Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných Bakalářská práce Autor práce: Petr Tomek Vedoucí práce: BcA. Jan Škubal Oponent práce: Doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2015

2 Bibliografický záznam TOMEK, Petr. Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných [Transfer theatrical performance of existing space to other]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Ateliér divadelního manažerství, rok s.[99] Vedoucí bakalářské práce BcA. Jan Škubal Anotace Bakalářská práce Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných pojednává o současné teorii a praxi přenosu divadelního představení. Popisuje druhy přenosu, se kterými se v praxi setkáváme. Zachycuje typy přenášených divadelních inscenací. Podává přehled o divadelních a jiných prostorech využívaných k přenosu. Zkoumá jednotlivé fáze divadelního přenosu z pohledu stavby, světla a zvuku. Popisuje dokumentaci používanou při přenosu. Zabývá se jevištní technikou a technologií a jejich využitím. Annotation Diploma thesis Transfer theatrical performance of existing space to other deals with the current theoretical and practical basis of theatrical performance transfer. It describes the ways of transfer common in praxis. It portrays the types of transfer performances. It gives a list of theatre and other spaces used for the transfer. It investigates the phases of theatrical transfer in terms of construction, lights and sound. It describes documentation used for the transfer. It also focuses on the stage machines and technologies and their use. 1

3 Klíčová slova Přenos divadelního představení Divadlo Zájezd Přenos Stavba Světlo Zvuk Keywords Transfer theatrical performance Theatre Tour Transfer Construction Light Sound 2

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 5. září 2015 Petr Tomek 3

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval za podporu při tvorbě této práce vedoucímu práce BcA. Janu Škubalovi a dále pak Mgr. Janě Králové, Bc. at BcA. Filipu Kolegarovi, Mgr. Janu Obrovskému a mé rodině. Všem moc děkuji za podporu a pomoc. 4

6 Obsah PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD PROČ DOCHÁZÍ K PŘENOSU PŘEDSTAVENÍ DRUHY PŘENOSU BĚŽNÝ ZÁJEZD HOSTOVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ OD ZAČÁTKU KONCIPOVANÉ JAKO ZÁJEZDOVÉ DEFINITIVNÍ PŘENOS OPEN AIR AKCE TYPY PŘENÁŠENÝCH DIVADELNÍCH INSCENACÍ KLASICKÁ ČINOHRA MUZIKÁL OPERA BALET POHYBOVÉ DIVADLO EXPERIMENTÁLNÍ DIVADLO TYPY DIVADELNÍCH PROSTOR KLASICKÝ KUKÁTKOVÝ SÁL VARIABILNÍ PROSTOR BLACK BOX VARIABILNÍ PROSTOR BLACK BOX S DIVADELNÍM ZÁZEMÍM KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ SÁLY NETRADIČNÍ HRACÍ PROSTOR - SITE SPECIFIC VENKOVNÍ AMFITEÁTRY - OPEN AIR PŘENOS PŘEDSTAVENÍ STAVBA PŘÍPRAVNÁ FÁZE DOKUMENTACE Soupis technických zařízení využívaných pro stavbu Soupis dekorací a jevištních prvků, rekvizit a kostýmů Výkresová dokumentace ZÁKLADNÍ SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE A PRVKY SPODNÍ JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE Propadla Jevištní stoly Jevištní vozy Točna Praktikábl HORNÍ JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE Tahy Opona Ostatní trvale zavěšené dekorace Sufita Šála Horizont PŘENOS PŘEDSTAVENÍ - SVĚTLO PŘÍPRAVNÁ FÁZE SVĚTELNĚ SCÉNICKÁ DOKUMENTACE Obsah dokumentace Textová část Podrobný soupis využité techniky s výkonnostní a typovou charakteristikou

7 Soupis příslušenství Světelný scénář HLAVNÍ PRVKY SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ Osvětlovací pulty Dálkové ovládání Výkonové stmívací jednotky Mobilní stmívací jednotky Stacionární stmívací systémy OSVĚTLOVACÍ NÁSTROJE Vany Horizontové světlo Pracovní osvětlení Divácké osvětlení Světlomet s neměnným svazkem PAR Čočkový reflektor Lens spotlight Světlomet se stupňovitou čočkou Fresnel (Fresnel Spotlight) Tvarovací světlomet - profil (Profile Spotlight) Zářivkové osvětlení LED světelné zdroje Pohyblivá světla Ostatní zařízení PŘENOS PŘEDSTAVENÍ - ZVUK PŘÍPRAVNÁ FÁZE DOKUMENTACE K INSCENACI - ZVUKOVÝ SCÉNÁŘ Textový scénář Bodový scénář Kombinovaný scénář Scénář v podobě notového zápisu MIKROFONY, MIKROPORTY Vokálové mikrofony Nástrojové mikrofony Snímače a kontaktní mikrofony Sběrové mikrofony Mikroporty KABELY A KONEKTORY ZVUKOVÉ SOUBORY, ZVUKOVÉ NOSIČE A ZPŮSOB PŘEHRÁVÁNÍ MIXÁŽNÍ PULT Efektové procesory REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ILUSTRACÍ

8 Předmluva Ve své práci se zaměřuji na problematiku přenosu divadelní inscenace a zmapování oblastí, do kterých zasahuje. Nejedná se mi o dílčí podrobný popis jednoho úhlu pohledu. Pro sběr dat jsem proto využil námětů a rad odborníků i vlastních zkušeností. Mým cílem bylo podat všeobecný přehled všech prvků, které zasahují a ovlivňují zdar přenosu inscenace. Jelikož - jako vše na světě - je i přenos podroben neustálým změnám, je má práce zachycením aktuálního stavu. 7

9 Úvod Bakalářská práce Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných si klade za cíl rozbor problematiky přenosu divadelních představení do jiných prostor a vytvoření jakéhosi uceleného pohledu na problematiku přenosu a zmapovaní jednotlivých procesů i jednotlivých složek - světla, zvuku a stavby, které by měly předcházet samotné realizaci představení v novém prostoru. Pro úspěšně zrealizovaný přenos představení je důležité znát důvod, proč vůbec k přenosu dochází, jaké jsou typy přenosů a je také nutno znát jaké druhy představení přenášíme (kvůli odlišným specifikum a nárokům na technické zabezpečení). Dále je nutné znát i typy prostor, kam představení budeme přenášet. Důležité je mít také ucelený přehled základních technologii, využitých pro přenos představení jevištními mistry, osvětlovači a zvukaři. Tato práce by měla sloužit jako návod nebo úvod pro osoby této problematiky neznalé. Ve své práci se nesnažím přinést nové teoretické poznatky, naopak pracuji s již dostupnou odbornou literaturou a dalšími prameny, které analyzuji a porovnávám s úmyslem stanovit si výchozí základ k řešení praktické části práce. Zabývám se zejména přehledným shrnutím současného pojetí problematiky přenosu představení a definováním základních pojmů, které s tématem mé práce souvisejí, na základě prostudovaných pramenů. Zároveň je mou snahou propojení současného teoretického stavu se stavem v divadelní praxi, který bych chtěl, aby byl jedinečný právě tím, že zahrnuje praktické zkušenosti různorodých zástupců jevištní techniky, kteří měli možnost zažít přenos divadelního představení z pohledu lidí v praxi. V praktické části práce, kterou považuji za stěžejní, kladu důraz na vytvoření představy o fungování přenosu představení na poli ziskového i neziskového sektoru. Aplikované poznatky z teoretické části a praxe shrnuji v závěru s cílem uvést doporučení, jak by měl optimální přenos probíhat po stránce technické i čistě formální, administrativní. 8

10 1. Proč dochází k přenosu představení K přenosu představení vedení divadla sahá z mnoha rozličných důvodů. U komerčních i nekomerčních divadel bývá hlavním důvodem finanční politika nebo kulturně umělecké důvody. Zájezdy pak tvoří významnou příjmovou část rozpočtu divadla. Za přínosné je považováno zúročit tzv. vyhrané inscenace, tj. představení známá na domácí scéně, předurčená pomalu a jistě k derniéře. Potenciál u domácího publika je vždy omezený a tak je zcela přirozené, že stálá divadla sahají po přenosu inscenace, s cílem získat nové publikum a potažmo i příjmy pokrývající další provozní náklady divadla - kupř. právě pro rozšíření nabídky divadelního repertoáru na domácí scéně. Divadelní přenos také významně přispívá k rozvoji samotného divadla a to jak po stránce získávání zkušeností ze strany herců, tak i po stránce dalšího vzdělávání a rozvoje technického personálu divadla. U divadelních souborů, které nemají žádnou stálou domovskou scénu, je přenos představení základní strategií umožňující fungovaní divadla. Představení se tak od začátku zkouší s velkým důrazem na prostorovou flexibilitu a to v pronajatých sálech, které divadelní soubor může využít i k premiéře divadelního kusu. Dále však je pouze zájezdové a funguje bez stabilní scény. Mezi další důvody, které jistě stojí za zmínku, patří marketingové účely. Ať stálá či putovní divadla se zviditelňuji a jejich vlastní prestiž stoupá účastí na mezinárodních divadelních festivalech. Prakticky to funguje tak, že je hostující divadelní soubor přizván dramaturgem či vedením hostitelského divadla, nebo se proaktivně sám písemně přihlásí k účasti a tím splní administrativní požadavky na realizaci přenosu divadelního kusu. Výrazným uměleckým záměrem je přenos divadelního představení z kamenné budovy do venkovních prostor, kde jedinečná atmosféra místa ( site specifics ) přispívá k intenzivnímu diváckému zážitku, jako tomu je např. u Letních Shakespearovských slavností, konaných každým rokem v Brně. A právě naopak zcela praktickým důvodem, který nutí divadla k přenosu, jsou generální rekonstrukce budovy divadla. Technicky vzato divadlu pak nezbývá, než vytvořit plán pro nouzový chod divadla a uchýlit se k divadelnímu přenosu za cenu pronájmu obdobných divadelních prostor, kde může být zajištěna plynulost realizace 9

11 repertoáru divadla. Paradoxem pak bývá, že může být dosaženo nechtěně alternativního a divácky lákavějšího výsledku. 2. Druhy přenosu Pro určení druhu přenosu obvykle hodnotíme místo, četnost konání a délku trvání divadelního přenosu mimo domovskou scénu. Pokud si sestavíme pomyslný žebříček, stojí na prvním místě četnosti konání a různorodosti místa realizace zájezdového představení, za ním běžný zájezd/hostování, účast na festivalech/open air akce a definitivní přenos. Přenosy také charakterizuje jejich náročnost na technické zajištění, které detailně zpracovávají následující pracovní složky divadla: stavba, světlo, zvuk. Pro technickou realizaci je důležité, o jaké druhy divadelních inscenací se jedná a v jakých typech divadelních sálů bude přenos uskutečněn. 2.1 Běžný zájezd hostování Běžný zájezd (v očích laické veřejnosti výlet divadelního souboru do jiného města za poznáváním jeho krás) funguje jako vztah hostitelského a hostujícího divadla. Technické zajištění přenosu je podporováno z finančních zdrojů buď hostitelského, anebo hostujícího divadla. Přenos v tomto případě obnáší transport dekorací, rekvizit, kostýmů, zvukové a světelné techniky, hereckého souboru a technického personálu k již nazkoušené hře z domácího repertoáru divadla do hostitelského divadla, odehrání představení a návrat zpět. 10

12 2.2 Představení od začátku koncipované jako zájezdové Tento druh představení je vždy realizován formou zájezdových účastí na kulturních akcích či festivalech apod., není však nikdy realizován na stálé scéně. Představení se nanejvýš zkouší v krátkodobě pronajatém prostoru a pak už žije jen díky aktivní spolupráci se zadavateli poptávky, kterými jsou kupř. divadla, městská kulturní zařízení, či soukromé firmy, které formu představení používají jako odměnu pro své zaměstnance u příležitosti Vánoc apod. Ilustrace 01 : Premiéra zájezdového představení Biostory května 2013 MALÉhry - Divadlo Bolka Polívky Brno Ilustrace 02 : Scéna zájezdového představení Biostory MALÉhry - -Divadlo Bolka Polívky Brno 2014 Ilustrace 03 : Scéna zájezdového představení Biostory MALÉhry - Divadlo Oskara Nedbala Tábor

13 2.3 Definitivní přenos Na rozdíl od běžného zájezdu je definitivní přenos primárně určen pro řešení provozně-technických obtíží stálého divadla, které by jinak brzdily uvádění her na domovskou scénu. Představení je nazkoušeno na jiné scéně z důvodu rekonstrukce nebo stavby nové budovy divadla a při tvorbě představení je již s tímto faktem počítáno. Následný přenos je pak o to snazší, čím lépe se podařilo vystihnout podmínky již nové či rekonstruované budovy. 1 Ilustrace 04 : Scéna divadelního představení Footloose aneb Tanec není zločin - Studio MARTA 2012 Ilustrace 05 :Scéna divadelního představení Footloose aneb Tanec není zločin - Divadlo na Orlí Příkladem z praxe je představení Footloose, které bylo nazkoušeno na původní domovské scéně studentského Divadelního studia Marta. Protože však muzikálová část souboru měla být přesunuta do nových prostor budovy na Orlí, při technickém zajištění muzikálu se již od začátku počítalo s odlišnými technickými podmínkami v nové budově. Představení se tak hrálo jedním divadelním souborem / bez hostování u cizího divadla / na jedné a té samé muzikálové scéně. 12

14 2.4 Open air akce Divadla se snaží o zpřístupnění svého repertoáru širokému publiku a tak využívají nabídek pořadatelů (v tomto případě obvykle měst), čímž oživují městskou kulturní scénu jak na koncertních pódiích, tak i v prostorách hradů, zámků apod. Po stránce technické se pak jedná o práci ve velmi ztížených podmínkách, jež vznikají nestabilitou počasí a odlišnou vlhkostí vzduchu oproti domovské scéně. Tyto okolnosti pak mnohdy vyžadují velkou míru improvizace ze strany jevištních techniků a mají výrazný dopad na výběr použitých technologií. Zajištění technických zařízení bývá v těchto případech obvykle na straně poskytovatele, ne vždy jsou však pořadatelé schopni požadovanou techniku obstarat, což může mít negativní vliv na výslednou podobu představení. Jistým úskalím je i přenos divadelní hry do akusticky odlišného prostředí /uzavřený x otevřený prostor/. Problematické může být také nové, neozkoušené uspořádání elevace, jeviště a sezení pro diváky. Samy přírodní podmínky však můžou opět v dobrém smyslu překvapit a osvěžit zažité představy o stavbě: strom poskytne zastřešení jeviště; světle: měsíc obohatí světelné efekty; zvuku: nenadálé zahoukání sovy do strašidelného příběhu a nabízí i jiné smyslové vjemy, které navodí v diváckém publiku nové a vítané zážitky. Ilustrace 06 : Scéna zájezdového představení Biostory - MALÉhry Nádvoří Frýdeckého zámku - Frýdek 2015 Ilustrace 07 : Scéna zájezdového představení Biostory MALÉhry Divadlo v parku - Šumperk

15 3. Typy přenášených divadelních inscenací Velmi důležitý jev, který je při přenosu divadelních inscenací dobré mít na paměti, vychází z tzv. typizace představení. Právě pochopení charakteristických rysů jednotlivých představení umožňuje i technickému personálu zachovat původní záměr a vyznění hry. 2.5 Klasická činohra U klasické činohry je kladen důraz na herecký projev. Scéna je v rukou scénografa, který řídí její úspornost, anebo naopak výpravnost. Osvětlovači mají na domácí scéně k dispozici předem dobře čitelný uzavřený prostor a mohou proto efektivně využívat osvětlovací techniky. Při hostování však musí počítat s odlišnostmi interiéru budovy, nebo exteriéru. Zajištění zvuku u činohry tvoří vedlejší složku představení, která pouze dokresluje náladu a tvar inscenace. Stavba scény bývá jak jednoduchá, tak i složitá, řídí se scénografickým návrhem. Celkově se však dá říci, že složitost přenosu stavby, světla a zvuku u klasické činohry určuje především režisér od výše jeho nároků se pak odvíjí i náročnost samotného přenosu. 2.6 Muzikál Muzikál si obvykle staví za cíl zaujmout publikum nejen po stránce hudební, ale i výpravné je náročný na stavbu dekorací. Záleží tak nejen na pohybových a výrazových prostředcích muzikálových herců, jejichž hlasový projev je často přenášen bezdrátovými mikrofony, ale i na živém hudebním projevu kapely, která je ozvučená dle pokynů dirigenta a zvukových podmínek prostoru. 2 Technické zajištění kvality přenosu zvuku je pro zvukaře velmi náročné, protože musí zajišťovat více úkonů zároveň - kupř. intenzitu přenášeného zvuku u mikrofonů či snímání kapely mikrofony. Zvukař navíc přehrává záznamy zvukových efektů a playbacků. 2 Dirigent je u menších produkcí nahrazen kapelníkem. 14

16 Přenos světla je podobný koncertnímu svícení, spoléhá na efektové, celkově barevné vyznění. Light designer sděluje své představy osvětlovačům, kteří využívají širokou škálu světelných zařízení (viz. Kapitola 6.4). Přenos muzikálového představení je všestranně náročný, je potřeba řešit složitou stavbu, zvuk i světla, ale i logistiku přesunu potřebných technických zařízení. 2.7 Opera Právě výpravná scéna s náročnými scénickými proměnami je asi to první, co zaznamená každý návštěvník opery. Aby byla zajištěna poutavost pro oko diváka, je při přenosu obzvlášť důležitá komunikace mezi scénografem a osvětlovačem. Zvukař doplňuje prostor odposlechovými reproduktory, které v zákulisí pomáhají zlepšit slyšitelnost zpěváků a orchestru. Zvučit přímo interprety či orchestr tak není potřeba, spíše se očekává doplnění představení o efektové reprodukované zvuky a hudební podkresy. Přenos opery je tedy náročný hlavně z pohledu stavby a světla, po stránce zvukové se u přenosu jedná o rozhodně jednodušší úkon, než u muzikálu (avšak v současné době někteří experimentátoři využívají podobné technologie jako u muzikálu a zvyšují tak technickou náročnost přenosu). 2.8 Balet Baletní scéna je co do výpravnosti srovnatelná s operou. Vyloženě nutná je však úprava povrchu jeviště speciální krytinou, která baletním interpretům umožňuje volný pohyb bez případného nebezpečí úrazu. Scénograf či light designer pro balet vytváří složitější svícení. V případě, že se pro hudební doprovod využívá živý orchestr, zabezpečuje zvukař v nutných případech odposlech v tanečním prostoru. Jinak se po zvukové stránce zabývá pouze doplňujícími zvukovými efekty. Přenos baletního představení počítá hlavně s vysokými nároky na stavbu a světla. 15

17 2.9 Pohybové divadlo Pohybově-výrazová představení bývají nenáročná na přenos. Je to díky využití minimálně členěného prostoru bez dekorací. Technickým specifikem bývá stejně jako u baletu krytina povrchu jeviště / baletizol /. Světlo sice má zásadní význam pro celkové vyznění představení, ale pro decentní svícení často stačí klasická konvenční světla, kterými je vybavena většina divadel. Zvukový doprovod reprodukovaná hudba, instrumentální zvuky nebývá zpravidla náročný na přenos do jakýchkoliv podmínek Experimentální divadlo Výsadou experimentálního divadla je porušování konvenčních divadelních přístupů a tím i veškerých obvyklých přenosových postupů, které se aplikují u konvenčního operního a baletního divadla. Přenos experimentálního představení má velké rozpětí od jednoduché, prostorově a stavebně nenáročné stavby, osvětlení za pomocí jednoduchých svítidel či pouze podkreslujícího zvuku, až po na přenos náročnou stavbu lešení a složité projekce. Díky tomu nelze obecně popsat náročnost práce jednotlivých technických složek. 16

18 4. Typy divadelních prostor 3.1 Klasický kukátkový sál Kukátkový sál je takové uspořádání divadelního prostoru, kde jeviště je od hlediště výrazně odděleno portálem a oponou. Scéna vytváří dojem reliéfního, plastického a perspektivního obrazu, kdy herec nevstupuje na proscénium (= divadelní předscéna, prostor před oponou, tj. též jeden ze dvou významů pojmu forbína). Je zde patrná snaha o vtažení diváka do děje a o bližší kontakt herce s divákem. Umožňuje realizovat iluzivní typ divadla (= navozuje iluzi skutečnosti, scéna odpovídá skutečnosti, snaží se přenést diváky do prostředí, v němž se hra odehrává). Užívá se většinou dvourozměrných kulis a dalších zařízení k vyvolání iluze. V naturalistickém divadle měl např. portálový otvor vytvářet iluzi tzv. neviditelné čtvrté stěny. Rozvíjí se od 17. století v Itálii a ve Francii a až do 20. století zůstává typickým evropským divadelním prostorem. (Taberyová (ed.), 2012) Jeviště kukátkového divadla má vždy úroveň podlahy nad úrovní první řady (přibližně ve výšce očí sedících diváků), obecenstvo obvykle sedí ve stupňovitém hledišti. Tento typ uspořádání divadelního prostoru je u nás nerozšířenější. Najdeme ho jak ve velkých divadlech, tak i v malých loutkových scénách. V těchto klasických kukátkových sálech najdeme běžné scénické technologie nad jevištěm je obvyklé provaziště s tahy, za portálem osvětlovací lávky (umožňující obsluhu reflektorů), po bocích servisní lávky, scénu odděluje od diváků kromě forbíny orchestřiště a opona, na scéně najdeme propadla, jevištní stoly, točny (viz. Kapitola 5.4). Spodní jevištní technologie. Vybavenost každého divadla je samozřejmě odlišná a je závislá jak na finančních, tak na prostorových možnostech divadla. Ilustrace 08 : Kukátkový Sál - Mahenovo Divadlo v Brně 17

19 3.2 Variabilní prostor Black Box Black box je prostorově flexibilní divadlo s jednoduchým designem. Tento druh divadelních prostor se po světě začal rozšiřovat mezi lety , kde se díky velké oblibě nízkorozpočtových experimentálních projektů téměř každý volný sklad nebo otevřený prostor v mnoha budovách přetransformoval na Black Box. Jak vyplývá z názvu, tento druh divadla je navržen jako jakási krabice. Divadelní prostor má rovnou plochu bez jakéhokoliv členění a je natřen černou neutrální barvou. Volný prostor umožňuje bez vysokých nákladů pomocí praktikáblů vystavět vyvýšené pódium pro účinkující a pro diváky elevaci na sezení. Na stropě je obvykle upevněn nosný ocelový rošt, na který je možno zavěsit dekorace, světla, reproboxy, látkové výkryty atd. Výhoda těchto prostor je flexibilita. Můžeme zde vystavět cokoliv, co si dokážeme představit. Black box umožňuje nekonečně mnoho konfigurací, díky nimž lze rozvinout svoji kreativitu, což je cenné pro experimentální představení, kde je např. nutné netradiční uspořádání sedadel a jeviště. Vytvoření těchto prostor není tak náročné a nachází využití tam, kde nejsou dostatečné finanční prostředky například ve školách nebo u začínajících divadelních souborů. Tento divadelní prostor často nacházíme vedle hlavní scény i u velkých divadel, kde multifunkční sál kromě zkušebního prostoru nabízí i prostor pro veřejnou produkci. Plní funkci zkušebny a v případě nutnosti je rychle přeměněn v divadelní sál s diváckým zázemím. Black box má jedinečnou a velmi intimní atmosféru, umožňující blízký kontakt herce s divákem. Ilustrace 09 : Black box - Shetler Studios & Theatres theatre 54 New York Ilustrace 10 : Black box - Shetler Studios & Theatres the bridge New York 18

20 3.3 Variabilní prostor Black Box s divadelním zázemím Jedná se opět o variabilní prostor Black box, který je však vybaven scénickými technologiemi, běžnými v klasických kukátkových divadlech. Plochý prostor podlahy je např. obohacen o jevištní stoly, díky kterým je scéna ještě snadněji a rychleji proměnitelná. Změnou výškové pozice jevištního stolu směrem dolů se vytvoří orchestřiště, nebo se rozčlení prostor na různé výškové úrovně. Změnou pozice jevištního stolu směrem nahoru se rozčlení prostor, anebo se podpoří stavba z praktikáblů. Propadla umožňují herecké nástupy a odchody pod jeviště. Prostor může být dále vybaven provazištěm s tahy, které ještě více rozšiřují multifunkčnost prostoru. Na tahy je možno zavěšovat dekorace, světla atd. V sále a provazišti mohou být po obvodu umístěny pochozí lávky a napříč sálem pojízdné mosty, které kromě usnadnění obsluhy světel a jiných zařízení rozšiřují a ozvláštňují hrací prostor. Snadno a rychle se black box proměnění na klasický kukátkový divadelní sál. Sál je obohacen o klasické herecké i divácké zázemí a o zkušebny, čímž se přibližuje velkým divadlům. Prostory tohoto typu jsou hojně využívány na školních divadelních scénách díky své maximální variabilitě a žánrové multifunkčnosti. Ilustrace 11,12 : Black Box s divadelním zázemím Divadelní studio Marta - JAMU - Brno Ilustrace 13,14 : Black Box s divadelním zázemím Divadlo na Orlí JAMU - Brno 19

21 3.4 Kulturní a společenské sály Obecně jsou to prostory, které bývají v každém větším městě. Jedná se např. o sokolovny, městská kulturní střediska a jiné společenské budovy, které mají multifunkční sál, sloužící jak k uspořádání plesů a konferencí, tak i k promítání filmů, pro divadelní produkce ochotnických či hostujících zájezdových divadel. Kulturní a společenské sály odlišuje od kukátkových jejich rovná podlaha. Sezení je mobilní a v případě potřeby může být odstraněno. Charakteristická pro ně bývá pouze základní jevištní technologie: tahy, základní světelný park a zvuková aparatura. Můžeme sem zahrnout i kinosály. Ty většinou slouží k promítání filmů, avšak mohou být dodatečně uzpůsobeny k hraní divadelních představení díky prodloužené forbíně, která poskytuje větší hrací prostor. Také lze sál dovybavit potřebnou světelnou a zvukovou technikou. Ilustrace 15 : Kulturní dům Oudoleň 20

22 3.5 Netradiční hrací prostor - Site specific Pokud přenášíme divadelní inscenaci do prostor původně určených pro jiné než divadelní účely, mluvíme o tzv. Site specific. Praktickým příkladem je využití místa věznice, jeskyně, hradu či opuštěného průmyslového areálu k přenosu divadelní hry do prostředí, které podtrhne umělecký záměr hry. Divadelní přenosy jsou pak mimořádně náročné - je třeba přivézt s sebou veškeré světelné, zvukové a scénické vybavení, včetně zázemí pro diváky a herce. Velkým problémem se často jeví podlaha, do které není možno ukotvit stavební jevištní prvky. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory, které kromě toho, že nebyly navrženy jako divadelní, často již ani neplní svoji původní funkci, může v tomto případě nastat problém nejen s prostým zapojením elektrického zařízení do sítě (světla, zvuk, projektory), ale tato zařízení mohou být dokonce v závislosti na stavu konkrétního prostředí ohrožena a poškozena (vlhkost, bláto, prach ). Ilustrace 16 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno Ilustrace 17 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno Ilustrace 18 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno Ilustrace 19 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno 21

23 3.6 Venkovní amfiteátry - Open air Tak jako se dříve dostávaly hry z otevřených prostor pouličních představení do kamenných budov, tak se právě nyní vracejí hry blíže k veřejnosti. Prostory pod širým nebem, tzv. open air jsou však náročnou výzvou pro přenos představení. V praxi organizátor open air akce obvykle hostujícímu divadlu pomáhá zajistit alespoň přívod elektřiny dimenzovaný na vysoký výkon. Jinak si však hostující často vozí techniku s sebou. Scéna se podřizuje venkovním podmínkám. Svítí se z teleskopických stojanů anebo z příhradových konstrukcí. Stává se zřídka, že by ozvučení nebylo nanejvýš nutné, zajišťuje se tak srozumitelnost, kvalitní reprodukci představení divákům. Stavba se přizpůsobuje místním podmínkám, které se obvykle mapují dopředu. Ilustrace 20 : Romeo a Julie - Letní shakespearovské slavností - Špilberk - Brno 2015 Ilustrace 21 : Romeo a Julie - Letní shakespearovské slavností - Slezskoostravský hrad - Ostrava

24 5. Přenos představení stavba 5.1 Přípravná fáze V přípravné fázi přenosu stavby představení je nutné navázat kontakt s divadlem či jiným kulturním pořadatelem, který hostující soubor pozval. Hostující pak většinou em zasílá požadavky na potřebnou jevištní techniku. V odpovědi na svůj požadavek se pak dovídá, co za techniku je na místě k dispozici a jaká bude případně dodatečně zajištěna dle požadavků hostujících. Většinou si však musí hostující alespoň část techniky (obzvláště té speciální) obstarat vlastními silami. K přípravné fázi stavby patří získání a nastudování výkresové dokumentace místa přenosu divadelní hry. Ta bývá obvykle volně k dispozici na internetových stránkách (viz Kapitola 5.2.3). Dalším krokem k úspěšné realizaci přenosu představení patří fyzická návštěva divadelních či jiných prostor, kde bude realizován. Na místě tak lze kupř. zaměřit prostor propadel nebo zmapovat přístupové cesty a v případě, že není k dispozici dostatečný prostor na přenos kulis, upravit stávající kulisy či vyrobit nové a vhodnější. U dlouhodobě uzavřených prostor můžeme osobní prohlídkou předejít dodatečným provozně-technickým potížím, jako je nefunkční přívod elektřiny, nefunkční místní technika. Stavba na místě přenosu představení obvykle začíná od středu scény anebo od nějakého jiného dominantního prvku a je řízena podle plánku vytvořeného na základě výkresové dokumentace a osobní návštěvy prostor určených pro přenos. 23

25 5.2 Dokumentace Soupis technických zařízení využívaných pro stavbu Pro uskutečnění stavby je důležitý soupis jevištních zařízení, která budou sloužit k realizaci přenosu představení. Spolu se soupisem dekorací a výčtem dalších technologií tvoří základní požadavky na místní vybavenost při zájezdech. Soupis se zaměřuje hlavně na počet tahů potřebných pro zavěšení dekorací a výčet jevištních stolů dle obvyklých parametrů: výšek jejich zdvihu či hloubky zajetí pod úroveň podlahy propadla Soupis dekorací a jevištních prvků, rekvizit a kostýmů Pro lepší evidenci a kontrolu přenášených věcí je žádoucí vytvořit i souhrnný přehled potřebných dekorací, jevištních prvků, rekvizit a kostýmů. Ten obyčejně zahrnuje nejen jejich počty, ale i jejich rozměry a váhu. Soupis pak slouží pro zajištění vhodného vozidla a zamezuje ztrátám předmětů při nakládce a vykládce. Opomenout nelze ani spotřební rekvizity, většinou potraviny buď se berou s sebou, anebo se zajišťují přímo v místě přenosu Výkresová dokumentace Nejen, že je důležité orientovat se v problematice scénických technologií a dekorací, musíme je umět i správně zdokumentovat a zakreslit. A to nejen pro potřeby repríz, ale i pro potřeby přenosu do jiných prostor. Zdokumentování jevištní stavby obvykle vychází z výkresové dokumentace poskytnuté scénografem (jako součást scénografického návrhu) a slouží jako podklad pro její stavbu a výrobu dekorací na základě tzv. výrobních výkresů. Rozmístění kulis a dekorací se zakresluje do půdorysu sálu a řezu. Pokud výkresová dokumentace chybí, doplňujeme informace buď o axonometrii či detail v měřítku anebo fotodokumentaci. 24

SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE. MgA. Ondřej Zicha

SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE. MgA. Ondřej Zicha SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE MgA. Ondřej Zicha SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE Při současném technickém vývoji je mnohdy velmi obtížné i pro divadelního profesionála orientovat se v inovacích, které se nabízí na vybavení

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST SEZNAM PŘÍLOH TEXTOVÁ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje o stavbě 2. Vlastní zadání 3. Architektonické a konstrukční řešení 4. Dispoziční řešení 5. Materiálové řešení 6. Číselné údaje o stavbě

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská

NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská Městská divadla pražská disponují reprezentativními prostory přímo v centru Prahy, které jsou často a s oblibou využívány pro různé příležitosti.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Seznam techniky k pronájmu

Seznam techniky k pronájmu Seznam techniky k pronájmu Dataprojektory s nativním rozlišením XGA (1024 x 768 px) SANYO svítivost až 1500 ANSI Lm, hmotnost 2,4 kg 1.300,- Kč SANYO svítivost 2000 ANSI Lm, hmotnost 3,9 kg 2.000,- Kč

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace QuickStand navržený společností Humanscale je jedinečný produkt montovaný na pracovní stůl, vhodný při sezení i stání, který podporuje aktivitu uživatele a snadno začleňuje pohyb

Více

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu.

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. KANCELÁŘ PRAHA Kováků 24 150 00 Praha 5 Tel.: 225 067 945 KANCELÁŘ

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI 1. Charakteristika podstaty projektu Projekt je lokalizován do města Řevnice (Praha-západ). K 1. lednu 2010 měly Řevnice 3 085 obyvatel. Město Řevnice

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

TECHNICKÉ INFORMACE. obsah: DISK - mapa. DISK - světla. DISK - zvuk. DISK - půdorys + tahy. DISK - půdorys + propadla. DISK - řez

TECHNICKÉ INFORMACE. obsah: DISK - mapa. DISK - světla. DISK - zvuk. DISK - půdorys + tahy. DISK - půdorys + propadla. DISK - řez TECHNICKÉ INFORMACE obsah: DISK - mapa 2 DISK - světla 3 4 5 6 DISK - zvuk 7 8 9 DISK - půdorys + tahy 10 DISK - půdorys + propadla 11 DISK - řez 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

TABULE. 3 roky záruka TABULE

TABULE. 3 roky záruka TABULE . 52 59 3 roky záruka Pylonový zvedací systém, hliníkové provedení výška 2900 mm Zvedací systém pro 1 tabuli PYLON1 10 346 Kč Zvedací systém pro 2 tabule PYLON2 20 693 Kč magnetický povrch z certifikované

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 LE KLUB Tomáš Zeman www.le-klub.cz info@le-klub.cz tel.: 602 449 065 Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 Koncepce LE KLUBu Prostor je možné si pronajmout bez dalších služeb, bez DJ, tematických

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí.

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí. REVOLUCE V ZABEZPEČENÍ PŘECHODŮ Interaktivní signalizace - 100% záruka přechodu bez nehod Patent pending č. PV 2014-943 a certifikováno pro pozemní komunikace VLASTNOSTI A VÝHODY ZAŘÍZENÍ 1) Vyloučení

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více