Zpracování textu. základy typografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování textu. základy typografie"

Transkript

1 Zpracování textu základy typografie Odborný text musí působit na jedné straně seriózně a střízlivě, na druhé straně nesmí být ani příliš nudný a jednotvárný. To se týká i jeho vizuálního zpracování. Dobrý autor také myslí na svého čtenáře, a tak se stará, aby jeho práce byla přehledná a dobře čitelná. Základem je samozřejmě vnitřní struktura práce, kterou musí grafické zpracování vhodným způsobem zvýrazňovat. Pokud pochybujete o významu výše uvedeného, uvědomte si, jak významný je pro nás vnější dojem a vizuální působení druhého člověka při prvním kontaktu. S odbornou prací jsme na to často podobně; šaty dělají člověka a grafická podoba do značné míry dělá diplomovou práci.

2 1. Písma a fonty Výběr vhodného typu písma je základním kamenem pro dobrou čitelnost a přehlednost celé práce. Písem máme k dispozici desítky (při troše dobré vůle a technické hravosti i stovky) a moderní textové editory velmi usnadňují jejich používání; až nadužívání. Je proto dobré si uvědomit jejich charakteristiky a používat je v souladu s nimi. Rodina písma 1 je skupina řezů odvozených z jednoho typu písma, přitom řez je kresebná varianta základního typu písma např. normální, tučné nebo kurzíva. Základní typy písma (pomíjíme nyní speciální např. značkové fonty) jsou: - Písma patková (serify) 2 Nejznámější (a snad v každém počítači přítomné) je Times New Roman, z knižní sazby známe třeba Garamond nebo Baskerville. Patkové písmo velmi dobře vede dobře oko po řádku, proto je vhodné pro rozsáhlejší (víceřádkové) texty. Obsahuje však jemné podrobnosti, je náročnější na kvalitu zobrazení resp. tisku, proto nesmí být příliš malé. Na druhé straně při čtení zvyšuje dojem úpravnosti a uspořádanosti textu. Zvláštní postavení mezi patkovými písmy má Courier připomíná typy psacího stroje a má stejnou vlastnost, tj. všechny znaky jsou stejně široké (neproporcionální). Používá se pouze tam, kde je důležité řazení znaků do sloupců nebo obecně pozice znaku na řádce. Na jedné straně to bývají účetní výkazy a číselné sloupce, na druhé pak zdrojové texty v počítačových programech. - Písma bezpatková Typickým příkladem je Arial, Calibri nebo Verdana. Bezpatkové písmo obsahuje méně jemných detailů a proto je celkově odolnější. Dobře se čte i v horším tisku nebo na výraznějším (např. obrázkovém) pozadí. Hodí se zejména na popisky v obrázcích a grafech. Také je obecně vhodnější, pokud má být napsaný text promítán prostřednictvím dataprojektoru např. v prezentacích apod. V rozsáhlých textech brzy unaví oko a hůře se čte. - Písma ozdobná Do odborného textu se obecně příliš nehodí. Pokud jsou použita, pak jen velmi střídmě a střízlivě, např. jako iniciála na začátku kapitoly. Ve vědecké práci používejte fonty střízlivě. Dvě, nejvýše tři rodiny písma bohatě postačí, přitom podobné prvky by měly být vždy psány stejným fontem. Většina textu (základní text) bude zřejmě psána základní variantou vybraného písma. Ostatní řezy mají význam zvýraznění nebo odlišení. Například tučné slovo v textu je nový nebo významný pojem, kurzíva označuje doslovnou citaci rozhovoru či výroku respondenta, konkrétní příklad situace apod. 1 Podrobněji o typografickém názvosloví např. 2 Serif, česky nepřesně patka, je kolmá čárka, zakončující některé tahy písma.

3 Jiná rodina může být nasazena jen pro výrazně odlišné prvky, např. v grafech a obrázcích. Co se týče velikosti znaků, zde se nevyplácí šetřit. Dobrá čitelnost je prioritou. Základní text by rozhodně neměl být psán znaky menšími, než 12 bodů. 3 Menší velikost si můžete dovolit jen pro pomocné texty vysvětlivky, poznámky pod čarou apod. 2. Rozvržení dokumentu Předem se smiřte s tím, že jen málokdo bude vaší práci číst jako román od začátku do konce. Daleko častěji v ní bude něco hledat, bude jen listovat a přebíhat stránky očima. Proto je tak důležitá přehlednost a strukturovanost i v grafické formě. Zkuste si ve svém editoru zmenšit napsanou práci tak, aby text už nebyl čitelný. Takto vidí vaši práci ten, kdo jen rychle listuje stránkami. Pokud vidíte obsah stránek slitý do kompaktní šedivé plochy, je text členěn nedostatečně a nebude přehledný. Pokud vidíte oddělené bloky textu, výrazné nadpisy a plocha stránky je rozbita dalšími objekty (obrázky, grafy ), udělali jste pro svého čtenáře dobrou práci. Je také větší šance, že bude čtenář po formě zaujat i obsahem a nabude dojmu, že je vaše práce nejen typograficky, ale i myšlenkově dobře strukturována. Jak docílit přehledného členění textu? Samozřejmě základem je dobré myšlenkové rozčlenění práce. V typografii tomu napomáhají následující doporučení: - Číslujte všechno nadpisy, popisy obrázků, tabulky (Obrázky či schémata a tabulky se zpravidla číslují zvlášť tedy obr. č. 1, 2, 3 a paralelně tab. č. 1, 2, 3...!) - Mějte výrazné nadpisy a oddělujte je dostatečnými mezerami od textu. - Dělejte výrazné mezery mezi odstavci nebo odsazujte první řádek (případně kombinujte obojí) tak, aby odstavce byly zřetelně odděleny. - Nepište příliš dlouhé souvislé texty, dlouhé kapitoly čleňte do subkapitol srovnatelné délky. Rovněž přehnaně dlouhá souvětí nepřispívají k přehlednosti textu, třebaže pro texty zaměřené na společenské vědy jsou příznačná. Nejméně každé tři až čtyři stránky by měl být nějaký nadpis (zvýraznění, výčet, grafické schéma), sloužící jako záchytný bod 4. 3 Tiskový (typografický) bod (b) je základní typografická jednotka a měří přibližně 0,376 mm. Pro elektronickou sazbu byl zaveden také DTP bod (1pt = 1/72 palce, tj. cca 0,352 mm) pro naše účely je nemusíme rozlišovat. Pozor na častou záměnu s obrazovým bodem (pixel, px), což není jednotka rozměrová, ale charakteristika, která určuje počet elementů v obrazu: 4 Toto doporučení neberte absolutně, některé texty mají specifické nároky. Nicméně pokud si nejste jisti, můžete se orientovat i podle tohoto východiska.

4 - Pokud to předmět práce aspoň trochu dovoluje, používejte grafické doplňky schémata, grafy, tabulky. Nejen že vhodně člení text a tvoří záchytné body, ale také jsou koncentrovanou informací, která čtenáři rychle řekne, zda je na správném místě. Tabulka, která zachycuje přehledně trendy výsledků kvalitativního výzkumu, shrne velmi přehledným a sdělným způsobem podrobné informace z několika předchozích či následujících stran a opět zvýší pocit dobře strukturovaného sdělení. 3. Barvy S masovým rozšířením barevných laserových tiskáren není s barevným tiskem potíž, ovšem i tak je vhodné používat barvu jen jako vzácné koření. Má to dva hlavní důvody: - Důvod stylový: Odborná práce, hýřící barvami jako papoušek, nebudí (aspoň v našich krajích) důvěru, ale podezření. Navíc příliš mnoho barev rozptyluje dojem z celkového vyznění a odvádí pozornost od těžiště sdělení. - Důvod technický: K podstatné části čtenářů se dostane pouze černobílá kopie, barva by proto nikdy neměla nést nenahraditelnou informaci. Na to je dobré pamatovat zejména v grafech! Barva je plně na místě v obrázcích, grafech a schématech. V textu se hodí jen tam, kde je buď všeobecně zažitá (např. modrá v internetových odkazech), nebo je nutné opravdu něco výrazně odlišit od okolního textu. V tom případě je vhodné barvu kombinovat s jiným odlišením (řezem písma, tloušťkou apod.), aby i v nebarevném provedení bylo odlišení zachováno. U grafů a schémat je důležité volit barvy jednotlivých položek tak, aby se odlišovaly i světlostí. Popisky položek musí být také na barvě nezávislé. Dosáhnete toho buď umístěním popisku přímo u příslušné položky, nebo použitím i jiného rozlišení než jen barvy. Za zmínku stojí také pravděpodobnost barevného posunu při tisku (např. na laserové tiskárně barvy proti monitoru mírně ztmavnou) či při elektronické prezentaci dat, kde často při přenosu sdělení přes datový projektor a notebook dochází k posunu barev (a ztrátě rozlišení) do té míry, že je zkresleno zamýšlené sdělení. Máte-li možnost nebo povinnost prezentovat svou práci prostřednictvím datového projektoru, je výhodou, pokud si můžete konkrétní přístroj předem vyzkoušet, právě kvůli nečekanému a nežádoucímu barevnému zkreslení. Toto riziko lze snížit přípravou zásobní prezentace v černobílém provedení nebo u malých několikačlenných komisí použitím vlastního přenosného počítače.

5 4. Rozložení stránky Kdysi, v době psacích strojů a ručně prováděných korektur, se pro přípravu textů k tisku zásadně používala tzv. normostrana 5 (30 řádků po 60 znacích včetně mezer na listu A4). Ten čas je sice nenávratně ten tam, ale stále platí, že jedna tisková stránka by se měla aspoň přibližně této normostraně podobat množstvím textu, resp. příliš ji nepřekračovat. Vhodným nástrojem je jednak dostatečná velikost písma a mezer mezi odstavci, jednak vhodné okraje stránky a umístění textu na stránce. Jako optimální se osvědčily poměrně široké souměrné okraje, zachovávající základní proporce stránky. Netypické uspořádání (například úzký vysoký sloupec) nepůsobí dobře. Počítejte s tím, že u hřbetu musí být okraj kvůli vazbě nejméně o 10 mm širší, než ostatní okraje. Obecná doporučení: 1. Volte takovou typografickou úpravu své práce, aby byla přehledná a snadno se četla. Předem myslete na svého čtenáře. 2. Text dobře strukturujte, čleňte na kratší úseky, používejte hierarchické nadpisy. 3. Tabulky a obrázky číslujte, práci doplňte jejich seznamem. 4. Buďte střízliví v používání fontů a barev, pokud nenesou význam. 5. Nešetřete schématy, obrázky a tabulkami, pokud je to aspoň trochu účelné. 6. Počítejte s tím, že vaše práce bude čtena celá a podrobně jen několika lidmi; častěji bude jen letmo prolistována, a zejména se v ní budou hledat některá data, metody, konkrétní výstupy. 5. Nechte svůj editor pracovat za vás Styly a šablony Nerozšířenější prostředek ke psaní textů, nejen odborných, je textový editor typu WysiWyg 6 (What you see is what you get co vidíte na monitoru, to dostanete v tisku), například Word (MS Office), Writer (Open Office) nebo PAGES (Mac). Moderní programy tohoto typu poskytují řadu užitečných služeb, které mohou, pokud je vhodně použijete, vaši práci urychlit a snížit množství chyb ve výsledném textu. O některých z nich bude zmínka dále. Základním rysem těchto programů je možnost využívat styl soubor vlastností (velikost a typ písma, šířka řádku, zarovnání, číslování atd.) kterými je charakterizován každý úsek textu, zpravidla odstavec. Základním účelem použití řádků. 5 Používalo se širokého řádkování, aby se mezi řádky daly dopisovat korektury, proto tak malý počet 6 Existuje ještě jedna rodina textových editorů, takzvaných znakových nebo programátorských, které neposkytují tak rozsáhlé prostředky pro úpravu grafické podoby textu, proto se na psaní podobných prací nepoužívají.

6 stylů je sjednocení grafického vzhledu uvnitř dokumentu, na styly je navázána i řada dalších služeb. Styly si vytváří editor automaticky nebo je upravuje jeho uživatel. Vzhledem k důležitosti stylů je vhodné neponechat tento proces na někdy poněkud nedovtipné automatice a cíleně styly vytvářet a řídit! Editory k tomu mají dostatek nástrojů. Patří k dobré praxi průběžně styly kontrolovat, v případě potřeby vytvářet nové a nenechat tento proces jen na počítačovém programu. Vhodné použití stylů šetří práci. Pokud např. chceme psát základní text určitým písmem a rozložením, je pohodlnější nastavit tyto vlastnosti ve stylu a pak jen přiřadit styl konkrétním kusům textu, všechny vlastnosti se nastaví podle předdefinované volby. Zvlášť výhodné je to tehdy, pokud skládáme text z různých zdrojů (a nechceme je odlišit; není to např. citace). Importovaným úsekům, které si nesou formátování původního dokumentu, přiřadíme nový styl a tím je graficky sjednotíme. Sbírku stylů, svázaných s určitým dokumentem nebo druhem dokumentů, lze vyexportovat do samostatného souboru jako šablonu 7 (template). Praktický význam šablon oceníme především u prací, na kterých pracuje současně několik autorů. Pokud všichni použijí stejnou šablonu, kterou např. dostali od editora, po sloučení dílčích příspěvků do jednoho souboru není nutné je graficky sjednocovat a jinak velmi obvyklé technické problémy jsou minimalizovány. Služby editoru Soudobé editory dovolují zmechanizovat některé rutinní úkony, zároveň snižují riziko chyb, které tyto úkony často doprovázejí. Jedná se zejména o vytváření a zdržování různých seznamů, poznámek, obsahu apod. Největší výhodou je, že pokud práci nějak přeskupíme, přeházíme kapitoly, vložíme nebo naopak vyhodíme část textu, automaticky udržované tabulky se přizpůsobí (stačí na ně kliknout myší) samy. Základní podmínkou je ale důsledné používání stylů a jejich vhodné nastavení. Ze stejných důvodů (automatické udržování) je vhodné pro vnitřní odkazy (např. tento jev byl již popsán v kapitole 6.2 nebo viz. Obr. 5.1 ) důsledně používat hypertextový odkaz. Pokud přečíslujeme kapitoly nebo vložíme další obrázek, odkazy se automaticky správně přečíslují. Pozor jen na případ, že odkazovaný prvek byl zcela zrušen. Odkaz je pak nahrazen chybovým hlášením. Je vhodné při závěrečné kontrole tato hlášení cíleně vyhledávat příslušnou funkcí (pro kontrolu). Čtenář pak s radostí objevuje sdělení typu podrobněji je rozvedeno v kapitole Chyba: neexistující hypertextový odkaz! a s určitou dávkou škodolibosti se baví neštěstím druhého. Další užitečnou funkcí je vkládání poznámek. Při psaní rozsáhlého textu si asi každý autor vkládá poznámky, určené jen jemu (např. tady ještě vložit blablabla něco o osobnosti podle XY ). Tyto 7 Použité názvosloví (styl, šablona) odpovídá programu Word nebo Writer, v jiných editorech se mohou tyto prvky jmenovat odlišně. Jejich vlastnosti a možnosti užití jsou ale v různých programech velmi podobné.

7 poznámky je jistě možné psát do textu rovnou (a odlišit např. barvou), po delším čase se ale velmi špatně hledají. Proto je výhodné použít službu editoru při konečné redakci poznámky zakážete a nemůže se stát, že některá zůstane v textu zapomenutá. 8 Automatický korektor jako zdroj chyb Automatický jazykový korektor je velmi užitečný nástroj, pokud jej uhlídáte. V opačném případě více chyb vyrobí, než opraví. Záludnost korektoru je především v tom, že v základním nastavení (po instalaci) má povoleno automaticky nahrazovat slova, která nezná, podobnými výrazy ze svého slovníku. A odborné termíny nebo speciální výrazy, pro odborný text typické, tím mohou být narušeny. 9 Je vhodné na počítači, na kterém obvykle pracujete, nastavit automatický korektor tak, aby slova, která považuje za chybná, pouze označil, ale nenahrazoval. Při psaní pak správná slova, která vám korektor označí, ukládejte do uživatelského slovníku. Jenom dávejte pozor na cizí počítače, kde může být editor nastaven jinak; neštěstí může být hotovo během zlomku sekundy! Pozor také na zdánlivé chyby. Při letmém pohledu si např. všimneme podtrženého slova pracoviště (víme, co jsme chtěli napsat) a odbudeme to mávnutím ruky nebo bez kontroly uložíme do slovníku. A při podrobném čtení se objeví, že korektor měl tentokrát pravdu pracovniště totiž opravdu není běžným českým slovem. Další nebezpečí spočívá v tom, že uživatel se na automatický korektor příliš spolehne. Není-li nic červeně podtrženo, nejsou v práci pravopisné chyby. Omyl. Jsou! Korektor je schopen rozlišit pouze velmi omezený rozsah (pravda nejčastějších) druhů chyb. Nezkontroluje např. shodu podmětu s přísudkem nebo překlep, který dá smysluplné slovo (pouze v daném kontextu nesmyslné). Při psaní tohoto odstavce např. ponechal korektor chybně v textu výraz schodu podmětu (domnívaje se patrně, že jde o druhý pád slova schod). Korektor sleduje jen základní gramatická schémata, ne detailní smysl sdělení. Stačí netypický slovosled a dokonale jej zmatete Grafika, schémata, obrázky Grafické objekty, vkládané do textu, lze rozdělit podle charakteru na dvě velké skupiny, se kterými se pracuje trochu jinak: - Rastrové (bitmapové 10 ) obrázky, zpravidla získané z jiného zařízení (fotoaparátu, skeneru) nebo programu. Nejčastěji se jedná o fotografie a podobné obrázky s přirozenou strukturou barev, s mnoha barevnými přechody a složitými plochami. Pro tyto objekty platí, že je musíme mít k dispozici v dostatečné kvalitě především 8 A recenzent, např. profesor BBB se nedočte sem přidat nějaké bláboly od BBB. 9 Korektor takto dokáže zmařit snahu o precizní vyjadřování a rozsáhlou autorovu práci, například nahrazením psychologického termínu burn out (vyhoření) slovem typickým pro batolata bucnout. 10 Tyto obrázky jsou datově popsány jen jako množina bodů bez hlubší struktury, zatímco druhý typ obrázků (čárových, přesněji vektorových) je tvořen souborem popisů objektů úseček a křivek.

8 rozlišení (počet obrazových bodů - pixelů 11 ) - musí být takové, že po vložení do stránky, objekt nebudeme muset dodatečně zvětšovat. Optimální je, pokud použijeme zmenšení kolem 50-70%. Příliš velký objekt datově zatěžuje (zbytečně zvětšuje výsledný soubor), čímž ztěžuje práci 12. Příliš malý nebo nekvalitní obrázek působí nevhodně, neprofesionálně. Obrázky je vhodné připravit mimo editor za pomoci kvalitního grafického programu (např. Photoshop, Zoner Photostudio). Berte v úvahu, že vložením fotografie do textové stránky dokumentu se sníží její kvalita zaniknou jemné podrobnosti, další posuny nastanou tiskem (posuny v barvách směrem k tmavým tónům) a případným kopírováním. Proto musí mít sdělení přednost před kompozicí a to, co má obrázek presentovat, musí být výrazné a dostatečně velké. Znamená to obvykle používat výřezy a detaily, zvýšit kontrast a potlačit pozadí. Zvláštním případem jsou skenované dokumenty, vkládané do stránky. Obvykle je nutné je geometricky srovnat, zvýšit kontrast a upravit okraje. V ideálním případě není poznat, že se jedná o vložený dokument. - Grafy a schémata vytvářená čárovou grafikou uvnitř editoru nebo příbuzným programem (např. Excel nebo Calc): Tato čárová (vektorová) grafika má tu zásadní vlastnost, že rozlišení a kvalita zobrazení nezávisí na velikosti resp. míře zvětšení. Je nutné hlídat pouze to, aby obrázek nebyl příliš zahlcen podrobnostmi a zůstal přehledný. Především nápisy (popisky) nesmí být příliš malé; rozhodně ne menší než 6 bodů při použití bezpatkového písma. Důležité je, pokud vytváříte obrázek vestavěným grafickým nástrojem editoru (např. Panel kreslení), sloučit nakonec všechny jeho prvky do skupiny, aby se obrázek choval jako celek a např. při přestránkování se nerozpadal. Texty, které jsou částí obrázku, musí být vkládány formou textových polí a sloučeny s grafickými prvky, prokládání volného textu a čar je chyba, která se obvykle vymstí při prvním větším přeskupení dokumentu Ke zpracování dat z výzkumů a měření se velmi často používají tabulkové programy jako je Excel nebo Calc. Tyto programy mají zároveň bohaté možnosti vytváření grafů a jiných prezentací dat. Nejpraktičtější způsob, jak je začlenit do výsledné práce, je vložit je přímo jako objekt. Nedojde ke ztrátě kvality grafiky a zůstává možnost úpravy původními nástroji. Teprve když kvůli neslučitelnosti zdrojového programu a textového editoru nelze objekt vytvořit, je nutné v původním programu vyexportovat výsledek jako obrázek a ten pak vložit do dokumentu. Vytváření tohoto obrázku (velikost a formát) zaslouží chvíli 11 Pixel (PICture Element obrazový bod) je sice bezrozměrná jednotka, ale textové editory mu přiřadí rozměr zpravidla jeden DTP bod (1/72 palce). 12 Opravdu datově velké obrázky je vhodné vkládat až nakonec, dočasně je lze nahradit obdélníkem stejné velikosti.

9 experimentování, aby výsledek - zejména jeho čitelnost a přehlednost - byl co nejlepší. Obecná Doporučení 1. Textový editor není psací stroj. K formátování textu nepoužívejte řady mezer, ale formátovací volby a nejlépe styly. 2. Styly vytvářejte cíleně, průběžně je udržujte a důsledně používejte. 3. Používejte služby editoru, ušetří vás rutinních úkonů a udělají je přesněji. 4. Nastavte jazykový korektor tak, aby neopravoval slova automaticky, nespoléhejte se na příliš jeho služby, opraví jen některé překlepy. 5. Fotografie, kresby a podobné obrázky předem upravte dobrým grafickým programem. 6. Obrázky, vytvořené vnitřním kreslícím nástrojem editoru, vždy slučte do jednoho celku (skupiny), nekombinujte je s volným textem. 7. Výstupy jiných programů vkládejte jako objekty, pouze když to nelze, jako obrázek. 6. Bezpečí vašich dat Hlavní hrozby Moderní osobní počítače jsou velmi spolehlivá zařízení, ale jako každá spotřební elektronika občas trpí různými závadami. Častým zdrojem závad tedy chybných úkonů, bývá spojovací článek mezi klávesnici a židlí, tedy obsluha. Důsledkem může v krajním případě být, že třeba celoroční práce zmizí v nenávratnu. Hlavní nebezpečí a zdroje problémů lze rozdělit do tří základních skupin: - Porucha zařízení (počítače, média) Do této kategorie patří i problémy způsobené vnějšími okolnostmi, například výpadkem proudu nebo živelní pohromou 13. Závada s nejhoršími důsledky bývá havárie harddisku, protože velmi často znamená ztrátu všech uložených dat. Harddisk je zároveň mechanicky velmi namáhaný díl, zejména u notebooků. Pokud selže jiná důležitá část, obvykle je možné harddisk aspoň připojit do jiného počítače a data zkopírovat. Jedinou obranou je důsledné zálohování na jiná média. Někdy stačí neohlášené opravy elektrického vedení v domě a pozapomenutí pravidla o zálohování textu, aby se několik stran textu s výbornými nápady (které zcela jistě podruhé nedostanete) proměnilo v rozsypaný čaj. Přenosné počítače tady mají drobnou výhodu před 13 A bohužel také krádeží celého počítače nebo média.

10 stolními PC, zpravidla mohou uživatele varovat a dát mu trochu času k zálohování rozpracovaného sdělení. Co se stane, když si nechtě vylijete do počítače kávu nebo jinou tekutinu (laptopy k tomu přímo svádějí), to už připomíná noční můru. A zažili jsme řádně zálohovanou diplomovou práci na CD ROMU, uloženou doma a u přátel v jiném městě. Do obou měst přišla velká voda. CD vydrží hodně, ale zátopová voda doslova sloupla data v obou případech. - Havárie programu (softwarová porucha) Padající program asi zažil každý uživatel počítače. Častou komplikaci představuje, že spadlý program neuzavře korektně soubory, se kterými pracujete a ty pak nelze znova otevřít a použít. Částečnou obranou je průběžné ukládání a časté vytváření záložních kopií. - Chyba obsluhy Svou práci si dokážeme zcela zničit velmi snadno, stačí troška nepozornosti, mechanicky odkliknout nějakou hlášku a důležitý soubor může být smazán, přepsán, nebo jinak zničen. I zde pomůže (kromě zvýšené míry pozornosti) vytváření záložních kopií. Pozor zvláště pokud pracujete na textu uloženém pouze na přenosné paměti; v takovém případě nevydobudete při nechtěném zahození nic, na pevném disku vždy zůstává naděje, že se podaří zrekonstruovat alespoň něco. Zálohovat, zálohovat, zálohovat Vytváření záloh je základní metodou obrany proti ztrátě dat. Aby bylo účinné, musí se řídit několika jednoduchými zásadami. - První (a nejjednodušší) je časté ukládání otevřeného souboru, aby na disku byl pokud možno jeho aktuální obraz. Je vhodné při každé přestávce ve psaní automaticky stisknout CTRL/S nebo sáhnout na příslušnou ikonu (ulož). Pokud se editor zhroutí nebo je nutné jej násilně ukončit, ztratíte jen malý úsek práce. - Krátkodobé zálohy se vytvářejí nejsnáze pomocí funkce Ulož jako. Vznikne nový soubor, a pokud je ten pracovní náhodou poškozen, je k čemu se vrátit. Tuto zálohu je vhodné vytvořit vždy před velkým zásahem do práce přeházení kapitol, vložení cizího dokumentu apod. Pokud se úkon nepovede, dokument se rozpadne nebo se program zhroutí, je k čemu se vrátit. - Dlouhodobá záloha se provádí na jiné médium (CD ROM, flash paměť, paměťovou kartu apod.), tím jsou data zajištěna i proti poruše disku nebo jiné ztrátě (komu ukradli notebook, ví své). Dlouhodobé zálohy je vhodné provádět pravidelně a záložní média skladovat někde jinde, než kde je počítač (aby je neukradli i s ním). Výhodné je využít i elektronických (virtuálních) úložišť, která předcházejí problémům s ukradeným počítačem, flash pamětí či zničenými nosiči dat. Vhodné je ovšem zálohovat nejen elektronická data; občas se podaří přijít o zavazadlo i s pramennými materiály, být okraden o videonahrávku s nenahraditelným materiálem k pozorování

11 nebo se stát obětí hravých hackerů na síti. Postoje ke svobodě druhého, která zničí svobodu moji, se pak velmi dramaticky mění. Listy (a data) důvěrné(á) Velmi často k přípravě své práce používáme důvěrné údaje, např. sdělení a odpovědi respondentů, pacientů nebo jiných osob. 14 Tyto údaje nám byly svěřeny s důvěrou, že je ochráníme před zneužitím. Bylo by etickou i profesionální chybou tuto důvěru zklamat vlastním nedopatřením. Média s našimi daty se mohou ocitnout v nepovolaných rukou velmi snadno. Aby nebyla snadno čitelná, můžeme je chránit pomocí šifrovacích programů. 15 Tyto programy zpravidla chrání celá média nebo adresáře. Po přihlášení pomocí hesla pracuje šifrovací program zcela transparentně a ke všem souborům je přístup, jako by byly na normálním médiu. Doporučení 1. Udržujte svůj počítač v dobrém stavu, používejte antivirové prostředky a provádějte údržbu operačního systému. 2. Nacvičte si reflex ukládat rozpracovaný soubor při každé přestávce v práci. 3. Před každým složitějším úkonem vytvořte krátkodobou zálohu s jiným jménem. 4. Pokud možno nepracujte pouze na vyjímatelném médiu, raději si zkopírujte soubor na disk a hotový zase zpátky. 5. Pokud chcete pracovat na jiném než obvyklém počítači, pracujte vždy s kopií souboru, mějte originál zálohován. 6. Dělejte pravidelně záložní kopie na jiná média, tato média skladujete odděleně od počítače na bezpečném místě. 7. Používejte šifrovací programy, vaše média se mohou snadno ocitnout v nepovolaných rukou! Textová opora pro kurz Informační gramotnost na FFUK. 14 Nejedená se o utajované údaje ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. nebo o osobní data podle zákona č. 110/2000 Sb., pro tyto účely jsou vyžadovány mnohem preciznější postupy a certifikované prostředky. Jde zde pouze o údaje, jejichž zveřejnění je eticky nevhodné, do své práce je teprve budeme anonymizovat. 15 Těchto programů, i velmi kvalitních, je k dispozici dostatek jako freeware (například TrueCrypt), přitom se od profesionálních liší hlavně tím, že nemají certifikát.

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP c Jiří Rybička, 2004 Co tato kniha přináší? Milí čtenáři, otevíráte-li tento text, zajisté už máte určité zkušenosti s nejrozšířenější aplikací počítačů dneška,

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová Obsah Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Prostředí MS PowerPoint Režimy zobrazení Vytváříme prezentaci

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A MS WORD 2007 PRO ZAČÁTEČNÍKY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2009 Studijní opora pro kurz MS Word pro učitele vznikla v rámci

Více

Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů

Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů K O L E K T I V A U T O R Ů vydala Otevřená společnost o.p.s. ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže Horní Slavkov 1 2 Základy žurnalistiky pro

Více