ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Ing. Josef Pevný Krškova 783/ Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 489-78/2012. Ing. Josef Pevný Krškova 783/15 152 00 Praha 5"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 o ceně bytové jednotky číslo 5070/13 zapsané na listu vlastnictví číslo 5511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov I a obec Chomutov, včetně podílu ve výši 782/35142 na společných částech budov č.p. 5069, č.p.5070, č.p.5071 a na pozemcích p.č. 6126/10, p.č.6126/11,p.č.6126/12 ( budovy a pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4828 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov I a obec Chomutov ), včetně jejich příslušenství a včetně práv a závad s nemovitostmi spojenými. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Karlovy Vary, Mgr. Luděk Němec Cihelní Karlovy Vary Exekuční řízení prodej nemovitého majetku Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Josef Pevný Krškova 783/ Praha 5 Znalecký posudek obsahuje 15 stran včetně titulního listu a 3 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Praze

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení Č.j. 55 EX 1818/10-52 ze dne vypracovat tržní ocenění nemovitosti, a to o ceně bytové jednotky číslo 5070/13 zapsané na listu vlastnictví číslo 5511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov I a obec Chomutov, včetně podílu ve výši 782/35142 na společných částech budov č.p. 5069, č.p.5070, č.p.5071 a na pozemcích p.č. 6126/10, p.č.6126/11,p.č.6126/12 ( budovy a pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4828 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov I a obec Chomutov ), včetně jejich příslušenství a včetně práv a závad s nemovitostmi spojenými. Při ocenění posuzovaných nemovitostí a práv a závad s nimi spojenými budou zvažovány všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, takovými okolnostmi je především místo, kde se nemovitosti nachází, stavebně technický stav jednotlivých staveb, obchodovatelnost a zpeněžitelnost posuzovaných nemovitostí úkolem znalce je ve smyslu ustanovení 336 odst. 1 o.s.ř. stanovit podklad pro stanovení východiska pro určení nejnižšího podání tak, aby posuzované nemovitosti byly v nedobrovolné dražbě reálně prodány a ne cenu za kterou mají být prodány 2. Základní informace Název předmětu ocenění: bytová jednotka č. 5070/13 Adresa předmětu ocenění: písečná Chomutov Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Chomutov Katastrální území: Chomutov I Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. g) : 500,- Kč/m 2 3. Prohlídka Prohlídka byla provedena dne za přítomnosti uživatelky bytu Soni Tatárové. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1 ) Výpis z katastru nemovitostí ze dne vyhotovený ČÚZK - LV č pro obec Chomutov, kat. území Chomutov I. 2 ) Kopie katastrální mapy pro katastrální území Chomutov I a obec Chomutov obsahující posuzované pozemky parcelní číslo p.č. 6126/10, p.č.6126/11,p.č.6126/12. 3) Údaje zjištěné při místním šetření dne na místě samém. 4 ) Údaje poskytnuté správcem domu ( předsedou SVJ ). 5 ) Údaje zjištěné z evidenčních údajů o posuzovaných nemovitostech u ČUZK. 2

3 6 ) Údaje o srovnatelných cenách nemovitostí uveřejněné v nabídkách jednotlivých realitních kanceláří v obci Chomutov a inzerci uváděné na realitním serveru Sreality.cz, Reality.cz, Hyperreality.cz, Net.reality.cz, a Hledamreality.cz. 5. Vlastnické a evidenční údaje 1 ) Dle výpisu z katastru nemovitostí číslo 5511 pro obec Chomutov, katastrální území Chomutov I, obsahující identifikační údaje o bytové jednotce číslo 5070/13, včetně podílu ve výši 782/35142 na společných částech budov č.p. 5069, č.p.5070, č.p.5071 a na pozemcích p.č. 6126/10, p.č.6126/11,p.č.6126/12, je jako výhradní vlastník posuzované nemovitosti uvedena: Plőtz Eva, Písečná 5070, Chomutov, Chomutov 4 2 ) Na výpisu z katastru nemovitostí č vyhotoveném u ČÚZK, obec Chomutov, katastrální území Chomutov I, je v oddíle C pro omezení vlastnických práv je uvedeno: - 1 x nařízení exekuce - 1 x exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - 1x zástavní právo exekutorské - tyto okolnosti budou promítnuty do tržní ceny pro exekuční řízení, neboť zástavní práva a exekuční tituly váznoucí na posuzované nemovitosti jsou vymazány až po dokončení rozvrhového řízení; posuzovanou nemovitostí nelze vzhledem k váznoucím zástavám a exekučním titulům v době dražby ručit bankovnímu domu při financování nemovitosti. 3 ) Práva a závady s nemovitostmi spojenými Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále ( 69 e.ř. ve spojení s 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.) - takovéto závady byly nebyly zjištěny, ani nebyly povinnou nebo zadavatelem posudku sděleny. Práva - nebyla zjištěna, ani nebyla povinnou nebo zadavatelem posudku sdělena. 3

4 6. Dokumentace a skutečnost Pro výčet výměr podlahové plochy bytové jednotky č. 5070/13 byla požita část prohlášení vlastníka budovy č.p. 5069, č.p.5070, č.p.5071, ul. Písečná, obec Chomutov, katastrální území Chomutov I. 7. Celkový popis nemovitosti Posuzovaná b.j. číslo 5070/13 o dispoziční velikosti 3+1 ( 78,2m2 ) se nachází ve 6.NP objektu č.p.570 ul. Písečná, který je součástí standardní sídlištní zástavby obce Chomutov, sídliště Písečná. Do objektu jsou zavedeny veškeré inženýrské sítě v rozsahu voda,elektřina,kanalizace,plyn. Vnitřní společné prostory objektu jsou převážně v původním stavu, fasáda je zateplená a je provedena výměna oken v bytech za plastová, výtah je původní. Okolní území je stavebně dokončeno a standardní občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti od objektu nebo v dostupnosti HD. Byt je s původním bytovým jádrem, koupelna je vybavena vanou a umývadlem, WC je samostatné. Okna jsou plastová, kuch. linka je vybavena plynovým sporákem, ÚT je s původními tělesy osazenými termohlavicemi. Pro uvedení na současný standard bydlení je nutná rekonstrukce bytového jádra s koupelnou a WC,kuchyně a výměna interiérových dveří. 4

5 8. Stanovení způsobů ocenění Pro stanovení ceny obvyklé ( tržní ) dle zákona č. 151/1997 Sb. 2 odst. (1) o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. ( Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. ) byly zvoleny níže uvedené pomocné způsoby ocenění : a ) porovnávacím způsob dle současně platného oceňovacího předpisu - Vlhl. č. 387/2011 Sb.. ( oceňovací vyhlášky ) tento pomocný působ ocenění byl zvolen z důvodu, že předpis je od novelizován a snaží se svou metodikou co nejvíce přiblížit ceně obvyklé - vychází z jednotkové ceny typového bytu v dané lokalitě následně přepočítané na skutečnou výměrou posuzovaného bytu a upravené příslušnými koeficienty majícími vliv na cenu bytu tj. indexy zohledňující místní trh s nemovitostmi, indexy zohledňující polohu nemovitosti a indexy zohledňující konstrukce a vybavení nemovitosti ( indexy cenově upravují v jednotlivých znacích odlišnost posuzovanou nemovitost vzhledem k základní ceně standardní nemovitosti v dané lokalitě ). b ) metoda přímého porovnání tento způsob ocenění byl zvolen z důvodu: - jedná se o nejpoužívanější způsob stanovení ceny obvyklé nemovitosti dle současných standardních způsobů oceňování nemovitostí v případě, že lze k posuzovanému subjektu najít nemovitosti se stejného segmentu trhu, jež byly v posledním obdobím zobchodovány ( popřípadě jsou v současné nabídce ), nejlépe přímo v lokalitě kde se nachází nemovitost posuzovaná a současně podobné co do účelu využití, velikosti a kvality, přitom je třeba je nutné počítat s tím, že rozšiřujícím se okruhem vzdálenosti srovnatelných nemovitostí se přesnost odhadu snižuje - vychází z cen skutečných bytových jednotek následně upravených na výměru posuzovaného bytu a upravenou příslušnými koeficienty majícími vliv na cenu bytu. Stanovení vah pro jednotlivé způsoby ocenění Posuzovaná nemovitost je na trhu s nemovitostmi trvale obchodována a je možné k posuzovanému subjektu najít nemovitosti se stejného segmentu trhu, jež jsou v současné době v nabídce - ocenění provedenému metodou přímého porovnání přisouzena váha 3 (jedná se o nejpoužívanější způsob stanovení ceny obvyklé nemovitosti dle současných standardních způsobů oceňování nemovitostí), ocenění porovnávacím způsobem dle současně platného oceňovacího předpisu je přisouzena váha 1. 5

6 B. Znalecký posudek B1 ) Administrativní cena Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Ocenění příslušenství jednotky - pozemky: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 85 % hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k jejich zřízení určených: Úprava cen: 85 % Úprava ceny - příloha č další položky: Možnost napojení na plynovod: 5 % Úprava cen: 5 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 85% + 5% * (100 % + 85%) 94,25 % Zdůvodnění použití přirážek a srážek: pozemky v obytné zóně bez výrazných rušivých vlivů Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,6800 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1390 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 500,- 1,00 2,1390 0, , ,70 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 6126/10 241, , ,70 nádvoří 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 6126/11 238, , ,60 nádvoří 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 6126/12 241, , ,70 nádvoří Stavební pozemky - celkem ,- = ,- Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem * 782 / Pozemky - zjištěná cena = ,07 Kč 6

7 Vlastní ocenění jednotky: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor 25 porovnávací metoda Poloha objektu: Chomutov Stáří stavby: 35 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 ( vzhledem k chybějícím údaji v Příloze č.19 Vyhlášky, je cena odvozena lineární interpolací z ceny za předešlé období a %výše meziročnímu nárůstu IPC bytu v sousedním okrese ) Podlahové plochy bytu: kuchyně: 12,10 m 2 pokoj: 16,00 m 2 pokoj 20,50 m 2 pokoj: 18,40 m 2 předsíň: 5,90 m 2 šatna 1,90 m 2 koupelna: 2,50 m 2 WC: 0,90 m 2 lodžie 3,70 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 81,9 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklep: 0,90 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 0,90 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 81,9 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 1,00 m 2 * 0,10 = 0,09 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 81,99 m 2 7

8 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00 2. Společné části domu - Žádné z dále uvedených I -0,01 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě NP s výtahem III 0,05 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní II 0,00 světové strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní III 0,00 provedení - původní umakartové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - III 0,00 Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt ve špatném stavu IV 0,65 (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) - pro uvedení na současný standard bydlení je nutná konstrukce bytového jádra a kuchyně Koeficient pro stáří 35 let: 0,80 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 10 * 0,80 = 0,541 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - v souvisle zastavěném území III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro III 0,00 bydlení 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré II 0,00 dopravní spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - konfliktní skupiny v okolních bytech nebo I -0,20 sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí - objekt v sídlišti města Chomutova s lokálním výskytem konfliktních skupin obyvatel 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,800 i = 1 8

9 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka I -0,10 je výrazně nižší než nabídka - panelový byt převážně v původním stavu zatížen exekučními tituly 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - bytová jednotka zatížena exekučními tituly - v době pořízení nelze ručit zástavou u standardní hypotéky I -0,01 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,890 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,541 * 0,800 * 0,890 = 0,385 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = ,- Kč/m 2 * 0,385 = 4 258,10- Kč/m 2 CP = CU * PP = 4 258,10- Kč/m 2 * 81,99 m 2 = ,62 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,62 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku: Zjištěná cena spoluvlastnického podílu ve výši 782/35142 na pozemku = ,07 Kč Bytová jednotka č.5135/5 - zjištěná cena = ,69 Kč Zaokrohlení dle 46 = ,-Kč 9

10 B2 ) Metoda přímého porovnání 1 ) Rozhodné skutečnosti a ) vybrané srovnatelné nemovitosti Prodej, byt 2+1, 62 m², Cena: Kč, RK RE/MAX,Adresa: Jirkovská, Chomutov,Datum aktualizace: ,ID zakázky: 032-N02857,Budova: Panelová,Stav objektu: Dobrý,Vlastnictví: Osobní,Umístění objektu: Sídliště,Podlaží počet: 8,Podlaží umístění: 8.podlaží,Plocha užitná: 62 m 2,Popis: Nabídka bytu o velikosti 2+1, v osob. vlastnictví, v 7.p. panel. domu, který prošel kompletní rekonstrukcí. Byt je v původním, udržovaném stavu. V okolí veškerá obč. vybavenost (škola, školka, MHD, přes silnici nákupní centrum s Kauflandem). Prodej, byt 2+1, 60 m²,cena: Kč,KR CENTURY 21, ID zakázky: ,Adresa: Dřínovská, Chomutov,Datum aktualizace: ,Budova: Panelová,Stav objektu: Velmi dobrý,vlastnictví: Osobní,Podlaží počet: 12,Podlaží umístění: 6.podlaží,Plocha užitná: 60 m 2,Plocha podlahová: 60 m 2,Zařízeno: Ano,Popis:Nabízíme exklusivně byt 2+1 v Chomutově, Dřínovská ulice. Byt je ihned volný k nastěhování. Byt je v původním stavu. Prodej, byt 2+1, 60 m²,cena: Kč, včetně provize, RK Finosa Reality,,ID zakázky: Adresa: Skalková, Chomutov,Datum aktualizace: ,Budova: Panelová,Stav objektu: Dobrý,Vlastnictví: Osobní,Podlaží umístění: 4.podlaží,Plocha užitná: 60 m 2,Plocha podlahová: 60 m 2,Lodžie: Ano,Sklep: Ano,Voda: Dálkový vodovod,topení: Ústřední dálkové,plyn: Plynovod,Elektřina: 230V,Popis: Na prodej OV byt 2+1L v Chomutově. Byt ve standardním stavu - bez úprav. Dům kompletně renovován - zateplen, plastová okna. Ihned k dispozici. V okolí domu zeleň, zastávka MHD. Parkování před domem. Solidní a klidná lokalita. 10

11 Pro stanovení tržní ceny byla provedena analýza vybraných srovnatelných nemovitostí, tzn. bytových jednotek v bytových domech, umístěných v obci Chomutov. Údaje byly čerpány z nabídkových cen jednotlivých realitních kanceláří v Chomutově a na realitních serverech. Analýza nabídek a prodejů byla provedena porovnáním jednotlivých parametrů u srovnatelných nemovitostí k datu ocenění, současně jsou zohledněny: - tržní podmínky - v případě, že se jedná o nabídkové ceny, kdy cena obsahuje provizi realitní kanceláře ve výši 3-5 % a současně se zpravidla jedná o cenu nabídkovou, kdy cena kupní je sjednána o cca 5-10% nižší, vydražitel je plátcem daně z převodu nemovitostí ve výši 3% z vydražené ceny. - vliv velikosti srovnávané nemovitosti - technický stav a vybavenost srovnávané nemovitosti - poloha srovnávané nemovitosti ( lokalita,podlažnost) - vlastnická práva (obsazenost bytu,součinnost vlastníka při exekuci, zatíženost ex. tituly) vyhodnocení srovnatelných nemovitostí lokalita Chomutov,Jirkovská Chomutov,Dřínovská Chomutov,Skalková cena Kč vliv velikosti bytu tech.stav, vybavenost poloha vlast. práva (obsazenost, součinnost vlastníka, ex.tituly) tržní podmínky(1- prodej,0,9- RK nabídka, 0,03 daň,) srov. cena , ,8 0, , ,8 0, , ,8 0, PRŮMĚR Kč b ) klady : - objekt obsahující posuzovanou b.j. je v lokalitě s dobrou dostupností s možností parkování c ) zápory: - bytový jednotka je zatížena exekučními tituly při jejím financování ji v době pořízení v dražbě nelze použít jako předmět ručení u bankovního domu - bytová jednotka je s původním umakartovým bytovým jádrem - vlastník nemovitosti neposkytuje součinnost při ex.řízení d ) Cena posuzované bytové jednotky stanovená dle porovnávacího způsobu cenového předpisu platného k činí celkem ,- Kč 2 ) vyhodnocení rozhodných skutečností váha přímé porovnání Kč 3 srovnatelná hodnota Kč 1 vážený průměr Kč 3 ) stanovení ceny obvyklé V návaznosti na výše uvedené rozhodné skutečnosti a jejich vyhodnocení stanovuji tržní cenu ( cenu obvyklou ) posuzovaných nemovitostí pro účely stanovení nejnižšího podání v dražbě na Kč. 11

12 C. Rekapitulace cen o ceně bytové jednotky číslo 5070/13 zapsané na listu vlastnictví číslo 5511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov I a obec Chomutov, včetně podílu ve výši 782/35142 na společných částech budov č.p. 5069, č.p.5070, č.p.5071 a na pozemcích p.č. 6126/10, p.č.6126/11,p.č.6126/12 ( budovy a pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4828 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov I a obec Chomutov ), včetně jejich příslušenství a včetně práv a závad s nemovitostmi spojenými. C1) Administrativní cena = ,- Kč C2 ) Cena tržní - cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004, č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 činí Kč slovy: Dvěstěčtyřicetšesttisíc. Kč C3 ) Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále ( 69 e.ř. ve spojení s 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.) - takovéto závady byly nebyly zjištěny, ani nebyly povinnou nebo zadavatelem posudku sděleny. C4 ) Práva - nebyla zjištěna, ani nebyla povinnou nebo zadavatelem posudku sdělena. V Praze Ing. Josef Pevný Krškova 783/ Praha 5 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pod č.j. Spr. 2438/2001 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 78/2012. E.Přílohy: 1 ) Výpis z katastru nemovitostí ze dne vyhotovený ČÚZK - LV č pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I. 2 ) Kopie katastrální mapy pro katastrální území Chomutov I a obec Chomutov obsahující posuzované pozemky p.č. 6126/10, p.č.6126/11,p.č.6126/12. 12

13 13

14 14

15 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 495-2/2013 o ceně bytové jednotky číslo 1103/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 11792 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625-51/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625-51/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 625-51/2014 O ceně bytové jednotky číslo 1234/12 zapsané na listu vlastnictví číslo 6740 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Kadaň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 603-29/2014 o ceně bytové jednotky číslo 741/14 zapsané na listu vlastnictví číslo 2630 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 929/7 v domě č.p. 929 na pozemku p.č. 1280/36 a pozemku p.č. 1280/41 s příslušenstvím, zapsaných na LV 2238 katastrální území Čakovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415 ZNALECKÝ POSUDEK č. 482-24/15 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1389/84 v bytovém domě s číslem popisným 1389, v ulici Modletická 3, postaveného na pozemku č.parc. 2785, včetně spoluvlastnického

Více