Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E"

Transkript

1 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. (1) písm. d ) a 23 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej, len zákon o potravinách) v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov takto rozhodla : Účastník konania: TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, Bratislava, IČO : prevádzkareň : TESCO Expres Banská Bystrica, Kpt. Nálepku 2/a, Banská Bystrica porušil povinnosť zákaz umiestňovať na trh potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom podľa ustanovenia 6 ods. (5) písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 4 ods.3 Vyhlášky č. 41/2012 MP RV Slovenskej republiky o mede a to tým, že dňa predával potraviny, ktoré nezodpovedali požiadavkám Vyhlášky č. 41/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26.januára 2012 o mede v znení neskorších predpisov, bola zistené prítomnosť farbiva E150d, čo je v rozpore s 9 ods. (2) písm. a) bod 1 zákona o potravinách, 16 ods. 1 písm. a ) Vyhlášky MPRV SR č.127/2012 Z. z. o označovaní potravín a 4 ods.3 Vyhlášky č. 41/2012 MP RV Slovenskej republiky o mede. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. (2) písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 700, ( slovom sedemsto eur ) Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica, vedený Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol 0051.

2 O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica ako orgán štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín v zmysle ustanovenia 21 ods. (1) písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonala dňa v čase od 14,15 do 15,00 hod. u účastníka konania TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, Bratislava, IČO : prevádzkareň : TESCO Expres Banská Bystrica, Kpt. Nálepku 2/a, Banská Bystrica, úradný odber vzorky na základe cielenej kontroly 23/270 Veľká Noc, protokol o odbere vzorky zo dňa Vzorku vyšetril Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín Skúšobné laboratórium Dolný Kubín. Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica po doručení protokolu o skúške č. 5218/20013 zo dňa ukončenia skúšok a vykonaní úradnej kontroly potravín č. BB/2013/Ko/37 zo dňa zistila, že účastník konania sa dopustil protiprávneho konania tým, že porušil povinnosť zákaz umiestňovať na trh potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom, podľa 6 od. (5) písm. b) zákona o potravinách a to tým, že predával potraviny, ktoré nezodpovedali požiadavkám Vyhlášky č. 41/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o mede, v ktorom bola zistená prítomnosť farbiva E150d, čo je v rozpore s 9 ods.(2) písm. a) bod 1 zákona o potravinách, 16 ods. 1 písm. a ) Vyhlášky MPRV SR č.127/2012 Z. z. o označovaní potravín a s 4 ods.3 Vyhlášky č. 41/2012 MP RV Slovenskej republiky o mede. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. h) zákona o potravinách. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. BB/2013/Ko/37 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica zaslala dňa účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia k podkladu i k spôsobu jeho zistenia vyjadril, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania v lehote určenej správnym orgánom nevyužil možnosť v zmysle ustanovení 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších a k zisteným skutočnostiam sa nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu : - záznam o úradnej kontrole potravín č.bb/2013/ko/37 zo dňa , - protokol o skúške č. 5218/2013 zo dňa zo ŠVPÚ Dolný Kubín - upovedomenie o začatí správneho konania č. 877//2013 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojim konaním porušil povinnosť zákaz umiestňovať na trh potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom, podľa 6 od. (5) písm. b) zákona o potravinách a to tým, že predával potravinu Včelí med kvetový, 900g, krajina pôvodu Poľsko, schvaľovacie číslo PL WE, distribútor IS import export, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 468, Zvolen, dátum spotreby , označenie výrobnej

3 dávky L 1S1 07:40, ktorý vo vyšetrených ukazovateľoch nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky č. 41/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mede, v ktorom bola zistená prítomnosť farbiva E150d, čo je v rozpore s 9 ods.(2) písm. a) bod 1 zákona o potravinách, 16 ods. 1 písm. a ) Vyhlášky MPRV SR č.127/2012 Z. z. o označovaní potravín a s 4 ods.3 Vyhlášky č. 41/2012 MP RV Slovenskej republiky o mede. Dňa bolo pri úradnej kontrole potravín zistené, že horeuvedený výrobok sa na trhu už nenachádzal, výrobok bol vypredaný. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a aj k tomu, či ide o opakované protiprávne konanie zavinené účastníkom konania. Z hľadiska závažnosti, predaj takýchto výrobkov nie je zdraviu škodlivý, ale nezodpovedá požiadavkám na uvádzanie medu na trh. Takýto nedostatok možno považovať z hľadiska klamania spotrebiteľa za závažný. Čo sa týka dĺžky trvania protiprávneho stavu, porušenie bolo zistené dňa v čase doručenia protokolu o skúške a v čase trvania úradnej kontroly dňa , jeho doba trvania pred uvedeným dátumom kontroly nie je možné zistiť s úplnou presnosťou. Čo sa týka následkov protiprávneho konania, v dôsledku porušenia povinnosti účastníka konania došlo k vytvoreniu takého stavu v prevádzke, ktorý nemohol priamo ohrozovať zdravie spotrebiteľa. Či ide o opakované protiprávne konanie týkajúce sa nevyhovujúcich výsledkov vyšetrení za sledované obdobie 1 roka, nebol zistený v prevádzke TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, Bratislava, IČO : prevádzkareň : TESCO Expres Banská Bystrica, Kpt. Nálepku 2/a, Banská Bystrica predaj potraviny klamlivo označených alebo ponúkaných na spotrebu klamlivým spôsobom a ani nebolo vedené správne konanie, takže nešlo o opakované protiprávne konanie, čo aj Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica zobrala do úvahy a uložila pokutu v rozpätí určenom podľa 28 ods. (2) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov od 100 eur do eur. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. P o u č e n i e Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Vasil Černák riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica Rozdeľovník: Rozhodnutie sa doručuje: TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, Bratislava

4 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , Č. k.: 943/2013/2 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. (1) písm. d) a 23 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla : Účastník konania: TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A Bratislava IČO: prevádzkareň: Hypermarket Tesco Extra, Zvolenská cesta 8, Banská Bystrica porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi podľa 6 ods. (5) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že v prevádzkarni Hypermarket Tesco Extra, Zvolenská cesta 8, Banská Bystrica, umiestňoval na trh potraviny iné ako bezpečné, a to: zemiaky konzumné neskoré prané, odroda Ditta, balenie 3 kg, dodávateľ: Vitazel&company spol. s r.o., Nová 1473, Marcelová, ozn. výr. dávky: , vystavujte do: , krajina pôvodu: Rakúsko. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (4) písmena a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. (4) písmena a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokutu vo výške 1 500,-, slovom: Jedentisícpäťsto eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol konštantný symbol 0051.

5 O d ô v o d n e n i e Dňa bol v prevádzke vykonaný odber vzoriek zemiakov konzumných neskorých na vyšetrenie do akreditovaného skúšobného laboratória ŠVPÚ Dolný Kubín. Vzorky boli odobraté na základe podnetu č. 29/2013 zo dňa 13. mája 2013, zaevidovaného na RVPS Banská Bystrica dňa pod č. 854/2013. V podnete spotrebiteľ uvádza, že dňa zakúpil v Tescu Banská Bystrica 2 druhy konzumných zemiakov a to: 1/ 5 kg balenie, krajina pôvodu ČR, z ktorých po otvorení bolo 2,15 kg polozhnitých 2/ 5 kg balenie, krajina pôvodu Rakúsko, z ktorých po otvorení bolo 2,06 kg polozhnitých Iné informácie o zemiakoch spotrebiteľ neuviedol. Pri kontrole dňa boli v prevádzke Hypermarket Tesco Extra, Zvolenská cesta 8, Banská Bystrica odobraté nasledovné druhy konzumných zemiakov: 1/ Zemiaky konzumné neskoré, 5 kg, odroda MARABEL, výrobca Beskyd Fričovice, a.s., Fryčovice 606, krajina pôvodu Česká republika, vystavujte do , r. čís Lot / Zemiaky konzumné neskoré prané, 3 kg, odroda DITTA, dodávateľ: Vitazel&company spol. s r.o., Nová 1473, Marcelová, krajina pôvodu: Rakúsko, kód sledovateľnosti: , vystavujte do: Spísaný bol Záznam o úradnej kontrole potravín č. BB/2013/Ká/87, súčasťou ktorého je Protokol o odbere vzorky č Konzumné zemiaky z Rakúska v 5 kg balení v predaji neboli. Z odobratých vzoriek konzumných zemiakov, senzorickým znakom nevyhovovali zemiaky konzumné neskoré prané, 3 kg, odroda DITTA, dodávateľ: Vitazel&company spol. s r.o., Nová 1473, Marcelová, krajina pôvodu: Rakúsko, kód sledovateľnosti: , vystavujte do: Podľa Protokolu o skúške č. 7035/2013 ŠVPÚ Dolný Kubín zo dňa vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín Článok 14 ods. 2 písm. b): - vzhľad: všetky hľuzy poškodené, napadnuté suchou hnilobou, pod šupkou čierne škvrny do hĺbky od 2-10 mm dužiny. Tieto konzumné zemiaky sú nevhodné na ľudskú spotrebu. Zemiaky boli dodané z DC Beckov v množstve 10 balení, t. j. 30 kg. Účastník konania TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava, umiestnením týchto zemiakov na trh porušil ustanovenie 6 ods. (5) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, nakoľko umiestnil na trh potravinu inú ako bezpečnú a to zemiaky nevhodné na ľudskú spotrebu. V čase citovaná šarža zemiakov konzumných nebola v predaji. Spísaný bol Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. BB/2013/Ká/87/DÚKP/Ká. Tým, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku umiestnil na trh potraviny, nevhodné na ľudskú spotrebu, nekonal v súlade s ustanovením 6 ods. (5) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Na základe zistených skutočností Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred

6 vydaním rozhodnutia k podkladu i k spôsobu jeho zistenia vyjadril, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania v lehote určenej správnym orgánom nevyužil možnosť v zmysle ustanovení 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k predmetnému zisteniu sa nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu : Záznam o úradnej kontrole potravín č. BB/2013/Ká/87 a Protokol o odbere vzorky č , zo dňa , Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. BB/2013/Ká/87/DÚKP/Ká zo dňa , Protokol o skúške č. 7035/2013 ŠVPÚ Dolný Kubín zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania, TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava, IČO: v prevádzke Hypermarket Tesco Extra, Zvolenská cesta 8, Banská Bystrica svojím konaním porušil povinnosť v zmysle ustanovení 6 ods. (5) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, keďže prevádzkovateľ umiestnil na trh potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a aj k tomu, či ide o opakované protiprávne konanie zavinené účastníkom konania. Z hľadiska závažnosti predaj potravín nevhodných na ľudskú spotrebu môže mať priamo za následok ohrozenie zdravia ľudí. Takýto nedostatok možno považovať za závažný. Čo sa týka kritéria dĺžky trvania závadného stavu, porušenie bolo zistené v čase trvania jednej kontroly a doba trvania sa nedá zistiť s úplnou presnosťou. Čo sa týka následkov protiprávneho konania, v dôsledku porušenia povinností účastníka konania došlo k vytvoreniu takého stavu v prevádzke, ktorý mohol predajom konzumných zemiakov nevhodných na ľudskú spotrebu priamo ohrozovať zdravie spotrebiteľa. Či ide o opakované protiprávne konanie týkajúce sa predaja konzumných zemiakov nevhodných na ľudskú spotrebu za sledované obdobie 1 roka, nebol zistený v prevádzke predaj konzumných zemiakov nevhodných na ľudskú spotrebu. Nešlo teda o opakované protiprávne konanie. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Vasil Černák riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica Rozdeľovník : Rozhodnutie sa doručuje : TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava

7 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , Č. j. 993/2013/2 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d ) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla : Účastník konania: Martin Perichta PEKÁREŇ U ST. KLAUS Námestie 6. marca Hronec IČO: prevádzkareň: PEKÁREŇ U ST. KLAUS, Námestie 6. marca 272, Hronec porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi podľa 4 ods. (1) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že nedodržal požiadavky na hygienu prevádzky. Pri úradnej kontrole potravín dňa v prevádzkarni PEKÁREŇ U ST. KLAUS, Námestie 6. marca 272, Hronec, boli zistené nedostatky v hygiene skladu múky v prevádzke (znečistené steny od zatečenej vody, okno s nedokonalým tesnením). Tým prevádzkovateľ nekonal v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe II, Kapitola I, ods. 1. a ods. 2. písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z o hygiene potravín, v zmysle ktorého potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby, musia byť také, aby chránili pred hromadením sa nečistoty a vytváraním nežiadúcej plesne na povrchoch a preto: u k l a d á o p a t r e n i e na odstránenie nedostatkov podľa ustanovenia 23 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 1/ Vymaľovať znečistené steny v sklade múky v prevádzke v zmysle ustanovenia uvedeného v Prílohe II, Kapitola I, ods.1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z o hygiene potravín. Termín: do 15. júla 2013 Zodpovedný: prevádzkovateľ PP

8 2/ Utesniť okno v sklade múky v prevádzke, aby sa zabránilo presakovaniu vody a hromadeniu nečistôt za rámom okna, prípadne vytváraním nežiadúcej plesne na povrchu, v zmysle ustanovenia uvedeného v Prílohe II, Kapitola I, ods. 2. pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z o hygiene potravín. Termín: do 15. júla 2013 Zodpovedný: prevádzkovateľ PP O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici ako orgán štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín v zmysle ustanovenia 21 ods. (1) písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonala dňa u účastníka konania Martin Perichta PEKÁREŇ U ST. KLAUS, Námestie 6. marca 272, Hronec v prevádzkarni PEKÁREŇ U ST. KLAUS, Námestie 6. marca 272, Hronec úradnú kontrolu potravín. O výsledku kontroly bol spísaný Záznam o úradnej kontrole potravín č. BB/2013/ Ká,Zr/110 zo dňa Kontrolou boli zistené nedostatky v hygiene skladu múky v prevádzke (znečistené steny od zatečenej vody, okno s nedokonalým tesnením). Tým prevádzkovateľ nekonal v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe II, Kapitola I, ods. 1. a ods. 2. písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z o hygiene potravín, v zmysle ktorého potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby, musia byť také, aby chránili pred hromadením sa nečistoty, pred vytváraním nežiadúcej plesne na povrchoch. Tým, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nedodržal požiadavky na hygienu v sklade múky v prevádzke, nekonal v súlade s ustanovením 4 ods. (1) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Na základe zistených skutočností Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia k podkladu i k spôsobu jeho zistenia vyjadril, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania v lehote určenej správnym orgánom nevyužil možnosť v zmysle ustanovení 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k predmetnému zisteniu sa nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. BB/2013/Ká,Zr /110 zo dňa Upovedomenie o začatí správneho konania č. 993/2013/1 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania Martin Perichta PEKÁREŇ U ST. KLAUS, Námestie 6. marca 272, Hronec, IČO: , v prevádzkarni PEKÁREŇ U ST. KLAUS, Námestie 6. marca 272, Hronec, svojím konaním porušil povinnosť v zmysle ustanovení 4 ods. (1) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, keďže nedodržal požiadavky na hygienu v sklade múky. V sklade múky v prevádzke boli znečistené steny od zatečenej vody a okno s nedokonalým tesnením.

9 Z hľadiska závažnosti zistené nedostatky v hygiene skladu prevádzky nemohli mať priamo za následok ohrozenie zdravia ľudí, nedokonalé tesnenie okna zapríčiňuje znečistenie steny pri dažďoch, ale následne na mokrom povrchu môžu vznikať plesne. Takýto nedostatok možno považovať za menej závažný. Čo sa týka kritéria dĺžky trvania závadného stavu, porušenie bolo zistené v čase trvania jednej kontroly a doba trvania sa nedá zistiť s úplnou presnosťou. Čo sa týka následkov protiprávneho konania, v dôsledku porušenia povinností účastníka konania došlo k vytvoreniu takého stavu v prevádzke, ktorý nemohol priamo ohrozovať zdravie spotrebiteľa. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Vasil Černák riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica Rozdeľovník : Rozhodnutie sa doručuje : Martin Perichta PEKÁREŇ U ST. KLAUS, Námestie 6. marca 272, Hronec

10 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , Č. j. 987/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d ) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla : Účastník konania: IČO: Ing. Peter Brieda P.D.A. Majerská cesta Banská Bystrica prevádzkareň: Potraviny, Kynceľová 39, porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi podľa 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že v prevádzke Potraviny, Kynceľová 39, , nedodržal požiadavky na hygienu v skladových priestoroch prevádzky. Pri úradnej kontrole potravín dňa v prevádzkarni Potraviny, Kynceľová 39, , boli zistené nedostatky v hygiene prevádzky (v priestore skladu potravín, kde sa nachádza aj kancelária, sú znečistené steny a strop). Tým prevádzkovateľ nekonal v súlade s ustanovením 10 písm. b) zákona č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého ten, kto skladuje potraviny je povinný zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a preto: u k l a d á o p a t r e n i e na odstránenie nedostatkov podľa ustanovenia 23 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 1/ Zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov prevádzky (vymaľovať znečistené steny a strop) v zmysle ustanovenia 10 písm. b) zákona č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších. Termín: do 15. júla 2013 Zodpovedný: prevádzkovateľ PP

11 O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici ako orgán štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín v zmysle ustanovenia 21 ods. (1) písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonala dňa u účastníka konania Ing. Peter Brieda P.D.A., Majerská cesta 14, Banská Bystrica, IČO: , v prevádzkarni Potraviny, Kynceľová 39, , úradnú kontrolu potravín. O výsledku kontroly bol spísaný Záznam o úradnej kontrole potravín č. BB/2013/ Zr,Ká /93 zo dňa Kontrolou boli zistené nedostatky v hygiene prevádzky skladu (znečistené steny a strop). Tým prevádzkovateľ nekonal v súlade s ustanovením 10 písm. b) zákona č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého ten, kto skladuje potraviny je povinný zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov. Tým, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nedodržal požiadavky na hygienu v sklade prevádzky, nekonal v súlade s ustanovením 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Na základe zistených skutočností Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia k podkladu i k spôsobu jeho zistenia vyjadril, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica v Upovedomení o začatí správneho konania nesprávne uviedla obchodné meno prevádzkovateľa, v ktorom uviedla len Ing. Peter Brieda, týmto RVPS Banská Bystrica vykonáva opravu obchodného mena prevádzkovateľa na Ing. Peter Brieda P.D.A., ako zrejmej chyby v písaní podľa 47 ods. (6) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Účastník konania v lehote určenej správnym orgánom nevyužil možnosť v zmysle ustanovení 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k predmetnému zisteniu sa písomne nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. BB/2013/Zr,Ká /93 zo dňa Upovedomenie o začatí správneho konania č. 987/2013 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania, Ing. Peter Brieda P.D.A., Majerská cesta 14, Banská Bystrica, IČO: , v prevádzkarni Potraviny, Kynceľová 39, svojím konaním porušil povinnosť v zmysle ustanovení 10 písm. (b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, keďže nedodržal požiadavky na hygienu v sklade prevádzky. V sklade boli znečistené steny a strop. Z hľadiska závažnosti nedostatky v hygiene prevádzky nemôžu mať priamo za následok ohrozenie zdravia ľudí. Takýto nedostatok možno považovať za menej závažný. Čo sa týka kritéria dĺžky trvania závadného stavu, porušenie bolo zistené v čase trvania jednej kontroly a doba trvania sa nedá zistiť s úplnou presnosťou. Čo sa týka následkov protiprávneho konania, v dôsledku porušenia povinností účastníka konania došlo k vytvoreniu takého stavu v prevádzke, ktorý nemohol ohrozovať zdravie spotrebiteľa. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

12 Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Vasil Černák riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica Rozdeľovník : Rozhodnutie sa doručuje : Ing. Peter Brieda P.D.A., Majerská cesta 14, Banská Bystrica

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO:

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO: Regionálna veterinárna a potravinová správa.......... ŽIADOSŤ o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svps.sk č.k. SK 31/2013/2581- ro/po V Trenčíne, 7.8.2013 R O Z H O D N U T

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. z 13. januára 2012,

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. z 13. januára 2012, Strana 64 Zbierka zákonov č. 13/2012 Čiastka 5 13 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. januára 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - Pobočka Tatranská Štrba Štefánikova 24, 05941 Tatranská Štrba tel./fax.:052/4484471/4484472 E-mail: krissak@ts.tsus.sk Zákazka č.

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1 pod ľa rozdel'ovníka Váš list číslo/zo ci ňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 14.12.2015 MAGS OD

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/342/2015 Bratislava: 11.01.2016 ROZHODNUTIE Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

MESTSKÁ CAST BRATISLAVA DEVIN Kremeľská 39, Bratislava

MESTSKÁ CAST BRATISLAVA DEVIN Kremeľská 39, Bratislava MESTSKÁ CAST BRATISLAVA DEVIN Kremeľská 39, 841 10 Bratislava č. D-2014-13/320/C/8/Pa Bratislava 18.09.2014 ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY Mestská časť Bratislava Devín,

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Dobrovičova č. 8, Bratislava

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Dobrovičova č. 8, Bratislava RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Dobrovičova č. 8, 811 09 Bratislava Rozhodnutie č.: TKR/27/RZL/33/2011 Bratislava dňa: 15.03.2011 Správne konanie č.: 48-PLO/D-481/2011 Doložka právoplatnosti: Rada pre

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0408/02/2016 Dňa: 19.01.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více