Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra Geografie Studijní program: Matematika Studijní obor: Matematika geografie se zaměřením na vzdělávání Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo Bakalářská práce: 12 FP KGE 019 Autor: Pavla VURMOVÁ Podpis: Vedoucí práce: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2 Originální zadání BP

3 Čestné prohlášení Název práce: Jméno a příjmení autora: Osobní číslo: Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo Pavla Vurmová P Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne:

4 Poděkování Mé poděkování patří panu Mgr. Jiřímu Šmídovi, Ph.D za odborné vedení mé bakalářské práce, věnovaný čas a ochotu. Za připomínky a rady, které mi dával po celou dobu psaní mé práce.

5 Anotace Bakalářská práce Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo se zabývá fenoménem zvaný navigační hry. Tato práce je věnována Geocachingu, Wherigo a dalším navigačním hrám. Je zde popsána historie a princip samotných her. Na začátku práce je popsáno, co to vůbec navigační hra je. Dále je zde popisován Geocaching, protože je to základ všech her. Na to navazují herní aktivity, které ve většině případů mají nějaký stejný rys s Geocachingem. A na závěr je zde popisována hra Wherigo. U Wherigo jsem popisovala princip hry, programy, které jsou s Wherigo spojeny. A nakonec zde popisuji samotné vytvoření a programování dvou Wherigo her. Annotation Thesis GPS Navigation Games on the Example of Wherigo deals with phenomenon called the navigation game. This work is dedicated to geocaching, and other navigation Wherigo games. It describes the history and principles of games. At the beginning of the work described is what the game is not navigation. There is also described geocaching, as it is the basis for all games. Of gaming activities linked with GPS, which in most cases they have something to do with geocaching. And finally, there is described Wherigo game. In principle I described Wherigo games, programs that are associated with Wherigo. Finally, I describe the actual creation and programming of two Wherigo games. Klíčové pojmy Navigační hry, GPS, Geocaching, Wherigo, keš, Key Concepts Navigation Games, GPS, Geocaching, Wherigo, Cache

6 OBSAH ÚVOD... 1 REŠERŠE NAVIGAČNÍ HRY GPS GEOCACHING O co v Geocachingu jde? Vznik Geocachingu Potřeby pro Geocaching Terminologie a zkratky Charakteristika keší Velikost keší Typy keší Obtížnost a terén Trasovatelné předměty Souhrn HERNÍ AKTIVITY S GPS Geo-post office Letterboxing Waymarking Degree Confluence Project GPSgames Geocaching v second life WHERIGO Charakteristika Wherigo Wherigo v České republice Wherigo slovník Jak si Wherigo představit? Jak funguje Wherigo hra Tvoření cartridge Programy pro Wherigo Wherigo player Wherigo Builder Urwigo... 26

7 4.7.4 Porovnání programu Wherigo Builder a Urwigo Vlastní tvoření cartridge Historické domy v Liberci Detektiv Pacička ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ... 71

8 ÚVOD Téma bakalářské práce, jsem si zvolila, protože se věnuji aktivně navigačním hrám již tři roky. Přesněji jsem se celou tuto dobu věnovala pouze geocachingu a napadlo mě, že bych se mohla podívat i na jiné navigační hry a na doporučení jsem se zaměřila na navigační hru Wherigo. Tato hra mě zaujala a tak vzniklo téma bakalářské práce. Jelikož jezdím s rodiči na výlety a ve většině případů se vracíme na stejná místa, tak bylo rozhodnutí jasné, tyto výlety jsem si zpestřila již zmíněnými hrami. Protože už to nejsou výlety, kde vím přesně dopředu, kam jdu a jak dlouho bude výlet trvat. Do tohoto monotónního výletu jsem si přidala navigační hry a hned jsou výlety zábavnější. Prodírat se keři a přeskakovat přes klády by se na normálním výletě nevyskytlo, ale díky těmto hrám se to stává na denním pořádku. Nacházím nová místa, na které bych se jinak nedostala, a objevuji na cestách zajímavosti, kterých bych si jindy nevšimla. Wherigo je zajímavá a napínavá hra, protože dopředu není jasné, co si autor na hráče připravil. Ze své zkušenosti mohu říct, že Wherigo je pokrok v geocachingu a v navigačních hrách. Je to nová éra her, která se doufám v příštích letech rozšíří do takové míry jako geocaching. Wherigo nemá pouze herní potenciál, ale má také vzdělávací potenciál. Vzdělávací potenciál má především v geografii. Protože se při těchto hrách hráči učí zacházet s GPS přístrojem a samotný obsah těchto her může mít také potenciál vzdělávací. Jsou zde např. hry, které slouží pouze k zábavě (jako jsou hry miny nebo pacman) a na druhé straně jsou tu hry, kde jejich obsah je vzdělávací (např. o historii měst, o literatuře, naučné stezky, a nebo o historii České republiky). V bakalářské práci se budu zabývat nejen již zmíněnou hrou Wherigo, ale také geocachingem a dalšími navigačními hrami. Je to hlavně z toho důvodu, aby si čtenáři této práci mohli všimnout rozdílů mezi hrami, a třeba je i hry zaujmou a hráči začnou podnikat výlety do přírody, jen kvůli těmto hrám. V práci popisuji samotnou historii těchto her, přesněji jak vznikly, jejich účel a jejich využití v terénu. přidala jsem sem také slovníky těchto her, protože když někdo začíná s navigačními hrami, tak pro něj nemusejí být všechny zkratky srozumitelné. praktickou část práce, jsem věnovala kapitole Wherigo, kde jsem vytvořila dvě Wherigo hry, které jsem dala do prostředí města Liberec. Jedna hra je zaměřena na historické domy v Liberci a druhou hru jsem dala do prostředí libereckého zámeckého parku a je zaměřena na detektivní příběh s prvky matematiky. Počítala jsem, při vytváření her i s různou věkovou kategorií hráčů. 1

9 První hra je věnovaná spíše dospělým, kteří mají zájem o historii města. A druhá hra je věnovaná dětem. Mé přání je, aby se tyto hry hráčům líbily a aby sami hráči si nějakou hru vytvořili a zkusili si i pozici autora a nejenom hráče. 2

10 REŠERŠE Bakalářská práce Navigační hry GPS, na příkladu hry Wherigo se zabývá turisticko-navigačními hrami. Hlavně se tu zabývám hrou Wherigo a vším, co je s touto hrou spojeno. Zabývala jsem se také hrou Geocaching, která dala základ k tomu, aby samotné Wherigo vzniklo (Geocaching 2010). Dále se zde zabývám tzv. Herními aktivitami s GPS. Jsou to hry, které mají ve většině případů, s Geocachingem a Wherigo společné pouze to, že se hrají pomocí GPS přístrojů. Navigační hry jsou hry, které ke svému správnému fungování využívají GPS přístrojů(ce4you 2005). Tyto hry zpestřují dovolené anebo výlety. Protože už to nemusí být výlet nebo dovolená pouze za účelem se podívat na zámky, hrady, rozhledny atd., ale tento výlet či dovolená se zpestří hledáním pokladům. Geocaching je turistická, navigační a částečně i počítačová hra. Americká firma Groundspeak spravuje stránky geocachingu,kde najdeme mnoho informací nejen aktuálních o firmě, geocachingu a GPS, ale najdeme zde soupis všech keší v celém světě (Geocaching 2010). Geocaching je předchůdce Wherigo. I když se to na první pohled nemusí zdát, mají spolu mnohé společného. V Geocachingu jsou keše typu mystery a multi a právě tyto dva typy keše daly základ samotnému Wherigo. Gaocachingem se zabývali autoři, aby všem lidem dokázali, že geocaching není složitý a že se jím může zabývat úplně každý (McNamara 2004). Nejvíce je s Geocachingem zniňovaná kniha od Taylora (2010), ve které popisuje Geocaching krok po kroku. Popisuje např. samotný vznik Geocachingu, předchůdce, typy keší a popisování všeho co je společné s nálezem a logováním keše. V knize jsou i kapitoly o moderních GPS přístrojích a samotný autor popisuje rozdíl hledání keše s GPS přístrojem a hledání pouze s mapou (Taylor 2010). Geocaching má vytvořenou i svojí encyklopedii, ve které se najdou všechny zkratky, terminologie, postupy, informace a také články z novin, které byly doposud o Geocachingu vydány (GeoWiki 2010). Pokud se budou zdát člověku některé z těchto zdrojů málo pochopitelné, tak mohu doporučit články od Marka Lutonského (2008). Ten popisuje Geocaching ve svých článcích velice srozumitelně a některé informace dokonce i odůvodňuje. Herní aktivity s GPS, jsou hry, které bez GPS nejdou hrát a nejsou ukončeny fyzickou keší, jak tomu bývá v Geocachingu. Patří sem Geo-post office, Letterboxing, Waymarking, Degree Confluence Project, GPSgames. Geo-post office je rozšíření Geocachingu, cílem je posílání geopohlednic, kde keš slouží jako poštovní schránka 3

11 (Geo-post Office 2010). Letterboxing je předchůdce Geocachingu, začal vznikat v roce 1854 Anglii. Jde o navštívení míst, které jsou veřejné dostupné, úkolem je toto místo navštívit a zaznamenat svoji návštěvu (Letterboxing 2011). Waymarking je hra, ve které se zaznamenávají zajímavá místa s fotografiemi a informacemi o určitém místě (Waymarking 2010). Hra Degree Confluence Project je hra ve které se hledají průsečíky celostupňových poledníků a rovnoběžek (Degree Confluence Project 2008). A poslední herní aktivita je GPSgames (GPSgames 2001). Jsou to hry, které mají své internetové stránky a v těchto hrách mezi sebou soupeří vždy více hráčů. Hra Wherigo je dalším z alternativních projektů Groundspeaku. Jedná se o jakýsi uměle vytvořený příběh v reálném světě, který lze absolvovat pomocí některých zařízení s GPS (Wherigo 2010). Kombinace hry Wherigo a geocachingu umožňuje hráčům kombinaci s fyzickými a virtuálními elementy, jako jsou objekty nebo smyšlené postavy, a zároveň stále hledat poklady v podobě geokeší (Wherigo 2010). Každý nový uživatel geocachingu automaticky získává registraci i na wherigo.com. Stránka, je oficiálním webem wherigo. Zde podobně jako na stránkách geocaching.com je soupis všech wherigo po celém světě a navíc zde nalezneme vysvětlení pojmu wherigo a popsáno vše co s tímto tématem souvisí. Pokud se podívám na jednotlivé kroky práce, tak je větší část věnována samotnému programování Wherigo. K samotnému programování je zapotřebí mít program, v kterém se dá programovat. Je to buď Wherigo Builder a nebo Urwigo. Tyto programy se v něčem shodují a v některých prvcích jsou zcela rozdílný (Urwigo 2010). Program Urwigo mi byl pomocníkem nejen v programování, ale pomohl mi i s hlubším pochopením této hry. 4

12 1 NAVIGAČNÍ HRY GPS Navigační hry jsou hry pro dlouhé chvíle, které využívají GPS navigaci nebo kompas. GPS navigace umožňují se orientovat a absolvovat cesty v neznámých oblastech bez obav a s pocitem jistoty. Jsou hlavně využívány k určování polohy, rychlosti, směru, času a vzdálenosti. V dnešní době lze koupit mnoho aplikací, které umožňují poznat naši aktuální polohu, s jejich pomocí lze také naplánovat trasu se zobrazením všech zajímavých bodů (ce4you 2005). Zvyšuje se počet uživatelů, kteří používají GPS při hraní her. Díky GPS hrám je snadnější seznamování s ovládáním GPSek. Vždy je lepší mít GPS vyzkoušenou, než kupovat GPS a pak ji nevyužít. Hry s GPSkami mohou být minutové, několikahodinové a dokonce i celodenní, záleží ovšem na typu této hry. Navigační hry slouží k tomu, aby se hráči dostali na zajímavá místa, o kterých třeba nikdy neslyšeli. Keše se totiž ukrývají tam, kde to má nějaký smysl, kde se nachází něco zajímavého (GPS Navigace 2007). S rostoucím počtem keší, toto poslání bohužel nefunguje, protože keše zakládají lidé bez zkušeností a ukrývají je, kam je napadne. Díky navigačním hrám, má hned hráč nové přátelé, protože každá navigační hra má své stránky a fórum, kde se hráči dělí o své zážitky s ostatními. Navigační hry jsou zároveň založeny na důvěře. Protože se musejí respektovat pravidla, která jsou daná. Jedno z nich je např. že když je navigační hra ukončena keší, tak hráč tuto keš nesmí zničit, přesunout, přepisovat již zapsané hráče apod. O navigačních hrách se dá říct, že mají i výchovný charakter (Lutonský 2008). Protože rodiče určitě vědí, jak je těžké dostat své ratolesti na výlet někam do přírody. Návštěvy hradů, zámků, rozhleden a muzeí už omrzely a děti nejsou moc nadšené, když musejí jít někam vícekrát. Ale jakmile děti zjistí, že si můžou tento výlet zpestřit pokladem, z kterého si děti můžou vybrat hračku, hned neprotestují a s nadšením se vydají na výlet. Navigační hry dávají jiný charakter cestování, dovolené. 5

13 2 GEOCACHING Geocaching je turistická, navigační a částečně i počítačová hra. Geocaching je moderní hrou v podobě hledání pokladů a je hrán po celém světě lidmi vybavenými GPS přístroji. Základní idea spočívá v lokalizaci vně ukrytých schránek, jenž jsou nazývány geokeš a následném sdílení zážitků s ostatními online. Geocachingu holdují lidé ze všech věkových skupin, se silným vnímáním hráčské komunity a citem k životnímu Obrázek 1 Logo Geocachingu (Geocaching prostředí."(geocaching 2010) 2012) Americká firma Groundspeak spravuje stránky geocaching.com, které jsou velkým základem této hry. Princip této hry spočívá v hledání pokladů (Lutonský 2008). Na neznámé místo hráč ukryje schránku, nazývána cache (dále už jen keš). Na internetu (na stránkách geocaching.com) zveřejní hráč souřadnice a další různé informace o této keši (např. velikost, nápovědu kde hledat, obtížnost atd.). Podmínka je, že člověk musí být na těchto stránkách zaregistrovaný, je to z důvodu ochrany informací o keších. Ostatní hráči, potom pomocí navigačních přístrojů tuto keš hledají. Při nalezení keše se zapíšou do sešitku (nazývá se logbook) slouží k tomu, aby kačeři dali všem vědět, že tuto keš našli. Do logbooku se píše datum, čas (kdy byla keš objevena), přezdívka (pod kterou je člověk veden na stránkách) a na konec jestli si něco vzal, anebo dal do keše (Geocaching 2010). Zpestření geocachingu je, že si kačer může vzít cokoliv z keše (kromě propisky (tužky) a logbooku), ale na oplátku musí do keše něco vložit. 2.1 O co v Geocachingu jde? Při Geocachingu se hledají malé krabičky, které jsou schované po celém světě a kterým se říká keš. K nalezení těchto kešek jsou zapotřebí dvě technické vymoženosti internet a GPS navigace (Geocaching 2007). Na internetu si hráč vyhledá keše, které má poblíž a které se mu líbí. GPS souřadnice si z internetu stáhne a vloží je do navigace. GPS navigace, pomocí těchto souřadnic, dovede hráče ke skryté keši. Po odlovení se hráč podrobněji zapíše a internet, že určitou keš najde. Otázkou zůstává proč je Geocaching celosvětový. Na to není jednoznačná odpověď, ale pouze jedno doporučení, vyzkoušejte to a uvidíte. Protože zájemci o turistiku, dobrodružství a cestování geocaching určitě ocení. Geocaching je výjimečný tím, že je 6

14 po celém světě. Naleznete keše po každé metropoli, v australské buši, na ostrovech anebo dokonce na severním pólu (Geocaching 2007). Jak bylo řečeno, cestování dostává jiný rozměr. Geocaching ovšem není pouze pro milovníky cestování, může být i pro ty, ketří mají rády záhady a šifry a těch je geocaching plný. Určité typy keší jsou přímo založeny tak, aby hráč něco rozluštil, vyčetl, spočítal apod. Můžeme se i setkat s takovými, který se drží jednoho tématu, a najdeme je pospolu. Takové potěší hned hráče geocachingu, protože odloví hned několik keší najednou. 2.2 Vznik Geocachingu Vznik geocachingu je spjat s navigačním systémem GPS, který byl původně vytvořen pouze pro vojenské a obranné účely USA. V lednu roku 1994 byla zprovozněna sestava, která měla 24 družic (Lutonský 2008). Jelikož se přišlo na to, že lze tyto družice snadno zneužít např. pro navádění vojenských raket, byla do GPS pro civilní využití zaváděna chyba. Tato chyba se nazývá selektivní dostupnost (Selective Availability, pod zkratkou SA) a způsobovala odchylky okolo 100 metrů (horizontálně 50 metrů a vertikálně až 100 metrů). Díky této chybě bylo znemožněno civilní využití např. pro navigování po městě, kde je potřeba dosáhnout přesnosti do 10 metrů. V noci z 1. na 2. května 2000 dal prezident Spojených států amerických Bill Clinton příkaz, aby byla vypnuta selektivní dostupnost, tím se zvýšila přesnost GPS na 3 10 metrů (Taylor 2010, str. 6-7). Dá se říci, že na úplném začátku geocachingu, stálo toto rozhodnutí o vypnutí chyby, která byla uměle zaváděná do GPS. Samotný geocaching vznikl o něco později, a to 3. května Do lesa v Oregonu (USA) umístil Dave Ulmer schránku a zveřejnil její souřadnice na internetu v diskusní skupině USENET (sci.geo.satellite-nav) a vyzval ostatní, aby se tuto schránku pokusili nalézt (Geocaching 2010). Dal pravidlo, že kdo ji našel, tak si z ní mohl vzít cokoliv, ale na oplátku tak musel vložit něco svého (byli to např. knihy, upomínkové předměty, atd.). Tato první keš byla objevena již 4. května A během dalších několika dnů se v USA objevily další keše v Kalifornii, Kansasu a Illinois. Druhou zemí, kde se objevil geocaching, byl Nový Zéland, kde byla keš založena 12. května Třetí zemí byla Chile, tam byla keš založena 15. května První keš v Evropě byla založena v Irsku (Bray Head, County Wicklow s výhledem na Irské moře) dne 3. června 2000 (Geocaching 2010). V České republice byla první keš založena v roce

15 Na úplném začátku byly keše nazývány stash a jejich hledání stash hunt. Do měsíce byl na internetu web, který byl předchůdce dnešního webu geocaching.com. Byl založen 8. května Mikem Teaguem a měl za úkol evidovat všechny keše ve světě jejich umístění a nápovědy k hledání. Slovo geocaching poprvé navrhl Matt Stum 30. května Geocaching je složené slovo, svůj původ má v předponě geo činnost související se Zemí a cache skrýš. Během jediného měsíce měla tato zábava stanovená pravidla, existovaly první skrýše a nálezy, bylo založeno diskusní fórum a webová stránka. Počet keší rychle rostl."(gpsgames 2010) V prosinci 2000 si Jeremy Irish zaregistroval geocaching.com a informoval tehdejší členy, že na nich zakládá webové stránky. Do svých webových stránek zahrnul veškerou databázi původních, již existujících keší (Geocaching 2010). Jeho idea byla vytvořit komerční model, který bude provozovat geocaching a tímto vznikl základ pro založení firmy Groundspeak. Časem došlo od firmy Groundspeak ke snahám hru komercializovat nebo ji omezit (např. pouze placené členství). Pořádá se i setkání hráčů, první se konalo 24. března 2001 ve městě Austin v Texasu (USA). 2.3 Potřeby pro Geocaching Kromě přístupu k internetu je také potřeba GPS navigace. Nejvhodnější je turistická navigace, navigace do automobilu není vhodná. Při pořizování GPS navigace pro geocaching se musí dbát na to, aby navigace měla funkci ukládání bodů ze zadaných souřadnic. K těmto zadaným bodům musí umět navádět, většinou je naváděna šipkou, která ukazuje stále k cíli a je zde i údaj o vzdálenosti. Většinou v nových navigacích nejsou mapy, ty si má uživatel nainstalovat sám. Ovšem ke geocachingu nejsou mapy v navigaci tak nutné, protože si uživatel může vzít papírovou mapu a orientovat se podle ní. Mapa je sice velmi praktická, ale doporučuje se raději mapy v navigaci mít, jde o to, že v navigaci lze mapy přiblížit, což u papírové mapy nelze. Keše lze hledat také pomocí kapesních počítačů a mobilních telefonů, které podporují GPS navigaci. Pokud jde pouze o vyzkoušení geocachingu, je zbytečné si kupovat navigaci. Geocaching lze hrát i bez použití navigačního přístroje, jak už bylo zmíněno, tak lze hrát pomocí papírové mapy nebo mapy z internetu (McNamara 2004). Je to méně 8

16 pohodlné, protože bude obtížnější některé skrýše vůbec najít a mapa nemá tu schopnost přivést hráče ke keši na vzdálenost 3-10 metrů. Není však pravda, že GPS navigace dovede hráče přímo ke keši a všechno bude mít bez práce. Protože přesnost GPS navigace, se v ideálním případě, pohybuje v několika metrech. Keše také nejsou umístěny jen na místech s dobrým signálem (mohou být v lese, ve skalách) a další problém je, že je majitel schovává (např. pod listí, kameny), aby je mudla (mudla je pojem z filmu Harry Potter jsou to lidé, kteří nemají s geocachingem nic společného) nenašel (Lutonský 2008). Keše musíme chránit a dobře je schovávat, musíme je ochraňovat před odcizením nebo poškozením. Člověk je od přírody zvědavý, tak není divu, že se některé keše čas od času ztratí. 2.4 Terminologie a zkratky Geocaching si vytvořil slovník, ve kterém najdeme terminologii (GeoWiki: Základní pojmy 2008) a zkratky (GeoWiki: Zkratky 2008) geocachingu, které se používají, a hráč se s některými setkává. Předvedu zde ty nejznámější a nejpoužívanější. Cache/ Geocahe/ Keš/ Geokeš/ Keška schránka, též nazývaná jako poklad geocachingu Cacher/ Geocachers/ Kačere hráč geocachingu Muggles/ Mudla osoba, která není zasvěcená do geocachingu GPS (Global Positioning System) globální satelitní navigační systém Owner zakladatel keše Hint nápověda, která pomůže k nalezení keše Listing zadání (popis) keše na stránkách geocaching.com Log zápis do keše o návštěvě Logbook návštěvní kniha v keši DNF keš nebyla nalezena Finálka finální místo uložené keše FTF (First to find) první nálezce keše FTFTY (First to find this year) první nálezce v tomto roce DNF (Did not find) keš nebyla nalezena TNLN (Took nothing) v keši neproběhla žádná výměna TFTC (Thanks for the cache) Díky za keš 9

17 TFTH (Thanks for the hunt) Díky za lov TB: Travel bug GC: Geocoin 2.5 Charakteristika keší Velikost keší Velikost keší je různá. Při zakládání keše na geocaching.com lze keši přiřadit jednu ze čtyř velikostí (micro, small, regular, large). Pokud nelze založenou keš označit tímto standardním označením, může se ve výjimečných případech objevit, že je neznámá velikost keše (Lutonský 2008). Neznámou velikostí jsou i označené virtuální keše a keše, které nejsou zakončeny fyzickou keší např. Wherigo. 1. MICRO- Micro je nejmenší typ keše, který lze najít. Jedná se o schránku, do které se vejde pouze logbook a tužka (Geocaching 2010). Jsou to např. krabičky od filmu, tuba od rozpustných tablet apod. Tyto schránky se vyskytují nejvíce ve městech. 2. SMALL- Small je o něco větší než micro, vejde se do ní už např. geocoin nebo travel bug (Geocaching 2010). Small může být např. krabička na svačinu o objemu 0,5 1 l. 3. REGULAR- Regular je velká schránka o objemu více než 1l (Geocaching 2010). Do této schránky se vejdou pamětní mince a další jiné předměty. 4. LARGE- Large je velká schránka, která se dá těžko ukrýt, proto se většinou nepoužívá Typy keší Tato kapitola je věnována typům keší. Geocaching je ojedinělý v tom, že zde nenajdeme jen jeden typ keše, ale že jich zde je hned několik (Geocaching 2010). Každý typ je ojedinělí svojí obtížností, tématem a náročností. Některé typy jsou zvláštní tím, že už vlastně neexistují (nejdou zakládat), ale jdou odlovit. Tyto keše, které už byly v minulosti vytvořeny a fungují do dnes, lze odlovit, protože již založené keše se neruší, pouze se nevytvářejí nové. Další zvláštnost je ta, že některé keše nejsou ukončeny fyzickou keší. 10

18 TRADIČNÍ KEŠ Je nejjednodušší a nejrozšířenější typ keše (Taylor 2010, str. 13). Tradiční keš je také nazývána tradicionálka nebo tradička. Tento typ keše je nejstarší typ (první keš byla založena jako tradiční keš), který se v geocachingu používá, i když se na samém začátku geocachingu o typech keší ještě neuvažovalo. Na souřadnicích, které najdeme na internetových stránkách geocaching.com, jsou přímo ukryty keše, bez jakýchkoli mezikroků a jiných podmínek. MULTIKEŠE Multikeš je také nazývána multina, jak je patrné z jejího názvu, je to vícenásobná keš (Taylor 2010, str. 14). Uvedené souřadnice nevedou přímo ke keši. Tato keš se skládá z nejméně dvou částí. Souřadnice, které jsou zadané na internetu, vedou na základní místo, od kterého se bude vše odvíjet. V této lokaci je úkolem něco spočítat nebo vyčíst a dosadit to do nové souřadnice, která je předem daná na internetu (jsou to např. letopočty, které se různě sčítají, odčítají, dosazují se číslice zvlášť; může to být počítání stromů, sloupků, schodů apod.) v různém tvaru, kde se mohou použít různé matematické operace. Tyto jednotlivé kroky (počítání, hledání) se nazývají stage a úplně konečný krok se nazývá finálka, která je zakončena fyzickou keší. Multikeš je časově náročnější než tradiční keš. Její náročnost a délka je určena počtem a druhem zastávek (Geocaching, 2010). Multikeše jsou nejvhodnější, pro určité okružní trasy např. naučné stezky. Multikeš je i složitější na údržbu, protože majitel musí kontrolovat všechny zastavení, jestli se náhodou něco nezměnilo a k tomu kontroluje i finální keš. MYSTERY KEŠ Mystery keš se také nazývá mysterka. Na rozdíl od multikeše a tradiční keše neznáme dopředu GPS souřadnice, kde se finální keš nalézá (Taylor 2010, str. 14). U mystery keše platí to, že souřadnice lze zjistit v pohodlí a teple domova. Protože souřadnice finální keše jsou zašifrovány do různých úkolů. Mohou to být např. vyluštit souřadnice z hádanek, šifer anebo z rébusů, které jsou zadané na internetových stránkách. Obtížnost těchto mysterek může být různá, mysterky mohou být jednoduché až po nejsložitější, obtížnost závisí pouze na fantazii autora. Mnohdy je pro luštění nutné nastudovat různé materiály, které pomáhají k luštění. Pokud nedá autor keše nástroj ke kontrole výsledku (např. součet všech cifer apod.), může se stát, že hráč vyluští rébus špatně a bohužel na to přijde až v terénu, protože nenajde finální keš. WEBCAM KEŠ Je to speciální keš tzv. virtuální keš. Zde nejde o nalezení schránky, jde o to, že souřadnice dovedou hráče před objektiv webkamery a jiná osoba musí tento snímek z webkamery, který je dostupný na internetu, uložit (Lutonský 2008). Tuto fotku potom kačer přiložení k logu jako důkaz. Z důvodu ochrany nelze tuto keš 11

19 od roku 2005 zakládat (Geocaching 2010). Ale tyto keše byly nahrazeny Waymarkingem a na jeho internetových stránkách lze nalézt kategorii, která je přímo věnována webovým kamerám. LETTERBOX HYBRID- Letterbox hybrid je zvláštní typ keše. Je to tzv. dopisní keš, kombinuje se zde hledání a vytváření sbírky razítek (McNamara 2004). Tento typ není moc rozšířen. Letterbox hybrid je vlastně od tvůrců Letterboxu, s tím rozdílem, že je ukončena fyzickou keší. A souřadnice této keše jsou vloženy na stránky geocaching.com. VIRTUÁLNÍ KEŠ Zde opět není ukrytá schránka, tato keš je pouze ve formě lokace (McNamara 2004). U této keše musí kačer na určitém místě zjistit určité informace (např. letopočty, jména apod.). Tyto informace potom zašle majiteli keše pro uznání logu. Tuto keš už také nelze zakládat, ale je možné ji pouze hledat. Stejný princip této hry můžeme nalézt u Waymarkingu. EARTH KEŠ Je to zvláštní typ virtuální keše, který je charakteristický tím, že se vyskytuje v místech se zajímavou geologií (Geocaching 2010). Hráči se mohou z této keše dovědět informace o utváření geosféry, zkoumání a histor ie planety Země. Tato keš má vědecký a výukový význam. Podmínky odlovení keše záleží jenom na zakladateli, jaké podmínky stanoví. Tato keš se liší tím, že není zakončena fyzickou keší. Ale lov tohoto typu keše je ukončen tím, že hráč musí odpovědět na dotazy, které se týkají dané lokality nebo daného tématu. Nebo se navštěva daného místa může doložit i fotografií. WHERIGO KEŠ Jde o obdobu multi a mystery keše, s tím rozdílem, že se kačer až po cestě dovídá, co bude dál (Geocaching 2010). Je zakončena fyzickou keší. LOCATIONLESS (REVERESE) CACHE Dá se říct, že tato keš je úplným opakem tradiční keše. Zde nehledáme fyzickou keš podle jejich souřadnic, ale máme zadaný objekt a máme zjistit jeho souřadnice a zalogovat je na internetových stránkách (McNamara 2004). Tento typ keše se zařazuje pod GPS hru Waymarking. V České republice tento typ keše nenalezneme. EVENT KEŠ Toto není keš v pravém slova smyslu, je to společenská událost kačerů spojená s určitým programem např. hromadná výměna travel bugů a geocoinů (Taylor 2010, str. 15). Organizátor této akce založí na internetových stránkách Event keš, specifikuje datum, místo a čas, kdy je akce pořádána. Hráči svoji přítomnost potom stvrzují zalogováním této keše. 12

20 CACHE IN TRASCH OUT EVENT (CITO) Je to setkání, na kterém se kačeři snaží vybrané území vyčistit od nepořádku. Setkání s ekologickým chováním kačerů k přírodě (Geocaching 2010). Již od roku 2002 vypomáhají hráči při odlovu keší s čištěním přírody od odpadků a přispívají s aktivitami, které jsou prospěšné hlavně pro přírodu. Tyto akce jsou založeny hlavně na ochotě a dobrovolnictví komunity. GPS ADVENTURES Je to opět setkání lidí, které pořádá firma Groundspeak. Úkolem tohoto setkání je zasvěcovat lidi do problematiky navigace, GPS technologií a geocachingu (GPS Adventures 2010). Obrázek 2 Typy keší (Geocaching 2012) Obtížnost a terén U každé keše se na internetu udává také obtížnost (Difficulty) a terén (Terrain). To určuje, jak náročné bude tuto keš objevit a v jakém terénu se nachází, nebo jak obtížné je, se ke keši dostat (Lutonský 2008). Obě hodnoty nejsou vyjádřeny slovy, ale počtem hvězdiček (od jedné do pěti). Čím více hvězdiček daná keš má, tím je keš nebo terén náročnější. Tyto parametry jsou důležité, protože si pomocí nich hráči představí, co mohou očekávat od samotného odlovu. Musí se rozlišovat tyto dva parametry, protože se může stát, že u keše bude obtížnost 1 a terén 5 hvězdiček, to znamená, že je snadno k nalezení, ale nachází se v náročném terénu. Když je to obráceně, obtížnost bude 5 a terén 1 hvězdička, tak to znamená, že se dá ke keši snadno dostat, ale keš nalézt bude hodně namáhavé. Pro začátečníky je doporučeno, aby ze začátku lovili pouze keše s nízkým počtem hvězdiček, protože nejsou ještě v lovu zběhlý a tyto keše by měli snadno nalézt. 13

Geocaching. Historie a současnost. Cache. Obsah cache

Geocaching. Historie a současnost. Cache. Obsah cache Geocaching Geocaching [geokešing] je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky zvané cache, o níž jsou známy jen její geografické souřadnice.

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Jak na GEOCACHING se SmartMaps?

Jak na GEOCACHING se SmartMaps? Jak na GEOCACHING se SmartMaps? SmartMaps Navigator SmartMaps Locator verze 3 pro Pocket PC / Windows Mobile / Win CE 2003-2008 PLANstudio spol. s r. o. Pokud byste si rádi vyzkoušeli fenomén poslední

Více

GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice

GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice Globální družicový polohový systém Global Navigation Satellite Systém

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

Nadpis: GPS Najdi si cestu

Nadpis: GPS Najdi si cestu Nadpis: GPS Najdi si cestu Témata: průsečík koulí, soustava souřadnic, vzdálenost, rychlost a čas, přenos signálu Čas: 90 minut Věk: 16+ Diferenciace: Vyšší úroveň: Diskuze na téma oprava chyb v přijímačích

Více

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7 Obsah Úvod......................................................... 7 Kapitola 1 Co je GPS..................................................... 9 Jak GPS funguje.......................................................

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Geocaching. Verze 1.6 březen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Geocaching. Verze 1.6 březen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Geocaching Nástroj pro podporu přírodopisné gramotnosti Verze 1.6 březen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávání dotykem Pavel TAIBR

Více

GEOCACHING V LIBERCI S VYUŽITÍM PROGRAMU GEOCACHING PRO MOBILNÍ TELEFONY GEOCACHING IN LIBEREC WITH APPLICATION GEOCACHING FOR CELLPHONES

GEOCACHING V LIBERCI S VYUŽITÍM PROGRAMU GEOCACHING PRO MOBILNÍ TELEFONY GEOCACHING IN LIBEREC WITH APPLICATION GEOCACHING FOR CELLPHONES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra tělesné výchovy B1101 Matematika Matematika se zaměřením na vzdělávání Tělesná

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Základy geocachingu Václav Krejčí

Základy geocachingu Václav Krejčí Základy geocachingu Václav Krejčí 21. 8. 2012 projekt Podpora talentů Historie Na začátku geocachingu bylo rozhodnutí vlády Spojených států amerických vypnout chybu uměle zaváděnou do systému GPS. Do té

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

GEOCACHING zdroj podezřelých předmětů?

GEOCACHING zdroj podezřelých předmětů? GEOCACHING zdroj podezřelých předmětů? Geocaching definice Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mobilní zpravodajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Autor: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Popis D1 Zpravodajská aplikace idnes je určena pro chytré telefony nebo pro tablety.

Více

ZÁKLADY POUŽITÍ GPS ANEB GDE PROBOHA SU

ZÁKLADY POUŽITÍ GPS ANEB GDE PROBOHA SU ZÁKLADY POUŽITÍ GPS ANEB GDE PROBOHA SU a) používání GPS Garmin Vista Zjištění polohy:......... Zadání bodu:......... Souřadnice - bývají zpravidla zapsány ve formátu:... - N 49 27.260 E 017 35.881 nebo

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

MOBILNÍ MULTIPLAYEROVÁ HRA THE HUNT. Y39PDA, školní rok 2010/2011 Ondřej Šíma

MOBILNÍ MULTIPLAYEROVÁ HRA THE HUNT. Y39PDA, školní rok 2010/2011 Ondřej Šíma MOBILNÍ MULTIPLAYEROVÁ HRA THE HUNT Y39PDA, školní rok 2010/2011 Ondřej Šíma simaondr@fel.cvut.cz Popis aplikace Hra je založena na reálné pozici hráčů. Jeden z hráčů je na začátku hry vybrán jako oběť.

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Základní údaje o území MAS Území MAS Nízký Jeseník je součástí Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Na rozloze 318,97 km2 žije 11.955 obyvatel. Hustota

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit.

Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Mgr. Jan Doucek Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. doucek@vz.cz ww.geoparkzh.cz ww.geovedy.cz Putování za vodou Co je to questing? Metoda

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

Vliv Geocachingu na rozvoj regionů

Vliv Geocachingu na rozvoj regionů MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Vliv Geocachingu na rozvoj regionů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. Vypracovala: Monika Hofrichtrová

Více

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD South Bohemia Mathematical Letters Volume 23, (2015), No. 1, 66-72. GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ MGR. JITKA NOVÁKOVÁ ABSTRAKT. S kvalitní výukou geometrie se musí začít již na základní škole.

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Source Filmmaker a Windows Movie Maker. Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů

Source Filmmaker a Windows Movie Maker. Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů Source Filmmaker a Windows Movie Maker Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů 15.12. 2015 1 Úvod Na následujících stránkách vám představím programy Source Filmmaker a Windows Movie Maker na vytváření filmů

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna. GPS tě tam dovede Shrnutí Cílem úlohy je poskytnout studentům základní informace o principech a využití družicových navigačních systémů, zejména GPS. V teoretické části se studenti dozvědí, na jakém principu

Více

Limity a bezpečnostní rizika geocachingu. Leona Otrubová

Limity a bezpečnostní rizika geocachingu. Leona Otrubová Limity a bezpečnostní rizika geocachingu Leona Otrubová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá limity a bezpečnostními riziky v souvislosti s provozováním hry geocaching. Teoretická

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

Manuál Virtuální dílna

Manuál Virtuální dílna Manuál Virtuální dílna Aplikace funguje na webové adrese app.virtualnidilna.cz. Obsah Manuál Virtuální dílna... 1 Úvod... 2 Jak začít... 2 První přihlášení... 5 Příklady ukázky z her... 7 Výroba předmětu...

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Testování mobilní navigace NACESTY

Testování mobilní navigace NACESTY České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A7B39TUR 2015/2016, A2 Testování mobilní navigace NACESTY Kognitivní průchod a heuristická evaluace Jakub Berka berkajak@fel.cvut.cz Obsah

Více

Námět hry. Mister X usiluje až do konce hry o to, aby svým pronásledovatelům unikl a skryl místo svého pobytu.

Námět hry. Mister X usiluje až do konce hry o to, aby svým pronásledovatelům unikl a skryl místo svého pobytu. CZ + + + N APÍNAVÁ HONIC KA ZA M ISTREM X NAPR ÍC L ONDÝNEM + + + Autore: Projekt Team III, Michael Schacht Design: Felix Harnickel, DE Ravensburger Ilustrace: Franz Vohwinkel, TorstenWolber Návod: DE

Více

Testování Mapy.cz. David Říha. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní.

Testování Mapy.cz. David Říha. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní. Testování Mapy.cz Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní David Říha rihadav4@fel.cvut.cz Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Popis aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 3 2. Test bez

Více

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Piškvorky ročníkový projekt Kristofer Filip, 1.E Květen 2014 Stránka 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

Přílohy. Dotazník pro respondenty

Přílohy. Dotazník pro respondenty Přílohy Dotazník pro respondenty Vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování diplomové práce na téma: M-learning

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Úvod. Popis a funkce programu HESLO.

Úvod. Popis a funkce programu HESLO. Úvod Popis a funkce programu HESLO. Program HESLO Vám umožňuje mít všechna Vaše hesla do emailových serverů, bankovnictví a jiné důležité údaje (PIN, PUK apod.) pod jedním přístupovým heslem, v jednom

Více

Skauting a dnešní doba

Skauting a dnešní doba Práce k VZ Skauting a dnešní doba (Využití geocachingu ve skautingu) Jan Vacek - Krolík Geocaching ve skautingu Při přemýšlení o programu mě napadlo zda by se nedalo při schůzkách a různých jiných akcích

Více

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA pro Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA Zpracovatel: Bohuslav Pindryč Datum zpracování: 20.04. 2010 Verze: 1 Stránka 2/13 OBSAH 1. Identifikace 4 2. Přílohy 4 3. Schvalovací doložka

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka NÁZEV AKTIVITY 5 minut 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka Po dobu výletu (celý den nebo dle potřeby) Každý dostanete sedm viteálů (životů) a do konce výletu se

Více

Vliv hry Geocaching na turistickou návštěvnost

Vliv hry Geocaching na turistickou návštěvnost Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vliv hry Geocaching na turistickou návštěvnost Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jaromír Landa Lucie Bílková Brno 2013 Děkuji Ing. Jaromíru Landovi

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

Správce učebny. Příručka učitele

Správce učebny. Příručka učitele Správce učebny Příručka učitele Obsah 1. Představení Správce učebny... 2 1.1. Co řešení nabízí?... 3 2. Jak používat Správce učebny... 3 2.1. Spuštění a přihlášení... 3 2.2. Základní pohled... 3 2.3. Základní

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Trosečník v džungli, adventura

Trosečník v džungli, adventura Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Trosečník v džungli, adventura PJJ popis hry Anna Dobešová, cvičení čt 13:00-14:50 Brno 2013 Obsah 2 Obsah 1 Popis hry 3 1.1 Téma hry a podmínky

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech.

Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech. Interaktivní mapy Mapa a Internet Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech. Každá mapa je pohledem na svět Internet zlepšil distribuci map Internet má ale

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Jak pracovat s učebnicí

Jak pracovat s učebnicí Jak pracovat s učebnicí Učebnice je koncipována tak, aby si každý učitel mohl pro své žáky vybrat vhodné aktivity, se kterými bude po určitý časový úsek pracovat. V praxi to funguje tak, že učitel naplánuje

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY

JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY Budete si moci přizpůsobit tvar, formu a vzor znaku. Váš znak by měl do srdce soupeře vnést strach! Navíc, pokud se stanete význačným hráčem ADRENALYN

Více

Vítejte ve hře Planet Territory

Vítejte ve hře Planet Territory noctrl 2014 Vítejte ve hře Planet Territory Hra vznikla v rámci projektu přírodních věd a právě proto je zaměřena na rozvoj znalostí v oblasti biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy. Tyto znalosti

Více

Geocaching. Verze 1.8 červen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Geocaching. Verze 1.8 červen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Geocaching Nástroj pro podporu přírodopisné gramotnosti Verze 1.8 červen 2015 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávání dotykem Pavel TAIBR

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více