Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele"

Transkript

1 Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury do nejbližší poboèky firmy TEAC.

2 Všechny údaje, znaky a popisy uvedené v této tiskovinì se mohou kdykoli a bez zvláštního oznámení zmìnit. Copyright 2004, TEAC Corporation. Všechna práva vyhrazena. První vydání: øíjen 2004 Všechny zde uvedené názvy firem a oznaèení výrobkù jsou ochrannými známkami pøíslušných majitelù. Všechna práva vyhrazena. 142 MP-200

3 Seznam CHARAKTERISTIKA OBSAH DODÁVKY DÙLEŽITÉ POKYNY OVLÁDACÍ PRVKY Dálkové ovládání SYMBOLY NA DISPLEJI UVEDENÍ DO PROVOZU Vložení baterie Software ovladaèe Pøipojení k PC Odhlášení na PC/odpojení Ruèní instalace software pøehrávaèe ZÁKLADNÍ FUNKCE Øízení jednotlivých menu Zapnutí a vypnutí Pøehrávání Pøedchozí/další titul Hlasitost Rychlé pøesunutí kupøedu /dozadu (FF&RW) Ekvalizér Režim pøehrávání A-B Funkce opakování Záznam pøes vstupní zdíøku LINE-IN (režim Hudba) Zpracování informací o titulech Režim øeèi Záznam øeèi Vymazání souborù Archivování souborù v MP Nastavení úsporného režimu Spoøiè obrazovky Zobrazení kapacity pamìti AKTUALIZACE MIKROPROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ FORMÁTOVÁNÍ PAMÌTI PØÍSTROJE ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARE OVLADAÈE ODSTRANÌNÍ PROBLÉMÙ SPECIFIKACE ZÁRUKA MP-200

4 Pøístroj TEAC MP-200 je jeden z nejvýkonnìjších MP3-pøehrávaèù na trhu. CHARAKTERISTIKA = Reprodukce MP3-/WMA = OLED-Displej = Spoøiè displeje = Zdíøka pro vstup (Line-In) = Vysoce kvalitní digitální záznam = Pro Windows2000/XP/ME není nutný žádný ovladaè = Kapacita pøenosné pamìti USB 256MB = Opakování oznaèených úsekù (A-B) = Ekvalizér: 5 nastavení: Normál, Rock, Jazz, Klasik, Pop = Zobrazení hudebního titulu a alba (ID3 den, popø. je nutné zpracování) = Nízký pøíkon elektrického proudu = Dálkové ovládání = Je možné aktualizovat mikroprogramové vybavení = Ovládání s podporou menu OBSAH DODÁVKY = MP3-Pøehrávaè MP-200 = Pøíruèka = Dálkové ovládání = USB-Kabel = Sluchátka = Øemínek k nošení pøístroje = Taška k nošení pøístroje = Instalaèní CD = AAA alkalická baterie = Pøípojka pro vstup (Line-In) 144 MP-200

5 DÙLEŽITÉ POKYNY = Pokud se pøístroj delší dobu nepoužívá, vyjmìte baterie, abyste zabránili škodám, které by mohly být zpùsobeny korozí. = Baterie vymìòte v následujících pøípadech: Displej signalizuje prázdnou baterii. Tlaèítka již nereagují. Pøístroj už nefunguje bezchybnì za obvyklých podmínek. = V závislosti na provozním stavu se mùže pøechodnì zmìnit indikátor stavu baterie. Dùležité upozornìní: Pøed uvedením do provozu si prosím pøeètìte celou tuto pøíruèku. Za škody zpùsobené chybným ovládáním neneseme žádnou záruku. 145 MP-200

6 OVLÁDACÍ PRVKY 1. Zdíøka pro vstup (LINE-IN) 2. Zdíøka pro sluchátka/pøípojka dálkového ovládání 3. Displej OLED 4. Reprodukce/Pauza/Stop 5. Záznam REC/A-B funkce opakování 6. EQ/DEL (Ekvalizér/vymazání) 7. MENU (tlaèítko menu) 8. VOL/SEARCH+ :: Hlasitost +, další titul, rychlé pøesouvání kupøedu 9. VOL/SEARCH- 9: Hlasitost -, pøedchozí titul, rychlé pøesouvání dozadu 10. Pøihrádka na baterie 11. Upevnìní øemínku k nošení pøístroje 12. Zdíøka pro USB 146 MP-200

7 Dálkové ovládání HOLD 13. Regulátor hlasitosti 14. Reprodukce/Pauza Hlasitost -, pøedchozí titul 16. : Hlasitost +, další titul 17. < Stop 18. X Mute (vypnutí zvuku) 19. Kabelová pøípojka k pøehrávaèi 20. Zdíøka pro sluchátka 21. HOLD (Zablokování/odblokování tlaèítek 14 až 18) 22. Klip spona (pro pøipevnìní na èásti odìvu) Dálkové ovládání se umístí mezi sluchátka a pøehrávaè. Kabelová pøípojka 19 se propojí s pøehrávaèem, sluchátka se zapojí do zdíøky 20. Upozornìní: Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, pokud je pøehrávaè již zapnutý. 147 MP-200

8 SYMBOLY NA DISPLEJI Hlasitost Zobrazení režimu opakování, popø. zobrazení režimu A-B Indikátor baterie Hudba m, záznam v Titul nebo název souboru Doba pøehrávání Èíslo titulu Opakovací režimy:,, s, a normál Režim USB UVEDENÍ DO PROVOZU Vložení baterie Jako zdroj elektrického proudu se používá jedna AAA alkalická baterie. Pokud hlásí indikátor prázdnou baterii, musí se baterie vymìnit. Pøihrádku na baterie otevøete tak, že její kryt posunete ve smìru šipky. Baterii vložte ve správném smìru a pøihrádku opìt zavøete. 148 MP-200

9 Software ovladaèe Windows 98 Pro Windows 98 se musí nainstalovat ovladaè. Pøístroj MP-200 v ŽÁDNÉM PØÍPADÌ nepøipojujte k poèítaèi, dokud neprobìhla instalace ovladaèe. Vložte dodané CD do CD-ROM- diskové jednotky nebo si ovladaè stáhnìte z naší webové stránky. Dvakrát kliknìte na SETUP.EXE a øiïte se pokyny na displeji. Teprve po ukonèení instalace zapojte MP-200 pomocí USB-kabelu do poèítaèe. Windows 2000/XP/ME U Windows 2000/XP/ME není potøebná instalace žádného ovladaèe. Pro provoz s Windows 2000 musí být nainstalovaný servisní balíèek 3. Pøi prvním pøipojení a zapnutí se na displeji zobrazí okno "nalezen nový hardware". Pøístroj MP-200 je automaticky poznán a aktivují se potøebné ovladaèe. Pøipojení k PC Pøehrávaè MP3 se k poèítaèi pøipojí USB-kabelem. Po pøihlášení se u provozního systému na pracovní ploše objeví symbol pro vymìnitelný nosiè dat. Na displeji pøehrávaèe se zobrazí hlášení. 149 MP-200

10 Odhlášení na PC/odpojení Pøed odpojením se pøístroj musí odhlásit z provozního systému. Jinak mùže dojít ke ztrátì dat. Postupujte následujícím zpùsobem: 1. Dvakrát klikneme na symbol "Hardware odstranit nebo vyhodit" v pravém dolním rohu lišty s úkoly (Upozornìní: u XP: "Hardware spolehlivì odstranit"). Postupujte prosím podle nakreslených obrázkù. 2. Kliknìte na Stop popø. na OK v roletovém menu. 3. Kliknìte na OK v roletovém menu. Po splnìní výše uvedených krokù se pøístroj mùže odpojit. Upozornìní: Mùže se stát, že software ovladaèe není kompatibilní s jinými produkty MP3. V pøípadì problémù zkuste software nainstalovat ruènì nebo se spojte s naší pøímou linkou. 150 MP-200

11 Ruèní instalace software pøehrávaèe 1. Ve Windows 2000/XP kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní plochu a zvolte pak vlastnosti >hardware >manager pøístroje. Dvakrát kliknìte na Player Recovery Device Class. Kliknìte na ovladaè>aktualizovat ovladaè. V každém oknì, které se teï zobrazí, kliknìte na Dále. 151 MP-200

12 2. Windows 98: Jakmile jste pøehrávaè pøipojili k poèítaèi, kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní plochu a zvolte pak vlastnost>manager pøístroje. Zkontrolujte, jestli je záznam pro TEAC MP-200 (Player Recovery Device Class) oznaèen vykøièníkem nebo otazníkem. Dvakrát kliknìte na symbol pro TEAC MP-200. Kliknìte na ovladaè>aktualizovat ovladaè. V každém oknì, které se teï zobrazí, kliknìte na Dále a pro ukonèení operace na Dokonèit. Tím je dokonèena instalace ovladaèe. 152 MP-200

13 ZÁKLADNÍ FUNKCE Øízení jednotlivých menu Tento pøístroj se zcela ovládá pomocí menu. Menu a jednotlivá submenu se vyvolávají tlaèítkem MENU. Základní menu a jednotlivá submenu se opìt opouštìjí volbou EXIT. V rámci voleb menu se naviguje pomocí tlaèítek 9 a :. Výbìr urèité volby menu se provádí pomocí MENU. Zapnutí a vypnutí Tlaèítkem se provede zapnutí. Tento pøístroj je po zapnutí nastavený v režimu "hudba". Pro vypnutí se musí tlaèítko stisknout déle než 4 sekundy, až se spoleènì se zobrazením èinnosti objeví hlášení "Continue Holding To Power Off" a pøístroj se vypne. Pøehrávání Po krátkém stisknutí tlaèítka se spustí a pøeruší (pauza) pøehrávání. O trochu delší stisknutí ukonèí pøehrávání. Funkce pøehrávání, pauza a stop se zobrazí jako symbol. Pøedchozí/další titul Krátkým stisknutím tlaèítka 9 pøeskoèíme k pøedchozímu titulu, stisknutím : pak k následujícímu titulu. Hlasitost Delším stisknutím tlaèítka : se zesílí hlasitost, stisknutím 9 se hlasitosti sníží. Rychlé pøesunutí kupøedu /dozadu (FF&RW) V základním menu zvolte a pak FF&RW. Kliknìte na FF&RW, vra te se k zobrazení pøehrávání. Místo symbolu VOL teï vidíte blikající symbol. Tlaèítky : a 9 pøecházíte kupøedu a zpìt. Tlaèítkem MENU tento režim ukonèíte a vrátíte se zpìt do menu. 153 MP-200

14 Ekvalizér V základním menu zvolte režimy Normál, Rock, Jazz, Klasik a Pop. Režim pøehrávání a pak EQ. Tlaèítky 9 a : vyberte mezi V základním menu zvolte a pak PlayMode. Tlaèítky 9 a : vyberte mezi funkcemi opakovat jedenkrát (Repeat 1), opakovat všechno (Rep all), náhodné pøehrávání (Shuffle) s náhodné opakování (Repeat Shuff). Pro režim Normál se nezobrazí žádný symbol. Jinak je vpravo vedle indikace hlasitosti vidìt pøíslušný symbol. A-B Funkce opakování Bìhem reprodukce stisknìte na poèátku úseku, který se má zopakovat, tlaèítko REC/A-B. Zobrazí se A-. Konec opakovaného úseku se oznaèí opìtným stisknutím tlaèítka REC/A-B. Pak se zobrazí symbol A-B a oznaèený úsek se plynule zopakuje. Opìtným stisknutím REC/A-B se ukonèí opakování a pokraèuje normální pøehrávání. Záznam pøes vstupní zdíøku LINE-IN (režim Hudba) Do vstupní zdíøky LINE-IN zapojte jiný audio-pøístroj (kazetový pøehrávaè, CD-pøehrávaè, apod.). V režimu Hudba v základním menu zvolte funkci Record. Toto submenu obsahuje jako volby funkce Source, Channel, Record a Cancel. Pomocí Source se nastaví zdroj zvuku (Mic pro mikrofon a L_in pro vstupní zdíøku LINE IN). Pomocí Channel se volí mezi Mono a Stereo. To mùžete vyhledat tlaèítkem MENU. Funkce Record spustí vlastní záznam, zatímco funkcí Cancel je záznam pøerušen. Zvolte vstupní zdíøku L_in, spus te audio-pøístroj, zvolte na MP-200 funkci Record a potvrïte ji s MENU. Pøístroj zahájí záznam. Pomocí REC/A-B se záznam ukonèí. Pøi záznamu pøes vstupní zdíøku LINE IN se soubory pod názvem Lxxx WAV uloží v seznamu LINE IN. 154 MP-200

15 Zpracování informací o titulech 1. Spus te Winamp a uložte soubor MP3, který chcete zpracovávat pomocí editoru Winamp LRC. Mùžete zadat informace k titulu v textovém editoru LRC nebo pomocí Dokument/otevøít uložit zpracovávaný text do editoru: Zatímco je zvolený pøíslušný titul, kliknìte na funkci doplnìní záznamu. Èasové údaje se zobrazí pøed zbývajícími informacemi o titulu. Zadejte název pøíslušného souboru, jméno interpreta a název alba. Po dokonèení tohoto zadání kliknìte na uložit jako v souboru, abyste zadání uložili. Upozornìní: K informacím o titulech dejte stejný název jako má originální soubor MP3 a obojí zkopírujte do pøístroje. Tím se informace o titulu zobrazí na displeji bìhem pøehrávání. Dùležité: 1. Tyto zápisy (vìty) nesmìjí být delší než 16 znakù, popø. 8 dvojznakù (napø. èínské znaky). 2. Následující znaky se nesmìjí vyskytovat ve jménu interpreta a v názvu titulu: \ / : *? " < > [ ] 155 MP-200

16 3. Žádný zápis titulu nesmí pøekroèit celkovou maximální velikost 1000 Bytù. Znaky za touto hranicí se nezobrazí. Režim øeèi V základním menu zvolte a pak funkci Voice pro režim øeèi. Režim øeèi se zobrazí jako v místo m. Pracuje se soubory WAV. U souborù WAV není podporováno ID3 (zobrazení informací o titulu). K dispozici jsou následující funkce: - Pøehrávání - Pauza/Stop/Vypnutí - Pøedchozí/následující soubor, rychlé pøesunutí kupøedu a dozadu - Nastavení hlasitosti - Nastavení ekvalizéru - Nastavení režimù pøehrávání - A-B opakování Záznam øeèi Rychlý start V režimech Hudba Music (m) a Øeè Voice (v) stisknìte REC/A-B. Na obrazovce se zobrazí. Záznam øeèi zaèíná bezprostøednì po uvolnìní tohoto tlaèítka. Záznam se provede ve formátu Mono ADPCM 8 khz. Pøes menu V režimu Hudba nebo Øeè v základním menu zvolte funkci Record. Toto submenu obsahuje jako volby funkce Source, Channel, Record a Cancel. Pomocí Source se nastaví zdroj zvuku (Mic pro mikrofon a L_in pro vstupní zdíøku LINE IN). Pomocí Channel se volí mezi Mono a Stereo. To mùžete vyhledat tlaèítkem MENU. Funkce Record spustí vlastní záznam, zatímco funkcí Cancel je záznam pøerušen. Jako zdroj zvolte Source Mic a stisknìte u Record tlaèítko MENU. Záznam se zahájí. Pøi záznamu øeèi pøes vestavìný mikrofon se soubory uloží s názvem Vxxx.WAV v seznamu VOICE. Pomocí REC/A-B se záznam ukonèí. 156 MP-200

17 Vymazání souborù Vymazat jednotlivý soubor/vymazat všechny soubory Stisknìte po delší dobu EQ/DEL, zobrazí se po uvolnìní tlaèítka Delete? (Vymazat?) spoleènì s názvem souboru a Yes/No (Ano/Ne). Zvolte tlaèítkem 9 nebo : Yes a stisknìte MENU; soubor se tím vymaže a program opustí režim mazání. Pokud místo toho stisknete znovu EQ/DEL, zobrazí se Delete All? (Vymazat všechno?) a Yes/No (Ano/Ne). Pokud tlaèítkem 9 nebo : zvolíte Yes a stisknete MENU, VŠECHNY soubory se vymažou. Pomocí No opustíte v obou pøípadech režim mazání, aniž k mazání dojde. Archivování souborù v MP-200 Z poèítaèového hlediska je zaøízení MP-200 velkokapacitní pamì. Transfer souborù se proto mùže provádìt ve Windows Explorer obvyklým zpùsobem. Dùležité Bìhem kopírování souborù pøístroj v žádném pøípadì neodpojujte. Jinak mùže dojít ke ztrátì dat. Další informace jsou uvedeny v kapitole "Odstraòování problémù". Pøístroj se mùže odpojit pouze tehdy, když se na displeji zobrazí. Pokud se zobrazují blikající hlášení jako nebo, právì se kopírují soubory. Nastavení úsporného režimu V základním menu zvolte a pak funkci PowerSaving. Tlaèítkem 9 nebo : zvolte požadované nastavení pro automatické vypnutí. Lze nastavit Disable (žádné vypnutí), 1 Min (1 minuta), 2 Mins (2 minuty), 5 Mins (5 minut) a 10 Mins (10 minut). Pomocí tlaèítek 9 nebo : zvolte svoji volbu a potvrïte s MENU. 157 MP-200

18 Spoøiè obrazovky V základním menu zvolte a pak funkci ScreenSaver (spoøiè obrazovky). Zvolte teï pomocí tlaèítka 9 nebo : požadované nastavení spoøièe obrazovky. Lze nastavit funkce Shutdown (deaktivování), 5 s (5 sekund), 10 s a 30 s. Svou volbu si nastavte tlaèítkem 9 nebo : a potvrïte s MENU. Zobrazení kapacity pamìti Zvolte v základním menu. Na displeji se zobrazí celková (TotalBytes) a volná kapacita pamìti (FreeBytes). Libovolným tlaèítkem se vra te do základního menu. AKTUALIZACE MIKROPROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ Aktualizace mikroprogramového vybavení není obvykle potøebná. Musí se provést, pokud již pøístroj nepracuje bezchybnì. 1. Zapojte pøístroj do poèítaèe. 2. Zapnìte jej, pokud pøístroj není ještì zapnutý. Na pracovní ploše se zobrazí symbol pro vymìnitelný nosiè dat. 158 MP-200

19 3. Další postup: Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Player> SigmaTel MSCN Firmware Download Jakmile byla zavøena okna, zobrazí se okno s aktualizací. Upozornìní: Pokud chcete v rámci aktualizace novì naformátovat datovou èást pamìti Flash, musí se zvolit "Format Data Area (oblast formátování dat). V oknì, které se zobrazí, kliknìte na "Yes (Ano). 159 MP-200

20 4. Kliknìte na Start a spus te software s aktualizací tak, jak je to dále zobrazeno. 5. Po aktualizaci kliknìte na tlaèítko (na obrazovce) "Close" (Zavøít). 160 MP-200

21 FORMÁTOVÁNÍ PAMÌTI PØÍSTROJE 1. Pøístroj zapnìte až po pøipojení pøehrávaèe do poèítaèe. 2. Kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní ploše na symbol pro pøehrávaè a zvolte funkci Formátování. 3. Okno formátování se otevøe. FAT 4. V oknu formátování kliknìte na Start, a pak na OK. Formátování flash-pamìti u MP3 je zahájeno. 5. Po ukonèení formátování kliknìte na OK. 161 MP-200

22 ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARE OVLADAÈE 1. Odpojte pøístroj z poèítaèe. 2. Kliknìte na Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Player>Uninstall, nebo na NastavenÌ>Øízení systému>software. 3. Pokud chcete odinstalování pøerušit, mùžete v právì zobrazenèm oknu kliknout na Pøerušit, jinak n sleduje dalöì okno. 4. Pro spuštìní odinstalování software ovladaèe kliknìte na OK, a øiïte se pokyny na obrazovce. 5 Pro ukonèení odinstalování kliknìte na Dokonèit. 162 MP-200

23 ODSTRANÌNÍ PROBLÉMÙ Proè nelze pøehrávat nìkteré tituly z MP3? K MP3-Standard patøí pouze tituly v úrovni Layer 3 od MPEG1, od MPEG2 a od MPEG2.5. Jiné formáty lze pøehrávat jen tehdy, pokud se konvertují pomocí pøíslušného software. Proè hodnoty pro kapacitu pamìti zobrazené v provozním systému nesouhlasí s hodnotami na registraèní kartì? Software v pøehrávaèi zabírá malé místo v pamìti. Na to není v aktuálních standardech brán zøetel. Více k souborùm WAV Tento pøístroj podporuje soubory WAV pouze ve formátu IMA-ADPCM. Pokud se mají soubory WAV uložit na pøístroji v jiném formátu, založte prosím novou složku a do ní uložte pøíslušné soubory WAV. Soubory WAV jiného formátu nikdy neukládejte do kmenového seznamu nebo do složky VOICE, protože v tom pøípadì mùže dojít k chybným funkcím pøehrávaèe, když se budou takové soubory pøehrávat. Co zpùsobí pomalý zásah do souborù MP3? Pokud se soubory vymažou nebo se používají po velmi dlouhou dobu, pamì flash se rozloží tak, jak k tomu také dochází u pevných diskù. To zpùsobí snížení operaèní rychlosti. Jak se má postupovat, jestliže byl poškozen ovladaè pøehrávaèe MP3? Obvykle je to zpùsobeno chybnou obsluhou. Informace o postupu najdete v odstavci o aktualizaci/nové instalaci. 163 MP-200

24 Jak se má postupovat, jestliže pøehrávaè MP3-Player nepracuje bezchybnì a jestliže se napøíklad vypíná? Pokud se vyskytne nepravidelný provoz, pøístroj vypnìte a opìt zapnìte. Aby pøístroj opìt pracoval v bìžném provozu, znovu jej nastartujte. SPECIFIKACE Kapacita pamìti "Flash" 256 MB Maximální doba záznamu: 16 hod. Rozmìry: 71 mm x 32 mm x 15 mm Hmotnost: 24 g (bez baterie) Proudový zdroj: AAA alkalická baterie Typ pamìti: pamì Flash zabudovaná v pøístroji Podporované formáty souborù: MP3 (Layer 3 od MPEG1, MPEG2, MPEG2.5), WMA Mikrofon: Zabudovaný kondenzátorový mikrofon Vstup: Zdíøka pro vstup LINE IN Výstup: Výstup pro Stereo-sluchátka s impedancí vyšší než 8 Ohmù Provozní teplota: 0 C 40 C 164 MP-200

25 ZÁRUKA Model Èíslo série MP-200 Jméno majitele Adresa Jméno prodejce Datum nákupu Adresa prodejce Záruèní doba TEAC Corporation, dále jen jako TEAC, poskytuje prvotnímu kupujícímu na tento výrobek od data nákupu záruku v délce trvání dvou (2) let, která se vztahuje na každou pøípadnou vadu materiálu a výrobní vadu. Podle níže uvedených podmínek provedou opravu daného výrobku TEAC autorizovaná servisní støediska TEAC, autorizovaní specializovaní maloobchodníci nebo autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù bez úètování nákladù na materiál a práci. Servisní støedisko rozhodne, zda se má pøístroj vymìnit celý nebo jen jeho vadné èásti. Dceøiné spoleènosti TEAC, servisní støediska TEAC a autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù poskytují záruku v ostatních èlenských státech ES a ESVO v rámci ustanovení definovaných v této záruce. Rozsah záruky Pokud to dále nebude vylouèeno, zahrnuje záruka všechny pøípadné vady materiálu a výrobní vady. Z rozsahu záruky jsou výslovnì vylouèeny: 1. škody vzniklé na krytu 2. pøístroje, na nichž byly provedeny zmìny nebo jejichž sériová èísla byla padìlána, zmìnìna nebo odstranìna. 165 MP-200

26 3. poškození nebo vady funkce vzniklé z následujících pøíèin: (a) vyšší moc, nesprávné zacházení nebo použití k jinému nežli urèenému úèelu, (b) použití, které neodpovídá zpùsobu uvedenému v pøíruèce, (c) jakékoli poškození pøi pøepravì. Za škody vzniklé pøi pøepravì ruèí pøepravce. (Všechna explicitní a implicitní rizika spojená s pøepravou nejsou souèástí záruky TEAC.) (d) neodbornì provádìné opravy a nebo pokusy o opravy provádìné osobami a nebo podniky, které nejsou firmou TEAC autorizovány, (e) všechny škody, na které nelze bezprostøednì pohlížet jako na vady výrobku, pøedevším škody, které vznikly neodborným zacházením ze strany uživatele, jako je napø. nedostateèný pøívod chladicího vzduchu, (f) škody, které vznikly neodborným používáním softwaru, (g) pravidelné inspekce, (h) údržba nebo opravy dílù v dùsledku bìžného opotøebení z provozu, (i) pøizpùsobení rozdílným národním technickým nebo bezpeènostním požadavkùm, když se výrobek nepoužívá v zemi, pro kterou byl pùvodnì koncipován a vyroben. Kdo mùže uplatòovat nároky na záruku Nároky na záruku mùže uplatòovat výhradnì prvotní nabyvatel výrobku. Které náklady se pøebírají TEAC pøebírá jen náklady na práci vynaloženou v rámci opravy v záruce a na materiál definovaný v rámci tìchto záruèních podmínek. O nákladech na pøepravu pojištìní bude pojednáno v následující èásti. 166 MP-200

27 Realizace záruky 1. Pokud bude Váš pøístroj potøebovat bìhem záruèní doby servis, obra te se prosím na specializovaného prodejce, který je pro tento výrobek autorizován. Pokud ve Vaší blízkosti žádného specializovaného prodejce nenaleznete, kontaktujte prosím poboèku firmy TEAC. 2. Váš specializovaný prodejce Vám sdìlí jména a adresy nejbližšího autorizovaného servisního støediska. Zašlete výrobek nebo díly, o kterých se domníváte, že jsou vadné bezplatnì (náklady na pøepravu a pojištìní musejí být Vámi uhrazeny) do servisního støediska. Pøiložte prosím kopii dokladu o nákupu a úplnì vyplòte záruèní list (s uvedením sériového èísla pøístroje). TEAC si vyhrazuje právo odmítnout záruku, pokud nebude pøedložen záruèní list a doklad o nákupu ve smyslu výše uvedených ustanovení. Pokud jsou potøebné opravy kryty ustanoveními o záruce a pokud byl výrobek zaslán do nejbližšího servisního støediska, budou náklady na pøepravu zpìt a pojištìní vyplaceny. Nezasílejte prosím pøístroj bez našeho výslovného svolení pøímo firmì TEAC (viz také formuláø pro zpìtnou zásilku). Omezení záruky a vylouèení implicitních nárokù Pokud to neodporuje platnému národnímu použitelnému právu, jsou vylouèeny tyto nároky: 1. TEAC omezuje svou povinnost plnìní ze záruky výhradnì na opravu nebo náhradu podle svobodné volby TEAC a autorizovaných servisních støedisek, autorizovaných specializovaných maloobchodníkù a jejich autorizovaných servisních støedisek. Další nároky jsou v plném rozsahu vylouèeny. TEAC nepøebírá žádné ruèení za škody na jiných pøedmìtech reálného nebo virtuálního charakteru, pøedevším na softwaru a nebo na dato- 167 MP-200

28 vých fondech, které byly zpùsobeny vadami výrobkù TEAC. Dále jsou výslovnì vylouèeny všechny nároky z vyplývající z nedostateèné možnosti použití, ušlého obratu a nebo zisku a všechna ostatní implicitní a explicitní ruèení. 2. Všechny implicitní nároky na záruku a výhrady, vèetnì zde uvedených, avšak na nì neomezených, jako je komerèní využitelnost a nebo schopnost použití k urèitému úèelu se tímto explicitnì vyluèují. Tato záruèní ustanovení se nedotýkají národního stanoveného spotøebitelského práva. TEAC Europe GmbH, DSPD: Bahnstraße 12, Wiesbaden-Erbenheim, Nìmecko Internet: TEAC Service Center: TEAC Service Centre Europe Hessenring Mörfelden-Walldorf, Nìmecko Hotline: MP-200

29 WARRANTY Owner s name Model Serial No. MP-200 Address Dealer s name Date of purchase Dealer s address Warranty Period TEAC Corporation, hereinafter called TEAC, warrants this product against any defect in material and workmanship for two (2) years from the date of purchase by the original retail purchaser. According to the following terms this TEAC product will be repaired without charge of labor and materials by the authorized TEAC service stations, by the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations. TEAC, the authorized TEAC service stations, the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations may decide wether the defective product will be repaired or replaced as a whole or partially. The TEAC dependancies, the authorized TEAC service stations, the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations will also honour this warranty in the other EC and EFTA member states based on the terms in this warranty conditions. What is Covered and What is Not Covered. Except as specified below, this warranty covers any defects in materials and workmanship of this product. The following are not covered by the warranty: 1. Damage to or deterioration of the external cabinet. 2. Any unit that has been altered or on which the serial number has been defaced, modified, or removed. 3. Damage, deterioration or malfunction resulting from: (a) accident, misuse, abuse or neglect; (b) failure to follow instructions supplied with the product; (c) any shipment of the product. Any damage arising of transportation is the liability of the freigth company. Any damage arising of transportation and any implicit and explicit risks are the liability of the freigth company.this is expressivly not a liability of TEAC; (d) repair or attempted repair by anyone not authorized by TEAC to repair this product; (e) causes other than product defects, including lack of technical skill, competence or experience of the user. Especially damages which may arise of incidential use respectively by improper ventilation, (f) damages caused by improper or incorrect installation of software, (g) periodic check-ups, (h) maintenance respectively repair of parts due to normal wear and tear, (i) adoptions or adjustments to the product in order to conform to different national technical or safety standards of any country other than the one for which the product was originally designed and manufactured. Who May Enforce the Warranty This warranty may be enforced only by the original retail purchaser. What We Will Pay For We will pay all labor and material expenses for items covered by the warranty. Payment of shipping and insurance charge is discussed in the next section of this warranty. How You Can Get Warranty Service 1. If your unit needs service during the warranty period, please contact the local authorized distributor for this product. If you are unable to locate such a distributor, please contact your TEAC facility at the address indicated below. 2. After identifying the nearest authorized service station for this product the product or any parts believed to be defective must be shipped freight and insurance prepaid to such service station, together with a copy of this warranty certificate and a copy of your sales receipt, showing the date of purchase. Please ensure to fill out the warranty certificate correctly (do not forget the serial number of the product). TEAC reserves the right to refuse the guarantee service if the documents are missing or incomplete in the understanding of this terms. If the necessary repairs are covered by the warranty, and if you have sent the product or parts of it to the nearest authorized service station, the return freight and insurance charges will be prepaid. Please do not return your unit to the TEAC factory without our prior authorization (see also RMA form)! Limitations of Liability and Exclusion of Implied Warranties Unless considered unenforceable or unlawfull under the applicable national law: 1. TEAC s liability for any defective product is limited to repair or replacement of the product, at TEAC's option and the option of authorized service stations, authorized dealers and their authorized service stations. No one is authorized to assume any greater liability on TEACs behalf. TEAC shall not be liable for any damage to any other properties independant of their virtual or real nature especially there is no liability for any damage to any kind of software and/or any kind of databases caused by TEAC products.furthermore TEAC is not liable for damages arising out of loss of use, loss of revenue or profits, or any other damages, wether incidential, consequential, or otherwise. 2. All implied warranties or conditions, including but not limited to warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose, hereby are excluded. These warranty terms do not affect any statutory rights of consumers which were granted by the respective national laws.

30 TEAC Europe GmbH DSPD Bahnstraße Wiesbaden-Erbenheim Germany TEAC Europe GmbH, DSPD: Bahnstraße 12, Wiesbaden-Erbenheim, Germany Internet: TEAC Service Center: TEAC Service Centre Europe Hessenring Mörfelden-Walldorf, Germany

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury

Více

Pøehrávaè MP3 typ MP-300 Pøíruèka uživatele

Pøehrávaè MP3 typ MP-300 Pøíruèka uživatele Pøehrávaè MP3 typ MP-300 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury

Více

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

MP3 přehrávač MP-150 Uživatelská příručkai

MP3 přehrávač MP-150 Uživatelská příručkai MP3 přehrávač MP-150 Uživatelská příručkai Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Blue Bay MP3-player. S tímto kompaktním MP3 přehrávačem si můžete vychutnat svoji

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV m-cody M-20 2 technické specifikace - souèásti balení Rozmìry Hmotnost Pamì Formáty souborù Frekvenèní rozsah Sluchátkový výstup Pomìr signál/šum 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB /

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto přehrávače MP3 Sweex. S tímto kompaktním přehrávačem MP3 si můžete vychutnat

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Media Player MP-8000 Pøíruèka uživatele

Media Player MP-8000 Pøíruèka uživatele Media Player MP-8000 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury

Více

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér Docking 300 1. Úvod Dìkujeme za zakoupení produktu Energy Docking 300. S tímto jedineèným 2.1 zvukovým systémem mùžete poslouchat hudbu z ipod/iphone, USB, SD karet, MP3 pøehrávaèù a dalších audio zaøízení.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

T.sonic 840. Příručka uživatele

T.sonic 840. Příručka uživatele T.sonic 840 Příručka uživatele Úvod Obsah balíčku Vlastnosti Systémové požadavky Bezpečnostní opatření Zálohování dat Pozor: Nebezpečí poškození sluchu Připomínky O výrobku Barevný LCD displej Základní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Uživatelská příručka. MP4 přehrávač mivvy

Uživatelská příručka. MP4 přehrávač mivvy Uživatelská příručka MP4 přehrávač mivvy Předmluva Tento přehrávač přehrává MPEG/WMA/MP3/MP4 audio a video soubory a plně podporuje USB Mass Storage standard. Přehrávač je vylepšený MP3 přehrávač a je

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Návod k obsluze Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Sluchátkový systém s prostorovým zvukem 5.1 Surround Sound HP-11. Příručka uživatele

Sluchátkový systém s prostorovým zvukem 5.1 Surround Sound HP-11. Příručka uživatele Sluchátkový systém s prostorovým zvukem 5.1 Surround Sound HP-11 Příručka uživatele Likvidace výrobků Výrobek se nesmí vyhazovat do obec-ního odpadu. Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci elektronických

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Acer MP110. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP110. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP110 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Poznámka. Informace o produktu

Poznámka. Informace o produktu Poznámka Pokud zařízení nejde poprvé spustit, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud baterie není nabitá, připojte zařízení k nabíječce. Při nabíjení svítí indikátor v levém horním rohu. Informace

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více