Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra Geografie Studijní program: Matematika Studijní obor: Matematika geografie se zaměřením na vzdělávání Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo GPS Navigation Games on the Example of Wherigo Bakalářská práce: 12 FP KGE 019 Autor: Pavla VURMOVÁ Podpis: Vedoucí práce: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2 Originální zadání BP

3 Čestné prohlášení Název práce: Jméno a příjmení autora: Osobní číslo: Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo Pavla Vurmová P Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne:

4 Poděkování Mé poděkování patří panu Mgr. Jiřímu Šmídovi, Ph.D za odborné vedení mé bakalářské práce, věnovaný čas a ochotu. Za připomínky a rady, které mi dával po celou dobu psaní mé práce.

5 Anotace Bakalářská práce Navigační hry GPS na příkladu hry Wherigo se zabývá fenoménem zvaný navigační hry. Tato práce je věnována Geocachingu, Wherigo a dalším navigačním hrám. Je zde popsána historie a princip samotných her. Na začátku práce je popsáno, co to vůbec navigační hra je. Dále je zde popisován Geocaching, protože je to základ všech her. Na to navazují herní aktivity, které ve většině případů mají nějaký stejný rys s Geocachingem. A na závěr je zde popisována hra Wherigo. U Wherigo jsem popisovala princip hry, programy, které jsou s Wherigo spojeny. A nakonec zde popisuji samotné vytvoření a programování dvou Wherigo her. Annotation Thesis GPS Navigation Games on the Example of Wherigo deals with phenomenon called the navigation game. This work is dedicated to geocaching, and other navigation Wherigo games. It describes the history and principles of games. At the beginning of the work described is what the game is not navigation. There is also described geocaching, as it is the basis for all games. Of gaming activities linked with GPS, which in most cases they have something to do with geocaching. And finally, there is described Wherigo game. In principle I described Wherigo games, programs that are associated with Wherigo. Finally, I describe the actual creation and programming of two Wherigo games. Klíčové pojmy Navigační hry, GPS, Geocaching, Wherigo, keš, Key Concepts Navigation Games, GPS, Geocaching, Wherigo, Cache

6 OBSAH ÚVOD... 1 REŠERŠE NAVIGAČNÍ HRY GPS GEOCACHING O co v Geocachingu jde? Vznik Geocachingu Potřeby pro Geocaching Terminologie a zkratky Charakteristika keší Velikost keší Typy keší Obtížnost a terén Trasovatelné předměty Souhrn HERNÍ AKTIVITY S GPS Geo-post office Letterboxing Waymarking Degree Confluence Project GPSgames Geocaching v second life WHERIGO Charakteristika Wherigo Wherigo v České republice Wherigo slovník Jak si Wherigo představit? Jak funguje Wherigo hra Tvoření cartridge Programy pro Wherigo Wherigo player Wherigo Builder Urwigo... 26

7 4.7.4 Porovnání programu Wherigo Builder a Urwigo Vlastní tvoření cartridge Historické domy v Liberci Detektiv Pacička ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ... 71

8 ÚVOD Téma bakalářské práce, jsem si zvolila, protože se věnuji aktivně navigačním hrám již tři roky. Přesněji jsem se celou tuto dobu věnovala pouze geocachingu a napadlo mě, že bych se mohla podívat i na jiné navigační hry a na doporučení jsem se zaměřila na navigační hru Wherigo. Tato hra mě zaujala a tak vzniklo téma bakalářské práce. Jelikož jezdím s rodiči na výlety a ve většině případů se vracíme na stejná místa, tak bylo rozhodnutí jasné, tyto výlety jsem si zpestřila již zmíněnými hrami. Protože už to nejsou výlety, kde vím přesně dopředu, kam jdu a jak dlouho bude výlet trvat. Do tohoto monotónního výletu jsem si přidala navigační hry a hned jsou výlety zábavnější. Prodírat se keři a přeskakovat přes klády by se na normálním výletě nevyskytlo, ale díky těmto hrám se to stává na denním pořádku. Nacházím nová místa, na které bych se jinak nedostala, a objevuji na cestách zajímavosti, kterých bych si jindy nevšimla. Wherigo je zajímavá a napínavá hra, protože dopředu není jasné, co si autor na hráče připravil. Ze své zkušenosti mohu říct, že Wherigo je pokrok v geocachingu a v navigačních hrách. Je to nová éra her, která se doufám v příštích letech rozšíří do takové míry jako geocaching. Wherigo nemá pouze herní potenciál, ale má také vzdělávací potenciál. Vzdělávací potenciál má především v geografii. Protože se při těchto hrách hráči učí zacházet s GPS přístrojem a samotný obsah těchto her může mít také potenciál vzdělávací. Jsou zde např. hry, které slouží pouze k zábavě (jako jsou hry miny nebo pacman) a na druhé straně jsou tu hry, kde jejich obsah je vzdělávací (např. o historii měst, o literatuře, naučné stezky, a nebo o historii České republiky). V bakalářské práci se budu zabývat nejen již zmíněnou hrou Wherigo, ale také geocachingem a dalšími navigačními hrami. Je to hlavně z toho důvodu, aby si čtenáři této práci mohli všimnout rozdílů mezi hrami, a třeba je i hry zaujmou a hráči začnou podnikat výlety do přírody, jen kvůli těmto hrám. V práci popisuji samotnou historii těchto her, přesněji jak vznikly, jejich účel a jejich využití v terénu. přidala jsem sem také slovníky těchto her, protože když někdo začíná s navigačními hrami, tak pro něj nemusejí být všechny zkratky srozumitelné. praktickou část práce, jsem věnovala kapitole Wherigo, kde jsem vytvořila dvě Wherigo hry, které jsem dala do prostředí města Liberec. Jedna hra je zaměřena na historické domy v Liberci a druhou hru jsem dala do prostředí libereckého zámeckého parku a je zaměřena na detektivní příběh s prvky matematiky. Počítala jsem, při vytváření her i s různou věkovou kategorií hráčů. 1

9 První hra je věnovaná spíše dospělým, kteří mají zájem o historii města. A druhá hra je věnovaná dětem. Mé přání je, aby se tyto hry hráčům líbily a aby sami hráči si nějakou hru vytvořili a zkusili si i pozici autora a nejenom hráče. 2

10 REŠERŠE Bakalářská práce Navigační hry GPS, na příkladu hry Wherigo se zabývá turisticko-navigačními hrami. Hlavně se tu zabývám hrou Wherigo a vším, co je s touto hrou spojeno. Zabývala jsem se také hrou Geocaching, která dala základ k tomu, aby samotné Wherigo vzniklo (Geocaching 2010). Dále se zde zabývám tzv. Herními aktivitami s GPS. Jsou to hry, které mají ve většině případů, s Geocachingem a Wherigo společné pouze to, že se hrají pomocí GPS přístrojů. Navigační hry jsou hry, které ke svému správnému fungování využívají GPS přístrojů(ce4you 2005). Tyto hry zpestřují dovolené anebo výlety. Protože už to nemusí být výlet nebo dovolená pouze za účelem se podívat na zámky, hrady, rozhledny atd., ale tento výlet či dovolená se zpestří hledáním pokladům. Geocaching je turistická, navigační a částečně i počítačová hra. Americká firma Groundspeak spravuje stránky geocachingu,kde najdeme mnoho informací nejen aktuálních o firmě, geocachingu a GPS, ale najdeme zde soupis všech keší v celém světě (Geocaching 2010). Geocaching je předchůdce Wherigo. I když se to na první pohled nemusí zdát, mají spolu mnohé společného. V Geocachingu jsou keše typu mystery a multi a právě tyto dva typy keše daly základ samotnému Wherigo. Gaocachingem se zabývali autoři, aby všem lidem dokázali, že geocaching není složitý a že se jím může zabývat úplně každý (McNamara 2004). Nejvíce je s Geocachingem zniňovaná kniha od Taylora (2010), ve které popisuje Geocaching krok po kroku. Popisuje např. samotný vznik Geocachingu, předchůdce, typy keší a popisování všeho co je společné s nálezem a logováním keše. V knize jsou i kapitoly o moderních GPS přístrojích a samotný autor popisuje rozdíl hledání keše s GPS přístrojem a hledání pouze s mapou (Taylor 2010). Geocaching má vytvořenou i svojí encyklopedii, ve které se najdou všechny zkratky, terminologie, postupy, informace a také články z novin, které byly doposud o Geocachingu vydány (GeoWiki 2010). Pokud se budou zdát člověku některé z těchto zdrojů málo pochopitelné, tak mohu doporučit články od Marka Lutonského (2008). Ten popisuje Geocaching ve svých článcích velice srozumitelně a některé informace dokonce i odůvodňuje. Herní aktivity s GPS, jsou hry, které bez GPS nejdou hrát a nejsou ukončeny fyzickou keší, jak tomu bývá v Geocachingu. Patří sem Geo-post office, Letterboxing, Waymarking, Degree Confluence Project, GPSgames. Geo-post office je rozšíření Geocachingu, cílem je posílání geopohlednic, kde keš slouží jako poštovní schránka 3

11 (Geo-post Office 2010). Letterboxing je předchůdce Geocachingu, začal vznikat v roce 1854 Anglii. Jde o navštívení míst, které jsou veřejné dostupné, úkolem je toto místo navštívit a zaznamenat svoji návštěvu (Letterboxing 2011). Waymarking je hra, ve které se zaznamenávají zajímavá místa s fotografiemi a informacemi o určitém místě (Waymarking 2010). Hra Degree Confluence Project je hra ve které se hledají průsečíky celostupňových poledníků a rovnoběžek (Degree Confluence Project 2008). A poslední herní aktivita je GPSgames (GPSgames 2001). Jsou to hry, které mají své internetové stránky a v těchto hrách mezi sebou soupeří vždy více hráčů. Hra Wherigo je dalším z alternativních projektů Groundspeaku. Jedná se o jakýsi uměle vytvořený příběh v reálném světě, který lze absolvovat pomocí některých zařízení s GPS (Wherigo 2010). Kombinace hry Wherigo a geocachingu umožňuje hráčům kombinaci s fyzickými a virtuálními elementy, jako jsou objekty nebo smyšlené postavy, a zároveň stále hledat poklady v podobě geokeší (Wherigo 2010). Každý nový uživatel geocachingu automaticky získává registraci i na wherigo.com. Stránka, je oficiálním webem wherigo. Zde podobně jako na stránkách geocaching.com je soupis všech wherigo po celém světě a navíc zde nalezneme vysvětlení pojmu wherigo a popsáno vše co s tímto tématem souvisí. Pokud se podívám na jednotlivé kroky práce, tak je větší část věnována samotnému programování Wherigo. K samotnému programování je zapotřebí mít program, v kterém se dá programovat. Je to buď Wherigo Builder a nebo Urwigo. Tyto programy se v něčem shodují a v některých prvcích jsou zcela rozdílný (Urwigo 2010). Program Urwigo mi byl pomocníkem nejen v programování, ale pomohl mi i s hlubším pochopením této hry. 4

12 1 NAVIGAČNÍ HRY GPS Navigační hry jsou hry pro dlouhé chvíle, které využívají GPS navigaci nebo kompas. GPS navigace umožňují se orientovat a absolvovat cesty v neznámých oblastech bez obav a s pocitem jistoty. Jsou hlavně využívány k určování polohy, rychlosti, směru, času a vzdálenosti. V dnešní době lze koupit mnoho aplikací, které umožňují poznat naši aktuální polohu, s jejich pomocí lze také naplánovat trasu se zobrazením všech zajímavých bodů (ce4you 2005). Zvyšuje se počet uživatelů, kteří používají GPS při hraní her. Díky GPS hrám je snadnější seznamování s ovládáním GPSek. Vždy je lepší mít GPS vyzkoušenou, než kupovat GPS a pak ji nevyužít. Hry s GPSkami mohou být minutové, několikahodinové a dokonce i celodenní, záleží ovšem na typu této hry. Navigační hry slouží k tomu, aby se hráči dostali na zajímavá místa, o kterých třeba nikdy neslyšeli. Keše se totiž ukrývají tam, kde to má nějaký smysl, kde se nachází něco zajímavého (GPS Navigace 2007). S rostoucím počtem keší, toto poslání bohužel nefunguje, protože keše zakládají lidé bez zkušeností a ukrývají je, kam je napadne. Díky navigačním hrám, má hned hráč nové přátelé, protože každá navigační hra má své stránky a fórum, kde se hráči dělí o své zážitky s ostatními. Navigační hry jsou zároveň založeny na důvěře. Protože se musejí respektovat pravidla, která jsou daná. Jedno z nich je např. že když je navigační hra ukončena keší, tak hráč tuto keš nesmí zničit, přesunout, přepisovat již zapsané hráče apod. O navigačních hrách se dá říct, že mají i výchovný charakter (Lutonský 2008). Protože rodiče určitě vědí, jak je těžké dostat své ratolesti na výlet někam do přírody. Návštěvy hradů, zámků, rozhleden a muzeí už omrzely a děti nejsou moc nadšené, když musejí jít někam vícekrát. Ale jakmile děti zjistí, že si můžou tento výlet zpestřit pokladem, z kterého si děti můžou vybrat hračku, hned neprotestují a s nadšením se vydají na výlet. Navigační hry dávají jiný charakter cestování, dovolené. 5

13 2 GEOCACHING Geocaching je turistická, navigační a částečně i počítačová hra. Geocaching je moderní hrou v podobě hledání pokladů a je hrán po celém světě lidmi vybavenými GPS přístroji. Základní idea spočívá v lokalizaci vně ukrytých schránek, jenž jsou nazývány geokeš a následném sdílení zážitků s ostatními online. Geocachingu holdují lidé ze všech věkových skupin, se silným vnímáním hráčské komunity a citem k životnímu Obrázek 1 Logo Geocachingu (Geocaching prostředí."(geocaching 2010) 2012) Americká firma Groundspeak spravuje stránky geocaching.com, které jsou velkým základem této hry. Princip této hry spočívá v hledání pokladů (Lutonský 2008). Na neznámé místo hráč ukryje schránku, nazývána cache (dále už jen keš). Na internetu (na stránkách geocaching.com) zveřejní hráč souřadnice a další různé informace o této keši (např. velikost, nápovědu kde hledat, obtížnost atd.). Podmínka je, že člověk musí být na těchto stránkách zaregistrovaný, je to z důvodu ochrany informací o keších. Ostatní hráči, potom pomocí navigačních přístrojů tuto keš hledají. Při nalezení keše se zapíšou do sešitku (nazývá se logbook) slouží k tomu, aby kačeři dali všem vědět, že tuto keš našli. Do logbooku se píše datum, čas (kdy byla keš objevena), přezdívka (pod kterou je člověk veden na stránkách) a na konec jestli si něco vzal, anebo dal do keše (Geocaching 2010). Zpestření geocachingu je, že si kačer může vzít cokoliv z keše (kromě propisky (tužky) a logbooku), ale na oplátku musí do keše něco vložit. 2.1 O co v Geocachingu jde? Při Geocachingu se hledají malé krabičky, které jsou schované po celém světě a kterým se říká keš. K nalezení těchto kešek jsou zapotřebí dvě technické vymoženosti internet a GPS navigace (Geocaching 2007). Na internetu si hráč vyhledá keše, které má poblíž a které se mu líbí. GPS souřadnice si z internetu stáhne a vloží je do navigace. GPS navigace, pomocí těchto souřadnic, dovede hráče ke skryté keši. Po odlovení se hráč podrobněji zapíše a internet, že určitou keš najde. Otázkou zůstává proč je Geocaching celosvětový. Na to není jednoznačná odpověď, ale pouze jedno doporučení, vyzkoušejte to a uvidíte. Protože zájemci o turistiku, dobrodružství a cestování geocaching určitě ocení. Geocaching je výjimečný tím, že je 6

14 po celém světě. Naleznete keše po každé metropoli, v australské buši, na ostrovech anebo dokonce na severním pólu (Geocaching 2007). Jak bylo řečeno, cestování dostává jiný rozměr. Geocaching ovšem není pouze pro milovníky cestování, může být i pro ty, ketří mají rády záhady a šifry a těch je geocaching plný. Určité typy keší jsou přímo založeny tak, aby hráč něco rozluštil, vyčetl, spočítal apod. Můžeme se i setkat s takovými, který se drží jednoho tématu, a najdeme je pospolu. Takové potěší hned hráče geocachingu, protože odloví hned několik keší najednou. 2.2 Vznik Geocachingu Vznik geocachingu je spjat s navigačním systémem GPS, který byl původně vytvořen pouze pro vojenské a obranné účely USA. V lednu roku 1994 byla zprovozněna sestava, která měla 24 družic (Lutonský 2008). Jelikož se přišlo na to, že lze tyto družice snadno zneužít např. pro navádění vojenských raket, byla do GPS pro civilní využití zaváděna chyba. Tato chyba se nazývá selektivní dostupnost (Selective Availability, pod zkratkou SA) a způsobovala odchylky okolo 100 metrů (horizontálně 50 metrů a vertikálně až 100 metrů). Díky této chybě bylo znemožněno civilní využití např. pro navigování po městě, kde je potřeba dosáhnout přesnosti do 10 metrů. V noci z 1. na 2. května 2000 dal prezident Spojených států amerických Bill Clinton příkaz, aby byla vypnuta selektivní dostupnost, tím se zvýšila přesnost GPS na 3 10 metrů (Taylor 2010, str. 6-7). Dá se říci, že na úplném začátku geocachingu, stálo toto rozhodnutí o vypnutí chyby, která byla uměle zaváděná do GPS. Samotný geocaching vznikl o něco později, a to 3. května Do lesa v Oregonu (USA) umístil Dave Ulmer schránku a zveřejnil její souřadnice na internetu v diskusní skupině USENET (sci.geo.satellite-nav) a vyzval ostatní, aby se tuto schránku pokusili nalézt (Geocaching 2010). Dal pravidlo, že kdo ji našel, tak si z ní mohl vzít cokoliv, ale na oplátku tak musel vložit něco svého (byli to např. knihy, upomínkové předměty, atd.). Tato první keš byla objevena již 4. května A během dalších několika dnů se v USA objevily další keše v Kalifornii, Kansasu a Illinois. Druhou zemí, kde se objevil geocaching, byl Nový Zéland, kde byla keš založena 12. května Třetí zemí byla Chile, tam byla keš založena 15. května První keš v Evropě byla založena v Irsku (Bray Head, County Wicklow s výhledem na Irské moře) dne 3. června 2000 (Geocaching 2010). V České republice byla první keš založena v roce

15 Na úplném začátku byly keše nazývány stash a jejich hledání stash hunt. Do měsíce byl na internetu web, který byl předchůdce dnešního webu geocaching.com. Byl založen 8. května Mikem Teaguem a měl za úkol evidovat všechny keše ve světě jejich umístění a nápovědy k hledání. Slovo geocaching poprvé navrhl Matt Stum 30. května Geocaching je složené slovo, svůj původ má v předponě geo činnost související se Zemí a cache skrýš. Během jediného měsíce měla tato zábava stanovená pravidla, existovaly první skrýše a nálezy, bylo založeno diskusní fórum a webová stránka. Počet keší rychle rostl."(gpsgames 2010) V prosinci 2000 si Jeremy Irish zaregistroval geocaching.com a informoval tehdejší členy, že na nich zakládá webové stránky. Do svých webových stránek zahrnul veškerou databázi původních, již existujících keší (Geocaching 2010). Jeho idea byla vytvořit komerční model, který bude provozovat geocaching a tímto vznikl základ pro založení firmy Groundspeak. Časem došlo od firmy Groundspeak ke snahám hru komercializovat nebo ji omezit (např. pouze placené členství). Pořádá se i setkání hráčů, první se konalo 24. března 2001 ve městě Austin v Texasu (USA). 2.3 Potřeby pro Geocaching Kromě přístupu k internetu je také potřeba GPS navigace. Nejvhodnější je turistická navigace, navigace do automobilu není vhodná. Při pořizování GPS navigace pro geocaching se musí dbát na to, aby navigace měla funkci ukládání bodů ze zadaných souřadnic. K těmto zadaným bodům musí umět navádět, většinou je naváděna šipkou, která ukazuje stále k cíli a je zde i údaj o vzdálenosti. Většinou v nových navigacích nejsou mapy, ty si má uživatel nainstalovat sám. Ovšem ke geocachingu nejsou mapy v navigaci tak nutné, protože si uživatel může vzít papírovou mapu a orientovat se podle ní. Mapa je sice velmi praktická, ale doporučuje se raději mapy v navigaci mít, jde o to, že v navigaci lze mapy přiblížit, což u papírové mapy nelze. Keše lze hledat také pomocí kapesních počítačů a mobilních telefonů, které podporují GPS navigaci. Pokud jde pouze o vyzkoušení geocachingu, je zbytečné si kupovat navigaci. Geocaching lze hrát i bez použití navigačního přístroje, jak už bylo zmíněno, tak lze hrát pomocí papírové mapy nebo mapy z internetu (McNamara 2004). Je to méně 8

16 pohodlné, protože bude obtížnější některé skrýše vůbec najít a mapa nemá tu schopnost přivést hráče ke keši na vzdálenost 3-10 metrů. Není však pravda, že GPS navigace dovede hráče přímo ke keši a všechno bude mít bez práce. Protože přesnost GPS navigace, se v ideálním případě, pohybuje v několika metrech. Keše také nejsou umístěny jen na místech s dobrým signálem (mohou být v lese, ve skalách) a další problém je, že je majitel schovává (např. pod listí, kameny), aby je mudla (mudla je pojem z filmu Harry Potter jsou to lidé, kteří nemají s geocachingem nic společného) nenašel (Lutonský 2008). Keše musíme chránit a dobře je schovávat, musíme je ochraňovat před odcizením nebo poškozením. Člověk je od přírody zvědavý, tak není divu, že se některé keše čas od času ztratí. 2.4 Terminologie a zkratky Geocaching si vytvořil slovník, ve kterém najdeme terminologii (GeoWiki: Základní pojmy 2008) a zkratky (GeoWiki: Zkratky 2008) geocachingu, které se používají, a hráč se s některými setkává. Předvedu zde ty nejznámější a nejpoužívanější. Cache/ Geocahe/ Keš/ Geokeš/ Keška schránka, též nazývaná jako poklad geocachingu Cacher/ Geocachers/ Kačere hráč geocachingu Muggles/ Mudla osoba, která není zasvěcená do geocachingu GPS (Global Positioning System) globální satelitní navigační systém Owner zakladatel keše Hint nápověda, která pomůže k nalezení keše Listing zadání (popis) keše na stránkách geocaching.com Log zápis do keše o návštěvě Logbook návštěvní kniha v keši DNF keš nebyla nalezena Finálka finální místo uložené keše FTF (First to find) první nálezce keše FTFTY (First to find this year) první nálezce v tomto roce DNF (Did not find) keš nebyla nalezena TNLN (Took nothing) v keši neproběhla žádná výměna TFTC (Thanks for the cache) Díky za keš 9

17 TFTH (Thanks for the hunt) Díky za lov TB: Travel bug GC: Geocoin 2.5 Charakteristika keší Velikost keší Velikost keší je různá. Při zakládání keše na geocaching.com lze keši přiřadit jednu ze čtyř velikostí (micro, small, regular, large). Pokud nelze založenou keš označit tímto standardním označením, může se ve výjimečných případech objevit, že je neznámá velikost keše (Lutonský 2008). Neznámou velikostí jsou i označené virtuální keše a keše, které nejsou zakončeny fyzickou keší např. Wherigo. 1. MICRO- Micro je nejmenší typ keše, který lze najít. Jedná se o schránku, do které se vejde pouze logbook a tužka (Geocaching 2010). Jsou to např. krabičky od filmu, tuba od rozpustných tablet apod. Tyto schránky se vyskytují nejvíce ve městech. 2. SMALL- Small je o něco větší než micro, vejde se do ní už např. geocoin nebo travel bug (Geocaching 2010). Small může být např. krabička na svačinu o objemu 0,5 1 l. 3. REGULAR- Regular je velká schránka o objemu více než 1l (Geocaching 2010). Do této schránky se vejdou pamětní mince a další jiné předměty. 4. LARGE- Large je velká schránka, která se dá těžko ukrýt, proto se většinou nepoužívá Typy keší Tato kapitola je věnována typům keší. Geocaching je ojedinělý v tom, že zde nenajdeme jen jeden typ keše, ale že jich zde je hned několik (Geocaching 2010). Každý typ je ojedinělí svojí obtížností, tématem a náročností. Některé typy jsou zvláštní tím, že už vlastně neexistují (nejdou zakládat), ale jdou odlovit. Tyto keše, které už byly v minulosti vytvořeny a fungují do dnes, lze odlovit, protože již založené keše se neruší, pouze se nevytvářejí nové. Další zvláštnost je ta, že některé keše nejsou ukončeny fyzickou keší. 10

18 TRADIČNÍ KEŠ Je nejjednodušší a nejrozšířenější typ keše (Taylor 2010, str. 13). Tradiční keš je také nazývána tradicionálka nebo tradička. Tento typ keše je nejstarší typ (první keš byla založena jako tradiční keš), který se v geocachingu používá, i když se na samém začátku geocachingu o typech keší ještě neuvažovalo. Na souřadnicích, které najdeme na internetových stránkách geocaching.com, jsou přímo ukryty keše, bez jakýchkoli mezikroků a jiných podmínek. MULTIKEŠE Multikeš je také nazývána multina, jak je patrné z jejího názvu, je to vícenásobná keš (Taylor 2010, str. 14). Uvedené souřadnice nevedou přímo ke keši. Tato keš se skládá z nejméně dvou částí. Souřadnice, které jsou zadané na internetu, vedou na základní místo, od kterého se bude vše odvíjet. V této lokaci je úkolem něco spočítat nebo vyčíst a dosadit to do nové souřadnice, která je předem daná na internetu (jsou to např. letopočty, které se různě sčítají, odčítají, dosazují se číslice zvlášť; může to být počítání stromů, sloupků, schodů apod.) v různém tvaru, kde se mohou použít různé matematické operace. Tyto jednotlivé kroky (počítání, hledání) se nazývají stage a úplně konečný krok se nazývá finálka, která je zakončena fyzickou keší. Multikeš je časově náročnější než tradiční keš. Její náročnost a délka je určena počtem a druhem zastávek (Geocaching, 2010). Multikeše jsou nejvhodnější, pro určité okružní trasy např. naučné stezky. Multikeš je i složitější na údržbu, protože majitel musí kontrolovat všechny zastavení, jestli se náhodou něco nezměnilo a k tomu kontroluje i finální keš. MYSTERY KEŠ Mystery keš se také nazývá mysterka. Na rozdíl od multikeše a tradiční keše neznáme dopředu GPS souřadnice, kde se finální keš nalézá (Taylor 2010, str. 14). U mystery keše platí to, že souřadnice lze zjistit v pohodlí a teple domova. Protože souřadnice finální keše jsou zašifrovány do různých úkolů. Mohou to být např. vyluštit souřadnice z hádanek, šifer anebo z rébusů, které jsou zadané na internetových stránkách. Obtížnost těchto mysterek může být různá, mysterky mohou být jednoduché až po nejsložitější, obtížnost závisí pouze na fantazii autora. Mnohdy je pro luštění nutné nastudovat různé materiály, které pomáhají k luštění. Pokud nedá autor keše nástroj ke kontrole výsledku (např. součet všech cifer apod.), může se stát, že hráč vyluští rébus špatně a bohužel na to přijde až v terénu, protože nenajde finální keš. WEBCAM KEŠ Je to speciální keš tzv. virtuální keš. Zde nejde o nalezení schránky, jde o to, že souřadnice dovedou hráče před objektiv webkamery a jiná osoba musí tento snímek z webkamery, který je dostupný na internetu, uložit (Lutonský 2008). Tuto fotku potom kačer přiložení k logu jako důkaz. Z důvodu ochrany nelze tuto keš 11

19 od roku 2005 zakládat (Geocaching 2010). Ale tyto keše byly nahrazeny Waymarkingem a na jeho internetových stránkách lze nalézt kategorii, která je přímo věnována webovým kamerám. LETTERBOX HYBRID- Letterbox hybrid je zvláštní typ keše. Je to tzv. dopisní keš, kombinuje se zde hledání a vytváření sbírky razítek (McNamara 2004). Tento typ není moc rozšířen. Letterbox hybrid je vlastně od tvůrců Letterboxu, s tím rozdílem, že je ukončena fyzickou keší. A souřadnice této keše jsou vloženy na stránky geocaching.com. VIRTUÁLNÍ KEŠ Zde opět není ukrytá schránka, tato keš je pouze ve formě lokace (McNamara 2004). U této keše musí kačer na určitém místě zjistit určité informace (např. letopočty, jména apod.). Tyto informace potom zašle majiteli keše pro uznání logu. Tuto keš už také nelze zakládat, ale je možné ji pouze hledat. Stejný princip této hry můžeme nalézt u Waymarkingu. EARTH KEŠ Je to zvláštní typ virtuální keše, který je charakteristický tím, že se vyskytuje v místech se zajímavou geologií (Geocaching 2010). Hráči se mohou z této keše dovědět informace o utváření geosféry, zkoumání a histor ie planety Země. Tato keš má vědecký a výukový význam. Podmínky odlovení keše záleží jenom na zakladateli, jaké podmínky stanoví. Tato keš se liší tím, že není zakončena fyzickou keší. Ale lov tohoto typu keše je ukončen tím, že hráč musí odpovědět na dotazy, které se týkají dané lokality nebo daného tématu. Nebo se navštěva daného místa může doložit i fotografií. WHERIGO KEŠ Jde o obdobu multi a mystery keše, s tím rozdílem, že se kačer až po cestě dovídá, co bude dál (Geocaching 2010). Je zakončena fyzickou keší. LOCATIONLESS (REVERESE) CACHE Dá se říct, že tato keš je úplným opakem tradiční keše. Zde nehledáme fyzickou keš podle jejich souřadnic, ale máme zadaný objekt a máme zjistit jeho souřadnice a zalogovat je na internetových stránkách (McNamara 2004). Tento typ keše se zařazuje pod GPS hru Waymarking. V České republice tento typ keše nenalezneme. EVENT KEŠ Toto není keš v pravém slova smyslu, je to společenská událost kačerů spojená s určitým programem např. hromadná výměna travel bugů a geocoinů (Taylor 2010, str. 15). Organizátor této akce založí na internetových stránkách Event keš, specifikuje datum, místo a čas, kdy je akce pořádána. Hráči svoji přítomnost potom stvrzují zalogováním této keše. 12

20 CACHE IN TRASCH OUT EVENT (CITO) Je to setkání, na kterém se kačeři snaží vybrané území vyčistit od nepořádku. Setkání s ekologickým chováním kačerů k přírodě (Geocaching 2010). Již od roku 2002 vypomáhají hráči při odlovu keší s čištěním přírody od odpadků a přispívají s aktivitami, které jsou prospěšné hlavně pro přírodu. Tyto akce jsou založeny hlavně na ochotě a dobrovolnictví komunity. GPS ADVENTURES Je to opět setkání lidí, které pořádá firma Groundspeak. Úkolem tohoto setkání je zasvěcovat lidi do problematiky navigace, GPS technologií a geocachingu (GPS Adventures 2010). Obrázek 2 Typy keší (Geocaching 2012) Obtížnost a terén U každé keše se na internetu udává také obtížnost (Difficulty) a terén (Terrain). To určuje, jak náročné bude tuto keš objevit a v jakém terénu se nachází, nebo jak obtížné je, se ke keši dostat (Lutonský 2008). Obě hodnoty nejsou vyjádřeny slovy, ale počtem hvězdiček (od jedné do pěti). Čím více hvězdiček daná keš má, tím je keš nebo terén náročnější. Tyto parametry jsou důležité, protože si pomocí nich hráči představí, co mohou očekávat od samotného odlovu. Musí se rozlišovat tyto dva parametry, protože se může stát, že u keše bude obtížnost 1 a terén 5 hvězdiček, to znamená, že je snadno k nalezení, ale nachází se v náročném terénu. Když je to obráceně, obtížnost bude 5 a terén 1 hvězdička, tak to znamená, že se dá ke keši snadno dostat, ale keš nalézt bude hodně namáhavé. Pro začátečníky je doporučeno, aby ze začátku lovili pouze keše s nízkým počtem hvězdiček, protože nejsou ještě v lovu zběhlý a tyto keše by měli snadno nalézt. 13

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Specifické typy cestovního ruchu Specific types of Tourism Kalábová Veronika Cheb 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MOJE UNIVERZITA. www.mojeuni.cz. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ

MOJE UNIVERZITA. www.mojeuni.cz. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ MOJE UNIVERZITA www.mojeuni.cz SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých Projekt Moje univerzita, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0007, je spolufinancován Evropským

Více

GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar

GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar GPS a geocaching GPS and geocaching Petr Luzar Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši programů pro

Více

Nové trendy cestovního ruchu a marketingový průzkum geocachingu. Max Blažek

Nové trendy cestovního ruchu a marketingový průzkum geocachingu. Max Blažek Nové trendy cestovního ruchu a marketingový průzkum geocachingu Max Blažek Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá novými trendy cestovního ruchu a marketingovým průzkumem geocachingu.

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce

Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Doležal Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash Bakalářská práce

Více

VYUŽITÍ VBA JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU INDEXU ZNÁMEK

VYUŽITÍ VBA JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU INDEXU ZNÁMEK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ VBA JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU INDEXU

Více

Sociální sítě teoretický koncept

Sociální sítě teoretický koncept Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sociální sítě teoretický koncept Bakalářská práce Autor: Štěpán Košař Informační technologie, Manažer projektů

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů.

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Using Google Apps for Pupil and Student Collaboration. Bc. Jan Strouhal Diplomová práce 2012 *** nascannované zadání str. 1 *** ***

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Zuzana Skřivánková Tvorba výukového modulu pro SŘBD Access Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku Programy pro výuku dětí s poruchou zraku Nastudujte problematiku obrázkových úloh a testů pro zrakově postižené děti. Převeďte úlohy, naprogramované v systému GamLab pro speciální mateřskou školku do prostředí

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Martin Kuthan Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II Vedoucí diplomové

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace GTD v Unicorn Universe Autor BP: Ondřej Synek Vedoucí BP: Mgr. Peter Buchlák 2012 Praha Zde vložit zadání BP z UU Čestné prohlášení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Martin Štverák Vedoucí bakalářské práce : Ing. et Ing. Tomáš Šalamon Recenzent bakalářské práce

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Webové redakční systémy a jejich možnosti Anna Cidlinová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato práce je zaměřena na redakční systémy. Jsou zde možnosti, funkce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více