Znalecký posudek. č / 12. Mírové náměstí Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1665-80 / 12. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem"

Transkript

1 Znalecký posudek č / 12 stanovení (odhad) obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitosti byt č. 598/1 vč. spoluvlastnického podílu ve výši 589/4020 na společných částech domu č. pop. 598 a pozemku st. p. č. 145, ulice 1. máje, katastrální území Habartov, obec Habartov, okres Sokolov, Karlovarský kraj Objednatel posudku : Dražbyprost, s.r.o. Mírové náměstí Ústí nad Labem Účel posudku : stanovení (odhad) obvyklé ceny spoluvlastnického podílu na nemovitosti pro dražbu Posudek vypracoval : Ing. Milan Machovec Úvalská 612/18, Karlovy Vary tel , Datum místního šetření : 11. září 2012 Datum ke kterému je provedeno ocenění : 11. září 2012 Zvláštní požadavky objednatele : nejsou V Karlových Varech, dne 15. září 2012 Tento znalecký posudek obsahuje 12 stran a 7 stran příloh, předává se v jednom vyhotovení.

2 Obsah Úvod 1 Nález 1.1 Podklady pro vypracování posudku Popis místa a celkový popis nemovitosti Metodika stanovení (odhadu) obvyklé ceny 4 2 Posudek ocenění nemovitosti 2.1 Právní stav nemovitosti Popis nemovitosti Porovnávací hodnota Ostatní skutečnosti pro odhad obvyklé ceny Závěr odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu na nemovitosti 11 Znalecká doložka 12 Přílohy seznam 12 Úvod Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky ze dne 28. srpna 2012 pod č.j. 358/012, podle které je úkolem znalce : provedení odhadu předmětu dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách u nemovitostí zapsaných na LV, tj. ocenit spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti byt č. 598/1 vč. spoluvlastnického podílu ve výši 589/4020 na společných částech domu č. pop. 598 a pozemku st. p. č. 145, ulice 1. máje, katastrální území Habartov, obec Habartov, okres Sokolov, Karlovarský kraj pro dobrovolnou dražbu. 1 Nález 1.1 Podklady pro vypracování posudku objednávka znaleckého posudku ze dne pod č.j. 358/012 (formou elektronické pošty e mailem) kopie katastrální mapy pro dotčenou část katastrálního území Habartov vyhotovená dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí na dne informace o jednotce katastru nemovitostí (pro jednotku č. 598/1 v k. ú. Habartov, LV č. 2373) vyhotovená dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí na dne

3 1.1.4 informace o budově katastru nemovitostí (pro budovu č. pop. 598 v k. ú. Habartov, LV č. 1137) vyhotovená dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí na dne informace o parcele katastru nemovitostí (pro st. p. č. 145 v k. ú. Habartov, LV č. 1137) vyhotovená dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí na dne dohoda spoluvlastníků o vypořádání podílového spoluvlastnictví pro budovu č. pop. 598 a pozemek st. p. č. 145 v k. ú. Habartov ze dne (právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí dnem ) výsledky místního šetření ze dne za účasti p. Dany Horváthové vč. informací k nemovitosti a pořízení fotografické dokumentace znalcem zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění metodické zásady oceňování nemovitostí pro hypoteční úvěrové řízení v Hypoteční bance, a.s. 1.2 Popis místa a celkový popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost se nachází v Habartově, městě místního významu v rámci okresu Sokolov. Počet obyvatel činí přibližně Město situováno severozápadně od okresního města Sokolov ve vzdálenosti přibližně 5 km. Dostupnost ze Sokolova velmi dobrá (zejména individuální dopravou). V místě potřebná infrastruktura (obchodní síť a občanská vybavenost) a omezený počet pracovních příležitostí. Město na trase meziokresní autobusové dopravy, v místě není železniční doprava ani MHD. Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na bytové jednotce č. 598/1 (vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění) v bytovém domě č. pop. 598 v katastrálním území Habartov. Bytový dům s bytem se nachází na východním okraji centra města v ulici 1.máje, jedná se o průjezdní komunikaci městem. Budova je součástí zóny zděných nízkopodlažních domů postavených převážně v padesátých letech minulého století. Okolní zástavbu tvoří zděné bytové domy, částečně objekty občanské vybavenosti (prodejny). Přístupová komunikace zpevněná (příjezd k domu z ulice Švermova). Budova s oceňovanou jednotkou umístěna v mírně svažitém terénu s orientací na jih. Bytový dům napojen na inženýrské sítě: vodovod z řadu, kanalizace do řadu, plyn, elektro a telefon, postaven na vlastním pozemku (který je ve tvaru obdélníkovém, v celé výměře zastavěn bytovým domem). Ke dni ocenění byt běžně užíván. Nejsou k němu zřízena omezení vlastnického práva, podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva. Parkování u domu či v jeho blízkosti. Oceňovaná nemovitost sestává z : byt č. 598/1 vč. spoluvlastnického podílu ve výši 589/4020 na společných částech domu č. pop. 598 a pozemku st. p. č. 145, katastrální území Habartov, obec Habartov Vlastník spoluvlastnického podílu na nemovitosti : oceňován je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti ve vlastnictví p. Milana Horvátha 3

4 1.3 Metodika stanovení (odhadu) obvyklé ceny Ocenění prováděno na základě objednávky dražebníka ve věci odhadu ceny předmětu dražby. Úkolem je ocenění spoluvlastnického podílu na nemovitosti stanovení obvyklé ceny (odhad obvyklé ceny). Předmětem ocenění je bytová jednotka (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na jednotce) vymezená dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Obvyklá cena se v souladu s účelem tohoto ocenění zjistí na základě popisné části, porovnávací hodnoty nemovitosti ve vazbě na porovnání s obdobnými obchodovanými či nabízenými porovnatelnými nemovitostmi v daném místě (regionu) a čase, tj. vyhodnocení porovnatelných hodnot bytů a posouzení dalších skutečností ve vztahu k nemovitosti a její ceně. Na základě těchto zjištění a skutečností se stanoví (odhadne) obvyklá cena oceňovaného bytu v cenové úrovni ke dni ocenění. Pro ocenění spoluvlastnického podílu na bytové jednotce je rozhodující jeho výše. V zadaném případě se jedná o podíl ve výši jedné poloviny. Vzhledem k tomu, že podíl není majoritní a činí 50 %, pro ocenění se využije diskont ceny zjištěné matematickým způsobem z celkové obvyklé ceny. To znamená, že cena spoluvlastnického podílu ve výši 50 % z ceny bytové jednotky se dále sníží. Snížení (diskont) může obecně činit zpravidla % (zejména z důvodu, že spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na bytové jednotce je velmi obtížně obchodovatelný a v řadě případů neprodejný). Základní pojmy : Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy a vybavení apod.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, obchodního či jiného vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího či kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Osobními poměry se rozumí zejména poměry majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku, vyplývající z osobního vztahu k tomuto majetku, případně lokalitě, kde se tento majetek nachází. Poznámka : Pojem obvyklé ceny nemovitosti může v některých výkladech splývat s pojmy cena obecná, cena prodejní, cena tržní či tržní hodnota. 4

5 2 Posudek - ocenění nemovitosti 2.1 Právní stav nemovitosti Jedná se o místnosti či soubor místností určených k bydlení vč. jejich součástí a příslušenství. V návaznosti na 8 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku se jedná o byt. Byt situován v bytovém domě a vymezen dle dohody spoluvlastníků o vypořádání podílového spoluvlastnictví a rozdělení na jednotky jako jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony. 2.2 Popis nemovitosti Popis bytového domu č. pop. 598 Jedná se o budovu řadovou krajní (polovinu dvojdomu), bytový dům sestává z jedné sekce. Je vícepodlažní, s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Dům má obdélníkový půdorys zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží. Objekt založený na základových pasech s částečně obnovenou izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné cihelné, tl. obvodového zdiva 450 mm. Stropy s rovným podhledem. Vnější úprava povrchů břizolitová omítka. Střecha sedlová, krov dřevěný. Střešní krytina plechová vlnitá. Oplechování střechy úplné, dešťové žlaby a svody z plechu pozinkovaného, parapety s betonovými dlaždicemi, část. z plechu pozinkovaného. Bleskosvod instalován. Vytápění etážové, zejména plynové. Rozvod vody studené. Ohřev teplé vody lokální. Vchodové dveře plastové, okna plastová s izolačním dvojsklem. Vybavení domu - rozvod STA, domovní zvonky. Dispoziční řešení a výčet jednotek : vstup do domu ze severu, vstupním zádveřím přistavěným k severnímu průčelí uprostřed severního podélného traktu je příčně uloženo schodiště, z něho na každém nadzemním podlaží přístupné vždy dva byty (2+1 a 3+1) v domě celkem 6 bytů, k bytům patří sklepy v 1.podzemním podlaží, nebytové jednotky nejsou vymezené Technický stav bytového domu : Stáří : bytový dům ke dni ocenění převážně v dobrém až částečně velmi dobrém technickém stavu zjištěné vady část. vlhkost zdiva (u jižního průčelí není obnovena svislá izolace), část. vnitřní omítky (suterén), část. fasáda v posledním období zejména provedeno nová svislá izolace proti zemní vlhkosti (severní průčelí a východní štítová stěna), plastová okna, střešní krytina, společné rozvody vody, elektro a plynu v domě stáří domu činí přibližně 65 roků, na základě odborného odhadu stavba uvažována z období přelomu čtyřicátých a padesátých let min. století Popis oceňovaného bytu č. 598/1 Byt se nachází v 1.nadzemním podlaží bytového domu. Jedná se o byt velikosti 2+1 upravený na dispozici 3+k.k., vč. sociálního zařízení (koupelny a WC) a sklepní kóje. Z kuchyně změna na malý pokoj, kuchyňský kout zřízen v největším (obývacím) pokoji. 5

6 Vnitřní povrchy stěn a stropů - omítky mnichovské strukturované, částečně vápenné štukové, část. keramické obklady. Podlahová krytina plovoucí laminovaná či keramická dlažba Okna plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře plné profilované, ocelové zárubně. Vybavení kuchyně standardní kuchyňská linka a sporák. Standardní sanita (WC mísa, vana, umyvadlo). Topení etážové plynové, plastové rozvody, desková otopná tělesa. Ohřev vody v kombinovaném kotli topení. Výčet jednotlivých místností a jejich výměry : (dle dohody spoluvlastníků o vypořádání podílového spoluvlastnictví a rozdělení na jednotky, změna rozdělení budovy na jednotky dle aktuální dispozice neprovedena) Pokoj 1 (ve skutečnosti pokoj s kuch. koutem) m 2 21,2 Pokoj 2 (nyní kuchyně) m 2 14,9 Kuchyně (nyní pokoj) m 2 8,2 Chodba m 2 7,1 Koupelna + WC m 2 7,5 Výměra celkem (bez sklepa) m 2 58,9 Sklep m 2 8,8 Výměra celkem (vč. sklepa) m 2 67,7 Dispoziční řešení : vstup do předsíně a z ní do jednotlivých místností na WC, do koupelny, kuchyně (resp. nyní pokoje) a dva vstupy do obývacího pokoje vč. kuchyňského koutu, z tohoto pokoje přístup do zbývajícího pokoje, sklep (sklepní kóje) v 1.podzemním podlaží orientace oken bytu zejména na jih (obývací pokoj, pokoj), východ (předsíň) a sever (kuchyně, resp. pokoj a koupelna) Technický stav oceňovaného bytu : technický stav bytu celkově velmi dobrý, odpovídá celkové rekonstrukci a opravě bytu provedené dle sdělení p. Horváthové v roce 2000 (instalace v bytu vč. elektro, etážové plynové topení, omítky, okna, dveře, podlahy a vybavení kuchyně) 2.3 Porovnávací hodnota Stanovení porovnávací hodnoty Oceňovaná jednotka z hlediska obchodovatelnosti a obvyklé ceny : Zhodnocení : Jedná se o byt velikosti 2+1 (3+k.k.) v 1.nadzemním podlaží zděného bytového domu č. pop. 598 v Habartově. Bytový dům s oceňovanou jednotkou postaven tradiční zděnou technologií se sedlovou střechou. Celková podlahová plocha bytu činí 67,7 m 2 (z toho sklepní kóje 8,8 m 2 ). Tato výměra podlahové plochy bytu je obvyklá pro typ bytů 2+1. Vybavení bytu současné standardní, byt po celkové rekonstrukci a opravě z roku 2000 vč. instalací a omítek. Vytápění etážové plynové. Bytový dům po částečných rekonstrukcích vnitřní instalace, okna, střešní krytina a v části rozsahu izolace proti zemní vlhkosti. K oceňované jednotce náleží dle zápisu v katastru nemovitostí spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku (zastavěné ploše budovou). Bytový dům s oceňovaným bytem se nachází ve městě místního významu v rámci okresu Sokolov, na východním okraji centra města v ulici 1. máje. Jedná se o umístění v blízkosti průjezdní komunikace centrem a městem v zóně nízkopodlažních zděných bytových domů, v pěším dosahu širší 6

7 obchodní síť a základní občanská vybavenost. Polohu nemovitosti je možné v rámci města charakterizovat jako velmi dobrou. Z hlediska nabízených bytů ve městě se jedná o velmi dobrý byt. Výhody : celková rekonstrukce a opravy bytu v roce 2000 a velmi dobrý technický stav bytu typ bytu 2+1 upravený na 3+k.k. a podlahová plocha obvyklá pro tento typ bytů bytový dům po částečných opravách a rekonstrukcích zděný bytový dům nízký počet bytů v domě poloha v rámci města Nevýhody : byt v přízemí, nízká výška parapetů oken fasáda domu vykazuje vady, není dokončena oprava izolace proti zemní vlhkosti (jižní průčelí domu) výrazný převis nabídky bytů v Habartově nad poptávkou, v posledním období minimální počet obchodních případů a s tím spojená obtížná obchodovatelnost bytů, od roku 2009 výrazné snížení cenové hladiny bytů ve městě velmi ztížená prodejnost až neobchodovatelnost spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na zadané bytové jednotce Kupní cena nemovitosti (bytu) : oceňovaný byt nebyl dosud obchodován jako samostatná bytová jednotka Trh s nemovitostmi v dotčeném místě (v Habartově) : Po nemovitostech uvedeného typu, tj. bytová jednotka (vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění), uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v daném městě a lokalitě, a u porovnatelných nemovitostí je poptávka značně nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, je možné konstatovat, že oceňovaná nemovitost je v současné době obtížně obchodovatelná. Vzhledem k tomu, že předmětem ocenění není bytová jednotka, ale spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na bytové jednotce, je možné uvažovat velmi obtížnou obchodovatelnost až neprodejnost tohoto podílu. Po předcházejícím růstu cenové hladiny bytů do přibližně konce roku 2008 při současné větší převaze poptávky nad nabídkou se trend na realitním trhu zcela obrátil. V roce 2009 nastal pokles cen bytů v místě, poptávka se snížila a došlo k převaze nabídky. Další cenové poklesy (spíše mírné po delší dobu) pokračovaly střídavě se stagnací rovněž v období let 2010 a V dosavadním průběhu roku 2012 je setrvalý stav (stagnace či další mírný pokles). Celkový pokles cen bytů v místě od počátku roku 2009 činí v průměru přibližně % (či individuálně částečně více). Aktuálně probíhá minimální počet obchodních případů s byty, nabídka je největší za posledních cca 15 let. To plně platí zejména pro oceňovaný typ bytů 2+1, které jsou v bytovém fondu města nejvíce zastoupené společně s byty velikosti 3+1. Při porovnání se využijí pouze obchodní případy a nabídky bytů v rámci Habartova, jedná se o relativně specifickou polohu s dostatečně širokým trhem s byty (není nutné a plně odpovídající porovnání s byty v dalších městech okresu vč. města Sokolov). 7

8 V uplynulé době byly v Habartově obchodovány mj. tyto porovnatelné či částečně porovnatelné byty: jedná se o ojedinělé zjištěné obchodní případy, které slouží zejména pro porovnání částečné Nemovitost Kupní cena Datum prodeje Popis Byt č. 128/10 panelový bytový dům G 57, byt ve 4.nadzemním Velikost : Kč smlouva o smlouvě podlaží, podlahová plocha bytu 51,20 m 2, sklepa budoucí kupní z ,40 m 2 a lodžie 3,30 m 2, standardní vybavení, byt po část. rekonstrukci, dům po částečné rekonstrukci Švermova vč. zateplení, vytápění dálkové, poloha severovýchodní okraj širšího centra města (skupina Byt č. 595/3 Velikost : 3+1 Čs. armády Byt č. 65/5 Velikost : 2+1 Okružní Kč kupní smlouva z Kč kupní smlouva ze panelových domů ze šedesátých let) jedná se o byt ve stejném typu domu jako je oceňovaný, zděný bytový dům, byt ve 2.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 76,97 m 2, sklepa 4,80 m 2, standardní a část. nadstand. vybavení, byt po celkové nákladné rekonstrukci, dům po částečné rekonstrukci, vytápění etážové plynové, poloha severní část centra města zděný bytový dům, byt ve 2.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 57 m 2, sklepů 10 m 2, standardní vybavení, byt bez rekonstrukcí, dům po částečné rekonstrukci vč. zateplení, vytápění dálkové, poloha jižní část širšího centra města Jedná se o prodeje z období celého roku 2011, prodeje z roku 2012 nejsou pro vypracování znaleckého posudku k dispozici. Jedná se o prodeje rozdílných bytů, je zde předpoklad dalšího snížení cen oproti datům prodeje jednotlivých bytů (v závislosti na délce mezidobí do data vypracování posudku). Byt č. 595/3 je obdobný byt ve shodném typu bytového domu s tím, že má velikost 3+1, umístění ve 2.nadzemním podlaží a zejména výborný stav po velmi finančně náročné rekonstrukci s částečně nadstandardním vybavením. Jedná se o vyjímečný a individuální byt v rámci Habartova. Současné nabídky obdobných bytů v Habartově (v době zpracování znaleckého posudku) dle internetového serveru - seznam.cz : z nabídek uvedeny pouze byty s obdobnou velikostí (podlahovou plochou) a polohou v lokalitě oceňovaného bytu (tj. zejména v centru města a u jeho okrajů, tj. v širším centru) Nemovitost Nabídka Nabídková cena Popis Byt Velikost : máje RK M&M reality Kč Byt Velikost : 2+1 Okružní Byt Velikost : 2+1 Karla Čapka č. ID zakázky RK Bart Reality č. ID zakázky RK NEXT REALITY č. ID zakázky Kč Kč zděný bytový dům, byt ve 3.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 72 m 2, standardní původní či starší vybavení, byt bez rekonstrukcí vč. původních oken v průměrném stavu, vytápění dálkové, poloha východní okraj centra města, nedaleko oceňovaného bytu zděný bytový dům, byt ve 2.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 57 m 2, sklep 3 m 2, standardní vybavení, dílčí oprava a rekonstrukce bytu, plast. okna, dobrý stav bytu, dům po větších rekonstrukcích se zateplením, vytápění dálkové, poloha jižní část širšího centra města panelový bytový dům G 57, byt ve 2.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 54 m 2, sklep 1 m 2, standardní vybavení, byt v dobrém stavu a bez rekonstrukcí, plast. okna, dům po větších rekonstrukcích se zateplením, vytápění dálkové, poloha severní část širšího centra města 8

9 Nemovitost Nabídka Nabídková cena Popis Byt Velikost : 2+1 Čs. armády RK Raif nemovitosti Kč č. ID zakázky 229 zděný bytový dům, byt v 1.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 57 m 2, standardní starší či původní vybavení, plast. okna, byt v dobrém stavu, dům po část. rekonstrukcích se zateplením, vytápění dálkové, poloha rozhraní centra a severovýchodní části širšího centra Byt Velikost : 2+1 Okružní Byt Velikost : 2+1 neuvedeno RK NEXT REALITY č. ID zakázky RK Kosina reality č. ID zakázky J Kč (sleva z Kč) Kč zděný bytový dům, byt ve 2.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 58 m 2, standardní vybavení bytu, přev. původní či starší, dům po větších rekonstrukcích se zateplením, vytápění dálkové, poloha jižní část širšího centra města zděný bytový dům, byt ve 2.nadzemním podlaží, podlahová plocha bytu 58 m 2, standardní starší či původní vybavení, plast. okna, nové elektro a štukové omítky, byt v dobrém stavu, dům po část. rekonstrukcích se zateplením, vytápění dálkové, poloha širší centrum města V nabídce v Habartově je celkově vyšší počet bytů, zejména velikosti 2+1 ve zděných domech, částečně panelových. Nabízeny jsou byty přev. s původním či starším vybavením, event. po dílčí rekonstrukci. Byty po celkových rekonstrukcích nabízeny téměř nejsou. V nabídce na výše uvedeném serveru jsou další byty 2+1 v cenách 250 až 300 tis. Kč a individuálně více. Rovněž byt 2+1 po celkové rekonstrukci s vyššími náklady za nabídkovou cenu 699 tis. Kč. Zhodnocení pro stanovení porovnávací hodnoty : Cenovou úroveň obdobných či částečně obdobných bytů (tj. standardních bytů velikosti 2+1 o podlahové ploše okolo 55 až 60 m 2 bez či s dílčími rekonstrukcemi a opravami ve zděných a panelových domech) v Habartově (v centru a širším centru) v posledním období lze předpokládat přibližně Kč až cca Kč za 1 m 2 podlahové plochy bytu. Oceňovaný byt je po celkové rekonstrukci povedené v roce 2000 (je zde nárůst opotřebení od data rekonstrukce) a s běžným standardním současným provedením a vybavením. U bytu je nutné zohlednit zejména výše uvedené výhody a nevýhody. Z uvedeného vyplývá, že dobrou prodejnost stávajících porovnatelných bytů 2+1 (příp. 3+k.k.) po větší rekonstrukci v Habartově je možné uvažovat v cenové hladině přibližně do až cca Kč za 1 m 2 podlahové plochy bytu. Byty velikosti 2+1 jsou nyní na internetu v nabídce s nabídkovými cenami mj. výše uvedenými a dalšími, které jsou i vyšší než je citovaný cenový interval. Vzhledem k uvedenému a zejména hodnocení trhu s byty v Habartově lze konstatovat, že z celkového množství nabídek je možné uvažovat jako reálné nabídky s nabídkovými cenami do horní hranice předmětného cenového intervalu. 9

10 2.3.2 Závěr porovnávací hodnoty Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaného bytu uvažována na základě výše uvedeného (vč. výhod a nevýhod) porovnávací hodnota - cena 1 m 2 podlahové plochy ve výši : Kč pro oceňovaný byt (podlahová plocha místností bytu bez sklepa) Informativní výpočet porovnávací hodnoty pro oceňovaný byt : 58,9 m 2 * Kč/m 2 podlahové plochy místností bytu = Kč celkem (po zaokrouhlení) Kč Vzhledem k uvedeným skutečnostem, umístění v rámci Habartova, poloze v rámci lokality města, typu a stavu bytu a bytového domu, vybavení bytu, při uvažování jeho velikosti, dispozice a umístění v přízemí domu porovnávací hodnota činí Kč Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na zadaném bytu vzhledem k tomu, že je oceňován spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na bytu a nikoliv celý byt, dochází ke značnému ztížení obchodovatelnosti a prodejnosti, příp. až neprodejnosti (či individuální omezené prodejnosti) tomu musí odpovídat výrazné snížení ceny pro spoluvlastnický podíl oproti ceně, která by činila 50 % z celkové ceny bytu, vzhledem k dotčenému regionu okresu Sokolov a současné situaci na trhu nemovitostí je nutné uvažovat snížení ceny vyjádřené matematickým výpočtem z celkové ceny o minimálně 40 až 45 % pro zadaný spoluvlastnický podíl se za pomoci odborného odhadu využije snížení o dalších 50 % obvyklou cenu zadaného spoluvlastnického podílu na bytu je možné uvažovat přibližně 80 až 90 tis. Kč (cca Kč * 0,50 * 0,50) 2.4 Ostatní skutečnosti pro odhad obvyklé ceny Omezení vlastnického práva K oceňované nemovitosti se dle části C LV č nevztahují dle podkladu znaleckého posudku omezení vlastnického práva. Dále se konstatuje, že závady, které v důsledku přechodu vlastnictví při dražbě nezaniknou, nebyly zjištěny. 10

11 2.5 Závěr - odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu na nemovitosti Na základě popisné části posudku (viz 1.2 a 2.2 znaleckého posudku), zjištění porovnávací hodnoty a ostatních skutečností (viz části 2.3 a 2.4) a celkového zhodnocení, výhod a nevýhod nemovitosti uvedených v rámci porovnávací hodnoty odhaduji obvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitosti byt č. 598/1 vč. spoluvlastnického podílu ve výši 589/4020 na společných částech domu č. pop. 598 a pozemku st. p. č. 145, ulice 1. máje, katastrální území Habartov, obec Habartov, okres Sokolov, Karlovarský kraj pro stav a v cenové úrovni ke dni místního šetření (tj. k ) ve výši slovy : osmdesát pět tisíc korun českých Kč Práva a závady s výše uvedenou nemovitostí spojená, které v důsledku přechodu vlastnictví při dražbě nezaniknou : nebyly zjištěny Ing. Milan Machovec V Karlových Varech, dne 15. září

12 Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 25. září 1996 č. j. Spr 1719/96 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem / 12 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů číslo / 12. Ing. Milan Machovec V Karlových Varech, dne 15. září 2012 Přílohy: 1) fotografická dokumentace bytový dům č. pop. 598 a oceňovaný byt č. 598/1 2) plán města s vyznačením polohy oceňované nemovitosti 3) kopie katastrální mapy (viz znaleckého posudku) 4) informace o jednotce katastru nemovitostí (viz znaleckého posudku) 5) informace o budově katastru nemovitostí (viz znaleckého posudku) 6) informace o parcele katastru nemovitostí (viz znaleckého posudku) 12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek č. 2676/132/2012

Znalecký posudek č. 2676/132/2012 Znalecký posudek č. 2676/132/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.714/9 s podílem na společných částech domu č.p.714 a pozemku parc.č. st.846 v k.ú.chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3986-2/2015 O ceně ocenění bytu č.830/4 zapsaného v KN na LV č.3444, vymezeném dle bytového zákona v bytovém domě čp.829,830,831,832,833 stojícím na pozemcích p.č.st.1568 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6869/35-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 583/14 v bytovém domě čp. 583 v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov

Více

Znalecký posudek 3408-106/12

Znalecký posudek 3408-106/12 Znalecký posudek 3408-106/12 jehož předmětem je určení obvyklé ceny (tržní hodnoty) rodinného domu č.p.837 s pozemky parc.č.: 251/6, 251/3, 251/4, 251/6 vše situováno v k.ú. Chropyně, obci Chropyně, a

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/17517/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2279/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 2277, čp. 2278, čp. 2279, čp. 2280 a čp. 2281, a dále na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012 V tomto dokumentu je znalecký posudek bez identifikace posuzované nemovitosti. Má sloužit jako příklad ukazující obsah, formu a rozsah relativně jednoduchého znaleckého posudku. ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.4092/141/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č.4092/141/2015 Okres:Kutná Hora Obec :Kutná Hora ZNALECKÝ POSUDEK č.4092/141/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.436/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.436 v ulici Sokolská v obci Kutná Hora, okres Kutná Hora,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1643-58 / 12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1643-58 / 12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1643-58 / 12 stanovení (odhad) obvyklé ceny nemovitostí nebytová jednotka (jiný nebytový prostor) č. 1395/26 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 3416/144038 na budově č. pop. 1395,

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 333/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1420 25/2015 o ceně bytové jednotky č. 236/4 ( na LV č. 8545), umístěné v budově č.p. 236 stojící na pozemku parc.č. 18/1, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/17513/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/17513/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/17513/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 231/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 231 a čp. 234, a dále na pozemcích st.p.č. 303/2 a st.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 943/103/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 943/103/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 943/103/14 o ceně bytové jednotky č. 2599/12 o velikosti 2 + 1, která se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu na ulici Na Jízdárně v katastrálním území Moravská Ostrava

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více