Zpracování textu. základy typografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování textu. základy typografie"

Transkript

1 Zpracování textu základy typografie Odborný text musí působit na jedné straně seriózně a střízlivě, na druhé straně nesmí být ani příliš nudný a jednotvárný. To se týká i jeho vizuálního zpracování. Dobrý autor také myslí na svého čtenáře, a tak se stará, aby jeho práce byla přehledná a dobře čitelná. Základem je samozřejmě vnitřní struktura práce, kterou musí grafické zpracování vhodným způsobem zvýrazňovat. Pokud pochybujete o významu výše uvedeného, uvědomte si, jak významný je pro nás vnější dojem a vizuální působení druhého člověka při prvním kontaktu. S odbornou prací jsme na to často podobně; šaty dělají člověka a grafická podoba do značné míry dělá diplomovou práci.

2 1. Písma a fonty Výběr vhodného typu písma je základním kamenem pro dobrou čitelnost a přehlednost celé práce. Písem máme k dispozici desítky (při troše dobré vůle a technické hravosti i stovky) a moderní textové editory velmi usnadňují jejich používání; až nadužívání. Je proto dobré si uvědomit jejich charakteristiky a používat je v souladu s nimi. Rodina písma 1 je skupina řezů odvozených z jednoho typu písma, přitom řez je kresebná varianta základního typu písma např. normální, tučné nebo kurzíva. Základní typy písma (pomíjíme nyní speciální např. značkové fonty) jsou: - Písma patková (serify) 2 Nejznámější (a snad v každém počítači přítomné) je Times New Roman, z knižní sazby známe třeba Garamond nebo Baskerville. Patkové písmo velmi dobře vede dobře oko po řádku, proto je vhodné pro rozsáhlejší (víceřádkové) texty. Obsahuje však jemné podrobnosti, je náročnější na kvalitu zobrazení resp. tisku, proto nesmí být příliš malé. Na druhé straně při čtení zvyšuje dojem úpravnosti a uspořádanosti textu. Zvláštní postavení mezi patkovými písmy má Courier připomíná typy psacího stroje a má stejnou vlastnost, tj. všechny znaky jsou stejně široké (neproporcionální). Používá se pouze tam, kde je důležité řazení znaků do sloupců nebo obecně pozice znaku na řádce. Na jedné straně to bývají účetní výkazy a číselné sloupce, na druhé pak zdrojové texty v počítačových programech. - Písma bezpatková Typickým příkladem je Arial, Calibri nebo Verdana. Bezpatkové písmo obsahuje méně jemných detailů a proto je celkově odolnější. Dobře se čte i v horším tisku nebo na výraznějším (např. obrázkovém) pozadí. Hodí se zejména na popisky v obrázcích a grafech. Také je obecně vhodnější, pokud má být napsaný text promítán prostřednictvím dataprojektoru např. v prezentacích apod. V rozsáhlých textech brzy unaví oko a hůře se čte. - Písma ozdobná Do odborného textu se obecně příliš nehodí. Pokud jsou použita, pak jen velmi střídmě a střízlivě, např. jako iniciála na začátku kapitoly. Ve vědecké práci používejte fonty střízlivě. Dvě, nejvýše tři rodiny písma bohatě postačí, přitom podobné prvky by měly být vždy psány stejným fontem. Většina textu (základní text) bude zřejmě psána základní variantou vybraného písma. Ostatní řezy mají význam zvýraznění nebo odlišení. Například tučné slovo v textu je nový nebo významný pojem, kurzíva označuje doslovnou citaci rozhovoru či výroku respondenta, konkrétní příklad situace apod. 1 Podrobněji o typografickém názvosloví např. 2 Serif, česky nepřesně patka, je kolmá čárka, zakončující některé tahy písma.

3 Jiná rodina může být nasazena jen pro výrazně odlišné prvky, např. v grafech a obrázcích. Co se týče velikosti znaků, zde se nevyplácí šetřit. Dobrá čitelnost je prioritou. Základní text by rozhodně neměl být psán znaky menšími, než 12 bodů. 3 Menší velikost si můžete dovolit jen pro pomocné texty vysvětlivky, poznámky pod čarou apod. 2. Rozvržení dokumentu Předem se smiřte s tím, že jen málokdo bude vaší práci číst jako román od začátku do konce. Daleko častěji v ní bude něco hledat, bude jen listovat a přebíhat stránky očima. Proto je tak důležitá přehlednost a strukturovanost i v grafické formě. Zkuste si ve svém editoru zmenšit napsanou práci tak, aby text už nebyl čitelný. Takto vidí vaši práci ten, kdo jen rychle listuje stránkami. Pokud vidíte obsah stránek slitý do kompaktní šedivé plochy, je text členěn nedostatečně a nebude přehledný. Pokud vidíte oddělené bloky textu, výrazné nadpisy a plocha stránky je rozbita dalšími objekty (obrázky, grafy ), udělali jste pro svého čtenáře dobrou práci. Je také větší šance, že bude čtenář po formě zaujat i obsahem a nabude dojmu, že je vaše práce nejen typograficky, ale i myšlenkově dobře strukturována. Jak docílit přehledného členění textu? Samozřejmě základem je dobré myšlenkové rozčlenění práce. V typografii tomu napomáhají následující doporučení: - Číslujte všechno nadpisy, popisy obrázků, tabulky (Obrázky či schémata a tabulky se zpravidla číslují zvlášť tedy obr. č. 1, 2, 3 a paralelně tab. č. 1, 2, 3...!) - Mějte výrazné nadpisy a oddělujte je dostatečnými mezerami od textu. - Dělejte výrazné mezery mezi odstavci nebo odsazujte první řádek (případně kombinujte obojí) tak, aby odstavce byly zřetelně odděleny. - Nepište příliš dlouhé souvislé texty, dlouhé kapitoly čleňte do subkapitol srovnatelné délky. Rovněž přehnaně dlouhá souvětí nepřispívají k přehlednosti textu, třebaže pro texty zaměřené na společenské vědy jsou příznačná. Nejméně každé tři až čtyři stránky by měl být nějaký nadpis (zvýraznění, výčet, grafické schéma), sloužící jako záchytný bod 4. 3 Tiskový (typografický) bod (b) je základní typografická jednotka a měří přibližně 0,376 mm. Pro elektronickou sazbu byl zaveden také DTP bod (1pt = 1/72 palce, tj. cca 0,352 mm) pro naše účely je nemusíme rozlišovat. Pozor na častou záměnu s obrazovým bodem (pixel, px), což není jednotka rozměrová, ale charakteristika, která určuje počet elementů v obrazu: 4 Toto doporučení neberte absolutně, některé texty mají specifické nároky. Nicméně pokud si nejste jisti, můžete se orientovat i podle tohoto východiska.

4 - Pokud to předmět práce aspoň trochu dovoluje, používejte grafické doplňky schémata, grafy, tabulky. Nejen že vhodně člení text a tvoří záchytné body, ale také jsou koncentrovanou informací, která čtenáři rychle řekne, zda je na správném místě. Tabulka, která zachycuje přehledně trendy výsledků kvalitativního výzkumu, shrne velmi přehledným a sdělným způsobem podrobné informace z několika předchozích či následujících stran a opět zvýší pocit dobře strukturovaného sdělení. 3. Barvy S masovým rozšířením barevných laserových tiskáren není s barevným tiskem potíž, ovšem i tak je vhodné používat barvu jen jako vzácné koření. Má to dva hlavní důvody: - Důvod stylový: Odborná práce, hýřící barvami jako papoušek, nebudí (aspoň v našich krajích) důvěru, ale podezření. Navíc příliš mnoho barev rozptyluje dojem z celkového vyznění a odvádí pozornost od těžiště sdělení. - Důvod technický: K podstatné části čtenářů se dostane pouze černobílá kopie, barva by proto nikdy neměla nést nenahraditelnou informaci. Na to je dobré pamatovat zejména v grafech! Barva je plně na místě v obrázcích, grafech a schématech. V textu se hodí jen tam, kde je buď všeobecně zažitá (např. modrá v internetových odkazech), nebo je nutné opravdu něco výrazně odlišit od okolního textu. V tom případě je vhodné barvu kombinovat s jiným odlišením (řezem písma, tloušťkou apod.), aby i v nebarevném provedení bylo odlišení zachováno. U grafů a schémat je důležité volit barvy jednotlivých položek tak, aby se odlišovaly i světlostí. Popisky položek musí být také na barvě nezávislé. Dosáhnete toho buď umístěním popisku přímo u příslušné položky, nebo použitím i jiného rozlišení než jen barvy. Za zmínku stojí také pravděpodobnost barevného posunu při tisku (např. na laserové tiskárně barvy proti monitoru mírně ztmavnou) či při elektronické prezentaci dat, kde často při přenosu sdělení přes datový projektor a notebook dochází k posunu barev (a ztrátě rozlišení) do té míry, že je zkresleno zamýšlené sdělení. Máte-li možnost nebo povinnost prezentovat svou práci prostřednictvím datového projektoru, je výhodou, pokud si můžete konkrétní přístroj předem vyzkoušet, právě kvůli nečekanému a nežádoucímu barevnému zkreslení. Toto riziko lze snížit přípravou zásobní prezentace v černobílém provedení nebo u malých několikačlenných komisí použitím vlastního přenosného počítače.

5 4. Rozložení stránky Kdysi, v době psacích strojů a ručně prováděných korektur, se pro přípravu textů k tisku zásadně používala tzv. normostrana 5 (30 řádků po 60 znacích včetně mezer na listu A4). Ten čas je sice nenávratně ten tam, ale stále platí, že jedna tisková stránka by se měla aspoň přibližně této normostraně podobat množstvím textu, resp. příliš ji nepřekračovat. Vhodným nástrojem je jednak dostatečná velikost písma a mezer mezi odstavci, jednak vhodné okraje stránky a umístění textu na stránce. Jako optimální se osvědčily poměrně široké souměrné okraje, zachovávající základní proporce stránky. Netypické uspořádání (například úzký vysoký sloupec) nepůsobí dobře. Počítejte s tím, že u hřbetu musí být okraj kvůli vazbě nejméně o 10 mm širší, než ostatní okraje. Obecná doporučení: 1. Volte takovou typografickou úpravu své práce, aby byla přehledná a snadno se četla. Předem myslete na svého čtenáře. 2. Text dobře strukturujte, čleňte na kratší úseky, používejte hierarchické nadpisy. 3. Tabulky a obrázky číslujte, práci doplňte jejich seznamem. 4. Buďte střízliví v používání fontů a barev, pokud nenesou význam. 5. Nešetřete schématy, obrázky a tabulkami, pokud je to aspoň trochu účelné. 6. Počítejte s tím, že vaše práce bude čtena celá a podrobně jen několika lidmi; častěji bude jen letmo prolistována, a zejména se v ní budou hledat některá data, metody, konkrétní výstupy. 5. Nechte svůj editor pracovat za vás Styly a šablony Nerozšířenější prostředek ke psaní textů, nejen odborných, je textový editor typu WysiWyg 6 (What you see is what you get co vidíte na monitoru, to dostanete v tisku), například Word (MS Office), Writer (Open Office) nebo PAGES (Mac). Moderní programy tohoto typu poskytují řadu užitečných služeb, které mohou, pokud je vhodně použijete, vaši práci urychlit a snížit množství chyb ve výsledném textu. O některých z nich bude zmínka dále. Základním rysem těchto programů je možnost využívat styl soubor vlastností (velikost a typ písma, šířka řádku, zarovnání, číslování atd.) kterými je charakterizován každý úsek textu, zpravidla odstavec. Základním účelem použití řádků. 5 Používalo se širokého řádkování, aby se mezi řádky daly dopisovat korektury, proto tak malý počet 6 Existuje ještě jedna rodina textových editorů, takzvaných znakových nebo programátorských, které neposkytují tak rozsáhlé prostředky pro úpravu grafické podoby textu, proto se na psaní podobných prací nepoužívají.

6 stylů je sjednocení grafického vzhledu uvnitř dokumentu, na styly je navázána i řada dalších služeb. Styly si vytváří editor automaticky nebo je upravuje jeho uživatel. Vzhledem k důležitosti stylů je vhodné neponechat tento proces na někdy poněkud nedovtipné automatice a cíleně styly vytvářet a řídit! Editory k tomu mají dostatek nástrojů. Patří k dobré praxi průběžně styly kontrolovat, v případě potřeby vytvářet nové a nenechat tento proces jen na počítačovém programu. Vhodné použití stylů šetří práci. Pokud např. chceme psát základní text určitým písmem a rozložením, je pohodlnější nastavit tyto vlastnosti ve stylu a pak jen přiřadit styl konkrétním kusům textu, všechny vlastnosti se nastaví podle předdefinované volby. Zvlášť výhodné je to tehdy, pokud skládáme text z různých zdrojů (a nechceme je odlišit; není to např. citace). Importovaným úsekům, které si nesou formátování původního dokumentu, přiřadíme nový styl a tím je graficky sjednotíme. Sbírku stylů, svázaných s určitým dokumentem nebo druhem dokumentů, lze vyexportovat do samostatného souboru jako šablonu 7 (template). Praktický význam šablon oceníme především u prací, na kterých pracuje současně několik autorů. Pokud všichni použijí stejnou šablonu, kterou např. dostali od editora, po sloučení dílčích příspěvků do jednoho souboru není nutné je graficky sjednocovat a jinak velmi obvyklé technické problémy jsou minimalizovány. Služby editoru Soudobé editory dovolují zmechanizovat některé rutinní úkony, zároveň snižují riziko chyb, které tyto úkony často doprovázejí. Jedná se zejména o vytváření a zdržování různých seznamů, poznámek, obsahu apod. Největší výhodou je, že pokud práci nějak přeskupíme, přeházíme kapitoly, vložíme nebo naopak vyhodíme část textu, automaticky udržované tabulky se přizpůsobí (stačí na ně kliknout myší) samy. Základní podmínkou je ale důsledné používání stylů a jejich vhodné nastavení. Ze stejných důvodů (automatické udržování) je vhodné pro vnitřní odkazy (např. tento jev byl již popsán v kapitole 6.2 nebo viz. Obr. 5.1 ) důsledně používat hypertextový odkaz. Pokud přečíslujeme kapitoly nebo vložíme další obrázek, odkazy se automaticky správně přečíslují. Pozor jen na případ, že odkazovaný prvek byl zcela zrušen. Odkaz je pak nahrazen chybovým hlášením. Je vhodné při závěrečné kontrole tato hlášení cíleně vyhledávat příslušnou funkcí (pro kontrolu). Čtenář pak s radostí objevuje sdělení typu podrobněji je rozvedeno v kapitole Chyba: neexistující hypertextový odkaz! a s určitou dávkou škodolibosti se baví neštěstím druhého. Další užitečnou funkcí je vkládání poznámek. Při psaní rozsáhlého textu si asi každý autor vkládá poznámky, určené jen jemu (např. tady ještě vložit blablabla něco o osobnosti podle XY ). Tyto 7 Použité názvosloví (styl, šablona) odpovídá programu Word nebo Writer, v jiných editorech se mohou tyto prvky jmenovat odlišně. Jejich vlastnosti a možnosti užití jsou ale v různých programech velmi podobné.

7 poznámky je jistě možné psát do textu rovnou (a odlišit např. barvou), po delším čase se ale velmi špatně hledají. Proto je výhodné použít službu editoru při konečné redakci poznámky zakážete a nemůže se stát, že některá zůstane v textu zapomenutá. 8 Automatický korektor jako zdroj chyb Automatický jazykový korektor je velmi užitečný nástroj, pokud jej uhlídáte. V opačném případě více chyb vyrobí, než opraví. Záludnost korektoru je především v tom, že v základním nastavení (po instalaci) má povoleno automaticky nahrazovat slova, která nezná, podobnými výrazy ze svého slovníku. A odborné termíny nebo speciální výrazy, pro odborný text typické, tím mohou být narušeny. 9 Je vhodné na počítači, na kterém obvykle pracujete, nastavit automatický korektor tak, aby slova, která považuje za chybná, pouze označil, ale nenahrazoval. Při psaní pak správná slova, která vám korektor označí, ukládejte do uživatelského slovníku. Jenom dávejte pozor na cizí počítače, kde může být editor nastaven jinak; neštěstí může být hotovo během zlomku sekundy! Pozor také na zdánlivé chyby. Při letmém pohledu si např. všimneme podtrženého slova pracoviště (víme, co jsme chtěli napsat) a odbudeme to mávnutím ruky nebo bez kontroly uložíme do slovníku. A při podrobném čtení se objeví, že korektor měl tentokrát pravdu pracovniště totiž opravdu není běžným českým slovem. Další nebezpečí spočívá v tom, že uživatel se na automatický korektor příliš spolehne. Není-li nic červeně podtrženo, nejsou v práci pravopisné chyby. Omyl. Jsou! Korektor je schopen rozlišit pouze velmi omezený rozsah (pravda nejčastějších) druhů chyb. Nezkontroluje např. shodu podmětu s přísudkem nebo překlep, který dá smysluplné slovo (pouze v daném kontextu nesmyslné). Při psaní tohoto odstavce např. ponechal korektor chybně v textu výraz schodu podmětu (domnívaje se patrně, že jde o druhý pád slova schod). Korektor sleduje jen základní gramatická schémata, ne detailní smysl sdělení. Stačí netypický slovosled a dokonale jej zmatete Grafika, schémata, obrázky Grafické objekty, vkládané do textu, lze rozdělit podle charakteru na dvě velké skupiny, se kterými se pracuje trochu jinak: - Rastrové (bitmapové 10 ) obrázky, zpravidla získané z jiného zařízení (fotoaparátu, skeneru) nebo programu. Nejčastěji se jedná o fotografie a podobné obrázky s přirozenou strukturou barev, s mnoha barevnými přechody a složitými plochami. Pro tyto objekty platí, že je musíme mít k dispozici v dostatečné kvalitě především 8 A recenzent, např. profesor BBB se nedočte sem přidat nějaké bláboly od BBB. 9 Korektor takto dokáže zmařit snahu o precizní vyjadřování a rozsáhlou autorovu práci, například nahrazením psychologického termínu burn out (vyhoření) slovem typickým pro batolata bucnout. 10 Tyto obrázky jsou datově popsány jen jako množina bodů bez hlubší struktury, zatímco druhý typ obrázků (čárových, přesněji vektorových) je tvořen souborem popisů objektů úseček a křivek.

8 rozlišení (počet obrazových bodů - pixelů 11 ) - musí být takové, že po vložení do stránky, objekt nebudeme muset dodatečně zvětšovat. Optimální je, pokud použijeme zmenšení kolem 50-70%. Příliš velký objekt datově zatěžuje (zbytečně zvětšuje výsledný soubor), čímž ztěžuje práci 12. Příliš malý nebo nekvalitní obrázek působí nevhodně, neprofesionálně. Obrázky je vhodné připravit mimo editor za pomoci kvalitního grafického programu (např. Photoshop, Zoner Photostudio). Berte v úvahu, že vložením fotografie do textové stránky dokumentu se sníží její kvalita zaniknou jemné podrobnosti, další posuny nastanou tiskem (posuny v barvách směrem k tmavým tónům) a případným kopírováním. Proto musí mít sdělení přednost před kompozicí a to, co má obrázek presentovat, musí být výrazné a dostatečně velké. Znamená to obvykle používat výřezy a detaily, zvýšit kontrast a potlačit pozadí. Zvláštním případem jsou skenované dokumenty, vkládané do stránky. Obvykle je nutné je geometricky srovnat, zvýšit kontrast a upravit okraje. V ideálním případě není poznat, že se jedná o vložený dokument. - Grafy a schémata vytvářená čárovou grafikou uvnitř editoru nebo příbuzným programem (např. Excel nebo Calc): Tato čárová (vektorová) grafika má tu zásadní vlastnost, že rozlišení a kvalita zobrazení nezávisí na velikosti resp. míře zvětšení. Je nutné hlídat pouze to, aby obrázek nebyl příliš zahlcen podrobnostmi a zůstal přehledný. Především nápisy (popisky) nesmí být příliš malé; rozhodně ne menší než 6 bodů při použití bezpatkového písma. Důležité je, pokud vytváříte obrázek vestavěným grafickým nástrojem editoru (např. Panel kreslení), sloučit nakonec všechny jeho prvky do skupiny, aby se obrázek choval jako celek a např. při přestránkování se nerozpadal. Texty, které jsou částí obrázku, musí být vkládány formou textových polí a sloučeny s grafickými prvky, prokládání volného textu a čar je chyba, která se obvykle vymstí při prvním větším přeskupení dokumentu Ke zpracování dat z výzkumů a měření se velmi často používají tabulkové programy jako je Excel nebo Calc. Tyto programy mají zároveň bohaté možnosti vytváření grafů a jiných prezentací dat. Nejpraktičtější způsob, jak je začlenit do výsledné práce, je vložit je přímo jako objekt. Nedojde ke ztrátě kvality grafiky a zůstává možnost úpravy původními nástroji. Teprve když kvůli neslučitelnosti zdrojového programu a textového editoru nelze objekt vytvořit, je nutné v původním programu vyexportovat výsledek jako obrázek a ten pak vložit do dokumentu. Vytváření tohoto obrázku (velikost a formát) zaslouží chvíli 11 Pixel (PICture Element obrazový bod) je sice bezrozměrná jednotka, ale textové editory mu přiřadí rozměr zpravidla jeden DTP bod (1/72 palce). 12 Opravdu datově velké obrázky je vhodné vkládat až nakonec, dočasně je lze nahradit obdélníkem stejné velikosti.

9 experimentování, aby výsledek - zejména jeho čitelnost a přehlednost - byl co nejlepší. Obecná Doporučení 1. Textový editor není psací stroj. K formátování textu nepoužívejte řady mezer, ale formátovací volby a nejlépe styly. 2. Styly vytvářejte cíleně, průběžně je udržujte a důsledně používejte. 3. Používejte služby editoru, ušetří vás rutinních úkonů a udělají je přesněji. 4. Nastavte jazykový korektor tak, aby neopravoval slova automaticky, nespoléhejte se na příliš jeho služby, opraví jen některé překlepy. 5. Fotografie, kresby a podobné obrázky předem upravte dobrým grafickým programem. 6. Obrázky, vytvořené vnitřním kreslícím nástrojem editoru, vždy slučte do jednoho celku (skupiny), nekombinujte je s volným textem. 7. Výstupy jiných programů vkládejte jako objekty, pouze když to nelze, jako obrázek. 6. Bezpečí vašich dat Hlavní hrozby Moderní osobní počítače jsou velmi spolehlivá zařízení, ale jako každá spotřební elektronika občas trpí různými závadami. Častým zdrojem závad tedy chybných úkonů, bývá spojovací článek mezi klávesnici a židlí, tedy obsluha. Důsledkem může v krajním případě být, že třeba celoroční práce zmizí v nenávratnu. Hlavní nebezpečí a zdroje problémů lze rozdělit do tří základních skupin: - Porucha zařízení (počítače, média) Do této kategorie patří i problémy způsobené vnějšími okolnostmi, například výpadkem proudu nebo živelní pohromou 13. Závada s nejhoršími důsledky bývá havárie harddisku, protože velmi často znamená ztrátu všech uložených dat. Harddisk je zároveň mechanicky velmi namáhaný díl, zejména u notebooků. Pokud selže jiná důležitá část, obvykle je možné harddisk aspoň připojit do jiného počítače a data zkopírovat. Jedinou obranou je důsledné zálohování na jiná média. Někdy stačí neohlášené opravy elektrického vedení v domě a pozapomenutí pravidla o zálohování textu, aby se několik stran textu s výbornými nápady (které zcela jistě podruhé nedostanete) proměnilo v rozsypaný čaj. Přenosné počítače tady mají drobnou výhodu před 13 A bohužel také krádeží celého počítače nebo média.

10 stolními PC, zpravidla mohou uživatele varovat a dát mu trochu času k zálohování rozpracovaného sdělení. Co se stane, když si nechtě vylijete do počítače kávu nebo jinou tekutinu (laptopy k tomu přímo svádějí), to už připomíná noční můru. A zažili jsme řádně zálohovanou diplomovou práci na CD ROMU, uloženou doma a u přátel v jiném městě. Do obou měst přišla velká voda. CD vydrží hodně, ale zátopová voda doslova sloupla data v obou případech. - Havárie programu (softwarová porucha) Padající program asi zažil každý uživatel počítače. Častou komplikaci představuje, že spadlý program neuzavře korektně soubory, se kterými pracujete a ty pak nelze znova otevřít a použít. Částečnou obranou je průběžné ukládání a časté vytváření záložních kopií. - Chyba obsluhy Svou práci si dokážeme zcela zničit velmi snadno, stačí troška nepozornosti, mechanicky odkliknout nějakou hlášku a důležitý soubor může být smazán, přepsán, nebo jinak zničen. I zde pomůže (kromě zvýšené míry pozornosti) vytváření záložních kopií. Pozor zvláště pokud pracujete na textu uloženém pouze na přenosné paměti; v takovém případě nevydobudete při nechtěném zahození nic, na pevném disku vždy zůstává naděje, že se podaří zrekonstruovat alespoň něco. Zálohovat, zálohovat, zálohovat Vytváření záloh je základní metodou obrany proti ztrátě dat. Aby bylo účinné, musí se řídit několika jednoduchými zásadami. - První (a nejjednodušší) je časté ukládání otevřeného souboru, aby na disku byl pokud možno jeho aktuální obraz. Je vhodné při každé přestávce ve psaní automaticky stisknout CTRL/S nebo sáhnout na příslušnou ikonu (ulož). Pokud se editor zhroutí nebo je nutné jej násilně ukončit, ztratíte jen malý úsek práce. - Krátkodobé zálohy se vytvářejí nejsnáze pomocí funkce Ulož jako. Vznikne nový soubor, a pokud je ten pracovní náhodou poškozen, je k čemu se vrátit. Tuto zálohu je vhodné vytvořit vždy před velkým zásahem do práce přeházení kapitol, vložení cizího dokumentu apod. Pokud se úkon nepovede, dokument se rozpadne nebo se program zhroutí, je k čemu se vrátit. - Dlouhodobá záloha se provádí na jiné médium (CD ROM, flash paměť, paměťovou kartu apod.), tím jsou data zajištěna i proti poruše disku nebo jiné ztrátě (komu ukradli notebook, ví své). Dlouhodobé zálohy je vhodné provádět pravidelně a záložní média skladovat někde jinde, než kde je počítač (aby je neukradli i s ním). Výhodné je využít i elektronických (virtuálních) úložišť, která předcházejí problémům s ukradeným počítačem, flash pamětí či zničenými nosiči dat. Vhodné je ovšem zálohovat nejen elektronická data; občas se podaří přijít o zavazadlo i s pramennými materiály, být okraden o videonahrávku s nenahraditelným materiálem k pozorování

11 nebo se stát obětí hravých hackerů na síti. Postoje ke svobodě druhého, která zničí svobodu moji, se pak velmi dramaticky mění. Listy (a data) důvěrné(á) Velmi často k přípravě své práce používáme důvěrné údaje, např. sdělení a odpovědi respondentů, pacientů nebo jiných osob. 14 Tyto údaje nám byly svěřeny s důvěrou, že je ochráníme před zneužitím. Bylo by etickou i profesionální chybou tuto důvěru zklamat vlastním nedopatřením. Média s našimi daty se mohou ocitnout v nepovolaných rukou velmi snadno. Aby nebyla snadno čitelná, můžeme je chránit pomocí šifrovacích programů. 15 Tyto programy zpravidla chrání celá média nebo adresáře. Po přihlášení pomocí hesla pracuje šifrovací program zcela transparentně a ke všem souborům je přístup, jako by byly na normálním médiu. Doporučení 1. Udržujte svůj počítač v dobrém stavu, používejte antivirové prostředky a provádějte údržbu operačního systému. 2. Nacvičte si reflex ukládat rozpracovaný soubor při každé přestávce v práci. 3. Před každým složitějším úkonem vytvořte krátkodobou zálohu s jiným jménem. 4. Pokud možno nepracujte pouze na vyjímatelném médiu, raději si zkopírujte soubor na disk a hotový zase zpátky. 5. Pokud chcete pracovat na jiném než obvyklém počítači, pracujte vždy s kopií souboru, mějte originál zálohován. 6. Dělejte pravidelně záložní kopie na jiná média, tato média skladujete odděleně od počítače na bezpečném místě. 7. Používejte šifrovací programy, vaše média se mohou snadno ocitnout v nepovolaných rukou! Textová opora pro kurz Informační gramotnost na FFUK. 14 Nejedená se o utajované údaje ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. nebo o osobní data podle zákona č. 110/2000 Sb., pro tyto účely jsou vyžadovány mnohem preciznější postupy a certifikované prostředky. Jde zde pouze o údaje, jejichž zveřejnění je eticky nevhodné, do své práce je teprve budeme anonymizovat. 15 Těchto programů, i velmi kvalitních, je k dispozici dostatek jako freeware (například TrueCrypt), přitom se od profesionálních liší hlavně tím, že nemají certifikát.

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

V čem dělat prezentaci?

V čem dělat prezentaci? Jak na prezentace? Osnova: - v čem dělat prezentaci - velikosti písma - barva písma a pozadí - typ písma a zvýraznění - EFEKTY - vkládání obrázků - externí soubory - závěrečný export - příklady ze života

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY 1 Obsah - Zásady prezentování Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více