POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na"

Transkript

1 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH VINOHRAD 28. z Ì 2011 od 10 hod. vystoupenì pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce ve SpoleËenskÈm s le (P lavskè n m. 15, nad Albertem) Den Vinohrad DECHOV HUDBA BLU»I CI HUDEBNÕ äkola YAMAHA CAPOIERA 14.00ñ17.00 hodin VolnÈ prostranstvì p ed SpoleËensk m S lem u poöty, P lavskè n mïstì 15. Vstup voln. Z leva starosta PhDr. Ji Ì»ejka, editel KVIC Ing. Libor ätursa a p edseda KulturnÌ komise Bc. Michal Krejsa u mapy»eskoslovenskè republiky sestavenè s dobov ch pohlednic. Mapa p edstavovala jeden z atraktivnìch expon t v stavy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì ponïkud chladnïjöì pr zdniny jsou u konce a naöe obec se zaëìn opït plnit vracejìcì se ökolnì ml deûì i dospïl mi obyvateli, kte Ì p ijìûdïjì dom do Vinohrad z dovolen ch proûit ch doma i v zahraniëì. P ijìûdïjì a jsou konfrontov ni s realitou v stavby novè silniënì komunikace v jiûnì Ë sti P lavskèho n mïstì. Pr ce spojenè s rekonstrukcì (Ëi spìöe v stavbou novè) vozovky byly a jeötï chvìli budou pro n s nep ÌjemnÈ. Od p elomu srpna a z Ì vöak bude novï zbudovan vozovka zprovoznïna pro hromadnou mïstskou dopravu a poslèze pro vöechen ostatnì provoz. V pr bïhu z Ì budou prov dïny dokonëovacì pr ce na p ilehl ch chodnìcìch a dalöì drobnïjöì pravy. Od poë tku Ìjna by se vöe mïlo usadit, uklidnit a vr tit do p vodnìho stavu ñ tedy k dopravnìmu provozu, p edch zejìcìmu rekonstrukci. MnÏ pak p ipad podïkovat V m vöem, kte Ì jste trpïlivï sn öeli potìûe spojenè se stavbou uprost ed naöì obce. SloûitÏjöÌ ( Ìk m to eufemicky) byla pro V s cesta k lèka m, na ad naöì mïstskè Ë sti a v bec byl ztìûen pïöì pohyb z jihu na sever a naopak. ZejmÈna naöi senio i, kte Ì po mèm soudu byli nejvìce dotëeni komplikovan m terènem a obch zkami, dok zali hrdï vzdorovat tïmto p echodnï zmïnïn m a nep Ìjemn m okolnostem. V m vöem a senior m p edevöìm, jeötï jednou dïkuji a omlouv m se za nepochybnè komplikace. Ona znaën mìra trpïlivosti se n m vöem vyplatì. Nov jiûnì Ë st P lavskèho n mïstì bude jistï vzhlednïjöì svè p vodnì podoby. P edevöìm vöak sama vozovka na jiûnì stranï vinohradskèho centr lnìho n mïstì bude koneënï uzp sobena automobilovèmu provozu, kter po nì probìhal a bude probìhat. Jsem p esvïdëen, ûe jiû nebudeme trpn mi svïdky neust l ch oprav dïr a dalöìch deformacì tèto neduûivè a churavè silnice, kterè musely b t pro svou technickou nedostateënost prov dïny ñ bez p eh nïnì nïkdy tèmï kaûd ch Ëtrn ct dn. V obdobì po zimnìch mïsìcìch pak snad jeötï ËastÏji. V sledkem rekonstrukënìch pracì letoönìho lèta n m je technologicky a provoznï regulèrnì vozovka s odpovìdajìcì nosnostì a odolnostì. JeötÏ jedna vïc se n m v souvislosti s opravou jiûnì komunikaënì vïtve na P lavskèho n mïstì poda ila. Po Ëast ch jedn nìch, kter jsem vedl s p Ìsluön mi mìsty jiû od roku 2008, bude v prostoru mezi OC1 a OC2 vybudov n bezbarièrov p echod pro naöe vozìëk e, kter vöak dob e poslouûì tèû mamink m s koë rky a takè staröìm lidem. NÏkdy na p elomu Ëervence a srpna jsme schvalovali navrhovan projekt p echodu. Jeho vypracov nì nenì zdaleka tak jednoduchè, jak by se na prvnì pohled zd lo. Pod dneönìmi schody, kterè budou projektem bezbarièrovï p ekon ny, se nach zì mìstnost s d leûit m za ÌzenÌm pro objekt OC1. Zbudov nì p echodu proto musì zohlednit onu skuteënost a eöenì p izp sobit tïmto komplikujìcìm okolnostem. Jsem r d, ûe n vrh, ke kterèmu jsem se vyjad oval, pod v zda ilè a prospïönè eöenì. Douf m, ûe zbudov nìm bezbarièrovèho p echodu mezi OC1 a OC2 naöi obec, hl sìcì se k princip m a z sad m bezbarièrovosti (k bezbarièrov m komunikacìm) posuneme zase ponïkud d l a dobr m smïrem v tom mo i lidsk ch pot eb. (PokraËov nì na stranï 3) SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). IV. Podzimní výstava hub Houby a houba enì jiû d vno pat Ì k tïm nejkr snïjöìm a nejrozöì enïjöìm konìëk m u n s v»eskè republice. Houba i se dïlì do dvou z - kladnìch skupin na ty, co houby r di hledajì, sbìrajì, ale nejedì je, a na ty, co houby r di hledajì, sbìrajì a jedì je. SpoleËnÈ Ëlen m obou skupin vöak je, ûe na svè n lezy, lovky jsou pat iënï hrdi a r di se s nimi na ve ejnosti ukazujì. Nejen pochlubit se, ale i pouëit ostatnì, chtïjì brnïnötì mykologovè na IV. PodzimnÌ v stavï hub. Proto takè jiû po ËtvrtÈ se milovnìci hub a houba enì setkajì na ÌjnovÈ v stavï v brnïnsk ch Vinohradech. Mykologick klub Brno a KVIC Vinohrady ve spolupr ci s öirokou mykologickou ve ejnostì z Moravy a»ech, organizujì tuto p ehlìdku pr vï rostoucìch hub pravidelnï kaûd rok. V r mci v stavy jsou p ipravov na setk nì a povìd nì s odbornìky, zamï en na houba skou tematiku. Organiz to i v stavy si vytyëili cìl ñ öì it osvïtu nejen mezi praktick mi houba i, ale takè mezi ml deûì. Proto je pondïlì rezervov no pro n vötïvnìky ze z kladnìch a st ednìch ökol. V stava se p edstavì ve SpoleËenskÈm s le (nad Albertem), P lavskè n m., m. Ë. Brno-Vinohrady od 1. do 3. Ìjna 2011 (trolejbus Ë. 25, 26, 27 zast vka Bzeneck ). Po adatelè srdeënï zvou a jiû dop edu dïkujì p tel m a p Ìznivc m za podporu, dod nì hub vë. zajìmav ch v stavnìch expon t i za ostatnì cennou spolupr ci, kterè se jim bïhem kon nì tèto v stavy kaûdoroënï neziötnï dost v. Mykologick klub Brno Knihovna Ji Ìho Mahena, poboëka Velkopavlovick 25 V s srdeënï zve na cestopisnou p edn öku Marie KlementovÈ ZÁPADNÍ PAPUA Ëtvrtek 17. b ezna v hod. vstup voln

2 Z mimořádných schůzí Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 13. června, 29. července a 8. srpna 2011 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ smlouvu o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na stavebnì pravy; ñ pron jem tïlocviëen na ökolnì rok 2011/2012; ñ pron jem mìstnosti 1L11 v Zä MutÏnick ; ñ p evod Ë stky z RF Mä Pruö neck 8 do IF za Ëelem dovybavenì ökolnì zahrady; ñ p idïlenì 1 bodu ûadateli o byt za narozenì dìtïte; ñ p idïlenì 2 bod ûadateli o byt za skuteënost, ûe p ÌsluönÌk dom cnosti ûadatelky o byt je v plnèm invalidnìm d chodu; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti ve 24 p Ìpadech; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli 2 smïnitelè v 5 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve 4 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu ve 3 p Ìpadech; ñ podn jem bytu na dobu 1 roku; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2011; ñ pron jem nebytov ch prostor ve 2 p Ìpadech; ñ z mïr odprodeje neupot ebiteln ch spot ebië a vybavenì kuchynï stravovacìho pavilonu v objektu Bzeneck 23; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 22 a 23; ñ zpïtvzetì v povïdi n jmu bytu ve 3 p Ìpadech; ñ provedenì I. etapy dosadby st lezelen ch d evin; Informace pro občany sběrové dny ve II. pololetí 2011 Vzhledem k n r stu Ëern ch skl dek vedle kontejnerov ch st nì a za bytov mi domy û d - me obëany, aby pro objemn komun lnì odpad vyuûìvali sbïrovè dny nebo odpad odv ûeli na sbïrnè st edisko odpadu. UpozorÚujeme, ûe v druhèm pololetì doölo k dalöìmu v raznèmu omezenì sbïrov ch dn a jejich provoznì doby. VelkokapacitnÌ kontejnery budou jako obvykle p istaveny v lokalitï P lavskè n mïstì (toëna MHD), kde obëanè majì moûnost v r mci sbïrov ch dn umìstit objemn odpad z dom cnosti, provoznì doba je zkr cena od 8.00 do hod. TERMÕNY SBÃROV CH DNŸ 3. 9., , vûdy 8ñ12 hod. Znovu upozorúujeme, ûe sbïrovè dny konanè v M» Brno-Vinohrady jsou urëeny pouze pro sbïr objemnèho odpadu katalog. ËÌslo (nap. objemovï upraven n bytek, matrace, pe iny, koberce, dïtskè autosedaëky, plastov n bytek atd.), a to v hradnï od obëan -fyzick ch osob nepodnikajìcìch! BÏhem sbïrov ch dn je nutnè se Ìdit pokyny obsluhy kontejner ( idië vozidel). Nelze zajiöùovat likvidaci jin ch odpad Ëi klid odpad uloûen ch mimo kontejnery. Do kontejner na sbïrov ch dnech tedy NELZE ODEBÕRAT nap.: elektroza ÌzenÌ Ëi elektroodpady (nap. televize, monitory, PC, lednice, praëky, r dia, spor ky, va- iëe, myëky, atd.), z ivky Ëi sporky, stavebnì opady (nap. ÑstavebnÌ suùì, s drokarton, dve e, okna, izolaënì materi ly, st eönì krytinu, bytov j dra, sanit rnì za ÌzenÌ, IPA atd.), nebezpeënè odpady (nap. obaly od barev, barvy, tiska skè barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpouötïdla, fotochemik lie, pesticidy, motorovè a jinè oleje, baterie, akumul tory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostatnì autosouë stky, sklo atd. sek ép M» Brno-Vinohrady ñ pron jem bytu; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu ve 2 p Ìpadech; ñ schv lenì spl tkovèho kalend e na hradu nedoplatku za vy Ëtov nì sluûeb; ñ Smlouvu o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje v r mci dotaënìho programu ÑPodpora vina stvì a vinohradnictvì v JMK pro rok 2011ì; ñ dlouhodob pron jem pro ökolnì rok 2011/2012, kter se t k kulturnï v chovnè Ëinnosti na st ediscìch; ñ pro ökolnì rok 2011/2012 slouëenì dvou 9. roënìk Zä MutÏnick 23 do jednè t Ìdy s poëtem û k 34; ñ v jimku z poëtu dïtì ve t Ìd ch mate skè ökoly Pruö neck 8 pro ökolnì rok 2011/2012, a to na 27 dïtì v kaûdè t ÌdÏ tèto Mä; ñ organizaci Liga vozìëk povolenì hrady nedoplatku vy Ëtov nì sluûeb; ñ uskuteënïnì zahraniënì sluûebnì cesty PhDr. Ji Ìho»ejky na Slovensko; ñ na z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise, p idïlenì zak zky a smlouvu o dìlo na realizaci akce: Ñ prava a rekonstrukce ve ejnèho prostranstvì p ed polyfunkënìm objektem obëanskè vybavenosti Velkopavlovick 25 ñ Ë st 2 ñ venkovnì komunikaceì a ÑDod vka a mont û mïstskèho mobili eì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady ruöì: Šance pro rodiče aneb Skauti hledají nové členy P er st V m vaöe dìtï p es hlavu? NevÌte, jak ho zabavit? Dejte ho do skautu! NabÌzÌme V m smysluplnè vyuûitì volnèho Ëasu Vaöeho dìtïte, novè kamar dy a z ûitky, to vöe pod vedenìm zkuöen ch vedoucìch. P ipravujeme pro vaöe dïti hernì odpoledne, bude se konat od v hornì Ë sti Ak tek. Vöechny dïti jsou srdeënï zv ny. VÌce se dozvìte na na ËÌsle (Ond ej»ern ñ Malej) nebo mailu P.S.: bereme i dïti, kterè nezlobì a nek iëì. Pozvánka na ukázkové odpoledne s tenisem Tenisov ökola Tallent p ipravila pro vöechny holky a kluky bez rozdìlu vïku uk zkovè tenisovè odpoledne na kurtech Teniska Baru. P ijôte se sezn mit se z klady tenisu. Uk ûeme V m, jak probìh trèninkov hodina, a r di zodpovìme Vaöe dotazy ohlednï tenisu. V r mci doprovodnè soutïûe dïti zìskajì vïcnè ceny a diplomy. TÏöÌme se na V s v pondïlì 12. z Ì v hodin. Informace zìsk te na nebo se n s obraùte p Ìmo na tel: Zoo Brno Setkání se zvířaty ze všech koutů světa OtevÌracÌ doba ñ z Ì: 9.00ñ18.00 hod. Zoologick zahrada mïsta Brna, p ÌspÏvkov organizace. U ZoologickÈ zahrady 46, Brno Telefon: Web: ñ v bïrovè ÌzenÌ na realizaci akce ÑV mïna v plnì okennìch otvor v budov ch Mä Velkopavlovick 15 a Mä Bzeneck 7ì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ zavedenì restauraënì zahr dky p ed objektem pivnice; ñ zavedenì restauraënì zahr dky p ed objektem restaurace. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s prominutìm smluvnì pokuty za opoûdïnou platbu za pron jem tïlocviëen ve v öi 50 %; ñ se z mïrem vybudovat v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady parkovacì d m s automatick m parkovacìm systèmem na obecnìm pozemku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ ukonëenì pracovnìho pomïru s vedoucì odboru finanënìho a v stavby. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ pro ve ejnou zak zku Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom m. Ë. Brno-Vinohradyì nejvhodnïjöì nabìdku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ vedoucìm odboru finanënìho a v stavby; ñ vedoucìm odboru bytovèho a vöeobecnèho. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady povï uje: ñ vedoucìho odboru finanënìho a v stavby podpisov m pr vem pro uzavìr nì dohod o kauci s jednotliv mi firmami. Hudebka pro nemluvňata a batolata HudebnÌ ökola YAMAHA V s srdeënï zve v p - tek 2. z Ì do ÑDomeËkuì na ValtickÈ 23 na uk zkovè lekce ojedinïlè Ñp Ìpravkyì pro nemluvúata od Ëty do 17 mïsìc ÑRob tkaì v 9 hod. a pro batolata od 18 mïsìc do Ëty let ÑPrvnÌ kr Ëky k hudbïì v 10 hod. Informace na nebo na tel , udïl muzikanty z celè rodiny! SrdeËnÏ V s zveme. 7. z Ì Zä HornÌkova v LÌöni Uk zky z p Ìpravky pro p edökol ky a z pis do obor : Kytara, Zobc. flètny, Keyboard, PopzpÏv, El. kyt., BicÌ. Kontakty a Ëas kon nì: Senioři do Boskovic To nenì v zva k vysìdlenì, ale naopak upout vka a pozv nka pro vöechny z jemce o z jezd Senior klubu dne 14. z Ì do Boskovic k n vötïvï Arboreta ämelcovna a zahradnictvì Lebiö, kde by mïla jeötï dobìhat v stava balkûnov ch kvïtin. Odjezd v 9.30 z parkoviötï na P lavskèm n m., p edpokl dan n vrat (podle poëasì a z jmu) do P ÌpadnÌ z jemci se mohou p ihl sit na sch zk ch Senior klubu od 1.9. (aû do naplnïnì kapacity autobusu). Ing. LudÏk HodboÔ 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè (DokonËenÌ ze strany 1) V ûenì VinohraÔanÈ, dostal jsem v ned vnè dobï vskutku podivnou ot zku. Byla myölena pov tce v ûnï a mne, p izn m se, zaskoëila. PanÌ, kter se mne telefonicky t zala, se mïla na brnïnskèm magistr tu dozvïdït, ûe se bude ruöit vinohradsk trolejbusov linka Ë. 27. Byù jsem obsahu sdïlenì nevï il, zjiöùoval jsem si situaci na odboru dopravy mïsta Brna, u p ÌsluönÈho pana n mïstka prim tora i u povï enèho pracovnìka DopravnÌho podniku mïsta Brna. Jak jsem p edpokl dal, vöichni mne ubezpeëili, ûe se jedn o nïjak nesmysl. Tak tedy: kdybyste n hodou zaslechly povìd nì o ruöenì linky Ë. 27, pusùte je, prosìm, drazì Vinohra- ÔanÈ, z hlavy. Po Vaöi lepöì informovanost V m chci naopak povïdït, ûe s DopravnÌm podnikem a s odborem dopravy brnïnskèho magistr tu jsem jiû na ja e letoönìho roku dojednal posìlenì trolejbusovè linky Ë. 26 a p edevöìm jejì zajìûdïnì (z vleky) na Starou osadu, aby jih Vinohrad mïl tèû p ÌmÈ spojenì s tìmto d leûit m dopravnìm uzlem. Toû alespoú tolik k ve ejnè dopravï. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. Velmi Ëasto a jiû delöì dobu mi pokl d te ot zku, proë obec neodstranì volebnì billboard, umìstïn na vnïjöì stranï OC1 na P lavskèm n mïstì, kdyû je tèmï rok po obecnìch volb ch. Dovolte mi tedy alespoú kr tkè vysvïtlenì. PevnÏ vï Ìm, ûe se nejedn o permanentnì (tedy trvalou) volebnì kampaú, kter by byla p i jistèm pokulh vajìcìm p irovn nì obdobou onè slavnè teze zn mèho ruskèho revolucion e Lva DavidoviËe TrockÈho o permanentnì (tedy trvalè) re- voluci. Vinohradsk p Ìpad bude zcela urëitï prostöì. Plocha billboardu, na nìû je volebnì plak t vztahujìcì se k loúsk m obecnìm volb m umìstïn, je totiû v soukromèm drûenì. Obec tak nem p Ìm vliv na vëasnè odstranïnì poz statk volebnì kampanï. J vöak velmi vï Ìm, ûe kdyû ne vlastnìk billboardu, tak ûe zobrazen politick subjekt, byù po roce, iniciuje ukonëenì onè expozice volebnìho m menì. P sobì skuteënï ponïkud anachronnï a nïkterè z V s, jak jsem zjistil, znejiöùuje, zda jiû na obzoru nejsou novè volby. Nejsou. Aû v p ÌötÌm roce i na Vinohradech probïhne volba do zastupitelstva JihomoravskÈho kraje. Ani permanentnì revoluce, ani permanentnì volby se mi nelìbì. SoudÏ z Vaöich vyj d enì, se nelìbì ani V m. Proto spoleënï vï me, ûe poslednì reziduum loúsk ch komun lnìch voleb na P lavskèm n mïstì odejde za ostatnìmi plak ty, let ky, billboardy...loúskèho obecnìho volebnìho kl nì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji V m öùastnè a spïönè popr zdninovè vykroëenì do Vaöich zamïstn nì, ökol Ëi stav. Vöem V m nechù se da Ì a podzim i zimu letoönìho roku V m p eji proûìt nekonfliktnï a naopak p ÌjemnÏ. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Brno ñ ZaË tek ökolnìho roku si m ûou BrÚanÈ dìky Lize vozìëk uûìt s hudbou, setk nìm i se z - bavou. V p tek 2. z Ì 2011 vypukne uû druh roënìk spïönèho VinohradskÈho vozìkohranì. Na svè si p ijdou dïti, mladì i staröì, p Ìznivci Ligy i ti, kte Ì invalidnì vozìk jeötï zblìzka nevidïli. Ten, kdo zavìt do are lu Zä na BzeneckÈ ulici 23, kde sìdlì i Liga vozìëk, si vychutn r znorod program. Od 15 hodin budou st edem pozornosti dïti. Pro nï pozveme kouzelnìka, p ipravìme soutïûe o ceny a d rky i zajìmavou tombolu. Celou dobu se budou moct vy dit na sk kacìm hradï nebo si m ûou zkusit naöi cestu plnou kol s odmïnou na jejìm konci. DÏtsk program bude organizov n ve spolupr ci se SV» Luû nky ñ poboëka Louka a zakonëì ho bohat tombola s p ispïnìm naöich mil ch sponzor. MilÈ maminky, opït n m zaëaly chladnïjöì dny, p ijôte se podìvat kaûdou st edu dopoledne s dïtmi do DomeËku. Sch zì se tu skoro vûdy Klub maminek. Nejsme û dn uzav en skupina, maminky st - le p ich zejì s miminky nebo mal mi dïtmi a po p r letech odch zejì do pr ce, aû dïti odrostou a jdou do ökolek. VÏtöinou se setk me u v tvarnè Ëinnosti, nap Ìklad tvo Ìme z Fimo hmoty, smaltujeme, pleteme»asto p ich zejì lidè za lèka em, aû kdyû je nïco bolì nebo tr pì. I urologick ambulance je mìstem, kam lidè se lidè dostavujì se sv mi potìûemi. P ich zejì pro opakovanè z nïty moëov ch cest, pro potìûe s ledvinami, ûeny pro inkontinenci moëi, muûi pro potìûe s Ñprostatouì nebo s onemocnïnìm zevnìho genit lu. M lokdo ale vì, ûe vìce neû 1400 muû v naöì zemi kaûd rok zem e na n sledky rakoviny prostaty, ûe n dory varlat majì nejëastïjöì v skyt u muû mezi 20ñ40 lety, ûe»esk republika zaujìm prvnì mìsto ve v skytu n dorov ch onemocnïn ledvin u muû i ûen. P itom u vöech tïchto onemocnïnì je pro Ëinnou lèëbu rozhodujìcì zejmèna vëasnè stanovenì diagnûzy, nejëastïji v obdobì kdy jeötï Ñnic nebolìì. Liga vozíčkářů Klub maminek vás zve Urologická ambulance VeËer bude urëen vöem, kte Ì majì r di dobrou hudbu, setk nì u piva, u grilovan ch klob s a v bec letnì pohodu. Na pûdiu vystoupì od hned Ëty i kapely ñ Origin lnì duo HUSO, skupina Pocity, akordeonistka Kl ra ämahelov a progresivnì rockov skupina Lady Dragon Fly. SouË stì programu bude jarmark s v robky z chr nïn ch dìlen, v nabìdce bude bohatè obëerstvenì a z roveú se lidè dozvì vöe, co je zajìm o ûivotï vozìëk i o naöì organizaci. Akce skonëì ve 22 hodin. Z ötitu nad Vinohradsk m vozìkohranìm p evezme starosta mïstskè Ë sti Vinohrady pan Ji Ì»ejka. DalöÌ informace najdete na nebo v m je poskytne koordin torka akce: SoÚa Formanov, vedoucì programu Prezentace a osvïta z pedigu, navlèk me a v ûeme kor lky, malujeme na sklo, zdobìme triëka nebo hedv bì... Ale takè cviëìme, nebo organizujeme p edn öky. A to vöe za symbolickè jednor zovè vstupnè! Program najdete vûdy na n stïnk ch DomeËku. Nic nenì povinnè, m ûe si t eba jen p ijìt pohr t s dïtmi do tïlocviëny nebo popovìdat. DÏti tu majì k dispozici plno hraëek ñ houpaëky, stany, kluzaëku, knìûky, balûny, kreslìcì tabuli. Irena Kr tk V souëasnè dobï k n vötïvï urologickè ambulance nenì zapot ebì û dnèho doporuëenì, a tak je na zodpovïdnosti kaûdèho obëana, zda navötìvì urologickou ambulanci vëas. V oblasti Brno-Vinohrady byla v r mci zlepöenì dostupnosti urologickèho vyöet enì novï z Ìzena poboëka ÑUROMEDA ñ urologick ambulanceì v budovï radnice na ulici Velkopavlovick 25. Nach zì se v p ÌzemÌ pod lèk rnou u rampy pro pïöì. OrdinaËnÌ hodiny jsou v pondïlì 12ñ16, ter 8ñ15, st eda 8ñ16, Ëtvrtek 8ñ15, odbïry v uvedenè dny mezi 7ñ8 hodinou. BliûöÌ informace m ûete zìskat na K vyöet enì je nejlèpe se objednat na telef. ËÌsle v dobï ordinaënìch hodin. DÏtsk taneënì krouûek VINOHRAĎÁNEK p ijìm v novèm ökolnìm roce 2011/2012 do sv ch ad novè kamar dy a kamar dky, kte Ì r di tancujì (lidovè tance, modernì, country, line dance). Zkouöky a n cviky jednotliv ch sekcì BROU»CI dïti od 4 do 6 let Ëtvrtek od do hod. LENTILKY dïti od 6 do 7 let ter od do hod. CAROLKA dïti od 8 do 12 let ter od do hod. Ëtvrtek od do hod. CAROLA od 12 do 18 rok pokroëilejöì, ter a Ëtvrtek od do hod. Zah jenì v ter od hod. ñ roz azenì do sekcì. KONTAKT A INFORMACE Zuzana Kovandov ñ vedoucì krouûku tf. Ë , Sběratelská výstava se vydařila Ve dnech ñ nabìzel vinohradsk SpoleËensk s l moûnost shlèdnout vystavenè expon ty ÑSbÏratelskÈ v stavyì. Vernis û, kter celou v stavu zah jila, probïhla v odpolednìch hodin ch v p tek 24. Ëervna. V 16 hodin ji zah jil starosta PhDr. Ji Ì»ejka, kter mïl nad v stavou z ötitu, a kter rovnïû podïkoval autor m tèto zajìmavè v stavy: p edsedovi KulturnÌ komise Bc. Michalu Krejsovi a editeli KVIC Ing. Liboru ätursovi. NeopomnÏl takè na dalöì autory, kte Ì se na p ÌpravÏ v stavy podìleli, tedy na Ji- Ìho Motlocha a Gabrielu Krejsovou. Vernis ûe se z Ëastnil takè zajìmav host ñ ûidenick mìstostarosta Bc. Karel Bern öek. N vötïvnìci mohli obdivovat vystavenè mince, bankovky, odznaky, miner ly, r znè etikety z pivnìch lahvì Ëi krabiëek od z palek, poötovnì a kolkovè zn mky, ale takè nïkolik typ fotoapar t z obdobì 50.ñ80. let. Asi nejvïtöì z jem p ÌchozÌch strh vala mapa»eskoslovenska vytvo en z pohlednic, jejichû zobrazenè mïsto Ëi oblast odpovìdaly umìstïnì pohlednice na mapï. K prohlèdnutì zde bylo p ipraveno nïkolik knih a publikacì, kterè o sbïratelsk ch Ëinnostech pojedn valy. SouË stì v stavy byl i tzv. dïtsk koutek, kde si dïti mohly odlepit zn mku z dopisnìho papìru a potè si ji odnèst dom. Zb v snad pro po dek jeötï dodat, ûe i SbÏratelsk v stava byla uspo d na k 30. v roëì brnïnsk ch Vinohrad. M. Sold n N vötïvnìci SbÏratelskÈ v stavy 3

4 DŮM DĚTÍ BRNO-VINOHRADY, VALTICKÁ 23 nabízí ve školním roce 2011/2012 POHYBOV CviËenÌ s kojenci (60 min.) ñ pro dïti od 6 mïsìc a jejich rodiëe. Spousta b sniëek, pìsniëek, cviëenì na balonech, s n ËinÌm a dalöì. CviËenÌ posiluje svaly, rozvìjì motoriku, dïti se adaptujì na kolektiv.»tvrtek 11ñ12 hod., 40,ñ/hodina CviËenÌ s batolaty 1ñ2 roky (60 min.) ñ pro dïti od 12 mïsìc a jejich rodiëe. B sniëky, pìsniëky, cviëenì na balonech, s n ËinÌm.»tvrtek 9ñ10 hod., 40,ñ/hodina CviËenÌ s batolaty 2ñ3 roky (60 min.) ñ cviëenì s Ìkadly, pìsniëkami, s n ËinÌm a na n adì.»tvrtek 10ñ11 hod., 40,ñ/hodina CviËenÌ rodië s dïtmi (60 min.) ñ pro dïti od 1,5 roku a jejich rodiëe. CviËenÌ s Ìkadly, pìsniëkami, drobn m n ËinÌm i na n adì. PrvnÌ setk v nì s Ìzen m pohybem, podnïty pro celkov rozvoj ñ pohybovè dovednosti, spojenì pìsniëky, Ìkadel a pohybu, p ekon v nì strachu, zvyk nì na kolektiv. ter 9ñ10, 10ñ11, 40,ñ/hodina VeselÈ cviëenì (60 min.) ñ urëeno dïtem od 3 do 6 let. PohybovÈ hry, cviëenì s hudbou i na n adì. Pod vedenìm zkuöenè lektorky se vaöe dìtï nauëì z kladnìm pohybov m dovednostem. ter 16.30ñ17.30, 40,ñ/hodina Sedmikr ska (45 min.) ñ taneënì krouûek pro dïti 3ñ4 letè. S Ìkadly a pìsniëkami se vaöe dìtï nauëì jednoduchè taneëky, pohybovè hry. PondÏlÌ 16.00ñ16.45, 560,ñ/pololetÌ, 1000,ñ/roËnÌ, 40,ñKË/hodina TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ pro dïti 5ñ7 let. HlavnÌ n plnì je rytmick a pohybov pr prava, d raz na spr vnè drûenì tïla a pïknou ch zi. Pr ce s hudbou, z kladnì taneënì kroky, cviëenì na gymnastickèm koberci, vystoupenì. tvrtek 16ñ17 hod., 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ Danza ñ diskotance (2 90 min.) ñ krouûek modernìho tance pro dïti od 12 let. ModernÌ choreografie, vystoupenì, soutïûe. ter 17.40ñ19.10 DomeËek a Ëtvrtek 17.00ñ18.30 S l nad Albertem, 1200,ñ/pololetÌ, 2100,ñ/roËnÌ N bor nov ch z jemc v ter 13. z Ì v v DomeËku, Valtick 23. Danza ñ z klady modernìho tance ( min.) ñ krouûek pro dïti od 7 do 11 let se z jmem o modernì tanec. VystoupenÌ, soutïûe. PondÏlÌ 17.50ñ19.20, Ëtvrtek 17.10ñ18.25, 1100,ñ/ pololetì, 1900,ñ/roËnÌ N bor nov ch z jemc v pondïlì 12.z Ì v v DomeËku, Valtick 23. CviËenÌ na balonech ñ dïti (45 min.) ñ pro dïti od 7 let. ZamÏ eno na n pravu öpatnèho drûenì tïla, posìlenì sval celèho tïla z bavnou formou, hry. PondÏlÌ, Ëtvrtek 15ñ15.45, 7ñ10 let, st eda 17.20ñ od 11 let, 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ Aerobic dïti (60 min.) ñ cviëenì pro dïti od 7 let, jednoduchè sestavy, posilov nì. PondÏlÌ 16.45ñ17.45, 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ BojovÈ sporty a sebeobrana (60 min.) ñ pro dïti od 6 do 14 let. Z klady karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her se dïti uëì z kladnì dery, kopy, hody, strhy a p kovè techniky. St eda 15.15ñ16.15, 16.15ñ17.15, 850,ñ/pololetÌ, 1500,ñ/roËnÌ CviËenÌ na balonech pro dospïlè (60 min.) ñ posilovacì, protahovacì a uvolúovacì cviky pro vöechny partie tïla. ter 19.30ñ20.30, Ëtvrtek 20ñ21, 800,ñ/pololetÌ, 1400,ñ/roËnÌ omezen poëet mìst JÛga pro dospïlè ñ (90 min, 75 min.) ñ jûgov cvi- ËenÌ pro zaë teënìky i pokroëilejöì z jemce. JÛgovÈ uëenì je ucelen systèm jak vychov vat, kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr se vöem bez ohledu na vïk Ëi tïlesn stav. NabÌzÌ, jak na sobï pracovat. St eda 19.30ñ21.00, 800,ñ/pololetÌ, 1400,ñ/roËnÌ, Ëtvrtek 18.30ñ19.45, 680,ñ/pololetÌ, 1150,ñ/roËnÌ äkola zad ñ zdravotnì cviëenì vedenè zkuöenou fyzioterapeutkou. Sestava cvik zamï en na funkci oslaben ch sval, kterè pohodln m ûivotem m lo pouûìv me. Cviky protahovacì, balanënì a prostè, cviëenì s tyëemi, overballem, pruûn mi tahy. St eda 18.15ñ19.15, 50,ñ/ hod., omezen poëet mìst CviËenÌ pilates (60 min.) ñ rozvìjì koordinaci, sìlu, rovnov hu, flexibilitu a d ch nì. Propracov v z - dovè, b iönì a h ûôovè svalstvo jako z klad spr vnèho drûenì tïla. NepouûÌv nespoëetn opakov nì aû do navy sval, spìöe dod v energii. PondÏlÌ 19.30ñ20.30, p tek 18ñ19 V TVARN Keramika (60 min.) ñ pro dïti od 4 let. Pr ce s hlìnou, jednoduööì tvary, kachle, n doby. PondÏlÌ 17ñ18, ter 16.45ñ17.45, 780,ñ/pololetÌ, 1350,ñ/roËnÌ Keramika (90 min.) ñ je urëena ökol k m, zaëìnajìcìm i pokroëil m. Kachle, figury, n doby, r znè keramickè techniky. St eda 15.15ñ16.45, p tek 15.15ñ16.45, 980,ñ/ pololetì, 1750,ñ/roËnÌ S malì em kolem svïta (90 min.) ñ v tvarn dìlna pro dïti od 8 let, na motivy jednotliv ch svïtadìl ñ kaöìrov nì, tisk, kol ûe, v roba doplúk z r zn ch materi l (keramika, sklo, dr tov nì...). ter 15ñ16.30, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ V tvarn dìlna (60 min.) ñ pro dïti od 5 let. R znè v tvarnè techniky, pr ce s p ÌrodnÌmi materi ly, keramika a dalöì. P tek 14ñ15 hod., 45,ñ/hodina Duha (90 min.) ñ pro dïti od 5 let. Kombinace r zn ch v tvarn ch technik s keramikou. PondÏlÌ 15.15ñ16.45, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ V tvarka pro malè (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 3 let, sezn menì s r zn mi technikami, malba, kresba, kol ûe, pr ce s hlìnou.»tvrtek 16.45ñ18.15, 800,ñ/pololetÌ, 1450,ñ/roËnÌ Pastelka (60 min.) ñ v tvarn krouûek pro rodiëe s dïtmi od 2 let, v dopolednìch hodin ch. St Ìd se zde pr ce s hlìnou, papìrem, textilem, barvami. PondÏlÌ 9.30ñ11.30, Ëtvrtek 8.45ñ9.45, 45,ñ/hodina KreativnÌ svït (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 7 do 15 let. Tvo enì z r zn ch materi l : sklo, keramika, papìr, d evo, smalty a spousta v tvarn ch technik. St eda 17ñ18.30, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ Tvo iv dìlniëka (90 min.) ñ smaltov nì, v roba n uönic, kor lky, FIMO öperky, d reëky, koöìky z pedigu a mnoho dalöìho pro dïti 8ñ14 let.»tvrtek 15ñ16.30, 980,ñ/pololetÌ, 1750,ñ/roËnÌ D rky pro sebe (90 min.) ñ n uönice, kor lky, koöìky z pedigu, FIMO öperky pro dospïlè 1 za 14 dnì. St eda 19ñ20.30, 1000,ñ/pololetÌ Kreativ (120 min.) ñ tv rëì kurz pro dospïlè je urëen vöem, kte Ì se chtïjì odreagovat od bïûn ch povinnostì, vr tit se v Ëase trochu zpït a d t v robk m z r zn ch materi l vlastnoruënì tvar a myölenku. Co v s Ëek? Pr ce s keramickou hlìnou, zdobenì textilu, trochu smaltov nì, pletenì z pedigu, kaöìrov nì atd. UrËeno pln m zaë teënìk m i pokroëil m. PondÏlÌ 19ñ21, 990,ñ/8 lekcì NOVÃ NABÕZÕME! Z klady kresby (90 min.) ñ pro vïtöì dïti od 11 let. Z klady kresby tuûkou, uhlem, pastely, z klady malby temperami, akvarelov mi, p Ìp. olejov mi barvami. Pod odborn m vedenìm vyzkouöìte z tiöì, portrèt, abstraktnì malbu a dalöì. ter 18.00ñ19.30, 1400,ñ/pololetÌ, 2600,ñ/roËnÌ zahrnuje veöker materi l P Ìprava ke studiu na umïleckou ökolu (120 min.) ñ urëeno vöem z jemc m o umïleckè ökoly. KromÏ z klad kresby a malby budou probìr ny jednotlivè smïry a obdobì z dïjin umïnì. Grafika, kol û, z tiöì, portrèt, akt, postava, abstrakt. R znè techniky ñ tuûka, tuû, uhel, pastel, tempery, akvarely, olejovè barvy. P ivìt me i z jemce z ad dospïl ch, kte Ì si chtïjì namalovat vlastnì obraz pro potïöenì.»tvrtek 18.30ñ20.30, 200,ñ/hodina, 900,ñ/5 lekcì zahrnuje veöker materi l DRAMATICK Chameleon (75 min.) ñ dramatick krouûek pro dïti 8ñ14 let. ScÈnky, etudy, hry, z vïreënè divadlo. ter 15.00ñ16.15, 650,ñ/pololetÌ, 1100,ñ/roËnÌ HUDEBNÕ Hra na zobcovou flètnu (45 min.) ñ skupinov v uka pro 1ñ3 û ky, od 7 let. 1100ñ1600,ñ KË pololetì, 2000ñ3000,ñ/roËnÌ Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2ñ3 û ky, od 10 let. 1100ñ1600,ñ KË pololetì, 2000ñ3000,ñ/roËnÌ NovÌ z jemci o hru na n stroje se mohou hl sit v ter 6. z Ì 2010 v hodin v DomeËku, Valtick 23. PÿIHL äky DO KROUéKŸ p ijìm me od 1. z Ì v kancel i DomeËku, Valtick 23 v pracovnì dny 8ñ12 14ñ18 hod. BliûöÌ informace v m r di poskytneme na tel.: , ZaË tek pravidelnè Ëinnosti krouûk 12. z Ì

5 Jaký kroužek vybrat pro svoje dítě? Pr zdniny se n m pomalu ch lì ke konci. DÏti se vr tì do ökolnìch lavic a rodiëe zaënou eöit problèm, jakou aktivitu zvolit dïtem po p Ìchodu ze ökoly. Naöe poboëka Luû nek ñ st ediska volnèho Ëasu Louka nabìzì 67 krouûk pro dïti vöech vïkov ch kategoriì, ml deû i dospïlè. Krouûky jsou r znèho zamï enì ñ sportovnì, taneënì, v tvarnè, hudebnì, jazykovè a spousta dalöìch. P ehled vöech krouûk je umìstïn na webov ch str nk ch Pokud si pro dìtï vhodnou aktivitu vyberete, z pis do krouûk na naöì poboëce probïhne 5. a 6. z Ì, v 15ñ18 hod. P ihl sit se m ûete takè elektronicky na webov ch str nk ch, a to od v pravè brnïnskè poledne (11 hod.). NÏkterÈ z naöich krouûk majì vìceletou tradici, pat Ì mezi nï keramika, florbal, cviëenì pro rodi- Ëe s dïtmi, orient lnì tance, street dance Ëi capoeira. V letoönìm roce otevìr me takè novè krouûky, jako nap Ìklad zumba, karate, zum aerobik nebo logopedie hrou. Naöe poboëka organizuje volnoëasovè aktivity nejen pro dïti, ale i pro dospïlè. Velmi popul rnì jsou orient lnì tance, power jûga, pil tes, keramika, v uka AnglickÈho jazyka nebo Ruötina. Kontakt a informace: Lucie H jkov, tel.: , Lucie H jkov, vedoucì poboëky Louka Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( ) LetnÌ minit bor v Jedovnici pro dïti, kterè vyjely vïtöinou poprvè bez rodië, se n m opravdu vyda il. Zn mè postavy ze»ty lìstku mïly pro dïti od öesti do deseti let p ipraven bohat program. Z vody, soutïûe, hry v lese i na louce s BobÌkem, PinÔou, MyöpulÌnem a Fifinkou doprov zelo i kr snè poëasì, v letoönìm lètï pomïrnï vz cnè. Vydali jsme se i na v let do nedalekè jeskynï Balcarka, kde jsme se v parnèm dni ochladili a prohlèdli si pïknou kr pnìkovou v zdobu. DÏti odjìûdïly po pïti dnech dom plni dojm a vï Ìm, ûe se jim na t bo e lìbilo a za rok se odv ûì jiû i na pobyt delöì. I.H.» st p t Tábor pro nejmenší MilÌ vinohradötì spoluobëanè, po letnìm odpoëinku pokraëuji v seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnèm ûidenickèm sokolskèm z vodnìkovi, Ëlenovi reprezentativnìho ËeskoslovenskÈho olympijskèho druûstva v gymnastice, ale i o vlastenci, kter nasadil ûivot v dobï 2. svït. v lky a na n sledky utrpenì zem el....n ËelnÌkem Brna I byl tehdy bratr Zezula, za adil Gajdoöe hned prvnì hodinu do druûstva z - vodnìk Brno I, coû bylo dobr m p Ìslibem do budoucna. Kdyû se p edstavil b. Zezulovi jako cvi- Ëenec 1. druûstva Sokola éidenice, ot zal se ho, zda takè z vodil ve vyööìm oddìle, a po kr tkèm rozhovoru ho zavedl do 2. druûstva. Gajdoö si vzpomìn, jak se mu tehdy zachvïla kolena, neboù si byl vïdom toho, ûe na v kony 1. druûstva, v nïmû tehdy byli 4 Ñmezin rodnìciì (W cha, äuplìk, Karafi t, Sychra), nestaëì. ÑMiloval ûivot, zpìval, v skal, kdyû se vöechno da ilo, zesmutnïl, öedivïl v tv i, kdyû jsme byli,na d enië. V tïchto chvìlìch pot eboval opory, rady a povzbuzenì. Zabou il si jeötï chvìlemi, zavzdoroval, ale pak zvedl hlavu, nïkolikr t se proöel sem s tam a öel,do tohoë. To zas nebyl k udrûenì. SupÏl s m na n adì, pom hal, radil, oëima p en öel druhè p es jejich skalì, mïl v hlavï nejen svè body, ale vöech ostatnìch. Po vìtïzstvì pak jen pokornï vyslechl v sledek. PokornÏ a se zadostiuëinïnìm. A tak, jak miloval boj, miloval i klid a mìr po nïm. Miloval z vod. P iöel do druûstva n ö nejslavnïjöì a nejbojovnïjöì.ì Po p edstavenì z vodnìk m, kterè Gajdoö jiû znal ze z vod mezisletov ch, zaëala teprve nov pr ce. ChtÏl se co nejd Ìve p iblìûit tïm, kte Ì reprezentovali z vodnickou povïst Brna I, a proto se hned zpoë tku co nejvìc nauëit v dobï nejkratöì tolik, aby do druûstva Ñzapadlì. B. L. W cha, kter druûstvo vedl, vycìtil brzy jeho snahu a vïnoval se mu uû po nïkolika cviëebnìch hodin ch s pèëì opravdovèho cviëitele, majìcìho z jem, aby mladèho borce nïco nauëil. Z st val s nìm po cviëenì v tïlocviënï a pom hal mu odstraúovat po Ë stech jeho nedostatky.»asto tehdy a po dlouhou dobu, neû jsem se p iblìûil v konem bratr m Grossovi, Sychrovi, Karafi tovi a äupöìkovi, chodìval Jan ze cviëenì tak unaven, ûe se mu chvïly i prsty na ruk ch. Bylo p irozenè, ûe Brno I musì stavït borce k vyhled vacìmu z vodu»os pro Olympi du v Pa- Ìûi roku A pr vï touto okolnostì bylo Janovi dop no uskuteënit jeho p nì, s nìmû odch zel ze éidenice, a to jeötï v druûstvu zkuöen ch borc, pod vedenìm schopnèho uëitele V chy. Je pravdou, ûe p Ìprava na tento z vod byla pro nïho nejtïûöì, neboù se musel uëit skoro vöechny prvky na vöech n adìch. Za pomoci a st lèho opravov nì zkuöenèho a obïtavèho V chy, se mu da ilo lèpe, neû mohl tuöit. A tak po t ech mïsìcìch tuhè a ne navnè p Ìpravy cviëil uû prvky z povinn ch sestav, ale na vyhled vacì z vod v prosinci 1923 jeötï do Prahy jet nemohl, protoûe neovl dal celè soustavy. P esto vöak jeho v le neochabovala a nepovolil, dokud sestavy neumïl. DÌky vytrvalosti a pravidelnè n vötïvï cviëenì cviëil sestavy jiû v b eznu (PokraËov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho informu) Mgr. Ivana Gajdoöov V ûenì p telè, jako kaûdoroënï i letos se tïöìme na Vaöe fotografie zaslanè do soutïûe éivot nejen na kolech. LetoönÌ roënìk bude jiû öestn ct. ProbÌhat bude za stejn ch podmìnek jako v loúskèm roce. TÈmatem vöech soutïûnìch fotografiì jsou tradiënï ûivotnì okamûiky lidì se zdravotnìm postiûenìm. SvÈ fotografie m ûete zasìlat jiû nynì aû do v elektronickè podobï na adresu Digit lnì forma zaslan ch fotografiì musì splúovat tyto n leûitosti: SnÌmky se p ijìmajì ve form tech JPEG, BMP nebo TIFF. Minim lnì velikost soutïûnì fotografie jsou 2 Mpx. SnÌmky se zasìlajì elektronicky prost ednictvìm u Ëi schovny nebo vyp lenè na CD na adresu Liga vozìëk, Bzeneck 23, Brno. Kaûd z silka musì b t doplnïna seznamem, ve kterèm budou uvedeny n zvy vöech zaslan ch snìmk, jmèno a p ÌjmenÌ soutïûìcìho, jeho platn poötovnì a ov adresa a telefon. Pr ce budou posouzeny odbornou porotou n sledujìcìm zp sobem: V prvnìm kole vybere ze vöech soutïûnìch fotografiì zaslan ch v digit lnì podobï 30 nejlepöìch. Tyto fotografie budou vystaveny letos v Ìjnu na akci Pro V ö smïv. Ve druhèm kole vybere porota ze 30 nejlepöìch fotografiì vìtïznou trojici, jejìû auto i budou ohodnoceni cenami od sponzor soutïûe. Porota bude hodnotit n mït, technickè zpracov nì, originalitu a naplnïnì tèmatu soutïûe. V herci budou o v h e vyrozumïni em nebo telefonicky. Vyhl öenì probïhne na veletrhu Medical Fair. Z roveú bude vyhl öena Cena div ka, o nìû rozhodnou n vötïvnìci veletrhu. VeökerÈ podrobnè informace hledejte na naöich webov ch str nk ch pod tìmto odkazem: Vöechny informace tam uvedenè budou v nejbliûöìch dnech zaktualizovanè. R da zodpovìm vaöe dalöì dotazy a doplnìm pot ebnè informace na tel. Ë. Ligy vozìëk, o.s. ñ , kontaktnì osoba SoÚa Formanov, , TÏöÌm se na spolupr ci. SoÚa Formanov OZNÁMENÍ DÏtsk folklornì soubor ISKERKA (iskerka je valaösky sedmikr ska), p sobìcì v BrnÏ, Kr lovï Poli, p ijìm dïti a ml deû do souboru. P ijìm me z jemce o lidov tanec i naprostè zaë teënìky, bez konkurzu! ZaËÌn me a , potom, vûdy kaûdè pondïlì a ter, dle vïku ökolnìch dïtì a ml deûe, n bor nenì ËasovÏ omezen. N cviky: pondïlky ñ OddÏlenÌ dïtskè: od do hod., dïti od 6 do 12 let; terky ñ OddÏlenÌ ml deûe: od do hod., ml deû od 12/13 do 18 let (lze aû do 26). MÌsto n cvik : Z kladnì ökola, Koöinova ul. 22, Brno-Kr lovo Pole, ökolnì druûina. KontaktnÌ adresa: Vangorov VladimÌra, Merhautova 177, Brno telefony: , 5

6 SIMPLY CLEVER Pºedjede Vaše o ekávání Ilustra ní foto ŠKODA Fabia Magic Easy již od K Ilustra ní foto. Zažijte opravdovou spokojenost na všech svých cestách. S vozy Fabia Magic Easy jsou totiž nyní spolehlivost a kvalita ješt dostupn jší. Za neuv ºiteln nízkou cenu získáte prostorný automobil vybavený autorádiem, centrálním zamykáním a zárukou prodlouženou na 4 roky. Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Fabia Magic Easy: 5,7 l/100 km a 132 g/km Váš autorizovaný prodejce vozë ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO 9001 KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , VymÏnÌm DB (OV) 4+1, Vinohrady. I. podlaûì, anuita 0, plastov okna, udrû., standart za 2+kk + doplatek na Vinohradech. Tel ñ ter, st eda, Ëtvrtek od do hodin. Malíř pokojů Rychlá půjčka od 5000, Kč Tel.: , Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Bazar Zlevněnka Fit club Valerie otvírá od 13. září 2011 oblíbené lekce Vykupujeme a prodáváme věci z domácností, sklo, porcelán, spotřebiče, nářadí výkup pozůstalostí. Táborská 191, Křenová 67 (po pá hod.) Tel.: ZUMBA 18 h úterý PILATES 19 h úterý ZUMBA 18 h čtvrtek POWER JOGA 19 h čtvrtek SPORTCENTRUM Olga vás zve k pravidelnému cvičení v Líšni! Všechny akce v pěkném spol. sále se zrcadly (nad Albertem), Vinohrady Pálavské nám. 15 tel.: Kotlanka: září 2011 ZUMBA pro zač. + BODYFORMING na fitballech. ZŠ Holzova 1: říjen 2011 AQUA AEROBIK. Informace: Olga Šebestová, t.: e.: Fotografování miminek, dětí a rodinných portrétů. Mob , e: Brno-Vinohrady. 6

7 POZOR AKCE!!! Sleva až 30 % v měsíci září na veškeré stříbrné šperky ve ZLATNICTVÍ SALUS na Pálavském nám. 14 (u Alberta). Přijďte si vybrat za jedinečné ceny. PROD M GAR é Vinohrady ñ éaroöick, 1. podlaûì, samostatn elektromïr. Tel , KVIC Jazyková škola Pálavské náměstí 1 pro ökolnì rok 2011/12 otvìr odpolednì a veëernì kurzy angliëtiny, angliëtiny obchodnì, nïmëiny a italötiny V uka zaëìn od 12. z Ì ñ 1 t dnï ñ celkem 36 vyuëovacìch dvojhodin. U kurzu s menöìm poëtem ËastnÌk tj. 6-8 v uka 1 x t dnï v dèlce 60 minut. ï Informace: na tel ñ mimo pr zdnin, ñ po celou dobu ñ panì Pisa Ìkov. ï P ihl öky nov ch a st vajìcìch pokraëujìcìch z jemc p ijìm me ve dnech , a od do hodin v uëebnï JazykovÈ ökoly, P lavskè n m. 1, nebo v pr bïhu pr zdnin na adrese do ï V bïr kurzovnèho vöech frekventant ( nov ch i pokraëujìcìch ) bude probìhat v uëebnï JazykovÈ ökoly ve dnech , a od do hodin. KurzovnÈ se hradì hotovï, nebo bankovnìm p evodem p ed zah jenìm v uky. ï P esnè termìny v uky budou frekventant m sdïleny p i hradï kurzovnèho. Typy kurz : zaë teënìci, mìrnï pokroëilì, pokroëilì, znaënï pokroëilì, konverzace. Kurzy budou z Ìzeny podle typ ñ skupiny od 6 do 13 frekventant. CenÌk ï dospïlì ñ celoroënì p edplatnè 2800,ñ KË ï studenti do 19 let ñ celoroënì p edplatnè 2500,ñ KË V cenï nenì zahrnuta uëebnice, kterou si ËastnÌci opat Ì sami. VyuËovacÌ hodina trv 45 minut, dvojhodina 90 minut, nebo 60 minut. KurzovnÈ se platì hotovï p ed zah jenìm kurzu a je nevratnè. ZameökanÈ hodiny vlastnì vinou se nenahrazujì a kurzovnè se nevracì. P ihl öky ke staûenì na ROZVRH ZÿÕZEN CH KURZŸ BUDE VYVÃäEN OD 1. Z ÿõ Kadeřnictví MICHAELA Čejkovic vická 6, Vinohrady Tel , AKCE NA ZÁŘÍ MELÍR + stříhání + foukaná 480 Kč KOSMETIKA Hana Hrabovská, Valtická 15 Tel Přijďte, budu Vás hýčkat... Novinka! Prodlužování řas! řasa na řasu 990 Kč + 1 doplnění do 3 týdnů zdarma KoupÌm byt Ëi RD v BrnÏ i okolì. Tel Prod m chatu v Mari nskèm dolì, OP 60 m 2, p Ìjezd aû k chatï. Tel.: VymÏnÌm OB 3+1 za OB 2+kk, vöe Vinohrady. Tel KoupÌm gar û na Vinohradech. Tel Pron jem gar ûe, p i ul. VÏstonick. Cena 1650 KË/mÏsÌc. Tel VymÏnÌm pïkn 4 pok. OB, 7. patro, za 1+1 nebo 1+2. Tel KlavÌr ñ Ëern, ve v bornèm stavu zn. PETROF prod me. Tel Akv rium 95 l, prod me. Tel Sekret ñ kavkazsk o ech prod me. Rok v roby Tel DouË. z Fyz, Mat, z kl. AJ, 7.ñ9. t. P ipravìm na p. zk. Mat. na Sä. Tel.: KoupÌm byt 5+1, plastov okna. Tel KoupÌm byt 4+1, plastov okna. Tel VymÏnÌm OB 5+1 za 3+1, vöe Vinohrady. Tel NABÍDKA REKLAMNÍCH A INZERTNÍCH SLUŽEB Cena za cm 2 tiskovè plochy... Ëerno-bÌl... KË 20,ñ Cena za cm 2 tiskovè plochy... podtisk textu, text ñ Ëern... KË 25,ñ Z kladny sloupc ñ 9,2 cm nebo 18,8 cm. Celkov rozsah ñ v öka str nky do 26,5 cm. Podklady inzerce upravenè na CD nebo ve form tu: PDF, Word. Cena za celostr nkovou inzerci (18,8 26,5 cm) ËernobÌl... KË 9 970,ñ s öed m podtiskem... KË ,ñ Cena za 1/2 strany (18,8 13,25, / 9,2 26,5 cm) ËernobÌl... KË 4 985,ñ s öed m podtiskem... KË 6 230,ñ Cena za 1/4 strany (9,2 13,25 / 18,8 6,6 cm) ËernobÌl... KË 2 440,ñ s öed m podtiskem... KË 3 050,ñ ÿ dkov inzerce ñ barva Ëern ñ pouze do rozsahu 1 dku ñ cena za jeden dek... KË 60,ñ Informace: tel / , 7

8 Informace o akcích Senior klubu Je sice konec pr zdnin, ale p esto se ve svè informaci vr tìm k tomu, co jim p edch zelo. Z - vïr kvïtna v Senior klubu pat il mj. panì éaludovè z vinohradskè poboëky knihovny J. Mahena, kter n m vïnovala sv j Ëas p i liter rnì proch zce po stop ch Bohumila Hrabala v éidenicìch a potè i p i seznamov nì s dlouhou historiì v voje knih jako jednoho ze z kladnìch zp sob ukl - d nì, uchov v nì a zp ÌstupÚov nì informacì v r mci p edn öky, konanè p i p Ìleûitosti 90. v roëì zaloûenì knihovny J. Mahena v BrnÏ. ManûelÈ PlÌhalovi n m pak umoûnili p ipomenout si kr sn hlas a procìtïn zpïv Judity»e ovskè. ZaË tek Ëervna byl v klubu poznamen n n hl m mrtìm jeho vedoucì Eliöky»tvrteËkovÈ. K rozpt lenì smutn ch vzpomìnek p ispïla Eliöka Vackov sv mi vzpomìnkami na putov nì po Belgii a dva historici ñ PhDr.»ejka uzav el cyklus p edn öek o panovnìcìch Ëesk ch zemì (na kter nav ûe od Ìjna p ipomenutìm prezident novï vzniklèho st tu po roce 1918) a Dr. äubert p ipomnïl okolnosti a pr bïh popravy 27 Ëesk ch p n p i p Ìleûitosti 390. v roëì tèto ud - losti. Blahop nì jubilant m, narozen m v Ëervnu a v Ëervenci, bylo opït p ÌleûitostÌ i pro dïti a vychovatelky z druûiny u Zä MutÏnick pro jejich vystoupenì a k navozenì p ÌjemnÈ n lady p ed vlastnìm pr bïhem tèto tradiënì oslavy ñ a je takè p ÌleûitostÌ pro mne, abych jim za jejich celoroënì vystupov nì p ed seniory, tolik se liöìcì od obsahu a smyslu sloganu Ñp emluvte b buì, up ÌmnÏ podïkoval. TÏöÌme se na jejich dalöì vystoupenì a na to, ËÌm n s p i nich opït p ekvapì i potïöì. Z vïr Ëervna byl v klubu ve znamenì pobytu na ËerstvÈm vzduchu. PoslednÌ ËervnovÈ ter jsme se trèninkovï proöli p es Ak tky a potom jsme posedïli a zasportovali si p i pètanque ñ od ökolnì t Ìdy na v letï jsme se liöili jenom volnïjöì ch zì a vïtöìm poëtem h lek, ale radost z pohybu a ze spoleënè proch zky jsme mïli moûn jeötï vïtöì neû dïti. PoslednÌ den ökolnìho roku jsme pak tèmï symbolicky vyrazili hned po r nu s pln m autobusem v letnìk na JiûnÌ Port l (turistick z kladna u jezdu u»ernè Hory), kde se o naöi pohodu postarali nejen pan Kol Ëek sv mi ku aty, grilovan mi na bukovèm d evï, ale i ZdenÏk Sedl, Jaroslava Studen a Drahoslava JanÌËkov se svou tradiënì scènkou, tentokr t o p vodu rëenì Ñp etrhnu v s jako hadaì. V prostor ch z kladny si n s mj. Ñzkontrolovalì i ËernÏ obleëen a vöemi ochrann mi prost edky vybaven ÑsportovnÌ policistaì, kter nejenûe dovezl sportovnì n ËinÌ na pètanque a badminton, ale dokonce pozdïji i p edcviëoval a seznamoval p ÌtomnÈ s nïkter mi z cvik taj-ëi ñ jeho v zvu k zdravèmu pohybu vyslyöela tèmï polovina z pades tky p Ìtomn ch. Lze Ìci, ûe k oûivenì z - ûitk z p ÌjemnÈho dne p ispïla i kr tk odpolednì p eh Úka, kter n s p imïla k pohybu p i vyhled v nì krytu p ed deötïm i pro n slednè zah tì se p i poklesu teploty a tak jsme si v pr bïhu v letu i aktivnï zahr li, zazpìvali a zatan- Ëili. Fotografie nejen z tèto akce, ale i z jin ch aktivit klubu si m ûete prohlèdnout na webov ch str nk ch P ipomenutìm Ëervnov ch akcì bych r d pozval k aktivnìmu zapojenì se do naöì Ëinnosti i dalöì seniory a z jemce o naöi Ëinnost z Vinohrad i okolì. P ÌleûitostÌ m ûe b t i jiû tradiënì pondïlnì cviëenì taj-ëi, od 5. z Ì dokonce prodlouûenè o p lhodinku dìky pochopenì a vst Ìcnosti vedenì KVICu, coû jeho ËastnÌk m umoûnì vìce a d slednïji prot hnout si tïlo a procviëit jeho jednotlivè partie. A nel k -li v s cviëenì, pak se podìvejte na z ijov program ñ vï Ìm, ûe si v nïm nïjakou akci urëitï vyberete. Ing. LudÏk HodboÔ Senior klub v září V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho V s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìhajì cviëenì taj-ëi pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte ñ»tvrtek»ajov D CH NEK PO PR ZDNIN CH Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER V RO»Õ NAROZENÕ ALBRECHTA Z VALDäTEJNA, Dr. LudÏk äubert ñ»tvrtek NAäI PANOVNÕCI (pokraë. cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER ZAJÕMAVOSTI äv CARSKA (s promìt nìm), E. Vackov ñ STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V SRPNU, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MEZI AMERIKAMI A OCE NY ñ KOSTARIKA (1. Ë st), Ing. M.»apek »TVRTEK BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V Z ÿõ, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka ñ»tvrtek DEN SENIORŸ (bavìme se p i vystoupenìch dom - cìch a host ), Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech 8. srpna Str ûnìk m se poda ilo zadrûet podez elèho muûe, kter kradl elektrickè kabely HlÌdka MP byla v pondïlì veëer vysl na na P - lavskè n mïstì, kde se mïl v prostoru zast vky trolejbusu nach zet podez el muû poökozujìcì za ÌzenÌ d evïnè boudy DopravnÌho podniku. SvÏdek ud losti str ûnìk m sdïlil, ûe si na proch zce vöiml mladèho muûe, kter p est Ìh val kleötïmi kabel v mìstech st echy boudy. D le öestapades tilet svïdek uvedl, ûe z etelnï vidïl, jak z p est ihnutèho kabelu vyölehly jiskry. Kdyû se str ûnìci vydali za podez el m, tak jej vyzvali k prok z nì totoûnosti a d le se jej dotazovali k celè z leûitosti. Kdyû se str ûnìci zeptali, zda si devïtadvacetilet muû nezp sobil nïjakè zranïnì Ëi raz v souvislosti se sv m jedn nìm, tak odvïtil, ûe û dn kabel dajnï nest Ìhal a ani neû dal lèka skè oöet enì. Na mìstï u d evïnè boudy ale hlìdka MP zjistila, ûe je v mìstech u st echy p est ihnut jeden z p ÌvodnÌch kabel, podez el muû mïl u sebe neizolovanè kombinovanè kleötï. Vz pïtì se na mìsto dostavil odpovïdn pracovnìk DopravnÌho podniku, kter up esnil, ûe byl poökozen p est ihnutìm p ÌvodnÌ mïdïn kabel pod st Ìdav m napïtìm 380 V, dìky Ëemuû byl p eruöen elektrick p Ìvod k nedalekèmu v dejnìmu automatu p edprodeje jìzdenek. P Ìpad bude mìt dohru u p estupkovè komise. 6. srpna Host odmìtal zaplatit tratu V sobotu v odpolednìch hodin ch byla vysl na hlìdka str ûnìk do jednè restaurace na P lavskèm n mïstì, kde mïlo podle ozn menì person lu dojìt k podvodnè tratï jednoho z host. Obsluha restaurace ozn mila str ûnìk m, ûe muû odmìtal zaplatit svoji tratu, kdyû zkonzumoval objednanè alkoholickè n poje. PÏtapades tilet z kaznìk restaurace se hlìdce MP doznal, ûe do podniku skuteënï p iöel s vïdomìm, ûe nebude moci tratu uhradit. Jeho sp chan p estupek skonëil u pracovnìk p estupkovè komise. 24. Ëervence Str ûnìci zabr nili incidentu mezi sousedy V nedïli po osmè hodinï veëernì se na brnïnskè str ûnìky telefonicky obr tila osmapades tilet ûena z n jemnìho domu na sìdliöti Vinohrady. Roz- Ëilen ûena str ûnìk m uvedla, ûe ji dajnï schv lnï polil vodou muû bydlìcì ve vedlejöìm domï. Str ûnìci proto kontaktovali öestapades tiletèho obyvatele oznaëenèho bytu, aby mohli celou vïc d le projednat. Cel ud lost vöak mïla prozaiëtïjöì vysvïtlenì ñ nejednalo se o schv lnost mezi sousedy, jak to z poë tku vypadalo, ale ûenu omylem polil mal vnuk obyvatele bytu, kter si na balkonï hr l s vodou. Muû se za jedn nì svèho vnuka omluvil a p Ìpad tak byl na mìstï smìrnï vy eöen. 9. Ëervence HlÌdka MP poskytla asistenci z chran m V sobotu v odpolednìch hodin ch byla hlìdka MP vysl na do éaroöickè ulice, kde se mïla nach - zet os dka sanity z chranky s nezvladateln m agresivnìm pacientem. Str ûnìci po p Ìjezdu na mìsto zjistili, ûe mïli z chran i potìûe se zranïn m öedes tilet m muûem. Toho se nakonec poda ilo oöet it, nakonec museli str ûnìci jeötï provèst asistenci z chrance p i p evozu pacienta do nemocnice. 1. Ëervence Str ûnìci pomohli dezorientovanè seniorce Dezorientovan seniorka v p tek odpoledne na P lavskèm n mïstì zaujala prodavaëku st nku natolik, ûe radïji str ûnìk m ihned celou situaci ozn mila. Zmaten t iaosmdes tilet ûena, kterou str ûnìci na n mïstì naöli, si hlìdce postïûovala, ûe se nemohla zorientovat p i cestï dom. Vzhledem k tomu, ûe seniorka nakonec uvedla mìsto svèho bydliötï, p edali str ûnìci ûenu do pèëi jejì oöet ovatelky. 25. Ëervna Str ûnìci odstranili odhozenè st ÌkaËky a jehly OdhozenÈ pouûitè injekënì st ÌkaËky a jehly odstraúovali v odpolednìch hodin ch brnïnötì str ûnìci. Ti nebezpeën n lez zaznamenali p i svè poch zkovè Ëinnosti v MikulovskÈ ulici, a proto ihned 4 kusy pohozen ch aplikaënìch pom cek z chodnìku odstranili a odvezli k dalöì odbornè likvidaci. Mgr. Denisa KapitanËikov, tiskov mluvëì MP Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 16. z Ì Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2015

V Ř E S K O V Á K duben 2015 V Ř E S K O V Á K duben 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám oznámil, že na základě vyhodnocení ročního zkušebního provozu byl 25.3. vydán kolaudační souhlas na stavbu Vřeskovice

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Pražský Pohár 15.6.2014

Pražský Pohár 15.6.2014 Pražský Pohár 15.6.2014 Soutěž SAMC- cvičení jednotlivců podle lektora, cena diváka pódiových skladeb!! Republiková otevřená soutěž jednotlivců je určena všem začátečníkům a hlavně dětem které cvičí komerční

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Znalecký posudek číslo 2115-84/10

Znalecký posudek číslo 2115-84/10 Znalecký posudek číslo 2115-84/10 O obvyklé ceně objektu bydlení číslo popisné 10 na pozemku parcelní číslo 247, objektu bydlení číslo popisné 287 na pozemku parcelní číslo 245/2 a pozemků parcelní čísla

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce se usneslo dne 17. 12. 2001 vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. l) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace OBECNÍ ZPRAVODAJ Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice Úvodní slovo starosty Rokem 2015 vstupujeme do čtyřletého volebního období 2014-2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno vedení obce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková Plán činnosti ve školní družině Školní rok 2014-2015 Vypracovala: Bc. Irena Staňková ZÁŘÍ: - rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin - poslech pohádek a příběhů - povídání o přírodě, pozorování změn v

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 12. prosince 2013 od 19.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 34. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

2. číslo/září 2013. *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu ***

2. číslo/září 2013. *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu *** Zprávy z České Občasník 2. číslo/září 2013 Vážení spoluobčané, *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu *** nastala pro mne opět příležitost, abych Vás všechny pozdravila a prostřednictvím našeho časopisu

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Marek Martínek 9.B Vedoucí práce: Mgr. Václav Zajíc Školní rok 2013/14 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Školka blízká přírodě 2013/2014

Školka blízká přírodě 2013/2014 Školka blízká přírodě 2013/2014 Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 Charakteristika školy Jsme sídlištní mateřská škola. Máme pět tříd. Chodí k nám 120 dětí. Pracujeme

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2016

V Ř E S K O V Á K březen 2016 V Ř E S K O V Á K březen 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od 10.4. budou v platnosti tři nové obecní vyhlášky, č.1 o místním poplatku ze psů, č.2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

30 let brněnských Vinohrad 1981 2011

30 let brněnských Vinohrad 1981 2011 73 ÚNOR 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, rok 2011 je pro Vinohrady a p edevöìm pro n s, VinohraÔany, rokem d leûit m a lze Ìci, ûe v znamn m. Totiû pr vï p ed t iceti lety, v z Ì 1981, zapoëaly stavebnì

Více

... 29. listopadu 2008. Detsky program po cely den. Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin

... 29. listopadu 2008. Detsky program po cely den. Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin PROSINEC 2008 V 29 listopadu 2008 ˇ Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin Obecní úřad Velké Přílepy si Vás dovoluje pozvat na vánoční trhy, které se budou konat ve Velkých Přílepech Na trzích mimo

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Karla Urbana Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více