Bezpeãnost a podpora CECHK04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpeãnost a podpora CECHK04"

Transkript

1 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu

2 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete se nebezpeãí zásahu elektrick m proudem. Servis pfienechejte kvalifikovanému personálu. Upozornûní Pfii pouïití ovladaãû nebo provedení úprav nebo uplatnûní postupû, které nejsou uvedeny v tomto návodu, se mûïete vystavit pûsobení nebezpeãného záfiení. PouÏití optick ch nástrojû spoleãnû s tímto produktem zvy uje nebezpeãí po kození zraku. Záchvaty vyvolané svûteln mi podnûty (Fotosenzitivní epilepsie) Pokud jste náchylní k epileptick m stavûm nebo jste jiï v minulosti utrpûli epileptick záchvat, pfiedtím, neï zaãnete hrát, se poraìte s lékafiem. PÛsobení svûteln ch zábleskû ãi blikajících svûtel nebo jiná svûtelná stimulace na televizní obrazovce ãi pfii hraní videoher mûïe u nûkter ch osob vyvolávat bolesti oãí, mihotavé vidûní, migrény, zá kuby svalû, záchvaty kfieãí, v padky pamûti, ztrátu vûdomí nebo stavy dezorientace. Pokud bûhem hraní videoher dojde k nûkterému z uveden ch pfiíznakû, okamïitû hraní pfieru te a poraìte se s lékafiem. Pokud zaznamenáte nûjak z následujících pfiíznakû, ihned pfiestaàte hrát Pokud kromû v e uveden ch pfiíznakû pfii hraní zaznamenáte bolest hlavy, závratû, nevolnost, únavu ãi pfiíznaky podobné cestovní nevolnosti nebo vás zaãne bolet jakákoliv ãást tûla (oãi, u i, dlanû, païe, nohy), ihned pfiestaàte produkt pouïívat. Pokud tento stav pfietrvává, vyhledejte lékafie. Rádiové vlny Toto zafiízení je zafiazeno do T ÍDY 1 LASEROV CH produktû podle IEC A2:2001. Toto zafiízení bylo vyzkou eno a pfii pouïití kabelu, kter je krat í neï 3 metry, splàuje ustanovení smûrnice R&TTE. NepouÏívejte kabel del í neï 3 metry. V robcem tohoto produktu je spoleãnost Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokio, Japonsko. Autorizovan m zástupcem pro záleïitosti t kající se elektromagnetické kompatibility a bezpeãnosti produktu je spoleãnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Nûmecko. Distribuci v Evropû zaji Èuje spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Rádiové vlny mohou negativnû ovlivàovat elektronická nebo lékafiská zafiízení (napfiíklad kardiostimulátory), coï mûïe zpûsobit selhání jejich funkce a pfiípadná zranûní. Pokud pouïíváte kardiostimulátor nebo jiné lékafiské zafiízení, pfied pouïitím funkce bezdrátové sítû se poraìte s lékafiem nebo s v robcem lékafiského zafiízení. NepouÏívejte funkce bezdrátové sítû v následujících oblastech: Oblasti, kde je jejich pouïití zakázáno (napfi. nemocnice). Pokud se nacházíte v prostorách zdravotnického zafiízení, fiiìte se pfii pouïívání systému pokyny tohoto zafiízení. Oblasti v blízkosti popla n ch poïárních zafiízení, automatick ch dvefií a jiného automatického vybavení. 2 VAROVÁNÍ

3 O systému DNAS Spoleãnost Sony Computer Entertainment Inc. pouïívá DNAS (Dynamic Network Authentication System), patentovan autorizaãní systém, aby chránila autorská práva a zabezpeãení pfii pfiipojování systému PS3 k síti. Systém DNAS mûïe z dûvodû autorizace, ochrany pfied kopírováním, blokování úãtu, fiízení systému, pravidel nebo hry a dal ích dûvodû získávat informace o hardwaru a softwaru uïivatele. Získané informace neidentifikují pfiímo uïivatele osobnû. Neoprávnûné pfieváïení, ukazování, exportování, importování nebo pfiená ení programû a zafiízení, které obchází schéma ovûfiování, je trestné. Systémov software Systémov software, kter tento produkt obsahuje, podléhá omezené licenci od spoleãnosti Sony Computer Entertainment Inc. Více podrobností nalezneta na CS VAROVÁNÍ 3

4 Obsah VAROVÁNÍ O dokumentaci k systému PS x Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení... 5 x OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis... 9 ZÁRUKA x Dal í informace Vyjmutí/v mûna pevného disku Nová instalace systémového softwaru Upozornûní ohlednû odstranûní systému PS Baterie bezdrátového ovladaãe Technické údaje O dokumentaci k systému PS3 Dokumentace k systému PS3 zahrnuje následující: Bezpeãnost a podpora (tento dokument) Tento dokument obsahuje bezpeãnostní informace t kající se pouïívání systému PS3, pokyny k odstraàování problémû, technické údaje a dal í informace. Struãná pfiíruãka Tento dokument obsahuje informace, jak systém PS3 nastavovat a pfiipravovat k pouïití a základní hardwarové funkce. UÏivatelská pfiíruãka (k dispozici na: eu.playstation.com/manuals) Tento online dokument lze otevfiít na internetu. Obsahuje detailní informace t kající se pouïívání systémového softwaru PS3. Informace týkající se funkčnosti systému, které jsou publikovány v této dokumentaci, se mohou lišit od informací týkajících se vašeho systému PS3 v závislosti na aktuální verzi systémového softwaru. 4 Obsah

5 Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení Bezpeãnost Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na bezpeãnost. KaÏdé elektrické zafiízení v ak mûïe v pfiípadû nesprávného pouïívání zpûsobit poïár, zásah elektrick m proudem nebo osobní zranûní. V zájmu zabezpeãení bezproblémového pouïívání systému se fiiìte následujícími pokyny: iìte se v emi varováními, bezpeãnostními opatfieními a pokyny. Pravidelnû kontrolujte síèov kabel AC, zda není po kozen a zda se kolem síèové zástrãky a elektrické zásuvky nenahromadil nános prachu. Pokud zafiízení zaãne fungovat nepfiirozen m zpûsobem, vycházejí z nûj nepfiirozené zvuky ãi zápach nebo je na dotyk pfiíli horké, okamïitû vytáhnûte síèov kabel AC ze zásuvky a odpojte v echny ostatní kabely. ObraÈte se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. PouÏívání a manipulace s pfiístrojem Zafiízení pouïívejte v dobfie osvûtlen ch prostorách a zachovávejte bezpeãnou vzdálenost od obrazovky. Vyvarujte se dlouhodobého používání systému PS3. Během každé hodiny hraní si udělejte 15minutovou přestávku. Nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí. Pokud pocítíte známky únavy nebo se u vás pfii pouïívání bezdrátového ovladaãe objeví bolesti v dlaních ãi païích, ihned pfiestaàte systém pouïívat. JestliÏe tento stav pfietrvává, vyhledejte lékafie. Pokud se u vás vyskytne jak koliv z následujících zdravotních problémû, okamïitû pfiestaàte systém pouïívat. JestliÏe symptomy pfietrvávají, obraète se na svého lékafie. ZávraÈ, nevolnost, únava nebo pfiíznaky podobné cestovní nevolnosti Nepohodlí nebo bolest urãit ch ãástí tûla (oãi, u i, ruce nebo ramena) Uchovávejte systém a pfiíslu enství mimo dosah mal ch dûtí. Je-li systém zapnutý (kontrolka napájení svítí zeleně), nepřipojujte k němu žádné kabely vyjma USB kabelu. V pfiípadû, Ïe dojde k boufii, nedot kejte se systému ani pfiipojen ch kabelû ãi pfiíslu enství. NepouÏívejte systém ani jeho pfiíslu enství v blízkosti vody. Dbejte na to, aby se do systému nebo jeho pfiíslu enství nedostala Ïádná kapalina, prach ani cizí tûlesa. Nedot kejte se konektorû systému nebo pfiíslu enství. Nevystavujte systém ani jeho pfiíslu enství pûsobení prachu, d mu nebo páry. NeumísÈujte také systém do oblasti s nadmûrn m v skytem prachu nebo cigaretového koufie. Nahromadí-li se na vnitfiních souãástech systému, jako je napfiíklad ãoãka, prach nebo sraïeniny z cigaretového koufie, mûïe to vést k poru e systému. Nevystavujte systém ani jeho pfiíslu enství pûsobení vysok ch teplot, vlhkosti nebo pfiímého sluneãního svûtla. Systém ani jeho pfiíslu enství neumísèujte na Ïádné plochy, které jsou naklonûné, nestabilní nebo se otfiásají. Systém pokládejte pouze do vodorovné nebo svislé polohy. NemûÀte polohu systému, kdyï je zapnut. KdyÏ systém pfiená íte, buìte opatrní. Pokud systém pevnû nedrïíte, mohl by spadnout a zpûsobit pfiípadnou kodu nebo zranûní. Nepfiená ejte systém ani nemûàte jeho polohu, kdyï je v nûm vloïen disk. Pfiípadné otfiesy by mohly vést k po krábání disku nebo systému. Nevypínejte systém, kdyï jsou z pevného disku naãítána nebo na nûj ukládána data. Na systém si nesmíte stoupat ani na nûj pokládat Ïádné pfiedmûty. Neklaìte na nûj ani Ïádná dal í zafiízení. NeumísÈujte systém a pfiipojená pfiíslu enství na podlahu nebo místo, kde by o nû mohl nûkdo zavadit nebo zakopnout. Bûhem pouïívání systému se vyvarujte dlouhodobému kontaktu se systémem a se vzduchem vystupujícím z vûtracích otvorû. Dlouhodob kontakt vám za tûchto podmínek mûïe zpûsobit nízkoteplotní popáleniny. Pfiipojíte-li systém k plazmové nebo projekãní* TV, nenechávejte na obrazovce svítit pfiíli dlouho statick obraz, na obrazovce by mohl zûstat trvale vypálen obrazec. * S v jimkou LCD obrazovek Rodiãe by mûli hlídat, jak m ãinnostem se jejich dûti na internetu vûnují, a zajistit jim bezpeãné a zodpovûdné pouïívání internetu. Bezpeãnostní opatfiení CS Pfied pouïitím 5

6 Poznámky k bezpeãnosti pfii pouïití bezdrátového ovladaãe DUALSHOCK 3* NepouÏívejte vibraãní funkci, pokud máte jakékoli potíïe ãi poranûní kostí, kloubû ãi svalû rukou ãi païí. Pokud máte nûjaké potíïe nebo poranûní, nehrajte hry s pouïitím bezdrátového ovladaãe DUALSHOCK 3, pokud není moïnost Vibration function (Vibraãní funkce) vypnutá. Používáte-li funkci detekce pohybu bezdrátového ovladače, vezměte prosím na vědomí následující body. Pokud ovladač udeří do osoby či nějakého předmětu, může to způsobit úraz nebo škodu. Než začnete funkci detekce pohybu používat, ujistěte se, že máte kolem sebe dostatek místa pro svůj pohyb. Pevně uchopte bezdrátový ovladač, abyste zabránili jeho vyklouznutí z vašeho sevření a nedošlo tak ke škodě či úrazu. Používáte-li bezdrátový ovladač s USB kabelem, ujistěte se, že kabel nemůže zasáhnout jinou osobu nebo nějaký předmět, a kabel během hraní nevytahujte ze systému PS3. * Tyto poznámky platí i pro další ovladače. Vûtrací otvory Dejte pozor, abyste neblokovali Ïádné vûtrací otvory. Chcete-li svému pfiístroji zajistit dobré odvûtrávání, drïte se tûchto pokynû: Umístûte systém alespoà 10 cm od zdi. NeumísÈujte ho na koberec nebo na pokr vku s dlouh mi vlákny. NeumísÈujte pfiístroj do tûsn ch nebo pfieplnûn ch prostor. Nezakr vejte ho látkou. ZabraÀte tomu, aby se na vûtracích otvorech hromadil prach. PouÏívání síèového kabelu AC V zájmu bezpeãného provozu pravidelnû síèov kabel AC prohlíïejte. Je-li po kozen, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. NepouÏívejte jin síèov kabel neï ten, jenï vám byl dodán. Kabel nijak neupravujte. Nedot kejte se zástrãky síèového kabelu AC mokr ma rukama. SíÈov kabel AC umístûte tak, aby se na nûj ne lapalo a aby nebyl stlaãen (zejména v oblasti u zástrãky, zásuvek prodluïovacích kabelû a místa v vodu kabelu ze systému). Nepokládejte na kabel Ïádné tûïké pfiedmûty. NeumísÈujte kabel blízko ohfievn ch zafiízení a nevystavujte ho pûsobení tepla. Dbejte na to, aby se na konektoru AC IN nehromadil prach nebo neãistoty. Pfied tím, neï síèov kabel AC pfiipojíte nebo zastrãíte do zásuvky, zkontrolujte, Ïe se na síèové zástrãce ãi pfiipojovacím konci kabelu, elektrické zásuvce nebo na konektoru AC IN v zadní ãásti systému nenachází prach anebo neãistoty. Pokud se zástrãka nebo konektor zneãistí, otfiete je pfied zapojením pomocí suché látky. Pfied tím, neï budete systém ãistit nebo pfiená et, ãi v pfiípadû, Ïe ho nebudete del í dobu pouïívat, odpojte síèov kabel AC ze sítû. Pfii odpojování síèového kabelu drïte kabel za zástrãku a vytáhnûte jej pfiímo z elektrické zásuvky. Kabel nikdy nevytahujte drïením za kabel a nevytahujte ho v ikmém úhlu. SíÈov kabel AC nepfiipojujte k napûèovému transformátoru nebo k proudovému mûniãi. Pokud pfiipojíte síèov kabel AC k napûèovému transformátoru (v pfiípadû zámofisk ch cest) nebo k proudovému mûniãi (pouïívání v automobilu), mûïe se v systému vytváfiet a nahromadit teplo a zpûsobit popáleniny nebo poruchu pfiístroje. Nikdy systém a jeho pfiíslu enství nerozebírejte ani neupravujte Systém PS3 a jeho pfiíslu enství pouïívejte v souladu s dokumentací k produktu. Neposkytuje se Ïádné oprávnûní na anal zu nebo úpravu systému, nebo anal zu a pouïívání konfigurace jeho obvodû. Pfii neoprávnûné modifikaci systému pozb vá platnosti záruka. Uvnitfi systému PS3 se nenachází Ïádné souãástky, které byste mohli opravovat. Mimo to hrozí riziko zasaïení laserov m záfiením a elektrick m proudem. SíÈ Pro pfiipojení k síti je zapotfiebí irokopásmové internetové pfiipojení. Poplatky za internetové sluïby jsou na náklady uïivatele. Máte-li zájem o 6 Bezpeãnostní opatfiení

7 podrobnûj í informace, nahlédnûte do informací uveden ch ve va í smlouvû o poskytování pfiipojení nebo se obraète na poskytovatele internetového pfiipojení. PouÏívejte pouze kabel ethernet kompatibilní se sítûmi 10BASE-T, 100BASE- TX nebo 1000BASE-T. NepouÏívejte kabel pro standardní bytovou telefonní linku ani kabely jin ch druhû neï tûch, které jsou zde uvedeny. PouÏijete-li patn druh kabelu, mûïe se nahromadit více elektrického proudu, neï je pro prûchod konektorem LAN zapotfiebí, coï mûïe vést k nahromadûní tepla, vznícení nebo poru e pfiístroje. Funkce bezdrátové sítû Tento produkt vyuïívá pro funkci bezdrátové sítû pásmo 2,4 GHz rádiov ch vln, které je spoleãné mnoha rûzn m zafiízením. Produkt byl zkonstruován tak, aby byl úãinek ostatních zafiízení vyuïívajících toto pásmo omezen na co nejmen í míru. Pfiesto v ak mûïe v nûkter ch pfiípadech docházet k interferenci s ostatními zafiízeními, která se projeví omezením rychlosti pfiipojení, zkrácením dosahu signálu nebo náhl m ukonãením pfiipojení k internetu. Pokusíte-li se vyhledat pfiístupové body bezdrátové sítû LAN pomocí funkce vyhledávání systému PS3, mohou se vám zobrazit pfiístupové body, které nejsou urãeny k vefiejnému pouïití. Pfiipojujte se pouze k takovému pfiístupovému bodu, pro nûjï máte oprávnûní nebo kter je dostupn prostfiednictvím vefiejné bezdrátové sítû LAN ãi sluïby hotspot. (Pouze modely vybavené WLAN) SráÏení vlhkosti Pokud systém nebo disk pfienesete z chladného prostfiedí rovnou do tepla, na ãoãce uvnitfi systému nebo na disku se mûïe vysráïet vlhkost. Systém v takovém pfiípadû nemusí správnû fungovat. Pokud se nûco takového stane, vyjmûte disk, vypnûte systém a odpojte ho ze sítû. Nezasunujte disk zpût do té doby, dokud se vlhkost nevypafií (mûïe to trvat i nûkolik hodin). Pokud systém i nadále odmítá fiádnû fungovat, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. âi tûní Z bezpeãnostních dûvodû systém nebo k nûmu pfiipojená pfiíslu enství pfied ãi tûním odpojte ze sítû. Vnûj í plochy (plastov kryt systému a bezdrátov ovladaã) Chcete-li omezit opotfiebení vnûj ku produktu nebo zmûnu jeho barvy, fiiìte se tûmito pokyny. Otírejte pfiístroj pomocí jemné suché látky. Nenaná ejte na pfiístroj insekticidy nebo jiné prchavé látky. Nenechávejte na produktu poloïené del í dobu Ïádné gumové ãi vinylové materiály. NepouÏívejte rozpou tûdla ani jiné chemikálie. Neotírejte v robek pomocí chemicky o etfiené ãisticí látky. Vûtrací otvory Pokud se ve vûtracích otvorech systému nahromadí prach, vysajte prach vysavaãem s mal m v konem. Konektory JestliÏe jsou zneãi tûné konektory nebo síèov kabel AC systému, systém nepouïívejte. Pokud pouïijete zneãi tûn systém, mûïe dojít k bránûní v prûchodu elektrického proudu. Neãistoty odstraàte pomocí suché látky. Zálohování dat Měli byste, je-li to možné, provádět pravidelné zálohování dat uložených na pevném disku jako preventivní opatření proti jejich případné ztrátě či poškození. Pokud dojde z nějakého důvodu ke ztrátě či poškození dat nebo softwaru nebo je-li nutno pevný disk zformátovat během servisní opravy, nemusí být možné data či software obnovit nebo opravit. Vezměte prosím na vědomí, že společnost SCEE nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození dat, souborů či softwaru. CS Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení 7

8 PouÏívání zálohovacího programu Data uložená na pevném disku můžete zálohovat na velkokapacitní paměťové zařízení USB a stejně tak můžete obnovit zálohovaná data. Zvolte položku Backup Utility (Zálohovací program) v nabídce (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) a podle instrukcí na obrazovce tuto operaci proveďte. V některých případech nemusí být možné zálohovací program použít pro správné zálohování nebo obnovení systému. Doporučuje se předem vytvořit rezervní zálohu důležitých dat zkopírováním nebo přesunutím dat na velkokapacitní paměťové zařízení USB. Podrobné informace o funkcích zálohovacího programu naleznete v online uïivatelské pfiíruãce. Kopírování/pfiesouvání souborû Následující typy souborû uloïen ch na pevném disku systému lze kopírovat nebo pfiesouvat na USB zafiízení. Zvolte soubor, stisknûte tlaãítko d a poté zvolte Copy (Kopírovat) nebo Move (Pfiesunout) z nabídky moïností. U souborû, které obsahují data s ochranou autorsk ch práv, se vám kopírování nemusí zdafiit. Druh souboru Soubory videa, zvukové soubory ãi soubory obrázkû Cílové umístûní zálohy USB zafiízení (USB pamûèová karta atd.) Tip Použijete-li komerčně dostupné čtecí/zapisovací zařízení pro paměťové karty (s USB konektorem), můžete zálohovat soubory uložené na pevném disku na paměťové médium jako například paměťové karty Memory Stick nebo SD Memory Card. Disky Poznámka ke kompatibilitû Nûkterá média mohou mít omezení podle regionu nebo území a ve va em systému nebudou fungovat. BliÏ í informace viz obal média. Manipulace KdyÏ berete disk do ruky, nedot kejte se jeho povrchu, drïte ho za okraje. Na disky nenalepujte Ïádné nálepky ani pásky a nepi te na nû. Pokud se budou na disku nacházet otisky prstû, prach, pína nebo krábance, mûïe to naru it kvalitu obrazu nebo zvuku. S diskem zacházejte opatrnû a pfied pouïitím zkontrolujte, zda je ãist. Uchovávání Nevystavujte disky pûsobení vysok ch teplot, vlhkosti nebo pfiímého sluneãního svûtla. Pokud disky nebudete del í dobu pouïívat, uloïte je do pouzder. Pokud budete uchovávat disky bez obalû navr ené na sobû nebo je nûkam zaloïíte nakfiivo, mûïe to vést k deformaci disku. Metoda ãi tûní âistûte disky pomocí jemné látky otírejte je lehk m pohybem od stfiedu k okrajûm. NepouÏívejte rozpou tûdla, ãisticí prostfiedky na desky, antistatick sprej ani Ïádné jiné chemikálie, protoïe hrozí po kození disku. 8 Bezpeãnostní opatfiení

9 OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis Pokud dojde k v skytu problému se systémem PS3, pfieãtûte si tuto ãást. JestliÏe nûjak problém pfietrvává, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. Napájení Systém se nezapne., Ovûfite, zda je zapnut hlavní vypínaã MAIN POWER., Ovûfite, zda je síèov kabel AC pevnû zapojen do systému a do elektrické zásuvky. Obraz Na TV obrazovce není vidût Ïádn obraz., Nastavte formát vstupního videa na televizoru tak, aby odpovídal vstupním konektorům, ke kterým je připojen systém PS3., Ověřte, zda je kabel pevně zapojený. Zkuste odpojit kabel ze systému PS3 nebo televizoru a poté ho znovu připojit., MÛÏe b t problém s pouïit m kabelem. Vyzkou ejte jin kabel kompatibilní se systémem PS3., JestliÏe nastavení v stupu videa ze systému neodpovídají nastavením pouïitého kabelu nebo TV pfiístroje, nemusí se vám zobrazovat Ïádn obraz. Pokud se obrazovka náhle stane prázdnou, vypnûte systém. Poté, zatímco je zapojen pouze systém a TV pfiístroj, podrïte na dobu alespoà 5 vtefiin tlaãítko napájení systému a systém se znovu zapne. Nastavení v stupu videa se automaticky resetují na standardní rozli ení., Pokud televize, kterou pouïíváte, nepodporuje dané rozli ení videoobsahu, pfii pfiehrávání videa zûstane obrazovka v nûkter ch pfiípadech prázdná. Pokud k tomu dojde, pfiejdûte na obrazovku s nastavením rozli ení videov stupu systému, zvolte Vlastní a potom zvolte nastavení, které va e televize podporuje. Nelze pfiehrávat disky Blu-ray (BD) ãi DVD anebo je zkreslen obraz., Pfiehráváte-li obsah DVD disku nebo software formátu PLAYSTATION 3 ve standardním rozli ení (SD), lze pfiehrávat pouze disky nahrané ve standardu PAL., Je-li systém pfiipojen k videu nebo kombinovanému TV/VCR pfiístroji, ochrana pfied kopírováním pomocí za ifrování mûïe u nûkter ch DVD a BD diskû zpûsobit zkreslení obrazu nebo obraz udûlat svûtlej ím ãi tmav ím. V takovém pfiípadû pfiipojte systém pfiímo k TV pfiístroji., Pokud DVD nebo BD disk neodpovídá kódu regionu, kter je nastaven v systému, nelze disk pfiehrávat., Některé DVD disky mají přednastavenou ochranu rodičovským zámkem. Chcete-li dočasně zvýšit úroveň omezení dle věku diváka, zadejte heslo nastavené v nabídce (Security Settings - Nastavení zabezpečení)., Některé BD disky mají přednastavenou ochranu rodičovským zámkem. Chcete-li změnit úroveň ochrany rodičovským zámkem, zadejte heslo nastavené v nabídce (Security Settings - Nastavení zabezpečení)., BD disk mûïe b t uzamãen. Zadejte heslo nastavené pfii vytvofiení disku., Viz také poznámky v ãásti Pfiehrávatelné disky ( strana 21). Nûkteré disky BD nelze pfiehrát., Pro pfiehrávání komerãnû dostupného BD video softwaru mûïe b t v nûkter ch pfiípadech nezbytné obnovit ifrovací klíã pro AACS (Systém pokroãilé kontroly pfiístupu). ifrovací klíã lze obnovit aktualizací systémového softwaru. Velikost obrazu a TV obrazovky se neshodují., Ověřte, zda je nastavení systému v nabídce (Settings - Nastavení) (Display Settings - Nastavení obrazu) Video Output Settings (Nastavení výstupu videa) správné., Ovûfite, zda je správnû nastavená pfiipojená televize. Podrobné informace jsou uvedené v návodu k pouïití dodaném s va í televizí., U nûkterého videa nelze zmûnit velikost zobrazení. Nezdá se b t v pofiádku barva obrazovky., Je-li zvoleno výchozí nastavení, bude se barva pozadí měnit po určité době automaticky. Pfied tím, neï se obrátíte na servis CS OdstraÀování problémû 9

10 Zvuk Ze zafiízení nevychází zvuk., Zkontrolujte, zda není u reproduktorû nebo TV vypnut zvuk. Dále ovûfite, zda je hlasitost nastavená na vhodnou úroveà., Je-li pfiipojené nûjaké hudební zafiízení, zkontrolujte jeho nastavení. Podrobné informace jsou uvedené v návodu k pouïití dodaném s hudebním zafiízením., MÛÏe b t problém s pouïit m kabelem. Vyzkou ejte jin kabel kompatibilní se systémem PS3., Nûkteré druhy softwaru nepodporují digitální v stup zvuku., Jestliže systémové nastavení výstupu zvuku neodpovídá použitému kabelu nebo zařízení, ze systému nemusí vycházet žádný zvuk. Ověřte, zda je nastavení systému v nabídce (Settings - Nastavení) (Sound Settings - Nastavení zvuku) Audio Output Settings (Nastavení výstupu zvuku) správné., Nûkteré zvukové záznamy na disku, jeï podporují Dolby Digital, DTS a jiné formáty, nemusí vytváfiet zvuk na v ech kanálech. Hudební soubory se nepfiehrávají., Nelze pfiehrávat zvukové stopy s ãasov m omezením nebo limitovan m poãtem pfiehrání., Způsoby přehrávání mohou být pro některé hudební soubory, které jsou distribuovány přes internet, omezeny. V takových případech nemusí být možné tato data na systému PS3 přehrát. Video I kdyï zvolíte nûjakou poloïku z control panel (ovládacího panelu), poïadovanou funkci nelze provést., MoÏnosti pfiehrávání mohou b t pfiednastaveny v robcem softwaru. V takov ch pfiípadech nemusí b t v echny moïnosti k dispozici, i kdyï se budete dûslednû fiídit pokyny v dokumentaci k produktu. SíÈ Pfiipojení k síti nelze navázat., Ovûfite, zda je pevnû zapojen kabel ethernet., Ovûfite správnost síèov ch nastavení. Proveìte správná síèová nastavení podle pokynû od va eho poskytovatele internetového pfiipojení nebo v softwarové pfiíruãce. Webová stránka se nezobrazuje správnû., Nûkteré webové stránky se nemusí zobrazovat správnû kvûli prohlíïeãi. Disková média a zafiízení USB Systém nedokáïe rozpoznat disk., Vyjmûte disk a vloïte ho znovu., Nachází-li se na disku títek, vloïte disk títkem nahoru., Zkontrolujte, zda není disk po krában nebo zneãi tûn. Pokud je zneãi tûn, utfiete jej zlehka jemnou látkou., Viz také poznámky v ãásti Pfiehrávatelné disky ( strana 21). Disk nelze vyjmout., Stisknûte a pfiidrïte na 10 vtefiin nebo déle vysunovací tlaãítko na pfiední stranû systému; disk se vysune. Po vyjmutí a pfied vloïením disku zpût systém vypnûte a znovu jej zapnûte. Systém nemûïe rozpoznat zafiízení USB nebo zafiízení USB nepracuje správnû., Ověřte, zda je zařízení správně připojeno., Ověřte, zda se na konektoru zařízení nenachází nečistoty. Pokud je znečištěný, utřete jej pomocí bavlněného hadříku., Připojené zařízení nemusí být kompatibilní se systémem., Zkuste použít jiný USB konektor. Zařízení nemusí být rozpoznáno v závislosti na kombinaci používaných USB konektorů. 10 Pfied tím, neï se obrátíte na servis

11 , V některých případech nemusí systém zařízení rozpoznat, pokud je použit externí USB rozbočovač nebo je-li připojeno více zařízení, než je povolené množství. Pokuste se odpojit nepoužívaná zařízení. Pfii pfiipojování zafiízení USB se zobrazuje zpráva An unknown USB device has been connected. (Bylo pfiipojeno neznámé zafiízení USB)., Připojené zařízení nemusí být kompatibilní se systémem nebo softwarovou aplikací., Zařízení může být kompatibilní pouze s určitým typem softwaru. Použijte software, který je se zařízením kompatibilní., MÛÏe b t pfiipojeno pfiíli mnoho USB rozboãovaãû. Pokuste se odpojit USB rozboãovaã. Bezdrátov ovladaã Bezdrátov ovladaã nefunguje., PouÏíváte-li ovladaã bezdrátovû na dálku, nesmí b t pfiíli daleko od systému, jinak nebudete schopni systém efektivnû ovládat., PouÏíváte-li bezdrátov ovladaã, musíte ho spárovat se systémem a pfiifiadit mu ãíslo ovladaãe. KdyÏ je systém zapnut (kontrolka napájení svítí zelenû), propojte systém s ovladaãem pomocí USB kabelu a poté stisknûte tlaãítko PS na ovladaãi., Číslo ovladače mohlo být vymazáno. Stiskem tlačítka PS na ovladači mu znovu přiřaďte číslo., Zkontrolujte úroveà nabití baterie bezdrátového ovladaãe. V pfiípadû, Ïe pouïíváte ovladaã v bezdrátovém reïimu a baterie je zcela vybitá, nebude ovladaã fungovat. Nabijte baterii pfiipojením ovladaãe k systému pomocí USB kabelu., Chcete-li bezdrátov ovladaã resetovat, stisknûte tlaãítko reset na zadní stranû ovladaãe pomocí pfiedmûtu s ostr m hrotem, jako je napfiíklad tuïka. Tlaãítko reset Bezdrátov ovladaã nevibruje., Vibration function (Vibrační funkce) může být během hraní hry zapnuta nebo vypnuta. Zkuste stisknout tlačítko PS bezdrátového ovladače, vybrat možnost Controller Settings (Nastavení ovladače) Vibration function (Vibrační funkce) a nastavit ji na On (Zapnuto)., Software nemusí podporovat možnost Vibration function (Vibrační funkce). Podrobné informace najdete v příručce k softwaru. U softwaru staženého z portálu (PLAYSTATION Store) vyhledejte informace v části týkající se kompatibility v online popisu softwaru. Odezva na operace provádûné tlaãítky je pomalá., Rychlost odezvy může být na LCD či PC obrazovce pomalá. Nejedná se o poruchu. Baterie se nenabije nebo se nenabije úplnû., Baterii lze dobít pouze tehdy, je-li systém zapnutý (kontrolka napájení na přední straně systému svítí zeleně)., Ovûfite, zda se nenachází neãistoty na konektoru USB kabelu. Pokud je zneãi tûn, utfiete jej jemnou látkou., Viz Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe ( strana 19). Baterie vydrïí pomûrnû krátkou dobu., Baterie se mûïe blíïit ke konci své Ïivotnosti. Opakované pouïívání a stáfií baterie postupnû sniïují její v kon. Viz Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe ( strana 19). Bezdrátov ovladaã se postupnû vybíjí, i kdyï není pouïíván., Baterie bezdrátového ovladače se postupně vybíjí, i když není ovladač používán. Doporučujeme, abyste ovladač pravidelně nabíjeli. CS OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis 11

12 Jiné problémy Systém je hluãn., ProtoÏe nûkteré disky systém ãte vy í rychlosti, hluãnost disku mûïe b t vy í, neï je obvyklé., Používáte-li systém na místě, kde se může hromadit teplo, jako například uzavřená skříň pro AV zařízení, interní ventilátor se značně roztočí, aby snížil interní teplotu systému, a to může zvýšit hlučnost. Přesuňte systém na místo s dobrými ventilačními podmínkami. Zapomnûli jste své heslo pro bezpeãnostní nastavení., Pokud vynulujete nastavení systému zvolením položky (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) Restore Default Settings (Obnovit výchozí nastavení), vaše heslo bude nastaveno zpět na Vezměte ovšem na vědomí, že kromě hesla budou nastavena na výchozí hodnoty i všechna ostatní nastavení. Jakmile jsou tato nastavení nastavena na výchozí hodnoty, nelze je obnovit. Kontrolka napájení na systému ãervenû bliká a systém nefunguje., Teplota uvnitř systému může být příliš vysoká. Prověřte, zda není systém používán na místě s vysokou teplotou nebo zda něco neblokuje větrací otvory. Podržte tlačítko napájení na přední straně systému stisknuté tak dlouho, dokud nepřestane kontrolka blikat, a poté ponechejte systém vypnutý, dokud nezchladne. Až systém zchladne, opět jej spusťte. Systém nedokáïe rozpoznat obsah disku/média., Obsah mûïe b t ve formátu, kter systém nepodporuje. Takové druhy obsahu, které systém nepodporuje, nelze rozpoznat. Informace o podporovan ch formátech viz online uïivatelská pfiíruãka. Systém je tepl., Je-li systém pouïíván nebo zapnut, mûïe se zahfiívat. Nejedná se o poruchu. Obrazovka je zamrzlá. Systém nefunguje., Restartujte systém. PodrÏíte-li tlaãítko napájení na pfiední ãásti systému po dobu alespoà 10 vtefiin, systém se vypne. Po vypnutí systém znovu zapnûte. Kontrolka napájení na systému bliká stfiídavû ãervenû a zelenû., Vnitfiek systému se nezvykle zahfiál. Provûfite, zda není systém pouïíván na místû s vysokou teplotou nebo zda nejsou zablokovány vûtrací otvory. PfiestaÀte systém pouïívat, dokud se neochladí. Budete-li ho i nadále za uveden ch okolností pouïívat, pfiestane fungovat. 12 Pfied tím, neï se obrátíte na servis

13 ZÁRUKA ZÁRUKA Dûkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Doufáme, Ïe vám bude pfiiná et potû ení. V raz v robek se vztahuje na poãítaãov zábavní systém PLAYSTATION 3 ( systém PS3 ) a jakákoliv oficiální periferní zafiízení PLAYSTATION 3, jeï jsou pfiibalena k systému PS3 pfii jeho dodání. Na systémov software pfiedem instalovan na systému PS3 nebo následnû nainstalovan prostfiednictvím aktualizace nebo následnû vydané aktualizace jste obdrïeli bezplatnou licenci. Tato licence slouïí v hradnû jako souãást systému PS3. Podmínky této licence pro systémov software jsou k dispozici na http//www.scei.co.jp/ps3-eula Tato záruka se nevztahuje na Ïádná va e data, zvlá tní software nebo hry PlayStation, aè uï byly ãi nebyly souãástí originálního balení produktu, ani na Ïádná pfiíslu enství PlayStation nebo na periferní zafiízení, která nebyla vyrobena pfiímo spoleãností SCEE nebo v jejím zájmu. Tato záruka je poskytována vám, tedy prvnímu uïivateli tohoto produktu. Je va í osobní zárukou, která je nepfienosná. Spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) zaruãuje, Ïe tento produkt neobsahuje Ïádné vady materiálu nebo zpracování, které by mohly pfii bûïném pouïívání produktu, jak je stanoveno v podmínkách níïe, vést k poru e produktu, a v pfiípadû, Ïe dojde k poru e v robku na základû vady materiálu nebo zpracování, spoleãnost SCEE bude po dobu 1 (jednoho) roku od data pûvodní koupû poskytovat právo na bezplatnou opravu nebo v mûnu (závisí na uváïení SCEE) jakékoliv vadné souãástky tohoto produktu. Vadná ãást produktu bude nahrazena novou ãi opravenou souãástkou nebo pfiístrojem (podle uváïení SCEE), na nûï se bude vztahovat záruka po dobu zb vající platnosti pûvodní záruãní doby. Tato záruka tvofií doplnûk zákonn ch práv spotfiebitele (v rámci aplikovatelného práva) a Ïádn m zpûsobem je nenaru uje ani neovlivàuje. Tuto záruku vám udûluje jako prvnímu uïivateli spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. DÒLEÎITÉ 1. Pokud dojde k reklamaci v rámci této záruky, prosíme zatelefonujte na asistenãní linku sluïeb zákazníkûm (uvedená v softwarov ch pfiíruãkách pro PLAYSTATION 3), kde vám podají pfiíslu né pokyny k vrácení produktu. 2. Tato záruka platí pouze v: i. Rakousku, Belgii, Francii, Nûmecku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, panûlsku a v carsku; a ii. po pfiedloïení dokladu o koupi ãi faktury nebo jiného dûkazu o koupi (s uveden m datem a jménem prodejce) spolu s pokaïen m produktem (pokud produkt nebyl od data pûvodní koupû modifikovan nebo jinak po kozen ) v dobû platnosti záruky; a iii. pokud záruãní znaãka a sériové ãíslo na produktu nebyly po kozené, zmûnûné, znehodnocené nebo odstranûné. 3. SCEE je oprávnûna opravit nebo vymûnit v robek za nov nebo renovovat urãit díl nebo cel v robek. 4. Pfii opravû nebo v mûnû bude u produktu nainstalován nejnovûj í systémov software. 5. Pfii záruãní opravû s vámi na e oddûlení zákaznické podpory projedná, zda máte nechat pevn disk ( HDD ) v systému PS3 nebo zda jej máte vyjmout a ponechat si jej po dobu opravy. 6. Pokud odevzdáte k opravû systém s HDD, souãástí v mûny nebo opravy v robku bude i formátování tohoto HDD. Toto je nejrychlej í zpûsob záruãního servisu, kter jsme schopni nabídnout. Pokud k opravû odevzdáte systém PS3 bez HDD, zajistíme, aby tam, kde je to moïné, opraven nebo vymûnûn pfiístroj mûl stejnou jedineãnou vnitfiní identifikaci jako odevzdan systém PS3. UpozorÀujeme, Ïe tento druh záruãní opravy bude trvat déle neï oprava uvedená v pfiedchozím odstavci. Pokud v pfiípadû, Ïe budete poïadovat záruãní opravu, nebudeme z jakéhokoliv dûvodu schopni pfiepsat pûvodní systémové ID, předtím neï HDD pouïijete s opraven m nebo vymûnûn m systémem PS3, budete muset disk zformátovat. 7. Tímto jste srozumûni a souhlasíte, Ïe formátování HDD zpûsobí ztrátu uloïen ch dat, souborû a softwaru. Pokud chcete zabránit ztrátû nebo vymazání softwaru, dat nebo souborû, které jste si uloïili na pevn disk a které povaïujete za soukromé a dûvûrné nebo které si chcete ponechat, ve ker takov software, data a soubory si zálohujte a odstraàte je ze systému pfiedtím, neï v robek odevzdáte k záruãní opravû. Pokud chcete ochránit své informace, vymaïte heslo PLAYSTATION Network. 8. Jste obeznámeni s tím, Ïe tato záruka se nevztahuje na Ïádná uloïená data, a souhlasíte s tím, Ïe spoleãnost SCEE nenese zodpovûdnost za kody vzniklé v souvislosti se ztrátou nebo poru ením va ich dat, souborû ãi softwaru následkem opravy nebo v mûny produktu v rámci této záruky CS OdstraÀování problémû ZÁRUKA 13

14 9. Abyste zamezili ztrátû nebo po kození dat, pevn disk pravidelnû zálohujte. Nûkter obsah nicménû není moïné zálohovat a je tfieba jej znovu nainstalovat. 10. Abyste zabránili po kození nebo ztrátû nebo vymazání obsahu vymûniteln ch externích datov ch pamûèov ch médií nebo periferních zafiízení nebo komponent nepatfiících do systému PS3, je nezbytné pfied uskuteãnûním záruãního servisu tato média z produktu vyjmout. 11. Reklamace v rámci záruky se neuznávají v pfiípadû, pokud byl tento produkt po kozen v dûsledku následujících ãinností: i. komerãní pouïití, nehoda, bûïné opotfiebování, nedbalost, zneuïití, nesprávné pouïití (vãetnû a bez omezení na pfiípad, kdy tento produkt nebyl pouïíván pro svûj bûïn úãel a/nebo v souladu s pokyny o správném pouïívání a údrïbû, nebo instalace ãi pouïívání takov m zpûsobem, kter se vymyká lokálním platn m technick m nebo bezpeãnostním normám); ii. pouïívání ve spojení s neschválen mi periferními zafiízeními (vãetnû a bez omezení na zafiízení na vylep ení her, pevné disky, adaptéry a zdroje napájení); iii. jakékoliv úpravy nebo zmûny produktu provádûné z jakéhokoliv dûvodu a bez ohledu na jejich správnost; iv. údrïba ãi opravy nebo pokusy o opravu uskuteãnûné jin mi osobami, neï tûmi, které mají oprávnûní od servisního stfiediska spoleãnosti SCEE; v. pouïívání ve spojení s neschválen m softwarem, virové infekce, poïár, záplava ãi jiné pfiírodní katastrofy; nebo vi. pouïívání nebo nakládání s produktem, které není v souladu s bûïn m osobním ãi domácím pouïitím, nebo pouïívání produktu bez ohledu na jeho technické údaje. 12. Reklamace v rámci záruky se neuznávají v pfiípadû, kdy do lo k závaïnému poru ení licenãních podmínek t kajících se systémového softwaru (viz http//www.scei.co.jp/ps3- eula) 13. Tato záruka pfiedstavuje v rozsahu pfiípustném dle platného práva vá jedin nápravn prostfiedek ve vztahu k poruchám produktu a v echny ostatní záruky a smluvní podmínky stanovené explicitnû nebo implicitnû zákonem ãi jinak stanovené, které se t kají tohoto produktu, jsou vylouãeny a spoleãnost SCEE a ani Ïádná její poboãka nebo dodavatelé nebudou odpovûdni za zvlá tní, náhodné, nepfiímé nebo následné kody ãi ztráty, vãetnû ztráty dat vzniklé jak mkoliv zpûsobem. 14. Spoleãnost SCEE neposkytuje záruku na Ïádn produkt nebo sluïby tfietí strany, které mohou b t ve spojení s tímto produktem nabízeny. Pokud tento produkt vyïaduje opravu, na kterou se nevztahuje záruka, prosíme obraète se na asistenãní linku sluïeb zákazníkûm. Pokud se va e zemû nenachází na seznamu uveden ch zemí, obraète se na svého prodejce. 14 ZÁRUKA

15 Dal í informace Vyjmutí/v mûna pevného disku V následující kapitole je uveden postup, jak vyjmout a vymûnit pevn disk. Upozornûní Pevn disk vyjmûte a uloïte jej mimo dosah mal ch dûtí, abyste zabránili náhodnému spolknutí mal ch ãástí, napfiíklad roubkû. Ihned po pouïití je vnitfiní ãást systému horká. NeÏ zaãnete vytahovat pevn disk, ponechte systém vychladnout. Pfii demontáïi a manipulaci s pevn m diskem dbejte na to, abyste se neporanili. Pfiedtím, neï zapnete systém PS3, se ujistûte, Ïe kryt pevného disku je namontován zpût. Pokud kryt není namontován, uvnitfi systému mûïe dojít k nahromadûní tepla. Poznámky V závislosti na typu prováděné opravy může být nezbytné zformátovat pevný disk, který byl před opravou používán. Ujistěte se, že jste předem zálohovali všechna důležitá data. Abyste ochránili své osobní údaje a pfiede li zneuïití tûchto informací jin mi osobami, ujistûte se, Ïe jste vymazali hesla pro v echny úãty PLAYSTATION Network a vyàali pevn disk dfiíve, neï odnesete systém PS3 do servisu. Pro pfii roubování nebo odstranûní roubû pouïijte kfiíïov roubovák správné velikosti. Pokud velikost neodpovídá, mûïe dojít k po kození dráïek na roubu. 1 Stisknûte tlaãítko napájení umístûné na pfiední ãásti systému a pfiidrïte je alespoà dvû sekundy. Kontrolka napájení se rozsvítí ãervenû, coï znamená, Ïe systém pfiejde do pohotovostního reïimu. 2 Vypnûte systém pomocí hlavního vypínaãe Main power umístûného na zadní ãásti systému. 3 Odpojte síèov kabel AC a ze systému vyjmûte v echny ostatní kabely. Z bezpeãnostních dûvodû nejprve vyjmûte zástrãku síèového kabelu ze síèové zásuvky a potom odpojte ostatní kabely. 4 Demontujte kryt pevného disku na levé stranû systému. Pro vyjmutí disku ze systému použijte místo na levém okraji krytu prostoru pro HDD. Pokud kryt nejde demontovat, opatrnû vloïte mal roubovák do uvedeného prostoru a kryt vypáãte. Pokud pouïíváte roubovák, dbejte na to, abyste nepo kodili systém nebo kryt. CS Dal í informace Vyjmutí pevného disku Kryt prostoru pro HDD Upozornûní Z bezpeãnostních dûvodû se ujistûte, Ïe jste systém pfied vyjmutím pevného disku vypnuli a odpojili od elektrické sítû. Vyjmutí / v mûna harddisku 15

16 5 Uvolnûte pevn disk ze systému. 1 Pomocí kfiíïového roubováku vyjmûte modr roub. 2 Zatáhnûte za rukojeè. 1 2 Zatáhněte za rukojeť a tlačte ji doleva. Dávejte pozor, abyste se během této operace nezranili. 6 Vyjmûte pevn disk ze systému. Pomocí kovového drïadla vytáhnûte pevn disk ze systému. Poznámky Pevn disk je citlivé zafiízení, a proto s ním vïdy zacházejte opatrnû. Abyste zabránili ztrátû nebo po kození softwaru nebo dat nebo po kození pevného disku, vïdy striktnû dodrïujte níïe uvedená bezpeãnostní opatfiení: Systém ani pevný disk neupusťte ani je nevystavujte fyzickým otřesům či vibracím. Dbejte na to, aby se do systému nebo pevného disku nedostala Ïádná kapalina nebo malé pfiedmûty. Nedot kejte se konektorû a do konektorû nevkládejte cizí pfiedmûty. Systém ani pevn disk neumísèujte v blízkosti magnetick ch polí, napfi. polí, které vytváfií magnety nebo reproduktory. Na drubé stranû neumísèujte pfiedmûty, které jsou citlivé na magnetické síly (napfi. náramkové hodinky nebo magnetické karty) do blízkosti pevného disku. Na systém ani na pevn disk nepokládejte tûïké pfiedmûty. Pfii manipulaci s pevn m diskem jej uchopte pouze za okraje kovového rámu. Pevn disk je citliv na statickou elektfiinu. Pfii instalaci pevného disku se ujistûte, Ïe postupujete podle pfiíslu n ch metod manipulace. Pevn disk skladujte na chladném a suchém místû. V mûna pevného disku Upozornûní Z bezpeãnostních dûvodû se ujistûte, Ïe jste systém vypnuli a odpojili od elektrické sítû, neï se pokusíte pevn disk vymûnit. Pfii v mûnû pevného disku odmontujte kovov rám následujícím zpûsobem. 1 Pomocí kfiíïového roubováku odstraàte rouby (na 4 místech). 16 Vyjmutí / v mûna harddisku

17 2 Vyjmûte pevn disk z kovového rámu. Opûtovná instalace systémového softwaru Pokud se po zapnutí systému nespustí systémový software (například po výměně pevného disku), zobrazí se na systému obrazovka podobná té, která je zobrazena níže. V takovém případě je nutné znovu nainstalovat systémový software pomocí stažených aktualizačních dat. 3 Nov pevn disk vloïte do kovového rámu systému PS3 a pfiipevnûte jej pomocí roubû (na 4 místech). rouby nepfietáhnûte. 4 Pevn disk nainstalujte do systému. Pevný disk úplně zasuňte do prostoru pro HDD. Disk upevněte pomocí modrého šroubu. Postupujte podle pokynů v oddílu Vyjmutí pevného disku ( strana 15) a při instalaci se jimi řiďte v obráceném pořadí. 5 Namontujte zpût kryt pevného disku. 6 Znovu nainstalujte systémov software. Po výměně pevného disku je nutné znovu nainstalovat systémový software ( strana 17). Nov pevn disk Pro systém PS3 mûïete pouïít pevné disky následujících typû: Velikost 2,5palcové (vnitfiní typ) *1 Formát rozhraní Sériov ATA *2 *1 Bezchybn provoz zafiízení není zaruãen pro v echny modely. *2 Paralelní ATA není podporován. Tip Pokud ztratíte kryt pevného disku, rouby nebo kovová pfiídavná zafiízení nebo pokud budete potfiebovat jiné náhradní díly, obraète se na oddûlení zákaznické podpory (uvedené v pfiíruãkách k softwaru PLAYSTATION 3). Krok 1: Stáhnûte aktualizaãní data systémového softwaru Pomocí PC s přístupem na internet stáhněte aktualizační data systémového softwaru z níže uvedené webové stránky. Tipy Použijte nejnovější verzi aktualizačních dat. Systémový software nebude možné nainstalovat, je-li jeho verze starší než verze systémového softwaru, který byl předtím používán. Nejsou-li odpovídající aktualizační data na webových stránkách k dispozici, kontaktujte místní asistenční linku pomoci zákazníkům (uvedenou v příručkách k softwaru pro formát PLAYSTATION 3). Máte-li herní disk nebo jiný disk, který obsahuje aktualizační data, můžete zkusit použít tento disk pro instalaci systémového softwaru. Pokud disk vložíte do systému PS3 a budete se řídit pokyny na obrazovce, můžete ověřit, zda je možné aktualizační data použít. Pokud se nemůžete z vašeho PC připojit na internet, obraťte se na místní asistenční linku pomoci zákazníkům (uvedenou v příručkách k softwaru pro formát PLAYSTATION 3) CS Dal í informace Nová instalace systémového softwaru 17

18 Krok 2: Aktualizaãní data uloïte na úloïné médium Stažená aktualizační data uložte na jakýkoliv z následujících typů úložných médií. Disková média jako napfiíklad CD-R Disky CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW a BD-RE jsou podporovány. Velkokapacitní pamûèové zafiízení USB Úložná média jako například USB Flash disk jsou podporována. Memory Stick Duo a jiná úloïná média typu pamûèová karta Používáte-li tento typ média, budete potřebovat komerčně dostupné čtecí/zapisovací zařízení pro paměťové karty (s USB konektorem). Krok 3: Nainstalujte systémov software Poznámky Během instalace systém nevypínejte ani neodpojujte úložné médium. Pokud dojde ke zrušení instalace před jejím dokončením, může dojít k poškození systémového softwaru a oprava nebo výměna systému může být nezbytná. Tlačítko napájení na přední straně systému ani tlačítko PS na bezdrátovém ovladači nejsou během instalace aktivní. Zapněte systém PS3 a poté vložte úložné médium. Řiďte se pokyny na obrazovce a znovu nainstalujte systémový software. Potřebné množství volného místa se liší v závislosti na verzi aktualizačních dat. Úložné médium musí mít obvykle minimálně 120 MB nebo více volného místa. Aktualizační data uložte podle následujících pokynů. Na úložném médiu pomocí PC vytvořte složku PS3. Ve složce PS3 vytvořte složku UPDATE. Uložte aktualizační data do složky UPDATE. Storage media PS3 UPDATE Poznámka Dbejte na to, abyste aktualizační data uložili podle pokynů uvedených níže. Pokud data nebudou uložena správným způsobem, systém PS3 aktualizační data nerozpozná. Název složky musí mít všechna písmena velká. Umístění: Data uložte do složky UPDATE ve složce PS3 Název souboru: Soubor uložte jako PS3UPDAT.PUP 18 Nová instalace systémového softwaru

19 Upozornûní ohlednû odstranûní systému PS3 Před tím, než se zbavíte systému, je důležité, abyste vymazali všechny osobní informace a jiná data podobné povahy. Chcete-li vymazat data, jděte do nabídky (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) Restore PS3 System (Obnovit systém PS3 ). Během obnovy systému se na obrazovce s volbou pevného disku doporučuje zvolit Full Format (Úplné formátování). Ačkoli se délka formátování zkrátí, když je zvolena možnost Quick Format (Rychlé formátování), může být v některých případech možné vymazaná data obnovit, pokud je použit speciální nástroj. Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné u takového výrobku a baterie zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými místně platnými právními předpisy nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení a baterií. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů. Tento výrobek obsahuje baterii, která je do něj trvale zabudovaná kvůli bezpečnosti, výkonu a integritě dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat během životnosti výrobku a pokud by měla být přecejen vyměněna, mělo by tak být provedeno vyškoleným servisním personálem. Aby bylo u baterie zajištěno správné nakládání s odpadem, nakládejte s ní prosím jako s elektrickým odpadem. Baterie bezdrátového ovladaãe Upozornûní Pokud se dostanete do kontaktu s materiálem z vytékající baterie, uãiàte následující kroky: JestliÏe se vám materiál dostane do oãí, oãi si neotírejte. OkamÏitû si oãi vypláchnûte ãistou vodou a vyhledejte lékafie. Pokud dojde ke kontaktu materiálu s pokoïkou nebo odûvem, zasáhnuté místo okamïitû opláchnûte ãistou vodou. V pfiípadû v skytu bolesti nebo zánûtu se obraète na lékafie. Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s ohnûm nebo vysok mi teplotami (pfiímé sluneãní svûtlo, vozidlo na slunci nebo blízkost tepelného zdroje). Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe Baterie má omezenou Ïivotnost. Opakované pouïívání a stáfií baterie postupnû sniïují její v kon. Îivotnost baterie se také li í v závislosti na metodû uchovávání, stavu opotfiebení, prostfiedí a jin ch faktorech. Uchovávání Pokud bezdrátov ovladaã del í dobu nepouïíváte, doporuãujeme, abyste ho alespoà jednou do roka plnû nabili, a zachovali tak funkãnost baterie. CS Dal í informace Upozornûní ohlednû odstranûní systému PS3 19

20 Technické údaje Design a technické vlastnosti pfiístroje mohou b t pozmûnûny bez pfiedchozího varování. Systém PLAYSTATION 3 Procesor Grafick procesor V stup zvuku PamûÈ Cell Broadband Engine RSX Dolby Digital 5.1ch, DTS 5.1ch, LPCM 7.1ch, AAC, jiné *1 256 MB XDR hlavní RAM, 256 MB GDDR3 VRAM Pevn disk 2.5 Serial ATA 80 GB *2 Vstupy/ v stupy *3 SíÈ Vysokorychlostní USB (USB 2.0) 2 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) x 1 IEEE b/g Napájení Spotfieba energie Vnûj í rozmûry (bez maximálnû pfieãnívajících ãástí) Hmotnost AC V, 50/60 Hz PfiibliÏnû 280 W PfiibliÏnû 325 x 98 x 274 mm ( ífika x v ka x délka) PfiibliÏnû 4,4 kg Provozní teplota 5 C - 35 C *1 K tvorbû sedmikanálového zvuku je zapotfiebí zafiízení kompatibilní s Linear PCM 7.1 Ch. a podporované formátem Dolby TrueHD nebo podobn m formátem pomocí konektoru HDMI OUT. *2 Kapacita pevného disku je počítána v desítkové soustavě (1 GB = bytů). Systémový software verze 1.10 a vyšší počítá kapacitu v dvojkové soustavě (1 GB = bytů), takže bude ukazovat menší kapacitu a méně volného místa. Část kapacity pevného disku je vyhrazena pro správu systému, v závislosti na verzi systémového softwaru a nelze ji používat. *3 PouÏitelnost v ech druhû pamûèov ch médií nelze garantovat. *4 Režimy Deep Colour a x.v.colour (xvycc), které jsou definovány standardem HDMI verze 1.3a, jsou podporovány. Bezdrátov ovladaã DUALSHOCK 3 Typ baterie Napûtí Zabudovaná dobíjecí litium-iontová baterie DC 3,7 V Bluetooth 2.0 (EDR) Kapacita baterie 610 mah Ovladaã Bezdrátov ovladaã (Bluetooth) Hmotnost PfiibliÏnû 193 g Rozli ení 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i Audiovi zuální v stup Konektor HDMI OUT *4 1 Konektor AV MULTI OUT Konektor digitálního (optického) v stupu DIGITAL OUT (OPTICAL) 1 1 Mechanika BD/DVD/ CD (pouze ãtení) Maximální rychlost ãtení BD x 2 (BD-ROM) DVD x 8 (DVD-ROM) CD x 24 (CD-ROM) 20 Technické údaje

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Bezpeãnost a podpora

Bezpeãnost a podpora CS Bezpeãnost a podpora Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. 7011284 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete

Více

Pohybový ovladač PlayStation Move. Návod k použití CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

Pohybový ovladač PlayStation Move. Návod k použití CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) CS Pohybový ovladač PlayStation Move Návod k použití CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Bezpečnostní opatření Než začnete produkt používat, přečtěte si pozorně tuto příručku. Příručku poté uschovejte pro budoucí

Více

Bezpečnostní příručka VTE-1016

Bezpečnostní příručka VTE-1016 CS Bezpečnostní příručka VTE-1016 7025706 VÝSTRAHY Neotvírejte skříň, abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze kvalifikovanému personálu. Toto zařízení bylo otestováno

Více

Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1

Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1 Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1 7018156 Bezpečnostní opatření Než začnete výrobek používat, nejprve si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí užití. Rovněž si přečtěte

Více

Návod k použití CECH-3004AB

Návod k použití CECH-3004AB CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-3004AB VÝSTRAHA 2 Neotvírejte skříň, abyste

Více

Navigační ovladač PlayStation Move. Návod k použití CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

Navigační ovladač PlayStation Move. Návod k použití CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) CS Navigační ovladač PlayStation Move Návod k použití CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Bezpečnostní opatření Než začnete produkt používat, přečtěte si pozorně tuto příručku. Příručku poté uschovejte pro budoucí

Více

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CZ Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CECH-ZDC1E Upozornění Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřeby. Přečtěte si také pokyny k systému

Více

Bezpečnost a podpora PSP-2004

Bezpečnost a podpora PSP-2004 CS Bezpečnost a podpora PSP-2004 7010190 VÝSTRAHY Abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem, neotvírejte skříň. Servis přenechejte kvalifikovanému personálu. VAROVÁNÍ Používání ovládání, aplikace

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Vítej ve světě PlayStation

Vítej ve světě PlayStation Vítej ve světě PlayStation Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka Česky CUH-1116B 7026822 Začínáme Připoj systém k televizoru. Podle kroků až níže připoj svůj

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručná příručka. Česky VTE-1016

Stručná příručka. Česky VTE-1016 Stručná příručka Česky VTE-1016 7025693 1 Dejme se do toho! Připojte svůj ovladač k systému PlayStation TV Se systémem PS TV je možné použít bezdrátový ovladač DUALSHOCK 3 nebo DUALSHOCK 4 stačí připojit

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem Bezdrátová sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0076 Bezdrátová sluchátka s mikrofonem Tlačítko MIC MUTING Kontrolka stavu Tlačítko POWER Tlačítko VOL + Tlačítko VOL Tlačítko telefonu Mikrofon

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

3D monitor. Návod k použití CECH-ZED1E

3D monitor. Návod k použití CECH-ZED1E 3D monitor Návod k použití CECH-ZED1E VÝSTRAHA ˎˎAbyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň zařízení. Servis svěřte výhradně kvalifikovanému opraváři. ˎˎToto zařízení bylo testováno

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Technická pfiíruãka SCPH-75004. Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu.

Technická pfiíruãka SCPH-75004. Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu. CS Technická pfiíruãka SCPH-75004 Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu. 7008134 VÝSTRAHA Abyste sníïili riziko vzniku poïáru nebo úrazu elektrick m proudem, nevystavujte

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Jabra ARROW. User manual. www.jabra.com. jabra

Jabra ARROW. User manual. www.jabra.com. jabra Jabra ARROW jabra User manual www.jabra.com Obsah PODĚKOVÁNÍ...2 POPIS JABRA ARROW...2 CO VAŠE NÁHLAVNÍ SOUPRAVA UMÍ...2 ZAČÍNÁME...3 NABÍJENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...4

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Super Multi DVD Drive

Super Multi DVD Drive Multiformátová DVD vypalovací Super Multi DVD Drive NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. Czech Poznámky :Laser, použitý

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Jabra SPEAK 450 pro Cisco

Jabra SPEAK 450 pro Cisco Jabra SPEAK 450 pro Cisco NÁVOD K OBSLUZE OBSAH vítejte...2 JABRA Speak 450 pro Cisco - PŘEHLED...3 PŘIPOJENÍ...5 jak používat Jabra Speak 450 pro Cisco...7 PODPORA...8 Technické specifikace...9 1 vítejte

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E7240 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka

Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka Česky Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka Multifunkční čtecí a zapisovací zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 pro: Čtecí a zapisovací zařízení vše

Více

Bezpečnostní příručka CUH-1116B

Bezpečnostní příručka CUH-1116B Bezpečnostní příručka CUH-1116B 7027916 VAROVÁNÍ Neotvírejte skříň, abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze kvalifikovanému personálu. Upozornění Používání ovládání, aplikace

Více