Rozdíly mezi kosovskou a standartní albánštinou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdíly mezi kosovskou a standartní albánštinou"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Rozdíly mezi kosovskou a standartní albánštinou Seminární práce z předmětu Lingvistická propedeutika Dorina Mulla 1. ročník JVES Prosinec 2014

2 Obsah ÚVOD Albánština Původ Dialekty Standardizace Výpůjčky Kosovská vs. Standartní albánština... 9 ZÁVĚR

3 ÚVOD Cílem této práce je uvést četné rozdíly mezi kosovskou a standartní albánštinou. Na začátku mé práce se budu zabývat albánským jazykem, původem Albánců, kde uvedu dvě hlavní teorie. Neopomenu ani albánské dialekty a jejich charakteristiku a také slovní zásobu. Na závěr jsem vytvořila dvě tabulky, kde jsou rozdíly mezi kosovskou a standartní albánštinu vidět velmi zřetelně. Vybrala jsem si toto téma, protože mi je velmi blízké, sama hovořím kosovskou albánštinou. Nejvíce jsem čerpala z knihy Dialektologjia (Gjinari, 2003) a také z knihy Albánština: lingvistický pohled (Gramelová, 2014). 3

4 1 Albánština Albánský jazyk neboli Gjuha shqipe je jazyk, kterým hovoří lidí na světě. Řadí se mezi indoevropské jazyky, v nichž tvoří samostatnou větev. Hlavními oblastmi jsou Albánie (cca 3,5 mil. obyvatel) a Kosovo (cca 2 mil. obyvatel). Pak tu jsou samozřejmě velmi staré albánské menšiny žijící v Srbsku, Černé hoře, Makedonii, Řecku a v jižní Itálii. Dnešní ekonomická situace, jak v Albánii tak i v Kosovu, zavedla Albánce i do Spojených států amerických, Velké Británii, Německa, Švýcarska, Rakouska, Norska, Švédska a samozřejmě i do České republiky atd. Oficiálním jazykem Albánie je albánština od roku 1912, kdy Albánie získala nezávislost a u Kosova až od roku Název, pod kterým jsou Albánci na světě známí čes. Albánec, řec. Αλβανός, lat. Albanus, angl. Albanian, něm. Albaner, fran. Albanais, turec. Arnavutlar apod. pochází z názvu ilyrského kmene Albanů, kteří sídlily na území dnešní Albánie. Byzantští Řekové používali pro Albánii označení Arvanon, z něhož pochází i varianta albánského etnonyma Arvanitas (řec. Αρβανίτης) označující autochtonní albánskou menšinu v Řecku. Turci tuto variantu zkomolili na Arna(v)ut را),(دوان přičemž pro Albánii používali slovo Arna(v)utluk. Samotní Albánci ještě na začátku minulého století vnímali toto slovo jako velmi urážlivé, zatímco dnes je neutrální, bez negativních konotací. V jižních částech albánského jazykového prostoru proběhla ještě rotacizace souhlásky n, a tak vznikla varianta arbër. Ve středověku nazývali Albánci svou zemi Arbën/Arbër nebo Arbëni/Arbëri. Rozšířením původního Arbër o sufix vyjadřující geografickou příslušnost vznikla varianta arbëresh, která se dodnes zachovala u albánské menšiny v jižní Itálii, zatímco nerotacizovanou variantou arbënesh se označuje albánská komunita v okolí chorvatského Zadaru (Surovčák, 2013, s. 38). Později však, asi v 17. století, bylo toto slovo u Albánců nahrazeno výrazem shqip, což v doslovném překladu znamená srozumitelný, správně a od něho jsou pak odvozeny výrazy jako Shqipëtar ( Albánec ), Shqipëria ( Albánie ), Gjuha Shqipe ( Albánský jazyk ). S tímto výrazem se samozřejmě můžeme setkat i v jiných jazycích jako například v srbštině šiptar Srbové takto označovali kosovské Albánce a je tedy tento výraz chápán jako urážka. Chci se tu zmínit i o albánské menšině žijící v Itálii. Nazývají se Arbrešové (alb. Arbëresh), zachovali si tedy starší etnonymum. Do Itálie uprchli v 15. st. před tureckou invazí a dodnes žijí v jižní Itálii, konkrétně v Apulii, v Basilicatě, v Kalábrii a na Sicílii. Arbrešové jsou na svůj původ velmi hrdí, zakládají si na dodržování tradic ale hlavně na zachování svého jazyka, na jeho čistotě. Jejich jazyk pochází z toskského 2 dialektu a standartní albánštině není moc podobný, zachoval si totiž řadu archaismů a má mnoho italských výpůjček, což je jasné. Jejich dnešní počet se odhaduje na 100 tisíc obyvatel 3. Na webových stránkách Roberta Elsieho 4, známého albanisty, jsou nahrávky albánských mluvčích z různých míst s různými dialekty. Jsou tam i nahrávky Arbrešů. Je obecně známo, že Albánci jsou na svůj jazyk velmi hrdí. Vyplývá to už z názvu Gjuha shqipe, což v doslovném překladu znamená srozumitelný jazyk a shqipëtar je tedy ten 1 2 Albánština má dva základní dialekty gegský (gegë) a toskský (toskë). V češtině nejsou tyto výrazy zcela ustáleny. Odkazuju se tedy na významného českého albanistu Pavla Hradečného, který tyto dva dialekty v češtině používá s příponou ský

5 co mluví srozumitelně. 1.1 Původ Původ albánského jazyka není zcela jasný. Existují proto různé teorie. Nejznámější a nejoblíbenější teorií je, že albánština pochází z ilyrštiny. Ilyrové byli starověký národ, který obýval území na západní části dnešního Balkánského poloostrova, tedy i na území dnešní Albánie. Tuto teorii poprvé použil historik Johannes Thunmann (Thunmann, 1774). Dodnes je toto téma velmi aktivní mezi historiky, jak zahraničními tak i albánskými. Zabýval se jim také známý český albanista Pavel Hradečný, který ve své knize Dějiny Albánie (Hradečný, 2008, 44) tvrdí: Tezi o ilyrsko-albánské kontinuitě je možno označit za zřejmě nejadekvátnější a nejvěrohodnější interpretaci procesu etnogeneze Albánců. Současně je třeba mít trvale na zřeteli, že se jedná o hypotézu (byť nejpravděpodobnější), kterou nebude možno s ohledem na absenci psaných dokumentů, nedostatečný stupeň poznání ilyrského jazyka a omezenou vypovídací schopnost archeologického i etnografického materiálu s definitivní platností a se stoprocentní jistotou nikdy dokázat. Zde je jasné, že tuto teorii nijak nezpochybňoval. Dále bych chtěla zmínit i teorii německého filologa Gustava Weiganda, který jako první zavrhnul hypotézu o ilyrsko-albánské kontinuitě a namísto toho přišel s myšlenkou, že jsou Albánci potomci Thráků. Thrákové byli skupinou kmenů, kteří obývali východní část dnešního Balkánského poloostrova (část dnešního Bulharska, Řecka a Turecka). Svojí teorii podporoval argumentem, že albánština nemá vlastní námořní terminologii a tudíž Albánci nemohli žít v blízkosti moře jak je tomu u Ilyrů. Albánci na celém světě nepřijímají jinou tezi než tu o Ilyrech. Tuto teorii podporuje fakt, že své potomky pojmenovávají starými ilyrskými jmény Teuta, Ilir, Iliriana, Agron, Arbër, Albana, Taulant apod. Obrázek 1 Zde na mapě je modře vyznačené území, kde se v předřímském období vyskytovali Ilyrové respektive jejich kmeny. 5

6 1.2 Dialekty Albánština má spoustu dialektů. Pojedete-li napříč celou Albánii, tak zjistíte, že co město to jiný dialekt. To samé platí i pro Kosovo. Přesto však existují dva základní dialekty. Na severu od řeky Shkumbin je to gegský dialekt (alb. gegë) a na jihu toskský (alb. toskë ). Tudíž hranicí těchto dvou základních dialektů je řeka Shkumbin, která protéká horizontálně střední Albánií. Tyto dialekty se dále dělí na subdialekty: gegský severovýchodní, gegský severozápadní, gegský jižní; toskický severní a toskický jižní subdialekt (Gramelová, 2014, s. 15). Obrázek 2 Gegským dialektem se hovoří v Kosovu, v Makedonii, v Černé hoře a na severu Albánie. Toskským na jihu Albánie a v části Řecka. Rozdíly mezi gegštinou (dále jen G) a toskštinou (dále jen T) je hlavně ve fonetice, morfologii a v lexiku. Pro G jsou charakteristické nosové samohlásky (nazály- â, ê, î, ô, ŷ, û ), kdežto u T jsou jen samohlásky ústní (Gjinari, 2003, s. 157). Hned uvedu pár příkladů: T G česky hiri hîni popel zëri zâni hlas syri syni oko 6

7 Rozdíl je i v používání hlásky / ë /. Oblíbená je velmi u T, kdežto G jí velmi často nahrazuje nosovou samohláskou / â /. Zde je pár příkladů: T G česky bëj bâj dělám lëm lâm nechat hënë hân měsíc T je velmi charakteristická v rotacismu. G ne, ta si zachovala souhlásku / n / mezi samohláskami (Gjinari, 2003, s. 153). T G česky rëra râna písek bëra bâna udělal dimri dimni zima Skupinové souhlásky / mb /, / nd /, / ng / v G chybí. Místo toho to zkrátili na / m / a / n /. Jako například u těchto slov: T G česky vendi vêni místo mbeta mêta zůstal ndalu nâlu zastav se 7

8 1.3 Standardizace Albánština má dva základní dialekty, které jsou si v mnohém odlišné. Proto bylo nezbytné vytvořit tzv. jednotný jazyk, který by národ využíval například ve školství, v literatuře nebo na úřadech apod. Standartní albánština je používána od roku 1972 a jejím základem je převážně toskský dialekt. Na začátku, kdy se hovořilo o standardizaci tak byl jako základ vzat gegský dialekt ale později (za vlády Envera Hoxhi) se to změnilo a za základ by vzat toskský dialekt. Bylo to tím, že komise, která o tom rozhodovala, byla složena převážně z mluvčích toskského dialektu. 1.4 Výpůjčky Jako každý jiný jazyk, i albánština byla ovlivněna řadou jazyků a má mnoho přejatých slov. Přejatá slovní zásoba pochází z jazyků, se kterými byla albánština v kontaktu. Samozřejmě tyto jazyky neovlivnily albánštinu rovnoměrně. Míra vlivu je dána nejen intenzitou a délkou trvání kontaktu, ale také prestiží kontaktního jazyka (Gramelová, 2014, s. 75). Latinismy pronikly v 1. st. n. l., kdy latina byla velmi používaným jazykem, zejména v administrativě, architektuře, medicíně (trup, faqe, flokë, lepur, qytet, këmbë, mjek, shok, qepa, varfër, mbret/ tělo, tvář, vlasy, zajíc, město, nohy, lékař, přítel, cibule, chudý, král ). Grecismy pronikly v 8. st a dodnes si zachovali názvy zemědělských plodin (qershi, pjepen, laken, portokall/ třešeň, žlutý meloun, zelí, pomeranč ), a další názvy například z řemesel (fis, lajm, flamur, pronar, i pastër/ kmen, zpráva, vlajka, majitel, čistotný ). Slavismy pocházejí ze srbštiny a bulharštiny. V kosovské albánštině jich najdeme mnoho a je jasné proč (Srbové dodnes tvrdí, že Kosovo je součást Srbska). Jsou to převážně výrazy v domácnostech, zemědělství, společenství (qekiq, gozdha, macë, obori/ kladivo, hřebík, kočka, zahrada). Turcismy pronikly v 15. století spolu s Turky na Balkán. Turcismy se netýkají jenom albánštiny ale i například srbštiny, bulharštiny, chorvatštiny a dalších balkánských zemí. Výrazy, které se dodnes zachovali, jsou z oblasti domácnosti, administrativy, kuchyně apod. (jastek, çarshaf, baba, xhaxha, inati, pengjere sahati, tepsi, xhepi, xhezva, llokum, muhabet, serm, mëhallë/ polštář, matrace, táta, strýc (z tátovi strany), vztek, okno, hodiny, velký plech, kapsa, džezva (nádoba, pomocí níž se vaří kafe), lokum (sladkost), rozhovor, stříbro, čtvrť ). 8

9 2 Kosovská vs. Standartní albánština Kosovská albánština je velmi odlišná od standartní, je to dáno samozřejmě tím, že je rozdíl v dialektu (Kosovská má G zatímco standartní T), tudíž mluvčí kosovské alb. používají hodně nosových samohlásek, nepoužívají skoro vůbec hlásku /ë/ a také nemají v oblibě /r/ jak je tomu u standartní albánštiny. Ba naopak, kosovští Albánci si jazyk velmi zjednodušují, zkracují slova anebo si vytvářejí úplně novou slovní zásobu. Vytvořila jsem takovou tabulku, kde tyto rozdíly budou vidět. Standartní albánština Kosovská albánština překlad dushi tushi sprcha viza vija čára embëlsira âmelsina dezert ka rënë shiu ka ra shi pršelo do të bëj kam me bâ udělám to është âsht, osht je Si je? Qysh je? Jak se máš? Çfarë bën? Çka po bon? Co děláš? luleshtrydhe dredhza jahoda gjalpë tlyn, margarin máslo patate kompir brambora qumësht tombël, tâml mléko akoma hala ještě xhaxha axha strýc lartë nalt nahoře tomate patligjon rajče 9

10 Standartní albánština Kosovská albánština překlad dhoma soba pokoj sobë shporeti trouba vajza goca, qika dívka dyzet kâtêrdhjet čtyřicet mur zid zeď punoja punojsha pracoval jsem shifemi shihemi uvidíme se unë une já blerë ble koupit këndoj knoj zpívám hapur hap otevřený emër emën jméno gjë gjâ věc asgjë kurgjo nic pastaj mandej potom gjel deti çuran krocan zog zok pták vaj voj olej var vor hrob grua grue manželka mua Mu mě mbret Mret král ndryshim Nryshim změna 10

11 ZÁVĚR 11

12 BIBLIOGRAFIE DEMIRAJ, Shaban. Gjuha shqipe dhe historia e saj. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Uni- versitar, GJINARI, Jorgji a Gjovalin SHKURTAJ. Dialektologjia. Tiranë: Shtěpia Botuese e Librit Universitar, ISBN GRAMELOVÁ, Lucie. Mluvnice albánštiny. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2008, 78 s. Knihovnicka.cz. ISB GRAMELOVÁ, Lucie. Albánština: lingvtistický pohled. Praha: Jaroslav Gramel, ISBN HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 716 s. Dějiny států. ISBN SUROVČÁK, Martin. Základy albanistiky. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Obrázky: 1) 2)http://cs.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1n%C5%A1tina#mediaviewer/File:Distribution_map_of_the _Albanian_language.jpg 12

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

Vývoj latinky od počátků do středověku

Vývoj latinky od počátků do středověku Vývoj latinky od počátků do středověku ŠÍMOVÁ, Barbara. Vývoj latinky : od počátků do středověku. Brno, 2002. 37 s. Oborová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. OBSAH 1. Úvod 3 2. Všeobecný

Více

poezie 21. století: Velika Chătova

poezie 21. století: Velika Chătova Karakačanská poezie 21. století: Velika Chătova Gabriela Fatková KARAKAČANSKÁ POEZIE 21. STOLETÍ: Velička Chătova Gabriela Fatková KARAKAČANSKÁ POEZIE 21. STOLETÍ: Velička Chătova Porta Balkanica o. s.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Lucie Parpelová Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce 2014 Význam a potřeba cizích jazyků z

Více

ÚVOD... 4 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 1. VÝCHODISKA KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI... 5 2. SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA...

ÚVOD... 4 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 1. VÝCHODISKA KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI... 5 2. SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2015-2018 1 Obsah ÚVOD... 4 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 1. VÝCHODISKA KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI... 5 2. SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA...

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Simona Rybková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Bakalářská diplomová práce

Bakalářská diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav jazykovědy a baltistiky Bakalářská diplomová práce 2010 Petra Zlatá MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav jazykovědy a baltistiky Obecná jazykověda

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

Druhá směna. Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ

Druhá směna. Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ Druhá směna Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ Druhá směna Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ Praha 2012 Druhá směna Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ 3 Druhá

Více

Etnicita v historické perspektivě

Etnicita v historické perspektivě Etnicita v historické perspektivě Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně etnické kolektivní identity František Bahenský Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha 2010 Publikace vznikla

Více

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Jan Rychlík Vladimir Penčev OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ vyšehrad Kniha vychází k 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Vyobrazení

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

CJA001: Úvod do studia českého jazyka

CJA001: Úvod do studia českého jazyka Masarykova univerzita Fakulta filozofická CJA001: Úvod do studia českého jazyka (poznámky z přednášek) Brno 2007 Přednášky c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., 2006 Zpracování c Jaromír Hradílek, 2007 Sazba

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

TEA2 - přednášející PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. TEORIE ETNICITY A ANTROPOLOGIE EVROPY 2 ŘECKO = oblast Peloponésu = 800 př.n.l. nová éra řeckých městských států, stávají se primární velmocí = velmi častil

Více

RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny

RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny L I N G V I S T I C K Á P R O P E D E U T I K A RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny Eliška Michlová Praha, zimní semestr 2014 Úvod Rumunština

Více

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A VÝCHOD EVROPY

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A VÝCHOD EVROPY JARMILA BEDNAŘÍKOVÁ ALEŠ HOMOLA ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A VÝCHOD EVROPY JARMILA BEDNAŘÍKOVÁ VYŠEHRAD PRAHA 2006 ALEŠ HOMOLA HISTORICA ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ BYZANC SLOVANÉ ARABOVÉ PhDr. Jarmila Bednaříková,

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

1A Český jazyk. Tradiční testy KALIBRO 2008/2009, 7. ročník ZŠ. Odůvodnění správných odpovědí - varianta A

1A Český jazyk. Tradiční testy KALIBRO 2008/2009, 7. ročník ZŠ. Odůvodnění správných odpovědí - varianta A Tradiční testy KALIBRO 2008/2009, 7. ročník ZŠ Odůvodnění správných odpovědí - varianta A Položky vyhovující zadání jsou označeny zeleně. Položky NEvyhovující zadání jsou označeny hnědě. Černou barvu mají

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Jarmila HORŇÁKOVÁ ČÍNA V UČEBNÍCH OSNOVÁCH ANALÝZA UČEBNIC ZEMĚPISU ČÍNY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V ROZMEZÍ LET 1990 2004

Více

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10 Olomouc, 1998 Sazba a typografie Hynek Olchava Obálku navrhlo grafické studio BastArt 1. vydání Vydalo nakladatelství Rubico Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc tel.: 068/522 88 92, fax: 068/522 88 93 ISBN:

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. diplomová práce. c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. diplomová práce. c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA diplomová práce c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ KATEDRA PRAKTICKÉ TEOLOGIE Prof.

Více

DĚJINY A REÁLIE ITÁLIE 1

DĚJINY A REÁLIE ITÁLIE 1 SP DĚJINY A REÁLIE ITÁLIE 1 STUDIJNÍ OPORA OPAVA 2012 POPIS KURZU...3 PROGRAM KURZU...4 POŽADAVKY K ZÁPOČTU...5 LITERATURA...6 KONTAKT S VYUČUJÍCÍM...7 INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM...8 1. DEFINICE ITÁLIE JAKO

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEDEN ROK V ANGLII

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEDEN ROK V ANGLII Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce JEDEN ROK V ANGLII Tereza Fišerová 9. B Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2014/2015 Prohlášení

Více