Výtah ze závěrečné zprávy. Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze závěrečné zprávy. Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR"

Transkript

1 Výtah ze závěrečné zprávy Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR Praha 2009

2 Obsah I. Zadání studie PanelSCAN II. Metodika a použité nástroje zjišťování... 4 III. Soupis a definice použitých klíčových slov... 5 IV. Definice bytového fondu v bytových domech - základní údaje... 9 V. Přehled státních podpor do bytového fondu VI. Přehled všech investic do bytového fondu v bytových domech VII. Průměrný náklad na rekonstrukcí dotčené byty VIII. IX. Počet rekonstruovaných bytů v panelových a nepanelových bytových domech Byty v panelových a nepanelových domech dotčené opravou v průběhu let X. Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech XI. Komplexnost provedených rekonstrukčních kroků v panelových domech XII. Reálná komplexnost oprav XIII. Faktory kvality XIV. Opravené byty zanedbanost investic XV. Prognóza vývoje regenerací bytového fondu v letech XVI. Prognóza vývoje státních podpor XVII. XVIII. XIX. Prognóza výkonu jednotlivých programů státních podpor v letech Prognóza vývoje celkových investic v letech Prognóza vývoje zanedbanosti bytového fondu ( ) XX. Potřebnost budoucích investic

3 I. Zadání studie PanelSCAN 2009 Studie stavu bytových domů v ČR PanelSCAN 2009 vznikla na základě zadání Státního fondu rozvoje bydlení v roce Cílem studie je popsat stav bytového fondu v bytových domech České republiky k podle níže uvedeného vymezení hledisek a sledovaného vzorku. Pro hodnocení bytového fondu bylo zvoleno několik hledisek: 1. zanedbanost, respektive rozsah dosud rekonstruovaných bytových domů v panelové technologii. Vývoj zanedbanosti v letech ; 2. komplexnost dosud provedených rekonstrukčních kroků; 3. způsob financování rekonstrukčních kroků, podíl jednotlivých způsobů na celkovém investičním nákladu a vývoj jednotlivých typů financování v letech ; 4. bytové domy postavené v nepanelové technologii signální informace o zanedbanosti. Sledovaný vzorek vychází ze zjištění u: sídlištních celků, panelových bytových domů, doplňkově pak bytových domů v nepanelové technologii, okresních měst ČR a pražských obvodů, výstavby kolaudované v letech Sledovaný vzorek, který je předmětem této studie, vychází z údajů ČSÚ o počtu trvale obydlených bytů z roku 2001 (SLBD). Výsledkem studie PanelSCAN je souhrnná zpráva za celou Českou republiku. 3

4 II. Metodika a použité nástroje zjišťování 1. Průzkum informačních zdrojů Předmětné zadání nebylo dosud v ČR v takovém rozsahu a struktuře realizováno. O trhu s bytovými domy existuje množství dílčích informací, avšak nejsou organizované v požadované skladbě, resp. nepostihují celý záběr zadání. Průzkum informačních zdrojů, publikací a internetových stran ukázal, že studii bude nutné koncipovat jako mnohazdrojovou syntézu odborných pramenů kombinovanou s dotazníkovým výzkumem v terénu a s odbornými konzultacemi mezi zástupci účastníků trhu s bytovými domy (jakými jsou představitelé bytových družstev a SVJ, reprezentanti bankovního sektoru, výrobci stavebních hmot a prvků, zástupci municipalit, vysokoškolských kateder, odborných konzultantských firem, statistických ústavů, představitelů ministerstev aj.). 2. Použité nástroje Odborné konzultace Pro zajištění podkladů a konzultací bylo osloveno více než 30 odborných subjektů a institucí z celé ČR. Jednotlivé informační prameny v rámci studie PanelSCAN jsou vždy opatřené odkazem na původní zdroj či autora. Dotazníkový průzkum Odborné informace z trhu a statisticky zajímavé výpovědi byly sebrány také prostřednictvím dotazníkových průzkumů, strukturovaných osobních a telefonických rozhovorů, prostřednictvím anketních dotazníků zasílaných poštou, em a pomocí internetového dotazníkového rozhraní speciálně vytvořeného pro účely studie PanelSCAN. Cílové skupiny dotazníkového průzkumu S ohledem na základní cílovou skupinu okresní města a pražské obvody byly osloveny obecní úřady a magistráty předmětných municipalit. Celkem bylo kontaktováno cca 110 úřadů, a to telefonicky, písemně a částečně i osobně. Nejčastěji byl adresátem dotazů odbor správy majetku obce nebo bytový odbor, případně pověřená firma realizující správu obecního majetku. V řadě případů se komunikace děla s přímým pověřením starosty či primátora obce. Dále pro účely co nejpřesnější kontroly zjištěných skutečností na téma komplexnost dosud realizovaných rekonstrukcí byli písemnou, osobní a telefonickou formou kontaktováni zástupci výrobců zateplovacích a fasádních systémů (ETICS), výrobci okenních profilů, dodavatelé výtahů a protipožárních konstrukcí. 4

5 III. Soupis a definice použitých klíčových slov Ve studii PanelSCAN jsou použita následující klíčová slova. Uvádíme soupis včetně stručného vysvětlení a definice. Řazeno abecedně. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Za bytový dům se považuje stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy místností a prostorů je určena k bydlení a počet samostatných bytů je 4 a více; počet podlaží není určující. Bytový dům postavený nepanelovou technologií je bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů. Bytový dům postavený panelovou technologií je bytový dům realizovaný pomocí typizovaného konstrukčního stěnového systému z prefabrikovaných panelů (více viz Seznam typizovaných konstrukčních soustav). Bytová jednotka je podle zákona o vlastnictví bytů definována jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Jednotkou se rozumí byt jako vymezená část domu podle tohoto zákona. Česká energetická agentura (ČEA) byla příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu. Jejím posláním bylo iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a ke snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie. ČEA administrovala Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Program byl zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyššího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny. Státní podporu z předmětného programu čerpaly do roku 2007 podniky, města a domácnosti. Dvouletkové byty jsou výsledkem dvouletého plánu poválečné výstavby z let Toto stavební období je charakteristické počínajícím rozvojem typizace, a to v první fázi dispoziční, posléze typizace z hlediska používaných technologií (zděné obvodové a nosné konstrukce, montované stropy) a prvková (schodiště). Zpravidla se jedná o dvou- až třípokojové byty s kompletním příslušenstvím, centrálním vytápěním a moderní přípravou teplé vody. 5

6 IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst) je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města. IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města. Z hlediska dotací je IPRM součástí IOP integrovaného operačního programu řízeného MMR ČR. IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Mimo jiné řeší i zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Dotace jsou alokovány do jednotlivých obcí na základe jimi zpracovaných a předložených IPRM. Komplexnost oprav bytových domů celková revitalizace je základní myšlenkou možnosti realizace opravy bytového domu. Komplexnost opravy se týká hlavně technicko-energetických sanací. Jejich provedení ve vzájemné součinnosti přináší významné úspory v oblasti spotřeby energie v domě. Podpora oprav a modernizace bytového fondu (NV 396/2001 Sb.) je úvěr poskytovaný na základě nařízení vlády ze dne 15. října 2001 č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, které nabylo účinnosti dnem 12. listopadu Nařízení umožňuje poskytovat městům a obcím nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytů. Vedle vlastního využití úvěrů mohou obce poskytovat z těchto prostředků další úvěry na stejný účel ostatním vlastníkům bytového fondu na svém území. V obou případech se jedná o úročení úvěru úrokem ve výši 3 % ročně po celou dobu jeho splácení. Program PANEL státní úroková dotace. Program na podporu oprav a modernizace bytových domů (NOVÝ PANEL), ve znění platném od Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů. Panelové sídliště ve smyslu nařízení vlády č. 494/2000 Sb. je panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Obálka budovy všechny obvodové stěny, střecha a podlahy budovy. 6

7 Panelový dům označení panelový dům ve studii PanelSCAN se vztahuje na budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav (viz níže). Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií (v souladu s Přílohou č. 1 NV č. 299/2001 Sb.): T 1 T 09 B T 5 B 2 T 11 B 4 T 12 VM OS T 13 VO S T 14 VP OS T 15 B 60 T 16 B 70 T 17 B T 20 MS Průmstav T 22 PS 61 T 42 PS 69 T 52 PS 69/2 G 40 HK 60 G 55 HK 65 G 57 HK 69 G 58 HKS 70 G 59 HKS G G OS 64 BP 70 OS G OS 66 VVÚ ETA T 01 B Larsen & Nielsen T 02 B BANKS T 03 B OP 1.11 T 05 B OP 1.13 T 06 B OP 1.21 T 08 B OP 1.31 T OB-Nitra Krajské materiálové varianty blokopanelových domů. Bytové domy postavené panelovou technologií v regionech po sovětské armádě. Seznam typizovaných konstrukčních soustav nepanelové technologie Jedná se o stavby s individuálním, objemově dispozičním řešením, stavby provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců a prvků. Specifické vady panelové výstavby podprogram státního dotačního titulu VPV (viz dále), který v letech řešil havarijní stav a poruchy statického charakteru. Poskytovaná přímá dotace dosahovala 100 %. Vady panelové výstavby (VPV) státní podpora má charakter přímé finanční dotace a je poskytována vlastníkům panelových bytových domů a bytů ve vlastnictví (obce, bytová družstva, fyzické a právnické osoby) na opravy prováděné na panelovém domě.... (dokončení na další straně) 7

8 ... Opravami se rozumí práce na panelovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť, stropních a střešních konstrukcí, balkonů, lodžií a teras, dále konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, zejména vad nenosných obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací. Nařízení stavebního úřadu se musí týkat nutnosti oprav vad či poruch, na něž tento program umožňuje dotaci poskytnout. Dotace může být použita pouze na opravy vad a poruch bytových domů (za opravu se nepovažují práce, které vedou ke zhodnocení stavby ve smyslu 33 zákona č. 586/1992 Sb.). V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Zdroj: SFRB, MMR, MPO, MF, CSI, internet Zanedbanost bytového fondu v bytových domech je suma investic, kterou je potřeba vynaložit v nejbližších letech do rekonstrukce bytového fondu v bytových domech, aby stav bytových jednotek odpovídal soudobým standardním nárokům na úroveň bydlení. Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí ČR administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Zdroj: internet 8

9 IV. Definice bytového fondu v bytových domech základní údaje Bytový fond české republiky je tvořen z bytových jednotek v rodinných domech (do 3 b. j. v jednom domě) a bytových domech (od 4 b. j.). Studie PanelSCAN 2009 nepojednává o stavu bytů v rodinných domech a soustředí se jednak na bytové domy postavené panelovou technologií, dále pak na bytové domy nepanelové, resp. trvale obydlené bytové domy obecně. Vychází z konečných výsledků SLBD 2001 poskytnutých ČSÚ. Struktura bytového fondu ČR počet bytových jednotek % % rodinné domy panelové bytové domy nepanelové bytové domy % Bytový fond ČR Trvale obydlené byty celkem Rodinné domy Bytové domy celkem Panelové bytové domy Nepanelové bytové domy Počet bytových jednotek Zdroj: ČSÚ, SLBD

10 Panelové domy Do průzkumu byly zařazeny všechny panelové domy postavené v čr od konce 50. let do začátku let 90. Průzkum zanedbanosti bytového fondu v panelových domech vychází mimo jiné z detailní analýzy zdrojů financování rekonstrukcí prováděných v letech Na počátku, tedy po roce 1992, se prováděly v zásadě čtyři základní typy oprav panelových domů: nejnutnější opravy konstrukčních závad závažného až havarijního charakteru, opravy střech, postupně dílčí, později komplexní zateplování obvodového pláště spojené s jeho sanací, Nepanelové domy Stávající fond bytů v bytových nepanelových domech je nesmírně rozmanitý: zahrnuje totiž i historické stavby staré mnoho set let podléhající přísné památkové ochraně, činžovní městské domy z 19. století, bytové domy pocházející z výstavby po 1. světové válce a po 2. světové válce před nástupem éry panelových domů. Sledované období průzkumu nepanelových bytových domů je vztaženo též na období Důvodem k opravám bytových domů prováděným v relativně malém měřítku, kromě nutných rekonstrukcí jako např. opravy střech, byly velké tepelné ztráty a tím rostoucí náklady na jejich vytápění. výměna výplní vnějších otvorů, intenzita oprav byla přímo úměrná intenzitě státní podpory v daném roce. 10

11 V. Přehled státních podpor do bytového fondu Panel Přehled státních podpor na bytové domy v letech ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace bytového fondu SUMA v letech Kompletní přehled státních podpor alokovaných do bytového fondu v bytových panelových domech byl jedním z důležitých zdrojů pro stanovení stupně zanedbanosti a komplexnosti realizovaných rekonstrukčních kroků. Při sběru dat se podařilo shromáždit do jedné společné databáze údaje do té doby prakticky nedostupné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SUMA Kč Kč 11

12 Z uvedeného přehledu dále vyplývá, že nejvýznamnější státní podporou směřovanou do rekonstrukcí bytových domů se za sledované období stal program PANEL, program úrokových dotací vyhlášený nařízením vlády č. 299/2001 a administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. V období let dosáhl tento program celkového objemu téměř 10 miliard Kč. Je to částka, která vyjadřuje objem celkové úrokové dotace vázané na podporovaný projekt, která je vyplácena postupně, souběžně se splácením komerčního úvěru. Neméně významná je celková výše investic, které na trhu rekonstrukcí generuje program PANEL (srovnání dále). Tento významný národohospodářský efekt vysoká výše podporou vyvolaných investic je dán právě nepřímým charakterem dotací programu PANEL. Přímé dotace vyvolávají menší míru vlastních investic a zároveň jsou daleko citlivější na správné nastavení podílu dotace na celkové investici (motivace k provádění podporovaných činností). Miliony Přehled státních podpor v letech (v Kč)

13 Jak vysoké investice do rekonstrukcí bytového fondu státní podpory generovaly, lze vidět v tabulce. Panel Státními podporami generované investice do bytových domů v letech ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace bytového fondu SUMA v letech Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SUMA Kč Kč Kč 13

14 Porovnání výše státní podpory a generované investice v jednotlivých letech je vidět na grafu Průběh státních podpor a celkových investic do oprav v letech Nejsilnějším a zároveň nejvýkonnějším dotačním titulem ve sledovaném období byl program Panel, který svým objemem 10 miliard Kč generoval investice 45 miliard Kč při 22% podílu dotací na investicích. Srovnání výkonů jednotlivých dotačních titulů (Kč) Miliardy ,2 0,2 0,6 1,2 Panel ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace Státní podpora Generovaná investice bytového fondu 14

15 VI. Přehled všech investic do bytového fondu v bytových domech Celkem bylo do rekonstrukcí bytového fondu v bytových domech investováno Kč (viz dále), a to včetně investic bez podílu státní podpory. Státní prostředky se na objemu financí investovaných dosud na trhu rekonstrukcí bytových domů podílejí z 50,2 %. Přehled všech investic do rekonstrukcí bytového fondu - v letech Rok SUMA (v Kč) SUMA

16 Podíl jednotlivých typů financování na celku ilustruje koláčový graf (viz následující strana), kde je opět zřejmá dominance investic navázaných na nepřímé, úrokové dotace. V přibližně stejné výši pak jsou náklady z kombinace zdrojů zkomerčních úvěru a investic vlastníků. Jelikož i nepřímé dotace jsou jen úrokovou podporou komerčních úvěrů, ve výsledku bylo 76 % veškerých investičních nákladů do bytových domů v ČR realizováno díky bankovním prostředkům. K výše uvedeným typům financování (přímým a úrokovým státním dotacím) se přidávají ještě dvě možné varianty. A to financování s bankovní účastí, kdy jistý podíl tvoří vlastní prostředky zpravidla 10 % (podle statistik dotázaných bankovních ústavů). Anebo financování pouze prostřednictvím vlastního kapitálu investora. Rozdělení investic do bytového fondu dle zdroje financování 10% 3% 39% 37% 11% Dotace nepřímé - úrokové Dotace přímé Dotace přímé + úvěr Úvěr + vlastní zdroje Vlastní zdroje 16

17 Poměr státních podpor a podporami generovaných investic se v průběhu uplynulých šestnácti let neustále vylepšoval ve prospěch výše investic. Razantní nástup efektivity přinesly úrokové, tedy nepřímé státní dotace programu PANEL. Průběh státních podpor a celkových investic do oprav v letech Miliony Státní podpora Generované investice 17

18 VII. Průměrný náklad na opravami dotčené byty Tuto hodnotu sledujeme v jednotlivých letech a podle druhu stavby (panelový bytový dům i nepanelový bytový dům). Výše těchto nákladů a jejich nárůst v čase patří k nejdůležitějším parametrům celé studie. Průměrné náklady na rekonstrukci 1 b.j. v letech Vývoj průměrných nákladů na rekonstrukci 1 b. j. Rok Panelový dům Kč Kč Kč Rok Nepanelový dům Kč Kč Kč V jednotlivých letech bylo přihlédnuto k výši aktuálních dotací, rozvinutosti trhu, inflační křivce, dostupnosti stavebních materiálů a komplexnosti oprav z pohledu běžné praxe Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Velký vliv byl také přisouzen jednotlivým typům financování, které ovlivňují komplexnost rekonstrukčních kroků. Rekonstrukční akce financované pouze z vlastních zdrojů jsou charakterizovány nižší komplexností nižším počtem provedených rekonstrukčních úkonů. Naopak program PANEL je koncipován jako motivační a pobídkový nástroj podporující právě co nejvyšší komplexnost oprav. Výsledný průměrný náklad na 1 b. j. je proto stanoven níže, než udává statistika programu PANEL Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

19 VIII. Počet bytů v panelových a nepanelových bytových domech dotčených opravami Přepočet na jednu bytovou jednotku je obecně nejvhodnější parametr, na základě kterého se dá mapovat a popisovat bytový fond, aniž by bylo třeba zohledňovat velikost bytových domů. Uvedené množství bytů dotčených opravami nelze považovat za komplexně zrekonstruované. Například u panelových bytových domů je opravami dotčeno 55 %, avšak komplexně a kvalitně zrekonstruovaná okna má pouze 34 % z celkového množství panelových bytů. A to okna jsou ještě nejčastěji řešeným rekonstrukčním krokem, v dalších krocích je zanedbanost oprav a investic s nimi spojených podstatně vyšší. Detailním rozborem tohoto zjištění se zabývá část studie s názvem Komplexnost. Graf: Zanedbanost bytů v bytových panelových a nepanelových domech Byty v Bytové bytových domy domech celkem celkem Rekonstruované Panelové byty - domy panelové domy Rekonstruované Nepanelové byty - nepanelové domy domy % % % % % % Byty dotčené opravami rekonstrukcí Zanedbané byty Byty dotčenérekonstrukcí opravami Zanedbané byty Byty dotčené rekonstrukcí opravami Zanedbané byty 19

20 IX. Byty v panelových a nepanelových domech dotčené opravou v průběhu let Počet bytových jednotek v jednotlivých letech je uveden zvlášť v panelové i nepanelové zástavbě bytových domů. Počet opravami dotčených b. j. začal výrazně ročně narůstat až v několika posledních letech, kdy začalo docházet k optimálnímu souběhu příznivé hospodářské situace, podmínek pro získání komerčního úvěru a především plného rozběhu Státního programu na podporu oprav a rekonstrukcí bytových domů PANEL. Rok Přehled bytových jednotek dotčených opravami Panelových bytů Rok Nepanelových bytů Rok Bytů celkem Vývoj Vývoj počtu bytůrekonstruovaných dotčených opravami bytů celkem celkem Tisíce Nepanelové byty Panelové byty SUMA SUMA SUMA

21 Panelové domy Panelové byty prošly v letech zásadní rekonstrukční etapou. Počet panelových domů dotčených opravami se již dostal za polovinu z celkového množství b. j. Vývoj počtu rekonstruovaných bytových jednotek ilustruje graf níže. Panelové bytové domy domy - vývoj vývoj počtu počtu b.j. rekonstruovaných dotčených opravami b.j Ke konci roku 2008 bylo dotčeno opravami přibližně 55 % veškerých panelových bytů v ČR. Více o tomto přináší kapitola Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech

22 Nepanelové domy Nepanelové bytové domy lze zatím považovat za opravami takřka nedotčené. Dosud bylo realizováno 12 % z celkového objemu b. j. Vývoj počtu opravami dotčených bytových jednotek ilustruje graf níže uvádíme výseč z let 2000 až Nepanelové bytové domy - vývoj počtu b.j. rekonstruovaných dotčených opravami b.j Bytový fond v nepanelových bytových domech teprve čeká na masivnější vlnu rekonstrukcí. Určitou podporu těmto druhům bytových domů vsoučasnosti přináší státní program Nový PANEL a dotační titul Zelená úsporám, jež se oba vztahují i na tento typ bytových domů. 22

23 X. Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech Zanedbanost v intencích této studie je vyjádřena poměrem počtu bytů dosud nedotčených opravou oproti bytům, které opravou prošly. Tím, jak opravy postupně probíhají, zanedbanost klesá. Tempo tohoto poklesu by však mělo významně zvýšit, aby bylo možné postihnout v rozumném časovém horizontu celý bytový fond. Sledované období podstatnou měrou k poklesu zanedbanosti nepřispělo: problém se odkládá na léta budoucí: náklady, požadavky a rizika se budou nabalovat jako sněhová koule. Vývoj zanedbanosti b.j. v panelových domech Zanedbanost bytů v panel. domech % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Opraveno Neopraveno 30% 20% 10% 0% Dosud nebylo opravami dotčeno b. j., tzn. 45 % bytového fondu v panelové zástavbě lze považovat za zcela zanedbané. 23

24 Vývoj zanedbanosti b. j. v nepanelových domech Zanedbanost bytů v nepanel. domech % 90% % 70% 60% 50% Opraveno Neopraveno 40% 30% 20% 10% 0% Dosud nebylo opravami dotčeno b. j., tzn. 88 % bytového fondu v nepanelové zástavbě lze považovat za zcela zanedbané. 24

25 XI. Komplexnost provedených rekonstrukčních kroků v panelových domech V minulé kapitole jsme popsali zanedbanost bytů, které prošly opravou. Jaká byla intenzita provedených oprav? Odpověď přináší detailní pohled na to, jak opravy probíhaly, v jakém skutečném rozsahu, které konkrétní činnosti byly provedeny. Průzkum prováděný v rámci studie PanelSCAN vysledoval, jak se postupně od začátku 90. let spektrum prováděných oprav rozšiřovalo až do období po roce , kdy se začal stále více díky stimulačnímu efektu podmínek programu Panel projevovat odpovědnější, komplexní přístup investorů k opravám. Komplexnost prováděných rekonstrukčních kroků je významným parametrem při hodnocení stavu panelových bytových domů ČR. Opravdovým motorem komplexnosti je zejména v poslední době program PANEL (SFRB), který podporuje 38 definovaných rekonstrukčních kroků a motivuje investory k tomu, aby rekonstrukční práce řešili s co největším záběrem. Argument je jednoduchý. Kvalitně a plnohodnotně rekonstruovaný panelový bytový dům slouží dobře svým uživatelům a neztrácí na ceně. Pro potřeby studie PanelSCAN jsme 38 kroků roztřídili do 10 základních rekonstrukčních kroků komodit, které sledujeme (viz tabulka dále) v průběhu uplynulých 16 let na trhu revitalizací panelových bytových domů. V těchto 10 kategoriích hodnotíme míru, s jakou jsou vprůběhu let navyšovány investice do jednotlivých kroků. Pouze 100% naplnění všech 10 kroků se považuje za komplexně revitalizovaný panelový bytový dům. Na základě syntézy statistik z období byly stanoveny průměrné investiční náklady odpovídající jednotlivým kategoriím činnostem. Uvedené náklady se týkají společných prostor bytových domů a jejich obálky. Náklady na revitalizaci interiérů jednotlivých bytových jednotek studie PanelSCAN nepostihuje. 25

26 Reálné průměrné náklady na plně komplexní opravu 1 b. j. v jednotlivých činnostech činnost Statické sanace Oprava lodžií Zateplení Okna Střecha Výtah TZB Společný interiér Zasklení lodžií Ostatní SUMA Náklad (v Kč) Přehled v tabulce prezentuje reálné náklady na jednu panelovou bytovou jednotku při plnohodnotném provedení každého rekonstrukčního kroku v dobovém standardu provedení ve sledovaných letech. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé položky nebyly ve všech případech oprav v plné míře naplňovány. Proto skutečný průměrný náklad na regenerační krok je vždy nižší o ty bytové jednotky, ve kterých se buď vůbec nerealizoval, nebo byl proveden pouze částečně. Položka Ostatní doplňuje uvedené činnosti do komplexnosti v té době spíše nahodilými zásahy. 26

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ PB stavba Šance pro paneláky i rodinné rozpočty Součástí celkové rekonstrukce paneláku je nejen výměna oken, ale i vchodových dveří. BOHEMIA PLAST V České republice máme více než milion bytů v panelových

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi, je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL http://zateplujeme.cz/ Přílohy č. 1: Seznam typizovaných konstrukčních soustav, realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 První vydání Říjen 2012 Zpracoval: DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice Pracoviště:

Více

Příloha 7: Projektové listy k opatření 2

Příloha 7: Projektové listy k opatření 2 Příloha 7: Projektové listy k opatření 2 Pozn.: V případě opatření 2 jsou přiloženy pouze typové projektové listy získané od cca 1/3 potenciálních žadatelů. Projektové listy zatím nebyly shromážděny, protože

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu 01/2007 product by IZOLmiv Meziokenní dílce IZOLinvest Financování bytového fondu TATO PUBLIKACE JE URČENA MAJITELŮM A SPRÁVCŮM BYTŮ V PANELOVÝCH DOMECH Meziokenní vložky (MIV) Při výměně oken v panelových

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více