Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, , hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, 13. 6. 2012, 16.30 hodin"

Transkript

1 Město Rychvald 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald Kulturní dům v Rychvaldě, , hodin

2 M ě s t o R y c h v a I d, Rychvald, dne Svolávám 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná dne 13. června 2012 v hod., v kulturním domě v Rychvaldě. Šárka Kapková Starosta

3 Pořad Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne Pořadové a organizační zabezpečení ZM 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti RM 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok Závěrečný účet SMOOK 10. Nabytí pozemku p.č v katastrálním území Rychvald 11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti - budova č. p. 734 na ul. Orlovská v Rychvaldě 13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 15. Diskuze

4 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 1. Pořadové a organizační zabezpečen í 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města a)schvaluje pořad dnešního zasedání ZM Rychvald b) v o I í návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana Muchová Ing. Ivan Širocký Vladimír Škuta c) v o I í ověřovatelé zápisu ve složení: Lubomír Skýba Ing. Miroslav Pěgřímek Zpracoval(a): Kamila Bubníková -úředník Předkládá: Rada města 3 z 103

5 bod 1 Organizační zabezpečení 8. zasedání ZM, dne Termín v hod., v KD Rychvald Návrhová komise: Mgr. Jana Muchová Ing. Ivan Širocký Vladimír Škuta Ověřovatelé zápisu: Lubomír Skýba Ing. Miroslav Pěgřímek Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková Skrutátoři: p. Vladimíra Skupníková p. Yvetta Bodoloszová 4 z 103

6 Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne Pořadové a organizační zabezpečení ZM 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti RM 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok Závěrečný účet SMOOK 10. Nabytí pozemku p.č v katastrálním území Rychvald 11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti- budova č. p. 734 na ul. Orlovská v Rychvaldě 13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 15. Diskuze 3z3

7 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 2. Kontrola usnesení Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědom í kontrolu svých přijatých usnesení Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úře (llm ~~--<il._ql boru Předkládá: Rada města 6 z 103

8 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE bod Důvodová zpráva Splněno: usn. č. 7/8. ze dne ZM ukládá RM a. pořizovateli seznámit projektanta nového územního plánu Rychvaldu s návrhy na změny v území včetně stanoviska pořizovatele dle přílohy materiálu, b. městu Rychvald informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1. Ve sledování: usn. č. 22/1 O b) ZM ukládá RM informovat zastupitelstvo města o rozhodnutích, která učiní Valná hromada společnosti Služby města Rychvald, spol. s r. o., při každém zasedání zastupitelstva města T: úkol stálý Z: RM Zpracoval(a) a předkládá: Kamila Bubníková- úředník org. odboru 7 z 103

9 Usnesení z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. ze dne Valná hromada konstatuje, že z minulého jednání ( ) trvají úkoly uvedené pod pořadovými čísly 2.4 a 2.5. Pro : S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty roku 2011 jako neuhrazenou ztrátu z minulých let. Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O Valná hromada ukládá jednateli navrhnout opatření k eliminaci finančních ztrát z titulu již vyrobených a v tuto chvíli nepoužitelných přívěsných vozíků. Pro: S, proti : O, zdrželi se: O Valná hromada bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti, stavu pohledávek a závazků. Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada bere na vědomí podnikatelský záměr na rok 2012 a ukládá zabezpečit jednateli společnosti hospodářský výsledek na úrovni+ 486 tis. Kč a to za cenových a objemových podmínek při výrobě tepla předložených v podnikatelském záměru. Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada doporučuje jednateli společnosti projednat v DR a navrhnout systém odměňování při dosažení lepších hospodářských výsledků, než jsou v podnikatelském záměru na rok Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje vyplácení mimořádné odměny jednali společnosti ve výši ,-Kč za výsledky roku Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O. ing.jana Máchová ověřovatel zápisu Stanislav Tvardek ověřovatel zápisu ing. Ladislav Sitko předsedající

10 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 3. Zpráva o činnosti Rady města Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úředník org. odboru A Á Předkládá: Rada města {'-----;--tj lz2

11 bod 3 Důvodová zpráva Zpráva o činnosti Rady města Rychvald Rada Města Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva města Rychvald jednala celkem 7x, a to na svém: 37.zasedánídne zasedánídne zasedánídne zasedánídne zasedání dne zasedánídne zasedání dne Viz. usnesení z těchto zasedání 2 z 2

12 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 4 Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald za období od do Obsah: 1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 2. Zprávy o kontrolní činnosti č. 13a-c, 14, 15/2012 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/2012- bez návrhu opatření 3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/2012- vč. návrhu opatření 4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/2012- bez návrhu opatření 5. Zprávu o kontrolní činnosti č. 14/2012- vč. návrhu opatření 6. Zprávu o kontrolní činností č. 15/2012- bez návrhu opatření Předkládá: Jaroslav Uhlík- předseda KV 1z2

13 Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rychvald ZPRÁVA O činnosti kontrolního výboru za období od do ) Proběhly 3 schů z e kontrolního výboru. 2) Případn á absence č lenů byla vždy řádně omluvena. 3) Provedené kontrolní činnosti za uvedené období: 1. Kontrolní činnost 13a - c / Kontrola plnění usnesení RM Rychvald za období leden-březen Kontrolní činnost 14/2012- Kontrola VŘ akce "Provoz Senior taxi " 3. Kontrolní činnost 15/2012- Kontrola průběhu VŘ akce " Digitální homofony v DPS" 4) Kontrolní výbor zastupitelstvu města doporučuje : ZM bere na vědomí: 1. Zprávu o č innosti kontrolního výboru za uvedené období. 2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/ bez návrhu opat ř ení 3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/ vč. návrhu opatření 4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/ bez návrhu opatřen í 5. Zprávu o kontrolní č innosti č. 14/ vč. návrhu opatření 6. Zprávu o kontrolní č innosti č. 15/ bez návrhu opatření Projednáno dne Jaroslav Uhlík

14 rp~tlol1t\ t'.2 )1-'1 13-~ 1r Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rychvald ZÁPIS O KONTROLE č. C?) 1 J/J/ltJ4~ Předmět kontroly: Kontrola "Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi Senior Park a.s a městem Rychvald'"' Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl Za účasti: Datum: Zjištění: Byla uzavřena smlouva mezi městem Rychvald a provozovatelem Senior Park a.s. o poskytování sociálních služeb v areálu provozovatele na území města Rychvald. Smlouva řeší jak poskytování služeb v areálu Senior Parku, tak možnost účasti seniorů s trvalým pobytem na území města Rychvald na akcích pořádaných Senior Parkem. N ávrh opatření: Protože povinnost poskytování sociálních služeb je řešeno zákonem a jedná se o službu "zpoplatněnou" nevzniknou městu Rychvald žádné další náklady na poskytování služeb uvedených ve smlouvě. ~. '> Í Vyjádření kontrolovaného :, ' / I Podpis provádějícího : Mgr. D. Michálkováa... :.?:.~~~~~r:::~th0[/ Projednáno na schůzi KV :](). S' ~ p. Martin Šmídl..... /\~.. /... " ) ' I Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí. Podpis předsedy KV :

15 f n 1 lol1c1 0'----.~ l H 1; (;. 1J- Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald ZÁPIS b) O KONTROLE č. lf:j/'jo f)_ Předmět kontroly: Kontrola "Realizace stoky "D" stavby- odkanalizování města Rychvald" Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmíd! Za účasti: Datum: Zjištění: V souvislosti s výstavbou stoky "D", která je součástí probíhající stavby kanalizace na ulici Bohumínská, se objevili jisté nejasnosti ohledně účelnosti a využitelnosti této stavby. Z jejího umístění není zřejmé, jaký je její přínos pro město. Stoka se nachází v oblasti pozemkll, které nejsou ve vlastnictví města a momentálně na nich ani neprobíhá výstavba. Zároveň byl v rámci této stavby předložen ke schválení "Dodatek č.l" ke smlouvě o dílo, který řeší vybudování přípojek pro stávající i nově se připojující objekty. Návrh opatření: Vzhledem k více nejasnostem, které kolem této části stavby (stoka D) jsou, KV doporučuje provést po prostudování dokumentace novou kontrolu za účasti kompetentních osob, která tento stav odůvodňuje a měla by nade vše pochybnosti vyvrátit výše uvedená zjištění. Protože RM v rámci této akce zadala vedoucímu úředníkovi odboru stavebního, ŽP a rozvoje úkol na vypracování závazných pravidel připojování nových objektú i k této stavbě s termínem do a který bude nejspíš posunut na , tzn až po dokončení stavby, měla by kontrola proběhnout po tomto termínu. Tato kontrola bude zahrnuta KV do plánu činností ve 4. čtvrtletí Zároveň by nejspíš bylo vhodné zdůvodnit, proč vybudování přípojek na kanalizaci pro již stojící objekty (stávající výstavba, nikoliv nová), nebylo zahrnuto již do zadávací dokumentace stavby pro výběrové řízení na zhotovitele této stavby, když se muselo počítat s jejich připojením. Projednáno na schůzi KV :JO. f' Vyjádření kontrolovaného : 'J o-<-j~tat/j 1 ;>o-j 1 ;v-vrrp. Martin Šmíd!......,<.7. <.... / Doporučení pro ZM: KV doporučuje ZM vzít zprávu KV na vědomí Podpis předsedy );()A)/b KV :

16 Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald ZÁPIS t) o KONTROLE č. ;/!J / lolt Předmět kontroly: Kontrola stavu "Návrhy na pořízení územního plánu sídelního útvaru Rychvald" Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl Za účasti: Datum: Zjištění: Vzhledem k zájmu, který je této problematice věnován bylo zjištěno, že veškeré úkony související s pořízením nového územního plánu jsou realizovány v odpovídajících časových obdobích. Návrh opatření: Protože úkol je stále aktivní nejsou navrženy žádná opatření. Vyjádření kontrolovaného: ';'"-J f/t/ v /. 'd"., 'h M D M. h'lk,,~: 'Í?/U-'J~ Ji,d - " " P o d pts prova ejtct o : gr.. 1c a ova...-~~ Projednáno na schůzi KV :.s O, J" _2012 ~~ v p. Martin Smídl..... ~-; '-----~ I Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí.,, I,~~ Podpis předsedy KV: ~~

17 l.)v-jťo&,o\ ť'. s rl ~I 11 j ~. {J~ Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald PROTOKOL č. o kontrolní činnosti č. ;/Ll/ :}j) 1.Z Cíl kontroly: /IíZ Kontrola zahájena: f:!j.!j-. Q04Z ukončena: 2?J 5. 2_0 1 Místo kontroly: hz Ú /Z~ JiAI"'[JÁ Zodpovědný úředník: 5'fc/! f /J ijq Kontrolu provedli: JJ O 'l ťu /o - Zjištění: C~ r""?~:1 Závěr: fe c,e r\ y~ 1 1 ' ~ i'2l/vvj e/; V t; 1 /{; jl ~ oft) #~{, ll'\0. O, t>-ť ;; _]) fji/. - / J i} ~/ o /)I et Jé~/).\{- ;_0#10 I LH:rxx (.l/t?{);_ /ha. I ] o(~ dd!lvvv, lotiaf-,j IM.6 g 00 Ll QO 1 (!~ "~,, v J fo (}{a ~~J (Vl{! t,~fl1s Vvjádření kontrolovaných pracovníků: ~1(,._, Za Kontrolní výbor: J; I

18 Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J fj f. f){jj2_ Předseda KV: )~

19 f.2t1' l(j ~a t, G ~N ;(J.G.ff Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald PROTOKOL č. o kontrolní činnosti č. 1!:'/ J0/2 Cíl kontroly:!lf " Jl}; f, " 2/J 1 2 K ontrola zahajena: t. J. v - ~- - ukončena: f:j..j~ 2J; 4 l H ' / Místo kontroly: c/ U f ~ j 0). tll Kontrolu provedli: j; Po 'I( '1" '7 ;44í~ Zjištění: Závěr: Vyjádření kontrolovaných pracovníků:. /. / hz "/!é?é/rď~u jd?j'_.. 1. ~ uy;z= Za Kontrolní vy'bor: ~

20 Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J ().S'. (lo)/}_ Předseda KV: ~

21 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod s Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za období od do Zpracovala: Předkládá: Věra Vašíčková- úředník finančního odboru Ing. Ivan Širocký- předseda finančního výboru 1z3

22 BodG Důvodová zpráva Od posledního jednání zastupitelstva města Rychvaldu konaného dne se uskutečnila tři jednání finančního výboru s níže uvedeným programem: I. Jednání dne Program: -informace zjednání zastupitelstva města ze dne , - čerpání rozpočtu města. l.a. Vedoucí finančního odboru informovala členy finančního výboru o výsledku projednávaných materiálů na?.zasedání ZM. Jednalo se o zápis z finančního výboru o rozpočtovém opatření č. 2 pro rok l.b. Finanční výbor bere na vědomí informaci ze 7. zasedání ZM s tím, že doporučuje, aby schválené prostředky v rámci rozpočtového opatření č. 2 byly použity na : -zateplení a výměnu oken- Sadová, čp , - rekonstrukci střechy budovy zdravotního střediska současně s účastí dotačního programu. l.c. Vedoucí finančního odboru informovala o stavu čerpání rozpočtu za období od do , včetně daňových příjmů. l.d. Vedoucí finančního odboru informovala o provedení změny v rozpočtovém opatření č.2 před jeho schválením v zastupitelstvu města, kdy byl vypuštěn bod 2) dešťová kanalizace na ul. Potoční a ul. Průjezdní za tis. Kč. l.e. Projednání a diskuse ke každému z bodů. II. Jednání finančního výboru dne Program: -závěrečný účet města za rok 2011, - rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012, -rozbor hospodaření města za I. čtvrtletí z3

23 l.a. Finanční výbor projednal a bere na vědomí závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2011 a doporučuje ZM ke schválení. l.b. Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012 a doporučuje radě ke schválení. l.c. Finanční výbor bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. čtvrtletí 2012 a doporučuje radě města vzít na vědomí. l.d. Projednání a diskuse ke každému z bodů. III. Jednání finančního yýboru ze dne Program: -projednání rozpočtového opatření č. 5 pro ro 2012, -zpráva o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 l.a. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2012 ve výši ,-Kč, což je přesun finančních prostředků z oprav místních komunikací na realizaci dětského hřiště. Finanční výbor doporučuje RM schválit rozpočtové opatření. l.b. Finanční výbor projednal informativní zprávu o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 3z3

24 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RVCHVALD DNE Bod 6 Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok 2011 Obsah: 1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín Zpracoval(a): Kamila Bubníková- úředník org. odboru Předkládá: Rada města 10 z 103

25 bod4 Karviná 17. února 2012 Bezpečnostní zpráva za rok ÚVOD Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Na území města Bohumína a města Rychvaldu úkoly Policie České republiky plní policisté zařazení u obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty zejména dopravního inspektorátu Karviná a kriminalisty 2. oddělení Orlová. Služby kriminální policie a vyšetřování Policie obvodního oddělení působí na území o rozloze 48,13 km2, na kterém žije téměř třicet tisíc obyvatel. Zejména s ohledem na počet obyvatel, bezpečnostní situaci a početní stavy policistů je služební obvod rozdělen na celkem 5 okrsků, se stanovenou územní odpovějností nejméně jednoho policisty- okrskáře, vykovávajícího v místě obchůzkovou službu, jejímž účelem je bezprostřední kontakt policie s občany na daném teritoriu. Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Okrsek č. 4 Okrsek č. 5 Nový Bohumín Pudlov Vrbice Starý Bohumín Šunychl Kopyto v Nová Ves Skřečoň Záblatí Rychvald pprap. Milan Košárek pprap. Jiří Vronka pprap. Tomáš Kubiena pprap. Radim Sala pprap. Ondřej Samlik pprap. Jindřich Tašek 11 z 103

26 Na zajištění bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle Policie České republiky podílí, zejména činností Městské policie Bohumín, i obě města v územní působnosti obvodního oddělení, přičemž formy a nástroje koordinace, úkoly města a policie jsou smluvně upravena sjednanými koordinačními dohodami 1 Jedenkrát týdně pak na území města Bohumína působí společná česko polská hlídka, recipročně pak policisté obvodního oddělení vykonávají svou službu na území Polské republiky. 2. VEŘEJNÝ POŘÁDEK V souvislosti s ochranou veřejnéi1o pořádku coby hodnoty, přesahujíc;' individuální zájmy jednotlivce- klidné spořádané soužití občanů, které je třeba chránit prott~závažnějším útoků narušujícím tento klid a pořádek, nebyl v roce 2011, stejně jako v n\lce<předcházejícím, zaznamenán žádný případ jeho hromadného narušení. Na území městabohumína byla v několika případech přijata preventivní opatření v souvislosti s přepravou zejména fotbalových fanoušků. 3. PŘESTUPKY V roce 20 ll bylo policisty obvodního oddělení zpracováno 1619 přestupků, z nichž jich 608 bylo vyřízeno v rámci blokového řízení a 519 předáno příslušnému správnímu orgánu. Nejčastěji zjišťovanými přestupky byly, vedle přestupků v dopravě, přestupky proti majetku ( 496 případů) a přestupky proti občanskému soužití (255 případů). 4. TRESTNÁ ČINNOST V roce 2011 bylo policejními orgány prověřováno celkem 919 případů trestných činů spáchaných ve služebním obvodu bohumínského obvodního oddělení, z nichž byl pachatel zjištěn celkem ve 382. případech (objasněnost 41,56%). 1 Smlouva podle 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky, uzavřena s městem Bohumín dne O; smlouva s městem Rychvald dne z 103

27 ,50 21,10 13,66 69,86 89,72 S. ZÁVĚR I přes nárůst zjištěných trestných činů v roce 20 ll, lze bezpečnostní situaci, ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, považovat za stabilizovanou. Zpracoval: npor. Bc. Martin Wastl plk. JUDr. Jan Kluska, v.r. vedoucí 13 z 103

28 Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2011: 1.1 Zahájení činnosti - personální záležitosti: Rozsah činnosti MP v Rychvaldě zůstal zachován dle platné veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou, kde denně vykonáváme buď denní nebo noční dvanáctihodinovou směnu dvoučlenné hlídky. V případě potřeby vyjíždějí hlídky MP k nutn)rm zákrokům do Rychvaldu i mimo sjednanou dobu působení v Rychvaldě. 1.2 Přestupková a trestná činnost: Strážnici v Rychvaldě řešili ve sledovaném období celkem 151 přestupků a z toho 88 v blokovém řízení. 71 přestupků a dalších podnětů bylo postoupeno jiným orgánúm. Blokových pokut vč. bloků na místě nezaplacených bylo uloženo za ,-kč. Z toho pokut na blok na místě nezaplacený bylo uloženo za , -kč. Autoboty, jako prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo použito v 12 případech, ostatní donucovací prostředky při zákrocích strážníkú dle zákona o obecní policii byly použity ve 4 případech. Při páchání trestné činnosti či závažných majetkových přestupků zadrželi strážnici v 7 případech celkem 15 podezřelých pachatelú a nalezli zde 3 kradená motorová vozidla. 1.3 Ostatní činnost MP: Strážnici v Rychvaldě taktéž provádějí odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Bohumíně - Šunychlu. Bylo odchyceno celkem 23 pst1. Plošný odchyt psů neprovádíme z důvodu omezené kapacity útulku pro psy. V několika případech jsme zjistili nepřihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finanční odbor MěÚ. Přestupky majitelú psů byly blokově řešeny ve 14 případech, ostatní tyto přestupky byly řešeny domluvou. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s problémovými občany, při vymáhání pohledávek úřadu a zajišťujeme doručování písemnosti úřadu, které není možno doručit řádnou úřední cestou. Dále strážnici zjišťují nedostatky v oblastí životního prostředí, černých skládek (v roce 2011 zjištěni 4 tvůrci skládek), poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení a označení ulic a všechny tyto poznatky jsou postoupeny MěÚ, v jehož kompetenci je sjednání nápravy těchto nedostatků. Dle požadavků města strážnici taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. V rámci pultu centralizované ochrany máme v Rychvaldě po dohodě s 00 PČR napojeny na náš pult 3 objekty a najeden objekt vyjíždíme v rámci pultu jiné bezpečnostní agentury a dále nám chodí zprávy SMS ohledně narušení objektu hasičské zbrojnice.

29 V závěru roku město Bohumín zakoupilo laserový měřič rychlosti, který taktéž bezplatně používáme pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě. Během tří měření bylo zjištěno celkem 19 hříšníků, kteří překročili povolenou rychlost min. o 1 O km/h. 12 těchto přestupkú bylo řešeno blokovou pokutou a zbývajících 7 pak bylo postoupeno ke správnímu řízení. Dopravním inspektorátem v Karviné byly pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě stanoveny ul. Orlovská, ul. Petřvaldská a ul. Michalkovická. 1.4 Materiálové a technické zabezpečení: Pro potřeby MP v Rychvaldě město zajistilo jednu místnost ve 2.N.P. budovy hasičské zbrojnice. Tato místnost slouží pouze pro psaní úředních záznamú MP a pro odpočinek strážníkú. V této místnosti není stálá služba pro úřední styk s občany. V místnosti je zavedena telefonní linka, která je v nepřítomnosti hlídky přesměrována na mobilní telefon hlídky nebo na služebnu MP v Bohumíně. Město Rychvald dále zakoupilo v roce 201 O nové služební vozidlo zn. Kia Seed v základním vybavení, které zapújčilo městu Bohumínu pro potřeby MP v Rychvaldě. Toto vozidlo jsme vybavili vozidlovou radiostanici zn. Motorola pro zajištění komunikace v rámci radiového provozu se základnou na služebně MP v Bohumíně. Pro zajištění bezpečnosti strážníkú používáme revolvery značky Holek 831. Jediným technickým problémem v komunikaci je stále to, že pokud občan z Rychvaldu volá z pevné linky tísňové číslo MP 156, tak se dovolá na MP v Orlové a ne v Bohumíně. MP Orlová nám pak všechna oznámení předává. Pokud se z Rychvaldu volá číslo 156 z mobilního telefonu, dovolá se na MP Ostrava v rámci integrovaného bezpečnostního centra a odtud je pak hovor přepojen na MP Bohumín. 1.5 Preventivní činnost: V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v Rychvaldě jeden projekt. Tím bylo provedení besed s žáky obou rychvaldských škol vč. Mateřských škol ohledně základú právního vědomí dětí (práva a povinnosti), dopravní problematiky (chování dětí na veřejných komunikacích) a základů poskytování 1. pomoci. Víkendový pobyt žákú 7, 8. a 9. tříd na chatě Slavíč proběhne v roce Zá-věrečné hodnocení: V prúběhu roku 20 ll došlo v Rychvaldě došlo oproti roku 201 O k nárústu trestné činnosti a to ze 138 trestných činú na 179 spáchaných trestných činů. Objasněnost trestné činnosti se pak mírně snížila ze 44,86% na 41,56%. Přesnější rozbor trestné činnosti a její objasněnosti v Rychvaldě múže doložit pouze PČR. V Bohumíně dne ing. V ach Karel ředitel MP Bohumín

30 Odbor městská policie Rychvald Kompl~xní rozbor hospodaření zarok2011

31 Rozbor hospodaření za rok 2011 Odbor: městská policie - Rychvald Výdaje: 1''~4:14~... } '!~A'-',, ''""t '<i :c i. _ {!- 1 \.. t... -f.ť V;<., :,/ - 1 ~' ;~"; 20J Platy zaměstnanců Rychvald Soctáhú pojištění vtis.kc -- >. ; r:;~~tz(č... ) ~- : I 1642!! '-----~ Rychvald 4Ú)! 410 i i 5424 Náhrada za nemoc i 10 I 10! i 5032 Zdravotní pojištění! I 5311 '5032 Rychvald I 148 I 148 Lt4s Pojišť.hr. zaměstn. I : Rychvald 2 2 i Prádlo, oděvv, obuv 5311 i 5134 Rychvald i 5136 i Knihy, tisk; učeb.pom.! 5311! 5137 Hmotný majetek Krimi prev. - obec Krimi prev. - dotace Rychvald Všeobecný materiál 5311 I 5139 Rychvald 5 \ Krimi prev. - obec I Real.kurzové ztráty I , Pohonné hmoty I Rychvald i 5}6} í Služby pošt I I Služby telek. a radiok Služby pen. ústavů 5311 l 5164 Náiemné I Služby školení a vzděl Rychva1d Krimi prev.- obec l Krimi prev. ~ dotace Nákup ost. služeb! i 5169 Rychvald 26! ' 5169 Krimi prev. - obec I I Opravy a udržování i í Rxchvald I 5311 I 5173 Cestovné Cestovné - Rvchvald Krimi prev.- obec Pohoštění 5311 ' 5194 Věcné dary ! 5362 Platy daní a pop! Ryc.hvald Převody vl. fondům Rychvald '40 Věcné neinvestiční výdaje Bohumín Věcné neinvestiční výdaje Rychvald Dohoda o Poskyt. služeb- pošk voz.rychv&id IO o 6(PHM) Celkem výdaje i Pokuty Celkem dotace Rychvald i I

32 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 7. Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) Obsah: 1. důvodová zpráva 2. stanovy Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění a) bere na vědomí informace o plánovaném založení místní akční skupiny na území Bohumína, Rychvaldu, Petřvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic, Doubravy a Petrovic u Karviné, jako zájmové sdružení právnických osob za účelem spolupráce mezi složkami veřejného života na principu vytváření místních partnerství pro realizaci integrované strategie území v souladu s principem LEADER b) s c h v a I u j e 1. členství Města Rychvald jako jednoho ze zakladatelů v zájmovém sdružení právnických osob v místní akční skupině Bohumínsko. 2. začlenění Města Rychvald se sídlem Rychvald, Orlovská 678, IČ do územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko 3. stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko c) pověřuje starostu města pani Šárku Kapkovou, aby zastupovala Město Rychvald v Místní akční skupině Bohumínsko, a to mimo jiné na ustavující schůzi a na valných hromadách sdružení Zpracoval( a): Bc. Lubomír Klaput- tajemník 1 z 11 Předkládá: Šárka Kapková- starostka

33 bod 7 Důvodová zpráva Místní akční skupina (MAS) Jedná se o sdružení obcí, podnikatelského i neziskového sektoru na určitém území. Obce, podnikatelé, spolky, církve, sdružení aj. mohou předkládat své projekty (v souladu s oblastmi podpory) a ucházet se o dotace z EU. MAS schvaluje tyto projekty na své úrovni a doporučuje je k financování. Dnes již existuje řada MAS, které využívaly prostředky z Programu Rozvoje venkova. V novém program.období se nabízejí nové možnosti čerpání napříč programy. Základní charakteristika MAS: území 10 až 100 tisíc obyvatel, pro obce do 25 tisíc obyvatel kancelář MAS by měla být základní rozvojovou jednotkou oblasti pro příští programové období , bude financovaná z prostředků EU bude zajišťovat administrativní činnosti v rámci MAS pro celé území MAS, tzn.území 7 obcí. cílem je efektivně koordinovat prostředky z různých fondů EU metodou Leader (tzn. projekty do 5 miliónů Kč přes MAS), MAS vybírá z předložených projektů vhodné pro rozvoj daného území, smlouvu si pak žadatel uzavírá se ZIF ( Zemědělský intervenční fond) předpokládá se alokace miliónů Kč ročně pro každou ze 150 MAS ČR Metoda Leader funguje na přístupu "zdola - nahoru" a je postavena na existujících strategiích místního rozvoje (=strategie území jednotlivých MAS). Podobný princip nalezneme u IPRM Bohumína - přijímáme a schvalujeme projekty na regeneraci bytových domů, bez ohledu na vlastníka v dané zóně, na kterou má město Bohumín alokovány prostředky z EU, smlouvu si pak žadatel uzavírá s Řídícím orgánem sám. V současnosti se uplatňuje metoda Leader jen v Programu rozvoje venkova. V období 2014 až 2020 se počítá s využitím této metody i pro prostředky ESF a ERDF. Metodou Leader bude možné realizovat 50% Programu rozvoje venkova a ostatní operační programy budou obsahovat osu s metodou Leader, kde bude vyčleněno cca 10 až 25% prostředků. Předpokládá se, že prostředky na podporu venkova (napříč všemi programy) by měly dosahovat výše minimálně 115 mld. Kč (z celkových cca 600 mld. Kč v rámci ČR). Obce v rámci plánované MAS Bohumínsko (7): Bohumín, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Petrovice u Karviné. - obce splňují podmínku společné hranice, nejsou doposud v žádné MAS a žije zde obyvatel (k ).

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Organizační řád obce Vedrovice

Organizační řád obce Vedrovice Organizační řád obce Vedrovice Obec: Vedrovice Adresa: Vedrovice 326, 671 75 IČ: 00293741 OBSAH: I.# Úvod# 1.! Základní!ustanovení! 2.! Legislativní!rámec! 3.! Poslání!a!účel!organizačního!řádu! 4.! Působnost!organizačního!řádu!

Více

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Č. 80/2015 Připomínkování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 Rada města po projednání souhlasí s komplexním

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha 15 Rada MČ Praha 15 vydává podle 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tento Organizační řád Úřadu MČ.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finanční hospodaření konkrétního města. The Financial Analysis of the Chosen Town

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finanční hospodaření konkrétního města. The Financial Analysis of the Chosen Town ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční hospodaření konkrétního města The Financial Analysis of the Chosen Town Martina Malá Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCE NÁVRH NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE HRUŠOVANY

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

Tajemník městského úřadu Napajedla

Tajemník městského úřadu Napajedla Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok 2011 Tajemník městského úřadu Napajedla Městský úřad Napajedla (dále jen MěÚ) je v souladu s ustanovením 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více