OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ číslo 4 srpen 2009 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Rok 2010 bude ve znamení voleb do představenstva a kontrolní komise str. 2 Požární dveře mají odolnost až 30 min. - postačující doba pro příjezd hasičů str. 3 Revize plynových zařízení se musí provádět 1x za 3 roky str. 6 PŘEDSTAVENSTVO Na 55. zasedání dne představenstvo schválilo doplnění Směrnice o použití fondu bytového hospodářství v čl. IV odst. 3 dle návrhu ekonomické komise vzalo na vědomí postup výměny bytových vodoměrů za vodoměry s rádiovým odečtem. V roce 2009 budou při výměně instalovány vodoměry bez rádiového modulu firmou Termi Varnsdorf schválilo plán práce na druhé pololetí roku 2009 a úkoly z výhledového plánu OSBD Česká Lípa na období do jarního SD 2010 vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví vzalo na vědomí doporučení kontrolní komise. Z kontroly náležitostí dokladů u oprav do 30 tisíc Kč uložilo řediteli, aby zajistil prostřednictvím bytových techniků uvádění data OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor: v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 3 místností plus příslušenství, v Novém Boru, Jiráskova ul. 878 o velikosti m 2, který se skládá celkem ze 4 místností plus příslušenství. Nebytové prostory jsou vhodné k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na OSBD Česká Lípa, č.tel , nebo konání členské schůze do objednávek oprav vzalo na vědomí zprávu ředitele Ing. Kladníčka o průběhu rekonstrukcí výtahů schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 724, Tuhaň č.p. 71 na generální opravu střechy do výše Kč schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 474, Pihel č.p. 227 na generální opravu střechy a komínů do výše Kč schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 245, Bardějovská , Česká Lípa na dokončení zateplení pláště, výměny oken a opravu lodžií do výše Kč, doba splácení 120 měsíců neschválilo vybudování domovní plynové kotelny v objektu sam. 274, Hradecká , Česká Lípa schválilo svolání členských schůzí dle čl. 69 odst. 9 h) na třech samosprávách, kde není v současnosti zvolený jejich výbor. ÚVODNÍK Uprostřed léta většinou stojí kolem mnoha našich domů lešení a probíhají práce na fasádě domu. A protože v létě musíme mít otevřená okna, obtěžuje nás hluk, prach a stavební ruch vůbec. Kromě toho se z mnohých z nás okamžitě stávají odborníci ve stavebnictví a zvláště na panelové domy a stavba pak podléhá permanentnímu laickému dozoru. O reklamacích zejména nově vyměněných oken (což je nejčastější případ) pojednává samostatný článek uvnitř Zpravodaje. Největším nešvarem dodavatelských firem však je často neúměrně dlouhá doba, po kterou stavba probíhá. A na to také mnoho uživatelů bytů poukazuje nejčastěji, protože to prodlužuje dobu, po kterou je stavba obtěžuje. Je potřeba zdůraznit, že ve všech případech má družstvo uzavřenou smlouvu s pevným termínem dokončení stavby a délka jejího trvání nemůže konečnou cenu ovlivnit, pokud nezasáhne nějaký neočekávaný vnější vliv, což se v loňském roce v jednom případě stalo. Mnohem častěji však dochází k uplatnění sankce za nedodržený termín dokončení stavby ve prospěch družstva a tedy příslušného domu. Sankce se většinou v praxi uplatňuje dodávkou dalších prací podle požadavků samosprávy. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 LEGISLATIVA Volby představenstva a kontrolní komise 2 Na jaře roku 2010 proběhnou řádné volby představenstva a kontrolní komise OSBD Česká Lípa. Skončí tak pětileté funkční období dosavadních orgánů. Zopakujme si základní pravidla, která pro tyto orgány platí: Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo odpovídá za svojí činnost shromáždění delegátů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a jejich prostřednictvím jedná jménem družstva navenek. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti, podněty a připomínky členů družstva. Vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. První plastová okna na domech OSBD Česká Lípa byla namontována již v roce K dnešnímu dni, tedy po sedmi letech je ve ¾ všech domů OSBD namontováno bezmála 30 tisíc kusů. Úměrně k počtu namontovaných oken roste počet reklamovaných závad. Většinou se jedná o závady méně závažné, jako je netěsnost, seřizování kování nebo oprava zednického začištění. Po velkých deštích přicházejí reklamace na zatékání. Závady typu nadměrné rosení oken nebo špína za světlým gumovým těsněním nelze jako reklamace uznávat. Nadměrné rosení oken bývá nejčastěji Představenstvo a kontrolní komise jsou na sobě nezávislé a za svojí činnost zodpovídají nejvyššímu orgánu družstva shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů tyto orgány volí a může je také odvolat. Funkční období členů obou orgánů je pětileté a členové mohou být voleni opakovaně. Podmínky členství v těchto orgánech stanovuje Obchodní zákoník a Stanovy OSBD Česká Lípa. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze osoba, které je alespoň 18 let a která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání a jejíž majetková účast v družstvu musí činit nejméně Kč. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli s obdobným předmětem činnosti jako má družstvo a rovněž nesmějí být členy statutárních a dozorčích orgánů takovýchto právnických osob; pokud jim k tomu nedá souhlas shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů volí podle volebního řádu členy představenstva a kontrolní komise tajnou volbou z předem sestavené kandidátky. Do představenstva se volí 7 členů a 2 Reklamace oken náhradníci, do kontrolní komise 5 členů a 1 náhradník. Podmínkou konání voleb je skutečnost, že jednání SD je usnášení schopné tzn., že je přítomna nadpoloviční většina všech pozvaných delegátů v době konání voleb. Platně je zvolen členem nebo náhradníkem představenstva nebo KK ten kandidát, který obdržel 3/5 (60%) hlasů přítomných delegátů. Členům představenstva a kontrolní komise náleží za výkon jejich funkce odměna, která je stanovována podle směrnice představenstva a rozpočtu družstva na daný rok. Výkon funkce člena představenstva i kontrolní komise vyžaduje zodpovědný přístup. Protože členové těchto orgánů (a to zejména v představenstvu) nesou plnou zodpovědnost za rozhodnutí, která v této funkci činí, je v jejich zájmu, aby byli podrobně seznámeni s vnitřnímu předpisy družstva i s tím, co se v družstvu děje. Kandidáty navrhuje představenstvo, kontrolní komise, členská schůze samosprávy. Na shromáždění delegátů pak návrh předkládá volební komise, která také řídí vlastní volby. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva způsobeno špatným větráním. Plastová okna velmi dobře těsní a proto je nutné správně a pravidelně větrat. Letáky o jejich správném používání dostávají nájemníci v době montáže. Během šesti nebo sedmileté záruční doby jsou tyto závady odstraňovány bezplatně. Jednou za tři roky je dle uzavřené smlouvy o dílo prováděna kontrola všech prvků, kontrola přetěsnění parapetu a promazání jednotlivých částí kování. Tato kontrola probíhá po předchozím oznámení v celém domě hromadně. Individuálně lze závady hlásit hned několika způsoby. Pro někoho je jednodušší elektronická cesta, takže je možno psát na ovou adresu: Závadu lze také nahlásit předsedovi samosprávy, zavolat na mé tel. číslo či zajít na družstvo osobně. Ve všech případech je nutno uvádět telefonní spojení pro možnost domluvení přesného termínu návštěvy. Po odstranění závady uživatel musí podepsat montážní protokol, který potom slouží jako doklad o vyřízení reklamace. Jana Kubátová energetička OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Požární dveře a jejich význam V panelových domech jsou instalovány do vstupu k bytům a na únikových cestách požární dveře. Tyto dveře nejsou do těchto prostor instalovány bez účelu. Jejich požární odolnost je 30 minut. Tyto minuty mohou rozhodnout o následcích požáru. V případě správné funkce a vybavení dveří jsou schopny udržet vzniklý požár po dobu, pro kterou jsou konstruovány v prostoru požářiště. V praxi to znamená, že např. v případě požáru v jednom bytě, sklepě, sušárně ap. mohou bez problémů ostatní nájemníci opustit dům, aniž by byli přímo ohroženi požárem a ve většině případů je tato doba postačující i pro příjezd hasičů a zahájení hasebních prací. Problém vznikne v případě, že dveře jsou poškozené, chybí nebo není správná funkce samozavírače Brano. Na chodbách bytových domů bývají tyto dveře různým způsobem zajišťovány za účelem větrání chodby (klínkem, provázkem ap.). Tím je funkce samočinného zavření dveří znemožněna. Také samozavírače Brano nejsou seřizovány podle potřeby a dveře nedovírají. Dalším nešvarem je strhávání napěňovacích požárních pásek na dveřích a různé nedovolené zásahy do dveří např. vyjmutí kukátek, poškozování dveří u zámku vandalismem a lepení tepelně izolačních pásek. Při pravidelných ročních požárních preventivních prohlídkách na domech stavebního typu OP.1 se sušárnou se vstupem přes předsíňku také zjišťujeme, že jsou prováděny záměny dveří do vstupu do předsíňky k bytu za protipožární dveře do sušárny. Tato záměna je v rozporu se stanoveným posudkem požárního posouzení, a tím dochází ke změně užívání místnosti sušárny. Současně jsou porušovány i požární předpisy, protože místnost sušárny musí tvořit samostatný požární úsek oddělený požárním uzávěrem s požadovanou odolností (požárními dveřmi). Jak je zřejmé z výše uvedených skutečností, správná funkce požárních dveří je velice důležitá a může výrazně přispět k ochraně zdraví a životů nájemníků v domě v případě požáru. Jana Závrská technik PO OSBD Solární panely na střechách se těší státní podpoře Mohutně zelená mediální vlna na propagaci státního programu podpory na zateplování nepanelových domů Zelená úsporám pomalu doznívá. Úspěšné žadatele bychom asi spočítali na prstech jedné ruky a ministerští úředníci mlčky mění podmínky tak, aby celá akce měla aspoň nějaký smysl. Nechme je zatím pracovat, třeba se doberou smysluplného závěru a umožní nám jménem družstevních domů požádat o příspěvky. Celkem opomíjenou součástí dotace je ale i podpora instalace solárních panelů na ohřev teplé vody. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně nabízí. Bohužel, solární panely se nehodí pro každý dům. První a základní podmínkou je domovní předávací stanice nebo vlastní domovní kotelna. Jinak není možné solární ohřev k domu připojit. Druhá podmínka je vhodná stavební dispozice, konkrétně poměr počtu bytů a plochy střechy. Čím méně bytů nad sebou a větší plocha střechy, tím lépe. Věžové domy jsou prakticky vyloučeny, osmipodlažní domy jsou pod hranicí rentability, vyhovují nižší domy do šesti podlaží. Vhodné je taky mít v pořádku střechu, nejlépe novou. Demontáž solárního systému kvůli opravě střechy např. rok dva po instalaci by se nám hodně prodražila. Dům musí také vyhovět staticky, přitížení střechy není zanedbatelné. Ekonomicky je instalace panelů (bez podstatných zásahů do stávajícího topného systému domu) odhadována na cca tis. Kč na jeden byt. Životnost panelů se dnes uvádí kolem 25 let, systém dokáže nahradit zhruba polovinu roční spotřeby tepla na ohřev vody. Při splnění podmínky ročního energetického zisku alespoň kwh (tj. 3,6 GJ) na bytovou jednotku, lze získat dotaci. Dotace je do výše 50% nákladů, nejvýše však Kč na byt. Z výše uvedeného je jasné, že ne každý dům může uvažovat o instalaci solárních panelů. V každém případě, než se vůbec začne vážně uvažovat o solárním systému ohřevu vody, je nutné provést základní studii proveditelnosti. Její cena se pohybuje kolem Kč. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD 3

4 Jakým způsobem se dozvím, že na domě proběhne členská schůze samosprávy? Výbor samosprávy vyhotoví pozvánku a vyvěsí ji v domě nejméně 8 dnů před konáním členské schůze. Pokud má dům více vchodů vyvěsí ji ve všech vchodech. Dle Stanov OSBD Česká Lípa musí výbor samosprávy nebo pověřený předseda (tj. předseda s pravomocemi výboru samosprávy) svolat členskou schůzi nejméně jednou ročně a informovat členy o hospodaření (všech nákladech a výnosech) jejich domu. Co všechno musí obsahovat pozvánka na členskou schůzi? Na pozvánce musí být uveden datum, místo a čas konání členské schůze. Dále musí pozvánka obsahovat program jednání v bodech, podpis předsedy výboru a razítko samosprávy. Může se členské schůze účastnit podnájemník nebo spolubydlící osoba člena družstva (např. syn, dcera, přítel, babička apod.)? Členská schůze je určena členům družstva. Podnájemník nebo spolubydlící osoba se může účastnit členské schůze v případě zastupování člena družstva na základě plné moci, kterou je nutno připojit k presenční listině. Každý předseda výboru samosprávy je správou družstva aktuálně informován o stavu členů družstva na příslušném domě. Jsem vlastník bytu a člen družstva, mám chodit na členskou schůzi? Ano, jste členem samosprávy. Na členské OTÁZKY A ODPOVĚDI schůzi jednáte pouze jako člen družstva a to, že jste vlastník zde nehraje žádnou roli. Svá vlastnická práva uplatňujete na shromáždění vlastníků jednotek, které je konáno nejméně jednou ročně a je svoláno správcem vašeho domu. Členské schůze samosprávy nemají právo se účastnit pouze vlastníci nečlenové družstva. V uvedeném čase zahájení členské schůze se nás nesešla nadpoloviční většina členů samosprávy, může schůze proběhnout? Tato situace je velmi častým jevem z důvodu nezájmu členů o dění v domě. Stanovy OSBD Česká Lípa proto obsahují ustanovení, že po 15 minutách čekání proběhne náhradní členská schůze, která ovšem musí jednat a rozhodovat jen o bodech uvedených na pozvánce. K přijetí usnesení je potřeba 2/3 souhlas přítomných (nikoliv nadpoloviční jako u řádné členské schůze). Jak má být napsáno usnesení z členské schůze? Usnesení členské schůze musí být formulováno jasně a krátce, že členská schůze schvaluje aby... a u každého usnesení by mělo být uvedeno hlasování (pro, proti, zdržel se). Velmi často bývá usnesení zašifrováno do bodů jednání bez uvedení počtu hlasování. Vzorový zápis z členské schůze je možno požadovat na správě družstva, nebo je možno si jej vytisknout na internetových stánkách Vstupní heslo obdrží každý člen družstva na bytovém oddělení na požádání. Nově bude na těchto stránkách uveřejněno několik příkladů použitelných pro formulaci usnesení členské schůze. Jak probíhá hlasování na členské schůzi a kdo může hlasovat? Svou vůli by měl každý člen družstva vyjádřit zvednutím ruky na dotaz řídícího schůze, kdo je pro, proti, zdržel se. Často se lidé ostýchají vyjádřit se tímto způsobem a následně dochází k dohadům, zda byla akce schválena, či ne. Pokud mají manželé společné členství a jsou oba přítomni na schůzi, hlasuje jen jeden. Kde se mohu seznámit se zápisem z členské schůze našeho domu? Každý člen družstva má právo nahlédnout do zápisů z členských schůzí příslušné samosprávy na správě družstva. Zde jsou zakládány dle jednotlivých domů. Dostupné jsou také na internetových stránkách www. osbd.cz. Případně na nástěnce v domě, pokud je instalována. Kdo může svolat členskou schůzi, když výbor samosprávy pracuje špatně a nebo nepracuje vůbec? Dle Stanov OSBD Česká Lípa musí výbor samosprávy svolat členskou schůzi na žádost jedné třetiny všech členů samosprávy nebo delegáta shromáždění delegátů z příslušného volebního obvodu, do kterého samospráva spadá nebo představenstva. Pokud výbor do jednoho měsíce od výzvy schůzi nesvolá, je oprávněno jí svolat představenstvo. Připravila: Jindřiška Půlpánová 4

5 TECHNICKÉ INFORMACE Posouzení stavu elektroinstalace společných prostor bytových domů vzhledem k podstatnému nárůstu elektrických spotřebičů v domácnostech Úvodem je potřebné uvést několik statistických údajů. Výstavba bytových domů ve správě OSBD Česká Lípa započala již v roce Do roku 1971 bylo postaveno 55 domů a v roce 1981 již 154 domů. Výstavba v letech 1982 až 1992 činila 140 domů, tedy celkem 294 bytových domů převážně panelových. A právě v panelových domech se setkáváme se stejným způsobem provedení společných elektroinstalačních rozvodů. Jedná se o rozvaděče v jednotlivých podlažích od suterénu po poslední nadzemní podlaží s jedním hlavním stoupacím vedením. Rozvaděče jsou umístěny na podlaží proti výtahu nebo v prostoru za výtahovou šachtou. Součástí rozvaděče jsou jističe a elektroměry pro jednotlivé byty. Norma pro vnitřní elektrické rozvody ČSN s účinností od popisuje jakým způsobem musí být provedena el. instalace v bytových domech. Podle uvedené normy byl klasifikován příkon jednoho bytu na 5,5 kw. Průřez hlavního domovního vedení pak 50 mm 2 z hliníku. Jistič v rozvodu před elektroměrem pro jednotlivý byt 25A. V roce 1994 vychází změna uvedené normy, která již zohledňuje podstatný nárůst el. spotřebičů v domácnostech. To znamená, že maximální soudobý příkon jednoho bytu byl uvažován na 11 kw. Průřez hlavního domovního vedení byl zvýšen na 95 mm 2 provedení z mědi (Cu). Jen připomínám, že výstavba domů byla skončena v roce A protože vybavenost bytů elektrospotřebiči se rok od roku zvyšuje, stoupá i zatížení el. rozvodů provedených podle normy z roku Z toho vyplývá, že je velmi potřebné se tímto problémem zabývat. Naše samospráva požádala o posouzení stavu elektrické instalace společných prostor, bytů a HDV (hlavní domovní vedení) z hlediska zatížení. Posouzení a měření provedla odborná firma. Výsledky šetření, naměřené parametry a další doporučení dále uvádíme. Porovnání s ostatními domy stejného typu je již jednoduché. Současný stav : Dům má 24 bytů a standardní společné prostory. Přívody do bytů z rozvaděče na chodbě provedeny v mědi, průřez vodičů 6 mm 2. Do každého bytu zavedena jen jedna fáze. Jističe pro byty před elektroměrem I = 25 A. HDV je proveden hliníkovým vodičem, průřez 50 mm 2. Měření bylo provedeno po zapnutí vzorku spotřebičů v jednom bytě. Byly zapnuty tyto spotřebiče : Pračka bez ohřevu Elektr. trouba Mikrovlnná trouba bez grilu Svítidlo se žárovkou 60 W Rádio Lednice Hodnota proudu byla 16,5 A, naměřena v přívodní fázi. Připočítáme-li spotřebu dalších spotřebičů, které mohou být ještě současně zapnuty jako rychlovarná konvice (8,4 A), topení v pračce (5 A), myčka nádobí (8,5 A), atd. dostaneme v součtu 38,5 A. Při zapnutí všech (nebo části) těchto spotřebičů musí zákonitě dojít k výpadku jističe před elektroměrem, pokud je jistič funkční. Poznámka: staré jističe již nesplňují potřebné technické parametry. Pro další srovnání uvádím ještě příkony některých, také používaných spotřebičů : Sklokeramická deska 21,5 A Osvětlení celkové až 4,5 A Sestava PC cca 4,5 A Elektronika ostatní cca 4,5 A Uvážíme-li teoretickou možnost zapojení všech spotřebičů přiblížíme se k hodnotě až 70 A. Pro zatížení HDV je pak nutné násobit průměrné zatížení jednoho bytu počtem bytů v domě. Jistě padne námitka, že uživatel nezapíná všechny spotřebiče najednou a některé byty jsou v určitou dobu zatíženy jen spotřebou lednice, když je majitel v práci. To je pravda, ale jaké zatížení bude např. v sobotu, neděli a o vánočních svátcích i jiných příležitostech? Jak již bylo uvedeno, hlavním důvodem tohoto šetření bylo zjistit zatížení HDV - hlavního domovního vedení. Ze šetření vyplývá: stav el. instalace neodpovídá současnému zatížení bytů el. spotřebiči, morální i fyzické stáří jednotlivých prvků el. instalace je za hranicí jejich životnosti, nainstalovaný dvouvodičový rozvod je zastaralý a je nebezpečnější než současné tří nebo pěti vodičové, HDV neodpovídá svým průřezem vodičů a volbou materiálu proudovému zatížení, které je nutné pro přenos požadovaného výkonu, přívody do bytů odpovídají svým průřezem požadovanému proudovému zatížení, avšak nemají potřebný počet vodičů, absence požárních ucpávek umožňuje šíření případného požáru po vedení mezi jednotlivými podlažími. Důležité je problémům předcházet. Proto byla provedena studie a posouzení stavu el. instalace. Přetížení HDV budeme řešit jako samospráva. El.instalace v jednotlivých bytech panelových domů je již záležitostí jinou, a to hlavně z hlediska investic. Ostatní bytové domy vesnické výstavby mají zcela odlišné elektroinstalace.více o tom v příštím čísle Zpravodaje. Jaroslav Tichna předseda výboru sam

6 TECHNICKÉ INFORMACE Revize, opravy a provoz plynových zařízení Revize plynového zařízení jsou prováděny podle zákona č. 174/1968 Sb. o vyhrazených technických zařízeních a podle vyhlášky ČUBP č. 85/1978 Sb. Revize v musí být prováděny 1x za tři roky dle ČSN Práce, opravy, přestavby rozvodů plynu v bytě a připojování spotřebičů plynu může provádět pouze oprávněná organizace, která má oprávnění dle vyhl. ČUBP č.21/1979 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních. Revize v bytech se provádějí od hlavního uzávěru plynu až po spotřebiče plynu včetně. Na základě výsledku revize plynového zařízení je vyhotovena revizní zpráva, ve které jsou uvedeny závady a nedostatky a je určen termín jejich odstranění. Odstranění těchto závad na našem družstvu zajišťuje pověřený technik. Kopii této zprávy obdrží předseda příslušné samosprávy. Z platné legislativy jasně vyplývá, že uživatelé bytů nemají na základě výše uvedených skutečností provádět opravy, předělávat plynové rozvody a připojovat a odpojovat spotřebiče v bytech. Dále je třeba upozornit uživatele bytů, kteří se chystají k jejich přestavbě, že také veškeré práce související s přestavbou plynovodu a posunu spotřebičů v bytě musí provádět oprávněná organizace. V případě prodloužení bytového rozvodu plynu o více jak 3 m nebo montáže nového kotle ET, musí provádějící organizace dodat výchozí revizi plynového zařízení. Revize plynového zařízení v bytech a domech OSBD Česká Lípa provádí revizní technik p. Josef Jenčovský, viz foto. Je vybaven průkazem OSBD Česká Lípa s razítkem a podpisem ředitele organizace a na požádání musí pro kontrolu pravosti průkazu družstva předložit občanský průkaz. Revize je vždy minimálně dva dny předem oznámena dopisem předsedovi samosprávy a její datum a čas je vyvěšen na vchodových dveřích, nástěnce nebo dveřích výtahu a je označena kulatým razítkem s podpisem revizního technika (RT). Pokud nebyl uživatel zastižen v termínu revize, zanechává revizní technik na dveřích bytu nebo ve schránce lístek o náhradním termínu revize s podpisem a tel. číslem RT. Na závěr je nutno upozornit uživatele družstevních bytů, že se vyskytnul případ nepravého revizního technika, který se prokazoval falešným průkazem OSBD Česká Lípa. V případě, že Vás bude kontaktovat osoba vydávající se za RT našeho družstva a vy budete mít podezření, že se jedná o falešného revizního technika, oznamte tuto skutečnost na městskou policii Česká Lípa nebo policii ČR. Josef Jenčovský RT plyn. zařízení OSBD 6

7 EKONOMIKA Vliv vyúčtování zálohových plateb na dluhy na nájemném Každoročně v červnu, při odesílání přeplatků z vyúčtování zálohových plateb (VZP) dojde i v některých případech k jejich zadržení na dluhy a penále. V letošním roce dluhy v květnu atakovaly po mnoha letech velmi vysokou hranici, a to částku 6,25 mil. Kč. Z VZP za rok 2008 bylo na dluhy zadrženo tis. Kč. Především díky tomu dluhy poklesly na konci června k částce 5,26 mil. Kč. V porovnání s minulými roky je pokles dluhů a tedy efekt ekvivalentní celkové výši přeplatků z vyúčtování nižší. Absolutní výše dluhů oproti předchozím letům stoupá. Pro porovnání v roce 2008 dluhy v červnu poklesly k hranici 3,7 mil. Kč. v roce 2005 dokonce k částce 3,3 mil. Kč. Za posledních 5 let dluhy po vyúčtování klesly vždy pod hranici 4 mil. Kč a do konce roku se pak pomalu blížily k hranici 5 mil. Kč. Současný stav je bezesporu výsledkem ekonomické krize a lze očekávat, že vývoj bude korelovat s tím, jak bude krize postupovat. Při zadržení přeplatků z VZP se část z nich použije i na úhradu penále z dlužného nájmu. V letošním roce se tak použilo 324 tis. Kč na penále. Je to vý- razně méně oproti loňskému roku, kdy výše uhrazeného penále z přeplatků VZP činila 556 tis. Kč. Menší vybrané penále bude v konečném důsledku mít i vliv na celkovou výši hospodářského výsledku družstva. O průběžném výsledku hospodaření se jistě dočtete již v příštím čísle. Už teď ale víme, že právě na výběru penále a výši získaných úroků v bance, se nemalou měrou podepíše, všemi pády skloňovaná, ekonomická krize. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Porovnání ceny tepla mezi jednotlivými dodavateli v okrese Česká Lípa v Kč za 1 GJ předběžná cena od NOVÝ BOR TEPLO Nový Bor 358,15 Kč 450,00 Kč 476,72 Kč 583,63 Kč 619,00 Kč ČESKÁ LÍPA Českolipská teplárenská a.s. výměník domovní předávací stanice 436,79 Kč 446,10 Kč 501,40 Kč 508,30 Kč 497,12 Kč 508,11 Kč 596,32 Kč 607,98 Kč 587,95 Kč 593,07 Kč STRÁŽ POD RALSKEM Energetické centrum Stráž a.s. 428,13 Kč 511,19 Kč 506,11 Kč 572,04 Kč 571,41 Kč MIMOŇ Energie Holding a.s. Praha 381,23 Kč 388,86 Kč 425,34 Kč 469,90 Kč 503,58 Kč ZÁKUPY RK Kouba Česká Lípa 354,54 Kč 409,50 Kč 406,72 Kč 538,13 Kč 626,72 Kč DUBÁ Českolipská teplárenská a.s. 322,00 Kč 398,80 Kč 515,97 Kč 582,38 Kč 616,29 Kč CVIKOV Služby města Cvikova s.r.o. Cvikov kotelna K2 kotelna K9 427,48 Kč 414,51 Kč 538,51 Kč 517,34 Kč 541,16 Kč 499,70 Kč 652,24 Kč 619,91 Kč 716,21 Kč 667,90 Kč JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Jablonec nad Nisou 449,59 Kč 510,22 Kč 574,35 Kč 677,65 Kč 686,70 Kč DOKSY od Lenoxa a.s. Liberec 482,13 Kč 579,84 Kč 647,78 Kč 830,20 Kč 874,36 Kč KAMENICKÝ ŠENOV PRECIOSA - LUSTRY, a.s. Kamenický Šenov 371,84 Kč 419,38 Kč 398,30 Kč 476,30 Kč 514,80 Kč Po vyúčtování roku 2008 vám předkládám přehlednou tabulku skutečných cen tepla v letech a aktuální ceny k Na příznivý vývoj ceny plynu v posledních měsících zareagovala pouze Českolipská teplárenská, a.s. snížením ceny o 50 Kč/GJ oproti ceně platné od Jana Kubátová energetička OSBD 7

8 8 Saurierpark Kleinwelka Asi hodinu a půl jízdy autem z České Lípy leží Jurský park, kde může rodina s dětmi strávit velmi příjemný den ve společnosti betonových i umělohmotných dinosaurů. Z České Lípy pojedeme přes hraniční přechod v Rumburku a dále necelých padesát kilometrů po německém území ve směru na Löbau a Bautzen. Vše je dobře značeno a prakticky nemůžeme zabloudit. Přímo u parku je neplacené parkoviště, které má prostor určený i pro autobusy, případně krytá stání pro motocykly a kola. Samotného dospělého přijde vstupné na 9 euro, děti na 5 euro, pro rodiny s dětmi je určeno rodinné vstupné ve výši 22,50 euro (stav v červenci 2009). Skupiny mohou využít různé slevy. Snad nás nadchne, že přes statičnost betonových dinosaurů se dá pobyt strávit velmi aktivně a poučně. První ještěři na nás čekají hned padesát metrů od vchodu. Všichni mají německé i anglické popisy, občas se najde i čeština. Postupně dojdeme k malému krytému kinu, ve kterém běží smyčka o životě veleještěrů, hned u něj je druhohorní moře, v němž si můžeme s dětmi povyprávět o konvergenci ("Ne, to nejsou delfíni, říkám ti to už potřetí, to jsou ještěři!") U stádečka ostrorepů můžeme potomstvu vyprávět, že tito členovci ještě stále žijí a jsou to vlastně nejbližší žijící příbuzní trilobitů. Málokdo zde odolá vlézt si do houpačky napodobující let Pterodaktyla. Moc povedená je pasáž zobrazující život v bažinách, od níž přejdeme k obrovité nerezové trubce. Použít ji je jako projet se jícnem dalšího z plazů. A jsme u Planetenspielplatzu. Hřiště s řadou prolézaček skluzavek i kolotočů je doplněno o další hračky elektronické. Dospělí mohou zatím posedět na kafíčku. Vypijí ho jistě dříve, než děti vše vyzkoušejí. Při další cestě narazíme na pískoviště, které ale také není jen tak obyčejné. Skrývají se v něm v různých vrstvách "zkameněliny", které můžeme "objevit". Tu a tam je v TIP NA VÝLET VÍTE, ŽE... písku i "pravý" dinosauří zub, který si lze odnést jako neobvyklý suvenýr. V bedně u stolků jsou formičky a hlína, a tak si můžeme i nějakou tu zkamenělinu sami vytvořit. K další cestě můžeme využít malý provazový adrenalin park, na jehož konci se ocitneme u jezírka s patnáctimetrovým brachiosaurem a dalšími potvůrkami, které měří v kohoutku i přes deset metrů. Stegosauři, velociraptoři se skrývají v okolních lesích. V zahradě nad jezerem jsou zase nádherná dioramata popisující život australopitéků či lovců mamutů. Zpět na parkoviště se jde buď zvenčí podél plotu anebo si vše můžeme ještě zopakovat. To stále není vše. Máme-li ještě dost eur, tak můžeme navštívit i park miniatur či přírodní bludiště. Vstupenka do obojího stojí pro děti 4 eura. Vše je do sto metrů od parkoviště. Ale aspoň miniatury mi přišly jako slabý odvárek saurierparku. Poučné, nápadité, zábavné, odvaz ve všech směrech. Nelze psát jinak než v superlativech. Jak jsem již naznačil, nedaleko leží německé městečko Bautzen, které si zaslouží aspoň malou zastávku. Navštivme aspoň starý lužickosrbský hřbitov, Bohatou ulici s řadou krámků či Karáskovu restauraci (ano, nejslavnějším Slovanem je zde loupežník). Z Mostu Míru je také nádherný pohled na Sprévu a luxusní byty vybudované v hradbách. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavýchinformací. Diplodocus ZAJÍMAVOSTI Z OSBD v roce 2008 OSBD Česká Lípa v roce 2008 mělo ve správě celkem bytů v 344 domech a je největší bytové družstvo v Libereckém kraji bytový fond OSBD Česká Lípa je rozmístěn v 31 obcích a městech, kde téměř dvě třetiny bytů připadá na samotné okresní město na opravy domů byly v našem družstvu čerpány prostředky ve výši 192 mil. Kč. Nejvíce prostředků bylo vydáno na výměny oken, a to na 58 domech (103,6 mil. Kč) a na komplexní zateplení celých plášťů u 15 domů (64 mil. Kč) z celkového objemu vynaložených prostředků na opravy domů bylo realizováno 36,8 mil. Kč z vnitrodužstevních půjček, 48,8 mil. Kč bylo hrazeno z bankovních úvěrů a 106,1 mil. Kč bylo čerpáno z dlouhodobých záloh na opravy a investice (DZOI) jednotlivých domů OSBD Česká Lípa získalo dotace k 10 panelovým domům ve výši 9,7 mil. Kč. Jedná se o státní programy podpory na opravy panelových domů s názvem PANEL. Program dotuje úroky z úvěru ke konci roku mělo na našem družstvu vyměněna okna 251 domů, což představuje 80% všech družstevních domů začaly práce podle harmonogramu na druhé etapě modernizace 281 výtahů. V tomto roce bylo modernizováno 138 výtahů. Zbývající výtahy budou postupně podle plánu dokončeny do roku Celkový náklad druhé etapy bude 82 mil. Kč, t.j. průměr 293 tis. Kč na výtah. Růžena Králová Bautzen (DE) Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více