Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten Steel Treatment Prof. Ing. Jiří Bažan, CSc., Ing. Ladislav Socha, Ph.D.,Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra metalurgie, Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., Ing. Pavel Fila, Ing. Martin Balcar, ŽDAS, a.s., Ždár nad Sázavou, Ing. Přemysl Lev, Ph.D., KERAMTECH, s.r.o., Žacléř Příspěvek je věnován studiu vývoje žárovzdorných materiálů určených k výrobě keramických filtrů k filtraci oceli. Keramické filtry se používají pro zvyšování čistoty oceli a jsou na ně kladeny náročné požadavky, např.: schopnost odstranit nečistoty, odolnost proti náhlým změnám teplot, odolnost proti korozi a erozi kovem. Při jejich použití nemá přítomností filtrů docházet k nadměrnému snižování teploty oceli, protože může docházet k utuhnutí oceli a ucpání filtru. Proto byl firmou KERAMTECH, s.r.o. vyvinut žárovzdorný materiál se sníženou tepelnou kapacitou způsobenou zvýšenou pórovitostí. S cílem simulace provozních podmínek filtrace oceli byly provedeny zkoušky v laboratoři katedry metalurgie na VŠB-TU Ostrava se zaměřením na hodnocení erozních a korozních účinků a také stanovení odolnosti a životnosti keramických filtrů. This paper deals with study of development of refractory materials intended for production of ceramic filters used for steel filtration. Today ceramic filters are used for increasing of steel cleanness, e.g. at ingots bottom casting but also in the tundish at steel continuous casting. There are demanding requirements put on the refractory materials, which comprise e.g. ability to remove impurities, resistivity against sudden temperature changes, resistivity to corrosion and metal erosion. However, at using ceramic filters reducing of cast steel temperature shouldn't happen owing to cooling effect of refractory material because its solidification and filter clogging could occur. That's why development of thermal capacity decrease of refractory material was made by KERAMTECH, s.r.o. It was made by increasing their porosity with use of starch addition. By the development refractory materials with targeted increased porosity were designed with addition of starch into the mixture intended for filters production in the amount of 3; 5; 7.5 and 10 wt.%. In this way, weight and cooling effect of filters refractory material compared with liquid steel were reduced. Proper laboratory trials of corrosive and erosive resistivity of developed refractory materials with higher porosity were realised in the laboratory of Department of Metallurgy, VŠB-TU Ostrava. Two sets of experimental heats were made with use of of both common carbon steel ČSN and high manganese steel ČSN at temperatures 1560 C, 1600 C and 1680 C for a period of 20 min. In case of manganese steel the tested refractory materials had substantially bigger corrosive effects than heats of carbon steel. Starch addition of approx. 3 wt.% at samples in the first set at the contact with carbon and manganese steel and at the temperature 1680 C for a period of 20 minutes did not have an expressive influence on abrasion. Higher starch additions to 10 wt.% showed negative results in this set. In the second set the temperature of 1560 C seems to be too low in case of carbon steel, because it resulted in freezing of steel at sides of the samples. This feature was not observed at the temperature of 1600 C. In this set of use of carbon steel, the samples showed minimum abrasion at the starch content of 5 wt.%. At manganese steel increased abrasion degree at temperature 1560 C showed at starch content above 7.5 wt.%. At the same steel at temperature 1600 C, samples to 3 wt.% of starch showed a minimal abrasion. On the basis of the achieved results ceramic filters from material RK-5 with 5 wt.% starch addition are produced at present by the company KERAMTECH, s.r.o., namely the brand RK-5/5. 1. Úvod Jednou z možností, jak lze zvyšovat čistotu a jakost při odlévání ingotů, představuje technologie filtrace, tedy použití keramických filtrů ve vtokové soustavě. Uvedenou technologií lze dosáhnout zvýšení čistoty odlévané oceli, snížení výskytu nekovových vměstků, snížení nákladů na opravu vad apod. Keramické filtry jsou vystaveny extrémním pracovním podmínkám, mezi které patří např. odolnost proti náhlým změnám teplot, odolnost proti korozi a erozi kovem např. při působení roztavené oceli nebo také strusek apod. V práci je věnována pozornost vlivu pórovitosti žárovzdorných materiálů na jejich hustotu a tím i snížení jejich tepelné kapacity. 2. Charakteristika keramických filtrů V současnosti se keramické filtry běžně používají pro zvyšování čistoty v ocelárnách, kde se filtrace využívá pro odstraňování nekovových vměstků především 19

2 Hutnické listy č.2/2010, roč. LXIII exogenního charakteru či zbytku zásypu šoupátkových uzávěrů např. při odlévání ingotů spodem, ale také v mezipánvi při plynulém odlévání oceli. Dnes se již vyrábí celá řada strukturou odlišných typů keramických filtrů určených pro filtraci kovů, ale k nejčastěji používaným patří filtr cedítkový, pěnový, buněčný, extrudovaný a smyčkový. Dále se k filtrování roztavených kovů používá sítí z keramických vláken a tkanin. Obecně by však mělo platit, že filtrace tekutého kovu nemá být náhradou za nevhodnou výrobní technologii tekutého kovu, ale má být doplňkem technologie, k čemuž je zapotřebí vytvořit optimální podmínky. Na žárovzdorné materiály, které se používají na keramické filtry, jsou tedy kladeny náročné požadavky, mezi které patří: schopnost odolávat působení (erozi a korozi) kovu, schopnost odolávat tepelným nárazům (šokům) v provozních podmínkách, schopnost zadržet velké množství vměstků, včetně oxidických aj. plen, zvláště v aplikacích při plynulém odlévání oceli, mechanická odolnost a odolnost proti tlakovému rázu kovu, schopnost omezení turbulentního proudění ve vtokové soustavě. Z těchto uvedených požadavků pak vyplývají pro výrobce filtrů následující problémy, jež je nutno řešit: 3. Využití keramických filtrů při odlévání ocelových ingotů V provozních podmínkách ocelárny ŽDAS, a.s. byla testována technologie filtrace oceli při odlévání ingotů přes vtokovou soustavu spodem s cílem eliminace výskytu vměstků a zajištění vysoké čistoty oceli. Vlastní soupravu pro odlévání ingotů tvořil vtokový kůl, licí deska a kokila s hlavovým nástavcem (obr. 1). Aplikace systému filtrace pro odlévání ingotů spočívala ve využití řady filtrů usazených v keramické kazetě za sebou. Ta je uložena ve vtokové soustavě, a to v rozšířeném kanálku licí desky (obr. 2). Na návrhu a realizaci technického řešení včetně výroby kazet a filtrů se podílela ocelárna ŽDAS, a.s., kde byly zkoušeny pěnové keramické filtry mm na bázi ZrO 2, SiO 2 +SiC a materiál na bázi uhlíku, Al 2 O 3 a SiO 2. Vzhledem k problémům při odlévání (mechanické poškození) byly v další fázi ve spolupráci s KERAMTECH, s.r.o. upraveny filtrační kazety a použity cedítkové keramické filtry na bázi mullitu (RK-5) o rozměrech mm a mm. Filtrační kazeta je vyrobena ze šamotového materiálu s podílem > 61 hm.% Al 2 O 3 (obr. 3) [2]. Při provozních aplikacích bylo zjištěno, že toto uspořádání vyhovuje, ale i v tomto případě docházelo při průtoku oceli přes kanálky filtru k jejímu ochlazování a k problémům se zamrzáním. K minimalizaci tohoto jevu byl následně vyvíjen a zkoušen v podniku KERAMTECH, s.r.o. žárovzdorný materiál, u kterého byla cíleně zvyšována pórovitost (až na 10 hm.% materiálu), čímž byla následně snížena jeho hmotnost a ochlazovací účinek. filtry musí být stabilní ve složitých podmínkách odlévání kovu, filtry musí spolehlivě pracovat i při nízkých teplotách předehřevu, musí se zvýšit účinnost a spolehlivost práce keramických filtrů, musí se podstatně zvýšit doba zaručené efektivní práce filtru, použití keramických filtrů musí být ekonomicky efektivní. Z tohoto výčtu je zřejmé, že filtrace oceli je ztížena vyšší technickou náročností při přípravě filtrační soustavy, nutností řízení a kontroly licí teploty a dalšími činiteli. Avšak metoda filtrace roztavené oceli představuje perspektivní technologii, pomocí níž lze zvýšit makročistotu a mikročistotu finálního výrobku [1]. Obr. 1 Řez licí soupravou pro odlévání ingotů Fig. 1 Crosscut of kit for ingots casting 20

3 Pro všechny experimentální tavby byly použity dva typy ocelí, a to běžná uhlíková ocel ČSN a vysoce manganová ocel ČSN Chemické složení obou ocelí včetně teploty likvidu je uvedeno v tab. 2. Obr. 2 Řez licí soupravou s aplikací filtrační kazety Fig. 2 Crosscut of kit with filter cartrige application Obr. 3 Filtrační kazeta Fig. 3 Filter cartrige 4. Vývoj a zkoušky žárovzdorných materiálů nových keramických filtrů Vývoj žárovzdorných materiálů byl realizován firmou KERAMTECH, s.r.o. a pro úpravu byl vybrán žárovzdorný materiál představující mullito-korundovou hmotu s vyšším obsahem Al 2 O 3 a tím i zvýšenou žárovzdorností s označením RK-5. Tento žárovzdorný materiál obsahuje směs kaolinů, jílů a Al 2 O 3. Vlastní chemické složení je pro ukázku uvedeno v tab. 1. U tohoto žárovzdorného materiálu byla pro snížení tepelné kapacity zvýšena pórovitost, a to přidáváním škrobu v množství 3; 5; 7,5 a 10 hm.%. Měrná tepelná kapacita materiálu RK-5 činí 1800 kj K -1 kg -1. Přídavek 1 hm.% škrobu k základní hmotě snižuje vlivem zvýšené pórovitosti hmotnost následného výrobku o 2 % a tím i tepelnou kapacitu. K ověření erozních a korozních účinků a stanovení odolnosti a životnosti nových keramických filtrů byly upravené žárovzdorné materiály s vyšší pórovitostí zkoušeny pomocí experimentálních taveb v laboratoři VŠB-TU Ostrava. Tyto experimentální tavby měly simulovat podmínky dosahované v provozu při filtraci roztavené oceli. Z upraveného žárovzdorného materiálu dodaného KERAMTECH, s.r.o. byly vyrobeny vzorky o rozměrech mm, které byly připraveny pro experimentální tavby v laboratoři. Pro simulaci běžných provozních podmínek byly vzorky nejdříve před vložením do roztaveného kovu ohřívány na teplotu 350 C v ohřívací peci O18LP s výdrží na této teplotě po dobu 10 minut. Toto vytemperování vzorku simuluje vyhřátí licí soupravy v provozních podmínkách. Je vhodné také uvést, že před vložením vzorku do ohřívací pece a počátkem experimentu bylo provedeno vážení pro zjištění úbytků hmotnosti, přičemž po porovnání výsledků nebyly zjištěny úbytky hmotnosti vlivem temperování vzorků. Následně byly provedeny experimentální tavby. Jako tavící agregát byla použita indukční pec připojená na vysokofrekvenční generátor GV 22. Pro posouzení korozních a erozních jevů byly následně provedeny dvě série experimentů při použití jak uhlíkové tak manganové oceli při teplotách 1560 C, 1600 C a 1680 C po dobu 20 min, přičemž u testovaných žárovzdorných materiálů byla zvyšována pórovitost pomocí různých přídavků škrobu [3]. 5. Hodnocení žárovzdorných materiálů Hodnocení namáhaných vzorků bylo realizováno v několika částech. Nejprve bylo provedeno vizuální hodnocení celých namáhaných vzorků po laboratorních experimentech. Následně proběhlo hodnocení příčných řezů se zaměřením na strukturu a povrch (okraj) vzorků. 5.1 Vizuální hodnocení eroze a koroze Vizuální hodnocení namáhaných vzorků bylo provedeno pomocí fotografií celých vzorků pořízených po experimentu. V první sérii experimentů byly žárovzdorné materiály testovány na vliv uhlíkové a manganové oceli při extrémní teplotě 1680 C po dobu 20 min s obsahy škrobu v žárovzdorném materiálu v množství 3; 5; 7,5 a 10 hm.%. Výsledky první série experimentů jsou uvedeny na obr. 4. Tab. 1 Chemické složení upraveného žárovzdorného materiálu Tab. 1 Chemical composition of modified refractory material Chemické složení (hm.%) SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 TiO 2 K 2 O CaO MgO Na 2 O 21,0 75,0 0,8 0,6 0,8 méně než 0,5 21

4 Hutnické listy č.2/2010, roč. LXIII Tab. 2 Chemické složení použitých ocelí s teplotou likvidu Tab. 2 Chemical composition of used steels with liquid temperatures Chemické složení (hm.%) Značka oceli T l ( C) C Si Mn P S ČSN ,44 0,23 0,67 0,019 0, ČSN ,1-1,5 max. 0,70 12,0-14,0 max. 0,10 max. 0, Z tohoto obrázku vyplývá, že přídavek škrobu v množství do cca 3 hm.% neměl na opotřebení žárovzdorných materiálů výrazný vliv. Další přídavky škrobu do 10 hm.% se však jak u uhlíkové, tak i u manganové oceli projevily výrazným opotřebením žárovzdorného materiálu, což se zároveň projevilo i jeho deformací. Rovněž je zřejmé, že v případě použití manganové oceli došlo u testovaných žárovzdorných materiálů k podstatně větším korozním účinkům než v případě taveb, u kterých byla použita ocel uhlíková. Ve druhé sérii experimentů byly provedeny na základě předcházejících výsledků upravené zkoušky, a to opět s žárovzdornými materiály s obsahy škrobu 3; 5; 7,5 a 10 hm.% při použití uhlíkové a manganové oceli po dobu interakce 20 min, avšak při teplotách 1560 C a 1600 C. Tyto zkoušky měly za úkol jednak simulovat teploty v praktických podmínkách odlévání oceli do kokil spodem, jednak odzkoušet vliv různých přídavků škrobu na opotřebení při těchto snížených teplotách. Vlastní výsledky experimentů jsou uvedeny na obr. 5 a obr. 6. Analýzou obrázků bylo zjištěno, že teplota experimentů 1560 C se zdá být u uhlíkové oceli příliš nízká. Vypočítaná teplota likvidu dle chemického složení oceli činí 1495 C (viz tab. 2). V tomto případě docházelo při zkouškách k namrzání oceli na stěny keramických vzorků. V případě provozní aplikace by to znamenalo zvýšit teplotu lití z používaných 1560 C (teplota lití v ŽDAS, a.s.) na cca C (tj. o cca C). V případě stejné oceli a teplotě experimentů 1600 C však žárovzdorné materiály vykazovaly do obsahu 5 hm.% škrobu minimální opotřebení, mírně vyšší pak při obsahu 7,5 hm.% škrobu. Vyšší obsah škrobu (10 hm.%) se však již v případě této teploty projevil negativně. Při použití manganové oceli při teplotě 1560 C a vypočítané teplotě likvidu 1375 C (viz tab. 2) docházelo při obsazích škrobu větším než 7,5 hm.% ke zvýšenému stupni opotřebení. Z tohoto důvodu byly experimenty při teplotě 1600 C prováděny bez vzorku s 10 hm.% škrobu. Při teplotě 1600 C byl u stejné (manganové) oceli zjištěn minimální úbytek při 3 hm.% škrobu. 5.2 Hodnocení příčných řezů Kromě vizuálního hodnocení vzorků po experimentech bylo provedeno i hodnocení příčných řezů. Vlastní hodnocení bylo provedeno na základě vizuálního porovnání fotodokumentace, která se skládala ze snímků pořízených pomocí stereomikroskopu Olympus a rastrovacího mikroskopu Tescan Vega pracujícího v režimu fish eye. Na snímcích ze stereomikroskopu lze zjistit hloubku penetrace, strukturu materiálu a také úbytky materiálu. Ze snímků z rastrovacího mikroskopu lze stanovit trhliny, praskliny, porušení struktury a v některých případech i hloubku penetrace. Hodnocení bylo provedeno v Hutních a chemických laboratořích ArcelorMittal Ostrava, a.s. [4]. Vzhledem k rozsahu fotodokumentace byly pro uvedený příspěvek vybrány pouze výsledky při použití uhlíkové a manganové oceli po dobu 20 min při teplotě 1600 C s obsahy škrobu 3; 5; 7,5 a 10 hm.%. Snímky příčných řezů získané pomocí stereomikroskopu a rastrovacího mikroskopu při použití uhlíkové oceli a teplotě 1600 C jsou uvedeny na obr. 7. Z fotodokumentace vyplývá, že charakter a morfologie povrchů žárovzdorných materiálů jsou podobné. Žárovzdorné materiály do 5 hm.% škrobu vykazovaly minimální opotřebení, mírně vyšší pak při obsazích od 7,5 hm.%. Na obr. 8 jsou dále uvedeny snímky příčných řezů získaných pomocí stereomikroskopu a rastrovacího mikroskopu při použití manganové oceli a teplotě 1600 C. Z fotodokumentace je zřejmé, že v případě této oceli se projevil přídavek > 5 hm.% škrobu při teplotě 1600 C negativně, přičemž se nejedná jen o povrchové vrstvy žárovzdorného materiálu, ale i středové oblasti. Vyšší přídavky měly na strukturu materiálu velmi negativní vliv. 22

5 Přídavky škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Uhlíková ocel Manganová ocel Obr. 4 Snímky žárovzdorného materiálu po expozici v uhlíkové a manganové oceli při teplotě 1680 C po dobu 20 min Fig. 4 Photos of refractory material after exposition in carbon and manganese steel at temperature 1680 C for a period of 20 min Přídavky škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Teplota t = 1560 C Teplota t = 1600 C Obr. 5 Snímky žárovzdorného materiálu po expozici v uhlíkové oceli při teplotách 1560 C a 1600 C po dobu 20 min Fig. 5 Photos of refractory material after exposition in carbon steel at temperatures 1560 C and 1600 C for a period of 20 min Přídavky škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Teplota t = 1560 C Teplota t = 1600 C Obr. 6 Snímky žárovzdorného materiálu po expozici v manganové oceli při teplotách 1560 C a 1600 C po dobu 20 min Fig. 6 Photos of refractory material after exposition in manganese steel at temperatures 1560 C and 1600 C for a period of 20 min 23

6 Hutnické listy č.2/2010, roč. LXIII Obsahy škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Snímky ze stereomikroskopu Snímky z rastrovacího mikroskopu Obr. 7 Porovnání snímků příčných řezů namáhaných při teplotě 1600 C v uhlíkové oceli pořízených pomocí stereomikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu Fig. 7 Comparison of cross cuts photos stressed at temperature 1600 C in carbon steel made by the help of stereomicroscope and scanning electron microscope Obsahy škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Snímky ze stereomikroskopu Snímky z rastrovacího mikroskopu Obr. 8 Porovnání snímků příčných řezů namáhaných při teplotě 1600 C v manganové oceli pořízených pomocí stereomikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu Fig. 8 Comparison of cross cuts photos stressed at temperature 1600 C in manganese steel made by the help of stereomicroscope and scanning electron microscope 6. Závěr Při vývoji nových keramických filtrů určených pro filtraci oceli ve vtokové soustavě při lití ingotů byly v laboratorních podmínkách provedeny experimenty se zaměřením na ověření vlivu pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi působením oceli. Následně bylo provedeno vizuální hodnocení různých snímků, 24

7 pomocí kterých lze posoudit vliv přídavků škrobu na stupeň opotřebení žárovzdorného materiálu při různých provozních podmínkách. Z výsledků provedených laboratorních experimentů je možno formulovat následující poznatky: z dosažených výsledků obou sérií je zřejmé, že v případě použití manganové oceli došlo u testovaných žárovzdorných materiálů k podstatně větším korozním účinkům než v případě taveb, u kterých byla použita uhlíková ocel, v případě testovaných vzorků první série při styku s uhlíkovou a manganovou ocelí při teplotě 1680 C po dobu 20 min neměl přídavek škrobu do cca 3 hm.% na opotřebení žárovzdorných materiálů výrazný vliv. Další přídavky škrobu do 10 hm.% se však u obou ocelí projevily výrazným opotřebením žárovzdorného materiálu a také deformací, u vzorků druhé série byly žárovzdorné materiály ve styku s uhlíkovou a manganovou ocelí po dobu 20 min, avšak při teplotách 1560 C a 1600 C. Teplota experimentů 1560 C se zdála být u oceli uhlíkové příliš nízká, protože docházelo při zkouškách k namrzání oceli na stěny vzorků. V případě stejné oceli a teplotě 1600 C vzorky vykazovaly do obsahu 5 hm.% škrobu minimální opotřebení. Vyšší obsah škrobu 10 hm.% se však již při teplotě 1600 C projevil negativně, při použití manganové oceli a teplotě 1560 C se při obsazích škrobu vyšším než 7,5 hm.% projevil zvýšený stupeň opotřebení. Z tohoto důvodu byly experimenty při teplotě 1600 C prováděny bez vzorku s 10 hm.% škrobu. Vzorky při použití stejné oceli vykazovaly při teplotě 1600 C a 3 hm.% škrobu minimální úbytek žárovzdorného materiálu, ze snímků příčných řezů při použití uhlíkové oceli a teplotě 1600 C bylo zjištěno, že do 5 hm.% škrobu vykazovaly vzorky žárovzdorného materiálu minimální opotřebení, mírně vyšší pak při obsazích od 7,5 hm.%. Avšak při použití manganové oceli byl zjištěn negativní vliv při přídavku škrobu > 5 hm.%, přičemž tento jev se projevil jak v povrchových vrstvách tak i ve středové oblasti žárovzdorného materiálu, na základě dosažených výsledků jsou již v současné době firmou KERAMTECH, s.r.o. vyráběny keramické filtry z materiálu RK-5 s přídavkem 5 hm.% škrobu, a to pod označením RK-5/5. Práce byla řešena v rámci projektu EUREKA E!4092 MICROST a projektů MPO č. FI-IM3/034 a FR-TI1/222 Literatura [1] STRÁNSKÝ, K., BAŽAN, J., HORÁKOVÁ, D. Filtrace taveni železa v průmyslové praxi. vyd. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2008, 113 s. ISBN [2] FILA, P., BALCAR, M., MARTÍNEK, L., LEV, P. Nové zkušenosti s využitím keramických filtrů při odlévání ocelových ingotů. In Hutní keramika, Rožnov pod Radhoštěm, Tanger s.r.o., 2009, s ISBN [3] BAŽAN, J., SOCHA, L., LEV, P. Vliv pórovitosti žáromateriálů na jejich korozi a erozi ocelí. In Hutní keramika, Rožnov pod Radhoštěm, Tanger s.r.o., 2009, s ISBN [4] Protokol č. LP/09 E006/124. Hutní a chemické laboratoře. ArcelorMittal, a.s., 2009, 19 s. Recenze: Ing. Jaroslav Březina Prof.Ing. František Kavička, CSc. Ocelářský průmysl: Konjunktura se vrací? Kovák, č. 12/ Ocelářský průmysl v celém světě zažívá po krizovém roce 2009 opět oživení, konstatoval rakouský ekonomický deník Wirtschaftsblatt. Optimismus potvrzuje březnová zpráva Světového svazu výrobců oceli, podle níž vytížení vysokých pecí stouplo letos v únoru v průměru na 79,8 %, tj. o 12 % ve srovnání se stavem v únoru Je to nejvyšší hodnota od září 2008, kdy se začala projevovat celosvětová hospodářská krize. Celosvětová produkce surové oceli tak vzrostla v únoru 2010 oproti stejnému měsíci minulého roku o více než 24 %. Čína, která je s odstupem největším producentem tohoto materiálu, zvýšila výrobu za poslední rok o 22,5 %. Japonsko dokonce o 54 %, Spolková republika o 34 %. Německá ocelářská jednička ThyssenKrupp nedávno oznámila, že bude nyní využívat své kapacity na 80 až 90 %. Přitom v době nejtíživější krize ještě zcela nedávno pracovaly mnohé vysoké pece sotva na polovinu svých kapacit. Právě v Německu byla v roce 2009 celá polovina z 15 vysokých pecí po dlouhé měsíce mimo provoz a ostatní pracovaly na omezený výkon. Ještě loni na podzim předpovídali němečtí experti oživení konjunktury oceli až za pár let. SB 25

UPLATNĚNÍ KERAMICKÝCH FILTRŮ PŘI ODLÉVÁNÍ OCELOVÝCH INGOTŮ II. APLICATION OF CERAMIC FILTERS IN INGOT CASTING PROCES (PART II)

UPLATNĚNÍ KERAMICKÝCH FILTRŮ PŘI ODLÉVÁNÍ OCELOVÝCH INGOTŮ II. APLICATION OF CERAMIC FILTERS IN INGOT CASTING PROCES (PART II) UPLATNĚNÍ KERAMICKÝCH FILTRŮ PŘI ODLÉVÁNÍ OCELOVÝCH INGOTŮ II. APLICATION OF CERAMIC FILTERS IN INGOT CASTING PROCES (PART II) Martin Balcar a, Pavel Fila a, Ludvík Martínek a, Boris Láník b, Václav Šmejkal

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli Ing. David Bocek a), Ing. Lubomír Lacina a), Ing. Pavel Střasák Ph.D. b), Ing. Antonín Tuček CSc. b), Ing. Ladislav Socha c), Prof. Ing.

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115. ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171 Žďár nad Sázavou, ČR

MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115. ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171 Žďár nad Sázavou, ČR MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115 Martin Balcar a, Rudolf Železný a, Ludvík Martínek a, Pavel Fila a, Jiří Bažan b, a ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ

K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ CONTRIBUTION TO MODELING OF SULPHIDE INCLUSIONS FORMATION IN DEPENDENCE ON CHEMICAL COMPOSITION AND SOLIDIFICATION

Více

VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII

VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII INFLUENCE DESOXIDATION CA ON REDUCTION FO S DURING PROCESSES TO AGGREGATES OF SECONDARY METALLURGY Jakub Jurča EVRAZ

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS Ladislav Válek a Luděk Mokroš b Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY SUPER FERITICKÉ OCELI SUPER FERRITIC STAINLESS STEEL PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY SUPER FERITICKÉ OCELI SUPER FERRITIC STAINLESS STEEL PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY SUPER FERITICKÉ OCELI SUPER FERRITIC STAINLESS STEEL PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT Martin BALCAR 1), Ludvík MARTÍNEK 1), Pavel FILA, 1), Václav VAIDIŠ 2), Jiří MALINA 2), Radovan

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W EFFECT OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON THE MICROSTRUCTURE OF ALLOY Ti-46Al-5Nb-1W Vítězslav Smíšek a Miroslav Kursa a a VŠB-TU Ostrava,

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, ČR, E mail: miroslav.prihoda@vsb.cz

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

ÚVOD... 4 1 VLIV VYTEKLÉ INGOTOVÉ HLAVY NA VYZDÍVKU PECNÍHO VOZU... 5

ÚVOD... 4 1 VLIV VYTEKLÉ INGOTOVÉ HLAVY NA VYZDÍVKU PECNÍHO VOZU... 5 ABSTRAT Tato diplomová práce se zabývá problematikou vytékání ochranných a izolačních zásypů z hlav ocelových ingotů v kovárenských pecích. Ochranné zásypy slouží k izolaci hladiny kovu od okolního prostředí

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE Ing. Daniela Pavelková Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., prof.h.c. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie 17.

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

3. Holečkova konference

3. Holečkova konference Standardní a nestandardní kontrolní metody při výrobě pěnokeramických filtrů VUKOPOR Ing.Vojtěch Sehnal Kontrola při výrobě filtrů VUKOPOR: Kontrola vstupních surovin: - granulometrie - ph - viskozita-konzistence

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI

PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI Pavel ŠVANDA A), Petr SVOBODA B) A Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů,

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S Rudolf RECH 1, Karel SOUKAL 1, Dan BRODECKÝ 1, Ján HRICOV 2 1 EVRAZ VÍTKOVICE

Více

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s. Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.,739 51 Dobrá Technologie plynulého odlévání oceli je složitý ťyzikálně-ehemický

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Karel MICHALEK a, Monika ŽALUDOVÁ b, Simona ZLÁ a, Michaela

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA

STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA DETERMINATION OF THE COURSE OF ENTHALPY OF LINING FOR MODELLING OF CIRCULATION OF POURING

Více

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE Ladislav KUČERA Seeif Ceramic, a.s., Rájec Jestřebí, ladislav.kucera@ceramic.cz Abstrakt V referátu

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,

Více

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 Miloš MASARIK 1), Zdeněk ŠÁŇA 2), Václav KOZELSKÝ 3) EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Štramberská 2871/47 709 00 Ostrava Hulváky, 1) milos.masarik@cz.evraz.com, 2)

Více

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4. VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 10084 Oceli k cementování Technické dodací podmínky Údaje pro objednávání.1 Povinné

Více

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie Abstrakt

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5 ORIGINÁLNÍ KOTOUČE VÝHODY NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE RIZIKA Účinnost a bezpečnost na prvním místě. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Maximální výsledky co se týče bezpečnosti

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska)

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se

Více

VLIV POUŽÍVÁNÍ PÁNVOVÉ PECE NA ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MARTENZITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

VLIV POUŽÍVÁNÍ PÁNVOVÉ PECE NA ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MARTENZITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ VLIV POUŽÍVÁNÍ PÁNVOVÉ PECE NA ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MARTENZITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ THE INFLUENCE OF UTILIZATION LADLE FURNACE ON INCREASE PRODUCT CAPABILITIES MARTENSITIC CORROSION- RESISTING

Více

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí Vyzdívky spaloven průmyslových a komunálních odpadů Rybák L., Pešek J., Korsa B., Fajfr P. - ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., Třemošná Kučera Z. - LAFARGE ŽÁROMONOLITY, s.r.o., Ostrava 1. Úvod Jedním z negativních

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních

Více

OVĚŘENÍ ODLÉVÁNÍ BRAM S VYUŽITÍM TVAROVĚ UPRAVENÝCH ÚZKÝCH DESEK KRYSTALIZÁTORU. Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Robert MOKROŠ, Libor WITALA

OVĚŘENÍ ODLÉVÁNÍ BRAM S VYUŽITÍM TVAROVĚ UPRAVENÝCH ÚZKÝCH DESEK KRYSTALIZÁTORU. Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Robert MOKROŠ, Libor WITALA OVĚŘENÍ ODLÉVÁNÍ BRAM S VYUŽITÍM TVAROVĚ UPRAVENÝCH ÚZKÝCH DESEK KRYSTALIZÁTORU Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Robert MOKROŠ, Libor WITALA ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO

Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO Hutnické listy č.3/28 Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO Ing. Marek Velička, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., Ing. Jiří Molínek, CSc., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 78

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

Výzkum a vývoj technologie výroby vysocelegovaných chromových ocelí s nízkými obsahy kyslíku a uhlíku a vysokým obsahem dusíku Research and Development of Technology for Production of High-alloyed Chromium

Více

Královna ocel. Ing. Richard Fabík, Ph.D.

Královna ocel. Ing. Richard Fabík, Ph.D. Ing. Richard Fabík, Ph.D. Richard Fabík Odborný asistent VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra tváření materiálu. Samostatný pracovník pro vědu a výzkum Regionální materiálově

Více

VÝVOJ A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI PRO KOMPONENTY PARNÍHO GENERÁTORU

VÝVOJ A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI PRO KOMPONENTY PARNÍHO GENERÁTORU VÝVOJ A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI PRO KOMPONENTY PARNÍHO GENERÁTORU DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF STEEL MAKING TECHNOLOGY FOR STEAM GENERATOR COMPONENTS Martin Balcar a, Ludvík Martínek a, Pavel

Více

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz http://vondrak.vsb.cz 21. dubna 2011 Hlavní

Více