Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, , hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, 13. 6. 2012, 16.30 hodin"

Transkript

1 Město Rychvald 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald Kulturní dům v Rychvaldě, , hodin

2 M ě s t o R y c h v a I d, Rychvald, dne Svolávám 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná dne 13. června 2012 v hod., v kulturním domě v Rychvaldě. Šárka Kapková Starosta

3 Pořad Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne Pořadové a organizační zabezpečení ZM 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti RM 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok Závěrečný účet SMOOK 10. Nabytí pozemku p.č v katastrálním území Rychvald 11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti - budova č. p. 734 na ul. Orlovská v Rychvaldě 13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 15. Diskuze

4 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 1. Pořadové a organizační zabezpečen í 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města a)schvaluje pořad dnešního zasedání ZM Rychvald b) v o I í návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana Muchová Ing. Ivan Širocký Vladimír Škuta c) v o I í ověřovatelé zápisu ve složení: Lubomír Skýba Ing. Miroslav Pěgřímek Zpracoval(a): Kamila Bubníková -úředník Předkládá: Rada města 3 z 103

5 bod 1 Organizační zabezpečení 8. zasedání ZM, dne Termín v hod., v KD Rychvald Návrhová komise: Mgr. Jana Muchová Ing. Ivan Širocký Vladimír Škuta Ověřovatelé zápisu: Lubomír Skýba Ing. Miroslav Pěgřímek Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková Skrutátoři: p. Vladimíra Skupníková p. Yvetta Bodoloszová 4 z 103

6 Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne Pořadové a organizační zabezpečení ZM 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti RM 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok Závěrečný účet SMOOK 10. Nabytí pozemku p.č v katastrálním území Rychvald 11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti- budova č. p. 734 na ul. Orlovská v Rychvaldě 13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 15. Diskuze 3z3

7 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 2. Kontrola usnesení Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědom í kontrolu svých přijatých usnesení Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úře (llm ~~--<il._ql boru Předkládá: Rada města 6 z 103

8 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE bod Důvodová zpráva Splněno: usn. č. 7/8. ze dne ZM ukládá RM a. pořizovateli seznámit projektanta nového územního plánu Rychvaldu s návrhy na změny v území včetně stanoviska pořizovatele dle přílohy materiálu, b. městu Rychvald informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1. Ve sledování: usn. č. 22/1 O b) ZM ukládá RM informovat zastupitelstvo města o rozhodnutích, která učiní Valná hromada společnosti Služby města Rychvald, spol. s r. o., při každém zasedání zastupitelstva města T: úkol stálý Z: RM Zpracoval(a) a předkládá: Kamila Bubníková- úředník org. odboru 7 z 103

9 Usnesení z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. ze dne Valná hromada konstatuje, že z minulého jednání ( ) trvají úkoly uvedené pod pořadovými čísly 2.4 a 2.5. Pro : S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty roku 2011 jako neuhrazenou ztrátu z minulých let. Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O Valná hromada ukládá jednateli navrhnout opatření k eliminaci finančních ztrát z titulu již vyrobených a v tuto chvíli nepoužitelných přívěsných vozíků. Pro: S, proti : O, zdrželi se: O Valná hromada bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti, stavu pohledávek a závazků. Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada bere na vědomí podnikatelský záměr na rok 2012 a ukládá zabezpečit jednateli společnosti hospodářský výsledek na úrovni+ 486 tis. Kč a to za cenových a objemových podmínek při výrobě tepla předložených v podnikatelském záměru. Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada doporučuje jednateli společnosti projednat v DR a navrhnout systém odměňování při dosažení lepších hospodářských výsledků, než jsou v podnikatelském záměru na rok Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje vyplácení mimořádné odměny jednali společnosti ve výši ,-Kč za výsledky roku Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O. ing.jana Máchová ověřovatel zápisu Stanislav Tvardek ověřovatel zápisu ing. Ladislav Sitko předsedající

10 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 3. Zpráva o činnosti Rady města Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úředník org. odboru A Á Předkládá: Rada města {'-----;--tj lz2

11 bod 3 Důvodová zpráva Zpráva o činnosti Rady města Rychvald Rada Města Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva města Rychvald jednala celkem 7x, a to na svém: 37.zasedánídne zasedánídne zasedánídne zasedánídne zasedání dne zasedánídne zasedání dne Viz. usnesení z těchto zasedání 2 z 2

12 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 4 Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald za období od do Obsah: 1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 2. Zprávy o kontrolní činnosti č. 13a-c, 14, 15/2012 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/2012- bez návrhu opatření 3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/2012- vč. návrhu opatření 4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/2012- bez návrhu opatření 5. Zprávu o kontrolní činnosti č. 14/2012- vč. návrhu opatření 6. Zprávu o kontrolní činností č. 15/2012- bez návrhu opatření Předkládá: Jaroslav Uhlík- předseda KV 1z2

13 Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rychvald ZPRÁVA O činnosti kontrolního výboru za období od do ) Proběhly 3 schů z e kontrolního výboru. 2) Případn á absence č lenů byla vždy řádně omluvena. 3) Provedené kontrolní činnosti za uvedené období: 1. Kontrolní činnost 13a - c / Kontrola plnění usnesení RM Rychvald za období leden-březen Kontrolní činnost 14/2012- Kontrola VŘ akce "Provoz Senior taxi " 3. Kontrolní činnost 15/2012- Kontrola průběhu VŘ akce " Digitální homofony v DPS" 4) Kontrolní výbor zastupitelstvu města doporučuje : ZM bere na vědomí: 1. Zprávu o č innosti kontrolního výboru za uvedené období. 2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/ bez návrhu opat ř ení 3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/ vč. návrhu opatření 4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/ bez návrhu opatřen í 5. Zprávu o kontrolní č innosti č. 14/ vč. návrhu opatření 6. Zprávu o kontrolní č innosti č. 15/ bez návrhu opatření Projednáno dne Jaroslav Uhlík

14 rp~tlol1t\ t'.2 )1-'1 13-~ 1r Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rychvald ZÁPIS O KONTROLE č. C?) 1 J/J/ltJ4~ Předmět kontroly: Kontrola "Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi Senior Park a.s a městem Rychvald'"' Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl Za účasti: Datum: Zjištění: Byla uzavřena smlouva mezi městem Rychvald a provozovatelem Senior Park a.s. o poskytování sociálních služeb v areálu provozovatele na území města Rychvald. Smlouva řeší jak poskytování služeb v areálu Senior Parku, tak možnost účasti seniorů s trvalým pobytem na území města Rychvald na akcích pořádaných Senior Parkem. N ávrh opatření: Protože povinnost poskytování sociálních služeb je řešeno zákonem a jedná se o službu "zpoplatněnou" nevzniknou městu Rychvald žádné další náklady na poskytování služeb uvedených ve smlouvě. ~. '> Í Vyjádření kontrolovaného :, ' / I Podpis provádějícího : Mgr. D. Michálkováa... :.?:.~~~~~r:::~th0[/ Projednáno na schůzi KV :](). S' ~ p. Martin Šmídl..... /\~.. /... " ) ' I Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí. Podpis předsedy KV :

15 f n 1 lol1c1 0'----.~ l H 1; (;. 1J- Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald ZÁPIS b) O KONTROLE č. lf:j/'jo f)_ Předmět kontroly: Kontrola "Realizace stoky "D" stavby- odkanalizování města Rychvald" Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmíd! Za účasti: Datum: Zjištění: V souvislosti s výstavbou stoky "D", která je součástí probíhající stavby kanalizace na ulici Bohumínská, se objevili jisté nejasnosti ohledně účelnosti a využitelnosti této stavby. Z jejího umístění není zřejmé, jaký je její přínos pro město. Stoka se nachází v oblasti pozemkll, které nejsou ve vlastnictví města a momentálně na nich ani neprobíhá výstavba. Zároveň byl v rámci této stavby předložen ke schválení "Dodatek č.l" ke smlouvě o dílo, který řeší vybudování přípojek pro stávající i nově se připojující objekty. Návrh opatření: Vzhledem k více nejasnostem, které kolem této části stavby (stoka D) jsou, KV doporučuje provést po prostudování dokumentace novou kontrolu za účasti kompetentních osob, která tento stav odůvodňuje a měla by nade vše pochybnosti vyvrátit výše uvedená zjištění. Protože RM v rámci této akce zadala vedoucímu úředníkovi odboru stavebního, ŽP a rozvoje úkol na vypracování závazných pravidel připojování nových objektú i k této stavbě s termínem do a který bude nejspíš posunut na , tzn až po dokončení stavby, měla by kontrola proběhnout po tomto termínu. Tato kontrola bude zahrnuta KV do plánu činností ve 4. čtvrtletí Zároveň by nejspíš bylo vhodné zdůvodnit, proč vybudování přípojek na kanalizaci pro již stojící objekty (stávající výstavba, nikoliv nová), nebylo zahrnuto již do zadávací dokumentace stavby pro výběrové řízení na zhotovitele této stavby, když se muselo počítat s jejich připojením. Projednáno na schůzi KV :JO. f' Vyjádření kontrolovaného : 'J o-<-j~tat/j 1 ;>o-j 1 ;v-vrrp. Martin Šmíd!......,<.7. <.... / Doporučení pro ZM: KV doporučuje ZM vzít zprávu KV na vědomí Podpis předsedy );()A)/b KV :

16 Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald ZÁPIS t) o KONTROLE č. ;/!J / lolt Předmět kontroly: Kontrola stavu "Návrhy na pořízení územního plánu sídelního útvaru Rychvald" Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl Za účasti: Datum: Zjištění: Vzhledem k zájmu, který je této problematice věnován bylo zjištěno, že veškeré úkony související s pořízením nového územního plánu jsou realizovány v odpovídajících časových obdobích. Návrh opatření: Protože úkol je stále aktivní nejsou navrženy žádná opatření. Vyjádření kontrolovaného: ';'"-J f/t/ v /. 'd"., 'h M D M. h'lk,,~: 'Í?/U-'J~ Ji,d - " " P o d pts prova ejtct o : gr.. 1c a ova...-~~ Projednáno na schůzi KV :.s O, J" _2012 ~~ v p. Martin Smídl..... ~-; '-----~ I Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí.,, I,~~ Podpis předsedy KV: ~~

17 l.)v-jťo&,o\ ť'. s rl ~I 11 j ~. {J~ Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald PROTOKOL č. o kontrolní činnosti č. ;/Ll/ :}j) 1.Z Cíl kontroly: /IíZ Kontrola zahájena: f:!j.!j-. Q04Z ukončena: 2?J 5. 2_0 1 Místo kontroly: hz Ú /Z~ JiAI"'[JÁ Zodpovědný úředník: 5'fc/! f /J ijq Kontrolu provedli: JJ O 'l ťu /o - Zjištění: C~ r""?~:1 Závěr: fe c,e r\ y~ 1 1 ' ~ i'2l/vvj e/; V t; 1 /{; jl ~ oft) #~{, ll'\0. O, t>-ť ;; _]) fji/. - / J i} ~/ o /)I et Jé~/).\{- ;_0#10 I LH:rxx (.l/t?{);_ /ha. I ] o(~ dd!lvvv, lotiaf-,j IM.6 g 00 Ll QO 1 (!~ "~,, v J fo (}{a ~~J (Vl{! t,~fl1s Vvjádření kontrolovaných pracovníků: ~1(,._, Za Kontrolní výbor: J; I

18 Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J fj f. f){jj2_ Předseda KV: )~

19 f.2t1' l(j ~a t, G ~N ;(J.G.ff Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald PROTOKOL č. o kontrolní činnosti č. 1!:'/ J0/2 Cíl kontroly:!lf " Jl}; f, " 2/J 1 2 K ontrola zahajena: t. J. v - ~- - ukončena: f:j..j~ 2J; 4 l H ' / Místo kontroly: c/ U f ~ j 0). tll Kontrolu provedli: j; Po 'I( '1" '7 ;44í~ Zjištění: Závěr: Vyjádření kontrolovaných pracovníků:. /. / hz "/!é?é/rď~u jd?j'_.. 1. ~ uy;z= Za Kontrolní vy'bor: ~

20 Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J ().S'. (lo)/}_ Předseda KV: ~

21 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod s Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za období od do Zpracovala: Předkládá: Věra Vašíčková- úředník finančního odboru Ing. Ivan Širocký- předseda finančního výboru 1z3

22 BodG Důvodová zpráva Od posledního jednání zastupitelstva města Rychvaldu konaného dne se uskutečnila tři jednání finančního výboru s níže uvedeným programem: I. Jednání dne Program: -informace zjednání zastupitelstva města ze dne , - čerpání rozpočtu města. l.a. Vedoucí finančního odboru informovala členy finančního výboru o výsledku projednávaných materiálů na?.zasedání ZM. Jednalo se o zápis z finančního výboru o rozpočtovém opatření č. 2 pro rok l.b. Finanční výbor bere na vědomí informaci ze 7. zasedání ZM s tím, že doporučuje, aby schválené prostředky v rámci rozpočtového opatření č. 2 byly použity na : -zateplení a výměnu oken- Sadová, čp , - rekonstrukci střechy budovy zdravotního střediska současně s účastí dotačního programu. l.c. Vedoucí finančního odboru informovala o stavu čerpání rozpočtu za období od do , včetně daňových příjmů. l.d. Vedoucí finančního odboru informovala o provedení změny v rozpočtovém opatření č.2 před jeho schválením v zastupitelstvu města, kdy byl vypuštěn bod 2) dešťová kanalizace na ul. Potoční a ul. Průjezdní za tis. Kč. l.e. Projednání a diskuse ke každému z bodů. II. Jednání finančního výboru dne Program: -závěrečný účet města za rok 2011, - rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012, -rozbor hospodaření města za I. čtvrtletí z3

23 l.a. Finanční výbor projednal a bere na vědomí závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2011 a doporučuje ZM ke schválení. l.b. Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012 a doporučuje radě ke schválení. l.c. Finanční výbor bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. čtvrtletí 2012 a doporučuje radě města vzít na vědomí. l.d. Projednání a diskuse ke každému z bodů. III. Jednání finančního yýboru ze dne Program: -projednání rozpočtového opatření č. 5 pro ro 2012, -zpráva o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 l.a. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2012 ve výši ,-Kč, což je přesun finančních prostředků z oprav místních komunikací na realizaci dětského hřiště. Finanční výbor doporučuje RM schválit rozpočtové opatření. l.b. Finanční výbor projednal informativní zprávu o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 3z3

24 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RVCHVALD DNE Bod 6 Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok 2011 Obsah: 1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín Zpracoval(a): Kamila Bubníková- úředník org. odboru Předkládá: Rada města 10 z 103

25 bod4 Karviná 17. února 2012 Bezpečnostní zpráva za rok ÚVOD Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Na území města Bohumína a města Rychvaldu úkoly Policie České republiky plní policisté zařazení u obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty zejména dopravního inspektorátu Karviná a kriminalisty 2. oddělení Orlová. Služby kriminální policie a vyšetřování Policie obvodního oddělení působí na území o rozloze 48,13 km2, na kterém žije téměř třicet tisíc obyvatel. Zejména s ohledem na počet obyvatel, bezpečnostní situaci a početní stavy policistů je služební obvod rozdělen na celkem 5 okrsků, se stanovenou územní odpovějností nejméně jednoho policisty- okrskáře, vykovávajícího v místě obchůzkovou službu, jejímž účelem je bezprostřední kontakt policie s občany na daném teritoriu. Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Okrsek č. 4 Okrsek č. 5 Nový Bohumín Pudlov Vrbice Starý Bohumín Šunychl Kopyto v Nová Ves Skřečoň Záblatí Rychvald pprap. Milan Košárek pprap. Jiří Vronka pprap. Tomáš Kubiena pprap. Radim Sala pprap. Ondřej Samlik pprap. Jindřich Tašek 11 z 103

26 Na zajištění bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle Policie České republiky podílí, zejména činností Městské policie Bohumín, i obě města v územní působnosti obvodního oddělení, přičemž formy a nástroje koordinace, úkoly města a policie jsou smluvně upravena sjednanými koordinačními dohodami 1 Jedenkrát týdně pak na území města Bohumína působí společná česko polská hlídka, recipročně pak policisté obvodního oddělení vykonávají svou službu na území Polské republiky. 2. VEŘEJNÝ POŘÁDEK V souvislosti s ochranou veřejnéi1o pořádku coby hodnoty, přesahujíc;' individuální zájmy jednotlivce- klidné spořádané soužití občanů, které je třeba chránit prott~závažnějším útoků narušujícím tento klid a pořádek, nebyl v roce 2011, stejně jako v n\lce<předcházejícím, zaznamenán žádný případ jeho hromadného narušení. Na území městabohumína byla v několika případech přijata preventivní opatření v souvislosti s přepravou zejména fotbalových fanoušků. 3. PŘESTUPKY V roce 20 ll bylo policisty obvodního oddělení zpracováno 1619 přestupků, z nichž jich 608 bylo vyřízeno v rámci blokového řízení a 519 předáno příslušnému správnímu orgánu. Nejčastěji zjišťovanými přestupky byly, vedle přestupků v dopravě, přestupky proti majetku ( 496 případů) a přestupky proti občanskému soužití (255 případů). 4. TRESTNÁ ČINNOST V roce 2011 bylo policejními orgány prověřováno celkem 919 případů trestných činů spáchaných ve služebním obvodu bohumínského obvodního oddělení, z nichž byl pachatel zjištěn celkem ve 382. případech (objasněnost 41,56%). 1 Smlouva podle 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky, uzavřena s městem Bohumín dne O; smlouva s městem Rychvald dne z 103

27 ,50 21,10 13,66 69,86 89,72 S. ZÁVĚR I přes nárůst zjištěných trestných činů v roce 20 ll, lze bezpečnostní situaci, ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, považovat za stabilizovanou. Zpracoval: npor. Bc. Martin Wastl plk. JUDr. Jan Kluska, v.r. vedoucí 13 z 103

28 Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2011: 1.1 Zahájení činnosti - personální záležitosti: Rozsah činnosti MP v Rychvaldě zůstal zachován dle platné veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou, kde denně vykonáváme buď denní nebo noční dvanáctihodinovou směnu dvoučlenné hlídky. V případě potřeby vyjíždějí hlídky MP k nutn)rm zákrokům do Rychvaldu i mimo sjednanou dobu působení v Rychvaldě. 1.2 Přestupková a trestná činnost: Strážnici v Rychvaldě řešili ve sledovaném období celkem 151 přestupků a z toho 88 v blokovém řízení. 71 přestupků a dalších podnětů bylo postoupeno jiným orgánúm. Blokových pokut vč. bloků na místě nezaplacených bylo uloženo za ,-kč. Z toho pokut na blok na místě nezaplacený bylo uloženo za , -kč. Autoboty, jako prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo použito v 12 případech, ostatní donucovací prostředky při zákrocích strážníkú dle zákona o obecní policii byly použity ve 4 případech. Při páchání trestné činnosti či závažných majetkových přestupků zadrželi strážnici v 7 případech celkem 15 podezřelých pachatelú a nalezli zde 3 kradená motorová vozidla. 1.3 Ostatní činnost MP: Strážnici v Rychvaldě taktéž provádějí odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Bohumíně - Šunychlu. Bylo odchyceno celkem 23 pst1. Plošný odchyt psů neprovádíme z důvodu omezené kapacity útulku pro psy. V několika případech jsme zjistili nepřihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finanční odbor MěÚ. Přestupky majitelú psů byly blokově řešeny ve 14 případech, ostatní tyto přestupky byly řešeny domluvou. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s problémovými občany, při vymáhání pohledávek úřadu a zajišťujeme doručování písemnosti úřadu, které není možno doručit řádnou úřední cestou. Dále strážnici zjišťují nedostatky v oblastí životního prostředí, černých skládek (v roce 2011 zjištěni 4 tvůrci skládek), poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení a označení ulic a všechny tyto poznatky jsou postoupeny MěÚ, v jehož kompetenci je sjednání nápravy těchto nedostatků. Dle požadavků města strážnici taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. V rámci pultu centralizované ochrany máme v Rychvaldě po dohodě s 00 PČR napojeny na náš pult 3 objekty a najeden objekt vyjíždíme v rámci pultu jiné bezpečnostní agentury a dále nám chodí zprávy SMS ohledně narušení objektu hasičské zbrojnice.

29 V závěru roku město Bohumín zakoupilo laserový měřič rychlosti, který taktéž bezplatně používáme pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě. Během tří měření bylo zjištěno celkem 19 hříšníků, kteří překročili povolenou rychlost min. o 1 O km/h. 12 těchto přestupkú bylo řešeno blokovou pokutou a zbývajících 7 pak bylo postoupeno ke správnímu řízení. Dopravním inspektorátem v Karviné byly pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě stanoveny ul. Orlovská, ul. Petřvaldská a ul. Michalkovická. 1.4 Materiálové a technické zabezpečení: Pro potřeby MP v Rychvaldě město zajistilo jednu místnost ve 2.N.P. budovy hasičské zbrojnice. Tato místnost slouží pouze pro psaní úředních záznamú MP a pro odpočinek strážníkú. V této místnosti není stálá služba pro úřední styk s občany. V místnosti je zavedena telefonní linka, která je v nepřítomnosti hlídky přesměrována na mobilní telefon hlídky nebo na služebnu MP v Bohumíně. Město Rychvald dále zakoupilo v roce 201 O nové služební vozidlo zn. Kia Seed v základním vybavení, které zapújčilo městu Bohumínu pro potřeby MP v Rychvaldě. Toto vozidlo jsme vybavili vozidlovou radiostanici zn. Motorola pro zajištění komunikace v rámci radiového provozu se základnou na služebně MP v Bohumíně. Pro zajištění bezpečnosti strážníkú používáme revolvery značky Holek 831. Jediným technickým problémem v komunikaci je stále to, že pokud občan z Rychvaldu volá z pevné linky tísňové číslo MP 156, tak se dovolá na MP v Orlové a ne v Bohumíně. MP Orlová nám pak všechna oznámení předává. Pokud se z Rychvaldu volá číslo 156 z mobilního telefonu, dovolá se na MP Ostrava v rámci integrovaného bezpečnostního centra a odtud je pak hovor přepojen na MP Bohumín. 1.5 Preventivní činnost: V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v Rychvaldě jeden projekt. Tím bylo provedení besed s žáky obou rychvaldských škol vč. Mateřských škol ohledně základú právního vědomí dětí (práva a povinnosti), dopravní problematiky (chování dětí na veřejných komunikacích) a základů poskytování 1. pomoci. Víkendový pobyt žákú 7, 8. a 9. tříd na chatě Slavíč proběhne v roce Zá-věrečné hodnocení: V prúběhu roku 20 ll došlo v Rychvaldě došlo oproti roku 201 O k nárústu trestné činnosti a to ze 138 trestných činú na 179 spáchaných trestných činů. Objasněnost trestné činnosti se pak mírně snížila ze 44,86% na 41,56%. Přesnější rozbor trestné činnosti a její objasněnosti v Rychvaldě múže doložit pouze PČR. V Bohumíně dne ing. V ach Karel ředitel MP Bohumín

30 Odbor městská policie Rychvald Kompl~xní rozbor hospodaření zarok2011

31 Rozbor hospodaření za rok 2011 Odbor: městská policie - Rychvald Výdaje: 1''~4:14~... } '!~A'-',, ''""t '<i :c i. _ {!- 1 \.. t... -f.ť V;<., :,/ - 1 ~' ;~"; 20J Platy zaměstnanců Rychvald Soctáhú pojištění vtis.kc -- >. ; r:;~~tz(č... ) ~- : I 1642!! '-----~ Rychvald 4Ú)! 410 i i 5424 Náhrada za nemoc i 10 I 10! i 5032 Zdravotní pojištění! I 5311 '5032 Rychvald I 148 I 148 Lt4s Pojišť.hr. zaměstn. I : Rychvald 2 2 i Prádlo, oděvv, obuv 5311 i 5134 Rychvald i 5136 i Knihy, tisk; učeb.pom.! 5311! 5137 Hmotný majetek Krimi prev. - obec Krimi prev. - dotace Rychvald Všeobecný materiál 5311 I 5139 Rychvald 5 \ Krimi prev. - obec I Real.kurzové ztráty I , Pohonné hmoty I Rychvald i 5}6} í Služby pošt I I Služby telek. a radiok Služby pen. ústavů 5311 l 5164 Náiemné I Služby školení a vzděl Rychva1d Krimi prev.- obec l Krimi prev. ~ dotace Nákup ost. služeb! i 5169 Rychvald 26! ' 5169 Krimi prev. - obec I I Opravy a udržování i í Rxchvald I 5311 I 5173 Cestovné Cestovné - Rvchvald Krimi prev.- obec Pohoštění 5311 ' 5194 Věcné dary ! 5362 Platy daní a pop! Ryc.hvald Převody vl. fondům Rychvald '40 Věcné neinvestiční výdaje Bohumín Věcné neinvestiční výdaje Rychvald Dohoda o Poskyt. služeb- pošk voz.rychv&id IO o 6(PHM) Celkem výdaje i Pokuty Celkem dotace Rychvald i I

32 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 7. Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) Obsah: 1. důvodová zpráva 2. stanovy Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění a) bere na vědomí informace o plánovaném založení místní akční skupiny na území Bohumína, Rychvaldu, Petřvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic, Doubravy a Petrovic u Karviné, jako zájmové sdružení právnických osob za účelem spolupráce mezi složkami veřejného života na principu vytváření místních partnerství pro realizaci integrované strategie území v souladu s principem LEADER b) s c h v a I u j e 1. členství Města Rychvald jako jednoho ze zakladatelů v zájmovém sdružení právnických osob v místní akční skupině Bohumínsko. 2. začlenění Města Rychvald se sídlem Rychvald, Orlovská 678, IČ do územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko 3. stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko c) pověřuje starostu města pani Šárku Kapkovou, aby zastupovala Město Rychvald v Místní akční skupině Bohumínsko, a to mimo jiné na ustavující schůzi a na valných hromadách sdružení Zpracoval( a): Bc. Lubomír Klaput- tajemník 1 z 11 Předkládá: Šárka Kapková- starostka

33 bod 7 Důvodová zpráva Místní akční skupina (MAS) Jedná se o sdružení obcí, podnikatelského i neziskového sektoru na určitém území. Obce, podnikatelé, spolky, církve, sdružení aj. mohou předkládat své projekty (v souladu s oblastmi podpory) a ucházet se o dotace z EU. MAS schvaluje tyto projekty na své úrovni a doporučuje je k financování. Dnes již existuje řada MAS, které využívaly prostředky z Programu Rozvoje venkova. V novém program.období se nabízejí nové možnosti čerpání napříč programy. Základní charakteristika MAS: území 10 až 100 tisíc obyvatel, pro obce do 25 tisíc obyvatel kancelář MAS by měla být základní rozvojovou jednotkou oblasti pro příští programové období , bude financovaná z prostředků EU bude zajišťovat administrativní činnosti v rámci MAS pro celé území MAS, tzn.území 7 obcí. cílem je efektivně koordinovat prostředky z různých fondů EU metodou Leader (tzn. projekty do 5 miliónů Kč přes MAS), MAS vybírá z předložených projektů vhodné pro rozvoj daného území, smlouvu si pak žadatel uzavírá se ZIF ( Zemědělský intervenční fond) předpokládá se alokace miliónů Kč ročně pro každou ze 150 MAS ČR Metoda Leader funguje na přístupu "zdola - nahoru" a je postavena na existujících strategiích místního rozvoje (=strategie území jednotlivých MAS). Podobný princip nalezneme u IPRM Bohumína - přijímáme a schvalujeme projekty na regeneraci bytových domů, bez ohledu na vlastníka v dané zóně, na kterou má město Bohumín alokovány prostředky z EU, smlouvu si pak žadatel uzavírá s Řídícím orgánem sám. V současnosti se uplatňuje metoda Leader jen v Programu rozvoje venkova. V období 2014 až 2020 se počítá s využitím této metody i pro prostředky ESF a ERDF. Metodou Leader bude možné realizovat 50% Programu rozvoje venkova a ostatní operační programy budou obsahovat osu s metodou Leader, kde bude vyčleněno cca 10 až 25% prostředků. Předpokládá se, že prostředky na podporu venkova (napříč všemi programy) by měly dosahovat výše minimálně 115 mld. Kč (z celkových cca 600 mld. Kč v rámci ČR). Obce v rámci plánované MAS Bohumínsko (7): Bohumín, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Petrovice u Karviné. - obce splňují podmínku společné hranice, nejsou doposud v žádné MAS a žije zde obyvatel (k ).

Stanovy. Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Bohumínsko je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. Místní akční

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více