Verze ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS."

Transkript

1 Verze ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte na pamti, že neodborná instalace a provozování tohoto elektrokola mže redukovat výkon a celkový požitek z tohoto produktu. Proto si pedtím, než zanete kolo používat peliv pette návod pro obsluhu a ite se každým bodem v montážním návodu! Ješt jednou Vám dkujeme za nákup našeho elektrokola APACHE ELADY NEXUS.

2 OBSAH Specifikace 2 Vlastnosti elektrokola 2 Obsah kartonu 3 Popis elektrokola 4 Montážní návod 5, 6 Nabíjení baterie 7 Ovládání elektropohonu 8, 9 Údržba 9 ešení problém 10 asto kladené dotazy 11 Bezpenostní varování 12 Záruní list 13 SPECIFIKACE Rám: Alu 6061 T6 26" výška 470 mm, osa sedlové trubky/osa ízení 63 cm Vidlice : ZOOM odpružená Alloy Brzdy: Alu V-brake, páky Al s vypínacím kontaktem + zadní protišlapná (torpedo) Pevody: Shimano NEXUS 3.sp, 1-pevodník 42 z azení: Shimano NEXUS 3.sp Pehazovaka: Shimano NEXUS 3.sp v zadním náboji Osvtlovací systém: bateriové pední a zadní Ráfky: 26" HJC, dvojité Sedlovka : Al prmr 27,2 mm Pedstavec : Al, nastavitelný Motor: 36V/250W, pední se spojkou Baterie: 36V/9Ah, Li-ion, na nosii váha 2,4 kg Nabíjeka: DC36V, 1,35A, doba nabíjení prázdné baterie cca 4-6 hodin Nosnost: maximáln 120 kg Váha celého kola 24,2 kg VLASTNOSTI ELEKTROKOLA - Koncepce jednoduchého snímání PAS snímaem - Motor se zapne po 1,5 2sec. od chvíle, kdy zanete šlapat, a vypne se se stejným zpoždním, když šlapat pestanete. - Silná podpora bhem cestovní rychlosti (v módu HIGH). - Vzestupný výkon motoru se vypíná pi rychlosti 25 km/hod. - Vyhovuje všem evropským pedpism a je to stále jízdní kolo, NE moped! - Dojezd: 40 až 60 km (odvislý od profilu trati a váhy jezdce) - Jednoduchý ovládací tlaítkový panel Jízdní programy: LOW - nízká motorová pomoc MED - stední motorová pomoc HIGH - vysoká motorová pomoc 6km/h pomocí tlaítka jede kolo samo rychlostí cca 6 km/h(pomoc pi rozjezdu, nebo pi tlaení)

3 OBSAH KARTONU 1 Rám, kola / baterie / motor 2 idítka / pedstavec 3 Nabíjeka 4 Pedály 5 Klí k zámku baterie 6 Náadí 7 Pední svítilna

4 KOLO APACHE ELADY

5 MONTÁŽNÍ NÁVOD Potebné náadí: Imbusové klíe 4, 5, 6 mm, klí na pedály 15 mm (jsou souástí dodávky kola) Rozbalení Peliv odstrate veškerý balicí materiál a prohlédnte kolo, zda nedošlo k njakému poškození bhem pepravy. Kolo je z 95 % sestavené, na vás je vložit idítka, našroubovat pedály a pipevnit pední svítilnu. Sestavené kolo pizpsobte vašim osobním požadavkm. Montáž idítek Nasate pedstavec do vidlice dle piloženého obrázku OBR.1 Pedstavec ídítek nesmí být vytažen více, než oznauje ryska se šipkou a nápisem MINIMUM INSERTION. Ke zmn výšky pedstavce potebujete imbus klí velikost 6. Imbus šroub je pod krytkou z horní ásti pedstavce. Umístte ídítka tak, aby byly kolmo na pední kolo pi pohledu shora. Šroub poté pevn dotáhnte!!! OBR.1 Seízení pedstavce Úhel pedstavce mžete nastavit podle piloženého obrázku OBR.2 K nastavení úhlu ídítek, uvolnte šroub A stahovacího svorníku na boku pedstavce a dále šroub B pi pohledu zespoda pedstavce. Nastavte úhel pedstavce do jedné ze šesti možných pozic. Oba šrouby A i B poté pevn dotáhnte!!! Montáž pedál Pravý pedál má pravý závit a utahuje se doprava, levý pedál má levý závit a utahuje se doleva. Jejich správné montáži vnujte pozornost. Upozornní: pedály je nutné po první jízd znovu dotáhnout!!! Pokud tak neuiníte, mže dojít k vytržení pedálu ze závitu v klice. Na to se záruka nevztahuje. OBR.2 Montáž pední svítilny Svítilnu pipevníte na idítka pomocí jednoduchého rychloupínacího mechanismu. Ped prvním použitím je nutné vytáhnout plastový pásek mezi kontakty a baterií. Sedlo & sedlovka - seízení Ujistte se, že sedlovku nikdy nevytahujete více, než oznauje ryska s nápisem MINIMUM INSERTION po obvod sedlovky. 1. Pro nastavení výšky sedla uvolnte objímku sedlové trubky pomocí rychloupínáku. 2. Nastavte pedál do nejnižší pozice, sete na sedle a umístte jednu nohu patou na tento pedál. Výše sedla je správn pizpsobená, když Vaše noha je mírn propnutá. Jestli je Vaše noha ohnutá píliš, sedlo je moc nízko. Jestliže se nemžete dotýkat zem druhou nohou, sedlo je vysoko. 3. Po správném nastavení výšky sedlovky objímku utáhnte. Zadní koncové svtlo Svtlo se zapíná vypínaem umístným na boku koncového svtla Výmna žárovky a baterií: Stisknte strany krytu spolen a odstrate kryt. Vyšroubujte žárovku, nebo vymte baterii. Našroubujte novou žárovku do objímky a zavete kryt.

6 Závrená kontrola Po dokonení montáže provete finální kontrolu a ujistte se, že: - Každý závitový spoj je ádn utažený. - Pneumatiky jsou nahuštné na doporuený tlak. Ped první jízdou vnujte prosím pozornost správné funkci brzd! Kolo je vybavené pední a zadní V-brake brzdou. U tchto brzd psobí dva brzdové špalíky na boky ráfku. Jsou-li brzdy užívány nesprávn, mžete ztratit kontrolu nad Vaším kolem, protože mají velmi silný brzdný úinek. Brzdní s Vaším novým kolem vyžaduje praxi, abyste neohrozili sami sebe i okolní úastníky. Poprvé jete pomalu a stisknte brzdové páky lehce a seznamte se s funkcí brzd. - Na levé ruce je brzdová páka pro pední brzdu - Na pravé ruce je brzdová páka pro zadní brzdu Vaše kolo má 3 rychlostních stupn. Nikdy neate rychlost, když je kolo v klidu nebo když šlapete do pedál obrácen. Zmnu rychlostních stup provádjte za soubžného otáení pedály. Malá síla na pedál je potebná na prvním stupni, ale kolo se otáí pomaleji než na vyšších stupních. Nejvyšší rychlost s nejvtší silou na pedál je dosažena na tetím stupni. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BATERIE Vložte baterii (pokud není již vložena), podle piložených obrázk OBR.3 OBR.4 Otote klíkem o 180 OBR.3. Uchopte baterii za madlo umístné na spodní stran baterie a tahem ji vytáhnte z nosie ven. OBR.4. Vložení baterie se provádí v opaném poadí, pro zajištní baterie opt použijte klí, kterým otoíte opt o 180 a dojde tak k zajišt ní baterie. Ped první jízdou se ujistte, že akumulátor je pln nabitý Používejte pouze tu nabíjeku baterie, která byla dodána s elektrokolem APACHE ELADY. Použití jiných nabíjeek mže mít za následek zniení baterie nebo elektrické instalace kola a ztrátu záruky na baterii. Mže to také zpsobit nebezpeí požáru. Ujistte se, že nabíjeka je na stejné naptí, jako je ve Vaší síti.

7 NABÍJENÍ BATERIE Pi srovnání s ostatními typy baterií, mají baterie Li-ion velmi nízké samoinné vybíjení, které zpsobuje ztrátu kapacity. Proto se doporuuje asté dobíjení baterie (vždy po ukonení jízdy a pi delším nepoužívání elektrokola dobít baterii 1x za 14 dn na plnou kapacitu). Zapamatujte si prosím: Pro získání plné kapacity provete u nového kola 3 5 cykl / úplné vybití jízdou a následné nabití /, bez ohledu na to, kolik km na baterii ujedete. Potom vždy dobijte baterii po každé jízd. Nabíjet mžete i pi každé píležitosti bhem jízdy, zvtšíte si tím dojezd. Nabíjeka váží 430 g a tak by neml být problém si ji brát i s sebou. 1. Baterii mžete nabíjet v elektrokole nebo ve vyjmutém stavu. Je-li baterie nainstalována v elektrokole, nabíjejte baterii za vypnutého stavu elektrokola. 2. Nejdíve pipojte nabíjeku k baterii a teprve pak k síovému naptí 230V. 3. Síový pívod musí vyhovovat technickým údajm pro pístroj. 4. Jakmile je nabíjeka pipojená k napájení a do baterie, rozsvítí se ervená LED dioda, která signalizuje proces nabíjení. Nabíjení se zastaví automaticky, jakmile je baterie pln nabita. Stav nabití signalizuje zelená LED dioda na nabíjece OBR Poté odpojte nabíjeku nejdíve ze síového pívodu a potom z baterie. Skladujte ji mimo dosah dtí. OBR.5 Maximální nabíjecí doba je cca. 4 6 hodin. Vaše baterie má plastové držadlo, umístné zespodu na baterii. K baterii jsou dodány 3 klíe. V obou krajních polohách, i když je baterie zamknuta, nebo když je baterie odemena pro vyjmutí, jde klí vyjmout. Na horním krytu baterie je LED indikátor OBR.6, který ukazuje orientan zbývající kapacitu baterie. Displej indikátoru aktivujete stlaením tlaítka PRESS. Baterie má plnou kapacitu, když svítí 3 LED diody zelen. Pokud svítí pouze ervená LED dioda, znamená to, že baterie je tém vybitá a musí být co nejdíve nabita viz kapitola Nabíjení baterie. Displej zhasne po uvolnní tlaítka. Jestliže kapacita baterie bude píliš nízká, motor pestane mít hladký chod a zane bžet trhan. V tomto pípad vypnte systém elektropohonu vypínaem na baterii. Dále mžete stále jet bez motorové pomoci. OBR.6

8 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU UPOZORNNÍ!!! Na baterii v zadní ásti zapnte hlavní vypína. Ovládací panel je umístn vedle levého madla na ídítkách OBR.7 OBR.7. Stisknte ON/OFF tlaítko, ímž zapnete hnací systém. Stisknutím tlaítka MODE vyberte míru motorové pomoci bhem jízdy. LOW - nízká motorová pomoc MED - stední motorová pomoc HIGH - vysoká motorová pomoc 6km/h jízda bez šlapání do 6 km/h Používejte elektrokolo jako normální bžné kolo. Po zahájení šlapání za 1,5 2 sec. zane kolo automaticky zrychlovat (zapne se elektropohon). Proto bute velmi opatrní v oblastech s hustou dopravou! Vypne se zase s krátkým zpoždním. Když pestanete šlapat, nebo když dosáhnete rychlosti 25 km/hod., nebo jakmile použijete V-brake brzdu, motor se automaticky odpojí. Tímto se pedchází nevhodné pomoci motoru v nebezpených situacích. Aktivní mód je indikovaný odpovídajícími svtly. Po zapnutí systému je automaticky aktivovaný MED mód. Mžete kontrolovat stav nabití baterie ze 4 horních ukazatel mezi symboly L a H. Baterie je pln nabitá, když všechna 4 svtla svítí. Když svítí jen jedno svtlo, je nutné baterii nabít. Pokud potebujete pomoc pi tlaení kola, nebo rozjezdu, stisknte tlaítko 6km/h a kolo Vám pojede i bez šlapání rychlostí cca 6 km/h tak dlouho, dokud budete držet tlaítko stisknuté. Systém elektropohonu vypnete stlaením tlaítka ON/OFF na ovládacím panelu.

9 !!!DLEŽITÉ!!! Neopouštjte Vaše elektrokolo, pokud je klí vložen v baterii a pop. otoen do polohy UNLOCK! Bezpenostní zámek baterie je v této pozici odemený a baterie mže být vysunuta! Hrozí Vám riziko krádeže baterie Faktory, které ho mohou ovlivnit dojezd elektrokola momentální stav baterie protivítr tlak v pláštích síla aplikovaná na pedály váha jezdce a nákladu stáí/použití baterie profil trati teplota okolí povrch cesty volba módu (LOW, MED i HIGH) Všimnte si, že dojezd a výkon jsou velmi závislé i na teplot okolí. Vtší pokles výkonu a dojezdu lze oekávat pi teplotách pod 0 C. S nabitou baterií a s dobrými okolními podmínkami mžete najet 40 až 60 km. ím je baterie starší, klesá její kapacita a z tohoto dvodu se snižuje i dojezd Vašeho elektrokola. TIP: K tomu, abyste dosáhli co nejvyššího možného dojezdu, používejte v nejvtší možné míe LOW mód a nepoužívejte stále MED i HIGH mód. HIGH mód používejte pouze jen pro okamžité zrychlení, v pípad protivtru nebo pi jízd do prudkého kopce. Vyplatí se také vnovat zvýšenou pozornost tlaku v pláštích.!!!kolo není vhodné pro velmi dlouhé výjezdy. Toto by mohlo zpsobit petížení motoru a mohlo by to mít záporný dopad na životnost baterie!!! ÚDRŽBA!!! UPOZORNNÍ!!! Používejte pouze originální náhradní souástky. Nikdy neponoujte baterii, nabíjeku nebo ostatní elektrosouástky do vody i jiné kapaliny. Všeobecné instrukce Pravidelná údržba garantuje dlouhou životnost a bezpenost Vašeho kola. Údržba zahrnuje i ištní, mazání a správné nastavení všech komponent. Navíc je pravidelná údržba podmínkou pro podporu nárok na záruku. - Vždy udržujte elektrokolo a všechny jeho komponenty isté. - Používejte pouze doporuené a vyzkoušené istící materiály - Když budete používat Vaše elektrokolo v zim, po každé jízd oistte kolo a pedevším kontakty baterie a konektory od soli - Kontrolujte správné dotažení všech šroub, matic a šlapacího stedu Doporuujeme, aby výše uvedené operace byly uskuteovány v pravidelných intervalech Bude-li to nezbytné, kontaktujte Vaši nejbližší autorizovanou servisní dílnu

10 Skladovací doporuení - Nevhazujte baterii do ohn a mechanicky ji nepoškozujte. Mohou se pi tom uvolnit toxické látky. - Nerozebírejte baterii. S opravou a na servis zajdte s elektrokolem vždy k vašemu obchodníkovi. - Neskladujte baterii pi teplotách pod bodem mrazu. - V pípad njakého neregulérního hluku, vysoké teploty, i prosakování z baterie zastavte ihned její používání. - Vždy skladujte baterii na chladném, suchém a vtraném míst mimo dosah sluneního svtla a zdroj tepelného záení. PROBLÉMY A JEJICH EŠENÍ Jestli kolo nefunguje správn, zkontrolujte nejdíve, zda mžete problém opravit sami. V opaném pípad kontaktujte Vaši servisní dílnu. PÍINA / EŠENÍ Kolo nereaguje na nastavení na ovládacím panelu nebo nejede na maximální výkon. Nabití baterie píliš nízké: Dobijte baterii. Regulátor výkonu je vadný: Regulátor nutno vymnit v servisní díln. Hlavní kabel vadný: Opravte vadné žíly nebo jej vymte. Kontakty perušené: Kontrolujte spojení mezi baterií a motorem Motor nebží, i když je systém zapnutý. Kabel od baterie je vadný: Zkontrolujte kabeláž baterie Spína na brzdové páce selhal: Kontrolujte kabelové kontakty a funkci spínae Nízký dojezd i pi pln nabité baterii Tlak v pneumatice píliš nízký: Kontrolujte tlak v pneumatice Baterie je píliš stará i vadná: Vymte baterii Velké zatížení na kole kvli prudkým stoupáním, protivtru i nákladu: Používej mén motorové pomoci Nízká teplota okolí (< 0 C): Používej mén motorové pomoci Nabíjeka nenabíjí akumulátor Je nabíjeka pipojená k síovému pívodu? Nejsou kabely poškozené? Poškození v nabíjece: Vymte nabíjeku Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely lánky baterie vadné: Vymte baterii. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále zelen. Vadná/nevhodná baterie: Vymte baterii Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely Provte, zda není v baterii nebo v nabíjece zkrat. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále erven. Zkontrolujte baterii, zda není poškozena. Po stlaení tlaítka na baterii nesvítí žádná LED dioda. Baterie je vybitá: Dobijte baterii. lánky baterie vadné: Vymte baterii.

11 ASTO KLADENÉ DOTAZY Jak APACHE ELADY funguje? Jednoduše stisknete knoflík On na ovládacím panelu a elektrický motor v pedním náboji zane pracovat po nábhové dob 1,5 2 sec. po zahájení šlapání. Dodá Vám veškerou potebnou pídavnou sílu. Jak daleko mže APACHE ELADY NEXUS dojet? Dojezd závisí na tom, jak moc šlapete, na profilu trati, na terénu, vnjší teplot, vaší váze a váze nákladu. Na jedno nabití pro prmrného jezdce v rovinatém terénu mžete ujet km. Je ale dobré si pi poáteních jízdách vyzkoušet, kolik dokážete na jedno nabití ujet a vracet se ihned, jakmile indikátor na displeji ukazuje 50% nabití. Jak rychle mže APACHE ELADY NEXUS jet? Tento systém elektropohonu napomáhá až do docílení rychlosti 25 km. /hod. Po dosažení této rychlosti se systém automaticky vypne. Tím vyhovuje všem evropským pedpism. Jaká jsou váhová omezení APACHE ELADY NEXUS Všeobecné pravidlo: ím vtší náklad, tím menší rychlost a kratší dojezd. Max. nosnost 120 kg. Jak mohu dobít moji baterii? Jednoduše pipojte dodanou nabíjeku k baterii a do standardní sít 240 volt. Baterii mžete nechat v kole nebo ji vyjmout. Úplné nabití trvá min. pt hodin. Bezpenostní systém garantuje, že baterie se nemže pebít. Nabíjeku si mžete vzít i s sebou na delší vyjížku a dobíjet baterii i bhem delší zastávky. Obecn platí: 1 hodina nabíjení = cca 10 km. Poznámka: Po skonení nabíjení nabíjeku vypnte, odpojte od sít a od baterie. Jak bych ml baterii skladovat? Skladujte ji na chladném a suchém míst. Baterie Vám vydrží déle, pokud ji dobijete každých 14 dn i v období, kdy na kole nejezdíte. Nikdy nevystavujte baterii dlouhodob teplotám pod 0 C! Je tato baterie recyklovatelná? Ano. Li-Ion baterie jsou 100% recyklovatelné. Mžete ji odevzdat na kterémkoliv sbrném míst, nebo pímo u Vašeho obchodníka. Jaká je životnost baterie? Životnost baterie je závislá na tom, jak asto ji používáte, jak hodn ji vybíjíte a jak o ni peujete. Zaruujeme min. 300 cykl, po kterých by baterie mla mít ješt kapacitu 80% z pvodní. Obecn baterii mžete pln dobít asi 500 krát a více. Mže se motor pehát? Ano. Motor se mže pehát ve velkých kopcích nebo pi velkém zatížení, ale zabudovaný tepelný sníma el. systém automaticky odpojí. Mohu použít APACHE ELADY NEXUS i mimo msto? Ano. Kolo je vhodné pro normální zpevnné cesty stejn jako pro dláždné ulice a cesty pro cyklisty. Není ale vhodné pro extrémní terén. Mohu jet na APACHE ELADY NEXUS jako na normálním kole bez motorové podpory? V módu OFF jede Vaše kolo stejn jako jiné normální jízdní kolo. Mám vypínat APACHE ELADY NEXUS? Nemusíte. Když zaparkujete kolo a nevypnete do módu OFF, systém se automaticky vypne po 10 minutách. Pesto doporuujeme systém vypínat.

12 !!! BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ!!! ÚEL BEZPENOSTNÍCH SYMBOL JE UPOUTAT VAŠI POZORNOST NA MOŽNÉ NEBEZPEÍ. BEZPENOSTNÍ SYMBOLY A VYSVTLIVKY S NIMI SI ZASLOUŽÍ VAŠI PELIVOU POZORNOST A POROZUMNÍ. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ SAMO NEODSTRANÍ NJAKÉ NEBEZPEÍ. INSTRUKCE NEBO VAROVÁNÍ NEJSOU NÁHRADOU PRO ÁDNOU PREVENCI NEHODY. Nedodržení bezpenostních upozornní mže mít za následek škodu na vaší osob nebo majetku a nebo na majetku druhých. Vždy uposlechnte bezpenostní upozornní, redukujete tím nebezpeí požáru, možnost úrazu elektrickým proudem a poranní osob. PED POUŽITÍM APACHE ELADY NEXUS - BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ 1. Peliv si pette tento návod pro obsluhu a porozumjte mu ješt ped používáním tohoto produktu. Bute obeznámeni s ádným používáním APACHE ELADY NEXUS. 2. ádn si prohlídnte Vaše kolo z dvod možných uvolnných spoj i poškozených ástí ped každým použitím. Jsou-li njaké ásti uvolnné i poškozené, opravte je ješt ped použitím kola. 3. Výrobce ani dovozce není zodpovdný za nahodilé i následné škody ani poškození vzniklé pímo nebo nepímo použitím tohoto produktu. BP Lumen Úpice, CZ TEL: , FAX: VAŠE POJIŠNÍ NEMUSÍ POKRÝT PÍPADNOU NEHODU PI POUŽITÍ TOHOTO ELEKTROKOLA. MLI BYSTE KONTAKTOVAT VAŠI POJIŠOVACÍ SPOLENOST NEBO AGENTA!!! BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ!!! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení Uvedený symbol na výrobku nebo v prvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spolen s komunálním odpadem. Za úelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urených sbrných místech, kde budou pijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomžete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prostedí a lidské zdraví, což by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úadu nebo nejbližšího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty.

13 ZÁRUNÍ LIST 24 msíc záruka : Veškeré komponenty kola - na výrobní, skryté a nahodilé vady, krom tch ástí, které se opotebovávají jízdou. 24 msíc záruka : Baterie - na výrobní, skryté a nahodilé vady 12 msíc záruka : Životnost baterie To znamená, že po 12 msících už nemusí být baterie funkní v plném rozsahu kapacity. Pozor! Baterie je spotební zboží s omezenou životností. Životnost vyjaduje výrobce baterie potem cykl, které musí baterie pekonat, aniž by se jí snížila kapacita o více než 20-30% / toto udává výrobce v techn. podmínkách daného typu baterie /. Vzhledem k tomu, že u nkterých jednodušších typ baterií nelze diagnostikovat poet cykl, nesmí kapacita baterie klesnout po 6 msících používání pod hranici 80% její pvodní kapacity. Pozor! Prbžný pokles kapacity baterie, který je možno pozorovat bhem jejího užívání i skladování, není považován za výrobní vadu. Toto je vlastnost, která je dána procesem pirozeného stárnutí a opotebení baterie. Proto tento jev není pedmtem záruky. Všeobecné zásady Firma Pavel Bárta BP Lumen potvrzuje, že tento elektropohon uvedeného typu, namontován na jízdní kolo, odpovídá svým výkonem a dosažitelnou povolenou rychlostí vyhlášce Ministerstva dopravy. 341/2002 Sb. Podmínky záruky - výrobek musí být používán výhradn k úelu, pro který byl vyroben - výrobek musí být ádn skladován a udržován podle návodu - pi uplatnní záruky musí být pedložen ádn vyplnný záruní list - záruka musí být neprodlen uplatnna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen. Nárok ze záruky zaniká - bylo-li zjištno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele / havárií, neodborným zacházením i montáží, zásahem do konstrukce elektropohonu, neodbornou opravou, špatným uskladnním apod./ - neuplatnním nároku ze záruky v záruní lht - nebyl-li výrobek ádn používán a udržován dle návodu - nebyl-li pi uplatnní nároku ze záruky pedložen ádn vyplnný záruní list - jedná-li se o opotebení jednotlivých díl / nap. pneumatiky, etzy, kazety, pevodníky, brzdové destiky, držátka atd. /. Dovozce: Pavel Bárta BP Lumen, Puškinova 546, Úpice, Typ elektrokola : APACHE ELADY NEXUS verze Prodávající : Razítko a podpis prodávajícího : Výrobní íslo baterie : Výrobní íslo rámu : Datum prodeje nebo montáže :... Záruní opravy : Datum pevzetí Datum opravy Popis problému Razítko a podpis prodejce

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC]

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] Návod k použití [ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] 1 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM

na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz ELEKTROKOLO APACHE SE SYSTÉMEM 2015 Gratulujeme Vám ke koupi elektrokola Apache! Věříme, že budete spokojeným uživatelem a přejeme Vám mnoho ujetých kilometrů

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Návod k použití mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

Návod k použití mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj e-bike klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert Česká značka elektrických jízdních

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

ČESKÝ NÁVOD ELEKTROKOLA ELEKTROTŘÍKOLKY AutoHP 250 W

ČESKÝ NÁVOD ELEKTROKOLA ELEKTROTŘÍKOLKY AutoHP 250 W ČESKÝ NÁVOD ELEKTROKOLA ELEKTROTŘÍKOLKY AutoHP 250 W Autodíly HP Husova 2513 44001 Louny www.autodily-hp autodily.hp@centrum.cz 414120436 777753536 Pokyny pro uživatele Prosím čtěte instrukce manuálu k

Více

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj.

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj. Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj e-bike Česká značka elektrických jízdních kol. klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL PŘED TÍM, NEŽ SE DO PŘESTAVBY KOLA PUSTÍTE.

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL PŘED TÍM, NEŽ SE DO PŘESTAVBY KOLA PUSTÍTE. INSTALAČNÍ MANUÁL Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších dopravních prostředků s minimálními

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI

ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI Rady pro provozovatele certifikace kvality služeb CYKLISTÉ VÍTÁNI jak vyhovět i hostům a návštěvníkům kteří přijedou na elektrokole. Obsah: 1. Česko a elektrokola v roce 2014. 2.

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR 2015 V ceníku naleznete podrobnou nabídku servisních prací prováděných v naší cykloprodejně. Všechny ceny jsou uvedeny bez materiálu a s DPH. RÁMY A VIDLICE Výměna

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

A B. elektrokolo APACHE TANKA TATE 29 BOSCH Verze 1-2012

A B. elektrokolo APACHE TANKA TATE 29 BOSCH Verze 1-2012 3 4 5 f 6 7 8 a e b c d mode light info/reset 2 1 A B 1 9 light mode 2 10 info/reset elektrokolo APACHE TANKA TATE 29 BOSCH Verze 1-2012 FAST SLOW 11 C 18 17 17 12 18 20 14 13 19 19 17 D 20 11 13 14 18

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více