Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten Steel Treatment Prof. Ing. Jiří Bažan, CSc., Ing. Ladislav Socha, Ph.D.,Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra metalurgie, Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., Ing. Pavel Fila, Ing. Martin Balcar, ŽDAS, a.s., Ždár nad Sázavou, Ing. Přemysl Lev, Ph.D., KERAMTECH, s.r.o., Žacléř Příspěvek je věnován studiu vývoje žárovzdorných materiálů určených k výrobě keramických filtrů k filtraci oceli. Keramické filtry se používají pro zvyšování čistoty oceli a jsou na ně kladeny náročné požadavky, např.: schopnost odstranit nečistoty, odolnost proti náhlým změnám teplot, odolnost proti korozi a erozi kovem. Při jejich použití nemá přítomností filtrů docházet k nadměrnému snižování teploty oceli, protože může docházet k utuhnutí oceli a ucpání filtru. Proto byl firmou KERAMTECH, s.r.o. vyvinut žárovzdorný materiál se sníženou tepelnou kapacitou způsobenou zvýšenou pórovitostí. S cílem simulace provozních podmínek filtrace oceli byly provedeny zkoušky v laboratoři katedry metalurgie na VŠB-TU Ostrava se zaměřením na hodnocení erozních a korozních účinků a také stanovení odolnosti a životnosti keramických filtrů. This paper deals with study of development of refractory materials intended for production of ceramic filters used for steel filtration. Today ceramic filters are used for increasing of steel cleanness, e.g. at ingots bottom casting but also in the tundish at steel continuous casting. There are demanding requirements put on the refractory materials, which comprise e.g. ability to remove impurities, resistivity against sudden temperature changes, resistivity to corrosion and metal erosion. However, at using ceramic filters reducing of cast steel temperature shouldn't happen owing to cooling effect of refractory material because its solidification and filter clogging could occur. That's why development of thermal capacity decrease of refractory material was made by KERAMTECH, s.r.o. It was made by increasing their porosity with use of starch addition. By the development refractory materials with targeted increased porosity were designed with addition of starch into the mixture intended for filters production in the amount of 3; 5; 7.5 and 10 wt.%. In this way, weight and cooling effect of filters refractory material compared with liquid steel were reduced. Proper laboratory trials of corrosive and erosive resistivity of developed refractory materials with higher porosity were realised in the laboratory of Department of Metallurgy, VŠB-TU Ostrava. Two sets of experimental heats were made with use of of both common carbon steel ČSN and high manganese steel ČSN at temperatures 1560 C, 1600 C and 1680 C for a period of 20 min. In case of manganese steel the tested refractory materials had substantially bigger corrosive effects than heats of carbon steel. Starch addition of approx. 3 wt.% at samples in the first set at the contact with carbon and manganese steel and at the temperature 1680 C for a period of 20 minutes did not have an expressive influence on abrasion. Higher starch additions to 10 wt.% showed negative results in this set. In the second set the temperature of 1560 C seems to be too low in case of carbon steel, because it resulted in freezing of steel at sides of the samples. This feature was not observed at the temperature of 1600 C. In this set of use of carbon steel, the samples showed minimum abrasion at the starch content of 5 wt.%. At manganese steel increased abrasion degree at temperature 1560 C showed at starch content above 7.5 wt.%. At the same steel at temperature 1600 C, samples to 3 wt.% of starch showed a minimal abrasion. On the basis of the achieved results ceramic filters from material RK-5 with 5 wt.% starch addition are produced at present by the company KERAMTECH, s.r.o., namely the brand RK-5/5. 1. Úvod Jednou z možností, jak lze zvyšovat čistotu a jakost při odlévání ingotů, představuje technologie filtrace, tedy použití keramických filtrů ve vtokové soustavě. Uvedenou technologií lze dosáhnout zvýšení čistoty odlévané oceli, snížení výskytu nekovových vměstků, snížení nákladů na opravu vad apod. Keramické filtry jsou vystaveny extrémním pracovním podmínkám, mezi které patří např. odolnost proti náhlým změnám teplot, odolnost proti korozi a erozi kovem např. při působení roztavené oceli nebo také strusek apod. V práci je věnována pozornost vlivu pórovitosti žárovzdorných materiálů na jejich hustotu a tím i snížení jejich tepelné kapacity. 2. Charakteristika keramických filtrů V současnosti se keramické filtry běžně používají pro zvyšování čistoty v ocelárnách, kde se filtrace využívá pro odstraňování nekovových vměstků především 19

2 Hutnické listy č.2/2010, roč. LXIII exogenního charakteru či zbytku zásypu šoupátkových uzávěrů např. při odlévání ingotů spodem, ale také v mezipánvi při plynulém odlévání oceli. Dnes se již vyrábí celá řada strukturou odlišných typů keramických filtrů určených pro filtraci kovů, ale k nejčastěji používaným patří filtr cedítkový, pěnový, buněčný, extrudovaný a smyčkový. Dále se k filtrování roztavených kovů používá sítí z keramických vláken a tkanin. Obecně by však mělo platit, že filtrace tekutého kovu nemá být náhradou za nevhodnou výrobní technologii tekutého kovu, ale má být doplňkem technologie, k čemuž je zapotřebí vytvořit optimální podmínky. Na žárovzdorné materiály, které se používají na keramické filtry, jsou tedy kladeny náročné požadavky, mezi které patří: schopnost odolávat působení (erozi a korozi) kovu, schopnost odolávat tepelným nárazům (šokům) v provozních podmínkách, schopnost zadržet velké množství vměstků, včetně oxidických aj. plen, zvláště v aplikacích při plynulém odlévání oceli, mechanická odolnost a odolnost proti tlakovému rázu kovu, schopnost omezení turbulentního proudění ve vtokové soustavě. Z těchto uvedených požadavků pak vyplývají pro výrobce filtrů následující problémy, jež je nutno řešit: 3. Využití keramických filtrů při odlévání ocelových ingotů V provozních podmínkách ocelárny ŽDAS, a.s. byla testována technologie filtrace oceli při odlévání ingotů přes vtokovou soustavu spodem s cílem eliminace výskytu vměstků a zajištění vysoké čistoty oceli. Vlastní soupravu pro odlévání ingotů tvořil vtokový kůl, licí deska a kokila s hlavovým nástavcem (obr. 1). Aplikace systému filtrace pro odlévání ingotů spočívala ve využití řady filtrů usazených v keramické kazetě za sebou. Ta je uložena ve vtokové soustavě, a to v rozšířeném kanálku licí desky (obr. 2). Na návrhu a realizaci technického řešení včetně výroby kazet a filtrů se podílela ocelárna ŽDAS, a.s., kde byly zkoušeny pěnové keramické filtry mm na bázi ZrO 2, SiO 2 +SiC a materiál na bázi uhlíku, Al 2 O 3 a SiO 2. Vzhledem k problémům při odlévání (mechanické poškození) byly v další fázi ve spolupráci s KERAMTECH, s.r.o. upraveny filtrační kazety a použity cedítkové keramické filtry na bázi mullitu (RK-5) o rozměrech mm a mm. Filtrační kazeta je vyrobena ze šamotového materiálu s podílem > 61 hm.% Al 2 O 3 (obr. 3) [2]. Při provozních aplikacích bylo zjištěno, že toto uspořádání vyhovuje, ale i v tomto případě docházelo při průtoku oceli přes kanálky filtru k jejímu ochlazování a k problémům se zamrzáním. K minimalizaci tohoto jevu byl následně vyvíjen a zkoušen v podniku KERAMTECH, s.r.o. žárovzdorný materiál, u kterého byla cíleně zvyšována pórovitost (až na 10 hm.% materiálu), čímž byla následně snížena jeho hmotnost a ochlazovací účinek. filtry musí být stabilní ve složitých podmínkách odlévání kovu, filtry musí spolehlivě pracovat i při nízkých teplotách předehřevu, musí se zvýšit účinnost a spolehlivost práce keramických filtrů, musí se podstatně zvýšit doba zaručené efektivní práce filtru, použití keramických filtrů musí být ekonomicky efektivní. Z tohoto výčtu je zřejmé, že filtrace oceli je ztížena vyšší technickou náročností při přípravě filtrační soustavy, nutností řízení a kontroly licí teploty a dalšími činiteli. Avšak metoda filtrace roztavené oceli představuje perspektivní technologii, pomocí níž lze zvýšit makročistotu a mikročistotu finálního výrobku [1]. Obr. 1 Řez licí soupravou pro odlévání ingotů Fig. 1 Crosscut of kit for ingots casting 20

3 Pro všechny experimentální tavby byly použity dva typy ocelí, a to běžná uhlíková ocel ČSN a vysoce manganová ocel ČSN Chemické složení obou ocelí včetně teploty likvidu je uvedeno v tab. 2. Obr. 2 Řez licí soupravou s aplikací filtrační kazety Fig. 2 Crosscut of kit with filter cartrige application Obr. 3 Filtrační kazeta Fig. 3 Filter cartrige 4. Vývoj a zkoušky žárovzdorných materiálů nových keramických filtrů Vývoj žárovzdorných materiálů byl realizován firmou KERAMTECH, s.r.o. a pro úpravu byl vybrán žárovzdorný materiál představující mullito-korundovou hmotu s vyšším obsahem Al 2 O 3 a tím i zvýšenou žárovzdorností s označením RK-5. Tento žárovzdorný materiál obsahuje směs kaolinů, jílů a Al 2 O 3. Vlastní chemické složení je pro ukázku uvedeno v tab. 1. U tohoto žárovzdorného materiálu byla pro snížení tepelné kapacity zvýšena pórovitost, a to přidáváním škrobu v množství 3; 5; 7,5 a 10 hm.%. Měrná tepelná kapacita materiálu RK-5 činí 1800 kj K -1 kg -1. Přídavek 1 hm.% škrobu k základní hmotě snižuje vlivem zvýšené pórovitosti hmotnost následného výrobku o 2 % a tím i tepelnou kapacitu. K ověření erozních a korozních účinků a stanovení odolnosti a životnosti nových keramických filtrů byly upravené žárovzdorné materiály s vyšší pórovitostí zkoušeny pomocí experimentálních taveb v laboratoři VŠB-TU Ostrava. Tyto experimentální tavby měly simulovat podmínky dosahované v provozu při filtraci roztavené oceli. Z upraveného žárovzdorného materiálu dodaného KERAMTECH, s.r.o. byly vyrobeny vzorky o rozměrech mm, které byly připraveny pro experimentální tavby v laboratoři. Pro simulaci běžných provozních podmínek byly vzorky nejdříve před vložením do roztaveného kovu ohřívány na teplotu 350 C v ohřívací peci O18LP s výdrží na této teplotě po dobu 10 minut. Toto vytemperování vzorku simuluje vyhřátí licí soupravy v provozních podmínkách. Je vhodné také uvést, že před vložením vzorku do ohřívací pece a počátkem experimentu bylo provedeno vážení pro zjištění úbytků hmotnosti, přičemž po porovnání výsledků nebyly zjištěny úbytky hmotnosti vlivem temperování vzorků. Následně byly provedeny experimentální tavby. Jako tavící agregát byla použita indukční pec připojená na vysokofrekvenční generátor GV 22. Pro posouzení korozních a erozních jevů byly následně provedeny dvě série experimentů při použití jak uhlíkové tak manganové oceli při teplotách 1560 C, 1600 C a 1680 C po dobu 20 min, přičemž u testovaných žárovzdorných materiálů byla zvyšována pórovitost pomocí různých přídavků škrobu [3]. 5. Hodnocení žárovzdorných materiálů Hodnocení namáhaných vzorků bylo realizováno v několika částech. Nejprve bylo provedeno vizuální hodnocení celých namáhaných vzorků po laboratorních experimentech. Následně proběhlo hodnocení příčných řezů se zaměřením na strukturu a povrch (okraj) vzorků. 5.1 Vizuální hodnocení eroze a koroze Vizuální hodnocení namáhaných vzorků bylo provedeno pomocí fotografií celých vzorků pořízených po experimentu. V první sérii experimentů byly žárovzdorné materiály testovány na vliv uhlíkové a manganové oceli při extrémní teplotě 1680 C po dobu 20 min s obsahy škrobu v žárovzdorném materiálu v množství 3; 5; 7,5 a 10 hm.%. Výsledky první série experimentů jsou uvedeny na obr. 4. Tab. 1 Chemické složení upraveného žárovzdorného materiálu Tab. 1 Chemical composition of modified refractory material Chemické složení (hm.%) SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 TiO 2 K 2 O CaO MgO Na 2 O 21,0 75,0 0,8 0,6 0,8 méně než 0,5 21

4 Hutnické listy č.2/2010, roč. LXIII Tab. 2 Chemické složení použitých ocelí s teplotou likvidu Tab. 2 Chemical composition of used steels with liquid temperatures Chemické složení (hm.%) Značka oceli T l ( C) C Si Mn P S ČSN ,44 0,23 0,67 0,019 0, ČSN ,1-1,5 max. 0,70 12,0-14,0 max. 0,10 max. 0, Z tohoto obrázku vyplývá, že přídavek škrobu v množství do cca 3 hm.% neměl na opotřebení žárovzdorných materiálů výrazný vliv. Další přídavky škrobu do 10 hm.% se však jak u uhlíkové, tak i u manganové oceli projevily výrazným opotřebením žárovzdorného materiálu, což se zároveň projevilo i jeho deformací. Rovněž je zřejmé, že v případě použití manganové oceli došlo u testovaných žárovzdorných materiálů k podstatně větším korozním účinkům než v případě taveb, u kterých byla použita ocel uhlíková. Ve druhé sérii experimentů byly provedeny na základě předcházejících výsledků upravené zkoušky, a to opět s žárovzdornými materiály s obsahy škrobu 3; 5; 7,5 a 10 hm.% při použití uhlíkové a manganové oceli po dobu interakce 20 min, avšak při teplotách 1560 C a 1600 C. Tyto zkoušky měly za úkol jednak simulovat teploty v praktických podmínkách odlévání oceli do kokil spodem, jednak odzkoušet vliv různých přídavků škrobu na opotřebení při těchto snížených teplotách. Vlastní výsledky experimentů jsou uvedeny na obr. 5 a obr. 6. Analýzou obrázků bylo zjištěno, že teplota experimentů 1560 C se zdá být u uhlíkové oceli příliš nízká. Vypočítaná teplota likvidu dle chemického složení oceli činí 1495 C (viz tab. 2). V tomto případě docházelo při zkouškách k namrzání oceli na stěny keramických vzorků. V případě provozní aplikace by to znamenalo zvýšit teplotu lití z používaných 1560 C (teplota lití v ŽDAS, a.s.) na cca C (tj. o cca C). V případě stejné oceli a teplotě experimentů 1600 C však žárovzdorné materiály vykazovaly do obsahu 5 hm.% škrobu minimální opotřebení, mírně vyšší pak při obsahu 7,5 hm.% škrobu. Vyšší obsah škrobu (10 hm.%) se však již v případě této teploty projevil negativně. Při použití manganové oceli při teplotě 1560 C a vypočítané teplotě likvidu 1375 C (viz tab. 2) docházelo při obsazích škrobu větším než 7,5 hm.% ke zvýšenému stupni opotřebení. Z tohoto důvodu byly experimenty při teplotě 1600 C prováděny bez vzorku s 10 hm.% škrobu. Při teplotě 1600 C byl u stejné (manganové) oceli zjištěn minimální úbytek při 3 hm.% škrobu. 5.2 Hodnocení příčných řezů Kromě vizuálního hodnocení vzorků po experimentech bylo provedeno i hodnocení příčných řezů. Vlastní hodnocení bylo provedeno na základě vizuálního porovnání fotodokumentace, která se skládala ze snímků pořízených pomocí stereomikroskopu Olympus a rastrovacího mikroskopu Tescan Vega pracujícího v režimu fish eye. Na snímcích ze stereomikroskopu lze zjistit hloubku penetrace, strukturu materiálu a také úbytky materiálu. Ze snímků z rastrovacího mikroskopu lze stanovit trhliny, praskliny, porušení struktury a v některých případech i hloubku penetrace. Hodnocení bylo provedeno v Hutních a chemických laboratořích ArcelorMittal Ostrava, a.s. [4]. Vzhledem k rozsahu fotodokumentace byly pro uvedený příspěvek vybrány pouze výsledky při použití uhlíkové a manganové oceli po dobu 20 min při teplotě 1600 C s obsahy škrobu 3; 5; 7,5 a 10 hm.%. Snímky příčných řezů získané pomocí stereomikroskopu a rastrovacího mikroskopu při použití uhlíkové oceli a teplotě 1600 C jsou uvedeny na obr. 7. Z fotodokumentace vyplývá, že charakter a morfologie povrchů žárovzdorných materiálů jsou podobné. Žárovzdorné materiály do 5 hm.% škrobu vykazovaly minimální opotřebení, mírně vyšší pak při obsazích od 7,5 hm.%. Na obr. 8 jsou dále uvedeny snímky příčných řezů získaných pomocí stereomikroskopu a rastrovacího mikroskopu při použití manganové oceli a teplotě 1600 C. Z fotodokumentace je zřejmé, že v případě této oceli se projevil přídavek > 5 hm.% škrobu při teplotě 1600 C negativně, přičemž se nejedná jen o povrchové vrstvy žárovzdorného materiálu, ale i středové oblasti. Vyšší přídavky měly na strukturu materiálu velmi negativní vliv. 22

5 Přídavky škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Uhlíková ocel Manganová ocel Obr. 4 Snímky žárovzdorného materiálu po expozici v uhlíkové a manganové oceli při teplotě 1680 C po dobu 20 min Fig. 4 Photos of refractory material after exposition in carbon and manganese steel at temperature 1680 C for a period of 20 min Přídavky škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Teplota t = 1560 C Teplota t = 1600 C Obr. 5 Snímky žárovzdorného materiálu po expozici v uhlíkové oceli při teplotách 1560 C a 1600 C po dobu 20 min Fig. 5 Photos of refractory material after exposition in carbon steel at temperatures 1560 C and 1600 C for a period of 20 min Přídavky škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Teplota t = 1560 C Teplota t = 1600 C Obr. 6 Snímky žárovzdorného materiálu po expozici v manganové oceli při teplotách 1560 C a 1600 C po dobu 20 min Fig. 6 Photos of refractory material after exposition in manganese steel at temperatures 1560 C and 1600 C for a period of 20 min 23

6 Hutnické listy č.2/2010, roč. LXIII Obsahy škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Snímky ze stereomikroskopu Snímky z rastrovacího mikroskopu Obr. 7 Porovnání snímků příčných řezů namáhaných při teplotě 1600 C v uhlíkové oceli pořízených pomocí stereomikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu Fig. 7 Comparison of cross cuts photos stressed at temperature 1600 C in carbon steel made by the help of stereomicroscope and scanning electron microscope Obsahy škrobu 3 hm.% 5 hm.% 7,5 hm.% 10 hm.% Snímky ze stereomikroskopu Snímky z rastrovacího mikroskopu Obr. 8 Porovnání snímků příčných řezů namáhaných při teplotě 1600 C v manganové oceli pořízených pomocí stereomikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu Fig. 8 Comparison of cross cuts photos stressed at temperature 1600 C in manganese steel made by the help of stereomicroscope and scanning electron microscope 6. Závěr Při vývoji nových keramických filtrů určených pro filtraci oceli ve vtokové soustavě při lití ingotů byly v laboratorních podmínkách provedeny experimenty se zaměřením na ověření vlivu pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi působením oceli. Následně bylo provedeno vizuální hodnocení různých snímků, 24

7 pomocí kterých lze posoudit vliv přídavků škrobu na stupeň opotřebení žárovzdorného materiálu při různých provozních podmínkách. Z výsledků provedených laboratorních experimentů je možno formulovat následující poznatky: z dosažených výsledků obou sérií je zřejmé, že v případě použití manganové oceli došlo u testovaných žárovzdorných materiálů k podstatně větším korozním účinkům než v případě taveb, u kterých byla použita uhlíková ocel, v případě testovaných vzorků první série při styku s uhlíkovou a manganovou ocelí při teplotě 1680 C po dobu 20 min neměl přídavek škrobu do cca 3 hm.% na opotřebení žárovzdorných materiálů výrazný vliv. Další přídavky škrobu do 10 hm.% se však u obou ocelí projevily výrazným opotřebením žárovzdorného materiálu a také deformací, u vzorků druhé série byly žárovzdorné materiály ve styku s uhlíkovou a manganovou ocelí po dobu 20 min, avšak při teplotách 1560 C a 1600 C. Teplota experimentů 1560 C se zdála být u oceli uhlíkové příliš nízká, protože docházelo při zkouškách k namrzání oceli na stěny vzorků. V případě stejné oceli a teplotě 1600 C vzorky vykazovaly do obsahu 5 hm.% škrobu minimální opotřebení. Vyšší obsah škrobu 10 hm.% se však již při teplotě 1600 C projevil negativně, při použití manganové oceli a teplotě 1560 C se při obsazích škrobu vyšším než 7,5 hm.% projevil zvýšený stupeň opotřebení. Z tohoto důvodu byly experimenty při teplotě 1600 C prováděny bez vzorku s 10 hm.% škrobu. Vzorky při použití stejné oceli vykazovaly při teplotě 1600 C a 3 hm.% škrobu minimální úbytek žárovzdorného materiálu, ze snímků příčných řezů při použití uhlíkové oceli a teplotě 1600 C bylo zjištěno, že do 5 hm.% škrobu vykazovaly vzorky žárovzdorného materiálu minimální opotřebení, mírně vyšší pak při obsazích od 7,5 hm.%. Avšak při použití manganové oceli byl zjištěn negativní vliv při přídavku škrobu > 5 hm.%, přičemž tento jev se projevil jak v povrchových vrstvách tak i ve středové oblasti žárovzdorného materiálu, na základě dosažených výsledků jsou již v současné době firmou KERAMTECH, s.r.o. vyráběny keramické filtry z materiálu RK-5 s přídavkem 5 hm.% škrobu, a to pod označením RK-5/5. Práce byla řešena v rámci projektu EUREKA E!4092 MICROST a projektů MPO č. FI-IM3/034 a FR-TI1/222 Literatura [1] STRÁNSKÝ, K., BAŽAN, J., HORÁKOVÁ, D. Filtrace taveni železa v průmyslové praxi. vyd. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2008, 113 s. ISBN [2] FILA, P., BALCAR, M., MARTÍNEK, L., LEV, P. Nové zkušenosti s využitím keramických filtrů při odlévání ocelových ingotů. In Hutní keramika, Rožnov pod Radhoštěm, Tanger s.r.o., 2009, s ISBN [3] BAŽAN, J., SOCHA, L., LEV, P. Vliv pórovitosti žáromateriálů na jejich korozi a erozi ocelí. In Hutní keramika, Rožnov pod Radhoštěm, Tanger s.r.o., 2009, s ISBN [4] Protokol č. LP/09 E006/124. Hutní a chemické laboratoře. ArcelorMittal, a.s., 2009, 19 s. Recenze: Ing. Jaroslav Březina Prof.Ing. František Kavička, CSc. Ocelářský průmysl: Konjunktura se vrací? Kovák, č. 12/ Ocelářský průmysl v celém světě zažívá po krizovém roce 2009 opět oživení, konstatoval rakouský ekonomický deník Wirtschaftsblatt. Optimismus potvrzuje březnová zpráva Světového svazu výrobců oceli, podle níž vytížení vysokých pecí stouplo letos v únoru v průměru na 79,8 %, tj. o 12 % ve srovnání se stavem v únoru Je to nejvyšší hodnota od září 2008, kdy se začala projevovat celosvětová hospodářská krize. Celosvětová produkce surové oceli tak vzrostla v únoru 2010 oproti stejnému měsíci minulého roku o více než 24 %. Čína, která je s odstupem největším producentem tohoto materiálu, zvýšila výrobu za poslední rok o 22,5 %. Japonsko dokonce o 54 %, Spolková republika o 34 %. Německá ocelářská jednička ThyssenKrupp nedávno oznámila, že bude nyní využívat své kapacity na 80 až 90 %. Přitom v době nejtíživější krize ještě zcela nedávno pracovaly mnohé vysoké pece sotva na polovinu svých kapacit. Právě v Německu byla v roce 2009 celá polovina z 15 vysokých pecí po dlouhé měsíce mimo provoz a ostatní pracovaly na omezený výkon. Ještě loni na podzim předpovídali němečtí experti oživení konjunktury oceli až za pár let. SB 25

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,

Více

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí Vyzdívky spaloven průmyslových a komunálních odpadů Rybák L., Pešek J., Korsa B., Fajfr P. - ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., Třemošná Kučera Z. - LAFARGE ŽÁROMONOLITY, s.r.o., Ostrava 1. Úvod Jedním z negativních

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION THE METHOD OF CONTINUOUS FOLLOWING OF THE COSTS IN CZECH STEELWORKS

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev Hutnické listy č.1/21, roč. LXIII ISSN 18-869 slévárenství Vady u odlévaných automobilových pístů gravitačním litím do kovové formy Defects in Automotive Pistons Manufactured by Gravity Casting into Metal

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

110 C 1000 C 1200 C 1400 C 1600 C 1700 C

110 C 1000 C 1200 C 1400 C 1600 C 1700 C POUŽITÍ BEZCEMENTOVÝCH KORUNDOVÝCH ŽÁROBETONŮ SE SPINELOVOU VAZBOU V OCELÁŘSTVÍ L. Rybák, J. Pešek ŽÁROHMOTY, spol s r.o. Třemošná Z. Šůs, J. Červeň Železárny Hrádek Abstrakt Mezi materiály, které nacházejí

Více

L X V M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

L X V M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X V 2 0 1 2 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N C

Více

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Pro správný výběr vhodného aktivního uhlí je důležité rozumět parametrům aktivního uhlí, znát faktory ovlivňující odstraňování

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Rudolf Moravec 1 Jiří Pyš 1 Petr Horký 1 František Rosypal 2 Michael Lowry 3 1) Mittal Steel Ostrava a.s.,

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR PREDICTION OF CHEMICAL COMPOSITION OF REFINING SLAG Zora Jančíková

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

The machine for manipulation with hazardous wastes

The machine for manipulation with hazardous wastes Název funkčního vzorku v originále Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů Název funkčního vzorku anglicky The machine for manipulation with hazardous wastes C B A Obrázek 1 Počítačový 3D-model funkčního

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA Luděk Ptáček Ladislav Zemčík Ústav materiálového inženýrství F. Píška, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s.

Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. Hutnické listy č.1/2008 Výroba oceli Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. Prof. Ing. Karel Michalek, CSc., Ing. Karel Gryc, Katedra metalurgie,

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman 1 Základní typy podniků jsou znázorněny na následujícím

Více

KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S.

KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. CONCEPTION OF COMPLEX CONTROL SYSTEM OF STEEL PLANT IN VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY INC. Dušan Šeděnka a doc. Ing. Václav Kafka,

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ 1. ÚVOD Ing. Lubomír Rozlívka, CSc., Ing. Vít Křivý, Ph.D., IOK s.r.o. Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., Ing.

Více

Recyklace, druhotné zpracování materiálu

Recyklace, druhotné zpracování materiálu recyklace,druhotné zpracování materiálu Nové metody zpracování a recyklace jemnozrnných kovonosných odpadů New Methods of Processing and Recycling of Fine Metal Waste Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. 1,

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství ČSN EN ISO 9001:2001 Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství PROMASIL jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ Ondřej Žáček, Miroslav Liška Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava,www.mmvyzkum.cz Radek Kovář Evraz Vitkovice Steel a.s., Ostrava, www.vitkovicesteel.cz

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt Abstrakt Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY Stále více můžeme v současné době v odborné literatuře a časopisech zaměřených na bydlení, také v televizních pořadech a internetu najít

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-2 - P Olej hydraulický HM 32 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: MIL-PRF-17672D DIN

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc.

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc. Hutnické listy č./00, roč. LXIII Methods of Preparation of Based Alloys Metody přípravy slitin na bázi Ing. Petr Štěpán, Doc. Dr. Ing. Monika Losertová, Ing. Daniel Petlák, Prof. Ing. Drápala Jaromír,

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

APPLICATION OF LOW VOLTAGE SEM FOR STUDY OF BLASTED SURFACES

APPLICATION OF LOW VOLTAGE SEM FOR STUDY OF BLASTED SURFACES APPLICATION OF LOW VOLTAGE SEM FOR STUDY OF BLASTED SURFACES Aleš LIGAS 1, Šárka MIKMEKOVÁ 1, Dagmar DRAGANOVSKÁ 2 1 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno, ales.ligas@isibrno.cz

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Polymerová kuličková ložiska SKF pro zvláštní provozní podmínky Polymerová

Více

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S.

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S. Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více