DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

2 CZ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 1 ÚVOD... 4 PŘEDNÍ PANEL...4 ZADNÍ PANEL... 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 5 ZAPOJENÍ SYSTÉMU... 6 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU... 6 PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU... 6 PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU... 6 ZAČÍNÁME... 7 PRVNÍ ZAPNUTÍ... 7 INSTALACE... 7 MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ... 8 REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ... 8 OBSLUHA... 9 SPRÁVCE KANÁLŮ... 9 NAHRÁVÁNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU OSD NASTAVENÍ TV NASTAVENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU ČAS ČASOVAČ ZAPNUTÍ RODIČOVSKÝ ZÁMEK NÁSTROJE AKTUALIZACE SOFTWARU TOVÁRNÍ NASTAVENÍ VERZE HRY...15 PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ PŘEHRÁVÁNÍ FILMU PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ SPRÁVCE DISKU DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ TIME SHIFT TIME SHIFT ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI... 20

3 CZ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEROZEBÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, neodnímejte kryt přístroje (nebo zadní panel). Veškerý servis svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Symbol blesku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může zakládat důvod rizika úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na existenci důležité dokumentace pro obsluhu a údržbu (servis), která patří k příslušenství přístroje. VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRA- ZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIRO- KOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Chraňte přístroj před postříkáním nebo politím jakoukoli tekutinou a rovněž zabraňte pokládání nádob s tekutinami, jako jsou například vázy a podobně, na přístroj. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kromě pečlivého dodržování norem kvality při výrobě tohoto videozařízení je hlavním faktorem při konstrukci každého přístroje otázka bezpečnosti. Bezpečnost je však otázkou vaší zodpovědnosti. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které vám pomohou při zajištění vašeho požitku při správném používání tohoto videozařízení a doplňkového příslušenství. Tyto bezpečnostní pokyny si prosím přečtěte před používáním tohoto videozařízení a při jeho provozu je pečlivě dodržujte. Instalace 1. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto pokyny - Před zahájením provozu tohoto videozařízení je třeba, abyste si přečetli veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu. Dodržujte veškeré uvedené pokyny pro provoz přístroje. 2. Ponechejte si tyto pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu byste si měli ponechat pro použití v budoucnu. 3. Dodržujte všechna varování. Je třeba vzít v úvahu veškerá varování, uvedená na tomto výrobku a v tomto návodu k obsluze. 4. Polarizace. Tento přístroj může být vybaven polarizovanou zásuvkou na napájení střídavým proudem. Tuto vidlici je možno zasunout do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud vidlici není možno zasunout do síťové zásuvky, obraťte se na opraváře elektrických zařízení se žádostí o výměnu vidlice. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou síťovou zástrčku s prodlužovacím síťovým kabelem, zásuvkou nebo jiným typem zástrčky, pokud vidlici není možno správně zasunout. Pokud budete potřebovat prodlužovací síťový kabel, použijte polarizovaný typ kabelu. 5. Zdroje napájení Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody. U výrobků, které jsou určeny pro napájení z baterií nebo jiných zdrojů napětí, se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze. 6. Přetěžování Nepřetěžujte zásuvky nebo prodlužovací kabely, protože by to mohlo vyústit v nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přetížené síťové zásuvky, prodlužovací 1

4 CZ kabely, roztřepený síťový napájecí kabel, poškozená nebo prasklá izolace a zástrčky jsou nebezpečné. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku ohně. Kabel pravidelně kontrolujte, a pokud objevíte známky poškození nebo stárnutí izolace, nechejte si jej vyměnit u svého servisního technika. 7. Ochrana síťového napájecího kabelu Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nemohl nikdo přecházet a šlapat na ně, aby nedošlo k jejich poškození o ostré předměty, na kterých spočívají, přičemž je třeba dbát zejména na možnost pohodlného přístupu k zásuvce ve zdi a k místu, kde síťový kabel vystupuje z přístroje. 8. Odvětrávání - Výřezy a otvory na skříňce přístroje slouží k odvětrávání a pro zajištění správného provozu přístroje a pro jeho ochranu před přehřátím. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd a podobný povrch. Tento přístroj nesmí být nainstalován jako zabudovaný (například do knihovničky nebo racku), pokud by nebylo zajištěno jeho dostatečné odvětrávání, nebo pokud by nebylo přihlédnuto k pokynům výrobce. 9. Doplňkové příslušenství Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je doporučeno výrobcem videopřístroje, protože by to mohlo mít za následek vznik různých nebezpečí. 10. Voda a vlhkost Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody například poblíž vany, výlevky nebo podobně, a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazénu. Upozornění: Dodržujte elektrické bezpečnostní předpisy. Jiná provozovaná zařízení nebo příslušenství napájená elektrickým napětím připojená k tomuto přístroji by měla být označena bezpečnostní certifikační značkou a neměla by být upravována, aby nedošlo k porušení bezpečnostních norem a nařízení. To vám pomůže eliminovat případná rizika, neboť případné úpravy mohou porušit bezpečnostní normy a nařízení. To vám pomůže předejít jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. 11. Příslušenství - Neumisťujte tento videopřístroj na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu přístroje na zem, což může způsobit vážné poranění dětí nebo dospělých osob, a navíc se může videopřístroj vážně poškodit. Při provozu videopřístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek, specifikovaný výrobcem přístroje, nebo prodávaný s videopřístrojem. Jakékoliv upevnění nebo montáž přístroje musí být provedena v souladu s pokyny výrobce, přičemž by mělo být použito příslušenství pro upevnění přístroje, doporučené výrobcem. Kombinace videopřístroje a vozíku by měla být posunována s maximální opatrností. Prudké zastávky, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení vozíku s přístrojem. Poznámky pro instalátora systému kabelové televize (CATV): Je třeba věnovat pozornost Části směrnic NEC (National Electrical Code), které poskytují návod pro správné uzemnění a zejména specifikují, že uzemnění kabelu má být připojeno k uzemňovacímu systému budovy, a to (podle možnosti) co nejblíže bodu vstupu kabelu do budovy. 12. Uzemnění venkovní antény Pokud je k tomuto přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, je třeba zajistit uzemnění této antény nebo kabelového systému, aby byla poskytnuta určitá ochrana před vlivy napěťových špiček a vznikem statických nábojů. Informace o této problematice jsou obsaženy v Části 810 normy NEC (National Electrical Code ANSI/ NFPA (Část 54 kanadské normy), přičemž tato norma obsahuje popis správného uzemnění stožáru a podpůrného zařízení, uzemnění anténního napáječe k anténní vybíjecí jednotce, velikosti uzemňovacích vodičů, umístění anténní vybíjecí jednotky, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky na uzemňovací elektrodu. 13. Vedení vysokého napětí - Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti vedení vysokého napětí nebo jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na takové vedení vysokého napětí nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému by měla být dodržována mimořádná opatr- 2

5 CZ nost, aby nedošlo k doteku s takovým vedením vysokého napětí nebo obvodem, protože následky tohoto kontaktu by mohly být osudné. Instalace venkovní antény může být nebezpečná a měla by být prováděna profesionálem, odborníkem na instalace antén. Použití 14. Čištění - Před čištěním tohoto videozařízení odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Pro čištění nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký hadřík. 15. Objekty by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo by mohly tato místa zkratovat, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte polití tohoto videopřístroje jakoukoli tekutinou. 16. Atmosférická elektřina a blesky Jako další bezpečnostní opatření a ochrana tohoto výrobku je doporučeno při bouřkách s blesky nebo v situacích, kdy nebude přístroj pod dohledem, nebo nebude dlouho používán, odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a připojené anténní kabely. Tak se předejde poškození výrobku v důsledku blesku a přepěťových špiček v napájecím napětí. 17. Údržba Nepokoušejte se o údržbu tohoto videopřístroje svépomocí, protože otevření skříňky nebo demontáž krytů vede k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. 18. Podmínky vyžadující servis Pokud nastanou následující podmínky, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a svěřte servis kvalifikovanému servisnímu technikovi: A. Jestliže došlo k poškození síťového napájecího kabelu nebo zástrčky. B. Došlo-li k polití videopřístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostal nějaký předmět. C. Pokud byl videopřístroj vystaven působení deště nebo vody. D. Pokud tento výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně. Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze. Jakékoli nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození videopřístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje, E. Pokud byl tento výrobek vystaven pádu nebo došlo k poškození jeho skříňky. F. Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu. 19. Náhradní díly - Jsou-li při opravě přístroje třeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem přístroje nebo díly které mají stejné technické parametry jako originální díly. Použitím náhradních dílů specifikovaných výrobcem přístroje předejdete vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nehodám. 20. Bezpečnostní kontrola - Po ukončení jakéhokoli servisu nebo opravy videopřístroje se obraťte na servisního technika se žádostí o provedení bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem, která prokáže, že přístroj je v bezpečném a provozuschopném stavu. 21. Montáž na zeď nebo na strop - Tento výrobek je možno namontovat na zeď nebo na strop pouze způsobem, který je doporučen výrobcem přístroje. 22. Horko - Tento přístroj musí být umístěn mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo. 3

6 ÚVOD CZ PŘEDNÍ PANEL Displej Indikátor stavu přístroje Senzor dálkového ovládání USB USB konektor Tlačítko Standby (Pohotovostní režim) ZADNÍ PANEL Vstup RF pro externí anténu Výstup Koaxiální digitální zvuk Konektor TV Scart pro připojení k televizoru Síťový kabel RF IN RF OUT COAXIAL TV SCART VCR SCART Výstup RF pro externí zařízení Konektor VCR Scart pro připojení k videorekordéru 4

7 CZ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STANDBY (Pohotovostní režim) (zapnutí set-top boxu a přepnutí do pohotovostního režimu Standby) 2 PAUSE/PLAY (Pauza/Přehrávání) 3 Vyhledávání vzad/vpřed 4 Tlačítko Menu (Nabídka) (otevření a zavření obrazovky nabídky) 5 Tlačítka CH+/CH- (Další/předchozí kanál)/ VOL+/VOL- (Zvýšení/snížení hlasitosti) (Směrová tlačítka se používají pro navigaci v nabídkách) - Tlačítko OK (Potvrzení výběru v rámci nabídky) 6 RECORD (Nahrávání) (Nahrávání aktuálního televizního programu prostřednictvím slotu USB) Numerická klávesnice (Zadávání numerických hodnot a volba čísel kanálů) 8 DEVICE (Zařízení) (Změna pracovní části pevného disku) 9 FAVORITE (Oblíbené) (Otevření seznamu oblíbených kanálů - Favorite) q; TELETEXT (Otevření Teletextu) qa DIGEST (Zapnutí multi náhledu všech dostupných programů) qs SUBTITLE (Titulky) (Zapnutí a vypnutí titulků) qd AUDIO (Zvuk) (Výběr zvukového doprovodu: Levý kanál/pravý kanál/stereo/mono) qf MUTE (Ztlumení) (Vypnutí zvukového výstupu) qg Přeskočení vpřed/vzad na následující/ předchozí multimediální soubory nebo fotografie qh STOP (Zastavit) qj EXIT (Ukončit) (Opuštění nabídky) qk TIMESHIFT (Časový posun) (Aktivace funkce časového posunu) ql EPG (Elektronický programový průvodce) (Otevření nabídky EPG) w; RECALL (Vyvolat) (Přepnutí na předchozí kanál) wa FILE (Soubor) (Otevření seznamu souborů nahrávek) ws REPEAT (Opakování) (Volba režimu přehrávání a opakování) wd INFO (Informace) (Stiskněte pro informace o aktuálním programu/průvodce ovládáním) wf TV/RADIO (Televizor/rádio) (Přepínání mezi režimy televizoru a radiopřijímače) wg ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko (Pro interaktivní funkce/tlačítka funkcí vnořené nabídky) 5

8 CZ ZAPOJENÍ SYSTÉMU Existuje mnoho různých typů televizorů/videorekordérů a dalších zařízení, která můžete připojit k tomuto DVB-T přijímači. V tomto návodu k obsluze naleznete nejběžnější způsoby připojení k vašemu zařízení. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU Anténa Kabel RF R F IN R F O UT C O A X IA L TV S CAR T VCR S CAR T TV Kabel RF Kabel Scart PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU TV SCART RF IN RF OUT VCR SCART COAXIAL Kabel Scart Kabel RF VCR Vid eo Cassett e Record er Kabel RF PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU Koaxiální kabel Hi-Fi TV SCART RF IN 6 RF OUT COAXIAL VCR SCART

9 CZ ZAČÍNÁME PRVNÍ ZAPNUTÍ 1 Zapněte svůj televizor a zvolte vstup SCART (tlačítkem AV nebo podobným tlačítkem na dálkovém ovladači televizoru). 2 Připojte DVB-T příjímač k síťovému napájení. Indikátor napájení na panelu se rozsvítí zeleně. Poté se objeví nabídka PRVNÍ INSTALACE. Stiskněte levé a pravé tlačítko pro volbu položky JAZYK OSD a OBLAST. 3 Stiskněte tlačítko OK pro spuštění první instalace. Zobrazí se následující zpráva. 4 Stiskněte levé a pravé tlačítko pro zvýraznění hodnoty ANO a pak stiskněte tlačítko OK. Systém začne vyhledávat všechny dostupné rozhlasové a televizní stanice. INSTALACE 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍHO MENU. 2 Stiskněte tlačítko OK pro zvýraznění položky DIGITÁLNÍ TV (Digitální televizní vysílání). 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr položky INSTALACE a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 7

10 CZ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky INSTALACE. 3 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ. MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Zvolte položku MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. 2 Stiskněte tlačítko VPRAVO pro výběr seznamu NÁZEV KANÁLU. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění čísla. 4 Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení názvu kanálu. Signál REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. 3 Zobrazí se nabídka REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. Stiskněte numerická tlačítka pro volbu položky POČÁTEČNÍ FREK. (khz). 4 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky KONEČNÁ FREK. (khz) a zadejte frekvenci. 5 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky ŠÍŘKA PÁSMA. Tlačítkem VPRAVO zvolte hodnotu položky ŠÍŘKA PÁSMA. 6 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. POZNÁMKA Po zvolení položky OBLAST lze změnit frekvenci a šířku pásma. Vyberte nabídku NASTAVENÍ, nastavte položku OBLAST v části NASTAVENÍ SYSTÉMU nebo vyberte položku OBLAST při inicializaci set-top boxu. 8

11 CZ OBSLUHA SPRÁVCE KANÁLŮ Změna kanálu 1 Výběr podle seznamu SEZNAM KANÁLŮ Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky RYCHLÝ VÝBĚR. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro volbu kanálu. Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení navigačního okna. Prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. 2 Výběr prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO PROGRAMOVÉHO PRŮVODCE (EPG) Stiskněte tlačítko EPG (Elektronický programový průvodce) pro zobrazení okna EPG. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro volbu kanálu. Stiskněte tlačítko INFO (Informace) pro zobrazení navigačního okna. Prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. 3 Výběr podle čísla Zadejte číslo kanálu v seznamu přímo stisknutím numerického tlačítka na dálkovém ovladači pro výběr požadovaného kanálu. Organizování kanálů 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte třikrát tlačítko OK pro vstup do položky ORGANIZÁTOR KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr kanálu, který chcete organizovat. 4 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. ČERVENÉ tlačítko: Pro výběr oblíbených položek (FAV) MODRÉ tlačítko: Pro výběr funkce ZAMKNOUT ŽLUTÉ tlačítko: Pro výběr funkce PŘESUNOUT ZELENÉ tlačítko: Pro výběr funkce SMAZAT 9

12 Třídění kanálů CZ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko CH+/CH- (Další/předchozí kanál) pro výběr položky TŘÍDENÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do okna TŘÍDENÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. POZNÁMKA Výchozí heslo pro funkce ZAMKNOUT a SMAZAT je Hlavní heslo je SESKUPENÍ KANÁLŮ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky SESKUPENÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky SESKUPENÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr kanálu. 6 Stiskněte numerické tlačítko pro výběr skupiny vybraného kanálu. 7 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. EDITACE KANÁLŮ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky EDITOVAT KANÁL. 4 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky EDITOVAT KANÁL. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr kanálu. 6 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. 10

13 CZ FUNKCE SMAZAT VŠE 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky SMAZAT VŠE. 4 Stiskněte tlačítko OK, aby se zobrazilo okno pro zadání hesla, a zadejte heslo. Hlavní heslo je Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. NAHRÁVÁNÍ Stisknutím tlačítka RECORD (Nahrávání) můžete na pevný disk, připojený k přístroji nahrát aktuální televizní program. Nahrávat můžete rovněž na USB flash disk. Stiskněte tlačítko STOP (zastavit) pro zobrazení interaktivního okna a zvolte, zda chcete nahrávání zastavit. POZNÁMKA Před nahráváním je nutno k přístroji připojit pevný disk prostřednictvím slotu USB (tento přístroj podporuje u pevného disku pouze souborový formát FAT16 nebo FAT32). Stabilita připojení prostřednictvím rozhraní USB 2.0 byla testována u disků značek PCI, NUSLIM-NEC CHIP, Moving Star, AL cormicro, SAMSUNG a HITACHI. Některé pevné disky nemusí být možno pro nahrávání použít. Před nahráváním zkontrolujte, zda je na pevném disku dostatek volného prostoru. Pokud v průběhu nahrávání dojde k výpadku napájení, může se vyskytnout chyba diskového oddílu. Pro vyřešení tohoto stavu bude třeba pevný disk opravit nebo naformátovat. NASTAVENÍ SYSTÉMU Řadu parametrů tohoto přístroje lze nastavovat podle okolností a vašich požadavků. Obrazovku nabídky NASTAVENÍ lze zpřístupnit z HLAVNÍ NABÍDKY. Nabídka NASTAVENÍ obsahuje položky OSD NASTAVENÍ, TV NASTAVENÍ, NASTAVENÍ SYSTÉMU, ČAS, ČASOVAČ ZAPNUTÍ, RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Veškerá nastavení budou účinná po opuštění hlavní nabídky. OSD NASTAVENÍ Tato nabídka umožňuje nastavení nabídky na obrazovce (OSD) na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky OSD NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. POZNÁMKA Pokud je zapnuta položka ČAS NA OSD, je automaticky vypnuta funkce titulků. 11

14 CZ TV NASTAVENÍ Tato nabídka umožňuje nastavení kvality obrazu na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky TV NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. NASTAVENÍ SYSTÉMU Tato nabídka umožňuje nastavení základních možností systému na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. ČAS Tato nabídka umožňuje nastavení času na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky ČAS a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. ČASOVAČ ZAPNUTÍ Tato nabídka umožňuje nastavení informací nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ na základě preferencí uživatele. Existují tři možnosti, jak vstoupit do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. Vstup prostřednictvím HLAVNÍ NABÍDKY: 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky DIGITÁLNÍ TV. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky NASTAVENÍ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky NASTAVENÍ. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr položky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. 6 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. 12

15 CZ 7 Stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro výběr požadované možnosti. 8 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 9 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. Vstup prostřednictvím EPG (Elektronický programový průvodce): 1 Stiskněte tlačítko EPG (Elektronický programový průvodce) pro zobrazení okna EPG. 2 Stiskněte tlačítko VLEVO pro náhled na programovou událost. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr události. 4 Stiskněte MODRÉ tlačítko pro vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. Vstup prostřednictvím MODRÉHO tlačítka: 1 Stiskněte MODRÉ tlačítko pro přímý vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. POZNÁMKA Po dokončení vašeho nastavení musíte opustit všechny nabídky, aby systém vaše nastavení uložil. RODIČOVSKÝ ZÁMEK Tato nabídka umožňuje nastavení RODIČOVSKÉHO ZÁMKU na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky RODIČOVSKÝ ZÁMEK. 2 Vložte správné heslo na numerické klávesnici dálkového ovladače. POZNÁMKA Výchozí heslo pro funkce ZAMKNOUT a SMAZAT je Hlavní heslo je

16 CZ NÁSTROJE AKTUALIZACE SOFTWARU Tento přístroj nabízí uživatelskou funkci pro aktualizaci verze softwaru přístroje prostřednictvím zařízení USB. 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU přístroje. 2 Stiskněte tlačítko OK pro výběr položky DIGITÁLNÍ TV. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr položky AKTUALIZACE SOFTWARU. 4 Stiskněte tlačítko OK pro zadání přístupové cesty a vyberte správný aktualizační soubor. 5 Stiskněte tlačítko OK pro aktualizaci. K dispozici je rovněž uživatelská funkce pro AKTUALIZACI a ULOŽENÍ dat o kanálech prostřednictvím zařízení USB. 1 Zvýrazněte položku STÁHNOUT DATA O KANÁLECH a stiskněte tlačítko OK pro stažení seznamu kanálů s názvem channel data.bin v zařízení USB. 2 Zvýrazněte položku ODESLAT DATA O KANÁLECH, stiskněte tlačítko OK pro zadání zařízení USB a vyberte soubor channel data.bin a pak stiskněte tlačítko OK pro odeslání seznamu kanálů do paměti flash. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Tato funkce umožňuje resetování přístroje na tovární nastavení a smazání všech existujících kanálů. 1 Přejděte do nabídky DIGITÁLNÍ TV, zvolte položku TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko OK; poté budete požádáni o zadání hesla. 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte správné heslo (hlavní heslo je 8888 ), aby se zobrazilo okno s potvrzením. VERZE 14 3 Zvolte hodnotu ANO pro potvrzení, aby se set-top box vrátil zpět k továrnímu nastavení, a aby se smazaly všechny kanály. Zvolte hodnotu NE, nechcete-li, aby se přístroj vrátil zpět k továrnímu nastavení. 4 Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení. V nabídce VERZE se zobrazují hardwarové a softwarové informace o přístroji. 1 Přejděte do nabídky DIGITÁLNÍ TV, zvolte položku VERZE a stiskněte tlačítko OK, aby se zobrazilo okno VERZE.

17 CZ HRY Tato funkce umožňuje hraní her. 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro zobrazení HLAVNÍ NABÍDKY, posuňte kurzor na položku HRY a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky PŮVODNÍ HRY. Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení. PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ Tato funkce umožňuje přehrávání obrazových nebo zvukových souborů či fotografií z portu USB. PŘEHRÁVÁNÍ FILMU 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku FILM. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným obrazovým souborům. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných obrazových souborů. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku HUDBA. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným zvukovým souborům. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných zvukových souborů. PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku FOTOGRAFIE. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným souborům fotografií. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných souborů fotografií. POZNÁMKA Stiskněte jednou ČERVENÉ tlačítko a pak stiskněte tlačítko nebo, budete-li chtít zvětšit fotografii na násobek 2, 3, 4 nebo 1/2, 1/3, 1/4. 15

18 SPRÁVCE DISKU 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. Zvolte položku SPRÁVCE DISKU. Zobrazí se okno SPRÁVCE DISKU. 2 Tlačítky NAHORU nebo DOLŮ vyberte požadované soubory. Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro výběr funkce přehrávání, smazání jednoho nebo smazání všech souborů. CZ DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ. Stiskněte tlačítko OK pro Chcete naformátovat vstup do nabídky DISKOVÝ tento diskový oddíl?? ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ Ano Ne a posuňte kurzor, aby byl zvýrazněn požadovaný pevný disk (HDD). 3 Stiskněte tlačítko OK pro naformátování diskového oddílu. POZNÁMKA Před přehráváním multimediálních souborů zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno zařízení USB. Při zvolení položky FILM bude přístroj přehrávat pouze obrazové soubory nebo nahrané soubory. Při zvolení položky HUDBA/FOTOGRAFIE bude přístroj přehrávat pouze zvukové soubory nebo soubory fotografií. Funkce SPRÁVCE DISKU může pracovat pouze s nahranými soubory. Přístroj nepodporuje přehrávání souborů ve formátu WMA. TIME SHIFT Po připojení externího pevného disku nebo USB flash disku k portu USB získáte možnost přístupu k funkci TIME SHIFT vysílaného programu. Pozastavte vysílaný program, budete-li chtít v jeho sledování pokračovat později (TIME SHIFT) Nahrávejte s funkcí TIME SHIFT. Po vyčerpání dostupného prostoru na pevném disku / USB flash diskuse operace nahrávání zastaví. 16

19 CZ TIME SHIFT Zahájení Funkci TIME SHIFT lze aktivovat v režimu sledování stisknutím tlačítka TIME SHIFT. Zvláštní režimy V průběhu přehrávání lze provádět následující činnosti: Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) spustit/pozastavit přehrávání. Stisknutím tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ VPŘED spustit vyhledávání vpřed v průběhu přehrávání. Stisknutím tlačítka VZHLEDÁVÁNÍ VZAD spustit vyhledávání vzad v průběhu přehrávání. Zastavení operace TIME SHIFT Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení operace TIME SHIFT. Poté se zobrazí potvrzovací okno s dotazem, zda chcete uložit vyrovnávací paměť nebo nikoli. Zvolte možnost ANO pro nahrání vyrovnávací paměti funkce TIME SHIFT. Zvolte možnost NE pro přepnutí do režimu zobrazení aktuálního programu. Chcete vložit data z bufferu na disk? 17

20 CZ ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ V některých oblastech může být digitální pozemní signál slabý. V tomto případě je vhodné, použijete-li anténu s integrovaným předzesilovačem, abyste mohli sledovat i kanály se slabším signálem. Problém Možná příčina Co dělat Nesvítí indikátor pohotovostního režimu (Standby). Je odpojen síťový napájecí kabel. Spálená síťová pojistka. Zkontrolujte síťový napájecí kabel. Zkontrolujte pojistku. Nenalezen žádný signál. Anténa je odpojena. Zkontrolujte anténní vodič. Anténa je poškozená/chybně Zkontrolujte anténu. nasměrovaná. Mimo oblast digitálního signálu. Poraďte se s prodejcem. Žádný obraz nebo zvuk. Naladěno na digitální kanál Přepněte na jiný kanál (program). teletextu. Zpráva o zašifrování kanálu. Kanál (program) je zašifrovaný. Zvolte alternativní kanál (program). Žádná reakce na dálkový ovladač. Zapomněli jste uzamykací kód kanálu. Zapomněli jste uzamykací kód nabídky. Dálkový ovladač neumožňuje ovládání tohoto přístroje. Po přemístění přístroje do jiné místnosti není možno přijímat žádné signály digitálního vysílání. Přístroj je vypnutý. Dálkový ovladač není správně nasměrován. Přední panel je zakrytý nějakou překážkou. Vybité baterie v dálkovém ovladači. (1) Baterie dálkového ovladače je třeba vyměnit. (2) V cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem je nějaká překážka. Anténní přívod nyní možná prochází distribučním systémem, který snižuje sílu digitálního signálu, vstupujícího do tohoto přístroje. Připojte přístroj do sítě a zapněte jej. Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel. Prověřte, zda v cestě nejsou nějaké překážky. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Proveďte novou instalaci kanálů (programů), aby se uzamčení kanálů (programů) zrušilo. Obraťte se na zákaznickou linku (help line). (1) Vyměňte baterie. (2) Zkontrolujte, zda v cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem není nějaká překážka. Zkuste použít přímé připojení od antény. 18

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk. uživatelský manuál. www.evolve.cz

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk. uživatelský manuál. www.evolve.cz EVOLVE Electra DVB-T rekordér se záznamem na USB disk uživatelský manuál www.evolve.cz Bezpečnostní informace Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tuto jednotku dešti ani

Více

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk EVOLVEO Electra DVB-T rekordér se záznamem na USB disk www.evolveo.eu Bezpečnostní informace Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tuto jednotku dešti ani vlhku. Výstraha:

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

DVBT218PVR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DVBT218PVR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVBT218PVR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Digitální přijímač pozemní televize Digitálny prijímač pozemnej televízie DVB Terrestrial Receiver DůleŽité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Více

HD DVB-T přijímač s PVR DVT 1250 HD PVR NÁVOD K OBSLUZE

HD DVB-T přijímač s PVR DVT 1250 HD PVR NÁVOD K OBSLUZE HD DVB-T přijímač s PVR DVT 1250 HD PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL ZE-DVBT40 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL UŽivatelská příručka GERMAN/English CZ Obsah OBSAH... VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ... bezpečnostní pokyny... ZAPOJENÍ... připojení a umístění antén...

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Nestavte přístroj do skříněk bez větrání ani na povrch zařízení, které vydávají teplo.

Nestavte přístroj do skříněk bez větrání ani na povrch zařízení, které vydávají teplo. DVBT231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ PRIJÍMAČ DIGITÁLNEHO VYSIELANIA DVB-T RECEIVER Bezpečnostní opatření Přečtěte si pozorně

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více