Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky"

Transkript

1 Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon: Praha 1 Fax: Odborný gestor výzkumné potřeby Odbor inovačního podnikání a investic Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hana na Františku /32 Telefon: Praha 1 Fax: Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Investiční prostředí České republiky 2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit: Investiční prostředí představuje klíčový faktor konkurenceschopnosti. Význam kvality investičního prostředí vzrostl zejména v souvislosti s obtížně odhadnutelným ekonomickým vývojem evropské i globální ekonomiky. Čím více je investiční prostředí charakteristické administrativními překážkami a nejistotou v investičním procesu, tím je méně atraktivní pro zahraniční i domácí investory. Cílem výzkumu v rámci projektu je připravit systematicky zpracovaný návrh vedoucí ke zlepšení investičního prostředí v České republice (s důrazem na problematiku investičních pobídek a umístěním investice v území) pro potřeby naplňování vize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 a implementaci do rozhodovacích procesů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Výzkum bude rozdělen do tří základních částí: Část A) Analýza současného stavu v České republice s důrazem na hlavní oblasti determinující kvalitu investičního prostředí (zejména investiční pobídky a procesy související s umístěním investic v území) v komparaci se zahraničím V rámci Části A) budou realizovány následující etapy: Etapa č. 1: Komparace situace v ČR a vybraných státech VEŘEJNÝ Verze: 2 STRANA 1 (CELKEM 6)

2 V rámci části A) bude realizováno zhodnocení významu investičních pobídek jako jednoho z klíčových faktorů kvality investičního prostředí a konkurenceschopnosti. Systém investičních pobídek ČR bude komparován s konkurenčními státy ČR z hlediska umístění zahraničních investic zahrnující státy EU a dále Norsko, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Albánie, Ukrajina, Rusko, Turecko a mimoevropské státy Čína, Jižní Korea, USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Argentina popř. dalšími. V rámci této části bude provedena také analýza využití zvláštních ekonomických zón jako specifického nástroje podpory investic a řešení problematiky regionalizace investiční podpory ve výše uvedených zemích. Dále bude komparován proces umístění investice v území v ČR a ve výše uvedených státech a to zejména s ohledem na jeho časovou a administrativní náročnost a instrumenty zvyšující či snižující nejistotu investorů (např. možnosti různých dodatečných odvolání a dovolání ve správním řízení). Etapa č. 2: Empirické šetření V rámci části A) bude dále realizováno empirické šetření zaměřující se na zhodnocení zkušeností domácích a zahraničních firem při realizaci investic v ČR. Šetření bude provedeno na dostatečném vzorku velkých společností, malých a střední podnikatelů. Šetření se zaměří na hlavní administrativní překážky realizace investic, zhodnocení investičního prostředí v ČR vč. vymezení faktorů investiční atraktivnosti (konkurenčních výhod ČR v komparaci se zahraničním) a optimální zacílení veřejné podpory investic. Část B) Zpracování návrhů vedoucích ke zlepšení investičního prostředí v České republice Etapa č. 3: Analýza klíčových právních předpisů a klíčových řídících dokumentů V návaznosti na výše uvedené aktivity bude realizována analýza právních předpisů a klíčových řídících dokumentů s cílem identifikovat vhodné oblasti pro opatření realizovaná za účelem zkvalitnění investičních prostředí České republiky. Analýza se zaměření zejména na řídící dokumenty legislativní i nelegislativní povahy související s investičními pobídkami a procesem umístění investice v území. Etapa č. 4: Příprava návrhů opatření realizovaných za účelem zkvalitnění investičního prostředí ČR V rámci etapy budou zpracovány konkrétní návrhy opatření, která by měla být realizována za účelem zkvalitnění investičního prostředí České republiky. Opatření by se měla zaměřit zejména na oblast investičních pobídek a procesů souvisejících s umístěním investice v území. Nedílnou součástí této etapy bude zhodnocení navržených opatření v kontextu potřeb zvýšení konkurenceschopnosti ČR a vyvážené rozvoje regionů. Část C) Implementace výsledků v systému veřejné správy ČR Etapa č. 5: Implementace výsledků Hlavní náplní Etapy č. 5 je podpora implementace návrhů opatření navržených v rámci Etapy č. 4 do praxe veřejné správy, zejména Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Etapa se zaměřuje na dosažení konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu definovaných RIV jako H-leg a H-neleg., popř. N-met. 3) Kategorie činnosti: Aplikovaný výzkum VEŘEJNÝ Verze: 2 STRANA 2 (CELKEM 6)

3 4) Vazba na hlavní cíl programu BETA: Cílem programu BETA je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které budou určeny pro výkon státní správy a povedou k vyšší inovativnosti, tj. ke zvýšení kvality, dovolující zvýšit udržitelnost a prosaditelnost, a též i ke zvýšení hospodárnosti této činnosti. Projekt přispěje ke zvýšení efektivnosti a účelnosti veřejné podpory v oblasti investic a tím přispěje ke zdokonalení současné praxe státní správy. Tím a prostřednictvím zdokonalení regulačních mechanismů v oblasti umístění investice v území přispěje k naplnění vize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA: Projekt přispěje k zefektivnění realizace průmyslové politiky a podpory podnikání realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a tím dojde ke zvýšení efektivity a zkvalitnění rozhodování v oblasti spadající do gesce MPO a přispěje na naplnění vize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až ) Cíl(e): Cílem výzkumu v rámci projektu je připravit systematicky zapracovaný návrh vedoucí ke zlepšení investičního prostředí v České republice (s důrazem na problematiku investičních pobídek a umístěním investice v území) pro potřeby naplňování vize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 a implementaci do rozhodovacích procesů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 7) Potřebnost: Zahraniční i domácí investoři se v České republice dlouhodobě potýkají s řadou překážek, které z různých důvodů brání ve flexibilní realizaci jejich investic. To často vede k rozhodnutí těchto investorů realizovat své investice v zahraničí nebo (v případě realizace investice v ČR) snižuje konkurenční výhodu plynoucí z rychlé reakce na potřeby trhu. Vzniká tak rigidnost investičního prostředí, která znatelným způsobem snižuje konkurenceschopnost České republiky a reálným způsobem tak brání naplnění vize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020, kterou je Vysoká a dlouhodobě udržitelná životní úroveň občanů České republiky založená na pevných základech konkurenceschopnosti a zejména části 8.33 Zlepšování podnikatelského prostředí, kde se uvádí Přívětivé prostředí pro podnikání a obchod je dlouhodobou prioritou ČR. Výsledky budou implementovány do konkrétních prováděcích dokumentů vztahující se k realizaci investiční podpory. 8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy: Část A) Analýza současného stavu v České republice s důrazem na hlavní oblasti determinující kvalitu investičního prostředí (zejména investiční pobídky a procesy související s umístěním investic v území) v komparaci se zahraničím VEŘEJNÝ Verze: 2 STRANA 3 (CELKEM 6)

4 Etapa č. 1: Komparace situace v ČR a vybraných státech Přehledná studie v rozsahu 150 až 250 stran obsahující: a) zhodnocení významu investičních pobídek jako faktoru kvality investičního prostředí a konkurenceschopnosti, b) charakteristiku investičních pobídek států EU, Norska, Švýcarska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Makedonie, Černé Hory, Albánie, Ukrajiny, Ruska, Turecka, Číny, Jižní Koreje, USA, Kanady, Mexika, Brazílie, Argentiny popř. dalších států vč. řešení problematiky zvláštních ekonomických zón a regionalizace podpory. c) komparaci procesu umístění investice na území ČR a výše uvedených států s ohledem na jeho časovou a administrativní náročnost a instrumenty zvyšující či snižující nejistotu investorů (např. možnosti různých dodatečných odvolání a dovolání ve správním řízení). Etapa č. 2: Empirické šetření Přehledná studie v rozsahu 50 až 100 stran obsahující závěry empirického šetření zaměřeného zkušenosti domácích a zahraničních firem při realizaci investic v oblastech: a) administrativní překážky, b) zhodnocení investičního prostředí ČR vč. vymezení faktorů investiční atraktivnosti (konkurenčních výhod ČR v komparaci se zahraničním) c) optimální zacílení veřejné podpory investic. Část B) Zpracování návrhů vedoucích ke zlepšení investičního prostředí v České republice Etapa č. 3: Analýza klíčových právních předpisů a klíčových řídících dokumentů Přehled a charakteristika vymezující oblasti pro opatření realizovaná za účelem zkvalitnění investičních prostředí České republiky zahrnující zejména řídící dokumenty legislativní i nelegislativní povahy související s investičními pobídkami a procesem umístění investice v území. Etapa č. 4: Příprava návrhů opatření realizovaných za účelem zkvalitnění investičního prostředí ČR. Návrh konkrétních legislativních a nelegislativních opatření realizovaných za účelem zkvalitnění investičního prostředí ČR v oblasti investičních pobídek a procesů souvisejících s umístěním investice v území vč. regionalizace podpory investic v kontextu potřeb zvýšení konkurenceschopnosti ČR a vyvářeného rozvoje regionů. Část C) Implementace výsledků v systému veřejné správy ČR Etapa č. 5: Implementace výsledků Implementace výsledků do praxe veřejné správy, zejména Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve formě výsledků aplikovaného výzkumu. Požadovány jsou nejméně 3 výsledky v uvedených formách: Výsledek č. 1, H-neleg.: Implementace do dokumentu Národní program reforem, VEŘEJNÝ Verze: 2 STRANA 4 (CELKEM 6)

5 - v rámci tohoto výsledku budou navržena opatření vedoucí ke snižení administrativní zátěže investorů, Výsledek č. 2, H-neleg.: Implementace do Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, - v rámci tohoto výsledku budou uplatněny poznatky vedoucí ke zvýšení investiční atraktivnosti ČR, Výsledek č. 3, H-neleg.: Implementace do koncepce podpory investic, - v rámci tohoto výsledku budou uplantněy poznatky týkající optimalizace systému investiční podpory (investičních pobídek). 9) Způsob využití výsledků v praxi: Výsledky projektu budou využity rezortem MPO v koncepční a realizační činnosti odboru inovačního podnikání a investic v oblasti investiční podpory konkurenceschopnosti ČR ve vazbě na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až ) Očekávaný přínos: Projekt přispěje k zefektivnění realizace průmyslové politiky a podpory podnikání realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a tím dojde ke zvýšení efektivity a zkvalitnění rozhodování v oblasti spadající do gesce MPO a přispěje na naplnění vize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až Zvýšení zájmu zahraničních investorů o Českou republiku a zvýšení investiční aktivity domácích firem, které posílí mezinárodní konkurenceschopnost České republiky a zejména zkvalitní investiční prostředí České republiky. Přívětivé prostředí pro podnikání a obchod je dlouhodobou prioritou ČR (Strategie konkurenceschopnosti ČR). 11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, krajské úřady. 12) Předpokládaná doba řešení: 18 13) Předpokládaná cena: Kč 1.rok Kč 2. rok Kč 14) Kvalifikační předpoklady: V týmu řešitelů bude minimálně jedna osoba s ukončeným doktorským studijním programem se zaměřením regionalistika, veřejná správa nebo ekonomie. V týmu dále budou minimálně dvě osoby s ukončeným magisterským programem se zaměřením regionalistika, veřejná správa nebo ekonomie. Uchazeči doloží žádost alespoň dvěma zakázkami v oblasti řešení podobné problematiky (analýzy, případně návrhy řešení řídících dokumentů legislativní nebo nelegislativní povahy) v posledních pěti letech. Pro oslovení jsou vhodné zejména výzkumné ústavy, vysoké školy. VEŘEJNÝ Verze: 2 STRANA 5 (CELKEM 6)

6 15) Doplňující informace: VEŘEJNÝ Verze: 2 STRANA 6 (CELKEM 6)

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova

Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova Vzdělávací program Strategické plánování a řízení obcí = cesta k

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více