B4-M500 B4-M501 B4-M502

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B4-M500 B4-M501 B4-M502"

Transkript

1 Stylový Blu-ray Disc p ehráva B4-M500 B4-M501 B4-M502 Návod k obsluze Pro použití uživatelem: Pe liv si p e t te íslo modelu a výrobní íslo na zadní stran za ízení a tyto informace si zapište níže. Uschovejte si tyto informace pro budoucí použití. Model. Sériové.

2 1. ÚVOD 1.1 Bezpe nostní opat ení VAROVÁNÍ: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPE Í VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO P ÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPE Í ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRA UJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNIT NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVOVAT. OPRAVY SV TE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍK M. Na zadní nebo spodní stran sk ín je umíst na d ležitá poznámka a jmenovitý výkon. Ochrana p ed laserem Tento p ístroj je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK T ÍDY 1. Toto za ízení používá laser. Sejmout kryt nebo opravovat toto za ízení smí pouze kvalifikovaný servisní personál, jinak hrozí nebezpe í poran ní o í. VÝSTRAHA: POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVK, NASTAVENÍ NEBO PROVÁD NÍ POSTUP JINÝCH NEŽ T CH, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY, M ŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPE NÉMU ZÁ ENÍ. VÝSTRAHA: P I OTEV ENÍ LASEROVÉ ZÁ ENÍ T ÍDY 2. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. UMÍST NÍ: UVNIT, V BLÍZKOSTI MECHANISMU DISKOVÉ JEDNOTKY. Napájení Sí ové napájení je p ipojeno a p ístroj je pod nap tím, když je sí ový adaptér zapojený do zásuvky V~, Hz. Pro ovládání za ízení stiskn te [Q (pohotovostní režim/zapnout)]. VAROVÁNÍ: UVNIT JSOU DÍLY POD NAP TÍM. NEODSTRA UJTE JAKÉKOLIV ŠROUBY. VÝSTRAHA 1 Nepokoušejte se otvírat sk í. Uvnit nejsou žádné díly, které m žete opravit. Veškeré opravy sv te kvalifikovaným servisním pracovník m. Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozor uje uživatele na p ítomnost neizolovaného nebezpe ného nap tí pod krytem za ízení, které m že být dost vysoké na to, aby bylo schopno zp sobit osobám úraz elektrickým proudem. Vyk i ník v rovnostranném trojúhelníku upozor uje uživatele na p ítomnost d ležitých pokyn k obsluze a údržb v materiálech p iložených k p ístroji. Symbol pro výrobek CLASS II (s dvojitou izolací) 2 Št rbiny a otvory ve sk íni dole a po stranách jsou ur eny k v trání. Slouží k zajišt ní spolehlivého chodu za ízení a k jeho ochran p ed p eh átím. Tyto otvory se nesmí blokovat nebo zakrývat. Vyvarujte se umíst ní za ízení do uzav ených prostor, nap. do knihovny, pokud není zajišt no vhodné v trání. 3 Nedávejte za ízení do blízkosti radiátor a jiných zdroj tepla. 4 Vyvarujte se použití p ístroje v blízkosti silných magnetických polí. 5 Št rbinami nebo otvory ve sk íni nevkládejte do za ízení p edm ty jakéhokoliv druhu, mohly by se dotknout díl pod nap tím nebo díly zkratovat, což by m lo za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 6 Zabra te požáru a úrazu elektrickým proudem tím, že nebudete vystavovat p ístroj kapající nebo tekoucí vod ; nestavte na n j žádné p edm ty napln né kapalinou, jako jsou nap. vázy s kv tinami. 7 Nestavte za ízení svisle. Používejte jej pouze ve vodorovné poloze (na plocho). 8 Tento výrobek je v pohotovostním režimu, když je vypnutý a sí ový adaptér je zapojený. Pro úplné vypnutí p ístroje musíte odpojit sí ový adaptér ze zásuvky. 9 Na za ízení neumis ujte žádné ho lavé p edm ty (sví ky atd.). 10 P ed p enášením p ístroje se ujist te, že jsou vyjmutá všechna média, a odpojte sí ový adaptér od zásuvky. 11 Pokud objevíte závadu nebo nebudete za ízení používat, odpojte p ívodní kabel ze zásuvky a tím dojde k úplnému vypnutí za ízení. 12 P ívodní kabel by m l být dostupný. 13 P e t te si pokyny v p íru ce, abyste se ujistili o správné a bezpe né instalaci a propojení za ízení s multimediálními systémy. 14 Kolem v tracích otvor p ístroje ponechte volnou vzdálenost 20 cm. 2 CS

3 POZNÁMKA K RECYKLACI Obalové materiály tohoto výrobku jsou recyklovatelné a je možné je znovu použít. Všechny materiály likvidujte, prosím, v souladu s místními p edpisy o recyklaci. Tento výrobek se skládá z materiál, které mohou být recyklovány a znovu použity v p ípad, že budou demontovány specializovanou firmou. Dále uvedené informace se týkají pouze lenských stát EU: Pokud je na výrobku tento symbol (p eškrtnutý kontejner), znamená to, že s výrobkem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku pom žete zamezit možným negativním dopad m na životní prost edí a zdraví lidí, což by jinak mohla zp sobit nesprávná manipulace s odpadem z tohoto výrobku. Bližší informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místní samosprávy, v za ízení pro sb r domácího odpadu nebo v obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Dále uvedené informace platí pouze v lenských státech EU: Likvidace baterií a/nebo akumulátor Symbol p eškrtnutého pojízdného kontejneru udává, že baterie nebo akumulátory se musí sbírat a likvidovat odd len od domácího odpadu. Pokud baterie nebo akumulátor obsahují vyšší než ur ené Pb, Hg, Cd hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/ nebo kadmia (Cd), které jsou definovány ve sm rnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pak se pod p eškrtnutým pojízdným kontejnerem objeví chemické zna ky olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd). Ú astí na t íd ném sb ru baterií pom žete zajistit správnou likvidaci výrobk a baterií a pom žete tak zamezit možným negativním dopad m na životní prost edí a zdraví lidí. Bližší informace o programech sb ru a recyklace dostupných ve Vaší zemi získáte u místní samosprávy nebo v obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. P isp jte k ochran životního prost edí!!! Vybité baterie nepat í do popelnice. M žete je odevzdat na sb rném míst vybitých baterií nebo zvláštního odpadu. Podrobnosti získáte u svého místního ú adu. Nepokládejte za ízení na nábytek, který mohou d ti p eklopit a o který se dosp lí mohou opírat, tahat za n j, stát na n m nebo na n j vystupovat. Pokud za ízení spadne, m že zp sobit vážné zran ní nebo dokonce smrt. VÝSTRAHA: Nebezpe í výbuchu, pokud je baterie vym n ná nesprávn. Baterii vym ujte pouze za stejný nebo podobný typ. VAROVÁNÍ: Baterie (instalovaný akumulátor nebo baterie) nevystavujte vysokým teplotám, jako je slune ní sv tlo, ohe a podobn. Místo pro instalaci innosti pro bezpe ný a optimální výkon tohoto za ízení: Nainstalujte za ízení pouze ve vodorovné a stabilní poloze. Nestavte za ízení do blízkosti elektronického za ízení, nap. zesilova e, televizoru atd., zabráníte tak deformaci, poškození, ohni a nesprávné innosti. Nestavte p ímo nahoru na za ízení žádné p edm ty ani p ístroje. Chra te za ízení p ed p ímým slune ním zá ením a nenechávejte jej v blízkosti zdroj silného tepla. Vyvarujte se prašných a vlhkých míst. Vyvarujte se míst s nedostate ným v tráním, která brání odvád ní tepla. Neblokujte v trací otvory po stranách za ízení. Vyvarujte se míst m se silnými vibracemi nebo silnými magnetickými poli. Vyvarujte se nebezpe í úrazu elektrickým proudem a požáru Se sí ovým adaptérem nemanipulujte, když máte mokré ruce. P i odpojování sí ového adaptéru ze zásuvky za n j netahejte. Chytn te jej za zástr ku. Pokud se náhodou na p ístroj vylije voda, ihned odpojte sí ový adaptér a odneste p ístroj do autorizovaného servisního centra. Upozorn ní na kondenzaci vlhkosti Uvnit za ízení m že nastat kondenzace vlhkosti v p ípad, že jej p emístíte ze studeného na teplé místo, po vytopení studené místnosti, nebo p i vysoké vlhkosti. Za ízení nechte uvnit vyschnout nejmén po dobu 2 hodin. Informace o autorském právu Neoprávn né kopírování, vysílání, ve ejné p edvád ní a p j ování disk je zakázáno. Tento produkt je vybaven technologií zabra ující kopírování, jež je chrán na americkými patenty a dalšími právy duševního vlastnictví spole nosti Rovi Corporation. Je zakázáno provád t zp tnou analýzu i rozklad. CS 3

4 Poznámka k výstup m progresivního snímání Zákazníci by si m li uv domit, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou pln kompatibilní s tímto výrobkem a mohou zp sobit zobrazení artefakt v obraze. V p ípad problém s obrazem ve formátu progresivního snímání se 480 nebo 576 ádky se doporu uje, aby uživatel p epnul p ipojení na výstup se standardním rozlišením. Máte-li dotazy, které se týkají kompatibility vašeho televizního p ijíma e se 480p nebo 576p, kontaktujte, prosím, naše st edisko služeb zákazník m. 1.2 Údržba išt ní za ízení Používejte jemný had ík lehce zvlh ený ve slabém istícím roztoku. Nepoužívejte roztoky obsahující alkohol, lihoviny, pavek nebo písek. išt ní disk Pokud se disk zne istí, o ist te jej pomocí isticího had íku. Utírejte disk sm rem od st edu k okraji. Ne ist te jej pohybem v kruzích. Nepoužívejte rozpoušt dla, jako jsou nap. benzol, edidla, komer n dostupné isticí prost edky, mycí prost edky, abrazivní istící roztoky nebo antistatické spreje ur ené pro analogové nahrávky. Manipulace s disky S disky manipulujte tak, aby na povrchu disku neulp ly otisky prst a prach. Nepoužíváte-li disk, skladujte jej vždy v ochranném obalu. Servis Pokud za ízení p estane pracovat, nepokoušejte se problém opravit sami. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti, které by mohl opravit samotný uživatel. Vypn te p ístroj, odpojte sí ový adaptér a obra te se na prodejce nebo autorizované servisní centrum. išt ní diskové o ky Pokud za ízení nepracuje správn ani poté, co jste nahlédli do ásti ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM a do p íslušného oddílu v uživatelské p íru ce, je možné, že je jednotka pro snímání laserového paprsku zne išt na. Obra te se na svého prodejce nebo autorizovaný servis za ú elem prohlídky a vy išt ní jednotky pro snímání laserového paprsku. Kontrola infra erveného signálu Jestliže dálkový ovlada nefunguje správn, lze použitím digitálního fotoaparátu (v etn mobilního telefonu se zabudovaným fotoaparátem) zjistit, zda je infra ervený signál vyza ován. S digitálním fotoaparátem (v etn mobilních telefon se zabudovaným fotoaparátem): Digitální fotoaparát nasm rujte na dálkový ovlada. Stiskn te libovolné tla ítko na dálkovém ovlada i a nahlédn te digitálním fotoaparátem. Pokud se infra ervené sv tlo ve fotoaparát zobrazí, dálkový ovlada je funk ní. 1.3 Dodávané p íslušenství Dálkový ovlada se dv ma bateriemi R03 Sí ový adaptér (BP18-120) AV kabel Návod k obsluze Pr vodce rychlým spušt ním Záru ní list C VÝSTRAHA Nepoužívejte u tohoto p ístroje žádné jiné adaptéry, než dodávaný sí ový adaptér. Nepoužívejte dodávaný sí ový adaptér u žádného jiného za ízení. Nejsme zodpov dní za žádné poškození nebo zran ní zp sobené výše uvedeným nesprávným použitím adaptér. 4 CS

5 1.4 Informace o ochranných známkách Vyrobeno podle licence spole nosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spole nosti Dolby Laboratories. Windows Media a logo Windows a jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spole nosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Vyrobeno s použitím licence podle dále uvedených ísel patent USA: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a další patenty vydané a platné v USA a na celém sv t. DTS-HD, symbol, a DTS-HD a symbol dohromady jsou registrované obchodní známky a DTS-HD Master Audio Essential je obchodní známka spole nosti DTS, Inc. Výrobek v etn softwaru. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Java a všechny známky a loga založených na platform Java jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spole nosti Oracle a/nebo jejích pobo ek. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a v dalších zemích. Kodak a KODAK Picture CD Compatible jsou ochranné známky spole nosti Kodak používané na základ licence. x.v.colour a logo x.v.colour jsou obchodní známky spole nosti Sony Corporation. AVCHD a logo AVCHD jsou obchodní známky spole nosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED jsou obchodní známky, servisní známky nebo certifika ní známky svazu Digital Living Network Alliance. CS DivX, DivX Certified a p idružená loga jsou ochranné známky nebo spole nosti Rovi Corporation nebo jejích pobo ek a jejich používání podléhá p id lení licence. 5

6 Blu-ray Disc, Blu-ray a logo Blu-ray Disc jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. je obchodní známka spole nosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. BD-Live a logo BD-Live jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. BONUSVIEW a logo BONUSVIEW jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. 1.5 Symboly použité v tomto návodu Návod k obsluze Následující symboly jsou vloženy na za átku každé ovládací funkce, aby tak znázornily, na jaký typ média lze jednotlivé funkce použít. Symbol Popis Popis se vztahuje na BD-Video Popis se vztahuje na DVD-Video Popis se vztahuje na audio CD / DTS-CD Popis se vztahuje na DVD-RW/-R a USB flash disk se soubory AVCHD Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk se soubory DivX Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk s MP3 soubory Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk se soubory Windows Media Audio. Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk s JPEG soubory Popis se vztahuje na video soubory na domácím serveru DLNA Popis se vztahuje na hudební soubory na domácím serveru DLNA Popis se vztahuje na fotografické soubory na domácím serveru DLNA 6 CS

7 OBSAH 1. ÚVOD Bezpe nostní opat ení Údržba Dodávané p íslušenství Informace o ochranných známkách Symboly použité v tomto návodu Návod k obsluze P EHLED FUNKCÍ P ední panel Bo ní panel Zadní panel Dálkový ovlada Pr vodce zobrazením na obrazovce P IPOJENÍ HDMI Video / Audio p ipojení Standardní video + standardní audio p ipojení P ipojení k audio systému P ipojení do sít P ipojení sí ového adaptéru NEŽ ZA NETE Vyhledání kanálu / zdroje na televizoru Po áte ní nastavení INFORMACE O P EHRÁVÁNÍ Informace o p ehrávání Pr vodce seznamem soubor Zp sob vkládání disku ZÁKLADNÍ P EHRÁVÁNÍ P ehrávání disku P ehrávání Blu-ray 3D disku P ehrávání USB flash disku P ehrávání videa / hudby / fotografií z DLNA certifikovaných server s domácími médii O DivX a DivX VOD P ehrávání DivX s DivX externími titulky Použití nabídky titulu, disku a rozevírací nabídky SPECIÁLNÍ P EHRÁVÁNÍ Rychloposuv vp ed / rychloposuv zp t Pomalé p ehrávání vp ed P ehrávání krok za krokem Opakované p ehrávání Prezentace Nastavení PiP (BONUSVIEW ) P ehrávání disk BD-Live pomocí internetu Hledání titulu / kapitoly CS 7.9 Hledání stopy (skladby) Hledání podle asu P epínání titulk P epínání zvukové stopy P epínání uhl kamery Redukce šumu Virtuální Surround SEZNAM NASTAVENÍ NASTAVENÍ P ipojení Sít fun-link (HDMI CEC) HDMI Rozlišení obrazu Rodi Zám Aktualizace Softwaru P vodní nastavení ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM SEZNAM JAZYKOVÝCH KÓD TECHNICKÉ ÚDAJE ODMÍTNUTÍ SÍ OVÝCH SLUŽEB D LEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPE NOSTNÍ SD LENÍ PRO 3D TELEVIZORY LICENCE...Konec návodu 7

8 2. P EHLED FUNKCÍ 2.1 P ední panel C Výstraha Nep ipojujte ke vstupu USB žádné jiné za ízení, než jednotku USB flash nebo USB te ku karet. (nap íklad PC, externí HDD, MP3 p ehráva, digitální fotoaparát, klávesnice, myš, apod.) Toto za ízení se automaticky zapne, když do slotu pro vkládání disk vložíte disk. 2.3 Zadní panel Za ízení m žete také zapnout stiskem t chto tla ítek. 1 Okénko infra erveného sníma e 2 LED kontrolka 3 Tla ítko Q (pohotovostní režim/ zapnout) 4 Tla ítko B (p ehrát) 5 Tla ítko C (stop) 6 Tla ítko A (vysunout) Toto za ízení se automaticky p epne do pohotovostního režimu po 25 minutách ne innosti. 2.2 Bo ní panel HDMI OUT konektor 2 LAN koncovka 3 AV OUT konektor 4 OPTICAL konektor 5 DC IN 12V konektor (P ipojte sí ový adaptér do konektoru DC IN a pak do sí ové zásuvky.) C Výstraha Nedotýkejte se vnit ních kolík konektor na zadním panelu. Elektrostatický výboj m že zp sobit trvalé poškození za ízení. Tato jednotka nemá RF modulátor. P i p ipojování jednotky USB flash prove te p ímé p ipojení ke vstupu USB. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel Slot pro vkládání disk 2 USB vstup 8 CS

9 2.4 Dálkový ovlada 23 Tla ítko EJECT A Vložení baterií do dálkového ovlada e Za ízení m žete také zapnout stiskem t chto tla ítek. 1 Tla ítko STANDBY/ON Q 2 Tla ítka ervené / Zelené / Žluté / Modré 3 Tla ítko HOME 4 Tla ítko TOP MENU 5 Tla ítka K / L / s / B 6 Tla ítko MODE 7 Tla ítko E (zp t) 8 Tla ítko B (p ehrát) 9 Tla ítko H (p esko it) 10 Tla ítko C (stop) 11 íselná tla ítka 12 Tla ítko DISPLAY 13 Tla ítko AUDIO 14 Tla ítko SUBTITLE 15 Tla ítko REPEAT 16 Tla ítko CLEAR 17 Tla ítko F (pozastavit) 18 Tla ítko G (p esko it) 19 Tla ítko D (vp ed) 20 Tla ítko RETURN 21 Tla ítko OK 22 Tla ítko POP MENU/MENU CS Vložte 2 baterie typu R03 (1,5 V) a dbejte na správnou polaritu podle vyzna ení uvnit schránky na baterie dálkového ovlada e. C Výstraha Nesprávné použití baterií m že vést k nebezpe ným situacím, jako nap. k vyte ení nebo výbuchu baterií. i te se prosím následujícími pokyny: Nekombinujte alkalické, standardní (zinkouhlíkové) nebo nabíjecí (ni-cad, ni-mh, apod.) baterie. Nemíchejte nové baterie se starými. Nepoužívejte spole n r zné druhy baterií. I když mohou vypadat stejn, jiné baterie mohou mít rozdílné nap tí. Ujist te se, že kladné (+) a záporné (-) póly každé z baterií odpovídají zna kám uvnit schránky na baterie. Vyjm te baterie ze schránky pro baterie, pokud nebudete dálkové ovládání používat déle než jeden m síc. P i likvidaci použitých baterií se i te vládními na ízeními nebo ve ejnými sm rnicemi životního prost edí, které platí ve vaší zemi nebo regionu. Baterie nenabíjejte, nezkratujte, nezah ívejte, nevhazujte do ohn, ani nerozebírejte. 9

10 Použití dálkového ovlada e Pokyny k použití dálkového ovlada e: Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a okénkem infra erveného sníma e na za ízení není žádná p ekážka. Používání dálkového ovlada e m že být nespolehlivé, pokud je okénko infra erveného sníma e tohoto za ízení vystaveno silnému slune nímu zá ení nebo zá ivkovému sv tlu. Dálkové ovlada e pro r zná za ízení se mohou navzájem rušit. Nepoužívejte dálkové ovlada e pro jiná za ízení, která se nacházejí v blízkosti tohoto za ízení. Vym te baterie, pokud zaznamenáte snížení provozního dosahu dálkového ovlada e. Maximální provozní rozsahy od za ízení jsou následující: Dohled: cca. 7 m Ob strany od st edu: cca. 5 m v rozmezí 30 Výše: cca. 5 m v rozmezí 30 Níže: cca. 5 m v rozmezí Pr vodce zobrazením na obrazovce Nabídka Home (domácí) Když za ízení zapnete, automaticky se zobrazí nabídka home (domácí). Jinak stiskn te [HOME]. Disk Disk : Zahájí p ehrávání vloženého disku, zobrazí seznam stop / soubor nebo nabídku filtr médií USB : Zobrazí seznam stop / soubor na p ipojeném USB flash disku nebo nabídku filtr médií Domácí sí : Pro p ístup na server domácí sít (DLNA) Nastavení : Pro p ístup do nabídky nastavení CS

11 Nabídka Nastavení Video výstup Audio výstup Síť HDMI Přehrávání Jiné Poměr Stran TV Progresivní Režim Statický Režim Šířka 16:9 Auto Auto 1 Kategorie 2 Nabídky / Možnosti Zobrazí možnosti pro zvýrazn nou položku nalevo, když je k dispozici. Nabídka P ehrávání B hem p ehrávání stiskn te [MODE] pro zobrazení nabídky p ehrávání. nap íklad) Blu-ray Disc Vyhledávání Zvuk Jazyk Titulků Opakovat Potlačení obrazového šumu Virtual Surround CS 11

12 3. P IPOJENÍ 3.1 HDMI Video / Audio p ipojení ((Podporuje rozlišení až 1080i 1, 1080p 2, 1080p/24 3.) Váš televizor HDMI kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) HDMI IN Není vyžadováno žádné analogové audio p ipojení i: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 25/30 snímk za sekundu p: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 50/60 snímk za sekundu p/24: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 24 snímk za sekundu. Nenaklán jte konektor p i zasunování do HDMI konektoru a ujist te se, že si tvary konektor odpovídají. P i p ipojení zobrazovacího za ízení nekompatibilního s HDCP nebude obraz ádn zobrazován. Pro toto p ipojení použijte HDMI kabel s logem HDMI (certifikovaný HDMI kabel). Pro zajišt ní lepší kompatibility je doporu en vysokorychlostní (High Speed) HDMI kabel (známý jako HDMI kabel kategorie 2). Pro požitek z Blu-ray 3D videa p ipojte toto za ízení do 3D televizoru pomocí 3D kompatibilního HDMI kabelu. 3.2 Standardní video + standardní audio p ipojení (Podporuje rozlišení až 480i/576i.) Váš televizor VIDEO IN L Kabel AV (je sou ástí dodávaného p íslušenství) AUDIO IN R Toto za ízení p ipojte p ímo k televizoru. Jsou-li audio nebo video kabely p ipojeny k videorekordéru, obraz m že být v d sledku systému ochrany proti kopírování zkreslený. 12 CS

13 3.3 P ipojení k audio systému Když m níte p ipojení, musí být všechna za ízení vypnutá. P i vytvá ení spojení s externími za ízeními se podívejte do jejich návodu na další pomoc p i instalaci. Digitální audio p ipojení AV p ijíma / zesilova s optickým vstupním konektorem pro digitální zvuk DIGITAL AUDIO INPUT OPTICAL Optický kabel pro digitální zvuk (není sou ástí dodávaného p íslušenství) HDMI Audio p ipojení AV p ijíma / zesilova s HDMI vstupním konektorem HDMI IN HDMI kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) CS 13

14 Audio výstup z digitálního výstupního (OPTICAL) konektoru Média BD-Video DVD-Video Digitální výstup nastavení Bitový Proud LPCM BD Audio Audio Výstup Audio Výstup Audio Výstup Audio Výstup Režim nastavení HD Mix HD Mix Zdroj zvuku Typ reprodukovaného formátu zvuku závisí na kompatibilit p ipojeného za ízení. Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM Dolby Digital DownMix 2ch DownMix 2ch Dolby Digital Plus LPCM 1 LPCM 2 Dolby TrueHD Dolby Digital DownMix 2ch DownMix 2ch LPCM 3 LPCM 4 DTS DTS DownMix 2ch LPCM DTS-HD DTS DownMix 2ch DownMix 2ch LPCM 1 LPCM 5 LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM DTS DTS DownMix 2ch LPCM LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM DTS-CD DTS DTS DownMix 2ch LPCM AVCHD Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM Audio CD LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM DivX Dolby Digital Dolby Digital Downmix 2ch PCM LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM MP3 MP3 2ch LPCM 2ch LPCM Windows Media Audio WMA 2ch LPCM 2ch LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM DLNA Video MP2 2ch LPCM 2ch LPCM LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM DLNA hudba MP3 / WMA / LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM 1 Pln dekódovaný. 2 Dekódovaný je jen nezávislý podproud. 3 Dekódovaný je proud Dolby TrueHD. 4 Dekódovaný je jen podproud Dolby Digital. 5 Dekódovaný je jen kanálový podproud. P i p ehrávání BD-Video, které obsahuje pouze primární zvuk, bude zvukový výstup stejný jako v p ípad Audio Výstup HD, i když je režim BD Audio Režim nastaven na výstup Audio Výstup Mix. Pokud není p ipojené za ízení kompatibilní se zvukem AAC, bude výstup jako LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení. 14 CS

15 Audio výstup z konektoru HDMI OUT Média BD-Video DVD-Video Digitální výstup nastavení BD Audio Režim nastavení Zdroj zvuku Audio Výstup HD Bitový Proud LPCM Vypnout Audio Výstup Mix Audio Výstup HD Audio Výstup Mix Bez ohledu Typ reprodukovaného formátu zvuku závisí na kompatibilit p ipojeného za ízení. Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Plus Plus Multi LPCM 1 Multi LPCM 2 Ztlumeno Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM 3 Multi LPCM 4 Ztlumeno DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno DTS-HD DTS-HD DTS Multi LPCM 1 Multi LPCM 5 Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno DTS-CD DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno AVCHD Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno Audio CD LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno DivX Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno MP3 MP3 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno Windows Media Audio WMA 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno DLNA Video MP2 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno DLNA hudba MP3 / WMA / LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno 1 Pln dekódovaný. 2 Dekódovaný je jen nezávislý podproud. 3 Dekódovaný je proud Dolby TrueHD. 4 Dekódovaný je jen podproud Dolby Digital. 5 Dekódovaný je jen kanálový podproud. Pokud p ipojené za ízení není kompatibilní se zvukem HDMI BITSTREAM, bude výstup jako multi LPCM nebo 2-channel down-mixed LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení, i když zvolte Bitový Proud v nastavení Výstup audio. Pokud není p ipojené za ízení kompatibilní se zvukem AAC, bude výstup jako LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení. P i p ehrávání BD-Video, které obsahuje pouze primární zvuk, bude zvukový výstup stejný jako v p ípad Audio Výstup HD, i když je režim BD Audio Režim nastaven na výstup Audio Výstup Mix. CS 15

16 3.4 P ipojení do sít P ipojením tohoto za ízení na internet m žete p es internet aktualizovat software, p ehrávat obsah uložený na DLNA serverech s domácími médii nebo mít p ístup ke služb BD-Live. Pro více informací o aktualizaci softwaru viz Aktualizace Softwaru na stran 44. Pro více informací o DLNA, viz P ehrávání videa / hudby / fotografií z DLNA certifikovaných server s domácími médii na stran 27. Pro více informací o BD-Live, viz P ehrávání disk BD-Live pomocí internetu na stran 32. Sí ové za ízení (modem, atd.) Širokopásmový router nebo rozbo ova LAN WAN LAN LAN kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) Internet LAN kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) C Výstraha Aby nedošlo k poškození za ízení, k zásuvce LAN nep ipojujte žádný jiný kabel než LAN kabel. Nep ipojujte váš po íta p ímo do zásuvky LAN tohoto za ízení. Po vytvo ení spojení upravte nezbytná nastavení sít. (Pro nastavení sít viz "P ipojení Sít " na stran 39.) Jestli váš modem nemá funkce routeru, p ipojte router. Jestli váš modem má funkce routeru, ale žádný port není volný, p idejte rozbo ova. Jako router použijte router, který podporuje rozhraní ETHERNET standard 10BASE-T / 100BASE-TX. Pro p ipojení sí ového za ízení použijte stín né sí ové LAN kabely, které zakoupíte v místním obchod. 16 CS

17 3.5 P ipojení sí ového adaptéru Po provedení všech nezbytných p ipojení zapojte sí ový adaptér do konektoru DC IN 12V. Potom sí ový adaptér zapojte do zásuvky. Zásuvka Sí ový adaptér (je sou ástí dodávaného p íslušenství) CS 17

18 4. NEŽ ZA NETE 4.1 Vyhledání kanálu / zdroje na televizoru Po dokon ení všech p ipojení je nutné nalézt kanál (externí vstupní zdroj) na televizoru. 1 Až provedete všechna nezbytná p ipojení, stiskn te [STANDBY/ON Q] pro zapnutí za ízení. 2 Zapn te televizní p ijíma. 3 Stiskn te tla ítko na dálkovém ovlada i televizoru, které zp ístup uje externí vstupní kanál. M že být ozna en SOURCE, AV, AUX nebo SELECT (viz návod vašeho televizoru). 4.2 Po áte ní nastavení Pro dokon ení po áte ního nastavení dodržujte níže uvedené pokyny. 1 Když je zobrazena uvítací obrazovka, použijte [K / L] pro volbu Next, potom stiskn te [OK]. 2 Objeví se obrazovka pro nastavení jazyka. Použijte [K / L / s / B] pro volbu jazyka, potom stiskn te [OK]. Български Čeština Nederlands English Français Deutsch Magyar Language Please select your language for on-screen display. Italiano Polski Romana Русский Slovenčina Español To je správný kanál pro sledování (externí vstupní zdroj). Pokud je televizor p ipojený pomocí HDMI kabelu, m že chvíli trvat, než se zobrazí úvodní obraz. Pokud od zapnutí za ízení ub hl ur itý as, objeví se p i prvním zapnutí za ízení uvítací obrazovka. 3 Objeví se obrazovka Režim rychlého spušt ní. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. 4 Objeví se obrazovka Automatické vyhledávání nejnov jšího softwaru. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. 5 Objeví se obrazovka pro nastavení sít. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. Pokud zvolíte Auto, pro další informace viz Auto na stran 39. Pokud zvolíte Manuální, pro další informace viz Manuáln na stran CS

19 5. INFORMACE O P EHRÁVÁNÍ 5.1 Informace o p ehrávání P ehrávatelné disky a soubory P ehrávatelné disky Blu-ray Disc BD-Video Disk Blu-ray 3D Pouze disky Blu-ray 3D BD-RE (ver. 2.1) (Nahrané ve formátu BDMV) BD-R (ver. 1.1 / 1.2 / 1.3) (Nahrané ve formátu BDMV) (Neuzav ený disk nem že být p ehráván.) DVD-Video DVD-RW (pouze disky uzav ené v režimu video) DVD-R (pouze disky uzav ené v režimu video) CD-DA (audio CD) CD-RW CD-R KODAK Picture CD DTS-CD V d sledku zám rného pokroku formátu Blu-ray Disc podle orgán pro ur ování standard nem že spole nost zaru it p ehrávatelnost budoucích p ípon formátu Blu-ray Disc u tohoto výrobku. Není zaru eno p ehrávání 8 cm disk. P ehrávatelné Média soubory DVD-RW/-R AVCHD USB flash disk P ehrávatelné Za ízení pro tení soubory a data AVCHD, DivX,MP3, WMA, JPEG, komentá picture-in-picture (obraz USB flash disk v obrazu), titulky nebo jiné p íslušenství pro BD- ROM ver. 2 (Profil 2.0 / Profil 1.1) INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX je digitální video formát vytvo ený DivX, LLC, pobo kami spole nosti Rovi Corporation. Toto za ízení je oficiáln certifikované za ízení DivX Certified p ehrávající DivX video. Navštivte stránku divx.com, kde najdete další informace a softwarové nástroje pro konverzi vašich soubor na DivX video. O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované DivX Certified za ízení musí být registrováno, aby p ehrávalo zakoupené filmy ve formátu DivX Video-on-Demand (VOD). Pro získání registra ního kódu nalezn te sekci DivX VOD v menu nastavení vašeho za ízení. Pro více informací o tom jak dokon it registraci jd te na stránku vod.divx.com. Disky obsahující soubory DivX s funkcí p ehrávání DivX GMC (Global Motion Compensation, technika pro kódování scén), což je pomocná funkce DivX, nemohou být na tomto za ízení p ehrávány. DivX MP3 Windows Media Audio BD-RE/-R DVD-RW/-R CD-RW/-R USB flash disk JPEG AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) je formát pro nahrávání a p ehrávání videa s vysokým rozlišením. CS 19

20 Doporu ené specifikace AVCHD Toto za ízení nem že p ehrávat samostatné soubory AVCHD (.m2ts,.mts nebo.m2t) zapsané na DVD nebo zkopírované z USB flash disku. DVD nebo USB flash disk obsahující soubory AVCHD musí mít správný soubor a strukturu složek, které spl ují specifikace formátu AVCHD. Použijte vyhovující za ízení / software AVCHD pro vypálení nebo zkopírování soubor AVCHD na DVD nebo USB flash disk. (Pro více informací viz návod za ízení / softwaru.) DivX P ehrávatelný kodek :DivX 3.x, DivX 4.x, soubor AVI DivX 5.x, DivX 6.x Maximální velikost : 1920 x 1080 p i 60 obrazu snímcích za sekundu Vzorkovací frekvence :16kHz- 48kHz zvuku Typ zvuku : MPEG1 - zvuková vrstva 3 (MP3), MPEG1 - zvuková vrstva 2, Dolby Digital MP3 / WMA Vzorkovací frekvence Konstantní p enosová rychlost JPEG Rozlišení Horní mez Spodní mez Maximální velikost obrazu : 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz : 112 kbps kbps (MP3), 48 kbps kbps (WMA) : x bod (vedlejší vzorkování 4:4:4) x bod (vedlejší vzorkování 4:2:2) : 32 x 32 bod :12MB Omezení po tu složek / soubor Blu-ray Disc, DVD a USB Flash disk 999 složek (skupin) a soubor. CD 255 složek (skupin) a 999 stop / soubor. Výstraha / Poznámka pro USB Flash disk C Výstraha Spole nost FUNAI není zodpov dná, pokud není USB flash disk podporován, ani není zodpov dná za poškození nebo ztrátu dat z USB flash disku. Nepokoušejte se otevírat nebo upravovat USB flash disk. Plochy zásuvky se nedotýkejte prsty ani žádnými kovovými p edm ty. Toto za ízení podporuje USB flash disk se systémem soubor FAT16 / FAT32. Toto za ízení nepodporuje systém soubor NTFS. Toto za ízení nemusí p e íst USB flash disky zformátované na po íta i. V takovém p ípad p eformátujte USB flash disky v tomto za ízení a zkuste to znovu. Pokud nepoužíváte USB flash disky, ponechejte je v jejich pouzdrech. N které USB flash disky nemusí s tímto za ízením pracovat. Tato jednotka podporuje tení karet SD prost ednictvím USB te ky karet (není sou ástí p íslušenství). - itelné karty : Pam ová SD karta (8 MB - 2 GB) minisd karta (16 MB - 2 GB) microsd karta (256 MB - 2 GB) Pam ová SDHC karta (4 GB - 32 GB) minisdhc Card (4 GB - 8 GB) microsdhc karta (4 GB - 16 GB) - itelné soubory : AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG V závislosti na USB te ce karet nemusí být p ipojená karta nebo za ízení detekovány. 20 CS

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

TechniSat DVB-S. Krátký návod. DigiCorder Série HD

TechniSat DVB-S. Krátký návod. DigiCorder Série HD Krátký návod TechniSat DVB-S DigiCorder Série HD CZ Váš p ístroj je ozna en symbolem CE a vyhovuje všem p íslušným normám EU. P edm t zm ny a tiskové chyby. Správn jako 02/09 TechniSat a DigiCorder HD

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 Instalace...6 Aktivace...6 Konfigurace produktu...7 Odinstalace

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

LED TV VIERA TX 43CX740E

LED TV VIERA TX 43CX740E Ploché televizory VIERA LED a LCD televizory VIERA LED TV VIERA TX 43CX740E Displej Panel 4K ULTRA HD IPS LED Bright Panel Super Bright IPS Panel Rozlišení obrazovky 3,840 (W) x 2,160 (H) Technologie Wide

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více