Výtah ze závěrečné zprávy. Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze závěrečné zprávy. Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR"

Transkript

1 Výtah ze závěrečné zprávy Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR Praha 2009

2 Obsah I. Zadání studie PanelSCAN II. Metodika a použité nástroje zjišťování... 4 III. Soupis a definice použitých klíčových slov... 5 IV. Definice bytového fondu v bytových domech - základní údaje... 9 V. Přehled státních podpor do bytového fondu VI. Přehled všech investic do bytového fondu v bytových domech VII. Průměrný náklad na rekonstrukcí dotčené byty VIII. IX. Počet rekonstruovaných bytů v panelových a nepanelových bytových domech Byty v panelových a nepanelových domech dotčené opravou v průběhu let X. Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech XI. Komplexnost provedených rekonstrukčních kroků v panelových domech XII. Reálná komplexnost oprav XIII. Faktory kvality XIV. Opravené byty zanedbanost investic XV. Prognóza vývoje regenerací bytového fondu v letech XVI. Prognóza vývoje státních podpor XVII. XVIII. XIX. Prognóza výkonu jednotlivých programů státních podpor v letech Prognóza vývoje celkových investic v letech Prognóza vývoje zanedbanosti bytového fondu ( ) XX. Potřebnost budoucích investic

3 I. Zadání studie PanelSCAN 2009 Studie stavu bytových domů v ČR PanelSCAN 2009 vznikla na základě zadání Státního fondu rozvoje bydlení v roce Cílem studie je popsat stav bytového fondu v bytových domech České republiky k podle níže uvedeného vymezení hledisek a sledovaného vzorku. Pro hodnocení bytového fondu bylo zvoleno několik hledisek: 1. zanedbanost, respektive rozsah dosud rekonstruovaných bytových domů v panelové technologii. Vývoj zanedbanosti v letech ; 2. komplexnost dosud provedených rekonstrukčních kroků; 3. způsob financování rekonstrukčních kroků, podíl jednotlivých způsobů na celkovém investičním nákladu a vývoj jednotlivých typů financování v letech ; 4. bytové domy postavené v nepanelové technologii signální informace o zanedbanosti. Sledovaný vzorek vychází ze zjištění u: sídlištních celků, panelových bytových domů, doplňkově pak bytových domů v nepanelové technologii, okresních měst ČR a pražských obvodů, výstavby kolaudované v letech Sledovaný vzorek, který je předmětem této studie, vychází z údajů ČSÚ o počtu trvale obydlených bytů z roku 2001 (SLBD). Výsledkem studie PanelSCAN je souhrnná zpráva za celou Českou republiku. 3

4 II. Metodika a použité nástroje zjišťování 1. Průzkum informačních zdrojů Předmětné zadání nebylo dosud v ČR v takovém rozsahu a struktuře realizováno. O trhu s bytovými domy existuje množství dílčích informací, avšak nejsou organizované v požadované skladbě, resp. nepostihují celý záběr zadání. Průzkum informačních zdrojů, publikací a internetových stran ukázal, že studii bude nutné koncipovat jako mnohazdrojovou syntézu odborných pramenů kombinovanou s dotazníkovým výzkumem v terénu a s odbornými konzultacemi mezi zástupci účastníků trhu s bytovými domy (jakými jsou představitelé bytových družstev a SVJ, reprezentanti bankovního sektoru, výrobci stavebních hmot a prvků, zástupci municipalit, vysokoškolských kateder, odborných konzultantských firem, statistických ústavů, představitelů ministerstev aj.). 2. Použité nástroje Odborné konzultace Pro zajištění podkladů a konzultací bylo osloveno více než 30 odborných subjektů a institucí z celé ČR. Jednotlivé informační prameny v rámci studie PanelSCAN jsou vždy opatřené odkazem na původní zdroj či autora. Dotazníkový průzkum Odborné informace z trhu a statisticky zajímavé výpovědi byly sebrány také prostřednictvím dotazníkových průzkumů, strukturovaných osobních a telefonických rozhovorů, prostřednictvím anketních dotazníků zasílaných poštou, em a pomocí internetového dotazníkového rozhraní speciálně vytvořeného pro účely studie PanelSCAN. Cílové skupiny dotazníkového průzkumu S ohledem na základní cílovou skupinu okresní města a pražské obvody byly osloveny obecní úřady a magistráty předmětných municipalit. Celkem bylo kontaktováno cca 110 úřadů, a to telefonicky, písemně a částečně i osobně. Nejčastěji byl adresátem dotazů odbor správy majetku obce nebo bytový odbor, případně pověřená firma realizující správu obecního majetku. V řadě případů se komunikace děla s přímým pověřením starosty či primátora obce. Dále pro účely co nejpřesnější kontroly zjištěných skutečností na téma komplexnost dosud realizovaných rekonstrukcí byli písemnou, osobní a telefonickou formou kontaktováni zástupci výrobců zateplovacích a fasádních systémů (ETICS), výrobci okenních profilů, dodavatelé výtahů a protipožárních konstrukcí. 4

5 III. Soupis a definice použitých klíčových slov Ve studii PanelSCAN jsou použita následující klíčová slova. Uvádíme soupis včetně stručného vysvětlení a definice. Řazeno abecedně. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Za bytový dům se považuje stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy místností a prostorů je určena k bydlení a počet samostatných bytů je 4 a více; počet podlaží není určující. Bytový dům postavený nepanelovou technologií je bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů. Bytový dům postavený panelovou technologií je bytový dům realizovaný pomocí typizovaného konstrukčního stěnového systému z prefabrikovaných panelů (více viz Seznam typizovaných konstrukčních soustav). Bytová jednotka je podle zákona o vlastnictví bytů definována jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Jednotkou se rozumí byt jako vymezená část domu podle tohoto zákona. Česká energetická agentura (ČEA) byla příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu. Jejím posláním bylo iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a ke snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie. ČEA administrovala Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Program byl zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyššího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny. Státní podporu z předmětného programu čerpaly do roku 2007 podniky, města a domácnosti. Dvouletkové byty jsou výsledkem dvouletého plánu poválečné výstavby z let Toto stavební období je charakteristické počínajícím rozvojem typizace, a to v první fázi dispoziční, posléze typizace z hlediska používaných technologií (zděné obvodové a nosné konstrukce, montované stropy) a prvková (schodiště). Zpravidla se jedná o dvou- až třípokojové byty s kompletním příslušenstvím, centrálním vytápěním a moderní přípravou teplé vody. 5

6 IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst) je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města. IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města. Z hlediska dotací je IPRM součástí IOP integrovaného operačního programu řízeného MMR ČR. IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Mimo jiné řeší i zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Dotace jsou alokovány do jednotlivých obcí na základe jimi zpracovaných a předložených IPRM. Komplexnost oprav bytových domů celková revitalizace je základní myšlenkou možnosti realizace opravy bytového domu. Komplexnost opravy se týká hlavně technicko-energetických sanací. Jejich provedení ve vzájemné součinnosti přináší významné úspory v oblasti spotřeby energie v domě. Podpora oprav a modernizace bytového fondu (NV 396/2001 Sb.) je úvěr poskytovaný na základě nařízení vlády ze dne 15. října 2001 č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, které nabylo účinnosti dnem 12. listopadu Nařízení umožňuje poskytovat městům a obcím nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytů. Vedle vlastního využití úvěrů mohou obce poskytovat z těchto prostředků další úvěry na stejný účel ostatním vlastníkům bytového fondu na svém území. V obou případech se jedná o úročení úvěru úrokem ve výši 3 % ročně po celou dobu jeho splácení. Program PANEL státní úroková dotace. Program na podporu oprav a modernizace bytových domů (NOVÝ PANEL), ve znění platném od Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů. Panelové sídliště ve smyslu nařízení vlády č. 494/2000 Sb. je panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Obálka budovy všechny obvodové stěny, střecha a podlahy budovy. 6

7 Panelový dům označení panelový dům ve studii PanelSCAN se vztahuje na budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav (viz níže). Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií (v souladu s Přílohou č. 1 NV č. 299/2001 Sb.): T 1 T 09 B T 5 B 2 T 11 B 4 T 12 VM OS T 13 VO S T 14 VP OS T 15 B 60 T 16 B 70 T 17 B T 20 MS Průmstav T 22 PS 61 T 42 PS 69 T 52 PS 69/2 G 40 HK 60 G 55 HK 65 G 57 HK 69 G 58 HKS 70 G 59 HKS G G OS 64 BP 70 OS G OS 66 VVÚ ETA T 01 B Larsen & Nielsen T 02 B BANKS T 03 B OP 1.11 T 05 B OP 1.13 T 06 B OP 1.21 T 08 B OP 1.31 T OB-Nitra Krajské materiálové varianty blokopanelových domů. Bytové domy postavené panelovou technologií v regionech po sovětské armádě. Seznam typizovaných konstrukčních soustav nepanelové technologie Jedná se o stavby s individuálním, objemově dispozičním řešením, stavby provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců a prvků. Specifické vady panelové výstavby podprogram státního dotačního titulu VPV (viz dále), který v letech řešil havarijní stav a poruchy statického charakteru. Poskytovaná přímá dotace dosahovala 100 %. Vady panelové výstavby (VPV) státní podpora má charakter přímé finanční dotace a je poskytována vlastníkům panelových bytových domů a bytů ve vlastnictví (obce, bytová družstva, fyzické a právnické osoby) na opravy prováděné na panelovém domě.... (dokončení na další straně) 7

8 ... Opravami se rozumí práce na panelovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť, stropních a střešních konstrukcí, balkonů, lodžií a teras, dále konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, zejména vad nenosných obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací. Nařízení stavebního úřadu se musí týkat nutnosti oprav vad či poruch, na něž tento program umožňuje dotaci poskytnout. Dotace může být použita pouze na opravy vad a poruch bytových domů (za opravu se nepovažují práce, které vedou ke zhodnocení stavby ve smyslu 33 zákona č. 586/1992 Sb.). V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Zdroj: SFRB, MMR, MPO, MF, CSI, internet Zanedbanost bytového fondu v bytových domech je suma investic, kterou je potřeba vynaložit v nejbližších letech do rekonstrukce bytového fondu v bytových domech, aby stav bytových jednotek odpovídal soudobým standardním nárokům na úroveň bydlení. Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí ČR administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Zdroj: internet 8

9 IV. Definice bytového fondu v bytových domech základní údaje Bytový fond české republiky je tvořen z bytových jednotek v rodinných domech (do 3 b. j. v jednom domě) a bytových domech (od 4 b. j.). Studie PanelSCAN 2009 nepojednává o stavu bytů v rodinných domech a soustředí se jednak na bytové domy postavené panelovou technologií, dále pak na bytové domy nepanelové, resp. trvale obydlené bytové domy obecně. Vychází z konečných výsledků SLBD 2001 poskytnutých ČSÚ. Struktura bytového fondu ČR počet bytových jednotek % % rodinné domy panelové bytové domy nepanelové bytové domy % Bytový fond ČR Trvale obydlené byty celkem Rodinné domy Bytové domy celkem Panelové bytové domy Nepanelové bytové domy Počet bytových jednotek Zdroj: ČSÚ, SLBD

10 Panelové domy Do průzkumu byly zařazeny všechny panelové domy postavené v čr od konce 50. let do začátku let 90. Průzkum zanedbanosti bytového fondu v panelových domech vychází mimo jiné z detailní analýzy zdrojů financování rekonstrukcí prováděných v letech Na počátku, tedy po roce 1992, se prováděly v zásadě čtyři základní typy oprav panelových domů: nejnutnější opravy konstrukčních závad závažného až havarijního charakteru, opravy střech, postupně dílčí, později komplexní zateplování obvodového pláště spojené s jeho sanací, Nepanelové domy Stávající fond bytů v bytových nepanelových domech je nesmírně rozmanitý: zahrnuje totiž i historické stavby staré mnoho set let podléhající přísné památkové ochraně, činžovní městské domy z 19. století, bytové domy pocházející z výstavby po 1. světové válce a po 2. světové válce před nástupem éry panelových domů. Sledované období průzkumu nepanelových bytových domů je vztaženo též na období Důvodem k opravám bytových domů prováděným v relativně malém měřítku, kromě nutných rekonstrukcí jako např. opravy střech, byly velké tepelné ztráty a tím rostoucí náklady na jejich vytápění. výměna výplní vnějších otvorů, intenzita oprav byla přímo úměrná intenzitě státní podpory v daném roce. 10

11 V. Přehled státních podpor do bytového fondu Panel Přehled státních podpor na bytové domy v letech ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace bytového fondu SUMA v letech Kompletní přehled státních podpor alokovaných do bytového fondu v bytových panelových domech byl jedním z důležitých zdrojů pro stanovení stupně zanedbanosti a komplexnosti realizovaných rekonstrukčních kroků. Při sběru dat se podařilo shromáždit do jedné společné databáze údaje do té doby prakticky nedostupné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SUMA Kč Kč 11

12 Z uvedeného přehledu dále vyplývá, že nejvýznamnější státní podporou směřovanou do rekonstrukcí bytových domů se za sledované období stal program PANEL, program úrokových dotací vyhlášený nařízením vlády č. 299/2001 a administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. V období let dosáhl tento program celkového objemu téměř 10 miliard Kč. Je to částka, která vyjadřuje objem celkové úrokové dotace vázané na podporovaný projekt, která je vyplácena postupně, souběžně se splácením komerčního úvěru. Neméně významná je celková výše investic, které na trhu rekonstrukcí generuje program PANEL (srovnání dále). Tento významný národohospodářský efekt vysoká výše podporou vyvolaných investic je dán právě nepřímým charakterem dotací programu PANEL. Přímé dotace vyvolávají menší míru vlastních investic a zároveň jsou daleko citlivější na správné nastavení podílu dotace na celkové investici (motivace k provádění podporovaných činností). Miliony Přehled státních podpor v letech (v Kč)

13 Jak vysoké investice do rekonstrukcí bytového fondu státní podpory generovaly, lze vidět v tabulce. Panel Státními podporami generované investice do bytových domů v letech ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace bytového fondu SUMA v letech Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SUMA Kč Kč Kč 13

14 Porovnání výše státní podpory a generované investice v jednotlivých letech je vidět na grafu Průběh státních podpor a celkových investic do oprav v letech Nejsilnějším a zároveň nejvýkonnějším dotačním titulem ve sledovaném období byl program Panel, který svým objemem 10 miliard Kč generoval investice 45 miliard Kč při 22% podílu dotací na investicích. Srovnání výkonů jednotlivých dotačních titulů (Kč) Miliardy ,2 0,2 0,6 1,2 Panel ČEA VPV VPV specifické Podpora oprav a modernizace Státní podpora Generovaná investice bytového fondu 14

15 VI. Přehled všech investic do bytového fondu v bytových domech Celkem bylo do rekonstrukcí bytového fondu v bytových domech investováno Kč (viz dále), a to včetně investic bez podílu státní podpory. Státní prostředky se na objemu financí investovaných dosud na trhu rekonstrukcí bytových domů podílejí z 50,2 %. Přehled všech investic do rekonstrukcí bytového fondu - v letech Rok SUMA (v Kč) SUMA

16 Podíl jednotlivých typů financování na celku ilustruje koláčový graf (viz následující strana), kde je opět zřejmá dominance investic navázaných na nepřímé, úrokové dotace. V přibližně stejné výši pak jsou náklady z kombinace zdrojů zkomerčních úvěru a investic vlastníků. Jelikož i nepřímé dotace jsou jen úrokovou podporou komerčních úvěrů, ve výsledku bylo 76 % veškerých investičních nákladů do bytových domů v ČR realizováno díky bankovním prostředkům. K výše uvedeným typům financování (přímým a úrokovým státním dotacím) se přidávají ještě dvě možné varianty. A to financování s bankovní účastí, kdy jistý podíl tvoří vlastní prostředky zpravidla 10 % (podle statistik dotázaných bankovních ústavů). Anebo financování pouze prostřednictvím vlastního kapitálu investora. Rozdělení investic do bytového fondu dle zdroje financování 10% 3% 39% 37% 11% Dotace nepřímé - úrokové Dotace přímé Dotace přímé + úvěr Úvěr + vlastní zdroje Vlastní zdroje 16

17 Poměr státních podpor a podporami generovaných investic se v průběhu uplynulých šestnácti let neustále vylepšoval ve prospěch výše investic. Razantní nástup efektivity přinesly úrokové, tedy nepřímé státní dotace programu PANEL. Průběh státních podpor a celkových investic do oprav v letech Miliony Státní podpora Generované investice 17

18 VII. Průměrný náklad na opravami dotčené byty Tuto hodnotu sledujeme v jednotlivých letech a podle druhu stavby (panelový bytový dům i nepanelový bytový dům). Výše těchto nákladů a jejich nárůst v čase patří k nejdůležitějším parametrům celé studie. Průměrné náklady na rekonstrukci 1 b.j. v letech Vývoj průměrných nákladů na rekonstrukci 1 b. j. Rok Panelový dům Kč Kč Kč Rok Nepanelový dům Kč Kč Kč V jednotlivých letech bylo přihlédnuto k výši aktuálních dotací, rozvinutosti trhu, inflační křivce, dostupnosti stavebních materiálů a komplexnosti oprav z pohledu běžné praxe Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Velký vliv byl také přisouzen jednotlivým typům financování, které ovlivňují komplexnost rekonstrukčních kroků. Rekonstrukční akce financované pouze z vlastních zdrojů jsou charakterizovány nižší komplexností nižším počtem provedených rekonstrukčních úkonů. Naopak program PANEL je koncipován jako motivační a pobídkový nástroj podporující právě co nejvyšší komplexnost oprav. Výsledný průměrný náklad na 1 b. j. je proto stanoven níže, než udává statistika programu PANEL Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

19 VIII. Počet bytů v panelových a nepanelových bytových domech dotčených opravami Přepočet na jednu bytovou jednotku je obecně nejvhodnější parametr, na základě kterého se dá mapovat a popisovat bytový fond, aniž by bylo třeba zohledňovat velikost bytových domů. Uvedené množství bytů dotčených opravami nelze považovat za komplexně zrekonstruované. Například u panelových bytových domů je opravami dotčeno 55 %, avšak komplexně a kvalitně zrekonstruovaná okna má pouze 34 % z celkového množství panelových bytů. A to okna jsou ještě nejčastěji řešeným rekonstrukčním krokem, v dalších krocích je zanedbanost oprav a investic s nimi spojených podstatně vyšší. Detailním rozborem tohoto zjištění se zabývá část studie s názvem Komplexnost. Graf: Zanedbanost bytů v bytových panelových a nepanelových domech Byty v Bytové bytových domy domech celkem celkem Rekonstruované Panelové byty - domy panelové domy Rekonstruované Nepanelové byty - nepanelové domy domy % % % % % % Byty dotčené opravami rekonstrukcí Zanedbané byty Byty dotčenérekonstrukcí opravami Zanedbané byty Byty dotčené rekonstrukcí opravami Zanedbané byty 19

20 IX. Byty v panelových a nepanelových domech dotčené opravou v průběhu let Počet bytových jednotek v jednotlivých letech je uveden zvlášť v panelové i nepanelové zástavbě bytových domů. Počet opravami dotčených b. j. začal výrazně ročně narůstat až v několika posledních letech, kdy začalo docházet k optimálnímu souběhu příznivé hospodářské situace, podmínek pro získání komerčního úvěru a především plného rozběhu Státního programu na podporu oprav a rekonstrukcí bytových domů PANEL. Rok Přehled bytových jednotek dotčených opravami Panelových bytů Rok Nepanelových bytů Rok Bytů celkem Vývoj Vývoj počtu bytůrekonstruovaných dotčených opravami bytů celkem celkem Tisíce Nepanelové byty Panelové byty SUMA SUMA SUMA

21 Panelové domy Panelové byty prošly v letech zásadní rekonstrukční etapou. Počet panelových domů dotčených opravami se již dostal za polovinu z celkového množství b. j. Vývoj počtu rekonstruovaných bytových jednotek ilustruje graf níže. Panelové bytové domy domy - vývoj vývoj počtu počtu b.j. rekonstruovaných dotčených opravami b.j Ke konci roku 2008 bylo dotčeno opravami přibližně 55 % veškerých panelových bytů v ČR. Více o tomto přináší kapitola Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech

22 Nepanelové domy Nepanelové bytové domy lze zatím považovat za opravami takřka nedotčené. Dosud bylo realizováno 12 % z celkového objemu b. j. Vývoj počtu opravami dotčených bytových jednotek ilustruje graf níže uvádíme výseč z let 2000 až Nepanelové bytové domy - vývoj počtu b.j. rekonstruovaných dotčených opravami b.j Bytový fond v nepanelových bytových domech teprve čeká na masivnější vlnu rekonstrukcí. Určitou podporu těmto druhům bytových domů vsoučasnosti přináší státní program Nový PANEL a dotační titul Zelená úsporám, jež se oba vztahují i na tento typ bytových domů. 22

23 X. Vývoj zanedbanosti bytových jednotek v letech Zanedbanost v intencích této studie je vyjádřena poměrem počtu bytů dosud nedotčených opravou oproti bytům, které opravou prošly. Tím, jak opravy postupně probíhají, zanedbanost klesá. Tempo tohoto poklesu by však mělo významně zvýšit, aby bylo možné postihnout v rozumném časovém horizontu celý bytový fond. Sledované období podstatnou měrou k poklesu zanedbanosti nepřispělo: problém se odkládá na léta budoucí: náklady, požadavky a rizika se budou nabalovat jako sněhová koule. Vývoj zanedbanosti b.j. v panelových domech Zanedbanost bytů v panel. domech % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Opraveno Neopraveno 30% 20% 10% 0% Dosud nebylo opravami dotčeno b. j., tzn. 45 % bytového fondu v panelové zástavbě lze považovat za zcela zanedbané. 23

24 Vývoj zanedbanosti b. j. v nepanelových domech Zanedbanost bytů v nepanel. domech % 90% % 70% 60% 50% Opraveno Neopraveno 40% 30% 20% 10% 0% Dosud nebylo opravami dotčeno b. j., tzn. 88 % bytového fondu v nepanelové zástavbě lze považovat za zcela zanedbané. 24

25 XI. Komplexnost provedených rekonstrukčních kroků v panelových domech V minulé kapitole jsme popsali zanedbanost bytů, které prošly opravou. Jaká byla intenzita provedených oprav? Odpověď přináší detailní pohled na to, jak opravy probíhaly, v jakém skutečném rozsahu, které konkrétní činnosti byly provedeny. Průzkum prováděný v rámci studie PanelSCAN vysledoval, jak se postupně od začátku 90. let spektrum prováděných oprav rozšiřovalo až do období po roce , kdy se začal stále více díky stimulačnímu efektu podmínek programu Panel projevovat odpovědnější, komplexní přístup investorů k opravám. Komplexnost prováděných rekonstrukčních kroků je významným parametrem při hodnocení stavu panelových bytových domů ČR. Opravdovým motorem komplexnosti je zejména v poslední době program PANEL (SFRB), který podporuje 38 definovaných rekonstrukčních kroků a motivuje investory k tomu, aby rekonstrukční práce řešili s co největším záběrem. Argument je jednoduchý. Kvalitně a plnohodnotně rekonstruovaný panelový bytový dům slouží dobře svým uživatelům a neztrácí na ceně. Pro potřeby studie PanelSCAN jsme 38 kroků roztřídili do 10 základních rekonstrukčních kroků komodit, které sledujeme (viz tabulka dále) v průběhu uplynulých 16 let na trhu revitalizací panelových bytových domů. V těchto 10 kategoriích hodnotíme míru, s jakou jsou vprůběhu let navyšovány investice do jednotlivých kroků. Pouze 100% naplnění všech 10 kroků se považuje za komplexně revitalizovaný panelový bytový dům. Na základě syntézy statistik z období byly stanoveny průměrné investiční náklady odpovídající jednotlivým kategoriím činnostem. Uvedené náklady se týkají společných prostor bytových domů a jejich obálky. Náklady na revitalizaci interiérů jednotlivých bytových jednotek studie PanelSCAN nepostihuje. 25

26 Reálné průměrné náklady na plně komplexní opravu 1 b. j. v jednotlivých činnostech činnost Statické sanace Oprava lodžií Zateplení Okna Střecha Výtah TZB Společný interiér Zasklení lodžií Ostatní SUMA Náklad (v Kč) Přehled v tabulce prezentuje reálné náklady na jednu panelovou bytovou jednotku při plnohodnotném provedení každého rekonstrukčního kroku v dobovém standardu provedení ve sledovaných letech. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé položky nebyly ve všech případech oprav v plné míře naplňovány. Proto skutečný průměrný náklad na regenerační krok je vždy nižší o ty bytové jednotky, ve kterých se buď vůbec nerealizoval, nebo byl proveden pouze částečně. Položka Ostatní doplňuje uvedené činnosti do komplexnosti v té době spíše nahodilými zásahy. 26

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1.5.2004 upraveném dle nařízení vlády č. 152/2004 Sb.) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

Program na podporu oprav bytových domů

Program na podporu oprav bytových domů Program na podporu oprav bytových domů (ve znění platném od 1. 1. 2012) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. s účastí prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 1. Předmět

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL)

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010) Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

299/2001 Sb. Nařízení vlády

299/2001 Sb. Nařízení vlády 299/2001 Sb. Nařízení vlády ze dne 25. července 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU Financování oprav bytového fondu pro období 2012-2020 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 11. září 2012 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Program NOVÝ PANEL Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). 1. Předmět a účel podpory

Program NOVÝ PANEL Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). 1. Předmět a účel podpory Program NOVÝ PANEL Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA Čerpání EU fondů Zkrácení vázací doby u dotovaného bydlení Program JESSICA, program Panel 2013+ Technická novela zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ministr pro místní rozvoj

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ PB stavba Šance pro paneláky i rodinné rozpočty Součástí celkové rekonstrukce paneláku je nejen výměna oken, ale i vchodových dveří. BOHEMIA PLAST V České republice máme více než milion bytů v panelových

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR ING. PAVEL SVOBODA, ČLEN SKUPINY EXPERTŮ CZB ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ DO S A DON TS PŘI ZATEPLOVÁNÍ Jihlava 19.10.2010 VRÁMCI PROJEKTU ENERGY-FUTURE

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky 1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, Veřejný zadavatel popíše své

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Nová Zelená úsporám. 4 oblas2 podpory: A Snižování energe.cké náročnos. B Výstavba budov. C Efek.vní využi> zdrojů energie

Nová Zelená úsporám. 4 oblas2 podpory: A Snižování energe.cké náročnos. B Výstavba budov. C Efek.vní využi> zdrojů energie Nová Zelená úsporám 4 oblas2 podpory: A Snižování energe.cké náročnos. B Výstavba budov C Efek.vní využi> zdrojů energie D Podpora zpracování dokumentace Údaje uvedené v prezentaci jsou zpracovány na základě

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /3/ZM/2013 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy.

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy. Problematika 6a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií s dotazy položenými zástupci MMR při společných jednání s MPO a SEI konaných dne 26. 1. 2009 a 30.4.2009 a zpracované odpovědi na položené dotazy.

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více