Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok - 200/20 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje IČ: , tel: ,

2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je školou zřizovanou Královéhradeckým krajem, která od poskytuje střední odborné vzdělání na adrese V Lipkách 692, Hradec Králové. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 b) Adresa: V Lipkách 692, Hradec Králové, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství školy: Tel./fax: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 245/2, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Bajer Zástupce ředitele: Mgr. Eva Vachatová Ing. Jana Kadlecová ICT koordinátor: Mgr. Vladimíra Houšková Výchovný poradce: Mgr. Renata Pitrová Metodik primární prevence rizikového chování: Mgr. Renata Pitrová d) Druh školy: střední škola - obchodní akademie, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Právnická osoba vykonává činnost těchto zařízení:. Střední škola IZO: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky IZO: e) Datum a č.j. rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a ŠZ: dne (Č. j /05-2), změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení dne (č. j /05-2) a dne (č. j. 430/SM/2006-3). Od (č.j. 4 90/2008-2) změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení. f) Celková kapacita školy a jejích součástí: Střední škola: 578 ţáků Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky: 000 ţáků g) Seznam studijních oborů: 63-4-M/004 (od M/02 ŠVP) Obchodní akademie v denní i dálkové formě vzdělávání (tříleté nástavbové studium) 2

3 78-42-M/002 Ekonomické lyceum, od M/02 ŠVP Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka v denní formě vzdělávání h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: SPOA Sdruţení rodičů a přátel Obchodní akademie fungující jako občanské sdruţení registrované Ministerstvem vnitra ČR. Předseda: Ing. Patrik Rusiňák, pokladník: I. Hrůšová Zastoupení rodičů za jednotlivé třídy:. AO p. Práza, p. Knapcová. BO p. Beranová, p. Karlová. CL p. Pulkrábková, p. Šatková. SL p. Milfortová 2. AO p. Pavlíčková, p. Rybínová 2. BO p. Balková, p. Laksar 2. CL p. Švédová, p. Menšíková 2. SL Ing. Rusiňák, p. Vlasáková 3. AO p. Kolbabová, p. Rosulek 3. BO p. Košťálová 3. CL p. Marková, p. Matušková 3. SL p. Hrůšová 4. AO p. Píha, p. Hájek 4. BO p. Jeníková 4. DL Ing. Šupík, p. Bureš 4. SL p. Valášková 4. CL p. Krumlová, p. Brzková Školská rada OA Na základě 67 a 68 zákona č. 56/2004 Sb. ze dne o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / byla v naší škole k. září 2005 usnesením č. 5/556/2005 Radou Královéhradeckého kraje zřízena Školská rada. Stejným usnesením stanovila Rada Královéhradeckého kraje počet členů Školské rady na šest a vydala volební řád. Současné sloţení Školské rady: Mgr. Petr Voda zástupce pedagogického sboru, předseda Mgr. František Jahnátek zástupce pedagogického sboru, místopředseda 3

4 Bc. Rudolf Dus Naděţda Pozlerová Khrystyna Shopyak Mgr. Jolana Mrázková zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce ţáků školy zástupce nezletilých ţáků. i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Škola poskytuje vzdělání ve dvou studijních oborech, které poskytují střední ekonomické vzdělání s maturitní zkouškou. Obor 63-4-M/004 (63-4-M/02) Obchodní akademie Čtyřleté denní studium, určené absolventům základních škol, je zaměřené na všeobecnou ekonomiku. Sloţením maturitní zkoušky získává náš absolvent úplné střední odborněpodnikatelské vzdělání a uplatní se jako zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních, pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků, pracovník pro styk se zahraničím, personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník cestovního ruchu, podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve sluţbách administrativní správy). Samozřejmou součástí studia je příprava na VŠ (ekonomického, správního, právnického, jazykového charakteru, učitelství, sociální péče, cestovní ruch) a zvyšování, prohlubování kvalifikace a celoţivotní vzdělávání. Obor M/002 (78-42-M/02) Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka Absolventi jsou připravováni především pro další studium, zejména na ekonomických, právnických a dalších humanitních fakultách vysokých škol a pro studium na vyšších odborných školách s obdobným zaměřením, pro studium na zahraničních školách vzhledem k rozšířené výuce anglického jazyka, k celoţivotnímu vzdělávání, zvyšování a prohlubování si své kvalifikace, k soběstačnosti při uplatnění na trhu práce. Absolvent má široký rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, ale zároveň můţe vyuţívat výhod odborného vzdělávání v praxi jako zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře a jako referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních, především jako pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků, pracovník pro styk se zahraničím, personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník cestovního ruchu, nebo jako podnikatel - fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve sluţbách státní správy a samosprávy). Uplatnění absolventů na trhu práce je velmi dobré, důkazem toho je skutečnost, ţe se některé firmy obracejí přímo na školu s nabídkou pracovních míst. Většina našich absolventů ale pokračuje ve vzdělávání na některé z vyšších či vysokých škol. O studium na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky je obrovský zájem. Kapacita tříd Obchodní akademie byla naplněna hned v prvním kole přijímacího řízení. Pro velký počet uchazečů ke studiu nemohli být přijati všichni ţadatelé. Další kolo přijímacího řízení ředitel vypsal pouze pro obor Ekonomické lyceum. Studium oboru Obchodní akademie v dálkové formě vzdělávání nebylo letos otevřeno, s přijímacím řízením v této formě vzdělávání počítáme aţ pro školní rok 202/3. 4

5 Škola obdrţela certifikát Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období do Škola je akreditovaným testovacím centrem CITY&GUILDS, nabízí britské jazykové zkoušky, státní základní i všeobecnou jazykovou zkoušku z angličtiny, výuku všeobecné obchodní angličtiny a kaţdoročně o prázdninách letní jazykový kurz s intenzivní výukou angličtiny pro mírně pokročilé a pokročilé. Je mezinárodně uznávána a akreditována MŠMT ČR. Nabízí zkoušku z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A SERR. Od. září 2009 se vyučuje podle nových školních vzdělávacích programů (ŠVP). Obor 63-4-M/02 Obchodní akademie se vyučuje prostřednictvím ŠVP s názvem Obchodní akademie. Obor M/02 Ekonomické lyceum se vyučuje prostřednictvím ŠVP s názvem Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka. Obor obchodní akademie je zaměřen na podnikání. S tím souvisí skladba volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku. Jedním z profilujících předmětů je i předmět fiktivní firma. Na škole působí jedna reálná a čtyři fiktivní firmy, které dosahují v soutěţích skvělých výsledků. Je to výborná průprava pro vlastní podnikání i pro jiné uplatnění v praxi. Ţáci si ve fiktivních firmách upevní a prohloubí znalosti a dovednosti, které získávají během studia. Jako absolventi pak mohou sami zaloţit firmu nebo pomáhat zakládat firmy a vést účetnictví, např. drobným řemeslníkům. V posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých školách velké procento absolventů. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů, jejichţ znalosti uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Rozšířená výuka cizích jazyků má efekt i v dobrém uplatnění absolventů na trhu práce. Nabídku volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Naše škola má dlouholetou tradici, která sahá do devadesátých let předminulého století. 5. září roku 895 se začalo vyučovat ve Vyšší obchodní škole. Naše škola byla čtvrtá tohoto typu v Čechách. Budova školy, kterou má škola v současnosti pronajatou od ZŠ T.G. Masaryka V Lipkách je zrekonstruovaná a dobře udrţovaná, pro výuku vhodná. Má dostatek odborných učeben, vybavení didaktickou technikou je dostačující, zasluhovalo by však stálou modernizaci a postupné vybavení všech učeben. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové je škola zřizovaná krajem a ţáci neplatí ţádné školné. Stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor, tradice, a úroveň školy jsou předpokladem pro úspěšný rozvoj školy i v dalších letech a pro ţáky garancí kvalitního vzdělání v oboru. Počet tříd Celkový počet ţáků (3.8.20) Počet ţáků na jednu třídu Část II Přehled učebních plánů Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níţe uvedené tabulky pro obor Obchodní akademie 63-4-M/004 a M/002 pro obor Ekonomického lycea pro všechny třetí a čtvrté ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. Obory Obchodní akademie 63-4M/02 a obor Ekonomické lyceum M/02 učí podle školního vzdělávacího programu. Jednotlivé vzdělávací plány jsou zveřejněny na 5

6 Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: MŠMT ČR / Učební dokumenty pro studijní obor 63-4-M/004 Obchodní akademie MŠMT ČR 8334/ Učební dokumenty pro studijní obor M/002 Ekonomické lyceum MŠMT ČR 9 89/ Osnovy tělesné výchovy MŠMT ČR / Osnovy dějepisu MŠMT ČR / Osnovy českého jazyka a literatury MŠMT ČR 2 307/ Osnovy matematiky MŠMT ČR / Cizí jazyk (první cizí jazyk) MŠMT ČR 8 396/ Osnovy občanské nauky MŠMT ČR / Osnovy hospodářského zeměpisu MŠMT ČR / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk) Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: Vyjma jedné hodiny občanské výchovy jsou hodiny všech předmětů vyučovány aprobovaně. b) Údaje o pracovnících školy Pracovní zařazení Nejvyšší dokončené vzdělání Co učí Úvazek v % učitel OA ČZU Praha EKO,UCE,EKC učitel OA VŠE Praha UCE,UCP učitel OA + JŠ VŠP Hradec Králové ČJL, PEK 00 4 učitel OA Univerzita Hradec Králové BIO,OBN,ZSV, SVS učitel OA VŠP Ústí nad Labem ČJL,NEJ,CČJ učitel OA V.P. Inst. Volgograd (SSSR) ANJ učitel OA VŠE Praha EKO,MAP,PRA 00 4 Délka praxe na OA 6

7 8 učitel OA VŠP Hradec Králové ČJL,CCJ,ZSV učitel OA + JŠ Wellington Polytechnic College (NZL) AKN učitel OA + JŠ Univerzita Pardubice ANJ 00 3 učitel OA PF Ostrava HOZ,ZEM,TEV učitel OA ČZU Praha EKO,UCE,FIN učitel OA VŠE Praha UCE,FFM,EKO učitel OA VŠE Praha UCE,UCP,FFM učitel OA Univerzita Karlova MAT,MCV učitel OA VŠP Hradec Králové, Univerzita Karlova DEJ,RUJ učitel OA Jihočeská univerzita České Budějovice IKT,MAT učitel OA V.P. Inst. Volgograd (SSSR) ANJ,RUJ učitel OA VŠP Hradec Králové ANJ učitel OA VŠP Hradec Králové MAT,MCV učitel OA Univerzita Palackého Olomouc HOZ,ZEM,BIO učitel OA VŠP Hradec Králové ČJL,OBN,SPV učitel OA VŠP Hradec Králové TEV,RUJ učitel OA Univerzita Karlova ŠPJ učitel OA VŠE Praha EKO,PEK,UCE učitel OA Univerzita Karlova PEK učitel OA Univerzita Hradec Králové NEJ,TEV 00,5 28 učitel OA Univerzita Karlova OBN,FRJ učitel OA UJEP FF Brno TEV učitel OA VŠP Hradec Králové IKT,PŘV učitel OA UJEP FF Brno NEJ,DEJ učitel OA VŠE Praha OBKA,PEKA,EKOA učitel OA + JŠ P. Inst. Minsk (SSSR) ANJ učitel OA Univerzita Karlova FRJ,RUJ učitel OA VŠP Hradec Králové ANJ učitel OA Univerzita Hradec Králové FYZ,BIO,IKT,ITS učitel OA Univerzita Hradec Králové MAT,CHE,MCV zástupce ředitele VŠE Praha PRA,FFM,EKO zástupce ředitele VŠP Hradec Králové DEJ, NEJ, HIS učitel,vých. poradce VŠP Hradec Králové ČJL,OBN,SPS,CČJ správce sítě VŠP Hradec Králové IKT,STA ředitel Univerzita Karlova ANJ 00 0,5 7

8 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků Nepedagogičtí zaměstnanci Funkce Úvazek v % účetní 00 2 hospodářka 00 3 správce VT 00 4 školník 75 5 uklízečka 00 6 uklízečka 00 7 uklízečka 00 8 vrátná,uklízečka 00 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Ve školním roce 200/20 nenastoupil ţádný absolvent pedagogické fakulty na OA a JŠ do pracovního poměru. Ţádný pedagogický pracovník v daném školním roce nepřibyl. Rozvázán pracovní poměr byl u následujících pedagogických pracovníků: Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka ŠJ k (výpověď ze strany zaměstnance). Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka TV k (dohoda). Rozvázání pracovního poměru dvou pedagogických pracovníků k z důvodů neprodlouţení pracovní smlouvy na dobu určitou. Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka (starobní důchod). Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka k (dohoda). Rozvázání pracovního poměru zástupkyně ředitele školy z důvodu ustanovení 52 c) zákona č. 262/2006Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. e) Počet nekvalifikovaných pracovníků: Ve škole vyučují dva nekvalifikovaní pracovníci. Jeden z nich je rodilý mluvčí, který vyučuje anglickou konverzaci a druhý si rozšiřuje svou kvalifikaci pro základní školy dalším studiem. Měsíc f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 200/ Počet Téma školení Pořadatel účastníků seminář listopad Seminář etwinning- metodický a kontatní Paříţ Finanční gramotnost City and Guilds v Pardubicích Občanské poradenské středisko, o.p.s. seminář projektu Škola pro udrţitelný ţivot Hradec Králové Sympozium uč. FRJ, Pravopis, fonetika.. Praha 8

9 prosinec 2 Změny v UCE pro rok 20 2 INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD- matematika pro pokročilé Vzdělávací středisko Znojmo (Štohl) Praha leden Cestovní náhrady Svaz účetních Kurz Eco-innovation in enlarged European Union metodický seminář, školení hodnotitelů písemných prací pro ţáky s PUP Československá reforma v mezinárodních souvislostech Malta Aschool v Brně Univerzita Hradec Králové únor Etická výchova jak na to? NIDV Pardubice Moderní učitel výchovy k občanství a společenských věd - Genderové rozdíly a jak o nich učit - Reklama jako součást mediální výchovy ve výuce VkO PedF UHK březen Práce s digitál. tabulí v hod. ŠPJ Czech POINT autorizovaná konverze Czech POINT datová schránka, elektronický podpis Média a multimédia v pedagogické praxi Krajský úřad-institut pro místní správu Krajský úřad-institut pro místní správu Postavení ţeny v. republice Univerzita Hradec Králové Morálka a instituce Prof. PhDr. Jan Sokol, PhD., CSc. duben Fin. gramotnost s vyuţitím kancel. SW NIDV HK Metody a strategie kritického myšlení v hodinách českého jazyka Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Descartes Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP konkrétní metody a moţnosti výuky Krajský úřad Královéhradeckého kraje Čeština jako cizí jazyk Krajský úřad Královéhradeckého kraje Inovace ve výuce na SŠ Praha Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP - konkrétní metody a moţnosti výuky Inovace ve výuce na SŠ Praha Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 9

10 Moderní učitel dějepisu 6 Internet. nástroje a sluţby, simulační hra Pouţití liter. textů v hod., Hodnocení ústní části maturity ze ŠPJ metodický seminář La classe de FLE, lektor A. N. Crimi FF UHK Hradec Králové květen 2 Nové metody pro práci ţáků ve výuce Descartes červen Etika a média JUDr. Daniela Drtinová metodicko-didaktický seminář nakladatelství Edinumen Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Část IV Údaje o přijímacím řízení Souhrnný údaj o přijímacím řízení pro školní rok 20/202 (celkový počet přijatých ţáků k ) Kód oboru Název oboru. kolo Další kola (2. a 3.) 63-4-M/ M/02 Počet přihlášených Zapsáno po. kole Počet přihlášených Zapsáno Zapsáno celkem Obchodní akademie Ekonomické lyceum Celkem Pro první kolo přijímacího řízení bylo doručeno 23 přihlášek na obor 63-4-M/02 Obchodní akademie a 25 přihlášek na obor M/02 Ekonomické lyceum. Obor Obchodní akademie se podařilo naplnit hned v prvním kole, pro obor Ekonomické lyceum bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení, do kterého se přihlásilo ţáků. V přijímacím řízení pro školní rok 20/202 se přijímali ţáci bez přijímacích zkoušek pouze na základě prospěchu ze ZŠ na obor Obchodní akademie, uchazeči o obor Ekonomické lyceum absolvovali navíc test z anglického jazyka. Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) Kód oboru Název oboru. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem počet žáků Počet tříd celkem 63-4-M/004 Obchodní akademie

11 78-42-M/002 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum M/02 s rozšířenou výukou anglického jazyka Ekonomické lyceum M/002 s rozšířenou výukou anglického jazyka Obchodní akademie M/004 zkrácené dálkové studium b) Prospěch ţáků ve škole (počty ţáků jsou vztaţeny k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl nebo zanechal studia Opakuje. ročník ročník ročník ročník Celkem c) Počet ţáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Ţádný ţák nebyl vyloučen.) Obor Obchodní akademie Ročník Důvod prospěch Důvod chování Přerušili studium Jiné důvody (např. na vlastní žádost). ročník ,78 2. ročník ,70 3. ročník ,38 4. ročník ,68 Celkem ,4 Průměrný počet zameškaných hod./žák

12 Obor Ekonomické lyceum Ročník Důvod prospěch Důvod chování Přerušili studium Jiné důvody (např. na vlastní žádost) Průměrný počet zameškaných hod./žák. ročník ,2 2. ročník 0 4 3,83 3. ročník ,05 4. ročník ,69 Celkem ,7 d) Sníţený stupeň z chování Stupeň chování Počet -. pololetí Počet - 2. pololetí e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 04 0,7% f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 200/ Kód oboru 63-4-M/ M/002 Název oboru Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznam. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl Obchodní akademie Ekonomické lyceum Při druhém (podzimním) termínu maturitních zkoušek v září 20 neuspěli všichni připuštění ţáci. Z oboru Obchodní akademie neprospělo 5 ţáků, ţáci oboru Ekonomického lycea byli úspěšnější, neuspěl pouze ţák. Všichni budou konat opravnou maturitní zkoušku z některého z odborných předmětů, ve společné části státní maturitní zkoušky prospěli všichni maturanti. 2

13 g) Uplatnění absolventů v praxi Podle našich dostupných informací naprostá většina našich absolventů pokračuje ve studiu na některé z vysokých škol. Přesná čísla bohuţel nemáme, komunikace s bývalými ţáky školy je problematická. Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích Zásadní kontrolou daného období byl provedený audit o prověření inventurních rozdílů k včetně jejich proúčtování a ověření jejich oprávněnosti vykonaný Ing. V. Koutníkem ze dne Auditor potvrdil správnost inventurních rozdílů a jejich proúčtování do nákladů a výnosů organizace v roce 200 jako oprávněné. Dále byly provedeny kontroly zřizovatelem: Kontrola pouţití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON v návaznosti na Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., za rok 200 a dodrţování obecně závazných právních předpisů platných v kontrolovaném období. Současný ředitel musel napravit nedostatky po předchozích vedoucích pracovnících do Následná kontrola na odstranění zjištěných nedostatků proběhla zdárně. Druhou kontrolou byla kontrola ve smyslu zákona č. 320/200 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zjištěné nedostatky byly odstraněny do určeného data účet Část VII Základní údaje o hospodaření školy Text Období 09/0-2/0 0/ - 08/ 09/0-08/ Náklady Náklady Náklady 50 MATERIÁL 46700, , , materiál 5327, , ,00 50 čistící prostředky 2742, , , kancel.potřeby,tiskopisy,tisk,publikace 34860,40 557, , tonery, cartrige 6776, , , učební pomůcky pro učitele 3068,90 846,00 224, UP - fiktivní firmy 555,00 39,00 946, předplatné odborného tisku 258, , , DDM - vyp.technika škola 30005,38 0, , DDM - škola 0, , , DDM - výpočet.technika UP 25256,62 0, , SPOTŘEBA ENERGIE , , , elektr. energie 37092, , , teplo a TUV , , , vodné 757, , , plyn 2696, , ,55 3

14 5 OPRAVY A UDRŢOVÁNÍ 259,45 565, ,65 50 opravy a udržování 259,45 565, ,65 52 CESTOVNÉ 29525, ,00 864, lyžařské výcviky 0,00 74,00 74, ostatní cestovné 27002, , , cestovné DVPP 2523,00 935, ,00 53 NÁKLADY NA REPREZENTACI 485, , , náklady na repre,maturity 485, , ,00 58 SLUŢBY , , , servisní služby - smluvní 55289, , ,00 58 telefon 6744, , , internet 23760, , , revize 538, , , účast.poplatky soutěže 0,00 650,00 650, poštovní poplatky 275, ,00 328, spotřeba poštovních známek 276, , , ostatní služby 559, , , konzultač.služby,porad.činnost 00320, , , programy 0, , , odvoz odpadu 3472, , , licence 099, , , inzerce,propagace 682,00 0,00 682, provozní náklady stravenky 472,70 829,20 230,90 52 MZDOVÉ NÁKLADY , , mzdy pedagog ,00 52 mzdy nepedagog. 5499, , OON pedagog. 950, OON nepedagog , , , , odstupné nepedagog. 0, , , odstupné pedagog. 0, , , ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ , , , SP organizace , , , ZP organizace , , , JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 392, , , zákonné pojištění zaměstnanců 392, , , ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 6297, , , příděl do FKSP 53820,00 0, , preventivní prohlídky zaměstnanců 2270, , , semináře,školení 5036, , , DVPP 0,00 684,00 684, příspěvek na stravenky 07, , , JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 73, , , náhrada mzdy za DPN 6056, , , ochranné pomůcky 255,30 0,00 255, OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE 0, , , pokuty a penále 0, , , OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI 7637, , , odvod ÚP za osoby ZP 0, , ,00 4

15 549 spoluúčast pojištění školy 200,00 0,00 200, náklady na pobyt člena matur.komise 0, , , odměny předsedů a hodnotitelů maturit 0, , ,00 ODPISY DLOUHODOBÉHO 55 MAJETKU 27684, , , odpisy DHM škola 3756,00 0, , odpisy DHM ŠJ 6724, ,00 680, odpisy DHM VT 7204, , , OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 7438, ,00 873, poplatky banky (54920,54930) 7438, ,00 873,00 Poznámka: V nákladech za období září aţ prosinec 200 je zahrnut nákup vybavení výpočetní techniky pro zařízení IKT učebny 23. V roce 20 nebyl dosud uskutečněn převod prostředků do FKSP, do konce roku bude převeden zákonný příděl % z objemu mezd. Část VIII Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Školní předmětová komise českého jazyka a literatury (Mgr. Dana Červinková) Exkurze:. ročníky návštěva Státní vědecké knihovny září říjen AO Praha gotická a secesní duben 20 2.CL Návštěva Národního divadla a prohlídka praţských památek červen 20 3.SL Po stopách B. Hrabala květen 20 Divadlo:. 3. ročník : D. Drábek: Sherlock Holmes červen 20 Olympiáda ČJL: Školní kolo se konalo v prosinci 200, zúčastnilo se ho 45 ţáků, nejlepšího výsledku dosáhla ţákyně Bezvodová (7 b). Do krajského kola nikdo nepostoupil pro nízký počet bodů. Den otevřených dveří: Den otevřených dveří proběhl v prosinci 200. V rámci ČJL byli rodiče seznámeni s učebnicemi doplňkovými materiály, počítačovým výukovým programem a ukázkovými ţákovskými pracemi (např. projekt časopis). Školní předmětová komise anglického jazyka (Stanislava Langová) V rámci komise jsme pořádali konverzační soutěţ v anglickém jazyce - 4 studentů se zúčastnilo,. místo obsadila Michaela Heidlerová z 2. Cl. V okresním kole se umístila na 3. místě. V průběhu školního roku jsme měli několikrát návštěvy studentů z USA, Velké Británie. Studenti měli moţnost v rámci workshopů porovnávat ţivot u nás a v těchto zemích. Ve třídách odebíráme časopis Bridge, který pouţíváme jako doplňkový materiál pro výuku a přípravu na novou maturitní zkoušku. Školní předmětová komise ekonomická (Ing. Jitka Jirmanová): Přehled akcí pro studenty měsíc akce - téma třída/ předmět organizátor listopad EKONOMIKA ekologické aspekty výroby 4.AO, Ing. Beránková 5

16 říjen leden 20 podnikatel. činnost STUCO kurzy sebeobrany pro studenty OA a Gymnázia 4.BO 4.SL STS STUCO reálná firma v rámci JA Bitterová prosinec Den otevřených dveří 4. ročník FFM, STS leden 20 Veletrh FF prezentace STUCO 4.SL STS leden Veletrh - FFM 4. roč. EKO, UCE leden Soutěţ MD-D OA Znojmo 4.OA UCE únor domácí násilí 2.AO,2.SL PRA březen - Školní, okresní, krajské a státní kolo soutěţe ve 4.L, 4.OA, 3.OA červen Finanční gramotnosti, 6.místo studentů ve státním EKO kole (Finále 4.5. v ČNB v Praze) duben 20 ekologické aspekty výroby 4.DL Duben duben Přednáška (beseda) Ing. Ryzové z Finančního úřadu v Holicích: téma Daňová kontrola FFM celorepubliková soutěţ o nejlepší podnikatelský záměr 2.místo CEFIF EKO 4.L EKO UCE 4BO FFM Jirmanová Bitterová Bitterová Kadlecová, Jirmanová Ing. Beránková Filipiová Kábrtová Bitterová Kábrtová květen 20 exkurze Úřad práce 4. ročník Kadlecová květen 20 exkurze Statist.úřad 4.DL Bitterová květen soudní přelíčení-pokus o vraţdu PRA-3.BO Filipiová květen exkurze-eko farma a výroba perel-dotované 2.BO,2.AO Filipiová exkurze od hosp.komory EKO květen enviro-ţivotní cyklus výrobku MAPseminář(3.SL,3.C Filipiová L) červen ČNB - Praha 3.AO, 3.BO Jirmanová EKO červen Exk- soud 3.SL, 2.BO Kadlecová Filipiová červen Výrobní podnik Kvasiny 2CL, 2SL EKO Jozíf Jeţková, Jirmanová Školní předmětová komise IKT a PEK (Mgr. Martina Krčková): Soutěţe pro studenty: Leden: grafická sekce Únor: školní kolo v psaní na PC pro 2. a 3. ročníky Talentová soutěţ v Jičíně - studentka naší školy Štěpánka Švédová se umístila na 3. místě v opisu Březen: krajská soutěţ v psaní na PC (umístění v první polovině) Červen: školní kolo v psaní na PC pro. ročníky státní zkoušky ze zpracování textu - přihlásilo se celkem 32 studentů, 5 neuspělo Hradecká juniorka - soutěţilo se ve 3 kategoriích - ZŠ,. ročníky SŠ a 2. ročníky SŠ, dotace z kraje, umístění naší školy aţ po první desítce. Kaţdý čtvrtek od 5:0-6:00 se konala tréninková hodina PEK Mgr. Ryntová. 6

17 Školní předmětová komise matematiky a statistiky (Mgr. Lenka Marková): MAT - vstupní testy ve všech třídách. 3. ročníku na začátku školního roku otevřené úlohy MAT projekt VEKTOR - studenti 4. ročníků na začátku školního roku - zjištění úrovně výstupních vědomostí a dovedností ţáků na konci studia střední školy MAT maturitní generálka se studenty 4. ročníků v měsíci říjnu. Školní předmětová komise společenskovědní (Mgr. Martina Slánská Kalhousová): Třída Předmět Vyučující Název akce (exkurze, beseda ) Poznámky 2.SL OBN Slánská Jak funguje EU - průvodce evropskými institucemi 2.SL OBN Slánská Multikulturní výchova přednáška zaměřena na romskou problematiku 3.AO ZSV Čepková Beseda s politickým vězněm, Frolová problém demokracie Eurocentrum HK AO ZSV Frolová Stereotýpek v nás- interaktivní seminář AO ZSV Frolová Ostrov- interaktivní seminář BO + 3.AO ZSV Čepková Jeden svět na školách Příběhy /200 bezpráví Holocaust (projekce s besedou předseda KPV) 3.BO ZSV Čepková Multikulturní výchova 3 x 2h dílny 4/20 projektu Stereotýpek v nás, MKC Praha, INEX, AFS 3. CL DEJ Košťálová Projekty - holocaust 2. pololetí 3.CL/SL ZSV Čepková Zaloţení a provoz etwinningového prostředí Twinspace: Animal rights or human 2/200 3/20 responsibility? 3.CL/SL ZSVAJ Čepková Interkulturní dílna MKC Praha 4/20 3.CL/SL ZSVAJ Čepková Mezinárodní soutěţ statistické 5/20 gramotnosti (umístění: 3.místo v národním kole) 4.AO OBN Slánská Duchovní sluţba ve věznici a nemocnici. Radek Pavlista beseda 4.BO OBN Slánská dtto CL OBN Slánská dtto DL OBN Slánská dtto SL OBN Slánská/ Michlová dtto DL/SL ZSVAJ Čepková h kurz Mind mapping host 0/200 STMicroelectronics 4.CL,DL,SL HIS Vachatová Výstava Hirošima-Nagasaki, Praha OAHK OBN Čepková Vytvoření a aktualizace nabídky českých i zahraničních dobrovolnických aktivit OAHK OBN Čepková Zajištění několika audiovizuálních výukových sad Média a 6 studentů 2. pololetí průběţně 7

18 chudoba,výběr,kdo jiný... ( Člověk v tísni ) OAHK ZSV Frolová Vedení průběţné praxe PdF UHK 4 studenti OAHK DEJ Košťálová Vedení průběţné praxe PdF UHK 4 studenti OAHK DEJ Košťálová Vedení souvislé praxe PdF UHK studentka OAHK DEJ Košťálová Jeţková Exkurze do Osvětimi a Krakowa OAHK průřezově Slánská Adopce na dálku Patroni 2.CL OAHK OBN Slánská Vedení průběţné praxe PdF UHK 4 studenti Školní předmětová komise přírodních věd (Mgr. Eva Jeţková): Exkurze, besedy v předmětech: ZEM, HOZ, GCR: Odborná exkurze do automobilového závodu ŠKODA AUTO, a.s.: AO, 2. BO (JE) 6. 6., CL, 2. SL (JE) vzdělávací program ČÍNA,. AO, BO,CL,SL (JE) exkurze studentů GCR do Osvětimi (Polsko), 3. AO, BO (JE) BIO: Říjen: 3. SL - terénní botanická praktika, Jiráskovy sady HK (ČM) Duben: 2. CL, 2. SL anatomická praktika Lékařská fakulta UK HK (ČM) Květen: zoologická praktika Muzeum východních Čech (ČM) celý 2. ročník praktický nácvik první pomoci turistický kurz (ČM) CHEM: Exkurze Alternativní zdroje energie (. AO,. BO) (ZEM) Program Den Země. roč. (. CL,. SL,. AO) (ZEM) Projekt Biopotraviny 2. roč. (2. CL) (ZEM) Exkurze Stanice v HK měření kvality ovzduší 3. SL (ZEM) Projekt Kvasné procesy, exkurze do Nymburského pivovaru 3. SL (2. CL část) (ZEM) Projekt Biopotraviny 3. SL (ZEM). Školní předmětová komise cizích jazyků (Mgr. Lea Urbanová): 8.2. školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, ţákyně postoupila do krajského kola školní kolo Olympiády ve španělském jazyce (2. AO. 2. SL), v krajském kole 2 ţákyně obsadily 5. a 8. místo poznávací zájezd do Paříţe, zúčastnilo se ţáků, doplnění zájezdu OA z Prahy účast ţáků 3. CL na turnaji v pétanque pořádalo Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové. Školní předmětová komise tělesné výchovy (Mgr. Michal Stříţ): Ţáci školy se zúčastnili sportovních soutěţí organizovaných Asociací školních sportovních klubů. V některých soutěţích jsme dosáhli výborných výsledků. Druţstvo děvčat skončilo na. místě OF ve volejbale, stejné místo obsadily i děvčata v basketbale. Chlapci po několika letech vyhráli KK v hokejbale a v celostátním turnaji Florbalmánie jsme vypadli ve čtvrtfinále. Bohuţel se letos nepodařilo zorganizovat okresní kolo středoškolského poháru CORNY v atletice. Ţáci prvních ročníků se zúčastnili lyţařských kurzů v Jizerských horách. Pro ţáky druhých ročníků se uspořádal sportovně turistický kurz v Ţamberku. 8

19 Při výuce se vyuţívaly tělocvična, aula a posilovna. V podzimních a jarních měsících zase venkovní areál s atletickým oválem, fotbalovým hřištěm s umělou trávou, hřiště na volejbal a basketbal a další přilehlé plochy. Několikrát navštívili ţáci plavecký městský bazén, v zimním období k bruslení i hokejovou halu. Třída Před mět.sl+cl TEV Jeţková,Stříţ,.AO+BO TEV Stříţ Vyučující Název akce (exkurze, beseda ) Poznámky Pavlíčková Pavlíčková LVK LVK AO+BO+CL+SL TEV ST,JE,PD,SP STK Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Stříţ AŠSK - Hokejbal Květen 20.místo Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Stříţ Florbalmánie Červen 20 Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Pavlíčková Rafty středoškolské hry Září 200 Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Pavlíčková Volejbal středoškolské hry Září 200.místo Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Jeţková AŠSK - Basketbal Listopad 200.místo Testování žáků VEKTOR MODUL 4/200 Projektu se zúčastnilo 35 ţáků čtvrtých ročníků naší školy. Závěry: 57 % ţáků školy je zvyklých se na výuku alespoň jednoho z předmětů (MA, ČJ, AJ, NJ) pravidelně připravovat, 00 % ţáků pouţívá při přípravě do školy alespoň dvakrát týdně počítač. Počítač má současně k dispozici celkem 98 % ţáků. Mezi předměty, povaţované za nezbytné či velmi důleţité, řadí ţáci nejčastěji předmět cizí jazyky (94 %), mezi nevýznamné aţ zbytečné nejčastěji předmět fyzika (75 %). Nejvíce bavil ţáky 4. ročníků předmět ZSV, nejméně naopak fyzika. 5 % ţáků se domnívá, ţe nebyli v některém z uvedených předmětů hodnoceni spravedlivě. Studovat s jistotou na vysoké škole plánuje 90 % ţáků, z toho jich nejvíce uvádí obor Ekonomický (72 %). Naopak o obor Přírodovědný (chemie, fyzika, biologie) (2 %) je zájem nejniţší. Nejčastěji zmiňovanou motivací pro vysokoškolské studium je VŠ je pro mě prostředkem k získání dobře placeného zaměstnání., coţ uvedlo 89 % dotázaných ţáků. Výsledky školy v testu z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky jsou průměrné, výsledky v testu z německého jazyka jsou podprůměrné. Ve všech případech bylo dosaţeno záporného relativního posunu, největší v matematice a německém jazyce. Porovnáním výsledků testů s výsledky testu OSP bylo zjištěno, ţe ţáci 4. ročníků vyuţívají svůj studijní potenciál optimálně, tzn, ţe výsledky ţáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů a ţáci tedy pracují v rámci svých moţností. 9

20 Fiktivní firma Předmět fiktivní firma, vyučovaný v oboru obchodní akademie, vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, jednat hospodárně v souladu s etikou podnikání. Fiktivní firmy pracují jako skutečné firmy, vyuţívají podklady z hospodářské praxe a řídí se právními předpisy. Probíhají zde všechny základní činnosti: nákup, prodej, marketing, písemný a telefonní styk, účetnictví, personální činnosti. Jediný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je, ţe zde nedochází ke skutečnému pohybu zboţí a peněz. Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, spolupracuje s ostatními fiktivními firmami a navazuje obchodní vztahy se zahraničím. Ţáci si osvojují dovednosti nezbytné pro zajišťování podnikových činností. Aplikují teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy. Kaţdoročně se na naší škole koná VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM, letos úspěšně proběhl a další je naplánován na leden 202. Ve školním roce 200 pracovaly na škole tyto čtyři fiktivní firmy: Boom, s.r.o., INTERcar, s. r. o., ORTEX junior, s. r. o., Languages s. r. o. Centrum fiktivních firem při NÚOV vyhodnotilo v březnu 20 soutěţ "O nejlepší podnikatelský záměr". Z 2 soutěţících firem získala naše fiktivní firma ORTEX JUNIOR, s.r.o. 2. místo a výhru 3000,- Kč. Zároveň byla tato firma oceněna za kvalitní dodavatelskoodběratelské vztahy ostatními fiktivními firmami z jiných škol. Státní zkoušky ze zpracování textu Dne se na naší škole konaly státní zkoušky ze zpracování textu. 27 studentů z 32 zkoušku vykonalo úspěšně. Mezinárodní soutěž statistické gramotnosti Studentky semináře ZSV s angličtinou (3.CL, SL) se v dubnu zúčastnily mezinárodní soutěţe "International Statistical Literacy Project - Poster Competition ". Studentky vytvořily na základě své studie poster, který má komentovat libovolné téma se vztahem k problematice ţivotního prostředí. Jako nejlepší práce byly vyhodnoceny postery "Know what you wear?" (tvůrci: P. Vargová, V. Kadečková, J. Weisbauerová) a "What does water mean to you?" (tvůrci L. Synková a N. Lhotková"). Hodnocena byla zejména statistická správnost posterů, estetický vjem, kreativita a další náleţitosti. Do národního kola soutěţe postupuje výtvor "Know what you wear?" Soutěž finanční gramotnosti V letošním roce se naše škola zapojila do soutěţe finanční gramotnosti středních škol. V únoru proběhlo školní kolo, ve kterém se na prvních čtyřech místech umístili Jiří Broulík (4.CL), Tomáš Hrnčál (4.SL), Radek Hybšman (4.DL) a Jana Zemková (4.BO). V průběhu března se konalo okresní kolo, kterého se studenti Jiří Broulík, Radek Hybšman a Jana Zemková účastnili jako tým. Obsadili. místo a probojovali se do kola krajského. Tříčlenné druţstvo studentů 4. ročníků po vítězství v okresním kole soutěţe středních škol ve finanční gramotnosti potvrdilo svoje vítězství v kole krajském a ve středu se zúčastnili kola celostátního v kongresovém sále ČNB, kde se utkali celkem se 4 vítěznými druţstvy z celé republiky. Ve velké konkurenci se umístili na velice pěkném 6. místě, od postupu do finále je dělily pouze dvě příčky. Děkuji všem předsedům školních předmětových komisí a ostatním kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na vypracování výroční zprávy. V Hradci Králové, 2. října 20 Mgr. Jaroslav Bajer 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... Obsah 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 4 2.2 POČET ŢÁKŮ ŠKOLY... 4 2.3 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 5 2.4 ŠKOLSKÁ RADA... 6 3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM...

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Ing. Milan Chylík, ředitel V Brně dne 14. 10. 2014 Ing. Milan Chylík ředitel

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Hradec Králové říjen 2012 1.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP OBSAH Úvodní identifikační údaje o ŠVP.. 2 Profil absolventa.. 3 Charakteristika ŠVP.. 10 Učební plán.. 18 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura. 21 Anglický jazyk.. 33 Konverzace

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2012/2013 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva Školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 V Děčíně 2. 0. 2009 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více