Bezpeãnost a podpora CECHK04

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpeãnost a podpora CECHK04"

Transkript

1 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu

2 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete se nebezpeãí zásahu elektrick m proudem. Servis pfienechejte kvalifikovanému personálu. Upozornûní Pfii pouïití ovladaãû nebo provedení úprav nebo uplatnûní postupû, které nejsou uvedeny v tomto návodu, se mûïete vystavit pûsobení nebezpeãného záfiení. PouÏití optick ch nástrojû spoleãnû s tímto produktem zvy uje nebezpeãí po kození zraku. Záchvaty vyvolané svûteln mi podnûty (Fotosenzitivní epilepsie) Pokud jste náchylní k epileptick m stavûm nebo jste jiï v minulosti utrpûli epileptick záchvat, pfiedtím, neï zaãnete hrát, se poraìte s lékafiem. PÛsobení svûteln ch zábleskû ãi blikajících svûtel nebo jiná svûtelná stimulace na televizní obrazovce ãi pfii hraní videoher mûïe u nûkter ch osob vyvolávat bolesti oãí, mihotavé vidûní, migrény, zá kuby svalû, záchvaty kfieãí, v padky pamûti, ztrátu vûdomí nebo stavy dezorientace. Pokud bûhem hraní videoher dojde k nûkterému z uveden ch pfiíznakû, okamïitû hraní pfieru te a poraìte se s lékafiem. Pokud zaznamenáte nûjak z následujících pfiíznakû, ihned pfiestaàte hrát Pokud kromû v e uveden ch pfiíznakû pfii hraní zaznamenáte bolest hlavy, závratû, nevolnost, únavu ãi pfiíznaky podobné cestovní nevolnosti nebo vás zaãne bolet jakákoliv ãást tûla (oãi, u i, dlanû, païe, nohy), ihned pfiestaàte produkt pouïívat. Pokud tento stav pfietrvává, vyhledejte lékafie. Rádiové vlny Toto zafiízení je zafiazeno do T ÍDY 1 LASEROV CH produktû podle IEC A2:2001. Toto zafiízení bylo vyzkou eno a pfii pouïití kabelu, kter je krat í neï 3 metry, splàuje ustanovení smûrnice R&TTE. NepouÏívejte kabel del í neï 3 metry. V robcem tohoto produktu je spoleãnost Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokio, Japonsko. Autorizovan m zástupcem pro záleïitosti t kající se elektromagnetické kompatibility a bezpeãnosti produktu je spoleãnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Nûmecko. Distribuci v Evropû zaji Èuje spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Rádiové vlny mohou negativnû ovlivàovat elektronická nebo lékafiská zafiízení (napfiíklad kardiostimulátory), coï mûïe zpûsobit selhání jejich funkce a pfiípadná zranûní. Pokud pouïíváte kardiostimulátor nebo jiné lékafiské zafiízení, pfied pouïitím funkce bezdrátové sítû se poraìte s lékafiem nebo s v robcem lékafiského zafiízení. NepouÏívejte funkce bezdrátové sítû v následujících oblastech: Oblasti, kde je jejich pouïití zakázáno (napfi. nemocnice). Pokud se nacházíte v prostorách zdravotnického zafiízení, fiiìte se pfii pouïívání systému pokyny tohoto zafiízení. Oblasti v blízkosti popla n ch poïárních zafiízení, automatick ch dvefií a jiného automatického vybavení. 2 VAROVÁNÍ

3 O systému DNAS Spoleãnost Sony Computer Entertainment Inc. pouïívá DNAS (Dynamic Network Authentication System), patentovan autorizaãní systém, aby chránila autorská práva a zabezpeãení pfii pfiipojování systému PS3 k síti. Systém DNAS mûïe z dûvodû autorizace, ochrany pfied kopírováním, blokování úãtu, fiízení systému, pravidel nebo hry a dal ích dûvodû získávat informace o hardwaru a softwaru uïivatele. Získané informace neidentifikují pfiímo uïivatele osobnû. Neoprávnûné pfieváïení, ukazování, exportování, importování nebo pfiená ení programû a zafiízení, které obchází schéma ovûfiování, je trestné. Systémov software Systémov software, kter tento produkt obsahuje, podléhá omezené licenci od spoleãnosti Sony Computer Entertainment Inc. Více podrobností nalezneta na CS VAROVÁNÍ 3

4 Obsah VAROVÁNÍ O dokumentaci k systému PS x Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení... 5 x OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis... 9 ZÁRUKA x Dal í informace Vyjmutí/v mûna pevného disku Nová instalace systémového softwaru Upozornûní ohlednû odstranûní systému PS Baterie bezdrátového ovladaãe Technické údaje O dokumentaci k systému PS3 Dokumentace k systému PS3 zahrnuje následující: Bezpeãnost a podpora (tento dokument) Tento dokument obsahuje bezpeãnostní informace t kající se pouïívání systému PS3, pokyny k odstraàování problémû, technické údaje a dal í informace. Struãná pfiíruãka Tento dokument obsahuje informace, jak systém PS3 nastavovat a pfiipravovat k pouïití a základní hardwarové funkce. UÏivatelská pfiíruãka (k dispozici na: eu.playstation.com/manuals) Tento online dokument lze otevfiít na internetu. Obsahuje detailní informace t kající se pouïívání systémového softwaru PS3. Informace týkající se funkčnosti systému, které jsou publikovány v této dokumentaci, se mohou lišit od informací týkajících se vašeho systému PS3 v závislosti na aktuální verzi systémového softwaru. 4 Obsah

5 Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení Bezpeãnost Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na bezpeãnost. KaÏdé elektrické zafiízení v ak mûïe v pfiípadû nesprávného pouïívání zpûsobit poïár, zásah elektrick m proudem nebo osobní zranûní. V zájmu zabezpeãení bezproblémového pouïívání systému se fiiìte následujícími pokyny: iìte se v emi varováními, bezpeãnostními opatfieními a pokyny. Pravidelnû kontrolujte síèov kabel AC, zda není po kozen a zda se kolem síèové zástrãky a elektrické zásuvky nenahromadil nános prachu. Pokud zafiízení zaãne fungovat nepfiirozen m zpûsobem, vycházejí z nûj nepfiirozené zvuky ãi zápach nebo je na dotyk pfiíli horké, okamïitû vytáhnûte síèov kabel AC ze zásuvky a odpojte v echny ostatní kabely. ObraÈte se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. PouÏívání a manipulace s pfiístrojem Zafiízení pouïívejte v dobfie osvûtlen ch prostorách a zachovávejte bezpeãnou vzdálenost od obrazovky. Vyvarujte se dlouhodobého používání systému PS3. Během každé hodiny hraní si udělejte 15minutovou přestávku. Nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí. Pokud pocítíte známky únavy nebo se u vás pfii pouïívání bezdrátového ovladaãe objeví bolesti v dlaních ãi païích, ihned pfiestaàte systém pouïívat. JestliÏe tento stav pfietrvává, vyhledejte lékafie. Pokud se u vás vyskytne jak koliv z následujících zdravotních problémû, okamïitû pfiestaàte systém pouïívat. JestliÏe symptomy pfietrvávají, obraète se na svého lékafie. ZávraÈ, nevolnost, únava nebo pfiíznaky podobné cestovní nevolnosti Nepohodlí nebo bolest urãit ch ãástí tûla (oãi, u i, ruce nebo ramena) Uchovávejte systém a pfiíslu enství mimo dosah mal ch dûtí. Je-li systém zapnutý (kontrolka napájení svítí zeleně), nepřipojujte k němu žádné kabely vyjma USB kabelu. V pfiípadû, Ïe dojde k boufii, nedot kejte se systému ani pfiipojen ch kabelû ãi pfiíslu enství. NepouÏívejte systém ani jeho pfiíslu enství v blízkosti vody. Dbejte na to, aby se do systému nebo jeho pfiíslu enství nedostala Ïádná kapalina, prach ani cizí tûlesa. Nedot kejte se konektorû systému nebo pfiíslu enství. Nevystavujte systém ani jeho pfiíslu enství pûsobení prachu, d mu nebo páry. NeumísÈujte také systém do oblasti s nadmûrn m v skytem prachu nebo cigaretového koufie. Nahromadí-li se na vnitfiních souãástech systému, jako je napfiíklad ãoãka, prach nebo sraïeniny z cigaretového koufie, mûïe to vést k poru e systému. Nevystavujte systém ani jeho pfiíslu enství pûsobení vysok ch teplot, vlhkosti nebo pfiímého sluneãního svûtla. Systém ani jeho pfiíslu enství neumísèujte na Ïádné plochy, které jsou naklonûné, nestabilní nebo se otfiásají. Systém pokládejte pouze do vodorovné nebo svislé polohy. NemûÀte polohu systému, kdyï je zapnut. KdyÏ systém pfiená íte, buìte opatrní. Pokud systém pevnû nedrïíte, mohl by spadnout a zpûsobit pfiípadnou kodu nebo zranûní. Nepfiená ejte systém ani nemûàte jeho polohu, kdyï je v nûm vloïen disk. Pfiípadné otfiesy by mohly vést k po krábání disku nebo systému. Nevypínejte systém, kdyï jsou z pevného disku naãítána nebo na nûj ukládána data. Na systém si nesmíte stoupat ani na nûj pokládat Ïádné pfiedmûty. Neklaìte na nûj ani Ïádná dal í zafiízení. NeumísÈujte systém a pfiipojená pfiíslu enství na podlahu nebo místo, kde by o nû mohl nûkdo zavadit nebo zakopnout. Bûhem pouïívání systému se vyvarujte dlouhodobému kontaktu se systémem a se vzduchem vystupujícím z vûtracích otvorû. Dlouhodob kontakt vám za tûchto podmínek mûïe zpûsobit nízkoteplotní popáleniny. Pfiipojíte-li systém k plazmové nebo projekãní* TV, nenechávejte na obrazovce svítit pfiíli dlouho statick obraz, na obrazovce by mohl zûstat trvale vypálen obrazec. * S v jimkou LCD obrazovek Rodiãe by mûli hlídat, jak m ãinnostem se jejich dûti na internetu vûnují, a zajistit jim bezpeãné a zodpovûdné pouïívání internetu. Bezpeãnostní opatfiení CS Pfied pouïitím 5

6 Poznámky k bezpeãnosti pfii pouïití bezdrátového ovladaãe DUALSHOCK 3* NepouÏívejte vibraãní funkci, pokud máte jakékoli potíïe ãi poranûní kostí, kloubû ãi svalû rukou ãi païí. Pokud máte nûjaké potíïe nebo poranûní, nehrajte hry s pouïitím bezdrátového ovladaãe DUALSHOCK 3, pokud není moïnost Vibration function (Vibraãní funkce) vypnutá. Používáte-li funkci detekce pohybu bezdrátového ovladače, vezměte prosím na vědomí následující body. Pokud ovladač udeří do osoby či nějakého předmětu, může to způsobit úraz nebo škodu. Než začnete funkci detekce pohybu používat, ujistěte se, že máte kolem sebe dostatek místa pro svůj pohyb. Pevně uchopte bezdrátový ovladač, abyste zabránili jeho vyklouznutí z vašeho sevření a nedošlo tak ke škodě či úrazu. Používáte-li bezdrátový ovladač s USB kabelem, ujistěte se, že kabel nemůže zasáhnout jinou osobu nebo nějaký předmět, a kabel během hraní nevytahujte ze systému PS3. * Tyto poznámky platí i pro další ovladače. Vûtrací otvory Dejte pozor, abyste neblokovali Ïádné vûtrací otvory. Chcete-li svému pfiístroji zajistit dobré odvûtrávání, drïte se tûchto pokynû: Umístûte systém alespoà 10 cm od zdi. NeumísÈujte ho na koberec nebo na pokr vku s dlouh mi vlákny. NeumísÈujte pfiístroj do tûsn ch nebo pfieplnûn ch prostor. Nezakr vejte ho látkou. ZabraÀte tomu, aby se na vûtracích otvorech hromadil prach. PouÏívání síèového kabelu AC V zájmu bezpeãného provozu pravidelnû síèov kabel AC prohlíïejte. Je-li po kozen, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. NepouÏívejte jin síèov kabel neï ten, jenï vám byl dodán. Kabel nijak neupravujte. Nedot kejte se zástrãky síèového kabelu AC mokr ma rukama. SíÈov kabel AC umístûte tak, aby se na nûj ne lapalo a aby nebyl stlaãen (zejména v oblasti u zástrãky, zásuvek prodluïovacích kabelû a místa v vodu kabelu ze systému). Nepokládejte na kabel Ïádné tûïké pfiedmûty. NeumísÈujte kabel blízko ohfievn ch zafiízení a nevystavujte ho pûsobení tepla. Dbejte na to, aby se na konektoru AC IN nehromadil prach nebo neãistoty. Pfied tím, neï síèov kabel AC pfiipojíte nebo zastrãíte do zásuvky, zkontrolujte, Ïe se na síèové zástrãce ãi pfiipojovacím konci kabelu, elektrické zásuvce nebo na konektoru AC IN v zadní ãásti systému nenachází prach anebo neãistoty. Pokud se zástrãka nebo konektor zneãistí, otfiete je pfied zapojením pomocí suché látky. Pfied tím, neï budete systém ãistit nebo pfiená et, ãi v pfiípadû, Ïe ho nebudete del í dobu pouïívat, odpojte síèov kabel AC ze sítû. Pfii odpojování síèového kabelu drïte kabel za zástrãku a vytáhnûte jej pfiímo z elektrické zásuvky. Kabel nikdy nevytahujte drïením za kabel a nevytahujte ho v ikmém úhlu. SíÈov kabel AC nepfiipojujte k napûèovému transformátoru nebo k proudovému mûniãi. Pokud pfiipojíte síèov kabel AC k napûèovému transformátoru (v pfiípadû zámofisk ch cest) nebo k proudovému mûniãi (pouïívání v automobilu), mûïe se v systému vytváfiet a nahromadit teplo a zpûsobit popáleniny nebo poruchu pfiístroje. Nikdy systém a jeho pfiíslu enství nerozebírejte ani neupravujte Systém PS3 a jeho pfiíslu enství pouïívejte v souladu s dokumentací k produktu. Neposkytuje se Ïádné oprávnûní na anal zu nebo úpravu systému, nebo anal zu a pouïívání konfigurace jeho obvodû. Pfii neoprávnûné modifikaci systému pozb vá platnosti záruka. Uvnitfi systému PS3 se nenachází Ïádné souãástky, které byste mohli opravovat. Mimo to hrozí riziko zasaïení laserov m záfiením a elektrick m proudem. SíÈ Pro pfiipojení k síti je zapotfiebí irokopásmové internetové pfiipojení. Poplatky za internetové sluïby jsou na náklady uïivatele. Máte-li zájem o 6 Bezpeãnostní opatfiení

7 podrobnûj í informace, nahlédnûte do informací uveden ch ve va í smlouvû o poskytování pfiipojení nebo se obraète na poskytovatele internetového pfiipojení. PouÏívejte pouze kabel ethernet kompatibilní se sítûmi 10BASE-T, 100BASE- TX nebo 1000BASE-T. NepouÏívejte kabel pro standardní bytovou telefonní linku ani kabely jin ch druhû neï tûch, které jsou zde uvedeny. PouÏijete-li patn druh kabelu, mûïe se nahromadit více elektrického proudu, neï je pro prûchod konektorem LAN zapotfiebí, coï mûïe vést k nahromadûní tepla, vznícení nebo poru e pfiístroje. Funkce bezdrátové sítû Tento produkt vyuïívá pro funkci bezdrátové sítû pásmo 2,4 GHz rádiov ch vln, které je spoleãné mnoha rûzn m zafiízením. Produkt byl zkonstruován tak, aby byl úãinek ostatních zafiízení vyuïívajících toto pásmo omezen na co nejmen í míru. Pfiesto v ak mûïe v nûkter ch pfiípadech docházet k interferenci s ostatními zafiízeními, která se projeví omezením rychlosti pfiipojení, zkrácením dosahu signálu nebo náhl m ukonãením pfiipojení k internetu. Pokusíte-li se vyhledat pfiístupové body bezdrátové sítû LAN pomocí funkce vyhledávání systému PS3, mohou se vám zobrazit pfiístupové body, které nejsou urãeny k vefiejnému pouïití. Pfiipojujte se pouze k takovému pfiístupovému bodu, pro nûjï máte oprávnûní nebo kter je dostupn prostfiednictvím vefiejné bezdrátové sítû LAN ãi sluïby hotspot. (Pouze modely vybavené WLAN) SráÏení vlhkosti Pokud systém nebo disk pfienesete z chladného prostfiedí rovnou do tepla, na ãoãce uvnitfi systému nebo na disku se mûïe vysráïet vlhkost. Systém v takovém pfiípadû nemusí správnû fungovat. Pokud se nûco takového stane, vyjmûte disk, vypnûte systém a odpojte ho ze sítû. Nezasunujte disk zpût do té doby, dokud se vlhkost nevypafií (mûïe to trvat i nûkolik hodin). Pokud systém i nadále odmítá fiádnû fungovat, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. âi tûní Z bezpeãnostních dûvodû systém nebo k nûmu pfiipojená pfiíslu enství pfied ãi tûním odpojte ze sítû. Vnûj í plochy (plastov kryt systému a bezdrátov ovladaã) Chcete-li omezit opotfiebení vnûj ku produktu nebo zmûnu jeho barvy, fiiìte se tûmito pokyny. Otírejte pfiístroj pomocí jemné suché látky. Nenaná ejte na pfiístroj insekticidy nebo jiné prchavé látky. Nenechávejte na produktu poloïené del í dobu Ïádné gumové ãi vinylové materiály. NepouÏívejte rozpou tûdla ani jiné chemikálie. Neotírejte v robek pomocí chemicky o etfiené ãisticí látky. Vûtrací otvory Pokud se ve vûtracích otvorech systému nahromadí prach, vysajte prach vysavaãem s mal m v konem. Konektory JestliÏe jsou zneãi tûné konektory nebo síèov kabel AC systému, systém nepouïívejte. Pokud pouïijete zneãi tûn systém, mûïe dojít k bránûní v prûchodu elektrického proudu. Neãistoty odstraàte pomocí suché látky. Zálohování dat Měli byste, je-li to možné, provádět pravidelné zálohování dat uložených na pevném disku jako preventivní opatření proti jejich případné ztrátě či poškození. Pokud dojde z nějakého důvodu ke ztrátě či poškození dat nebo softwaru nebo je-li nutno pevný disk zformátovat během servisní opravy, nemusí být možné data či software obnovit nebo opravit. Vezměte prosím na vědomí, že společnost SCEE nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození dat, souborů či softwaru. CS Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení 7

8 PouÏívání zálohovacího programu Data uložená na pevném disku můžete zálohovat na velkokapacitní paměťové zařízení USB a stejně tak můžete obnovit zálohovaná data. Zvolte položku Backup Utility (Zálohovací program) v nabídce (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) a podle instrukcí na obrazovce tuto operaci proveďte. V některých případech nemusí být možné zálohovací program použít pro správné zálohování nebo obnovení systému. Doporučuje se předem vytvořit rezervní zálohu důležitých dat zkopírováním nebo přesunutím dat na velkokapacitní paměťové zařízení USB. Podrobné informace o funkcích zálohovacího programu naleznete v online uïivatelské pfiíruãce. Kopírování/pfiesouvání souborû Následující typy souborû uloïen ch na pevném disku systému lze kopírovat nebo pfiesouvat na USB zafiízení. Zvolte soubor, stisknûte tlaãítko d a poté zvolte Copy (Kopírovat) nebo Move (Pfiesunout) z nabídky moïností. U souborû, které obsahují data s ochranou autorsk ch práv, se vám kopírování nemusí zdafiit. Druh souboru Soubory videa, zvukové soubory ãi soubory obrázkû Cílové umístûní zálohy USB zafiízení (USB pamûèová karta atd.) Tip Použijete-li komerčně dostupné čtecí/zapisovací zařízení pro paměťové karty (s USB konektorem), můžete zálohovat soubory uložené na pevném disku na paměťové médium jako například paměťové karty Memory Stick nebo SD Memory Card. Disky Poznámka ke kompatibilitû Nûkterá média mohou mít omezení podle regionu nebo území a ve va em systému nebudou fungovat. BliÏ í informace viz obal média. Manipulace KdyÏ berete disk do ruky, nedot kejte se jeho povrchu, drïte ho za okraje. Na disky nenalepujte Ïádné nálepky ani pásky a nepi te na nû. Pokud se budou na disku nacházet otisky prstû, prach, pína nebo krábance, mûïe to naru it kvalitu obrazu nebo zvuku. S diskem zacházejte opatrnû a pfied pouïitím zkontrolujte, zda je ãist. Uchovávání Nevystavujte disky pûsobení vysok ch teplot, vlhkosti nebo pfiímého sluneãního svûtla. Pokud disky nebudete del í dobu pouïívat, uloïte je do pouzder. Pokud budete uchovávat disky bez obalû navr ené na sobû nebo je nûkam zaloïíte nakfiivo, mûïe to vést k deformaci disku. Metoda ãi tûní âistûte disky pomocí jemné látky otírejte je lehk m pohybem od stfiedu k okrajûm. NepouÏívejte rozpou tûdla, ãisticí prostfiedky na desky, antistatick sprej ani Ïádné jiné chemikálie, protoïe hrozí po kození disku. 8 Bezpeãnostní opatfiení

9 OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis Pokud dojde k v skytu problému se systémem PS3, pfieãtûte si tuto ãást. JestliÏe nûjak problém pfietrvává, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. Napájení Systém se nezapne., Ovûfite, zda je zapnut hlavní vypínaã MAIN POWER., Ovûfite, zda je síèov kabel AC pevnû zapojen do systému a do elektrické zásuvky. Obraz Na TV obrazovce není vidût Ïádn obraz., Nastavte formát vstupního videa na televizoru tak, aby odpovídal vstupním konektorům, ke kterým je připojen systém PS3., Ověřte, zda je kabel pevně zapojený. Zkuste odpojit kabel ze systému PS3 nebo televizoru a poté ho znovu připojit., MÛÏe b t problém s pouïit m kabelem. Vyzkou ejte jin kabel kompatibilní se systémem PS3., JestliÏe nastavení v stupu videa ze systému neodpovídají nastavením pouïitého kabelu nebo TV pfiístroje, nemusí se vám zobrazovat Ïádn obraz. Pokud se obrazovka náhle stane prázdnou, vypnûte systém. Poté, zatímco je zapojen pouze systém a TV pfiístroj, podrïte na dobu alespoà 5 vtefiin tlaãítko napájení systému a systém se znovu zapne. Nastavení v stupu videa se automaticky resetují na standardní rozli ení., Pokud televize, kterou pouïíváte, nepodporuje dané rozli ení videoobsahu, pfii pfiehrávání videa zûstane obrazovka v nûkter ch pfiípadech prázdná. Pokud k tomu dojde, pfiejdûte na obrazovku s nastavením rozli ení videov stupu systému, zvolte Vlastní a potom zvolte nastavení, které va e televize podporuje. Nelze pfiehrávat disky Blu-ray (BD) ãi DVD anebo je zkreslen obraz., Pfiehráváte-li obsah DVD disku nebo software formátu PLAYSTATION 3 ve standardním rozli ení (SD), lze pfiehrávat pouze disky nahrané ve standardu PAL., Je-li systém pfiipojen k videu nebo kombinovanému TV/VCR pfiístroji, ochrana pfied kopírováním pomocí za ifrování mûïe u nûkter ch DVD a BD diskû zpûsobit zkreslení obrazu nebo obraz udûlat svûtlej ím ãi tmav ím. V takovém pfiípadû pfiipojte systém pfiímo k TV pfiístroji., Pokud DVD nebo BD disk neodpovídá kódu regionu, kter je nastaven v systému, nelze disk pfiehrávat., Některé DVD disky mají přednastavenou ochranu rodičovským zámkem. Chcete-li dočasně zvýšit úroveň omezení dle věku diváka, zadejte heslo nastavené v nabídce (Security Settings - Nastavení zabezpečení)., Některé BD disky mají přednastavenou ochranu rodičovským zámkem. Chcete-li změnit úroveň ochrany rodičovským zámkem, zadejte heslo nastavené v nabídce (Security Settings - Nastavení zabezpečení)., BD disk mûïe b t uzamãen. Zadejte heslo nastavené pfii vytvofiení disku., Viz také poznámky v ãásti Pfiehrávatelné disky ( strana 21). Nûkteré disky BD nelze pfiehrát., Pro pfiehrávání komerãnû dostupného BD video softwaru mûïe b t v nûkter ch pfiípadech nezbytné obnovit ifrovací klíã pro AACS (Systém pokroãilé kontroly pfiístupu). ifrovací klíã lze obnovit aktualizací systémového softwaru. Velikost obrazu a TV obrazovky se neshodují., Ověřte, zda je nastavení systému v nabídce (Settings - Nastavení) (Display Settings - Nastavení obrazu) Video Output Settings (Nastavení výstupu videa) správné., Ovûfite, zda je správnû nastavená pfiipojená televize. Podrobné informace jsou uvedené v návodu k pouïití dodaném s va í televizí., U nûkterého videa nelze zmûnit velikost zobrazení. Nezdá se b t v pofiádku barva obrazovky., Je-li zvoleno výchozí nastavení, bude se barva pozadí měnit po určité době automaticky. Pfied tím, neï se obrátíte na servis CS OdstraÀování problémû 9

10 Zvuk Ze zafiízení nevychází zvuk., Zkontrolujte, zda není u reproduktorû nebo TV vypnut zvuk. Dále ovûfite, zda je hlasitost nastavená na vhodnou úroveà., Je-li pfiipojené nûjaké hudební zafiízení, zkontrolujte jeho nastavení. Podrobné informace jsou uvedené v návodu k pouïití dodaném s hudebním zafiízením., MÛÏe b t problém s pouïit m kabelem. Vyzkou ejte jin kabel kompatibilní se systémem PS3., Nûkteré druhy softwaru nepodporují digitální v stup zvuku., Jestliže systémové nastavení výstupu zvuku neodpovídá použitému kabelu nebo zařízení, ze systému nemusí vycházet žádný zvuk. Ověřte, zda je nastavení systému v nabídce (Settings - Nastavení) (Sound Settings - Nastavení zvuku) Audio Output Settings (Nastavení výstupu zvuku) správné., Nûkteré zvukové záznamy na disku, jeï podporují Dolby Digital, DTS a jiné formáty, nemusí vytváfiet zvuk na v ech kanálech. Hudební soubory se nepfiehrávají., Nelze pfiehrávat zvukové stopy s ãasov m omezením nebo limitovan m poãtem pfiehrání., Způsoby přehrávání mohou být pro některé hudební soubory, které jsou distribuovány přes internet, omezeny. V takových případech nemusí být možné tato data na systému PS3 přehrát. Video I kdyï zvolíte nûjakou poloïku z control panel (ovládacího panelu), poïadovanou funkci nelze provést., MoÏnosti pfiehrávání mohou b t pfiednastaveny v robcem softwaru. V takov ch pfiípadech nemusí b t v echny moïnosti k dispozici, i kdyï se budete dûslednû fiídit pokyny v dokumentaci k produktu. SíÈ Pfiipojení k síti nelze navázat., Ovûfite, zda je pevnû zapojen kabel ethernet., Ovûfite správnost síèov ch nastavení. Proveìte správná síèová nastavení podle pokynû od va eho poskytovatele internetového pfiipojení nebo v softwarové pfiíruãce. Webová stránka se nezobrazuje správnû., Nûkteré webové stránky se nemusí zobrazovat správnû kvûli prohlíïeãi. Disková média a zafiízení USB Systém nedokáïe rozpoznat disk., Vyjmûte disk a vloïte ho znovu., Nachází-li se na disku títek, vloïte disk títkem nahoru., Zkontrolujte, zda není disk po krában nebo zneãi tûn. Pokud je zneãi tûn, utfiete jej zlehka jemnou látkou., Viz také poznámky v ãásti Pfiehrávatelné disky ( strana 21). Disk nelze vyjmout., Stisknûte a pfiidrïte na 10 vtefiin nebo déle vysunovací tlaãítko na pfiední stranû systému; disk se vysune. Po vyjmutí a pfied vloïením disku zpût systém vypnûte a znovu jej zapnûte. Systém nemûïe rozpoznat zafiízení USB nebo zafiízení USB nepracuje správnû., Ověřte, zda je zařízení správně připojeno., Ověřte, zda se na konektoru zařízení nenachází nečistoty. Pokud je znečištěný, utřete jej pomocí bavlněného hadříku., Připojené zařízení nemusí být kompatibilní se systémem., Zkuste použít jiný USB konektor. Zařízení nemusí být rozpoznáno v závislosti na kombinaci používaných USB konektorů. 10 Pfied tím, neï se obrátíte na servis

11 , V některých případech nemusí systém zařízení rozpoznat, pokud je použit externí USB rozbočovač nebo je-li připojeno více zařízení, než je povolené množství. Pokuste se odpojit nepoužívaná zařízení. Pfii pfiipojování zafiízení USB se zobrazuje zpráva An unknown USB device has been connected. (Bylo pfiipojeno neznámé zafiízení USB)., Připojené zařízení nemusí být kompatibilní se systémem nebo softwarovou aplikací., Zařízení může být kompatibilní pouze s určitým typem softwaru. Použijte software, který je se zařízením kompatibilní., MÛÏe b t pfiipojeno pfiíli mnoho USB rozboãovaãû. Pokuste se odpojit USB rozboãovaã. Bezdrátov ovladaã Bezdrátov ovladaã nefunguje., PouÏíváte-li ovladaã bezdrátovû na dálku, nesmí b t pfiíli daleko od systému, jinak nebudete schopni systém efektivnû ovládat., PouÏíváte-li bezdrátov ovladaã, musíte ho spárovat se systémem a pfiifiadit mu ãíslo ovladaãe. KdyÏ je systém zapnut (kontrolka napájení svítí zelenû), propojte systém s ovladaãem pomocí USB kabelu a poté stisknûte tlaãítko PS na ovladaãi., Číslo ovladače mohlo být vymazáno. Stiskem tlačítka PS na ovladači mu znovu přiřaďte číslo., Zkontrolujte úroveà nabití baterie bezdrátového ovladaãe. V pfiípadû, Ïe pouïíváte ovladaã v bezdrátovém reïimu a baterie je zcela vybitá, nebude ovladaã fungovat. Nabijte baterii pfiipojením ovladaãe k systému pomocí USB kabelu., Chcete-li bezdrátov ovladaã resetovat, stisknûte tlaãítko reset na zadní stranû ovladaãe pomocí pfiedmûtu s ostr m hrotem, jako je napfiíklad tuïka. Tlaãítko reset Bezdrátov ovladaã nevibruje., Vibration function (Vibrační funkce) může být během hraní hry zapnuta nebo vypnuta. Zkuste stisknout tlačítko PS bezdrátového ovladače, vybrat možnost Controller Settings (Nastavení ovladače) Vibration function (Vibrační funkce) a nastavit ji na On (Zapnuto)., Software nemusí podporovat možnost Vibration function (Vibrační funkce). Podrobné informace najdete v příručce k softwaru. U softwaru staženého z portálu (PLAYSTATION Store) vyhledejte informace v části týkající se kompatibility v online popisu softwaru. Odezva na operace provádûné tlaãítky je pomalá., Rychlost odezvy může být na LCD či PC obrazovce pomalá. Nejedná se o poruchu. Baterie se nenabije nebo se nenabije úplnû., Baterii lze dobít pouze tehdy, je-li systém zapnutý (kontrolka napájení na přední straně systému svítí zeleně)., Ovûfite, zda se nenachází neãistoty na konektoru USB kabelu. Pokud je zneãi tûn, utfiete jej jemnou látkou., Viz Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe ( strana 19). Baterie vydrïí pomûrnû krátkou dobu., Baterie se mûïe blíïit ke konci své Ïivotnosti. Opakované pouïívání a stáfií baterie postupnû sniïují její v kon. Viz Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe ( strana 19). Bezdrátov ovladaã se postupnû vybíjí, i kdyï není pouïíván., Baterie bezdrátového ovladače se postupně vybíjí, i když není ovladač používán. Doporučujeme, abyste ovladač pravidelně nabíjeli. CS OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis 11

12 Jiné problémy Systém je hluãn., ProtoÏe nûkteré disky systém ãte vy í rychlosti, hluãnost disku mûïe b t vy í, neï je obvyklé., Používáte-li systém na místě, kde se může hromadit teplo, jako například uzavřená skříň pro AV zařízení, interní ventilátor se značně roztočí, aby snížil interní teplotu systému, a to může zvýšit hlučnost. Přesuňte systém na místo s dobrými ventilačními podmínkami. Zapomnûli jste své heslo pro bezpeãnostní nastavení., Pokud vynulujete nastavení systému zvolením položky (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) Restore Default Settings (Obnovit výchozí nastavení), vaše heslo bude nastaveno zpět na Vezměte ovšem na vědomí, že kromě hesla budou nastavena na výchozí hodnoty i všechna ostatní nastavení. Jakmile jsou tato nastavení nastavena na výchozí hodnoty, nelze je obnovit. Kontrolka napájení na systému ãervenû bliká a systém nefunguje., Teplota uvnitř systému může být příliš vysoká. Prověřte, zda není systém používán na místě s vysokou teplotou nebo zda něco neblokuje větrací otvory. Podržte tlačítko napájení na přední straně systému stisknuté tak dlouho, dokud nepřestane kontrolka blikat, a poté ponechejte systém vypnutý, dokud nezchladne. Až systém zchladne, opět jej spusťte. Systém nedokáïe rozpoznat obsah disku/média., Obsah mûïe b t ve formátu, kter systém nepodporuje. Takové druhy obsahu, které systém nepodporuje, nelze rozpoznat. Informace o podporovan ch formátech viz online uïivatelská pfiíruãka. Systém je tepl., Je-li systém pouïíván nebo zapnut, mûïe se zahfiívat. Nejedná se o poruchu. Obrazovka je zamrzlá. Systém nefunguje., Restartujte systém. PodrÏíte-li tlaãítko napájení na pfiední ãásti systému po dobu alespoà 10 vtefiin, systém se vypne. Po vypnutí systém znovu zapnûte. Kontrolka napájení na systému bliká stfiídavû ãervenû a zelenû., Vnitfiek systému se nezvykle zahfiál. Provûfite, zda není systém pouïíván na místû s vysokou teplotou nebo zda nejsou zablokovány vûtrací otvory. PfiestaÀte systém pouïívat, dokud se neochladí. Budete-li ho i nadále za uveden ch okolností pouïívat, pfiestane fungovat. 12 Pfied tím, neï se obrátíte na servis

13 ZÁRUKA ZÁRUKA Dûkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Doufáme, Ïe vám bude pfiiná et potû ení. V raz v robek se vztahuje na poãítaãov zábavní systém PLAYSTATION 3 ( systém PS3 ) a jakákoliv oficiální periferní zafiízení PLAYSTATION 3, jeï jsou pfiibalena k systému PS3 pfii jeho dodání. Na systémov software pfiedem instalovan na systému PS3 nebo následnû nainstalovan prostfiednictvím aktualizace nebo následnû vydané aktualizace jste obdrïeli bezplatnou licenci. Tato licence slouïí v hradnû jako souãást systému PS3. Podmínky této licence pro systémov software jsou k dispozici na http//www.scei.co.jp/ps3-eula Tato záruka se nevztahuje na Ïádná va e data, zvlá tní software nebo hry PlayStation, aè uï byly ãi nebyly souãástí originálního balení produktu, ani na Ïádná pfiíslu enství PlayStation nebo na periferní zafiízení, která nebyla vyrobena pfiímo spoleãností SCEE nebo v jejím zájmu. Tato záruka je poskytována vám, tedy prvnímu uïivateli tohoto produktu. Je va í osobní zárukou, která je nepfienosná. Spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) zaruãuje, Ïe tento produkt neobsahuje Ïádné vady materiálu nebo zpracování, které by mohly pfii bûïném pouïívání produktu, jak je stanoveno v podmínkách níïe, vést k poru e produktu, a v pfiípadû, Ïe dojde k poru e v robku na základû vady materiálu nebo zpracování, spoleãnost SCEE bude po dobu 1 (jednoho) roku od data pûvodní koupû poskytovat právo na bezplatnou opravu nebo v mûnu (závisí na uváïení SCEE) jakékoliv vadné souãástky tohoto produktu. Vadná ãást produktu bude nahrazena novou ãi opravenou souãástkou nebo pfiístrojem (podle uváïení SCEE), na nûï se bude vztahovat záruka po dobu zb vající platnosti pûvodní záruãní doby. Tato záruka tvofií doplnûk zákonn ch práv spotfiebitele (v rámci aplikovatelného práva) a Ïádn m zpûsobem je nenaru uje ani neovlivàuje. Tuto záruku vám udûluje jako prvnímu uïivateli spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. DÒLEÎITÉ 1. Pokud dojde k reklamaci v rámci této záruky, prosíme zatelefonujte na asistenãní linku sluïeb zákazníkûm (uvedená v softwarov ch pfiíruãkách pro PLAYSTATION 3), kde vám podají pfiíslu né pokyny k vrácení produktu. 2. Tato záruka platí pouze v: i. Rakousku, Belgii, Francii, Nûmecku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, panûlsku a v carsku; a ii. po pfiedloïení dokladu o koupi ãi faktury nebo jiného dûkazu o koupi (s uveden m datem a jménem prodejce) spolu s pokaïen m produktem (pokud produkt nebyl od data pûvodní koupû modifikovan nebo jinak po kozen ) v dobû platnosti záruky; a iii. pokud záruãní znaãka a sériové ãíslo na produktu nebyly po kozené, zmûnûné, znehodnocené nebo odstranûné. 3. SCEE je oprávnûna opravit nebo vymûnit v robek za nov nebo renovovat urãit díl nebo cel v robek. 4. Pfii opravû nebo v mûnû bude u produktu nainstalován nejnovûj í systémov software. 5. Pfii záruãní opravû s vámi na e oddûlení zákaznické podpory projedná, zda máte nechat pevn disk ( HDD ) v systému PS3 nebo zda jej máte vyjmout a ponechat si jej po dobu opravy. 6. Pokud odevzdáte k opravû systém s HDD, souãástí v mûny nebo opravy v robku bude i formátování tohoto HDD. Toto je nejrychlej í zpûsob záruãního servisu, kter jsme schopni nabídnout. Pokud k opravû odevzdáte systém PS3 bez HDD, zajistíme, aby tam, kde je to moïné, opraven nebo vymûnûn pfiístroj mûl stejnou jedineãnou vnitfiní identifikaci jako odevzdan systém PS3. UpozorÀujeme, Ïe tento druh záruãní opravy bude trvat déle neï oprava uvedená v pfiedchozím odstavci. Pokud v pfiípadû, Ïe budete poïadovat záruãní opravu, nebudeme z jakéhokoliv dûvodu schopni pfiepsat pûvodní systémové ID, předtím neï HDD pouïijete s opraven m nebo vymûnûn m systémem PS3, budete muset disk zformátovat. 7. Tímto jste srozumûni a souhlasíte, Ïe formátování HDD zpûsobí ztrátu uloïen ch dat, souborû a softwaru. Pokud chcete zabránit ztrátû nebo vymazání softwaru, dat nebo souborû, které jste si uloïili na pevn disk a které povaïujete za soukromé a dûvûrné nebo které si chcete ponechat, ve ker takov software, data a soubory si zálohujte a odstraàte je ze systému pfiedtím, neï v robek odevzdáte k záruãní opravû. Pokud chcete ochránit své informace, vymaïte heslo PLAYSTATION Network. 8. Jste obeznámeni s tím, Ïe tato záruka se nevztahuje na Ïádná uloïená data, a souhlasíte s tím, Ïe spoleãnost SCEE nenese zodpovûdnost za kody vzniklé v souvislosti se ztrátou nebo poru ením va ich dat, souborû ãi softwaru následkem opravy nebo v mûny produktu v rámci této záruky CS OdstraÀování problémû ZÁRUKA 13

Bezpečnost a podpora. Tento dokument obsahuje informace o rodičovských zámcích. CECH-4304A

Bezpečnost a podpora. Tento dokument obsahuje informace o rodičovských zámcích. CECH-4304A CS Bezpečnost a podpora Tento dokument obsahuje informace o rodičovských zámcích. CECH-4304A 7025119 VAROVÁNÍ Neotvírejte skříň, abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

P800 Návod k pouïití

P800 Návod k pouïití P800 Návod k pouïití 2 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce... 20 Telefon... 39 Kontakty... 54 Zprávy... 64 Internet... 76 Kalendáfi... 85 Úkoly... 89 Zápisník... 92 Hry... 95 Hlasové poznámky...

Více

Stručná příručka 7011277

Stručná příručka 7011277 Stručná příručka 7011277 O dokumentaci k systému PS3 Dokumentace k systému PS3 zahrnuje následující: Bezpečnost a podporu Než začnete produkt používat, nejprve si pečlivě přečtěte tento dokument. Obsahuje

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Stručná příručka 7010629

Stručná příručka 7010629 Stručná příručka 7010629 O dokumentaci k systému PS3 Dokumentace k systému PS3 zahrnuje následující: Bezpečnost a podporu Než začnete produkt používat, nejprve si pečlivě přečtěte tento dokument. Obsahuje

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM

Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM Model č. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Aktualizace firmwaru Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje, že

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

3D Sound Blu-ray systém domácího kina

3D Sound Blu-ray systém domácího kina PŘÍRUČKA UŽIVATELE 3D Sound Blu-ray systém domácího kina Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W,

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player PŘÍRUČKA UŽIVATELE Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. BP440 / BP440N P/NO : MFL68142801_1.0

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Uživatelská příručka. C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt

Uživatelská příručka. C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt Uživatelská příručka C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Informace TOSHIBA o zákonech, předpisech a bezpečnosti Copyright,

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více