UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tvorba elektronicke učebnice programova ní s interaktivními prvky Autor BP: Patrik Vlnas Vedoucí BP: Mgr. Peter Buchla k 2015 Praha

2 Zada ní

3 Čestne prohla šení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Tvorba elektronické učebnice programováni s interaktivni mi prvky vypracoval samostatně pod vedeni m vedouci ho bakalářské práce a s použiti m výhradně odborné literatury a dalši ch informačni ch zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jeji m vytvořeni m jsem neporušil autorská práva třeti ch osob a jsem si plně vědom následků porušeni ustanoveni 11 a následuji ci ch autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Patrik Vlnas

4 Poděkova ní Děkuji vedouci mu bakalářské práce Mgr. Petru Buchlákovi za účinnou odbornou pomoc, věcný při stup a velmi cenné rady pro zpracováni té bakalářské práce.

5 Tvorba elektronicke učebnice programova ní s interaktivními prvky The electronic book implementation with interactive elements 5

6 Abstrakt Bakalářská práce pojednává o elektronických učebnici ch, které jsou v posledni ch několika letech na velkém vzestupu. Zabývá se jak historickým kontextem elektronických učebnic, druhy dokumentových formátů, do kterých lze učebnice ukládat a výrobci platforem pro publikaci učebnic pro mobilni zaři zeni, tak i samotným vývojem ukázky elektronické učebnice. Ci lem této práce je porovnat možnosti vývoje elektronické učebnice a vybrat z nich nejvhodnějši pro zpracováni zadaného projektu. Vybraná technologie je v práci bli že popsána a následně je pomoci ni vytvořena ukázka elektronické knihy včetně interaktivni ch prvků, která je při lohou této bakalářské práce. Kli čová slova: Elektronické učebnice, e-book, ibooks, ibook Author, HTML5, CSS, JavaScript, Widget Abstract Bachelor thesis discusses electronic textbooks that are on the increase the last few years. The main focus is on context of electronic textbooks, document format types which can be used with textbooks and lastly on producers of textbook platforms for publishing on mobile devices. The main goal is to compare possibilities of the electronic books development and to choose the best suitable technology from the market for purposes of assigned project development. The chosen technology is described in more detail and subsequently an example of the textbook with interactive elements for assigned project is developed. This example is also attached to this bachelor thesis. Keywords: Electronic textbooks, e-book, ibooks, ibook Author, HTML5, CSS, JavaScript, Widget 6

7 Obsah 1 Úvod Použité pojmy 14 2 Elektronické knihy a učebnice Historie 15 3 Zadáni projektu na tvorbu elektronické učebnice programováni 19 Obecně 19 Technologie pro tvorbu učebnice 20 Důležité prvky učebnice 20 Publikace učebnice 20 4 Technologie pro tvorbu elektronických učebnic 21 Dokumentové formáty pro e-booky 21 a) TXT 21 b) RTF 22 c) DOC 22 d) MOBI 23 e) PDF 24 f) EPUB 24 g) AZW 25 h) IBA 26 Druhy platforem 26 a) Amazon Kindle 28 b) Apple ibooks 30 c) Google Play Books 33 d) Jiné technologie 36 Vlastni srovnáni platforem pro elektronické učebnice 38 5 Vybraná technologie 42 Apple ibooks 42 a) Ovládaci prvky 42 b) Obchod itunes 44 7

8 ibooks Author 45 a) Prostředi 45 b) Nový projekt 45 c) Přidáváni a formátováni textu 46 d) Přidáváni a formátováni obrázků 46 e) Práce s objekty 46 f) Přidáváni tvarů, tabulek a grafů 47 g) Interaktivni prvky 47 h) Publikace knihy 47 Widget 48 a) Specifikace 49 b) Formátováni 49 c) Vlastnosti 50 d) Předpřipravené widgety 50 e) Widgety třeti ch stran 53 6 Projekt tvorby učebnice 56 HTML5 56 a) Historie 56 b) Princip jazyka 57 c) HTML5 58 CSS 59 a) Historie 59 b) Princip jazyka 59 c) CSS3 61 JavaScript 61 a) Historie 61 b) Princip jazyka 62 Podklady 64 Analýza a návrh 64 Implementace 66 a) Text, obrázky, widgety 67 b) Vlastni HTML widget 70 8

9 Nasazeni učebnice 89 Shrnuti projektu tvorby učebnice 91 7 Závěr 92 8 Seznam použitých zdrojů 93 9 Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam při loh 103 Při loha A 104 Při loha 1: Knihy v itunes 104 Při loha 2: Vytvořeni nového projektu 105 Při loha 3: Výběr widgetu 106 Při loha 4: Nastaveni widgetu 107 Při loha 5: Widget Keynote prezentace 108 Při loha 6: Widget interaktivni obrázek 109 Při loha 7: Widget 3D modelu molekul 110 Při loha 8: Widget Galerie 111 Při loha 9: Widget Posuvný bočni panel 112 Při loha 10: Widget Vyskakovaci překryv (Popover) 113 Při loha 11: Widget Media 114 Při loha 12: Widget Test (Chapter review) 115 Při loha 13: HTML5 widget 116 Při loha 14: Nastavený widget Test 117 Při loha 15: Výběr zaři zeni pro deployment 118 Při loha 16: Převod složky do WDGT 119 Při loha 17: Vytvořený vlastni widget ve formátu WDGT 120 Při loha 18: Náhled widgetu Codewalker 121 Při loha B: Obsah přiloženého CD 122 9

10 1 Úvod Elektronický formát učebnic přišel do rukou uživatelů spolu s elektronickými zaři zeni mi schopnými zobrazovat digitálni text na obrazovkách mobilni ch zaři zeni ch, jako jsou: čtečky, chytré mobilni telefony, tablety, přenosné poči tače a jiné. To byl také následek předchozi ho technologického vývoje osobni ch poči tačů, zvyšováni výkonu procesorů, zvětšováni kapacity disků pro ukládáni digitálni ho obsahu, nárůstu přenosové kapacity si ti a zlevňováni těchto technologii pro koncové uživatele, který svět zaznamenal od roku Za posledni ch 20 let se tak digitálni obsah zvětšil mnohonásobně jak oproti analogovému tak i sám oproti sobě. (1) Obra zek 1: Světový vývoj kapacity analogově či digita lně uložene ho obsahu od roku 1986 do roku Zdroj: v1.1.pdf převzato z 10

11 Formátů pro digitalizaci textu je vi ce druhů: TXT, PDF, DOC a podobné. Vývoj oblasti přenosných zaři zeni v posledni ch letech naznačil, že lze uživateli nabi dnout daleko větši a bohatši interaktivnost v oblasti výukových materiálů a vzdělávaci ch textů. Bylo vyvinuto mnoho software pro přeneseni výuky do elektronického prostředi, napři klad audio učebnice, výukové aplikace, multimediálni prezentace, interaktivni tabule či různé podpůrné aplikace pro výzkum. Současně s ti m přišla i řada výrobců software i hardware s vlastni m řešeni m elektronických učebnic, které nenabi zi ke čteni pouze text, ale i obrázky, tabulky, grafy, testy, videa, online syndikace 1, apod. Mobilni tablety (např. Apple ipad, Samsung Galaxy Tab nebo Kindle Fire) 2 se masivně rozšiřuji mezi široké spektrum veřejnosti a proto nabi dnuti možnosti použi t výukový software na této platformě je dle mého názoru logickým krokem výrobce i přirozenou touhou spotřebitele. I když je trh v roce 2014 bohatý na výrobce a platformy zaři zeni pro elektronické učebnice, při bližši m průzkumu je nutné identifikovat rozdi ly a hranice technologii, jež je v konkurenčni m boji rozlišuji. Graf 1: Celosvětove doda vky tabletů od 2. kvarta lu 2010 do 1. kvarta lu 2014 (v mil.) Celosvětové dodávky tabletů od 2. kvartálu 2010 do 1. kvartálu 2014 (v mil.) ,3 4,5 10,1 7,9 15,04 18,6 Q2 Q Q Q Q Q ,9 Q ,3 Q ,3 34,8 Q Q Q ,6 45,1 47,6 Q Q Q ,9 Q ,4 Q Zdroj: Trend elektronizace výuky a využi váni multimediálni ch prvků při studiu si uvědomuji i stěžejni vzdělávaci instituce jako jsou školy, knihovny, univerzity apod. Soukromá vy- 1 Online syndikace - opětovné dodáváni aktuálni ch informaci, které obsahuje internet (weby, portály, blogy, atd.). (78) 2 Modely jsou zde seřazeny dle podi lu na trhu v jakýchkoliv generačni ch verzi ch dohromady. 11

12 soká škola Unicorn College se právě s ti mto vědomi m rozhodla již od doby svého založeni v roce 2007 podporovat výuku webovým informačni m systémem, online výukovými materiály, projektory, později i ipady a Apple TV. Zároveň byl formou mimoškolni ho projektu zadán části studentů a spolupracovni ků na Unicorn College projekt na tvorbu elektronické učebnice programováni. Tato učebnice měla být součásti výuky předmětu PES Základy objektově orientovaného programováni, který je povinný pro všechny studenty oboru IT a ICT v 1. ročni ku. Zadáni m bylo nejen převést aktuálně dostupné materiály při stupné z informačni ho systému školy do formátu elektronické učebnice. Bylo požadováno použi t v učebnici co nejvi ce multimediálni ch a interaktivni ch prvků, nabi dnout učebnici bezplatně ke staženi na jednom z veřejných elektronických obchodů knih a učebnic (Amazon, itunes, Play Books apod.) pro všechny (i mimoškolni ) uživatele a využi t potenciálu mobilni ch zaři zeni ať už na škole použi vaných Apple ipad či osobni ch tabletech, laptopech a chytrých telefonů studentů, vyučuji ci ch aj. Tato práce se proto bude zabývat právě mapováni m trhu technologii použitelných pro elektronické učebnice. Bude provedeno srovnáni těchto nejvýznamnějši ch subjektů na trhu pro publikaci elektronických knih a jejich konkrétni mi specifikacemi. Budou porovnány pro potřeby zadaného projektu na tvorbu elektronické učebnice programováni na Unicorn College. Následně bude vybrána platforma pro praktickou ukázku tvorby několika stránek takové učebnice ve vybrané technologii. V ukázka bude modelově představovat prvky elektronické učebnice pro daný projekt a jeji tvorba bude zdokumentována v dalši ch částech této práce. Vlastni zkušenosti při vývoji elektronické učebnice ukázaly, že pokud existuji kvalitni podklady a vývojář nové učebnice má průměrné znalosti práce s klasickým textovým editorem (typu: Microsoft Office, LibreOffice aj.), má tedy základni znalosti sazby a formátováni textu, může vlastnoručně vytvořit elektronickou učebnici včetně interaktivni ch prvků s minimálni mi časovými i finančni mi náklady. Vzhledem k tomu, že je toto téma zati m velmi nové a celosvětový vývoj v tomto odvětvi velmi krátký, nebylo zati m vydáno mnoho literatury a odborných článků. Proto ve své práci pracuji s různými druhy zdrojů. Nejdůležitějši mi prameny jsou oficiálně tištěné a online dokumentace software či webových služeb. Dále učebnice a publikace zabývaji ci se digitalizaci textů, učebnic a teorii výuky z elektronických učebnic. Nakonec mé zdroje tvoři také odborné a populárně naučné články z elektronických zdrojů, přednášky, prezentace, výstupy výzkumů a prohlášeni výrobců k dané problematice. 12

13 Vzhledem k nedostatku vydaných odborných praci, teoretických informaci, ucelenějši ch srovnáni ch nebo průvodců tvorbou elektronických učebnic má tato práce za ci l, kromě konkrétni ho řešeni pro specifický projekt, tyto nedostatky napravit a doplnit o informace nabyté vlastni m zkoumáni m a tvorbou učebnice pro praktický projekt. Snahou bude uvádět nezkreslené, znovupoužitelné a univerzálni informace, které mohou být vhodným materiálem a průvodcem pro proces vývoje interaktivni elektronické učebnice. 13

14 1.1 Použite pojmy Android mobilni operačni systém od společnosti Google. Apple OS X operačni systém pro poči tače Macintosho od společnosti Apple. CSS jazyk pro popis a zobrazeni elementů dokumentů psaných v HTML. Čtečka hardwarové zaři zeni nebo software umožňuji ci či st elektronické knihy. Digitalizace digitalizace původně analogového obsahu do digitálni ch formátů uložená na digitálni ch nosiči ch. Elektronická učebnice učebnice v elektronickém formátu přizpůsobená pro čteni a ovládáni na elektronických čtečkách či jiných zaři zeni ch umožňuji ci či st elektronické učebnice. E-book zkratka pro označeni elektronická kniha. Elektronická kniha kniha v elektronickém formátu přizpůsobená pro čteni na elektronických čtečkách či jiných zaři zeni ch umožňuji ci ch či st elektronické knihy apod. Google Play online obchod digitálni ho obsahu od společnosti Google. HTML5 verze specifikace značkovaci ho jazyka HyperText Markup Language pro tvorbu WWW stránek, která dovoluje kromě jiného vkládáni multimediálni ho obsahu při mo do prohli žeče nebo tvorbu aplikaci bez připojeni k internetu. IBA formát pro ukládáni a distribuci projektů ibooks Author. ibooks Author - aplikaci na tvorbu elektronických knih a učebnic ibooks. ibooks e-book aplikace od společnosti Apple pro čteni elektronických knih a učebnic. ios mobilni operačni systém od společnosti Apple. ipad multimediálni poči tač typu tablet od společnosti Apple. JavaScript interpretovaný programovaci jazyk, nejčastěji použi vaný pro WWW. Tapnuti gesto či pohyb, který je způsoben dotykem prstu či jiné části horni končetiny o dotykovou obrazovku poči tače, tabletu, mobilni ho telefonu či jiného dotykové zaři zeni. Tablet typ přenosného poči tače s integrovanou dotykovou obrazovkou Widget - ovládaci grafický prvek, který slouži pro interakci mezi programem a uživatelem. V Apple ibooks HTML5 aplikace, která poskytuje daný interaktivni obsah. Windows Phone mobilni operačni systém od společnosti Microsoft. Windows Store - online obchod digitálni ho obsahu od společnosti Microsoft. 14

15 Teoretická část 2 Elektronicke knihy a učebnice Elektronické učebnice spolu s formátem elektronických knih zaznamenávaji v posledni době velký vývoj, velkou oblibu v použi váni, růst tržeb na trhu knih a vzděláni, změnu lidi a instituci v při stupu k moderni m technologii m a docela dost možná začátek revoluce ve vzděláváni. Doba digitalizace tištěných médii a nástup nových mobilni ch platforem a zaři zeni zcela jasně pomohla tomuto segmentu vzniknout. Segment dál roste a spolu s digitálni hudbou, digitálni mi videi a filmy se stává či m dál ti m zaji mavějši m nejen pro uživatele, ale i pro velké firmy a výrobce digitálni ch technologii, kteři maji zájem tento segment ovládnout či do něj alespoň zasáhnout a zi skat v něm podi l. Graf 2: Odhadovaný tržní podíl publikací a za bavního trhu pro rok 2013 (2) $50 Prodej $63 $151 $107 $133 Knihy (různé typy publikaci ) Filmy a zábava Časopisy Hry Ostatni Zdroj: (2013) 2.1 Historie Jakkoliv se může zdát vývoj posledni ch let v odvětvi elektronických knih závratný, pojmy jako digitalizace, elektronická učebnice nebo e-book nejsou zdaleka jen ze stoleti 21., ale objevuji se již počátkem 30. let 20. stoleti. Ve svém manifestu The Readies americký spisovatel Bob Brown popisuje zaři zeni, které by čtenáři umožňovalo či st mi- 15

16 niaturizovaný text zobrazuji ci se za sklem, připomi naji ci m lupu, rychlosti kontrolovanou čtenářem, upravitelnou velikosti pi sma, bez potřeby papi ru a káceni stromů. Sám si již v roce 1930, spolu s rozvojem rozhlasu, nástupem kinofilmu a bezdrátových vysi laček, uvědomuje potřebu či st rychleji a efektivněji s či m dál ti m vi ce se zrychluji ci se dobou. Uvádi představu: A simple reading machine which I can carry or move around, attach to any old electric light plug and read hundred-thousand-word novels in 10 minutes if I want to, and I want to. (3) Zaji mavý je také dalši málo známý fakt, že se ve frankistickém Španělsku v roce 1949 podařilo zdejši učitelce Ángele Ruiz Robles sestrojit pravděpodobně prvni elektronickou učebnici na světě, nazvanou Mechanical Encyclopedia (4). Podstatou byla kovová schránka připomi naji ci tvar knihy, která šla rozevři t, a uvnitř se ukrýval mechanismus stlačeným vzduchem poháněných válečků, na kterých byl navinut text. Čtenář měl možnost regulovat rychlost posunováni textu, zastavit text, část textu přibli žit mechanicky ovládanou lupou. Roblesová po uveřejněni svého patentu sama uvedla, že jeji hlavni motivaci bylo lépe zpři stupnit čteni psaného textu a omezit množstvi a ti hu knih, které musi jeji žáci do školy nosit. (4) Obra zek 2: Angela Ruiz Robles se svou publikací Mechanical Encyclopedia". Zdroj: Dnes se za otce termi nu elektronická kniha pokládá americký profesor na Brown University Andries van Dam. Ve spolupráci s Stanford Research Institute vedl projekt na elektronizaci statického textu. Podařilo se mu pomoci mainframe poči tačů IBM vytvořit dynamickou strukturu a objektové formátováni textu, který mohl být dynamicky 16

17 formátován pro specifický typ uživatele, velikost zobrazovače, obsahoval automatizovaně strukturovaná data do tabulek, rejstři ků, indexů, kři žových odkazů, grafických prvků a jiné. Právě tomuto typu média v roce 1985 přiřknul název electronic book. (5) Všem historickým pokusům o vytvořeni elektronické knihy, stejně jako dnes nakonec pomohl nástup a rozvoj nových technologii v oblasti osobni ch poči tačů. Na začátku 90. let 20. stoleti to byl nástup formátu PDF společnosti Adobe a nakonec i dalši ch elektronických dokumentových formátů, které bli že popi ši v dalši části práce. Byl to však právě formát PDF, který vnesl nový způsob uvažováni o dokumentech, které se od této doby spolu s nástroji Adobe daly tisknout v požadovaném formátu, kvalitě a sazbě, dále text digitalizovat, upravovat a s nástupem osobni ch poči tačů a internetu i posi lat a sdi let. (6) Di ky mnoha projektům velkých firem a instituci začalo nabývat slovo digitalizace počátkem 21. stoleti reálného obsahu. Za zmi nku jistě stoji velký projekt Google Books Library Project (7). Sdružuje instituce jako Harvard, Michigan, Stanford nebo Oxford New York Public Library za účelem digitalizace jejich knihoven. Podobně velký projekt je také z di lny Evropské komise v rámci programu Kultura ebooks on Demand - A European Library Network, který si klade za ci l digitalizovat všechny knihy vydané v letech z fondů zúčastněných knihoven. (8) V historii elektronických formátů je důležité zmi nit také Open ebook z roku 1990 postavený na technologii kódovaci ho jazyka XHTML spolu s CSS pro zobrazováni textu a XML pro strukturováni textu. Do projektu přispěla řada velkých firem, včetně Googlu, nicméně do dnešni ch dob se zachovala spi še už jen jeho náhrada, formát EPUB. (8) Dle Graf 3: Globálni podi l na trhu e-booků v 10 vybraných zemi ch světa dle prodejce (USA, Velká Británie, Jižni Korea, Japonsko, Austrálie, Brazi lie, Německo, Španělsko, Indie a Francie) uvedeného později ve srovnáni platforem na straně 26 vyplývá, že v současné době zauji maji největši podi l na trhu Kindle od společnosti Amazon uveřejněný v roce 2007, ibooks od společnosti Apple v roce 2010 a nakonec Play Books od Google v roce K tomu je nutné dodat, že jsou zde uvedeny obchodni názvy společnosti, služeb, názvů platforem či čteček elektronických knih, nikoliv dokumentových formátů, které využi vaji např. PDF, EPUB, TXT apod. Výrobci těchto platforem ve svých zaři zeni ch a software podporuji různé dokumentové formáty a mohou tak využi vat vlastnosti otevřených licenci (např. EPUB rozšiřuje formáty XHTML a CSS, Play Books pak rozšiřuji 17

18 možnosti standardu EPUB apod.). Mohou pak poskytovat integrované technologie k jejich publikováni a čteni. Často tak lze spi še mluvit o aplikaci ch nebo službách, než o nových standardizovaných formátech. (9) 18

19 3 Zada ní projektu na tvorbu elektronicke učebnice programova ní Účelem zadaného projektu bylo vytvořit interaktivni elektronickou učebnici předmětu Úvod do objektově orientovaného programováni na vysoké škole Unicorn College. Mezi základni mi zadanými požadavky bylo: Výběr vhodné technologie pro tvorbu a publikaci elektronické učebnice. Návrh struktury dané učebnice využiti m existuji ci ch elektronických materiálů. Použiti interaktivni ch prvků ve vhodných částech učebnice. Publikace a distribuce knihy jak lokálně v rámci školy tak i veřejně přes některý z nejpouži vanějši ch internetových obchodů s digitálni m obsahem. Obecně Vysoká škola informačni ch technologii a managementu Unicorn College v Praze se rozhodla vytvořit učebnici programováni pro jeden z předmětů vyučovaných ve škole. Již dři ve byla v rámci mimoškolni ho projektu týmem učitelů a studentů publikována kniha Mikroekonomie na platformě Apple ibooks v obchodě itunes. Škola by ráda zužitkovala své zkušenosti z tohoto projektu a přenesla je do nového se zaměřeni m na jiný předmět. Zadavatelé projektu by rádi učebnici použi vali jako doplňkový studijni materiál k výuce a k aktuálně dostupným elektronickým materiálům pro studenty v rámci informačni ho systému školy. Učebnice by měla být veřejně dostupná na jednom z nejpouži vanějši ch elektronických obchodů s digitálni m obsahem pro mobilni zaři zeni, aby sloužila i jako osvětový výukový materiál pro veřejnost, zdarma či za poplatek. Struktura a obsah učebnice by měly být přehledné, vhodné i pro začátečni ky a interaktivni, aby při padně složité pasáže mohly být názorně vysvětleny na při kladech nebo zábavnou formou. To by mělo vést i k zatraktivněni výuky programováni a přilákáni větši ho počtu zájemců k programováni či studiu na vysoké škole s ti mto zaměřeni m. Vytvořená učebnice by měla být dostupná minimálně na tabletech Apple ipad, které studentům škola zapůjčuje na dobu studia s možnosti následného odkupu. Podpora vi ce zaři zeni či operačni ch systémů bude benefitem dané technologie. 19

20 Technologie pro tvorbu učebnice Technologie pro tvorbu učebnice neni omezená žádnými specifickými kritérii. Tvorba učebnice by ale měla být proveditelná v rámci školy a jeji ho aktuálni ho vybaveni hardware: desktopy a notebooky s Windows 7 a novějši, MacBooky s ios 10.7 a novějši, projektory v učebnách, Apple TV, servery s operačni mi systémy Linux nebo Windows Server 2008 a vyšši. K dispozici jsou standardni kancelářské aplikace a licence k vybraným programům Microsoft v rámci programu DreamSpark Premium. Dalši potřebné licence pro software je možné pro tento projekt zakoupit. Pro použi váni učebnice musi být možné použi vat minimálně Apple ipad. Důležite prvky učebnice Základni mi prvky učebnice budou text, hypertextové odkazy, obrázky, videa a ukázky zdrojového kódu daného programovaci ho jazyka, které jsou již nyni součásti výuky na Unicorn College a jsou dostupné online přes informačni systém školy. V rámci zkvalitněni a zatraktivněni obsahu je možné přidat libovolné prvky dostupné v dané platformě pro tvorbu a čteni elektronické učebnice. Základni prvky obsahu elektronické učebnice programováni : Obsah seznam kapitol, glosář, poznámky, záložky Text formátováni, kapitoly, či slováni stránek, kři žové odkazy, hypertextové odkazy Média obrázky, audio a video (např. pro využiti existuji ci ch podcastů) Interaktivni prvky kvi z či selftest (např. pro shrnuti každé kapitoly), animace zdrojového kódu názorná vizuálni simulace spuštěni jednoduchého kódu (např. pro vysvětleni průběhu cyklů) Publikace učebnice Škola by ráda učebnici publikovala pro širokou veřejnost, která má zájem o programováni nebo základy technického vzděláni. V rámci této učebnice by ráda prezentovala své nejlepši postupy a poznatky z výuky objektově orientovaného programováni, a to za využiti nejnovějši ch technologii z odvětvi elektronických učebnic. Ráda by proto k publikaci využila jeden z nejpouži vanějši ch obchodů s digitálni m obsahem, jež dominuje trhu. Knihu by mělo být možné distribuovat i lokálně pomoci USB flash disků či pomoci existuji ci ho informačni ho systému. 20

21 4 Technologie pro tvorbu elektronických učebnic Tato kapitola pojednává o technologii ch a nástroji ch, které lze pro tvorbu a publikaci elektronických učebnic použi t. Hlavni m ci lem této kapitoly je nabi dnout ucelený pohled na technologie použi vané v oblasti elektronických knih a učebnic. V prvni části budou bli že popsány některé dokumentové formáty, které lze pro elektronické knihy použi vat. Dále pak budou porovnány technologické platformy 3 největši ch výrobců a prodejců e-booků na globálni m trhu elektronického obsahu. Na základě tohoto srovnáni bude vybrána technologie daného výrobce pro implementaci zadaného projektu tvorby elektronické učebnice programováni a následně v dalši části této práce popsána tvorba v této vybrané technologii. Dokumentove forma ty pro e-booky Podkapitola bli že pojednává o vlastnostech dokumentových formátů použi vaných ve spojitosti s elektronickými učebnicemi. Různi výrobci využi vaji klasické dokumentové formáty pro ukládáni a prezentováni textu (TXT, DOC, RTF apod.) a mnoho dokumentových formátů bylo nově vyvinuto právě pro potřeby elektronických knih a učebnic spolu s rozši řenými funkcemi a různými způsoby formátováni textu apod. Tato podkapitola popisuje některé z nejpouži vanějši ch formátů dle jeji podpory na nejprodávanějši ch zaři zeni a aplikaci pro čteni elektronických knih. Data o nejpouži vanějši ch dokumentových formátech pro e-book byla zohledněna na základě Graf 3: Globálni podi l na trhu e-booků v 10 vybraných zemi ch světa dle prodejce (USA, Velká Británie, Jižni Korea, Japonsko, Austrálie, Brazi lie, Německo, Španělsko, Indie a Francie) na straně 27 a velké tabulky srovnáni e-book formátů dostupné na: s ohledem na penetraci zaři zeni, které je podporuji. a) TXT Klasický typ souboru, ve kterém jednotlivé byte, dvojice byte či jejich posloupnosti maji význam znaků dle znakové sady ASCII. Jeden byte odpovi dá právě jednomu tisknutelnému znaku v této tabulce. Hlavni m problémem tohoto formátu je různé kódováni a zobrazováni speciálni ch znaků. Nejčastěji se použi vá kódováni Unicode, konkrétně 21

22 UTF-8. Jeho nástup lze datovat spolu s nástupem prvni ch poči tačů a výpočetni ch stanic. (10) I když je tento formát jednoduchý, základni, bez větši ch funkci a výhod, jeho univerzálnost a spolehlivost jej předurčila k neustálému použi váni nejen na poli osobni ch poči tačů, serverů, databázi, ale i jako výchozi a základni formát pro řadu čteček, aplikaci pro elektronické knihy, učebnice apod. b) RTF Proprietárni, platformě nezávislý formát souboru pro uloženi textu, vyvinutý firmou Microsoft, který oproti formátu TXT umožňuje formátovat text. Tento formát vznikl v roce 1987 a pomoci něj lze vyměňovat textové dokumenty mezi různými textovými procesory. Zachováni formátováni a vzhledu dokumentu je závislé na implementované verzi formátu RTF a podpory jednotlivých vlastnosti formátu v jednotlivých aplikaci ch. Problematické může být zobrazeni grafických objektů, grafů, obrázků, vložených fontů apod. Naopak výhodou je, že jej lze v jednoduché textové podobě bez formátováni zobrazit i v běžném textovém editoru. (11) Di ky či m dál větši integraci a spolupráci formátů kancelářské sady Microsoft Office (např. DOC) s vi ce aplikacemi a platformami, neni již RTF tolik použi vaným a univerzálni m formátem pro zobrazováni stylovaného textu. (12) Některá starši zaři zeni pro čteni knih jej ještě stále implementuji, ale neni v tomto směru žádný dalši vývoj. (13) c) DOC DOC je výchozi m formátem pro ukládáni dokumentu v kancelářském bali ku Microsoft Office, předevši m v programu Microsoft Word. Původně byl v 80. letech 20. stoleti využi ván Microsoftem jako při pona proprietárni ho formátu pro ukládáni dokumentů v aplikaci WordPerfect. Později v 90. letech spolu s prvni verzi Microsoft Word byl DOC použit jako výchozi při pona ukládáni dokumentů z této aplikace. (14) DOC soubory obsahuji při mo v sobě kromě binárni ho zakódováni textu také informace o formátováni textu. Hlavni m problémem je však částečná zpětná nekompatibilita se starši mi verzemi Wordu (např. verze nižši než Word 97 s verzemi Word , Word 2007 přišel s novým formátem DOCX, který je částečně také zpětně nekompatibilni se starši mi verzemi Word do tohoto roku) a uzavřenost tohoto formátu. Od roku 22

23 2013 je specifikace formátu DOCX (dři ve DOC) částečně otevřená, ale nikoliv pro komerčni použiti. To znamená velmi nesnadnou implementaci a použiti tohoto formátu do jiného prostředi než je Microsoft Office a jeji program Word. (15) Formát DOCX a jeho předchozi verze DOC je jedni m z nejvi ce použi vaných uzavřených formátů pro ukládáni dokumentů, zejména v korporátni sféře, na světě. (16) I když existuji konkurenčni otevřené verze formátů pro ukládáni dokumentů, snaži ci se DOC napodobit či nahradit (např.: ODT nebo OOXML), DOC má di ky rozši řenosti kancelářského bali čku Microsoft Office ve firmách a posledni dobou i v domácnostech (např. di ky licenci kancelářského bali čku Office 365) náskok. (17) I proto je viditelná snaha výrobců mobilni ch zaři zeni a elektronických čteček tento formát co nejlepši m způsobem integrovat do svých zaři zeni a nabi dnout jej uživatelům alespoň pro čteni. (9) d) MOBI MOBI je formát vytvořený firmou Mobipocket SA, která byla založena v roce Tato firma vytvořila řadu ambiciózni ch projektů, mezi něž patři napři klad softwarová elektronická čtečka Mobipocket Reader, kterou firma integrovala do řady operačni ch systémů, PDA a mobilni ch telefonů. Uživatelé tak měli napři klad možnost již v roce 2000 či st elektronické knihy a dokumenty ve formátu MOBI na tehdejši ch PDA zaři zeni ch jako Psion nebo později Palm. Tento software byl implementován i do prvni ch chytrých telefonů Nokia a HTC, které disponovaly prvni verzi mobilni ho operačni ho systému Symbian, Windows Mobile a BlueBerry ještě dávno předti m, než přišli s aplikacemi podobného typu velci hráči dnešni ho trhu Apple či Google. (18) Samotná aplikace měla řadu pokročilých funkci, jako otáčeni textu, automatické posouváni textu, řazeni dle kategorii. Čtenář si mohl libovolné stránky textu ukládat do záložek, vytvářet vlastni odkazy, zvýrazňovat text, psát komentáře nebo kreslit do textu. Bylo tedy možné využi vat řadu funkci, které jsou srovnatelné s dnešni mi aplikacemi pro elektronické knihy. Navi c se tato zaři zeni ovládala většinou již dotykově stylusem, takže lze hovořit o téměř při mém předchůdci dnešni ch elektronických čteček a tabletů. Nevýhodou formátu je jeho uzavřenost a ochrana firmou Mobipocket SA, kterou v roce 2005 koupila společnost Amazon. Ti m i samostatný vývoj tohoto formátu konči a dále už je spojován s produkty Kindle této firmy a to v podobě formátu AZW, který mnoho vlastnosti formátu MOBI využi vá. (18) 23

24 e) PDF Firma Adobe představila formát PDF v roce 1993 a ten si spolu s formátem DOC zi skal mnoho při znivců a de facto jej lze brát jako standard elektronické publikačni činnosti. (16) Jako dokumentový formát je dokonce na internetu nejrozši řenějši. (19) Přednosti oproti jiným formátům je jeho standardizované neměnné zobrazeni. Právě tato funkce je u PDF zásadni, protože je možné uložit, publikovat a tisknout dokument nezávisle na změně softwaru a hardwaru. Takový soubor může dále kromě formátovaného textu obsahovat obrázky, kapitoly, kři žové odkazy, hypertextové odkazy a jiné. Di ky standardizaci a otevřenosti formátu je možné jej vytvořit a přeči st za pomoci libovolných softwarových nástrojů. (20) PDF využi vá pro zobrazováni jednotlivých prvků dokumentu jazyk PostScript, přidává při mo do dokumentu použité fonty a využi vá komprese, což se hodi zejména pro ukládáni grafických prvků či komprese kvality pro publikaci na webu. (6) Výchozi m programem pro ukládáni a zobrazováni PDF je Adobe Acrobat, který je od společnosti Adobe k dispozici zdarma. Dále placená verze Pro umožňuje pokročilejši tvorbu a úpravy PDF (vkládáni objektů, slučováni a rozdělováni dokumentů, převod dokumentů na text či obrázek apod. Dále s PDF pracuji i programy jiných výrobců jako např. PDF-XChange, Foxit PDF, Evince a jiné. (20) Právě profesionálni placené programy jako Adobe Acrobat Pro nebo Adobe InDesign umožňuji tvořit tzv. interaktivni PDF (dále také Interactive PDF), který umožňuje využiti interni ho skriptovaci ho jazyka pro vkládáni vektorové grafiky, videa, zvuku, souborů SWF nebo formulářů. Ti mto způsobem se klasický dokumentový formát PDF může obohatit o interaktivni prvky (v současné době se hojně využi vá napři klad v oblasti online marketingu). (21) Di ky své popularitě a přenositelnosti je PDF formát podporován a integrován na poli výpočetni techniky napři č různými druhy software a hardware bez nutnosti doinstalovávat dalši podpůrný software (např. Reader ve Windows 8 a vyšši, Preview na Mac OS X 10.3 a vyšši, Chrome PDF Viewer apod.). (20) f) EPUB EPUB nahradil v roce 2007 do té doby použi vaný formát OPF a využi vá řadu jeho specifikaci. Je to otevřený formát pro e-booky, který je ve skutečnosti přejmenovaný archiv ZIP se specifickou adresářovou a souborovou strukturou. Ři di se standardy organizace International Digital Publishing Forum (IDPF). Obsah dokumentu EPUB je 24

25 popsán pomoci XML, HTML5 a CSS tagů. Jeho velkou výhodou je právě využiti těchto značkovaci ch jazyků, které jsou v současné době nejuniverzálnějši a nejpouži vanějši technologii dnešni ho internetu. (22) Dokument je strukturován jazykem XML a samotný text je pak zapsán s pomoci HTML značek, které formátuje do libovolného stylu jazyk CSS (což obdobně odpovi dá stavbě běžné webové stránky). Nevýhodou je pak nutnost kompilace tohoto systému souborů do formátu EPUB, jelikož každá čtečka nebo zobrazovač jej musi zase zpětně dekompilovat pro jeho zobrazeni. (23) g) AZW AZW neboli Kindle Format 8 byl představen při při ležitosti uvedeni nové čtečky Kindle Fire společnosti Amazon na trh v roce Základem tohoto formátu je specifikace formátu MOBI, jehož licenci dři ve Amazon od firmy Mobipocket SA odkoupil. (24) Použi ván je jak pro chráněný tak i nechráněný obsah technologii DRM. Chráněny jsou předevši m elektronické knihy, které Amazon prodává ve svém elektronickém obchodě s digitálni m obsahem Amazon.com. Nechráněný obsah mohou uživatelé do formátu AZW převádět přes online nástroje pod účtem Amazon např. pro přenos do zaři zeni Amazon Kindle. Stále je ale možné použi vat i soubory s při ponou.mobi, která je v nechráněné podobně zpětně kompatibilni a lze ji např. na zaři zeni Amazon Kindle použi vat. (25) Formát AZW (konkrétně verze AZW3) podporuje podmnožinu funkci HTML5 a CSS3, které podporuji některé tagy z těchto jazyků. (26) Di ky tomu je také podporována vektorová grafika (SVG), některé pokročilé funkce formátováni, vkládáni obrázků, audia nebo videa. Podporována je ale jen část tagů těchto jazyků. Konkrétně o nich referuje oficiálni dokumentace k publikováni knih v obchodě Amazon. (27) Pro tvorbu formátu AZW existuji kromě online nástrojů pro převod také pluginy a programy. Kindle Plugin for Adobe InDesign zjednodušuje vývojářům převod knih vytvořených v Adobe InDesign do formátů AZW nebo MOBI, v nichž je ukládá. Amazon také nabi zi software KindleGen pro převod některých dokumentových formátů (HTML, XML, EPUB) do formátu MOBI pro desktopové poči tače. Tento software funguje na bázi při kazového řádku, který vybraný vstup převede na výstup ve formátu MOBI. (25) 25

26 h) IBA Formát IBA je nativni formát projektů vytvořených v programu ibooks Author od firmy Apple. Platforma je uzavřená do prostředi operačni ho systému Apple OS X a ios. Principem je vytvořeni dokumentu ve formátu IBA, který obsahuje text, obrázky, video, grafiku a jiné interaktivni prvky nazývané widgety, které jsou zobrazitelné ke čteni pomoci aplikace ibooks. (28) Formát využi vá podobně jako EPUB výhod strukturováni dokumentu pomoci jazyka XML a jazyka CSS pro formátováni textu. Celý systém souborů včetně mediálni ch a interaktivni ch prvků je pomoci programu ibooks Author kompilován do formátu IBA. Výhodou tohoto formátu je množstvi funkci a bohatého obsahu, který do něj lze, pomoci výše uvedených nástrojů od firmy Apple, uložit. Všechny nástroje jsou navi c zdarma a volně při stupné k použi váni. Nevýhodou je uzavřenost prostředi Apple, které umožňuje tento formát použi vat pouze pomoci těchto nástrojů a neni volně přenositelný na jiná zaři zeni či spustitelný a upravitelný na jiném typu software než desktopový operačni systém Mac OS X a mobilni operačni systém ios. (29) Druhy platforem 3 Pro následuji ci popis a porovnáni platforem pro publikaci elektronických knih a učebnic byly vybrány 3 největši výrobci a poskytovatelé obsahu elektronických učebnic na trhu podle jejich podi lu na trhu dle studie Cambridge Information Group a jeji společnosti R.R. Bowker LLC, zabývaji ci se bibliografickou a publikačni činnosti, v roce Platforma obecně se v IT použi vá platforma pro pracovni prostředi software či hardware, např. architekturu hardware, operačni systém, platformu programovaci ho jazyka apod. V této souvislosti se použi vá slovo platforma pro sadu hardware a software nástrojů pro tvorbu, publikaci či prodej elektronických knih od daného výrobce, tvoři ci jeden ekosystém či službu. 26

27 Graf 3: Globa lní podíl na trhu e-booků v 10 vybraných zemích světa dle prodejce (USA, Velka Brita nie, Jižní Korea, Japonsko, Austra lie, Brazílie, Německo, Španělsko, Indie a Francie) (30) Souhrný podi l na trhu v 10 zemi ch světa Kobo 4,06% Nook 0,89% Amazon 18,91% itunes 22,97% ibooks 29,57% Google 23,60% Amazon Google ibooks itunes Kobo Nook Zdroj: (2012) Samostatně je k dispozici statistika pouze trhu v USA. Podi l jednotlivých výrobců je rozdělen v jiném poměru, a proto je nutné tuto statistiku do celkového porovnáni tržni ch podi lů také zahrnout. Graf 4: Podíl na trhu e-book pouze v USA dle prodejce. (30) Nook 8% Google 6% Podi l na trhu v USA Kobo 2% Amazon 57% ibooks 11% itunes 16% Amazon itunes ibooks Nook Google Kobo Zdroj: (2012) 27

28 Dále budou popsány možnosti publikace elektronické učebnice u firem Amazon, Apple (itunes, ibooks) a Google. Souhrnně je tato podkapitola nazvána Druhy platforem, protože budou popsána prostředi, nástroje a služby jednotlivých výrobců pro tvorbu a publikaci elektronických učebnic. Posledni bod každé podkapitoly dané platformy (Použiti pro projekt tvorby učebnice programováni ) souhrnně popisuje vlastni subjektivni zkušenost s těmito produkty a zohledňuje jejich klady a zápory pro použiti pro zadaný projekt tvorby učebnice programováni. Výsledkem tohoto srovnáni bude výběr nejvhodnějši technologie pro zpracováni projektu na základě zadaných kritérii uvedených v předchozi kapitole 3. a) Amazon Kindle Firma Amazon od roku 2007 nabi zi řadu zaři zeni a služeb pod souhrnným názvem Kindle. Tento krok pro firmu znamenal spi še evoluci. Dosavadni globálni elektronický obchod zaměřený předevši m na knihy a učebnice firma rozši řila o elektronické čtečky a software pro čteni elektronických knih. Amazon využil potenciálu již dři ve vyráběných elektronických čteček knih s inkoustovými displeji jiných výrobců, potenciálu mobilni ch zaři zeni a vývoje na poli elektronických dokumentových formátů. (31) Tyto stavebni kameny spolu s již zavedeným internetový obchodem e-booků, učebnic a elektronických magazi nů dokázal Amazon spojit do jednotného prodejni ho modelu produktu nazvaného Kindle. (24) To vše je pro uživatele dostupné pod jedni m uživatelským účtem, se kterým zákazni k nakupuje elektronické knihy, přenáši si je do elektronické čtečky a může tak nahradit klasický model knihkupectvi čtenář. Amazon ve svém internetovém knihkupectvi nabi zi přes 30 milionů tištěných knižni ch titulů v tištěné i elektronické podobě. (32) Ceny elektronických verzi knih jsou v obchodni m modelu Amazonu nabi zeny často o 70 až 90 procent levněji než klasické tištěné. Čtečky elektronických knih prodává již od 2000 Kč. (33) Technicka specifikace Od roku 2007 Amazon uvedl již řadu modelů čtečky Kindle. Každým rokem je v nabi dce novějši verze předešlého modelu často vylepšená nebo obohacená o nové funkce. Hlavni mi parametry čteček Kindle jsou: velikost přibližně formátu A5, inkoustový dis- 28

29 plej 4, napájeni na dobi jeci baterie, USB port, ovládáni tlači tky nebo přes dotykový displej. Řada novějši ch modelů má již integrované technologie WI-FI či 3G. Nákupy a přenášeni obsahu na zaři zeni tak lze provést i bezdrátově. (31) Kindle použi vá velkou řadu textových formátů. Předevši m použi vá svůj nativni formát AZW, vyvinutý z formátu MOBI, dále pak standardni PDF, TXT a MOBI. Dále je možné či st DOC, RTF, HTML, obrázky JPG, PNG, BMP nebo zvuk MP3. Di ky tomu, že Amazon poskytuje software pro převod obsahu do podporovaných dokumentových formátu, lze do zaři zeni přenést i vlastni obsah. Knihy, které uživatel nakoupi v obchodě Amazon, jsou většinou k dispozici ve formátu AZW. (34) Součásti ekosystému Kindle je i multiplatformni 5 aplikace Kindle jak pro mobilni operačni systémy Android, ios, Windows Phone, tak i pro poči tačové operačni systémy Windows a Mac. Tato aplikace softwarově poskytuje možnost či st knihy zakoupené v obchodě Amazon na jakémkoliv zaři zeni podporuji ci výše zmi něné operačni systémy či vlastni převedené knihy v podporovaných dokumentových formátech. (24) Použití pro projekt tvorby učebnice programova ní Amazon nabi zi ve svém obchodě elektronické učebnice ke staženi do zaři zeni Kindle nebo do softwarové aplikace Kindle. Vše se provádi pod jedni m uživatelským účtem, ke kterému jsou následně přiřazeny nakoupené knihy či vlastni dokumenty převedené do formátu podporovaného zaři zeni m Kindle. Po přihlášeni uživatele ke svému účtu na zaři zeni, ze kterého hodlá ke svému obsahu na Amazonu přistupovat, lze daný materiál přenést do fyzické paměti zaři zeni a nezávisle na připojeni použi vat. Většinu učebnic lze v obchodě Amazon naji t v odděleni Textbooks. Po otevřeni knihy či učebnice se obsah zobrazi jako standardni dokument s formátovaným textem a obrázky či ilustracemi. Uživatel může dle preferenci měnit velikost, typ a barvu pi sma, vyhledávat v textu, vytvářet vlastni poznámky a záložky. Pokročilejši interaktivni funkce Kindle nenabi zi. (24) Knihy distribuované přes obchod Amazon lze i později upravovat přes účet v Author Central. Takový proces probi há formou žádosti, která se zašle při mo vydavatelstvi Amazon, to požadavek vyhodnoti a obsah dle oprávněnosti takové žádosti při padně upravi. (35) 4 Inkoustový displej použi vá se též pojem elektronický papi r, e-papi r nebo e-ink. (85) 5 Multiplatformni software software, který ůže běžet na vi ce poči tačových platformách (např. podpora vi ce operačni ch systémů). (93) 29

30 Z hlediska četby klasických knih nebo tištených učebnic převedených do elektronického formátu je Kindle velmi užitečné zaři zeni a přináši uživateli dobrou dostupnost knih ke čteni, řadu zaji mavých funkci a velmi praktickou čtečku, která je svou mobilitou a nižši pořizovaci cenou na trhu velmi konkurenceschopná. Pro tvorbu elektronických učebnic však ekosystém Kindle nepřináši žádný specifický benefit. Lze je vytvářet jako standardni elektronické dokumenty v podporovaných formátech a funkci ch poskytovaných daným formátem (PDF, MOBI, AZW apod.). b) Apple ibooks ibooks je aplikaci společnosti Apple Inc. vydanou ve spojitosti s představeni m tabletu Apple ipad 27. ledna 2010 a půl roku později vydaná také pro zaři zeni Apple iphone a ipod, tedy ostatni zaři zeni použi vaji ci mobilni operačni systém Apple ios 4.3 a pozdějši. Na podzim roku 2013 byla uveřejněna také pro operačni systém OS X 10.9 Mavericks a vyšši použi vaný na poči tači ch Apple Mac a MacBook. V současné době se jedná o aplikaci využitelnou napři č celým ekosystémem produktů Apple, která je ve stejné podobě integrována do vi ce zaři zeni v rámci jedné platformy Apple. (28) Podobnou vlastnost však maji i aplikace Kindle od Amazonu a částečně i Play Books od Google. Hlavni m zdrojem knih a učebnic ke staženi je obchod itunes (resp. ibooks Store 6 ), který se mimo jiné využi vá ke stahováni hudby a aplikaci do zaři zeni Apple. Knihy jsou dostupné pro všechna zaři zeni, která maji nainstalovanou aplikaci ibooks (dostupná v obchodě App Store) a lze je mi t centralizovaně synchronizované napři č všemi zaři zeni mi (di ky online úložišti icloud), která uživatel vlastni (např. synchronizace záložek a synchronizace sbi rek). (36) Původně v době vydáni prvni verze aplikace ibooks bylo možné zobrazovat primárně dokumenty uložené ve formátu EPUB. V tomto formátu je k dispozici řada knih v obchodě itunes. Dále je možné otevři t v ibooks dokumenty ve formátu PDF. 19. ledna 2012 však Apple uvolnil důležitou aktualizaci, která přinesla novou verze ibooks 2 a spolu k ni vývojářskou aplikaci ibooks Author pro tvorbu elektronických interaktivni ch učebnic a nový dokumentový formát IBA pro ukládáni knih a učebnic vytvořených v ibooks Author. Tato aplikace je volně ke staženi a je určena pro operačni systémy OS X a vyšši. (28) 6 ibooks Store je vyhrazená část obchodu itunes zaměřená jen na knihy a učebnice. Lze do něj přistupovat přes itunes nebo při mo z aplikace ibooks. (39) 30

31 Technicka specifikace Mobilni zaři zeni Apple sdi leji často stejnou hardwarovou výbavu nebo se při padně liši dle modelového roku či verze daného zaři zeni. Mobilni telefony iphone tak disponuji barevnými dotykovými displeji od 4 do 5,5 palců s podporou vi ce dotyků, velmi výkonnými procesory a grafickými čipy, bohatou konektivitou zahrnuji ci Wi-Fi, 3G či LTE mobilni internet, Bluetooth, řadou sensorů, fotoaparátem a jiným vybaveni m běžném v současných mobilni ch zaři zeni ch. Tablety ipad, které byly firmou Apple vyvinuty hlavně pro účely čteni a sledováni digitálni ho obsahu, disponuji 7 až 10 palcovými barevnými vi cedotykovými displeji. Všechna zaři zeni firmy Apple běži na mobilni m operačni m systému ios (v době psani této práce ios 7). (37) V současné době je aktuálni pro mobilni operačni systém ios verze ibooks 3.2. Tato verze kromě jiného podporuje 18 mezinárodni ch jazyků. Uživatel může upravovat podsvi ceni displeje uvnitř aplikace, vybi rat text (pokud to autor učebnice povoluje ve spojitosti s autorskými právy), vyhledávat text v učebnici, listovat kapitolami, použi vat rejstři k a samozřejmosti jsou i kři žové odkazy. Dále di ky nástroji ibooks Author lze vytvářet vi cedotykové učebnice, přidávat do učebnice řadu grafických a interaktivni ch prvků jako různé grafické šablony, zvětšovatelné obrázky, 3D obrázky, galerie, grafy, prezentace, zvuky, videa nebo testy. Celý takto vytvořený projekt učebnice včetně textu, sazby, kapitol, či slováni stránek, interaktivni ch a jiných prvků se ukládá jako dokument ve formátu IBA a dále se může publikovat jako kniha přes obchod itunes Store (zdarma či zpoplatněná). Možné je dokument publikovat i lokálně přenosem souboru do zaři zeni přes USB. Dále lze knihu také exportovat do PDF či prostého textu, ale již bez interaktivni ch a vi cedotykových funkci, které umožňuje uložit pouze formát IBA. Tento formát zati m podporuje pouze nativni aplikace ibooks pro zaři zeni Apple ipad, iphone, ipod, Mac, MacBook. (36) ibooks Author je jediným nástrojem svého typu na trhu, který nabi zi ucelenou řadu funkci a nástrojů vhodných pro tvorbu elektronické knihy či učebnice v jedné aplikaci najednou. V tomto programu lze proces tvorby učebnice proji t od návrhu struktury přes sazbu textu a vloženi multimediálni ch či interaktivni ch prvků až po export a publikaci knihy. (38) Kromě tvořeni vlastni ho obsahu lze do ibooks Author importovat soubory InDesign, dokumenty EPUB, PDF a dokumenty z Pages nebo Word. Podporované obrázkové soubory jsou: JPG, JPEG, PNG, GIF, zvukové a videosoubory: M4V, M4A, matematické rovnice a výrazy ve formátu: formátu LaTeX nebo MathML. (39) 31

32 Použití pro projekt tvorby učebnice programova ní Učebnice Apple ibooks a aplikace na tvorbu učebnic ibooks Author jsou vhodně technicky i obchodně koncipované pro tvorbu vzdělávaci ch materiálů. We can t wait to see how teachers in even more countries will create their new lesson plans with interactive textbooks, apps and rich digital content." (40), řekl v oficiálni m tiskovém vyjádřeni Eddy Cue, vi ceprezident společnosti Apple odděleni Internetového softwaru a služeb, při při ležitosti tiskového prohlášeni o rozši řeni těchto aplikaci na nové světové trhy v roce Tento trend potvrzuje i velmi častá aktualizace těchto aplikaci (celkem 25 od do ) a tisková prohlášeni firmy ohledně podpory a použi váni tabletů ipad pro vzdělávaci účely, nabi dka vzdělávaci ch služeb a programů itunes U, Volume Purchase Program for Education, Apple Education Program, The Special Education a jiné. (41) Aplikace ibooks byla navržena hlavně pro prohli ženi a čteni elektronický knih a učebnic na zaři zeni ch Apple, jehož telefony a tablety disponuji vlastni m operačni m se systém ios, velkou dotykovou obrazovkou a komplexni provázanosti aplikaci s uživatelským účtem Apple ID v obchodě itunes. Bez tohoto účtu se uživatel neobejde. Později byla vydána aplikace ibooks Author, di ky ni ž může autor vytvořit učebnici podobně jako dokument ve WYSIWYG editoru, Microsoft Word nebo Pages. V nabi dce je mnoho předpřipravených funkci a interaktivni ch prvků, které běžné statické učebnice (ať už papi rové či elektronické) nenabi zeji. (42) Mezi zkoumanými výrobci neexistuje ani jiný vlastni komplexni nástroj pro tvorbu knih nebo učebnic. (43) Učebnice lze v obchodě itunes naji t v záložce Textbooks, samostatně jsou odděleny také interaktivni učebnice vytvořené v aplikaci ibooks Author v záložce ibooks. Po staženi do zaři zeni se kniha zobrazi v knihovně stažených knih aplikace ibooks Moje knihy. Knihy lze libovolně řadit do tzv. sbi rek dle rozděleni uživatele. Při čteni klasické knihy ve formátu PDF nebo EPUB může uživatel procházet jednotlivé stránky, listovat seznamem kapitol, vytvářet si vlastni záložky, vyhledávat v textu, ovládat podsvi ceni obrazovky při mo z aplikace a vytisknout či poslat stránku knihy em. Lze využi vat většinu prvků, které formáty PDF a EPUB standardně nabi zeji (obrázky, kři žové odkazy, hypertextové odkazy, formátováni apod.). V při padě knih vytvořených v ibooks Author je často uživatel obohacen o animované či interaktivni prvky. Tyto typy knih uživateli navi c nabi zi možnost měnit velikost fontu, vytvářet si vlastni poznámky a sdružovat je do tzv. studijni ch karet, nahli žet do glosáře (pokud jej autor knihy vytvořil) a použi vat interaktivni prvky (widgety pokud je autor vytvořil). (39) 32

33 Obsah knih Apple ibooks se může kdykoliv po publikováni knihy do obchodu itunes upravit. Nová verze knihy se může upravit při mo v ibooks Author, uložit a odeslat znovu k publikaci. Uživatelé se o existenci nové verze dozvi při mo ve své knihovně aplikace ibooks a mohou si ji ihned stáhnout do zaři zeni. (39) Apple ibooks nabi zi pro projekt tvorby učebnice programováni velkou řadu nástrojů a funkci, se kterými lze pracovat a zařadit je do procesu tvorby učebnice. Značně výhodně se jevi komplexni vývojový nástroj ibooks Author, ve kterém lze vytvářet různé přednastavené i vlastni interaktivni prvky, které by učebnici obohatily. Proces také vypadá značně zjednodušeně di ky tomu, že tento nástroj je zdarma a je k němu k dispozici kompletni oficiálni dokumentace i řada při ruček a návodů, jak v procesu tvorby postupovat. Nevýhodou může být použiti těchto technologii pouze se zaři zeni mi Apple a možné komplikace či složitějši proces publikace knihy do obchodu itunes, než tomu je u obchodu Amazon nebo Google (dle dostupných zdrojů od autorů či vydavatelů). c) Google Play Books Google Play Books je služba a zároveň mobilni aplikace společnosti Google. Prvni verze aplikace pro Google Android byla dostupná začátkem roku V současné době je nejaktuálnějši verze této aplikace pro Android a dostupná je i pro operačni systém Apple ios 5 a vyšši, ve verzi Důležitou součásti je internetový obchod digitálni ho obsahu Google Play, který dále kromě mobilni ch aplikaci, hudby, her, online novin a magazi nů, nabi zi knihy Play Books k zakoupeni či zdarma ke staženi. Po staženi se zobrazi v daném zaři zeni platformy Android či ios při mo v elektronické knihovně mobilni aplikace Google Play Books (v České republice od července 2013 pod názvem Knihy Google Play). Knihy je možné nakupovat a či st i bez mobilni aplikace, a to přes webové rozhrani. Je k tomu potřeba pouze uživatelský účet v obchodě Google Play a webový prohli žeč s aktivovanou podporou skriptů JavaScript. Di ky tomu jsou Google Play Books vi ceméně nezávislé na operačni m systému či zaři zeni ze kterého uživatel ke službě přistupuje, pokud tyto předchozi podmi nky splňuje. (44) Tvorba ani publikace knih neprobi há v žádné nativni aplikaci od firmy Google. Autor již vytvořenou knihu (v jiných aplikaci třeti ch stran) pouze nahraje pomoci služby Google Books Partner Program. (45) 33

34 Technicka specifikace Firma Google je v současné době výrobce software a nevyrábi vlastni mobilni zaři zeni telefony, tablety či čtečky. Pod značkou Google vydává pouze zaři zeni jiných výrobců na základě smluvni ch podmi nek s daným výrobcem. Hlavni m produktem firmy Google v tomto odvětvi je mobilni operačni systém Android. Tento systém využi vá řada výrobců mobilni ch telefonů, tabletů, poči tačů, ale i čteček (např. Kindle využi vá operačni systém Android) a jiná multimediálni zaři zeni. Di ky distribuci tohoto operačni ho systému do různých zaři zeni a k němu připojenému obchodu s aplikacemi a digitálni m obsahem Google Play Store tak Google publikuje digitálni obsah koncovým uživatelům. (46) Google Play Books podporuje primárně formát EPUB a PDF. V tomto formátu vytvořené knihy lze či st různými způsoby. Výchozi možnosti je webové rozhrani knih na Google Play nebo mobilni aplikace pro operačni systémy Android a ios. Dále je možné knihy či st na zaři zeni ch podporuji ci Adobe Content Server 4, pomoci něhož lze distribuovat knihy s obsahem chráněným DRM 7. Seznam těchto zaři zeni je dostupný na oficiálni ch stránkách výrobce této technologie Adobe (přes 200 různých zaři zeni, čteček, Android, ios či desktopových aplikaci napři č různými výrobci). (47) Dostupná je také HTML 5 aplikace do prohli žeče Chrome. Nakoupené knihy je možné pod jedni m uživatelským účtem přenášet i na jiná zaři zeni a dle nastaveni ochrany DRM do zaři zeni stahovat. (48) Obchod digitálni ho obsahu Google Play je úzce spjat s knihami Play Books, ať už v podobě mobilni aplikace nebo webové čtečky. Dle informace z roku 2013 nabi zi přes 5 milionů knižni ch titulů v elektronické formě a dostupný je pro 57 zemi světa. (49) Do mobilni aplikace je možné nahrávat i vlastni obsah ve formátu PDF nebo EPUB. K nahráváni tohoto obsahu slouži Google Uploader a možné je nahrát zdarma maximálně 1000 knih pro jeden uživatelský účet. (50) Z hlediska tvorby elektronických knih a učebnic zastávaji služby Google Play spi še funkci prostředni ka nikoliv však při mého nástroje pro tvorbu knih či učebnic. (9) Pro tvorbu interaktivni ch prvků do učebnic zati m nejsou dostupné žádné při mo doporučené nástroje od firmy Google, které by bylo možné v Google Play Books využi t. Univerzálně lze použi t řadu webových aplikaci Google Apps (např. Google Docs, Slides 7 DRM Digital rights management je technická metoda pro ovládáni či omezováni obsahu digitálni ch médii. (88) 34

35 nebo Sites) pro vytvářeni dokumentů a prezentaci. Lze také využi t vlastnosti a standardů dokumentových formátů, které Play Books podporuji (PDF a EPUB), a nástrojů třeti ch stran pro jejich tvorbu (Microsoft Word, Pages, Adobe InDesgin apod.). (51) Použití pro projekt tvorby učebnice programova ní Elektronické knihy lze či st v aplikaci Play Books na různých zaři zeni ch s operačni m systémem Android nebo ios. K dispozici je také webové rozhrani Play Books, ve kterém lze knihy či st při mo ve webovém prohli žeči s podporou JavaScript. Mobilni aplikace Play Books nabi zi velmi přehledné a intuitivni prostředi. Di ky nejrůznějši m aktualizaci m je obohacena o řadu 3D efektů a animaci, jež uživateli přibližuji pocit čteni klasické knihy a zlepšuji orientaci v obsahu (listováni stránek, náhledy stránek, přibli ženi textu, horizontálni posuvni k). V knize je možné vytvářet vlastni záložky a poznámky k obsahu. Text je možné tapnuti m a podrženi m označovat, přidávat k vybrané části poznámky nebo překládat do zvoleného jazyka (di ky integraci Google Translator). Pro vzhled obsahu knihy lze nastavovat 3 různé barevné režimy, měnit úroveň podsvi ceni displeje, vybrat z několika typů patkových a bezpatkových pi sem, měnit zarovnáni, měnit velikost pi sma nebo řádkováni. V neposledni řadě je možné předči tat text nahlas za pomoci hlasového modulu TTS. (51) Dle dostupné dokumentace pro Books Partner Program lze kdykoliv nahrát novou verzi knihy pomoci účtu Partner Center v podporovaných formátech do velikosti 2 GB. Také je možné nastavit okruh uživatelů, kteři kontroluji a hodnoti kvalitu obsahu knihy a upozorni na při padné chyby (tzv. Quality reviewers). (44) Google také pro své vývojáře definoval platformu Google Play for Education, která se právě vývojem knih, učebnic a aplikaci specializovaných pro vzděláváni zabývá. V jádru jde však zati m pouze o kategorizované aplikace (nikoliv knihy) pro vzděláváni pod záložkou Google for Education v obchodě Google Play, určené převážně pro nižši stupně vzděláváni (předškolni děti, základni školy). V současné době Google interaktivni učebnice či nástroje pro jejich tvorbu v Play Books nenabi zi. (52) Platforma Google Play je velmi zaji mavá z hlediska publikace a použi váni elektronických knih. I když neexistuji při mé nástroje pro tvorbu knihy pro Google Play, existuji různé nástroje třeti ch stran pro tvorbu knih a učebnic v podporovaných formátech EPUB a PDF. Takto vytvořenou knihu lze volně do aplikace Google Play Books nahrát a či st nebo publikovat do obchodu Google Play. Samotná mobilni aplikace nabi zi řadu užitečných funkci a je velmi konkurenceschopná k aplikaci Apple ibooks nebo Amazon Kindle. 35

36 d) Jiné technologie Existuji také jiné technologie pro tvorbu elektronických učebnic, které se neřadi do klasických při stupů pro jejich tvorbu. Výše uvedeni výrobci nabi zi na trhu nástroje pro tvorbu, publikaci a čteni elektronických knih a učebnic. Nabi dku tak tvoři většinou komplexni řešeni, které zahrnuje jak hardware, tak software potřebný pro zajištěni výše zmi něných funkci. (9) Z této definované skupiny lze vyčlenit otevřený dokumentový formát PDF, který sice nabi zi množstvi funkci pro tvorbu elektronických textů, knih i učebnic, nicméně se však jedná spi še o specifikaci a standard než o službu. Software, který daný formát použi vá, musi tento standard dodržovat, stejně jako software, který jej čte a to nezávisle na použi vaném hardware. Dalši m vyčleněným typem technologie pro tvorbu elektronických učebnic jsou výukové aplikace. Jedná o software vytvořený za účelem vzděláváni a výuky. Oba typy těchto technologii vyčleňuje z předchozi ho výčtu jejich otevřenost, nezávislost a individuálni možnost použiti pro tvorbu elektronických knih a učebnic. Nelze je řadit do výše popsaných technologii, protože svou univerzálnosti zasahuji i do jiných oborů na poli elektronických dokumentů a software, než jen tvorba a publikace vzdělávaci ch materiálů. Tvorba elektronických učebnic je jen výsek využiti, pro který je lze použi t. Globálni statistiky a srovnáni využiti těchto technologii v odvětvi vzděláváni nelze v současné době dohledat. Proto se zde jejich význam dokazuje spi še subjektivně na základě osobni zkušenosti. Následný popis a zařazeni do srovnáni s ostatni mi technologiemi však má vést k větši objektivitě, pohledu z vi ce úhlů na možnosti tvorby elektronických učebnic a zkvalitněni výběru správné technologie pro zpracováni zadaného projektu učebnice programováni. Interactive PDF PDF neboli Portable Document Format byl vydán firmou Adobe Systems v roce Tento původně proprietárni formát byl určen k softwarové a hardwarové nezávislosti. Hlavni myšlenkou bylo veškeré zobrazené prvky (text, font, grafika, formátováni atd.) zabalit do jednoho souboru a opět otevři t v nezměněné podobě nezávisle na zaři zeni či v programu podporuji ci m daný formát. Vi ce o těchto vlastnostech pojednává podkapitola PDF v kapitole Dokumentové formáty pro e-book. (20) Již ve verzi 1.2 v roce 1996 bylo i di ky výše uvedeným vlastnostem možné do PDF uložit a zobrazit interaktivni prvky jako např. radio button, checkbox či interaktivni formulář. 36

37 Tyto formuláře následně i di ky aktualizaci m na verzi 1.4 a 1.5 (Adobe XML Forms Architecture) umožňovaly data exportovat, importovat, šifrovat a elektronicky podepisovat. (53) Aktualizace na verzi 1.6 v roce 2004 byla velmi důležitá pro interaktivni prvky v PDF. Přinesla předevši m podporu 3D grafiky a animaci ve formátu SWF. Dále je možné vkládat vektorovou grafiku, video, zvuk či sazbu v systému LaTeX. Di ky aplikaci Adobe In- Design lze do PDF vkládat i přechody při listováni stránek, vytvářet interaktivni tlači tka či pracovat s vrstvami. E-Book as an application Elektronickou učebnici nebo knihu lze vyvinout i samostatně jako aplikaci, která bude závislá na software a hardware na kterém bude možné ji spustit. Jedná se pak o aplikaci a nikoliv o knihu jako přenositelné médium. Taková aplikaci musi obsahovat textový a grafický obsah, vlastni prostředi pro čteni obsahu a při padně dalši uživatelské funkce. Základni mi stavebni mi kameny jsou technologie pro tvorbu takové učebnice a technologie pro jeji použi váni. Vývojář musi zvolit programovaci jazyk a prostředi, ve kterém bude danou aplikaci vytvářet v návaznosti na operačni systém, pro který bude aplikaci vytvářet. Nutné je také zvolit způsob distribuce takového software. (54) Jedni m z předchůdci těchto knih lze napři klad jmenovat CD-ROM výukový software (Jak věci pracuji, Lidské tělo v ČR od BPS Multimedia). Ze současného software lze jmenovat napři klad mobilni aplikace pro čteni Bible, pohádek (Winnie the Pooh, Elmo loves you, Strašidelné historky), slovni ky a encyklopedie (Oxford Dictionary of English, Anglicko Český Slovni k, Velký slovni k cizi ch slov, Atlas hub) a jiné (Classics, Easy Recipes, Studentská kuchařka). Toto je výčet vybraných aplikaci dostupných pro Android či ios. V oboru elektronického vydavatelstvi se jich vydává daleko vi ce. Stěžejni vliv na popularitu těchto aplikaci má kvalita a dostupnost obsahu (často se jedná o komerčni aplikace), aktuálnost obsahu (změny v textu se většinou distribuuji pomoci dodatkových updatů celé aplikace) a použitelnosti uživatelského prostředi. Nevýhodou tohoto těchto aplikaci je, že každá část této aplikace se musi individuálně vytvořit a to je velmi časově náročné a nákladné. Dalši nevýhodou je svázanost dané aplikace s vybraným operačni m systém či zaři zeni m (řešeni m může být např. webová aplikace). Naopak výhodou může být vlastni zpracováni a použiti interaktivni ch prvků dle použitého obsahu. (55) V při padě potřeby zveřejnit novějši verzi obsahu či přidáni nového textu je potřeba vytvořit nový buid celé aplikace a vydat novou verzi aplikace pro daný distribučni kanál, což může být časově náročné. 37

38 Vlastní srovna ní platforem pro elektronicke učebnice V současné době jsou firmy Amazon, Apple a Google velci světovi výrobci a konkurenti na poli hardware i software pro mobilni zaři zeni. Aktuálně se platformy, obchody, software a zaři zeni těchto výrobců liši v různých aspektech ať už jde o pořizovaci cenu, nabi dku obchodů, nástrojů pro tvorbu a publikaci, hardwarová zaři zeni apod. Amazon pro prodej elektronických knih využi vá svůj dlouho funguji ci internetový obchod s tištenými knihami. Při mo v obchodě se tak zákazni k může často rozhodnout, jaký typ knihy zakoupi. Kromě tištěných knih, jsou v závislosti na vydavateli k dispozici také audio knihy nebo elektronické knihy Kindle. Elektronické verze knih jsou zde nabi zeny často o 30-50% levněji než papi rové verze. Zároveň je možné zakoupit při mo i zaři zeni pro čteni knihy čtečku Amazon Kindle (verzi existuje vi ce). Jejich pořizovaci cena se pohybuje mezi $100 - $200 (v nabi dce jsou také tablety Fire s barevným vi cedotykovým displejem za cenu $200 - $400). Dále Amazon nabi zi možnost přenášet do čteček Kindle či zaři zeni s předinstalovanou aplikaci Kindle vlastni knihy v podporovaných formátech. Apple prodej a distribuci elektronických knih a učebnic založil na základě uvedeni nové kategorie zaři zeni do svého portfolia a to tabletu ipad, který nabi zi barevný LCD displej s vysokým rozlišeni m, konektivitu přes WiFi, 3G nebo bluetooth, vysoký výpočetni výkon, mnoho funkci, ale také vyšši pořizovaci cenu mezi $249 - $950 dle modelu a výbavy. ipad se jako komplexni zaři zeni může hodit na výuku lépe než klasická elektronická čtečka, protože v sobě integruje vi ce funkci a možnosti jak výuku a vzděláváni obohatit. Di ky širokému výběru speciálni ch podpůrných a partnerským programů pro vzděláváni, firma Apple nabi zi zaři zeni ipad a vzdělávaci aplikace studentům a školám se zvýhodněnými podmi nkami. Google svůj obchod a aplikaci Play Books uvedl teprve v roce 2012 a na trhu neni ještě tak dlouho, jako jeji hlavni konkurenti. Tuto časovou ztrátu se však snaži dohnat velmi častými aktualizacemi a integraci obsahu do jednoho obchodu (dři ve Google knihy prodával samostatně přes Google ebookstore). Dále může těžit z velké rozši řenosti operačni ho systému Android (Android 84,4%, ios 11,7%, Windows Phone 2,9%) (56), di ky kterému může zvyšovat i svůj podi l na trhu elektronických knih a učebnic. Zaři zeni s operačni m systémem Android často prodávaji s pořizovaci cenou pohybuji ci se mezi $100 - $800. Pokud v budoucnu tento výrobce nabi dne komplexni vývojářský nástroj 38

39 pro interaktivni elektronické učebnice, nabi dne podobné funkce, které aktuálně nabi zi ibooks Author a bude třeba dostupný i formou webové aplikace (tak, jak je tomu i u většiny ostatni ch služeb firmy Google), bude jistě o dost bli že konkurenci. A co vi c, bude to i přidanou hodnotou pro vývojáře a čtenáře tohoto elektronického obsahu, kteři si budou moci vybi rat z větši ho množstvi technologii pro tvorbu. Tabulka 1: Porovna ní 3 výrobců s globa lně největším podílem na trhu a jejich platforem pro elektronicke knihy a učebnice. Amazon Apple Google Na zev platformy: Kindle ibooks Play Books Na trhu od: Operační syste my: Android, ios, Linux, OS X, Windows Mobile, Windows OS X, ios Prima rní zařízení: čtečky Kindle ipad, iphone, ipod, Mac, MacBook Výchozí forma t: AZW IBA, EPUB EPUB Další podporovane forma ty: EPUB, PDF, TXT PDF PDF Android, ios telefony a tablety Android Obchod: Amazon itunes Play Store Prima rní vývoja řska aplikace: Vývoja řska aplikace třetích stran: neni ibooks Author neni Microsoft Word, Pages, Adobe In- Design Microsoft Word, Pages, Adobe In- Design Publikace knih: Webové rozhrani ibooks Author, itunes Producer Microsoft Word, Pages, Adobe In- Design Interaktivní prvky: nejsou widgety nejsou Zdroj: Vlastní zpracova ní Webové rozhrani Na základě vlastni ho srovnáni a porovnáni technologii na trhu s ohledem na zadáni projektu tvorby interaktivni učebnice programováni pro vysokou školu byla vybrána 39

40 technologie od firmy Apple ibooks a ibooks Author. Mezi hlavni mi výhodami je možnost vkládáni předpřipravených interaktivni ch prvků nebo individuálně vytvořených při mo do elektronické učebnice di ky aplikaci ibooks Author. Nejsou nutné žádné speciálni licence pro tento produkt a vývoj proto může být levný. Po staženi aplikace z App Store je možné zači t ihned učebnici psát a vytvářet multimediálni prvky bez primárni nutnosti použiti jiných aplikaci či technologii. Dalši výhodou je optimalizace učebnic pro Apple ipad, které studenti použi vaji ke studiu. Neposledni m důležitým faktorem je možnost publikováni učebnice v elektronickém obchodě itunes, publikováni učebnice lokálně jako soubor či možnost exportovat učebnici do PDF a publikováni v jiném elektronickém obchodě, který taktéž podporuje formát PDF. V při padě, že potřebuje zadavatel nebo vývojář vytvořit a publikovat učebnici pouze se statickým textem a obrázky, lze vybrat jakoukoliv platformu z výše zmiňovaných a dle konkrétni ch specifikaci a formátů učebnici úspěšně publikovat. Pokud je ale potřeba vytvořit komplexnějši učebnici, bohatši obsah, interaktivni prvky vestavěné při mo do učebnice (např. zvětšovatelné mapy pro učebnici zeměpisu, 3D model zkoumaného objektu pro učebnici fyziky, video ze života zvi řat pro učebnici biologie, interaktivni animaci průběhu interpretace kódu pro učebnici programováni apod.) je vhodnou volbou Apple, jeho platforma ibooks a vývojový nástroj ibooks Author. ibooks Author nabi zi nejen přehledné uživatelské prostředi podobaji ci se textovému či grafickému editoru ale obsahuje řadu integrovaných a předpřipravených funkci (grafické šablony, styly, tabulky, grafy, či slováni stránek, kapitoly apod.). I di ky možnosti vkládat přednastavené či vlastni interaktivni prvky (widgety) je ibooks Author v konkurenčni m prostředi zkoumaných výrobců svou účelnosti a použitelnosti pro tvorbu elektronických učebnic jediný. Žádný jiný zkoumaný výrobce elektronických čteček či zaři zeni pro čteni elektronických knih a učebnic takto ucelený editor pro tvorbu elektronických učebnic zati m nenabi zi. (57) Dalši nástroje, které firma Apple na pole vzděláni přináši, je napři klad aplikace itunes U, která nabi zi oproti klasickému obchodu digitálni ho obsahu itunes obsah výhradně pro vzděláváni a výuku na mobilni ch zaři zeni ch iphone, ipad, ipod či poči tači ch Mac a MacBook. V této aplikaci je možné si zvolit ucelený kurz vzděláni (napři klad: Open Yale courses Financial Theory ), který uživateli do zaři zeni stáhne kompletni materiály potřebné pro absolvováni kurzu a porozuměni dané látky přednášky v podobě videi a namluveného textu, učebnice a psané materiály v podobě knih v aplikaci ibooks, 40

41 webové zdroje či testy, kterými si uživatel nově nabyté znalosti ihned ověři. V této aplikaci nabi zi kurzy např. Stanford University, Harvard University, The University of Oxford, MIT, University of Cambridge nebo Yale University. (58) Apple také nabi zi speciálni Apple Education Program pro vzdělávaci instituce a univerzity, které dostávaji slevy pro své studenty a zaměstnance na nakupováni a stahováni digitálni ho vzdělávaci ho obsahu z obchodu itunes nebo itunes U. Dále také nabi zi Device Enrollment Program pro správu všech zaři zeni ch (např. ipad), jejich nastaveni a instalaci v jedné správcovské aplikaci najednou. Jedná se o speciálni účet vedený u společnosti Apple, pod kterým administrátor či správce IT zaři zeni dané instituce za pomoci Mobile Device Management (MDM) serveru (serveru či serverové aplikace, která všechna zaři zeni kontroluje a registruje) přihlási všechna zaři zeni pod jeden společný účet a spravuje jejich obsah, bezpečnostni politiku či typu nákupů z itunes na jednom mi stě. (59) 41

42 5 Vybrana technologie Jak již bylo výše zmi něno, na základě uvedených skutečnosti a předpokladů v předchozi ch kapitolách, byla pro zamýšlený projekt tvorby elektronické učebnice programováni na Unicorn College pro tvorbu hlavni kostry učebnice a všech důležitých prvků vybrána technologie Apple ibooks s vývojovým prostředi m ibooks Author. Pro tvorbu individuálni ch interaktivni ch prvků budou použity výrobcem podporované technologie HTML, CSS a JavaScript. Apple ibooks ibooks, jak již bylo uvedeno ve srovnáni elektronických platforem učebnice výše, je aplikace firmy Apple Inc., která byla uvedena 27. ledna 2010 pro zaři zeni Apple iphone, ipod a ipad, od roku 2013 dostupná také na všechna desktopová zaři zeni s operačni m systémem OS X 10.9 (Mavericks) a vyšši. Aplikace slouži pro ukládáni, zobrazováni a čteni knih a učebnic v elektronických formátech EPUB, PDF a IBA. Di ky vývojářské aplikaci ibooks Author pro operačni systémy OS X (Mavericks) a vyšši lze knihy a učebnice pro ibooks vytvořit a uložit do formátu IBA včetně všech při davných funkci jako obsah, glosář, kapitoly, kři žové odkazy, média nebo interaktivni prvky. V ibooks Author je možné kromě IBA také při mo ukládat do PDF či TXT, ale již bez interaktivni ch prvků. Knihy se odtud při mo distribuuji do obchodu itunes, který slouži jako knihkupectvi pro všechny knihy vytvořené na této platformě. Do itunes je možné také nahrávat a publikovat EPUB dokumenty mimo vývojový nástroj ibooks Author. (36) V současné době ke konci druhého pololeti roku 2014 je aktuálni verze ibooks 3.2, kterou budu dále také podrobněji popisovat a rozebi rat na ukázkách. a) Ovládací prvky V následuji ci ch podkapitolách budu primárně popisovat prostředi knih či učebnic ibooks vytvořených v ibooks Author a formátu IBA. Formáty EPUB a PDF zobrazuje ibooks podobně jako čtečka statického textu. Dokáže vytvořený text strukturovat na základě vytvořených kapitol, měnit velikost pi sma, barvu, typ zobrazeni (vertikálni, horizontálni posouváni ), ale nikoliv použi vat a zobrazovat dalši funkce, které nabi zi při zobrazeni knihy vytvořené v ibooks Author (např. interaktivni prvky). 42

43 Po otevřeni knihy jsou hlavni mi ovládaci mi prvky tlači tka na horni navigačni liště. Odtud se vstupuje do knihovny, obsahu, glosáře, ovládá se podsvi ceni displeje, vyhledává se nebo se vytváři nové záložky. Obra zek 3: Rozložení jednotlivých ovla dacích prvků projektu učebnice vytvořene v ibooks Author. Zdroj: Vlastní zpracova ní 1. Tlačítko knihovna použi vá se k vráceni se zpět z otevřené knihy do Knihovny na seznam stažených knih v zaři zeni. Odtud je také možný při stup ke staženi nových knih z obchodu itunes. 2. Tlačítko seznam po tapnuti na toto tlači tko se následně zobrazi menu se dvěma položkami: Obsah a Glosář. Obsah zobrazi grafický náhled jednotlivých kapitol a jejich obsahu, Glosář zobrazi seznam vybraných termi nů a jejich vysvětlivek. 3. Tlačítko pozna mky zobrazi seznam uživatelem vytvořených Poznámek (tapnuti m na slovo, podrženi m a přetaženi m prstu pro zvýrazněni textu) seřazených popořadě dle jednotlivých kapitol. Dále je možné z Poznámek přeji t na 43

44 Studijni karty, které slouži k nácviku a memorováni si již vytvořených Poznámek. 4. Nadpis kapitoly nadpis je v horni m panelu dostupný na každé stránce pro snadnějši identifikaci a orientaci v knize. 5. Tlačítko podsvícení slouži k úpravě podsvi ceni displeje při čteni. 6. Tlačítko vyhleda va ní zobrazi vyhledávaci panel, pomoci něhož lze vyhledávat slova i jednotlivá či sla stránek v obsahu knihy. Vyhledávač výsledky logicky řadi dle typu obsahu (např. vyhledáváni v textu, médii ch apod.). K dispozici je také našeptávač možných slovni ch výrazů a spojeni. Možné je přeji t dolni mi tlači tky panelu na vyhledáváni na internetu či na Wikipedii. 7. Tlačítko za ložka umožni přidat novou uživatelskou záložku v knize. 8. Tabulka tabulka s obsahem, jeji ž styl a formát je možné v ibooks Author různě nastavovat (záhlavi, zápati, ohraničeni, podmi něné formátováni, pravidla, funkce apod.). 9. Glosa řový termín označený text tučným pi smem, který po tapnuti prsty na daný výraz zobrazi popisek vztahuji ci se k danému heslu. Seznam těchto hesel a popisků je možné zobrazit v samostatné záložce Tlači tko seznam Glosář. 10. Panel widget panel interaktivni ho widgetu umi stěný uvnitř textu knihy. V tomto při padě se jedná o interaktivni obrázek s interaktivni mapou popiskou, která reaguje na uživatelovo tapnuti na text. Widget se může pinch-to-zoom gestem 8 zvětšit na celou obrazovku. Některé widgety jsou přednastavené autorem k automatickému spuštěni či maximalizaci na celou obrazovku ihned po uživatelské interakci. b) Obchod itunes Pro při stup a stahováni knih z obchodu itunes je třeba účet u Apple ID. Nakupovat či bezplatně stahovat knihy ke staženi zdarma lze při mo ze zaři zeni po vstupu do itunes obchodu z aplikace ibooks nebo ze stolni ho poči tače a desktopové aplikace itunes. Zde lze procházet přehledně roztři děné knihy dle různých kritérii, žebři čků či žánrů. Důležitou kategorii knih jsou Textbooks, kde jsou k dispozici knihy a učebnice vytvořené 8 Pinch-to-zoom pohyb dvou prstů k sobě nebo od sebe za účelem zmenšeni nebo zvětšeni daného objektu na dotykové obrazovce. (62) 44

45 v aplikace ibook Author pro tvorbu učebnic a vzdělávaci ch materiálů. Po staženi vybrané knihy do zaři zeni se zobrazi v knihovně ibooks ( Při loha 1: Knihy v itunes). (37) ibooks Author ibooks Author je desktopový software pro tvorbu elektronických učebnic pro Apple ibooks. Byl uveřejněn 19. ledna 2012 a v době psani této práce je ve verzi 2.2. Tento software je proprietárni a je bezplatně ke staženi z Mac App Storu pro operačni systémy OS X a vyšši. (39) V následuji ci m textu budou detailněji popsány důležité prvky ibooks Author pro tvorbu elektronických učebnic k lepši mu pochopeni práce v tomto prostředi. Jako hlavni zdroj informaci bude sloužit oficiálni dokumentace Apple Inc. (29), publikace ibooks Author: Publishing Your First Ebook (42) a vlastni zkušenosti s ibooks Author. a) Prostředí Prostředi ibooks Author je velmi intuitivni. Apple Inc. Vytvořil aplikaci pro tvorbu učebnic pro běžné uživatele, kteři dokáži vytvářet textové dokumenty, pracovat s prohli žečem či upravovat a ukládat obrázky. S těmito základni mi schopnostmi lze učebnici v ibooks Author vytvořit, neboť se program tváři a chová jako běžný editor typu Microsoft Word, Pages, či WYSIWIG editory. b) Nový projekt Nový projekt v ibooks Author se vytváři hned na úvodni obrazovce po spuštěni aplikace. Na výběr je několik předpřipravených šablon na ši řku a na výšku (Při loha 2: Vytvořeni nového projektu). Šablony je možné při padně vytvářet a upravovat individuálně. V ibooks Author lze otevři t bočni panel Uspořádáni (Layouts), nastavit potřebné grafické prvky, potvrdit změny na dané stránce a celou šablonu uložit do formátu.ibatemplate v nabi dce Soubor Uložit jako předlohu. Poté je možné nový projekt zači t vytvářet i z této šablony, která se automaticky přidá do galerie dostupných šablon. Na webu existuji bezplatné i placené galerie šablon, které lze do ibooks taktéž stáhnout a použi t. Důležitá nastaveni pro celou aplikaci ibooks Author se nacházi v horni m menu ibooks Author - Předvolby. 45

46 Nakonec je k dispozici panel Inspector (ikona napravo v horni m menu), který slouži jako sdružený panel pro různá globálni nastaveni učebnice nebo nastaveni jednotlivých prvků dokumentu, pokud je předti m uživatel v ibooks Author vybral myši. c) Přidávání a formátování textu ibooks Auhtor podporuje tři různé typy obsahu stránek: Kapitola, Oddi l, Stránky. Záleži individuálně na zvolené šabloně, jak jsou dále tyto typy obsahu definovány a nastaveny (různé způsoby rozloženi textových prvků, sloupců, podkladů atd.). Důležité je použi vat tyto prvky pro správné členěni knihy do kapitol, odstavců a podstránek. Formátováni textu probi há podobně jako v kancelářské aplikaci Pages nebo Microsoft Word. Horni panel ibooks Author nabi zi řadu nástrojů jak text formátovat, při padně je možné pro komplexnějši úpravy použi t okno Inspector. d) Přidávání a formátování obrázků ibooks Author podporuje řadu bitmapových formátů: JPEG, PNG a GIF. Pro správný formát obrázku je třeba brát v úvahu, pro jaké zaři zeni se kniha primárně tvoři. Vzhledem k rozši řenosti Retina displejů s vysokým rozlišeni m a možnosti či st ibooks knihy i na Mac je vhodné na toto brát zřetel, protože nižši rozlišeni obrázku může být na takových displeji ch nečitelné. Obrázky se do projektu v ibooks Author přidávaji primárně metodou Drag&Drop ze souborového systému (pro účely procházeni souboru v poči tači Mac je vhodné použi t Finder) při mo do obsahu projektu. Pak je možné kurzorem a posuvni ky správně umi stit a nastavit velikost obrázku vůči textu. ibooks Author nabi zi řadu nástrojů pro úpravu obrázku, úpravu barev, přidáváni masek nebo vodi ci lišty pro správné umi stěni obrázku k okrajům nebo textu při zachováni správného odsazeni. e) Práce s objekty V ibooks Author je řada funkci pro práci s objekty jako jsou napři klad obrázky. Lze jim přidávat titulky, různá pozadi, výplně, rámečky a sti ny. Obrázky se mohou ukotvovat k jiným objektům nebo přizpůsobovat obtékáni textu kolem obrázku. Pro tyto účely se využi vá hlavně okno Inspector a v něm záložka Obtékáni a Grafika. 46

47 f) Přidávání tvarů, tabulek a grafů Kromě obrázků, fotografii a nákresů lze v ibooks Author vytvářet různé tvary, tabulky s daty nebo grafy. Pro tvary je v horni m panelu samostatná ikona Tvary kde lze vybrat z několika druhů vektorových tvarů nebo lze vytvořit a vložit vlastni. Nastaveni těchto objektů lze po vloženi do textu provádět v okně Inspector, v záložce Grafika. Pro tvorbu tabulek s daty je rovněž v horni m panelu ikona Tabulka. S tabulkou se pracuje podobně jako s jinými objekty v panelu Inspector. Pro práci s formátem tabulky je k dispozici hlavni menu programu nahoře obrazovky a cesta Formát - Tabulka. Lze tak pracovat s jednotlivými sloupci, řádkami, buňkami apod. Grafy maji také v horni m panelu vlastni ikonu a po jeji m rozkliknuti je možné vybrat z několika druhů grafů. Po vloženi grafu do obsahu projektu se zobrazi okno pro vkládáni dat. g) Interaktivní prvky Interaktivni prvky jsou hlavni m těžištěm a výhodou vývojové aplikace ibooks Author pro ibooks. Nabi zi mnoho druhů a způsobů jak obsah knihy propojit s multimediálni mi prvky, rozpohybovat nebo zatraktivnit informace jinak psané statickým textem. Hlavni mi interaktivni mi prvky jsou widgety, kterým je věnovaná celá dalši podkapitola a kde budou všechny jejich funkce a druhy popsány (Při loha 3: Výběr widgetu). Dalši zaji mavou funkci jsou hypertextové odkazy. Jakýkoliv text v obsahu knihy lze označit kurzorem a v Inspectoru v záložce odkazy jej nastavit na přechod do jiné části knihy nebo externi webové stránky. h) Publikace knihy Publikace knihy je stěžejni část tvorby elektronické knihy nebo učebnice v ibooks Author. Výhodou je, že veškeré způsoby publikace jsou integrovány při mo do ibooks Author. V při padě publikováni knihy do PDF nebo ibooks lokálně tedy do itunes, stači zkontrolovat, zda má kniha vytvořený obal a zkontrolovat jeji náhled pomoci ikony Náhled na některém z testovaci ch zaři zeni (viz následuji ci kapitola a podkapitola Deployment). Dobré je také v při padě učebnice vytvořit glosář pomoci panelu glosářových nástrojů v Zobrazeni - Zobrazit panel glosářových nástrojů. Mohou se do něj přidat termi ny a názvy z učebnice, které je nutné vysvětlit pro čtenáře. Knihu lze exportovat pomoci nabi dky Soubor - Exportovat do formátů ibooks, PDF nebo text, podle formátu, do kterého je třeba knihu exportovat a uložit. 47

48 V při padě publikováni knihy do itunes je proces o něco složitějši. Jeho hlavni m bodem je zi skáni unikátni ho ISBN pro danou knihu. Pak je možné pomoci nabi dky Soubor - Publikovat zahájit proces publikace knihy. Celým procesem vývojáře provede přehledný průvodce. Jednou z důležitých části je pak instalace aplikace itunes Producer, která pošle samotný zdrojový soubor s elektronickou knihou do itunes, kde musi proji t schvalovaci m procesem a následně je uveřejněna v dané kategorii Bookstore v itunes. (60) Widget Interaktivni a mediálni prvky jsou v prostředi ibooks nazývány widgety. Jedná se o speciálni panely, které uživateli nabi zi různé formy prezentace daného obsahu a interakce s obsahem. Jedná se předevši m o Keynote prezentace, video/audio soubory, testy, obrázky, 3D obrázky nebo dalši upravený obsah obohacený o interakce a pohyby s daným obsahem. (61) Widgety lze v textu rozpoznat jako rámečky ohraničeného textu či mediálni ho obsahu s rozdi lným pozadi m, než má obsah knihy, které lze tapnuti m prstu na obrazovku či rozši řeni m prstů od sebe (gesto Pinch-to-Zoom (62)) aktivovat a rozši řit přes celou obrazovku (Při loha 2). Existuji widgety předpřipravené při mo ve vývojovém nástroji ibooks Author, widgety vytvořené třeti stranou individuálni mi vývojáři, open-source, online databanky widgetů a vlastni HTML widgety, které je možné si individuálně vytvořit. Pro widget v prostředi ibooks se použi vá při pona souboru WDGT. Ta se taktéž použi vá v operačni ch systémech Mac OS X od verze 10.4 pro aplikaci Dashboard. Použiti je v obou při padech podobné. Soubor ve formátu WDGT se po spuštěni chová jako samostatná miniaplikace v okně. Vytvořená může být pomoci podporovaných programovaci ch jazyků HTML5, CSS, JavaScript a mediálni mi formáty podporovanými napři č celou aplikaci (obrázky, audio, video). Předpřipravených widgety neni nutné samostatně vytvářet a převádět do formátu WDGT. Stači je pouze v prostředi ibooks Author vložit kliknuti m na tlači tko Widget při mo do textu vytvářené knihy. V při padě tvorby vlastni ch widgetů ať už nástroji třeti ch stran nebo samotným vývojářem, je třeba znát bližši specifikaci a standardizaci formátu WDGT (Při loha 4: Nastaveni widgetu). 48

49 a) Specifikace WDGT soubor je vytvořen ZIP kompresi 9 struktury několika souborů, které maji svá specifika a náležitosti. Hlavní HTML soubor: Hlavni soubor widgetu, který může uvnitř obsahovat CSS a Javacript kód nebo soubory s ti mto kódem mohou mi t vlastni strukturu složek a jednotlivě na sebe odkazovat (např. jako struktura internetové prezentace). Nutné je však definovat primárni soubor HTML (tzv. indexový soubor), který se bude inicializovat po spuštěni widgetu. Odkazuje na něj konfiguračni soubor Info.plist. HTML soubor musi být uložen s při ponou.html. Default.png: Náhledový obrázek widgetu, který se zobrazuje v těle obsahu, kam je widget vložen. Plni funkci ikony widgetu a obrázek by měl zobrazovat náhled widgetu po spuštěni pro lepši ilustraci jeho funkčnosti ještě před jeho aktivaci. Název musi být přesně: Default.png. Info.plist: Konfiguračni soubor widgetu, který udává důležité informace a nastaveni pro spuštěni widgetu. Přesné nastaveni popisuje oficiálni dokumentace ibooks Author (63). Obsah konfiguračni ho souboru je také k nahlédnuti v Při loze B v rámci tvorby vlastni ho widgetu. Pro widgety s video zdroji je doporučeno použi vat H.264 video v kontejneru MPEG-4 a při ponou souboru ".mp4". Pro widgety s audio zdroji je doporučeno použi t AAC audio v kontejneru MPEG-4 s při ponou souboru ".m4a". Nutné je však tuto informaci vždy ověřit v posledni vydané verzi dokumentace ibooks Author. b) Formátování Pro vytvořeni souboru widgetu ve formátu WDGT je třeba složku s celou strukturou zdrojových souborů, povinných souborů Default.png a konfiguračni m souborem Info.plist v hlavni m adresáři složky převést do archivu typu WDGT. V operačni m systému OS X 10.4 a vyšši se takový soubor vytvoři manuálni m přejmenováni m složky do následuji ci podoby: nazev_widgetu.wdgt. 9 ZIP komprese souborový formát pro vytvořeni komprese 1 a vi ce souborů za účelem zredukováni velikosti uložených dat. 49

50 c) Vlastnosti Hlavni výhodou widgetů je jejich univerzálnost. Jsou to miniaplikace vytvořené pomoci rozši řeného HTML5, CSS a při padně JavaScript, což je v současné době velmi populárni soubor technologii webových stránek a webových aplikaci. Kromě toho, že se widgety použi vaji v aplikaci Dashboard na operačni ch systémech Mac OS X 10.4 a vyšši, tak jsou i v určité podobě součásti mobilni ho operačni ho systému ios 8 (64). Pro použiti v ibooks Author nebo v Dashboard je stači zformátovat do souboru s při ponou WDGT. Dále je možné je zobrazit v jakémkoliv programu nebo prohli žeči podporuji ci m HTML5 a JavaScript bez nutnosti jakéhokoli formátováni (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari apod.) na jakémkoliv operačni m systému lze tedy zaručit platformni nezávislost. d) Předpřipravené widgety ibooks Author sám o sobě nabi zi pod tlači tkem hlavni ho ovládaci ho panelu Widget několik předpřipravených a optimalizovaných widgetů při mo pro použiti v projektu tvorby učebnice pro zaři zeni Apple. Jejich tvorba a deployment je velmi jednoduchý. Stači v ibooks Author vybrat myši tlači tko Widget v horni m menu, vybrat typ widgetu a dalši m klikem myši jej vložit ho do obsahu učebnice, později při padně nastavit potřebná nastaveni k danému widgetu (zdroj obrázků, zdroj videa, otázky a odpovědi apod.). Neni tak nutné vyvi jet vlastni HTML5 widget a nutně znát specifikace jazyka HTML, CSS a při padně JavaScript. Vývoj a publikace takového widgetu zabere čas v řádu minut. 50

51 Obra zek 4: Vložení předpřipravene ho widgetu v ibooks Author do projektu elektronicke učebnice Zdroj: Vlastní zpracova ní Ni že jsou uvedeny typy předpřipravených widgetů, které je možno v ibooks Author použi t a ukázky jejich zobrazeni v ibooks (viz odkazy do při lohy). Keynote prezentace Po aktivováni widgetu Keynote prezentace je čtenáři umožněno spuštěni či procházeni prezentace vytvořené v aplikaci Keynote 10 při mo v textu knihy či učebnice. Prezentace je možné spustit na celou obrazovku zaři zeni, na konci ji opakovaně pustit znovu nebo okno s prezentaci opět zavři t (Při loha 5: Widget Keynote prezentace). Interaktivní obra zky Interaktivni obrázky dovoluji uživateli rozši řit si obrázek na celou obrazovku zaři zeni a přibli žit si jednotlivé popisky, které části obrázku popisuji. Po tapnuti prstem na popisek se obrázek ještě vi ce přibli ži a zvýši se měři tko tak, aby si uživatel mohl lépe prohlédnout daný detail obrázku, ke kterému popisek mi ři (Při loha 6: Widget interaktivni obrázek). 3D obra zky Uživatel může v při padě 3D obrázků obrázek nejen zvětšit na celou plochu zaři zeni, ale také s obrázkem pracovat pomoci dotyku. Hodi se tak nejlépe na modely a objekty, 10 Keynote prezentačni software společnosti Apple Inc. prodávaná jako součást kancelářské bali ku iwork. (82) 51

52 které je možné otáčet kolem své osy vertikálně či horizontálně a nabi dnout tak čtenáři lepši a ucelenějši pohled na daný objekt (Při loha 7: Widget 3D modelu molekul). Galerie obra zků Galerie obrázků umožňuje čtenáři zobrazit vi ce obrázků najednou z dané tematiky. Po tapnuti na náhledový obrázek widgetu galerie se obrázek rozši ři na celou obrazovku a uživatel může tahem prstu zleva-doprava či naopak (swipe) přecházet na dalši obrázek či zpět (Při loha 8: Widget Galerie). Boční panel s posuvníkem (Scrolling Sidebars) Bočni panel s posuvni kem zobrazuje čtenáři po stranách hlavni ho obsahu dodatečné informace, kterými lze vertikálně posouvat, aniž by uživatel opustil danou stránku. Nejčastěji je možné se s takovým typem obsahu setkat ve spojitosti s časovou posloupnosti, harmonogramem, historickými daty, seznamem, odrážkami apod. (Při loha 9: Widget Posuvný bočni panel). Vyskakovací překryv (Pop-Over) Pop-Over panel se aplikuje na obrázky v textu. Po tapnuti na obrazovku zobrazi uživateli okno s dodatečnými informacemi a samostatně strukturovaném textu, který lze v při padě větši délky vertikálně posouvat (Při loha 10: Widget Vyskakovaci překryv (Popover)). Me dia Widget typu média nabi zi uživateli k přehráni jakýkoliv typ videa či zvuku při mo v prostředi knihy ibooks bez použiti jakýchkoliv externi ch přehrávačů či jiných nástrojů. V při padě, že je tedy třeba jakoukoliv problematiku vysvětlit vi ce názorně, interaktivně či přinést celou video nebo audio přednášku mi sto statického textu, widget média tuto funkci právě poskytuje (Při loha 11: Widget Media). Test (Chapter review) Tento widget nabi zi uživateli možnost na konci každé kapitoly či probrané látky otestovat, zda si dané vědomosti a nové informace zapamatoval. Test může mi t několik podob jedna odpověď správně, vi ce odpovědi správně, přiřazováni popisků k obrázku nebo kombinaci všech tři dohromady. Výsledek testu je čtenáři ihned po potvrzeni odpovědi zobrazen a následně, dle úspěchu nebo neúspěchu, může pokračovat na dalši otázku nebo předchozi odpověď opravit (Při loha 12: Widget Test (Chapter review)). HTML Widget HTML widget umožňuje hlavně vývojářům nabi dnout v knize daleko širši a bohatši obsah v podobě interaktivni ch prvků vytvořených za pomoci HTML5, při padně CSS a 52

53 JavaScript. Čtenář si takové skutečnosti nemusi vši mat, pro něj tento widgetu přináši dalši typ obsahu mimo běžné typy, které byly zmi něné výše. Mohou se tak do knihy ibooks vložit a integrovat napři klad různé webové služby (prohli žeč webu, online mapy, online testy) nebo různé grafické modely či interaktivni animace (Při loha 13: HTML5 widget). Tvorba vlastni ho HTML5 widgetu bude prakticky provedena v Kapitole 6. e) Widgety třetích stran 11 ibooks Author umožňuje při mé vloženi widgetu (Drag & Drop 12 ) do projektu, pokud existuje jeho zdrojový soubor ve formátu WDGT. Pokud tak vývojáři pro účely dané vytvářené učebnice nestači předpřipravené widgety při mo v ibooks Author, může WDGT widgety zi skat i z jiných zdrojů. Pokud nechce ji t cestou vytvářeni vlastni ho individuálni ho widgetu (viz Kapitola 6), může na internetu naji t řadu vývojářských serverů, komunitni ch fór a galerii, kde různi vývojáři nabi zi widgety své vlastni tvorby ke sdi leni, staženi, inspiraci nebo koupi. Zmi ni m zde ta subjektivně nejzaji mavějši, otestované servery, které nabi zi dalši inovativni typy widgetů při mo ve formátu WDGT ke staženi. Bookry.com Bookry je bezplatná doplňková služba pro ibooks Author, která umožňuje vývojářům elektronických učebnic vytvářet individuálni widgety z předpřipravených vzorů online na webu Pro možnost stahováni widgetů z galerie je potřeba vytvořit vlastni uživatelský účet na serveru. Rozdi l mezi bezplatným a placeným účtem je vždy nutná při tomnost loga Bookry.com ve widgetu a omezeni několika drobných nastaveni oproti placené verzi. Jinak jsou všechny widgety v galerii plně funkčni a k dispozici ke staženi. V galerii se aktuálně nacházi 43 předpřipravených widgetů (údaj z června 2014). Po vybráni widgetu ke staženi je možné upravit jeho nastaveni např. zdroj dat, formát, typ inicializace, grafické prvky apod.). Následně je možné soubor WDGT s wisgetem stáhnout do lokálni ho úložiště a vložit do projektu v ibooks Author. Pro při klad uvádi m subjektivně nejzaji mavějši druhy widgetů: 11 Widgety třeti ch stran widgety či jiné aplikace a komponenty vytvořené jiným tvůrce než je jejich původni tvůrce, umožňuji ci znovupoužiti pod bezplatnou či placenou licenci. 12 Drag & Drop pohyb myši v grafickém systému operačni ho systému. Průběh: kliknuti, drženi a přesunuti objektu, následné puštěni kurzoru nad daným objektem. Může se chovat rozdi lně v rozdi lných operačni ch systémech či programech (83). 53

54 Browser widget poskytuji ci webový prohli žeč při mo do obsahu elektronické učebnice Scientific Calculator vědecká kalkulačka pro jakékoliv matematické výpočty Code Viewer widget, který čitelně zobrazi jakýkoliv kód např. pro účely učebnice programováni Google Maps vkládá online mapy Google maps při mo dowidgetu elektronické učebnice PDF Document Viewer umožňuje přeči st elektronický dokument uložený v PDF Open App jednoduchý widget, pomoci něhož lze odkázat na jinou aplikaci v použi vaném zaři zeni a vyvolat jeji otevřeni YouTube vkládá online YouTube video do obsahu elektronické učebnice BookWidgets BookWidgets.com je dalši m mi stem, kde může vývojář hledat widget třeti ch stran pro vlastni použiti. Oproti Bookry nabi zi BookWidgets generováni WDGT widgetů z desktopové aplikace (k dispozici pro Windows i Mac) a ne z webové aplikace. To může z být z důvodu výkonu aplikace a komfortu pro vývojáře výhoda. Nevýhodou může být bezplatné použi váni widgetů pouze pro zkušebni účely a nutnost platby v při padě produkce widgetů pro komerčni použiti. Pro staženi dané desktopové aplikace je nutné zadat vlastni jméno a . Oproti konkurenčni galerii widgetů Bookry nabi zi BooksWidgets ve stejné době 28 typů a svoji funkčnosti nejsou vzdálené od widgetů z Bookry. Vybral jsem některé zaji mavé z nich: YouTube Player - vkládá online YouTube video do obsahu elektronické učebnice. Wikipedia Browser prohli žeč obsahu encyklopedie Wikipedia. Oproti klasickému webovému prohli žeči omezuje při stup pouze na webový obsah Wikipedie. Whiteboard interaktivni formuláře, pomoci nichž lze pokládat čtenářům různé typy otázek a ty vyhodnocovat. Flash Cards učebni kartičky, které nabi zi podobně jako ty papi rové nejdři ve na jedné straně ukázat objekt k zapamatováni a na druhé straně jeho název či význam. Po přepnuti na testovaci mód se widget čtenáře ptá na význam nebo 54

55 název daného objektu na kartičce a uživatel musi správně odpovědět jinak je upozorněn na nesprávnou odpověď. Rozdi l při zi skáváni widgetů z aplikace BookWidgets je pouze v tom, že se generuji při mo z aplikace a ukládaji při mo do lokálni ho úložiště. Opět je možné nastavit různé parametry widgetu a po vygenerováni WDGT soubor vložit do projektu ibooks Author. 55

56 6 Projekt tvorby učebnice Na základě výše uvedených teoretických a praktických znalosti technologii ibooks, ibooks Author a HTML5, CSS, JavaScript pro tvorbu vlastni ho widgetu lze vytvořit učebnici dle zadaného projektu v Kapitole 3 na straně 19. Pro demonstrativni účely použitelnosti těchto technologii pro daný projekt a jeho proveditelnosti bude vytvořena ukázka učebnice. Obsahovat bude části materiálů z předmětu PES Základy objektově orientovaného programováni, formátované texty, obrázky, tabulky, videa a widgety. Pro specifický požadavek ukázky animace průběhu interpretovaného kódu Ruby bude vytvořen HTML5 widget. Dané zdrojové soubory budou taktéž obsahem při lohy této práce. HTML5 V následuji ci kapitolách o HTML5, CSS a JavaScript budou, pospány principy těchto jazyků pro jejich pochopeni a použiti pro tvorbu HTML5 widgetu pro zadaný projekt. Pro generováni zdrojového kódu v těchto jazyci ch lze použi t i různé editory či vývojářské aplikacepro zači naji ci programátory (např. Apple iad Producer, Hype nebo Adobe Dreamweaver. V těchto ukázkách a později při tvorbě vlastni ho widgetu bude však použit pouze jednoduchý editor Sublime Text, který nabi zi integraci s řadou pluginů a knihoven usnadňuji ci tvorbu HTML5 aplikaci a nabi zi větši možnost individualizace vlastni tvorby než výše zmi něné nástroje, které pomáhaji generovat kód různými šablony, předpřipravenými prvky apod. (65) a) Historie HTML je zkratkou pro HyperText Markup Language, což je značkovaci jazyk pro hypertext. Hypetext je způsob strukturováni textu obsahuji ci odkazy a dalši informace o tom, jak bude text publikován. HTML je hlavni m z jazyků pro vytvářeni WWW stránek publikovaných pomoci si tě internet. (66) Za vývojem tohoto jazyka stoji Tim Berners-Lee a Robert Caillau, kteři pracovali na propojeni informačni ch systémů ve výzkumném centru CERN v roce Výsledkem byl v roce jazyk HTML, protokol http a prvni webový prohli žeč nazvaný WorldWideWeb. Vývoj HTML je úzce spjat s vývojem webových prohli žečů, které zpětně ovlivňuji definici tohoto jazyka. (67) 56

57 Standardizace jazyka je vypracovávaná komunitou W3C 13, jeji ž členové vyvi jeji webové standardy pro World Wide Web. Právě toto konsorcium vydalo 28. ři jna 2014 kompletni specifikaci k HTML5. Vývojářům byla velká část specifikace známá již dři ve. To dokládá napři klad oznámeni tehdejši ho CEO Apple Inc. Steva Jobse z roku 2010, který informoval, že technologie Flash již nebude nadále potřebná pro konzumaci webového obsahu, ale technologie jako HTML5 zvi tězi. Toto prohlášeni se v roce 2011 potvrdilo oficiálni m ukončeni m vývoje technologie Flash společnosti Adobe a orientaci nebo vývojové nástroje pro HTML5. (68) Webové prohli žeče podporovaly různé HTML5 prvky dle jejich aktuálně vydané aktualizace di ky intenzivni spolupráci jejich vývojářů s W3C již od vzniku prvni specifikace tohoto jazyka. Napři klad Internet Explorer od Microsoft přišel s částečnou podporou některých prvků HTML5 s verzi IE9 v roce 2011, Google Chrome podporu přinesl hned po roce jeho prvni ho vydáni v roce 2009 ve verzi Chrome 3. V dnešni době HTML5 podporuje většina prohli žečů s nejnovějši nainstalovanou aktualizaci a to včetně mobilni ch verzi prohli žečů. (67) Tabulka 2: Podpora HTML5 audia a videa popula rními prohlížeči a mobilními OS. Uživatelský klient Verze Internet Explorer 9+ Google Chrome 3+ Firefox 3.5+ Opera Opera Mini 11+ Safari 3.1+ ios 3.0+ Android OS 2.0+ Zdroj: POWERS, Shelley. HTML5 Media. (69) b) Princip jazyka Základem zápisu jazyka HTML5 jsou značky (dále také jako tagy ) uzavřené mezi hranatými závorkami: <tag> a jejich vlastnosti (atributů). Mezi tyto značky se uzavi rá část textu dokumentu a ti m se určuje význam obsaženého textu. Dokument se většinou rozděluje na hlavičku, kde jsou definovány základni vlastnosti celého doku- 13 World Wide Web Consortium (W3C) mezinárodni konsorcium, jehož členové společně s veřejnosti vyvi jeji webové standardy pro WWW. Jeho ci lem je rozvi jet potenciál WWW vývojem protokolů a směrnic pro dlouhodobý růst Webu. (90) 57

58 mentu a odkazy na připojené skripty nebo grafické doplňky a tělo stránky, kde je definován zbytek dokumentu. Takový dokument se ukládá do souboru s při ponou.html. Takto uložený dokument zobrazený v prohli žeči podporuji ci m specifikaci HTML je přečten a přeložen do zobrazeni pro uživatele. (68) Tagy existuji tzv. párové a nepárové. Nepárové značky nemaji uzavi raci část tagu a nejsou tak časté jako párové. Např. <img> pro definováni obrázku v dokumentu nebo <br> pro odřádkováni textu. Mezi párové tagy patři např. <head>text</head> pro definováni části dokumentu jako hlavička nebo <h1>text</h1> pro definováni nadpisu 1. úrovně. (66) c) HTML5 Specifikace HTML5 definuje nové HTML tagy, perzistentni úložiště formou asociativni ho pole, relačni databáze s podporou transakci a podporu offline aplikaci. Napři klad dle specifikace HTML 4.01 bylo nutné začátek dokumentu deklarovat takto: Zdrojový kód 1: Definice dle specifikace HTML <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> Zdroj: V HTML5 specifikaci se může stejná část kódu deklarovat pouze takto: Zdrojový kód 2: Definice dle HTML5. <!DOCTYPE html> Zdroj: Dále je možné pomoci HTML5 vytvořit aplikaci, která funguje v prohli žeči i bez internetového připojeni di ky datům, která se automaticky uloži do lokálni ho úložiště. Kromě relačni ch databázi se jako perzistentni úložiště může použi vat i asociativni pole, tzv. localstorage. (67) V HTML5 se použi vá také nová struktura dokumentu. K dři vějši m značkám <head> a <body> přibyly značky: <section>, <article>, <main>, <aside>, <header>, <footer>, <nav> a <figure>. Dále je přidáno několik nových funkci, např.: <progress> pro zobrazeni stavu dokončeni dané úlohy nebo <time> k označeni času. Jedna z nejzásadnějši ch změn je podpora tagů pro multimediálni obsah. Dři ve byl tento obsah podporován v prohli žeči ch pouze různými pluginy nebo technologii Flash. Nyni je možné použi t tyto značky pro definováni zdroje daného média při mo v dokumentu: <video>, <audio>, 58

59 <source>, <track> nebo <embed>. Z dalši ch zaji mavých tagů je dobré zmi nit <canvas> pro interpretaci vektorové grafiky nebo nové atributy formulářových prvků, např.: tel, url, , date, number či atributy autocomplete, required nebo multiple, které upravuji zobrazeni a chováni formuláře ve webovém prohli žeči. (66) CSS a) Historie CSS je zkratka pro Cascading Style Sheets neboli kaskádové styly, které popisuji způsob zobrazeni elementů HTML nebo XML. Tento jazyk půl původně navržen organizaci W3C a jeho prvotni m autorem je Håkon Wium Lie. V současné době je ve vydána kompletni specifikace k verzi CSS2.1 a existuje již specifikace k CSS3, která čeká na schváleni od W3C k oficiálně doporučenému použi váni. (70) Hlavni m posláni m jazyka CSS je oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původni vývoj HTML směřoval k integraci grafických prvků do HTML dokumentu a obsahoval řadu elementů definuji ci jeho vzhled. Tento vývoj však nebyl žádouci jak z hlediska zpracováni dokumentu, tak z hlediska vyhledáváni informaci v něm. Výhodou je kromě jiného možnost definováni jednoho CSS dokumentu pro vi ce HTML dokumentů sdi leji ci formátováni elementů z tohoto dokumentu, což přináši lepši kontrolu a flexibilitu při vývoji HTML dokumentů. Ti mto způsobem lze také prezentovat stejný obsah v různých zobrazeni ch např. pro webový prohli žeč, pro tisk, pro mobilni zaři zeni apod. (70) b) Princip jazyka CSS elementy definuji ci určitý vzhled či formátováni lze přiřadit jak celému HTML dokumentu či určitým blokům nebo daným HTML tagům. Tyto definice se v CSS specifikaci řadi dle určitého schématu priorit dle toho, které pravidlo má větši váhu v při padě, že takových pravidel pro daný element je definováno vi ce. Na takto definovaný CSS dokument odkazuje ze své hlavičky HTML dokument, který vyžaduje k formátováni právě tento styl. Zápis takového odkazu vypadá např. takto: Zdrojový kód 3: Hlavička HTML dokumentu s definovaným odkazem na CSS soubor. <head> <link rel='stylesheet' href='styly.css' type='text/css'> </head> Zdroj: Vlastní zpracova ní 59

60 CSS dokument uložený s při ponou.css se skládá ze seznamu pravidel, která jsou od sebe oddělena středni ky ;. Každé jednotlivé pravidlo se skládá z jednoho nebo vi ce selektorů a deklarace. Selektor definuje element či blok HTML kódu, na který bude dané pravidlo z CSS dokumentu aplikováno. Použi t se může na všechny elementy určitého typu, elementy dle typu atributu (např. id nebo tři da) a na elementy v závislosti na jejich umi stěni v hierarchii celého dokumentu. Deklaračni část se skládá z uzavřených složených závorek { } a seznamu deklaraci. Jednotlivé deklarace jsou složeny z vlastnosti a definovaných hodnot pro tyto vlastnosti. Od sebe jsou deklarace odděleny středni ky ;. Ukázka použiti CSS stylů pro HTML dokument může vypadat napři klad takto: Zdrojový kód 4: Uka zka ča sti HTML dokumentu s odkazem na CSS soubor se stylem definující vzhled obsahu elementu <h1>. <html> <head> <link rel='stylesheet' href='style.css' type='text/css'> </head> <body> <h1>header Number One</h1> </body> </html> Zdroj: Vlastní zpracova ní Zdrojový kód 5: Uka zka ča sti CSS dokumentu s definicí stylu pro nadpis h1. h1 { font-family: 'Helvetica Neue'; font-size: 22px; font-variant: small-caps; font-weight: 400; } Zdroj: Vlastní zpracova ní Po otevřeni HTML dokumentu v prohli žeči jsou všechny elementy a vlastnosti HTML a CSS jazyka předvedeny ze zdrojového kódu do formátované podoby. (71) 60

61 Obra zek 5: Výstup definovaných HTML a CSS dokumentů v prohlížeči. Zdroj: Vlastní zpracova ní c) CSS3 Třeti verze kaskádových stylů CSS, jeji ž vývoj byl zahájen roku 2005, teprve čeká na oficiálni vydáni a uveřejněni kompletni specifikace konsorciem W3C. Většina webových prohli žečů tuto verzi již v současné době podporuje. (70) Mezi nejdůležitějši vlastnosti CSS3 je možnost zaobleni rohů u HTML prvků. Di ky tomu odpadá potřeba řešit zaobleni pomoci obrázků. Mi sto toho lze použi t element borderradius a k němu řadu hodnot definuji ci vlastnosti zaobleni daného prvku. Dalši důležité tagy jsou box-shadow pro definici sti nu u blokového prvku nebo text-shadow pro nastaveni sti nu textu. Di ky tagům transform, rotate a scale lze vybrané prvky transformovat a pohybovat s nimi po osách x a y, otáčet je či zmenšovat a zvětšovat. Jedna z dalši ch zaji mavých vlastnosti CSS3 je možnost daným prvkům v HTML dokumentu nastavovat hodnotu průhlednosti. (72) V souhrnu CSS3 definice kaskádových stylů posunuje tento jazyk směrem kupředu k vytvářeni složitějši ch grafických prvků v HTML dokumentech, nahrazováni obrázků elementy definovanými pouze CSS styly a zpři stupněni obsahu WWW větši mu množstvi zaři zeni di ky flexibilni m vlastnostem tohoto jazyka pro zobrazeni v prohli žeči mobilni ch zaři zeni. (72) JavaScript a) Historie JavaScript je multiplatformni skriptovaci jazyk, který běži při mo ve webovém prohli žeči na klientské straně. Je objektově orientovaný a jeho syntaxe patři do rodiny jazyků C/C++/Java. Jeho původni m autorem je Brendan Eich a standardizován byl asociaci 61

62 ECMA v roce Společnosti Sun Microsystems byl už v roce 1995 ohlášen jako doplněk k jazykům HTML a Java. Později jej pod názvem JScript začal podporovat i Microsoft pro platformu.net. (73) JavaScript lze kromě klientské strany spouštět i na straně serveru. Existuje řada opensource implementaci serverového JavaScriptu, např. Rhinola, Node.js nebo Apache. Společné použiti HTML jako značkovaci ho jazyka, CSS jako kaskádových stylů a JavaScript jako skriptovaci ho jazyka na klientské straně se někdy souhrnně nazývá DHTML nebo dynamické HTML. Kromě jiného se JavaScript použi vá pro mnohé rozši řeni aplikaci, např.: Adobe Acrobat (od verze 3.02 se využi vá napři klad pro interaktivni formuláře). (73) b) Princip jazyka Vypsa ní řetězce v HTML dokumentu Pro zavoláni jazyka JavaScript napři klad z HTML dokumentu se použi vá párový tag <script> a uzavřeni </script>. Samotný skript se pak umi sti mezi tyto dva tagy. Nutnou podmi nkou pro spuštěni takového bloku kódu je povoleni JavaScript ve webovém prohli žeči (ve všech prohli žeči ch je většinou standardně povoleno). V při padě, že v prohli žeči je JavaScript z nějakého důvodu zakázán (preference uživatele, bezpečnostni politika apod.), lze použi t párové tagy <noscript> a </noscript> pro vypsáni alternativni ho obsahu bez použiti JavaScript. (72) Zdrojový kód 6: Uka zka vypsa ní "Hello World" pomocí JavaScript. <!DOCTYPE html> <html> <head><title>hello World</title></head> <body> <script type="text/javascript"> document.write("hello World") </script> <noscript> Your browser doesn't support or has disabled JavaScript </noscript> </body> </html> Zdroj: NIXON, Robin. Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5, Third Edition. 62

63 Vola ní externího JavaScript souboru Podobně jako v při padě CSS stylů je možné JavaScript ukládat do externi ch souborů s při ponou.js a ty vzdáleně volat z daného HTML dokumentu. K tomu slouži následuji ci jednoduchá syntaxe HTML. (72) Zdrojový kód 7: Zavola ní externího JavaScript souboru z HTML dokumentu. <script type="text/javascript" src="script.js"></script> Zdroj: Vlastní zpracova ní Použití Jak již bylo výše uvedeno, JavaScript se použi vá hlavně jako dynamický prvek k HTML dokumentu, který na straně klienta volá a nači tá data se serveru nebo je pak naopak na sever odesi lá bez nutnosti znovunačteni webových stránek v prohli žeči (asynchronni zpracováni webových stránek pomoci AJAX 14 ). (73) Dále umožňuje animaci a transformaci různých prvků webových stránek. V tomto nahrazuje napři klad dři vějši roli Flash. Di ky různým outsource knihovnám a pluginům je v JavaScript implementována již řada hotových řešeni jako např.: animované posuvni ky, interaktivni multimediálni galerie, přehrávače multimédii, implementace Drag & Drop 15 apod. (72) JavaScript se také použi vá pro validaci webových formulářů, vytvářeni interaktivni ch AJAX formulářů, pro vytvářeni analytických a statistických nástrojů pro internetový marketing nebo vytvářeni samotných webových aplikaci, widgetů nebo her. (73) 14 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) sada metod a technologii pro vývoj interaktivni ch webových aplikaci, která umožňuje přenášet data mezi prohli žečem a server na pozadi. (72) 15 Drag & Drop gesto pro přesunuti objektu (souboru či složky) z jednoho mi sta na druhé. Takto lze přenášet např. objekty z lokálni ho úložiště na sever apod. (72) 63

64 Podklady Prvni část tvorby elektronické učebnice spoči vá ve správném výběru a kvalitě podkladů připravených k publikaci. Důležitá je jejich správné uchopeni a interpretace s ohledem na vybranou publikačni technologii a druh čtenáře. Pro tento projekt učebnice programováni budou použity přednáškové materiály dostupné z informačni ho portálu Unicorn College ke studijni m účelům. Pro vytvořeni studijni ukázky učebnice budou konkrétně použity přednášky: 1. Kick Start a 2. Práce s kolekcemi. Jako doplňkový materiál k tématu bude sloužit internetová encyklopedie Wikipedia a oficiálni dokumentace programovaci ho jazyka Ruby dostupná z Obra zek 6: Struktura obsahu uka zkove ča sti učebnice programova ní. Zdroj: Vlastní zpracova ní Analýza a na vrh Pro vytvořeni elektronické knihy je třeba vyřešit otázky technické, grafické a typografické. Technické otázky byly vyřešeny již v předchozi ch částech. Dále je nutné navrhnout grafický přebal knihy, který s bude zobrazovat v knihovně ibooks a při padně později v obchodě itunes. Výše uvedený obsah je potřeba rozdělit na oddi ly a bloky textu, které budou odpovi dat zvolené šabloně a sazbě textu. Nutné je také zvolit jednotný formát a stylováni nadpisů, odrážek tabulek, jednoduchého textu apod. Dále je potřeba navrhnout rozvrženi grafických a interaktivni ch prvků pro jejich vhodné a snadno 64

65 ovladatelné vloženi do textu. Pro specifický obsah učebnice programováni je třeba také navrhnout jednotný styl ukázek zdrojového kódu a výstupu ukázkových aplikaci. Pro účely tvorby ukázkové učebnice programováni byly zvoleny následuji ci parametry: Šablona knihy: Moderní základní (pouze na výšku) Na zev kapitoly: Helvetica, tučné, 42pt, # Na zev oddílu: Helvetica, tučné, 32pt, # Nadpis úrovně 1: Helvetica, tučné, 24pt, # Nadpis úrovně 2: Helvetica, tučné, 20pt, # Cita t zavěšený: Helvetica Neue, tučné, 18pt, # Za kladní text: Helvetica Neue, Regular, 17pt, # Na zev přílohy: Helvetica, tučné, 15pt, # Titulek: Helvetica, regular, 15pt, # Zdrojový kód: Consolas, tučné, 14pt, barva dle zdrojového editoru 65

66 Obra zek 7: Na vrh obrazovky (vlevo) a na vrh učebnice z ibooks Author. Zdroj: Vlastní zpracova ní Implementace Pokud má autor (nebo zadavatel projektu) ujasněné základni parametry projektu a zpracovanou jednoduchou analýzu a návrh elektronické knihy může přistoupit k fázi implementace. Tato fáze vyžaduje při pravu vývojového prostředi a jeho nastaveni. ibooks Author lze bezplatně stáhnout z App Storu do operačni ho systému OS X a vývojář (či autor) může zači t v tvorbě. Aplikace ibooks tamtéž, od verze ios8 je dokonce integrována při mo do systému mobilni ch zaři zeni. Di ky funkci Náhled (Preview) v ibooks Author lze prvni výsledky tvorby otestovat při mo v daném zaři zeni m s aplikaci ibooks připojeném přes USB k poči tači či desktopové aplikaci ibooks. To přináši výborné a rychlé výsledky testováni pro dané zaři zeni. Rozpracovaná kniha se uloži do fyzické paměti zaři zeni a je tak i v implementačni fázi k dispozici v zaři zeni bez nutnosti připojovat ho k USB. Tato vlastnost je vhodná i k inkrementačni mu vývoji např. s vi ce členy týmu (např. za použiti cloudových služeb, sdi lenému úložišti apod.). 66

67 a) Text, obrázky, widgety Text Sazba textu v ibooks Author probi há velmi jednoduše. Aplikace se chová podobně jako textový procesor Microsoft Word nebo Pages. Přednastavené šablony maji bohatě přednastavené styly pro různé typy pi sem. Možné je i nové styly vytvářet pomoci panelu Pi sma. Důležité je dodržovat stanovené konvence stylů na všechny typy obsahu a odlišovat sémanticky různé druhy obsahů. Text je možné do ibooks Author vkládat Copy a Paste, pokud již dané textové podklady existuji. Podobně jednoduše jako v jiných textových procesorech lze v ibooks Author jednoduše vytvářet tvary, tabulky a grafy. Obra zek 8: Uka zka forma tova ní textu ve výřezu uka zky učebnice programova ní. Zdroj: Vlastní zpracova ní Obra zky Obrázky lze opět vkládat velmi jednoduše několika intuitivni mi způsoby. Za prvé lze obrázek jednoduše z mi sta úložiště přesunout metodou Drag & Drop. Taktéž lze obrázek vložit metodou Copy a Paste. Dalši možnosti je využiti nabi dky Vložit Vybrat.. Podobně lze přidat i obrázky z knihovny iphoto pod záložkou Média. Za pomoci nástroje Inspektor (vedle záložky Média) lze objektu nastavovat různé vlastnosti od obtékáni textu až po odkazy a formátováni. 67

68 Obra zek 9: Uka zka vložene ho obra zku s obte ka ním textu, widgetu Vyskakovací překryv a panelu Inspektor v otevřene m projektu tvorby učebnice programova ní ibooks Author. Zdroj: Vlastní zpracova ní Widgety Jak již bylo výše u popisu ibooks Author uvedeno, existuji různé druhy widgetů. Předpřipravené widgety při mo v ibooks Author se vkládaji při mo z panelu Widgety do obsahu projektu. Widgety vytvořené a uložené do formátu WDGT se přesunou metodou Drag & Drop z mi sta úložiště do projektu. Nastaveni takového vlastni ho widgetu je nutné provést ve zdrojových soubor ještě před vloženi m do projektu (Bookry.com nebo BookWidgets widgety nabi zi uživatelské rozhrani pro nastaveni chováni widgetu a poté je teprve vygenerován daný WDGT soubor s vygenerovaným individuálni m uživatelským nastaveni m). 68

69 Obra zek 10: Uka zka vložení a nastavení widgetu v panelu Inspektor v ibooks Author. Zdroj: Vlastní zpracova ní Pro účely implementace budu vkládat do vzorového projektu v ibooks Author widget Test. 1. Nejprve je nutné vytvořit nebo otevři t již existuji ci ibooks projekt v ibooks Author (Při loha 2: Vytvořeni nového projektu v ibooks Author nebo otevřeni již rozpracovaného projektu). 2. V horni m menu vybrat ikonu s popiskem Widget a kliknout na položku Test (Při loha 3: Výběr widgetu pro vloženi do projektu elektronické učebnice). 3. Vloži se obsah widgetu do projektu a na straně obrazovky se zobrazi panel s nastaveni m widgetu Inspector (Při loha 4: Nastaveni widgetu Test pomoci bočni ho panelu Inspector.. 4. V záložce Interakce lze nastavit otázky a k nim nabi zené možnosti odpovědi. Zároveň je pod boxem Otázky možné tlači tkem + nastavit formát odpovědi (Vi cenásobná volba, Přetáhněte šti tek na ci l, Přetáhněte miniaturu na ci l). 5. V záložce Uspořádáni je možné nastavit popisky a náhled widgetu při mo v textu. 6. Dále je možné nastavovat velikost a pozici objektu widget v textu (Při loha 14: 69

70 b) Vlastní HTML widget Vzhledem k tomu, že tvorba interaktivni ch prvků probi há odděleně od ostatni ho obsahu knihy a často i v jiných aplikaci ch, je vhodné je vytvořit hned na začátku a pak teprve je vložit na dané mi sto knihy. Vytvořeni vlastni ho widgetu pro elektronickou učebnici v ibooks dodává vývojáři nejvi ce svobody a individuality. Neni svázán žádným uživatelským rozhrani m, kromě ibooks samotného, funkčnost si může navrhnout sám a HTML5, CSS a JavaScript technologie mu dávaji dostatečné zázemi pro vývoj. Pokud by požadoval širši technologické prostředky, práci s větši mi daty, komunikace se serverem, databázi, HTML5 a JavaScript může použi t pro voláni skriptovaci ch jazyků na serveru a danou funkčnost přeneseně zabezpečit ti mto způsobem (napři klad PHP nebo Ruby on Rails webová aplikace, MySQL databáze, komunikace s webovým API pro zajištěni funkce určité business logiky). Toto však neni rozsahem této práci a patři spi še do témat řeši ci webové aplikaci a služby, se kterými je možné widget v ibooks napojit. Ci lem této práce je ukázat vývoj a práci s widgety, které značně rozšiřuji dimenze použiti elektronických učebnic di ky platformě ibooks a di k čemuž je vhodné při tvorbě elektronické učebnice tyto funkčnosti zohlednit a při padně právě kvůli těmto benefitům na této platformě stavět. Proto budu nyni demonstrovat názorný postup vývojáře v ibooks pro tvorbu vlastni ho HTML widgetu. Popis zada ní Ci lem této části je vytvořit interaktivni widget pro učebnici programováni ibooks. Jeho účelem je obohaceni typicky statických ukázek zdrojového kódu jazyka Ruby v učebnici programováni o animaci. Tato krátká animace čtenáři názorně a interaktivni formou ukáže, jak při interpretaci daného kódu postupuje např. konzole daného programovaci ho jazyka. Animace by měla postupovat sekvenčně po řádci ch dle logiky dané ukázky kódu Ruby. Řádky kódu by měly být oči slovány a obarveny podobně jako je zvykem v editorech programovaci ch jazyků. Mělo by být možné uživatelem zobrazit a skrýt popisky či vysvětlivky k danému kódu. 70

71 Zdrojový kód 8: Uka zka kódu cyklu v jazyce Ruby pro účely vytvoření widgetu. // Get output from cycle, where the word "Gambit" is printed letter by letter until the end. superhero = "Gambit" superhero.length.times do x print x print " " if x < superhero.length -1 end Zdroj: Vlastní zpracova ní Vzhled widgetu by měl připomi nat logicky rozvrženi editorů kódu nebo některých IDE. Hlavni část by měl zauji mat panel s ukázkou daného kódu Ruby, který text učebnice aktuálně probi rá. Pod ti mto panelem se bude zobrazovat aktuálni výstup daného kódu (podle toho, který řádek animace zrovna procházi ). Vedle tohoto panelu se budou zobrazovat názvy proměnných daného kódu a jejich aktuálni hodnoty. Celou animaci bude možné spustit od začátku až do konce bez přerušeni tlači tkem Play all. Animaci bude možné i krokovat po sekvenci ch kódu pomoci tlači tek Step forward nebo Step backward. Na vrh Bude vytvořena HTML5 miniaplikace Codewalker, která bude pomoci HTML tagů vykonávat danou naprogramovanou funkčnost (dle použitého tagu) pomoci JavaScript a budou použity CSS styly pro všechny grafických prvků. Aplikace se bude vizuálně chovat podobně jako tzv.debugger 16. Ukázkový Ruby kód bude zapsán jako text do hlavni ho HTML souboru a bude zformátován jako běžný obsah webové stránky. Dále vznikne hlavni JavaScript soubor, který bude sloužit jako jádro všech hlavni ch funkci aplikace a bude implementovat všechny pomocné JavaScript externi knihovny. Bude vytvořena sada vlastni ch HTML tagů (vlastni tagovaci jazyk), které bude v hlavni m HTML souboru označovat části, kde spouštět dané funkce JavaScript skriptu. Di ky tomu bude toto prostředi přenositelné a bude možné otagovat různé ukázky Ruby kódu z učebnice. Widget Codewalker bude fungovat podobně jako animovaná prezentace nebo přehrávač videa. Čtenář před sebou uvidi staticky zapsaný zdrojový kód tak, jako by byl zapsán v textu učebnice. Pod ni m budou tři hlavni ovládaci tlači tka Step Backward, Play All, Step Forward, pomoci nichž bude možné sekvenci animace kódu spustit celou od začátku až do konce nebo se v ni bude moci pohybovat po jednotlivých kroci ch vpřed a 16 Debugger softwarový nástroj pro pro hledáni chyb při vývoji a laděni software. 71

72 vzad. Pod těmito tlači tky budou dva textové rámečky jeden bude pro zobrazeni aktuálni ho výstupu kódu po průběhu cyklem (tak, jako je zvykem v editorech a vývojovém software pod názvem Output nalézt) a druhý pro zobrazeni aktuálni ch hodnot proměnných (známé jako např. Navigator nebo Outline). Podmi nky pohybu po řádci ch bude zajišťovat hlavni JavaScript soubor. Základni podmi nky jsou: - Při prvni m spuštěni widgetu nelze ji t o krok zpět (Step Backward), ale pouze kupředu (Play All, Ste Forward). - Obarveni řádku znači interpretováni daného řádku. Pokud význam kódu daného řádku měni hodnoty proměnných či výstupu, je třeba je v danou chvi li zobrazit v při slušných panelech - Pokud se celá animace procházi po kroci ch, ke třeba v každém kroku zobrazit danou správnou hodnotu proměnných a výstupu v při slušných panelech - Kdykoliv je možné aktivovat nebo skrýt popisky kódu tapnuti m na daný popsaného kódu. Návrh procesu spuštěni animace widgetu představuje následuji ci obrázek. Obra zek 11: Na vrh průběhu aktivit po spuštění vlastního widgetu Codewalker (Activity Flow diagram). Zdroj: Vlastní zpracova ní 72

73 Návrh uživatelského rozhrani představuje následuji ci obrázek. Obra zek 12: Na vrh uživatelske ho rozhraní po spuštění vlastního widgetu Codewalker. Zdroj: Vlastní zpracova ní Implementace Pro realizaci jsem se rozhodl použi t primárně doporučené technologie firmou Apple Inc.: HTML5, CSS a JavaScript, které vyhovuji pro implementaci výše uvedených funkčnosti a jsou při správném požiti dobře rozšiřitelné do budoucnosti (v při padě nutnosti rozši řit widget o dalši funkce např. komunikaci s webovým serverem, databázi atd.). Bylo by pravděpodobně možné použi t i některé starši verze syntaxe HTML či nějaký generátor webové aplikace (např. WYSIWYG editor). V rámci této práce ale nebylo testováno nasazeni takto implementovaného widgetu pro ibooks a v rámci vlastni ch zkušenosti taková implementace HTML nikdy neni časově ani kvalitativně efektivni. Dalši výhodou těchto technologii je jejich rozši řenost, bezplatné použi váni, široké portfolio vývojových aplikaci, knihoven, pluginů a jiných podpůrných prostředků. V rámci této práce nasti ni m kostru a části zdrojových souborů pro tvorbu vlastni ho widgetu spolu s postupem jejich převodu do WDGT formátu a vloženi do projektu ibooks Author, jak bylo uvedeno již v předchozi ch kapitolách u jiných druhů widgetů. Neni v rozsahu této práce popis všech domén, tři d a části kódu, předpokládá se v při padě aplikace metody implementace vlastni ho widgetu již pokročilejši znalost vývojáře zmi něných technologii (praxe se pro vývoj widgetu v ničem neliši od vývoje běžné webové aplikace s těmito 73

74 technologiemi). Můj popis tedy slouži spi še pro demonstraci a důkaz aplikovatelnosti této metody pro vytvořeni widgetu pro interaktivni elektronické učebnice. Struktura HTML soubory hlavni m souborem, který se volá při spuštěni widgetu (kromě konfiguračni ho soubor Info.plist) je index.html. V tomto souboru je definovány odkazy na ostatni soubory, je zde umi stěn obsah widgetu (kódu cyklusu v Ruby) a označkován tak, aby se v dané části obsahu volaly dané tři dy CSS či funkce nebo pluginy JavaScript. CSS soubory hlavni soubor main.css definuje vzhled jednotlivých tři d a atributů HTML kódu, kterou jsou definovány v index.html a tvoři tak grafickou šablonu widgetu. JavaScript soubory tvoři hlavni kostru funkci programu, které obstarávaji fungováni widgetu dle zadáni a návrhu. Main.js je hlavni m souborem aplikace, plugins.js se stará o spolupráci s doprovodnými pluginy Info.plist konfiguračni soubor Info.plist definuje základni nastaveni widgetu. Konfigurace těchto souborů je popsána v oficiálni dokumentaci. (63) Soubor Info.plist pro widget Codwalker vypadá takto: Zdrojový kód 9: Konfigurační soubor Info.plist <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/dtds/propertylist-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>allownetworkaccess</key> <true/> <key>cfbundledevelopmentregion</key> <string>english</string> <key>cfbundledisplayname</key> <string>codewalker</string> <key>cfbundleidentifier</key> <string>com.apple.widget.codewalker</string> <key>cfbundlename</key> <string>animation</string> <key>cfbundleshortversionstring</key> <string>1.0</string> <key>cfbundleversion</key> <string>1.0</string> <key>height</key> <integer>800</integer> <key>mainhtml</key> <string>index.html</string> <key>width</key> <integer>768</integer> </dict> </plist> Zdroj: Vlastní zpracova ní 74

75 Default.png náhledový obrázek widgetu. Zobrazi se v obsahu učebnice po přidáni widgetu do projektu ibooks Author. Uživatel jej pak v ibooks uvidi v textu učebnice a di ky náhledu odliši daný widget od ostatni ho obsahu. Pro widget Codewalker byl použit sni mek obrazovky spuštěného widgetu. Obra zek 13: Na hledova obra zek widgetu Codewalker Default.png. Zdroj: Vlastní zpracova ní Bez těchto souborů nelze widget po převodu do formátu WDGT spustit. Konfigurace těchto souborů je popsána v oficiálni dokumentaci. (63) Naopak zdrojové soubory lze ze soboru formátu WDGT zi skat zpět přejmenováni m souboru z nazev_widgetu.wdgt na soubor bez při pony: nazev_widgetu. Po odstraněni při pony se archiv převede automaticky zpět na složku. Taktéž je možné do souboru nahli žet v operačni m systému OS X 10.4 a vyšši sekundárni m poklepáni m myši na soubor a zvoleni m volby Zobrazit obsah bali čku bez nutnost opětovné konverze z formátu WDGT. Následuji ci obrázek znázorňuje sktrukturu složek a souborů widgetu Codewalker. 75

76 Obra zek 14: Struktura složek a souborů widgetu před převodem do WDGT forma tu pro ibooks. Zdroj: Vlastní zpracova ní Použité knihovny Pro danou funkčnost widgetu definovanou v zadáni jsem implementoval řadu pluginů s již předpřipravenými funkcemi. Zde uvádi m jejich soupis a krátký popis: Font Awesome (verze: 3.2.1) toolkit, který di ky vektorovým ikonám a CSS přidává škálovatelné grafické ikony do vzhledu bez nutnosti použiti bitmapových obrázků. Font Awesome je k dispozici na a je plně open source pro jakýkoliv druh použiti. Google Code Prettify (verze: 1.0.0) tento JavaScript a CSS modul automaticky zvýrazňuje a obarvuje různé vybrané části kódu tak, jak jsou vývojáři zvykli z některých programovaci ch editorů. Existuji zde široké možnosti nastaveni vzhledů, modul podporuje řadu jazyků z rodiny C, Bash, XML apod. Dostupný je na a podléhá licenci Apache 2.0, která požaduje zachováni autorstvi a zřeknuti se odpovědnosti) tzv. disclaimer), jinak je použiti svobodné. jquery (verze: 2.0.3) JavaScriptová knihovna, která pomáhá s interakci HTML a JavaScript, odděluje a zjednodušuje definici chováni programu od jeho 76

77 vzhledu. jquery je k dispozici ke staženi na Podléhá licenci MIT, která neomezuje použiti této knihovny na žádný typ projektu. Modernizr (verze: 2.6.2) JavaScript knihovna, která pomáhá převádět různé JavaScript prvky do HTML5 a CSS3 pro různé druhy prohli žečů. Modernizr je k dispozici na a podléhá taktéž MIT licenci. SASS Bostrap (verze: 3.0.0) SASS verze Boostrap frameworku, který usnadňuje kódováni CSS prvků pro vzhled šablony. Repozitář tohoto frameworku se nacházi na a vznikl z Boostrap frameworku dostupného na pod licenci MIT. Underscore (verze: 1.5.1) tato knihovna dodává JavaScriptu různé užitečné funkce pro usnadněni a zrychleni práce. Dostupná je na pod licenci MIT. Konkrétni obsah, nastaveni a užiti pluginů je k nahlédnuti v Při loze B této práce. Zdrojový kód V rámci následuji ci ho textu popi ši kódovou část widgetu. Vzhledem k tomu že neni ci lem této práce prokázat metody použi váni jazyka HTML, CSS nebo JavaScript, ale metody tvorby interaktivni ch widgetů a jejich výhody, budu popisovat pouze hlavni část aplikace soubor index.html, která je libovolně upravovatelná dle typu obsahu, který je v ni třeba prezentovat (v při padě widgetu Codewalker je to zdrojový kód programovaci ho jazyka). Tento soubor je jakýmsi středobodem, kde se uplatňuji všechny funkce JavaScriptu a využi vaji CSS tři dy k formátováni výstupu. Ostatni soubory zajišťuji funkčnost, která je právě v tomto soubor implementovaná. Všechny zdrojové kódy HTML, CSS a JavaScript jsou obsaženy v kapitole 0 Při loha B k nahlédnuti a vyzkoušeni. index.html HTML soubor index.html pro zobrazováni obsahu widgetu, propojeni funkci v JavaScriptu a grafické sabloně CSS je v hlavni m domovském adresáři souborové struktury widgetu. Jeho struktura je podobná klasickému webovému dokumentu hlavička, tělo dokumentu a konec. V hlavičce je definován soubor CSS pro vzhled. Zdrojový kód 10: Zača tek těla programu v HTML dokumentu. 16 <div class="row wrapper"> Zdroj: Vlastní zpracova ní 77

78 Následně je definován začátek několika CSS tři d, zejména tři dy prettyprint pro obarvováni Ruby kódu a linenums pro styl či sel řádků. Zdrojový kód 11: Definova ní zača tku CSS tříd 20 <pre class="prettyprint linenums interface window"> Zdroj: Vlastní zpracova ní Po předchozi m řádku je již definováno tělo samotné sekvence značkami <sequence> na 23. řádku souboru index.html: Zdrojový kód 12: Tělo zdrojove ho kódu Ruby a tagů pro definici chova ní animace kódů ovla dane ho JavasScriptem. <!-- 1.řádek --> <sequence data-id="1" repeat="1"> <variable data-name="x" data-repeat="1">0</variable>// Get output from cycle, where the word "Gambit" is printed letter by letter until the end. <!-- 2.řádek --> superhero <popover data-content="tento prvek je proměnná">= "Gambit"</popover></sequence> <variable data-name="x" data-repeat="5">0</variable> <sequence data-id="2" repeat="6"> <!-- 3.řádek --> superhero.<popover data-content="length spoočítá délku proměnné a times ji tolikrát zopakuje">length.times</popover> do x <console data-repeat="1" data-content=""></console> <console data-repeat="2" data-content="0"></console> <console data-repeat="3" data-content="0 1"></console> <console data-repeat="4" data-content="0 1 2"></console> <console data-repeat="5" data-content=" "></console> <console data-repeat="6" data-content=" "></console> <!-- 4.řádek --> print x <console data-repeat="1" data-content="0 "></console> <console data-repeat="2" data-content="0 1"></console> <console data-repeat="3" data-content="0 1 2"></console> <console data-repeat="4" data-content=" "></console> <console data-repeat="5" data-content=" "></console> <console data-repeat="6" data-content=" "></console> <variable data-name="x" data-repeat="0">0</variable> <variable data-name="x" data-repeat="1">0</variable> <variable data-name="x" data-repeat="2">1</variable> <variable data-name="x" data-repeat="3">2</variable> <variable data-name="x" data-repeat="4">3</variable> <variable data-name="x" data-repeat="5">4</variable> <variable data-name="x" data-repeat="6">5</variable> <!-- 5.řádek --> <popover data-content="vytiskne mezeru, pokud je hodnota x menší než délka slova Gambit (6-1 = 5).">print " " if x < superhero.length -1</popover> <console data-repeat="1" data-content="0 "></console> <console data-repeat="2" data-content="0 1"></console> <console data-repeat="3" data-content="0 1 2"></console> <console data-repeat="4" data-content=" "></console> <console data-repeat="5" data-content=" "></console> 78

79 <console data-repeat="6" data-content=" "></console> <!-- konec 5.řádek --> </sequence> Zdroj: Vlastní zpracova ní Pomoci komentářů <! -- --> jsou od sebe oddělené jednotlivé bloky kódu podle toho, který řádek vysvětlovaného Ruby kódu popisuji. Značka <sequence> uzavi rá blok kód, který má být sekvenci, tzn. má se vi cekrát opakovat jako cyklus. Každou takovou sekvenci je nutné označit id a počtem opakováni repeat. Pokud se sekvence nemá opakovat, repeat musi mi t hodnotu 1. Pro každý řádek kódu je nutné definovat značku a atribut variable, který nastavuje hodnotu aktuálni proměnné v dolni m okně aplikace (podobně jako Outline v Eclipse nebo Aptana). Data-name je názvem proměnné (napři klad x ), data-repeat označuje pro kolikáté opakováni dané sekvence maji tyto atributy platit (napři klad x = 4 pro 1. opakováni, x = 5 pro 2. opakováni ) a nakonec mezi samotnými značkami <variable> je hodnota předepisované proměnné. Značky popover mezi sebe uzavi raji řetězec, který má být popsán popiskem ve vyskakovaci m okně (napři klad: length metoda pro zjištěni délky řetězce ). Popisek se definuje atributem data-content. Posledni důležitou značkou pro kódováni výstupu je <console>. Mezi tuto značku se uzavi rá hodnota výstupu v dolni m okně (ekvivalent okna Output z Netbeans nebo Console z Eclipse). Atribut data-repeat musi obsahovat či slo, které udává po kolikátém opakováni sekvence se má zobrazit následuji ci hodnota okna. Data-content udává samotnou zobrazovanou hodnotu. Jakékoliv řetězce uzavřené i neuzavřené mezi značky aplikace vypi še jako text. Dalši části kódu popisuji zobrazeni ovládaci ch prvků, velikosti dolni ch oken Output a Outline a na konci souboru jsou definovány odkazy na produkčni JavaScriptové soubory. Dodatek Výhodou tohoto značkováni je, že daná funkcionalita způsobená počátečni m a ukončovaci m tagem lze přenášet i na jiné části kódu. Lze tedy v animaci otagovat jiný typ kódu, řetězce či cyklu a animaci provést taktéž s danou množinou funkci. V při padě nutnosti provádět jiné typy pohybu jako např.: přeskakováni či označováni řádků v animaci, složité podmi nky a cykly, které by kombinace použiti těchto tagů nepodporovaly, bylo by nutné doprogramovat a použi t při padně dalši JavaScript funkce či knihovny. 79

80 main.js V této části zmi ni m některé důležité prvky JavaScript kódu. Důležité části proměnných a nastaveni funkci widgetu Codewalker lze upravit v tomto bloku kódu: Zdrojový kód 13: Elementy a vlastnosti elementů funcí Codewalker. Zde lze nastavit např. rychlost animace v milisekunda ch. var Codewalker = function( elem, options ){ this.elem = elem; this.$elem = $(elem); this.options = options; this.metadata = this.$elem.data( 'options' ); }; Codewalker.prototype = { defaults: { total: 0, curr: 0, currrepeat: 1, showprocessed: false, addlines: true, while playing sequence sequencetimeout: 400, line in sequence // Total number of lines to process // Current line of caret // Current repeat of sequence // Perform action after last step // Mark multiple lines of sequence // Timeout to wait before marking next Zdroj: Vlastní zpracova ní Ve výše uvedené části kódu (ve zdrojovém souboru dalši ch 20 řádek s nastaveni m selektorů pro ovládaci prvky widgetu) se určuji základni proměnné pro inicializaci funkci JavaScript. Napři klad funkce pro uvedeni widgetu do výchozi pozice při prvni m spuštěni vypadá takto: Zdrojový kód 14: Funkce setwalkers pro nastavení ovla dacích funkcí widgetu. setwalkers: function() { var self = this; this.disableback(); this.$prev.add(this.$next).add(this.$play).add(this.$play- All).click(function(event) { event.preventdefault(); var $clicked = $(this); if ( $clicked.hasclass( self.config.prevclass ) ) self.prevmove(); else if ( $clicked.hasclass( self.config.nextclass ) ) self.nextmove(); else if ( $clicked.hasclass( self.config.playclass ) ) self.playmove(); else if ( $clicked.hasclass( self.config.playallclass ) ) self.playallmove(); }); }, 80

81 Zdroj: Vlastní zpracova ní Důležité je ve výše uvedené části zpři stupněni všech tlači tek uživatelského rozhrani kromě tlači tka Step Backward: Zdrojový kód 15: Funkce disableback pro zaka zní tlačítka Step Backward. disableback: function() { this.$prev.attr('disabled', true); }, Zdroj: Vlastní zpracova ní Ověřeni pro tuto funkci (napři klad v při padě již jednoho spuštěni celé animace widgetu až do konce, je třeba uvést animaci do výchozi ho stavu jako na začátku a zakázat tlači tko Step Backward) vypadá takto: Zdrojový kód 16: Podmínka, ktera ověřuje, v jake m stavu se animace nacha zí a podle toho povoluje tlačítko Step Backward. 1 ) { if ( ( this.curr == 0 this.curr == 1 ) && this.currrepeat == this.disableback(); } else { this.enableback(); } Zdroj: Vlastní zpracova ní Podobně jsou implementovány i ostatni funkce pro pohyb animace ve widgetu. Důležitá je pak samotná funkce processstep: function(step, forcenext, force- All), která zajišťuje samotný proces pohybu v animaci dle stanovených podmi nek zadáni tohoto widgetu. main.scss Uživatelské rozhrani bylo vytvořeno podle návrhu uvedeného v podkapitole Návrh. Celou šablonu tvoři vykreslené prvky pomoci CSS a vektorové ikony pro ovládaci prvky Step Backward, Play All a Step Forward (knihovna Font Awesome a SASS Bostrap). Di ky tomu, že nejsou implementovány žádné bitmapové grafické prvky, lze uživatelské prostředi přizpůsobovat různým velikostem obrazovek a je z tohoto hlediska tzv. responsivni. 81

82 Obra zek 15: Na hled uživatelske ho prostředí pro widget Codewalker. Zdroj: Vlastní zpracova ní Šedý panel obsahuji ci většinu ovládaci ch a funkčni ch prvků je definován tři dou.well. Zdrojový kód 17: CSS třída.well.well { height: shadow(none); border: 0; background-color: #F2F2F2; position: relative; padding-top: $unit; Zdroj: Vlastní zpracova ní Vzhledem k tomu, že k tomuto projektu bylo použito Sass 17 (SASS Bostrap), je možné pro lepši efektivitu a znovupoužiti kódu definovat pro některé hodnoty proměnné. Ve výše uvedené ukázce je napři klad hodnota horni odřádkováni padding-top definovaná v proměnné $unit, která je v souboru samostatně uložena. 17 Syntactically Awesome Style Sheets (Sass) stylovaci jazyk pro vytvářeni složitějši ch skriptů, které jsou následně interpretovány klasickým CSS jazykem. (92) 82

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Čtečky a tablety v knihovně Jana Palacha FF UK

Čtečky a tablety v knihovně Jana Palacha FF UK v knihovně Jana Palacha FF UK Radka Syrová radka.syrova@ff.cuni.cz http://knihovna.ff.cuni.cz v knihovně Jana Palacha FF UK nabídka čteček; půjčování; zdroje e-knih; off-line čtení. 1.3.2012 2 Výběr čteček

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky Elektronické publikování Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Základní pojmy Historické souvislosti Nástroje určené pro elektronické publikování Porovnání

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

pátek, 31. května 13

pátek, 31. května 13 Obsah prezentace Elektronická kniha Elektronická knihovna Přínos, zpracování, realizace Distribuce a monitoring Reference Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého Code Creator kdo jsme Reference aplikace,

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book?

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book? E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Wednesday, April 7, 2010 DIGITÁLNÍ STUDENT

Wednesday, April 7, 2010 DIGITÁLNÍ STUDENT DIGITÁLNÍ STUDENT V srpnu roku 1519 Hernando Cortés zlákán zvěstmi o zlatém pokladu s pouhými několika sty konquistadory rozhodl dobýt celý kontinent. Pro svou vlast, krále a katolickou církev. Nechal

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze Jana Matějková, Jiří Pavlík Univerzita Karlova v Praze jana.matejkova@ff.cuni.cz, pavlik@cuni.cz INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních

Více

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka ICT zařízení pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci Specifikace předmětu

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky Filip Vojtášek Albertina icome Praha ČVUT Obsah Academic Complete - shrnutí Nákup dalších e-knih Osobní účet Bookshelf Offline

Více

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ (TABLET I NOTEBOOK) V PRÁCI UČITELE (PRO SŠ)

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ (TABLET I NOTEBOOK) V PRÁCI UČITELE (PRO SŠ) Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ (TABLET I NOTEBOOK) V PRÁCI UČITELE (PRO SŠ) ROSTISLAV FOJTÍK MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ (TABLET I NOTEBOOK) V PRÁCI UČITELE (PRO SŠ) ROSTISLAV

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze textových formátů semestrální práce Němcová Lenka Vlčková Renata V Praze dne 2.

Více

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je e-kniha? (e-kniha, e-book, e-book, online kniha) se nejčastěji používá

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Radka Syrová Tomáš Vejvoda Knihovna Jana Palacha FF UK Obsah e-knihy FF UK využívání e-knih preference propagace Nabídka e-knih FF UK 350 000 elektronických

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková Vývoj mobilních telefonů Barbora Bartlíková 1. Mobilní telefon První mobilní telefon spatřil svět v r. 1983. vynalezl ho americký konstruktér Martin Cooper. Byla to Motorola DynaTAC 8000X. Tento přistroj

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Základní pojmy a rozdělení Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

E-knihy v knihovnách. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz

E-knihy v knihovnách. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz E-knihy v knihovnách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz E-knihy v knihovnách Definice E-knihy Vývoj, technologie E-knih, formáty Tvorba E-knihy E-knihy a autorský

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

Nové publikace s problematikou radiační ochrany a jejich dostupnost. zkušenosti s realizací online publikací v ČR

Nové publikace s problematikou radiační ochrany a jejich dostupnost. zkušenosti s realizací online publikací v ČR Nové publikace s problematikou radiační ochrany a jejich dostupnost zkušenosti s realizací online publikací v ČR 30.9.2012 doc. Ing. František Podzimek, CSc. FBMI ČVUT 1 Nové publikace s problematikou

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Digitální nabídka veřejných knihoven Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Jsou knihovny ještě vůbec potřeba? Každý má přece přístup na internet! Foto: www.flickr.com/photos/poperotico/3921069882/

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

Jak lze zefektivnit monitoring médií

Jak lze zefektivnit monitoring médií Jak lze zefektivnit monitoring médií Pavel Maška www.anopress.cz www.facebook.com/anopress Anopress IT, a.s působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Manuscriptorium v roce 2013

Manuscriptorium v roce 2013 Manuscriptorium v roce 2013 změny v uživatelském prostředí Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 22.5.2013 Změny pracovního a vyhledávacího prostředí podněty a připomínky od uživatelů Manuscriptoria (MNS) nová

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

E-knihy v knihovnách. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz

E-knihy v knihovnách. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz E-knihy v knihovnách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz E-knihy v knihovnách Definice E-knihy Vývoj, technologie E-knih, formáty Tvorba E-knihy Obchodní model

Více

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKA, PROCVIČENÍ A TESTOVÁNÍ Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TÝMOVÉ VÝUKOVÉ AKTIVITY TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE

Více

DATAMINING SEWEBAR CMS

DATAMINING SEWEBAR CMS DATAMINING SEWEBAR CMS POUŽÍVANÉ NÁSTROJE Dolování z dat LISp-Miner Tvorba analytických zpráv Softwarová podpora projektem SEWEBAR Podporované prohlížeče Mozilla Firefox 11 či novější Google Chrome Většina

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Uložení presentace do formátu pdf

Uložení presentace do formátu pdf Uložení presentace do formátu pdf Výuková presentace pro školení pedagogů ZŠ Kaznějov František Žaloudek f.zaloudek@seznam.cz Obsah 2 Co je formát pdf Uložení presentace do formátu pdf Nastavení záhlaví

Více