DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

2 CZ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 1 ÚVOD... 4 PŘEDNÍ PANEL...4 ZADNÍ PANEL... 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 5 ZAPOJENÍ SYSTÉMU... 6 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU... 6 PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU... 6 PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU... 6 ZAČÍNÁME... 7 PRVNÍ ZAPNUTÍ... 7 INSTALACE... 7 MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ... 8 REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ... 8 OBSLUHA... 9 SPRÁVCE KANÁLŮ... 9 NAHRÁVÁNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU OSD NASTAVENÍ TV NASTAVENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU ČAS ČASOVAČ ZAPNUTÍ RODIČOVSKÝ ZÁMEK NÁSTROJE AKTUALIZACE SOFTWARU TOVÁRNÍ NASTAVENÍ VERZE HRY...15 PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ PŘEHRÁVÁNÍ FILMU PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ SPRÁVCE DISKU DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ TIME SHIFT TIME SHIFT ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI... 20

3 CZ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEROZEBÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, neodnímejte kryt přístroje (nebo zadní panel). Veškerý servis svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Symbol blesku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může zakládat důvod rizika úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na existenci důležité dokumentace pro obsluhu a údržbu (servis), která patří k příslušenství přístroje. VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRA- ZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIRO- KOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Chraňte přístroj před postříkáním nebo politím jakoukoli tekutinou a rovněž zabraňte pokládání nádob s tekutinami, jako jsou například vázy a podobně, na přístroj. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kromě pečlivého dodržování norem kvality při výrobě tohoto videozařízení je hlavním faktorem při konstrukci každého přístroje otázka bezpečnosti. Bezpečnost je však otázkou vaší zodpovědnosti. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které vám pomohou při zajištění vašeho požitku při správném používání tohoto videozařízení a doplňkového příslušenství. Tyto bezpečnostní pokyny si prosím přečtěte před používáním tohoto videozařízení a při jeho provozu je pečlivě dodržujte. Instalace 1. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto pokyny - Před zahájením provozu tohoto videozařízení je třeba, abyste si přečetli veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu. Dodržujte veškeré uvedené pokyny pro provoz přístroje. 2. Ponechejte si tyto pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu byste si měli ponechat pro použití v budoucnu. 3. Dodržujte všechna varování. Je třeba vzít v úvahu veškerá varování, uvedená na tomto výrobku a v tomto návodu k obsluze. 4. Polarizace. Tento přístroj může být vybaven polarizovanou zásuvkou na napájení střídavým proudem. Tuto vidlici je možno zasunout do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud vidlici není možno zasunout do síťové zásuvky, obraťte se na opraváře elektrických zařízení se žádostí o výměnu vidlice. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou síťovou zástrčku s prodlužovacím síťovým kabelem, zásuvkou nebo jiným typem zástrčky, pokud vidlici není možno správně zasunout. Pokud budete potřebovat prodlužovací síťový kabel, použijte polarizovaný typ kabelu. 5. Zdroje napájení Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody. U výrobků, které jsou určeny pro napájení z baterií nebo jiných zdrojů napětí, se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze. 6. Přetěžování Nepřetěžujte zásuvky nebo prodlužovací kabely, protože by to mohlo vyústit v nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přetížené síťové zásuvky, prodlužovací 1

4 CZ kabely, roztřepený síťový napájecí kabel, poškozená nebo prasklá izolace a zástrčky jsou nebezpečné. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku ohně. Kabel pravidelně kontrolujte, a pokud objevíte známky poškození nebo stárnutí izolace, nechejte si jej vyměnit u svého servisního technika. 7. Ochrana síťového napájecího kabelu Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nemohl nikdo přecházet a šlapat na ně, aby nedošlo k jejich poškození o ostré předměty, na kterých spočívají, přičemž je třeba dbát zejména na možnost pohodlného přístupu k zásuvce ve zdi a k místu, kde síťový kabel vystupuje z přístroje. 8. Odvětrávání - Výřezy a otvory na skříňce přístroje slouží k odvětrávání a pro zajištění správného provozu přístroje a pro jeho ochranu před přehřátím. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd a podobný povrch. Tento přístroj nesmí být nainstalován jako zabudovaný (například do knihovničky nebo racku), pokud by nebylo zajištěno jeho dostatečné odvětrávání, nebo pokud by nebylo přihlédnuto k pokynům výrobce. 9. Doplňkové příslušenství Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je doporučeno výrobcem videopřístroje, protože by to mohlo mít za následek vznik různých nebezpečí. 10. Voda a vlhkost Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody například poblíž vany, výlevky nebo podobně, a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazénu. Upozornění: Dodržujte elektrické bezpečnostní předpisy. Jiná provozovaná zařízení nebo příslušenství napájená elektrickým napětím připojená k tomuto přístroji by měla být označena bezpečnostní certifikační značkou a neměla by být upravována, aby nedošlo k porušení bezpečnostních norem a nařízení. To vám pomůže eliminovat případná rizika, neboť případné úpravy mohou porušit bezpečnostní normy a nařízení. To vám pomůže předejít jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. 11. Příslušenství - Neumisťujte tento videopřístroj na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu přístroje na zem, což může způsobit vážné poranění dětí nebo dospělých osob, a navíc se může videopřístroj vážně poškodit. Při provozu videopřístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek, specifikovaný výrobcem přístroje, nebo prodávaný s videopřístrojem. Jakékoliv upevnění nebo montáž přístroje musí být provedena v souladu s pokyny výrobce, přičemž by mělo být použito příslušenství pro upevnění přístroje, doporučené výrobcem. Kombinace videopřístroje a vozíku by měla být posunována s maximální opatrností. Prudké zastávky, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení vozíku s přístrojem. Poznámky pro instalátora systému kabelové televize (CATV): Je třeba věnovat pozornost Části směrnic NEC (National Electrical Code), které poskytují návod pro správné uzemnění a zejména specifikují, že uzemnění kabelu má být připojeno k uzemňovacímu systému budovy, a to (podle možnosti) co nejblíže bodu vstupu kabelu do budovy. 12. Uzemnění venkovní antény Pokud je k tomuto přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, je třeba zajistit uzemnění této antény nebo kabelového systému, aby byla poskytnuta určitá ochrana před vlivy napěťových špiček a vznikem statických nábojů. Informace o této problematice jsou obsaženy v Části 810 normy NEC (National Electrical Code ANSI/ NFPA (Část 54 kanadské normy), přičemž tato norma obsahuje popis správného uzemnění stožáru a podpůrného zařízení, uzemnění anténního napáječe k anténní vybíjecí jednotce, velikosti uzemňovacích vodičů, umístění anténní vybíjecí jednotky, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky na uzemňovací elektrodu. 13. Vedení vysokého napětí - Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti vedení vysokého napětí nebo jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na takové vedení vysokého napětí nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému by měla být dodržována mimořádná opatr- 2

5 CZ nost, aby nedošlo k doteku s takovým vedením vysokého napětí nebo obvodem, protože následky tohoto kontaktu by mohly být osudné. Instalace venkovní antény může být nebezpečná a měla by být prováděna profesionálem, odborníkem na instalace antén. Použití 14. Čištění - Před čištěním tohoto videozařízení odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Pro čištění nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký hadřík. 15. Objekty by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo by mohly tato místa zkratovat, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte polití tohoto videopřístroje jakoukoli tekutinou. 16. Atmosférická elektřina a blesky Jako další bezpečnostní opatření a ochrana tohoto výrobku je doporučeno při bouřkách s blesky nebo v situacích, kdy nebude přístroj pod dohledem, nebo nebude dlouho používán, odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a připojené anténní kabely. Tak se předejde poškození výrobku v důsledku blesku a přepěťových špiček v napájecím napětí. 17. Údržba Nepokoušejte se o údržbu tohoto videopřístroje svépomocí, protože otevření skříňky nebo demontáž krytů vede k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. 18. Podmínky vyžadující servis Pokud nastanou následující podmínky, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a svěřte servis kvalifikovanému servisnímu technikovi: A. Jestliže došlo k poškození síťového napájecího kabelu nebo zástrčky. B. Došlo-li k polití videopřístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostal nějaký předmět. C. Pokud byl videopřístroj vystaven působení deště nebo vody. D. Pokud tento výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně. Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze. Jakékoli nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození videopřístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje, E. Pokud byl tento výrobek vystaven pádu nebo došlo k poškození jeho skříňky. F. Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu. 19. Náhradní díly - Jsou-li při opravě přístroje třeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem přístroje nebo díly které mají stejné technické parametry jako originální díly. Použitím náhradních dílů specifikovaných výrobcem přístroje předejdete vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nehodám. 20. Bezpečnostní kontrola - Po ukončení jakéhokoli servisu nebo opravy videopřístroje se obraťte na servisního technika se žádostí o provedení bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem, která prokáže, že přístroj je v bezpečném a provozuschopném stavu. 21. Montáž na zeď nebo na strop - Tento výrobek je možno namontovat na zeď nebo na strop pouze způsobem, který je doporučen výrobcem přístroje. 22. Horko - Tento přístroj musí být umístěn mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo. 3

6 ÚVOD CZ PŘEDNÍ PANEL Displej Indikátor stavu přístroje Senzor dálkového ovládání USB USB konektor Tlačítko Standby (Pohotovostní režim) ZADNÍ PANEL Vstup RF pro externí anténu Výstup Koaxiální digitální zvuk Konektor TV Scart pro připojení k televizoru Síťový kabel RF IN RF OUT COAXIAL TV SCART VCR SCART Výstup RF pro externí zařízení Konektor VCR Scart pro připojení k videorekordéru 4

7 CZ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STANDBY (Pohotovostní režim) (zapnutí set-top boxu a přepnutí do pohotovostního režimu Standby) 2 PAUSE/PLAY (Pauza/Přehrávání) 3 Vyhledávání vzad/vpřed 4 Tlačítko Menu (Nabídka) (otevření a zavření obrazovky nabídky) 5 Tlačítka CH+/CH- (Další/předchozí kanál)/ VOL+/VOL- (Zvýšení/snížení hlasitosti) (Směrová tlačítka se používají pro navigaci v nabídkách) - Tlačítko OK (Potvrzení výběru v rámci nabídky) 6 RECORD (Nahrávání) (Nahrávání aktuálního televizního programu prostřednictvím slotu USB) Numerická klávesnice (Zadávání numerických hodnot a volba čísel kanálů) 8 DEVICE (Zařízení) (Změna pracovní části pevného disku) 9 FAVORITE (Oblíbené) (Otevření seznamu oblíbených kanálů - Favorite) q; TELETEXT (Otevření Teletextu) qa DIGEST (Zapnutí multi náhledu všech dostupných programů) qs SUBTITLE (Titulky) (Zapnutí a vypnutí titulků) qd AUDIO (Zvuk) (Výběr zvukového doprovodu: Levý kanál/pravý kanál/stereo/mono) qf MUTE (Ztlumení) (Vypnutí zvukového výstupu) qg Přeskočení vpřed/vzad na následující/ předchozí multimediální soubory nebo fotografie qh STOP (Zastavit) qj EXIT (Ukončit) (Opuštění nabídky) qk TIMESHIFT (Časový posun) (Aktivace funkce časového posunu) ql EPG (Elektronický programový průvodce) (Otevření nabídky EPG) w; RECALL (Vyvolat) (Přepnutí na předchozí kanál) wa FILE (Soubor) (Otevření seznamu souborů nahrávek) ws REPEAT (Opakování) (Volba režimu přehrávání a opakování) wd INFO (Informace) (Stiskněte pro informace o aktuálním programu/průvodce ovládáním) wf TV/RADIO (Televizor/rádio) (Přepínání mezi režimy televizoru a radiopřijímače) wg ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko (Pro interaktivní funkce/tlačítka funkcí vnořené nabídky) 5

8 CZ ZAPOJENÍ SYSTÉMU Existuje mnoho různých typů televizorů/videorekordérů a dalších zařízení, která můžete připojit k tomuto DVB-T přijímači. V tomto návodu k obsluze naleznete nejběžnější způsoby připojení k vašemu zařízení. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU Anténa Kabel RF R F IN R F O UT C O A X IA L TV S CAR T VCR S CAR T TV Kabel RF Kabel Scart PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU TV SCART RF IN RF OUT VCR SCART COAXIAL Kabel Scart Kabel RF VCR Vid eo Cassett e Record er Kabel RF PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU Koaxiální kabel Hi-Fi TV SCART RF IN 6 RF OUT COAXIAL VCR SCART

9 CZ ZAČÍNÁME PRVNÍ ZAPNUTÍ 1 Zapněte svůj televizor a zvolte vstup SCART (tlačítkem AV nebo podobným tlačítkem na dálkovém ovladači televizoru). 2 Připojte DVB-T příjímač k síťovému napájení. Indikátor napájení na panelu se rozsvítí zeleně. Poté se objeví nabídka PRVNÍ INSTALACE. Stiskněte levé a pravé tlačítko pro volbu položky JAZYK OSD a OBLAST. 3 Stiskněte tlačítko OK pro spuštění první instalace. Zobrazí se následující zpráva. 4 Stiskněte levé a pravé tlačítko pro zvýraznění hodnoty ANO a pak stiskněte tlačítko OK. Systém začne vyhledávat všechny dostupné rozhlasové a televizní stanice. INSTALACE 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍHO MENU. 2 Stiskněte tlačítko OK pro zvýraznění položky DIGITÁLNÍ TV (Digitální televizní vysílání). 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr položky INSTALACE a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 7

10 CZ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky INSTALACE. 3 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ. MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Zvolte položku MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. 2 Stiskněte tlačítko VPRAVO pro výběr seznamu NÁZEV KANÁLU. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění čísla. 4 Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení názvu kanálu. Signál REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. 3 Zobrazí se nabídka REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. Stiskněte numerická tlačítka pro volbu položky POČÁTEČNÍ FREK. (khz). 4 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky KONEČNÁ FREK. (khz) a zadejte frekvenci. 5 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky ŠÍŘKA PÁSMA. Tlačítkem VPRAVO zvolte hodnotu položky ŠÍŘKA PÁSMA. 6 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. POZNÁMKA Po zvolení položky OBLAST lze změnit frekvenci a šířku pásma. Vyberte nabídku NASTAVENÍ, nastavte položku OBLAST v části NASTAVENÍ SYSTÉMU nebo vyberte položku OBLAST při inicializaci set-top boxu. 8

11 CZ OBSLUHA SPRÁVCE KANÁLŮ Změna kanálu 1 Výběr podle seznamu SEZNAM KANÁLŮ Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky RYCHLÝ VÝBĚR. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro volbu kanálu. Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení navigačního okna. Prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. 2 Výběr prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO PROGRAMOVÉHO PRŮVODCE (EPG) Stiskněte tlačítko EPG (Elektronický programový průvodce) pro zobrazení okna EPG. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro volbu kanálu. Stiskněte tlačítko INFO (Informace) pro zobrazení navigačního okna. Prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. 3 Výběr podle čísla Zadejte číslo kanálu v seznamu přímo stisknutím numerického tlačítka na dálkovém ovladači pro výběr požadovaného kanálu. Organizování kanálů 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte třikrát tlačítko OK pro vstup do položky ORGANIZÁTOR KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr kanálu, který chcete organizovat. 4 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. ČERVENÉ tlačítko: Pro výběr oblíbených položek (FAV) MODRÉ tlačítko: Pro výběr funkce ZAMKNOUT ŽLUTÉ tlačítko: Pro výběr funkce PŘESUNOUT ZELENÉ tlačítko: Pro výběr funkce SMAZAT 9

12 Třídění kanálů CZ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko CH+/CH- (Další/předchozí kanál) pro výběr položky TŘÍDENÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do okna TŘÍDENÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. POZNÁMKA Výchozí heslo pro funkce ZAMKNOUT a SMAZAT je Hlavní heslo je SESKUPENÍ KANÁLŮ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky SESKUPENÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky SESKUPENÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr kanálu. 6 Stiskněte numerické tlačítko pro výběr skupiny vybraného kanálu. 7 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. EDITACE KANÁLŮ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky EDITOVAT KANÁL. 4 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky EDITOVAT KANÁL. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr kanálu. 6 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. 10

13 CZ FUNKCE SMAZAT VŠE 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky SMAZAT VŠE. 4 Stiskněte tlačítko OK, aby se zobrazilo okno pro zadání hesla, a zadejte heslo. Hlavní heslo je Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. NAHRÁVÁNÍ Stisknutím tlačítka RECORD (Nahrávání) můžete na pevný disk, připojený k přístroji nahrát aktuální televizní program. Nahrávat můžete rovněž na USB flash disk. Stiskněte tlačítko STOP (zastavit) pro zobrazení interaktivního okna a zvolte, zda chcete nahrávání zastavit. POZNÁMKA Před nahráváním je nutno k přístroji připojit pevný disk prostřednictvím slotu USB (tento přístroj podporuje u pevného disku pouze souborový formát FAT16 nebo FAT32). Stabilita připojení prostřednictvím rozhraní USB 2.0 byla testována u disků značek PCI, NUSLIM-NEC CHIP, Moving Star, AL cormicro, SAMSUNG a HITACHI. Některé pevné disky nemusí být možno pro nahrávání použít. Před nahráváním zkontrolujte, zda je na pevném disku dostatek volného prostoru. Pokud v průběhu nahrávání dojde k výpadku napájení, může se vyskytnout chyba diskového oddílu. Pro vyřešení tohoto stavu bude třeba pevný disk opravit nebo naformátovat. NASTAVENÍ SYSTÉMU Řadu parametrů tohoto přístroje lze nastavovat podle okolností a vašich požadavků. Obrazovku nabídky NASTAVENÍ lze zpřístupnit z HLAVNÍ NABÍDKY. Nabídka NASTAVENÍ obsahuje položky OSD NASTAVENÍ, TV NASTAVENÍ, NASTAVENÍ SYSTÉMU, ČAS, ČASOVAČ ZAPNUTÍ, RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Veškerá nastavení budou účinná po opuštění hlavní nabídky. OSD NASTAVENÍ Tato nabídka umožňuje nastavení nabídky na obrazovce (OSD) na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky OSD NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. POZNÁMKA Pokud je zapnuta položka ČAS NA OSD, je automaticky vypnuta funkce titulků. 11

14 CZ TV NASTAVENÍ Tato nabídka umožňuje nastavení kvality obrazu na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky TV NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. NASTAVENÍ SYSTÉMU Tato nabídka umožňuje nastavení základních možností systému na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. ČAS Tato nabídka umožňuje nastavení času na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky ČAS a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. ČASOVAČ ZAPNUTÍ Tato nabídka umožňuje nastavení informací nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ na základě preferencí uživatele. Existují tři možnosti, jak vstoupit do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. Vstup prostřednictvím HLAVNÍ NABÍDKY: 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky DIGITÁLNÍ TV. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky NASTAVENÍ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky NASTAVENÍ. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr položky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. 6 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. 12

15 CZ 7 Stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro výběr požadované možnosti. 8 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 9 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. Vstup prostřednictvím EPG (Elektronický programový průvodce): 1 Stiskněte tlačítko EPG (Elektronický programový průvodce) pro zobrazení okna EPG. 2 Stiskněte tlačítko VLEVO pro náhled na programovou událost. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr události. 4 Stiskněte MODRÉ tlačítko pro vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. Vstup prostřednictvím MODRÉHO tlačítka: 1 Stiskněte MODRÉ tlačítko pro přímý vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. POZNÁMKA Po dokončení vašeho nastavení musíte opustit všechny nabídky, aby systém vaše nastavení uložil. RODIČOVSKÝ ZÁMEK Tato nabídka umožňuje nastavení RODIČOVSKÉHO ZÁMKU na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky RODIČOVSKÝ ZÁMEK. 2 Vložte správné heslo na numerické klávesnici dálkového ovladače. POZNÁMKA Výchozí heslo pro funkce ZAMKNOUT a SMAZAT je Hlavní heslo je

16 CZ NÁSTROJE AKTUALIZACE SOFTWARU Tento přístroj nabízí uživatelskou funkci pro aktualizaci verze softwaru přístroje prostřednictvím zařízení USB. 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU přístroje. 2 Stiskněte tlačítko OK pro výběr položky DIGITÁLNÍ TV. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr položky AKTUALIZACE SOFTWARU. 4 Stiskněte tlačítko OK pro zadání přístupové cesty a vyberte správný aktualizační soubor. 5 Stiskněte tlačítko OK pro aktualizaci. K dispozici je rovněž uživatelská funkce pro AKTUALIZACI a ULOŽENÍ dat o kanálech prostřednictvím zařízení USB. 1 Zvýrazněte položku STÁHNOUT DATA O KANÁLECH a stiskněte tlačítko OK pro stažení seznamu kanálů s názvem channel data.bin v zařízení USB. 2 Zvýrazněte položku ODESLAT DATA O KANÁLECH, stiskněte tlačítko OK pro zadání zařízení USB a vyberte soubor channel data.bin a pak stiskněte tlačítko OK pro odeslání seznamu kanálů do paměti flash. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Tato funkce umožňuje resetování přístroje na tovární nastavení a smazání všech existujících kanálů. 1 Přejděte do nabídky DIGITÁLNÍ TV, zvolte položku TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko OK; poté budete požádáni o zadání hesla. 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte správné heslo (hlavní heslo je 8888 ), aby se zobrazilo okno s potvrzením. VERZE 14 3 Zvolte hodnotu ANO pro potvrzení, aby se set-top box vrátil zpět k továrnímu nastavení, a aby se smazaly všechny kanály. Zvolte hodnotu NE, nechcete-li, aby se přístroj vrátil zpět k továrnímu nastavení. 4 Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení. V nabídce VERZE se zobrazují hardwarové a softwarové informace o přístroji. 1 Přejděte do nabídky DIGITÁLNÍ TV, zvolte položku VERZE a stiskněte tlačítko OK, aby se zobrazilo okno VERZE.

17 CZ HRY Tato funkce umožňuje hraní her. 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro zobrazení HLAVNÍ NABÍDKY, posuňte kurzor na položku HRY a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky PŮVODNÍ HRY. Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení. PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ Tato funkce umožňuje přehrávání obrazových nebo zvukových souborů či fotografií z portu USB. PŘEHRÁVÁNÍ FILMU 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku FILM. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným obrazovým souborům. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných obrazových souborů. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku HUDBA. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným zvukovým souborům. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných zvukových souborů. PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku FOTOGRAFIE. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným souborům fotografií. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných souborů fotografií. POZNÁMKA Stiskněte jednou ČERVENÉ tlačítko a pak stiskněte tlačítko nebo, budete-li chtít zvětšit fotografii na násobek 2, 3, 4 nebo 1/2, 1/3, 1/4. 15

18 SPRÁVCE DISKU 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. Zvolte položku SPRÁVCE DISKU. Zobrazí se okno SPRÁVCE DISKU. 2 Tlačítky NAHORU nebo DOLŮ vyberte požadované soubory. Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro výběr funkce přehrávání, smazání jednoho nebo smazání všech souborů. CZ DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ. Stiskněte tlačítko OK pro Chcete naformátovat vstup do nabídky DISKOVÝ tento diskový oddíl?? ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ Ano Ne a posuňte kurzor, aby byl zvýrazněn požadovaný pevný disk (HDD). 3 Stiskněte tlačítko OK pro naformátování diskového oddílu. POZNÁMKA Před přehráváním multimediálních souborů zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno zařízení USB. Při zvolení položky FILM bude přístroj přehrávat pouze obrazové soubory nebo nahrané soubory. Při zvolení položky HUDBA/FOTOGRAFIE bude přístroj přehrávat pouze zvukové soubory nebo soubory fotografií. Funkce SPRÁVCE DISKU může pracovat pouze s nahranými soubory. Přístroj nepodporuje přehrávání souborů ve formátu WMA. TIME SHIFT Po připojení externího pevného disku nebo USB flash disku k portu USB získáte možnost přístupu k funkci TIME SHIFT vysílaného programu. Pozastavte vysílaný program, budete-li chtít v jeho sledování pokračovat později (TIME SHIFT) Nahrávejte s funkcí TIME SHIFT. Po vyčerpání dostupného prostoru na pevném disku / USB flash diskuse operace nahrávání zastaví. 16

19 CZ TIME SHIFT Zahájení Funkci TIME SHIFT lze aktivovat v režimu sledování stisknutím tlačítka TIME SHIFT. Zvláštní režimy V průběhu přehrávání lze provádět následující činnosti: Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) spustit/pozastavit přehrávání. Stisknutím tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ VPŘED spustit vyhledávání vpřed v průběhu přehrávání. Stisknutím tlačítka VZHLEDÁVÁNÍ VZAD spustit vyhledávání vzad v průběhu přehrávání. Zastavení operace TIME SHIFT Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení operace TIME SHIFT. Poté se zobrazí potvrzovací okno s dotazem, zda chcete uložit vyrovnávací paměť nebo nikoli. Zvolte možnost ANO pro nahrání vyrovnávací paměti funkce TIME SHIFT. Zvolte možnost NE pro přepnutí do režimu zobrazení aktuálního programu. Chcete vložit data z bufferu na disk? 17

20 CZ ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ V některých oblastech může být digitální pozemní signál slabý. V tomto případě je vhodné, použijete-li anténu s integrovaným předzesilovačem, abyste mohli sledovat i kanály se slabším signálem. Problém Možná příčina Co dělat Nesvítí indikátor pohotovostního režimu (Standby). Je odpojen síťový napájecí kabel. Spálená síťová pojistka. Zkontrolujte síťový napájecí kabel. Zkontrolujte pojistku. Nenalezen žádný signál. Anténa je odpojena. Zkontrolujte anténní vodič. Anténa je poškozená/chybně Zkontrolujte anténu. nasměrovaná. Mimo oblast digitálního signálu. Poraďte se s prodejcem. Žádný obraz nebo zvuk. Naladěno na digitální kanál Přepněte na jiný kanál (program). teletextu. Zpráva o zašifrování kanálu. Kanál (program) je zašifrovaný. Zvolte alternativní kanál (program). Žádná reakce na dálkový ovladač. Zapomněli jste uzamykací kód kanálu. Zapomněli jste uzamykací kód nabídky. Dálkový ovladač neumožňuje ovládání tohoto přístroje. Po přemístění přístroje do jiné místnosti není možno přijímat žádné signály digitálního vysílání. Přístroj je vypnutý. Dálkový ovladač není správně nasměrován. Přední panel je zakrytý nějakou překážkou. Vybité baterie v dálkovém ovladači. (1) Baterie dálkového ovladače je třeba vyměnit. (2) V cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem je nějaká překážka. Anténní přívod nyní možná prochází distribučním systémem, který snižuje sílu digitálního signálu, vstupujícího do tohoto přístroje. Připojte přístroj do sítě a zapněte jej. Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel. Prověřte, zda v cestě nejsou nějaké překážky. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Proveďte novou instalaci kanálů (programů), aby se uzamčení kanálů (programů) zrušilo. Obraťte se na zákaznickou linku (help line). (1) Vyměňte baterie. (2) Zkontrolujte, zda v cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem není nějaká překážka. Zkuste použít přímé připojení od antény. 18

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER Obsah Obsah 2 Bezpečnostní opatření 3 Před použitím 4 Označení ovládacích prvků 6

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Picture similar user manual bedienungsanleitung manuel d utilisation manuale d uso návod k obsluze Használati útmutató Ръководство за употреба Посібник користувача

Více

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000 HD set-top box Uživatelská příručka UD-FOX/HD Výchozí nastavené heslo je 0000 Poznámka Pro bezpečnou instalaci, užívání a údržbu přístroje si pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku. Pro pozdější užití

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

LG-T375. Uživatelská prírucka Návod na používanie User Guide. www.lg.com Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H

LG-T375. Uživatelská prírucka Návod na používanie User Guide. www.lg.com Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

Více

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM 1 2 OBSAH UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM... 1 OBSAH... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TABLETU... 5 HLAVNÍ FUNKCE... 6 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU...

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

TechniStar S2 International Edition

TechniStar S2 International Edition Stručný návod k obsluze TechniStar S2 International Edition Digitální HD přijímač se čtečkou karet CONAX, rychlým rozhraním pro integraci modulů CI/CI+, a také se záznamovou funkcí DVR přes USB rozhraní.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com 1 PREDATOR 2.0 GX801 www.evolve-europe.com CZ Důležité upozornění! mobilní telefon EVOLVE Predator 2.0 získal certifikaci IP57, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15

Více

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština Návod k obsluze Ariva 102E Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka

Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka Upozornění Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde obsažené informace mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G a SIP-T38G

YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G a SIP-T38G YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G a SIP-T38G CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VOIP telefonu YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G nebo SIP-T38G byl zcela

Více