Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele"

Transkript

1 Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury do nejbližší poboèky firmy TEAC.

2 Všechny údaje, znaky a popisy uvedené v této tiskovinì se mohou kdykoli a bez zvláštního oznámení zmìnit. Copyright 2004, TEAC Corporation. Všechna práva vyhrazena. První vydání: øíjen 2004 Všechny zde uvedené názvy firem a oznaèení výrobkù jsou ochrannými známkami pøíslušných majitelù. Všechna práva vyhrazena. 142 MP-200

3 Seznam CHARAKTERISTIKA OBSAH DODÁVKY DÙLEŽITÉ POKYNY OVLÁDACÍ PRVKY Dálkové ovládání SYMBOLY NA DISPLEJI UVEDENÍ DO PROVOZU Vložení baterie Software ovladaèe Pøipojení k PC Odhlášení na PC/odpojení Ruèní instalace software pøehrávaèe ZÁKLADNÍ FUNKCE Øízení jednotlivých menu Zapnutí a vypnutí Pøehrávání Pøedchozí/další titul Hlasitost Rychlé pøesunutí kupøedu /dozadu (FF&RW) Ekvalizér Režim pøehrávání A-B Funkce opakování Záznam pøes vstupní zdíøku LINE-IN (režim Hudba) Zpracování informací o titulech Režim øeèi Záznam øeèi Vymazání souborù Archivování souborù v MP Nastavení úsporného režimu Spoøiè obrazovky Zobrazení kapacity pamìti AKTUALIZACE MIKROPROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ FORMÁTOVÁNÍ PAMÌTI PØÍSTROJE ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARE OVLADAÈE ODSTRANÌNÍ PROBLÉMÙ SPECIFIKACE ZÁRUKA MP-200

4 Pøístroj TEAC MP-200 je jeden z nejvýkonnìjších MP3-pøehrávaèù na trhu. CHARAKTERISTIKA = Reprodukce MP3-/WMA = OLED-Displej = Spoøiè displeje = Zdíøka pro vstup (Line-In) = Vysoce kvalitní digitální záznam = Pro Windows2000/XP/ME není nutný žádný ovladaè = Kapacita pøenosné pamìti USB 256MB = Opakování oznaèených úsekù (A-B) = Ekvalizér: 5 nastavení: Normál, Rock, Jazz, Klasik, Pop = Zobrazení hudebního titulu a alba (ID3 den, popø. je nutné zpracování) = Nízký pøíkon elektrického proudu = Dálkové ovládání = Je možné aktualizovat mikroprogramové vybavení = Ovládání s podporou menu OBSAH DODÁVKY = MP3-Pøehrávaè MP-200 = Pøíruèka = Dálkové ovládání = USB-Kabel = Sluchátka = Øemínek k nošení pøístroje = Taška k nošení pøístroje = Instalaèní CD = AAA alkalická baterie = Pøípojka pro vstup (Line-In) 144 MP-200

5 DÙLEŽITÉ POKYNY = Pokud se pøístroj delší dobu nepoužívá, vyjmìte baterie, abyste zabránili škodám, které by mohly být zpùsobeny korozí. = Baterie vymìòte v následujících pøípadech: Displej signalizuje prázdnou baterii. Tlaèítka již nereagují. Pøístroj už nefunguje bezchybnì za obvyklých podmínek. = V závislosti na provozním stavu se mùže pøechodnì zmìnit indikátor stavu baterie. Dùležité upozornìní: Pøed uvedením do provozu si prosím pøeètìte celou tuto pøíruèku. Za škody zpùsobené chybným ovládáním neneseme žádnou záruku. 145 MP-200

6 OVLÁDACÍ PRVKY 1. Zdíøka pro vstup (LINE-IN) 2. Zdíøka pro sluchátka/pøípojka dálkového ovládání 3. Displej OLED 4. Reprodukce/Pauza/Stop 5. Záznam REC/A-B funkce opakování 6. EQ/DEL (Ekvalizér/vymazání) 7. MENU (tlaèítko menu) 8. VOL/SEARCH+ :: Hlasitost +, další titul, rychlé pøesouvání kupøedu 9. VOL/SEARCH- 9: Hlasitost -, pøedchozí titul, rychlé pøesouvání dozadu 10. Pøihrádka na baterie 11. Upevnìní øemínku k nošení pøístroje 12. Zdíøka pro USB 146 MP-200

7 Dálkové ovládání HOLD 13. Regulátor hlasitosti 14. Reprodukce/Pauza Hlasitost -, pøedchozí titul 16. : Hlasitost +, další titul 17. < Stop 18. X Mute (vypnutí zvuku) 19. Kabelová pøípojka k pøehrávaèi 20. Zdíøka pro sluchátka 21. HOLD (Zablokování/odblokování tlaèítek 14 až 18) 22. Klip spona (pro pøipevnìní na èásti odìvu) Dálkové ovládání se umístí mezi sluchátka a pøehrávaè. Kabelová pøípojka 19 se propojí s pøehrávaèem, sluchátka se zapojí do zdíøky 20. Upozornìní: Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, pokud je pøehrávaè již zapnutý. 147 MP-200

8 SYMBOLY NA DISPLEJI Hlasitost Zobrazení režimu opakování, popø. zobrazení režimu A-B Indikátor baterie Hudba m, záznam v Titul nebo název souboru Doba pøehrávání Èíslo titulu Opakovací režimy:,, s, a normál Režim USB UVEDENÍ DO PROVOZU Vložení baterie Jako zdroj elektrického proudu se používá jedna AAA alkalická baterie. Pokud hlásí indikátor prázdnou baterii, musí se baterie vymìnit. Pøihrádku na baterie otevøete tak, že její kryt posunete ve smìru šipky. Baterii vložte ve správném smìru a pøihrádku opìt zavøete. 148 MP-200

9 Software ovladaèe Windows 98 Pro Windows 98 se musí nainstalovat ovladaè. Pøístroj MP-200 v ŽÁDNÉM PØÍPADÌ nepøipojujte k poèítaèi, dokud neprobìhla instalace ovladaèe. Vložte dodané CD do CD-ROM- diskové jednotky nebo si ovladaè stáhnìte z naší webové stránky. Dvakrát kliknìte na SETUP.EXE a øiïte se pokyny na displeji. Teprve po ukonèení instalace zapojte MP-200 pomocí USB-kabelu do poèítaèe. Windows 2000/XP/ME U Windows 2000/XP/ME není potøebná instalace žádného ovladaèe. Pro provoz s Windows 2000 musí být nainstalovaný servisní balíèek 3. Pøi prvním pøipojení a zapnutí se na displeji zobrazí okno "nalezen nový hardware". Pøístroj MP-200 je automaticky poznán a aktivují se potøebné ovladaèe. Pøipojení k PC Pøehrávaè MP3 se k poèítaèi pøipojí USB-kabelem. Po pøihlášení se u provozního systému na pracovní ploše objeví symbol pro vymìnitelný nosiè dat. Na displeji pøehrávaèe se zobrazí hlášení. 149 MP-200

10 Odhlášení na PC/odpojení Pøed odpojením se pøístroj musí odhlásit z provozního systému. Jinak mùže dojít ke ztrátì dat. Postupujte následujícím zpùsobem: 1. Dvakrát klikneme na symbol "Hardware odstranit nebo vyhodit" v pravém dolním rohu lišty s úkoly (Upozornìní: u XP: "Hardware spolehlivì odstranit"). Postupujte prosím podle nakreslených obrázkù. 2. Kliknìte na Stop popø. na OK v roletovém menu. 3. Kliknìte na OK v roletovém menu. Po splnìní výše uvedených krokù se pøístroj mùže odpojit. Upozornìní: Mùže se stát, že software ovladaèe není kompatibilní s jinými produkty MP3. V pøípadì problémù zkuste software nainstalovat ruènì nebo se spojte s naší pøímou linkou. 150 MP-200

11 Ruèní instalace software pøehrávaèe 1. Ve Windows 2000/XP kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní plochu a zvolte pak vlastnosti >hardware >manager pøístroje. Dvakrát kliknìte na Player Recovery Device Class. Kliknìte na ovladaè>aktualizovat ovladaè. V každém oknì, které se teï zobrazí, kliknìte na Dále. 151 MP-200

12 2. Windows 98: Jakmile jste pøehrávaè pøipojili k poèítaèi, kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní plochu a zvolte pak vlastnost>manager pøístroje. Zkontrolujte, jestli je záznam pro TEAC MP-200 (Player Recovery Device Class) oznaèen vykøièníkem nebo otazníkem. Dvakrát kliknìte na symbol pro TEAC MP-200. Kliknìte na ovladaè>aktualizovat ovladaè. V každém oknì, které se teï zobrazí, kliknìte na Dále a pro ukonèení operace na Dokonèit. Tím je dokonèena instalace ovladaèe. 152 MP-200

13 ZÁKLADNÍ FUNKCE Øízení jednotlivých menu Tento pøístroj se zcela ovládá pomocí menu. Menu a jednotlivá submenu se vyvolávají tlaèítkem MENU. Základní menu a jednotlivá submenu se opìt opouštìjí volbou EXIT. V rámci voleb menu se naviguje pomocí tlaèítek 9 a :. Výbìr urèité volby menu se provádí pomocí MENU. Zapnutí a vypnutí Tlaèítkem se provede zapnutí. Tento pøístroj je po zapnutí nastavený v režimu "hudba". Pro vypnutí se musí tlaèítko stisknout déle než 4 sekundy, až se spoleènì se zobrazením èinnosti objeví hlášení "Continue Holding To Power Off" a pøístroj se vypne. Pøehrávání Po krátkém stisknutí tlaèítka se spustí a pøeruší (pauza) pøehrávání. O trochu delší stisknutí ukonèí pøehrávání. Funkce pøehrávání, pauza a stop se zobrazí jako symbol. Pøedchozí/další titul Krátkým stisknutím tlaèítka 9 pøeskoèíme k pøedchozímu titulu, stisknutím : pak k následujícímu titulu. Hlasitost Delším stisknutím tlaèítka : se zesílí hlasitost, stisknutím 9 se hlasitosti sníží. Rychlé pøesunutí kupøedu /dozadu (FF&RW) V základním menu zvolte a pak FF&RW. Kliknìte na FF&RW, vra te se k zobrazení pøehrávání. Místo symbolu VOL teï vidíte blikající symbol. Tlaèítky : a 9 pøecházíte kupøedu a zpìt. Tlaèítkem MENU tento režim ukonèíte a vrátíte se zpìt do menu. 153 MP-200

14 Ekvalizér V základním menu zvolte režimy Normál, Rock, Jazz, Klasik a Pop. Režim pøehrávání a pak EQ. Tlaèítky 9 a : vyberte mezi V základním menu zvolte a pak PlayMode. Tlaèítky 9 a : vyberte mezi funkcemi opakovat jedenkrát (Repeat 1), opakovat všechno (Rep all), náhodné pøehrávání (Shuffle) s náhodné opakování (Repeat Shuff). Pro režim Normál se nezobrazí žádný symbol. Jinak je vpravo vedle indikace hlasitosti vidìt pøíslušný symbol. A-B Funkce opakování Bìhem reprodukce stisknìte na poèátku úseku, který se má zopakovat, tlaèítko REC/A-B. Zobrazí se A-. Konec opakovaného úseku se oznaèí opìtným stisknutím tlaèítka REC/A-B. Pak se zobrazí symbol A-B a oznaèený úsek se plynule zopakuje. Opìtným stisknutím REC/A-B se ukonèí opakování a pokraèuje normální pøehrávání. Záznam pøes vstupní zdíøku LINE-IN (režim Hudba) Do vstupní zdíøky LINE-IN zapojte jiný audio-pøístroj (kazetový pøehrávaè, CD-pøehrávaè, apod.). V režimu Hudba v základním menu zvolte funkci Record. Toto submenu obsahuje jako volby funkce Source, Channel, Record a Cancel. Pomocí Source se nastaví zdroj zvuku (Mic pro mikrofon a L_in pro vstupní zdíøku LINE IN). Pomocí Channel se volí mezi Mono a Stereo. To mùžete vyhledat tlaèítkem MENU. Funkce Record spustí vlastní záznam, zatímco funkcí Cancel je záznam pøerušen. Zvolte vstupní zdíøku L_in, spus te audio-pøístroj, zvolte na MP-200 funkci Record a potvrïte ji s MENU. Pøístroj zahájí záznam. Pomocí REC/A-B se záznam ukonèí. Pøi záznamu pøes vstupní zdíøku LINE IN se soubory pod názvem Lxxx WAV uloží v seznamu LINE IN. 154 MP-200

15 Zpracování informací o titulech 1. Spus te Winamp a uložte soubor MP3, který chcete zpracovávat pomocí editoru Winamp LRC. Mùžete zadat informace k titulu v textovém editoru LRC nebo pomocí Dokument/otevøít uložit zpracovávaný text do editoru: Zatímco je zvolený pøíslušný titul, kliknìte na funkci doplnìní záznamu. Èasové údaje se zobrazí pøed zbývajícími informacemi o titulu. Zadejte název pøíslušného souboru, jméno interpreta a název alba. Po dokonèení tohoto zadání kliknìte na uložit jako v souboru, abyste zadání uložili. Upozornìní: K informacím o titulech dejte stejný název jako má originální soubor MP3 a obojí zkopírujte do pøístroje. Tím se informace o titulu zobrazí na displeji bìhem pøehrávání. Dùležité: 1. Tyto zápisy (vìty) nesmìjí být delší než 16 znakù, popø. 8 dvojznakù (napø. èínské znaky). 2. Následující znaky se nesmìjí vyskytovat ve jménu interpreta a v názvu titulu: \ / : *? " < > [ ] 155 MP-200

16 3. Žádný zápis titulu nesmí pøekroèit celkovou maximální velikost 1000 Bytù. Znaky za touto hranicí se nezobrazí. Režim øeèi V základním menu zvolte a pak funkci Voice pro režim øeèi. Režim øeèi se zobrazí jako v místo m. Pracuje se soubory WAV. U souborù WAV není podporováno ID3 (zobrazení informací o titulu). K dispozici jsou následující funkce: - Pøehrávání - Pauza/Stop/Vypnutí - Pøedchozí/následující soubor, rychlé pøesunutí kupøedu a dozadu - Nastavení hlasitosti - Nastavení ekvalizéru - Nastavení režimù pøehrávání - A-B opakování Záznam øeèi Rychlý start V režimech Hudba Music (m) a Øeè Voice (v) stisknìte REC/A-B. Na obrazovce se zobrazí. Záznam øeèi zaèíná bezprostøednì po uvolnìní tohoto tlaèítka. Záznam se provede ve formátu Mono ADPCM 8 khz. Pøes menu V režimu Hudba nebo Øeè v základním menu zvolte funkci Record. Toto submenu obsahuje jako volby funkce Source, Channel, Record a Cancel. Pomocí Source se nastaví zdroj zvuku (Mic pro mikrofon a L_in pro vstupní zdíøku LINE IN). Pomocí Channel se volí mezi Mono a Stereo. To mùžete vyhledat tlaèítkem MENU. Funkce Record spustí vlastní záznam, zatímco funkcí Cancel je záznam pøerušen. Jako zdroj zvolte Source Mic a stisknìte u Record tlaèítko MENU. Záznam se zahájí. Pøi záznamu øeèi pøes vestavìný mikrofon se soubory uloží s názvem Vxxx.WAV v seznamu VOICE. Pomocí REC/A-B se záznam ukonèí. 156 MP-200

17 Vymazání souborù Vymazat jednotlivý soubor/vymazat všechny soubory Stisknìte po delší dobu EQ/DEL, zobrazí se po uvolnìní tlaèítka Delete? (Vymazat?) spoleènì s názvem souboru a Yes/No (Ano/Ne). Zvolte tlaèítkem 9 nebo : Yes a stisknìte MENU; soubor se tím vymaže a program opustí režim mazání. Pokud místo toho stisknete znovu EQ/DEL, zobrazí se Delete All? (Vymazat všechno?) a Yes/No (Ano/Ne). Pokud tlaèítkem 9 nebo : zvolíte Yes a stisknete MENU, VŠECHNY soubory se vymažou. Pomocí No opustíte v obou pøípadech režim mazání, aniž k mazání dojde. Archivování souborù v MP-200 Z poèítaèového hlediska je zaøízení MP-200 velkokapacitní pamì. Transfer souborù se proto mùže provádìt ve Windows Explorer obvyklým zpùsobem. Dùležité Bìhem kopírování souborù pøístroj v žádném pøípadì neodpojujte. Jinak mùže dojít ke ztrátì dat. Další informace jsou uvedeny v kapitole "Odstraòování problémù". Pøístroj se mùže odpojit pouze tehdy, když se na displeji zobrazí. Pokud se zobrazují blikající hlášení jako nebo, právì se kopírují soubory. Nastavení úsporného režimu V základním menu zvolte a pak funkci PowerSaving. Tlaèítkem 9 nebo : zvolte požadované nastavení pro automatické vypnutí. Lze nastavit Disable (žádné vypnutí), 1 Min (1 minuta), 2 Mins (2 minuty), 5 Mins (5 minut) a 10 Mins (10 minut). Pomocí tlaèítek 9 nebo : zvolte svoji volbu a potvrïte s MENU. 157 MP-200

18 Spoøiè obrazovky V základním menu zvolte a pak funkci ScreenSaver (spoøiè obrazovky). Zvolte teï pomocí tlaèítka 9 nebo : požadované nastavení spoøièe obrazovky. Lze nastavit funkce Shutdown (deaktivování), 5 s (5 sekund), 10 s a 30 s. Svou volbu si nastavte tlaèítkem 9 nebo : a potvrïte s MENU. Zobrazení kapacity pamìti Zvolte v základním menu. Na displeji se zobrazí celková (TotalBytes) a volná kapacita pamìti (FreeBytes). Libovolným tlaèítkem se vra te do základního menu. AKTUALIZACE MIKROPROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ Aktualizace mikroprogramového vybavení není obvykle potøebná. Musí se provést, pokud již pøístroj nepracuje bezchybnì. 1. Zapojte pøístroj do poèítaèe. 2. Zapnìte jej, pokud pøístroj není ještì zapnutý. Na pracovní ploše se zobrazí symbol pro vymìnitelný nosiè dat. 158 MP-200

19 3. Další postup: Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Player> SigmaTel MSCN Firmware Download Jakmile byla zavøena okna, zobrazí se okno s aktualizací. Upozornìní: Pokud chcete v rámci aktualizace novì naformátovat datovou èást pamìti Flash, musí se zvolit "Format Data Area (oblast formátování dat). V oknì, které se zobrazí, kliknìte na "Yes (Ano). 159 MP-200

20 4. Kliknìte na Start a spus te software s aktualizací tak, jak je to dále zobrazeno. 5. Po aktualizaci kliknìte na tlaèítko (na obrazovce) "Close" (Zavøít). 160 MP-200

21 FORMÁTOVÁNÍ PAMÌTI PØÍSTROJE 1. Pøístroj zapnìte až po pøipojení pøehrávaèe do poèítaèe. 2. Kliknìte pravým tlaèítkem myši na pracovní ploše na symbol pro pøehrávaè a zvolte funkci Formátování. 3. Okno formátování se otevøe. FAT 4. V oknu formátování kliknìte na Start, a pak na OK. Formátování flash-pamìti u MP3 je zahájeno. 5. Po ukonèení formátování kliknìte na OK. 161 MP-200

22 ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARE OVLADAÈE 1. Odpojte pøístroj z poèítaèe. 2. Kliknìte na Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Player>Uninstall, nebo na NastavenÌ>Øízení systému>software. 3. Pokud chcete odinstalování pøerušit, mùžete v právì zobrazenèm oknu kliknout na Pøerušit, jinak n sleduje dalöì okno. 4. Pro spuštìní odinstalování software ovladaèe kliknìte na OK, a øiïte se pokyny na obrazovce. 5 Pro ukonèení odinstalování kliknìte na Dokonèit. 162 MP-200

23 ODSTRANÌNÍ PROBLÉMÙ Proè nelze pøehrávat nìkteré tituly z MP3? K MP3-Standard patøí pouze tituly v úrovni Layer 3 od MPEG1, od MPEG2 a od MPEG2.5. Jiné formáty lze pøehrávat jen tehdy, pokud se konvertují pomocí pøíslušného software. Proè hodnoty pro kapacitu pamìti zobrazené v provozním systému nesouhlasí s hodnotami na registraèní kartì? Software v pøehrávaèi zabírá malé místo v pamìti. Na to není v aktuálních standardech brán zøetel. Více k souborùm WAV Tento pøístroj podporuje soubory WAV pouze ve formátu IMA-ADPCM. Pokud se mají soubory WAV uložit na pøístroji v jiném formátu, založte prosím novou složku a do ní uložte pøíslušné soubory WAV. Soubory WAV jiného formátu nikdy neukládejte do kmenového seznamu nebo do složky VOICE, protože v tom pøípadì mùže dojít k chybným funkcím pøehrávaèe, když se budou takové soubory pøehrávat. Co zpùsobí pomalý zásah do souborù MP3? Pokud se soubory vymažou nebo se používají po velmi dlouhou dobu, pamì flash se rozloží tak, jak k tomu také dochází u pevných diskù. To zpùsobí snížení operaèní rychlosti. Jak se má postupovat, jestliže byl poškozen ovladaè pøehrávaèe MP3? Obvykle je to zpùsobeno chybnou obsluhou. Informace o postupu najdete v odstavci o aktualizaci/nové instalaci. 163 MP-200

24 Jak se má postupovat, jestliže pøehrávaè MP3-Player nepracuje bezchybnì a jestliže se napøíklad vypíná? Pokud se vyskytne nepravidelný provoz, pøístroj vypnìte a opìt zapnìte. Aby pøístroj opìt pracoval v bìžném provozu, znovu jej nastartujte. SPECIFIKACE Kapacita pamìti "Flash" 256 MB Maximální doba záznamu: 16 hod. Rozmìry: 71 mm x 32 mm x 15 mm Hmotnost: 24 g (bez baterie) Proudový zdroj: AAA alkalická baterie Typ pamìti: pamì Flash zabudovaná v pøístroji Podporované formáty souborù: MP3 (Layer 3 od MPEG1, MPEG2, MPEG2.5), WMA Mikrofon: Zabudovaný kondenzátorový mikrofon Vstup: Zdíøka pro vstup LINE IN Výstup: Výstup pro Stereo-sluchátka s impedancí vyšší než 8 Ohmù Provozní teplota: 0 C 40 C 164 MP-200

25 ZÁRUKA Model Èíslo série MP-200 Jméno majitele Adresa Jméno prodejce Datum nákupu Adresa prodejce Záruèní doba TEAC Corporation, dále jen jako TEAC, poskytuje prvotnímu kupujícímu na tento výrobek od data nákupu záruku v délce trvání dvou (2) let, která se vztahuje na každou pøípadnou vadu materiálu a výrobní vadu. Podle níže uvedených podmínek provedou opravu daného výrobku TEAC autorizovaná servisní støediska TEAC, autorizovaní specializovaní maloobchodníci nebo autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù bez úètování nákladù na materiál a práci. Servisní støedisko rozhodne, zda se má pøístroj vymìnit celý nebo jen jeho vadné èásti. Dceøiné spoleènosti TEAC, servisní støediska TEAC a autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù poskytují záruku v ostatních èlenských státech ES a ESVO v rámci ustanovení definovaných v této záruce. Rozsah záruky Pokud to dále nebude vylouèeno, zahrnuje záruka všechny pøípadné vady materiálu a výrobní vady. Z rozsahu záruky jsou výslovnì vylouèeny: 1. škody vzniklé na krytu 2. pøístroje, na nichž byly provedeny zmìny nebo jejichž sériová èísla byla padìlána, zmìnìna nebo odstranìna. 165 MP-200

26 3. poškození nebo vady funkce vzniklé z následujících pøíèin: (a) vyšší moc, nesprávné zacházení nebo použití k jinému nežli urèenému úèelu, (b) použití, které neodpovídá zpùsobu uvedenému v pøíruèce, (c) jakékoli poškození pøi pøepravì. Za škody vzniklé pøi pøepravì ruèí pøepravce. (Všechna explicitní a implicitní rizika spojená s pøepravou nejsou souèástí záruky TEAC.) (d) neodbornì provádìné opravy a nebo pokusy o opravy provádìné osobami a nebo podniky, které nejsou firmou TEAC autorizovány, (e) všechny škody, na které nelze bezprostøednì pohlížet jako na vady výrobku, pøedevším škody, které vznikly neodborným zacházením ze strany uživatele, jako je napø. nedostateèný pøívod chladicího vzduchu, (f) škody, které vznikly neodborným používáním softwaru, (g) pravidelné inspekce, (h) údržba nebo opravy dílù v dùsledku bìžného opotøebení z provozu, (i) pøizpùsobení rozdílným národním technickým nebo bezpeènostním požadavkùm, když se výrobek nepoužívá v zemi, pro kterou byl pùvodnì koncipován a vyroben. Kdo mùže uplatòovat nároky na záruku Nároky na záruku mùže uplatòovat výhradnì prvotní nabyvatel výrobku. Které náklady se pøebírají TEAC pøebírá jen náklady na práci vynaloženou v rámci opravy v záruce a na materiál definovaný v rámci tìchto záruèních podmínek. O nákladech na pøepravu pojištìní bude pojednáno v následující èásti. 166 MP-200

27 Realizace záruky 1. Pokud bude Váš pøístroj potøebovat bìhem záruèní doby servis, obra te se prosím na specializovaného prodejce, který je pro tento výrobek autorizován. Pokud ve Vaší blízkosti žádného specializovaného prodejce nenaleznete, kontaktujte prosím poboèku firmy TEAC. 2. Váš specializovaný prodejce Vám sdìlí jména a adresy nejbližšího autorizovaného servisního støediska. Zašlete výrobek nebo díly, o kterých se domníváte, že jsou vadné bezplatnì (náklady na pøepravu a pojištìní musejí být Vámi uhrazeny) do servisního støediska. Pøiložte prosím kopii dokladu o nákupu a úplnì vyplòte záruèní list (s uvedením sériového èísla pøístroje). TEAC si vyhrazuje právo odmítnout záruku, pokud nebude pøedložen záruèní list a doklad o nákupu ve smyslu výše uvedených ustanovení. Pokud jsou potøebné opravy kryty ustanoveními o záruce a pokud byl výrobek zaslán do nejbližšího servisního støediska, budou náklady na pøepravu zpìt a pojištìní vyplaceny. Nezasílejte prosím pøístroj bez našeho výslovného svolení pøímo firmì TEAC (viz také formuláø pro zpìtnou zásilku). Omezení záruky a vylouèení implicitních nárokù Pokud to neodporuje platnému národnímu použitelnému právu, jsou vylouèeny tyto nároky: 1. TEAC omezuje svou povinnost plnìní ze záruky výhradnì na opravu nebo náhradu podle svobodné volby TEAC a autorizovaných servisních støedisek, autorizovaných specializovaných maloobchodníkù a jejich autorizovaných servisních støedisek. Další nároky jsou v plném rozsahu vylouèeny. TEAC nepøebírá žádné ruèení za škody na jiných pøedmìtech reálného nebo virtuálního charakteru, pøedevším na softwaru a nebo na dato- 167 MP-200

28 vých fondech, které byly zpùsobeny vadami výrobkù TEAC. Dále jsou výslovnì vylouèeny všechny nároky z vyplývající z nedostateèné možnosti použití, ušlého obratu a nebo zisku a všechna ostatní implicitní a explicitní ruèení. 2. Všechny implicitní nároky na záruku a výhrady, vèetnì zde uvedených, avšak na nì neomezených, jako je komerèní využitelnost a nebo schopnost použití k urèitému úèelu se tímto explicitnì vyluèují. Tato záruèní ustanovení se nedotýkají národního stanoveného spotøebitelského práva. TEAC Europe GmbH, DSPD: Bahnstraße 12, Wiesbaden-Erbenheim, Nìmecko Internet: TEAC Service Center: TEAC Service Centre Europe Hessenring Mörfelden-Walldorf, Nìmecko Hotline: MP-200

29 WARRANTY Owner s name Model Serial No. MP-200 Address Dealer s name Date of purchase Dealer s address Warranty Period TEAC Corporation, hereinafter called TEAC, warrants this product against any defect in material and workmanship for two (2) years from the date of purchase by the original retail purchaser. According to the following terms this TEAC product will be repaired without charge of labor and materials by the authorized TEAC service stations, by the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations. TEAC, the authorized TEAC service stations, the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations may decide wether the defective product will be repaired or replaced as a whole or partially. The TEAC dependancies, the authorized TEAC service stations, the authorized TEAC dealers and/or their authorized service stations will also honour this warranty in the other EC and EFTA member states based on the terms in this warranty conditions. What is Covered and What is Not Covered. Except as specified below, this warranty covers any defects in materials and workmanship of this product. The following are not covered by the warranty: 1. Damage to or deterioration of the external cabinet. 2. Any unit that has been altered or on which the serial number has been defaced, modified, or removed. 3. Damage, deterioration or malfunction resulting from: (a) accident, misuse, abuse or neglect; (b) failure to follow instructions supplied with the product; (c) any shipment of the product. Any damage arising of transportation is the liability of the freigth company. Any damage arising of transportation and any implicit and explicit risks are the liability of the freigth company.this is expressivly not a liability of TEAC; (d) repair or attempted repair by anyone not authorized by TEAC to repair this product; (e) causes other than product defects, including lack of technical skill, competence or experience of the user. Especially damages which may arise of incidential use respectively by improper ventilation, (f) damages caused by improper or incorrect installation of software, (g) periodic check-ups, (h) maintenance respectively repair of parts due to normal wear and tear, (i) adoptions or adjustments to the product in order to conform to different national technical or safety standards of any country other than the one for which the product was originally designed and manufactured. Who May Enforce the Warranty This warranty may be enforced only by the original retail purchaser. What We Will Pay For We will pay all labor and material expenses for items covered by the warranty. Payment of shipping and insurance charge is discussed in the next section of this warranty. How You Can Get Warranty Service 1. If your unit needs service during the warranty period, please contact the local authorized distributor for this product. If you are unable to locate such a distributor, please contact your TEAC facility at the address indicated below. 2. After identifying the nearest authorized service station for this product the product or any parts believed to be defective must be shipped freight and insurance prepaid to such service station, together with a copy of this warranty certificate and a copy of your sales receipt, showing the date of purchase. Please ensure to fill out the warranty certificate correctly (do not forget the serial number of the product). TEAC reserves the right to refuse the guarantee service if the documents are missing or incomplete in the understanding of this terms. If the necessary repairs are covered by the warranty, and if you have sent the product or parts of it to the nearest authorized service station, the return freight and insurance charges will be prepaid. Please do not return your unit to the TEAC factory without our prior authorization (see also RMA form)! Limitations of Liability and Exclusion of Implied Warranties Unless considered unenforceable or unlawfull under the applicable national law: 1. TEAC s liability for any defective product is limited to repair or replacement of the product, at TEAC's option and the option of authorized service stations, authorized dealers and their authorized service stations. No one is authorized to assume any greater liability on TEACs behalf. TEAC shall not be liable for any damage to any other properties independant of their virtual or real nature especially there is no liability for any damage to any kind of software and/or any kind of databases caused by TEAC products.furthermore TEAC is not liable for damages arising out of loss of use, loss of revenue or profits, or any other damages, wether incidential, consequential, or otherwise. 2. All implied warranties or conditions, including but not limited to warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose, hereby are excluded. These warranty terms do not affect any statutory rights of consumers which were granted by the respective national laws.

30 TEAC Europe GmbH DSPD Bahnstraße Wiesbaden-Erbenheim Germany TEAC Europe GmbH, DSPD: Bahnstraße 12, Wiesbaden-Erbenheim, Germany Internet: TEAC Service Center: TEAC Service Centre Europe Hessenring Mörfelden-Walldorf, Germany

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI Uživatelská příručka CZ6072 První vydání Listopad 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HMP5000 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Upozornění na ochrannou známku 5 Čeština 2 Zapojení a ovládání 7 3 Ovládání a přehrávání 12 4

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

2 Tiskové činnosti Zavedení ovladače tiskárny... 2-2 Tisk z aplikačního softwaru... 2-3

2 Tiskové činnosti Zavedení ovladače tiskárny... 2-2 Tisk z aplikačního softwaru... 2-3 Návod k obsluze Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje Součásti na přední straně tiskárny............................................... 1-2 Součásti na levé straně tiskárny

Více

Tablet s9 Dark Iron 8GB

Tablet s9 Dark Iron 8GB Tablet s9 Dark Iron 8GB Popis pøístroje 1. Dotykový displej 5. Indikátor nabíjení 9. Slot MicroSDHC/XC. Ovládání hlasitosti 6. Tlaèítko POWER 10. USB Host/OTG konektor. Zpìt: na pøedchozí obrazovku 7.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Návod k obsluze DC 2430. Digitálni multifunkãní systém

Návod k obsluze DC 2430. Digitálni multifunkãní systém Návod k obsluze DC 2430 Digitálni multifunkãní systém Úvod Děkujeme vám, že jste zakoupili zařízení DC 2430. Tento návod k obsluze vám má napomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

YAMAHA Guarantee for the European Economic Area (EEA)* and Switzerland

YAMAHA Guarantee for the European Economic Area (EEA)* and Switzerland Záruka firmy YAMAHA pro Evropský hospodářský prostor a pro Švýcarsko Vážená zákaznice, vážený zákazníku, srdečně Vám děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Yamaha. Doufáme, že budete s tímto výrobkem

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více