Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra Geografie Studijní program: Matematika Studijní obor: Matematika geografie se zaměřením na vzdělávání Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo Bakalářská práce: 12 FP KGE 019 Autor: Pavla VURMOVÁ Podpis: Vedoucí práce: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2 Originální zadání BP

3 Čestné prohlášení Název práce: Jméno a příjmení autora: Osobní číslo: Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo Pavla Vurmová P Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne:

4 Poděkování Mé poděkování patří panu Mgr. Jiřímu Šmídovi, Ph.D za odborné vedení mé bakalářské práce, věnovaný čas a ochotu. Za připomínky a rady, které mi dával po celou dobu psaní mé práce.

5 Anotace Bakalářská práce Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo se zabývá fenoménem zvaný navigační hry. Tato práce je věnována Geocachingu, Wherigo a dalším navigačním hrám. Je zde popsána historie a princip samotných her. Na začátku práce je popsáno, co to vůbec navigační hra je. Dále je zde popisován Geocaching, protože je to základ všech her. Na to navazují herní aktivity, které ve většině případů mají nějaký stejný rys s Geocachingem. A na závěr je zde popisována hra Wherigo. U Wherigo jsem popisovala princip hry, programy, které jsou s Wherigo spojeny. A nakonec zde popisuji samotné vytvoření a programování dvou Wherigo her. Annotation Thesis GPS Navigation Games on the Example of Wherigo deals with phenomenon called the navigation game. This work is dedicated to geocaching, and other navigation Wherigo games. It describes the history and principles of games. At the beginning of the work described is what the game is not navigation. There is also described geocaching, as it is the basis for all games. Of gaming activities linked with GPS, which in most cases they have something to do with geocaching. And finally, there is described Wherigo game. In principle I described Wherigo games, programs that are associated with Wherigo. Finally, I describe the actual creation and programming of two Wherigo games. Klíčové pojmy Navigační hry, GPS, Geocaching, Wherigo, keš, Key Concepts Navigation Games, GPS, Geocaching, Wherigo, Cache

6 OBSAH ÚVOD... 1 REŠERŠE NAVIGAČNÍ HRY GPS GEOCACHING O co v Geocachingu jde? Vznik Geocachingu Potřeby pro Geocaching Terminologie a zkratky Charakteristika keší Velikost keší Typy keší Obtížnost a terén Trasovatelné předměty Souhrn HERNÍ AKTIVITY S GPS Geo-post office Letterboxing Waymarking Degree Confluence Project GPSgames Geocaching v second life WHERIGO Charakteristika Wherigo Wherigo v České republice Wherigo slovník Jak si Wherigo představit? Jak funguje Wherigo hra Tvoření cartridge Programy pro Wherigo Wherigo player Wherigo Builder Urwigo... 26

7 4.7.4 Porovnání programu Wherigo Builder a Urwigo Vlastní tvoření cartridge Historické domy v Liberci Detektiv Pacička ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ... 71

8 ÚVOD Téma bakalářské práce, jsem si zvolila, protože se věnuji aktivně navigačním hrám již tři roky. Přesněji jsem se celou tuto dobu věnovala pouze geocachingu a napadlo mě, že bych se mohla podívat i na jiné navigační hry a na doporučení jsem se zaměřila na navigační hru Wherigo. Tato hra mě zaujala a tak vzniklo téma bakalářské práce. Jelikož jezdím s rodiči na výlety a ve většině případů se vracíme na stejná místa, tak bylo rozhodnutí jasné, tyto výlety jsem si zpestřila již zmíněnými hrami. Protože už to nejsou výlety, kde vím přesně dopředu, kam jdu a jak dlouho bude výlet trvat. Do tohoto monotónního výletu jsem si přidala navigační hry a hned jsou výlety zábavnější. Prodírat se keři a přeskakovat přes klády by se na normálním výletě nevyskytlo, ale díky těmto hrám se to stává na denním pořádku. Nacházím nová místa, na které bych se jinak nedostala, a objevuji na cestách zajímavosti, kterých bych si jindy nevšimla. Wherigo je zajímavá a napínavá hra, protože dopředu není jasné, co si autor na hráče připravil. Ze své zkušenosti mohu říct, že Wherigo je pokrok v geocachingu a v navigačních hrách. Je to nová éra her, která se doufám v příštích letech rozšíří do takové míry jako geocaching. Wherigo nemá pouze herní potenciál, ale má také vzdělávací potenciál. Vzdělávací potenciál má především v geografii. Protože se při těchto hrách hráči učí zacházet s GPS přístrojem a samotný obsah těchto her může mít také potenciál vzdělávací. Jsou zde např. hry, které slouží pouze k zábavě (jako jsou hry miny nebo pacman) a na druhé straně jsou tu hry, kde jejich obsah je vzdělávací (např. o historii měst, o literatuře, naučné stezky, a nebo o historii České republiky). V bakalářské práci se budu zabývat nejen již zmíněnou hrou Wherigo, ale také geocachingem a dalšími navigačními hrami. Je to hlavně z toho důvodu, aby si čtenáři této práci mohli všimnout rozdílů mezi hrami, a třeba je i hry zaujmou a hráči začnou podnikat výlety do přírody, jen kvůli těmto hrám. V práci popisuji samotnou historii těchto her, přesněji jak vznikly, jejich účel a jejich využití v terénu. přidala jsem sem také slovníky těchto her, protože když někdo začíná s navigačními hrami, tak pro něj nemusejí být všechny zkratky srozumitelné. praktickou část práce, jsem věnovala kapitole Wherigo, kde jsem vytvořila dvě Wherigo hry, které jsem dala do prostředí města Liberec. Jedna hra je zaměřena na historické domy v Liberci a druhou hru jsem dala do prostředí libereckého zámeckého parku a je zaměřena na detektivní příběh s prvky matematiky. Počítala jsem, při vytváření her i s různou věkovou kategorií hráčů. 1

9 První hra je věnovaná spíše dospělým, kteří mají zájem o historii města. A druhá hra je věnovaná dětem. Mé přání je, aby se tyto hry hráčům líbily a aby sami hráči si nějakou hru vytvořili a zkusili si i pozici autora a nejenom hráče. 2

10 REŠERŠE Bakalářská práce Navigační hry GPS, na příkladu hry Wherigo se zabývá turisticko-navigačními hrami. Hlavně se tu zabývám hrou Wherigo a vším, co je s touto hrou spojeno. Zabývala jsem se také hrou Geocaching, která dala základ k tomu, aby samotné Wherigo vzniklo (Geocaching 2010). Dále se zde zabývám tzv. Herními aktivitami s GPS. Jsou to hry, které mají ve většině případů, s Geocachingem a Wherigo společné pouze to, že se hrají pomocí GPS přístrojů. Navigační hry jsou hry, které ke svému správnému fungování využívají GPS přístrojů(ce4you 2005). Tyto hry zpestřují dovolené anebo výlety. Protože už to nemusí být výlet nebo dovolená pouze za účelem se podívat na zámky, hrady, rozhledny atd., ale tento výlet či dovolená se zpestří hledáním pokladům. Geocaching je turistická, navigační a částečně i počítačová hra. Americká firma Groundspeak spravuje stránky geocachingu,kde najdeme mnoho informací nejen aktuálních o firmě, geocachingu a GPS, ale najdeme zde soupis všech keší v celém světě (Geocaching 2010). Geocaching je předchůdce Wherigo. I když se to na první pohled nemusí zdát, mají spolu mnohé společného. V Geocachingu jsou keše typu mystery a multi a právě tyto dva typy keše daly základ samotnému Wherigo. Gaocachingem se zabývali autoři, aby všem lidem dokázali, že geocaching není složitý a že se jím může zabývat úplně každý (McNamara 2004). Nejvíce je s Geocachingem zniňovaná kniha od Taylora (2010), ve které popisuje Geocaching krok po kroku. Popisuje např. samotný vznik Geocachingu, předchůdce, typy keší a popisování všeho co je společné s nálezem a logováním keše. V knize jsou i kapitoly o moderních GPS přístrojích a samotný autor popisuje rozdíl hledání keše s GPS přístrojem a hledání pouze s mapou (Taylor 2010). Geocaching má vytvořenou i svojí encyklopedii, ve které se najdou všechny zkratky, terminologie, postupy, informace a také články z novin, které byly doposud o Geocachingu vydány (GeoWiki 2010). Pokud se budou zdát člověku některé z těchto zdrojů málo pochopitelné, tak mohu doporučit články od Marka Lutonského (2008). Ten popisuje Geocaching ve svých článcích velice srozumitelně a některé informace dokonce i odůvodňuje. Herní aktivity s GPS, jsou hry, které bez GPS nejdou hrát a nejsou ukončeny fyzickou keší, jak tomu bývá v Geocachingu. Patří sem Geo-post office, Letterboxing, Waymarking, Degree Confluence Project, GPSgames. Geo-post office je rozšíření Geocachingu, cílem je posílání geopohlednic, kde keš slouží jako poštovní schránka 3

11 (Geo-post Office 2010). Letterboxing je předchůdce Geocachingu, začal vznikat v roce 1854 Anglii. Jde o navštívení míst, které jsou veřejné dostupné, úkolem je toto místo navštívit a zaznamenat svoji návštěvu (Letterboxing 2011). Waymarking je hra, ve které se zaznamenávají zajímavá místa s fotografiemi a informacemi o určitém místě (Waymarking 2010). Hra Degree Confluence Project je hra ve které se hledají průsečíky celostupňových poledníků a rovnoběžek (Degree Confluence Project 2008). A poslední herní aktivita je GPSgames (GPSgames 2001). Jsou to hry, které mají své internetové stránky a v těchto hrách mezi sebou soupeří vždy více hráčů. Hra Wherigo je dalším z alternativních projektů Groundspeaku. Jedná se o jakýsi uměle vytvořený příběh v reálném světě, který lze absolvovat pomocí některých zařízení s GPS (Wherigo 2010). Kombinace hry Wherigo a geocachingu umožňuje hráčům kombinaci s fyzickými a virtuálními elementy, jako jsou objekty nebo smyšlené postavy, a zároveň stále hledat poklady v podobě geokeší (Wherigo 2010). Každý nový uživatel geocachingu automaticky získává registraci i na wherigo.com. Stránka, je oficiálním webem wherigo. Zde podobně jako na stránkách geocaching.com je soupis všech wherigo po celém světě a navíc zde nalezneme vysvětlení pojmu wherigo a popsáno vše co s tímto tématem souvisí. Pokud se podívám na jednotlivé kroky práce, tak je větší část věnována samotnému programování Wherigo. K samotnému programování je zapotřebí mít program, v kterém se dá programovat. Je to buď Wherigo Builder a nebo Urwigo. Tyto programy se v něčem shodují a v některých prvcích jsou zcela rozdílný (Urwigo 2010). Program Urwigo mi byl pomocníkem nejen v programování, ale pomohl mi i s hlubším pochopením této hry. 4

12 1 NAVIGAČNÍ HRY GPS Navigační hry jsou hry pro dlouhé chvíle, které využívají GPS navigaci nebo kompas. GPS navigace umožňují se orientovat a absolvovat cesty v neznámých oblastech bez obav a s pocitem jistoty. Jsou hlavně využívány k určování polohy, rychlosti, směru, času a vzdálenosti. V dnešní době lze koupit mnoho aplikací, které umožňují poznat naši aktuální polohu, s jejich pomocí lze také naplánovat trasu se zobrazením všech zajímavých bodů (ce4you 2005). Zvyšuje se počet uživatelů, kteří používají GPS při hraní her. Díky GPS hrám je snadnější seznamování s ovládáním GPSek. Vždy je lepší mít GPS vyzkoušenou, než kupovat GPS a pak ji nevyužít. Hry s GPSkami mohou být minutové, několikahodinové a dokonce i celodenní, záleží ovšem na typu této hry. Navigační hry slouží k tomu, aby se hráči dostali na zajímavá místa, o kterých třeba nikdy neslyšeli. Keše se totiž ukrývají tam, kde to má nějaký smysl, kde se nachází něco zajímavého (GPS Navigace 2007). S rostoucím počtem keší, toto poslání bohužel nefunguje, protože keše zakládají lidé bez zkušeností a ukrývají je, kam je napadne. Díky navigačním hrám, má hned hráč nové přátelé, protože každá navigační hra má své stránky a fórum, kde se hráči dělí o své zážitky s ostatními. Navigační hry jsou zároveň založeny na důvěře. Protože se musejí respektovat pravidla, která jsou daná. Jedno z nich je např. že když je navigační hra ukončena keší, tak hráč tuto keš nesmí zničit, přesunout, přepisovat již zapsané hráče apod. O navigačních hrách se dá říct, že mají i výchovný charakter (Lutonský 2008). Protože rodiče určitě vědí, jak je těžké dostat své ratolesti na výlet někam do přírody. Návštěvy hradů, zámků, rozhleden a muzeí už omrzely a děti nejsou moc nadšené, když musejí jít někam vícekrát. Ale jakmile děti zjistí, že si můžou tento výlet zpestřit pokladem, z kterého si děti můžou vybrat hračku, hned neprotestují a s nadšením se vydají na výlet. Navigační hry dávají jiný charakter cestování, dovolené. 5

13 2 GEOCACHING Geocaching je turistická, navigační a částečně i počítačová hra. Geocaching je moderní hrou v podobě hledání pokladů a je hrán po celém světě lidmi vybavenými GPS přístroji. Základní idea spočívá v lokalizaci vně ukrytých schránek, jenž jsou nazývány geokeš a následném sdílení zážitků s ostatními online. Geocachingu holdují lidé ze všech věkových skupin, se silným vnímáním hráčské komunity a citem k životnímu Obrázek 1 Logo Geocachingu (Geocaching prostředí."(geocaching 2010) 2012) Americká firma Groundspeak spravuje stránky geocaching.com, které jsou velkým základem této hry. Princip této hry spočívá v hledání pokladů (Lutonský 2008). Na neznámé místo hráč ukryje schránku, nazývána cache (dále už jen keš). Na internetu (na stránkách geocaching.com) zveřejní hráč souřadnice a další různé informace o této keši (např. velikost, nápovědu kde hledat, obtížnost atd.). Podmínka je, že člověk musí být na těchto stránkách zaregistrovaný, je to z důvodu ochrany informací o keších. Ostatní hráči, potom pomocí navigačních přístrojů tuto keš hledají. Při nalezení keše se zapíšou do sešitku (nazývá se logbook) slouží k tomu, aby kačeři dali všem vědět, že tuto keš našli. Do logbooku se píše datum, čas (kdy byla keš objevena), přezdívka (pod kterou je člověk veden na stránkách) a na konec jestli si něco vzal, anebo dal do keše (Geocaching 2010). Zpestření geocachingu je, že si kačer může vzít cokoliv z keše (kromě propisky (tužky) a logbooku), ale na oplátku musí do keše něco vložit. 2.1 O co v Geocachingu jde? Při Geocachingu se hledají malé krabičky, které jsou schované po celém světě a kterým se říká keš. K nalezení těchto kešek jsou zapotřebí dvě technické vymoženosti internet a GPS navigace (Geocaching 2007). Na internetu si hráč vyhledá keše, které má poblíž a které se mu líbí. GPS souřadnice si z internetu stáhne a vloží je do navigace. GPS navigace, pomocí těchto souřadnic, dovede hráče ke skryté keši. Po odlovení se hráč podrobněji zapíše a internet, že určitou keš najde. Otázkou zůstává proč je Geocaching celosvětový. Na to není jednoznačná odpověď, ale pouze jedno doporučení, vyzkoušejte to a uvidíte. Protože zájemci o turistiku, dobrodružství a cestování geocaching určitě ocení. Geocaching je výjimečný tím, že je 6

14 po celém světě. Naleznete keše po každé metropoli, v australské buši, na ostrovech anebo dokonce na severním pólu (Geocaching 2007). Jak bylo řečeno, cestování dostává jiný rozměr. Geocaching ovšem není pouze pro milovníky cestování, může být i pro ty, ketří mají rády záhady a šifry a těch je geocaching plný. Určité typy keší jsou přímo založeny tak, aby hráč něco rozluštil, vyčetl, spočítal apod. Můžeme se i setkat s takovými, který se drží jednoho tématu, a najdeme je pospolu. Takové potěší hned hráče geocachingu, protože odloví hned několik keší najednou. 2.2 Vznik Geocachingu Vznik geocachingu je spjat s navigačním systémem GPS, který byl původně vytvořen pouze pro vojenské a obranné účely USA. V lednu roku 1994 byla zprovozněna sestava, která měla 24 družic (Lutonský 2008). Jelikož se přišlo na to, že lze tyto družice snadno zneužít např. pro navádění vojenských raket, byla do GPS pro civilní využití zaváděna chyba. Tato chyba se nazývá selektivní dostupnost (Selective Availability, pod zkratkou SA) a způsobovala odchylky okolo 100 metrů (horizontálně 50 metrů a vertikálně až 100 metrů). Díky této chybě bylo znemožněno civilní využití např. pro navigování po městě, kde je potřeba dosáhnout přesnosti do 10 metrů. V noci z 1. na 2. května 2000 dal prezident Spojených států amerických Bill Clinton příkaz, aby byla vypnuta selektivní dostupnost, tím se zvýšila přesnost GPS na 3 10 metrů (Taylor 2010, str. 6-7). Dá se říci, že na úplném začátku geocachingu, stálo toto rozhodnutí o vypnutí chyby, která byla uměle zaváděná do GPS. Samotný geocaching vznikl o něco později, a to 3. května Do lesa v Oregonu (USA) umístil Dave Ulmer schránku a zveřejnil její souřadnice na internetu v diskusní skupině USENET (sci.geo.satellite-nav) a vyzval ostatní, aby se tuto schránku pokusili nalézt (Geocaching 2010). Dal pravidlo, že kdo ji našel, tak si z ní mohl vzít cokoliv, ale na oplátku tak musel vložit něco svého (byli to např. knihy, upomínkové předměty, atd.). Tato první keš byla objevena již 4. května A během dalších několika dnů se v USA objevily další keše v Kalifornii, Kansasu a Illinois. Druhou zemí, kde se objevil geocaching, byl Nový Zéland, kde byla keš založena 12. května Třetí zemí byla Chile, tam byla keš založena 15. května První keš v Evropě byla založena v Irsku (Bray Head, County Wicklow s výhledem na Irské moře) dne 3. června 2000 (Geocaching 2010). V České republice byla první keš založena v roce

15 Na úplném začátku byly keše nazývány stash a jejich hledání stash hunt. Do měsíce byl na internetu web, který byl předchůdce dnešního webu geocaching.com. Byl založen 8. května Mikem Teaguem a měl za úkol evidovat všechny keše ve světě jejich umístění a nápovědy k hledání. Slovo geocaching poprvé navrhl Matt Stum 30. května Geocaching je složené slovo, svůj původ má v předponě geo činnost související se Zemí a cache skrýš. Během jediného měsíce měla tato zábava stanovená pravidla, existovaly první skrýše a nálezy, bylo založeno diskusní fórum a webová stránka. Počet keší rychle rostl."(gpsgames 2010) V prosinci 2000 si Jeremy Irish zaregistroval geocaching.com a informoval tehdejší členy, že na nich zakládá webové stránky. Do svých webových stránek zahrnul veškerou databázi původních, již existujících keší (Geocaching 2010). Jeho idea byla vytvořit komerční model, který bude provozovat geocaching a tímto vznikl základ pro založení firmy Groundspeak. Časem došlo od firmy Groundspeak ke snahám hru komercializovat nebo ji omezit (např. pouze placené členství). Pořádá se i setkání hráčů, první se konalo 24. března 2001 ve městě Austin v Texasu (USA). 2.3 Potřeby pro Geocaching Kromě přístupu k internetu je také potřeba GPS navigace. Nejvhodnější je turistická navigace, navigace do automobilu není vhodná. Při pořizování GPS navigace pro geocaching se musí dbát na to, aby navigace měla funkci ukládání bodů ze zadaných souřadnic. K těmto zadaným bodům musí umět navádět, většinou je naváděna šipkou, která ukazuje stále k cíli a je zde i údaj o vzdálenosti. Většinou v nových navigacích nejsou mapy, ty si má uživatel nainstalovat sám. Ovšem ke geocachingu nejsou mapy v navigaci tak nutné, protože si uživatel může vzít papírovou mapu a orientovat se podle ní. Mapa je sice velmi praktická, ale doporučuje se raději mapy v navigaci mít, jde o to, že v navigaci lze mapy přiblížit, což u papírové mapy nelze. Keše lze hledat také pomocí kapesních počítačů a mobilních telefonů, které podporují GPS navigaci. Pokud jde pouze o vyzkoušení geocachingu, je zbytečné si kupovat navigaci. Geocaching lze hrát i bez použití navigačního přístroje, jak už bylo zmíněno, tak lze hrát pomocí papírové mapy nebo mapy z internetu (McNamara 2004). Je to méně 8

16 pohodlné, protože bude obtížnější některé skrýše vůbec najít a mapa nemá tu schopnost přivést hráče ke keši na vzdálenost 3-10 metrů. Není však pravda, že GPS navigace dovede hráče přímo ke keši a všechno bude mít bez práce. Protože přesnost GPS navigace, se v ideálním případě, pohybuje v několika metrech. Keše také nejsou umístěny jen na místech s dobrým signálem (mohou být v lese, ve skalách) a další problém je, že je majitel schovává (např. pod listí, kameny), aby je mudla (mudla je pojem z filmu Harry Potter jsou to lidé, kteří nemají s geocachingem nic společného) nenašel (Lutonský 2008). Keše musíme chránit a dobře je schovávat, musíme je ochraňovat před odcizením nebo poškozením. Člověk je od přírody zvědavý, tak není divu, že se některé keše čas od času ztratí. 2.4 Terminologie a zkratky Geocaching si vytvořil slovník, ve kterém najdeme terminologii (GeoWiki: Základní pojmy 2008) a zkratky (GeoWiki: Zkratky 2008) geocachingu, které se používají, a hráč se s některými setkává. Předvedu zde ty nejznámější a nejpoužívanější. Cache/ Geocahe/ Keš/ Geokeš/ Keška schránka, též nazývaná jako poklad geocachingu Cacher/ Geocachers/ Kačere hráč geocachingu Muggles/ Mudla osoba, která není zasvěcená do geocachingu GPS (Global Positioning System) globální satelitní navigační systém Owner zakladatel keše Hint nápověda, která pomůže k nalezení keše Listing zadání (popis) keše na stránkách geocaching.com Log zápis do keše o návštěvě Logbook návštěvní kniha v keši DNF keš nebyla nalezena Finálka finální místo uložené keše FTF (First to find) první nálezce keše FTFTY (First to find this year) první nálezce v tomto roce DNF (Did not find) keš nebyla nalezena TNLN (Took nothing) v keši neproběhla žádná výměna TFTC (Thanks for the cache) Díky za keš 9

17 TFTH (Thanks for the hunt) Díky za lov TB: Travel bug GC: Geocoin 2.5 Charakteristika keší Velikost keší Velikost keší je různá. Při zakládání keše na geocaching.com lze keši přiřadit jednu ze čtyř velikostí (micro, small, regular, large). Pokud nelze založenou keš označit tímto standardním označením, může se ve výjimečných případech objevit, že je neznámá velikost keše (Lutonský 2008). Neznámou velikostí jsou i označené virtuální keše a keše, které nejsou zakončeny fyzickou keší např. Wherigo. 1. MICRO- Micro je nejmenší typ keše, který lze najít. Jedná se o schránku, do které se vejde pouze logbook a tužka (Geocaching 2010). Jsou to např. krabičky od filmu, tuba od rozpustných tablet apod. Tyto schránky se vyskytují nejvíce ve městech. 2. SMALL- Small je o něco větší než micro, vejde se do ní už např. geocoin nebo travel bug (Geocaching 2010). Small může být např. krabička na svačinu o objemu 0,5 1 l. 3. REGULAR- Regular je velká schránka o objemu více než 1l (Geocaching 2010). Do této schránky se vejdou pamětní mince a další jiné předměty. 4. LARGE- Large je velká schránka, která se dá těžko ukrýt, proto se většinou nepoužívá Typy keší Tato kapitola je věnována typům keší. Geocaching je ojedinělý v tom, že zde nenajdeme jen jeden typ keše, ale že jich zde je hned několik (Geocaching 2010). Každý typ je ojedinělí svojí obtížností, tématem a náročností. Některé typy jsou zvláštní tím, že už vlastně neexistují (nejdou zakládat), ale jdou odlovit. Tyto keše, které už byly v minulosti vytvořeny a fungují do dnes, lze odlovit, protože již založené keše se neruší, pouze se nevytvářejí nové. Další zvláštnost je ta, že některé keše nejsou ukončeny fyzickou keší. 10

18 TRADIČNÍ KEŠ Je nejjednodušší a nejrozšířenější typ keše (Taylor 2010, str. 13). Tradiční keš je také nazývána tradicionálka nebo tradička. Tento typ keše je nejstarší typ (první keš byla založena jako tradiční keš), který se v geocachingu používá, i když se na samém začátku geocachingu o typech keší ještě neuvažovalo. Na souřadnicích, které najdeme na internetových stránkách geocaching.com, jsou přímo ukryty keše, bez jakýchkoli mezikroků a jiných podmínek. MULTIKEŠE Multikeš je také nazývána multina, jak je patrné z jejího názvu, je to vícenásobná keš (Taylor 2010, str. 14). Uvedené souřadnice nevedou přímo ke keši. Tato keš se skládá z nejméně dvou částí. Souřadnice, které jsou zadané na internetu, vedou na základní místo, od kterého se bude vše odvíjet. V této lokaci je úkolem něco spočítat nebo vyčíst a dosadit to do nové souřadnice, která je předem daná na internetu (jsou to např. letopočty, které se různě sčítají, odčítají, dosazují se číslice zvlášť; může to být počítání stromů, sloupků, schodů apod.) v různém tvaru, kde se mohou použít různé matematické operace. Tyto jednotlivé kroky (počítání, hledání) se nazývají stage a úplně konečný krok se nazývá finálka, která je zakončena fyzickou keší. Multikeš je časově náročnější než tradiční keš. Její náročnost a délka je určena počtem a druhem zastávek (Geocaching, 2010). Multikeše jsou nejvhodnější, pro určité okružní trasy např. naučné stezky. Multikeš je i složitější na údržbu, protože majitel musí kontrolovat všechny zastavení, jestli se náhodou něco nezměnilo a k tomu kontroluje i finální keš. MYSTERY KEŠ Mystery keš se také nazývá mysterka. Na rozdíl od multikeše a tradiční keše neznáme dopředu GPS souřadnice, kde se finální keš nalézá (Taylor 2010, str. 14). U mystery keše platí to, že souřadnice lze zjistit v pohodlí a teple domova. Protože souřadnice finální keše jsou zašifrovány do různých úkolů. Mohou to být např. vyluštit souřadnice z hádanek, šifer anebo z rébusů, které jsou zadané na internetových stránkách. Obtížnost těchto mysterek může být různá, mysterky mohou být jednoduché až po nejsložitější, obtížnost závisí pouze na fantazii autora. Mnohdy je pro luštění nutné nastudovat různé materiály, které pomáhají k luštění. Pokud nedá autor keše nástroj ke kontrole výsledku (např. součet všech cifer apod.), může se stát, že hráč vyluští rébus špatně a bohužel na to přijde až v terénu, protože nenajde finální keš. WEBCAM KEŠ Je to speciální keš tzv. virtuální keš. Zde nejde o nalezení schránky, jde o to, že souřadnice dovedou hráče před objektiv webkamery a jiná osoba musí tento snímek z webkamery, který je dostupný na internetu, uložit (Lutonský 2008). Tuto fotku potom kačer přiložení k logu jako důkaz. Z důvodu ochrany nelze tuto keš 11

19 od roku 2005 zakládat (Geocaching 2010). Ale tyto keše byly nahrazeny Waymarkingem a na jeho internetových stránkách lze nalézt kategorii, která je přímo věnována webovým kamerám. LETTERBOX HYBRID- Letterbox hybrid je zvláštní typ keše. Je to tzv. dopisní keš, kombinuje se zde hledání a vytváření sbírky razítek (McNamara 2004). Tento typ není moc rozšířen. Letterbox hybrid je vlastně od tvůrců Letterboxu, s tím rozdílem, že je ukončena fyzickou keší. A souřadnice této keše jsou vloženy na stránky geocaching.com. VIRTUÁLNÍ KEŠ Zde opět není ukrytá schránka, tato keš je pouze ve formě lokace (McNamara 2004). U této keše musí kačer na určitém místě zjistit určité informace (např. letopočty, jména apod.). Tyto informace potom zašle majiteli keše pro uznání logu. Tuto keš už také nelze zakládat, ale je možné ji pouze hledat. Stejný princip této hry můžeme nalézt u Waymarkingu. EARTH KEŠ Je to zvláštní typ virtuální keše, který je charakteristický tím, že se vyskytuje v místech se zajímavou geologií (Geocaching 2010). Hráči se mohou z této keše dovědět informace o utváření geosféry, zkoumání a histor ie planety Země. Tato keš má vědecký a výukový význam. Podmínky odlovení keše záleží jenom na zakladateli, jaké podmínky stanoví. Tato keš se liší tím, že není zakončena fyzickou keší. Ale lov tohoto typu keše je ukončen tím, že hráč musí odpovědět na dotazy, které se týkají dané lokality nebo daného tématu. Nebo se navštěva daného místa může doložit i fotografií. WHERIGO KEŠ Jde o obdobu multi a mystery keše, s tím rozdílem, že se kačer až po cestě dovídá, co bude dál (Geocaching 2010). Je zakončena fyzickou keší. LOCATIONLESS (REVERESE) CACHE Dá se říct, že tato keš je úplným opakem tradiční keše. Zde nehledáme fyzickou keš podle jejich souřadnic, ale máme zadaný objekt a máme zjistit jeho souřadnice a zalogovat je na internetových stránkách (McNamara 2004). Tento typ keše se zařazuje pod GPS hru Waymarking. V České republice tento typ keše nenalezneme. EVENT KEŠ Toto není keš v pravém slova smyslu, je to společenská událost kačerů spojená s určitým programem např. hromadná výměna travel bugů a geocoinů (Taylor 2010, str. 15). Organizátor této akce založí na internetových stránkách Event keš, specifikuje datum, místo a čas, kdy je akce pořádána. Hráči svoji přítomnost potom stvrzují zalogováním této keše. 12

20 CACHE IN TRASCH OUT EVENT (CITO) Je to setkání, na kterém se kačeři snaží vybrané území vyčistit od nepořádku. Setkání s ekologickým chováním kačerů k přírodě (Geocaching 2010). Již od roku 2002 vypomáhají hráči při odlovu keší s čištěním přírody od odpadků a přispívají s aktivitami, které jsou prospěšné hlavně pro přírodu. Tyto akce jsou založeny hlavně na ochotě a dobrovolnictví komunity. GPS ADVENTURES Je to opět setkání lidí, které pořádá firma Groundspeak. Úkolem tohoto setkání je zasvěcovat lidi do problematiky navigace, GPS technologií a geocachingu (GPS Adventures 2010). Obrázek 2 Typy keší (Geocaching 2012) Obtížnost a terén U každé keše se na internetu udává také obtížnost (Difficulty) a terén (Terrain). To určuje, jak náročné bude tuto keš objevit a v jakém terénu se nachází, nebo jak obtížné je, se ke keši dostat (Lutonský 2008). Obě hodnoty nejsou vyjádřeny slovy, ale počtem hvězdiček (od jedné do pěti). Čím více hvězdiček daná keš má, tím je keš nebo terén náročnější. Tyto parametry jsou důležité, protože si pomocí nich hráči představí, co mohou očekávat od samotného odlovu. Musí se rozlišovat tyto dva parametry, protože se může stát, že u keše bude obtížnost 1 a terén 5 hvězdiček, to znamená, že je snadno k nalezení, ale nachází se v náročném terénu. Když je to obráceně, obtížnost bude 5 a terén 1 hvězdička, tak to znamená, že se dá ke keši snadno dostat, ale keš nalézt bude hodně namáhavé. Pro začátečníky je doporučeno, aby ze začátku lovili pouze keše s nízkým počtem hvězdiček, protože nejsou ještě v lovu zběhlý a tyto keše by měli snadno nalézt. 13

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

Základy geocachingu Václav Krejčí

Základy geocachingu Václav Krejčí Základy geocachingu Václav Krejčí 21. 8. 2012 projekt Podpora talentů Historie Na začátku geocachingu bylo rozhodnutí vlády Spojených států amerických vypnout chybu uměle zaváděnou do systému GPS. Do té

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Geocaching. Verze 1.8 červen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Geocaching. Verze 1.8 červen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Geocaching Nástroj pro podporu přírodopisné gramotnosti Verze 1.8 červen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávání dotykem Pavel TAIBR

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Trosečník v džungli, adventura

Trosečník v džungli, adventura Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Trosečník v džungli, adventura PJJ popis hry Anna Dobešová, cvičení čt 13:00-14:50 Brno 2013 Obsah 2 Obsah 1 Popis hry 3 1.1 Téma hry a podmínky

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

Středoškolská technika 2015 APLIKACE PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015

Středoškolská technika 2015 APLIKACE PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT APLIKACE PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015 David Škarda, Marek Venc Střední škola informatiky a finančních

Více

Geocaching. Verze 1.4 prosinec 2014 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Geocaching. Verze 1.4 prosinec 2014 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Geocaching Nástroj pro podporu přírodopisné gramotnosti Verze 1.4 prosinec 2014 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávání dotykem Pavel

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Co nás dnes čeká a co nás nemine

Co nás dnes čeká a co nás nemine GEOINFORMATIKA Co nás dnes čeká a co nás nemine - obecný úvod - ukázka geoinformatiky v praxi (nejlepší způsob jak navnadit studenty) : - práce s aplikacemi využívajícími poznatky geoinformatiky - práce

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.2014 Anotace In this school year we had to chose some year project.

Více

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Vítejte ve hře Planet Territory

Vítejte ve hře Planet Territory noctrl 2014 Vítejte ve hře Planet Territory Hra vznikla v rámci projektu přírodních věd a právě proto je zaměřena na rozvoj znalostí v oblasti biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy. Tyto znalosti

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA pro Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA Zpracovatel: Bohuslav Pindryč Datum zpracování: 20.04. 2010 Verze: 1 Stránka 2/13 OBSAH 1. Identifikace 4 2. Přílohy 4 3. Schvalovací doložka

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Regionální knihovna Karviná virtuálně Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Osnova -úvod SecondLifeobecně -Avatar -město Bohemia - Regionální knihovna Karviná Second Life (Druhý život) -trojrozměrný

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Registrace na stránkách Disney Infinity

Registrace na stránkách Disney Infinity Základní obsah hry Disney Infinity PC 1.0 je ke stažení zdarma, podrobný návod k vytvoření herního účtu najdete níže. Verze hry na konzole vyžaduje zakoupení startovní sady (Starter pack) pro příslušnou

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

VÍTEJTE. Obsah. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 772 00 Olomouc. Úvodník

VÍTEJTE. Obsah. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 772 00 Olomouc. Úvodník 6/2011 - ČERVEN VÍTEJTE Obsah Úvodník TOP Téma: Hlídání koridorů 3 Novinky z Webdispečinku 1. Statistiky - Vozidla/Spotřeba mezi tankováními 6 2. Nástroje -Úkoly (Servisní události) 7 3. Generování knihy

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz EasyLearn PC Uživatelská příručka Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz 1 Obsah strana Seznámení s EasyLearn PC 3 Licence 3 Instalace 3 Vzhled aplikace 4 Ovládání a funkce Nastavení 5 Mód 7

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr Mäsiar Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr masiar. Tvorba stránek v estránky.

Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr Mäsiar Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr masiar. Tvorba stránek v estránky. Tvorba stránek v estránky.cz 1 Obsah Úvodní strana..1 Obsah.2 Menu v administraci 3 Menu v admin; zákl. věci..4 Fotoalbum, rozšířené možnosti 5 Rozšířené možnosti..6 Závěr 7 2 Menu v administraci Příspěvky

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Desatero na mapových serverech

Desatero na mapových serverech G y m n á z i u m F. X. Š a l d y v L i b e r c i Desatero na mapových serverech Pavel TAIBR Obsah Slovo úvodem...3 I. Lokalizace...3 I.1 GPS souřadnice místa...3 I.2 Vyhledání lokality ze souřadnic GPS...3

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Google Earth Časová dotace: 4 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Naučit se pracovat s volně dostupným programem Google Earth v hodinách ICT i v hodinách geografie a využívat

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více