B4-M500 B4-M501 B4-M502

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B4-M500 B4-M501 B4-M502"

Transkript

1 Stylový Blu-ray Disc p ehráva B4-M500 B4-M501 B4-M502 Návod k obsluze Pro použití uživatelem: Pe liv si p e t te íslo modelu a výrobní íslo na zadní stran za ízení a tyto informace si zapište níže. Uschovejte si tyto informace pro budoucí použití. Model. Sériové.

2 1. ÚVOD 1.1 Bezpe nostní opat ení VAROVÁNÍ: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPE Í VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO P ÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPE Í ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRA UJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNIT NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVOVAT. OPRAVY SV TE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍK M. Na zadní nebo spodní stran sk ín je umíst na d ležitá poznámka a jmenovitý výkon. Ochrana p ed laserem Tento p ístroj je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK T ÍDY 1. Toto za ízení používá laser. Sejmout kryt nebo opravovat toto za ízení smí pouze kvalifikovaný servisní personál, jinak hrozí nebezpe í poran ní o í. VÝSTRAHA: POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVK, NASTAVENÍ NEBO PROVÁD NÍ POSTUP JINÝCH NEŽ T CH, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY, M ŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPE NÉMU ZÁ ENÍ. VÝSTRAHA: P I OTEV ENÍ LASEROVÉ ZÁ ENÍ T ÍDY 2. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. UMÍST NÍ: UVNIT, V BLÍZKOSTI MECHANISMU DISKOVÉ JEDNOTKY. Napájení Sí ové napájení je p ipojeno a p ístroj je pod nap tím, když je sí ový adaptér zapojený do zásuvky V~, Hz. Pro ovládání za ízení stiskn te [Q (pohotovostní režim/zapnout)]. VAROVÁNÍ: UVNIT JSOU DÍLY POD NAP TÍM. NEODSTRA UJTE JAKÉKOLIV ŠROUBY. VÝSTRAHA 1 Nepokoušejte se otvírat sk í. Uvnit nejsou žádné díly, které m žete opravit. Veškeré opravy sv te kvalifikovaným servisním pracovník m. Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozor uje uživatele na p ítomnost neizolovaného nebezpe ného nap tí pod krytem za ízení, které m že být dost vysoké na to, aby bylo schopno zp sobit osobám úraz elektrickým proudem. Vyk i ník v rovnostranném trojúhelníku upozor uje uživatele na p ítomnost d ležitých pokyn k obsluze a údržb v materiálech p iložených k p ístroji. Symbol pro výrobek CLASS II (s dvojitou izolací) 2 Št rbiny a otvory ve sk íni dole a po stranách jsou ur eny k v trání. Slouží k zajišt ní spolehlivého chodu za ízení a k jeho ochran p ed p eh átím. Tyto otvory se nesmí blokovat nebo zakrývat. Vyvarujte se umíst ní za ízení do uzav ených prostor, nap. do knihovny, pokud není zajišt no vhodné v trání. 3 Nedávejte za ízení do blízkosti radiátor a jiných zdroj tepla. 4 Vyvarujte se použití p ístroje v blízkosti silných magnetických polí. 5 Št rbinami nebo otvory ve sk íni nevkládejte do za ízení p edm ty jakéhokoliv druhu, mohly by se dotknout díl pod nap tím nebo díly zkratovat, což by m lo za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 6 Zabra te požáru a úrazu elektrickým proudem tím, že nebudete vystavovat p ístroj kapající nebo tekoucí vod ; nestavte na n j žádné p edm ty napln né kapalinou, jako jsou nap. vázy s kv tinami. 7 Nestavte za ízení svisle. Používejte jej pouze ve vodorovné poloze (na plocho). 8 Tento výrobek je v pohotovostním režimu, když je vypnutý a sí ový adaptér je zapojený. Pro úplné vypnutí p ístroje musíte odpojit sí ový adaptér ze zásuvky. 9 Na za ízení neumis ujte žádné ho lavé p edm ty (sví ky atd.). 10 P ed p enášením p ístroje se ujist te, že jsou vyjmutá všechna média, a odpojte sí ový adaptér od zásuvky. 11 Pokud objevíte závadu nebo nebudete za ízení používat, odpojte p ívodní kabel ze zásuvky a tím dojde k úplnému vypnutí za ízení. 12 P ívodní kabel by m l být dostupný. 13 P e t te si pokyny v p íru ce, abyste se ujistili o správné a bezpe né instalaci a propojení za ízení s multimediálními systémy. 14 Kolem v tracích otvor p ístroje ponechte volnou vzdálenost 20 cm. 2 CS

3 POZNÁMKA K RECYKLACI Obalové materiály tohoto výrobku jsou recyklovatelné a je možné je znovu použít. Všechny materiály likvidujte, prosím, v souladu s místními p edpisy o recyklaci. Tento výrobek se skládá z materiál, které mohou být recyklovány a znovu použity v p ípad, že budou demontovány specializovanou firmou. Dále uvedené informace se týkají pouze lenských stát EU: Pokud je na výrobku tento symbol (p eškrtnutý kontejner), znamená to, že s výrobkem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku pom žete zamezit možným negativním dopad m na životní prost edí a zdraví lidí, což by jinak mohla zp sobit nesprávná manipulace s odpadem z tohoto výrobku. Bližší informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místní samosprávy, v za ízení pro sb r domácího odpadu nebo v obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Dále uvedené informace platí pouze v lenských státech EU: Likvidace baterií a/nebo akumulátor Symbol p eškrtnutého pojízdného kontejneru udává, že baterie nebo akumulátory se musí sbírat a likvidovat odd len od domácího odpadu. Pokud baterie nebo akumulátor obsahují vyšší než ur ené Pb, Hg, Cd hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/ nebo kadmia (Cd), které jsou definovány ve sm rnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pak se pod p eškrtnutým pojízdným kontejnerem objeví chemické zna ky olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd). Ú astí na t íd ném sb ru baterií pom žete zajistit správnou likvidaci výrobk a baterií a pom žete tak zamezit možným negativním dopad m na životní prost edí a zdraví lidí. Bližší informace o programech sb ru a recyklace dostupných ve Vaší zemi získáte u místní samosprávy nebo v obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. P isp jte k ochran životního prost edí!!! Vybité baterie nepat í do popelnice. M žete je odevzdat na sb rném míst vybitých baterií nebo zvláštního odpadu. Podrobnosti získáte u svého místního ú adu. Nepokládejte za ízení na nábytek, který mohou d ti p eklopit a o který se dosp lí mohou opírat, tahat za n j, stát na n m nebo na n j vystupovat. Pokud za ízení spadne, m že zp sobit vážné zran ní nebo dokonce smrt. VÝSTRAHA: Nebezpe í výbuchu, pokud je baterie vym n ná nesprávn. Baterii vym ujte pouze za stejný nebo podobný typ. VAROVÁNÍ: Baterie (instalovaný akumulátor nebo baterie) nevystavujte vysokým teplotám, jako je slune ní sv tlo, ohe a podobn. Místo pro instalaci innosti pro bezpe ný a optimální výkon tohoto za ízení: Nainstalujte za ízení pouze ve vodorovné a stabilní poloze. Nestavte za ízení do blízkosti elektronického za ízení, nap. zesilova e, televizoru atd., zabráníte tak deformaci, poškození, ohni a nesprávné innosti. Nestavte p ímo nahoru na za ízení žádné p edm ty ani p ístroje. Chra te za ízení p ed p ímým slune ním zá ením a nenechávejte jej v blízkosti zdroj silného tepla. Vyvarujte se prašných a vlhkých míst. Vyvarujte se míst s nedostate ným v tráním, která brání odvád ní tepla. Neblokujte v trací otvory po stranách za ízení. Vyvarujte se míst m se silnými vibracemi nebo silnými magnetickými poli. Vyvarujte se nebezpe í úrazu elektrickým proudem a požáru Se sí ovým adaptérem nemanipulujte, když máte mokré ruce. P i odpojování sí ového adaptéru ze zásuvky za n j netahejte. Chytn te jej za zástr ku. Pokud se náhodou na p ístroj vylije voda, ihned odpojte sí ový adaptér a odneste p ístroj do autorizovaného servisního centra. Upozorn ní na kondenzaci vlhkosti Uvnit za ízení m že nastat kondenzace vlhkosti v p ípad, že jej p emístíte ze studeného na teplé místo, po vytopení studené místnosti, nebo p i vysoké vlhkosti. Za ízení nechte uvnit vyschnout nejmén po dobu 2 hodin. Informace o autorském právu Neoprávn né kopírování, vysílání, ve ejné p edvád ní a p j ování disk je zakázáno. Tento produkt je vybaven technologií zabra ující kopírování, jež je chrán na americkými patenty a dalšími právy duševního vlastnictví spole nosti Rovi Corporation. Je zakázáno provád t zp tnou analýzu i rozklad. CS 3

4 Poznámka k výstup m progresivního snímání Zákazníci by si m li uv domit, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou pln kompatibilní s tímto výrobkem a mohou zp sobit zobrazení artefakt v obraze. V p ípad problém s obrazem ve formátu progresivního snímání se 480 nebo 576 ádky se doporu uje, aby uživatel p epnul p ipojení na výstup se standardním rozlišením. Máte-li dotazy, které se týkají kompatibility vašeho televizního p ijíma e se 480p nebo 576p, kontaktujte, prosím, naše st edisko služeb zákazník m. 1.2 Údržba išt ní za ízení Používejte jemný had ík lehce zvlh ený ve slabém istícím roztoku. Nepoužívejte roztoky obsahující alkohol, lihoviny, pavek nebo písek. išt ní disk Pokud se disk zne istí, o ist te jej pomocí isticího had íku. Utírejte disk sm rem od st edu k okraji. Ne ist te jej pohybem v kruzích. Nepoužívejte rozpoušt dla, jako jsou nap. benzol, edidla, komer n dostupné isticí prost edky, mycí prost edky, abrazivní istící roztoky nebo antistatické spreje ur ené pro analogové nahrávky. Manipulace s disky S disky manipulujte tak, aby na povrchu disku neulp ly otisky prst a prach. Nepoužíváte-li disk, skladujte jej vždy v ochranném obalu. Servis Pokud za ízení p estane pracovat, nepokoušejte se problém opravit sami. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti, které by mohl opravit samotný uživatel. Vypn te p ístroj, odpojte sí ový adaptér a obra te se na prodejce nebo autorizované servisní centrum. išt ní diskové o ky Pokud za ízení nepracuje správn ani poté, co jste nahlédli do ásti ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM a do p íslušného oddílu v uživatelské p íru ce, je možné, že je jednotka pro snímání laserového paprsku zne išt na. Obra te se na svého prodejce nebo autorizovaný servis za ú elem prohlídky a vy išt ní jednotky pro snímání laserového paprsku. Kontrola infra erveného signálu Jestliže dálkový ovlada nefunguje správn, lze použitím digitálního fotoaparátu (v etn mobilního telefonu se zabudovaným fotoaparátem) zjistit, zda je infra ervený signál vyza ován. S digitálním fotoaparátem (v etn mobilních telefon se zabudovaným fotoaparátem): Digitální fotoaparát nasm rujte na dálkový ovlada. Stiskn te libovolné tla ítko na dálkovém ovlada i a nahlédn te digitálním fotoaparátem. Pokud se infra ervené sv tlo ve fotoaparát zobrazí, dálkový ovlada je funk ní. 1.3 Dodávané p íslušenství Dálkový ovlada se dv ma bateriemi R03 Sí ový adaptér (BP18-120) AV kabel Návod k obsluze Pr vodce rychlým spušt ním Záru ní list C VÝSTRAHA Nepoužívejte u tohoto p ístroje žádné jiné adaptéry, než dodávaný sí ový adaptér. Nepoužívejte dodávaný sí ový adaptér u žádného jiného za ízení. Nejsme zodpov dní za žádné poškození nebo zran ní zp sobené výše uvedeným nesprávným použitím adaptér. 4 CS

5 1.4 Informace o ochranných známkách Vyrobeno podle licence spole nosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spole nosti Dolby Laboratories. Windows Media a logo Windows a jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spole nosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Vyrobeno s použitím licence podle dále uvedených ísel patent USA: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a další patenty vydané a platné v USA a na celém sv t. DTS-HD, symbol, a DTS-HD a symbol dohromady jsou registrované obchodní známky a DTS-HD Master Audio Essential je obchodní známka spole nosti DTS, Inc. Výrobek v etn softwaru. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Java a všechny známky a loga založených na platform Java jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spole nosti Oracle a/nebo jejích pobo ek. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a v dalších zemích. Kodak a KODAK Picture CD Compatible jsou ochranné známky spole nosti Kodak používané na základ licence. x.v.colour a logo x.v.colour jsou obchodní známky spole nosti Sony Corporation. AVCHD a logo AVCHD jsou obchodní známky spole nosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED jsou obchodní známky, servisní známky nebo certifika ní známky svazu Digital Living Network Alliance. CS DivX, DivX Certified a p idružená loga jsou ochranné známky nebo spole nosti Rovi Corporation nebo jejích pobo ek a jejich používání podléhá p id lení licence. 5

6 Blu-ray Disc, Blu-ray a logo Blu-ray Disc jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. je obchodní známka spole nosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. BD-Live a logo BD-Live jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. BONUSVIEW a logo BONUSVIEW jsou obchodní známky asociace Blu-ray Disc Association. 1.5 Symboly použité v tomto návodu Návod k obsluze Následující symboly jsou vloženy na za átku každé ovládací funkce, aby tak znázornily, na jaký typ média lze jednotlivé funkce použít. Symbol Popis Popis se vztahuje na BD-Video Popis se vztahuje na DVD-Video Popis se vztahuje na audio CD / DTS-CD Popis se vztahuje na DVD-RW/-R a USB flash disk se soubory AVCHD Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk se soubory DivX Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk s MP3 soubory Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk se soubory Windows Media Audio. Popis se vztahuje na BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R a USB flash disk s JPEG soubory Popis se vztahuje na video soubory na domácím serveru DLNA Popis se vztahuje na hudební soubory na domácím serveru DLNA Popis se vztahuje na fotografické soubory na domácím serveru DLNA 6 CS

7 OBSAH 1. ÚVOD Bezpe nostní opat ení Údržba Dodávané p íslušenství Informace o ochranných známkách Symboly použité v tomto návodu Návod k obsluze P EHLED FUNKCÍ P ední panel Bo ní panel Zadní panel Dálkový ovlada Pr vodce zobrazením na obrazovce P IPOJENÍ HDMI Video / Audio p ipojení Standardní video + standardní audio p ipojení P ipojení k audio systému P ipojení do sít P ipojení sí ového adaptéru NEŽ ZA NETE Vyhledání kanálu / zdroje na televizoru Po áte ní nastavení INFORMACE O P EHRÁVÁNÍ Informace o p ehrávání Pr vodce seznamem soubor Zp sob vkládání disku ZÁKLADNÍ P EHRÁVÁNÍ P ehrávání disku P ehrávání Blu-ray 3D disku P ehrávání USB flash disku P ehrávání videa / hudby / fotografií z DLNA certifikovaných server s domácími médii O DivX a DivX VOD P ehrávání DivX s DivX externími titulky Použití nabídky titulu, disku a rozevírací nabídky SPECIÁLNÍ P EHRÁVÁNÍ Rychloposuv vp ed / rychloposuv zp t Pomalé p ehrávání vp ed P ehrávání krok za krokem Opakované p ehrávání Prezentace Nastavení PiP (BONUSVIEW ) P ehrávání disk BD-Live pomocí internetu Hledání titulu / kapitoly CS 7.9 Hledání stopy (skladby) Hledání podle asu P epínání titulk P epínání zvukové stopy P epínání uhl kamery Redukce šumu Virtuální Surround SEZNAM NASTAVENÍ NASTAVENÍ P ipojení Sít fun-link (HDMI CEC) HDMI Rozlišení obrazu Rodi Zám Aktualizace Softwaru P vodní nastavení ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM SEZNAM JAZYKOVÝCH KÓD TECHNICKÉ ÚDAJE ODMÍTNUTÍ SÍ OVÝCH SLUŽEB D LEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPE NOSTNÍ SD LENÍ PRO 3D TELEVIZORY LICENCE...Konec návodu 7

8 2. P EHLED FUNKCÍ 2.1 P ední panel C Výstraha Nep ipojujte ke vstupu USB žádné jiné za ízení, než jednotku USB flash nebo USB te ku karet. (nap íklad PC, externí HDD, MP3 p ehráva, digitální fotoaparát, klávesnice, myš, apod.) Toto za ízení se automaticky zapne, když do slotu pro vkládání disk vložíte disk. 2.3 Zadní panel Za ízení m žete také zapnout stiskem t chto tla ítek. 1 Okénko infra erveného sníma e 2 LED kontrolka 3 Tla ítko Q (pohotovostní režim/ zapnout) 4 Tla ítko B (p ehrát) 5 Tla ítko C (stop) 6 Tla ítko A (vysunout) Toto za ízení se automaticky p epne do pohotovostního režimu po 25 minutách ne innosti. 2.2 Bo ní panel HDMI OUT konektor 2 LAN koncovka 3 AV OUT konektor 4 OPTICAL konektor 5 DC IN 12V konektor (P ipojte sí ový adaptér do konektoru DC IN a pak do sí ové zásuvky.) C Výstraha Nedotýkejte se vnit ních kolík konektor na zadním panelu. Elektrostatický výboj m že zp sobit trvalé poškození za ízení. Tato jednotka nemá RF modulátor. P i p ipojování jednotky USB flash prove te p ímé p ipojení ke vstupu USB. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel Slot pro vkládání disk 2 USB vstup 8 CS

9 2.4 Dálkový ovlada 23 Tla ítko EJECT A Vložení baterií do dálkového ovlada e Za ízení m žete také zapnout stiskem t chto tla ítek. 1 Tla ítko STANDBY/ON Q 2 Tla ítka ervené / Zelené / Žluté / Modré 3 Tla ítko HOME 4 Tla ítko TOP MENU 5 Tla ítka K / L / s / B 6 Tla ítko MODE 7 Tla ítko E (zp t) 8 Tla ítko B (p ehrát) 9 Tla ítko H (p esko it) 10 Tla ítko C (stop) 11 íselná tla ítka 12 Tla ítko DISPLAY 13 Tla ítko AUDIO 14 Tla ítko SUBTITLE 15 Tla ítko REPEAT 16 Tla ítko CLEAR 17 Tla ítko F (pozastavit) 18 Tla ítko G (p esko it) 19 Tla ítko D (vp ed) 20 Tla ítko RETURN 21 Tla ítko OK 22 Tla ítko POP MENU/MENU CS Vložte 2 baterie typu R03 (1,5 V) a dbejte na správnou polaritu podle vyzna ení uvnit schránky na baterie dálkového ovlada e. C Výstraha Nesprávné použití baterií m že vést k nebezpe ným situacím, jako nap. k vyte ení nebo výbuchu baterií. i te se prosím následujícími pokyny: Nekombinujte alkalické, standardní (zinkouhlíkové) nebo nabíjecí (ni-cad, ni-mh, apod.) baterie. Nemíchejte nové baterie se starými. Nepoužívejte spole n r zné druhy baterií. I když mohou vypadat stejn, jiné baterie mohou mít rozdílné nap tí. Ujist te se, že kladné (+) a záporné (-) póly každé z baterií odpovídají zna kám uvnit schránky na baterie. Vyjm te baterie ze schránky pro baterie, pokud nebudete dálkové ovládání používat déle než jeden m síc. P i likvidaci použitých baterií se i te vládními na ízeními nebo ve ejnými sm rnicemi životního prost edí, které platí ve vaší zemi nebo regionu. Baterie nenabíjejte, nezkratujte, nezah ívejte, nevhazujte do ohn, ani nerozebírejte. 9

10 Použití dálkového ovlada e Pokyny k použití dálkového ovlada e: Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a okénkem infra erveného sníma e na za ízení není žádná p ekážka. Používání dálkového ovlada e m že být nespolehlivé, pokud je okénko infra erveného sníma e tohoto za ízení vystaveno silnému slune nímu zá ení nebo zá ivkovému sv tlu. Dálkové ovlada e pro r zná za ízení se mohou navzájem rušit. Nepoužívejte dálkové ovlada e pro jiná za ízení, která se nacházejí v blízkosti tohoto za ízení. Vym te baterie, pokud zaznamenáte snížení provozního dosahu dálkového ovlada e. Maximální provozní rozsahy od za ízení jsou následující: Dohled: cca. 7 m Ob strany od st edu: cca. 5 m v rozmezí 30 Výše: cca. 5 m v rozmezí 30 Níže: cca. 5 m v rozmezí Pr vodce zobrazením na obrazovce Nabídka Home (domácí) Když za ízení zapnete, automaticky se zobrazí nabídka home (domácí). Jinak stiskn te [HOME]. Disk Disk : Zahájí p ehrávání vloženého disku, zobrazí seznam stop / soubor nebo nabídku filtr médií USB : Zobrazí seznam stop / soubor na p ipojeném USB flash disku nebo nabídku filtr médií Domácí sí : Pro p ístup na server domácí sít (DLNA) Nastavení : Pro p ístup do nabídky nastavení CS

11 Nabídka Nastavení Video výstup Audio výstup Síť HDMI Přehrávání Jiné Poměr Stran TV Progresivní Režim Statický Režim Šířka 16:9 Auto Auto 1 Kategorie 2 Nabídky / Možnosti Zobrazí možnosti pro zvýrazn nou položku nalevo, když je k dispozici. Nabídka P ehrávání B hem p ehrávání stiskn te [MODE] pro zobrazení nabídky p ehrávání. nap íklad) Blu-ray Disc Vyhledávání Zvuk Jazyk Titulků Opakovat Potlačení obrazového šumu Virtual Surround CS 11

12 3. P IPOJENÍ 3.1 HDMI Video / Audio p ipojení ((Podporuje rozlišení až 1080i 1, 1080p 2, 1080p/24 3.) Váš televizor HDMI kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) HDMI IN Není vyžadováno žádné analogové audio p ipojení i: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 25/30 snímk za sekundu p: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 50/60 snímk za sekundu p/24: Výstupy video data s obnovovacím kmito tem 24 snímk za sekundu. Nenaklán jte konektor p i zasunování do HDMI konektoru a ujist te se, že si tvary konektor odpovídají. P i p ipojení zobrazovacího za ízení nekompatibilního s HDCP nebude obraz ádn zobrazován. Pro toto p ipojení použijte HDMI kabel s logem HDMI (certifikovaný HDMI kabel). Pro zajišt ní lepší kompatibility je doporu en vysokorychlostní (High Speed) HDMI kabel (známý jako HDMI kabel kategorie 2). Pro požitek z Blu-ray 3D videa p ipojte toto za ízení do 3D televizoru pomocí 3D kompatibilního HDMI kabelu. 3.2 Standardní video + standardní audio p ipojení (Podporuje rozlišení až 480i/576i.) Váš televizor VIDEO IN L Kabel AV (je sou ástí dodávaného p íslušenství) AUDIO IN R Toto za ízení p ipojte p ímo k televizoru. Jsou-li audio nebo video kabely p ipojeny k videorekordéru, obraz m že být v d sledku systému ochrany proti kopírování zkreslený. 12 CS

13 3.3 P ipojení k audio systému Když m níte p ipojení, musí být všechna za ízení vypnutá. P i vytvá ení spojení s externími za ízeními se podívejte do jejich návodu na další pomoc p i instalaci. Digitální audio p ipojení AV p ijíma / zesilova s optickým vstupním konektorem pro digitální zvuk DIGITAL AUDIO INPUT OPTICAL Optický kabel pro digitální zvuk (není sou ástí dodávaného p íslušenství) HDMI Audio p ipojení AV p ijíma / zesilova s HDMI vstupním konektorem HDMI IN HDMI kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) CS 13

14 Audio výstup z digitálního výstupního (OPTICAL) konektoru Média BD-Video DVD-Video Digitální výstup nastavení Bitový Proud LPCM BD Audio Audio Výstup Audio Výstup Audio Výstup Audio Výstup Režim nastavení HD Mix HD Mix Zdroj zvuku Typ reprodukovaného formátu zvuku závisí na kompatibilit p ipojeného za ízení. Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM Dolby Digital DownMix 2ch DownMix 2ch Dolby Digital Plus LPCM 1 LPCM 2 Dolby TrueHD Dolby Digital DownMix 2ch DownMix 2ch LPCM 3 LPCM 4 DTS DTS DownMix 2ch LPCM DTS-HD DTS DownMix 2ch DownMix 2ch LPCM 1 LPCM 5 LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM DTS DTS DownMix 2ch LPCM LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM DTS-CD DTS DTS DownMix 2ch LPCM AVCHD Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM Audio CD LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM DivX Dolby Digital Dolby Digital Downmix 2ch PCM LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM MP3 MP3 2ch LPCM 2ch LPCM Windows Media Audio WMA 2ch LPCM 2ch LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2ch LPCM DLNA Video MP2 2ch LPCM 2ch LPCM LPCM DownMix 2ch LPCM DownMix 2ch LPCM DLNA hudba MP3 / WMA / LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM 1 Pln dekódovaný. 2 Dekódovaný je jen nezávislý podproud. 3 Dekódovaný je proud Dolby TrueHD. 4 Dekódovaný je jen podproud Dolby Digital. 5 Dekódovaný je jen kanálový podproud. P i p ehrávání BD-Video, které obsahuje pouze primární zvuk, bude zvukový výstup stejný jako v p ípad Audio Výstup HD, i když je režim BD Audio Režim nastaven na výstup Audio Výstup Mix. Pokud není p ipojené za ízení kompatibilní se zvukem AAC, bude výstup jako LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení. 14 CS

15 Audio výstup z konektoru HDMI OUT Média BD-Video DVD-Video Digitální výstup nastavení BD Audio Režim nastavení Zdroj zvuku Audio Výstup HD Bitový Proud LPCM Vypnout Audio Výstup Mix Audio Výstup HD Audio Výstup Mix Bez ohledu Typ reprodukovaného formátu zvuku závisí na kompatibilit p ipojeného za ízení. Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Plus Plus Multi LPCM 1 Multi LPCM 2 Ztlumeno Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM 3 Multi LPCM 4 Ztlumeno DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno DTS-HD DTS-HD DTS Multi LPCM 1 Multi LPCM 5 Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno DTS-CD DTS DTS Multi LPCM Ztlumeno AVCHD Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno Audio CD LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno DivX Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno MP3 MP3 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno Windows Media Audio WMA 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Ztlumeno DLNA Video MP2 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno LPCM Multi LPCM Multi LPCM Ztlumeno DLNA hudba MP3 / WMA / LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM Ztlumeno 1 Pln dekódovaný. 2 Dekódovaný je jen nezávislý podproud. 3 Dekódovaný je proud Dolby TrueHD. 4 Dekódovaný je jen podproud Dolby Digital. 5 Dekódovaný je jen kanálový podproud. Pokud p ipojené za ízení není kompatibilní se zvukem HDMI BITSTREAM, bude výstup jako multi LPCM nebo 2-channel down-mixed LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení, i když zvolte Bitový Proud v nastavení Výstup audio. Pokud není p ipojené za ízení kompatibilní se zvukem AAC, bude výstup jako LPCM záviset na výkonu p ipojeného za ízení. P i p ehrávání BD-Video, které obsahuje pouze primární zvuk, bude zvukový výstup stejný jako v p ípad Audio Výstup HD, i když je režim BD Audio Režim nastaven na výstup Audio Výstup Mix. CS 15

16 3.4 P ipojení do sít P ipojením tohoto za ízení na internet m žete p es internet aktualizovat software, p ehrávat obsah uložený na DLNA serverech s domácími médii nebo mít p ístup ke služb BD-Live. Pro více informací o aktualizaci softwaru viz Aktualizace Softwaru na stran 44. Pro více informací o DLNA, viz P ehrávání videa / hudby / fotografií z DLNA certifikovaných server s domácími médii na stran 27. Pro více informací o BD-Live, viz P ehrávání disk BD-Live pomocí internetu na stran 32. Sí ové za ízení (modem, atd.) Širokopásmový router nebo rozbo ova LAN WAN LAN LAN kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) Internet LAN kabel (není sou ástí dodávaného p íslušenství) C Výstraha Aby nedošlo k poškození za ízení, k zásuvce LAN nep ipojujte žádný jiný kabel než LAN kabel. Nep ipojujte váš po íta p ímo do zásuvky LAN tohoto za ízení. Po vytvo ení spojení upravte nezbytná nastavení sít. (Pro nastavení sít viz "P ipojení Sít " na stran 39.) Jestli váš modem nemá funkce routeru, p ipojte router. Jestli váš modem má funkce routeru, ale žádný port není volný, p idejte rozbo ova. Jako router použijte router, který podporuje rozhraní ETHERNET standard 10BASE-T / 100BASE-TX. Pro p ipojení sí ového za ízení použijte stín né sí ové LAN kabely, které zakoupíte v místním obchod. 16 CS

17 3.5 P ipojení sí ového adaptéru Po provedení všech nezbytných p ipojení zapojte sí ový adaptér do konektoru DC IN 12V. Potom sí ový adaptér zapojte do zásuvky. Zásuvka Sí ový adaptér (je sou ástí dodávaného p íslušenství) CS 17

18 4. NEŽ ZA NETE 4.1 Vyhledání kanálu / zdroje na televizoru Po dokon ení všech p ipojení je nutné nalézt kanál (externí vstupní zdroj) na televizoru. 1 Až provedete všechna nezbytná p ipojení, stiskn te [STANDBY/ON Q] pro zapnutí za ízení. 2 Zapn te televizní p ijíma. 3 Stiskn te tla ítko na dálkovém ovlada i televizoru, které zp ístup uje externí vstupní kanál. M že být ozna en SOURCE, AV, AUX nebo SELECT (viz návod vašeho televizoru). 4.2 Po áte ní nastavení Pro dokon ení po áte ního nastavení dodržujte níže uvedené pokyny. 1 Když je zobrazena uvítací obrazovka, použijte [K / L] pro volbu Next, potom stiskn te [OK]. 2 Objeví se obrazovka pro nastavení jazyka. Použijte [K / L / s / B] pro volbu jazyka, potom stiskn te [OK]. Български Čeština Nederlands English Français Deutsch Magyar Language Please select your language for on-screen display. Italiano Polski Romana Русский Slovenčina Español To je správný kanál pro sledování (externí vstupní zdroj). Pokud je televizor p ipojený pomocí HDMI kabelu, m že chvíli trvat, než se zobrazí úvodní obraz. Pokud od zapnutí za ízení ub hl ur itý as, objeví se p i prvním zapnutí za ízení uvítací obrazovka. 3 Objeví se obrazovka Režim rychlého spušt ní. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. 4 Objeví se obrazovka Automatické vyhledávání nejnov jšího softwaru. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. 5 Objeví se obrazovka pro nastavení sít. Použijte [K / L] pro volbu požadovaného režimu, potom stiskn te [OK]. Pokud zvolíte Auto, pro další informace viz Auto na stran 39. Pokud zvolíte Manuální, pro další informace viz Manuáln na stran CS

19 5. INFORMACE O P EHRÁVÁNÍ 5.1 Informace o p ehrávání P ehrávatelné disky a soubory P ehrávatelné disky Blu-ray Disc BD-Video Disk Blu-ray 3D Pouze disky Blu-ray 3D BD-RE (ver. 2.1) (Nahrané ve formátu BDMV) BD-R (ver. 1.1 / 1.2 / 1.3) (Nahrané ve formátu BDMV) (Neuzav ený disk nem že být p ehráván.) DVD-Video DVD-RW (pouze disky uzav ené v režimu video) DVD-R (pouze disky uzav ené v režimu video) CD-DA (audio CD) CD-RW CD-R KODAK Picture CD DTS-CD V d sledku zám rného pokroku formátu Blu-ray Disc podle orgán pro ur ování standard nem že spole nost zaru it p ehrávatelnost budoucích p ípon formátu Blu-ray Disc u tohoto výrobku. Není zaru eno p ehrávání 8 cm disk. P ehrávatelné Média soubory DVD-RW/-R AVCHD USB flash disk P ehrávatelné Za ízení pro tení soubory a data AVCHD, DivX,MP3, WMA, JPEG, komentá picture-in-picture (obraz USB flash disk v obrazu), titulky nebo jiné p íslušenství pro BD- ROM ver. 2 (Profil 2.0 / Profil 1.1) INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX je digitální video formát vytvo ený DivX, LLC, pobo kami spole nosti Rovi Corporation. Toto za ízení je oficiáln certifikované za ízení DivX Certified p ehrávající DivX video. Navštivte stránku divx.com, kde najdete další informace a softwarové nástroje pro konverzi vašich soubor na DivX video. O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované DivX Certified za ízení musí být registrováno, aby p ehrávalo zakoupené filmy ve formátu DivX Video-on-Demand (VOD). Pro získání registra ního kódu nalezn te sekci DivX VOD v menu nastavení vašeho za ízení. Pro více informací o tom jak dokon it registraci jd te na stránku vod.divx.com. Disky obsahující soubory DivX s funkcí p ehrávání DivX GMC (Global Motion Compensation, technika pro kódování scén), což je pomocná funkce DivX, nemohou být na tomto za ízení p ehrávány. DivX MP3 Windows Media Audio BD-RE/-R DVD-RW/-R CD-RW/-R USB flash disk JPEG AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) je formát pro nahrávání a p ehrávání videa s vysokým rozlišením. CS 19

20 Doporu ené specifikace AVCHD Toto za ízení nem že p ehrávat samostatné soubory AVCHD (.m2ts,.mts nebo.m2t) zapsané na DVD nebo zkopírované z USB flash disku. DVD nebo USB flash disk obsahující soubory AVCHD musí mít správný soubor a strukturu složek, které spl ují specifikace formátu AVCHD. Použijte vyhovující za ízení / software AVCHD pro vypálení nebo zkopírování soubor AVCHD na DVD nebo USB flash disk. (Pro více informací viz návod za ízení / softwaru.) DivX P ehrávatelný kodek :DivX 3.x, DivX 4.x, soubor AVI DivX 5.x, DivX 6.x Maximální velikost : 1920 x 1080 p i 60 obrazu snímcích za sekundu Vzorkovací frekvence :16kHz- 48kHz zvuku Typ zvuku : MPEG1 - zvuková vrstva 3 (MP3), MPEG1 - zvuková vrstva 2, Dolby Digital MP3 / WMA Vzorkovací frekvence Konstantní p enosová rychlost JPEG Rozlišení Horní mez Spodní mez Maximální velikost obrazu : 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz : 112 kbps kbps (MP3), 48 kbps kbps (WMA) : x bod (vedlejší vzorkování 4:4:4) x bod (vedlejší vzorkování 4:2:2) : 32 x 32 bod :12MB Omezení po tu složek / soubor Blu-ray Disc, DVD a USB Flash disk 999 složek (skupin) a soubor. CD 255 složek (skupin) a 999 stop / soubor. Výstraha / Poznámka pro USB Flash disk C Výstraha Spole nost FUNAI není zodpov dná, pokud není USB flash disk podporován, ani není zodpov dná za poškození nebo ztrátu dat z USB flash disku. Nepokoušejte se otevírat nebo upravovat USB flash disk. Plochy zásuvky se nedotýkejte prsty ani žádnými kovovými p edm ty. Toto za ízení podporuje USB flash disk se systémem soubor FAT16 / FAT32. Toto za ízení nepodporuje systém soubor NTFS. Toto za ízení nemusí p e íst USB flash disky zformátované na po íta i. V takovém p ípad p eformátujte USB flash disky v tomto za ízení a zkuste to znovu. Pokud nepoužíváte USB flash disky, ponechejte je v jejich pouzdrech. N které USB flash disky nemusí s tímto za ízením pracovat. Tato jednotka podporuje tení karet SD prost ednictvím USB te ky karet (není sou ástí p íslušenství). - itelné karty : Pam ová SD karta (8 MB - 2 GB) minisd karta (16 MB - 2 GB) microsd karta (256 MB - 2 GB) Pam ová SDHC karta (4 GB - 32 GB) minisdhc Card (4 GB - 8 GB) microsdhc karta (4 GB - 16 GB) - itelné soubory : AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG V závislosti na USB te ce karet nemusí být p ipojená karta nebo za ízení detekovány. 20 CS

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO LINK je systém Vysíla e a P ijíma e, který poskytuje bezdrátové spojení mezi hlavním zdrojem Audio a Video signálu

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Cover_SD-270EKE_czech.indd 1 12/12/2006 2:10:37 PM Úvod BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Symbol blesku s šipkou uvnitř

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb vybrali právě naši společnost itself s.r.o.. Naše společnost Vám přináší

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení Horní kryt. LCD Displej a dálkové ovládání

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení Horní kryt. LCD Displej a dálkové ovládání NÁVOD K POUŽITÍ Funkce (1) Ultrafialové sv tlo: isti ka obsahuje ultrafialové sv tlo, které pomáhá vytvá et zdravé prost edí v míst, kde je umíst na. (2) Automatický asova : isti ka pracuje 20 minut, poté

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway. Quick Start Instructions BiSecur Gateway. Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway

Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway. Quick Start Instructions BiSecur Gateway. Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway TR20N001-B DX / 07.2015 DE EN FR ES RU Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway Quick Start Instructions BiSecur Gateway Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway Instrucciones de inicio rápido BiSecur Gateway

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Manuál Stellé Pillar Leden 2016

Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Napájení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Upozornění: Pečlivě prostudujte tento návod, než začnete zařízení používat! 1 Obsah: 1. Obsah...2 2. Specifikace..3 3. Rychlý start.4 3.1 Spuštění a vypnutí...4 4.

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

DiskStation DS210j, DS210+

DiskStation DS210j, DS210+ DiskStation DS210j, DS210+ Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20100319 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití MODEL DV-P745E PŘEHRÁVAČ PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK / -R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE Návod k použití VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Bluetooth sluchátka Fontastic X540Ri jsou ideálním společníkem pro poslech hudby a vyřizování telefonních hovorů. Užijte si hudbu v prvotřídní kvalitě díky

Více

BH2-M200. Uživatelská p íru ka HDD & BLU-RAY DISC REKORDÉR

BH2-M200. Uživatelská p íru ka HDD & BLU-RAY DISC REKORDÉR & BLU-RAY DISC REKORDÉR BH2-M200 Uživatelská p íru ka Úvod P ipojení Základní nastavení / Ovládání DVB CS Pro použití uživatelem: Pe liv si p e t te íslo modelu a výrobní íslo na spodní stran za ízení

Více

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R GC-PTV-TAF Digitální hybridní TV karta Uživatelská příručka Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R 1. Představení 1.1. Přehled Děkujeme za zakoupení digitální hybridní TV karty značky GIGABYTE. S touto vysoce kvalitní

Více

Zesilovač Indukční smyčky

Zesilovač Indukční smyčky Zesilovač Indukční smyčky Úvod Děkujem vám za zakoupení přístroj GeemarcTM LH600. Jedná se o přenosnou indukční smyčku, která je vhodná pro domácí použití. Vyniká snadným nastavením a také elegantním a

Více

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ Minix NEO X6 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO X6 Minix NEO X6 je revoluční media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali 450. S

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Manuál GO-GO Speaker Únor 2016

Manuál GO-GO Speaker Únor 2016 Manuál GO-GO Speaker Únor 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Nabíjení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

LG Centrální ídící ovlada

LG Centrální ídící ovlada LG Centrální ídící ovlada P ÍRU KA UŽIVATELE PQCSB101S0+PQRCUCA0 D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 4 a. Elektrická bezpečnost... 4 b. Bezpečnost při přepravě...

Více

Manuál Mini-Clutch Speaker

Manuál Mini-Clutch Speaker Manuál Mini-Clutch Speaker Únor 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Nabíjení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ 2008 Toshiba Corporation BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE CAUTION: VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. AVIS WARNING: TO REDUCE THE RISK

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid S56 Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid 1 2014 Všechna práva vyhrazena Acer Liquid Jade S Stru né pokyny Model: S56 Tato revize: 01/2015 English Informace

Více

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte! CZ Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpe nostní pokyny...3 Popis tla ítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k ur enému ú elu...5 Nastavení

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

MIXÉR NA FRAPPÉ R-444

MIXÉR NA FRAPPÉ R-444 Návod k použití MIXÉR NA FRAPPÉ R-444 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AGS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW DS x9 HD TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně

Více

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití Elektrický bezdrátový smeták model SW02 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 OBSAH BALENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 4 NABÍJENÍ BATERIÍ... 5 ČIŠTĚNÍ

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo Přenosná baterie Colorovo PowerBox Slim 2500 2 Návod k obsluze přístroje Děkujeme, že jste si koupili přenosnou energetickou banku Colorovo PowerBox Slim 2500. Jsme si jisti, že splní vaše očekávání. Než

Více

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky Popis výrobku RC UFO představuje již sestavený model létajícího objektu, který je možné řídit na dálku, pomocí dálkového ovládaní. K stoupání do výšky se využívají 2 protilehlé rotory. Další menší motor

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665 Dynamic Volume Brush CS Příručka pro uživatele A B C D E F G H I Čeština 1 Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Bezdrátový dálkový ovlada

Bezdrátový dálkový ovlada LG Bezdrátový dálkový ovlada UŽIVATELSKÁ A INSTALA NÍ PRÍRU KA Model:PQWRCDF0 PQWRHDF0 D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky

Více

Trust Vibration Feedback Rally Master II

Trust Vibration Feedback Rally Master II TRUST VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER II Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918 Návod k použití KÁVOVAR R-918 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více