Verze ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS."

Transkript

1 Verze ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte na pamti, že neodborná instalace a provozování tohoto elektrokola mže redukovat výkon a celkový požitek z tohoto produktu. Proto si pedtím, než zanete kolo používat peliv pette návod pro obsluhu a ite se každým bodem v montážním návodu! Ješt jednou Vám dkujeme za nákup našeho elektrokola APACHE ELADY NEXUS.

2 OBSAH Specifikace 2 Vlastnosti elektrokola 2 Obsah kartonu 3 Popis elektrokola 4 Montážní návod 5, 6 Nabíjení baterie 7 Ovládání elektropohonu 8, 9 Údržba 9 ešení problém 10 asto kladené dotazy 11 Bezpenostní varování 12 Záruní list 13 SPECIFIKACE Rám: Alu 6061 T6 26" výška 470 mm, osa sedlové trubky/osa ízení 63 cm Vidlice : ZOOM odpružená Alloy Brzdy: Alu V-brake, páky Al s vypínacím kontaktem + zadní protišlapná (torpedo) Pevody: Shimano NEXUS 3.sp, 1-pevodník 42 z azení: Shimano NEXUS 3.sp Pehazovaka: Shimano NEXUS 3.sp v zadním náboji Osvtlovací systém: bateriové pední a zadní Ráfky: 26" HJC, dvojité Sedlovka : Al prmr 27,2 mm Pedstavec : Al, nastavitelný Motor: 36V/250W, pední se spojkou Baterie: 36V/9Ah, Li-ion, na nosii váha 2,4 kg Nabíjeka: DC36V, 1,35A, doba nabíjení prázdné baterie cca 4-6 hodin Nosnost: maximáln 120 kg Váha celého kola 24,2 kg VLASTNOSTI ELEKTROKOLA - Koncepce jednoduchého snímání PAS snímaem - Motor se zapne po 1,5 2sec. od chvíle, kdy zanete šlapat, a vypne se se stejným zpoždním, když šlapat pestanete. - Silná podpora bhem cestovní rychlosti (v módu HIGH). - Vzestupný výkon motoru se vypíná pi rychlosti 25 km/hod. - Vyhovuje všem evropským pedpism a je to stále jízdní kolo, NE moped! - Dojezd: 40 až 60 km (odvislý od profilu trati a váhy jezdce) - Jednoduchý ovládací tlaítkový panel Jízdní programy: LOW - nízká motorová pomoc MED - stední motorová pomoc HIGH - vysoká motorová pomoc 6km/h pomocí tlaítka jede kolo samo rychlostí cca 6 km/h(pomoc pi rozjezdu, nebo pi tlaení)

3 OBSAH KARTONU 1 Rám, kola / baterie / motor 2 idítka / pedstavec 3 Nabíjeka 4 Pedály 5 Klí k zámku baterie 6 Náadí 7 Pední svítilna

4 KOLO APACHE ELADY

5 MONTÁŽNÍ NÁVOD Potebné náadí: Imbusové klíe 4, 5, 6 mm, klí na pedály 15 mm (jsou souástí dodávky kola) Rozbalení Peliv odstrate veškerý balicí materiál a prohlédnte kolo, zda nedošlo k njakému poškození bhem pepravy. Kolo je z 95 % sestavené, na vás je vložit idítka, našroubovat pedály a pipevnit pední svítilnu. Sestavené kolo pizpsobte vašim osobním požadavkm. Montáž idítek Nasate pedstavec do vidlice dle piloženého obrázku OBR.1 Pedstavec ídítek nesmí být vytažen více, než oznauje ryska se šipkou a nápisem MINIMUM INSERTION. Ke zmn výšky pedstavce potebujete imbus klí velikost 6. Imbus šroub je pod krytkou z horní ásti pedstavce. Umístte ídítka tak, aby byly kolmo na pední kolo pi pohledu shora. Šroub poté pevn dotáhnte!!! OBR.1 Seízení pedstavce Úhel pedstavce mžete nastavit podle piloženého obrázku OBR.2 K nastavení úhlu ídítek, uvolnte šroub A stahovacího svorníku na boku pedstavce a dále šroub B pi pohledu zespoda pedstavce. Nastavte úhel pedstavce do jedné ze šesti možných pozic. Oba šrouby A i B poté pevn dotáhnte!!! Montáž pedál Pravý pedál má pravý závit a utahuje se doprava, levý pedál má levý závit a utahuje se doleva. Jejich správné montáži vnujte pozornost. Upozornní: pedály je nutné po první jízd znovu dotáhnout!!! Pokud tak neuiníte, mže dojít k vytržení pedálu ze závitu v klice. Na to se záruka nevztahuje. OBR.2 Montáž pední svítilny Svítilnu pipevníte na idítka pomocí jednoduchého rychloupínacího mechanismu. Ped prvním použitím je nutné vytáhnout plastový pásek mezi kontakty a baterií. Sedlo & sedlovka - seízení Ujistte se, že sedlovku nikdy nevytahujete více, než oznauje ryska s nápisem MINIMUM INSERTION po obvod sedlovky. 1. Pro nastavení výšky sedla uvolnte objímku sedlové trubky pomocí rychloupínáku. 2. Nastavte pedál do nejnižší pozice, sete na sedle a umístte jednu nohu patou na tento pedál. Výše sedla je správn pizpsobená, když Vaše noha je mírn propnutá. Jestli je Vaše noha ohnutá píliš, sedlo je moc nízko. Jestliže se nemžete dotýkat zem druhou nohou, sedlo je vysoko. 3. Po správném nastavení výšky sedlovky objímku utáhnte. Zadní koncové svtlo Svtlo se zapíná vypínaem umístným na boku koncového svtla Výmna žárovky a baterií: Stisknte strany krytu spolen a odstrate kryt. Vyšroubujte žárovku, nebo vymte baterii. Našroubujte novou žárovku do objímky a zavete kryt.

6 Závrená kontrola Po dokonení montáže provete finální kontrolu a ujistte se, že: - Každý závitový spoj je ádn utažený. - Pneumatiky jsou nahuštné na doporuený tlak. Ped první jízdou vnujte prosím pozornost správné funkci brzd! Kolo je vybavené pední a zadní V-brake brzdou. U tchto brzd psobí dva brzdové špalíky na boky ráfku. Jsou-li brzdy užívány nesprávn, mžete ztratit kontrolu nad Vaším kolem, protože mají velmi silný brzdný úinek. Brzdní s Vaším novým kolem vyžaduje praxi, abyste neohrozili sami sebe i okolní úastníky. Poprvé jete pomalu a stisknte brzdové páky lehce a seznamte se s funkcí brzd. - Na levé ruce je brzdová páka pro pední brzdu - Na pravé ruce je brzdová páka pro zadní brzdu Vaše kolo má 3 rychlostních stupn. Nikdy neate rychlost, když je kolo v klidu nebo když šlapete do pedál obrácen. Zmnu rychlostních stup provádjte za soubžného otáení pedály. Malá síla na pedál je potebná na prvním stupni, ale kolo se otáí pomaleji než na vyšších stupních. Nejvyšší rychlost s nejvtší silou na pedál je dosažena na tetím stupni. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BATERIE Vložte baterii (pokud není již vložena), podle piložených obrázk OBR.3 OBR.4 Otote klíkem o 180 OBR.3. Uchopte baterii za madlo umístné na spodní stran baterie a tahem ji vytáhnte z nosie ven. OBR.4. Vložení baterie se provádí v opaném poadí, pro zajištní baterie opt použijte klí, kterým otoíte opt o 180 a dojde tak k zajišt ní baterie. Ped první jízdou se ujistte, že akumulátor je pln nabitý Používejte pouze tu nabíjeku baterie, která byla dodána s elektrokolem APACHE ELADY. Použití jiných nabíjeek mže mít za následek zniení baterie nebo elektrické instalace kola a ztrátu záruky na baterii. Mže to také zpsobit nebezpeí požáru. Ujistte se, že nabíjeka je na stejné naptí, jako je ve Vaší síti.

7 NABÍJENÍ BATERIE Pi srovnání s ostatními typy baterií, mají baterie Li-ion velmi nízké samoinné vybíjení, které zpsobuje ztrátu kapacity. Proto se doporuuje asté dobíjení baterie (vždy po ukonení jízdy a pi delším nepoužívání elektrokola dobít baterii 1x za 14 dn na plnou kapacitu). Zapamatujte si prosím: Pro získání plné kapacity provete u nového kola 3 5 cykl / úplné vybití jízdou a následné nabití /, bez ohledu na to, kolik km na baterii ujedete. Potom vždy dobijte baterii po každé jízd. Nabíjet mžete i pi každé píležitosti bhem jízdy, zvtšíte si tím dojezd. Nabíjeka váží 430 g a tak by neml být problém si ji brát i s sebou. 1. Baterii mžete nabíjet v elektrokole nebo ve vyjmutém stavu. Je-li baterie nainstalována v elektrokole, nabíjejte baterii za vypnutého stavu elektrokola. 2. Nejdíve pipojte nabíjeku k baterii a teprve pak k síovému naptí 230V. 3. Síový pívod musí vyhovovat technickým údajm pro pístroj. 4. Jakmile je nabíjeka pipojená k napájení a do baterie, rozsvítí se ervená LED dioda, která signalizuje proces nabíjení. Nabíjení se zastaví automaticky, jakmile je baterie pln nabita. Stav nabití signalizuje zelená LED dioda na nabíjece OBR Poté odpojte nabíjeku nejdíve ze síového pívodu a potom z baterie. Skladujte ji mimo dosah dtí. OBR.5 Maximální nabíjecí doba je cca. 4 6 hodin. Vaše baterie má plastové držadlo, umístné zespodu na baterii. K baterii jsou dodány 3 klíe. V obou krajních polohách, i když je baterie zamknuta, nebo když je baterie odemena pro vyjmutí, jde klí vyjmout. Na horním krytu baterie je LED indikátor OBR.6, který ukazuje orientan zbývající kapacitu baterie. Displej indikátoru aktivujete stlaením tlaítka PRESS. Baterie má plnou kapacitu, když svítí 3 LED diody zelen. Pokud svítí pouze ervená LED dioda, znamená to, že baterie je tém vybitá a musí být co nejdíve nabita viz kapitola Nabíjení baterie. Displej zhasne po uvolnní tlaítka. Jestliže kapacita baterie bude píliš nízká, motor pestane mít hladký chod a zane bžet trhan. V tomto pípad vypnte systém elektropohonu vypínaem na baterii. Dále mžete stále jet bez motorové pomoci. OBR.6

8 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU UPOZORNNÍ!!! Na baterii v zadní ásti zapnte hlavní vypína. Ovládací panel je umístn vedle levého madla na ídítkách OBR.7 OBR.7. Stisknte ON/OFF tlaítko, ímž zapnete hnací systém. Stisknutím tlaítka MODE vyberte míru motorové pomoci bhem jízdy. LOW - nízká motorová pomoc MED - stední motorová pomoc HIGH - vysoká motorová pomoc 6km/h jízda bez šlapání do 6 km/h Používejte elektrokolo jako normální bžné kolo. Po zahájení šlapání za 1,5 2 sec. zane kolo automaticky zrychlovat (zapne se elektropohon). Proto bute velmi opatrní v oblastech s hustou dopravou! Vypne se zase s krátkým zpoždním. Když pestanete šlapat, nebo když dosáhnete rychlosti 25 km/hod., nebo jakmile použijete V-brake brzdu, motor se automaticky odpojí. Tímto se pedchází nevhodné pomoci motoru v nebezpených situacích. Aktivní mód je indikovaný odpovídajícími svtly. Po zapnutí systému je automaticky aktivovaný MED mód. Mžete kontrolovat stav nabití baterie ze 4 horních ukazatel mezi symboly L a H. Baterie je pln nabitá, když všechna 4 svtla svítí. Když svítí jen jedno svtlo, je nutné baterii nabít. Pokud potebujete pomoc pi tlaení kola, nebo rozjezdu, stisknte tlaítko 6km/h a kolo Vám pojede i bez šlapání rychlostí cca 6 km/h tak dlouho, dokud budete držet tlaítko stisknuté. Systém elektropohonu vypnete stlaením tlaítka ON/OFF na ovládacím panelu.

9 !!!DLEŽITÉ!!! Neopouštjte Vaše elektrokolo, pokud je klí vložen v baterii a pop. otoen do polohy UNLOCK! Bezpenostní zámek baterie je v této pozici odemený a baterie mže být vysunuta! Hrozí Vám riziko krádeže baterie Faktory, které ho mohou ovlivnit dojezd elektrokola momentální stav baterie protivítr tlak v pláštích síla aplikovaná na pedály váha jezdce a nákladu stáí/použití baterie profil trati teplota okolí povrch cesty volba módu (LOW, MED i HIGH) Všimnte si, že dojezd a výkon jsou velmi závislé i na teplot okolí. Vtší pokles výkonu a dojezdu lze oekávat pi teplotách pod 0 C. S nabitou baterií a s dobrými okolními podmínkami mžete najet 40 až 60 km. ím je baterie starší, klesá její kapacita a z tohoto dvodu se snižuje i dojezd Vašeho elektrokola. TIP: K tomu, abyste dosáhli co nejvyššího možného dojezdu, používejte v nejvtší možné míe LOW mód a nepoužívejte stále MED i HIGH mód. HIGH mód používejte pouze jen pro okamžité zrychlení, v pípad protivtru nebo pi jízd do prudkého kopce. Vyplatí se také vnovat zvýšenou pozornost tlaku v pláštích.!!!kolo není vhodné pro velmi dlouhé výjezdy. Toto by mohlo zpsobit petížení motoru a mohlo by to mít záporný dopad na životnost baterie!!! ÚDRŽBA!!! UPOZORNNÍ!!! Používejte pouze originální náhradní souástky. Nikdy neponoujte baterii, nabíjeku nebo ostatní elektrosouástky do vody i jiné kapaliny. Všeobecné instrukce Pravidelná údržba garantuje dlouhou životnost a bezpenost Vašeho kola. Údržba zahrnuje i ištní, mazání a správné nastavení všech komponent. Navíc je pravidelná údržba podmínkou pro podporu nárok na záruku. - Vždy udržujte elektrokolo a všechny jeho komponenty isté. - Používejte pouze doporuené a vyzkoušené istící materiály - Když budete používat Vaše elektrokolo v zim, po každé jízd oistte kolo a pedevším kontakty baterie a konektory od soli - Kontrolujte správné dotažení všech šroub, matic a šlapacího stedu Doporuujeme, aby výše uvedené operace byly uskuteovány v pravidelných intervalech Bude-li to nezbytné, kontaktujte Vaši nejbližší autorizovanou servisní dílnu

10 Skladovací doporuení - Nevhazujte baterii do ohn a mechanicky ji nepoškozujte. Mohou se pi tom uvolnit toxické látky. - Nerozebírejte baterii. S opravou a na servis zajdte s elektrokolem vždy k vašemu obchodníkovi. - Neskladujte baterii pi teplotách pod bodem mrazu. - V pípad njakého neregulérního hluku, vysoké teploty, i prosakování z baterie zastavte ihned její používání. - Vždy skladujte baterii na chladném, suchém a vtraném míst mimo dosah sluneního svtla a zdroj tepelného záení. PROBLÉMY A JEJICH EŠENÍ Jestli kolo nefunguje správn, zkontrolujte nejdíve, zda mžete problém opravit sami. V opaném pípad kontaktujte Vaši servisní dílnu. PÍINA / EŠENÍ Kolo nereaguje na nastavení na ovládacím panelu nebo nejede na maximální výkon. Nabití baterie píliš nízké: Dobijte baterii. Regulátor výkonu je vadný: Regulátor nutno vymnit v servisní díln. Hlavní kabel vadný: Opravte vadné žíly nebo jej vymte. Kontakty perušené: Kontrolujte spojení mezi baterií a motorem Motor nebží, i když je systém zapnutý. Kabel od baterie je vadný: Zkontrolujte kabeláž baterie Spína na brzdové páce selhal: Kontrolujte kabelové kontakty a funkci spínae Nízký dojezd i pi pln nabité baterii Tlak v pneumatice píliš nízký: Kontrolujte tlak v pneumatice Baterie je píliš stará i vadná: Vymte baterii Velké zatížení na kole kvli prudkým stoupáním, protivtru i nákladu: Používej mén motorové pomoci Nízká teplota okolí (< 0 C): Používej mén motorové pomoci Nabíjeka nenabíjí akumulátor Je nabíjeka pipojená k síovému pívodu? Nejsou kabely poškozené? Poškození v nabíjece: Vymte nabíjeku Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely lánky baterie vadné: Vymte baterii. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále zelen. Vadná/nevhodná baterie: Vymte baterii Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely Provte, zda není v baterii nebo v nabíjece zkrat. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále erven. Zkontrolujte baterii, zda není poškozena. Po stlaení tlaítka na baterii nesvítí žádná LED dioda. Baterie je vybitá: Dobijte baterii. lánky baterie vadné: Vymte baterii.

11 ASTO KLADENÉ DOTAZY Jak APACHE ELADY funguje? Jednoduše stisknete knoflík On na ovládacím panelu a elektrický motor v pedním náboji zane pracovat po nábhové dob 1,5 2 sec. po zahájení šlapání. Dodá Vám veškerou potebnou pídavnou sílu. Jak daleko mže APACHE ELADY NEXUS dojet? Dojezd závisí na tom, jak moc šlapete, na profilu trati, na terénu, vnjší teplot, vaší váze a váze nákladu. Na jedno nabití pro prmrného jezdce v rovinatém terénu mžete ujet km. Je ale dobré si pi poáteních jízdách vyzkoušet, kolik dokážete na jedno nabití ujet a vracet se ihned, jakmile indikátor na displeji ukazuje 50% nabití. Jak rychle mže APACHE ELADY NEXUS jet? Tento systém elektropohonu napomáhá až do docílení rychlosti 25 km. /hod. Po dosažení této rychlosti se systém automaticky vypne. Tím vyhovuje všem evropským pedpism. Jaká jsou váhová omezení APACHE ELADY NEXUS Všeobecné pravidlo: ím vtší náklad, tím menší rychlost a kratší dojezd. Max. nosnost 120 kg. Jak mohu dobít moji baterii? Jednoduše pipojte dodanou nabíjeku k baterii a do standardní sít 240 volt. Baterii mžete nechat v kole nebo ji vyjmout. Úplné nabití trvá min. pt hodin. Bezpenostní systém garantuje, že baterie se nemže pebít. Nabíjeku si mžete vzít i s sebou na delší vyjížku a dobíjet baterii i bhem delší zastávky. Obecn platí: 1 hodina nabíjení = cca 10 km. Poznámka: Po skonení nabíjení nabíjeku vypnte, odpojte od sít a od baterie. Jak bych ml baterii skladovat? Skladujte ji na chladném a suchém míst. Baterie Vám vydrží déle, pokud ji dobijete každých 14 dn i v období, kdy na kole nejezdíte. Nikdy nevystavujte baterii dlouhodob teplotám pod 0 C! Je tato baterie recyklovatelná? Ano. Li-Ion baterie jsou 100% recyklovatelné. Mžete ji odevzdat na kterémkoliv sbrném míst, nebo pímo u Vašeho obchodníka. Jaká je životnost baterie? Životnost baterie je závislá na tom, jak asto ji používáte, jak hodn ji vybíjíte a jak o ni peujete. Zaruujeme min. 300 cykl, po kterých by baterie mla mít ješt kapacitu 80% z pvodní. Obecn baterii mžete pln dobít asi 500 krát a více. Mže se motor pehát? Ano. Motor se mže pehát ve velkých kopcích nebo pi velkém zatížení, ale zabudovaný tepelný sníma el. systém automaticky odpojí. Mohu použít APACHE ELADY NEXUS i mimo msto? Ano. Kolo je vhodné pro normální zpevnné cesty stejn jako pro dláždné ulice a cesty pro cyklisty. Není ale vhodné pro extrémní terén. Mohu jet na APACHE ELADY NEXUS jako na normálním kole bez motorové podpory? V módu OFF jede Vaše kolo stejn jako jiné normální jízdní kolo. Mám vypínat APACHE ELADY NEXUS? Nemusíte. Když zaparkujete kolo a nevypnete do módu OFF, systém se automaticky vypne po 10 minutách. Pesto doporuujeme systém vypínat.

12 !!! BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ!!! ÚEL BEZPENOSTNÍCH SYMBOL JE UPOUTAT VAŠI POZORNOST NA MOŽNÉ NEBEZPEÍ. BEZPENOSTNÍ SYMBOLY A VYSVTLIVKY S NIMI SI ZASLOUŽÍ VAŠI PELIVOU POZORNOST A POROZUMNÍ. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ SAMO NEODSTRANÍ NJAKÉ NEBEZPEÍ. INSTRUKCE NEBO VAROVÁNÍ NEJSOU NÁHRADOU PRO ÁDNOU PREVENCI NEHODY. Nedodržení bezpenostních upozornní mže mít za následek škodu na vaší osob nebo majetku a nebo na majetku druhých. Vždy uposlechnte bezpenostní upozornní, redukujete tím nebezpeí požáru, možnost úrazu elektrickým proudem a poranní osob. PED POUŽITÍM APACHE ELADY NEXUS - BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ 1. Peliv si pette tento návod pro obsluhu a porozumjte mu ješt ped používáním tohoto produktu. Bute obeznámeni s ádným používáním APACHE ELADY NEXUS. 2. ádn si prohlídnte Vaše kolo z dvod možných uvolnných spoj i poškozených ástí ped každým použitím. Jsou-li njaké ásti uvolnné i poškozené, opravte je ješt ped použitím kola. 3. Výrobce ani dovozce není zodpovdný za nahodilé i následné škody ani poškození vzniklé pímo nebo nepímo použitím tohoto produktu. BP Lumen Úpice, CZ TEL: , FAX: VAŠE POJIŠNÍ NEMUSÍ POKRÝT PÍPADNOU NEHODU PI POUŽITÍ TOHOTO ELEKTROKOLA. MLI BYSTE KONTAKTOVAT VAŠI POJIŠOVACÍ SPOLENOST NEBO AGENTA!!! BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ!!! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení Uvedený symbol na výrobku nebo v prvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spolen s komunálním odpadem. Za úelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urených sbrných místech, kde budou pijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomžete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prostedí a lidské zdraví, což by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úadu nebo nejbližšího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty.

13 ZÁRUNÍ LIST 24 msíc záruka : Veškeré komponenty kola - na výrobní, skryté a nahodilé vady, krom tch ástí, které se opotebovávají jízdou. 24 msíc záruka : Baterie - na výrobní, skryté a nahodilé vady 12 msíc záruka : Životnost baterie To znamená, že po 12 msících už nemusí být baterie funkní v plném rozsahu kapacity. Pozor! Baterie je spotební zboží s omezenou životností. Životnost vyjaduje výrobce baterie potem cykl, které musí baterie pekonat, aniž by se jí snížila kapacita o více než 20-30% / toto udává výrobce v techn. podmínkách daného typu baterie /. Vzhledem k tomu, že u nkterých jednodušších typ baterií nelze diagnostikovat poet cykl, nesmí kapacita baterie klesnout po 6 msících používání pod hranici 80% její pvodní kapacity. Pozor! Prbžný pokles kapacity baterie, který je možno pozorovat bhem jejího užívání i skladování, není považován za výrobní vadu. Toto je vlastnost, která je dána procesem pirozeného stárnutí a opotebení baterie. Proto tento jev není pedmtem záruky. Všeobecné zásady Firma Pavel Bárta BP Lumen potvrzuje, že tento elektropohon uvedeného typu, namontován na jízdní kolo, odpovídá svým výkonem a dosažitelnou povolenou rychlostí vyhlášce Ministerstva dopravy. 341/2002 Sb. Podmínky záruky - výrobek musí být používán výhradn k úelu, pro který byl vyroben - výrobek musí být ádn skladován a udržován podle návodu - pi uplatnní záruky musí být pedložen ádn vyplnný záruní list - záruka musí být neprodlen uplatnna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen. Nárok ze záruky zaniká - bylo-li zjištno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele / havárií, neodborným zacházením i montáží, zásahem do konstrukce elektropohonu, neodbornou opravou, špatným uskladnním apod./ - neuplatnním nároku ze záruky v záruní lht - nebyl-li výrobek ádn používán a udržován dle návodu - nebyl-li pi uplatnní nároku ze záruky pedložen ádn vyplnný záruní list - jedná-li se o opotebení jednotlivých díl / nap. pneumatiky, etzy, kazety, pevodníky, brzdové destiky, držátka atd. /. Dovozce: Pavel Bárta BP Lumen, Puškinova 546, Úpice, Typ elektrokola : APACHE ELADY NEXUS verze Prodávající : Razítko a podpis prodávajícího : Výrobní íslo baterie : Výrobní íslo rámu : Datum prodeje nebo montáže :... Záruní opravy : Datum pevzetí Datum opravy Popis problému Razítko a podpis prodejce

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokoloběžky APACHE ENFANT, která Vám dopřeje nevšední zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z pohodlné jízdy

Více

ELEKTROKOLO. APACHE ELADY 7-sp ÚVOD

ELEKTROKOLO. APACHE ELADY 7-sp ÚVOD ELEKTROKOLO APACHE ELADY 7-sp Verze 2-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z cyklistiky

Více

APACHE ELEKTRONICA NEXUS,

APACHE ELEKTRONICA NEXUS, Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT Verze 4-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokoloběžky APACHE ENFANT, která Vám dopřeje nevšední zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z pohodlné jízdy

Více

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY.

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY. Verze 3-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ENERGY, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

APACHE ELEKTRONICA PLUS 7-sp

APACHE ELEKTRONICA PLUS 7-sp ELEKTROKOLO APACHE ELEKTRONICA PLUS 7-sp Verze 2-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA PLUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů

Více

APACHE ELEKTRONICA 26 28 NEXUS

APACHE ELEKTRONICA 26 28 NEXUS ELEKTROKOLO APACHE ELEKTRONICA 26 28 NEXUS Verze 2-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA 28 NEXUS 2013, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek

Více

Verze 7-2012 ÚVOD Apache Elektra/Elektron, Apache Elektra/Elektron.

Verze 7-2012 ÚVOD Apache Elektra/Elektron, Apache Elektra/Elektron. Verze 7-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola Apache Elektra/Elektron, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

APACHE ELBA / ELBRUS

APACHE ELBA / ELBRUS ELEKTROKOLO APACHE ELBA / ELBRUS Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELBA / ELBRUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením

Více

APACHE ELBA / ELBRUS

APACHE ELBA / ELBRUS ELEKTROKOLO APACHE ELBA / ELBRUS Verze 2-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELBA / ELBRUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením

Více

Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013

Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013 ELEKTROKOLO Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013 Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE EVEREST 24-SP 2013, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek

Více

APACHE ELBA / ELBRUS

APACHE ELBA / ELBRUS ELEKTROKOLO APACHE ELBA / ELBRUS Verze 3-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELBA / ELBRUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-atland 5.0 je elektrokolo

Více

Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013

Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013 ELEKTROKOLO Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013 Verze 3-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE EVEREST 24-SP 2013, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru

SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru ELEKTROKOLO MODEL : e-gordo 3.1 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru Rám kola Přehazovačka: Řazení: Brzdy: Světla-přední: Světla-zadní: Ráfky: Pláště Motor: Baterie:

Více

ELEKTROKOLO APACHE ENERGY NEXUS 3-sp 2013

ELEKTROKOLO APACHE ENERGY NEXUS 3-sp 2013 ELEKTROKOLO APACHE ENERGY NEXUS 3-sp 2013 Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ENERGY 2013 NEXUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů

Více

ELEKTROKOLO APACHE ENERGY NEXUS 3-sp 2013

ELEKTROKOLO APACHE ENERGY NEXUS 3-sp 2013 ELEKTROKOLO APACHE ENERGY NEXUS 3-sp 2013 Verze 2-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ENERGY NEXUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-city 1.1

ELEKTROKOLO MODEL : e-city 1.1 ELEKTROKOLO MODEL : e-city 1.1 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o. K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-city 1.1 je elektrokolo městského

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-tramp 3.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-tramp 3.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-tramp 3.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o. K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2, reklamace: 739-057 670 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-tramp

Více

EAGLE ELEKTROKOLO. Úvod VERZE 1-2012

EAGLE ELEKTROKOLO. Úvod VERZE 1-2012 ELEKTROKOLO EAGLE VERZE 1-2012 Úvod Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola EAGLE, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice MODEL UŽIVATELSKÝ MANUÁL MAGNETIC Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice K sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly OBSAH BALENÍ

Více

ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA. SADA Apache LED

ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA. SADA Apache LED ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA Apache LED varianta 26 motor 250W, přední brzda V-brake, VERZE 1-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP Před jízdou dobře zkontrolujte: Baterie je plně nabitá Pláště jsou správně nahuštěny Brzdy jsou zcela funkční Řídítka jsou správně a bezpečně

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-lagro 3.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-lagro 3.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-lagro 3.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-lagro 3.0 je elektrokolo

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ ELEKTROSADY

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ ELEKTROSADY NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ ELEKTROSADY Gratulujeme Vám k nákupu elektrosady Excimer POWER DRIVE PLUS. Prosím mějte na paměti, že neodborná instalace a provozování této elektrosady může způsobit potíže

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti.

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické kolo patří do kategorie PEDELEC (Pedal Electric

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W E-S A D A TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W OVLÁDACÍ DISPLAY BATERKA MOTOR SENZOR ŠLAPÁNÍ Display PST

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT Úvod Jsme velice rádi, že jste si vybrali Elektrickou tříkolku Spirit Shopping. Všechny použité komponenty Vám při dodržování podmínek pravidelné

Více

ELEKTROKOLOBĚŽKA (koloběžka s pomocným motorem) HUGO Bike. Typ 008 PRO

ELEKTROKOLOBĚŽKA (koloběžka s pomocným motorem) HUGO Bike. Typ 008 PRO ELEKTROKOLOBĚŽKA (koloběžka s pomocným motorem) HUGO Bike Typ 008 PRO Gratulujeme Vám k nákupu luxusní elektrokoloběžky HUGO Bike, která Vám dopřeje nevšední zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Pro LED Video Light YN 600 LED - návod

Pro LED Video Light YN 600 LED - návod Pro LED Video Light YN 600 LED - návod Pro LED Video Light YN 600 LED 1. Reflektor 2. LED diody 3. Přední infračervený přijímač 4. Rukojeť s možností uchycení na spignot 5. Tlačítko slotu pro baterii 6.

Více

ELEKTROSADA APACHE LED ÚVOD

ELEKTROSADA APACHE LED ÚVOD ELEKTROSADA APACHE LED Verze 2-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrosady APACHE LED, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z cyklistiky a z

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat.

Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat. ČASTO KLADENÉ DOTAZY JE POTŘEBA ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ? Řidičské oprávnění není vyžadováno. A CO EVIDENCE VOZIDEL? Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA Středový motor TS 250 na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz Gratulujeme Vám ke koupi elektrosady Apache Power. Pomocí elektrosady můžete udělat elektrokolo

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA MARATONEL II

ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA MARATONEL II ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA MARATONEL II varianta A motor 180W, přední brzda V-brake varianta B motor 250W, přední brzda V-brake varianta C motor 180W, přední brzda disc VERZE 1-2013 Pavel Bárta

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA VERZE 1-2012

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA VERZE 1-2012 ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III VERZE 1-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz 1 Úvod Nový, počítačem řízený automatizovaný

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA Středový motor BBS 350/250 na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz Gratulujeme Vám ke koupi elektrosady Apache Power. Pomocí elektrosady můžete udělat elektrokolo

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

LED flash & Video Light - návod

LED flash & Video Light - návod LED flash & Video Light - návod LED flash & Video Light 1. Plynulá regulace 2. 6,35 mm jack synchronizace 3. AC napájení ze sítě 4. Přepínač na trvalé (video) světlo 5. DC napájení z externího zdroje 6.

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM A.P.S. (Apache Power System)

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM A.P.S. (Apache Power System) na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM A.P.S. (Apache Power System) 2014 Gratulujeme Vám ke koupi elektrokola Apache! Věříme, že budete spokojeným uživatelem a přejeme

Více

Uživatelský manuál pro elektrokolo

Uživatelský manuál pro elektrokolo Uživatelský manuál pro elektrokolo Obsah Všeobecné instrukce Inspekce před jízdou Nabíjení Údržba Řešení problémů Záruka Všeobecné instrukce Balení - Odstraňte obalové materiály. Nejlepší je vyříznout

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC]

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] Návod k použití [ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] 1 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické

Více

! "! # $ " % &' ( ) *" &! #" #" + $

! ! # $  % &' ( ) * &! # # + $ ! "!#$"%&' ( ) *"&!#"#"+$ Strana 1 Obsah OBSAH.....2 DLEŽITÍ INFORMACE....3-4 RYCHLÝ PEHLED DLEŽITÝCH INFORMACÍ.5 SEZNÁMENÍ SE MOTOKOLBŽKOU.....6 OBSAH BALENÍ...7 MANIPULACE SE MOTOKOLBŽKOU.....7 MONTÁŽ...7-8

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento

Více

Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120. Návod k obsluze ver. 1.1

Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120. Návod k obsluze ver. 1.1 Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120 Návod k obsluze ver. 1.1 Vlastnosti: Pracuje s napětím: 36V Max. Proud 12A Podpora PAS s možností nastavení intenzity pedálového

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme elektrické kolo

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM 2015 Gratulujeme Vám ke koupi elektrokola Apache! Věříme, že budete spokojeným uživatelem a přejeme Vám mnoho ujetých kilometrů

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

www.elektrokola-crussis.cz

www.elektrokola-crussis.cz Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím svého prodejce nebo navštivte stránky www.elektrokola-crussis.cz Electrobikes for life... ELEKTROKOLA 2013 www.elektrokola - crussis.cz obsah ELEKTROKOLA

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme el. kolo v rozloženém

Více

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS Návod k obsluze 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS 1 8 7 6 2 10 9 5 3 11 4 1 řídítka 2 vidlice 3 motor v náboji 4 převodník (integrovaný senzor točivého momentu) 5 řídící jednotka 6 nosič 7

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více