Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, , hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, 13. 6. 2012, 16.30 hodin"

Transkript

1 Město Rychvald 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald Kulturní dům v Rychvaldě, , hodin

2 M ě s t o R y c h v a I d, Rychvald, dne Svolávám 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná dne 13. června 2012 v hod., v kulturním domě v Rychvaldě. Šárka Kapková Starosta

3 Pořad Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne Pořadové a organizační zabezpečení ZM 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti RM 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok Závěrečný účet SMOOK 10. Nabytí pozemku p.č v katastrálním území Rychvald 11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti - budova č. p. 734 na ul. Orlovská v Rychvaldě 13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 15. Diskuze

4 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 1. Pořadové a organizační zabezpečen í 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města a)schvaluje pořad dnešního zasedání ZM Rychvald b) v o I í návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana Muchová Ing. Ivan Širocký Vladimír Škuta c) v o I í ověřovatelé zápisu ve složení: Lubomír Skýba Ing. Miroslav Pěgřímek Zpracoval(a): Kamila Bubníková -úředník Předkládá: Rada města 3 z 103

5 bod 1 Organizační zabezpečení 8. zasedání ZM, dne Termín v hod., v KD Rychvald Návrhová komise: Mgr. Jana Muchová Ing. Ivan Širocký Vladimír Škuta Ověřovatelé zápisu: Lubomír Skýba Ing. Miroslav Pěgřímek Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková Skrutátoři: p. Vladimíra Skupníková p. Yvetta Bodoloszová 4 z 103

6 Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne Pořadové a organizační zabezpečení ZM 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti RM 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok Závěrečný účet SMOOK 10. Nabytí pozemku p.č v katastrálním území Rychvald 11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti- budova č. p. 734 na ul. Orlovská v Rychvaldě 13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 15. Diskuze 3z3

7 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 2. Kontrola usnesení Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědom í kontrolu svých přijatých usnesení Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úře (llm ~~--<il._ql boru Předkládá: Rada města 6 z 103

8 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE bod Důvodová zpráva Splněno: usn. č. 7/8. ze dne ZM ukládá RM a. pořizovateli seznámit projektanta nového územního plánu Rychvaldu s návrhy na změny v území včetně stanoviska pořizovatele dle přílohy materiálu, b. městu Rychvald informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1. Ve sledování: usn. č. 22/1 O b) ZM ukládá RM informovat zastupitelstvo města o rozhodnutích, která učiní Valná hromada společnosti Služby města Rychvald, spol. s r. o., při každém zasedání zastupitelstva města T: úkol stálý Z: RM Zpracoval(a) a předkládá: Kamila Bubníková- úředník org. odboru 7 z 103

9 Usnesení z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. ze dne Valná hromada konstatuje, že z minulého jednání ( ) trvají úkoly uvedené pod pořadovými čísly 2.4 a 2.5. Pro : S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty roku 2011 jako neuhrazenou ztrátu z minulých let. Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O Valná hromada ukládá jednateli navrhnout opatření k eliminaci finančních ztrát z titulu již vyrobených a v tuto chvíli nepoužitelných přívěsných vozíků. Pro: S, proti : O, zdrželi se: O Valná hromada bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti, stavu pohledávek a závazků. Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada bere na vědomí podnikatelský záměr na rok 2012 a ukládá zabezpečit jednateli společnosti hospodářský výsledek na úrovni+ 486 tis. Kč a to za cenových a objemových podmínek při výrobě tepla předložených v podnikatelském záměru. Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada doporučuje jednateli společnosti projednat v DR a navrhnout systém odměňování při dosažení lepších hospodářských výsledků, než jsou v podnikatelském záměru na rok Pro: S, proti: O, zdrželi se: O Valná hromada schvaluje vyplácení mimořádné odměny jednali společnosti ve výši ,-Kč za výsledky roku Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O. ing.jana Máchová ověřovatel zápisu Stanislav Tvardek ověřovatel zápisu ing. Ladislav Sitko předsedající

10 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 3. Zpráva o činnosti Rady města Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úředník org. odboru A Á Předkládá: Rada města {'-----;--tj lz2

11 bod 3 Důvodová zpráva Zpráva o činnosti Rady města Rychvald Rada Města Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva města Rychvald jednala celkem 7x, a to na svém: 37.zasedánídne zasedánídne zasedánídne zasedánídne zasedání dne zasedánídne zasedání dne Viz. usnesení z těchto zasedání 2 z 2

12 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 4 Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald za období od do Obsah: 1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 2. Zprávy o kontrolní činnosti č. 13a-c, 14, 15/2012 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/2012- bez návrhu opatření 3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/2012- vč. návrhu opatření 4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/2012- bez návrhu opatření 5. Zprávu o kontrolní činnosti č. 14/2012- vč. návrhu opatření 6. Zprávu o kontrolní činností č. 15/2012- bez návrhu opatření Předkládá: Jaroslav Uhlík- předseda KV 1z2

13 Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rychvald ZPRÁVA O činnosti kontrolního výboru za období od do ) Proběhly 3 schů z e kontrolního výboru. 2) Případn á absence č lenů byla vždy řádně omluvena. 3) Provedené kontrolní činnosti za uvedené období: 1. Kontrolní činnost 13a - c / Kontrola plnění usnesení RM Rychvald za období leden-březen Kontrolní činnost 14/2012- Kontrola VŘ akce "Provoz Senior taxi " 3. Kontrolní činnost 15/2012- Kontrola průběhu VŘ akce " Digitální homofony v DPS" 4) Kontrolní výbor zastupitelstvu města doporučuje : ZM bere na vědomí: 1. Zprávu o č innosti kontrolního výboru za uvedené období. 2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/ bez návrhu opat ř ení 3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/ vč. návrhu opatření 4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/ bez návrhu opatřen í 5. Zprávu o kontrolní č innosti č. 14/ vč. návrhu opatření 6. Zprávu o kontrolní č innosti č. 15/ bez návrhu opatření Projednáno dne Jaroslav Uhlík

14 rp~tlol1t\ t'.2 )1-'1 13-~ 1r Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rychvald ZÁPIS O KONTROLE č. C?) 1 J/J/ltJ4~ Předmět kontroly: Kontrola "Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi Senior Park a.s a městem Rychvald'"' Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl Za účasti: Datum: Zjištění: Byla uzavřena smlouva mezi městem Rychvald a provozovatelem Senior Park a.s. o poskytování sociálních služeb v areálu provozovatele na území města Rychvald. Smlouva řeší jak poskytování služeb v areálu Senior Parku, tak možnost účasti seniorů s trvalým pobytem na území města Rychvald na akcích pořádaných Senior Parkem. N ávrh opatření: Protože povinnost poskytování sociálních služeb je řešeno zákonem a jedná se o službu "zpoplatněnou" nevzniknou městu Rychvald žádné další náklady na poskytování služeb uvedených ve smlouvě. ~. '> Í Vyjádření kontrolovaného :, ' / I Podpis provádějícího : Mgr. D. Michálkováa... :.?:.~~~~~r:::~th0[/ Projednáno na schůzi KV :](). S' ~ p. Martin Šmídl..... /\~.. /... " ) ' I Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí. Podpis předsedy KV :

15 f n 1 lol1c1 0'----.~ l H 1; (;. 1J- Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald ZÁPIS b) O KONTROLE č. lf:j/'jo f)_ Předmět kontroly: Kontrola "Realizace stoky "D" stavby- odkanalizování města Rychvald" Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmíd! Za účasti: Datum: Zjištění: V souvislosti s výstavbou stoky "D", která je součástí probíhající stavby kanalizace na ulici Bohumínská, se objevili jisté nejasnosti ohledně účelnosti a využitelnosti této stavby. Z jejího umístění není zřejmé, jaký je její přínos pro město. Stoka se nachází v oblasti pozemkll, které nejsou ve vlastnictví města a momentálně na nich ani neprobíhá výstavba. Zároveň byl v rámci této stavby předložen ke schválení "Dodatek č.l" ke smlouvě o dílo, který řeší vybudování přípojek pro stávající i nově se připojující objekty. Návrh opatření: Vzhledem k více nejasnostem, které kolem této části stavby (stoka D) jsou, KV doporučuje provést po prostudování dokumentace novou kontrolu za účasti kompetentních osob, která tento stav odůvodňuje a měla by nade vše pochybnosti vyvrátit výše uvedená zjištění. Protože RM v rámci této akce zadala vedoucímu úředníkovi odboru stavebního, ŽP a rozvoje úkol na vypracování závazných pravidel připojování nových objektú i k této stavbě s termínem do a který bude nejspíš posunut na , tzn až po dokončení stavby, měla by kontrola proběhnout po tomto termínu. Tato kontrola bude zahrnuta KV do plánu činností ve 4. čtvrtletí Zároveň by nejspíš bylo vhodné zdůvodnit, proč vybudování přípojek na kanalizaci pro již stojící objekty (stávající výstavba, nikoliv nová), nebylo zahrnuto již do zadávací dokumentace stavby pro výběrové řízení na zhotovitele této stavby, když se muselo počítat s jejich připojením. Projednáno na schůzi KV :JO. f' Vyjádření kontrolovaného : 'J o-<-j~tat/j 1 ;>o-j 1 ;v-vrrp. Martin Šmíd!......,<.7. <.... / Doporučení pro ZM: KV doporučuje ZM vzít zprávu KV na vědomí Podpis předsedy );()A)/b KV :

16 Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald ZÁPIS t) o KONTROLE č. ;/!J / lolt Předmět kontroly: Kontrola stavu "Návrhy na pořízení územního plánu sídelního útvaru Rychvald" Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl Za účasti: Datum: Zjištění: Vzhledem k zájmu, který je této problematice věnován bylo zjištěno, že veškeré úkony související s pořízením nového územního plánu jsou realizovány v odpovídajících časových obdobích. Návrh opatření: Protože úkol je stále aktivní nejsou navrženy žádná opatření. Vyjádření kontrolovaného: ';'"-J f/t/ v /. 'd"., 'h M D M. h'lk,,~: 'Í?/U-'J~ Ji,d - " " P o d pts prova ejtct o : gr.. 1c a ova...-~~ Projednáno na schůzi KV :.s O, J" _2012 ~~ v p. Martin Smídl..... ~-; '-----~ I Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí.,, I,~~ Podpis předsedy KV: ~~

17 l.)v-jťo&,o\ ť'. s rl ~I 11 j ~. {J~ Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald PROTOKOL č. o kontrolní činnosti č. ;/Ll/ :}j) 1.Z Cíl kontroly: /IíZ Kontrola zahájena: f:!j.!j-. Q04Z ukončena: 2?J 5. 2_0 1 Místo kontroly: hz Ú /Z~ JiAI"'[JÁ Zodpovědný úředník: 5'fc/! f /J ijq Kontrolu provedli: JJ O 'l ťu /o - Zjištění: C~ r""?~:1 Závěr: fe c,e r\ y~ 1 1 ' ~ i'2l/vvj e/; V t; 1 /{; jl ~ oft) #~{, ll'\0. O, t>-ť ;; _]) fji/. - / J i} ~/ o /)I et Jé~/).\{- ;_0#10 I LH:rxx (.l/t?{);_ /ha. I ] o(~ dd!lvvv, lotiaf-,j IM.6 g 00 Ll QO 1 (!~ "~,, v J fo (}{a ~~J (Vl{! t,~fl1s Vvjádření kontrolovaných pracovníků: ~1(,._, Za Kontrolní výbor: J; I

18 Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J fj f. f){jj2_ Předseda KV: )~

19 f.2t1' l(j ~a t, G ~N ;(J.G.ff Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald PROTOKOL č. o kontrolní činnosti č. 1!:'/ J0/2 Cíl kontroly:!lf " Jl}; f, " 2/J 1 2 K ontrola zahajena: t. J. v - ~- - ukončena: f:j..j~ 2J; 4 l H ' / Místo kontroly: c/ U f ~ j 0). tll Kontrolu provedli: j; Po 'I( '1" '7 ;44í~ Zjištění: Závěr: Vyjádření kontrolovaných pracovníků:. /. / hz "/!é?é/rď~u jd?j'_.. 1. ~ uy;z= Za Kontrolní vy'bor: ~

20 Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J ().S'. (lo)/}_ Předseda KV: ~

21 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod s Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Obsah: 1. Důvodová zpráva Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za období od do Zpracovala: Předkládá: Věra Vašíčková- úředník finančního odboru Ing. Ivan Širocký- předseda finančního výboru 1z3

22 BodG Důvodová zpráva Od posledního jednání zastupitelstva města Rychvaldu konaného dne se uskutečnila tři jednání finančního výboru s níže uvedeným programem: I. Jednání dne Program: -informace zjednání zastupitelstva města ze dne , - čerpání rozpočtu města. l.a. Vedoucí finančního odboru informovala členy finančního výboru o výsledku projednávaných materiálů na?.zasedání ZM. Jednalo se o zápis z finančního výboru o rozpočtovém opatření č. 2 pro rok l.b. Finanční výbor bere na vědomí informaci ze 7. zasedání ZM s tím, že doporučuje, aby schválené prostředky v rámci rozpočtového opatření č. 2 byly použity na : -zateplení a výměnu oken- Sadová, čp , - rekonstrukci střechy budovy zdravotního střediska současně s účastí dotačního programu. l.c. Vedoucí finančního odboru informovala o stavu čerpání rozpočtu za období od do , včetně daňových příjmů. l.d. Vedoucí finančního odboru informovala o provedení změny v rozpočtovém opatření č.2 před jeho schválením v zastupitelstvu města, kdy byl vypuštěn bod 2) dešťová kanalizace na ul. Potoční a ul. Průjezdní za tis. Kč. l.e. Projednání a diskuse ke každému z bodů. II. Jednání finančního výboru dne Program: -závěrečný účet města za rok 2011, - rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012, -rozbor hospodaření města za I. čtvrtletí z3

23 l.a. Finanční výbor projednal a bere na vědomí závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2011 a doporučuje ZM ke schválení. l.b. Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012 a doporučuje radě ke schválení. l.c. Finanční výbor bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. čtvrtletí 2012 a doporučuje radě města vzít na vědomí. l.d. Projednání a diskuse ke každému z bodů. III. Jednání finančního yýboru ze dne Program: -projednání rozpočtového opatření č. 5 pro ro 2012, -zpráva o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 l.a. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2012 ve výši ,-Kč, což je přesun finančních prostředků z oprav místních komunikací na realizaci dětského hřiště. Finanční výbor doporučuje RM schválit rozpočtové opatření. l.b. Finanční výbor projednal informativní zprávu o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 3z3

24 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RVCHVALD DNE Bod 6 Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok 2011 Obsah: 1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín Zpracoval(a): Kamila Bubníková- úředník org. odboru Předkládá: Rada města 10 z 103

25 bod4 Karviná 17. února 2012 Bezpečnostní zpráva za rok ÚVOD Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Na území města Bohumína a města Rychvaldu úkoly Policie České republiky plní policisté zařazení u obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty zejména dopravního inspektorátu Karviná a kriminalisty 2. oddělení Orlová. Služby kriminální policie a vyšetřování Policie obvodního oddělení působí na území o rozloze 48,13 km2, na kterém žije téměř třicet tisíc obyvatel. Zejména s ohledem na počet obyvatel, bezpečnostní situaci a početní stavy policistů je služební obvod rozdělen na celkem 5 okrsků, se stanovenou územní odpovějností nejméně jednoho policisty- okrskáře, vykovávajícího v místě obchůzkovou službu, jejímž účelem je bezprostřední kontakt policie s občany na daném teritoriu. Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Okrsek č. 4 Okrsek č. 5 Nový Bohumín Pudlov Vrbice Starý Bohumín Šunychl Kopyto v Nová Ves Skřečoň Záblatí Rychvald pprap. Milan Košárek pprap. Jiří Vronka pprap. Tomáš Kubiena pprap. Radim Sala pprap. Ondřej Samlik pprap. Jindřich Tašek 11 z 103

26 Na zajištění bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle Policie České republiky podílí, zejména činností Městské policie Bohumín, i obě města v územní působnosti obvodního oddělení, přičemž formy a nástroje koordinace, úkoly města a policie jsou smluvně upravena sjednanými koordinačními dohodami 1 Jedenkrát týdně pak na území města Bohumína působí společná česko polská hlídka, recipročně pak policisté obvodního oddělení vykonávají svou službu na území Polské republiky. 2. VEŘEJNÝ POŘÁDEK V souvislosti s ochranou veřejnéi1o pořádku coby hodnoty, přesahujíc;' individuální zájmy jednotlivce- klidné spořádané soužití občanů, které je třeba chránit prott~závažnějším útoků narušujícím tento klid a pořádek, nebyl v roce 2011, stejně jako v n\lce<předcházejícím, zaznamenán žádný případ jeho hromadného narušení. Na území městabohumína byla v několika případech přijata preventivní opatření v souvislosti s přepravou zejména fotbalových fanoušků. 3. PŘESTUPKY V roce 20 ll bylo policisty obvodního oddělení zpracováno 1619 přestupků, z nichž jich 608 bylo vyřízeno v rámci blokového řízení a 519 předáno příslušnému správnímu orgánu. Nejčastěji zjišťovanými přestupky byly, vedle přestupků v dopravě, přestupky proti majetku ( 496 případů) a přestupky proti občanskému soužití (255 případů). 4. TRESTNÁ ČINNOST V roce 2011 bylo policejními orgány prověřováno celkem 919 případů trestných činů spáchaných ve služebním obvodu bohumínského obvodního oddělení, z nichž byl pachatel zjištěn celkem ve 382. případech (objasněnost 41,56%). 1 Smlouva podle 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky, uzavřena s městem Bohumín dne O; smlouva s městem Rychvald dne z 103

27 ,50 21,10 13,66 69,86 89,72 S. ZÁVĚR I přes nárůst zjištěných trestných činů v roce 20 ll, lze bezpečnostní situaci, ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, považovat za stabilizovanou. Zpracoval: npor. Bc. Martin Wastl plk. JUDr. Jan Kluska, v.r. vedoucí 13 z 103

28 Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2011: 1.1 Zahájení činnosti - personální záležitosti: Rozsah činnosti MP v Rychvaldě zůstal zachován dle platné veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou, kde denně vykonáváme buď denní nebo noční dvanáctihodinovou směnu dvoučlenné hlídky. V případě potřeby vyjíždějí hlídky MP k nutn)rm zákrokům do Rychvaldu i mimo sjednanou dobu působení v Rychvaldě. 1.2 Přestupková a trestná činnost: Strážnici v Rychvaldě řešili ve sledovaném období celkem 151 přestupků a z toho 88 v blokovém řízení. 71 přestupků a dalších podnětů bylo postoupeno jiným orgánúm. Blokových pokut vč. bloků na místě nezaplacených bylo uloženo za ,-kč. Z toho pokut na blok na místě nezaplacený bylo uloženo za , -kč. Autoboty, jako prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo použito v 12 případech, ostatní donucovací prostředky při zákrocích strážníkú dle zákona o obecní policii byly použity ve 4 případech. Při páchání trestné činnosti či závažných majetkových přestupků zadrželi strážnici v 7 případech celkem 15 podezřelých pachatelú a nalezli zde 3 kradená motorová vozidla. 1.3 Ostatní činnost MP: Strážnici v Rychvaldě taktéž provádějí odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Bohumíně - Šunychlu. Bylo odchyceno celkem 23 pst1. Plošný odchyt psů neprovádíme z důvodu omezené kapacity útulku pro psy. V několika případech jsme zjistili nepřihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finanční odbor MěÚ. Přestupky majitelú psů byly blokově řešeny ve 14 případech, ostatní tyto přestupky byly řešeny domluvou. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s problémovými občany, při vymáhání pohledávek úřadu a zajišťujeme doručování písemnosti úřadu, které není možno doručit řádnou úřední cestou. Dále strážnici zjišťují nedostatky v oblastí životního prostředí, černých skládek (v roce 2011 zjištěni 4 tvůrci skládek), poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení a označení ulic a všechny tyto poznatky jsou postoupeny MěÚ, v jehož kompetenci je sjednání nápravy těchto nedostatků. Dle požadavků města strážnici taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. V rámci pultu centralizované ochrany máme v Rychvaldě po dohodě s 00 PČR napojeny na náš pult 3 objekty a najeden objekt vyjíždíme v rámci pultu jiné bezpečnostní agentury a dále nám chodí zprávy SMS ohledně narušení objektu hasičské zbrojnice.

29 V závěru roku město Bohumín zakoupilo laserový měřič rychlosti, který taktéž bezplatně používáme pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě. Během tří měření bylo zjištěno celkem 19 hříšníků, kteří překročili povolenou rychlost min. o 1 O km/h. 12 těchto přestupkú bylo řešeno blokovou pokutou a zbývajících 7 pak bylo postoupeno ke správnímu řízení. Dopravním inspektorátem v Karviné byly pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě stanoveny ul. Orlovská, ul. Petřvaldská a ul. Michalkovická. 1.4 Materiálové a technické zabezpečení: Pro potřeby MP v Rychvaldě město zajistilo jednu místnost ve 2.N.P. budovy hasičské zbrojnice. Tato místnost slouží pouze pro psaní úředních záznamú MP a pro odpočinek strážníkú. V této místnosti není stálá služba pro úřední styk s občany. V místnosti je zavedena telefonní linka, která je v nepřítomnosti hlídky přesměrována na mobilní telefon hlídky nebo na služebnu MP v Bohumíně. Město Rychvald dále zakoupilo v roce 201 O nové služební vozidlo zn. Kia Seed v základním vybavení, které zapújčilo městu Bohumínu pro potřeby MP v Rychvaldě. Toto vozidlo jsme vybavili vozidlovou radiostanici zn. Motorola pro zajištění komunikace v rámci radiového provozu se základnou na služebně MP v Bohumíně. Pro zajištění bezpečnosti strážníkú používáme revolvery značky Holek 831. Jediným technickým problémem v komunikaci je stále to, že pokud občan z Rychvaldu volá z pevné linky tísňové číslo MP 156, tak se dovolá na MP v Orlové a ne v Bohumíně. MP Orlová nám pak všechna oznámení předává. Pokud se z Rychvaldu volá číslo 156 z mobilního telefonu, dovolá se na MP Ostrava v rámci integrovaného bezpečnostního centra a odtud je pak hovor přepojen na MP Bohumín. 1.5 Preventivní činnost: V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v Rychvaldě jeden projekt. Tím bylo provedení besed s žáky obou rychvaldských škol vč. Mateřských škol ohledně základú právního vědomí dětí (práva a povinnosti), dopravní problematiky (chování dětí na veřejných komunikacích) a základů poskytování 1. pomoci. Víkendový pobyt žákú 7, 8. a 9. tříd na chatě Slavíč proběhne v roce Zá-věrečné hodnocení: V prúběhu roku 20 ll došlo v Rychvaldě došlo oproti roku 201 O k nárústu trestné činnosti a to ze 138 trestných činú na 179 spáchaných trestných činů. Objasněnost trestné činnosti se pak mírně snížila ze 44,86% na 41,56%. Přesnější rozbor trestné činnosti a její objasněnosti v Rychvaldě múže doložit pouze PČR. V Bohumíně dne ing. V ach Karel ředitel MP Bohumín

30 Odbor městská policie Rychvald Kompl~xní rozbor hospodaření zarok2011

31 Rozbor hospodaření za rok 2011 Odbor: městská policie - Rychvald Výdaje: 1''~4:14~... } '!~A'-',, ''""t '<i :c i. _ {!- 1 \.. t... -f.ť V;<., :,/ - 1 ~' ;~"; 20J Platy zaměstnanců Rychvald Soctáhú pojištění vtis.kc -- >. ; r:;~~tz(č... ) ~- : I 1642!! '-----~ Rychvald 4Ú)! 410 i i 5424 Náhrada za nemoc i 10 I 10! i 5032 Zdravotní pojištění! I 5311 '5032 Rychvald I 148 I 148 Lt4s Pojišť.hr. zaměstn. I : Rychvald 2 2 i Prádlo, oděvv, obuv 5311 i 5134 Rychvald i 5136 i Knihy, tisk; učeb.pom.! 5311! 5137 Hmotný majetek Krimi prev. - obec Krimi prev. - dotace Rychvald Všeobecný materiál 5311 I 5139 Rychvald 5 \ Krimi prev. - obec I Real.kurzové ztráty I , Pohonné hmoty I Rychvald i 5}6} í Služby pošt I I Služby telek. a radiok Služby pen. ústavů 5311 l 5164 Náiemné I Služby školení a vzděl Rychva1d Krimi prev.- obec l Krimi prev. ~ dotace Nákup ost. služeb! i 5169 Rychvald 26! ' 5169 Krimi prev. - obec I I Opravy a udržování i í Rxchvald I 5311 I 5173 Cestovné Cestovné - Rvchvald Krimi prev.- obec Pohoštění 5311 ' 5194 Věcné dary ! 5362 Platy daní a pop! Ryc.hvald Převody vl. fondům Rychvald '40 Věcné neinvestiční výdaje Bohumín Věcné neinvestiční výdaje Rychvald Dohoda o Poskyt. služeb- pošk voz.rychv&id IO o 6(PHM) Celkem výdaje i Pokuty Celkem dotace Rychvald i I

32 8. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Bod 7. Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) Obsah: 1. důvodová zpráva 2. stanovy Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění a) bere na vědomí informace o plánovaném založení místní akční skupiny na území Bohumína, Rychvaldu, Petřvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic, Doubravy a Petrovic u Karviné, jako zájmové sdružení právnických osob za účelem spolupráce mezi složkami veřejného života na principu vytváření místních partnerství pro realizaci integrované strategie území v souladu s principem LEADER b) s c h v a I u j e 1. členství Města Rychvald jako jednoho ze zakladatelů v zájmovém sdružení právnických osob v místní akční skupině Bohumínsko. 2. začlenění Města Rychvald se sídlem Rychvald, Orlovská 678, IČ do územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko 3. stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko c) pověřuje starostu města pani Šárku Kapkovou, aby zastupovala Město Rychvald v Místní akční skupině Bohumínsko, a to mimo jiné na ustavující schůzi a na valných hromadách sdružení Zpracoval( a): Bc. Lubomír Klaput- tajemník 1 z 11 Předkládá: Šárka Kapková- starostka

33 bod 7 Důvodová zpráva Místní akční skupina (MAS) Jedná se o sdružení obcí, podnikatelského i neziskového sektoru na určitém území. Obce, podnikatelé, spolky, církve, sdružení aj. mohou předkládat své projekty (v souladu s oblastmi podpory) a ucházet se o dotace z EU. MAS schvaluje tyto projekty na své úrovni a doporučuje je k financování. Dnes již existuje řada MAS, které využívaly prostředky z Programu Rozvoje venkova. V novém program.období se nabízejí nové možnosti čerpání napříč programy. Základní charakteristika MAS: území 10 až 100 tisíc obyvatel, pro obce do 25 tisíc obyvatel kancelář MAS by měla být základní rozvojovou jednotkou oblasti pro příští programové období , bude financovaná z prostředků EU bude zajišťovat administrativní činnosti v rámci MAS pro celé území MAS, tzn.území 7 obcí. cílem je efektivně koordinovat prostředky z různých fondů EU metodou Leader (tzn. projekty do 5 miliónů Kč přes MAS), MAS vybírá z předložených projektů vhodné pro rozvoj daného území, smlouvu si pak žadatel uzavírá se ZIF ( Zemědělský intervenční fond) předpokládá se alokace miliónů Kč ročně pro každou ze 150 MAS ČR Metoda Leader funguje na přístupu "zdola - nahoru" a je postavena na existujících strategiích místního rozvoje (=strategie území jednotlivých MAS). Podobný princip nalezneme u IPRM Bohumína - přijímáme a schvalujeme projekty na regeneraci bytových domů, bez ohledu na vlastníka v dané zóně, na kterou má město Bohumín alokovány prostředky z EU, smlouvu si pak žadatel uzavírá s Řídícím orgánem sám. V současnosti se uplatňuje metoda Leader jen v Programu rozvoje venkova. V období 2014 až 2020 se počítá s využitím této metody i pro prostředky ESF a ERDF. Metodou Leader bude možné realizovat 50% Programu rozvoje venkova a ostatní operační programy budou obsahovat osu s metodou Leader, kde bude vyčleněno cca 10 až 25% prostředků. Předpokládá se, že prostředky na podporu venkova (napříč všemi programy) by měly dosahovat výše minimálně 115 mld. Kč (z celkových cca 600 mld. Kč v rámci ČR). Obce v rámci plánované MAS Bohumínsko (7): Bohumín, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Petrovice u Karviné. - obce splňují podmínku společné hranice, nejsou doposud v žádné MAS a žije zde obyvatel (k ).

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více