Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok - 200/20 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje IČ: , tel: ,

2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je školou zřizovanou Královéhradeckým krajem, která od poskytuje střední odborné vzdělání na adrese V Lipkách 692, Hradec Králové. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 b) Adresa: V Lipkách 692, Hradec Králové, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství školy: Tel./fax: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 245/2, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Bajer Zástupce ředitele: Mgr. Eva Vachatová Ing. Jana Kadlecová ICT koordinátor: Mgr. Vladimíra Houšková Výchovný poradce: Mgr. Renata Pitrová Metodik primární prevence rizikového chování: Mgr. Renata Pitrová d) Druh školy: střední škola - obchodní akademie, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Právnická osoba vykonává činnost těchto zařízení:. Střední škola IZO: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky IZO: e) Datum a č.j. rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a ŠZ: dne (Č. j /05-2), změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení dne (č. j /05-2) a dne (č. j. 430/SM/2006-3). Od (č.j. 4 90/2008-2) změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení. f) Celková kapacita školy a jejích součástí: Střední škola: 578 ţáků Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky: 000 ţáků g) Seznam studijních oborů: 63-4-M/004 (od M/02 ŠVP) Obchodní akademie v denní i dálkové formě vzdělávání (tříleté nástavbové studium) 2

3 78-42-M/002 Ekonomické lyceum, od M/02 ŠVP Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka v denní formě vzdělávání h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: SPOA Sdruţení rodičů a přátel Obchodní akademie fungující jako občanské sdruţení registrované Ministerstvem vnitra ČR. Předseda: Ing. Patrik Rusiňák, pokladník: I. Hrůšová Zastoupení rodičů za jednotlivé třídy:. AO p. Práza, p. Knapcová. BO p. Beranová, p. Karlová. CL p. Pulkrábková, p. Šatková. SL p. Milfortová 2. AO p. Pavlíčková, p. Rybínová 2. BO p. Balková, p. Laksar 2. CL p. Švédová, p. Menšíková 2. SL Ing. Rusiňák, p. Vlasáková 3. AO p. Kolbabová, p. Rosulek 3. BO p. Košťálová 3. CL p. Marková, p. Matušková 3. SL p. Hrůšová 4. AO p. Píha, p. Hájek 4. BO p. Jeníková 4. DL Ing. Šupík, p. Bureš 4. SL p. Valášková 4. CL p. Krumlová, p. Brzková Školská rada OA Na základě 67 a 68 zákona č. 56/2004 Sb. ze dne o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / byla v naší škole k. září 2005 usnesením č. 5/556/2005 Radou Královéhradeckého kraje zřízena Školská rada. Stejným usnesením stanovila Rada Královéhradeckého kraje počet členů Školské rady na šest a vydala volební řád. Současné sloţení Školské rady: Mgr. Petr Voda zástupce pedagogického sboru, předseda Mgr. František Jahnátek zástupce pedagogického sboru, místopředseda 3

4 Bc. Rudolf Dus Naděţda Pozlerová Khrystyna Shopyak Mgr. Jolana Mrázková zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce ţáků školy zástupce nezletilých ţáků. i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Škola poskytuje vzdělání ve dvou studijních oborech, které poskytují střední ekonomické vzdělání s maturitní zkouškou. Obor 63-4-M/004 (63-4-M/02) Obchodní akademie Čtyřleté denní studium, určené absolventům základních škol, je zaměřené na všeobecnou ekonomiku. Sloţením maturitní zkoušky získává náš absolvent úplné střední odborněpodnikatelské vzdělání a uplatní se jako zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních, pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků, pracovník pro styk se zahraničím, personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník cestovního ruchu, podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve sluţbách administrativní správy). Samozřejmou součástí studia je příprava na VŠ (ekonomického, správního, právnického, jazykového charakteru, učitelství, sociální péče, cestovní ruch) a zvyšování, prohlubování kvalifikace a celoţivotní vzdělávání. Obor M/002 (78-42-M/02) Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka Absolventi jsou připravováni především pro další studium, zejména na ekonomických, právnických a dalších humanitních fakultách vysokých škol a pro studium na vyšších odborných školách s obdobným zaměřením, pro studium na zahraničních školách vzhledem k rozšířené výuce anglického jazyka, k celoţivotnímu vzdělávání, zvyšování a prohlubování si své kvalifikace, k soběstačnosti při uplatnění na trhu práce. Absolvent má široký rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, ale zároveň můţe vyuţívat výhod odborného vzdělávání v praxi jako zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře a jako referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních, především jako pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků, pracovník pro styk se zahraničím, personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník cestovního ruchu, nebo jako podnikatel - fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve sluţbách státní správy a samosprávy). Uplatnění absolventů na trhu práce je velmi dobré, důkazem toho je skutečnost, ţe se některé firmy obracejí přímo na školu s nabídkou pracovních míst. Většina našich absolventů ale pokračuje ve vzdělávání na některé z vyšších či vysokých škol. O studium na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky je obrovský zájem. Kapacita tříd Obchodní akademie byla naplněna hned v prvním kole přijímacího řízení. Pro velký počet uchazečů ke studiu nemohli být přijati všichni ţadatelé. Další kolo přijímacího řízení ředitel vypsal pouze pro obor Ekonomické lyceum. Studium oboru Obchodní akademie v dálkové formě vzdělávání nebylo letos otevřeno, s přijímacím řízením v této formě vzdělávání počítáme aţ pro školní rok 202/3. 4

5 Škola obdrţela certifikát Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období do Škola je akreditovaným testovacím centrem CITY&GUILDS, nabízí britské jazykové zkoušky, státní základní i všeobecnou jazykovou zkoušku z angličtiny, výuku všeobecné obchodní angličtiny a kaţdoročně o prázdninách letní jazykový kurz s intenzivní výukou angličtiny pro mírně pokročilé a pokročilé. Je mezinárodně uznávána a akreditována MŠMT ČR. Nabízí zkoušku z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A SERR. Od. září 2009 se vyučuje podle nových školních vzdělávacích programů (ŠVP). Obor 63-4-M/02 Obchodní akademie se vyučuje prostřednictvím ŠVP s názvem Obchodní akademie. Obor M/02 Ekonomické lyceum se vyučuje prostřednictvím ŠVP s názvem Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka. Obor obchodní akademie je zaměřen na podnikání. S tím souvisí skladba volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku. Jedním z profilujících předmětů je i předmět fiktivní firma. Na škole působí jedna reálná a čtyři fiktivní firmy, které dosahují v soutěţích skvělých výsledků. Je to výborná průprava pro vlastní podnikání i pro jiné uplatnění v praxi. Ţáci si ve fiktivních firmách upevní a prohloubí znalosti a dovednosti, které získávají během studia. Jako absolventi pak mohou sami zaloţit firmu nebo pomáhat zakládat firmy a vést účetnictví, např. drobným řemeslníkům. V posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých školách velké procento absolventů. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů, jejichţ znalosti uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Rozšířená výuka cizích jazyků má efekt i v dobrém uplatnění absolventů na trhu práce. Nabídku volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Naše škola má dlouholetou tradici, která sahá do devadesátých let předminulého století. 5. září roku 895 se začalo vyučovat ve Vyšší obchodní škole. Naše škola byla čtvrtá tohoto typu v Čechách. Budova školy, kterou má škola v současnosti pronajatou od ZŠ T.G. Masaryka V Lipkách je zrekonstruovaná a dobře udrţovaná, pro výuku vhodná. Má dostatek odborných učeben, vybavení didaktickou technikou je dostačující, zasluhovalo by však stálou modernizaci a postupné vybavení všech učeben. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové je škola zřizovaná krajem a ţáci neplatí ţádné školné. Stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor, tradice, a úroveň školy jsou předpokladem pro úspěšný rozvoj školy i v dalších letech a pro ţáky garancí kvalitního vzdělání v oboru. Počet tříd Celkový počet ţáků (3.8.20) Počet ţáků na jednu třídu Část II Přehled učebních plánů Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níţe uvedené tabulky pro obor Obchodní akademie 63-4-M/004 a M/002 pro obor Ekonomického lycea pro všechny třetí a čtvrté ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. Obory Obchodní akademie 63-4M/02 a obor Ekonomické lyceum M/02 učí podle školního vzdělávacího programu. Jednotlivé vzdělávací plány jsou zveřejněny na 5

6 Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: MŠMT ČR / Učební dokumenty pro studijní obor 63-4-M/004 Obchodní akademie MŠMT ČR 8334/ Učební dokumenty pro studijní obor M/002 Ekonomické lyceum MŠMT ČR 9 89/ Osnovy tělesné výchovy MŠMT ČR / Osnovy dějepisu MŠMT ČR / Osnovy českého jazyka a literatury MŠMT ČR 2 307/ Osnovy matematiky MŠMT ČR / Cizí jazyk (první cizí jazyk) MŠMT ČR 8 396/ Osnovy občanské nauky MŠMT ČR / Osnovy hospodářského zeměpisu MŠMT ČR / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk) Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: Vyjma jedné hodiny občanské výchovy jsou hodiny všech předmětů vyučovány aprobovaně. b) Údaje o pracovnících školy Pracovní zařazení Nejvyšší dokončené vzdělání Co učí Úvazek v % učitel OA ČZU Praha EKO,UCE,EKC učitel OA VŠE Praha UCE,UCP učitel OA + JŠ VŠP Hradec Králové ČJL, PEK 00 4 učitel OA Univerzita Hradec Králové BIO,OBN,ZSV, SVS učitel OA VŠP Ústí nad Labem ČJL,NEJ,CČJ učitel OA V.P. Inst. Volgograd (SSSR) ANJ učitel OA VŠE Praha EKO,MAP,PRA 00 4 Délka praxe na OA 6

7 8 učitel OA VŠP Hradec Králové ČJL,CCJ,ZSV učitel OA + JŠ Wellington Polytechnic College (NZL) AKN učitel OA + JŠ Univerzita Pardubice ANJ 00 3 učitel OA PF Ostrava HOZ,ZEM,TEV učitel OA ČZU Praha EKO,UCE,FIN učitel OA VŠE Praha UCE,FFM,EKO učitel OA VŠE Praha UCE,UCP,FFM učitel OA Univerzita Karlova MAT,MCV učitel OA VŠP Hradec Králové, Univerzita Karlova DEJ,RUJ učitel OA Jihočeská univerzita České Budějovice IKT,MAT učitel OA V.P. Inst. Volgograd (SSSR) ANJ,RUJ učitel OA VŠP Hradec Králové ANJ učitel OA VŠP Hradec Králové MAT,MCV učitel OA Univerzita Palackého Olomouc HOZ,ZEM,BIO učitel OA VŠP Hradec Králové ČJL,OBN,SPV učitel OA VŠP Hradec Králové TEV,RUJ učitel OA Univerzita Karlova ŠPJ učitel OA VŠE Praha EKO,PEK,UCE učitel OA Univerzita Karlova PEK učitel OA Univerzita Hradec Králové NEJ,TEV 00,5 28 učitel OA Univerzita Karlova OBN,FRJ učitel OA UJEP FF Brno TEV učitel OA VŠP Hradec Králové IKT,PŘV učitel OA UJEP FF Brno NEJ,DEJ učitel OA VŠE Praha OBKA,PEKA,EKOA učitel OA + JŠ P. Inst. Minsk (SSSR) ANJ učitel OA Univerzita Karlova FRJ,RUJ učitel OA VŠP Hradec Králové ANJ učitel OA Univerzita Hradec Králové FYZ,BIO,IKT,ITS učitel OA Univerzita Hradec Králové MAT,CHE,MCV zástupce ředitele VŠE Praha PRA,FFM,EKO zástupce ředitele VŠP Hradec Králové DEJ, NEJ, HIS učitel,vých. poradce VŠP Hradec Králové ČJL,OBN,SPS,CČJ správce sítě VŠP Hradec Králové IKT,STA ředitel Univerzita Karlova ANJ 00 0,5 7

8 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků Nepedagogičtí zaměstnanci Funkce Úvazek v % účetní 00 2 hospodářka 00 3 správce VT 00 4 školník 75 5 uklízečka 00 6 uklízečka 00 7 uklízečka 00 8 vrátná,uklízečka 00 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Ve školním roce 200/20 nenastoupil ţádný absolvent pedagogické fakulty na OA a JŠ do pracovního poměru. Ţádný pedagogický pracovník v daném školním roce nepřibyl. Rozvázán pracovní poměr byl u následujících pedagogických pracovníků: Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka ŠJ k (výpověď ze strany zaměstnance). Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka TV k (dohoda). Rozvázání pracovního poměru dvou pedagogických pracovníků k z důvodů neprodlouţení pracovní smlouvy na dobu určitou. Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka (starobní důchod). Rozvázání pracovního poměru pedagogického pracovníka k (dohoda). Rozvázání pracovního poměru zástupkyně ředitele školy z důvodu ustanovení 52 c) zákona č. 262/2006Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. e) Počet nekvalifikovaných pracovníků: Ve škole vyučují dva nekvalifikovaní pracovníci. Jeden z nich je rodilý mluvčí, který vyučuje anglickou konverzaci a druhý si rozšiřuje svou kvalifikaci pro základní školy dalším studiem. Měsíc f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 200/ Počet Téma školení Pořadatel účastníků seminář listopad Seminář etwinning- metodický a kontatní Paříţ Finanční gramotnost City and Guilds v Pardubicích Občanské poradenské středisko, o.p.s. seminář projektu Škola pro udrţitelný ţivot Hradec Králové Sympozium uč. FRJ, Pravopis, fonetika.. Praha 8

9 prosinec 2 Změny v UCE pro rok 20 2 INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD- matematika pro pokročilé Vzdělávací středisko Znojmo (Štohl) Praha leden Cestovní náhrady Svaz účetních Kurz Eco-innovation in enlarged European Union metodický seminář, školení hodnotitelů písemných prací pro ţáky s PUP Československá reforma v mezinárodních souvislostech Malta Aschool v Brně Univerzita Hradec Králové únor Etická výchova jak na to? NIDV Pardubice Moderní učitel výchovy k občanství a společenských věd - Genderové rozdíly a jak o nich učit - Reklama jako součást mediální výchovy ve výuce VkO PedF UHK březen Práce s digitál. tabulí v hod. ŠPJ Czech POINT autorizovaná konverze Czech POINT datová schránka, elektronický podpis Média a multimédia v pedagogické praxi Krajský úřad-institut pro místní správu Krajský úřad-institut pro místní správu Postavení ţeny v. republice Univerzita Hradec Králové Morálka a instituce Prof. PhDr. Jan Sokol, PhD., CSc. duben Fin. gramotnost s vyuţitím kancel. SW NIDV HK Metody a strategie kritického myšlení v hodinách českého jazyka Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Descartes Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP konkrétní metody a moţnosti výuky Krajský úřad Královéhradeckého kraje Čeština jako cizí jazyk Krajský úřad Královéhradeckého kraje Inovace ve výuce na SŠ Praha Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP - konkrétní metody a moţnosti výuky Inovace ve výuce na SŠ Praha Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 9

10 Moderní učitel dějepisu 6 Internet. nástroje a sluţby, simulační hra Pouţití liter. textů v hod., Hodnocení ústní části maturity ze ŠPJ metodický seminář La classe de FLE, lektor A. N. Crimi FF UHK Hradec Králové květen 2 Nové metody pro práci ţáků ve výuce Descartes červen Etika a média JUDr. Daniela Drtinová metodicko-didaktický seminář nakladatelství Edinumen Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Část IV Údaje o přijímacím řízení Souhrnný údaj o přijímacím řízení pro školní rok 20/202 (celkový počet přijatých ţáků k ) Kód oboru Název oboru. kolo Další kola (2. a 3.) 63-4-M/ M/02 Počet přihlášených Zapsáno po. kole Počet přihlášených Zapsáno Zapsáno celkem Obchodní akademie Ekonomické lyceum Celkem Pro první kolo přijímacího řízení bylo doručeno 23 přihlášek na obor 63-4-M/02 Obchodní akademie a 25 přihlášek na obor M/02 Ekonomické lyceum. Obor Obchodní akademie se podařilo naplnit hned v prvním kole, pro obor Ekonomické lyceum bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení, do kterého se přihlásilo ţáků. V přijímacím řízení pro školní rok 20/202 se přijímali ţáci bez přijímacích zkoušek pouze na základě prospěchu ze ZŠ na obor Obchodní akademie, uchazeči o obor Ekonomické lyceum absolvovali navíc test z anglického jazyka. Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) Kód oboru Název oboru. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem počet žáků Počet tříd celkem 63-4-M/004 Obchodní akademie

11 78-42-M/002 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum M/02 s rozšířenou výukou anglického jazyka Ekonomické lyceum M/002 s rozšířenou výukou anglického jazyka Obchodní akademie M/004 zkrácené dálkové studium b) Prospěch ţáků ve škole (počty ţáků jsou vztaţeny k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl nebo zanechal studia Opakuje. ročník ročník ročník ročník Celkem c) Počet ţáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Ţádný ţák nebyl vyloučen.) Obor Obchodní akademie Ročník Důvod prospěch Důvod chování Přerušili studium Jiné důvody (např. na vlastní žádost). ročník ,78 2. ročník ,70 3. ročník ,38 4. ročník ,68 Celkem ,4 Průměrný počet zameškaných hod./žák

12 Obor Ekonomické lyceum Ročník Důvod prospěch Důvod chování Přerušili studium Jiné důvody (např. na vlastní žádost) Průměrný počet zameškaných hod./žák. ročník ,2 2. ročník 0 4 3,83 3. ročník ,05 4. ročník ,69 Celkem ,7 d) Sníţený stupeň z chování Stupeň chování Počet -. pololetí Počet - 2. pololetí e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 04 0,7% f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 200/ Kód oboru 63-4-M/ M/002 Název oboru Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznam. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl Obchodní akademie Ekonomické lyceum Při druhém (podzimním) termínu maturitních zkoušek v září 20 neuspěli všichni připuštění ţáci. Z oboru Obchodní akademie neprospělo 5 ţáků, ţáci oboru Ekonomického lycea byli úspěšnější, neuspěl pouze ţák. Všichni budou konat opravnou maturitní zkoušku z některého z odborných předmětů, ve společné části státní maturitní zkoušky prospěli všichni maturanti. 2

13 g) Uplatnění absolventů v praxi Podle našich dostupných informací naprostá většina našich absolventů pokračuje ve studiu na některé z vysokých škol. Přesná čísla bohuţel nemáme, komunikace s bývalými ţáky školy je problematická. Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích Zásadní kontrolou daného období byl provedený audit o prověření inventurních rozdílů k včetně jejich proúčtování a ověření jejich oprávněnosti vykonaný Ing. V. Koutníkem ze dne Auditor potvrdil správnost inventurních rozdílů a jejich proúčtování do nákladů a výnosů organizace v roce 200 jako oprávněné. Dále byly provedeny kontroly zřizovatelem: Kontrola pouţití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON v návaznosti na Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., za rok 200 a dodrţování obecně závazných právních předpisů platných v kontrolovaném období. Současný ředitel musel napravit nedostatky po předchozích vedoucích pracovnících do Následná kontrola na odstranění zjištěných nedostatků proběhla zdárně. Druhou kontrolou byla kontrola ve smyslu zákona č. 320/200 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zjištěné nedostatky byly odstraněny do určeného data účet Část VII Základní údaje o hospodaření školy Text Období 09/0-2/0 0/ - 08/ 09/0-08/ Náklady Náklady Náklady 50 MATERIÁL 46700, , , materiál 5327, , ,00 50 čistící prostředky 2742, , , kancel.potřeby,tiskopisy,tisk,publikace 34860,40 557, , tonery, cartrige 6776, , , učební pomůcky pro učitele 3068,90 846,00 224, UP - fiktivní firmy 555,00 39,00 946, předplatné odborného tisku 258, , , DDM - vyp.technika škola 30005,38 0, , DDM - škola 0, , , DDM - výpočet.technika UP 25256,62 0, , SPOTŘEBA ENERGIE , , , elektr. energie 37092, , , teplo a TUV , , , vodné 757, , , plyn 2696, , ,55 3

14 5 OPRAVY A UDRŢOVÁNÍ 259,45 565, ,65 50 opravy a udržování 259,45 565, ,65 52 CESTOVNÉ 29525, ,00 864, lyžařské výcviky 0,00 74,00 74, ostatní cestovné 27002, , , cestovné DVPP 2523,00 935, ,00 53 NÁKLADY NA REPREZENTACI 485, , , náklady na repre,maturity 485, , ,00 58 SLUŢBY , , , servisní služby - smluvní 55289, , ,00 58 telefon 6744, , , internet 23760, , , revize 538, , , účast.poplatky soutěže 0,00 650,00 650, poštovní poplatky 275, ,00 328, spotřeba poštovních známek 276, , , ostatní služby 559, , , konzultač.služby,porad.činnost 00320, , , programy 0, , , odvoz odpadu 3472, , , licence 099, , , inzerce,propagace 682,00 0,00 682, provozní náklady stravenky 472,70 829,20 230,90 52 MZDOVÉ NÁKLADY , , mzdy pedagog ,00 52 mzdy nepedagog. 5499, , OON pedagog. 950, OON nepedagog , , , , odstupné nepedagog. 0, , , odstupné pedagog. 0, , , ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ , , , SP organizace , , , ZP organizace , , , JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 392, , , zákonné pojištění zaměstnanců 392, , , ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 6297, , , příděl do FKSP 53820,00 0, , preventivní prohlídky zaměstnanců 2270, , , semináře,školení 5036, , , DVPP 0,00 684,00 684, příspěvek na stravenky 07, , , JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 73, , , náhrada mzdy za DPN 6056, , , ochranné pomůcky 255,30 0,00 255, OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE 0, , , pokuty a penále 0, , , OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI 7637, , , odvod ÚP za osoby ZP 0, , ,00 4

15 549 spoluúčast pojištění školy 200,00 0,00 200, náklady na pobyt člena matur.komise 0, , , odměny předsedů a hodnotitelů maturit 0, , ,00 ODPISY DLOUHODOBÉHO 55 MAJETKU 27684, , , odpisy DHM škola 3756,00 0, , odpisy DHM ŠJ 6724, ,00 680, odpisy DHM VT 7204, , , OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 7438, ,00 873, poplatky banky (54920,54930) 7438, ,00 873,00 Poznámka: V nákladech za období září aţ prosinec 200 je zahrnut nákup vybavení výpočetní techniky pro zařízení IKT učebny 23. V roce 20 nebyl dosud uskutečněn převod prostředků do FKSP, do konce roku bude převeden zákonný příděl % z objemu mezd. Část VIII Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Školní předmětová komise českého jazyka a literatury (Mgr. Dana Červinková) Exkurze:. ročníky návštěva Státní vědecké knihovny září říjen AO Praha gotická a secesní duben 20 2.CL Návštěva Národního divadla a prohlídka praţských památek červen 20 3.SL Po stopách B. Hrabala květen 20 Divadlo:. 3. ročník : D. Drábek: Sherlock Holmes červen 20 Olympiáda ČJL: Školní kolo se konalo v prosinci 200, zúčastnilo se ho 45 ţáků, nejlepšího výsledku dosáhla ţákyně Bezvodová (7 b). Do krajského kola nikdo nepostoupil pro nízký počet bodů. Den otevřených dveří: Den otevřených dveří proběhl v prosinci 200. V rámci ČJL byli rodiče seznámeni s učebnicemi doplňkovými materiály, počítačovým výukovým programem a ukázkovými ţákovskými pracemi (např. projekt časopis). Školní předmětová komise anglického jazyka (Stanislava Langová) V rámci komise jsme pořádali konverzační soutěţ v anglickém jazyce - 4 studentů se zúčastnilo,. místo obsadila Michaela Heidlerová z 2. Cl. V okresním kole se umístila na 3. místě. V průběhu školního roku jsme měli několikrát návštěvy studentů z USA, Velké Británie. Studenti měli moţnost v rámci workshopů porovnávat ţivot u nás a v těchto zemích. Ve třídách odebíráme časopis Bridge, který pouţíváme jako doplňkový materiál pro výuku a přípravu na novou maturitní zkoušku. Školní předmětová komise ekonomická (Ing. Jitka Jirmanová): Přehled akcí pro studenty měsíc akce - téma třída/ předmět organizátor listopad EKONOMIKA ekologické aspekty výroby 4.AO, Ing. Beránková 5

16 říjen leden 20 podnikatel. činnost STUCO kurzy sebeobrany pro studenty OA a Gymnázia 4.BO 4.SL STS STUCO reálná firma v rámci JA Bitterová prosinec Den otevřených dveří 4. ročník FFM, STS leden 20 Veletrh FF prezentace STUCO 4.SL STS leden Veletrh - FFM 4. roč. EKO, UCE leden Soutěţ MD-D OA Znojmo 4.OA UCE únor domácí násilí 2.AO,2.SL PRA březen - Školní, okresní, krajské a státní kolo soutěţe ve 4.L, 4.OA, 3.OA červen Finanční gramotnosti, 6.místo studentů ve státním EKO kole (Finále 4.5. v ČNB v Praze) duben 20 ekologické aspekty výroby 4.DL Duben duben Přednáška (beseda) Ing. Ryzové z Finančního úřadu v Holicích: téma Daňová kontrola FFM celorepubliková soutěţ o nejlepší podnikatelský záměr 2.místo CEFIF EKO 4.L EKO UCE 4BO FFM Jirmanová Bitterová Bitterová Kadlecová, Jirmanová Ing. Beránková Filipiová Kábrtová Bitterová Kábrtová květen 20 exkurze Úřad práce 4. ročník Kadlecová květen 20 exkurze Statist.úřad 4.DL Bitterová květen soudní přelíčení-pokus o vraţdu PRA-3.BO Filipiová květen exkurze-eko farma a výroba perel-dotované 2.BO,2.AO Filipiová exkurze od hosp.komory EKO květen enviro-ţivotní cyklus výrobku MAPseminář(3.SL,3.C Filipiová L) červen ČNB - Praha 3.AO, 3.BO Jirmanová EKO červen Exk- soud 3.SL, 2.BO Kadlecová Filipiová červen Výrobní podnik Kvasiny 2CL, 2SL EKO Jozíf Jeţková, Jirmanová Školní předmětová komise IKT a PEK (Mgr. Martina Krčková): Soutěţe pro studenty: Leden: grafická sekce Únor: školní kolo v psaní na PC pro 2. a 3. ročníky Talentová soutěţ v Jičíně - studentka naší školy Štěpánka Švédová se umístila na 3. místě v opisu Březen: krajská soutěţ v psaní na PC (umístění v první polovině) Červen: školní kolo v psaní na PC pro. ročníky státní zkoušky ze zpracování textu - přihlásilo se celkem 32 studentů, 5 neuspělo Hradecká juniorka - soutěţilo se ve 3 kategoriích - ZŠ,. ročníky SŠ a 2. ročníky SŠ, dotace z kraje, umístění naší školy aţ po první desítce. Kaţdý čtvrtek od 5:0-6:00 se konala tréninková hodina PEK Mgr. Ryntová. 6

17 Školní předmětová komise matematiky a statistiky (Mgr. Lenka Marková): MAT - vstupní testy ve všech třídách. 3. ročníku na začátku školního roku otevřené úlohy MAT projekt VEKTOR - studenti 4. ročníků na začátku školního roku - zjištění úrovně výstupních vědomostí a dovedností ţáků na konci studia střední školy MAT maturitní generálka se studenty 4. ročníků v měsíci říjnu. Školní předmětová komise společenskovědní (Mgr. Martina Slánská Kalhousová): Třída Předmět Vyučující Název akce (exkurze, beseda ) Poznámky 2.SL OBN Slánská Jak funguje EU - průvodce evropskými institucemi 2.SL OBN Slánská Multikulturní výchova přednáška zaměřena na romskou problematiku 3.AO ZSV Čepková Beseda s politickým vězněm, Frolová problém demokracie Eurocentrum HK AO ZSV Frolová Stereotýpek v nás- interaktivní seminář AO ZSV Frolová Ostrov- interaktivní seminář BO + 3.AO ZSV Čepková Jeden svět na školách Příběhy /200 bezpráví Holocaust (projekce s besedou předseda KPV) 3.BO ZSV Čepková Multikulturní výchova 3 x 2h dílny 4/20 projektu Stereotýpek v nás, MKC Praha, INEX, AFS 3. CL DEJ Košťálová Projekty - holocaust 2. pololetí 3.CL/SL ZSV Čepková Zaloţení a provoz etwinningového prostředí Twinspace: Animal rights or human 2/200 3/20 responsibility? 3.CL/SL ZSVAJ Čepková Interkulturní dílna MKC Praha 4/20 3.CL/SL ZSVAJ Čepková Mezinárodní soutěţ statistické 5/20 gramotnosti (umístění: 3.místo v národním kole) 4.AO OBN Slánská Duchovní sluţba ve věznici a nemocnici. Radek Pavlista beseda 4.BO OBN Slánská dtto CL OBN Slánská dtto DL OBN Slánská dtto SL OBN Slánská/ Michlová dtto DL/SL ZSVAJ Čepková h kurz Mind mapping host 0/200 STMicroelectronics 4.CL,DL,SL HIS Vachatová Výstava Hirošima-Nagasaki, Praha OAHK OBN Čepková Vytvoření a aktualizace nabídky českých i zahraničních dobrovolnických aktivit OAHK OBN Čepková Zajištění několika audiovizuálních výukových sad Média a 6 studentů 2. pololetí průběţně 7

18 chudoba,výběr,kdo jiný... ( Člověk v tísni ) OAHK ZSV Frolová Vedení průběţné praxe PdF UHK 4 studenti OAHK DEJ Košťálová Vedení průběţné praxe PdF UHK 4 studenti OAHK DEJ Košťálová Vedení souvislé praxe PdF UHK studentka OAHK DEJ Košťálová Jeţková Exkurze do Osvětimi a Krakowa OAHK průřezově Slánská Adopce na dálku Patroni 2.CL OAHK OBN Slánská Vedení průběţné praxe PdF UHK 4 studenti Školní předmětová komise přírodních věd (Mgr. Eva Jeţková): Exkurze, besedy v předmětech: ZEM, HOZ, GCR: Odborná exkurze do automobilového závodu ŠKODA AUTO, a.s.: AO, 2. BO (JE) 6. 6., CL, 2. SL (JE) vzdělávací program ČÍNA,. AO, BO,CL,SL (JE) exkurze studentů GCR do Osvětimi (Polsko), 3. AO, BO (JE) BIO: Říjen: 3. SL - terénní botanická praktika, Jiráskovy sady HK (ČM) Duben: 2. CL, 2. SL anatomická praktika Lékařská fakulta UK HK (ČM) Květen: zoologická praktika Muzeum východních Čech (ČM) celý 2. ročník praktický nácvik první pomoci turistický kurz (ČM) CHEM: Exkurze Alternativní zdroje energie (. AO,. BO) (ZEM) Program Den Země. roč. (. CL,. SL,. AO) (ZEM) Projekt Biopotraviny 2. roč. (2. CL) (ZEM) Exkurze Stanice v HK měření kvality ovzduší 3. SL (ZEM) Projekt Kvasné procesy, exkurze do Nymburského pivovaru 3. SL (2. CL část) (ZEM) Projekt Biopotraviny 3. SL (ZEM). Školní předmětová komise cizích jazyků (Mgr. Lea Urbanová): 8.2. školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, ţákyně postoupila do krajského kola školní kolo Olympiády ve španělském jazyce (2. AO. 2. SL), v krajském kole 2 ţákyně obsadily 5. a 8. místo poznávací zájezd do Paříţe, zúčastnilo se ţáků, doplnění zájezdu OA z Prahy účast ţáků 3. CL na turnaji v pétanque pořádalo Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové. Školní předmětová komise tělesné výchovy (Mgr. Michal Stříţ): Ţáci školy se zúčastnili sportovních soutěţí organizovaných Asociací školních sportovních klubů. V některých soutěţích jsme dosáhli výborných výsledků. Druţstvo děvčat skončilo na. místě OF ve volejbale, stejné místo obsadily i děvčata v basketbale. Chlapci po několika letech vyhráli KK v hokejbale a v celostátním turnaji Florbalmánie jsme vypadli ve čtvrtfinále. Bohuţel se letos nepodařilo zorganizovat okresní kolo středoškolského poháru CORNY v atletice. Ţáci prvních ročníků se zúčastnili lyţařských kurzů v Jizerských horách. Pro ţáky druhých ročníků se uspořádal sportovně turistický kurz v Ţamberku. 8

19 Při výuce se vyuţívaly tělocvična, aula a posilovna. V podzimních a jarních měsících zase venkovní areál s atletickým oválem, fotbalovým hřištěm s umělou trávou, hřiště na volejbal a basketbal a další přilehlé plochy. Několikrát navštívili ţáci plavecký městský bazén, v zimním období k bruslení i hokejovou halu. Třída Před mět.sl+cl TEV Jeţková,Stříţ,.AO+BO TEV Stříţ Vyučující Název akce (exkurze, beseda ) Poznámky Pavlíčková Pavlíčková LVK LVK AO+BO+CL+SL TEV ST,JE,PD,SP STK Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Stříţ AŠSK - Hokejbal Květen 20.místo Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Stříţ Florbalmánie Červen 20 Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Pavlíčková Rafty středoškolské hry Září 200 Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Pavlíčková Volejbal středoškolské hry Září 200.místo Reprezentanti z jednotlivých tříd TEV Jeţková AŠSK - Basketbal Listopad 200.místo Testování žáků VEKTOR MODUL 4/200 Projektu se zúčastnilo 35 ţáků čtvrtých ročníků naší školy. Závěry: 57 % ţáků školy je zvyklých se na výuku alespoň jednoho z předmětů (MA, ČJ, AJ, NJ) pravidelně připravovat, 00 % ţáků pouţívá při přípravě do školy alespoň dvakrát týdně počítač. Počítač má současně k dispozici celkem 98 % ţáků. Mezi předměty, povaţované za nezbytné či velmi důleţité, řadí ţáci nejčastěji předmět cizí jazyky (94 %), mezi nevýznamné aţ zbytečné nejčastěji předmět fyzika (75 %). Nejvíce bavil ţáky 4. ročníků předmět ZSV, nejméně naopak fyzika. 5 % ţáků se domnívá, ţe nebyli v některém z uvedených předmětů hodnoceni spravedlivě. Studovat s jistotou na vysoké škole plánuje 90 % ţáků, z toho jich nejvíce uvádí obor Ekonomický (72 %). Naopak o obor Přírodovědný (chemie, fyzika, biologie) (2 %) je zájem nejniţší. Nejčastěji zmiňovanou motivací pro vysokoškolské studium je VŠ je pro mě prostředkem k získání dobře placeného zaměstnání., coţ uvedlo 89 % dotázaných ţáků. Výsledky školy v testu z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky jsou průměrné, výsledky v testu z německého jazyka jsou podprůměrné. Ve všech případech bylo dosaţeno záporného relativního posunu, největší v matematice a německém jazyce. Porovnáním výsledků testů s výsledky testu OSP bylo zjištěno, ţe ţáci 4. ročníků vyuţívají svůj studijní potenciál optimálně, tzn, ţe výsledky ţáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů a ţáci tedy pracují v rámci svých moţností. 9

20 Fiktivní firma Předmět fiktivní firma, vyučovaný v oboru obchodní akademie, vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, jednat hospodárně v souladu s etikou podnikání. Fiktivní firmy pracují jako skutečné firmy, vyuţívají podklady z hospodářské praxe a řídí se právními předpisy. Probíhají zde všechny základní činnosti: nákup, prodej, marketing, písemný a telefonní styk, účetnictví, personální činnosti. Jediný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je, ţe zde nedochází ke skutečnému pohybu zboţí a peněz. Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, spolupracuje s ostatními fiktivními firmami a navazuje obchodní vztahy se zahraničím. Ţáci si osvojují dovednosti nezbytné pro zajišťování podnikových činností. Aplikují teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy. Kaţdoročně se na naší škole koná VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM, letos úspěšně proběhl a další je naplánován na leden 202. Ve školním roce 200 pracovaly na škole tyto čtyři fiktivní firmy: Boom, s.r.o., INTERcar, s. r. o., ORTEX junior, s. r. o., Languages s. r. o. Centrum fiktivních firem při NÚOV vyhodnotilo v březnu 20 soutěţ "O nejlepší podnikatelský záměr". Z 2 soutěţících firem získala naše fiktivní firma ORTEX JUNIOR, s.r.o. 2. místo a výhru 3000,- Kč. Zároveň byla tato firma oceněna za kvalitní dodavatelskoodběratelské vztahy ostatními fiktivními firmami z jiných škol. Státní zkoušky ze zpracování textu Dne se na naší škole konaly státní zkoušky ze zpracování textu. 27 studentů z 32 zkoušku vykonalo úspěšně. Mezinárodní soutěž statistické gramotnosti Studentky semináře ZSV s angličtinou (3.CL, SL) se v dubnu zúčastnily mezinárodní soutěţe "International Statistical Literacy Project - Poster Competition ". Studentky vytvořily na základě své studie poster, který má komentovat libovolné téma se vztahem k problematice ţivotního prostředí. Jako nejlepší práce byly vyhodnoceny postery "Know what you wear?" (tvůrci: P. Vargová, V. Kadečková, J. Weisbauerová) a "What does water mean to you?" (tvůrci L. Synková a N. Lhotková"). Hodnocena byla zejména statistická správnost posterů, estetický vjem, kreativita a další náleţitosti. Do národního kola soutěţe postupuje výtvor "Know what you wear?" Soutěž finanční gramotnosti V letošním roce se naše škola zapojila do soutěţe finanční gramotnosti středních škol. V únoru proběhlo školní kolo, ve kterém se na prvních čtyřech místech umístili Jiří Broulík (4.CL), Tomáš Hrnčál (4.SL), Radek Hybšman (4.DL) a Jana Zemková (4.BO). V průběhu března se konalo okresní kolo, kterého se studenti Jiří Broulík, Radek Hybšman a Jana Zemková účastnili jako tým. Obsadili. místo a probojovali se do kola krajského. Tříčlenné druţstvo studentů 4. ročníků po vítězství v okresním kole soutěţe středních škol ve finanční gramotnosti potvrdilo svoje vítězství v kole krajském a ve středu se zúčastnili kola celostátního v kongresovém sále ČNB, kde se utkali celkem se 4 vítěznými druţstvy z celé republiky. Ve velké konkurenci se umístili na velice pěkném 6. místě, od postupu do finále je dělily pouze dvě příčky. Děkuji všem předsedům školních předmětových komisí a ostatním kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na vypracování výroční zprávy. V Hradci Králové, 2. října 20 Mgr. Jaroslav Bajer 20

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více