Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na 1. Všebecná ustanvení Tent reklamační řád upravuje práva a pvinnsti mezi prdávajícím splečnstí Prvyt, s.r.., se sídlem Žatec, Oblukvá 779, kres Luny, PSČ: , IČ: , dále jen prdávající, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tent reklamační řád upravuje rzdílně práva a pvinnsti pr kupující, kteří vystupují ve vztazích s prdávajícím jak kupující sptřebitelé (dále jen kupující sptřebitel ), kdy kupující sptřebitel je vymezen 52 dst. 3 z.č. 40/1964 Sb. a rzdílně pr sby fyzické či právnické pdnikající pdle živnstenskéh zákna či jinéh zvláštníh zákna či státní instituce a rganizace (dále jen kupující pdnikatel ), kteří ve vztazích s prdávajícím jednají v rámci své bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti, kdy rzdílná práva a pvinnsti bu kupujících jsu upravena a dlišena níže jak práva a pvinnsti kupujícíh sptřebitele a práva a pvinnsti kupujícíh pdnikatele. Pkud tyt pdmínky reklamačníh řádu upravují některá práva splečně a shdně pr kupujícíh sptřebitele i kupujícíh pdnikatele jsu kupující pdnikatel i kupující sptřebitel shdně značváni jak kupující. Odlišnst úpravy reklamačníh řádu hledně některých pvinnstí a práv kupujících pdnikatelů d kupujících sptřebitelů je z důvdu, že kupující pdnikatelé mají právní vztahy s prdávajícím zalžené bchdními pdmínkami řízené pdle z.č. 513/1991 Sb. a suvisejících právních předpisů a prdávající a kupující sptřebitelé mají právní vztahy zalžené s prdávajícím z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a suvisejícími právními předpisy s čímž suvisí rzdílná práva a pvinnsti i v rámci reklamačníh řádu, nebť nárky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeh právní úpravu. Při řešení reklamace kupujícíh sptřebitele se pstupuje pdle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a suvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícíh pdnikatele se reklamace se řeší dle z.č. 513/1991 Sb. suvisejících právních předpisů. Záruka se vztahuje na zbží, jež byl zakupen u splečnsti Prvyt, s.r.. a jehž reklamace byla uplatněna v záruční dbě. Ke každému zbží zakupenému u splečnsti Prvyt, s.r.. je přilžen záruční list a ddací list, se sérivými čísly výrbku neb faktura, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list. Při reklamaci vady výrbku kupujícím sptřebitelem dpručujeme pr urychlení a zjedndušení reklamačníh řízení předlžit řádně vyplněný záruční a ddací list neb fakturu, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list. Pkud výrbce přikládá k výrbku svůj záruční list, dpručujeme sučasné předlžení riginálníh záručníh listu výrbce. Pkud není zbží sbně debrán v prdejně, rzumí se převzetím zbží kamžik, kdy zbží přebírá kupující d dpravce. 2. Rzpr s kupní smluvu a ddání pškzenéh zbží a. Kupující sptřebitel Pkud kupující sptřebitel zjistí pškzení ddanéh zbží, jakýkliv rzdíl mezi záručním a ddacím listem, daňvým dkladem a skutečně ddaným zbžím (v druhu, mnžství neb sérivém čísle), neb nebdržel se zásilku správně vyplněný ddací list se sérivými čísly výrbků, důrazně dpručujeme ihned (nelépe d 24 hdin) prkazatelným způsbem kntaktvat Prvyt, s.r.. k dstranění těcht vad. Nárky kupujícíh sptřebitele řeší 616.z. V případě kupujícíh sptřebitele se rzpr s kupní smluvu, který se bjevil d 6 měsíců de dne převzetí zbží pvažuje za rzpr existující již při jejím přijetí, ledaže kupující rzpru prkazatelně věděl v kamžiku přijetí zbží a tt zbží i přes tt přijal bez výhrad. V takvém případě má kupující sptřebitel práv vlby řešit dstranitelnu vadu záruční pravu či výměnu věci za bezvadnu. Není-li takvý pstup mžný, má kupující sptřebitel práv na přiměřenu slevu z ceny neb d smluvy dstupit. b. Kupující pdnikatel Kupující pdnikatel je pvinen prhlédnut zbží c nejdříve p převzetí zbží, nejpzději

2 však d 24 hdin d převzetí s výjimku případů, kdy zbží byl předveden na prdejně. Pkud kupující pdnikatel zjistí pškzení zbží, jakýkliv rzdíl mezi záručním a ddacím listem, daňvým dkladem a skutečně ddaným zbžím (v druhu, mnžství neb sérivém čísle), neb nebdržel se zásilku správně vyplněný ddací list se sérivými čísly výrbků, je pvinen ihned (nejpzději d 24 hdin) prkazatelným způsbem tut skutečnst známit Prvyt, s.r... Pkud tak neučiní, nebude na jeh pzdější reklamaci brán zřetel. 3. Pdmínky záruky Délka záruky v měsících je uvedena na záručním neb ddacím listu neb na faktuře, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list. Není-li na faktuře, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list neb na ddacím listu v suladu se záknem vyznačena u plžky zbží záruční dba v jiné délce, pskytuje splečnst na zbží záruku 24 měsíců. Záruční dba pčíná běžet dnem převzetí zbží. Záruční dba se ve smyslu 19(3) Zákna na chranu sptřebitele prdlužuje puze dbu, p dbu d převzetí zbží d záruční pravy až d dby, kdy byl kupující pvinen si zbží převzít. Tedy ne d chvíle, než si sptřebitel vyzvedne věc, ale d chvíle, kdy byla věc pravena a sptřebitel si ji mhl vyzvednut. V případě výměny zbží pčíná běžet nvá záruční dba kamžikem převzetí nvéh zbží. V případě, že ddavatel prdávajícíh respektive výrbce zbží pskytuje na některé z nabízenéh zbží záruku kratší než 24 měsíců, pskytuje prdávající kupujícímu pdnikateli puze záruku v tmt rzsahu, kdy knkrétní délka záruky je vždy uvedena u nabízenéh zbží a je uvedena taktéž i v záručním listu, který je ddáván s tímt zbžím. 4. Odpvědnst za vady Při nákupu jedntlivéh kmpnentu, který si kupující mntuje neb instaluje d svéh PC sám, nedpvídá Prvyt, s.r.. za jeh kmpatibilitu s kmpnenty v PC již namntvanými neb instalvanými a s tím suvisejícím případným pškzením ddanéh zbží, či vznik jiné škdy v případě, že dšl k prušení pstupu při instalaci či kmbinvání kmpnentů či sftware, dle návdu a pkynů k instalaci dané výrbcem zbží či prdávajícím. Záruku nelze uplatnit zcela neb zčásti v následujících případech: Vypršením záruční lhůty. Nekmpatibilitu zakupenéh zbží s jiným hardwarem. Dpručujeme instalaci všech kmpnentů d pčítače v servisu Prvyt, s.r.. V tmt případě získává zákazník i záruku na práci. Mechanickéh pškzení, nedbrné instalace, nedbrnéh zacházení či bsluhy, zanedbání běžné péče. Pkud byly vady způsbeny pčítačvými viry. Pkud se závada prjevuje puze u sftware, u kteréh není dběratel schpen dlžit legální způsb nabytí. Pužívání zbží v pdmínkách, které nedpvídají svými parametry prstředí, pr které jsu určeny, neb jiným parametrům stanveným výrbcem. Zbží byl pškzen živly, neb výpadkem elektrické sítě. Zbží byl pškzen nadměrným zatěžváním neb pužíváním v rzpru s pdmínkami uvedenými v dkumentaci. Pkud k vadě zařízení dšl vlivem zanesení mech. sučástí (např. ventilátru, chladiče, phnných jedntek) prachem, neb jinu nečisttu. Dpručujeme prt pravidelné čištění mech. sučástí.

3 Reklamace tiskáren Inkustvé tiskárny lze přijmut d záruční pravy puze při pužívání riginální cartridge stanvených výrbcem (typ je vždy specifikván v manuálu tiskárny). Pkud nejsu pužívány cartridge stanvené výrbcem, není mžné uznat reklamaci jak důvdnu, nebť tiskárna v tu chvíli byla prkazatelně užívána v rzpru s návdem, který předepisuje pr řádné užívání tiskárny užívat riginální cartrige výrbce. Reklamace LCD mnitrů U LCD mnitrů a LCD displejů ftaparátů se záruka nevztahuje na vadné bdy uvedené v tleranci výrbce danéh zbží. Reklamace PC sestav Při reklamaci celé PC sestavy neb dílu zapjenéh v PC sestavě bude účtvána práce technika za zjištění vadnéh dílu, pkud tat PC sestava není patřena záruční pečetí firmy Prvyt s.r.. Nesmí být prušena záruční pečeť. D PC sestavy, patřené záruční pečetí, nelze instalvat jiný kmpnent jiný než na místě zakupený a sučasně namntvaný technikem firmy Prvyt, s.r.. 5. Zbží se živtnstí kratší než 24 měsíců Na veškeré sptřební zbží pskytujeme záruku 24 měsíců. Na vady zbží vzniklé v důsledku ptřebení se nevztahuje záruka. Neznamená t v žádném případě, že p uvedené dbě živtnsti přestane výrbek fungvat. U těcht výrbků pužíváním (např. snížení kapacity akumulátrů, ptřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zbrazvačů, výbjek dataprjektrů apd.) se již z jejich pvahy a technlgickéh zpracvání předpkládá již při jejich výrbě zaručené užívání kratší než 24 měsíců. Živtnst výrbku vymezuje dbu, p kteru je garantvána bezchybnst výrbku a jeh funkčnst. P uvedené dbě živtnsti může djít k takvému ptřebení výrbku, které znemžní jeh další pužívání. Není t ale důvd k reklamaci zbží. Z bčanskéh zákníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje puze na výrbní vady, neb na vadu, která prkazatelně vznikne před uknčením bvyklé živtnsti výrbku, která je při běžném užívaní zaručena. 6. Pstup při uplatnění a vyřizvání reklamace kupující sptřebitel Seznam výrbců, jejichž výrbky reklamuje kupující sptřebitel přím v značeném servisu, jsu uvedeny na webvé stránce Prvyt, s.r.. dkument SERVISNÍ STŘEDISKA. Kupující sptřebitel má práv ve smyslu 625.z. uplatnit reklamaci těcht výrbků i přím u prdávajícíh, kdy v těcht případech se pstupuje takt: Kupující sptřebitel dručí na vlastní náklady a rizik reklamvané zbží na adresu prvzvny prdávajícíh. Prdávající dpručuje zbží k reklamaci ddat včetně příruček, dkladů, kabelů, disket a statníh příslušenství a pkud mžn v půvdním neb náhradním balu. Se zbžím dpručuje prdávající předlžit záruční list a ddací list, případně také riginální záruční list výrbce k urychlení reklamačníh řízení. Pracvník reklamačníh ddělení psudí reklamvanu vadu a rzhdne důvdnsti reklamace, pkud je t mžné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracvník s kupujícím sptřebitelem reklamační prtkl, ve kterém uvede ppis reklamvané vady, způsb a termín vyřízení reklamace. V případě, že psudí reklamaci jak nedůvdnu, uvede tut skutečnst v reklamačním prtklu (zamítnutá reklamace). V případě právněné reklamace má kupující sptřebitel nárk dle 598.z. Reklamace včetně dstranění vady musí být vyřízena nejpzději d 30 dní d jejíh uplatnění.

4 Vady dstranitelné Jde-li vadu dstranitelnu, má kupující sptřebitel práv na bezplatné dstranění vady. Bezplatné dstranění vady se prvádí zásadně u vad mnitrů, tiskáren, scannerů, ftaparátů, ntebků, reprduktrů, prjektrů, veškeré periferie. Není-li t v případě vady u reklamvanéh zbží, která je jinak dstranitelná, vzhledem k její pvaze neúměrné, má kupující sptřebitel práv na výměnu zbží či týká-li se takvá vada jen sučásti věci, výměnu sučásti. Není li takvý pstup mžný, může kupující žádat přiměřenu slevu neb může d smluvy dstupit. Výměna věci Reklamace vad zbží, které je v den uplatnění reklamace skladem, se prvádí výměnu zbží. Pkud zbží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující sptřebitel s Prvyt, s.r.. dhdnut na knkrétním termínu ddání náhradníh zbží. Reklamační ddělení p ddání náhradníh zbží d skladu vyzve kupujícíh k dběru zbží, případně zbží zašle kupujícímu na náklady Prvyt, s.r.. P dhdě se sptřebitelem je mžná (za předpkladu, že reklamvané zbží určitéh výrbce se již nevyrábí neb je dluhdbě nedstupné) i výměna za zbží jinéh výrbce než reklamvané zbží, které má identické neb lepší parametry než reklamvané zbží a plní stejnu funkci se stejnými či lepšími parametry. V případě, že není mžné vadu bezplatně dstranit neb zbží vyměnit, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny neb smluvy dstupit. Práv na výměnu zbží má kupující též v případě, že se jedná vady dstranitelné, ale pr pětvné vyskytnutí vady p pravě neb pr větší pčet vyskytujících se vad nemůže kupující zbží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšlen 3. právněná a uznaná reklamce stejnéh druhu, neb čtvrtá právněná a uznaná reklamce různéh druhu, neb právněná a uznaná reklamce 3 pdstatných vad na věci zárveň. Kupující sptřebitel má, v případě výskytu většíh mnžství dstranitelných vad, práv na dstupení d smluvy neb výměnu věci. Výběr záleží na sptřebiteli. Vady nedstranitelné Jde-li vadu, kteru nelze dstranit a která brání užívání zbží jak zbží bez vady, má kupující práv na výměnu zbží za nvé neb může d smluvy dstupit. Jde-li vadu nedstranitelnu, která však nebrání užívání zbží a kupující nepžaduje jeh výměnu, má práv na přiměřenu slevu z ceny zbží. Reklamace včetně dstranění vady musí být vyřízena d 30 kalendářních dnů, pkud nebude s kupujícím sptřebitelem dhdnuta lhůta delší. P vyřízení reklamace dstane kupující jedn vyhtvení reklamačníh prtklu, ve kterém bude uveden jakým způsbem byla reklamace vyřízena. Pkud byla reklamace vyřízena výměnu zbží, bsahuje prtkl nvé sérivé čísl vyměněnéh zbží. Další případné reklamace vyměněnéh zbží bude kupující sptřebitel uplatňvat na základě tht reklamačníh prtklu, který nahrazuje záruční a ddací list. Kupující sptřebitel má v případě výskytu nedstranitelné vady, která brání užívání zbží jak zbží bez vady, práv na dstupení d smluvy neb výměnu věci. Výběr záleží na sptřebiteli. 7. Pstup při uplatnění a vyřizvání reklamace kupující pdnikatel Kupující pdnikatel je pvinen prkazatelným způsbem známit vadu zbží bez zbytečnéh dkladu pté c ji zjistil, nejpzději však d 3 dnů d jejíh zjištění. Seznam výrbců, jejichž výrbky reklamuje kupující pdnikatel přím v značeném servisu, jsu uvedeny na webvé stránce Prvyt, s.r.. V případě, že autrizvaný servis psudí závadu jak nedstranitelnu a reklamaci nevyřeší, je kupující pdnikatel pvinen uplatnit reklamaci tét vady u prdávajícíh v záruční dbě, která se prdlužuje dbu, kdy byl předmět reklamace v autrizvaném servisu. V statních případech se pstupuje takt: Kupující pdnikatel dručí na vlastní náklady a rizik reklamvané zbží na prdejnu prdávajícíh. Dpručujeme zbží k reklamaci ddat včetně příruček, dkladů, kabelů, disket a statníh příslušenství a pkud mžn v půvdním neb náhradním balu. Se zbžím musí být předlžen záruční list a ddací list, případně také riginální záruční list výrbce k urychlení reklamačníh řízení. Pracvník reklamačníh ddělení psudí reklamvanu vadu a rzhdne důvdnsti reklamace a zda se jedná pdstatné prušení smluvy či nepdstatné, pkud je t mžné ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracvník s kupujícím reklamační prtkl, ve kterém uvede ppis reklamvané vady, způsb a předběžný termín vyřízení reklamace. V případě, že psudí reklamaci jak nedůvdnu, uvede tut skutečnst v reklamačním prtklu ( neuznaná záruka). V případě, že při psuzení reklamvané vady zjistí Prvyt s.r.., že reklamace není důvdná, sdělí tut skutečnst kupujícímu pdnikateli bez zbytečnéh dkladu. Pdstatné prušení smluvy Pkud má zbží vady nedstranitelné neb větší mnžství vad, které brání jeh řádnému užívání, jedná se prušení smluvy pdstatným způsbem. V takvém případě může kupující: 0. výměnu zbží, ddání chybějícíh zbží, džadvat se dstranění právních vad.

5 1. Pžadvat dstranění vad pravu zbží, jestliže jsu vady pravitelné. 2. Pžadvat přiměřenu slevu z kupní ceny. Práva kupujícíh zaručená bchdním zákníkem nejsu tímt ujednáním dtčena. Vlbu mezi shra uvedenými nárky má kupující pdnikatel puze pkud ji prvede ve svém známení vad při uplatnění reklamace neb d 24 hdin p tmt známení. Takt prvedenu vlbu nemůže kupující pdnikatel bez suhlasu Prvyt, s.r.. měnit. Jestliže kupující pdnikatel neprvede svji vlbu včas, tj. ve lhůtě shra uvedené, má nárky z vad zbží jak při nepdstatném prušení smluvy. Nepdstatné prušení smluvy Vady zbží dstranitelné, právní vady zbží, větší mnžství vad, které nebrání řádnému užívání zbží, pakující se vady neb další vady ( vady v mnžství, barvě, chybějící dklady, atd.) jsu pvažvány za nepdstatné prušení smluvy. V tmt případě může kupující pdnikatel pžadvat dstranění vad neb slevu z kupní ceny. O tm, zda bude vada dstraněna pravu zbží neb jeh výměnu rzhduje Prvyt, s.r..! Přiměřená lhůta pr dstranění vad pravu činí 30 kalendářních dnů, v důvdněných případech může být přiměřená lhůta stanvena dlišně, kdy Prvyt, s.r.. stanví lhůtu, ve které vady zbží dstraní. Jestliže kupující pdnikatel bez zbytečnéh dkladu p známení lhůty nesdělí Prvyt, s.r.. svůj nesuhlas, má se za t, že ji stanvil sám. Nedstraní-li Prvyt, s.r..vady ve lhůtě stanvené dle předchzíh dstavce může kupující pdnikatel pžadvat slevu z kupní ceny neb d smluvy dstupit. Odstupit d smluvy může kupující puze v případě, že na svůj úmysl upzrní Prvyt, s.r.. při stanvení lhůty pr dstranění vady neb v přiměřené lhůtě před dstupením d smluvy. Takt prvedenu vlbu nemůže kupující pdnikatel bez suhlasu Prvyt, s.r.. měnit. Zbží musí být vrácen nepškzené, bez známek užívání neb ptřebení, v půvdním balu a s veškerým příslušenstvím včetně přilžených záručních listů a návdů. Kupující pdnikatel nemůže dstupit d smluvy, jestliže vady včas neznámil Prvyt, s.r.. K dstupení d smluvy nedjde, jestliže kupující pdnikatel nemůže vrátit zbží ve stavu v jakém je bdržel s výjimku případů, kdy: 3. Změnu stavu zbží nezpůsbil, 4. ke změně stavu zbží dšl v důsledku prhlídky řádně vyknané za účelem zjištění vad zbží. Pkud dšl ke snížení hdnty vrácenéh zbží (dšl k částečnému sptřebvání či ptřebvání zbží), je kupující pdnikatel pvinen chybějící hdntu pdle ustanvení 441 dst. 4 bchdníh zákníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje frmu zapčtení hdnty ptřebení či sptřebvání zbží na vrácenu kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené hdntu ptřebení či sptřebvání zbží. Hdntu ptřebení či sptřebvání určuje Prvyt, s.r.. v závislsti na výši ptřebvání či sptřebvání vrácenéh zbží. Pkud byl zbží kupujícímu zasílán prstřednictvím přepravce, nemá kupující pdnikatel práv na náhradu nákladů na přepravu. 8. Reklamace zbží pškzenéh přepravu Kupující je právněn dmítnut převzetí zbží d přepravce, které je zjevně pškzen, neb je zjevně pškzen značným způsbem přepravní bal, který vyvlává důvdnu dmněnku, že zbží uvnitř je pškzen (platí i pr případy, kdy je na kartnu vidět, že byl vystaven půsbení pčasí neb vdy). Pkud bude kupující chtít přest zbží převzít, prtže ne vždy musí mít pškzení balu zbží vliv na jeh bsah, je pracvník pšty neb kurýrní služby pvinen s kupujícím sepsat prtkl pškzení zásilky. Na jeh základě ptm, v případě pškzení bsahu balíku. pšta neb kurýrní služba vyřídí reklamaci. V případě, že kupující p tevření balíku zjistí fyzické pškzení zbží, které může být pškzen půsbením dpravy, je třeba tut skutečnst známit bez zbytečnéh dkladu (kupující pdnikatel nejpzději d 24 h, kupujícímu sptřebiteli je dpručen ttéž) splečnsti Prvyt, s.r.., který bude kupujícíh infrmvat dalším pstupu. Při ddání pškzenéh zbží má kupující nárk na ddání nvéh zbží, nebť závazek trvá, neb může dstupit d smluvy z důvdu, že nemá již právněný zájem na pzdějším ddání zbží, kdy tt je pvinen sdělit prdávajícímu sučasně s známením ddání pškzenéh zbží.

6 9. Závěrečná ustanvení Prdávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsu bsažena v reklamvaném zbží, kdy kupujícímu se dpručuje tyt adekvátním způsbem zálhvat mim reklamvané zbží.

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Jan Frolík, se sídlem Nádražní 898, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 61074934, dále jen prodávající,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Reklamační řád JFC Computers s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení. 2.Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží. 3.

Reklamační řád JFC Computers s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení. 2.Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží. 3. Reklamační řád JFC Computers s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností JFC Computers s.r.o., se sídlem Hornická 1604, Rakovník, PSČ:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Reklamační řád. Reklamační řád. Obsah: 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Reklamační řád. Reklamační řád. Obsah: 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Platnost od: 1.1.2011 Označení: TCS-004 Strana: 1 (7) Reklamační řád Obsah: 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU A DODÁNÍ POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ SPOTŘEBITEL... 2 3. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávající společností ServerControl s.r.o., se sídlem Ctěnická 692/7, Praha 9, PSČ: 190 00, IČ: 24166197,

Více

Reklamační řád. Při řešení reklamace zboží zakoupeného Podnikatelem se reklamace řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen občanským zákoníkem).

Reklamační řád. Při řešení reklamace zboží zakoupeného Podnikatelem se reklamace řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen občanským zákoníkem). Reklamační řád obchodní společnosti Tricolor Systems spol. s r.o. se sídlem Březová 180, PSČ 763 15 identifikační číslo: 45479101 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více