Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných Bakalářská práce Autor práce: Petr Tomek Vedoucí práce: BcA. Jan Škubal Oponent práce: Doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2015

2 Bibliografický záznam TOMEK, Petr. Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných [Transfer theatrical performance of existing space to other]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Ateliér divadelního manažerství, rok s.[99] Vedoucí bakalářské práce BcA. Jan Škubal Anotace Bakalářská práce Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných pojednává o současné teorii a praxi přenosu divadelního představení. Popisuje druhy přenosu, se kterými se v praxi setkáváme. Zachycuje typy přenášených divadelních inscenací. Podává přehled o divadelních a jiných prostorech využívaných k přenosu. Zkoumá jednotlivé fáze divadelního přenosu z pohledu stavby, světla a zvuku. Popisuje dokumentaci používanou při přenosu. Zabývá se jevištní technikou a technologií a jejich využitím. Annotation Diploma thesis Transfer theatrical performance of existing space to other deals with the current theoretical and practical basis of theatrical performance transfer. It describes the ways of transfer common in praxis. It portrays the types of transfer performances. It gives a list of theatre and other spaces used for the transfer. It investigates the phases of theatrical transfer in terms of construction, lights and sound. It describes documentation used for the transfer. It also focuses on the stage machines and technologies and their use. 1

3 Klíčová slova Přenos divadelního představení Divadlo Zájezd Přenos Stavba Světlo Zvuk Keywords Transfer theatrical performance Theatre Tour Transfer Construction Light Sound 2

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 5. září 2015 Petr Tomek 3

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval za podporu při tvorbě této práce vedoucímu práce BcA. Janu Škubalovi a dále pak Mgr. Janě Králové, Bc. at BcA. Filipu Kolegarovi, Mgr. Janu Obrovskému a mé rodině. Všem moc děkuji za podporu a pomoc. 4

6 Obsah PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD PROČ DOCHÁZÍ K PŘENOSU PŘEDSTAVENÍ DRUHY PŘENOSU BĚŽNÝ ZÁJEZD HOSTOVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ OD ZAČÁTKU KONCIPOVANÉ JAKO ZÁJEZDOVÉ DEFINITIVNÍ PŘENOS OPEN AIR AKCE TYPY PŘENÁŠENÝCH DIVADELNÍCH INSCENACÍ KLASICKÁ ČINOHRA MUZIKÁL OPERA BALET POHYBOVÉ DIVADLO EXPERIMENTÁLNÍ DIVADLO TYPY DIVADELNÍCH PROSTOR KLASICKÝ KUKÁTKOVÝ SÁL VARIABILNÍ PROSTOR BLACK BOX VARIABILNÍ PROSTOR BLACK BOX S DIVADELNÍM ZÁZEMÍM KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ SÁLY NETRADIČNÍ HRACÍ PROSTOR - SITE SPECIFIC VENKOVNÍ AMFITEÁTRY - OPEN AIR PŘENOS PŘEDSTAVENÍ STAVBA PŘÍPRAVNÁ FÁZE DOKUMENTACE Soupis technických zařízení využívaných pro stavbu Soupis dekorací a jevištních prvků, rekvizit a kostýmů Výkresová dokumentace ZÁKLADNÍ SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE A PRVKY SPODNÍ JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE Propadla Jevištní stoly Jevištní vozy Točna Praktikábl HORNÍ JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE Tahy Opona Ostatní trvale zavěšené dekorace Sufita Šála Horizont PŘENOS PŘEDSTAVENÍ - SVĚTLO PŘÍPRAVNÁ FÁZE SVĚTELNĚ SCÉNICKÁ DOKUMENTACE Obsah dokumentace Textová část Podrobný soupis využité techniky s výkonnostní a typovou charakteristikou

7 Soupis příslušenství Světelný scénář HLAVNÍ PRVKY SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ Osvětlovací pulty Dálkové ovládání Výkonové stmívací jednotky Mobilní stmívací jednotky Stacionární stmívací systémy OSVĚTLOVACÍ NÁSTROJE Vany Horizontové světlo Pracovní osvětlení Divácké osvětlení Světlomet s neměnným svazkem PAR Čočkový reflektor Lens spotlight Světlomet se stupňovitou čočkou Fresnel (Fresnel Spotlight) Tvarovací světlomet - profil (Profile Spotlight) Zářivkové osvětlení LED světelné zdroje Pohyblivá světla Ostatní zařízení PŘENOS PŘEDSTAVENÍ - ZVUK PŘÍPRAVNÁ FÁZE DOKUMENTACE K INSCENACI - ZVUKOVÝ SCÉNÁŘ Textový scénář Bodový scénář Kombinovaný scénář Scénář v podobě notového zápisu MIKROFONY, MIKROPORTY Vokálové mikrofony Nástrojové mikrofony Snímače a kontaktní mikrofony Sběrové mikrofony Mikroporty KABELY A KONEKTORY ZVUKOVÉ SOUBORY, ZVUKOVÉ NOSIČE A ZPŮSOB PŘEHRÁVÁNÍ MIXÁŽNÍ PULT Efektové procesory REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ILUSTRACÍ

8 Předmluva Ve své práci se zaměřuji na problematiku přenosu divadelní inscenace a zmapování oblastí, do kterých zasahuje. Nejedná se mi o dílčí podrobný popis jednoho úhlu pohledu. Pro sběr dat jsem proto využil námětů a rad odborníků i vlastních zkušeností. Mým cílem bylo podat všeobecný přehled všech prvků, které zasahují a ovlivňují zdar přenosu inscenace. Jelikož - jako vše na světě - je i přenos podroben neustálým změnám, je má práce zachycením aktuálního stavu. 7

9 Úvod Bakalářská práce Přenos divadelního představení ze stávajících prostor do jiných si klade za cíl rozbor problematiky přenosu divadelních představení do jiných prostor a vytvoření jakéhosi uceleného pohledu na problematiku přenosu a zmapovaní jednotlivých procesů i jednotlivých složek - světla, zvuku a stavby, které by měly předcházet samotné realizaci představení v novém prostoru. Pro úspěšně zrealizovaný přenos představení je důležité znát důvod, proč vůbec k přenosu dochází, jaké jsou typy přenosů a je také nutno znát jaké druhy představení přenášíme (kvůli odlišným specifikum a nárokům na technické zabezpečení). Dále je nutné znát i typy prostor, kam představení budeme přenášet. Důležité je mít také ucelený přehled základních technologii, využitých pro přenos představení jevištními mistry, osvětlovači a zvukaři. Tato práce by měla sloužit jako návod nebo úvod pro osoby této problematiky neznalé. Ve své práci se nesnažím přinést nové teoretické poznatky, naopak pracuji s již dostupnou odbornou literaturou a dalšími prameny, které analyzuji a porovnávám s úmyslem stanovit si výchozí základ k řešení praktické části práce. Zabývám se zejména přehledným shrnutím současného pojetí problematiky přenosu představení a definováním základních pojmů, které s tématem mé práce souvisejí, na základě prostudovaných pramenů. Zároveň je mou snahou propojení současného teoretického stavu se stavem v divadelní praxi, který bych chtěl, aby byl jedinečný právě tím, že zahrnuje praktické zkušenosti různorodých zástupců jevištní techniky, kteří měli možnost zažít přenos divadelního představení z pohledu lidí v praxi. V praktické části práce, kterou považuji za stěžejní, kladu důraz na vytvoření představy o fungování přenosu představení na poli ziskového i neziskového sektoru. Aplikované poznatky z teoretické části a praxe shrnuji v závěru s cílem uvést doporučení, jak by měl optimální přenos probíhat po stránce technické i čistě formální, administrativní. 8

10 1. Proč dochází k přenosu představení K přenosu představení vedení divadla sahá z mnoha rozličných důvodů. U komerčních i nekomerčních divadel bývá hlavním důvodem finanční politika nebo kulturně umělecké důvody. Zájezdy pak tvoří významnou příjmovou část rozpočtu divadla. Za přínosné je považováno zúročit tzv. vyhrané inscenace, tj. představení známá na domácí scéně, předurčená pomalu a jistě k derniéře. Potenciál u domácího publika je vždy omezený a tak je zcela přirozené, že stálá divadla sahají po přenosu inscenace, s cílem získat nové publikum a potažmo i příjmy pokrývající další provozní náklady divadla - kupř. právě pro rozšíření nabídky divadelního repertoáru na domácí scéně. Divadelní přenos také významně přispívá k rozvoji samotného divadla a to jak po stránce získávání zkušeností ze strany herců, tak i po stránce dalšího vzdělávání a rozvoje technického personálu divadla. U divadelních souborů, které nemají žádnou stálou domovskou scénu, je přenos představení základní strategií umožňující fungovaní divadla. Představení se tak od začátku zkouší s velkým důrazem na prostorovou flexibilitu a to v pronajatých sálech, které divadelní soubor může využít i k premiéře divadelního kusu. Dále však je pouze zájezdové a funguje bez stabilní scény. Mezi další důvody, které jistě stojí za zmínku, patří marketingové účely. Ať stálá či putovní divadla se zviditelňuji a jejich vlastní prestiž stoupá účastí na mezinárodních divadelních festivalech. Prakticky to funguje tak, že je hostující divadelní soubor přizván dramaturgem či vedením hostitelského divadla, nebo se proaktivně sám písemně přihlásí k účasti a tím splní administrativní požadavky na realizaci přenosu divadelního kusu. Výrazným uměleckým záměrem je přenos divadelního představení z kamenné budovy do venkovních prostor, kde jedinečná atmosféra místa ( site specifics ) přispívá k intenzivnímu diváckému zážitku, jako tomu je např. u Letních Shakespearovských slavností, konaných každým rokem v Brně. A právě naopak zcela praktickým důvodem, který nutí divadla k přenosu, jsou generální rekonstrukce budovy divadla. Technicky vzato divadlu pak nezbývá, než vytvořit plán pro nouzový chod divadla a uchýlit se k divadelnímu přenosu za cenu pronájmu obdobných divadelních prostor, kde může být zajištěna plynulost realizace 9

11 repertoáru divadla. Paradoxem pak bývá, že může být dosaženo nechtěně alternativního a divácky lákavějšího výsledku. 2. Druhy přenosu Pro určení druhu přenosu obvykle hodnotíme místo, četnost konání a délku trvání divadelního přenosu mimo domovskou scénu. Pokud si sestavíme pomyslný žebříček, stojí na prvním místě četnosti konání a různorodosti místa realizace zájezdového představení, za ním běžný zájezd/hostování, účast na festivalech/open air akce a definitivní přenos. Přenosy také charakterizuje jejich náročnost na technické zajištění, které detailně zpracovávají následující pracovní složky divadla: stavba, světlo, zvuk. Pro technickou realizaci je důležité, o jaké druhy divadelních inscenací se jedná a v jakých typech divadelních sálů bude přenos uskutečněn. 2.1 Běžný zájezd hostování Běžný zájezd (v očích laické veřejnosti výlet divadelního souboru do jiného města za poznáváním jeho krás) funguje jako vztah hostitelského a hostujícího divadla. Technické zajištění přenosu je podporováno z finančních zdrojů buď hostitelského, anebo hostujícího divadla. Přenos v tomto případě obnáší transport dekorací, rekvizit, kostýmů, zvukové a světelné techniky, hereckého souboru a technického personálu k již nazkoušené hře z domácího repertoáru divadla do hostitelského divadla, odehrání představení a návrat zpět. 10

12 2.2 Představení od začátku koncipované jako zájezdové Tento druh představení je vždy realizován formou zájezdových účastí na kulturních akcích či festivalech apod., není však nikdy realizován na stálé scéně. Představení se nanejvýš zkouší v krátkodobě pronajatém prostoru a pak už žije jen díky aktivní spolupráci se zadavateli poptávky, kterými jsou kupř. divadla, městská kulturní zařízení, či soukromé firmy, které formu představení používají jako odměnu pro své zaměstnance u příležitosti Vánoc apod. Ilustrace 01 : Premiéra zájezdového představení Biostory května 2013 MALÉhry - Divadlo Bolka Polívky Brno Ilustrace 02 : Scéna zájezdového představení Biostory MALÉhry - -Divadlo Bolka Polívky Brno 2014 Ilustrace 03 : Scéna zájezdového představení Biostory MALÉhry - Divadlo Oskara Nedbala Tábor

13 2.3 Definitivní přenos Na rozdíl od běžného zájezdu je definitivní přenos primárně určen pro řešení provozně-technických obtíží stálého divadla, které by jinak brzdily uvádění her na domovskou scénu. Představení je nazkoušeno na jiné scéně z důvodu rekonstrukce nebo stavby nové budovy divadla a při tvorbě představení je již s tímto faktem počítáno. Následný přenos je pak o to snazší, čím lépe se podařilo vystihnout podmínky již nové či rekonstruované budovy. 1 Ilustrace 04 : Scéna divadelního představení Footloose aneb Tanec není zločin - Studio MARTA 2012 Ilustrace 05 :Scéna divadelního představení Footloose aneb Tanec není zločin - Divadlo na Orlí Příkladem z praxe je představení Footloose, které bylo nazkoušeno na původní domovské scéně studentského Divadelního studia Marta. Protože však muzikálová část souboru měla být přesunuta do nových prostor budovy na Orlí, při technickém zajištění muzikálu se již od začátku počítalo s odlišnými technickými podmínkami v nové budově. Představení se tak hrálo jedním divadelním souborem / bez hostování u cizího divadla / na jedné a té samé muzikálové scéně. 12

14 2.4 Open air akce Divadla se snaží o zpřístupnění svého repertoáru širokému publiku a tak využívají nabídek pořadatelů (v tomto případě obvykle měst), čímž oživují městskou kulturní scénu jak na koncertních pódiích, tak i v prostorách hradů, zámků apod. Po stránce technické se pak jedná o práci ve velmi ztížených podmínkách, jež vznikají nestabilitou počasí a odlišnou vlhkostí vzduchu oproti domovské scéně. Tyto okolnosti pak mnohdy vyžadují velkou míru improvizace ze strany jevištních techniků a mají výrazný dopad na výběr použitých technologií. Zajištění technických zařízení bývá v těchto případech obvykle na straně poskytovatele, ne vždy jsou však pořadatelé schopni požadovanou techniku obstarat, což může mít negativní vliv na výslednou podobu představení. Jistým úskalím je i přenos divadelní hry do akusticky odlišného prostředí /uzavřený x otevřený prostor/. Problematické může být také nové, neozkoušené uspořádání elevace, jeviště a sezení pro diváky. Samy přírodní podmínky však můžou opět v dobrém smyslu překvapit a osvěžit zažité představy o stavbě: strom poskytne zastřešení jeviště; světle: měsíc obohatí světelné efekty; zvuku: nenadálé zahoukání sovy do strašidelného příběhu a nabízí i jiné smyslové vjemy, které navodí v diváckém publiku nové a vítané zážitky. Ilustrace 06 : Scéna zájezdového představení Biostory - MALÉhry Nádvoří Frýdeckého zámku - Frýdek 2015 Ilustrace 07 : Scéna zájezdového představení Biostory MALÉhry Divadlo v parku - Šumperk

15 3. Typy přenášených divadelních inscenací Velmi důležitý jev, který je při přenosu divadelních inscenací dobré mít na paměti, vychází z tzv. typizace představení. Právě pochopení charakteristických rysů jednotlivých představení umožňuje i technickému personálu zachovat původní záměr a vyznění hry. 2.5 Klasická činohra U klasické činohry je kladen důraz na herecký projev. Scéna je v rukou scénografa, který řídí její úspornost, anebo naopak výpravnost. Osvětlovači mají na domácí scéně k dispozici předem dobře čitelný uzavřený prostor a mohou proto efektivně využívat osvětlovací techniky. Při hostování však musí počítat s odlišnostmi interiéru budovy, nebo exteriéru. Zajištění zvuku u činohry tvoří vedlejší složku představení, která pouze dokresluje náladu a tvar inscenace. Stavba scény bývá jak jednoduchá, tak i složitá, řídí se scénografickým návrhem. Celkově se však dá říci, že složitost přenosu stavby, světla a zvuku u klasické činohry určuje především režisér od výše jeho nároků se pak odvíjí i náročnost samotného přenosu. 2.6 Muzikál Muzikál si obvykle staví za cíl zaujmout publikum nejen po stránce hudební, ale i výpravné je náročný na stavbu dekorací. Záleží tak nejen na pohybových a výrazových prostředcích muzikálových herců, jejichž hlasový projev je často přenášen bezdrátovými mikrofony, ale i na živém hudebním projevu kapely, která je ozvučená dle pokynů dirigenta a zvukových podmínek prostoru. 2 Technické zajištění kvality přenosu zvuku je pro zvukaře velmi náročné, protože musí zajišťovat více úkonů zároveň - kupř. intenzitu přenášeného zvuku u mikrofonů či snímání kapely mikrofony. Zvukař navíc přehrává záznamy zvukových efektů a playbacků. 2 Dirigent je u menších produkcí nahrazen kapelníkem. 14

16 Přenos světla je podobný koncertnímu svícení, spoléhá na efektové, celkově barevné vyznění. Light designer sděluje své představy osvětlovačům, kteří využívají širokou škálu světelných zařízení (viz. Kapitola 6.4). Přenos muzikálového představení je všestranně náročný, je potřeba řešit složitou stavbu, zvuk i světla, ale i logistiku přesunu potřebných technických zařízení. 2.7 Opera Právě výpravná scéna s náročnými scénickými proměnami je asi to první, co zaznamená každý návštěvník opery. Aby byla zajištěna poutavost pro oko diváka, je při přenosu obzvlášť důležitá komunikace mezi scénografem a osvětlovačem. Zvukař doplňuje prostor odposlechovými reproduktory, které v zákulisí pomáhají zlepšit slyšitelnost zpěváků a orchestru. Zvučit přímo interprety či orchestr tak není potřeba, spíše se očekává doplnění představení o efektové reprodukované zvuky a hudební podkresy. Přenos opery je tedy náročný hlavně z pohledu stavby a světla, po stránce zvukové se u přenosu jedná o rozhodně jednodušší úkon, než u muzikálu (avšak v současné době někteří experimentátoři využívají podobné technologie jako u muzikálu a zvyšují tak technickou náročnost přenosu). 2.8 Balet Baletní scéna je co do výpravnosti srovnatelná s operou. Vyloženě nutná je však úprava povrchu jeviště speciální krytinou, která baletním interpretům umožňuje volný pohyb bez případného nebezpečí úrazu. Scénograf či light designer pro balet vytváří složitější svícení. V případě, že se pro hudební doprovod využívá živý orchestr, zabezpečuje zvukař v nutných případech odposlech v tanečním prostoru. Jinak se po zvukové stránce zabývá pouze doplňujícími zvukovými efekty. Přenos baletního představení počítá hlavně s vysokými nároky na stavbu a světla. 15

17 2.9 Pohybové divadlo Pohybově-výrazová představení bývají nenáročná na přenos. Je to díky využití minimálně členěného prostoru bez dekorací. Technickým specifikem bývá stejně jako u baletu krytina povrchu jeviště / baletizol /. Světlo sice má zásadní význam pro celkové vyznění představení, ale pro decentní svícení často stačí klasická konvenční světla, kterými je vybavena většina divadel. Zvukový doprovod reprodukovaná hudba, instrumentální zvuky nebývá zpravidla náročný na přenos do jakýchkoliv podmínek Experimentální divadlo Výsadou experimentálního divadla je porušování konvenčních divadelních přístupů a tím i veškerých obvyklých přenosových postupů, které se aplikují u konvenčního operního a baletního divadla. Přenos experimentálního představení má velké rozpětí od jednoduché, prostorově a stavebně nenáročné stavby, osvětlení za pomocí jednoduchých svítidel či pouze podkreslujícího zvuku, až po na přenos náročnou stavbu lešení a složité projekce. Díky tomu nelze obecně popsat náročnost práce jednotlivých technických složek. 16

18 4. Typy divadelních prostor 3.1 Klasický kukátkový sál Kukátkový sál je takové uspořádání divadelního prostoru, kde jeviště je od hlediště výrazně odděleno portálem a oponou. Scéna vytváří dojem reliéfního, plastického a perspektivního obrazu, kdy herec nevstupuje na proscénium (= divadelní předscéna, prostor před oponou, tj. též jeden ze dvou významů pojmu forbína). Je zde patrná snaha o vtažení diváka do děje a o bližší kontakt herce s divákem. Umožňuje realizovat iluzivní typ divadla (= navozuje iluzi skutečnosti, scéna odpovídá skutečnosti, snaží se přenést diváky do prostředí, v němž se hra odehrává). Užívá se většinou dvourozměrných kulis a dalších zařízení k vyvolání iluze. V naturalistickém divadle měl např. portálový otvor vytvářet iluzi tzv. neviditelné čtvrté stěny. Rozvíjí se od 17. století v Itálii a ve Francii a až do 20. století zůstává typickým evropským divadelním prostorem. (Taberyová (ed.), 2012) Jeviště kukátkového divadla má vždy úroveň podlahy nad úrovní první řady (přibližně ve výšce očí sedících diváků), obecenstvo obvykle sedí ve stupňovitém hledišti. Tento typ uspořádání divadelního prostoru je u nás nerozšířenější. Najdeme ho jak ve velkých divadlech, tak i v malých loutkových scénách. V těchto klasických kukátkových sálech najdeme běžné scénické technologie nad jevištěm je obvyklé provaziště s tahy, za portálem osvětlovací lávky (umožňující obsluhu reflektorů), po bocích servisní lávky, scénu odděluje od diváků kromě forbíny orchestřiště a opona, na scéně najdeme propadla, jevištní stoly, točny (viz. Kapitola 5.4). Spodní jevištní technologie. Vybavenost každého divadla je samozřejmě odlišná a je závislá jak na finančních, tak na prostorových možnostech divadla. Ilustrace 08 : Kukátkový Sál - Mahenovo Divadlo v Brně 17

19 3.2 Variabilní prostor Black Box Black box je prostorově flexibilní divadlo s jednoduchým designem. Tento druh divadelních prostor se po světě začal rozšiřovat mezi lety , kde se díky velké oblibě nízkorozpočtových experimentálních projektů téměř každý volný sklad nebo otevřený prostor v mnoha budovách přetransformoval na Black Box. Jak vyplývá z názvu, tento druh divadla je navržen jako jakási krabice. Divadelní prostor má rovnou plochu bez jakéhokoliv členění a je natřen černou neutrální barvou. Volný prostor umožňuje bez vysokých nákladů pomocí praktikáblů vystavět vyvýšené pódium pro účinkující a pro diváky elevaci na sezení. Na stropě je obvykle upevněn nosný ocelový rošt, na který je možno zavěsit dekorace, světla, reproboxy, látkové výkryty atd. Výhoda těchto prostor je flexibilita. Můžeme zde vystavět cokoliv, co si dokážeme představit. Black box umožňuje nekonečně mnoho konfigurací, díky nimž lze rozvinout svoji kreativitu, což je cenné pro experimentální představení, kde je např. nutné netradiční uspořádání sedadel a jeviště. Vytvoření těchto prostor není tak náročné a nachází využití tam, kde nejsou dostatečné finanční prostředky například ve školách nebo u začínajících divadelních souborů. Tento divadelní prostor často nacházíme vedle hlavní scény i u velkých divadel, kde multifunkční sál kromě zkušebního prostoru nabízí i prostor pro veřejnou produkci. Plní funkci zkušebny a v případě nutnosti je rychle přeměněn v divadelní sál s diváckým zázemím. Black box má jedinečnou a velmi intimní atmosféru, umožňující blízký kontakt herce s divákem. Ilustrace 09 : Black box - Shetler Studios & Theatres theatre 54 New York Ilustrace 10 : Black box - Shetler Studios & Theatres the bridge New York 18

20 3.3 Variabilní prostor Black Box s divadelním zázemím Jedná se opět o variabilní prostor Black box, který je však vybaven scénickými technologiemi, běžnými v klasických kukátkových divadlech. Plochý prostor podlahy je např. obohacen o jevištní stoly, díky kterým je scéna ještě snadněji a rychleji proměnitelná. Změnou výškové pozice jevištního stolu směrem dolů se vytvoří orchestřiště, nebo se rozčlení prostor na různé výškové úrovně. Změnou pozice jevištního stolu směrem nahoru se rozčlení prostor, anebo se podpoří stavba z praktikáblů. Propadla umožňují herecké nástupy a odchody pod jeviště. Prostor může být dále vybaven provazištěm s tahy, které ještě více rozšiřují multifunkčnost prostoru. Na tahy je možno zavěšovat dekorace, světla atd. V sále a provazišti mohou být po obvodu umístěny pochozí lávky a napříč sálem pojízdné mosty, které kromě usnadnění obsluhy světel a jiných zařízení rozšiřují a ozvláštňují hrací prostor. Snadno a rychle se black box proměnění na klasický kukátkový divadelní sál. Sál je obohacen o klasické herecké i divácké zázemí a o zkušebny, čímž se přibližuje velkým divadlům. Prostory tohoto typu jsou hojně využívány na školních divadelních scénách díky své maximální variabilitě a žánrové multifunkčnosti. Ilustrace 11,12 : Black Box s divadelním zázemím Divadelní studio Marta - JAMU - Brno Ilustrace 13,14 : Black Box s divadelním zázemím Divadlo na Orlí JAMU - Brno 19

21 3.4 Kulturní a společenské sály Obecně jsou to prostory, které bývají v každém větším městě. Jedná se např. o sokolovny, městská kulturní střediska a jiné společenské budovy, které mají multifunkční sál, sloužící jak k uspořádání plesů a konferencí, tak i k promítání filmů, pro divadelní produkce ochotnických či hostujících zájezdových divadel. Kulturní a společenské sály odlišuje od kukátkových jejich rovná podlaha. Sezení je mobilní a v případě potřeby může být odstraněno. Charakteristická pro ně bývá pouze základní jevištní technologie: tahy, základní světelný park a zvuková aparatura. Můžeme sem zahrnout i kinosály. Ty většinou slouží k promítání filmů, avšak mohou být dodatečně uzpůsobeny k hraní divadelních představení díky prodloužené forbíně, která poskytuje větší hrací prostor. Také lze sál dovybavit potřebnou světelnou a zvukovou technikou. Ilustrace 15 : Kulturní dům Oudoleň 20

22 3.5 Netradiční hrací prostor - Site specific Pokud přenášíme divadelní inscenaci do prostor původně určených pro jiné než divadelní účely, mluvíme o tzv. Site specific. Praktickým příkladem je využití místa věznice, jeskyně, hradu či opuštěného průmyslového areálu k přenosu divadelní hry do prostředí, které podtrhne umělecký záměr hry. Divadelní přenosy jsou pak mimořádně náročné - je třeba přivézt s sebou veškeré světelné, zvukové a scénické vybavení, včetně zázemí pro diváky a herce. Velkým problémem se často jeví podlaha, do které není možno ukotvit stavební jevištní prvky. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory, které kromě toho, že nebyly navrženy jako divadelní, často již ani neplní svoji původní funkci, může v tomto případě nastat problém nejen s prostým zapojením elektrického zařízení do sítě (světla, zvuk, projektory), ale tato zařízení mohou být dokonce v závislosti na stavu konkrétního prostředí ohrožena a poškozena (vlhkost, bláto, prach ). Ilustrace 16 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno Ilustrace 17 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno Ilustrace 18 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno Ilustrace 19 : Domov dobrovolného otroctví Jeskyně Výpustek u Křtin JAMU - Brno 21

23 3.6 Venkovní amfiteátry - Open air Tak jako se dříve dostávaly hry z otevřených prostor pouličních představení do kamenných budov, tak se právě nyní vracejí hry blíže k veřejnosti. Prostory pod širým nebem, tzv. open air jsou však náročnou výzvou pro přenos představení. V praxi organizátor open air akce obvykle hostujícímu divadlu pomáhá zajistit alespoň přívod elektřiny dimenzovaný na vysoký výkon. Jinak si však hostující často vozí techniku s sebou. Scéna se podřizuje venkovním podmínkám. Svítí se z teleskopických stojanů anebo z příhradových konstrukcí. Stává se zřídka, že by ozvučení nebylo nanejvýš nutné, zajišťuje se tak srozumitelnost, kvalitní reprodukci představení divákům. Stavba se přizpůsobuje místním podmínkám, které se obvykle mapují dopředu. Ilustrace 20 : Romeo a Julie - Letní shakespearovské slavností - Špilberk - Brno 2015 Ilustrace 21 : Romeo a Julie - Letní shakespearovské slavností - Slezskoostravský hrad - Ostrava

24 5. Přenos představení stavba 5.1 Přípravná fáze V přípravné fázi přenosu stavby představení je nutné navázat kontakt s divadlem či jiným kulturním pořadatelem, který hostující soubor pozval. Hostující pak většinou em zasílá požadavky na potřebnou jevištní techniku. V odpovědi na svůj požadavek se pak dovídá, co za techniku je na místě k dispozici a jaká bude případně dodatečně zajištěna dle požadavků hostujících. Většinou si však musí hostující alespoň část techniky (obzvláště té speciální) obstarat vlastními silami. K přípravné fázi stavby patří získání a nastudování výkresové dokumentace místa přenosu divadelní hry. Ta bývá obvykle volně k dispozici na internetových stránkách (viz Kapitola 5.2.3). Dalším krokem k úspěšné realizaci přenosu představení patří fyzická návštěva divadelních či jiných prostor, kde bude realizován. Na místě tak lze kupř. zaměřit prostor propadel nebo zmapovat přístupové cesty a v případě, že není k dispozici dostatečný prostor na přenos kulis, upravit stávající kulisy či vyrobit nové a vhodnější. U dlouhodobě uzavřených prostor můžeme osobní prohlídkou předejít dodatečným provozně-technickým potížím, jako je nefunkční přívod elektřiny, nefunkční místní technika. Stavba na místě přenosu představení obvykle začíná od středu scény anebo od nějakého jiného dominantního prvku a je řízena podle plánku vytvořeného na základě výkresové dokumentace a osobní návštěvy prostor určených pro přenos. 23

25 5.2 Dokumentace Soupis technických zařízení využívaných pro stavbu Pro uskutečnění stavby je důležitý soupis jevištních zařízení, která budou sloužit k realizaci přenosu představení. Spolu se soupisem dekorací a výčtem dalších technologií tvoří základní požadavky na místní vybavenost při zájezdech. Soupis se zaměřuje hlavně na počet tahů potřebných pro zavěšení dekorací a výčet jevištních stolů dle obvyklých parametrů: výšek jejich zdvihu či hloubky zajetí pod úroveň podlahy propadla Soupis dekorací a jevištních prvků, rekvizit a kostýmů Pro lepší evidenci a kontrolu přenášených věcí je žádoucí vytvořit i souhrnný přehled potřebných dekorací, jevištních prvků, rekvizit a kostýmů. Ten obyčejně zahrnuje nejen jejich počty, ale i jejich rozměry a váhu. Soupis pak slouží pro zajištění vhodného vozidla a zamezuje ztrátám předmětů při nakládce a vykládce. Opomenout nelze ani spotřební rekvizity, většinou potraviny buď se berou s sebou, anebo se zajišťují přímo v místě přenosu Výkresová dokumentace Nejen, že je důležité orientovat se v problematice scénických technologií a dekorací, musíme je umět i správně zdokumentovat a zakreslit. A to nejen pro potřeby repríz, ale i pro potřeby přenosu do jiných prostor. Zdokumentování jevištní stavby obvykle vychází z výkresové dokumentace poskytnuté scénografem (jako součást scénografického návrhu) a slouží jako podklad pro její stavbu a výrobu dekorací na základě tzv. výrobních výkresů. Rozmístění kulis a dekorací se zakresluje do půdorysu sálu a řezu. Pokud výkresová dokumentace chybí, doplňujeme informace buď o axonometrii či detail v měřítku anebo fotodokumentaci. 24

Jevištní technologie Stavovské divadlo

Jevištní technologie Stavovské divadlo Jevištní technologie Stavovské divadlo NÁZEV TEXT A ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jeviště Šířka jeviště celkem 18,82 m Šířka hracího prostoru 14 m Šířka portálových věží 9,56 m Hloubka od hrany orchestřiště 16,61 m Výška

Více

SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE. MgA. Ondřej Zicha

SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE. MgA. Ondřej Zicha SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE MgA. Ondřej Zicha SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE Při současném technickém vývoji je mnohdy velmi obtížné i pro divadelního profesionála orientovat se v inovacích, které se nabízí na vybavení

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE CB ČESKÝ TĚŠÍN - CB ČESKÝ TĚŠÍN 01 SEZNAM DOKUMENTACE: 01 SEZNAM DOKUMENTACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 CELKOVÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU M 1:100 04 CELKOVÝ VÝKRES NAVRHOVANÉHO STAVU M 1:100 VARIANTA A 05,06

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Pavel Hurych. Jaroslav Vondruška ml. Rudolf Felzman SVĚTLO A ZVUK. v rukou tvůrců divadelního představení

Pavel Hurych. Jaroslav Vondruška ml. Rudolf Felzman SVĚTLO A ZVUK. v rukou tvůrců divadelního představení Pavel Hurych Jaroslav Vondruška ml. Rudolf Felzman SVĚTLO A ZVUK v rukou tvůrců divadelního představení Pavel Hurych Jaroslav Vondruška ml. Rudolf Felzmann Světlo a zvuk v rukou tvůrců divadelního představení

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady Absolventský projekt

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

Pneumatický pohon nákladního výtahu

Pneumatický pohon nákladního výtahu VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Pneumatický pohon nákladního výtahu Název práce: Autor práce: Bc. Jaroslav Kyselý Typ práce: diplomová Studijní

Více

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor 1 Úvod Audiovizuálního vybavení přednáškových a seminárních prostor vychází z požadavků fakulty

Více

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy.

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PRO KONTROLU PŘÍSTUPU VOZIDEL A MĚSTSKÉ DOPRAVY J 275 parkovací sloup představuje kovový

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE GARÁŽOVÁ VRATA RSD01 Specifikace výrobku Šířka vrat: 2 000 3 000 mm; Výška vrat: 1 800 2 800 mm. Sekční vrata RSD 01 jsou určena k instalaci

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Směrnice 02 Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Obsah Tahokovové podlahové rošty... 3 Tahokovové schodišťové stupně... 11 Tahokovové výplně zábradlí...

Více

TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST SEZNAM PŘÍLOH TEXTOVÁ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje o stavbě 2. Vlastní zadání 3. Architektonické a konstrukční řešení 4. Dispoziční řešení 5. Materiálové řešení 6. Číselné údaje o stavbě

Více

39 P. Název: Metodický list číslo. Požáry v divadlech. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika

39 P. Název: Metodický list číslo. Požáry v divadlech. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Požáry v divadlech I. Charakteristika Metodický

Více

PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny

PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny Jako jedni z dlouhodobých prodejců pracovních a záchranných člunů

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA Mezioperační doprava Velký vliv na úroveň organizace výrobního procesu Plní 2 základní funkce Plynulost zásobování Minimální spotřeba manipulačních časů Transportní systém vždy po

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

Railing Systems. jednoduše a efektivně

Railing Systems. jednoduše a efektivně Railing Systems jednoduše a efektivně REVOLUCE v oboru celoskleněného zábradlí Balardo je kompletně novou koncepcí skleněného zábradlí, která umožnila snížit náklady na výrobu i montáž. Systém Balardo

Více

ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY

ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY Technická Specifikace SUPRA LINEA - pro rovné schodiště Supra Lineu lze nepochybně považovat za vrchol našich rozsáhlých zkušeností o oblasti šikmých zdvihacích plošinách. Zaoblené

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace 1. Předmět dokumentace: Tento dokument slouží k vypracování cenové nabídky a zároveň slouží jako podklad pro vypracování dokumentace jednotlivých níže uvedených profesí. Dokument

Více

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2 IX. DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY Stránka Dopravní kladičky 1 Všesměrové kladičky 2 Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové

Více

Schodiště,, rampy, výtahy 2

Schodiště,, rampy, výtahy 2 Pozemní stavitelství II. Schodiště,, rampy, výtahy 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Schodiště v montovaných skeletech a) základnískladebné varianty nosné kce schodiště Schodiště Funkce a požadavky 2 Schodiště

Více

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Band Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Vývoj technologie LED a pokrok dosažený firmou Thorn vedl ke vzniku řady Band inovačního lineárního svítidla, které v sobě slučuje

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI 1. Charakteristika podstaty projektu Projekt je lokalizován do města Řevnice (Praha-západ). K 1. lednu 2010 měly Řevnice 3 085 obyvatel. Město Řevnice

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

Úhel svitu u různých svítidel a světelných zdrojů

Úhel svitu u různých svítidel a světelných zdrojů Úhel svitu u různých svítidel a světelných zdrojů Úhel svitu je jedním z důležitých parametrů každého svítidla a světelného zdroje, který je třeba brát v potaz při správné volbě osvětlení. Různé typy svítidel

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Světelné scény a jejich řízení systémovou instalací ABB i- bus KNX Ing. Josef Kunc

Světelné scény a jejich řízení systémovou instalací ABB i- bus KNX Ing. Josef Kunc Světelné scény a jejich řízení systémovou instalací ABB i- bus KNX Ing. Josef Kunc Světelnými scénami nazýváme kombinace provozních stavů různých spotřebičů. Vzhledem k tomu, že dříve bývaly takovéto kombinace

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST

NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST Nakládací můstky Elektrohydraulické nakládací můstky se sklopným čelem série DLHI Délka, mm 2 000/2 500/3 000/3 500/4 000/4 500

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM

KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM Krytí elektrických zařízení = IP, vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

Zvuková technika Stavovské divadlo

Zvuková technika Stavovské divadlo Zvuková technika Stavovské divadlo Stavovské divadlo - Elektroakust Stavovské divadlo - Elektroakustika Zařízení zvukové režie divadelní scény Mixážní stůl Přístroje Počítačem ovládané vstupní a výstupní

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

12.2 Optimalizace spotřeby elektrické energie

12.2 Optimalizace spotřeby elektrické energie 12. Ovládání a řízení osvětlovacích soustav Způsob ovládaní a případně řízení osvětlovací soustavy významně ovlivňuje jak její účelnost a účinnost, a tím i pohodlí uživatelů, tak její energetickou náročnost.

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Nůžková zvedací plošina ZX

Nůžková zvedací plošina ZX Nůžková zvedací plošina ZX Technické údaje: nosnost: dle požadavku prac. kapalina - spec. oleje zdvih: dle požadavku rychlost zvedání - 0,03 0,1 m/s - rozměry: dle požadavku dle požadavku pohon: elektrohydraulický,

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

ŘÍMSKÉ ROLETY. Změny ze strany výrobce vyhrazeny. Ver. 01022011.

ŘÍMSKÉ ROLETY. Změny ze strany výrobce vyhrazeny. Ver. 01022011. ŘÍMSKÉ ROLETY Látka rolety tvoří pravidelné horizontální sklady. Pomocí šňůrových mechanismů umístěných uvnitř hliníkového profilu je vytahována nahoru. Protože látka v tomto případě není navíjena, ale

Více

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu LET záruka ProMatic Standardně s ručním vysílačem HSE 2 BS v černé barvě Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou technikou

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

POHONY. Kvalita Odolnost Dlouhá životnost Hospodárnost

POHONY. Kvalita Odolnost Dlouhá životnost Hospodárnost POHONY Kvalita Odolnost Dlouhá životnost Hospodárnost POHONY SEKČNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT DoorHan stropní pohony sekčních garážových vrat slouží k automatickému ovládání při normální intenzitě provozu a to

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz let záruka Garážová vrata 07/2008 VÝSUVNÁ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KOMFORT OVLÁDÁNÍ torzní pružina vyvažuje hmotnost vrat BOČNÍ TĚSNĚNÍ dokonale utěsní vrata po celém obvodu TUHOST silné pozinkované plechy

Více

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz 04/2009 VÝSUVNÁ sekční garážová vrata Spolehlivé, prostorově úsporné a estetické řešení s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a výhodnou cenou. Garážová

Více

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

UŽITÍ: EXTERIÉR/INTERIÉR

UŽITÍ: EXTERIÉR/INTERIÉR SMART POCKET Rychloběžná skládací vrata UŽITÍ: EXTERIÉR/INTERIÉR velmi vysoká odolnost proti větru třída 2 1 CHARAKTERISTIKA: Rychloběžná skládací vrata SMART POCKET jsou vertikální skládací vrata, funkčně

Více

Plechy (cvičení) Zadání:

Plechy (cvičení) Zadání: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 21.4.2013 Název zpracovaného celku: PLECHY (cvičení) Plechy (cvičení) Modul Inventoru pro tvorbu plechových součástí umožňuje snadné

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská

NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská NABÍDKA PRONÁJMŮ sezona 2012/2013 Městská divadla pražská Městská divadla pražská disponují reprezentativními prostory přímo v centru Prahy, které jsou často a s oblibou využívány pro různé příležitosti.

Více

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata ISO & ALU ALU Hliníková sekční vrata jsou klasická průmyslová vrata s nejvyšší schopností prosvětlení. Vodorovné sekce navzájem spojené panty se vysouvají nahoru pomocí

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.6 Pasport prvků Dokument: 179-5.D6 Razítko Datum: 4/2014 Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více