OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ číslo 4 srpen 2009 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Rok 2010 bude ve znamení voleb do představenstva a kontrolní komise str. 2 Požární dveře mají odolnost až 30 min. - postačující doba pro příjezd hasičů str. 3 Revize plynových zařízení se musí provádět 1x za 3 roky str. 6 PŘEDSTAVENSTVO Na 55. zasedání dne představenstvo schválilo doplnění Směrnice o použití fondu bytového hospodářství v čl. IV odst. 3 dle návrhu ekonomické komise vzalo na vědomí postup výměny bytových vodoměrů za vodoměry s rádiovým odečtem. V roce 2009 budou při výměně instalovány vodoměry bez rádiového modulu firmou Termi Varnsdorf schválilo plán práce na druhé pololetí roku 2009 a úkoly z výhledového plánu OSBD Česká Lípa na období do jarního SD 2010 vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví vzalo na vědomí doporučení kontrolní komise. Z kontroly náležitostí dokladů u oprav do 30 tisíc Kč uložilo řediteli, aby zajistil prostřednictvím bytových techniků uvádění data OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor: v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 3 místností plus příslušenství, v Novém Boru, Jiráskova ul. 878 o velikosti m 2, který se skládá celkem ze 4 místností plus příslušenství. Nebytové prostory jsou vhodné k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na OSBD Česká Lípa, č.tel , nebo konání členské schůze do objednávek oprav vzalo na vědomí zprávu ředitele Ing. Kladníčka o průběhu rekonstrukcí výtahů schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 724, Tuhaň č.p. 71 na generální opravu střechy do výše Kč schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 474, Pihel č.p. 227 na generální opravu střechy a komínů do výše Kč schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 245, Bardějovská , Česká Lípa na dokončení zateplení pláště, výměny oken a opravu lodžií do výše Kč, doba splácení 120 měsíců neschválilo vybudování domovní plynové kotelny v objektu sam. 274, Hradecká , Česká Lípa schválilo svolání členských schůzí dle čl. 69 odst. 9 h) na třech samosprávách, kde není v současnosti zvolený jejich výbor. ÚVODNÍK Uprostřed léta většinou stojí kolem mnoha našich domů lešení a probíhají práce na fasádě domu. A protože v létě musíme mít otevřená okna, obtěžuje nás hluk, prach a stavební ruch vůbec. Kromě toho se z mnohých z nás okamžitě stávají odborníci ve stavebnictví a zvláště na panelové domy a stavba pak podléhá permanentnímu laickému dozoru. O reklamacích zejména nově vyměněných oken (což je nejčastější případ) pojednává samostatný článek uvnitř Zpravodaje. Největším nešvarem dodavatelských firem však je často neúměrně dlouhá doba, po kterou stavba probíhá. A na to také mnoho uživatelů bytů poukazuje nejčastěji, protože to prodlužuje dobu, po kterou je stavba obtěžuje. Je potřeba zdůraznit, že ve všech případech má družstvo uzavřenou smlouvu s pevným termínem dokončení stavby a délka jejího trvání nemůže konečnou cenu ovlivnit, pokud nezasáhne nějaký neočekávaný vnější vliv, což se v loňském roce v jednom případě stalo. Mnohem častěji však dochází k uplatnění sankce za nedodržený termín dokončení stavby ve prospěch družstva a tedy příslušného domu. Sankce se většinou v praxi uplatňuje dodávkou dalších prací podle požadavků samosprávy. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 LEGISLATIVA Volby představenstva a kontrolní komise 2 Na jaře roku 2010 proběhnou řádné volby představenstva a kontrolní komise OSBD Česká Lípa. Skončí tak pětileté funkční období dosavadních orgánů. Zopakujme si základní pravidla, která pro tyto orgány platí: Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo odpovídá za svojí činnost shromáždění delegátů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a jejich prostřednictvím jedná jménem družstva navenek. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti, podněty a připomínky členů družstva. Vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. První plastová okna na domech OSBD Česká Lípa byla namontována již v roce K dnešnímu dni, tedy po sedmi letech je ve ¾ všech domů OSBD namontováno bezmála 30 tisíc kusů. Úměrně k počtu namontovaných oken roste počet reklamovaných závad. Většinou se jedná o závady méně závažné, jako je netěsnost, seřizování kování nebo oprava zednického začištění. Po velkých deštích přicházejí reklamace na zatékání. Závady typu nadměrné rosení oken nebo špína za světlým gumovým těsněním nelze jako reklamace uznávat. Nadměrné rosení oken bývá nejčastěji Představenstvo a kontrolní komise jsou na sobě nezávislé a za svojí činnost zodpovídají nejvyššímu orgánu družstva shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů tyto orgány volí a může je také odvolat. Funkční období členů obou orgánů je pětileté a členové mohou být voleni opakovaně. Podmínky členství v těchto orgánech stanovuje Obchodní zákoník a Stanovy OSBD Česká Lípa. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze osoba, které je alespoň 18 let a která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání a jejíž majetková účast v družstvu musí činit nejméně Kč. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli s obdobným předmětem činnosti jako má družstvo a rovněž nesmějí být členy statutárních a dozorčích orgánů takovýchto právnických osob; pokud jim k tomu nedá souhlas shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů volí podle volebního řádu členy představenstva a kontrolní komise tajnou volbou z předem sestavené kandidátky. Do představenstva se volí 7 členů a 2 Reklamace oken náhradníci, do kontrolní komise 5 členů a 1 náhradník. Podmínkou konání voleb je skutečnost, že jednání SD je usnášení schopné tzn., že je přítomna nadpoloviční většina všech pozvaných delegátů v době konání voleb. Platně je zvolen členem nebo náhradníkem představenstva nebo KK ten kandidát, který obdržel 3/5 (60%) hlasů přítomných delegátů. Členům představenstva a kontrolní komise náleží za výkon jejich funkce odměna, která je stanovována podle směrnice představenstva a rozpočtu družstva na daný rok. Výkon funkce člena představenstva i kontrolní komise vyžaduje zodpovědný přístup. Protože členové těchto orgánů (a to zejména v představenstvu) nesou plnou zodpovědnost za rozhodnutí, která v této funkci činí, je v jejich zájmu, aby byli podrobně seznámeni s vnitřnímu předpisy družstva i s tím, co se v družstvu děje. Kandidáty navrhuje představenstvo, kontrolní komise, členská schůze samosprávy. Na shromáždění delegátů pak návrh předkládá volební komise, která také řídí vlastní volby. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva způsobeno špatným větráním. Plastová okna velmi dobře těsní a proto je nutné správně a pravidelně větrat. Letáky o jejich správném používání dostávají nájemníci v době montáže. Během šesti nebo sedmileté záruční doby jsou tyto závady odstraňovány bezplatně. Jednou za tři roky je dle uzavřené smlouvy o dílo prováděna kontrola všech prvků, kontrola přetěsnění parapetu a promazání jednotlivých částí kování. Tato kontrola probíhá po předchozím oznámení v celém domě hromadně. Individuálně lze závady hlásit hned několika způsoby. Pro někoho je jednodušší elektronická cesta, takže je možno psát na ovou adresu: Závadu lze také nahlásit předsedovi samosprávy, zavolat na mé tel. číslo či zajít na družstvo osobně. Ve všech případech je nutno uvádět telefonní spojení pro možnost domluvení přesného termínu návštěvy. Po odstranění závady uživatel musí podepsat montážní protokol, který potom slouží jako doklad o vyřízení reklamace. Jana Kubátová energetička OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Požární dveře a jejich význam V panelových domech jsou instalovány do vstupu k bytům a na únikových cestách požární dveře. Tyto dveře nejsou do těchto prostor instalovány bez účelu. Jejich požární odolnost je 30 minut. Tyto minuty mohou rozhodnout o následcích požáru. V případě správné funkce a vybavení dveří jsou schopny udržet vzniklý požár po dobu, pro kterou jsou konstruovány v prostoru požářiště. V praxi to znamená, že např. v případě požáru v jednom bytě, sklepě, sušárně ap. mohou bez problémů ostatní nájemníci opustit dům, aniž by byli přímo ohroženi požárem a ve většině případů je tato doba postačující i pro příjezd hasičů a zahájení hasebních prací. Problém vznikne v případě, že dveře jsou poškozené, chybí nebo není správná funkce samozavírače Brano. Na chodbách bytových domů bývají tyto dveře různým způsobem zajišťovány za účelem větrání chodby (klínkem, provázkem ap.). Tím je funkce samočinného zavření dveří znemožněna. Také samozavírače Brano nejsou seřizovány podle potřeby a dveře nedovírají. Dalším nešvarem je strhávání napěňovacích požárních pásek na dveřích a různé nedovolené zásahy do dveří např. vyjmutí kukátek, poškozování dveří u zámku vandalismem a lepení tepelně izolačních pásek. Při pravidelných ročních požárních preventivních prohlídkách na domech stavebního typu OP.1 se sušárnou se vstupem přes předsíňku také zjišťujeme, že jsou prováděny záměny dveří do vstupu do předsíňky k bytu za protipožární dveře do sušárny. Tato záměna je v rozporu se stanoveným posudkem požárního posouzení, a tím dochází ke změně užívání místnosti sušárny. Současně jsou porušovány i požární předpisy, protože místnost sušárny musí tvořit samostatný požární úsek oddělený požárním uzávěrem s požadovanou odolností (požárními dveřmi). Jak je zřejmé z výše uvedených skutečností, správná funkce požárních dveří je velice důležitá a může výrazně přispět k ochraně zdraví a životů nájemníků v domě v případě požáru. Jana Závrská technik PO OSBD Solární panely na střechách se těší státní podpoře Mohutně zelená mediální vlna na propagaci státního programu podpory na zateplování nepanelových domů Zelená úsporám pomalu doznívá. Úspěšné žadatele bychom asi spočítali na prstech jedné ruky a ministerští úředníci mlčky mění podmínky tak, aby celá akce měla aspoň nějaký smysl. Nechme je zatím pracovat, třeba se doberou smysluplného závěru a umožní nám jménem družstevních domů požádat o příspěvky. Celkem opomíjenou součástí dotace je ale i podpora instalace solárních panelů na ohřev teplé vody. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně nabízí. Bohužel, solární panely se nehodí pro každý dům. První a základní podmínkou je domovní předávací stanice nebo vlastní domovní kotelna. Jinak není možné solární ohřev k domu připojit. Druhá podmínka je vhodná stavební dispozice, konkrétně poměr počtu bytů a plochy střechy. Čím méně bytů nad sebou a větší plocha střechy, tím lépe. Věžové domy jsou prakticky vyloučeny, osmipodlažní domy jsou pod hranicí rentability, vyhovují nižší domy do šesti podlaží. Vhodné je taky mít v pořádku střechu, nejlépe novou. Demontáž solárního systému kvůli opravě střechy např. rok dva po instalaci by se nám hodně prodražila. Dům musí také vyhovět staticky, přitížení střechy není zanedbatelné. Ekonomicky je instalace panelů (bez podstatných zásahů do stávajícího topného systému domu) odhadována na cca tis. Kč na jeden byt. Životnost panelů se dnes uvádí kolem 25 let, systém dokáže nahradit zhruba polovinu roční spotřeby tepla na ohřev vody. Při splnění podmínky ročního energetického zisku alespoň kwh (tj. 3,6 GJ) na bytovou jednotku, lze získat dotaci. Dotace je do výše 50% nákladů, nejvýše však Kč na byt. Z výše uvedeného je jasné, že ne každý dům může uvažovat o instalaci solárních panelů. V každém případě, než se vůbec začne vážně uvažovat o solárním systému ohřevu vody, je nutné provést základní studii proveditelnosti. Její cena se pohybuje kolem Kč. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD 3

4 Jakým způsobem se dozvím, že na domě proběhne členská schůze samosprávy? Výbor samosprávy vyhotoví pozvánku a vyvěsí ji v domě nejméně 8 dnů před konáním členské schůze. Pokud má dům více vchodů vyvěsí ji ve všech vchodech. Dle Stanov OSBD Česká Lípa musí výbor samosprávy nebo pověřený předseda (tj. předseda s pravomocemi výboru samosprávy) svolat členskou schůzi nejméně jednou ročně a informovat členy o hospodaření (všech nákladech a výnosech) jejich domu. Co všechno musí obsahovat pozvánka na členskou schůzi? Na pozvánce musí být uveden datum, místo a čas konání členské schůze. Dále musí pozvánka obsahovat program jednání v bodech, podpis předsedy výboru a razítko samosprávy. Může se členské schůze účastnit podnájemník nebo spolubydlící osoba člena družstva (např. syn, dcera, přítel, babička apod.)? Členská schůze je určena členům družstva. Podnájemník nebo spolubydlící osoba se může účastnit členské schůze v případě zastupování člena družstva na základě plné moci, kterou je nutno připojit k presenční listině. Každý předseda výboru samosprávy je správou družstva aktuálně informován o stavu členů družstva na příslušném domě. Jsem vlastník bytu a člen družstva, mám chodit na členskou schůzi? Ano, jste členem samosprávy. Na členské OTÁZKY A ODPOVĚDI schůzi jednáte pouze jako člen družstva a to, že jste vlastník zde nehraje žádnou roli. Svá vlastnická práva uplatňujete na shromáždění vlastníků jednotek, které je konáno nejméně jednou ročně a je svoláno správcem vašeho domu. Členské schůze samosprávy nemají právo se účastnit pouze vlastníci nečlenové družstva. V uvedeném čase zahájení členské schůze se nás nesešla nadpoloviční většina členů samosprávy, může schůze proběhnout? Tato situace je velmi častým jevem z důvodu nezájmu členů o dění v domě. Stanovy OSBD Česká Lípa proto obsahují ustanovení, že po 15 minutách čekání proběhne náhradní členská schůze, která ovšem musí jednat a rozhodovat jen o bodech uvedených na pozvánce. K přijetí usnesení je potřeba 2/3 souhlas přítomných (nikoliv nadpoloviční jako u řádné členské schůze). Jak má být napsáno usnesení z členské schůze? Usnesení členské schůze musí být formulováno jasně a krátce, že členská schůze schvaluje aby... a u každého usnesení by mělo být uvedeno hlasování (pro, proti, zdržel se). Velmi často bývá usnesení zašifrováno do bodů jednání bez uvedení počtu hlasování. Vzorový zápis z členské schůze je možno požadovat na správě družstva, nebo je možno si jej vytisknout na internetových stánkách Vstupní heslo obdrží každý člen družstva na bytovém oddělení na požádání. Nově bude na těchto stránkách uveřejněno několik příkladů použitelných pro formulaci usnesení členské schůze. Jak probíhá hlasování na členské schůzi a kdo může hlasovat? Svou vůli by měl každý člen družstva vyjádřit zvednutím ruky na dotaz řídícího schůze, kdo je pro, proti, zdržel se. Často se lidé ostýchají vyjádřit se tímto způsobem a následně dochází k dohadům, zda byla akce schválena, či ne. Pokud mají manželé společné členství a jsou oba přítomni na schůzi, hlasuje jen jeden. Kde se mohu seznámit se zápisem z členské schůze našeho domu? Každý člen družstva má právo nahlédnout do zápisů z členských schůzí příslušné samosprávy na správě družstva. Zde jsou zakládány dle jednotlivých domů. Dostupné jsou také na internetových stránkách www. osbd.cz. Případně na nástěnce v domě, pokud je instalována. Kdo může svolat členskou schůzi, když výbor samosprávy pracuje špatně a nebo nepracuje vůbec? Dle Stanov OSBD Česká Lípa musí výbor samosprávy svolat členskou schůzi na žádost jedné třetiny všech členů samosprávy nebo delegáta shromáždění delegátů z příslušného volebního obvodu, do kterého samospráva spadá nebo představenstva. Pokud výbor do jednoho měsíce od výzvy schůzi nesvolá, je oprávněno jí svolat představenstvo. Připravila: Jindřiška Půlpánová 4

5 TECHNICKÉ INFORMACE Posouzení stavu elektroinstalace společných prostor bytových domů vzhledem k podstatnému nárůstu elektrických spotřebičů v domácnostech Úvodem je potřebné uvést několik statistických údajů. Výstavba bytových domů ve správě OSBD Česká Lípa započala již v roce Do roku 1971 bylo postaveno 55 domů a v roce 1981 již 154 domů. Výstavba v letech 1982 až 1992 činila 140 domů, tedy celkem 294 bytových domů převážně panelových. A právě v panelových domech se setkáváme se stejným způsobem provedení společných elektroinstalačních rozvodů. Jedná se o rozvaděče v jednotlivých podlažích od suterénu po poslední nadzemní podlaží s jedním hlavním stoupacím vedením. Rozvaděče jsou umístěny na podlaží proti výtahu nebo v prostoru za výtahovou šachtou. Součástí rozvaděče jsou jističe a elektroměry pro jednotlivé byty. Norma pro vnitřní elektrické rozvody ČSN s účinností od popisuje jakým způsobem musí být provedena el. instalace v bytových domech. Podle uvedené normy byl klasifikován příkon jednoho bytu na 5,5 kw. Průřez hlavního domovního vedení pak 50 mm 2 z hliníku. Jistič v rozvodu před elektroměrem pro jednotlivý byt 25A. V roce 1994 vychází změna uvedené normy, která již zohledňuje podstatný nárůst el. spotřebičů v domácnostech. To znamená, že maximální soudobý příkon jednoho bytu byl uvažován na 11 kw. Průřez hlavního domovního vedení byl zvýšen na 95 mm 2 provedení z mědi (Cu). Jen připomínám, že výstavba domů byla skončena v roce A protože vybavenost bytů elektrospotřebiči se rok od roku zvyšuje, stoupá i zatížení el. rozvodů provedených podle normy z roku Z toho vyplývá, že je velmi potřebné se tímto problémem zabývat. Naše samospráva požádala o posouzení stavu elektrické instalace společných prostor, bytů a HDV (hlavní domovní vedení) z hlediska zatížení. Posouzení a měření provedla odborná firma. Výsledky šetření, naměřené parametry a další doporučení dále uvádíme. Porovnání s ostatními domy stejného typu je již jednoduché. Současný stav : Dům má 24 bytů a standardní společné prostory. Přívody do bytů z rozvaděče na chodbě provedeny v mědi, průřez vodičů 6 mm 2. Do každého bytu zavedena jen jedna fáze. Jističe pro byty před elektroměrem I = 25 A. HDV je proveden hliníkovým vodičem, průřez 50 mm 2. Měření bylo provedeno po zapnutí vzorku spotřebičů v jednom bytě. Byly zapnuty tyto spotřebiče : Pračka bez ohřevu Elektr. trouba Mikrovlnná trouba bez grilu Svítidlo se žárovkou 60 W Rádio Lednice Hodnota proudu byla 16,5 A, naměřena v přívodní fázi. Připočítáme-li spotřebu dalších spotřebičů, které mohou být ještě současně zapnuty jako rychlovarná konvice (8,4 A), topení v pračce (5 A), myčka nádobí (8,5 A), atd. dostaneme v součtu 38,5 A. Při zapnutí všech (nebo části) těchto spotřebičů musí zákonitě dojít k výpadku jističe před elektroměrem, pokud je jistič funkční. Poznámka: staré jističe již nesplňují potřebné technické parametry. Pro další srovnání uvádím ještě příkony některých, také používaných spotřebičů : Sklokeramická deska 21,5 A Osvětlení celkové až 4,5 A Sestava PC cca 4,5 A Elektronika ostatní cca 4,5 A Uvážíme-li teoretickou možnost zapojení všech spotřebičů přiblížíme se k hodnotě až 70 A. Pro zatížení HDV je pak nutné násobit průměrné zatížení jednoho bytu počtem bytů v domě. Jistě padne námitka, že uživatel nezapíná všechny spotřebiče najednou a některé byty jsou v určitou dobu zatíženy jen spotřebou lednice, když je majitel v práci. To je pravda, ale jaké zatížení bude např. v sobotu, neděli a o vánočních svátcích i jiných příležitostech? Jak již bylo uvedeno, hlavním důvodem tohoto šetření bylo zjistit zatížení HDV - hlavního domovního vedení. Ze šetření vyplývá: stav el. instalace neodpovídá současnému zatížení bytů el. spotřebiči, morální i fyzické stáří jednotlivých prvků el. instalace je za hranicí jejich životnosti, nainstalovaný dvouvodičový rozvod je zastaralý a je nebezpečnější než současné tří nebo pěti vodičové, HDV neodpovídá svým průřezem vodičů a volbou materiálu proudovému zatížení, které je nutné pro přenos požadovaného výkonu, přívody do bytů odpovídají svým průřezem požadovanému proudovému zatížení, avšak nemají potřebný počet vodičů, absence požárních ucpávek umožňuje šíření případného požáru po vedení mezi jednotlivými podlažími. Důležité je problémům předcházet. Proto byla provedena studie a posouzení stavu el. instalace. Přetížení HDV budeme řešit jako samospráva. El.instalace v jednotlivých bytech panelových domů je již záležitostí jinou, a to hlavně z hlediska investic. Ostatní bytové domy vesnické výstavby mají zcela odlišné elektroinstalace.více o tom v příštím čísle Zpravodaje. Jaroslav Tichna předseda výboru sam

6 TECHNICKÉ INFORMACE Revize, opravy a provoz plynových zařízení Revize plynového zařízení jsou prováděny podle zákona č. 174/1968 Sb. o vyhrazených technických zařízeních a podle vyhlášky ČUBP č. 85/1978 Sb. Revize v musí být prováděny 1x za tři roky dle ČSN Práce, opravy, přestavby rozvodů plynu v bytě a připojování spotřebičů plynu může provádět pouze oprávněná organizace, která má oprávnění dle vyhl. ČUBP č.21/1979 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních. Revize v bytech se provádějí od hlavního uzávěru plynu až po spotřebiče plynu včetně. Na základě výsledku revize plynového zařízení je vyhotovena revizní zpráva, ve které jsou uvedeny závady a nedostatky a je určen termín jejich odstranění. Odstranění těchto závad na našem družstvu zajišťuje pověřený technik. Kopii této zprávy obdrží předseda příslušné samosprávy. Z platné legislativy jasně vyplývá, že uživatelé bytů nemají na základě výše uvedených skutečností provádět opravy, předělávat plynové rozvody a připojovat a odpojovat spotřebiče v bytech. Dále je třeba upozornit uživatele bytů, kteří se chystají k jejich přestavbě, že také veškeré práce související s přestavbou plynovodu a posunu spotřebičů v bytě musí provádět oprávněná organizace. V případě prodloužení bytového rozvodu plynu o více jak 3 m nebo montáže nového kotle ET, musí provádějící organizace dodat výchozí revizi plynového zařízení. Revize plynového zařízení v bytech a domech OSBD Česká Lípa provádí revizní technik p. Josef Jenčovský, viz foto. Je vybaven průkazem OSBD Česká Lípa s razítkem a podpisem ředitele organizace a na požádání musí pro kontrolu pravosti průkazu družstva předložit občanský průkaz. Revize je vždy minimálně dva dny předem oznámena dopisem předsedovi samosprávy a její datum a čas je vyvěšen na vchodových dveřích, nástěnce nebo dveřích výtahu a je označena kulatým razítkem s podpisem revizního technika (RT). Pokud nebyl uživatel zastižen v termínu revize, zanechává revizní technik na dveřích bytu nebo ve schránce lístek o náhradním termínu revize s podpisem a tel. číslem RT. Na závěr je nutno upozornit uživatele družstevních bytů, že se vyskytnul případ nepravého revizního technika, který se prokazoval falešným průkazem OSBD Česká Lípa. V případě, že Vás bude kontaktovat osoba vydávající se za RT našeho družstva a vy budete mít podezření, že se jedná o falešného revizního technika, oznamte tuto skutečnost na městskou policii Česká Lípa nebo policii ČR. Josef Jenčovský RT plyn. zařízení OSBD 6

7 EKONOMIKA Vliv vyúčtování zálohových plateb na dluhy na nájemném Každoročně v červnu, při odesílání přeplatků z vyúčtování zálohových plateb (VZP) dojde i v některých případech k jejich zadržení na dluhy a penále. V letošním roce dluhy v květnu atakovaly po mnoha letech velmi vysokou hranici, a to částku 6,25 mil. Kč. Z VZP za rok 2008 bylo na dluhy zadrženo tis. Kč. Především díky tomu dluhy poklesly na konci června k částce 5,26 mil. Kč. V porovnání s minulými roky je pokles dluhů a tedy efekt ekvivalentní celkové výši přeplatků z vyúčtování nižší. Absolutní výše dluhů oproti předchozím letům stoupá. Pro porovnání v roce 2008 dluhy v červnu poklesly k hranici 3,7 mil. Kč. v roce 2005 dokonce k částce 3,3 mil. Kč. Za posledních 5 let dluhy po vyúčtování klesly vždy pod hranici 4 mil. Kč a do konce roku se pak pomalu blížily k hranici 5 mil. Kč. Současný stav je bezesporu výsledkem ekonomické krize a lze očekávat, že vývoj bude korelovat s tím, jak bude krize postupovat. Při zadržení přeplatků z VZP se část z nich použije i na úhradu penále z dlužného nájmu. V letošním roce se tak použilo 324 tis. Kč na penále. Je to vý- razně méně oproti loňskému roku, kdy výše uhrazeného penále z přeplatků VZP činila 556 tis. Kč. Menší vybrané penále bude v konečném důsledku mít i vliv na celkovou výši hospodářského výsledku družstva. O průběžném výsledku hospodaření se jistě dočtete již v příštím čísle. Už teď ale víme, že právě na výběru penále a výši získaných úroků v bance, se nemalou měrou podepíše, všemi pády skloňovaná, ekonomická krize. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Porovnání ceny tepla mezi jednotlivými dodavateli v okrese Česká Lípa v Kč za 1 GJ předběžná cena od NOVÝ BOR TEPLO Nový Bor 358,15 Kč 450,00 Kč 476,72 Kč 583,63 Kč 619,00 Kč ČESKÁ LÍPA Českolipská teplárenská a.s. výměník domovní předávací stanice 436,79 Kč 446,10 Kč 501,40 Kč 508,30 Kč 497,12 Kč 508,11 Kč 596,32 Kč 607,98 Kč 587,95 Kč 593,07 Kč STRÁŽ POD RALSKEM Energetické centrum Stráž a.s. 428,13 Kč 511,19 Kč 506,11 Kč 572,04 Kč 571,41 Kč MIMOŇ Energie Holding a.s. Praha 381,23 Kč 388,86 Kč 425,34 Kč 469,90 Kč 503,58 Kč ZÁKUPY RK Kouba Česká Lípa 354,54 Kč 409,50 Kč 406,72 Kč 538,13 Kč 626,72 Kč DUBÁ Českolipská teplárenská a.s. 322,00 Kč 398,80 Kč 515,97 Kč 582,38 Kč 616,29 Kč CVIKOV Služby města Cvikova s.r.o. Cvikov kotelna K2 kotelna K9 427,48 Kč 414,51 Kč 538,51 Kč 517,34 Kč 541,16 Kč 499,70 Kč 652,24 Kč 619,91 Kč 716,21 Kč 667,90 Kč JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Jablonec nad Nisou 449,59 Kč 510,22 Kč 574,35 Kč 677,65 Kč 686,70 Kč DOKSY od Lenoxa a.s. Liberec 482,13 Kč 579,84 Kč 647,78 Kč 830,20 Kč 874,36 Kč KAMENICKÝ ŠENOV PRECIOSA - LUSTRY, a.s. Kamenický Šenov 371,84 Kč 419,38 Kč 398,30 Kč 476,30 Kč 514,80 Kč Po vyúčtování roku 2008 vám předkládám přehlednou tabulku skutečných cen tepla v letech a aktuální ceny k Na příznivý vývoj ceny plynu v posledních měsících zareagovala pouze Českolipská teplárenská, a.s. snížením ceny o 50 Kč/GJ oproti ceně platné od Jana Kubátová energetička OSBD 7

8 8 Saurierpark Kleinwelka Asi hodinu a půl jízdy autem z České Lípy leží Jurský park, kde může rodina s dětmi strávit velmi příjemný den ve společnosti betonových i umělohmotných dinosaurů. Z České Lípy pojedeme přes hraniční přechod v Rumburku a dále necelých padesát kilometrů po německém území ve směru na Löbau a Bautzen. Vše je dobře značeno a prakticky nemůžeme zabloudit. Přímo u parku je neplacené parkoviště, které má prostor určený i pro autobusy, případně krytá stání pro motocykly a kola. Samotného dospělého přijde vstupné na 9 euro, děti na 5 euro, pro rodiny s dětmi je určeno rodinné vstupné ve výši 22,50 euro (stav v červenci 2009). Skupiny mohou využít různé slevy. Snad nás nadchne, že přes statičnost betonových dinosaurů se dá pobyt strávit velmi aktivně a poučně. První ještěři na nás čekají hned padesát metrů od vchodu. Všichni mají německé i anglické popisy, občas se najde i čeština. Postupně dojdeme k malému krytému kinu, ve kterém běží smyčka o životě veleještěrů, hned u něj je druhohorní moře, v němž si můžeme s dětmi povyprávět o konvergenci ("Ne, to nejsou delfíni, říkám ti to už potřetí, to jsou ještěři!") U stádečka ostrorepů můžeme potomstvu vyprávět, že tito členovci ještě stále žijí a jsou to vlastně nejbližší žijící příbuzní trilobitů. Málokdo zde odolá vlézt si do houpačky napodobující let Pterodaktyla. Moc povedená je pasáž zobrazující život v bažinách, od níž přejdeme k obrovité nerezové trubce. Použít ji je jako projet se jícnem dalšího z plazů. A jsme u Planetenspielplatzu. Hřiště s řadou prolézaček skluzavek i kolotočů je doplněno o další hračky elektronické. Dospělí mohou zatím posedět na kafíčku. Vypijí ho jistě dříve, než děti vše vyzkoušejí. Při další cestě narazíme na pískoviště, které ale také není jen tak obyčejné. Skrývají se v něm v různých vrstvách "zkameněliny", které můžeme "objevit". Tu a tam je v TIP NA VÝLET VÍTE, ŽE... písku i "pravý" dinosauří zub, který si lze odnést jako neobvyklý suvenýr. V bedně u stolků jsou formičky a hlína, a tak si můžeme i nějakou tu zkamenělinu sami vytvořit. K další cestě můžeme využít malý provazový adrenalin park, na jehož konci se ocitneme u jezírka s patnáctimetrovým brachiosaurem a dalšími potvůrkami, které měří v kohoutku i přes deset metrů. Stegosauři, velociraptoři se skrývají v okolních lesích. V zahradě nad jezerem jsou zase nádherná dioramata popisující život australopitéků či lovců mamutů. Zpět na parkoviště se jde buď zvenčí podél plotu anebo si vše můžeme ještě zopakovat. To stále není vše. Máme-li ještě dost eur, tak můžeme navštívit i park miniatur či přírodní bludiště. Vstupenka do obojího stojí pro děti 4 eura. Vše je do sto metrů od parkoviště. Ale aspoň miniatury mi přišly jako slabý odvárek saurierparku. Poučné, nápadité, zábavné, odvaz ve všech směrech. Nelze psát jinak než v superlativech. Jak jsem již naznačil, nedaleko leží německé městečko Bautzen, které si zaslouží aspoň malou zastávku. Navštivme aspoň starý lužickosrbský hřbitov, Bohatou ulici s řadou krámků či Karáskovu restauraci (ano, nejslavnějším Slovanem je zde loupežník). Z Mostu Míru je také nádherný pohled na Sprévu a luxusní byty vybudované v hradbách. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavýchinformací. Diplodocus ZAJÍMAVOSTI Z OSBD v roce 2008 OSBD Česká Lípa v roce 2008 mělo ve správě celkem bytů v 344 domech a je největší bytové družstvo v Libereckém kraji bytový fond OSBD Česká Lípa je rozmístěn v 31 obcích a městech, kde téměř dvě třetiny bytů připadá na samotné okresní město na opravy domů byly v našem družstvu čerpány prostředky ve výši 192 mil. Kč. Nejvíce prostředků bylo vydáno na výměny oken, a to na 58 domech (103,6 mil. Kč) a na komplexní zateplení celých plášťů u 15 domů (64 mil. Kč) z celkového objemu vynaložených prostředků na opravy domů bylo realizováno 36,8 mil. Kč z vnitrodužstevních půjček, 48,8 mil. Kč bylo hrazeno z bankovních úvěrů a 106,1 mil. Kč bylo čerpáno z dlouhodobých záloh na opravy a investice (DZOI) jednotlivých domů OSBD Česká Lípa získalo dotace k 10 panelovým domům ve výši 9,7 mil. Kč. Jedná se o státní programy podpory na opravy panelových domů s názvem PANEL. Program dotuje úroky z úvěru ke konci roku mělo na našem družstvu vyměněna okna 251 domů, což představuje 80% všech družstevních domů začaly práce podle harmonogramu na druhé etapě modernizace 281 výtahů. V tomto roce bylo modernizováno 138 výtahů. Zbývající výtahy budou postupně podle plánu dokončeny do roku Celkový náklad druhé etapy bude 82 mil. Kč, t.j. průměr 293 tis. Kč na výtah. Růžena Králová Bautzen (DE) Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2009 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dlouhodobá a správná funkce každé nemovitosti, vyžaduje

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů -

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení číslo 2 duben 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Ještě jednou se vrátím k probíhajícím volbám delegátů na našem družstvu. Velká akce se pomalu blíží ke konci, představenstvo uzavřelo volby

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek.

Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek. číslo 5 říjen 2007 Na straně 3 se můžete začíst do pravidelného seriálu o digitálním vysílání. Fundovaně vás s posledními novinkami seznámí Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického úseku. Pro nás se převodem

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5.

Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5. číslo 1 únor 2007 Letošní rok je rokem volebním. Více se dočtete na straně 3 v článku o Volbách do Shromáždění delegátů OSBD. Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její

Více

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od 1. 1. 2005 čtěte na straně 2 Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více