší rychlost a kratší dojezd. Max. nosnost 120 kg. Jak mohu dobít moji baterii? Jednoduše pipojte dodanou nabíjeku k baterii a do standardní sít 240 volt. Baterii mžete nechat v kole nebo ji vyjmout. Úplné nabití trvá min. pt hodin. Bezpenostní systém garantuje, že baterie se nemže pebít. Nabíjeku si mžete vzít i s sebou na delší vyjížku a dobíjet baterii i bhem delší zastávky. Obecn platí: 1 hodina nabíjení = cca 10 km. Poznámka: Po skonení nabíjení nabíjeku vypnte, odpojte od sít a od baterie. Jak bych ml baterii skladovat? Skladujte ji na chladném a suchém míst. Baterie Vám vydrží déle, pokud ji dobijete každých 14 dn i v období, kdy na kole nejezdíte. Nikdy nevystavujte baterii dlouhodob teplotám pod 0 C! Je tato baterie recyklovatelná? Ano. Li-Ion baterie jsou 100% recyklovatelné. Mžete ji odevzdat na kterémkoliv sbrném míst, nebo pímo u Vašeho obchodníka. Jaká je životnost baterie? Životnost baterie je závislá na tom, jak asto ji používáte, jak hodn ji vybíjíte a jak o ni peujete. Zaruujeme min. 300 cykl, po kterých by baterie mla mít ješt kapacitu 80% z pvodní. Obecn baterii mžete pln dobít asi 500 krát a více. Mže se motor pehát? Ano. Motor se mže pehát ve velkých kopcích nebo pi velkém zatížení, ale zabudovaný tepelný sníma el. systém automaticky odpojí. Mohu použít APACHE ELADY NEXUS i mimo msto? Ano. Kolo je vhodné pro normální zpevnné cesty stejn jako pro dláždné ulice a cesty pro cyklisty. Není ale vhodné pro extrémní terén. Mohu jet na APACHE ELADY NEXUS jako na normálním kole bez motorové podpory? V módu OFF jede Vaše kolo stejn jako jiné normální jízdní kolo. Mám vypínat APACHE ELADY NEXUS? Nemusíte. Když zaparkujete kolo a nevypnete do módu OFF, systém se automaticky vypne po 10 minutách. Pesto doporuujeme systém vypínat.

12 !!! BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ!!! ÚEL BEZPENOSTNÍCH SYMBOL JE UPOUTAT VAŠI POZORNOST NA MOŽNÉ NEBEZPEÍ. BEZPENOSTNÍ SYMBOLY A VYSVTLIVKY S NIMI SI ZASLOUŽÍ VAŠI PELIVOU POZORNOST A POROZUMNÍ. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ SAMO NEODSTRANÍ NJAKÉ NEBEZPEÍ. INSTRUKCE NEBO VAROVÁNÍ NEJSOU NÁHRADOU PRO ÁDNOU PREVENCI NEHODY. Nedodržení bezpenostních upozornní mže mít za následek škodu na vaší osob nebo majetku a nebo na majetku druhých. Vždy uposlechnte bezpenostní upozornní, redukujete tím nebezpeí požáru, možnost úrazu elektrickým proudem a poranní osob. PED POUŽITÍM APACHE ELADY NEXUS - BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ 1. Peliv si pette tento návod pro obsluhu a porozumjte mu ješt ped používáním tohoto produktu. Bute obeznámeni s ádným používáním APACHE ELADY NEXUS. 2. ádn si prohlídnte Vaše kolo z dvod možných uvolnných spoj i poškozených ástí ped každým použitím. Jsou-li njaké ásti uvolnné i poškozené, opravte je ješt ped použitím kola. 3. Výrobce ani dovozce není zodpovdný za nahodilé i následné škody ani poškození vzniklé pímo nebo nepímo použitím tohoto produktu. BP Lumen Úpice, CZ TEL: , FAX: VAŠE POJIŠNÍ NEMUSÍ POKRÝT PÍPADNOU NEHODU PI POUŽITÍ TOHOTO ELEKTROKOLA. MLI BYSTE KONTAKTOVAT VAŠI POJIŠOVACÍ SPOLENOST NEBO AGENTA!!! BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ!!! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení Uvedený symbol na výrobku nebo v prvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spolen s komunálním odpadem. Za úelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urených sbrných místech, kde budou pijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomžete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prostedí a lidské zdraví, což by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úadu nebo nejbližšího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty.

13 ZÁRUNÍ LIST 24 msíc záruka : Veškeré komponenty kola - na výrobní, skryté a nahodilé vady, krom tch ástí, které se opotebovávají jízdou. 24 msíc záruka : Baterie - na výrobní, skryté a nahodilé vady 12 msíc záruka : Životnost baterie To znamená, že po 12 msících už nemusí být baterie funkní v plném rozsahu kapacity. Pozor! Baterie je spotební zboží s omezenou životností. Životnost vyjaduje výrobce baterie potem cykl, které musí baterie pekonat, aniž by se jí snížila kapacita o více než 20-30% / toto udává výrobce v techn. podmínkách daného typu baterie /. Vzhledem k tomu, že u nkterých jednodušších typ baterií nelze diagnostikovat poet cykl, nesmí kapacita baterie klesnout po 6 msících používání pod hranici 80% její pvodní kapacity. Pozor! Prbžný pokles kapacity baterie, který je možno pozorovat bhem jejího užívání i skladování, není považován za výrobní vadu. Toto je vlastnost, která je dána procesem pirozeného stárnutí a opotebení baterie. Proto tento jev není pedmtem záruky. Všeobecné zásady Firma Pavel Bárta BP Lumen potvrzuje, že tento elektropohon uvedeného typu, namontován na jízdní kolo, odpovídá svým výkonem a dosažitelnou povolenou rychlostí vyhlášce Ministerstva dopravy. 341/2002 Sb. Podmínky záruky - výrobek musí být používán výhradn k úelu, pro který byl vyroben - výrobek musí být ádn skladován a udržován podle návodu - pi uplatnní záruky musí být pedložen ádn vyplnný záruní list - záruka musí být neprodlen uplatnna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen. Nárok ze záruky zaniká - bylo-li zjištno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele / havárií, neodborným zacházením i montáží, zásahem do konstrukce elektropohonu, neodbornou opravou, špatným uskladnním apod./ - neuplatnním nároku ze záruky v záruní lht - nebyl-li výrobek ádn používán a udržován dle návodu - nebyl-li pi uplatnní nároku ze záruky pedložen ádn vyplnný záruní list - jedná-li se o opotebení jednotlivých díl / nap. pneumatiky, etzy, kazety, pevodníky, brzdové destiky, držátka atd. /. Dovozce: Pavel Bárta BP Lumen, Puškinova 546, Úpice, Typ elektrokola : APACHE ELADY NEXUS verze Prodávající : Razítko a podpis prodávajícího : Výrobní íslo baterie : Výrobní íslo rámu : Datum prodeje nebo montáže :... Záruní opravy : Datum pevzetí Datum opravy Popis problému Razítko a podpis prodejce

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM 2015 Gratulujeme Vám ke koupi elektrokola Apache! Věříme, že budete spokojeným uživatelem a přejeme Vám mnoho ujetých kilometrů

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO POVYS s. r. o., Rokytnice 440, 751 04 Rokytnice Tento návod k použití je nutné považovat za součást koloběžky vybavené

Více

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC]

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] Návod k použití [ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] 1 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SCX-4500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG SCX-4500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL PŘED TÍM, NEŽ SE DO PŘESTAVBY KOLA PUSTÍTE.

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL PŘED TÍM, NEŽ SE DO PŘESTAVBY KOLA PUSTÍTE. INSTALAČNÍ MANUÁL Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších dopravních prostředků s minimálními

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

BŽECKÝ PÁS MASTER FC100

BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 CZ Z100 / Z300 Z500 Z700 Treadmill PETTE SI DKLADN TENTO NÁVOD PED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! PREÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO STROJA! PROSZ UWANIE PRZECZYTA INSTRUKCJ

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více