DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

2 CZ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 1 ÚVOD... 4 PŘEDNÍ PANEL...4 ZADNÍ PANEL... 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 5 ZAPOJENÍ SYSTÉMU... 6 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU... 6 PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU... 6 PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU... 6 ZAČÍNÁME... 7 PRVNÍ ZAPNUTÍ... 7 INSTALACE... 7 MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ... 8 REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ... 8 OBSLUHA... 9 SPRÁVCE KANÁLŮ... 9 NAHRÁVÁNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU OSD NASTAVENÍ TV NASTAVENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU ČAS ČASOVAČ ZAPNUTÍ RODIČOVSKÝ ZÁMEK NÁSTROJE AKTUALIZACE SOFTWARU TOVÁRNÍ NASTAVENÍ VERZE HRY...15 PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ PŘEHRÁVÁNÍ FILMU PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ SPRÁVCE DISKU DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ TIME SHIFT TIME SHIFT ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI... 20

3 CZ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEROZEBÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, neodnímejte kryt přístroje (nebo zadní panel). Veškerý servis svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Symbol blesku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může zakládat důvod rizika úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na existenci důležité dokumentace pro obsluhu a údržbu (servis), která patří k příslušenství přístroje. VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRA- ZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIRO- KOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Chraňte přístroj před postříkáním nebo politím jakoukoli tekutinou a rovněž zabraňte pokládání nádob s tekutinami, jako jsou například vázy a podobně, na přístroj. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kromě pečlivého dodržování norem kvality při výrobě tohoto videozařízení je hlavním faktorem při konstrukci každého přístroje otázka bezpečnosti. Bezpečnost je však otázkou vaší zodpovědnosti. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které vám pomohou při zajištění vašeho požitku při správném používání tohoto videozařízení a doplňkového příslušenství. Tyto bezpečnostní pokyny si prosím přečtěte před používáním tohoto videozařízení a při jeho provozu je pečlivě dodržujte. Instalace 1. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto pokyny - Před zahájením provozu tohoto videozařízení je třeba, abyste si přečetli veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu. Dodržujte veškeré uvedené pokyny pro provoz přístroje. 2. Ponechejte si tyto pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu byste si měli ponechat pro použití v budoucnu. 3. Dodržujte všechna varování. Je třeba vzít v úvahu veškerá varování, uvedená na tomto výrobku a v tomto návodu k obsluze. 4. Polarizace. Tento přístroj může být vybaven polarizovanou zásuvkou na napájení střídavým proudem. Tuto vidlici je možno zasunout do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud vidlici není možno zasunout do síťové zásuvky, obraťte se na opraváře elektrických zařízení se žádostí o výměnu vidlice. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou síťovou zástrčku s prodlužovacím síťovým kabelem, zásuvkou nebo jiným typem zástrčky, pokud vidlici není možno správně zasunout. Pokud budete potřebovat prodlužovací síťový kabel, použijte polarizovaný typ kabelu. 5. Zdroje napájení Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody. U výrobků, které jsou určeny pro napájení z baterií nebo jiných zdrojů napětí, se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze. 6. Přetěžování Nepřetěžujte zásuvky nebo prodlužovací kabely, protože by to mohlo vyústit v nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přetížené síťové zásuvky, prodlužovací 1

4 CZ kabely, roztřepený síťový napájecí kabel, poškozená nebo prasklá izolace a zástrčky jsou nebezpečné. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku ohně. Kabel pravidelně kontrolujte, a pokud objevíte známky poškození nebo stárnutí izolace, nechejte si jej vyměnit u svého servisního technika. 7. Ochrana síťového napájecího kabelu Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nemohl nikdo přecházet a šlapat na ně, aby nedošlo k jejich poškození o ostré předměty, na kterých spočívají, přičemž je třeba dbát zejména na možnost pohodlného přístupu k zásuvce ve zdi a k místu, kde síťový kabel vystupuje z přístroje. 8. Odvětrávání - Výřezy a otvory na skříňce přístroje slouží k odvětrávání a pro zajištění správného provozu přístroje a pro jeho ochranu před přehřátím. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd a podobný povrch. Tento přístroj nesmí být nainstalován jako zabudovaný (například do knihovničky nebo racku), pokud by nebylo zajištěno jeho dostatečné odvětrávání, nebo pokud by nebylo přihlédnuto k pokynům výrobce. 9. Doplňkové příslušenství Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je doporučeno výrobcem videopřístroje, protože by to mohlo mít za následek vznik různých nebezpečí. 10. Voda a vlhkost Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody například poblíž vany, výlevky nebo podobně, a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazénu. Upozornění: Dodržujte elektrické bezpečnostní předpisy. Jiná provozovaná zařízení nebo příslušenství napájená elektrickým napětím připojená k tomuto přístroji by měla být označena bezpečnostní certifikační značkou a neměla by být upravována, aby nedošlo k porušení bezpečnostních norem a nařízení. To vám pomůže eliminovat případná rizika, neboť případné úpravy mohou porušit bezpečnostní normy a nařízení. To vám pomůže předejít jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika. 11. Příslušenství - Neumisťujte tento videopřístroj na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu přístroje na zem, což může způsobit vážné poranění dětí nebo dospělých osob, a navíc se může videopřístroj vážně poškodit. Při provozu videopřístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek, specifikovaný výrobcem přístroje, nebo prodávaný s videopřístrojem. Jakékoliv upevnění nebo montáž přístroje musí být provedena v souladu s pokyny výrobce, přičemž by mělo být použito příslušenství pro upevnění přístroje, doporučené výrobcem. Kombinace videopřístroje a vozíku by měla být posunována s maximální opatrností. Prudké zastávky, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení vozíku s přístrojem. Poznámky pro instalátora systému kabelové televize (CATV): Je třeba věnovat pozornost Části směrnic NEC (National Electrical Code), které poskytují návod pro správné uzemnění a zejména specifikují, že uzemnění kabelu má být připojeno k uzemňovacímu systému budovy, a to (podle možnosti) co nejblíže bodu vstupu kabelu do budovy. 12. Uzemnění venkovní antény Pokud je k tomuto přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, je třeba zajistit uzemnění této antény nebo kabelového systému, aby byla poskytnuta určitá ochrana před vlivy napěťových špiček a vznikem statických nábojů. Informace o této problematice jsou obsaženy v Části 810 normy NEC (National Electrical Code ANSI/ NFPA (Část 54 kanadské normy), přičemž tato norma obsahuje popis správného uzemnění stožáru a podpůrného zařízení, uzemnění anténního napáječe k anténní vybíjecí jednotce, velikosti uzemňovacích vodičů, umístění anténní vybíjecí jednotky, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky na uzemňovací elektrodu. 13. Vedení vysokého napětí - Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti vedení vysokého napětí nebo jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na takové vedení vysokého napětí nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému by měla být dodržována mimořádná opatr- 2

5 CZ nost, aby nedošlo k doteku s takovým vedením vysokého napětí nebo obvodem, protože následky tohoto kontaktu by mohly být osudné. Instalace venkovní antény může být nebezpečná a měla by být prováděna profesionálem, odborníkem na instalace antén. Použití 14. Čištění - Před čištěním tohoto videozařízení odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Pro čištění nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký hadřík. 15. Objekty by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo by mohly tato místa zkratovat, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte polití tohoto videopřístroje jakoukoli tekutinou. 16. Atmosférická elektřina a blesky Jako další bezpečnostní opatření a ochrana tohoto výrobku je doporučeno při bouřkách s blesky nebo v situacích, kdy nebude přístroj pod dohledem, nebo nebude dlouho používán, odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a připojené anténní kabely. Tak se předejde poškození výrobku v důsledku blesku a přepěťových špiček v napájecím napětí. 17. Údržba Nepokoušejte se o údržbu tohoto videopřístroje svépomocí, protože otevření skříňky nebo demontáž krytů vede k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. 18. Podmínky vyžadující servis Pokud nastanou následující podmínky, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a svěřte servis kvalifikovanému servisnímu technikovi: A. Jestliže došlo k poškození síťového napájecího kabelu nebo zástrčky. B. Došlo-li k polití videopřístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostal nějaký předmět. C. Pokud byl videopřístroj vystaven působení deště nebo vody. D. Pokud tento výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně. Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze. Jakékoli nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození videopřístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje, E. Pokud byl tento výrobek vystaven pádu nebo došlo k poškození jeho skříňky. F. Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu. 19. Náhradní díly - Jsou-li při opravě přístroje třeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem přístroje nebo díly které mají stejné technické parametry jako originální díly. Použitím náhradních dílů specifikovaných výrobcem přístroje předejdete vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nehodám. 20. Bezpečnostní kontrola - Po ukončení jakéhokoli servisu nebo opravy videopřístroje se obraťte na servisního technika se žádostí o provedení bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem, která prokáže, že přístroj je v bezpečném a provozuschopném stavu. 21. Montáž na zeď nebo na strop - Tento výrobek je možno namontovat na zeď nebo na strop pouze způsobem, který je doporučen výrobcem přístroje. 22. Horko - Tento přístroj musí být umístěn mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo. 3

6 ÚVOD CZ PŘEDNÍ PANEL Displej Indikátor stavu přístroje Senzor dálkového ovládání USB USB konektor Tlačítko Standby (Pohotovostní režim) ZADNÍ PANEL Vstup RF pro externí anténu Výstup Koaxiální digitální zvuk Konektor TV Scart pro připojení k televizoru Síťový kabel RF IN RF OUT COAXIAL TV SCART VCR SCART Výstup RF pro externí zařízení Konektor VCR Scart pro připojení k videorekordéru 4

7 CZ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STANDBY (Pohotovostní režim) (zapnutí set-top boxu a přepnutí do pohotovostního režimu Standby) 2 PAUSE/PLAY (Pauza/Přehrávání) 3 Vyhledávání vzad/vpřed 4 Tlačítko Menu (Nabídka) (otevření a zavření obrazovky nabídky) 5 Tlačítka CH+/CH- (Další/předchozí kanál)/ VOL+/VOL- (Zvýšení/snížení hlasitosti) (Směrová tlačítka se používají pro navigaci v nabídkách) - Tlačítko OK (Potvrzení výběru v rámci nabídky) 6 RECORD (Nahrávání) (Nahrávání aktuálního televizního programu prostřednictvím slotu USB) Numerická klávesnice (Zadávání numerických hodnot a volba čísel kanálů) 8 DEVICE (Zařízení) (Změna pracovní části pevného disku) 9 FAVORITE (Oblíbené) (Otevření seznamu oblíbených kanálů - Favorite) q; TELETEXT (Otevření Teletextu) qa DIGEST (Zapnutí multi náhledu všech dostupných programů) qs SUBTITLE (Titulky) (Zapnutí a vypnutí titulků) qd AUDIO (Zvuk) (Výběr zvukového doprovodu: Levý kanál/pravý kanál/stereo/mono) qf MUTE (Ztlumení) (Vypnutí zvukového výstupu) qg Přeskočení vpřed/vzad na následující/ předchozí multimediální soubory nebo fotografie qh STOP (Zastavit) qj EXIT (Ukončit) (Opuštění nabídky) qk TIMESHIFT (Časový posun) (Aktivace funkce časového posunu) ql EPG (Elektronický programový průvodce) (Otevření nabídky EPG) w; RECALL (Vyvolat) (Přepnutí na předchozí kanál) wa FILE (Soubor) (Otevření seznamu souborů nahrávek) ws REPEAT (Opakování) (Volba režimu přehrávání a opakování) wd INFO (Informace) (Stiskněte pro informace o aktuálním programu/průvodce ovládáním) wf TV/RADIO (Televizor/rádio) (Přepínání mezi režimy televizoru a radiopřijímače) wg ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko (Pro interaktivní funkce/tlačítka funkcí vnořené nabídky) 5

8 CZ ZAPOJENÍ SYSTÉMU Existuje mnoho různých typů televizorů/videorekordérů a dalších zařízení, která můžete připojit k tomuto DVB-T přijímači. V tomto návodu k obsluze naleznete nejběžnější způsoby připojení k vašemu zařízení. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU Anténa Kabel RF R F IN R F O UT C O A X IA L TV S CAR T VCR S CAR T TV Kabel RF Kabel Scart PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU TV SCART RF IN RF OUT VCR SCART COAXIAL Kabel Scart Kabel RF VCR Vid eo Cassett e Record er Kabel RF PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU Koaxiální kabel Hi-Fi TV SCART RF IN 6 RF OUT COAXIAL VCR SCART

9 CZ ZAČÍNÁME PRVNÍ ZAPNUTÍ 1 Zapněte svůj televizor a zvolte vstup SCART (tlačítkem AV nebo podobným tlačítkem na dálkovém ovladači televizoru). 2 Připojte DVB-T příjímač k síťovému napájení. Indikátor napájení na panelu se rozsvítí zeleně. Poté se objeví nabídka PRVNÍ INSTALACE. Stiskněte levé a pravé tlačítko pro volbu položky JAZYK OSD a OBLAST. 3 Stiskněte tlačítko OK pro spuštění první instalace. Zobrazí se následující zpráva. 4 Stiskněte levé a pravé tlačítko pro zvýraznění hodnoty ANO a pak stiskněte tlačítko OK. Systém začne vyhledávat všechny dostupné rozhlasové a televizní stanice. INSTALACE 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍHO MENU. 2 Stiskněte tlačítko OK pro zvýraznění položky DIGITÁLNÍ TV (Digitální televizní vysílání). 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr položky INSTALACE a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 7

10 CZ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky INSTALACE. 3 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ. MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Zvolte položku MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. 2 Stiskněte tlačítko VPRAVO pro výběr seznamu NÁZEV KANÁLU. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění čísla. 4 Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení názvu kanálu. Signál REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. 3 Zobrazí se nabídka REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. Stiskněte numerická tlačítka pro volbu položky POČÁTEČNÍ FREK. (khz). 4 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky KONEČNÁ FREK. (khz) a zadejte frekvenci. 5 Stiskněte tlačítko DOLŮ pro volbu položky ŠÍŘKA PÁSMA. Tlačítkem VPRAVO zvolte hodnotu položky ŠÍŘKA PÁSMA. 6 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky REGIONÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ. POZNÁMKA Po zvolení položky OBLAST lze změnit frekvenci a šířku pásma. Vyberte nabídku NASTAVENÍ, nastavte položku OBLAST v části NASTAVENÍ SYSTÉMU nebo vyberte položku OBLAST při inicializaci set-top boxu. 8

11 CZ OBSLUHA SPRÁVCE KANÁLŮ Změna kanálu 1 Výběr podle seznamu SEZNAM KANÁLŮ Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky RYCHLÝ VÝBĚR. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro volbu kanálu. Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení navigačního okna. Prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. 2 Výběr prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO PROGRAMOVÉHO PRŮVODCE (EPG) Stiskněte tlačítko EPG (Elektronický programový průvodce) pro zobrazení okna EPG. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro volbu kanálu. Stiskněte tlačítko INFO (Informace) pro zobrazení navigačního okna. Prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. 3 Výběr podle čísla Zadejte číslo kanálu v seznamu přímo stisknutím numerického tlačítka na dálkovém ovladači pro výběr požadovaného kanálu. Organizování kanálů 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte třikrát tlačítko OK pro vstup do položky ORGANIZÁTOR KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr kanálu, který chcete organizovat. 4 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. ČERVENÉ tlačítko: Pro výběr oblíbených položek (FAV) MODRÉ tlačítko: Pro výběr funkce ZAMKNOUT ŽLUTÉ tlačítko: Pro výběr funkce PŘESUNOUT ZELENÉ tlačítko: Pro výběr funkce SMAZAT 9

12 Třídění kanálů CZ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko CH+/CH- (Další/předchozí kanál) pro výběr položky TŘÍDENÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do okna TŘÍDENÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce proveďte příslušnou operaci. POZNÁMKA Výchozí heslo pro funkce ZAMKNOUT a SMAZAT je Hlavní heslo je SESKUPENÍ KANÁLŮ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky SESKUPENÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky SESKUPENÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr kanálu. 6 Stiskněte numerické tlačítko pro výběr skupiny vybraného kanálu. 7 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. EDITACE KANÁLŮ 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky EDITOVAT KANÁL. 4 Stiskněte tlačítko OK pro volbu položky EDITOVAT KANÁL. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr kanálu. 6 Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. 10

13 CZ FUNKCE SMAZAT VŠE 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko OK pro vstup do položky SPRÁVCE KANÁLŮ. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky SMAZAT VŠE. 4 Stiskněte tlačítko OK, aby se zobrazilo okno pro zadání hesla, a zadejte heslo. Hlavní heslo je Stiskněte tlačítko INFO (Informace) a pak prostřednictvím průvodce vyberte příslušnou operaci. NAHRÁVÁNÍ Stisknutím tlačítka RECORD (Nahrávání) můžete na pevný disk, připojený k přístroji nahrát aktuální televizní program. Nahrávat můžete rovněž na USB flash disk. Stiskněte tlačítko STOP (zastavit) pro zobrazení interaktivního okna a zvolte, zda chcete nahrávání zastavit. POZNÁMKA Před nahráváním je nutno k přístroji připojit pevný disk prostřednictvím slotu USB (tento přístroj podporuje u pevného disku pouze souborový formát FAT16 nebo FAT32). Stabilita připojení prostřednictvím rozhraní USB 2.0 byla testována u disků značek PCI, NUSLIM-NEC CHIP, Moving Star, AL cormicro, SAMSUNG a HITACHI. Některé pevné disky nemusí být možno pro nahrávání použít. Před nahráváním zkontrolujte, zda je na pevném disku dostatek volného prostoru. Pokud v průběhu nahrávání dojde k výpadku napájení, může se vyskytnout chyba diskového oddílu. Pro vyřešení tohoto stavu bude třeba pevný disk opravit nebo naformátovat. NASTAVENÍ SYSTÉMU Řadu parametrů tohoto přístroje lze nastavovat podle okolností a vašich požadavků. Obrazovku nabídky NASTAVENÍ lze zpřístupnit z HLAVNÍ NABÍDKY. Nabídka NASTAVENÍ obsahuje položky OSD NASTAVENÍ, TV NASTAVENÍ, NASTAVENÍ SYSTÉMU, ČAS, ČASOVAČ ZAPNUTÍ, RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Veškerá nastavení budou účinná po opuštění hlavní nabídky. OSD NASTAVENÍ Tato nabídka umožňuje nastavení nabídky na obrazovce (OSD) na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky OSD NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. POZNÁMKA Pokud je zapnuta položka ČAS NA OSD, je automaticky vypnuta funkce titulků. 11

14 CZ TV NASTAVENÍ Tato nabídka umožňuje nastavení kvality obrazu na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky TV NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. NASTAVENÍ SYSTÉMU Tato nabídka umožňuje nastavení základních možností systému na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. ČAS Tato nabídka umožňuje nastavení času na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky ČAS a stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro volbu požadované možnosti. 2 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 3 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. ČASOVAČ ZAPNUTÍ Tato nabídka umožňuje nastavení informací nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ na základě preferencí uživatele. Existují tři možnosti, jak vstoupit do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. Vstup prostřednictvím HLAVNÍ NABÍDKY: 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky DIGITÁLNÍ TV. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro zvýraznění položky NASTAVENÍ. 4 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky NASTAVENÍ. 5 Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLŮ pro výběr položky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. 6 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. 12

15 CZ 7 Stiskněte tlačítko VLEVO nebo VPRAVO pro výběr požadované možnosti. 8 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zvýraznění následující možnosti. 9 Stiskněte tlačítko OK pro nastavení. Vstup prostřednictvím EPG (Elektronický programový průvodce): 1 Stiskněte tlačítko EPG (Elektronický programový průvodce) pro zobrazení okna EPG. 2 Stiskněte tlačítko VLEVO pro náhled na programovou událost. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr události. 4 Stiskněte MODRÉ tlačítko pro vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. Vstup prostřednictvím MODRÉHO tlačítka: 1 Stiskněte MODRÉ tlačítko pro přímý vstup do nabídky ČASOVAČ ZAPNUTÍ. POZNÁMKA Po dokončení vašeho nastavení musíte opustit všechny nabídky, aby systém vaše nastavení uložil. RODIČOVSKÝ ZÁMEK Tato nabídka umožňuje nastavení RODIČOVSKÉHO ZÁMKU na základě preferencí uživatele. 1 Vstupte do nabídky RODIČOVSKÝ ZÁMEK. 2 Vložte správné heslo na numerické klávesnici dálkového ovladače. POZNÁMKA Výchozí heslo pro funkce ZAMKNOUT a SMAZAT je Hlavní heslo je

16 CZ NÁSTROJE AKTUALIZACE SOFTWARU Tento přístroj nabízí uživatelskou funkci pro aktualizaci verze softwaru přístroje prostřednictvím zařízení USB. 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU přístroje. 2 Stiskněte tlačítko OK pro výběr položky DIGITÁLNÍ TV. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr položky AKTUALIZACE SOFTWARU. 4 Stiskněte tlačítko OK pro zadání přístupové cesty a vyberte správný aktualizační soubor. 5 Stiskněte tlačítko OK pro aktualizaci. K dispozici je rovněž uživatelská funkce pro AKTUALIZACI a ULOŽENÍ dat o kanálech prostřednictvím zařízení USB. 1 Zvýrazněte položku STÁHNOUT DATA O KANÁLECH a stiskněte tlačítko OK pro stažení seznamu kanálů s názvem channel data.bin v zařízení USB. 2 Zvýrazněte položku ODESLAT DATA O KANÁLECH, stiskněte tlačítko OK pro zadání zařízení USB a vyberte soubor channel data.bin a pak stiskněte tlačítko OK pro odeslání seznamu kanálů do paměti flash. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Tato funkce umožňuje resetování přístroje na tovární nastavení a smazání všech existujících kanálů. 1 Přejděte do nabídky DIGITÁLNÍ TV, zvolte položku TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko OK; poté budete požádáni o zadání hesla. 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte správné heslo (hlavní heslo je 8888 ), aby se zobrazilo okno s potvrzením. VERZE 14 3 Zvolte hodnotu ANO pro potvrzení, aby se set-top box vrátil zpět k továrnímu nastavení, a aby se smazaly všechny kanály. Zvolte hodnotu NE, nechcete-li, aby se přístroj vrátil zpět k továrnímu nastavení. 4 Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení. V nabídce VERZE se zobrazují hardwarové a softwarové informace o přístroji. 1 Přejděte do nabídky DIGITÁLNÍ TV, zvolte položku VERZE a stiskněte tlačítko OK, aby se zobrazilo okno VERZE.

17 CZ HRY Tato funkce umožňuje hraní her. 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro zobrazení HLAVNÍ NABÍDKY, posuňte kurzor na položku HRY a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do položky PŮVODNÍ HRY. Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení. PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ Tato funkce umožňuje přehrávání obrazových nebo zvukových souborů či fotografií z portu USB. PŘEHRÁVÁNÍ FILMU 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku FILM. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným obrazovým souborům. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných obrazových souborů. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku HUDBA. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným zvukovým souborům. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných zvukových souborů. PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku FOTOGRAFIE. Posuňte kurzor pro zadání přístupové cesty k požadovaným souborům fotografií. 3 Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání požadovaných souborů fotografií. POZNÁMKA Stiskněte jednou ČERVENÉ tlačítko a pak stiskněte tlačítko nebo, budete-li chtít zvětšit fotografii na násobek 2, 3, 4 nebo 1/2, 1/3, 1/4. 15

18 SPRÁVCE DISKU 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. Zvolte položku SPRÁVCE DISKU. Zobrazí se okno SPRÁVCE DISKU. 2 Tlačítky NAHORU nebo DOLŮ vyberte požadované soubory. Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro výběr funkce přehrávání, smazání jednoho nebo smazání všech souborů. CZ DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ 1 Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍ NABÍDKY přístroje. 2 Zvolte položku DISKOVÝ ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ. Stiskněte tlačítko OK pro Chcete naformátovat vstup do nabídky DISKOVÝ tento diskový oddíl?? ODDÍL - FORMÁTOVÁNÍ Ano Ne a posuňte kurzor, aby byl zvýrazněn požadovaný pevný disk (HDD). 3 Stiskněte tlačítko OK pro naformátování diskového oddílu. POZNÁMKA Před přehráváním multimediálních souborů zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno zařízení USB. Při zvolení položky FILM bude přístroj přehrávat pouze obrazové soubory nebo nahrané soubory. Při zvolení položky HUDBA/FOTOGRAFIE bude přístroj přehrávat pouze zvukové soubory nebo soubory fotografií. Funkce SPRÁVCE DISKU může pracovat pouze s nahranými soubory. Přístroj nepodporuje přehrávání souborů ve formátu WMA. TIME SHIFT Po připojení externího pevného disku nebo USB flash disku k portu USB získáte možnost přístupu k funkci TIME SHIFT vysílaného programu. Pozastavte vysílaný program, budete-li chtít v jeho sledování pokračovat později (TIME SHIFT) Nahrávejte s funkcí TIME SHIFT. Po vyčerpání dostupného prostoru na pevném disku / USB flash diskuse operace nahrávání zastaví. 16

19 CZ TIME SHIFT Zahájení Funkci TIME SHIFT lze aktivovat v režimu sledování stisknutím tlačítka TIME SHIFT. Zvláštní režimy V průběhu přehrávání lze provádět následující činnosti: Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) spustit/pozastavit přehrávání. Stisknutím tlačítka VYHLEDÁVÁNÍ VPŘED spustit vyhledávání vpřed v průběhu přehrávání. Stisknutím tlačítka VZHLEDÁVÁNÍ VZAD spustit vyhledávání vzad v průběhu přehrávání. Zastavení operace TIME SHIFT Stiskněte tlačítko EXIT (Ukončit) pro ukončení operace TIME SHIFT. Poté se zobrazí potvrzovací okno s dotazem, zda chcete uložit vyrovnávací paměť nebo nikoli. Zvolte možnost ANO pro nahrání vyrovnávací paměti funkce TIME SHIFT. Zvolte možnost NE pro přepnutí do režimu zobrazení aktuálního programu. Chcete vložit data z bufferu na disk? 17

20 CZ ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ V některých oblastech může být digitální pozemní signál slabý. V tomto případě je vhodné, použijete-li anténu s integrovaným předzesilovačem, abyste mohli sledovat i kanály se slabším signálem. Problém Možná příčina Co dělat Nesvítí indikátor pohotovostního režimu (Standby). Je odpojen síťový napájecí kabel. Spálená síťová pojistka. Zkontrolujte síťový napájecí kabel. Zkontrolujte pojistku. Nenalezen žádný signál. Anténa je odpojena. Zkontrolujte anténní vodič. Anténa je poškozená/chybně Zkontrolujte anténu. nasměrovaná. Mimo oblast digitálního signálu. Poraďte se s prodejcem. Žádný obraz nebo zvuk. Naladěno na digitální kanál Přepněte na jiný kanál (program). teletextu. Zpráva o zašifrování kanálu. Kanál (program) je zašifrovaný. Zvolte alternativní kanál (program). Žádná reakce na dálkový ovladač. Zapomněli jste uzamykací kód kanálu. Zapomněli jste uzamykací kód nabídky. Dálkový ovladač neumožňuje ovládání tohoto přístroje. Po přemístění přístroje do jiné místnosti není možno přijímat žádné signály digitálního vysílání. Přístroj je vypnutý. Dálkový ovladač není správně nasměrován. Přední panel je zakrytý nějakou překážkou. Vybité baterie v dálkovém ovladači. (1) Baterie dálkového ovladače je třeba vyměnit. (2) V cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem je nějaká překážka. Anténní přívod nyní možná prochází distribučním systémem, který snižuje sílu digitálního signálu, vstupujícího do tohoto přístroje. Připojte přístroj do sítě a zapněte jej. Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel. Prověřte, zda v cestě nejsou nějaké překážky. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Proveďte novou instalaci kanálů (programů), aby se uzamčení kanálů (programů) zrušilo. Obraťte se na zákaznickou linku (help line). (1) Vyměňte baterie. (2) Zkontrolujte, zda v cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem není nějaká překážka. Zkuste použít přímé připojení od antény. 18

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Vaše uživatelský manuál ECG DVT 1050 TWPVR - DVB-T PIJ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5130032

Vaše uživatelský manuál ECG DVT 1050 TWPVR - DVB-T PIJ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5130032 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ECG DVT 1050 TWPVR - DVB-T PIJ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

DVT 850 DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE

DVT 850 DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE DVB-T PŘIJÍMAČ DVT 850 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ - 2 - (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj

Více

DVB-T PŘIJÍMAČ DVB-T 250 NÁVOD K OBSLUZE

DVB-T PŘIJÍMAČ DVB-T 250 NÁVOD K OBSLUZE DVB-T PŘIJÍMAČ DVB-T 250 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk. uživatelský manuál. www.evolve.cz

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk. uživatelský manuál. www.evolve.cz EVOLVE Electra DVB-T rekordér se záznamem na USB disk uživatelský manuál www.evolve.cz Bezpečnostní informace Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tuto jednotku dešti ani

Více

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk

DVB-T rekordér se záznamem na USB disk EVOLVEO Electra DVB-T rekordér se záznamem na USB disk www.evolveo.eu Bezpečnostní informace Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tuto jednotku dešti ani vlhku. Výstraha:

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

DVB-T 350 NÁVOD K OBSLUZE

DVB-T 350 NÁVOD K OBSLUZE DVB-T PŘIJÍMAČ DVB-T 350 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB

Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB Návod k použití CZ 7 CZ Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVBT 118 U NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Digitální přijímač pozemní televize Digitálny prijímač pozemnej televízie DVB Terrestrial Receiver DůleŽité bezpečnostní pokyny 1. 2. 3.

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10 Návod k obsluze ORT 8841 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia Výr. č. : 708841 ORT 8841 Version2-25/02/10 Obsah ZAČÍNÁME...4 Bezpečnost... 4 Technická charakteristika... 4 Obsah balení

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

TV LED 622 LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU. LED TVs INSTRUCTION MANUAL

TV LED 622 LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU. LED TVs INSTRUCTION MANUAL TV LED 622 LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK EN Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Obecné bezpečnostní pokyny Výstrahy VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T Uživatelský manuál Uživatelský manuál Bezpečnostní opatření Tento přijímač byl navržen v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy. Prosíme,

Více

.: YAMADA DTV-3000HDD :. uživatelská příručka

.: YAMADA DTV-3000HDD :. uživatelská příručka .: YAMADA DTV-3000HDD :. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

DVB-T2 STB-2380 NÁVOD K POUŽITÍ MP4 DVD VIDEO PŘEHŘÁVAČ

DVB-T2 STB-2380 NÁVOD K POUŽITÍ MP4 DVD VIDEO PŘEHŘÁVAČ DVB-T2 NÁVOD K POUŽITÍ STB-2380 MP4 DVD VIDEO PŘEHŘÁVAČ Při čtení této příručky, věnujte zvláštní pozornost následujícím symbolem směřující k riziku ohrožení: o Výstraha Označuje situace, které mohou vést

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

OPTIBOX DVB-T FTA PVR READY

OPTIBOX DVB-T FTA PVR READY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OPTIBOX DVB-T FTA PVR READY Digitální pozemní PVR přijímač s USB Free To Air Bezpečnostní informace 1. Důležité bezpečností informace Čtěte pozorně a uchovejte. Věnujte pozornost všem

Více

Terestrický digitální přijímač DTR 540

Terestrický digitální přijímač DTR 540 Terestrický digitální přijímač DTR 540 DSR T-FM 710 Návod k obsluze 2 OBSAH Obsah... str. 3 Všeobecné instrukce..... str. 4 Bezpečnostní instrukce... str. 4 Ovladače, přední a zadní panel... str. 5 Dálkové

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Uživatelská příručka Číslo artiklu: M0704L + C120W. www.global-export-import.eu BEZDRÁTOVÝ BAREVNÝ 7 "LCD TFT SLEDOVACÍ SYSTÉM

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Uživatelská příručka Číslo artiklu: M0704L + C120W. www.global-export-import.eu BEZDRÁTOVÝ BAREVNÝ 7 LCD TFT SLEDOVACÍ SYSTÉM CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My,.GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. KFT....(název maďarského výrobce, zástupce nebo importéra) 1151 BUDAPEST. SZÉKELY ELEK U. 11. Registr.č. 01-09-664413) (sídlo a číslo registrace / podnikatelského

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více