Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na 1. Všebecná ustanvení Tent reklamační řád upravuje práva a pvinnsti mezi prdávajícím splečnstí Prvyt, s.r.., se sídlem Žatec, Oblukvá 779, kres Luny, PSČ: , IČ: , dále jen prdávající, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tent reklamační řád upravuje rzdílně práva a pvinnsti pr kupující, kteří vystupují ve vztazích s prdávajícím jak kupující sptřebitelé (dále jen kupující sptřebitel ), kdy kupující sptřebitel je vymezen 52 dst. 3 z.č. 40/1964 Sb. a rzdílně pr sby fyzické či právnické pdnikající pdle živnstenskéh zákna či jinéh zvláštníh zákna či státní instituce a rganizace (dále jen kupující pdnikatel ), kteří ve vztazích s prdávajícím jednají v rámci své bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti, kdy rzdílná práva a pvinnsti bu kupujících jsu upravena a dlišena níže jak práva a pvinnsti kupujícíh sptřebitele a práva a pvinnsti kupujícíh pdnikatele. Pkud tyt pdmínky reklamačníh řádu upravují některá práva splečně a shdně pr kupujícíh sptřebitele i kupujícíh pdnikatele jsu kupující pdnikatel i kupující sptřebitel shdně značváni jak kupující. Odlišnst úpravy reklamačníh řádu hledně některých pvinnstí a práv kupujících pdnikatelů d kupujících sptřebitelů je z důvdu, že kupující pdnikatelé mají právní vztahy s prdávajícím zalžené bchdními pdmínkami řízené pdle z.č. 513/1991 Sb. a suvisejících právních předpisů a prdávající a kupující sptřebitelé mají právní vztahy zalžené s prdávajícím z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a suvisejícími právními předpisy s čímž suvisí rzdílná práva a pvinnsti i v rámci reklamačníh řádu, nebť nárky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeh právní úpravu. Při řešení reklamace kupujícíh sptřebitele se pstupuje pdle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a suvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícíh pdnikatele se reklamace se řeší dle z.č. 513/1991 Sb. suvisejících právních předpisů. Záruka se vztahuje na zbží, jež byl zakupen u splečnsti Prvyt, s.r.. a jehž reklamace byla uplatněna v záruční dbě. Ke každému zbží zakupenému u splečnsti Prvyt, s.r.. je přilžen záruční list a ddací list, se sérivými čísly výrbku neb faktura, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list. Při reklamaci vady výrbku kupujícím sptřebitelem dpručujeme pr urychlení a zjedndušení reklamačníh řízení předlžit řádně vyplněný záruční a ddací list neb fakturu, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list. Pkud výrbce přikládá k výrbku svůj záruční list, dpručujeme sučasné předlžení riginálníh záručníh listu výrbce. Pkud není zbží sbně debrán v prdejně, rzumí se převzetím zbží kamžik, kdy zbží přebírá kupující d dpravce. 2. Rzpr s kupní smluvu a ddání pškzenéh zbží a. Kupující sptřebitel Pkud kupující sptřebitel zjistí pškzení ddanéh zbží, jakýkliv rzdíl mezi záručním a ddacím listem, daňvým dkladem a skutečně ddaným zbžím (v druhu, mnžství neb sérivém čísle), neb nebdržel se zásilku správně vyplněný ddací list se sérivými čísly výrbků, důrazně dpručujeme ihned (nelépe d 24 hdin) prkazatelným způsbem kntaktvat Prvyt, s.r.. k dstranění těcht vad. Nárky kupujícíh sptřebitele řeší 616.z. V případě kupujícíh sptřebitele se rzpr s kupní smluvu, který se bjevil d 6 měsíců de dne převzetí zbží pvažuje za rzpr existující již při jejím přijetí, ledaže kupující rzpru prkazatelně věděl v kamžiku přijetí zbží a tt zbží i přes tt přijal bez výhrad. V takvém případě má kupující sptřebitel práv vlby řešit dstranitelnu vadu záruční pravu či výměnu věci za bezvadnu. Není-li takvý pstup mžný, má kupující sptřebitel práv na přiměřenu slevu z ceny neb d smluvy dstupit. b. Kupující pdnikatel Kupující pdnikatel je pvinen prhlédnut zbží c nejdříve p převzetí zbží, nejpzději

2 však d 24 hdin d převzetí s výjimku případů, kdy zbží byl předveden na prdejně. Pkud kupující pdnikatel zjistí pškzení zbží, jakýkliv rzdíl mezi záručním a ddacím listem, daňvým dkladem a skutečně ddaným zbžím (v druhu, mnžství neb sérivém čísle), neb nebdržel se zásilku správně vyplněný ddací list se sérivými čísly výrbků, je pvinen ihned (nejpzději d 24 hdin) prkazatelným způsbem tut skutečnst známit Prvyt, s.r... Pkud tak neučiní, nebude na jeh pzdější reklamaci brán zřetel. 3. Pdmínky záruky Délka záruky v měsících je uvedena na záručním neb ddacím listu neb na faktuře, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list. Není-li na faktuře, na které je uveden, že služí zárveň jak ddací a záruční list neb na ddacím listu v suladu se záknem vyznačena u plžky zbží záruční dba v jiné délce, pskytuje splečnst na zbží záruku 24 měsíců. Záruční dba pčíná běžet dnem převzetí zbží. Záruční dba se ve smyslu 19(3) Zákna na chranu sptřebitele prdlužuje puze dbu, p dbu d převzetí zbží d záruční pravy až d dby, kdy byl kupující pvinen si zbží převzít. Tedy ne d chvíle, než si sptřebitel vyzvedne věc, ale d chvíle, kdy byla věc pravena a sptřebitel si ji mhl vyzvednut. V případě výměny zbží pčíná běžet nvá záruční dba kamžikem převzetí nvéh zbží. V případě, že ddavatel prdávajícíh respektive výrbce zbží pskytuje na některé z nabízenéh zbží záruku kratší než 24 měsíců, pskytuje prdávající kupujícímu pdnikateli puze záruku v tmt rzsahu, kdy knkrétní délka záruky je vždy uvedena u nabízenéh zbží a je uvedena taktéž i v záručním listu, který je ddáván s tímt zbžím. 4. Odpvědnst za vady Při nákupu jedntlivéh kmpnentu, který si kupující mntuje neb instaluje d svéh PC sám, nedpvídá Prvyt, s.r.. za jeh kmpatibilitu s kmpnenty v PC již namntvanými neb instalvanými a s tím suvisejícím případným pškzením ddanéh zbží, či vznik jiné škdy v případě, že dšl k prušení pstupu při instalaci či kmbinvání kmpnentů či sftware, dle návdu a pkynů k instalaci dané výrbcem zbží či prdávajícím. Záruku nelze uplatnit zcela neb zčásti v následujících případech: Vypršením záruční lhůty. Nekmpatibilitu zakupenéh zbží s jiným hardwarem. Dpručujeme instalaci všech kmpnentů d pčítače v servisu Prvyt, s.r.. V tmt případě získává zákazník i záruku na práci. Mechanickéh pškzení, nedbrné instalace, nedbrnéh zacházení či bsluhy, zanedbání běžné péče. Pkud byly vady způsbeny pčítačvými viry. Pkud se závada prjevuje puze u sftware, u kteréh není dběratel schpen dlžit legální způsb nabytí. Pužívání zbží v pdmínkách, které nedpvídají svými parametry prstředí, pr které jsu určeny, neb jiným parametrům stanveným výrbcem. Zbží byl pškzen živly, neb výpadkem elektrické sítě. Zbží byl pškzen nadměrným zatěžváním neb pužíváním v rzpru s pdmínkami uvedenými v dkumentaci. Pkud k vadě zařízení dšl vlivem zanesení mech. sučástí (např. ventilátru, chladiče, phnných jedntek) prachem, neb jinu nečisttu. Dpručujeme prt pravidelné čištění mech. sučástí.

3 Reklamace tiskáren Inkustvé tiskárny lze přijmut d záruční pravy puze při pužívání riginální cartridge stanvených výrbcem (typ je vždy specifikván v manuálu tiskárny). Pkud nejsu pužívány cartridge stanvené výrbcem, není mžné uznat reklamaci jak důvdnu, nebť tiskárna v tu chvíli byla prkazatelně užívána v rzpru s návdem, který předepisuje pr řádné užívání tiskárny užívat riginální cartrige výrbce. Reklamace LCD mnitrů U LCD mnitrů a LCD displejů ftaparátů se záruka nevztahuje na vadné bdy uvedené v tleranci výrbce danéh zbží. Reklamace PC sestav Při reklamaci celé PC sestavy neb dílu zapjenéh v PC sestavě bude účtvána práce technika za zjištění vadnéh dílu, pkud tat PC sestava není patřena záruční pečetí firmy Prvyt s.r.. Nesmí být prušena záruční pečeť. D PC sestavy, patřené záruční pečetí, nelze instalvat jiný kmpnent jiný než na místě zakupený a sučasně namntvaný technikem firmy Prvyt, s.r.. 5. Zbží se živtnstí kratší než 24 měsíců Na veškeré sptřební zbží pskytujeme záruku 24 měsíců. Na vady zbží vzniklé v důsledku ptřebení se nevztahuje záruka. Neznamená t v žádném případě, že p uvedené dbě živtnsti přestane výrbek fungvat. U těcht výrbků pužíváním (např. snížení kapacity akumulátrů, ptřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zbrazvačů, výbjek dataprjektrů apd.) se již z jejich pvahy a technlgickéh zpracvání předpkládá již při jejich výrbě zaručené užívání kratší než 24 měsíců. Živtnst výrbku vymezuje dbu, p kteru je garantvána bezchybnst výrbku a jeh funkčnst. P uvedené dbě živtnsti může djít k takvému ptřebení výrbku, které znemžní jeh další pužívání. Není t ale důvd k reklamaci zbží. Z bčanskéh zákníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje puze na výrbní vady, neb na vadu, která prkazatelně vznikne před uknčením bvyklé živtnsti výrbku, která je při běžném užívaní zaručena. 6. Pstup při uplatnění a vyřizvání reklamace kupující sptřebitel Seznam výrbců, jejichž výrbky reklamuje kupující sptřebitel přím v značeném servisu, jsu uvedeny na webvé stránce Prvyt, s.r.. dkument SERVISNÍ STŘEDISKA. Kupující sptřebitel má práv ve smyslu 625.z. uplatnit reklamaci těcht výrbků i přím u prdávajícíh, kdy v těcht případech se pstupuje takt: Kupující sptřebitel dručí na vlastní náklady a rizik reklamvané zbží na adresu prvzvny prdávajícíh. Prdávající dpručuje zbží k reklamaci ddat včetně příruček, dkladů, kabelů, disket a statníh příslušenství a pkud mžn v půvdním neb náhradním balu. Se zbžím dpručuje prdávající předlžit záruční list a ddací list, případně také riginální záruční list výrbce k urychlení reklamačníh řízení. Pracvník reklamačníh ddělení psudí reklamvanu vadu a rzhdne důvdnsti reklamace, pkud je t mžné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracvník s kupujícím sptřebitelem reklamační prtkl, ve kterém uvede ppis reklamvané vady, způsb a termín vyřízení reklamace. V případě, že psudí reklamaci jak nedůvdnu, uvede tut skutečnst v reklamačním prtklu (zamítnutá reklamace). V případě právněné reklamace má kupující sptřebitel nárk dle 598.z. Reklamace včetně dstranění vady musí být vyřízena nejpzději d 30 dní d jejíh uplatnění.

4 Vady dstranitelné Jde-li vadu dstranitelnu, má kupující sptřebitel práv na bezplatné dstranění vady. Bezplatné dstranění vady se prvádí zásadně u vad mnitrů, tiskáren, scannerů, ftaparátů, ntebků, reprduktrů, prjektrů, veškeré periferie. Není-li t v případě vady u reklamvanéh zbží, která je jinak dstranitelná, vzhledem k její pvaze neúměrné, má kupující sptřebitel práv na výměnu zbží či týká-li se takvá vada jen sučásti věci, výměnu sučásti. Není li takvý pstup mžný, může kupující žádat přiměřenu slevu neb může d smluvy dstupit. Výměna věci Reklamace vad zbží, které je v den uplatnění reklamace skladem, se prvádí výměnu zbží. Pkud zbží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující sptřebitel s Prvyt, s.r.. dhdnut na knkrétním termínu ddání náhradníh zbží. Reklamační ddělení p ddání náhradníh zbží d skladu vyzve kupujícíh k dběru zbží, případně zbží zašle kupujícímu na náklady Prvyt, s.r.. P dhdě se sptřebitelem je mžná (za předpkladu, že reklamvané zbží určitéh výrbce se již nevyrábí neb je dluhdbě nedstupné) i výměna za zbží jinéh výrbce než reklamvané zbží, které má identické neb lepší parametry než reklamvané zbží a plní stejnu funkci se stejnými či lepšími parametry. V případě, že není mžné vadu bezplatně dstranit neb zbží vyměnit, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny neb smluvy dstupit. Práv na výměnu zbží má kupující též v případě, že se jedná vady dstranitelné, ale pr pětvné vyskytnutí vady p pravě neb pr větší pčet vyskytujících se vad nemůže kupující zbží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšlen 3. právněná a uznaná reklamce stejnéh druhu, neb čtvrtá právněná a uznaná reklamce různéh druhu, neb právněná a uznaná reklamce 3 pdstatných vad na věci zárveň. Kupující sptřebitel má, v případě výskytu většíh mnžství dstranitelných vad, práv na dstupení d smluvy neb výměnu věci. Výběr záleží na sptřebiteli. Vady nedstranitelné Jde-li vadu, kteru nelze dstranit a která brání užívání zbží jak zbží bez vady, má kupující práv na výměnu zbží za nvé neb může d smluvy dstupit. Jde-li vadu nedstranitelnu, která však nebrání užívání zbží a kupující nepžaduje jeh výměnu, má práv na přiměřenu slevu z ceny zbží. Reklamace včetně dstranění vady musí být vyřízena d 30 kalendářních dnů, pkud nebude s kupujícím sptřebitelem dhdnuta lhůta delší. P vyřízení reklamace dstane kupující jedn vyhtvení reklamačníh prtklu, ve kterém bude uveden jakým způsbem byla reklamace vyřízena. Pkud byla reklamace vyřízena výměnu zbží, bsahuje prtkl nvé sérivé čísl vyměněnéh zbží. Další případné reklamace vyměněnéh zbží bude kupující sptřebitel uplatňvat na základě tht reklamačníh prtklu, který nahrazuje záruční a ddací list. Kupující sptřebitel má v případě výskytu nedstranitelné vady, která brání užívání zbží jak zbží bez vady, práv na dstupení d smluvy neb výměnu věci. Výběr záleží na sptřebiteli. 7. Pstup při uplatnění a vyřizvání reklamace kupující pdnikatel Kupující pdnikatel je pvinen prkazatelným způsbem známit vadu zbží bez zbytečnéh dkladu pté c ji zjistil, nejpzději však d 3 dnů d jejíh zjištění. Seznam výrbců, jejichž výrbky reklamuje kupující pdnikatel přím v značeném servisu, jsu uvedeny na webvé stránce Prvyt, s.r.. V případě, že autrizvaný servis psudí závadu jak nedstranitelnu a reklamaci nevyřeší, je kupující pdnikatel pvinen uplatnit reklamaci tét vady u prdávajícíh v záruční dbě, která se prdlužuje dbu, kdy byl předmět reklamace v autrizvaném servisu. V statních případech se pstupuje takt: Kupující pdnikatel dručí na vlastní náklady a rizik reklamvané zbží na prdejnu prdávajícíh. Dpručujeme zbží k reklamaci ddat včetně příruček, dkladů, kabelů, disket a statníh příslušenství a pkud mžn v půvdním neb náhradním balu. Se zbžím musí být předlžen záruční list a ddací list, případně také riginální záruční list výrbce k urychlení reklamačníh řízení. Pracvník reklamačníh ddělení psudí reklamvanu vadu a rzhdne důvdnsti reklamace a zda se jedná pdstatné prušení smluvy či nepdstatné, pkud je t mžné ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracvník s kupujícím reklamační prtkl, ve kterém uvede ppis reklamvané vady, způsb a předběžný termín vyřízení reklamace. V případě, že psudí reklamaci jak nedůvdnu, uvede tut skutečnst v reklamačním prtklu ( neuznaná záruka). V případě, že při psuzení reklamvané vady zjistí Prvyt s.r.., že reklamace není důvdná, sdělí tut skutečnst kupujícímu pdnikateli bez zbytečnéh dkladu. Pdstatné prušení smluvy Pkud má zbží vady nedstranitelné neb větší mnžství vad, které brání jeh řádnému užívání, jedná se prušení smluvy pdstatným způsbem. V takvém případě může kupující: 0. výměnu zbží, ddání chybějícíh zbží, džadvat se dstranění právních vad.

5 1. Pžadvat dstranění vad pravu zbží, jestliže jsu vady pravitelné. 2. Pžadvat přiměřenu slevu z kupní ceny. Práva kupujícíh zaručená bchdním zákníkem nejsu tímt ujednáním dtčena. Vlbu mezi shra uvedenými nárky má kupující pdnikatel puze pkud ji prvede ve svém známení vad při uplatnění reklamace neb d 24 hdin p tmt známení. Takt prvedenu vlbu nemůže kupující pdnikatel bez suhlasu Prvyt, s.r.. měnit. Jestliže kupující pdnikatel neprvede svji vlbu včas, tj. ve lhůtě shra uvedené, má nárky z vad zbží jak při nepdstatném prušení smluvy. Nepdstatné prušení smluvy Vady zbží dstranitelné, právní vady zbží, větší mnžství vad, které nebrání řádnému užívání zbží, pakující se vady neb další vady ( vady v mnžství, barvě, chybějící dklady, atd.) jsu pvažvány za nepdstatné prušení smluvy. V tmt případě může kupující pdnikatel pžadvat dstranění vad neb slevu z kupní ceny. O tm, zda bude vada dstraněna pravu zbží neb jeh výměnu rzhduje Prvyt, s.r..! Přiměřená lhůta pr dstranění vad pravu činí 30 kalendářních dnů, v důvdněných případech může být přiměřená lhůta stanvena dlišně, kdy Prvyt, s.r.. stanví lhůtu, ve které vady zbží dstraní. Jestliže kupující pdnikatel bez zbytečnéh dkladu p známení lhůty nesdělí Prvyt, s.r.. svůj nesuhlas, má se za t, že ji stanvil sám. Nedstraní-li Prvyt, s.r..vady ve lhůtě stanvené dle předchzíh dstavce může kupující pdnikatel pžadvat slevu z kupní ceny neb d smluvy dstupit. Odstupit d smluvy může kupující puze v případě, že na svůj úmysl upzrní Prvyt, s.r.. při stanvení lhůty pr dstranění vady neb v přiměřené lhůtě před dstupením d smluvy. Takt prvedenu vlbu nemůže kupující pdnikatel bez suhlasu Prvyt, s.r.. měnit. Zbží musí být vrácen nepškzené, bez známek užívání neb ptřebení, v půvdním balu a s veškerým příslušenstvím včetně přilžených záručních listů a návdů. Kupující pdnikatel nemůže dstupit d smluvy, jestliže vady včas neznámil Prvyt, s.r.. K dstupení d smluvy nedjde, jestliže kupující pdnikatel nemůže vrátit zbží ve stavu v jakém je bdržel s výjimku případů, kdy: 3. Změnu stavu zbží nezpůsbil, 4. ke změně stavu zbží dšl v důsledku prhlídky řádně vyknané za účelem zjištění vad zbží. Pkud dšl ke snížení hdnty vrácenéh zbží (dšl k částečnému sptřebvání či ptřebvání zbží), je kupující pdnikatel pvinen chybějící hdntu pdle ustanvení 441 dst. 4 bchdníh zákníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje frmu zapčtení hdnty ptřebení či sptřebvání zbží na vrácenu kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené hdntu ptřebení či sptřebvání zbží. Hdntu ptřebení či sptřebvání určuje Prvyt, s.r.. v závislsti na výši ptřebvání či sptřebvání vrácenéh zbží. Pkud byl zbží kupujícímu zasílán prstřednictvím přepravce, nemá kupující pdnikatel práv na náhradu nákladů na přepravu. 8. Reklamace zbží pškzenéh přepravu Kupující je právněn dmítnut převzetí zbží d přepravce, které je zjevně pškzen, neb je zjevně pškzen značným způsbem přepravní bal, který vyvlává důvdnu dmněnku, že zbží uvnitř je pškzen (platí i pr případy, kdy je na kartnu vidět, že byl vystaven půsbení pčasí neb vdy). Pkud bude kupující chtít přest zbží převzít, prtže ne vždy musí mít pškzení balu zbží vliv na jeh bsah, je pracvník pšty neb kurýrní služby pvinen s kupujícím sepsat prtkl pškzení zásilky. Na jeh základě ptm, v případě pškzení bsahu balíku. pšta neb kurýrní služba vyřídí reklamaci. V případě, že kupující p tevření balíku zjistí fyzické pškzení zbží, které může být pškzen půsbením dpravy, je třeba tut skutečnst známit bez zbytečnéh dkladu (kupující pdnikatel nejpzději d 24 h, kupujícímu sptřebiteli je dpručen ttéž) splečnsti Prvyt, s.r.., který bude kupujícíh infrmvat dalším pstupu. Při ddání pškzenéh zbží má kupující nárk na ddání nvéh zbží, nebť závazek trvá, neb může dstupit d smluvy z důvdu, že nemá již právněný zájem na pzdějším ddání zbží, kdy tt je pvinen sdělit prdávajícímu sučasně s známením ddání pškzenéh zbží.

6 9. Závěrečná ustanvení Prdávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsu bsažena v reklamvaném zbží, kdy kupujícímu se dpručuje tyt adekvátním způsbem zálhvat mim reklamvané zbží.

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Ivanem Pajtašem, se sídlem Slovenská 2134A, Sokolov, PSČ: 35601, IČ: 64842126, dále jen "prodávající",

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena Obchdní pdmínky platné pr prdej splečnsti UNISORT s.r.. Libušská 313 142 00 Praha 4 Česká republika IČO : 62959948 DIČ : CZ62959948 Kntaktní e-mail: inf@belis.cz Prvzní dba kanceláře a zákaznická pdpra:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Reklamační řád JFC Computers s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení. 2.Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží. 3.

Reklamační řád JFC Computers s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení. 2.Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží. 3. Reklamační řád JFC Computers s.r.o. 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností JFC Computers s.r.o., se sídlem Hornická 1604, Rakovník, PSČ:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Jan Frolík, se sídlem Nádražní 898, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 61074934, dále jen prodávající,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy m \VSKL0S_._H7SK_YICRAJ - KKAK^\ I. _ KUMSP80HSQQE Investice d vaši buducnsti PDPRVÁN I EVRPSKÉH DU PR REGINÁLNÍ RZVJ Přílha č. 1 bchdní pdmínky - závazný návrh kupní smluvy Smluvní strany Mravskslezský

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více