Výtah ze závěrečné zprávy. Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze závěrečné zprávy. Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR"

Transkript

1 Výtah ze závěrečné zprávy Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR Praha 2009

2 Obsah I. Zadání studie PanelSCAN II. Metodika a použité nástroje zjišťování... 4 III. Soupis a definice použitých klíčových slov... 5 IV. Definice bytového fondu v bytových domech - základní údaje... 9 V. Přehled státních podpor do bytového fondu VI. Přehled všech investic do bytového fondu v bytových domech VII. Průměrný náklad na rekonstrukcí dotčené byty VIII. IX. Počet rekonstruovaných bytů v panelových a nepanelových bytových domech Byty v panelových a nepanelových domech dotčené opravou v průběhu let X. Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech XI. Komplexnost provedených rekonstrukčních kroků v panelových domech XII. Reálná komplexnost oprav XIII. Faktory kvality XIV. Opravené byty zanedbanost investic XV. Prognóza vývoje regenerací bytového fondu v letech XVI. Prognóza vývoje státních podpor XVII. XVIII. XIX. Prognóza výkonu jednotlivých programů státních podpor v letech Prognóza vývoje celkových investic v letech Prognóza vývoje zanedbanosti bytového fondu ( ) XX. Potřebnost budoucích investic

3 I. Zadání studie PanelSCAN 2009 Studie stavu bytových domů v ČR PanelSCAN 2009 vznikla na základě zadání Státního fondu rozvoje bydlení v roce Cílem studie je popsat stav bytového fondu v bytových domech České republiky k podle níže uvedeného vymezení hledisek a sledovaného vzorku. Pro hodnocení bytového fondu bylo zvoleno několik hledisek: 1. zanedbanost, respektive rozsah dosud rekonstruovaných bytových domů v panelové technologii. Vývoj zanedbanosti v letech ; 2. komplexnost dosud provedených rekonstrukčních kroků; 3. způsob financování rekonstrukčních kroků, podíl jednotlivých způsobů na celkovém investičním nákladu a vývoj jednotlivých typů financování v letech ; 4. bytové domy postavené v nepanelové technologii signální informace o zanedbanosti. Sledovaný vzorek vychází ze zjištění u: sídlištních celků, panelových bytových domů, doplňkově pak bytových domů v nepanelové technologii, okresních měst ČR a pražských obvodů, výstavby kolaudované v letech Sledovaný vzorek, který je předmětem této studie, vychází z údajů ČSÚ o počtu trvale obydlených bytů z roku 2001 (SLBD). Výsledkem studie PanelSCAN je souhrnná zpráva za celou Českou republiku. 3

4 II. Metodika a použité nástroje zjišťování 1. Průzkum informačních zdrojů Předmětné zadání nebylo dosud v ČR v takovém rozsahu a struktuře realizováno. O trhu s bytovými domy existuje množství dílčích informací, avšak nejsou organizované v požadované skladbě, resp. nepostihují celý záběr zadání. Průzkum informačních zdrojů, publikací a internetových stran ukázal, že studii bude nutné koncipovat jako mnohazdrojovou syntézu odborných pramenů kombinovanou s dotazníkovým výzkumem v terénu a s odbornými konzultacemi mezi zástupci účastníků trhu s bytovými domy (jakými jsou představitelé bytových družstev a SVJ, reprezentanti bankovního sektoru, výrobci stavebních hmot a prvků, zástupci municipalit, vysokoškolských kateder, odborných konzultantských firem, statistických ústavů, představitelů ministerstev aj.). 2. Použité nástroje Odborné konzultace Pro zajištění podkladů a konzultací bylo osloveno více než 30 odborných subjektů a institucí z celé ČR. Jednotlivé informační prameny v rámci studie PanelSCAN jsou vždy opatřené odkazem na původní zdroj či autora. Dotazníkový průzkum Odborné informace z trhu a statisticky zajímavé výpovědi byly sebrány také prostřednictvím dotazníkových průzkumů, strukturovaných osobních a telefonických rozhovorů, prostřednictvím anketních dotazníků zasílaných poštou, em a pomocí internetového dotazníkového rozhraní speciálně vytvořeného pro účely studie PanelSCAN. Cílové skupiny dotazníkového průzkumu S ohledem na základní cílovou skupinu okresní města a pražské obvody byly osloveny obecní úřady a magistráty předmětných municipalit. Celkem bylo kontaktováno cca 110 úřadů, a to telefonicky, písemně a částečně i osobně. Nejčastěji byl adresátem dotazů odbor správy majetku obce nebo bytový odbor, případně pověřená firma realizující správu obecního majetku. V řadě případů se komunikace děla s přímým pověřením starosty či primátora obce. Dále pro účely co nejpřesnější kontroly zjištěných skutečností na téma komplexnost dosud realizovaných rekonstrukcí byli písemnou, osobní a telefonickou formou kontaktováni zástupci výrobců zateplovacích a fasádních systémů (ETICS), výrobci okenních profilů, dodavatelé výtahů a protipožárních konstrukcí. 4

5 III. Soupis a definice použitých klíčových slov Ve studii PanelSCAN jsou použita následující klíčová slova. Uvádíme soupis včetně stručného vysvětlení a definice. Řazeno abecedně. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Za bytový dům se považuje stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy místností a prostorů je určena k bydlení a počet samostatných bytů je 4 a více; počet podlaží není určující. Bytový dům postavený nepanelovou technologií je bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů. Bytový dům postavený panelovou technologií je bytový dům realizovaný pomocí typizovaného konstrukčního stěnového systému z prefabrikovaných panelů (více viz Seznam typizovaných konstrukčních soustav). Bytová jednotka je podle zákona o vlastnictví bytů definována jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Jednotkou se rozumí byt jako vymezená část domu podle tohoto zákona. Česká energetická agentura (ČEA) byla příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu. Jejím posláním bylo iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a ke snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie. ČEA administrovala Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Program byl zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyššího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny. Státní podporu z předmětného programu čerpaly do roku 2007 podniky, města a domácnosti. Dvouletkové byty jsou výsledkem dvouletého plánu poválečné výstavby z let Toto stavební období je charakteristické počínajícím rozvojem typizace, a to v první fázi dispoziční, posléze typizace z hlediska používaných technologií (zděné obvodové a nosné konstrukce, montované stropy) a prvková (schodiště). Zpravidla se jedná o dvou- až třípokojové byty s kompletním příslušenstvím, centrálním vytápěním a moderní přípravou teplé vody. 5

6 IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst) je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města. IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města. Z hlediska dotací je IPRM součástí IOP integrovaného operačního programu řízeného MMR ČR. IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Mimo jiné řeší i zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Dotace jsou alokovány do jednotlivých obcí na základe jimi zpracovaných a předložených IPRM. Komplexnost oprav bytových domů celková revitalizace je základní myšlenkou možnosti realizace opravy bytového domu. Komplexnost opravy se týká hlavně technicko-energetických sanací. Jejich provedení ve vzájemné součinnosti přináší významné úspory v oblasti spotřeby energie v domě. Podpora oprav a modernizace bytového fondu (NV 396/2001 Sb.) je úvěr poskytovaný na základě nařízení vlády ze dne 15. října 2001 č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, které nabylo účinnosti dnem 12. listopadu Nařízení umožňuje poskytovat městům a obcím nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytů. Vedle vlastního využití úvěrů mohou obce poskytovat z těchto prostředků další úvěry na stejný účel ostatním vlastníkům bytového fondu na svém území. V obou případech se jedná o úročení úvěru úrokem ve výši 3 % ročně po celou dobu jeho splácení. Program PANEL státní úroková dotace. Program na podporu oprav a modernizace bytových domů (NOVÝ PANEL), ve znění platném od Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů. Panelové sídliště ve smyslu nařízení vlády č. 494/2000 Sb. je panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Obálka budovy všechny obvodové stěny, střecha a podlahy budovy. 6

7 Panelový dům označení panelový dům ve studii PanelSCAN se vztahuje na budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav (viz níže). Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií (v souladu s Přílohou č. 1 NV č. 299/2001 Sb.): T 1 T 09 B T 5 B 2 T 11 B 4 T 12 VM OS T 13 VO S T 14 VP OS T 15 B 60 T 16 B 70 T 17 B T 20 MS Průmstav T 22 PS 61 T 42 PS 69 T 52 PS 69/2 G 40 HK 60 G 55 HK 65 G 57 HK 69 G 58 HKS 70 G 59 HKS G G OS 64 BP 70 OS G OS 66 VVÚ ETA T 01 B Larsen & Nielsen T 02 B BANKS T 03 B OP 1.11 T 05 B OP 1.13 T 06 B OP 1.21 T 08 B OP 1.31 T OB-Nitra Krajské materiálové varianty blokopanelových domů. Bytové domy postavené panelovou technologií v regionech po sovětské armádě. Seznam typizovaných konstrukčních soustav nepanelové technologie Jedná se o stavby s individuálním, objemově dispozičním řešením, stavby provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců a prvků. Specifické vady panelové výstavby podprogram státního dotačního titulu VPV (viz dále), který v letech řešil havarijní stav a poruchy statického charakteru. Poskytovaná přímá dotace dosahovala 100 %. Vady panelové výstavby (VPV) státní podpora má charakter přímé finanční dotace a je poskytována vlastníkům panelových bytových domů a bytů ve vlastnictví (obce, bytová družstva, fyzické a právnické osoby) na opravy prováděné na panelovém domě.... (dokončení na další straně) 7

8 ... Opravami se rozumí práce na panelovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť, stropních a střešních konstrukcí, balkonů, lodžií a teras, dále konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, zejména vad nenosných obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací. Nařízení stavebního úřadu se musí týkat nutnosti oprav vad či poruch, na něž tento program umožňuje dotaci poskytnout. Dotace může být použita pouze na opravy vad a poruch bytových domů (za opravu se nepovažují práce, které vedou ke zhodnocení stavby ve smyslu 33 zákona č. 586/1992 Sb.). V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Zdroj: SFRB, MMR, MPO, MF, CSI, internet Zanedbanost bytového fondu v bytových domech je suma investic, kterou je potřeba vynaložit v nejbližších letech do rekonstrukce bytového fondu v bytových domech, aby stav bytových jednotek odpovídal soudobým standardním nárokům na úroveň bydlení. Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí ČR administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Zdroj: internet 8

9 IV. Definice bytového fondu v bytových domech základní údaje Bytový fond české republiky je tvořen z bytových jednotek v rodinných domech (do 3 b. j. v jednom domě) a bytových domech (od 4 b. j.). Studie PanelSCAN 2009 nepojednává o stavu bytů v rodinných domech a soustředí se jednak na bytové domy postavené panelovou technologií, dále pak na bytové domy nepanelové, resp. trvale obydlené bytové domy obecně. Vychází z konečných výsledků SLBD 2001 poskytnutých ČSÚ. Struktura bytového fondu ČR počet bytových jednotek % % rodinné domy panelové bytové domy nepanelové bytové domy % Bytový fond ČR Trvale obydlené byty celkem Rodinné domy Bytové domy celkem Panelové bytové domy Nepanelové bytové domy Počet bytových jednotek Zdroj: ČSÚ, SLBD

10 Panelové domy Do průzkumu byly zařazeny všechny panelové domy postavené v čr od konce 50. let do začátku let 90. Průzkum zanedbanosti bytového fondu v panelových domech vychází mimo jiné z detailní analýzy zdrojů financování rekonstrukcí prováděných v letech Na počátku, tedy po roce 1992, se prováděly v zásadě čtyři základní typy oprav panelových domů: nejnutnější opravy konstrukčních závad závažného až havarijního charakteru, opravy střech, postupně dílčí, později komplexní zateplování obvodového pláště spojené s jeho sanací, Nepanelové domy Stávající fond bytů v bytových nepanelových domech je nesmírně rozmanitý: zahrnuje totiž i historické stavby staré mnoho set let podléhající přísné památkové ochraně, činžovní městské domy z 19. století, bytové domy pocházející z výstavby po 1. světové válce a po 2. světové válce před nástupem éry panelových domů. Sledované období průzkumu nepanelových bytových domů je vztaženo též na období Důvodem k opravám bytových domů prováděným v relativně malém měřítku, kromě nutných rekonstrukcí jako např. opravy střech, byly velké tepelné ztráty a tím rostoucí náklady na jejich vytápění. výměna výplní vnějších otvorů, intenzita oprav byla přímo úměrná intenzitě státní podpory v daném roce. 10

11 V. Přehled státních podpor do bytového fondu Panel Přehled státních podpor na bytové domy v letech ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace bytového fondu SUMA v letech Kompletní přehled státních podpor alokovaných do bytového fondu v bytových panelových domech byl jedním z důležitých zdrojů pro stanovení stupně zanedbanosti a komplexnosti realizovaných rekonstrukčních kroků. Při sběru dat se podařilo shromáždit do jedné společné databáze údaje do té doby prakticky nedostupné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SUMA Kč Kč 11

12 Z uvedeného přehledu dále vyplývá, že nejvýznamnější státní podporou směřovanou do rekonstrukcí bytových domů se za sledované období stal program PANEL, program úrokových dotací vyhlášený nařízením vlády č. 299/2001 a administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. V období let dosáhl tento program celkového objemu téměř 10 miliard Kč. Je to částka, která vyjadřuje objem celkové úrokové dotace vázané na podporovaný projekt, která je vyplácena postupně, souběžně se splácením komerčního úvěru. Neméně významná je celková výše investic, které na trhu rekonstrukcí generuje program PANEL (srovnání dále). Tento významný národohospodářský efekt vysoká výše podporou vyvolaných investic je dán právě nepřímým charakterem dotací programu PANEL. Přímé dotace vyvolávají menší míru vlastních investic a zároveň jsou daleko citlivější na správné nastavení podílu dotace na celkové investici (motivace k provádění podporovaných činností). Miliony Přehled státních podpor v letech (v Kč)

13 Jak vysoké investice do rekonstrukcí bytového fondu státní podpory generovaly, lze vidět v tabulce. Panel Státními podporami generované investice do bytových domů v letech ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace bytového fondu SUMA v letech Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SUMA Kč Kč Kč 13

14 Porovnání výše státní podpory a generované investice v jednotlivých letech je vidět na grafu Průběh státních podpor a celkových investic do oprav v letech Nejsilnějším a zároveň nejvýkonnějším dotačním titulem ve sledovaném období byl program Panel, který svým objemem 10 miliard Kč generoval investice 45 miliard Kč při 22% podílu dotací na investicích. Srovnání výkonů jednotlivých dotačních titulů (Kč) Miliardy ,2 0,2 0,6 1,2 Panel ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace Státní podpora Generovaná investice bytového fondu 14

15 VI. Přehled všech investic do bytového fondu v bytových domech Celkem bylo do rekonstrukcí bytového fondu v bytových domech investováno Kč (viz dále), a to včetně investic bez podílu státní podpory. Státní prostředky se na objemu financí investovaných dosud na trhu rekonstrukcí bytových domů podílejí z 50,2 %. Přehled všech investic do rekonstrukcí bytového fondu - v letech Rok SUMA (v Kč) SUMA

16 Podíl jednotlivých typů financování na celku ilustruje koláčový graf (viz následující strana), kde je opět zřejmá dominance investic navázaných na nepřímé, úrokové dotace. V přibližně stejné výši pak jsou náklady z kombinace zdrojů zkomerčních úvěru a investic vlastníků. Jelikož i nepřímé dotace jsou jen úrokovou podporou komerčních úvěrů, ve výsledku bylo 76 % veškerých investičních nákladů do bytových domů v ČR realizováno díky bankovním prostředkům. K výše uvedeným typům financování (přímým a úrokovým státním dotacím) se přidávají ještě dvě možné varianty. A to financování s bankovní účastí, kdy jistý podíl tvoří vlastní prostředky zpravidla 10 % (podle statistik dotázaných bankovních ústavů). Anebo financování pouze prostřednictvím vlastního kapitálu investora. Rozdělení investic do bytového fondu dle zdroje financování 10% 3% 39% 37% 11% Dotace nepřímé - úrokové Dotace přímé Dotace přímé + úvěr Úvěr + vlastní zdroje Vlastní zdroje 16

17 Poměr státních podpor a podporami generovaných investic se v průběhu uplynulých šestnácti let neustále vylepšoval ve prospěch výše investic. Razantní nástup efektivity přinesly úrokové, tedy nepřímé státní dotace programu PANEL. Průběh státních podpor a celkových investic do oprav v letech Miliony Státní podpora Generované investice 17

18 VII. Průměrný náklad na opravami dotčené byty Tuto hodnotu sledujeme v jednotlivých letech a podle druhu stavby (panelový bytový dům i nepanelový bytový dům). Výše těchto nákladů a jejich nárůst v čase patří k nejdůležitějším parametrům celé studie. Průměrné náklady na rekonstrukci 1 b.j. v letech Vývoj průměrných nákladů na rekonstrukci 1 b. j. Rok Panelový dům Kč Kč Kč Rok Nepanelový dům Kč Kč Kč V jednotlivých letech bylo přihlédnuto k výši aktuálních dotací, rozvinutosti trhu, inflační křivce, dostupnosti stavebních materiálů a komplexnosti oprav z pohledu běžné praxe Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Velký vliv byl také přisouzen jednotlivým typům financování, které ovlivňují komplexnost rekonstrukčních kroků. Rekonstrukční akce financované pouze z vlastních zdrojů jsou charakterizovány nižší komplexností nižším počtem provedených rekonstrukčních úkonů. Naopak program PANEL je koncipován jako motivační a pobídkový nástroj podporující právě co nejvyšší komplexnost oprav. Výsledný průměrný náklad na 1 b. j. je proto stanoven níže, než udává statistika programu PANEL Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

19 VIII. Počet bytů v panelových a nepanelových bytových domech dotčených opravami Přepočet na jednu bytovou jednotku je obecně nejvhodnější parametr, na základě kterého se dá mapovat a popisovat bytový fond, aniž by bylo třeba zohledňovat velikost bytových domů. Uvedené množství bytů dotčených opravami nelze považovat za komplexně zrekonstruované. Například u panelových bytových domů je opravami dotčeno 55 %, avšak komplexně a kvalitně zrekonstruovaná okna má pouze 34 % z celkového množství panelových bytů. A to okna jsou ještě nejčastěji řešeným rekonstrukčním krokem, v dalších krocích je zanedbanost oprav a investic s nimi spojených podstatně vyšší. Detailním rozborem tohoto zjištění se zabývá část studie s názvem Komplexnost. Graf: Zanedbanost bytů v bytových panelových a nepanelových domech Byty v Bytové bytových domy domech celkem celkem Rekonstruované Panelové byty - domy panelové domy Rekonstruované Nepanelové byty - nepanelové domy domy % % % % % % Byty dotčené opravami rekonstrukcí Zanedbané byty Byty dotčenérekonstrukcí opravami Zanedbané byty Byty dotčené rekonstrukcí opravami Zanedbané byty 19

20 IX. Byty v panelových a nepanelových domech dotčené opravou v průběhu let Počet bytových jednotek v jednotlivých letech je uveden zvlášť v panelové i nepanelové zástavbě bytových domů. Počet opravami dotčených b. j. začal výrazně ročně narůstat až v několika posledních letech, kdy začalo docházet k optimálnímu souběhu příznivé hospodářské situace, podmínek pro získání komerčního úvěru a především plného rozběhu Státního programu na podporu oprav a rekonstrukcí bytových domů PANEL. Rok Přehled bytových jednotek dotčených opravami Panelových bytů Rok Nepanelových bytů Rok Bytů celkem Vývoj Vývoj počtu bytůrekonstruovaných dotčených opravami bytů celkem celkem Tisíce Nepanelové byty Panelové byty SUMA SUMA SUMA

21 Panelové domy Panelové byty prošly v letech zásadní rekonstrukční etapou. Počet panelových domů dotčených opravami se již dostal za polovinu z celkového množství b. j. Vývoj počtu rekonstruovaných bytových jednotek ilustruje graf níže. Panelové bytové domy domy - vývoj vývoj počtu počtu b.j. rekonstruovaných dotčených opravami b.j Ke konci roku 2008 bylo dotčeno opravami přibližně 55 % veškerých panelových bytů v ČR. Více o tomto přináší kapitola Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech

22 Nepanelové domy Nepanelové bytové domy lze zatím považovat za opravami takřka nedotčené. Dosud bylo realizováno 12 % z celkového objemu b. j. Vývoj počtu opravami dotčených bytových jednotek ilustruje graf níže uvádíme výseč z let 2000 až Nepanelové bytové domy - vývoj počtu b.j. rekonstruovaných dotčených opravami b.j Bytový fond v nepanelových bytových domech teprve čeká na masivnější vlnu rekonstrukcí. Určitou podporu těmto druhům bytových domů vsoučasnosti přináší státní program Nový PANEL a dotační titul Zelená úsporám, jež se oba vztahují i na tento typ bytových domů. 22

23 X. Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech Zanedbanost v intencích této studie je vyjádřena poměrem počtu bytů dosud nedotčených opravou oproti bytům, které opravou prošly. Tím, jak opravy postupně probíhají, zanedbanost klesá. Tempo tohoto poklesu by však mělo významně zvýšit, aby bylo možné postihnout v rozumném časovém horizontu celý bytový fond. Sledované období podstatnou měrou k poklesu zanedbanosti nepřispělo: problém se odkládá na léta budoucí: náklady, požadavky a rizika se budou nabalovat jako sněhová koule. Vývoj zanedbanosti b.j. v panelových domech Zanedbanost bytů v panel. domech % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Opraveno Neopraveno 30% 20% 10% 0% Dosud nebylo opravami dotčeno b. j., tzn. 45 % bytového fondu v panelové zástavbě lze považovat za zcela zanedbané. 23

24 Vývoj zanedbanosti b. j. v nepanelových domech Zanedbanost bytů v nepanel. domech % 90% % 70% 60% 50% Opraveno Neopraveno 40% 30% 20% 10% 0% Dosud nebylo opravami dotčeno b. j., tzn. 88 % bytového fondu v nepanelové zástavbě lze považovat za zcela zanedbané. 24

25 XI. Komplexnost provedených rekonstrukčních kroků v panelových domech V minulé kapitole jsme popsali zanedbanost bytů, které prošly opravou. Jaká byla intenzita provedených oprav? Odpověď přináší detailní pohled na to, jak opravy probíhaly, v jakém skutečném rozsahu, které konkrétní činnosti byly provedeny. Průzkum prováděný v rámci studie PanelSCAN vysledoval, jak se postupně od začátku 90. let spektrum prováděných oprav rozšiřovalo až do období po roce , kdy se začal stále více díky stimulačnímu efektu podmínek programu Panel projevovat odpovědnější, komplexní přístup investorů k opravám. Komplexnost prováděných rekonstrukčních kroků je významným parametrem při hodnocení stavu panelových bytových domů ČR. Opravdovým motorem komplexnosti je zejména v poslední době program PANEL (SFRB), který podporuje 38 definovaných rekonstrukčních kroků a motivuje investory k tomu, aby rekonstrukční práce řešili s co největším záběrem. Argument je jednoduchý. Kvalitně a plnohodnotně rekonstruovaný panelový bytový dům slouží dobře svým uživatelům a neztrácí na ceně. Pro potřeby studie PanelSCAN jsme 38 kroků roztřídili do 10 základních rekonstrukčních kroků komodit, které sledujeme (viz tabulka dále) v průběhu uplynulých 16 let na trhu revitalizací panelových bytových domů. V těchto 10 kategoriích hodnotíme míru, s jakou jsou vprůběhu let navyšovány investice do jednotlivých kroků. Pouze 100% naplnění všech 10 kroků se považuje za komplexně revitalizovaný panelový bytový dům. Na základě syntézy statistik z období byly stanoveny průměrné investiční náklady odpovídající jednotlivým kategoriím činnostem. Uvedené náklady se týkají společných prostor bytových domů a jejich obálky. Náklady na revitalizaci interiérů jednotlivých bytových jednotek studie PanelSCAN nepostihuje. 25

26 Reálné průměrné náklady na plně komplexní opravu 1 b. j. v jednotlivých činnostech činnost Statické sanace Oprava lodžií Zateplení Okna Střecha Výtah TZB Společný interiér Zasklení lodžií Ostatní SUMA Náklad (v Kč) Přehled v tabulce prezentuje reálné náklady na jednu panelovou bytovou jednotku při plnohodnotném provedení každého rekonstrukčního kroku v dobovém standardu provedení ve sledovaných letech. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé položky nebyly ve všech případech oprav v plné míře naplňovány. Proto skutečný průměrný náklad na regenerační krok je vždy nižší o ty bytové jednotky, ve kterých se buď vůbec nerealizoval, nebo byl proveden pouze částečně. Položka Ostatní doplňuje uvedené činnosti do komplexnosti v té době spíše nahodilými zásahy. 26

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ PB stavba Šance pro paneláky i rodinné rozpočty Součástí celkové rekonstrukce paneláku je nejen výměna oken, ale i vchodových dveří. BOHEMIA PLAST V České republice máme více než milion bytů v panelových

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bakalářská práce Autor: Martin Mužík, DiS. Bankovní management

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Opravy, rekonstrukce a

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce bytové politiky březen 2005 Koncepce bytové politiky Obsah: 1. Úvod 2. Současná situace

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostředí ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM diplomová

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI NÁVRHY MOŽNÝCH REVIZÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI NÁVRHY MOŽNÝCH REVIZÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI NÁVRHY MOŽNÝCH REVIZÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ vydáno NOK-MMR: duben 2010 Preambule Tímto dokumentem Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo pro

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy B Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část B pasivní domy Verze 1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 3 2

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Nové nástroje pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Bydlení a bytová politika v Československu v letech 1960-1980

Bydlení a bytová politika v Československu v letech 1960-1980 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Bydlení a bytová politika v Československu v letech 1960-1980 Bakalářská práce České Budějovice 2012 Vedoucí práce:

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI

STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI prosinec 2011 Autoři Michaela Valentová a Miroslav Honzík Praha, prosinec 2011 Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více