Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele"

Transkript

1 Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury do nejbližší poboèky firmy TEAC.

2 Všechny údaje, znaky a popisy uvedené v této tiskovinì se mohou kdykoli a bez zvláštního oznámení zmìnit. Copyright 2004, TEAC Corporation. Všechna práva vyhrazena. První vydání: øíjen 2004 Všechny zde uvedené názvy firem a oznaèení výrobkù jsou ochrannými známkami pøíslušných majitelù. Všechna práva vyhrazena. 142 MP-200

3 Seznam CHARAKTERISTIKA OBSAH DODÁVKY DÙLEŽITÉ POKYNY OVLÁDACÍ PRVKY Dálkové ovládání SYMBOLY NA DISPLEJI UVEDENÍ DO PROVOZU Vložení baterie Software ovladaèe Pøipojení k PC Odhlášení na PC/odpojení Ruèní instalace software pøehrávaèe ZÁKLADNÍ FUNKCE Øízení jednotlivých menu Zapnutí a vypnutí Pøehrávání Pøedchozí/další titul Hlasitost Rychlé pøesunutí kupøedu /dozadu (FF&RW) Ekvalizér Režim pøehrávání A-B Funkce opakování Záznam pøes vstupní zdíøku LINE-IN (režim Hudba) Zpracování informací o titulech Režim øeèi Záznam øeèi Vymazání souborù Archivování souborù v MP Nastavení úsporného režimu Spoøiè obrazovky Zobrazení kapacity pamìti AKTUALIZACE MIKROPROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ FORMÁTOVÁNÍ PAMÌTI PØÍSTROJE ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARE OVLADAÈE ODSTRANÌNÍ PROBLÉMÙ SPECIFIKACE ZÁRUKA MP-200

4 Pøístroj TEAC MP-200 je jeden z nejvýkonnìjších MP3-pøehrávaèù na trhu. CHARAKTERISTIKA = Reprodukce MP3-/WMA = OLED-Displej = Spoøiè displeje = Zdíøka pro vstup (Line-In) = Vysoce kvalitní digitální záznam = Pro Windows2000/XP/ME není nutný žádný ovladaè = Kapacita pøenosné pamìti USB 256MB = Opakování oznaèených úsekù (A-B) = Ekvalizér: 5 nastavení: Normál, Rock, Jazz, Klasik, Pop = Zobrazení hudebního titulu a alba (ID3 den, popø. je nutné zpracování) = Nízký pøíkon elektrického proudu = Dálkové ovládání = Je možné aktualizovat mikroprogramové vybavení = Ovládání s podporou menu OBSAH DODÁVKY = MP3-Pøehrávaè MP-200 = Pøíruèka = Dálkové ovládání = USB-Kabel = Sluchátka = Øemínek k nošení pøístroje = Taška k nošení pøístroje = Instalaèní CD = AAA alkalická baterie = Pøípojka pro vstup (Line-In) 144 MP-200

5 DÙLEŽITÉ POKYNY = Pokud se pøístroj delší dobu nepoužívá, vyjmìte baterie, abyste zabránili škodám, které by mohly být zpùsobeny korozí. = Baterie vymìòte v následujících pøípadech: Displej signalizuje prázdnou baterii. Tlaèítka již nereagují. Pøístroj už nefunguje bezchybnì za obvyklých podmínek. = V závislosti na provozním stavu se mùže pøechodnì zmìnit indikátor stavu baterie. Dùležité upozornìní: Pøed uvedením do provozu si prosím pøeètìte celou tuto pøíruèku. Za škody zpùsobené chybným ovládáním neneseme žádnou záruku. 145 MP-200

6 OVLÁDACÍ PRVKY 1. Zdíøka pro vstup (LINE-IN) 2. Zdíøka pro sluchátka/pøípojka dálkového ovládání 3. Displej OLED 4. Reprodukce/Pauza/Stop 5. Záznam REC/A-B funkce opakování 6. EQ/DEL (Ekvalizér/vymazání) 7. MENU (tlaèítko menu) 8. VOL/SEARCH+ :: Hlasitost +, další titul, rychlé pøesouvání kupøedu 9. VOL/SEARCH- 9: Hlasitost -, pøedchozí titul, rychlé pøesouvání dozadu 10. Pøihrádka na baterie 11. Upevnìní øemínku k nošení pøístroje 12. Zdíøka pro USB 146 MP-200

7 Dálkové ovládání HOLD 13. Regulátor hlasitosti 14. Reprodukce/Pauza Hlasitost -, pøedchozí titul 16. : Hlasitost +, další titul 17. < Stop 18. X Mute (vypnutí zvuku) 19. Kabelová pøípojka k pøehrávaèi 20. Zdíøka pro sluchátka 21. HOLD (Zablokování/odblokování tlaèítek 14 až 18) 22. Klip spona (pro pøipevnìní na èásti odìvu) Dálkové ovládání se umístí mezi sluchátka a pøehrávaè. Kabelová pøípojka 19 se propojí s pøehrávaèem, sluchátka se zapojí do zdíøky 20. Upozornìní: Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, pokud je pøehrávaè již zapnutý. 147 MP-200

8 SYMBOLY NA DISPLEJI Hlasitost Zobrazení režimu opakování, popø. zobrazení režimu A-B Indikátor baterie Hudba m, záznam v Titul nebo název souboru Doba pøehrávání Èíslo titulu Opakovací režimy:,, s, a normál Režim USB UVEDENÍ DO PROVOZU Vložení baterie Jako zdroj elektrického proudu se používá jedna AAA alkalická baterie. Pokud hlásí indikátor prázdnou baterii, musí se baterie vymìnit. Pøihrádku na baterie otevøete tak, že její kryt posunete ve smìru šipky. Baterii vložte ve správném smìru a pøihrádku opìt zavøete. 148 MP-200

9 Software ovladaèe Windows 98 Pro Windows 98 se musí nainstalovat ovladaè. Pøístroj MP-200 v ŽÁDNÉM PØÍPADÌ nepøipojujte k poèítaèi, dokud neprobìhla instalace ovladaèe. Vložte dodané CD do CD-ROM- diskové jednotky nebo si ovladaè stáhnìte z naší webové stránky. Dvakrát kliknìte na SETUP.EXE a øiïte se pokyny na displeji. Teprve po ukonèení instalace zapojte MP-200 pomocí USB-kabelu do poèítaèe. Windows 2000/XP/ME U Windows 2000/XP/ME není potøebná instalace žádného ovladaèe. Pro provoz s Windows 2000 musí být nainstalovaný servisní balíèek 3. Pøi prvním pøipojení a zapnutí se na displeji zobrazí okno "nalezen nový hardware". Pøístroj MP-200 je automaticky poznán a aktivují se potøebné ovladaèe. Pøipojení k PC Pøehrávaè MP3 se k poèítaèi pøipojí USB-kabelem. Po pøihlášení se u provozního systému na pracovní ploše objeví symbol pro vymìnitelný nosiè dat. Na displeji pøehrávaèe se zobrazí hlášení. 149 MP-200

10 Odhlášení na PC/odpojení Pøed odpojením se pøístroj musí odhlásit z provozního systému. Jinak mùže dojít ke ztrátì dat. Postupujte následujícím zpùsobem: 1. Dvakrát klikneme na symbol "Hardware odstranit nebo vyhodit" v pravém dolním rohu lišty s úkoly (Upozornìní: u XP: "Hardware spolehlivì odstranit"). Postupujte prosím podle nakreslených obrázkù. 2. Kliknìte na Stop popø. na OK v roletovém menu. 3. Kliknìte na OK v roletovém menu. Po splnìní výše uvedených krokù se pøístroj mùže odpojit. Upozornìní: Mùže se stát, že software ovladaèe není kompatibilní s jinými produkty MP3. V pøípadì problémù zkuste software nainstalovat ruènì nebo se spojte s naší pøímou linkou. 150 MP-200

11 Ruèní instalace software pøehrávaèe 1. Ve Windows 2000/XP kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní plochu a zvolte pak vlastnosti >hardware >manager pøístroje. Dvakrát kliknìte na Player Recovery Device Class. Kliknìte na ovladaè>aktualizovat ovladaè. V každém oknì, které se teï zobrazí, kliknìte na Dále. 151 MP-200

12 2. Windows 98: Jakmile jste pøehrávaè pøipojili k poèítaèi, kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní plochu a zvolte pak vlastnost>manager pøístroje. Zkontrolujte, jestli je záznam pro TEAC MP-200 (Player Recovery Device Class) oznaèen vykøièníkem nebo otazníkem. Dvakrát kliknìte na symbol pro TEAC MP-200. Kliknìte na ovladaè>aktualizovat ovladaè. V každém oknì, které se teï zobrazí, kliknìte na Dále a pro ukonèení operace na Dokonèit. Tím je dokonèena instalace ovladaèe. 152 MP-200

13 ZÁKLADNÍ FUNKCE Øízení jednotlivých menu Tento pøístroj se zcela ovládá pomocí menu. Menu a jednotlivá submenu se vyvolávají tlaèítkem MENU. Základní menu a jednotlivá submenu se opìt opouštìjí volbou EXIT. V rámci voleb menu se naviguje pomocí tlaèítek 9 a :. Výbìr urèité volby menu se provádí pomocí MENU. Zapnutí a vypnutí Tlaèítkem se provede zapnutí. Tento pøístroj je po zapnutí nastavený v režimu "hudba". Pro vypnutí se musí tlaèítko stisknout déle než 4 sekundy, až se spoleènì se zobrazením èinnosti objeví hlášení "Continue Holding To Power Off" a pøístroj se vypne. Pøehrávání Po krátkém stisknutí tlaèítka se spustí a pøeruší (pauza) pøehrávání. O trochu delší stisknutí ukonèí pøehrávání. Funkce pøehrávání, pauza a stop se zobrazí jako symbol. Pøedchozí/další titul Krátkým stisknutím tlaèítka 9 pøeskoèíme k pøedchozímu titulu, stisknutím : pak k následujícímu titulu. Hlasitost Delším stisknutím tlaèítka : se zesílí hlasitost, stisknutím 9 se hlasitosti sníží. Rychlé pøesunutí kupøedu /dozadu (FF&RW) V základním menu zvolte a pak FF&RW. Kliknìte na FF&RW, vra te se k zobrazení pøehrávání. Místo symbolu VOL teï vidíte blikající symbol. Tlaèítky : a 9 pøecházíte kupøedu a zpìt. Tlaèítkem MENU tento režim ukonèíte a vrátíte se zpìt do menu. 153 MP-200

14 Ekvalizér V základním menu zvolte režimy Normál, Rock, Jazz, Klasik a Pop. Režim pøehrávání a pak EQ. Tlaèítky 9 a : vyberte mezi V základním menu zvolte a pak PlayMode. Tlaèítky 9 a : vyberte mezi funkcemi opakovat jedenkrát (Repeat 1), opakovat všechno (Rep all), náhodné pøehrávání (Shuffle) s náhodné opakování (Repeat Shuff). Pro režim Normál se nezobrazí žádný symbol. Jinak je vpravo vedle indikace hlasitosti vidìt pøíslušný symbol. A-B Funkce opakování Bìhem reprodukce stisknìte na poèátku úseku, který se má zopakovat, tlaèítko REC/A-B. Zobrazí se A-. Konec opakovaného úseku se oznaèí opìtným stisknutím tlaèítka REC/A-B. Pak se zobrazí symbol A-B a oznaèený úsek se plynule zopakuje. Opìtným stisknutím REC/A-B se ukonèí opakování a pokraèuje normální pøehrávání. Záznam pøes vstupní zdíøku LINE-IN (režim Hudba) Do vstupní zdíøky LINE-IN zapojte jiný audio-pøístroj (kazetový pøehrávaè, CD-pøehrávaè, apod.). V režimu Hudba v základním menu zvolte funkci Record. Toto submenu obsahuje jako volby funkce Source, Channel, Record a Cancel. Pomocí Source se nastaví zdroj zvuku (Mic pro mikrofon a L_in pro vstupní zdíøku LINE IN). Pomocí Channel se volí mezi Mono a Stereo. To mùžete vyhledat tlaèítkem MENU. Funkce Record spustí vlastní záznam, zatímco funkcí Cancel je záznam pøerušen. Zvolte vstupní zdíøku L_in, spus te audio-pøístroj, zvolte na MP-200 funkci Record a potvrïte ji s MENU. Pøístroj zahájí záznam. Pomocí REC/A-B se záznam ukonèí. Pøi záznamu pøes vstupní zdíøku LINE IN se soubory pod názvem Lxxx WAV uloží v seznamu LINE IN. 154 MP-200

15 Zpracování informací o titulech 1. Spus te Winamp a uložte soubor MP3, který chcete zpracovávat pomocí editoru Winamp LRC. Mùžete zadat informace k titulu v textovém editoru LRC nebo pomocí Dokument/otevøít uložit zpracovávaný text do editoru: Zatímco je zvolený pøíslušný titul, kliknìte na funkci doplnìní záznamu. Èasové údaje se zobrazí pøed zbývajícími informacemi o titulu. Zadejte název pøíslušného souboru, jméno interpreta a název alba. Po dokonèení tohoto zadání kliknìte na uložit jako v souboru, abyste zadání uložili. Upozornìní: K informacím o titulech dejte stejný název jako má originální soubor MP3 a obojí zkopírujte do pøístroje. Tím se informace o titulu zobrazí na displeji bìhem pøehrávání. Dùležité: 1. Tyto zápisy (vìty) nesmìjí být delší než 16 znakù, popø. 8 dvojznakù (napø. èínské znaky). 2. Následující znaky se nesmìjí vyskytovat ve jménu interpreta a v názvu titulu: \ / : *? " < > [ ] 155 MP-200

16 3. Žádný zápis titulu nesmí pøekroèit celkovou maximální velikost 1000 Bytù. Znaky za touto hranicí se nezobrazí. Režim øeèi V základním menu zvolte a pak funkci Voice pro režim øeèi. Režim øeèi se zobrazí jako v místo m. Pracuje se soubory WAV. U souborù WAV není podporováno ID3 (zobrazení informací o titulu). K dispozici jsou následující funkce: - Pøehrávání - Pauza/Stop/Vypnutí - Pøedchozí/následující soubor, rychlé pøesunutí kupøedu a dozadu - Nastavení hlasitosti - Nastavení ekvalizéru - Nastavení režimù pøehrávání - A-B opakování Záznam øeèi Rychlý start V režimech Hudba Music (m) a Øeè Voice (v) stisknìte REC/A-B. Na obrazovce se zobrazí. Záznam øeèi zaèíná bezprostøednì po uvolnìní tohoto tlaèítka. Záznam se provede ve formátu Mono ADPCM 8 khz. Pøes menu V režimu Hudba nebo Øeè v základním menu zvolte funkci Record. Toto submenu obsahuje jako volby funkce Source, Channel, Record a Cancel. Pomocí Source se nastaví zdroj zvuku (Mic pro mikrofon a L_in pro vstupní zdíøku LINE IN). Pomocí Channel se volí mezi Mono a Stereo. To mùžete vyhledat tlaèítkem MENU. Funkce Record spustí vlastní záznam, zatímco funkcí Cancel je záznam pøerušen. Jako zdroj zvolte Source Mic a stisknìte u Record tlaèítko MENU. Záznam se zahájí. Pøi záznamu øeèi pøes vestavìný mikrofon se soubory uloží s názvem Vxxx.WAV v seznamu VOICE. Pomocí REC/A-B se záznam ukonèí. 156 MP-200

17 Vymazání souborù Vymazat jednotlivý soubor/vymazat všechny soubory Stisknìte po delší dobu EQ/DEL, zobrazí se po uvolnìní tlaèítka Delete? (Vymazat?) spoleènì s názvem souboru a Yes/No (Ano/Ne). Zvolte tlaèítkem 9 nebo : Yes a stisknìte MENU; soubor se tím vymaže a program opustí režim mazání. Pokud místo toho stisknete znovu EQ/DEL, zobrazí se Delete All? (Vymazat všechno?) a Yes/No (Ano/Ne). Pokud tlaèítkem 9 nebo : zvolíte Yes a stisknete MENU, VŠECHNY soubory se vymažou. Pomocí No opustíte v obou pøípadech režim mazání, aniž k mazání dojde. Archivování souborù v MP-200 Z poèítaèového hlediska je zaøízení MP-200 velkokapacitní pamì. Transfer souborù se proto mùže provádìt ve Windows Explorer obvyklým zpùsobem. Dùležité Bìhem kopírování souborù pøístroj v žádném pøípadì neodpojujte. Jinak mùže dojít ke ztrátì dat. Další informace jsou uvedeny v kapitole "Odstraòování problémù". Pøístroj se mùže odpojit pouze tehdy, když se na displeji zobrazí. Pokud se zobrazují blikající hlášení jako nebo, právì se kopírují soubory. Nastavení úsporného režimu V základním menu zvolte a pak funkci PowerSaving. Tlaèítkem 9 nebo : zvolte požadované nastavení pro automatické vypnutí. Lze nastavit Disable (žádné vypnutí), 1 Min (1 minuta), 2 Mins (2 minuty), 5 Mins (5 minut) a 10 Mins (10 minut). Pomocí tlaèítek 9 nebo : zvolte svoji volbu a potvrïte s MENU. 157 MP-200

18 Spoøiè obrazovky V základním menu zvolte a pak funkci ScreenSaver (spoøiè obrazovky). Zvolte teï pomocí tlaèítka 9 nebo : požadované nastavení spoøièe obrazovky. Lze nastavit funkce Shutdown (deaktivování), 5 s (5 sekund), 10 s a 30 s. Svou volbu si nastavte tlaèítkem 9 nebo : a potvrïte s MENU. Zobrazení kapacity pamìti Zvolte v základním menu. Na displeji se zobrazí celková (TotalBytes) a volná kapacita pamìti (FreeBytes). Libovolným tlaèítkem se vra te do základního menu. AKTUALIZACE MIKROPROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ Aktualizace mikroprogramového vybavení není obvykle potøebná. Musí se provést, pokud již pøístroj nepracuje bezchybnì. 1. Zapojte pøístroj do poèítaèe. 2. Zapnìte jej, pokud pøístroj není ještì zapnutý. Na pracovní ploše se zobrazí symbol pro vymìnitelný nosiè dat. 158 MP-200

19 3. Další postup: Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Player> SigmaTel MSCN Firmware Download Jakmile byla zavøena okna, zobrazí se okno s aktualizací. Upozornìní: Pokud chcete v rámci aktualizace novì naformátovat datovou èást pamìti Flash, musí se zvolit "Format Data Area (oblast formátování dat). V oknì, které se zobrazí, kliknìte na "Yes (Ano). 159 MP-200

20 4. Kliknìte na Start a spus te software s aktualizací tak, jak je to dále zobrazeno. 5. Po aktualizaci kliknìte na tlaèítko (na obrazovce) "Close" (Zavøít). 160 MP-200

21 FORMÁTOVÁNÍ PAMÌTI PØÍSTROJE 1. Pøístroj zapnìte až po pøipojení pøehrávaèe do poèítaèe. 2. Kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní ploše na symbol pro pøehrávaè a zvolte funkci Formátování. 3. Okno formátování se otevøe. FAT 4. V oknu formátování kliknìte na Start, a pak na OK. Formátování flash-pamìti u MP3 je zahájeno. 5. Po ukonèení formátování kliknìte na OK. 161 MP-200

22 ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARE OVLADAÈE 1. Odpojte pøístroj z poèítaèe. 2. Kliknìte na Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Player>Uninstall, nebo na NastavenÌ>Øízení systému>software. 3. Pokud chcete odinstalování pøerušit, mùžete v právì zobrazenèm oknu kliknout na Pøerušit, jinak n sleduje dalöì okno. 4. Pro spuštìní odinstalování software ovladaèe kliknìte na OK, a øiïte se pokyny na obrazovce. 5 Pro ukonèení odinstalování kliknìte na Dokonèit. 162 MP-200

23 ODSTRANÌNÍ PROBLÉMÙ Proè nelze pøehrávat nìkteré tituly z MP3? K MP3-Standard patøí pouze tituly v úrovni Layer 3 od MPEG1, od MPEG2 a od MPEG2.5. Jiné formáty lze pøehrávat jen tehdy, pokud se konvertují pomocí pøíslušného software. Proè hodnoty pro kapacitu pamìti zobrazené v provozním systému nesouhlasí s hodnotami na registraèní kartì? Software v pøehrávaèi zabírá malé místo v pamìti. Na to není v aktuálních standardech brán zøetel. Více k souborùm WAV Tento pøístroj podporuje soubory WAV pouze ve formátu IMA-ADPCM. Pokud se mají soubory WAV uložit na pøístroji v jiném formátu, založte prosím novou složku a do ní uložte pøíslušné soubory WAV. Soubory WAV jiného formátu nikdy neukládejte do kmenového seznamu nebo do složky VOICE, protože v tom pøípadì mùže dojít k chybným funkcím pøehrávaèe, když se budou takové soubory pøehrávat. Co zpùsobí pomalý zásah do souborù MP3? Pokud se soubory vymažou nebo se používají po velmi dlouhou dobu, pamì flash se rozloží tak, jak k tomu také dochází u pevných diskù. To zpùsobí snížení operaèní rychlosti. Jak se má postupovat, jestliže byl poškozen ovladaè pøehrávaèe MP3? Obvykle je to zpùsobeno chybnou obsluhou. Informace o postupu najdete v odstavci o aktualizaci/nové instalaci. 163 MP-200

24 Jak se má postupovat, jestliže pøehrávaè MP3-Player nepracuje bezchybnì a jestliže se napøíklad vypíná? Pokud se vyskytne nepravidelný provoz, pøístroj vypnìte a opìt zapnìte. Aby pøístroj opìt pracoval v bìžném provozu, znovu jej nastartujte. SPECIFIKACE Kapacita pamìti "Flash" 256 MB Maximální doba záznamu: 16 hod. Rozmìry: 71 mm x 32 mm x 15 mm Hmotnost: 24 g (bez baterie) Proudový zdroj: AAA alkalická baterie Typ pamìti: pamì Flash zabudovaná v pøístroji Podporované formáty souborù: MP3 (Layer 3 od MPEG1, MPEG2, MPEG2.5), WMA Mikrofon: Zabudovaný kondenzátorový mikrofon Vstup: Zdíøka pro vstup LINE IN Výstup: Výstup pro Stereo-sluchátka s impedancí vyšší než 8 Ohmù Provozní teplota: 0 C 40 C 164 MP-200

25 ZÁRUKA Model Èíslo série MP-200 Jméno majitele Adresa Jméno prodejce Datum nákupu Adresa prodejce Záruèní doba TEAC Corporation, dále jen jako TEAC, poskytuje prvotnímu kupujícímu na tento výrobek od data nákupu záruku v délce trvání dvou (2) let, která se vztahuje na každou pøípadnou vadu materiálu a výrobní vadu. Podle níže uvedených podmínek provedou opravu daného výrobku TEAC autorizovaná servisní støediska TEAC, autorizovaní specializovaní maloobchodníci nebo autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù bez úètování nákladù na materiál a práci. Servisní støedisko rozhodne, zda se má pøístroj vymìnit celý nebo jen jeho vadné èásti. Dceøiné spoleènosti TEAC, servisní støediska TEAC a autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù poskytují záruku v ostatních èlenských státech ES a ESVO v rámci ustanovení definovaných v této záruce. Rozsah záruky Pokud to dále nebude vylouèeno, zahrnuje záruka všechny pøípadné vady materiálu a výrobní vady. Z rozsahu záruky jsou výslovnì vylouèeny: 1. škody vzniklé na krytu 2. pøístroje, na nichž byly provedeny zmìny nebo jejichž sériová èísla byla padìlána, zmìnìna nebo odstranìna. 165 MP-200

26 3. poškození nebo vady funkce vzniklé z následujících pøíèin: (a) vyšší moc, nesprávné zacházení nebo použití k jinému nežli urèenému úèelu, (b) použití, které neodpovídá zpùsobu uvedenému v pøíruèce, (c) jakékoli poškození pøi pøepravì. Za škody vzniklé pøi pøepravì ruèí pøepravce. (Všechna explicitní a implicitní rizika spojená s pøepravou nejsou souèástí záruky TEAC.) (d) neodbornì provádìné opravy a nebo pokusy o opravy provádìné osobami a nebo podniky, které nejsou firmou TEAC autorizovány, (e) všechny škody, na které nelze bezprostøednì pohlížet jako na vady výrobku, pøedevším škody, které vznikly neodborným zacházením ze strany uživatele, jako je napø. nedostateèný pøívod chladicího vzduchu, (f) škody, které vznikly neodborným používáním softwaru, (g) pravidelné inspekce, (h) údržba nebo opravy dílù v dùsledku bìžného opotøebení z provozu, (i) pøizpùsobení rozdílným národním technickým nebo bezpeènostním požadavkùm, když se výrobek nepoužívá v zemi, pro kterou byl pùvodnì koncipován a vyroben. Kdo mùže uplatòovat nároky na záruku Nároky na záruku mùže uplatòovat výhradnì prvotní nabyvatel výrobku. Které náklady se pøebírají TEAC pøebírá jen náklady na práci vynaloženou v rámci opravy v záruce a na materiál definovaný v rámci tìchto záruèních podmínek. O nákladech na pøepravu pojištìní bude pojednáno v následující èásti. 166 MP-200

27 Realizace záruky 1. Pokud bude Váš pøístroj potøebovat bìhem záruèní doby servis, obra te se prosím na specializovaného prodejce, který je pro tento výrobek autorizován. Pokud ve Vaší blízkosti žádného specializovaného prodejce nenaleznete, kontaktujte prosím poboèku firmy TEAC. 2. Váš specializovaný prodejce Vám sdìlí jména a adresy nejbližšího autorizovaného servisního støediska. Zašlete výrobek nebo díly, o kterých se domníváte, že jsou vadné bezplatnì (náklady na pøepravu a pojištìní musejí být Vámi uhrazeny) do servisního støediska. Pøiložte prosím kopii dokladu o nákupu a úplnì vyplòte záruèní list (s uvedením sériového èísla pøístroje). TEAC si vyhrazuje právo odmítnout záruku, pokud nebude pøedložen záruèní list a doklad o nákupu ve smyslu výše uvedených ustanovení. Pokud jsou potøebné opravy kryty ustanoveními o záruce a pokud byl výrobek zaslán do nejbližšího servisního støediska, budou náklady na pøepravu zpìt a pojištìní vyplaceny. Nezasílejte prosím pøístroj bez našeho výslovného svolení pøímo firmì TEAC (viz také formuláø pro zpìtnou zásilku). Omezení záruky a vylouèení implicitních nárokù Pokud to neodporuje platnému národnímu použitelnému právu, jsou vylouèeny tyto nároky: 1. TEAC omezuje svou povinnost plnìní ze záruky výhradnì na opravu nebo náhradu podle svobodné volby TEAC a autorizovaných servisních støedisek, autorizovaných specializovaných maloobchodníkù a jejich autorizovaných servisních støedisek. Další nároky jsou v plném rozsahu vylouèeny. TEAC nepøebírá žádné ruèení za škody na jiných pøedmìtech reálného nebo virtuálního charakteru, pøedevším na softwaru a nebo na dato- 167 MP-200

28 vých fondech, které byly zpùsobeny vadami výrobkù TEAC. Dále jsou výslovnì vylouèeny všechny nároky z vyplývající z nedostateèné možnosti použití, ušlého obratu a nebo zisku a všechna ostatní implicitní a explicitní ruèení. 2. Všechny implicitní nároky na záruku a výhrady, vèetnì zde uvedených, avšak na nì neomezených, jako je komerèní využitelnost a nebo schopnost použití k urèitému úèelu se tímto explicitnì vyluèují. Tato záruèní ustanovení se nedotýkají národního stanoveného spotøebitelského práva. TEAC Europe GmbH, DSPD: Bahnstraße 12, Wiesbaden-Erbenheim, Nìmecko Internet: TEAC Service Center: TEAC Service Centre Europe Hessenring Mörfelden-Walldorf, Nìmecko Hotline: MP-200

29 WARRANTY Owner s name Model Serial No. MP-200 Address Dealer s name Date of purchase Dealer s address Warranty Period TEAC Corporation, hereinafter called TEAC, warrants this product against any defect in material and workmanship for two (2) years from the date of purchase by the original retail purchaser. According to the following terms this TEAC product will be repaired without charge of labor and materials by the authorized TEAC service stations, by the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations. TEAC, the authorized TEAC service stations, the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations may decide wether the defective product will be repaired or replaced as a whole or partially. The TEAC dependancies, the authorized TEAC service stations, the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations will also honour this warranty in the other EC and EFTA member states based on the terms in this warranty conditions. What is Covered and What is Not Covered. Except as specified below, this warranty covers any defects in materials and workmanship of this product. The following are not covered by the warranty: 1. Damage to or deterioration of the external cabinet. 2. Any unit that has been altered or on which the serial number has been defaced, modified, or removed. 3. Damage, deterioration or malfunction resulting from: (a) accident, misuse, abuse or neglect; (b) failure to follow instructions supplied with the product; (c) any shipment of the product. Any damage arising of transportation is the liability of the freigth company. Any damage arising of transportation and any implicit and explicit risks are the liability of the freigth company.this is expressivly not a liability of TEAC; (d) repair or attempted repair by anyone not authorized by TEAC to repair this product; (e) causes other than product defects, including lack of technical skill, competence or experience of the user. Especially damages which may arise of incidential use respectively by improper ventilation, (f) damages caused by improper or incorrect installation of software, (g) periodic check-ups, (h) maintenance respectively repair of parts due to normal wear and tear, (i) adoptions or adjustments to the product in order to conform to different national technical or safety standards of any country other than the one for which the product was originally designed and manufactured. Who May Enforce the Warranty This warranty may be enforced only by the original retail purchaser. What We Will Pay For We will pay all labor and material expenses for items covered by the warranty. Payment of shipping and insurance charge is discussed in the next section of this warranty. How You Can Get Warranty Service 1. If your unit needs service during the warranty period, please contact the local authorized distributor for this product. If you are unable to locate such a distributor, please contact your TEAC facility at the address indicated below. 2. After identifying the nearest authorized service station for this product the product or any parts believed to be defective must be shipped freight and insurance prepaid to such service station, together with a copy of this warranty certificate and a copy of your sales receipt, showing the date of purchase. Please ensure to fill out the warranty certificate correctly (do not forget the serial number of the product). TEAC reserves the right to refuse the guarantee service if the documents are missing or incomplete in the understanding of this terms. If the necessary repairs are covered by the warranty, and if you have sent the product or parts of it to the nearest authorized service station, the return freight and insurance charges will be prepaid. Please do not return your unit to the TEAC factory without our prior authorization (see also RMA form)! Limitations of Liability and Exclusion of Implied Warranties Unless considered unenforceable or unlawfull under the applicable national law: 1. TEAC s liability for any defective product is limited to repair or replacement of the product, at TEAC's option and the option of authorized service stations, authorized dealers and their authorized service stations. No one is authorized to assume any greater liability on TEACs behalf. TEAC shall not be liable for any damage to any other properties independant of their virtual or real nature especially there is no liability for any damage to any kind of software and/or any kind of databases caused by TEAC products.furthermore TEAC is not liable for damages arising out of loss of use, loss of revenue or profits, or any other damages, wether incidential, consequential, or otherwise. 2. All implied warranties or conditions, including but not limited to warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose, hereby are excluded. These warranty terms do not affect any statutory rights of consumers which were granted by the respective national laws.

30 TEAC Europe GmbH DSPD Bahnstraße Wiesbaden-Erbenheim Germany TEAC Europe GmbH, DSPD: Bahnstraße 12, Wiesbaden-Erbenheim, Germany Internet: TEAC Service Center: TEAC Service Centre Europe Hessenring Mörfelden-Walldorf, Germany

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Media Player MP-8000 Pøíruèka uživatele

Media Player MP-8000 Pøíruèka uživatele Media Player MP-8000 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

74 319 0664 0 G5701cz OZW772... Návod k instalaci. Web server. Siemens Building Technologies 74 319 0664 0 d G5701cz 25.09.

74 319 0664 0 G5701cz OZW772... Návod k instalaci. Web server. Siemens Building Technologies 74 319 0664 0 d G5701cz 25.09. s cs Návod k instalaci 74 319 0664 0 G5701cz OZW772... 7 4 3 1 9 0 6 6 4 0 cs Web server Siemens Building Technologies 74 319 0664 0 d G5701cz 25.09.2012 1/8 Montáž 1 2 3 4a 4b 9 10 2/8 25:09:2012 G5701cz

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem 1) Prosím vyhledejte tuto webovou stránku: 2) Vpravo nahoře klikněte na zelené pole Košík (Cart). 3) Nákupní košík (Shopping cart) Do pole Catalog No. zadejte katalogové

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání 1 2 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE NA VOZÍK 1. Digitální napájecí zdroj je vybaven adaptérem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Acer MP-330. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP-330. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP-330 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2005 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

Tablet s9 Dark Iron 8GB

Tablet s9 Dark Iron 8GB Tablet s9 Dark Iron 8GB Popis pøístroje 1. Dotykový displej 5. Indikátor nabíjení 9. Slot MicroSDHC/XC. Ovládání hlasitosti 6. Tlaèítko POWER 10. USB Host/OTG konektor. Zpìt: na pøedchozí obrazovku 7.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT Uživatelská příručka DA-70156 Rev.5 Průvodce instalací pro Windows 7/8/8.1 Krok 1: Vložte CD s ovladači tohoto produktu do mechaniky. Připojte zařízení k volnému portu USB

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

YAMAHA Guarantee for the European Economic Area (EEA)* and Switzerland

YAMAHA Guarantee for the European Economic Area (EEA)* and Switzerland Záruka firmy YAMAHA pro Evropský hospodářský prostor a pro Švýcarsko Vážená zákaznice, vážený zákazníku, srdečně Vám děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Yamaha. Doufáme, že budete s tímto výrobkem

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xenon 1902/1912. Stručný návod k použití. Bezdrátový skener. Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12

Xenon 1902/1912. Stručný návod k použití. Bezdrátový skener. Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Xenon 1902/1912 Bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení.

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení. Obsah Úvod Správná péèe 1 Karta SmartMedia 1 Baterie 1 Obsah balení 1 Seznámení se s fotoaparátem Pøední strana 1 Zadní strana 2 Pøíprava fotoaparátu k použití Pøipevnìní øemene 2 Vložení baterií 2 Vložení

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Voyager 1202g Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením základny

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více