Bezpeãnost a podpora CECHK04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpeãnost a podpora CECHK04"

Transkript

1 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu

2 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete se nebezpeãí zásahu elektrick m proudem. Servis pfienechejte kvalifikovanému personálu. Upozornûní Pfii pouïití ovladaãû nebo provedení úprav nebo uplatnûní postupû, které nejsou uvedeny v tomto návodu, se mûïete vystavit pûsobení nebezpeãného záfiení. PouÏití optick ch nástrojû spoleãnû s tímto produktem zvy uje nebezpeãí po kození zraku. Záchvaty vyvolané svûteln mi podnûty (Fotosenzitivní epilepsie) Pokud jste náchylní k epileptick m stavûm nebo jste jiï v minulosti utrpûli epileptick záchvat, pfiedtím, neï zaãnete hrát, se poraìte s lékafiem. PÛsobení svûteln ch zábleskû ãi blikajících svûtel nebo jiná svûtelná stimulace na televizní obrazovce ãi pfii hraní videoher mûïe u nûkter ch osob vyvolávat bolesti oãí, mihotavé vidûní, migrény, zá kuby svalû, záchvaty kfieãí, v padky pamûti, ztrátu vûdomí nebo stavy dezorientace. Pokud bûhem hraní videoher dojde k nûkterému z uveden ch pfiíznakû, okamïitû hraní pfieru te a poraìte se s lékafiem. Pokud zaznamenáte nûjak z následujících pfiíznakû, ihned pfiestaàte hrát Pokud kromû v e uveden ch pfiíznakû pfii hraní zaznamenáte bolest hlavy, závratû, nevolnost, únavu ãi pfiíznaky podobné cestovní nevolnosti nebo vás zaãne bolet jakákoliv ãást tûla (oãi, u i, dlanû, païe, nohy), ihned pfiestaàte produkt pouïívat. Pokud tento stav pfietrvává, vyhledejte lékafie. Rádiové vlny Toto zafiízení je zafiazeno do T ÍDY 1 LASEROV CH produktû podle IEC A2:2001. Toto zafiízení bylo vyzkou eno a pfii pouïití kabelu, kter je krat í neï 3 metry, splàuje ustanovení smûrnice R&TTE. NepouÏívejte kabel del í neï 3 metry. V robcem tohoto produktu je spoleãnost Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokio, Japonsko. Autorizovan m zástupcem pro záleïitosti t kající se elektromagnetické kompatibility a bezpeãnosti produktu je spoleãnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Nûmecko. Distribuci v Evropû zaji Èuje spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Rádiové vlny mohou negativnû ovlivàovat elektronická nebo lékafiská zafiízení (napfiíklad kardiostimulátory), coï mûïe zpûsobit selhání jejich funkce a pfiípadná zranûní. Pokud pouïíváte kardiostimulátor nebo jiné lékafiské zafiízení, pfied pouïitím funkce bezdrátové sítû se poraìte s lékafiem nebo s v robcem lékafiského zafiízení. NepouÏívejte funkce bezdrátové sítû v následujících oblastech: Oblasti, kde je jejich pouïití zakázáno (napfi. nemocnice). Pokud se nacházíte v prostorách zdravotnického zafiízení, fiiìte se pfii pouïívání systému pokyny tohoto zafiízení. Oblasti v blízkosti popla n ch poïárních zafiízení, automatick ch dvefií a jiného automatického vybavení. 2 VAROVÁNÍ

3 O systému DNAS Spoleãnost Sony Computer Entertainment Inc. pouïívá DNAS (Dynamic Network Authentication System), patentovan autorizaãní systém, aby chránila autorská práva a zabezpeãení pfii pfiipojování systému PS3 k síti. Systém DNAS mûïe z dûvodû autorizace, ochrany pfied kopírováním, blokování úãtu, fiízení systému, pravidel nebo hry a dal ích dûvodû získávat informace o hardwaru a softwaru uïivatele. Získané informace neidentifikují pfiímo uïivatele osobnû. Neoprávnûné pfieváïení, ukazování, exportování, importování nebo pfiená ení programû a zafiízení, které obchází schéma ovûfiování, je trestné. Systémov software Systémov software, kter tento produkt obsahuje, podléhá omezené licenci od spoleãnosti Sony Computer Entertainment Inc. Více podrobností nalezneta na CS VAROVÁNÍ 3

4 Obsah VAROVÁNÍ O dokumentaci k systému PS x Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení... 5 x OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis... 9 ZÁRUKA x Dal í informace Vyjmutí/v mûna pevného disku Nová instalace systémového softwaru Upozornûní ohlednû odstranûní systému PS Baterie bezdrátového ovladaãe Technické údaje O dokumentaci k systému PS3 Dokumentace k systému PS3 zahrnuje následující: Bezpeãnost a podpora (tento dokument) Tento dokument obsahuje bezpeãnostní informace t kající se pouïívání systému PS3, pokyny k odstraàování problémû, technické údaje a dal í informace. Struãná pfiíruãka Tento dokument obsahuje informace, jak systém PS3 nastavovat a pfiipravovat k pouïití a základní hardwarové funkce. UÏivatelská pfiíruãka (k dispozici na: eu.playstation.com/manuals) Tento online dokument lze otevfiít na internetu. Obsahuje detailní informace t kající se pouïívání systémového softwaru PS3. Informace týkající se funkčnosti systému, které jsou publikovány v této dokumentaci, se mohou lišit od informací týkajících se vašeho systému PS3 v závislosti na aktuální verzi systémového softwaru. 4 Obsah

5 Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení Bezpeãnost Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na bezpeãnost. KaÏdé elektrické zafiízení v ak mûïe v pfiípadû nesprávného pouïívání zpûsobit poïár, zásah elektrick m proudem nebo osobní zranûní. V zájmu zabezpeãení bezproblémového pouïívání systému se fiiìte následujícími pokyny: iìte se v emi varováními, bezpeãnostními opatfieními a pokyny. Pravidelnû kontrolujte síèov kabel AC, zda není po kozen a zda se kolem síèové zástrãky a elektrické zásuvky nenahromadil nános prachu. Pokud zafiízení zaãne fungovat nepfiirozen m zpûsobem, vycházejí z nûj nepfiirozené zvuky ãi zápach nebo je na dotyk pfiíli horké, okamïitû vytáhnûte síèov kabel AC ze zásuvky a odpojte v echny ostatní kabely. ObraÈte se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. PouÏívání a manipulace s pfiístrojem Zafiízení pouïívejte v dobfie osvûtlen ch prostorách a zachovávejte bezpeãnou vzdálenost od obrazovky. Vyvarujte se dlouhodobého používání systému PS3. Během každé hodiny hraní si udělejte 15minutovou přestávku. Nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí. Pokud pocítíte známky únavy nebo se u vás pfii pouïívání bezdrátového ovladaãe objeví bolesti v dlaních ãi païích, ihned pfiestaàte systém pouïívat. JestliÏe tento stav pfietrvává, vyhledejte lékafie. Pokud se u vás vyskytne jak koliv z následujících zdravotních problémû, okamïitû pfiestaàte systém pouïívat. JestliÏe symptomy pfietrvávají, obraète se na svého lékafie. ZávraÈ, nevolnost, únava nebo pfiíznaky podobné cestovní nevolnosti Nepohodlí nebo bolest urãit ch ãástí tûla (oãi, u i, ruce nebo ramena) Uchovávejte systém a pfiíslu enství mimo dosah mal ch dûtí. Je-li systém zapnutý (kontrolka napájení svítí zeleně), nepřipojujte k němu žádné kabely vyjma USB kabelu. V pfiípadû, Ïe dojde k boufii, nedot kejte se systému ani pfiipojen ch kabelû ãi pfiíslu enství. NepouÏívejte systém ani jeho pfiíslu enství v blízkosti vody. Dbejte na to, aby se do systému nebo jeho pfiíslu enství nedostala Ïádná kapalina, prach ani cizí tûlesa. Nedot kejte se konektorû systému nebo pfiíslu enství. Nevystavujte systém ani jeho pfiíslu enství pûsobení prachu, d mu nebo páry. NeumísÈujte také systém do oblasti s nadmûrn m v skytem prachu nebo cigaretového koufie. Nahromadí-li se na vnitfiních souãástech systému, jako je napfiíklad ãoãka, prach nebo sraïeniny z cigaretového koufie, mûïe to vést k poru e systému. Nevystavujte systém ani jeho pfiíslu enství pûsobení vysok ch teplot, vlhkosti nebo pfiímého sluneãního svûtla. Systém ani jeho pfiíslu enství neumísèujte na Ïádné plochy, které jsou naklonûné, nestabilní nebo se otfiásají. Systém pokládejte pouze do vodorovné nebo svislé polohy. NemûÀte polohu systému, kdyï je zapnut. KdyÏ systém pfiená íte, buìte opatrní. Pokud systém pevnû nedrïíte, mohl by spadnout a zpûsobit pfiípadnou kodu nebo zranûní. Nepfiená ejte systém ani nemûàte jeho polohu, kdyï je v nûm vloïen disk. Pfiípadné otfiesy by mohly vést k po krábání disku nebo systému. Nevypínejte systém, kdyï jsou z pevného disku naãítána nebo na nûj ukládána data. Na systém si nesmíte stoupat ani na nûj pokládat Ïádné pfiedmûty. Neklaìte na nûj ani Ïádná dal í zafiízení. NeumísÈujte systém a pfiipojená pfiíslu enství na podlahu nebo místo, kde by o nû mohl nûkdo zavadit nebo zakopnout. Bûhem pouïívání systému se vyvarujte dlouhodobému kontaktu se systémem a se vzduchem vystupujícím z vûtracích otvorû. Dlouhodob kontakt vám za tûchto podmínek mûïe zpûsobit nízkoteplotní popáleniny. Pfiipojíte-li systém k plazmové nebo projekãní* TV, nenechávejte na obrazovce svítit pfiíli dlouho statick obraz, na obrazovce by mohl zûstat trvale vypálen obrazec. * S v jimkou LCD obrazovek Rodiãe by mûli hlídat, jak m ãinnostem se jejich dûti na internetu vûnují, a zajistit jim bezpeãné a zodpovûdné pouïívání internetu. Bezpeãnostní opatfiení CS Pfied pouïitím 5

6 Poznámky k bezpeãnosti pfii pouïití bezdrátového ovladaãe DUALSHOCK 3* NepouÏívejte vibraãní funkci, pokud máte jakékoli potíïe ãi poranûní kostí, kloubû ãi svalû rukou ãi païí. Pokud máte nûjaké potíïe nebo poranûní, nehrajte hry s pouïitím bezdrátového ovladaãe DUALSHOCK 3, pokud není moïnost Vibration function (Vibraãní funkce) vypnutá. Používáte-li funkci detekce pohybu bezdrátového ovladače, vezměte prosím na vědomí následující body. Pokud ovladač udeří do osoby či nějakého předmětu, může to způsobit úraz nebo škodu. Než začnete funkci detekce pohybu používat, ujistěte se, že máte kolem sebe dostatek místa pro svůj pohyb. Pevně uchopte bezdrátový ovladač, abyste zabránili jeho vyklouznutí z vašeho sevření a nedošlo tak ke škodě či úrazu. Používáte-li bezdrátový ovladač s USB kabelem, ujistěte se, že kabel nemůže zasáhnout jinou osobu nebo nějaký předmět, a kabel během hraní nevytahujte ze systému PS3. * Tyto poznámky platí i pro další ovladače. Vûtrací otvory Dejte pozor, abyste neblokovali Ïádné vûtrací otvory. Chcete-li svému pfiístroji zajistit dobré odvûtrávání, drïte se tûchto pokynû: Umístûte systém alespoà 10 cm od zdi. NeumísÈujte ho na koberec nebo na pokr vku s dlouh mi vlákny. NeumísÈujte pfiístroj do tûsn ch nebo pfieplnûn ch prostor. Nezakr vejte ho látkou. ZabraÀte tomu, aby se na vûtracích otvorech hromadil prach. PouÏívání síèového kabelu AC V zájmu bezpeãného provozu pravidelnû síèov kabel AC prohlíïejte. Je-li po kozen, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. NepouÏívejte jin síèov kabel neï ten, jenï vám byl dodán. Kabel nijak neupravujte. Nedot kejte se zástrãky síèového kabelu AC mokr ma rukama. SíÈov kabel AC umístûte tak, aby se na nûj ne lapalo a aby nebyl stlaãen (zejména v oblasti u zástrãky, zásuvek prodluïovacích kabelû a místa v vodu kabelu ze systému). Nepokládejte na kabel Ïádné tûïké pfiedmûty. NeumísÈujte kabel blízko ohfievn ch zafiízení a nevystavujte ho pûsobení tepla. Dbejte na to, aby se na konektoru AC IN nehromadil prach nebo neãistoty. Pfied tím, neï síèov kabel AC pfiipojíte nebo zastrãíte do zásuvky, zkontrolujte, Ïe se na síèové zástrãce ãi pfiipojovacím konci kabelu, elektrické zásuvce nebo na konektoru AC IN v zadní ãásti systému nenachází prach anebo neãistoty. Pokud se zástrãka nebo konektor zneãistí, otfiete je pfied zapojením pomocí suché látky. Pfied tím, neï budete systém ãistit nebo pfiená et, ãi v pfiípadû, Ïe ho nebudete del í dobu pouïívat, odpojte síèov kabel AC ze sítû. Pfii odpojování síèového kabelu drïte kabel za zástrãku a vytáhnûte jej pfiímo z elektrické zásuvky. Kabel nikdy nevytahujte drïením za kabel a nevytahujte ho v ikmém úhlu. SíÈov kabel AC nepfiipojujte k napûèovému transformátoru nebo k proudovému mûniãi. Pokud pfiipojíte síèov kabel AC k napûèovému transformátoru (v pfiípadû zámofisk ch cest) nebo k proudovému mûniãi (pouïívání v automobilu), mûïe se v systému vytváfiet a nahromadit teplo a zpûsobit popáleniny nebo poruchu pfiístroje. Nikdy systém a jeho pfiíslu enství nerozebírejte ani neupravujte Systém PS3 a jeho pfiíslu enství pouïívejte v souladu s dokumentací k produktu. Neposkytuje se Ïádné oprávnûní na anal zu nebo úpravu systému, nebo anal zu a pouïívání konfigurace jeho obvodû. Pfii neoprávnûné modifikaci systému pozb vá platnosti záruka. Uvnitfi systému PS3 se nenachází Ïádné souãástky, které byste mohli opravovat. Mimo to hrozí riziko zasaïení laserov m záfiením a elektrick m proudem. SíÈ Pro pfiipojení k síti je zapotfiebí irokopásmové internetové pfiipojení. Poplatky za internetové sluïby jsou na náklady uïivatele. Máte-li zájem o 6 Bezpeãnostní opatfiení

7 podrobnûj í informace, nahlédnûte do informací uveden ch ve va í smlouvû o poskytování pfiipojení nebo se obraète na poskytovatele internetového pfiipojení. PouÏívejte pouze kabel ethernet kompatibilní se sítûmi 10BASE-T, 100BASE- TX nebo 1000BASE-T. NepouÏívejte kabel pro standardní bytovou telefonní linku ani kabely jin ch druhû neï tûch, které jsou zde uvedeny. PouÏijete-li patn druh kabelu, mûïe se nahromadit více elektrického proudu, neï je pro prûchod konektorem LAN zapotfiebí, coï mûïe vést k nahromadûní tepla, vznícení nebo poru e pfiístroje. Funkce bezdrátové sítû Tento produkt vyuïívá pro funkci bezdrátové sítû pásmo 2,4 GHz rádiov ch vln, které je spoleãné mnoha rûzn m zafiízením. Produkt byl zkonstruován tak, aby byl úãinek ostatních zafiízení vyuïívajících toto pásmo omezen na co nejmen í míru. Pfiesto v ak mûïe v nûkter ch pfiípadech docházet k interferenci s ostatními zafiízeními, která se projeví omezením rychlosti pfiipojení, zkrácením dosahu signálu nebo náhl m ukonãením pfiipojení k internetu. Pokusíte-li se vyhledat pfiístupové body bezdrátové sítû LAN pomocí funkce vyhledávání systému PS3, mohou se vám zobrazit pfiístupové body, které nejsou urãeny k vefiejnému pouïití. Pfiipojujte se pouze k takovému pfiístupovému bodu, pro nûjï máte oprávnûní nebo kter je dostupn prostfiednictvím vefiejné bezdrátové sítû LAN ãi sluïby hotspot. (Pouze modely vybavené WLAN) SráÏení vlhkosti Pokud systém nebo disk pfienesete z chladného prostfiedí rovnou do tepla, na ãoãce uvnitfi systému nebo na disku se mûïe vysráïet vlhkost. Systém v takovém pfiípadû nemusí správnû fungovat. Pokud se nûco takového stane, vyjmûte disk, vypnûte systém a odpojte ho ze sítû. Nezasunujte disk zpût do té doby, dokud se vlhkost nevypafií (mûïe to trvat i nûkolik hodin). Pokud systém i nadále odmítá fiádnû fungovat, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. âi tûní Z bezpeãnostních dûvodû systém nebo k nûmu pfiipojená pfiíslu enství pfied ãi tûním odpojte ze sítû. Vnûj í plochy (plastov kryt systému a bezdrátov ovladaã) Chcete-li omezit opotfiebení vnûj ku produktu nebo zmûnu jeho barvy, fiiìte se tûmito pokyny. Otírejte pfiístroj pomocí jemné suché látky. Nenaná ejte na pfiístroj insekticidy nebo jiné prchavé látky. Nenechávejte na produktu poloïené del í dobu Ïádné gumové ãi vinylové materiály. NepouÏívejte rozpou tûdla ani jiné chemikálie. Neotírejte v robek pomocí chemicky o etfiené ãisticí látky. Vûtrací otvory Pokud se ve vûtracích otvorech systému nahromadí prach, vysajte prach vysavaãem s mal m v konem. Konektory JestliÏe jsou zneãi tûné konektory nebo síèov kabel AC systému, systém nepouïívejte. Pokud pouïijete zneãi tûn systém, mûïe dojít k bránûní v prûchodu elektrického proudu. Neãistoty odstraàte pomocí suché látky. Zálohování dat Měli byste, je-li to možné, provádět pravidelné zálohování dat uložených na pevném disku jako preventivní opatření proti jejich případné ztrátě či poškození. Pokud dojde z nějakého důvodu ke ztrátě či poškození dat nebo softwaru nebo je-li nutno pevný disk zformátovat během servisní opravy, nemusí být možné data či software obnovit nebo opravit. Vezměte prosím na vědomí, že společnost SCEE nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození dat, souborů či softwaru. CS Pfied pouïitím Bezpeãnostní opatfiení 7

8 PouÏívání zálohovacího programu Data uložená na pevném disku můžete zálohovat na velkokapacitní paměťové zařízení USB a stejně tak můžete obnovit zálohovaná data. Zvolte položku Backup Utility (Zálohovací program) v nabídce (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) a podle instrukcí na obrazovce tuto operaci proveďte. V některých případech nemusí být možné zálohovací program použít pro správné zálohování nebo obnovení systému. Doporučuje se předem vytvořit rezervní zálohu důležitých dat zkopírováním nebo přesunutím dat na velkokapacitní paměťové zařízení USB. Podrobné informace o funkcích zálohovacího programu naleznete v online uïivatelské pfiíruãce. Kopírování/pfiesouvání souborû Následující typy souborû uloïen ch na pevném disku systému lze kopírovat nebo pfiesouvat na USB zafiízení. Zvolte soubor, stisknûte tlaãítko d a poté zvolte Copy (Kopírovat) nebo Move (Pfiesunout) z nabídky moïností. U souborû, které obsahují data s ochranou autorsk ch práv, se vám kopírování nemusí zdafiit. Druh souboru Soubory videa, zvukové soubory ãi soubory obrázkû Cílové umístûní zálohy USB zafiízení (USB pamûèová karta atd.) Tip Použijete-li komerčně dostupné čtecí/zapisovací zařízení pro paměťové karty (s USB konektorem), můžete zálohovat soubory uložené na pevném disku na paměťové médium jako například paměťové karty Memory Stick nebo SD Memory Card. Disky Poznámka ke kompatibilitû Nûkterá média mohou mít omezení podle regionu nebo území a ve va em systému nebudou fungovat. BliÏ í informace viz obal média. Manipulace KdyÏ berete disk do ruky, nedot kejte se jeho povrchu, drïte ho za okraje. Na disky nenalepujte Ïádné nálepky ani pásky a nepi te na nû. Pokud se budou na disku nacházet otisky prstû, prach, pína nebo krábance, mûïe to naru it kvalitu obrazu nebo zvuku. S diskem zacházejte opatrnû a pfied pouïitím zkontrolujte, zda je ãist. Uchovávání Nevystavujte disky pûsobení vysok ch teplot, vlhkosti nebo pfiímého sluneãního svûtla. Pokud disky nebudete del í dobu pouïívat, uloïte je do pouzder. Pokud budete uchovávat disky bez obalû navr ené na sobû nebo je nûkam zaloïíte nakfiivo, mûïe to vést k deformaci disku. Metoda ãi tûní âistûte disky pomocí jemné látky otírejte je lehk m pohybem od stfiedu k okrajûm. NepouÏívejte rozpou tûdla, ãisticí prostfiedky na desky, antistatick sprej ani Ïádné jiné chemikálie, protoïe hrozí po kození disku. 8 Bezpeãnostní opatfiení

9 OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis Pokud dojde k v skytu problému se systémem PS3, pfieãtûte si tuto ãást. JestliÏe nûjak problém pfietrvává, obraète se na pfiíslu nou linku sluïeb zákazníkûm produktu PlayStation, kterou naleznete v kaïdé softwarové pfiíruãce PlayStation, PlayStation 2 a PLAYSTATION 3. Napájení Systém se nezapne., Ovûfite, zda je zapnut hlavní vypínaã MAIN POWER., Ovûfite, zda je síèov kabel AC pevnû zapojen do systému a do elektrické zásuvky. Obraz Na TV obrazovce není vidût Ïádn obraz., Nastavte formát vstupního videa na televizoru tak, aby odpovídal vstupním konektorům, ke kterým je připojen systém PS3., Ověřte, zda je kabel pevně zapojený. Zkuste odpojit kabel ze systému PS3 nebo televizoru a poté ho znovu připojit., MÛÏe b t problém s pouïit m kabelem. Vyzkou ejte jin kabel kompatibilní se systémem PS3., JestliÏe nastavení v stupu videa ze systému neodpovídají nastavením pouïitého kabelu nebo TV pfiístroje, nemusí se vám zobrazovat Ïádn obraz. Pokud se obrazovka náhle stane prázdnou, vypnûte systém. Poté, zatímco je zapojen pouze systém a TV pfiístroj, podrïte na dobu alespoà 5 vtefiin tlaãítko napájení systému a systém se znovu zapne. Nastavení v stupu videa se automaticky resetují na standardní rozli ení., Pokud televize, kterou pouïíváte, nepodporuje dané rozli ení videoobsahu, pfii pfiehrávání videa zûstane obrazovka v nûkter ch pfiípadech prázdná. Pokud k tomu dojde, pfiejdûte na obrazovku s nastavením rozli ení videov stupu systému, zvolte Vlastní a potom zvolte nastavení, které va e televize podporuje. Nelze pfiehrávat disky Blu-ray (BD) ãi DVD anebo je zkreslen obraz., Pfiehráváte-li obsah DVD disku nebo software formátu PLAYSTATION 3 ve standardním rozli ení (SD), lze pfiehrávat pouze disky nahrané ve standardu PAL., Je-li systém pfiipojen k videu nebo kombinovanému TV/VCR pfiístroji, ochrana pfied kopírováním pomocí za ifrování mûïe u nûkter ch DVD a BD diskû zpûsobit zkreslení obrazu nebo obraz udûlat svûtlej ím ãi tmav ím. V takovém pfiípadû pfiipojte systém pfiímo k TV pfiístroji., Pokud DVD nebo BD disk neodpovídá kódu regionu, kter je nastaven v systému, nelze disk pfiehrávat., Některé DVD disky mají přednastavenou ochranu rodičovským zámkem. Chcete-li dočasně zvýšit úroveň omezení dle věku diváka, zadejte heslo nastavené v nabídce (Security Settings - Nastavení zabezpečení)., Některé BD disky mají přednastavenou ochranu rodičovským zámkem. Chcete-li změnit úroveň ochrany rodičovským zámkem, zadejte heslo nastavené v nabídce (Security Settings - Nastavení zabezpečení)., BD disk mûïe b t uzamãen. Zadejte heslo nastavené pfii vytvofiení disku., Viz také poznámky v ãásti Pfiehrávatelné disky ( strana 21). Nûkteré disky BD nelze pfiehrát., Pro pfiehrávání komerãnû dostupného BD video softwaru mûïe b t v nûkter ch pfiípadech nezbytné obnovit ifrovací klíã pro AACS (Systém pokroãilé kontroly pfiístupu). ifrovací klíã lze obnovit aktualizací systémového softwaru. Velikost obrazu a TV obrazovky se neshodují., Ověřte, zda je nastavení systému v nabídce (Settings - Nastavení) (Display Settings - Nastavení obrazu) Video Output Settings (Nastavení výstupu videa) správné., Ovûfite, zda je správnû nastavená pfiipojená televize. Podrobné informace jsou uvedené v návodu k pouïití dodaném s va í televizí., U nûkterého videa nelze zmûnit velikost zobrazení. Nezdá se b t v pofiádku barva obrazovky., Je-li zvoleno výchozí nastavení, bude se barva pozadí měnit po určité době automaticky. Pfied tím, neï se obrátíte na servis CS OdstraÀování problémû 9

10 Zvuk Ze zafiízení nevychází zvuk., Zkontrolujte, zda není u reproduktorû nebo TV vypnut zvuk. Dále ovûfite, zda je hlasitost nastavená na vhodnou úroveà., Je-li pfiipojené nûjaké hudební zafiízení, zkontrolujte jeho nastavení. Podrobné informace jsou uvedené v návodu k pouïití dodaném s hudebním zafiízením., MÛÏe b t problém s pouïit m kabelem. Vyzkou ejte jin kabel kompatibilní se systémem PS3., Nûkteré druhy softwaru nepodporují digitální v stup zvuku., Jestliže systémové nastavení výstupu zvuku neodpovídá použitému kabelu nebo zařízení, ze systému nemusí vycházet žádný zvuk. Ověřte, zda je nastavení systému v nabídce (Settings - Nastavení) (Sound Settings - Nastavení zvuku) Audio Output Settings (Nastavení výstupu zvuku) správné., Nûkteré zvukové záznamy na disku, jeï podporují Dolby Digital, DTS a jiné formáty, nemusí vytváfiet zvuk na v ech kanálech. Hudební soubory se nepfiehrávají., Nelze pfiehrávat zvukové stopy s ãasov m omezením nebo limitovan m poãtem pfiehrání., Způsoby přehrávání mohou být pro některé hudební soubory, které jsou distribuovány přes internet, omezeny. V takových případech nemusí být možné tato data na systému PS3 přehrát. Video I kdyï zvolíte nûjakou poloïku z control panel (ovládacího panelu), poïadovanou funkci nelze provést., MoÏnosti pfiehrávání mohou b t pfiednastaveny v robcem softwaru. V takov ch pfiípadech nemusí b t v echny moïnosti k dispozici, i kdyï se budete dûslednû fiídit pokyny v dokumentaci k produktu. SíÈ Pfiipojení k síti nelze navázat., Ovûfite, zda je pevnû zapojen kabel ethernet., Ovûfite správnost síèov ch nastavení. Proveìte správná síèová nastavení podle pokynû od va eho poskytovatele internetového pfiipojení nebo v softwarové pfiíruãce. Webová stránka se nezobrazuje správnû., Nûkteré webové stránky se nemusí zobrazovat správnû kvûli prohlíïeãi. Disková média a zafiízení USB Systém nedokáïe rozpoznat disk., Vyjmûte disk a vloïte ho znovu., Nachází-li se na disku títek, vloïte disk títkem nahoru., Zkontrolujte, zda není disk po krában nebo zneãi tûn. Pokud je zneãi tûn, utfiete jej zlehka jemnou látkou., Viz také poznámky v ãásti Pfiehrávatelné disky ( strana 21). Disk nelze vyjmout., Stisknûte a pfiidrïte na 10 vtefiin nebo déle vysunovací tlaãítko na pfiední stranû systému; disk se vysune. Po vyjmutí a pfied vloïením disku zpût systém vypnûte a znovu jej zapnûte. Systém nemûïe rozpoznat zafiízení USB nebo zafiízení USB nepracuje správnû., Ověřte, zda je zařízení správně připojeno., Ověřte, zda se na konektoru zařízení nenachází nečistoty. Pokud je znečištěný, utřete jej pomocí bavlněného hadříku., Připojené zařízení nemusí být kompatibilní se systémem., Zkuste použít jiný USB konektor. Zařízení nemusí být rozpoznáno v závislosti na kombinaci používaných USB konektorů. 10 Pfied tím, neï se obrátíte na servis

11 , V některých případech nemusí systém zařízení rozpoznat, pokud je použit externí USB rozbočovač nebo je-li připojeno více zařízení, než je povolené množství. Pokuste se odpojit nepoužívaná zařízení. Pfii pfiipojování zafiízení USB se zobrazuje zpráva An unknown USB device has been connected. (Bylo pfiipojeno neznámé zafiízení USB)., Připojené zařízení nemusí být kompatibilní se systémem nebo softwarovou aplikací., Zařízení může být kompatibilní pouze s určitým typem softwaru. Použijte software, který je se zařízením kompatibilní., MÛÏe b t pfiipojeno pfiíli mnoho USB rozboãovaãû. Pokuste se odpojit USB rozboãovaã. Bezdrátov ovladaã Bezdrátov ovladaã nefunguje., PouÏíváte-li ovladaã bezdrátovû na dálku, nesmí b t pfiíli daleko od systému, jinak nebudete schopni systém efektivnû ovládat., PouÏíváte-li bezdrátov ovladaã, musíte ho spárovat se systémem a pfiifiadit mu ãíslo ovladaãe. KdyÏ je systém zapnut (kontrolka napájení svítí zelenû), propojte systém s ovladaãem pomocí USB kabelu a poté stisknûte tlaãítko PS na ovladaãi., Číslo ovladače mohlo být vymazáno. Stiskem tlačítka PS na ovladači mu znovu přiřaďte číslo., Zkontrolujte úroveà nabití baterie bezdrátového ovladaãe. V pfiípadû, Ïe pouïíváte ovladaã v bezdrátovém reïimu a baterie je zcela vybitá, nebude ovladaã fungovat. Nabijte baterii pfiipojením ovladaãe k systému pomocí USB kabelu., Chcete-li bezdrátov ovladaã resetovat, stisknûte tlaãítko reset na zadní stranû ovladaãe pomocí pfiedmûtu s ostr m hrotem, jako je napfiíklad tuïka. Tlaãítko reset Bezdrátov ovladaã nevibruje., Vibration function (Vibrační funkce) může být během hraní hry zapnuta nebo vypnuta. Zkuste stisknout tlačítko PS bezdrátového ovladače, vybrat možnost Controller Settings (Nastavení ovladače) Vibration function (Vibrační funkce) a nastavit ji na On (Zapnuto)., Software nemusí podporovat možnost Vibration function (Vibrační funkce). Podrobné informace najdete v příručce k softwaru. U softwaru staženého z portálu (PLAYSTATION Store) vyhledejte informace v části týkající se kompatibility v online popisu softwaru. Odezva na operace provádûné tlaãítky je pomalá., Rychlost odezvy může být na LCD či PC obrazovce pomalá. Nejedná se o poruchu. Baterie se nenabije nebo se nenabije úplnû., Baterii lze dobít pouze tehdy, je-li systém zapnutý (kontrolka napájení na přední straně systému svítí zeleně)., Ovûfite, zda se nenachází neãistoty na konektoru USB kabelu. Pokud je zneãi tûn, utfiete jej jemnou látkou., Viz Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe ( strana 19). Baterie vydrïí pomûrnû krátkou dobu., Baterie se mûïe blíïit ke konci své Ïivotnosti. Opakované pouïívání a stáfií baterie postupnû sniïují její v kon. Viz Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe ( strana 19). Bezdrátov ovladaã se postupnû vybíjí, i kdyï není pouïíván., Baterie bezdrátového ovladače se postupně vybíjí, i když není ovladač používán. Doporučujeme, abyste ovladač pravidelně nabíjeli. CS OdstraÀování problémû Pfied tím, neï se obrátíte na servis 11

12 Jiné problémy Systém je hluãn., ProtoÏe nûkteré disky systém ãte vy í rychlosti, hluãnost disku mûïe b t vy í, neï je obvyklé., Používáte-li systém na místě, kde se může hromadit teplo, jako například uzavřená skříň pro AV zařízení, interní ventilátor se značně roztočí, aby snížil interní teplotu systému, a to může zvýšit hlučnost. Přesuňte systém na místo s dobrými ventilačními podmínkami. Zapomnûli jste své heslo pro bezpeãnostní nastavení., Pokud vynulujete nastavení systému zvolením položky (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) Restore Default Settings (Obnovit výchozí nastavení), vaše heslo bude nastaveno zpět na Vezměte ovšem na vědomí, že kromě hesla budou nastavena na výchozí hodnoty i všechna ostatní nastavení. Jakmile jsou tato nastavení nastavena na výchozí hodnoty, nelze je obnovit. Kontrolka napájení na systému ãervenû bliká a systém nefunguje., Teplota uvnitř systému může být příliš vysoká. Prověřte, zda není systém používán na místě s vysokou teplotou nebo zda něco neblokuje větrací otvory. Podržte tlačítko napájení na přední straně systému stisknuté tak dlouho, dokud nepřestane kontrolka blikat, a poté ponechejte systém vypnutý, dokud nezchladne. Až systém zchladne, opět jej spusťte. Systém nedokáïe rozpoznat obsah disku/média., Obsah mûïe b t ve formátu, kter systém nepodporuje. Takové druhy obsahu, které systém nepodporuje, nelze rozpoznat. Informace o podporovan ch formátech viz online uïivatelská pfiíruãka. Systém je tepl., Je-li systém pouïíván nebo zapnut, mûïe se zahfiívat. Nejedná se o poruchu. Obrazovka je zamrzlá. Systém nefunguje., Restartujte systém. PodrÏíte-li tlaãítko napájení na pfiední ãásti systému po dobu alespoà 10 vtefiin, systém se vypne. Po vypnutí systém znovu zapnûte. Kontrolka napájení na systému bliká stfiídavû ãervenû a zelenû., Vnitfiek systému se nezvykle zahfiál. Provûfite, zda není systém pouïíván na místû s vysokou teplotou nebo zda nejsou zablokovány vûtrací otvory. PfiestaÀte systém pouïívat, dokud se neochladí. Budete-li ho i nadále za uveden ch okolností pouïívat, pfiestane fungovat. 12 Pfied tím, neï se obrátíte na servis

13 ZÁRUKA ZÁRUKA Dûkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Doufáme, Ïe vám bude pfiiná et potû ení. V raz v robek se vztahuje na poãítaãov zábavní systém PLAYSTATION 3 ( systém PS3 ) a jakákoliv oficiální periferní zafiízení PLAYSTATION 3, jeï jsou pfiibalena k systému PS3 pfii jeho dodání. Na systémov software pfiedem instalovan na systému PS3 nebo následnû nainstalovan prostfiednictvím aktualizace nebo následnû vydané aktualizace jste obdrïeli bezplatnou licenci. Tato licence slouïí v hradnû jako souãást systému PS3. Podmínky této licence pro systémov software jsou k dispozici na http//www.scei.co.jp/ps3-eula Tato záruka se nevztahuje na Ïádná va e data, zvlá tní software nebo hry PlayStation, aè uï byly ãi nebyly souãástí originálního balení produktu, ani na Ïádná pfiíslu enství PlayStation nebo na periferní zafiízení, která nebyla vyrobena pfiímo spoleãností SCEE nebo v jejím zájmu. Tato záruka je poskytována vám, tedy prvnímu uïivateli tohoto produktu. Je va í osobní zárukou, která je nepfienosná. Spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) zaruãuje, Ïe tento produkt neobsahuje Ïádné vady materiálu nebo zpracování, které by mohly pfii bûïném pouïívání produktu, jak je stanoveno v podmínkách níïe, vést k poru e produktu, a v pfiípadû, Ïe dojde k poru e v robku na základû vady materiálu nebo zpracování, spoleãnost SCEE bude po dobu 1 (jednoho) roku od data pûvodní koupû poskytovat právo na bezplatnou opravu nebo v mûnu (závisí na uváïení SCEE) jakékoliv vadné souãástky tohoto produktu. Vadná ãást produktu bude nahrazena novou ãi opravenou souãástkou nebo pfiístrojem (podle uváïení SCEE), na nûï se bude vztahovat záruka po dobu zb vající platnosti pûvodní záruãní doby. Tato záruka tvofií doplnûk zákonn ch práv spotfiebitele (v rámci aplikovatelného práva) a Ïádn m zpûsobem je nenaru uje ani neovlivàuje. Tuto záruku vám udûluje jako prvnímu uïivateli spoleãnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. DÒLEÎITÉ 1. Pokud dojde k reklamaci v rámci této záruky, prosíme zatelefonujte na asistenãní linku sluïeb zákazníkûm (uvedená v softwarov ch pfiíruãkách pro PLAYSTATION 3), kde vám podají pfiíslu né pokyny k vrácení produktu. 2. Tato záruka platí pouze v: i. Rakousku, Belgii, Francii, Nûmecku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, panûlsku a v carsku; a ii. po pfiedloïení dokladu o koupi ãi faktury nebo jiného dûkazu o koupi (s uveden m datem a jménem prodejce) spolu s pokaïen m produktem (pokud produkt nebyl od data pûvodní koupû modifikovan nebo jinak po kozen ) v dobû platnosti záruky; a iii. pokud záruãní znaãka a sériové ãíslo na produktu nebyly po kozené, zmûnûné, znehodnocené nebo odstranûné. 3. SCEE je oprávnûna opravit nebo vymûnit v robek za nov nebo renovovat urãit díl nebo cel v robek. 4. Pfii opravû nebo v mûnû bude u produktu nainstalován nejnovûj í systémov software. 5. Pfii záruãní opravû s vámi na e oddûlení zákaznické podpory projedná, zda máte nechat pevn disk ( HDD ) v systému PS3 nebo zda jej máte vyjmout a ponechat si jej po dobu opravy. 6. Pokud odevzdáte k opravû systém s HDD, souãástí v mûny nebo opravy v robku bude i formátování tohoto HDD. Toto je nejrychlej í zpûsob záruãního servisu, kter jsme schopni nabídnout. Pokud k opravû odevzdáte systém PS3 bez HDD, zajistíme, aby tam, kde je to moïné, opraven nebo vymûnûn pfiístroj mûl stejnou jedineãnou vnitfiní identifikaci jako odevzdan systém PS3. UpozorÀujeme, Ïe tento druh záruãní opravy bude trvat déle neï oprava uvedená v pfiedchozím odstavci. Pokud v pfiípadû, Ïe budete poïadovat záruãní opravu, nebudeme z jakéhokoliv dûvodu schopni pfiepsat pûvodní systémové ID, předtím neï HDD pouïijete s opraven m nebo vymûnûn m systémem PS3, budete muset disk zformátovat. 7. Tímto jste srozumûni a souhlasíte, Ïe formátování HDD zpûsobí ztrátu uloïen ch dat, souborû a softwaru. Pokud chcete zabránit ztrátû nebo vymazání softwaru, dat nebo souborû, které jste si uloïili na pevn disk a které povaïujete za soukromé a dûvûrné nebo které si chcete ponechat, ve ker takov software, data a soubory si zálohujte a odstraàte je ze systému pfiedtím, neï v robek odevzdáte k záruãní opravû. Pokud chcete ochránit své informace, vymaïte heslo PLAYSTATION Network. 8. Jste obeznámeni s tím, Ïe tato záruka se nevztahuje na Ïádná uloïená data, a souhlasíte s tím, Ïe spoleãnost SCEE nenese zodpovûdnost za kody vzniklé v souvislosti se ztrátou nebo poru ením va ich dat, souborû ãi softwaru následkem opravy nebo v mûny produktu v rámci této záruky CS OdstraÀování problémû ZÁRUKA 13

14 9. Abyste zamezili ztrátû nebo po kození dat, pevn disk pravidelnû zálohujte. Nûkter obsah nicménû není moïné zálohovat a je tfieba jej znovu nainstalovat. 10. Abyste zabránili po kození nebo ztrátû nebo vymazání obsahu vymûniteln ch externích datov ch pamûèov ch médií nebo periferních zafiízení nebo komponent nepatfiících do systému PS3, je nezbytné pfied uskuteãnûním záruãního servisu tato média z produktu vyjmout. 11. Reklamace v rámci záruky se neuznávají v pfiípadû, pokud byl tento produkt po kozen v dûsledku následujících ãinností: i. komerãní pouïití, nehoda, bûïné opotfiebování, nedbalost, zneuïití, nesprávné pouïití (vãetnû a bez omezení na pfiípad, kdy tento produkt nebyl pouïíván pro svûj bûïn úãel a/nebo v souladu s pokyny o správném pouïívání a údrïbû, nebo instalace ãi pouïívání takov m zpûsobem, kter se vymyká lokálním platn m technick m nebo bezpeãnostním normám); ii. pouïívání ve spojení s neschválen mi periferními zafiízeními (vãetnû a bez omezení na zafiízení na vylep ení her, pevné disky, adaptéry a zdroje napájení); iii. jakékoliv úpravy nebo zmûny produktu provádûné z jakéhokoliv dûvodu a bez ohledu na jejich správnost; iv. údrïba ãi opravy nebo pokusy o opravu uskuteãnûné jin mi osobami, neï tûmi, které mají oprávnûní od servisního stfiediska spoleãnosti SCEE; v. pouïívání ve spojení s neschválen m softwarem, virové infekce, poïár, záplava ãi jiné pfiírodní katastrofy; nebo vi. pouïívání nebo nakládání s produktem, které není v souladu s bûïn m osobním ãi domácím pouïitím, nebo pouïívání produktu bez ohledu na jeho technické údaje. 12. Reklamace v rámci záruky se neuznávají v pfiípadû, kdy do lo k závaïnému poru ení licenãních podmínek t kajících se systémového softwaru (viz http//www.scei.co.jp/ps3- eula) 13. Tato záruka pfiedstavuje v rozsahu pfiípustném dle platného práva vá jedin nápravn prostfiedek ve vztahu k poruchám produktu a v echny ostatní záruky a smluvní podmínky stanovené explicitnû nebo implicitnû zákonem ãi jinak stanovené, které se t kají tohoto produktu, jsou vylouãeny a spoleãnost SCEE a ani Ïádná její poboãka nebo dodavatelé nebudou odpovûdni za zvlá tní, náhodné, nepfiímé nebo následné kody ãi ztráty, vãetnû ztráty dat vzniklé jak mkoliv zpûsobem. 14. Spoleãnost SCEE neposkytuje záruku na Ïádn produkt nebo sluïby tfietí strany, které mohou b t ve spojení s tímto produktem nabízeny. Pokud tento produkt vyïaduje opravu, na kterou se nevztahuje záruka, prosíme obraète se na asistenãní linku sluïeb zákazníkûm. Pokud se va e zemû nenachází na seznamu uveden ch zemí, obraète se na svého prodejce. 14 ZÁRUKA

15 Dal í informace Vyjmutí/v mûna pevného disku V následující kapitole je uveden postup, jak vyjmout a vymûnit pevn disk. Upozornûní Pevn disk vyjmûte a uloïte jej mimo dosah mal ch dûtí, abyste zabránili náhodnému spolknutí mal ch ãástí, napfiíklad roubkû. Ihned po pouïití je vnitfiní ãást systému horká. NeÏ zaãnete vytahovat pevn disk, ponechte systém vychladnout. Pfii demontáïi a manipulaci s pevn m diskem dbejte na to, abyste se neporanili. Pfiedtím, neï zapnete systém PS3, se ujistûte, Ïe kryt pevného disku je namontován zpût. Pokud kryt není namontován, uvnitfi systému mûïe dojít k nahromadûní tepla. Poznámky V závislosti na typu prováděné opravy může být nezbytné zformátovat pevný disk, který byl před opravou používán. Ujistěte se, že jste předem zálohovali všechna důležitá data. Abyste ochránili své osobní údaje a pfiede li zneuïití tûchto informací jin mi osobami, ujistûte se, Ïe jste vymazali hesla pro v echny úãty PLAYSTATION Network a vyàali pevn disk dfiíve, neï odnesete systém PS3 do servisu. Pro pfii roubování nebo odstranûní roubû pouïijte kfiíïov roubovák správné velikosti. Pokud velikost neodpovídá, mûïe dojít k po kození dráïek na roubu. 1 Stisknûte tlaãítko napájení umístûné na pfiední ãásti systému a pfiidrïte je alespoà dvû sekundy. Kontrolka napájení se rozsvítí ãervenû, coï znamená, Ïe systém pfiejde do pohotovostního reïimu. 2 Vypnûte systém pomocí hlavního vypínaãe Main power umístûného na zadní ãásti systému. 3 Odpojte síèov kabel AC a ze systému vyjmûte v echny ostatní kabely. Z bezpeãnostních dûvodû nejprve vyjmûte zástrãku síèového kabelu ze síèové zásuvky a potom odpojte ostatní kabely. 4 Demontujte kryt pevného disku na levé stranû systému. Pro vyjmutí disku ze systému použijte místo na levém okraji krytu prostoru pro HDD. Pokud kryt nejde demontovat, opatrnû vloïte mal roubovák do uvedeného prostoru a kryt vypáãte. Pokud pouïíváte roubovák, dbejte na to, abyste nepo kodili systém nebo kryt. CS Dal í informace Vyjmutí pevného disku Kryt prostoru pro HDD Upozornûní Z bezpeãnostních dûvodû se ujistûte, Ïe jste systém pfied vyjmutím pevného disku vypnuli a odpojili od elektrické sítû. Vyjmutí / v mûna harddisku 15

16 5 Uvolnûte pevn disk ze systému. 1 Pomocí kfiíïového roubováku vyjmûte modr roub. 2 Zatáhnûte za rukojeè. 1 2 Zatáhněte za rukojeť a tlačte ji doleva. Dávejte pozor, abyste se během této operace nezranili. 6 Vyjmûte pevn disk ze systému. Pomocí kovového drïadla vytáhnûte pevn disk ze systému. Poznámky Pevn disk je citlivé zafiízení, a proto s ním vïdy zacházejte opatrnû. Abyste zabránili ztrátû nebo po kození softwaru nebo dat nebo po kození pevného disku, vïdy striktnû dodrïujte níïe uvedená bezpeãnostní opatfiení: Systém ani pevný disk neupusťte ani je nevystavujte fyzickým otřesům či vibracím. Dbejte na to, aby se do systému nebo pevného disku nedostala Ïádná kapalina nebo malé pfiedmûty. Nedot kejte se konektorû a do konektorû nevkládejte cizí pfiedmûty. Systém ani pevn disk neumísèujte v blízkosti magnetick ch polí, napfi. polí, které vytváfií magnety nebo reproduktory. Na drubé stranû neumísèujte pfiedmûty, které jsou citlivé na magnetické síly (napfi. náramkové hodinky nebo magnetické karty) do blízkosti pevného disku. Na systém ani na pevn disk nepokládejte tûïké pfiedmûty. Pfii manipulaci s pevn m diskem jej uchopte pouze za okraje kovového rámu. Pevn disk je citliv na statickou elektfiinu. Pfii instalaci pevného disku se ujistûte, Ïe postupujete podle pfiíslu n ch metod manipulace. Pevn disk skladujte na chladném a suchém místû. V mûna pevného disku Upozornûní Z bezpeãnostních dûvodû se ujistûte, Ïe jste systém vypnuli a odpojili od elektrické sítû, neï se pokusíte pevn disk vymûnit. Pfii v mûnû pevného disku odmontujte kovov rám následujícím zpûsobem. 1 Pomocí kfiíïového roubováku odstraàte rouby (na 4 místech). 16 Vyjmutí / v mûna harddisku

17 2 Vyjmûte pevn disk z kovového rámu. Opûtovná instalace systémového softwaru Pokud se po zapnutí systému nespustí systémový software (například po výměně pevného disku), zobrazí se na systému obrazovka podobná té, která je zobrazena níže. V takovém případě je nutné znovu nainstalovat systémový software pomocí stažených aktualizačních dat. 3 Nov pevn disk vloïte do kovového rámu systému PS3 a pfiipevnûte jej pomocí roubû (na 4 místech). rouby nepfietáhnûte. 4 Pevn disk nainstalujte do systému. Pevný disk úplně zasuňte do prostoru pro HDD. Disk upevněte pomocí modrého šroubu. Postupujte podle pokynů v oddílu Vyjmutí pevného disku ( strana 15) a při instalaci se jimi řiďte v obráceném pořadí. 5 Namontujte zpût kryt pevného disku. 6 Znovu nainstalujte systémov software. Po výměně pevného disku je nutné znovu nainstalovat systémový software ( strana 17). Nov pevn disk Pro systém PS3 mûïete pouïít pevné disky následujících typû: Velikost 2,5palcové (vnitfiní typ) *1 Formát rozhraní Sériov ATA *2 *1 Bezchybn provoz zafiízení není zaruãen pro v echny modely. *2 Paralelní ATA není podporován. Tip Pokud ztratíte kryt pevného disku, rouby nebo kovová pfiídavná zafiízení nebo pokud budete potfiebovat jiné náhradní díly, obraète se na oddûlení zákaznické podpory (uvedené v pfiíruãkách k softwaru PLAYSTATION 3). Krok 1: Stáhnûte aktualizaãní data systémového softwaru Pomocí PC s přístupem na internet stáhněte aktualizační data systémového softwaru z níže uvedené webové stránky. Tipy Použijte nejnovější verzi aktualizačních dat. Systémový software nebude možné nainstalovat, je-li jeho verze starší než verze systémového softwaru, který byl předtím používán. Nejsou-li odpovídající aktualizační data na webových stránkách k dispozici, kontaktujte místní asistenční linku pomoci zákazníkům (uvedenou v příručkách k softwaru pro formát PLAYSTATION 3). Máte-li herní disk nebo jiný disk, který obsahuje aktualizační data, můžete zkusit použít tento disk pro instalaci systémového softwaru. Pokud disk vložíte do systému PS3 a budete se řídit pokyny na obrazovce, můžete ověřit, zda je možné aktualizační data použít. Pokud se nemůžete z vašeho PC připojit na internet, obraťte se na místní asistenční linku pomoci zákazníkům (uvedenou v příručkách k softwaru pro formát PLAYSTATION 3) CS Dal í informace Nová instalace systémového softwaru 17

18 Krok 2: Aktualizaãní data uloïte na úloïné médium Stažená aktualizační data uložte na jakýkoliv z následujících typů úložných médií. Disková média jako napfiíklad CD-R Disky CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW a BD-RE jsou podporovány. Velkokapacitní pamûèové zafiízení USB Úložná média jako například USB Flash disk jsou podporována. Memory Stick Duo a jiná úloïná média typu pamûèová karta Používáte-li tento typ média, budete potřebovat komerčně dostupné čtecí/zapisovací zařízení pro paměťové karty (s USB konektorem). Krok 3: Nainstalujte systémov software Poznámky Během instalace systém nevypínejte ani neodpojujte úložné médium. Pokud dojde ke zrušení instalace před jejím dokončením, může dojít k poškození systémového softwaru a oprava nebo výměna systému může být nezbytná. Tlačítko napájení na přední straně systému ani tlačítko PS na bezdrátovém ovladači nejsou během instalace aktivní. Zapněte systém PS3 a poté vložte úložné médium. Řiďte se pokyny na obrazovce a znovu nainstalujte systémový software. Potřebné množství volného místa se liší v závislosti na verzi aktualizačních dat. Úložné médium musí mít obvykle minimálně 120 MB nebo více volného místa. Aktualizační data uložte podle následujících pokynů. Na úložném médiu pomocí PC vytvořte složku PS3. Ve složce PS3 vytvořte složku UPDATE. Uložte aktualizační data do složky UPDATE. Storage media PS3 UPDATE Poznámka Dbejte na to, abyste aktualizační data uložili podle pokynů uvedených níže. Pokud data nebudou uložena správným způsobem, systém PS3 aktualizační data nerozpozná. Název složky musí mít všechna písmena velká. Umístění: Data uložte do složky UPDATE ve složce PS3 Název souboru: Soubor uložte jako PS3UPDAT.PUP 18 Nová instalace systémového softwaru

19 Upozornûní ohlednû odstranûní systému PS3 Před tím, než se zbavíte systému, je důležité, abyste vymazali všechny osobní informace a jiná data podobné povahy. Chcete-li vymazat data, jděte do nabídky (Settings - Nastavení) (System Settings - Systémová nastavení) Restore PS3 System (Obnovit systém PS3 ). Během obnovy systému se na obrazovce s volbou pevného disku doporučuje zvolit Full Format (Úplné formátování). Ačkoli se délka formátování zkrátí, když je zvolena možnost Quick Format (Rychlé formátování), může být v některých případech možné vymazaná data obnovit, pokud je použit speciální nástroj. Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné u takového výrobku a baterie zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými místně platnými právními předpisy nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení a baterií. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů. Tento výrobek obsahuje baterii, která je do něj trvale zabudovaná kvůli bezpečnosti, výkonu a integritě dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat během životnosti výrobku a pokud by měla být přecejen vyměněna, mělo by tak být provedeno vyškoleným servisním personálem. Aby bylo u baterie zajištěno správné nakládání s odpadem, nakládejte s ní prosím jako s elektrickým odpadem. Baterie bezdrátového ovladaãe Upozornûní Pokud se dostanete do kontaktu s materiálem z vytékající baterie, uãiàte následující kroky: JestliÏe se vám materiál dostane do oãí, oãi si neotírejte. OkamÏitû si oãi vypláchnûte ãistou vodou a vyhledejte lékafie. Pokud dojde ke kontaktu materiálu s pokoïkou nebo odûvem, zasáhnuté místo okamïitû opláchnûte ãistou vodou. V pfiípadû v skytu bolesti nebo zánûtu se obraète na lékafie. Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s ohnûm nebo vysok mi teplotami (pfiímé sluneãní svûtlo, vozidlo na slunci nebo blízkost tepelného zdroje). Îivotnost baterie bezdrátového ovladaãe Baterie má omezenou Ïivotnost. Opakované pouïívání a stáfií baterie postupnû sniïují její v kon. Îivotnost baterie se také li í v závislosti na metodû uchovávání, stavu opotfiebení, prostfiedí a jin ch faktorech. Uchovávání Pokud bezdrátov ovladaã del í dobu nepouïíváte, doporuãujeme, abyste ho alespoà jednou do roka plnû nabili, a zachovali tak funkãnost baterie. CS Dal í informace Upozornûní ohlednû odstranûní systému PS3 19

20 Technické údaje Design a technické vlastnosti pfiístroje mohou b t pozmûnûny bez pfiedchozího varování. Systém PLAYSTATION 3 Procesor Grafick procesor V stup zvuku PamûÈ Cell Broadband Engine RSX Dolby Digital 5.1ch, DTS 5.1ch, LPCM 7.1ch, AAC, jiné *1 256 MB XDR hlavní RAM, 256 MB GDDR3 VRAM Pevn disk 2.5 Serial ATA 80 GB *2 Vstupy/ v stupy *3 SíÈ Vysokorychlostní USB (USB 2.0) 2 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) x 1 IEEE b/g Napájení Spotfieba energie Vnûj í rozmûry (bez maximálnû pfieãnívajících ãástí) Hmotnost AC V, 50/60 Hz PfiibliÏnû 280 W PfiibliÏnû 325 x 98 x 274 mm ( ífika x v ka x délka) PfiibliÏnû 4,4 kg Provozní teplota 5 C - 35 C *1 K tvorbû sedmikanálového zvuku je zapotfiebí zafiízení kompatibilní s Linear PCM 7.1 Ch. a podporované formátem Dolby TrueHD nebo podobn m formátem pomocí konektoru HDMI OUT. *2 Kapacita pevného disku je počítána v desítkové soustavě (1 GB = bytů). Systémový software verze 1.10 a vyšší počítá kapacitu v dvojkové soustavě (1 GB = bytů), takže bude ukazovat menší kapacitu a méně volného místa. Část kapacity pevného disku je vyhrazena pro správu systému, v závislosti na verzi systémového softwaru a nelze ji používat. *3 PouÏitelnost v ech druhû pamûèov ch médií nelze garantovat. *4 Režimy Deep Colour a x.v.colour (xvycc), které jsou definovány standardem HDMI verze 1.3a, jsou podporovány. Bezdrátov ovladaã DUALSHOCK 3 Typ baterie Napûtí Zabudovaná dobíjecí litium-iontová baterie DC 3,7 V Bluetooth 2.0 (EDR) Kapacita baterie 610 mah Ovladaã Bezdrátov ovladaã (Bluetooth) Hmotnost PfiibliÏnû 193 g Rozli ení 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i Audiovi zuální v stup Konektor HDMI OUT *4 1 Konektor AV MULTI OUT Konektor digitálního (optického) v stupu DIGITAL OUT (OPTICAL) 1 1 Mechanika BD/DVD/ CD (pouze ãtení) Maximální rychlost ãtení BD x 2 (BD-ROM) DVD x 8 (DVD-ROM) CD x 24 (CD-ROM) 20 Technické údaje

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0. Návod k použití CECHYA-0083

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0. Návod k použití CECHYA-0083 Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0 Návod k použití CECHYA-0083 VAROVÁNÍ Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech. Bezpečnostní

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 UÏivatelská pfiíruãka MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 Rejstfiík DÛleÏité informace... âesky-1 Varování, Upozornûní... âesky-1 Registraãní údaje... âesky-1 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení

Více