POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na"

Transkript

1 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH VINOHRAD 28. z Ì 2011 od 10 hod. vystoupenì pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce ve SpoleËenskÈm s le (P lavskè n m. 15, nad Albertem) Den Vinohrad DECHOV HUDBA BLU»I CI HUDEBNÕ äkola YAMAHA CAPOIERA 14.00ñ17.00 hodin VolnÈ prostranstvì p ed SpoleËensk m S lem u poöty, P lavskè n mïstì 15. Vstup voln. Z leva starosta PhDr. Ji Ì»ejka, editel KVIC Ing. Libor ätursa a p edseda KulturnÌ komise Bc. Michal Krejsa u mapy»eskoslovenskè republiky sestavenè s dobov ch pohlednic. Mapa p edstavovala jeden z atraktivnìch expon t v stavy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì ponïkud chladnïjöì pr zdniny jsou u konce a naöe obec se zaëìn opït plnit vracejìcì se ökolnì ml deûì i dospïl mi obyvateli, kte Ì p ijìûdïjì dom do Vinohrad z dovolen ch proûit ch doma i v zahraniëì. P ijìûdïjì a jsou konfrontov ni s realitou v stavby novè silniënì komunikace v jiûnì Ë sti P lavskèho n mïstì. Pr ce spojenè s rekonstrukcì (Ëi spìöe v stavbou novè) vozovky byly a jeötï chvìli budou pro n s nep ÌjemnÈ. Od p elomu srpna a z Ì vöak bude novï zbudovan vozovka zprovoznïna pro hromadnou mïstskou dopravu a poslèze pro vöechen ostatnì provoz. V pr bïhu z Ì budou prov dïny dokonëovacì pr ce na p ilehl ch chodnìcìch a dalöì drobnïjöì pravy. Od poë tku Ìjna by se vöe mïlo usadit, uklidnit a vr tit do p vodnìho stavu ñ tedy k dopravnìmu provozu, p edch zejìcìmu rekonstrukci. MnÏ pak p ipad podïkovat V m vöem, kte Ì jste trpïlivï sn öeli potìûe spojenè se stavbou uprost ed naöì obce. SloûitÏjöÌ ( Ìk m to eufemicky) byla pro V s cesta k lèka m, na ad naöì mïstskè Ë sti a v bec byl ztìûen pïöì pohyb z jihu na sever a naopak. ZejmÈna naöi senio i, kte Ì po mèm soudu byli nejvìce dotëeni komplikovan m terènem a obch zkami, dok zali hrdï vzdorovat tïmto p echodnï zmïnïn m a nep Ìjemn m okolnostem. V m vöem a senior m p edevöìm, jeötï jednou dïkuji a omlouv m se za nepochybnè komplikace. Ona znaën mìra trpïlivosti se n m vöem vyplatì. Nov jiûnì Ë st P lavskèho n mïstì bude jistï vzhlednïjöì svè p vodnì podoby. P edevöìm vöak sama vozovka na jiûnì stranï vinohradskèho centr lnìho n mïstì bude koneënï uzp sobena automobilovèmu provozu, kter po nì probìhal a bude probìhat. Jsem p esvïdëen, ûe jiû nebudeme trpn mi svïdky neust l ch oprav dïr a dalöìch deformacì tèto neduûivè a churavè silnice, kterè musely b t pro svou technickou nedostateënost prov dïny ñ bez p eh nïnì nïkdy tèmï kaûd ch Ëtrn ct dn. V obdobì po zimnìch mïsìcìch pak snad jeötï ËastÏji. V sledkem rekonstrukënìch pracì letoönìho lèta n m je technologicky a provoznï regulèrnì vozovka s odpovìdajìcì nosnostì a odolnostì. JeötÏ jedna vïc se n m v souvislosti s opravou jiûnì komunikaënì vïtve na P lavskèho n mïstì poda ila. Po Ëast ch jedn nìch, kter jsem vedl s p Ìsluön mi mìsty jiû od roku 2008, bude v prostoru mezi OC1 a OC2 vybudov n bezbarièrov p echod pro naöe vozìëk e, kter vöak dob e poslouûì tèû mamink m s koë rky a takè staröìm lidem. NÏkdy na p elomu Ëervence a srpna jsme schvalovali navrhovan projekt p echodu. Jeho vypracov nì nenì zdaleka tak jednoduchè, jak by se na prvnì pohled zd lo. Pod dneönìmi schody, kterè budou projektem bezbarièrovï p ekon ny, se nach zì mìstnost s d leûit m za ÌzenÌm pro objekt OC1. Zbudov nì p echodu proto musì zohlednit onu skuteënost a eöenì p izp sobit tïmto komplikujìcìm okolnostem. Jsem r d, ûe n vrh, ke kterèmu jsem se vyjad oval, pod v zda ilè a prospïönè eöenì. Douf m, ûe zbudov nìm bezbarièrovèho p echodu mezi OC1 a OC2 naöi obec, hl sìcì se k princip m a z sad m bezbarièrovosti (k bezbarièrov m komunikacìm) posuneme zase ponïkud d l a dobr m smïrem v tom mo i lidsk ch pot eb. (PokraËov nì na stranï 3) SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). IV. Podzimní výstava hub Houby a houba enì jiû d vno pat Ì k tïm nejkr snïjöìm a nejrozöì enïjöìm konìëk m u n s v»eskè republice. Houba i se dïlì do dvou z - kladnìch skupin na ty, co houby r di hledajì, sbìrajì, ale nejedì je, a na ty, co houby r di hledajì, sbìrajì a jedì je. SpoleËnÈ Ëlen m obou skupin vöak je, ûe na svè n lezy, lovky jsou pat iënï hrdi a r di se s nimi na ve ejnosti ukazujì. Nejen pochlubit se, ale i pouëit ostatnì, chtïjì brnïnötì mykologovè na IV. PodzimnÌ v stavï hub. Proto takè jiû po ËtvrtÈ se milovnìci hub a houba enì setkajì na ÌjnovÈ v stavï v brnïnsk ch Vinohradech. Mykologick klub Brno a KVIC Vinohrady ve spolupr ci s öirokou mykologickou ve ejnostì z Moravy a»ech, organizujì tuto p ehlìdku pr vï rostoucìch hub pravidelnï kaûd rok. V r mci v stavy jsou p ipravov na setk nì a povìd nì s odbornìky, zamï en na houba skou tematiku. Organiz to i v stavy si vytyëili cìl ñ öì it osvïtu nejen mezi praktick mi houba i, ale takè mezi ml deûì. Proto je pondïlì rezervov no pro n vötïvnìky ze z kladnìch a st ednìch ökol. V stava se p edstavì ve SpoleËenskÈm s le (nad Albertem), P lavskè n m., m. Ë. Brno-Vinohrady od 1. do 3. Ìjna 2011 (trolejbus Ë. 25, 26, 27 zast vka Bzeneck ). Po adatelè srdeënï zvou a jiû dop edu dïkujì p tel m a p Ìznivc m za podporu, dod nì hub vë. zajìmav ch v stavnìch expon t i za ostatnì cennou spolupr ci, kterè se jim bïhem kon nì tèto v stavy kaûdoroënï neziötnï dost v. Mykologick klub Brno Knihovna Ji Ìho Mahena, poboëka Velkopavlovick 25 V s srdeënï zve na cestopisnou p edn öku Marie KlementovÈ ZÁPADNÍ PAPUA Ëtvrtek 17. b ezna v hod. vstup voln

2 Z mimořádných schůzí Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 13. června, 29. července a 8. srpna 2011 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ smlouvu o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na stavebnì pravy; ñ pron jem tïlocviëen na ökolnì rok 2011/2012; ñ pron jem mìstnosti 1L11 v Zä MutÏnick ; ñ p evod Ë stky z RF Mä Pruö neck 8 do IF za Ëelem dovybavenì ökolnì zahrady; ñ p idïlenì 1 bodu ûadateli o byt za narozenì dìtïte; ñ p idïlenì 2 bod ûadateli o byt za skuteënost, ûe p ÌsluönÌk dom cnosti ûadatelky o byt je v plnèm invalidnìm d chodu; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti ve 24 p Ìpadech; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli 2 smïnitelè v 5 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve 4 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu ve 3 p Ìpadech; ñ podn jem bytu na dobu 1 roku; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2011; ñ pron jem nebytov ch prostor ve 2 p Ìpadech; ñ z mïr odprodeje neupot ebiteln ch spot ebië a vybavenì kuchynï stravovacìho pavilonu v objektu Bzeneck 23; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 22 a 23; ñ zpïtvzetì v povïdi n jmu bytu ve 3 p Ìpadech; ñ provedenì I. etapy dosadby st lezelen ch d evin; Informace pro občany sběrové dny ve II. pololetí 2011 Vzhledem k n r stu Ëern ch skl dek vedle kontejnerov ch st nì a za bytov mi domy û d - me obëany, aby pro objemn komun lnì odpad vyuûìvali sbïrovè dny nebo odpad odv ûeli na sbïrnè st edisko odpadu. UpozorÚujeme, ûe v druhèm pololetì doölo k dalöìmu v raznèmu omezenì sbïrov ch dn a jejich provoznì doby. VelkokapacitnÌ kontejnery budou jako obvykle p istaveny v lokalitï P lavskè n mïstì (toëna MHD), kde obëanè majì moûnost v r mci sbïrov ch dn umìstit objemn odpad z dom cnosti, provoznì doba je zkr cena od 8.00 do hod. TERMÕNY SBÃROV CH DNŸ 3. 9., , vûdy 8ñ12 hod. Znovu upozorúujeme, ûe sbïrovè dny konanè v M» Brno-Vinohrady jsou urëeny pouze pro sbïr objemnèho odpadu katalog. ËÌslo (nap. objemovï upraven n bytek, matrace, pe iny, koberce, dïtskè autosedaëky, plastov n bytek atd.), a to v hradnï od obëan -fyzick ch osob nepodnikajìcìch! BÏhem sbïrov ch dn je nutnè se Ìdit pokyny obsluhy kontejner ( idië vozidel). Nelze zajiöùovat likvidaci jin ch odpad Ëi klid odpad uloûen ch mimo kontejnery. Do kontejner na sbïrov ch dnech tedy NELZE ODEBÕRAT nap.: elektroza ÌzenÌ Ëi elektroodpady (nap. televize, monitory, PC, lednice, praëky, r dia, spor ky, va- iëe, myëky, atd.), z ivky Ëi sporky, stavebnì opady (nap. ÑstavebnÌ suùì, s drokarton, dve e, okna, izolaënì materi ly, st eönì krytinu, bytov j dra, sanit rnì za ÌzenÌ, IPA atd.), nebezpeënè odpady (nap. obaly od barev, barvy, tiska skè barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpouötïdla, fotochemik lie, pesticidy, motorovè a jinè oleje, baterie, akumul tory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostatnì autosouë stky, sklo atd. sek ép M» Brno-Vinohrady ñ pron jem bytu; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu ve 2 p Ìpadech; ñ schv lenì spl tkovèho kalend e na hradu nedoplatku za vy Ëtov nì sluûeb; ñ Smlouvu o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje v r mci dotaënìho programu ÑPodpora vina stvì a vinohradnictvì v JMK pro rok 2011ì; ñ dlouhodob pron jem pro ökolnì rok 2011/2012, kter se t k kulturnï v chovnè Ëinnosti na st ediscìch; ñ pro ökolnì rok 2011/2012 slouëenì dvou 9. roënìk Zä MutÏnick 23 do jednè t Ìdy s poëtem û k 34; ñ v jimku z poëtu dïtì ve t Ìd ch mate skè ökoly Pruö neck 8 pro ökolnì rok 2011/2012, a to na 27 dïtì v kaûdè t ÌdÏ tèto Mä; ñ organizaci Liga vozìëk povolenì hrady nedoplatku vy Ëtov nì sluûeb; ñ uskuteënïnì zahraniënì sluûebnì cesty PhDr. Ji Ìho»ejky na Slovensko; ñ na z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise, p idïlenì zak zky a smlouvu o dìlo na realizaci akce: Ñ prava a rekonstrukce ve ejnèho prostranstvì p ed polyfunkënìm objektem obëanskè vybavenosti Velkopavlovick 25 ñ Ë st 2 ñ venkovnì komunikaceì a ÑDod vka a mont û mïstskèho mobili eì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady ruöì: Šance pro rodiče aneb Skauti hledají nové členy P er st V m vaöe dìtï p es hlavu? NevÌte, jak ho zabavit? Dejte ho do skautu! NabÌzÌme V m smysluplnè vyuûitì volnèho Ëasu Vaöeho dìtïte, novè kamar dy a z ûitky, to vöe pod vedenìm zkuöen ch vedoucìch. P ipravujeme pro vaöe dïti hernì odpoledne, bude se konat od v hornì Ë sti Ak tek. Vöechny dïti jsou srdeënï zv ny. VÌce se dozvìte na na ËÌsle (Ond ej»ern ñ Malej) nebo mailu P.S.: bereme i dïti, kterè nezlobì a nek iëì. Pozvánka na ukázkové odpoledne s tenisem Tenisov ökola Tallent p ipravila pro vöechny holky a kluky bez rozdìlu vïku uk zkovè tenisovè odpoledne na kurtech Teniska Baru. P ijôte se sezn mit se z klady tenisu. Uk ûeme V m, jak probìh trèninkov hodina, a r di zodpovìme Vaöe dotazy ohlednï tenisu. V r mci doprovodnè soutïûe dïti zìskajì vïcnè ceny a diplomy. TÏöÌme se na V s v pondïlì 12. z Ì v hodin. Informace zìsk te na nebo se n s obraùte p Ìmo na tel: Zoo Brno Setkání se zvířaty ze všech koutů světa OtevÌracÌ doba ñ z Ì: 9.00ñ18.00 hod. Zoologick zahrada mïsta Brna, p ÌspÏvkov organizace. U ZoologickÈ zahrady 46, Brno Telefon: Web: ñ v bïrovè ÌzenÌ na realizaci akce ÑV mïna v plnì okennìch otvor v budov ch Mä Velkopavlovick 15 a Mä Bzeneck 7ì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ zavedenì restauraënì zahr dky p ed objektem pivnice; ñ zavedenì restauraënì zahr dky p ed objektem restaurace. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s prominutìm smluvnì pokuty za opoûdïnou platbu za pron jem tïlocviëen ve v öi 50 %; ñ se z mïrem vybudovat v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady parkovacì d m s automatick m parkovacìm systèmem na obecnìm pozemku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ ukonëenì pracovnìho pomïru s vedoucì odboru finanënìho a v stavby. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ pro ve ejnou zak zku Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom m. Ë. Brno-Vinohradyì nejvhodnïjöì nabìdku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ vedoucìm odboru finanënìho a v stavby; ñ vedoucìm odboru bytovèho a vöeobecnèho. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady povï uje: ñ vedoucìho odboru finanënìho a v stavby podpisov m pr vem pro uzavìr nì dohod o kauci s jednotliv mi firmami. Hudebka pro nemluvňata a batolata HudebnÌ ökola YAMAHA V s srdeënï zve v p - tek 2. z Ì do ÑDomeËkuì na ValtickÈ 23 na uk zkovè lekce ojedinïlè Ñp Ìpravkyì pro nemluvúata od Ëty do 17 mïsìc ÑRob tkaì v 9 hod. a pro batolata od 18 mïsìc do Ëty let ÑPrvnÌ kr Ëky k hudbïì v 10 hod. Informace na nebo na tel , udïl muzikanty z celè rodiny! SrdeËnÏ V s zveme. 7. z Ì Zä HornÌkova v LÌöni Uk zky z p Ìpravky pro p edökol ky a z pis do obor : Kytara, Zobc. flètny, Keyboard, PopzpÏv, El. kyt., BicÌ. Kontakty a Ëas kon nì: Senioři do Boskovic To nenì v zva k vysìdlenì, ale naopak upout vka a pozv nka pro vöechny z jemce o z jezd Senior klubu dne 14. z Ì do Boskovic k n vötïvï Arboreta ämelcovna a zahradnictvì Lebiö, kde by mïla jeötï dobìhat v stava balkûnov ch kvïtin. Odjezd v 9.30 z parkoviötï na P lavskèm n m., p edpokl dan n vrat (podle poëasì a z jmu) do P ÌpadnÌ z jemci se mohou p ihl sit na sch zk ch Senior klubu od 1.9. (aû do naplnïnì kapacity autobusu). Ing. LudÏk HodboÔ 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè (DokonËenÌ ze strany 1) V ûenì VinohraÔanÈ, dostal jsem v ned vnè dobï vskutku podivnou ot zku. Byla myölena pov tce v ûnï a mne, p izn m se, zaskoëila. PanÌ, kter se mne telefonicky t zala, se mïla na brnïnskèm magistr tu dozvïdït, ûe se bude ruöit vinohradsk trolejbusov linka Ë. 27. Byù jsem obsahu sdïlenì nevï il, zjiöùoval jsem si situaci na odboru dopravy mïsta Brna, u p ÌsluönÈho pana n mïstka prim tora i u povï enèho pracovnìka DopravnÌho podniku mïsta Brna. Jak jsem p edpokl dal, vöichni mne ubezpeëili, ûe se jedn o nïjak nesmysl. Tak tedy: kdybyste n hodou zaslechly povìd nì o ruöenì linky Ë. 27, pusùte je, prosìm, drazì Vinohra- ÔanÈ, z hlavy. Po Vaöi lepöì informovanost V m chci naopak povïdït, ûe s DopravnÌm podnikem a s odborem dopravy brnïnskèho magistr tu jsem jiû na ja e letoönìho roku dojednal posìlenì trolejbusovè linky Ë. 26 a p edevöìm jejì zajìûdïnì (z vleky) na Starou osadu, aby jih Vinohrad mïl tèû p ÌmÈ spojenì s tìmto d leûit m dopravnìm uzlem. Toû alespoú tolik k ve ejnè dopravï. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. Velmi Ëasto a jiû delöì dobu mi pokl d te ot zku, proë obec neodstranì volebnì billboard, umìstïn na vnïjöì stranï OC1 na P lavskèm n mïstì, kdyû je tèmï rok po obecnìch volb ch. Dovolte mi tedy alespoú kr tkè vysvïtlenì. PevnÏ vï Ìm, ûe se nejedn o permanentnì (tedy trvalou) volebnì kampaú, kter by byla p i jistèm pokulh vajìcìm p irovn nì obdobou onè slavnè teze zn mèho ruskèho revolucion e Lva DavidoviËe TrockÈho o permanentnì (tedy trvalè) re- voluci. Vinohradsk p Ìpad bude zcela urëitï prostöì. Plocha billboardu, na nìû je volebnì plak t vztahujìcì se k loúsk m obecnìm volb m umìstïn, je totiû v soukromèm drûenì. Obec tak nem p Ìm vliv na vëasnè odstranïnì poz statk volebnì kampanï. J vöak velmi vï Ìm, ûe kdyû ne vlastnìk billboardu, tak ûe zobrazen politick subjekt, byù po roce, iniciuje ukonëenì onè expozice volebnìho m menì. P sobì skuteënï ponïkud anachronnï a nïkterè z V s, jak jsem zjistil, znejiöùuje, zda jiû na obzoru nejsou novè volby. Nejsou. Aû v p ÌötÌm roce i na Vinohradech probïhne volba do zastupitelstva JihomoravskÈho kraje. Ani permanentnì revoluce, ani permanentnì volby se mi nelìbì. SoudÏ z Vaöich vyj d enì, se nelìbì ani V m. Proto spoleënï vï me, ûe poslednì reziduum loúsk ch komun lnìch voleb na P lavskèm n mïstì odejde za ostatnìmi plak ty, let ky, billboardy...loúskèho obecnìho volebnìho kl nì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji V m öùastnè a spïönè popr zdninovè vykroëenì do Vaöich zamïstn nì, ökol Ëi stav. Vöem V m nechù se da Ì a podzim i zimu letoönìho roku V m p eji proûìt nekonfliktnï a naopak p ÌjemnÏ. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Brno ñ ZaË tek ökolnìho roku si m ûou BrÚanÈ dìky Lize vozìëk uûìt s hudbou, setk nìm i se z - bavou. V p tek 2. z Ì 2011 vypukne uû druh roënìk spïönèho VinohradskÈho vozìkohranì. Na svè si p ijdou dïti, mladì i staröì, p Ìznivci Ligy i ti, kte Ì invalidnì vozìk jeötï zblìzka nevidïli. Ten, kdo zavìt do are lu Zä na BzeneckÈ ulici 23, kde sìdlì i Liga vozìëk, si vychutn r znorod program. Od 15 hodin budou st edem pozornosti dïti. Pro nï pozveme kouzelnìka, p ipravìme soutïûe o ceny a d rky i zajìmavou tombolu. Celou dobu se budou moct vy dit na sk kacìm hradï nebo si m ûou zkusit naöi cestu plnou kol s odmïnou na jejìm konci. DÏtsk program bude organizov n ve spolupr ci se SV» Luû nky ñ poboëka Louka a zakonëì ho bohat tombola s p ispïnìm naöich mil ch sponzor. MilÈ maminky, opït n m zaëaly chladnïjöì dny, p ijôte se podìvat kaûdou st edu dopoledne s dïtmi do DomeËku. Sch zì se tu skoro vûdy Klub maminek. Nejsme û dn uzav en skupina, maminky st - le p ich zejì s miminky nebo mal mi dïtmi a po p r letech odch zejì do pr ce, aû dïti odrostou a jdou do ökolek. VÏtöinou se setk me u v tvarnè Ëinnosti, nap Ìklad tvo Ìme z Fimo hmoty, smaltujeme, pleteme»asto p ich zejì lidè za lèka em, aû kdyû je nïco bolì nebo tr pì. I urologick ambulance je mìstem, kam lidè se lidè dostavujì se sv mi potìûemi. P ich zejì pro opakovanè z nïty moëov ch cest, pro potìûe s ledvinami, ûeny pro inkontinenci moëi, muûi pro potìûe s Ñprostatouì nebo s onemocnïnìm zevnìho genit lu. M lokdo ale vì, ûe vìce neû 1400 muû v naöì zemi kaûd rok zem e na n sledky rakoviny prostaty, ûe n dory varlat majì nejëastïjöì v skyt u muû mezi 20ñ40 lety, ûe»esk republika zaujìm prvnì mìsto ve v skytu n dorov ch onemocnïn ledvin u muû i ûen. P itom u vöech tïchto onemocnïnì je pro Ëinnou lèëbu rozhodujìcì zejmèna vëasnè stanovenì diagnûzy, nejëastïji v obdobì kdy jeötï Ñnic nebolìì. Liga vozíčkářů Klub maminek vás zve Urologická ambulance VeËer bude urëen vöem, kte Ì majì r di dobrou hudbu, setk nì u piva, u grilovan ch klob s a v bec letnì pohodu. Na pûdiu vystoupì od hned Ëty i kapely ñ Origin lnì duo HUSO, skupina Pocity, akordeonistka Kl ra ämahelov a progresivnì rockov skupina Lady Dragon Fly. SouË stì programu bude jarmark s v robky z chr nïn ch dìlen, v nabìdce bude bohatè obëerstvenì a z roveú se lidè dozvì vöe, co je zajìm o ûivotï vozìëk i o naöì organizaci. Akce skonëì ve 22 hodin. Z ötitu nad Vinohradsk m vozìkohranìm p evezme starosta mïstskè Ë sti Vinohrady pan Ji Ì»ejka. DalöÌ informace najdete na nebo v m je poskytne koordin torka akce: SoÚa Formanov, vedoucì programu Prezentace a osvïta z pedigu, navlèk me a v ûeme kor lky, malujeme na sklo, zdobìme triëka nebo hedv bì... Ale takè cviëìme, nebo organizujeme p edn öky. A to vöe za symbolickè jednor zovè vstupnè! Program najdete vûdy na n stïnk ch DomeËku. Nic nenì povinnè, m ûe si t eba jen p ijìt pohr t s dïtmi do tïlocviëny nebo popovìdat. DÏti tu majì k dispozici plno hraëek ñ houpaëky, stany, kluzaëku, knìûky, balûny, kreslìcì tabuli. Irena Kr tk V souëasnè dobï k n vötïvï urologickè ambulance nenì zapot ebì û dnèho doporuëenì, a tak je na zodpovïdnosti kaûdèho obëana, zda navötìvì urologickou ambulanci vëas. V oblasti Brno-Vinohrady byla v r mci zlepöenì dostupnosti urologickèho vyöet enì novï z Ìzena poboëka ÑUROMEDA ñ urologick ambulanceì v budovï radnice na ulici Velkopavlovick 25. Nach zì se v p ÌzemÌ pod lèk rnou u rampy pro pïöì. OrdinaËnÌ hodiny jsou v pondïlì 12ñ16, ter 8ñ15, st eda 8ñ16, Ëtvrtek 8ñ15, odbïry v uvedenè dny mezi 7ñ8 hodinou. BliûöÌ informace m ûete zìskat na K vyöet enì je nejlèpe se objednat na telef. ËÌsle v dobï ordinaënìch hodin. DÏtsk taneënì krouûek VINOHRAĎÁNEK p ijìm v novèm ökolnìm roce 2011/2012 do sv ch ad novè kamar dy a kamar dky, kte Ì r di tancujì (lidovè tance, modernì, country, line dance). Zkouöky a n cviky jednotliv ch sekcì BROU»CI dïti od 4 do 6 let Ëtvrtek od do hod. LENTILKY dïti od 6 do 7 let ter od do hod. CAROLKA dïti od 8 do 12 let ter od do hod. Ëtvrtek od do hod. CAROLA od 12 do 18 rok pokroëilejöì, ter a Ëtvrtek od do hod. Zah jenì v ter od hod. ñ roz azenì do sekcì. KONTAKT A INFORMACE Zuzana Kovandov ñ vedoucì krouûku tf. Ë , Sběratelská výstava se vydařila Ve dnech ñ nabìzel vinohradsk SpoleËensk s l moûnost shlèdnout vystavenè expon ty ÑSbÏratelskÈ v stavyì. Vernis û, kter celou v stavu zah jila, probïhla v odpolednìch hodin ch v p tek 24. Ëervna. V 16 hodin ji zah jil starosta PhDr. Ji Ì»ejka, kter mïl nad v stavou z ötitu, a kter rovnïû podïkoval autor m tèto zajìmavè v stavy: p edsedovi KulturnÌ komise Bc. Michalu Krejsovi a editeli KVIC Ing. Liboru ätursovi. NeopomnÏl takè na dalöì autory, kte Ì se na p ÌpravÏ v stavy podìleli, tedy na Ji- Ìho Motlocha a Gabrielu Krejsovou. Vernis ûe se z Ëastnil takè zajìmav host ñ ûidenick mìstostarosta Bc. Karel Bern öek. N vötïvnìci mohli obdivovat vystavenè mince, bankovky, odznaky, miner ly, r znè etikety z pivnìch lahvì Ëi krabiëek od z palek, poötovnì a kolkovè zn mky, ale takè nïkolik typ fotoapar t z obdobì 50.ñ80. let. Asi nejvïtöì z jem p ÌchozÌch strh vala mapa»eskoslovenska vytvo en z pohlednic, jejichû zobrazenè mïsto Ëi oblast odpovìdaly umìstïnì pohlednice na mapï. K prohlèdnutì zde bylo p ipraveno nïkolik knih a publikacì, kterè o sbïratelsk ch Ëinnostech pojedn valy. SouË stì v stavy byl i tzv. dïtsk koutek, kde si dïti mohly odlepit zn mku z dopisnìho papìru a potè si ji odnèst dom. Zb v snad pro po dek jeötï dodat, ûe i SbÏratelsk v stava byla uspo d na k 30. v roëì brnïnsk ch Vinohrad. M. Sold n N vötïvnìci SbÏratelskÈ v stavy 3

4 DŮM DĚTÍ BRNO-VINOHRADY, VALTICKÁ 23 nabízí ve školním roce 2011/2012 POHYBOV CviËenÌ s kojenci (60 min.) ñ pro dïti od 6 mïsìc a jejich rodiëe. Spousta b sniëek, pìsniëek, cviëenì na balonech, s n ËinÌm a dalöì. CviËenÌ posiluje svaly, rozvìjì motoriku, dïti se adaptujì na kolektiv.»tvrtek 11ñ12 hod., 40,ñ/hodina CviËenÌ s batolaty 1ñ2 roky (60 min.) ñ pro dïti od 12 mïsìc a jejich rodiëe. B sniëky, pìsniëky, cviëenì na balonech, s n ËinÌm.»tvrtek 9ñ10 hod., 40,ñ/hodina CviËenÌ s batolaty 2ñ3 roky (60 min.) ñ cviëenì s Ìkadly, pìsniëkami, s n ËinÌm a na n adì.»tvrtek 10ñ11 hod., 40,ñ/hodina CviËenÌ rodië s dïtmi (60 min.) ñ pro dïti od 1,5 roku a jejich rodiëe. CviËenÌ s Ìkadly, pìsniëkami, drobn m n ËinÌm i na n adì. PrvnÌ setk v nì s Ìzen m pohybem, podnïty pro celkov rozvoj ñ pohybovè dovednosti, spojenì pìsniëky, Ìkadel a pohybu, p ekon v nì strachu, zvyk nì na kolektiv. ter 9ñ10, 10ñ11, 40,ñ/hodina VeselÈ cviëenì (60 min.) ñ urëeno dïtem od 3 do 6 let. PohybovÈ hry, cviëenì s hudbou i na n adì. Pod vedenìm zkuöenè lektorky se vaöe dìtï nauëì z kladnìm pohybov m dovednostem. ter 16.30ñ17.30, 40,ñ/hodina Sedmikr ska (45 min.) ñ taneënì krouûek pro dïti 3ñ4 letè. S Ìkadly a pìsniëkami se vaöe dìtï nauëì jednoduchè taneëky, pohybovè hry. PondÏlÌ 16.00ñ16.45, 560,ñ/pololetÌ, 1000,ñ/roËnÌ, 40,ñKË/hodina TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ pro dïti 5ñ7 let. HlavnÌ n plnì je rytmick a pohybov pr prava, d raz na spr vnè drûenì tïla a pïknou ch zi. Pr ce s hudbou, z kladnì taneënì kroky, cviëenì na gymnastickèm koberci, vystoupenì. tvrtek 16ñ17 hod., 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ Danza ñ diskotance (2 90 min.) ñ krouûek modernìho tance pro dïti od 12 let. ModernÌ choreografie, vystoupenì, soutïûe. ter 17.40ñ19.10 DomeËek a Ëtvrtek 17.00ñ18.30 S l nad Albertem, 1200,ñ/pololetÌ, 2100,ñ/roËnÌ N bor nov ch z jemc v ter 13. z Ì v v DomeËku, Valtick 23. Danza ñ z klady modernìho tance ( min.) ñ krouûek pro dïti od 7 do 11 let se z jmem o modernì tanec. VystoupenÌ, soutïûe. PondÏlÌ 17.50ñ19.20, Ëtvrtek 17.10ñ18.25, 1100,ñ/ pololetì, 1900,ñ/roËnÌ N bor nov ch z jemc v pondïlì 12.z Ì v v DomeËku, Valtick 23. CviËenÌ na balonech ñ dïti (45 min.) ñ pro dïti od 7 let. ZamÏ eno na n pravu öpatnèho drûenì tïla, posìlenì sval celèho tïla z bavnou formou, hry. PondÏlÌ, Ëtvrtek 15ñ15.45, 7ñ10 let, st eda 17.20ñ od 11 let, 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ Aerobic dïti (60 min.) ñ cviëenì pro dïti od 7 let, jednoduchè sestavy, posilov nì. PondÏlÌ 16.45ñ17.45, 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ BojovÈ sporty a sebeobrana (60 min.) ñ pro dïti od 6 do 14 let. Z klady karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her se dïti uëì z kladnì dery, kopy, hody, strhy a p kovè techniky. St eda 15.15ñ16.15, 16.15ñ17.15, 850,ñ/pololetÌ, 1500,ñ/roËnÌ CviËenÌ na balonech pro dospïlè (60 min.) ñ posilovacì, protahovacì a uvolúovacì cviky pro vöechny partie tïla. ter 19.30ñ20.30, Ëtvrtek 20ñ21, 800,ñ/pololetÌ, 1400,ñ/roËnÌ omezen poëet mìst JÛga pro dospïlè ñ (90 min, 75 min.) ñ jûgov cvi- ËenÌ pro zaë teënìky i pokroëilejöì z jemce. JÛgovÈ uëenì je ucelen systèm jak vychov vat, kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr se vöem bez ohledu na vïk Ëi tïlesn stav. NabÌzÌ, jak na sobï pracovat. St eda 19.30ñ21.00, 800,ñ/pololetÌ, 1400,ñ/roËnÌ, Ëtvrtek 18.30ñ19.45, 680,ñ/pololetÌ, 1150,ñ/roËnÌ äkola zad ñ zdravotnì cviëenì vedenè zkuöenou fyzioterapeutkou. Sestava cvik zamï en na funkci oslaben ch sval, kterè pohodln m ûivotem m lo pouûìv me. Cviky protahovacì, balanënì a prostè, cviëenì s tyëemi, overballem, pruûn mi tahy. St eda 18.15ñ19.15, 50,ñ/ hod., omezen poëet mìst CviËenÌ pilates (60 min.) ñ rozvìjì koordinaci, sìlu, rovnov hu, flexibilitu a d ch nì. Propracov v z - dovè, b iönì a h ûôovè svalstvo jako z klad spr vnèho drûenì tïla. NepouûÌv nespoëetn opakov nì aû do navy sval, spìöe dod v energii. PondÏlÌ 19.30ñ20.30, p tek 18ñ19 V TVARN Keramika (60 min.) ñ pro dïti od 4 let. Pr ce s hlìnou, jednoduööì tvary, kachle, n doby. PondÏlÌ 17ñ18, ter 16.45ñ17.45, 780,ñ/pololetÌ, 1350,ñ/roËnÌ Keramika (90 min.) ñ je urëena ökol k m, zaëìnajìcìm i pokroëil m. Kachle, figury, n doby, r znè keramickè techniky. St eda 15.15ñ16.45, p tek 15.15ñ16.45, 980,ñ/ pololetì, 1750,ñ/roËnÌ S malì em kolem svïta (90 min.) ñ v tvarn dìlna pro dïti od 8 let, na motivy jednotliv ch svïtadìl ñ kaöìrov nì, tisk, kol ûe, v roba doplúk z r zn ch materi l (keramika, sklo, dr tov nì...). ter 15ñ16.30, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ V tvarn dìlna (60 min.) ñ pro dïti od 5 let. R znè v tvarnè techniky, pr ce s p ÌrodnÌmi materi ly, keramika a dalöì. P tek 14ñ15 hod., 45,ñ/hodina Duha (90 min.) ñ pro dïti od 5 let. Kombinace r zn ch v tvarn ch technik s keramikou. PondÏlÌ 15.15ñ16.45, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ V tvarka pro malè (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 3 let, sezn menì s r zn mi technikami, malba, kresba, kol ûe, pr ce s hlìnou.»tvrtek 16.45ñ18.15, 800,ñ/pololetÌ, 1450,ñ/roËnÌ Pastelka (60 min.) ñ v tvarn krouûek pro rodiëe s dïtmi od 2 let, v dopolednìch hodin ch. St Ìd se zde pr ce s hlìnou, papìrem, textilem, barvami. PondÏlÌ 9.30ñ11.30, Ëtvrtek 8.45ñ9.45, 45,ñ/hodina KreativnÌ svït (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 7 do 15 let. Tvo enì z r zn ch materi l : sklo, keramika, papìr, d evo, smalty a spousta v tvarn ch technik. St eda 17ñ18.30, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ Tvo iv dìlniëka (90 min.) ñ smaltov nì, v roba n uönic, kor lky, FIMO öperky, d reëky, koöìky z pedigu a mnoho dalöìho pro dïti 8ñ14 let.»tvrtek 15ñ16.30, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ D rky pro sebe (90 min.) ñ n uönice, kor lky, koöìky z pedigu, FIMO öperky pro dospïlè 1 za 14 dnì. St eda 19ñ20.30, 1000,ñ/pololetÌ Kreativ (120 min.) ñ tv rëì kurz pro dospïlè je urëen vöem, kte Ì se chtïjì odreagovat od bïûn ch povinnostì, vr tit se v Ëase trochu zpït a d t v robk m z r zn ch materi l vlastnoruënì tvar a myölenku. Co v s Ëek? Pr ce s keramickou hlìnou, zdobenì textilu, trochu smaltov nì, pletenì z pedigu, kaöìrov nì atd. UrËeno pln m zaë teënìk m i pokroëil m. PondÏlÌ 19ñ21, 990,ñ/8 lekcì NOVÃ NABÕZÕME! Z klady kresby (90 min.) ñ pro vïtöì dïti od 11 let. Z klady kresby tuûkou, uhlem, pastely, z klady malby temperami, akvarelov mi, p Ìp. olejov mi barvami. Pod odborn m vedenìm vyzkouöìte z tiöì, portrèt, abstraktnì malbu a dalöì. ter 18.00ñ19.30, 1400,ñ/pololetÌ, 2600,ñ/roËnÌ zahrnuje veöker materi l P Ìprava ke studiu na umïleckou ökolu (120 min.) ñ urëeno vöem z jemc m o umïleckè ökoly. KromÏ z klad kresby a malby budou probìr ny jednotlivè smïry a obdobì z dïjin umïnì. Grafika, kol û, z tiöì, portrèt, akt, postava, abstrakt. R znè techniky ñ tuûka, tuû, uhel, pastel, tempery, akvarely, olejovè barvy. P ivìt me i z jemce z ad dospïl ch, kte Ì si chtïjì namalovat vlastnì obraz pro potïöenì.»tvrtek 18.30ñ20.30, 200,ñ/hodina, 900,ñ/5 lekcì zahrnuje veöker materi l DRAMATICK Chameleon (75 min.) ñ dramatick krouûek pro dïti 8ñ14 let. ScÈnky, etudy, hry, z vïreënè divadlo. ter 15.00ñ16.15, 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ HUDEBNÕ Hra na zobcovou flètnu (45 min.) ñ skupinov v uka pro 1ñ3 û ky, od 7 let. 1100ñ1600,ñ KË pololetì, 2000ñ3000,ñ/roËnÌ Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2ñ3 û ky, od 10 let. 1100ñ1600,ñ KË pololetì, 2000ñ3000,ñ/roËnÌ NovÌ z jemci o hru na n stroje se mohou hl sit v ter 6. z Ì 2010 v hodin v DomeËku, Valtick 23. PÿIHL äky DO KROUéKŸ p ijìm me od 1. z Ì v kancel i DomeËku, Valtick 23 v pracovnì dny 8ñ12 14ñ18 hod. BliûöÌ informace v m r di poskytneme na tel.: , ZaË tek pravidelnè Ëinnosti krouûk 12. z Ì

5 Jaký kroužek vybrat pro svoje dítě? Pr zdniny se n m pomalu ch lì ke konci. DÏti se vr tì do ökolnìch lavic a rodiëe zaënou eöit problèm, jakou aktivitu zvolit dïtem po p Ìchodu ze ökoly. Naöe poboëka Luû nek ñ st ediska volnèho Ëasu Louka nabìzì 67 krouûk pro dïti vöech vïkov ch kategoriì, ml deû i dospïlè. Krouûky jsou r znèho zamï enì ñ sportovnì, taneënì, v tvarnè, hudebnì, jazykovè a spousta dalöìch. P ehled vöech krouûk je umìstïn na webov ch str nk ch Pokud si pro dìtï vhodnou aktivitu vyberete, z pis do krouûk na naöì poboëce probïhne 5. a 6. z Ì, v 15ñ18 hod. P ihl sit se m ûete takè elektronicky na webov ch str nk ch, a to od v pravè brnïnskè poledne (11 hod.). NÏkterÈ z naöich krouûk majì vìceletou tradici, pat Ì mezi nï keramika, florbal, cviëenì pro rodi- Ëe s dïtmi, orient lnì tance, street dance Ëi capoeira. V letoönìm roce otevìr me takè novè krouûky, jako nap Ìklad zumba, karate, zum aerobik nebo logopedie hrou. Naöe poboëka organizuje volnoëasovè aktivity nejen pro dïti, ale i pro dospïlè. Velmi popul rnì jsou orient lnì tance, power jûga, pil tes, keramika, v uka AnglickÈho jazyka nebo Ruötina. Kontakt a informace: Lucie H jkov, tel.: , Lucie H jkov, vedoucì poboëky Louka Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( ) LetnÌ minit bor v Jedovnici pro dïti, kterè vyjely vïtöinou poprvè bez rodië, se n m opravdu vyda il. Zn mè postavy ze»ty lìstku mïly pro dïti od öesti do deseti let p ipraven bohat program. Z vody, soutïûe, hry v lese i na louce s BobÌkem, PinÔou, MyöpulÌnem a Fifinkou doprov zelo i kr snè poëasì, v letoönìm lètï pomïrnï vz cnè. Vydali jsme se i na v let do nedalekè jeskynï Balcarka, kde jsme se v parnèm dni ochladili a prohlèdli si pïknou kr pnìkovou v zdobu. DÏti odjìûdïly po pïti dnech dom plni dojm a vï Ìm, ûe se jim na t bo e lìbilo a za rok se odv ûì jiû i na pobyt delöì. I.H.» st p t Tábor pro nejmenší MilÌ vinohradötì spoluobëanè, po letnìm odpoëinku pokraëuji v seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnèm ûidenickèm sokolskèm z vodnìkovi, Ëlenovi reprezentativnìho ËeskoslovenskÈho olympijskèho druûstva v gymnastice, ale i o vlastenci, kter nasadil ûivot v dobï 2. svït. v lky a na n sledky utrpenì zem el....n ËelnÌkem Brna I byl tehdy bratr Zezula, za adil Gajdoöe hned prvnì hodinu do druûstva z - vodnìk Brno I, coû bylo dobr m p Ìslibem do budoucna. Kdyû se p edstavil b. Zezulovi jako cvi- Ëenec 1. druûstva Sokola éidenice, ot zal se ho, zda takè z vodil ve vyööìm oddìle, a po kr tkèm rozhovoru ho zavedl do 2. druûstva. Gajdoö si vzpomìn, jak se mu tehdy zachvïla kolena, neboù si byl vïdom toho, ûe na v kony 1. druûstva, v nïmû tehdy byli 4 Ñmezin rodnìciì (W cha, äuplìk, Karafi t, Sychra), nestaëì. ÑMiloval ûivot, zpìval, v skal, kdyû se vöechno da ilo, zesmutnïl, öedivïl v tv i, kdyû jsme byli,na d enië. V tïchto chvìlìch pot eboval opory, rady a povzbuzenì. Zabou il si jeötï chvìlemi, zavzdoroval, ale pak zvedl hlavu, nïkolikr t se proöel sem s tam a öel,do tohoë. To zas nebyl k udrûenì. SupÏl s m na n adì, pom hal, radil, oëima p en öel druhè p es jejich skalì, mïl v hlavï nejen svè body, ale vöech ostatnìch. Po vìtïzstvì pak jen pokornï vyslechl v sledek. PokornÏ a se zadostiuëinïnìm. A tak, jak miloval boj, miloval i klid a mìr po nïm. Miloval z vod. P iöel do druûstva n ö nejslavnïjöì a nejbojovnïjöì.ì Po p edstavenì z vodnìk m, kterè Gajdoö jiû znal ze z vod mezisletov ch, zaëala teprve nov pr ce. ChtÏl se co nejd Ìve p iblìûit tïm, kte Ì reprezentovali z vodnickou povïst Brna I, a proto se hned zpoë tku co nejvìc nauëit v dobï nejkratöì tolik, aby do druûstva Ñzapadlì. B. L. W cha, kter druûstvo vedl, vycìtil brzy jeho snahu a vïnoval se mu uû po nïkolika cviëebnìch hodin ch s pèëì opravdovèho cviëitele, majìcìho z jem, aby mladèho borce nïco nauëil. Z st val s nìm po cviëenì v tïlocviënï a pom hal mu odstraúovat po Ë stech jeho nedostatky.»asto tehdy a po dlouhou dobu, neû jsem se p iblìûil v konem bratr m Grossovi, Sychrovi, Karafi tovi a äupöìkovi, chodìval Jan ze cviëenì tak unaven, ûe se mu chvïly i prsty na ruk ch. Bylo p irozenè, ûe Brno I musì stavït borce k vyhled vacìmu z vodu»os pro Olympi du v Pa- Ìûi roku A pr vï touto okolnostì bylo Janovi dop no uskuteënit jeho p nì, s nìmû odch zel ze éidenice, a to jeötï v druûstvu zkuöen ch borc, pod vedenìm schopnèho uëitele V chy. Je pravdou, ûe p Ìprava na tento z vod byla pro nïho nejtïûöì, neboù se musel uëit skoro vöechny prvky na vöech n adìch. Za pomoci a st lèho opravov nì zkuöenèho a obïtavèho V chy, se mu da ilo lèpe, neû mohl tuöit. A tak po t ech mïsìcìch tuhè a ne navnè p Ìpravy cviëil uû prvky z povinn ch sestav, ale na vyhled vacì z vod v prosinci 1923 jeötï do Prahy jet nemohl, protoûe neovl dal celè soustavy. P esto vöak jeho v le neochabovala a nepovolil, dokud sestavy neumïl. DÌky vytrvalosti a pravidelnè n vötïvï cviëenì cviëil sestavy jiû v b eznu (PokraËov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho informu) Mgr. Ivana Gajdoöov V ûenì p telè, jako kaûdoroënï i letos se tïöìme na Vaöe fotografie zaslanè do soutïûe éivot nejen na kolech. LetoönÌ roënìk bude jiû öestn ct. ProbÌhat bude za stejn ch podmìnek jako v loúskèm roce. TÈmatem vöech soutïûnìch fotografiì jsou tradiënï ûivotnì okamûiky lidì se zdravotnìm postiûenìm. SvÈ fotografie m ûete zasìlat jiû nynì aû do v elektronickè podobï na adresu Digit lnì forma zaslan ch fotografiì musì splúovat tyto n leûitosti: SnÌmky se p ijìmajì ve form tech JPEG, BMP nebo TIFF. Minim lnì velikost soutïûnì fotografie jsou 2 Mpx. SnÌmky se zasìlajì elektronicky prost ednictvìm u Ëi schovny nebo vyp lenè na CD na adresu Liga vozìëk, Bzeneck 23, Brno. Kaûd z silka musì b t doplnïna seznamem, ve kterèm budou uvedeny n zvy vöech zaslan ch snìmk, jmèno a p ÌjmenÌ soutïûìcìho, jeho platn poötovnì a ov adresa a telefon. Pr ce budou posouzeny odbornou porotou n sledujìcìm zp sobem: V prvnìm kole vybere ze vöech soutïûnìch fotografiì zaslan ch v digit lnì podobï 30 nejlepöìch. Tyto fotografie budou vystaveny letos v Ìjnu na akci Pro V ö smïv. Ve druhèm kole vybere porota ze 30 nejlepöìch fotografiì vìtïznou trojici, jejìû auto i budou ohodnoceni cenami od sponzor soutïûe. Porota bude hodnotit n mït, technickè zpracov nì, originalitu a naplnïnì tèmatu soutïûe. V herci budou o v h e vyrozumïni em nebo telefonicky. Vyhl öenì probïhne na veletrhu Medical Fair. Z roveú bude vyhl öena Cena div ka, o nìû rozhodnou n vötïvnìci veletrhu. VeökerÈ podrobnè informace hledejte na naöich webov ch str nk ch pod tìmto odkazem: Vöechny informace tam uvedenè budou v nejbliûöìch dnech zaktualizovanè. R da zodpovìm vaöe dalöì dotazy a doplnìm pot ebnè informace na tel. Ë. Ligy vozìëk, o.s. ñ , kontaktnì osoba SoÚa Formanov, , TÏöÌm se na spolupr ci. SoÚa Formanov OZNÁMENÍ DÏtsk folklornì soubor ISKERKA (iskerka je valaösky sedmikr ska), p sobìcì v BrnÏ, Kr lovï Poli, p ijìm dïti a ml deû do souboru. P ijìm me z jemce o lidov tanec i naprostè zaë teënìky, bez konkurzu! ZaËÌn me a , potom, vûdy kaûdè pondïlì a ter, dle vïku ökolnìch dïtì a ml deûe, n bor nenì ËasovÏ omezen. N cviky: pondïlky ñ OddÏlenÌ dïtskè: od do hod., dïti od 6 do 12 let; terky ñ OddÏlenÌ ml deûe: od do hod., ml deû od 12/13 do 18 let (lze aû do 26). MÌsto n cvik : Z kladnì ökola, Koöinova ul. 22, Brno-Kr lovo Pole, ökolnì druûina. KontaktnÌ adresa: Vangorov VladimÌra, Merhautova 177, Brno telefony: , 5

6 SIMPLY CLEVER Pºedjede Vaše o ekávání Ilustra ní foto ŠKODA Fabia Magic Easy již od K Ilustra ní foto. Zažijte opravdovou spokojenost na všech svých cestách. S vozy Fabia Magic Easy jsou totiž nyní spolehlivost a kvalita ješt dostupn jší. Za neuv ºiteln nízkou cenu získáte prostorný automobil vybavený autorádiem, centrálním zamykáním a zárukou prodlouženou na 4 roky. Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Fabia Magic Easy: 5,7 l/100 km a 132 g/km Váš autorizovaný prodejce vozë ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO 9001 KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , VymÏnÌm DB (OV) 4+1, Vinohrady. I. podlaûì, anuita 0, plastov okna, udrû., standart za 2+kk + doplatek na Vinohradech. Tel ñ ter, st eda, Ëtvrtek od do hodin. Malíř pokojů Rychlá půjčka od 5000, Kč Tel.: , Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Bazar Zlevněnka Fit club Valerie otvírá od 13. září 2011 oblíbené lekce Vykupujeme a prodáváme věci z domácností, sklo, porcelán, spotřebiče, nářadí výkup pozůstalostí. Táborská 191, Křenová 67 (po pá hod.) Tel.: ZUMBA 18 h úterý PILATES 19 h úterý ZUMBA 18 h čtvrtek POWER JOGA 19 h čtvrtek SPORTCENTRUM Olga vás zve k pravidelnému cvičení v Líšni! Všechny akce v pěkném spol. sále se zrcadly (nad Albertem), Vinohrady Pálavské nám tel.: Kotlanka: září 2011 ZUMBA pro zač. + BODYFORMING na fitballech. ZŠ Holzova 1: říjen 2011 AQUA AEROBIK. Informace: Olga Šebestová, t.: e.: Fotografování miminek, dětí a rodinných portrétů. Mob , e: Brno-Vinohrady. 6

7 POZOR AKCE!!! Sleva až 30 % v měsíci září na veškeré stříbrné šperky ve ZLATNICTVÍ SALUS na Pálavském nám. 14 (u Alberta). Přijďte si vybrat za jedinečné ceny. PROD M GAR é Vinohrady ñ éaroöick, 1. podlaûì, samostatn elektromïr. Tel , KVIC Jazyková škola Pálavské náměstí 1 pro ökolnì rok 2011/12 otvìr odpolednì a veëernì kurzy angliëtiny, angliëtiny obchodnì, nïmëiny a italötiny V uka zaëìn od 12. z Ì ñ 1 t dnï ñ celkem 36 vyuëovacìch dvojhodin. U kurzu s menöìm poëtem ËastnÌk tj. 6-8 v uka 1 x t dnï v dèlce 60 minut. ï Informace: na tel ñ mimo pr zdnin, ñ po celou dobu ñ panì Pisa Ìkov. ï P ihl öky nov ch a st vajìcìch pokraëujìcìch z jemc p ijìm me ve dnech , a od do hodin v uëebnï JazykovÈ ökoly, P lavskè n m. 1, nebo v pr bïhu pr zdnin na adrese do ï V bïr kurzovnèho vöech frekventant ( nov ch i pokraëujìcìch ) bude probìhat v uëebnï JazykovÈ ökoly ve dnech , a od do hodin. KurzovnÈ se hradì hotovï, nebo bankovnìm p evodem p ed zah jenìm v uky. ï P esnè termìny v uky budou frekventant m sdïleny p i hradï kurzovnèho. Typy kurz : zaë teënìci, mìrnï pokroëilì, pokroëilì, znaënï pokroëilì, konverzace. Kurzy budou z Ìzeny podle typ ñ skupiny od 6 do 13 frekventant. CenÌk ï dospïlì ñ celoroënì p edplatnè 2800,ñ KË ï studenti do 19 let ñ celoroënì p edplatnè 2500,ñ KË V cenï nenì zahrnuta uëebnice, kterou si ËastnÌci opat Ì sami. VyuËovacÌ hodina trv 45 minut, dvojhodina 90 minut, nebo 60 minut. KurzovnÈ se platì hotovï p ed zah jenìm kurzu a je nevratnè. ZameökanÈ hodiny vlastnì vinou se nenahrazujì a kurzovnè se nevracì. P ihl öky ke staûenì na ROZVRH ZÿÕZEN CH KURZŸ BUDE VYVÃäEN OD 1. Z ÿõ Kadeřnictví MICHAELA Čejkovic vická 6, Vinohrady Tel , AKCE NA ZÁŘÍ MELÍR + stříhání + foukaná 480 Kč KOSMETIKA Hana Hrabovská, Valtická 15 Tel Přijďte, budu Vás hýčkat... Novinka! Prodlužování řas! řasa na řasu 990 Kč + 1 doplnění do 3 týdnů zdarma KoupÌm byt Ëi RD v BrnÏ i okolì. Tel Prod m chatu v Mari nskèm dolì, OP 60 m 2, p Ìjezd aû k chatï. Tel.: VymÏnÌm OB 3+1 za OB 2+kk, vöe Vinohrady. Tel KoupÌm gar û na Vinohradech. Tel Pron jem gar ûe, p i ul. VÏstonick. Cena 1650 KË/mÏsÌc. Tel VymÏnÌm pïkn 4 pok. OB, 7. patro, za 1+1 nebo 1+2. Tel KlavÌr ñ Ëern, ve v bornèm stavu zn. PETROF prod me. Tel Akv rium 95 l, prod me. Tel Sekret ñ kavkazsk o ech prod me. Rok v roby Tel DouË. z Fyz, Mat, z kl. AJ, 7.ñ9. t. P ipravìm na p. zk. Mat. na Sä. Tel.: KoupÌm byt 5+1, plastov okna. Tel KoupÌm byt 4+1, plastov okna. Tel VymÏnÌm OB 5+1 za 3+1, vöe Vinohrady. Tel NABÍDKA REKLAMNÍCH A INZERTNÍCH SLUŽEB Cena za cm 2 tiskovè plochy... Ëerno-bÌl... KË 20,ñ Cena za cm 2 tiskovè plochy... podtisk textu, text ñ Ëern... KË 25,ñ Z kladny sloupc ñ 9,2 cm nebo 18,8 cm. Celkov rozsah ñ v öka str nky do 26,5 cm. Podklady inzerce upravenè na CD nebo ve form tu: PDF, Word. Cena za celostr nkovou inzerci (18,8 26,5 cm) ËernobÌl... KË 9 970,ñ s öed m podtiskem... KË ,ñ Cena za 1/2 strany (18,8 13,25, / 9,2 26,5 cm) ËernobÌl... KË 4 985,ñ s öed m podtiskem... KË 6 230,ñ Cena za 1/4 strany (9,2 13,25 / 18,8 6,6 cm) ËernobÌl... KË 2 440,ñ s öed m podtiskem... KË 3 050,ñ ÿ dkov inzerce ñ barva Ëern ñ pouze do rozsahu 1 dku ñ cena za jeden dek... KË 60,ñ Informace: tel / , 7

8 Informace o akcích Senior klubu Je sice konec pr zdnin, ale p esto se ve svè informaci vr tìm k tomu, co jim p edch zelo. Z - vïr kvïtna v Senior klubu pat il mj. panì éaludovè z vinohradskè poboëky knihovny J. Mahena, kter n m vïnovala sv j Ëas p i liter rnì proch zce po stop ch Bohumila Hrabala v éidenicìch a potè i p i seznamov nì s dlouhou historiì v voje knih jako jednoho ze z kladnìch zp sob ukl - d nì, uchov v nì a zp ÌstupÚov nì informacì v r mci p edn öky, konanè p i p Ìleûitosti 90. v roëì zaloûenì knihovny J. Mahena v BrnÏ. ManûelÈ PlÌhalovi n m pak umoûnili p ipomenout si kr sn hlas a procìtïn zpïv Judity»e ovskè. ZaË tek Ëervna byl v klubu poznamen n n hl m mrtìm jeho vedoucì Eliöky»tvrteËkovÈ. K rozpt lenì smutn ch vzpomìnek p ispïla Eliöka Vackov sv mi vzpomìnkami na putov nì po Belgii a dva historici ñ PhDr.»ejka uzav el cyklus p edn öek o panovnìcìch Ëesk ch zemì (na kter nav ûe od Ìjna p ipomenutìm prezident novï vzniklèho st tu po roce 1918) a Dr. äubert p ipomnïl okolnosti a pr bïh popravy 27 Ëesk ch p n p i p Ìleûitosti 390. v roëì tèto ud - losti. Blahop nì jubilant m, narozen m v Ëervnu a v Ëervenci, bylo opït p ÌleûitostÌ i pro dïti a vychovatelky z druûiny u Zä MutÏnick pro jejich vystoupenì a k navozenì p ÌjemnÈ n lady p ed vlastnìm pr bïhem tèto tradiënì oslavy ñ a je takè p ÌleûitostÌ pro mne, abych jim za jejich celoroënì vystupov nì p ed seniory, tolik se liöìcì od obsahu a smyslu sloganu Ñp emluvte b buì, up ÌmnÏ podïkoval. TÏöÌme se na jejich dalöì vystoupenì a na to, ËÌm n s p i nich opït p ekvapì i potïöì. Z vïr Ëervna byl v klubu ve znamenì pobytu na ËerstvÈm vzduchu. PoslednÌ ËervnovÈ ter jsme se trèninkovï proöli p es Ak tky a potom jsme posedïli a zasportovali si p i pètanque ñ od ökolnì t Ìdy na v letï jsme se liöili jenom volnïjöì ch zì a vïtöìm poëtem h lek, ale radost z pohybu a ze spoleënè proch zky jsme mïli moûn jeötï vïtöì neû dïti. PoslednÌ den ökolnìho roku jsme pak tèmï symbolicky vyrazili hned po r nu s pln m autobusem v letnìk na JiûnÌ Port l (turistick z kladna u jezdu u»ernè Hory), kde se o naöi pohodu postarali nejen pan Kol Ëek sv mi ku aty, grilovan mi na bukovèm d evï, ale i ZdenÏk Sedl, Jaroslava Studen a Drahoslava JanÌËkov se svou tradiënì scènkou, tentokr t o p vodu rëenì Ñp etrhnu v s jako hadaì. V prostor ch z kladny si n s mj. Ñzkontrolovalì i ËernÏ obleëen a vöemi ochrann mi prost edky vybaven ÑsportovnÌ policistaì, kter nejenûe dovezl sportovnì n ËinÌ na pètanque a badminton, ale dokonce pozdïji i p edcviëoval a seznamoval p ÌtomnÈ s nïkter mi z cvik taj-ëi ñ jeho v zvu k zdravèmu pohybu vyslyöela tèmï polovina z pades tky p Ìtomn ch. Lze Ìci, ûe k oûivenì z - ûitk z p ÌjemnÈho dne p ispïla i kr tk odpolednì p eh Úka, kter n s p imïla k pohybu p i vyhled v nì krytu p ed deötïm i pro n slednè zah tì se p i poklesu teploty a tak jsme si v pr bïhu v letu i aktivnï zahr li, zazpìvali a zatan- Ëili. Fotografie nejen z tèto akce, ale i z jin ch aktivit klubu si m ûete prohlèdnout na webov ch str nk ch P ipomenutìm Ëervnov ch akcì bych r d pozval k aktivnìmu zapojenì se do naöì Ëinnosti i dalöì seniory a z jemce o naöi Ëinnost z Vinohrad i okolì. P ÌleûitostÌ m ûe b t i jiû tradiënì pondïlnì cviëenì taj-ëi, od 5. z Ì dokonce prodlouûenè o p lhodinku dìky pochopenì a vst Ìcnosti vedenì KVICu, coû jeho ËastnÌk m umoûnì vìce a d slednïji prot hnout si tïlo a procviëit jeho jednotlivè partie. A nel k -li v s cviëenì, pak se podìvejte na z ijov program ñ vï Ìm, ûe si v nïm nïjakou akci urëitï vyberete. Ing. LudÏk HodboÔ Senior klub v září V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho V s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìhajì cviëenì taj-ëi pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte ñ»tvrtek»ajov D CH NEK PO PR ZDNIN CH Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER V RO»Õ NAROZENÕ ALBRECHTA Z VALDäTEJNA, Dr. LudÏk äubert ñ»tvrtek NAäI PANOVNÕCI (pokraë. cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER ZAJÕMAVOSTI äv CARSKA (s promìt nìm), E. Vackov ñ STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V SRPNU, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MEZI AMERIKAMI A OCE NY ñ KOSTARIKA (1. Ë st), Ing. M.»apek »TVRTEK BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V Z ÿõ, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka ñ»tvrtek DEN SENIORŸ (bavìme se p i vystoupenìch dom - cìch a host ), Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech 8. srpna Str ûnìk m se poda ilo zadrûet podez elèho muûe, kter kradl elektrickè kabely HlÌdka MP byla v pondïlì veëer vysl na na P - lavskè n mïstì, kde se mïl v prostoru zast vky trolejbusu nach zet podez el muû poökozujìcì za ÌzenÌ d evïnè boudy DopravnÌho podniku. SvÏdek ud losti str ûnìk m sdïlil, ûe si na proch zce vöiml mladèho muûe, kter p est Ìh val kleötïmi kabel v mìstech st echy boudy. D le öestapades tilet svïdek uvedl, ûe z etelnï vidïl, jak z p est ihnutèho kabelu vyölehly jiskry. Kdyû se str ûnìci vydali za podez el m, tak jej vyzvali k prok z nì totoûnosti a d le se jej dotazovali k celè z leûitosti. Kdyû se str ûnìci zeptali, zda si devïtadvacetilet muû nezp sobil nïjakè zranïnì Ëi raz v souvislosti se sv m jedn nìm, tak odvïtil, ûe û dn kabel dajnï nest Ìhal a ani neû dal lèka skè oöet enì. Na mìstï u d evïnè boudy ale hlìdka MP zjistila, ûe je v mìstech u st echy p est ihnut jeden z p ÌvodnÌch kabel, podez el muû mïl u sebe neizolovanè kombinovanè kleötï. Vz pïtì se na mìsto dostavil odpovïdn pracovnìk DopravnÌho podniku, kter up esnil, ûe byl poökozen p est ihnutìm p ÌvodnÌ mïdïn kabel pod st Ìdav m napïtìm 380 V, dìky Ëemuû byl p eruöen elektrick p Ìvod k nedalekèmu v dejnìmu automatu p edprodeje jìzdenek. P Ìpad bude mìt dohru u p estupkovè komise. 6. srpna Host odmìtal zaplatit tratu V sobotu v odpolednìch hodin ch byla vysl na hlìdka str ûnìk do jednè restaurace na P lavskèm n mïstì, kde mïlo podle ozn menì person lu dojìt k podvodnè tratï jednoho z host. Obsluha restaurace ozn mila str ûnìk m, ûe muû odmìtal zaplatit svoji tratu, kdyû zkonzumoval objednanè alkoholickè n poje. PÏtapades tilet z kaznìk restaurace se hlìdce MP doznal, ûe do podniku skuteënï p iöel s vïdomìm, ûe nebude moci tratu uhradit. Jeho sp chan p estupek skonëil u pracovnìk p estupkovè komise. 24. Ëervence Str ûnìci zabr nili incidentu mezi sousedy V nedïli po osmè hodinï veëernì se na brnïnskè str ûnìky telefonicky obr tila osmapades tilet ûena z n jemnìho domu na sìdliöti Vinohrady. Roz- Ëilen ûena str ûnìk m uvedla, ûe ji dajnï schv lnï polil vodou muû bydlìcì ve vedlejöìm domï. Str ûnìci proto kontaktovali öestapades tiletèho obyvatele oznaëenèho bytu, aby mohli celou vïc d le projednat. Cel ud lost vöak mïla prozaiëtïjöì vysvïtlenì ñ nejednalo se o schv lnost mezi sousedy, jak to z poë tku vypadalo, ale ûenu omylem polil mal vnuk obyvatele bytu, kter si na balkonï hr l s vodou. Muû se za jedn nì svèho vnuka omluvil a p Ìpad tak byl na mìstï smìrnï vy eöen. 9. Ëervence HlÌdka MP poskytla asistenci z chran m V sobotu v odpolednìch hodin ch byla hlìdka MP vysl na do éaroöickè ulice, kde se mïla nach - zet os dka sanity z chranky s nezvladateln m agresivnìm pacientem. Str ûnìci po p Ìjezdu na mìsto zjistili, ûe mïli z chran i potìûe se zranïn m öedes tilet m muûem. Toho se nakonec poda ilo oöet it, nakonec museli str ûnìci jeötï provèst asistenci z chrance p i p evozu pacienta do nemocnice. 1. Ëervence Str ûnìci pomohli dezorientovanè seniorce Dezorientovan seniorka v p tek odpoledne na P lavskèm n mïstì zaujala prodavaëku st nku natolik, ûe radïji str ûnìk m ihned celou situaci ozn mila. Zmaten t iaosmdes tilet ûena, kterou str ûnìci na n mïstì naöli, si hlìdce postïûovala, ûe se nemohla zorientovat p i cestï dom. Vzhledem k tomu, ûe seniorka nakonec uvedla mìsto svèho bydliötï, p edali str ûnìci ûenu do pèëi jejì oöet ovatelky. 25. Ëervna Str ûnìci odstranili odhozenè st ÌkaËky a jehly OdhozenÈ pouûitè injekënì st ÌkaËky a jehly odstraúovali v odpolednìch hodin ch brnïnötì str ûnìci. Ti nebezpeën n lez zaznamenali p i svè poch zkovè Ëinnosti v MikulovskÈ ulici, a proto ihned 4 kusy pohozen ch aplikaënìch pom cek z chodnìku odstranili a odvezli k dalöì odbornè likvidaci. Mgr. Denisa KapitanËikov, tiskov mluvëì MP Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 16. z Ì Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Rozpis kurzů KOTLANKA 2014-2015 první čtvrtletí

Rozpis kurzů KOTLANKA 2014-2015 první čtvrtletí Rozpis kurzů KOTLANKA 2014-2015 první čtvrtletí 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:45 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:10 15:30 16:00 16:10 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více