Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat zadané téma a dále svou práci obhájit. Práce shrnuje vývoj a dosavadní stav zadané problematiky. Žák musí prokázat schopnost orientace v dostupné odborné literatuře a práce s prameny informací. Práce má rozsah nejméně 10 normostran formátu A4 psaného textu, maximálně však 30 číslovaných stran. Číslování bude umístěno v zápatí stránky uprostřed, stránku číslujeme od vlastní textové části úvodní stránky nečíslujeme. Žák před závěrečným odevzdáním maturitní práce povinně absolvuje 2 konzultace, kde předloží stanovený rozsah práce. O termínech konzultací budou žáci informováni od svých vyučujících průvodcovství a hotelnictví. Práce musí být zpracována a odevzdána ve dvou vyhotoveních, první exemplář v kroužkové či jiné pevné vazbě. V den odevzdání musí žák uložit práci na internetový portál MOODLE v souladu s pokynem (viz. příloha č.1). Dále si žák připraví k obhajobě své maturitní práce flash disk s power-pointovou prezentací ve formě snímků. Všeobecné poznámky k úpravě maturitní práce: Vzhled stránky při psaní v textovém editoru A4, okraje zleva 3 cm, zprava 2 cm. Na koncích řádků nebudou zůstávat předložky ani spojky. Definice písma: - Obsah Times New Roman 12 povinně - Nadpis kapitoly Arial bodů povinně - Nadpis podkapitoly Arial bodů povinně - Popisy a poznámky pod čarou Times New Roman 8 10 bodů - Jediná a neměnná barva písma: černá - V textu zvýrazňujeme různými prostředky, jako je např. proložení, podtržení, napsání velkými písmeny, tučný řez, kurzíva nebo jejich kombinace. Zachovat jednotný styl odstavců: - řádkování 1,5, zarovnání do bloku, mezery před a za odstavcem 6 bodů, bez odsazení, nepoužívat více než tří způsobů zvýraznění. - Citované části budou označeny číslem a na dané stránce pod čarou bude uveden zdroj citace (viz. Příloha č 3). - Jednotlivé úrovně členění práce číslujeme arabskými číslicemi a jednotlivá čísla oddělujeme tečkou bez mezery (viz. Výše)

2 Praktické poznámky ke struktuře práce: Úvod: - zde žák objasní téma práce, aktuálnost tématu a jeho vztah ke studovanému oboru Teoretická část: - Obsahuje teoretické poznatky k zadanému tématu. Praktická část: - Jádro maturitní práce. Popisuje a zpracovává zadané téma. Závěr: - Stručné shrnutí výsledků práce, využití v praxi, jejího přínosu, popř. nastíní předpokládané trendy vývoje ve zpracované oblastii. Schéma (struktura) maturitní práce: 1. list Titulní strana je jednotně upravena (viz. příloha č.2). 2. list Prohlášení žáka o samostatném vypracování praktické maturitní práce Příklad: Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval(a) zcela samostatně výhradně s použitím uvedené literatury a pramenů. Jsem si vědom(a), že maturitní práce mnou vypracovaná se stává majetkem SOŠ Arita, Praha 10, V Úžlabině 320 a může být používána ke studijním účelům. V Praze, dne.. 3. list Poděkování - není povinné, je možno poděkovat konzultantům na pracovišti 4. list Obsah práce praktická maturitní práce musí mít strukturovaný obsah a to minimálně do struktury třetí úrovně. Příklad: Obsah Teoretická část 1 1. Úvod 1 2. Vymezení pojmů 1 3. Historický vývoj Historický vývoj ve světě a v Evropě Historický vývoj v ČR Historický vývoj v ČR do r Historický vývoj v ČR po r Praktická část 6 4. Nealkoholické nápoje Nealkoholické nápoje teplé Čaj Káva 8 5. list a dále Vlastní textová a obrazová část práce. Závěr Seznam použité literatury a pramenů Přílohy obrazová část, grafy, zákony, vyhlášky apod.

3 Tip: ve Wordu definovat vlastní styl odstavců a nadpisů a pomocí nich generovat obsah Konzultace : formátování práce v krizi pomůže O. Bláha nebo T.Kordík nebo A.Nedelkov Kritéria hodnocení práce posudek hodnotitele: - Struktura práce - Splnění formálních a obsahových požadavků na práci - Logičnost struktury práce - Dodržení citační normy (viz. příloha č.3) - Jazyková, gramatická a stylistická úroveň práce - Grafická a formální úprava - Pochopení zpracovávané literatury ve vztahu k tématu práce - Schopnost zpracovat a aplikovat prostudovanou literaturu a prameny - Samostatný a tvůrčí přístup ke zpracování tématu - Zhodnocení celkové úrovně práce a správnost závěrů V Praze, dne:

4 Příloha č. 1 POSTUP ODEVZDÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU M O O D L E: 1. Internetová adresa e-learningového portálu: 2. Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla shodného s přihlašováním do školní sítě (blahon, heslo) 3. Při prvním přihlášení Vás server požádá o doplnění Vašich osobních informace (pouze pro potřeby serveru), po uložení informací se na hlavní stránku přesunete pomocí odkazu Arita v dolní části stránky 4. Následně z kategorie maturitní práce zvolte kurz maturitní práce Klíč k zápisu: Postupujte podle informací v kurzu 7. Uživatelská jména a hesla (pro ty, kteří zapomněli či nepoužívali) jsou k dispozici u O. Bláhy Portál obsahuje mimo odevzdání i informace týkající se praktické maturitní práce jejího formátování, obsahu, zdrojů a apod. Příloha č. 2 VZOR TITULNÍ STRANY MATURITNÍ PRÁCE

5 POKYN PRO POUŽITÍ CITACÍ V PRAKTIKÉ MATURITNÍ PRÁCI: Všechny zdroje, ze kterých je citováno, budou uvedeny normovanou formou v seznamu literatury a pramenů na konci praktické maturitní práce na samostatné stránce. Použitou literaturu a prameny je třeba citovat na základě ČSN ISO 690 a ČSN ISO Povinnost dodržovat citační etiku stanovuje Autorský zákon č. 121/ Necitování použité literatury je považováno za plagiátorství. Zásady práce s literaturou Důsledně citujte všechny použité zdroje. Čtěte vše, co citujete. Vyhnete se omylům, překlepům a jiným nepřesnostem, které mohli udělat původní autoři ve svých textech. Citujte pouze literaturu, kterou jste četli, ne kterou citoval někdo jiný. Internetové zdroje ověřujte s více zdroji nebo s literaturou. Např. Wikipedie je terciální a ověřitelný zdroj informací, jednotlivé články obsahují odkazy na primární zdroje a literaturu, kde lze informace ověřit. Je nutné při citování z webových stránek uvádět celé URL adresy. Google nebo Seznam nejsou zdroje, ale fulltextové vyhledávače, které Vám informace zprostředkovávají. Pokud dobře pracujete s literaturou, malý počet zdrojů nevadí. Záleží na tématu, typu práce. Využívejte učebnice jako základní literaturu, využijte i odborných aktuálních zdrojů nebo informací získaných na pracovišti praxe. Odkaz na citaci v textu: Odkazem na citaci se odvoláváme na dokument, ze kterého jsme čerpali. Doslovné citace cizího textu nebo i jen jednotlivých výrazů se uvádějí v uvozovkách a k tomu se přiřadí odkaz na citaci. Pokud text není uveden doslova, uvede se opět odkaz na citaci za příslušnou větou či odstavcem. Nejpoužívanější jsou 2 způsoby, jak odkazovat na citace: Zkrácené citace v textu - většinou se uvádí zkrácená citace: autor, rok vydání, popřípadě strana. Např.:...podle Nováka (2004, str. 54) nebo... a podle teorie (Novák, 2004). Soupis citací (seznam použité literatury) na konci hlavního textu se jiţ nečísluje pouze se seřadí abecedně. Číselné citace - odkaz na číslo citace v seznamu použité literatury, uvádí se buď jako horní index22 nebo v závorce (22). V případě, že odkazujete na konkrétní část v dokumentu, zapíšete i čísla stránek. Např.:... podle Nováka (22, str. 143). V rámci projektu Bibliografické citace na Masarykově univerzitě v Brně vznikl generátor citací. Na adrese si můžete vygenerovat citace podle údajů zadaných do formuláře podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO Použité zdroje: 1. České vysoké učení technické, Podpora studia, Jak citovat, dostupné z

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Závěrečné práce Požadavky na formální úpravu závěrečných prací Katedra informačních technologií í Obsah Úvod... 3 Struktura závěrečných

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, Vranovská 65, 614 00 Brno Číslo dokumentu: SEK1_03/29.08.2014 Počet stran: 12 Počet příloh: 3 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Pravidla pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 760 01 Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: 78 42 M/005

Více