B4-M500 B4-M501 B4-M502

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B4-M500 B4-M501 B4-M502"

Transkript

1 Stylový Blu-ray Disc p ehráva B4-M500 B4-M501 B4-M502 Návod k obsluze Pro použití uživatelem: Pe liv si p e t te íslo modelu a výrobní íslo na zadní stran za ízení a tyto informace si zapište níže. Uschovejte si tyto informace pro budoucí použití. Model. Sériové.

2 1. ÚVOD 1.1 Bezpe nostní opat ení VAROVÁNÍ: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPE Í VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO P ÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPE Í ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRA UJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNIT NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVOVAT. OPRAVY SV TE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍK M. Na zadní nebo spodní stran sk ín je umíst na d ležitá poznámka a jmenovitý výkon. Ochrana p ed laserem Tento p ístroj je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK T ÍDY 1. Toto za ízení používá laser. Sejmout kryt nebo opravovat toto za ízení smí pouze kvalifikovaný servisní personál, jinak hrozí nebezpe í poran ní o í. VÝSTRAHA: POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVK, NASTAVENÍ NEBO PROVÁD NÍ POSTUP JINÝCH NEŽ T CH, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY, M ŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPE NÉMU ZÁ ENÍ. VÝSTRAHA: P I OTEV ENÍ LASEROVÉ ZÁ ENÍ T ÍDY 2. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. UMÍST NÍ: UVNIT, V BLÍZKOSTI MECHANISMU DISKOVÉ JEDNOTKY. Napájení Sí ové napájení je p ipojeno a p ístroj je pod nap tím, když je sí ový adaptér zapojený do zásuvky V~, Hz. Pro ovládání za ízení stiskn te [Q (pohotovostní režim/zapnout)]. VAROVÁNÍ: UVNIT JSOU DÍLY POD NAP TÍM. NEODSTRA UJTE JAKÉKOLIV ŠROUBY. VÝSTRAHA 1 Nepokoušejte se otvírat sk í. Uvnit nejsou žádné díly, které m žete opravit. Veškeré opravy sv te kvalifikovaným servisním pracovník m. Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozor uje uživatele na p ítomnost neizolovaného nebezpe ného nap tí pod krytem za ízení, které m že být dost vysoké na to, aby bylo schopno zp sobit osobám úraz elektrickým proudem. Vyk i ník v rovnostranném trojúhelníku upozor uje uživatele na p ítomnost d ležitých pokyn k obsluze a údržb v materiálech p iložených k p ístroji. Symbol pro výrobek CLASS II (s dvojitou izolací) 2 Št rbiny a otvory ve sk íni dole a po stranách jsou ur eny k v trání. Slouží k zajišt ní spolehlivého chodu za ízení a k jeho ochran p ed p eh átím. Tyto otvory se nesmí blokovat nebo zakrývat. Vyvarujte se umíst ní za ízení do uzav ených prostor, nap. do knihovny, pokud není zajišt no vhodné v trání. 3 Nedávejte za ízení do blízkosti radiátor a jiných zdroj tepla. 4 Vyvarujte se použití p ístroje v blízkosti silných magnetických polí. 5 Št rbinami nebo otvory ve sk íni nevkládejte do za ízení p edm ty jakéhokoliv druhu, mohly by se dotknout díl pod nap tím nebo díly zkratovat, což by m lo za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 6 Zabra te požáru a úrazu elektrickým proudem tím, že nebudete vystavovat p ístroj kapající nebo tekoucí vod ; nestavte na n j žádné p edm ty napln né kapalinou, jako jsou nap. vázy s kv tinami. 7 Nestavte za ízení svisle. Používejte jej pouze ve vodorovné poloze (na plocho). 8 Tento výrobek je v pohotovostním režimu, když je vypnutý a sí ový adaptér je zapojený. Pro úplné vypnutí p ístroje musíte odpojit sí ový adaptér ze zásuvky. 9 Na za ízení neumis ujte žádné ho lavé p edm ty (sví ky atd.). 10 P ed p enášením p ístroje se ujist te, že jsou vyjmutá všechna média, a odpojte sí ový adaptér od zásuvky. 11 Pokud objevíte závadu nebo nebudete za ízení používat, odpojte p ívodní kabel ze zásuvky a tím dojde k úplnému vypnutí za ízení. 12 P ívodní kabel by m l být dostupný. 13 P e t te si pokyny v p íru ce, abyste se ujistili o správné a bezpe né instalaci a propojení za ízení s multimediálními systémy. 14 Kolem v tracích otvor p ístroje ponechte volnou vzdálenost 20 cm. 2 CS

3 POZNÁMKA K RECYKLACI Obalové materiály tohoto výrobku jsou recyklovatelné a je možné je znovu použít. Všechny materiály likvidujte, prosím, v souladu s místními p edpisy o recyklaci. Tento výrobek se skládá z materiál, které mohou být recyklovány a znovu použity v p ípad, že budou demontovány specializovanou firmou. Dále uvedené informace se týkají pouze lenských stát EU: Pokud je na výrobku tento symbol (p eškrtnutý kontejner), znamená to, že s výrobkem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku pom žete zamezit možným negativním dopad m na životní prost edí a zdraví lidí, což by jinak mohla zp sobit nesprávná manipulace s odpadem z tohoto výrobku. Bližší informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místní samosprávy, v za ízení pro sb r domácího odpadu nebo v obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Dále uvedené informace platí pouze v lenských státech EU: Likvidace baterií a/nebo akumulátor Symbol p eškrtnutého pojízdného kontejneru udává, že baterie nebo akumulátory se musí sbírat a likvidovat odd len od domácího odpadu. Pokud baterie nebo akumulátor obsahují vyšší než ur ené Pb, Hg, Cd hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/ nebo kadmia (Cd), které jsou definovány ve sm rnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pak se pod p eškrtnutým pojízdným kontejnerem objeví chemické zna ky olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd). Ú astí na t íd ném sb ru baterií pom žete zajistit správnou likvidaci výrobk a baterií a pom žete tak zamezit možným negativním dopad m na životní prost edí a zdraví lidí. Bližší informace o programech sb ru a recyklace dostupných ve Vaší zemi získáte u místní samosprávy nebo v obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. P isp jte k ochran životního prost edí!!! Vybité baterie nepat í do popelnice. M žete je odevzdat na sb rném míst vybitých baterií nebo zvláštního odpadu. Podrobnosti získáte u svého místního ú adu. Nepokládejte za ízení na nábytek, který mohou d ti p eklopit a o který se dosp lí mohou opírat, tahat za n j, stát na n m nebo na n j vystupovat. Pokud za ízení spadne, m že zp sobit vážné zran ní nebo dokonce smrt. VÝSTRAHA: Nebezpe í výbuchu, pokud je baterie vym n ná nesprávn. Baterii vym ujte pouze za stejný nebo podobný typ. VAROVÁNÍ: Baterie (instalovaný akumulátor nebo baterie) nevystavujte vysokým teplotám, jako je slune ní sv tlo, ohe a podobn. Místo pro instalaci innosti pro bezpe ný a optimální výkon tohoto za ízení: Nainstalujte za ízení pouze ve vodorovné a stabilní poloze. Nestavte za ízení do blízkosti elektronického za ízení, nap. zesilova e, televizoru atd., zabráníte tak deformaci, poškození, ohni a nesprávné innosti. Nestavte p ímo nahoru na za ízení žádné p edm ty ani p ístroje. Chra te za ízení p ed p ímým slune ním zá ením a nenechávejte jej v blízkosti zdroj silného tepla. Vyvarujte se prašných a vlhkých míst. Vyvarujte se míst s nedostate ným v tráním, která brání odvád ní tepla. Neblokujte v trací otvory po stranách za ízení. Vyvarujte se míst m se silnými vibracemi nebo silnými magnetickými poli. Vyvarujte se nebezpe í úrazu elektrickým proudem a požáru Se sí ovým adaptérem nemanipulujte, když máte mokré ruce. P i odpojování sí ového adaptéru ze zásuvky za n j netahejte. Chytn te jej za zástr ku. Pokud se náhodou na p ístroj vylije voda, ihned odpojte sí ový adaptér a odneste p ístroj do autorizovaného servisního centra. Upozorn ní na kondenzaci vlhkosti Uvnit za ízení m že nastat kondenzace vlhkosti v p ípad, že jej p emístíte ze studeného na teplé místo, po vytopení studené místnosti, nebo p i vysoké vlhkosti. Za ízení nechte uvnit vyschnout nejmén po dobu 2 hodin. Informace o autorském právu Neoprávn né kopírování, vysílání, ve ejné p edvád ní a p j ování disk je zakázáno. Tento produkt je vybaven technologií zabra ující kopírování, jež je chrán na americkými patenty a dalšími právy duševního vlastnictví spole nosti Rovi Corporation. Je zakázáno provád t zp tnou analýzu i rozklad. CS 3

4 Poznámka k výstup m progresivního snímání Zákazníci by si m li uv domit, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou pln kompatibilní s tímto výrobkem a mohou zp sobit zobrazení artefakt v obraze. V p ípad problém s obrazem ve formátu progresivního snímání se 480 nebo 576 ádky se doporu uje, aby uživatel p epnul p ipojení na výstup se standardním rozlišením. Máte-li dotazy, které se týkají kompatibility vašeho televizního p ijíma e se 480p nebo 576p, kontaktujte, prosím, naše st edisko služeb zákazník m. 1.2 Údržba išt ní za ízení Používejte jemný had ík lehce zvlh ený ve slabém istícím roztoku. Nepoužívejte roztoky obsahující alkohol, lihoviny, pavek nebo písek. išt ní disk Pokud se disk zne istí, o ist te jej pomocí isticího had íku. Utírejte disk sm rem od st edu k okraji. Ne ist te jej pohybem v kruzích. Nepoužívejte rozpoušt dla, jako jsou nap. benzol, edidla, komer n dostupné isticí prost edky, mycí prost edky, abrazivní istící roztoky nebo antistatické spreje ur ené pro analogové nahrávky. Manipulace s disky S disky manipulujte tak, aby na povrchu disku neulp ly otisky prst a prach. Nepoužíváte-li disk, skladujte jej vždy v ochranném obalu. Servis Pokud za ízení p estane pracovat, nepokoušejte se problém opravit sami. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti, které by mohl opravit samotný uživatel. Vypn te p ístroj, odpojte sí ový adaptér a obra te se na prodejce nebo autorizované servisní centrum. išt ní diskové o ky Pokud za ízení nepracuje správn ani poté, co jste nahlédli do ásti ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM a do p íslušného oddílu v uživatelské p íru ce, je možné, že je jednotka pro snímání laserového paprsku zne išt na. Obra te se na svého prodejce nebo autorizovaný servis za ú elem prohlídky a vy išt ní jednotky pro snímání laserového paprsku. Kontrola infra erveného signálu Jestliže dálkový ovlada nefunguje správn, lze použitím digitálního fotoaparátu (v etn mobilního telefonu se zabudovaným fotoaparátem) zjistit, zda je infra ervený signál vyza ován. S digitálním fotoaparátem (v etn mobilních telefon se zabudovaným fotoaparátem): Digitální fotoaparát nasm rujte na dálkový ovlada. Stiskn te libovolné tla ítko na dálkovém ovlada i a nahlédn te digitálním fotoaparátem. Pokud se infra ervené sv tlo ve fotoaparát zobrazí, dálkový ovlada je funk ní. 1.3 Dodávané p íslušenství Dálkový ovlada se dv ma bateriemi R03 Sí ový adaptér (BP18-120) AV kabel Návod k obsluze Pr vodce rychlým spušt ním Záru ní list C VÝSTRAHA Nepoužívejte u tohoto p ístroje žádné jiné adaptéry, než dodávaný sí ový adaptér. Nepoužívejte dodávaný sí ový adaptér u žádného jiného za ízení. Nejsme zodpov dní za žádné poškození nebo zran ní zp sobené výše uvedeným nesprávným použitím adaptér. 4 CS

5 1.4 Informace o ochranných známkách Vyrobeno podle licence spole nosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spole nosti Dolby Laboratories. Windows Media a logo Windows a jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spole nosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Vyrobeno s použitím licence podle dále uvedených ísel patent USA: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a další patenty vydané a platné v USA a na celém sv t. DTS-HD, symbol, a DTS-HD a symbol dohromady jsou registrované obchodní známky a DTS-HD Master Audio Essential je obchodní známka spole nosti DTS, Inc. Výrobek v etn softwaru. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Java a všechny známky a loga založených na platform Java jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spole nosti Oracle a/nebo jejích pobo ek. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a v dalších zemích. Kodak a KODAK Picture CD Compatible jsou ochranné známky spole nosti Kodak používané na základ licence. x.v.colour a logo x.v.colour jsou obchodní známky spole nosti Sony Corporation. AVCHD a logo AVCHD jsou obchodní známky spole nosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED jsou obchodní známky, servisní známky nebo certifika ní známky svazu Digital Living Network Alliance. CS DivX, DivX Certified a p idružená loga jsou ochranné známky nebo spole nosti Rovi Corporation nebo jejích pobo ek a jejich používání podléhá p id lení licence. 5

6 Blu-ray Disc, Blu-ray a logo Blu-ray Disc jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. je obchodní známka spole nosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. BD-Live a logo BD-Live jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. BONUSVIEW a logo BONUSVIEW jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. 1.5 Symboly použité v tomto návodu Návod k obsluze Následující symboly jsou vloženy na za átku každé ovládací funkce, aby tak znázornily, na jaký typ média lze jednotlivé funkce použít. Symbol Popis Popis se vztahuje na BD-Video Popis se vztahuje na DVD-Video Popis se vztahuje na audio CD / DTS-CD Popis se vztahuje na DVD-RW/-R a USB flash disk se soubory AVCHD Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk se soubory DivX Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk s MP3 soubory Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk se soubory Windows Media Audio. Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk s JPEG soubory Popis se vztahuje na video soubory na domácím serveru DLNA Popis se vztahuje na hudební soubory na domácím serveru DLNA Popis se vztahuje na fotografické soubory na domácím serveru DLNA 6 CS

7 OBSAH 1. ÚVOD Bezpe nostní opat ení Údržba Dodávané p íslušenství Informace o ochranných známkách Symboly použité v tomto návodu Návod k obsluze P EHLED FUNKCÍ P ední panel Bo ní panel Zadní panel Dálkový ovlada Pr vodce zobrazením na obrazovce P IPOJENÍ HDMI Video / Audio p ipojení Standardní video + standardní audio p ipojení P ipojení k audio systému P ipojení do sít P ipojení sí ového adaptéru NEŽ ZA NETE Vyhledání kanálu / zdroje na televizoru Po áte ní nastavení INFORMACE O P EHRÁVÁNÍ Informace o p ehrávání Pr vodce seznamem soubor Zp sob vkládání disku ZÁKLADNÍ P EHRÁVÁNÍ P ehrávání disku P ehrávání Blu-ray 3D disku P ehrávání USB flash disku P ehrávání videa / hudby / fotografií z DLNA certifikovaných server s domácími médii O DivX a DivX VOD P ehrávání DivX s DivX externími titulky Použití nabídky titulu, disku a rozevírací nabídky SPECIÁLNÍ P EHRÁVÁNÍ Rychloposuv vp ed / rychloposuv zp t Pomalé p ehrávání vp ed P ehrávání krok za krokem Opakované p ehrávání Prezentace Nastavení PiP (BONUSVIEW ) P ehrávání disk BD-Live pomocí internetu Hledání titulu / kapitoly CS 7.9 Hledání stopy (skladby) Hledání podle asu P epínání titulk P epínání zvukové stopy P epínání uhl kamery Redukce šumu Virtuální Surround SEZNAM NASTAVENÍ NASTAVENÍ P ipojení Sít fun-link (HDMI CEC) HDMI Rozlišení obrazu Rodi Zám Aktualizace Softwaru P vodní nastavení ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM SEZNAM JAZYKOVÝCH KÓD TECHNICKÉ ÚDAJE ODMÍTNUTÍ SÍ OVÝCH SLUŽEB D LEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPE NOSTNÍ SD LENÍ PRO 3D TELEVIZORY LICENCE...Konec návodu 7

8 2. P EHLED FUNKCÍ 2.1 P ední panel C Výstraha Nep ipojujte ke vstupu USB žádné jiné za ízení, než jednotku USB flash nebo USB te ku karet. (nap íklad PC, externí HDD, MP3 p ehráva, digitální fotoaparát, klávesnice, myš, apod.) Toto za ízení se automaticky zapne, když do slotu pro vkládání disk vložíte disk. 2.3 Zadní panel Za ízení m žete také zapnout stiskem t chto tla ítek. 1 Okénko infra erveného sníma e 2 LED kontrolka 3 Tla ítko Q (pohotovostní režim/ zapnout) 4 Tla ítko B (p ehrát) 5 Tla ítko C (stop) 6 Tla ítko A (vysunout) Toto za ízení se automaticky p epne do pohotovostního režimu po 25 minutách ne innosti. 2.2 Bo ní panel HDMI OUT konektor 2 LAN koncovka 3 AV OUT konektor 4 OPTICAL konektor 5 DC IN 12V konektor (P ipojte sí ový adaptér do konektoru DC IN a pak do sí ové zásuvky.) C Výstraha Nedotýkejte se vnit ních kolík konektor na zadním panelu. Elektrostatický výboj m že zp sobit trvalé poškození za ízení. Tato jednotka nemá RF modulátor. P i p ipojování jednotky USB flash prove te p ímé p ipojení ke vstupu USB. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel Slot pro vkládání disk 2 USB vstup 8 CS

9 2.4 Dálkový ovlada 23 Tla ítko EJECT A Vložení baterií do dálkového ovlada e Za ízení m žete také zapnout stiskem t chto tla ítek. 1 Tla ítko STANDBY/ON Q 2 Tla ítka ervené / Zelené / Žluté / Modré 3 Tla ítko HOME 4 Tla ítko TOP MENU 5 Tla ítka K / L / s / B 6 Tla ítko MODE 7 Tla ítko E (zp t) 8 Tla ítko B (p ehrát) 9 Tla ítko H (p esko it) 10 Tla ítko C (stop) 11 íselná tla ítka 12 Tla ítko DISPLAY 13 Tla ítko AUDIO 14 Tla ítko SUBTITLE 15 Tla ítko REPEAT 16 Tla ítko CLEAR 17 Tla ítko F (pozastavit) 18 Tla ítko G (p esko it) 19 Tla ítko D (vp ed) 20 Tla ítko RETURN 21 Tla ítko OK 22 Tla ítko POP MENU/MENU CS Vložte 2 baterie typu R03 (1,5 V) a dbejte na správnou polaritu podle vyzna ení uvnit schránky na baterie dálkového ovlada e. C Výstraha Nesprávné použití baterií m že vést k nebezpe ným situacím, jako nap. k vyte ení nebo výbuchu baterií. i te se prosím následujícími pokyny: Nekombinujte alkalické, standardní (zinkouhlíkové) nebo nabíjecí (ni-cad, ni-mh, apod.) baterie. Nemíchejte nové baterie se starými. Nepoužívejte spole n r zné druhy baterií. I když mohou vypadat stejn, jiné baterie mohou mít rozdílné nap tí. Ujist te se, že kladné (+) a záporné (-) póly každé z baterií odpovídají zna kám uvnit schránky na baterie. Vyjm te baterie ze schránky pro baterie, pokud nebudete dálkové ovládání používat déle než jeden m síc. P i likvidaci použitých baterií se i te vládními na ízeními nebo ve ejnými sm rnicemi životního prost edí, které platí ve vaší zemi nebo regionu. Baterie nenabíjejte, nezkratujte, nezah ívejte, nevhazujte do ohn, ani nerozebírejte. 9

10 Použití dálkového ovlada e Pokyny k použití dálkového ovlada e: Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a okénkem infra erveného sníma e na za ízení není žádná p ekážka. Používání dálkového ovlada e m že být nespolehlivé, pokud je okénko infra erveného sníma e tohoto za ízení vystaveno silnému slune nímu zá ení nebo zá ivkovému sv tlu. Dálkové ovlada e pro r zná za ízení se mohou navzájem rušit. Nepoužívejte dálkové ovlada e pro jiná za ízení, která se nacházejí v blízkosti tohoto za ízení. Vym te baterie, pokud zaznamenáte snížení provozního dosahu dálkového ovlada e. Maximální provozní rozsahy od za ízení jsou následující: Dohled: cca. 7 m Ob strany od st edu: cca. 5 m v rozmezí 30 Výše: cca. 5 m v rozmezí 30 Níže: cca. 5 m v rozmezí Pr vodce zobrazením na obrazovce Nabídka Home (domácí) Když za ízení zapnete, automaticky se zobrazí nabídka home (domácí). Jinak stiskn te [HOME]. Disk Disk : Zahájí p ehrávání vloženého disku, zobrazí seznam stop / soubor nebo nabídku filtr médií USB : Zobrazí seznam stop / soubor na p ipojeném USB flash disku nebo nabídku filtr médií Domácí sí : Pro p ístup na server domácí sít (DLNA) Nastavení : Pro p ístup do nabídky nastavení CS

11 Nabídka Nastavení Video výstup Audio výstup Síť HDMI Přehrávání Jiné Poměr Stran TV Progresivní Režim Statický Režim Šířka 16:9 Auto Auto 1 Kategorie 2 Nabídky / Možnosti Zobrazí možnosti pro zvýrazn nou položku nalevo, když je k dispozici. Nabídka P ehrávání B hem p ehrávání stiskn te [MODE] pro zobrazení nabídky p ehrávání. nap íklad) Blu-ray Disc Vyhledávání Zvuk Jazyk Titulků Opakovat Potlačení obrazového šumu Virtual Surround CS 11

12 3. P IPOJENÍ 3.1 HDMI Video / Audio p ipojení ((Podporuje rozlišení až 1080i 1, 1080p 2, 1080p/24 3.) Váš televizor HDMI kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) HDMI IN Není vyžadováno žádné analogové audio p ipojení i: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 25/30 snímk za sekundu p: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 50/60 snímk za sekundu p/24: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 24 snímk za sekundu. Nenaklán jte konektor p i zasunování do HDMI konektoru a ujist te se, že si tvary konektor odpovídají. P i p ipojení zobrazovacího za ízení nekompatibilního s HDCP nebude obraz ádn zobrazován. Pro toto p ipojení použijte HDMI kabel s logem HDMI (certifikovaný HDMI kabel). Pro zajišt ní lepší kompatibility je doporu en vysokorychlostní (High Speed) HDMI kabel (známý jako HDMI kabel kategorie 2). Pro požitek z Blu-ray 3D videa p ipojte toto za ízení do 3D televizoru pomocí 3D kompatibilního HDMI kabelu. 3.2 Standardní video + standardní audio p ipojení (Podporuje rozlišení až 480i/576i.) Váš televizor VIDEO IN L Kabel AV (je sou ástí dodávaného p íslušenství) AUDIO IN R Toto za ízení p ipojte p ímo k televizoru. Jsou-li audio nebo video kabely p ipojeny k videorekordéru, obraz m že být v d sledku systému ochrany proti kopírování zkreslený. 12 CS

13 3.3 P ipojení k audio systému Když m níte p ipojení, musí být všechna za ízení vypnutá. P i vytvá ení spojení s externími za ízeními se podívejte do jejich návodu na další pomoc p i instalaci. Digitální audio p ipojení AV p ijíma / zesilova s optickým vstupním konektorem pro digitální zvuk DIGITAL AUDIO INPUT OPTICAL Optický kabel pro digitální zvuk (není sou ástí dodávaného p íslušenství) HDMI Audio p ipojení AV p ijíma / zesilova s HDMI vstupním konektorem HDMI IN HDMI kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) CS 13

14 Audio výstup z digitálního výstupního (OPTICAL) konektoru Média BD-Video DVD-Video Digitální výstup nastavení Bitový Proud LPCM BD Audio Audio Výstup Audio Výstup Audio Výstup Audio Výstup Režim nastavení HD Mix HD Mix Zdroj zvuku Typ reprodukovaného formátu zvuku závisí na kompatibilit p ipojeného za ízení. Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM Dolby Digital DownMix 2ch DownMix 2ch Dolby Digital Plus LPCM 1 LPCM 2 Dolby TrueHD Dolby Digital DownMix 2ch DownMix 2ch LPCM 3 LPCM 4 DTS DTS DownMix 2ch LPCM DTS-HD DTS DownMix 2ch DownMix 2ch LPCM 1 LPCM 5 LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM DTS DTS DownMix 2ch LPCM LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM DTS-CD DTS DTS DownMix 2ch LPCM AVCHD Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM Audio CD LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM DivX Dolby Digital Dolby Digital Downmix 2ch PCM LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM MP3 MP3 2ch LPCM 2ch LPCM Windows Media Audio WMA 2ch LPCM 2ch LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM DLNA Video MP2 2ch LPCM 2ch LPCM LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM DLNA hudba MP3 / WMA / LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM 1 Pln dekódovaný. 2 Dekódovaný je jen nezávislý podproud. 3 Dekódovaný je proud Dolby TrueHD. 4 Dekódovaný je jen podproud Dolby Digital. 5 Dekódovaný je jen kanálový podproud. P i p ehrávání BD-Video, které obsahuje pouze primární zvuk, bude zvukový výstup stejný jako v p ípad Audio Výstup HD, i když je režim BD Audio Režim nastaven na výstup Audio Výstup Mix. Pokud není p ipojené za ízení kompatibilní se zvukem AAC, bude výstup jako LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení. 14 CS

15 Audio výstup z konektoru HDMI OUT Média BD-Video DVD-Video Digitální výstup nastavení BD Audio Režim nastavení Zdroj zvuku Audio Výstup HD Bitový Proud LPCM Vypnout Audio Výstup Mix Audio Výstup HD Audio Výstup Mix Bez ohledu Typ reprodukovaného formátu zvuku závisí na kompatibilit p ipojeného za ízení. Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Plus Plus Multi LPCM 1 Multi LPCM 2 Ztlumeno Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM 3 Multi LPCM 4 Ztlumeno DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno DTS-HD DTS-HD DTS Multi LPCM 1 Multi LPCM 5 Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno DTS-CD DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno AVCHD Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno Audio CD LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno DivX Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno MP3 MP3 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno Windows Media Audio WMA 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno DLNA Video MP2 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno DLNA hudba MP3 / WMA / LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno 1 Pln dekódovaný. 2 Dekódovaný je jen nezávislý podproud. 3 Dekódovaný je proud Dolby TrueHD. 4 Dekódovaný je jen podproud Dolby Digital. 5 Dekódovaný je jen kanálový podproud. Pokud p ipojené za ízení není kompatibilní se zvukem HDMI BITSTREAM, bude výstup jako multi LPCM nebo 2-channel down-mixed LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení, i když zvolte Bitový Proud v nastavení Výstup audio. Pokud není p ipojené za ízení kompatibilní se zvukem AAC, bude výstup jako LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení. P i p ehrávání BD-Video, které obsahuje pouze primární zvuk, bude zvukový výstup stejný jako v p ípad Audio Výstup HD, i když je režim BD Audio Režim nastaven na výstup Audio Výstup Mix. CS 15

16 3.4 P ipojení do sít P ipojením tohoto za ízení na internet m žete p es internet aktualizovat software, p ehrávat obsah uložený na DLNA serverech s domácími médii nebo mít p ístup ke služb BD-Live. Pro více informací o aktualizaci softwaru viz Aktualizace Softwaru na stran 44. Pro více informací o DLNA, viz P ehrávání videa / hudby / fotografií z DLNA certifikovaných server s domácími médii na stran 27. Pro více informací o BD-Live, viz P ehrávání disk BD-Live pomocí internetu na stran 32. Sí ové za ízení (modem, atd.) Širokopásmový router nebo rozbo ova LAN WAN LAN LAN kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) Internet LAN kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) C Výstraha Aby nedošlo k poškození za ízení, k zásuvce LAN nep ipojujte žádný jiný kabel než LAN kabel. Nep ipojujte váš po íta p ímo do zásuvky LAN tohoto za ízení. Po vytvo ení spojení upravte nezbytná nastavení sít. (Pro nastavení sít viz "P ipojení Sít " na stran 39.) Jestli váš modem nemá funkce routeru, p ipojte router. Jestli váš modem má funkce routeru, ale žádný port není volný, p idejte rozbo ova. Jako router použijte router, který podporuje rozhraní ETHERNET standard 10BASE-T / 100BASE-TX. Pro p ipojení sí ového za ízení použijte stín né sí ové LAN kabely, které zakoupíte v místním obchod. 16 CS

17 3.5 P ipojení sí ového adaptéru Po provedení všech nezbytných p ipojení zapojte sí ový adaptér do konektoru DC IN 12V. Potom sí ový adaptér zapojte do zásuvky. Zásuvka Sí ový adaptér (je sou ástí dodávaného p íslušenství) CS 17

18 4. NEŽ ZA NETE 4.1 Vyhledání kanálu / zdroje na televizoru Po dokon ení všech p ipojení je nutné nalézt kanál (externí vstupní zdroj) na televizoru. 1 Až provedete všechna nezbytná p ipojení, stiskn te [STANDBY/ON Q] pro zapnutí za ízení. 2 Zapn te televizní p ijíma. 3 Stiskn te tla ítko na dálkovém ovlada i televizoru, které zp ístup uje externí vstupní kanál. M že být ozna en SOURCE, AV, AUX nebo SELECT (viz návod vašeho televizoru). 4.2 Po áte ní nastavení Pro dokon ení po áte ního nastavení dodržujte níže uvedené pokyny. 1 Když je zobrazena uvítací obrazovka, použijte [K / L] pro volbu Next, potom stiskn te [OK]. 2 Objeví se obrazovka pro nastavení jazyka. Použijte [K / L / s / B] pro volbu jazyka, potom stiskn te [OK]. Български Čeština Nederlands English Français Deutsch Magyar Language Please select your language for on-screen display. Italiano Polski Romana Русский Slovenčina Español To je správný kanál pro sledování (externí vstupní zdroj). Pokud je televizor p ipojený pomocí HDMI kabelu, m že chvíli trvat, než se zobrazí úvodní obraz. Pokud od zapnutí za ízení ub hl ur itý as, objeví se p i prvním zapnutí za ízení uvítací obrazovka. 3 Objeví se obrazovka Režim rychlého spušt ní. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. 4 Objeví se obrazovka Automatické vyhledávání nejnov jšího softwaru. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. 5 Objeví se obrazovka pro nastavení sít. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. Pokud zvolíte Auto, pro další informace viz Auto na stran 39. Pokud zvolíte Manuální, pro další informace viz Manuáln na stran CS

19 5. INFORMACE O P EHRÁVÁNÍ 5.1 Informace o p ehrávání P ehrávatelné disky a soubory P ehrávatelné disky Blu-ray Disc BD-Video Disk Blu-ray 3D Pouze disky Blu-ray 3D BD-RE (ver. 2.1) (Nahrané ve formátu BDMV) BD-R (ver. 1.1 / 1.2 / 1.3) (Nahrané ve formátu BDMV) (Neuzav ený disk nem že být p ehráván.) DVD-Video DVD-RW (pouze disky uzav ené v režimu video) DVD-R (pouze disky uzav ené v režimu video) CD-DA (audio CD) CD-RW CD-R KODAK Picture CD DTS-CD V d sledku zám rného pokroku formátu Blu-ray Disc podle orgán pro ur ování standard nem že spole nost zaru it p ehrávatelnost budoucích p ípon formátu Blu-ray Disc u tohoto výrobku. Není zaru eno p ehrávání 8 cm disk. P ehrávatelné Média soubory DVD-RW/-R AVCHD USB flash disk P ehrávatelné Za ízení pro tení soubory a data AVCHD, DivX,MP3, WMA, JPEG, komentá picture-in-picture (obraz USB flash disk v obrazu), titulky nebo jiné p íslušenství pro BD- ROM ver. 2 (Profil 2.0 / Profil 1.1) INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX je digitální video formát vytvo ený DivX, LLC, pobo kami spole nosti Rovi Corporation. Toto za ízení je oficiáln certifikované za ízení DivX Certified p ehrávající DivX video. Navštivte stránku divx.com, kde najdete další informace a softwarové nástroje pro konverzi vašich soubor na DivX video. O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované DivX Certified za ízení musí být registrováno, aby p ehrávalo zakoupené filmy ve formátu DivX Video-on-Demand (VOD). Pro získání registra ního kódu nalezn te sekci DivX VOD v menu nastavení vašeho za ízení. Pro více informací o tom jak dokon it registraci jd te na stránku vod.divx.com. Disky obsahující soubory DivX s funkcí p ehrávání DivX GMC (Global Motion Compensation, technika pro kódování scén), což je pomocná funkce DivX, nemohou být na tomto za ízení p ehrávány. DivX MP3 Windows Media Audio BD-RE/-R DVD-RW/-R CD-RW/-R USB flash disk JPEG AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) je formát pro nahrávání a p ehrávání videa s vysokým rozlišením. CS 19

20 Doporu ené specifikace AVCHD Toto za ízení nem že p ehrávat samostatné soubory AVCHD (.m2ts,.mts nebo.m2t) zapsané na DVD nebo zkopírované z USB flash disku. DVD nebo USB flash disk obsahující soubory AVCHD musí mít správný soubor a strukturu složek, které spl ují specifikace formátu AVCHD. Použijte vyhovující za ízení / software AVCHD pro vypálení nebo zkopírování soubor AVCHD na DVD nebo USB flash disk. (Pro více informací viz návod za ízení / softwaru.) DivX P ehrávatelný kodek :DivX 3.x, DivX 4.x, soubor AVI DivX 5.x, DivX 6.x Maximální velikost : 1920 x 1080 p i 60 obrazu snímcích za sekundu Vzorkovací frekvence :16kHz- 48kHz zvuku Typ zvuku : MPEG1 - zvuková vrstva 3 (MP3), MPEG1 - zvuková vrstva 2, Dolby Digital MP3 / WMA Vzorkovací frekvence Konstantní p enosová rychlost JPEG Rozlišení Horní mez Spodní mez Maximální velikost obrazu : 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz : 112 kbps kbps (MP3), 48 kbps kbps (WMA) : x bod (vedlejší vzorkování 4:4:4) x bod (vedlejší vzorkování 4:2:2) : 32 x 32 bod :12MB Omezení po tu složek / soubor Blu-ray Disc, DVD a USB Flash disk 999 složek (skupin) a soubor. CD 255 složek (skupin) a 999 stop / soubor. Výstraha / Poznámka pro USB Flash disk C Výstraha Spole nost FUNAI není zodpov dná, pokud není USB flash disk podporován, ani není zodpov dná za poškození nebo ztrátu dat z USB flash disku. Nepokoušejte se otevírat nebo upravovat USB flash disk. Plochy zásuvky se nedotýkejte prsty ani žádnými kovovými p edm ty. Toto za ízení podporuje USB flash disk se systémem soubor FAT16 / FAT32. Toto za ízení nepodporuje systém soubor NTFS. Toto za ízení nemusí p e íst USB flash disky zformátované na po íta i. V takovém p ípad p eformátujte USB flash disky v tomto za ízení a zkuste to znovu. Pokud nepoužíváte USB flash disky, ponechejte je v jejich pouzdrech. N které USB flash disky nemusí s tímto za ízením pracovat. Tato jednotka podporuje tení karet SD prost ednictvím USB te ky karet (není sou ástí p íslušenství). - itelné karty : Pam ová SD karta (8 MB - 2 GB) minisd karta (16 MB - 2 GB) microsd karta (256 MB - 2 GB) Pam ová SDHC karta (4 GB - 32 GB) minisdhc Card (4 GB - 8 GB) microsdhc karta (4 GB - 16 GB) - itelné soubory : AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG V závislosti na USB te ce karet nemusí být p ipojená karta nebo za ízení detekovány. 20 CS

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player PŘÍRUČKA UŽIVATELE Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. BP440 / BP440N P/NO : MFL68142801_1.0

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

3D Sound Blu-ray systém domácího kina

3D Sound Blu-ray systém domácího kina PŘÍRUČKA UŽIVATELE 3D Sound Blu-ray systém domácího kina Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W,

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení

Více

Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM

Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM Model č. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Aktualizace firmwaru Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje, že

Více

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí

Více

Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití

Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140 BDP-440 BDP-140 Návod k použití VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.

Více

Přehrávač Blu-ray Disc / DVD

Přehrávač Blu-ray Disc / DVD 4-476-195-41(1) (CZ) Přehrávač Blu-ray Disc / DVD Stručná příručka Pokyny ohledně pokročilých funkcí naleznete v návodu k obsluze, který lze stáhnout na této adrese: http://support.sony-europe.com/ 2 UPOZORNĚNÍ

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTB5510D HTB5540D HTB5570D

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTB5510D HTB5540D HTB5570D Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome HTB5510D HTB5540D HTB5570D Otázky? Kontaktujte společnost Philips Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Více

s...1 tisk na papír a jiná média...

s...1 tisk na papír a jiná média... rychlá nápov da hp deskjet 845c/825c series obsah základyprácestiskárnou... s...1 tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje...2 termínyakonvence...3 oznámeníaochrannéznámky...5 částitiskárny...6 prácesezásobníkypapíru...8

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více