Zpracování textu. základy typografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování textu. základy typografie"

Transkript

1 Zpracování textu základy typografie Odborný text musí působit na jedné straně seriózně a střízlivě, na druhé straně nesmí být ani příliš nudný a jednotvárný. To se týká i jeho vizuálního zpracování. Dobrý autor také myslí na svého čtenáře, a tak se stará, aby jeho práce byla přehledná a dobře čitelná. Základem je samozřejmě vnitřní struktura práce, kterou musí grafické zpracování vhodným způsobem zvýrazňovat. Pokud pochybujete o významu výše uvedeného, uvědomte si, jak významný je pro nás vnější dojem a vizuální působení druhého člověka při prvním kontaktu. S odbornou prací jsme na to často podobně; šaty dělají člověka a grafická podoba do značné míry dělá diplomovou práci.

2 1. Písma a fonty Výběr vhodného typu písma je základním kamenem pro dobrou čitelnost a přehlednost celé práce. Písem máme k dispozici desítky (při troše dobré vůle a technické hravosti i stovky) a moderní textové editory velmi usnadňují jejich používání; až nadužívání. Je proto dobré si uvědomit jejich charakteristiky a používat je v souladu s nimi. Rodina písma 1 je skupina řezů odvozených z jednoho typu písma, přitom řez je kresebná varianta základního typu písma např. normální, tučné nebo kurzíva. Základní typy písma (pomíjíme nyní speciální např. značkové fonty) jsou: - Písma patková (serify) 2 Nejznámější (a snad v každém počítači přítomné) je Times New Roman, z knižní sazby známe třeba Garamond nebo Baskerville. Patkové písmo velmi dobře vede dobře oko po řádku, proto je vhodné pro rozsáhlejší (víceřádkové) texty. Obsahuje však jemné podrobnosti, je náročnější na kvalitu zobrazení resp. tisku, proto nesmí být příliš malé. Na druhé straně při čtení zvyšuje dojem úpravnosti a uspořádanosti textu. Zvláštní postavení mezi patkovými písmy má Courier připomíná typy psacího stroje a má stejnou vlastnost, tj. všechny znaky jsou stejně široké (neproporcionální). Používá se pouze tam, kde je důležité řazení znaků do sloupců nebo obecně pozice znaku na řádce. Na jedné straně to bývají účetní výkazy a číselné sloupce, na druhé pak zdrojové texty v počítačových programech. - Písma bezpatková Typickým příkladem je Arial, Calibri nebo Verdana. Bezpatkové písmo obsahuje méně jemných detailů a proto je celkově odolnější. Dobře se čte i v horším tisku nebo na výraznějším (např. obrázkovém) pozadí. Hodí se zejména na popisky v obrázcích a grafech. Také je obecně vhodnější, pokud má být napsaný text promítán prostřednictvím dataprojektoru např. v prezentacích apod. V rozsáhlých textech brzy unaví oko a hůře se čte. - Písma ozdobná Do odborného textu se obecně příliš nehodí. Pokud jsou použita, pak jen velmi střídmě a střízlivě, např. jako iniciála na začátku kapitoly. Ve vědecké práci používejte fonty střízlivě. Dvě, nejvýše tři rodiny písma bohatě postačí, přitom podobné prvky by měly být vždy psány stejným fontem. Většina textu (základní text) bude zřejmě psána základní variantou vybraného písma. Ostatní řezy mají význam zvýraznění nebo odlišení. Například tučné slovo v textu je nový nebo významný pojem, kurzíva označuje doslovnou citaci rozhovoru či výroku respondenta, konkrétní příklad situace apod. 1 Podrobněji o typografickém názvosloví např. 2 Serif, česky nepřesně patka, je kolmá čárka, zakončující některé tahy písma.

3 Jiná rodina může být nasazena jen pro výrazně odlišné prvky, např. v grafech a obrázcích. Co se týče velikosti znaků, zde se nevyplácí šetřit. Dobrá čitelnost je prioritou. Základní text by rozhodně neměl být psán znaky menšími, než 12 bodů. 3 Menší velikost si můžete dovolit jen pro pomocné texty vysvětlivky, poznámky pod čarou apod. 2. Rozvržení dokumentu Předem se smiřte s tím, že jen málokdo bude vaší práci číst jako román od začátku do konce. Daleko častěji v ní bude něco hledat, bude jen listovat a přebíhat stránky očima. Proto je tak důležitá přehlednost a strukturovanost i v grafické formě. Zkuste si ve svém editoru zmenšit napsanou práci tak, aby text už nebyl čitelný. Takto vidí vaši práci ten, kdo jen rychle listuje stránkami. Pokud vidíte obsah stránek slitý do kompaktní šedivé plochy, je text členěn nedostatečně a nebude přehledný. Pokud vidíte oddělené bloky textu, výrazné nadpisy a plocha stránky je rozbita dalšími objekty (obrázky, grafy ), udělali jste pro svého čtenáře dobrou práci. Je také větší šance, že bude čtenář po formě zaujat i obsahem a nabude dojmu, že je vaše práce nejen typograficky, ale i myšlenkově dobře strukturována. Jak docílit přehledného členění textu? Samozřejmě základem je dobré myšlenkové rozčlenění práce. V typografii tomu napomáhají následující doporučení: - Číslujte všechno nadpisy, popisy obrázků, tabulky (Obrázky či schémata a tabulky se zpravidla číslují zvlášť tedy obr. č. 1, 2, 3 a paralelně tab. č. 1, 2, 3...!) - Mějte výrazné nadpisy a oddělujte je dostatečnými mezerami od textu. - Dělejte výrazné mezery mezi odstavci nebo odsazujte první řádek (případně kombinujte obojí) tak, aby odstavce byly zřetelně odděleny. - Nepište příliš dlouhé souvislé texty, dlouhé kapitoly čleňte do subkapitol srovnatelné délky. Rovněž přehnaně dlouhá souvětí nepřispívají k přehlednosti textu, třebaže pro texty zaměřené na společenské vědy jsou příznačná. Nejméně každé tři až čtyři stránky by měl být nějaký nadpis (zvýraznění, výčet, grafické schéma), sloužící jako záchytný bod 4. 3 Tiskový (typografický) bod (b) je základní typografická jednotka a měří přibližně 0,376 mm. Pro elektronickou sazbu byl zaveden také DTP bod (1pt = 1/72 palce, tj. cca 0,352 mm) pro naše účely je nemusíme rozlišovat. Pozor na častou záměnu s obrazovým bodem (pixel, px), což není jednotka rozměrová, ale charakteristika, která určuje počet elementů v obrazu: 4 Toto doporučení neberte absolutně, některé texty mají specifické nároky. Nicméně pokud si nejste jisti, můžete se orientovat i podle tohoto východiska.

4 - Pokud to předmět práce aspoň trochu dovoluje, používejte grafické doplňky schémata, grafy, tabulky. Nejen že vhodně člení text a tvoří záchytné body, ale také jsou koncentrovanou informací, která čtenáři rychle řekne, zda je na správném místě. Tabulka, která zachycuje přehledně trendy výsledků kvalitativního výzkumu, shrne velmi přehledným a sdělným způsobem podrobné informace z několika předchozích či následujících stran a opět zvýší pocit dobře strukturovaného sdělení. 3. Barvy S masovým rozšířením barevných laserových tiskáren není s barevným tiskem potíž, ovšem i tak je vhodné používat barvu jen jako vzácné koření. Má to dva hlavní důvody: - Důvod stylový: Odborná práce, hýřící barvami jako papoušek, nebudí (aspoň v našich krajích) důvěru, ale podezření. Navíc příliš mnoho barev rozptyluje dojem z celkového vyznění a odvádí pozornost od těžiště sdělení. - Důvod technický: K podstatné části čtenářů se dostane pouze černobílá kopie, barva by proto nikdy neměla nést nenahraditelnou informaci. Na to je dobré pamatovat zejména v grafech! Barva je plně na místě v obrázcích, grafech a schématech. V textu se hodí jen tam, kde je buď všeobecně zažitá (např. modrá v internetových odkazech), nebo je nutné opravdu něco výrazně odlišit od okolního textu. V tom případě je vhodné barvu kombinovat s jiným odlišením (řezem písma, tloušťkou apod.), aby i v nebarevném provedení bylo odlišení zachováno. U grafů a schémat je důležité volit barvy jednotlivých položek tak, aby se odlišovaly i světlostí. Popisky položek musí být také na barvě nezávislé. Dosáhnete toho buď umístěním popisku přímo u příslušné položky, nebo použitím i jiného rozlišení než jen barvy. Za zmínku stojí také pravděpodobnost barevného posunu při tisku (např. na laserové tiskárně barvy proti monitoru mírně ztmavnou) či při elektronické prezentaci dat, kde často při přenosu sdělení přes datový projektor a notebook dochází k posunu barev (a ztrátě rozlišení) do té míry, že je zkresleno zamýšlené sdělení. Máte-li možnost nebo povinnost prezentovat svou práci prostřednictvím datového projektoru, je výhodou, pokud si můžete konkrétní přístroj předem vyzkoušet, právě kvůli nečekanému a nežádoucímu barevnému zkreslení. Toto riziko lze snížit přípravou zásobní prezentace v černobílém provedení nebo u malých několikačlenných komisí použitím vlastního přenosného počítače.

5 4. Rozložení stránky Kdysi, v době psacích strojů a ručně prováděných korektur, se pro přípravu textů k tisku zásadně používala tzv. normostrana 5 (30 řádků po 60 znacích včetně mezer na listu A4). Ten čas je sice nenávratně ten tam, ale stále platí, že jedna tisková stránka by se měla aspoň přibližně této normostraně podobat množstvím textu, resp. příliš ji nepřekračovat. Vhodným nástrojem je jednak dostatečná velikost písma a mezer mezi odstavci, jednak vhodné okraje stránky a umístění textu na stránce. Jako optimální se osvědčily poměrně široké souměrné okraje, zachovávající základní proporce stránky. Netypické uspořádání (například úzký vysoký sloupec) nepůsobí dobře. Počítejte s tím, že u hřbetu musí být okraj kvůli vazbě nejméně o 10 mm širší, než ostatní okraje. Obecná doporučení: 1. Volte takovou typografickou úpravu své práce, aby byla přehledná a snadno se četla. Předem myslete na svého čtenáře. 2. Text dobře strukturujte, čleňte na kratší úseky, používejte hierarchické nadpisy. 3. Tabulky a obrázky číslujte, práci doplňte jejich seznamem. 4. Buďte střízliví v používání fontů a barev, pokud nenesou význam. 5. Nešetřete schématy, obrázky a tabulkami, pokud je to aspoň trochu účelné. 6. Počítejte s tím, že vaše práce bude čtena celá a podrobně jen několika lidmi; častěji bude jen letmo prolistována, a zejména se v ní budou hledat některá data, metody, konkrétní výstupy. 5. Nechte svůj editor pracovat za vás Styly a šablony Nerozšířenější prostředek ke psaní textů, nejen odborných, je textový editor typu WysiWyg 6 (What you see is what you get co vidíte na monitoru, to dostanete v tisku), například Word (MS Office), Writer (Open Office) nebo PAGES (Mac). Moderní programy tohoto typu poskytují řadu užitečných služeb, které mohou, pokud je vhodně použijete, vaši práci urychlit a snížit množství chyb ve výsledném textu. O některých z nich bude zmínka dále. Základním rysem těchto programů je možnost využívat styl soubor vlastností (velikost a typ písma, šířka řádku, zarovnání, číslování atd.) kterými je charakterizován každý úsek textu, zpravidla odstavec. Základním účelem použití řádků. 5 Používalo se širokého řádkování, aby se mezi řádky daly dopisovat korektury, proto tak malý počet 6 Existuje ještě jedna rodina textových editorů, takzvaných znakových nebo programátorských, které neposkytují tak rozsáhlé prostředky pro úpravu grafické podoby textu, proto se na psaní podobných prací nepoužívají.

6 stylů je sjednocení grafického vzhledu uvnitř dokumentu, na styly je navázána i řada dalších služeb. Styly si vytváří editor automaticky nebo je upravuje jeho uživatel. Vzhledem k důležitosti stylů je vhodné neponechat tento proces na někdy poněkud nedovtipné automatice a cíleně styly vytvářet a řídit! Editory k tomu mají dostatek nástrojů. Patří k dobré praxi průběžně styly kontrolovat, v případě potřeby vytvářet nové a nenechat tento proces jen na počítačovém programu. Vhodné použití stylů šetří práci. Pokud např. chceme psát základní text určitým písmem a rozložením, je pohodlnější nastavit tyto vlastnosti ve stylu a pak jen přiřadit styl konkrétním kusům textu, všechny vlastnosti se nastaví podle předdefinované volby. Zvlášť výhodné je to tehdy, pokud skládáme text z různých zdrojů (a nechceme je odlišit; není to např. citace). Importovaným úsekům, které si nesou formátování původního dokumentu, přiřadíme nový styl a tím je graficky sjednotíme. Sbírku stylů, svázaných s určitým dokumentem nebo druhem dokumentů, lze vyexportovat do samostatného souboru jako šablonu 7 (template). Praktický význam šablon oceníme především u prací, na kterých pracuje současně několik autorů. Pokud všichni použijí stejnou šablonu, kterou např. dostali od editora, po sloučení dílčích příspěvků do jednoho souboru není nutné je graficky sjednocovat a jinak velmi obvyklé technické problémy jsou minimalizovány. Služby editoru Soudobé editory dovolují zmechanizovat některé rutinní úkony, zároveň snižují riziko chyb, které tyto úkony často doprovázejí. Jedná se zejména o vytváření a zdržování různých seznamů, poznámek, obsahu apod. Největší výhodou je, že pokud práci nějak přeskupíme, přeházíme kapitoly, vložíme nebo naopak vyhodíme část textu, automaticky udržované tabulky se přizpůsobí (stačí na ně kliknout myší) samy. Základní podmínkou je ale důsledné používání stylů a jejich vhodné nastavení. Ze stejných důvodů (automatické udržování) je vhodné pro vnitřní odkazy (např. tento jev byl již popsán v kapitole 6.2 nebo viz. Obr. 5.1 ) důsledně používat hypertextový odkaz. Pokud přečíslujeme kapitoly nebo vložíme další obrázek, odkazy se automaticky správně přečíslují. Pozor jen na případ, že odkazovaný prvek byl zcela zrušen. Odkaz je pak nahrazen chybovým hlášením. Je vhodné při závěrečné kontrole tato hlášení cíleně vyhledávat příslušnou funkcí (pro kontrolu). Čtenář pak s radostí objevuje sdělení typu podrobněji je rozvedeno v kapitole Chyba: neexistující hypertextový odkaz! a s určitou dávkou škodolibosti se baví neštěstím druhého. Další užitečnou funkcí je vkládání poznámek. Při psaní rozsáhlého textu si asi každý autor vkládá poznámky, určené jen jemu (např. tady ještě vložit blablabla něco o osobnosti podle XY ). Tyto 7 Použité názvosloví (styl, šablona) odpovídá programu Word nebo Writer, v jiných editorech se mohou tyto prvky jmenovat odlišně. Jejich vlastnosti a možnosti užití jsou ale v různých programech velmi podobné.

7 poznámky je jistě možné psát do textu rovnou (a odlišit např. barvou), po delším čase se ale velmi špatně hledají. Proto je výhodné použít službu editoru při konečné redakci poznámky zakážete a nemůže se stát, že některá zůstane v textu zapomenutá. 8 Automatický korektor jako zdroj chyb Automatický jazykový korektor je velmi užitečný nástroj, pokud jej uhlídáte. V opačném případě více chyb vyrobí, než opraví. Záludnost korektoru je především v tom, že v základním nastavení (po instalaci) má povoleno automaticky nahrazovat slova, která nezná, podobnými výrazy ze svého slovníku. A odborné termíny nebo speciální výrazy, pro odborný text typické, tím mohou být narušeny. 9 Je vhodné na počítači, na kterém obvykle pracujete, nastavit automatický korektor tak, aby slova, která považuje za chybná, pouze označil, ale nenahrazoval. Při psaní pak správná slova, která vám korektor označí, ukládejte do uživatelského slovníku. Jenom dávejte pozor na cizí počítače, kde může být editor nastaven jinak; neštěstí může být hotovo během zlomku sekundy! Pozor také na zdánlivé chyby. Při letmém pohledu si např. všimneme podtrženého slova pracoviště (víme, co jsme chtěli napsat) a odbudeme to mávnutím ruky nebo bez kontroly uložíme do slovníku. A při podrobném čtení se objeví, že korektor měl tentokrát pravdu pracovniště totiž opravdu není běžným českým slovem. Další nebezpečí spočívá v tom, že uživatel se na automatický korektor příliš spolehne. Není-li nic červeně podtrženo, nejsou v práci pravopisné chyby. Omyl. Jsou! Korektor je schopen rozlišit pouze velmi omezený rozsah (pravda nejčastějších) druhů chyb. Nezkontroluje např. shodu podmětu s přísudkem nebo překlep, který dá smysluplné slovo (pouze v daném kontextu nesmyslné). Při psaní tohoto odstavce např. ponechal korektor chybně v textu výraz schodu podmětu (domnívaje se patrně, že jde o druhý pád slova schod). Korektor sleduje jen základní gramatická schémata, ne detailní smysl sdělení. Stačí netypický slovosled a dokonale jej zmatete Grafika, schémata, obrázky Grafické objekty, vkládané do textu, lze rozdělit podle charakteru na dvě velké skupiny, se kterými se pracuje trochu jinak: - Rastrové (bitmapové 10 ) obrázky, zpravidla získané z jiného zařízení (fotoaparátu, skeneru) nebo programu. Nejčastěji se jedná o fotografie a podobné obrázky s přirozenou strukturou barev, s mnoha barevnými přechody a složitými plochami. Pro tyto objekty platí, že je musíme mít k dispozici v dostatečné kvalitě především 8 A recenzent, např. profesor BBB se nedočte sem přidat nějaké bláboly od BBB. 9 Korektor takto dokáže zmařit snahu o precizní vyjadřování a rozsáhlou autorovu práci, například nahrazením psychologického termínu burn out (vyhoření) slovem typickým pro batolata bucnout. 10 Tyto obrázky jsou datově popsány jen jako množina bodů bez hlubší struktury, zatímco druhý typ obrázků (čárových, přesněji vektorových) je tvořen souborem popisů objektů úseček a křivek.

8 rozlišení (počet obrazových bodů - pixelů 11 ) - musí být takové, že po vložení do stránky, objekt nebudeme muset dodatečně zvětšovat. Optimální je, pokud použijeme zmenšení kolem 50-70%. Příliš velký objekt datově zatěžuje (zbytečně zvětšuje výsledný soubor), čímž ztěžuje práci 12. Příliš malý nebo nekvalitní obrázek působí nevhodně, neprofesionálně. Obrázky je vhodné připravit mimo editor za pomoci kvalitního grafického programu (např. Photoshop, Zoner Photostudio). Berte v úvahu, že vložením fotografie do textové stránky dokumentu se sníží její kvalita zaniknou jemné podrobnosti, další posuny nastanou tiskem (posuny v barvách směrem k tmavým tónům) a případným kopírováním. Proto musí mít sdělení přednost před kompozicí a to, co má obrázek presentovat, musí být výrazné a dostatečně velké. Znamená to obvykle používat výřezy a detaily, zvýšit kontrast a potlačit pozadí. Zvláštním případem jsou skenované dokumenty, vkládané do stránky. Obvykle je nutné je geometricky srovnat, zvýšit kontrast a upravit okraje. V ideálním případě není poznat, že se jedná o vložený dokument. - Grafy a schémata vytvářená čárovou grafikou uvnitř editoru nebo příbuzným programem (např. Excel nebo Calc): Tato čárová (vektorová) grafika má tu zásadní vlastnost, že rozlišení a kvalita zobrazení nezávisí na velikosti resp. míře zvětšení. Je nutné hlídat pouze to, aby obrázek nebyl příliš zahlcen podrobnostmi a zůstal přehledný. Především nápisy (popisky) nesmí být příliš malé; rozhodně ne menší než 6 bodů při použití bezpatkového písma. Důležité je, pokud vytváříte obrázek vestavěným grafickým nástrojem editoru (např. Panel kreslení), sloučit nakonec všechny jeho prvky do skupiny, aby se obrázek choval jako celek a např. při přestránkování se nerozpadal. Texty, které jsou částí obrázku, musí být vkládány formou textových polí a sloučeny s grafickými prvky, prokládání volného textu a čar je chyba, která se obvykle vymstí při prvním větším přeskupení dokumentu Ke zpracování dat z výzkumů a měření se velmi často používají tabulkové programy jako je Excel nebo Calc. Tyto programy mají zároveň bohaté možnosti vytváření grafů a jiných prezentací dat. Nejpraktičtější způsob, jak je začlenit do výsledné práce, je vložit je přímo jako objekt. Nedojde ke ztrátě kvality grafiky a zůstává možnost úpravy původními nástroji. Teprve když kvůli neslučitelnosti zdrojového programu a textového editoru nelze objekt vytvořit, je nutné v původním programu vyexportovat výsledek jako obrázek a ten pak vložit do dokumentu. Vytváření tohoto obrázku (velikost a formát) zaslouží chvíli 11 Pixel (PICture Element obrazový bod) je sice bezrozměrná jednotka, ale textové editory mu přiřadí rozměr zpravidla jeden DTP bod (1/72 palce). 12 Opravdu datově velké obrázky je vhodné vkládat až nakonec, dočasně je lze nahradit obdélníkem stejné velikosti.

9 experimentování, aby výsledek - zejména jeho čitelnost a přehlednost - byl co nejlepší. Obecná Doporučení 1. Textový editor není psací stroj. K formátování textu nepoužívejte řady mezer, ale formátovací volby a nejlépe styly. 2. Styly vytvářejte cíleně, průběžně je udržujte a důsledně používejte. 3. Používejte služby editoru, ušetří vás rutinních úkonů a udělají je přesněji. 4. Nastavte jazykový korektor tak, aby neopravoval slova automaticky, nespoléhejte se na příliš jeho služby, opraví jen některé překlepy. 5. Fotografie, kresby a podobné obrázky předem upravte dobrým grafickým programem. 6. Obrázky, vytvořené vnitřním kreslícím nástrojem editoru, vždy slučte do jednoho celku (skupiny), nekombinujte je s volným textem. 7. Výstupy jiných programů vkládejte jako objekty, pouze když to nelze, jako obrázek. 6. Bezpečí vašich dat Hlavní hrozby Moderní osobní počítače jsou velmi spolehlivá zařízení, ale jako každá spotřební elektronika občas trpí různými závadami. Častým zdrojem závad tedy chybných úkonů, bývá spojovací článek mezi klávesnici a židlí, tedy obsluha. Důsledkem může v krajním případě být, že třeba celoroční práce zmizí v nenávratnu. Hlavní nebezpečí a zdroje problémů lze rozdělit do tří základních skupin: - Porucha zařízení (počítače, média) Do této kategorie patří i problémy způsobené vnějšími okolnostmi, například výpadkem proudu nebo živelní pohromou 13. Závada s nejhoršími důsledky bývá havárie harddisku, protože velmi často znamená ztrátu všech uložených dat. Harddisk je zároveň mechanicky velmi namáhaný díl, zejména u notebooků. Pokud selže jiná důležitá část, obvykle je možné harddisk aspoň připojit do jiného počítače a data zkopírovat. Jedinou obranou je důsledné zálohování na jiná média. Někdy stačí neohlášené opravy elektrického vedení v domě a pozapomenutí pravidla o zálohování textu, aby se několik stran textu s výbornými nápady (které zcela jistě podruhé nedostanete) proměnilo v rozsypaný čaj. Přenosné počítače tady mají drobnou výhodu před 13 A bohužel také krádeží celého počítače nebo média.

10 stolními PC, zpravidla mohou uživatele varovat a dát mu trochu času k zálohování rozpracovaného sdělení. Co se stane, když si nechtě vylijete do počítače kávu nebo jinou tekutinu (laptopy k tomu přímo svádějí), to už připomíná noční můru. A zažili jsme řádně zálohovanou diplomovou práci na CD ROMU, uloženou doma a u přátel v jiném městě. Do obou měst přišla velká voda. CD vydrží hodně, ale zátopová voda doslova sloupla data v obou případech. - Havárie programu (softwarová porucha) Padající program asi zažil každý uživatel počítače. Častou komplikaci představuje, že spadlý program neuzavře korektně soubory, se kterými pracujete a ty pak nelze znova otevřít a použít. Částečnou obranou je průběžné ukládání a časté vytváření záložních kopií. - Chyba obsluhy Svou práci si dokážeme zcela zničit velmi snadno, stačí troška nepozornosti, mechanicky odkliknout nějakou hlášku a důležitý soubor může být smazán, přepsán, nebo jinak zničen. I zde pomůže (kromě zvýšené míry pozornosti) vytváření záložních kopií. Pozor zvláště pokud pracujete na textu uloženém pouze na přenosné paměti; v takovém případě nevydobudete při nechtěném zahození nic, na pevném disku vždy zůstává naděje, že se podaří zrekonstruovat alespoň něco. Zálohovat, zálohovat, zálohovat Vytváření záloh je základní metodou obrany proti ztrátě dat. Aby bylo účinné, musí se řídit několika jednoduchými zásadami. - První (a nejjednodušší) je časté ukládání otevřeného souboru, aby na disku byl pokud možno jeho aktuální obraz. Je vhodné při každé přestávce ve psaní automaticky stisknout CTRL/S nebo sáhnout na příslušnou ikonu (ulož). Pokud se editor zhroutí nebo je nutné jej násilně ukončit, ztratíte jen malý úsek práce. - Krátkodobé zálohy se vytvářejí nejsnáze pomocí funkce Ulož jako. Vznikne nový soubor, a pokud je ten pracovní náhodou poškozen, je k čemu se vrátit. Tuto zálohu je vhodné vytvořit vždy před velkým zásahem do práce přeházení kapitol, vložení cizího dokumentu apod. Pokud se úkon nepovede, dokument se rozpadne nebo se program zhroutí, je k čemu se vrátit. - Dlouhodobá záloha se provádí na jiné médium (CD ROM, flash paměť, paměťovou kartu apod.), tím jsou data zajištěna i proti poruše disku nebo jiné ztrátě (komu ukradli notebook, ví své). Dlouhodobé zálohy je vhodné provádět pravidelně a záložní média skladovat někde jinde, než kde je počítač (aby je neukradli i s ním). Výhodné je využít i elektronických (virtuálních) úložišť, která předcházejí problémům s ukradeným počítačem, flash pamětí či zničenými nosiči dat. Vhodné je ovšem zálohovat nejen elektronická data; občas se podaří přijít o zavazadlo i s pramennými materiály, být okraden o videonahrávku s nenahraditelným materiálem k pozorování

11 nebo se stát obětí hravých hackerů na síti. Postoje ke svobodě druhého, která zničí svobodu moji, se pak velmi dramaticky mění. Listy (a data) důvěrné(á) Velmi často k přípravě své práce používáme důvěrné údaje, např. sdělení a odpovědi respondentů, pacientů nebo jiných osob. 14 Tyto údaje nám byly svěřeny s důvěrou, že je ochráníme před zneužitím. Bylo by etickou i profesionální chybou tuto důvěru zklamat vlastním nedopatřením. Média s našimi daty se mohou ocitnout v nepovolaných rukou velmi snadno. Aby nebyla snadno čitelná, můžeme je chránit pomocí šifrovacích programů. 15 Tyto programy zpravidla chrání celá média nebo adresáře. Po přihlášení pomocí hesla pracuje šifrovací program zcela transparentně a ke všem souborům je přístup, jako by byly na normálním médiu. Doporučení 1. Udržujte svůj počítač v dobrém stavu, používejte antivirové prostředky a provádějte údržbu operačního systému. 2. Nacvičte si reflex ukládat rozpracovaný soubor při každé přestávce v práci. 3. Před každým složitějším úkonem vytvořte krátkodobou zálohu s jiným jménem. 4. Pokud možno nepracujte pouze na vyjímatelném médiu, raději si zkopírujte soubor na disk a hotový zase zpátky. 5. Pokud chcete pracovat na jiném než obvyklém počítači, pracujte vždy s kopií souboru, mějte originál zálohován. 6. Dělejte pravidelně záložní kopie na jiná média, tato média skladujete odděleně od počítače na bezpečném místě. 7. Používejte šifrovací programy, vaše média se mohou snadno ocitnout v nepovolaných rukou! Textová opora pro kurz Informační gramotnost na FFUK. 14 Nejedená se o utajované údaje ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. nebo o osobní data podle zákona č. 110/2000 Sb., pro tyto účely jsou vyžadovány mnohem preciznější postupy a certifikované prostředky. Jde zde pouze o údaje, jejichž zveřejnění je eticky nevhodné, do své práce je teprve budeme anonymizovat. 15 Těchto programů, i velmi kvalitních, je k dispozici dostatek jako freeware (například TrueCrypt), přitom se od profesionálních liší hlavně tím, že nemají certifikát.

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN

Normalizovaná úprava písemností ČSN Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz 3. Textový sloupec Zahrnuje: Papíry a formáty papíru Druhy a velikost písma Mezery - probrané v samostatné kapitole spolu s pevnými spojeními

Více

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odrážky a číslování používáme ve Wordu pro zpřehlednění nebo členění textu. Máme na výběr mnoho možnosti, které se liší podle zvyklostí nebo použité grafiky. Odstavec Odrážky Máme dvě

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

ABCIMN abcimn 123456. ABCIMN abcimn 123456. ABCIMN abcimn 123456

ABCIMN abcimn 123456. ABCIMN abcimn 123456. ABCIMN abcimn 123456 Typografie a psaní rozsáhlého textu Druhy písma Povšimněte si prosím rozdílu v kresbě písma Times New Roman CE písma Ariel CE a písma Courier New CE ABCIMN abcimn 123456 ABCIMN abcimn 123456 ABCIMN abcimn

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Úvod do předmětu, základní pojmy IVT, operační systém MS Windows, Internet, e-mail, číselné soustavy a uložení dat v

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft PowerPoint

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/ Word 2010 Kurz 6 1. Propojování dokumentů MS Office 1 2. Vodoznak 3 3. Hypertextový odkaz 4 4. Osnova 5 5. Hlavní a vnořené dokumenty 7 Propojování dokumentů MS Office Program Word umožňuje kromě vložení

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Microsoft Word základní úpravy textu

Microsoft Word základní úpravy textu Microsoft Word základní úpravy textu Microsoft Word je program, který slouží k psaní a úpravám textu. Programy tohoto typu se nazývají textové editory. Kromě programu Word, který je součástí balíku Microsoft

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek ze sady: 01 tematický okruh sady: Textový editor ze šablony: 07 kancelářský software určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor:

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více