SBOR CÍRKVE ASD PROSINEC 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBOR CÍRKVE ASD PROSINEC 10"

Transkript

1 SBOR CÍRKVE ASD Zlín 11 PROSINEC 10

2 Úvodník Váţení přátelé, vítám vás u posledního čísla tohoto sborového měsíčníku v roce Další rok se chýlí neodvratně k závěru. Ať uţ chceme nebo nechceme, svádí nás to k určitému bilancování nad proţitým údobím. Pro mě a moji rodinu to byl rok dramatických změn, se kterými se stále ještě vyrovnáváme. To, co je ale stále stejné, aţ monotónní, je sedmidenní cyklus, kterému říkáme týden. A v tomto cyklu je stále se opakující sedmý den sobota, který se nezměnil ani po našem přestěhování. Proč o tom mluvím? Mám rád určité jistoty, přestoţe se u mne budete setkávat s tím, ţe rád inovuji zaběhlé věci a systémy. Já jsem od dětství vyrůstal v adventistickém prostředí. Navzdory tomu, co jsem za léta svého zrání v církvi musel skousnout, je pro mne sobota významným dnem. A kdyţ v pátek večer - na začátek soboty - otvírá náš Ondra při zpěvu písně Šabat šalom dveře od bytu, abychom obrazně vpustili královnu šabat, mám při tom husí kůţi. Pochopil jsem, ţe sobota patří Hospodinu a ţe nám v ní chce dát zvláštní poţehnání a proto mám od tohoto dne velké očekávání. V naší církvi jsem si ale všiml toho, ţe máme intenzivní nutkání sobotu protlačovat před ostatní články víry. Jako bychom jí potřebovali dělat neustálou reklamu Proč? Nevede nás k tomu naše vlastní nejistota ve vztahu k sobotě? Nepotřebujeme ve skutečnosti sami sebe přesvědčovat o tom, ţe je pro nás důleţitá? Moţná díky tomuto stylu svědectví proţijeme i nějaké vnitřní ujištění, ale nejsem si jist, zda to bude mít pozitivní vliv na lidi okolo nás. Osobně jsem toho názoru, ţe dobré věci si dělají reklamu samy. Lidé v našem okolí mohou být daleko lépe osloveni naší radostí ze soboty, naší vděčností za den strávený s Bohem, naším potěšením ze společenství víry a vzájemným porozuměním, které kolem sebe budeme šířit. Opusťme tedy definici soboty v tom smyslu, co všechno neděláme - ţe nevaříme, nenakupujeme, nepracujeme, nesportujeme, nemluvíme o a zaměřme se na to, proč je pro nás vlastně důleţitá. Sobota je tady jako dar pro lidstvo, tak si ji uţ konečně vychutnejme. Uţ v neděli můţeme začít myslet na další sobotu. Naše příprava se můţe projevit nejen studiem příručky SŠ, ale i tím, jak pracuji a plánuji čas, aby nedošlo k tomu, ţe únavou sobotu prospím. K potěšení ze soboty můţe přispět také jídlo. Kdyţ věnujeme čas pečlivému plánování sobotních pokrmů, můţe to náš slavnostní den také velice obohatit. K proţití naplnění ze soboty přispěje také včasný příchod na bohosluţbu, naše ochota obohatit druhé svým darem k oslavení Pána při bohosluţbě, ale také naše neochota prokecat kázání na chodbě, nebo ho alespoň dostatečně zkritizovat. Přikláním se k názoru, ţe si naší domnělou upřímností často hodně uškodíme a druzí ji vnímají spíše jako neomalenost. Naučme se spolu raději biblickému principu: Kdyţ se ti něco nelíbí, řekni to tomu, koho se to týká. Kdyţ se ti něco líbí, poděl se o to s ostatními. A ne obráceně. Kaţdý z nás touţíme po lásce, pochopení a bezpodmínečném přijetí. Kde jinde bychom to měli najít, neţ právě v sobotě. Sobota není jen o liteře a řádu bohosluţby, a pak zase hajdy domů. Sobota je kusem ráje v čase, který spolu můţeme budovat a hýčkat si ho. Věřím, ţe tak se do něho budeme rádi vracet a přivádět sem i jiné. Milí spoluvěřící, těším se na radostné proţívání soboty s vámi. Věřím, ţe postupně bude v novém roce přibývat na našich tvářích výrazů, které svědčí o opravdové výjimečnosti soboty. Martin Ţůrek

3 Súsedé, co děláte? Pouţití věty súsedé, co děláte a s otazníkem je záměrné. Ţijeme v kraji na rozhraní Slovácka, Valašska i Hané a slovo súsedé se v těchto oblastech povaţuje za spisovné v tom či onom nářečí. A právem, vţdyť jsme Moravané a podobně to vyslovují i naši súsedé za Karpaty na Slovensku. Ale proč taková otázka? A kdo jsou ti naši súsedé? Ti, co jsou nám nejblíţe a čas od času se potkáváme. Tam kde bydlíme - ať uţ na chodbách činţáků, či u plotů našich domků a domů. Nebo se potkáme jen tak zběţně kdekoliv na ulici a je nám tak hezky u srdce, ţe vidíme známou tvář z okolí našeho bydliště. Ale je fakt, ţe i kdyţ se sousedy nevycházíme zrovna dobře ať je důvod jakýkoliv - tak přece jen je nemůţeme ignorovat. Ať chceme nebo nechceme, vţdy se o nich z různých zdrojů něco dozvíme. A tak mě napadlo, ţe i my máme jako sborové společenství své súsedy. A jsou to naši sourozenci v Kristu z okolních sborů. V naší kotlině se dělíme v rámci církve na sdruţení a to se dále dělí na okrsky. Náš okrsek se jmenuje Zlínský, ani nevím proč se tak jmenuje, ale určitě vím, které sbory do našeho okrsku patří. Vy, co nevíte, můţete si to zjistit, zdrojů je dost. Pamětníci vzpomínají na dobu, kdy okrsek zahrnoval sbory ve městech, která jsou právě v těch oblastech Valašska, Hané a Slovácka. Ţel, jak se říká Pán Bůh míní a sdruţení mění. Ne, není to výtka na adresu orgánů církve, jen to tak cítím. Ale přesto nemůţu říci, ţe bych měl jiný vztah ke spoluvěřícím v Břeclavi a v Hodoníně jenom proto, ţe to nejsou Valaši. Ale proč tak dlouhý úvod říkáte si. Asi se rozepsal a neví, co píše. Jenţe já vím, proč tak dlouhý úvod. I kdyţ ty naše sousedy známe, přece jen - tak často se od nich nedozvíme, co dělají, čím ve svém sboru a okolí ţijí. Takţe jsem se rozhodl, ţe je postupně oslovím, aby nám o sobě něco napsali. První na ráně byla Napajedla. Pravda, otázky jsem poloţil jiţ před delší dobou a náš seriál se rozjel později, ale přesto začal. A při tom čekání jsem oslovil i naše milé ze srdce Valašska valašskokloboucké spoluvěřící. A tak se naši nejbliţší súsedé dnes představí. Ţel, valašsokloboučtí nedodali obrazový materiál, asi si na Valašsku na focení nepotrpí. Napajedla mají 40 Před 40 lety 17. října se uskutečnila první bohosluţba nově zaloţeného sboru. Rok 1970 byl tedy zlomovým rokem pro

4 dvacítku členů původně gottwaldovského a následně napajedelského sboru. Moţná byste očekávali velkolepé oslavy tohoto mezníku, ale naše napajedelská duchovní rodina se dívá spíše dopředu neţ zpět. Ale přesto přece jen jedno drobné zavzpomínání proběhlo. Sestra Lakomá kdyţ navštíví svou domovinu tak občas zavítá k rodinám svých sester a bratrů ve Ţlutavě, Napajedlích A po velmi dlouhé době se jí podařilo nás navštívit i v sobotu, kdy máme jako kaţdý týden v Napajedlích příleţitost chválit našeho Nebeského Otce a studovat Jeho slovo. Její zamyšlení z Boţího slova a povídání zkušeností z misijní práce na Napajedelsku, v Pohořelicích, ve Ţlutavě bylo velkým připomenutím Boţí milosti a dobroty vůči nám! A své vzpomínky připojili i členové z roku 1970, br. Vlastík Vávra, ses. Anička Kolářová, Jarka Svobodová a tehdejší děti Zdeňka Wagnerová a Svaťa Kolář. Občas doplnili vyprávění spolu s domácími i další napajedelští rodáci Mašlíkovi a Olda Svoboda ml., který poslouţil i kázáním. Bohosluţba 18. září 2010 byla pro nás další běţně-sváteční sobotou. Ale zároveň sobotou, která nám nejen připomněla Boţí poţehnání a pomoc na Napajedelsku v minulosti, ale současně upozornila, ţe Pán Bůh nám ji nabízí i dnes a v čase budoucím! Dnes má sbor 27 členů jak mladších, tak i těch uţ ţivotem zmoudřelých. A věřím, ţe se dobře vzájemně doplňujeme! Svou přítomností nám zpestřuje sborový ţivot 13 dětí a 3 mládeţníci (jedna z nich Simča Wagnerová je jiţ pokřtěná). Jsme rádi, ţe do sboru občas chodí i jedna paní se svými dětmi a jeden velmi nadaný mladý muţ. Ale uvítali bychom, kdyby jich bylo víc Uţ dříve jsme si stanovili, ţe jako sbor se chceme věnovat vnitřní misii modlitebnímu setkávání, dělat soboty chvály, motivační programy, vyprávění zkušeností, podporovat či vést jednotlivce k zapojení se. Ve vnější misii čas věnujeme biblickým kurzům, individuálnímu vyučování, částečně i mostovým programům, sportovní misijní sluţbě, předávání informací prostřednictvím vitrín a webu, komunikaci s církvemi v naší oblasti Ale stačí to? Děje se toho dost? Na jaře 2011 uvaţujeme o realizaci přednáškového cyklu, cestopisných povídání a popř. nějaké pomocné aktivitě pro veřejnost. Ţel, uţ dlouho jsme neměli nějaký křest Jedna z nejdůleţitějších našich misijních aktivit jsou naše děti a mládeţ. Proto zajišťujeme sobotní školku ve třech třídách a hledáme neustále moţnosti jejich zapojení do aktivit ţivota sboru.

5 Klubu Pathfinder, který má schůzky jednou za 14 dnů ve Ţlutavě pro momentálně 12 děvčat (nejsou z adventistických rodin), se věnují čtyři vedoucí včetně zlínského Ondry Slováčka. Jsme Pánu Bohu za mnoho věcí vděční - za naše kazatele Jarka Šlosárka, dnes Martina Ţůrka a jejich práci, za všechny, kteří chodí do našeho sborového společenství, za ty, kteří jsou nějakým způsobem ochotni se zapojit do aktivit sboru Naší velkou touhou zůstává, aby lidé, kteří mezi nás (v době dávné či nedávné) přestali chodit, zase našli cestu zpět. Ale hlavně aby měli zájem obnovit svůj vztah k Pánu Bohu. Modlíme se za naše blízké, přátele, známé a lidi ţijící v Napajedlích, Pohořelicích, Halenkovicích, Spytihněvi, Ţlutavě Takţe, jak věří zlínští, tak věřím také já, ţe Napajedla budou za deset let slavit další kulaté výročí existence svého sboru. Otázkou zůstává zda 50. výročí budeme slavit velkolepě Ale nechme to na Pánu Bohu. Vkládáme své ţivoty i ţivot našeho sboru do Jeho rukou. Prosíme jej o poţehnání, ochranu, moudrost a to moţná v poslední době nejvíce o obdrţení Ducha Svatého. A to i pro naše milé sestry a bratry, děti a mládeţ ze zlínského sboru. Amen! Pavel Horák za přispění Blanky Doleţelové a Gábi Horákové Valašské Klobouky V současnosti máme 29 pokřtěných členů, 13 dětí a 7 přátel biblické pravdy. Na otázku, čím ţijeme, je jednoduchá odpověď. Tím, čím ţil zlínský, potaţmo gottwaldovský sbor 40 let hledáním modlitebny. Náš sbor má skoro polovinu svého společenství tvořenou dětmi a mládeţí a tak naše činnost tomu i odpovídá. Takţe máme na podzim drakiádu, funguje nám stezka písmáka, lezeme po skalách - naposledy po Čertových. Ale především ţijeme evangelizací korespondenční kurzy, cestovatelské přednášky, kaţdý čtvrtek biblické studium, či moţná pro někoho obyčejná, ale fungující osobní misie. Zbývá otázka, co se nám podařilo či nepodařilo. Na to je asi odpověď nelehká, ale snad se Bohu daří nás měnit, pokud mu to dovolíme. Ze zdrojů R. Bila upravil P.Matula

6 Sobota díků Ne kaţdá sobota je sobotou díků. Ale sobota 20 listopadu 2010 určitě byla. Byla to sobota, kdy končil modlitební týden tradiční to závěr tzv. církevního roku. Pro mnohé to byl týden poţehnání, vděku, zamyšlení. Vděk jsme projevili i finanční sbírkou. Díky aktivitě několika nadšenců vznikl nápad ukončit si modlitební týden i odpoledním setkáním v horním foyer. Program si vzala na starost mládeţ, něco málo na zub přinesli ti další a tak jsme mohli strávit pěkné odpoledne. Začátek byl stanoven na hod. Všimli jsme si, ţe po dopolední poboţnosti všichni zmizeli a zůstali jen programem zavázaní mládeţníci a pak ti tradiční věrní. Takţe v nás zůstávala malá dušička, ţe to vše, co je nachystáno program a ty dobroty budeme muset zkonzumovat sami. Jenţe tak, jak rychle všichni zmizeli, tak zase těsně kolem 13. hodiny někteří přišli. Kdyţ jsem to tak nakonec počítal, tak k padesáti nás skoro bylo. Dokonce i kašavští přijeli a zapojili se do programu. Dobroty lákaly, někteří si i zobli, jenţe to se se zlou potázali. Hlavní dráb odpoledne Alenka Vyčánková, dotyčným vyčinila, ţe zobat dobroty můţeme aţ po společné děkovné modlitbě. A ta duša dobrá pokárala i právě příchozího pastora Martina Ţůrka, který si zobl, aniţ by o vydaném nařízení věděl. No, bylo z toho veselí, někteří Alenku ještě s humorem popichovali a tak o smích bylo postaráno. A pak jsme jiţ při písni sledovali počítačem zobrazený vesmír, jeho hlubokost a velikost, kterou z našeho pohledu nemůţeme obsáhnout. Je to úţasné, jaký vesmír je, a jak vůči němu je naše Země malinká. Vţdycky si říkáme, jak je vesmír velký a vzdálený, ale věřte, z pohledu Boha a jiných bytostí ve vesmíru jsme nepatrní. A přesto jsme stáli Bohu za to, aby nás nezavrhl, ale obětoval to nejcennější, co měl - svého syna. V další části nás Verča Hudečková potrápila vědomostní soutěţí z oblasti znalosti Bible a znalosti našeho sboru. Zvláště lovení textů Bible z hlavy bylo oříškem. Mladí ukázali, ţe nás starší uţ ve znalostech převyšují. Ale máme na to nárok, ten Němec Alzheimer nás uţ pomalu dostává. Mezi tím jsme stačili i pozpívat, přítomní jubilanti letošního roku si mohli říci o písničku. Prostě nálada byla veselá. I toho duchovního pokrmu se nám trochu dostalo z úst Martina Ţůrka. Netrpěli jsme tady hladem duchovním ani tělesným. Na závěr ale nesmíme zapomenout to, jak jsme zvědavě nahlédli do velmi pestrého a zajímavého ţivota našeho nového bratra Rudolfa Drbohlava. Ten jeho ţivot by stačil na samotné vydání časopi-

7 su, takţe kdo jej v tu sobotu neslyšel, o mnoho přišel. Jeho ţivot byla a stále je především hudba. Prostřednictvím promítačky jsme také shlédli fotografie z jeho ţivota. Mezitím bratr vyprávěl velmi barvitě - třeba o tom, jak na vojně hrál v posádkové hudbě, kolik a jaké nástroje ovládá, či jak při svém několikaletém pobytu na Valašsku vedl k hudbě děti ve třech školách. Ale také neopomněl pochválit své současné bydliště náš pečovák. Tak jak se má teď, tak se prý neměl nikde jinde. Vyprávěl i o svém zdraví a nemocech, které jej v poslední době provázely a jak mohl pocítit Boţí ochranu a uzdravení. Celé odpoledne se vydařilo a ne nadarmo si bratr Krajíček starší posteskl, proč takové odpoledne není pravidelně či častěji. Musím konstatovat, ţe má pravdu, jenţe problém je v tom, ţe takový program si musí někdo připravit, obětovat tomu čas. A věřte, není to vţdy tak jednoduché. Kaţdopádně máme pro vás pozvánku na nejbliţší dobu, kdy si něco podobného zopakujeme. Blíţí se čas vánoční. Říká se, ţe čas vánoc je časem, kdy by nikdo neměl zůstat sám. Proto vás zveme na společný oběd v sobotu 25. prosince po dopolední bohosluţbě. Po něm bude následovat i program, do kterého se všichni můţete zapojit. Společným chvílím zdar. T&P P. Matula

8 Seriál 2 Chceme vám představit ženu vlídnou, milou, usměvavou, ale energickou a ve svém věku velmi činorodou. Velmi pěkně zpívá a recituje, hraje na klavír, peče báječné trubičky, pečuje o svoji zahradu a stále něco kutí. Teď jste jistě už určitě všichni poznali, že toto vyprávění bude o Zdeňce Froňkové. Vzpomínky z dětství a mládí Narodila jsem se ve Zlíně jako druhé dítě, bratr Karel byl o sedm let starší. Bydleli jsme na Kotěrově ulici a oba moji rodiče pracovali u Baťů. Asi jsem byla klidné a hodné dítě, protoţe z maminčina vyprávění vím, ţe mě uţ v tom nejútlejším věku nechávali doma samotnou a odcházeli do práce. Dávali mě do dětské ohrádky, dostala jsem pokličku a vařečky a hrála jsem si (byla to první zkušenost s hudbou?) V poledne byla u Baťů přestávka, rodiče přišli domů a odpoledne mě asi hlídal bratr. Z pozdější doby si pamatuji, ţe mě hlídal tak, ţe mě posadil někam pod strom a hrál s klukama fotbal. Moje dětství nebylo příliš idylické. Od dítěte jsem musela být hodně samostatná. Kdyţ tatínek odešel od Baťů, ţivil se chvíli jako podomní prodavač, ale potom našel práci v Brně a stěhovali jsme se. Jeho práce byla fyzicky velmi náročná, pracoval jako dělník při regulačních pracích. Maminka chodila po domech, pracovala jako pradlena. Moje první vzpomínky na Brno jsou spojeny s velmi častým stěhováním a s tím, ţe tam mě uţ stále někdo hlídal a nebyla jsem sama. Kdyţ jsem pak začala chodit do školy, chodila jsem někdy za maminkou do bytu, kde prala a na to mám pěkné vzpomínky, protoţe jsem vţdy něco dobrého dostala. Po dokončení základní školy jsme se bratr i já vyučili prodavači. A čím ses bavila ve volném čase? Chodila jsem do trampské osady. Scházelo se tam hodně mladých lidí, zpívali jsme, hráli na kytary, mandolíny. Tam jsem se i já naučila hrát na kytaru a mandolínu. Mezi kamarády v osadě byl chlapec jménem Hvězdoslav Petr a přes něj jsem se zvláštní shodou okolností začala seznamovat s adventisty. A jak to tedy vlastně bylo s tvým poznáním adventismu? Po vyučení jsem pracovala jako prodavačka v obchodě s potravinami. Tenkrát bylo vše na potravinové lístky a dostávalo se jen v omezeném mnoţství. Onen kamarád, o kterém jsem se zmínila a kterému jsme říkali Slávek, mě poţádal, zda bych nějak nemohla zajišťovat kvasnice pro maminku a babičku. Samozřejmě

9 jsem vyhověla a vţdy v pátek večer jsem je k nim nesla, aby mohly v sobotu péct. Ale vţdy mě překvapilo, ţe u nich někdo byl a jako by něco slavili. Brzy jsem se dozvěděla, ţe Slávkova maminka a babička jsou adventistky. Pozvali mě jednou na přednášky bratra Marcolly, kazatele. Danielovo proroctví, o kterém mluvil, mě tak zaujalo (a Daniel je dodnes mojí nejoblíbenější knihou Bible), ţe jsem se začala o Bibli zajímat a vyučovala mě sestra Martišová. Bylo mně kolem osmnácti let, moji rodiče se přestěhovali zpět do Zlína a bratr ve Zlíně také pracoval a ţil. Kdyţ jsem se potom za nimi stěhovala i já, dostala jsem kontakt na zlínského kazatele Jana Kantora a asi ve dvaceti letech jsem se nechala pokřtít (v potoce Januštici!) Hned jsem se také zapojila do mládeţnických aktivit. Mládeţ dlouho vedl bratr Pernica, zpívali jsme, recitovali, připravovali pásma a často jsme s nimi jezdili i do jiných sborů. Ráda jsem zpívala, recitovala, uměla jsem hrát na kytaru a mandolínu, ale koupila jsem si i klavír a naučila jsem se sama hrát. Zpěv a hudba se staly mojí velikou zálibou a byla jsem ráda, ţe jsem mohla i já přispívat k slavnostnímu průběhu bohosluţeb. V nové modlitebně jsem pak také převzala funkci dirigenta po Miloši Bijokovi. Sbor jsem vedla asi tři roky. Jak v minulém čísle časopisu vzpomínal Miloš Bijok, scházeli jste se jako mládež velmi často. Jak jsi to zvládala, přece jen v obchodě jsi byla od rána do večera? Pracovala jsem šest dní v týdnu, sobotu jsem vţdy nahrazovala prací v neděli, ale šlo to vše skloubit dohromady. Kdyţ člověk touţí po společenství a chce, tak všechno jde. Byla jsem sice svobodná, ale bydlela společně s rodiči a také jsem pečovala o ně. A kdyţ se pak moji rodiče přestěhovali do Kroměříţe (chtěli bydlet v domku se zahradou), jezdila jsem ještě i dvakrát týdně za nimi. Byla jsem vţdy motorizovaná, nejdřív jsem jezdila na pionýru, pak jsem měla motorku Jawa 175, později jsem si koupila auto Fiat a v posledních letech jsem měla Dacii. Auto jsem řídila aţ do svých asi pětasedmdesáti let. Také se v tvém životě objevil na nějakou dobu i chlapec Toník. Chodila jsem s kamarádkou do dětského domova na Mladcové za dětmi, o které se vlastní rodiče nemohli nebo nechtěli starat. Oblíbil si mě tam malý chlapec Toník a kdyţ mu bylo pět let, vzala jsem si ho do pěstounské péče s tím nejlepším úmyslem, ţe mu nahradím alespoň trochu rodinu. Ale vše dopadlo jinak. Toník byl Rom a zděděné nevhodné vlastnosti byly velmi silné. Já jsem byla celý den v obchodě, měla jsem na něho málo času a jak rostl, tak to začínalo být neúnosné. Často jsem musela řešit krádeţe, lhaní, neposlušnost. Byl u mě pět let a pak se vrátil do domova. Později ses také vdala. Froňkovi byli moji stálí zákazníci a s mojí kamarádkou jsme k nim chodily často na návštěvu. Byli uţ starší, ale bylo u nich pří-

10 jemně. Kdyţ pak Bedřich ovdověl, za nějakou dobu jsme se vzali. Manţel byl sice uţ starší, ale byl velmi pracovitý, přímý, tolerantní a proţili jsme spolu pěkných 14 let. A další běh života? V obchodě jsem pracovala dlouho. V potravinách na Cigánově jsem byla dvacet let a poslední léta práce jsem dokončila na Strhanci. Ale ani po odchodu do důchodu jsem nezahálela. Chodila jsem s novinami, časopisy a drobnými pamlsky do různých oddělení nemocnice, prodávala jsem knihy. Po roce 1989 to byly knihy uţ většinou duchovní. Ale ani mně se nevyhnuly problémy a nemoci. Po manţelově smrti jsem dost těţce onemocněla a byla na operaci. A před pěti lety to bylo velmi zlé. Měla jsem trombózu a šla do nemocnice, prý asi na 14 dní, ale nakonec jsem tam byla téměř dva měsíce a málem jsem zemřela. Nastalo krvácení do břicha a dvakrát jsem musela podstoupit operaci. Ale Bůh měl se mnou jiné plány, zázračně vedl ruce lékařů a zachránil mě. Uţ jsem o tom před pěti lety psala do našeho časopisu. Na SVÉHO BOHA nedám dopustit. Spoléhám se na Něho, mám s Ním ty nejlepší zkušenosti a mám Ho ráda. Ať jsem v ţivotě proţívala cokoliv, vţdy jsem Bohu děkovala, chválila ho a velebila. Jsem mu vděčná, ţe mně dává ještě tolik síly, ţe se mohu nejen o sebe, ale také o půldomek a zahradu starat sama. Mým velkým kamarádem a společníkem je můj pes Rita (dar od Mikliců), i kdyţ hodně zlobí a je to můj nejdraţší pes v ţivotě. Uţ mně rozkousala dva mobily! Máme se ale rády a je nám spolu dobře. Sestra Zdeňka je ve svém věku velmi mladá duchem, tolerantní, hodně let je učitelkou sobotní školy a je vždy ochotná pro naše společenství něco udělat. A my čtyři, které jsme zůstaly ze skupiny DÍKY, k ní každých 14 dní rády chodíme. Hana Pelčáková oznámení - Výbor sboru na svém zasedání 8. listopadu 2010 schválil návrh, aby vedoucí mládeţe br. Richard Mokroš byl kooptován do výboru sboru. - Výbor sboru odsouhlasil vytištění 300 kusů záloţek pro potřeby prezentace sboru, na kterých budou informace o našem sboru. V nejbliţší době budou k dispozici. - Výbor sboru a následně i členské shromáţdění schválilo návrh na nové obsazení vedoucího a zástupce vedoucího sobotní školy. Vedoucím sobotní školy byl zvolen br. František Krajíček a jeho zástupcem br. Václav Koplík. - Členské shromáţdění také odsouhlasilo návrh výboru sboru, aby volební období bylo prodlouţeno, a to do jara 2011, kdy proběhnou řádné volby pro další období.

11 - V sobotu 25. prosince 2010 po skončení dopolední bohosluţby chceme sváteční čas na konci roku strávit při společném obědě. Všechny vás srdečně zveme, bliţší informace se dozvíte při sborových oznámeních. - V sobotu 15. ledna 2011 se uskuteční novoroční program s rozdáváním biblických veršů. Čas začátku bude ještě upřesněn. Určitě je to vhodná příleţitost pozvat i své kamarády a přátele. Tématem budou zamyšlení nad Jeţíšovými blahoslavenstvími. - Členské shromáţdění na návrh výboru sboru schválilo návrh na nové laické kazatele sboru. Jsou jimi br. Ríša Mokroš a s. Alenka Mališová. Jsme rádi, ţe mladí se chtějí zapojit do práce laických kazatelů a určitě se těšíme na jejich práci. - V uplynulých dnech byly úspěšně dokončeny převody členství dalších nových členů. V nejbliţší době budou přivítáni oficiálně při společné bohosluţbě manţelé Věrka a Miroslav Luptákovi (rozhovor v říjnovém čísle časopisu) ze sborů Jeseník a Nové Zámky, dále ze sboru Vsetín manţelé Jana a Pavel Smilkovi. Jsme rádi, ţe náš sbor můţe tyto rodiny přivítat do našeho středu a přejeme jim, aby se tu cítili dobře. Věříme, ţe budou nápomocni i ve sborové práci. - Výbor také projednal ţádost s. Markéty Prokopové studentky teologického semináře o průběţnou praxi v našem sboru. Výbor tuto ţádost podpořil a postoupil své rozhodnutí teologickému semináři na Sázavě. - Bylo také na výborovém jednání projednáno obsazování vedení druhé části dopolední bohosluţby. Schváleno bylo, ţe kaţdou druhou sobotu bude vedením pověřen starší sboru, a další soboty vţdy někdo z členů výboru sboru. - Od ledna 2011 se uskuteční jiţ tradiční Alianční modlitební týden v prostorách evangelického kostela. Všichni jsme našimi spolusourozenci z jiných křesťanských církví srdečně zváni. Letos ale nebude kázat nikdo z našich kazatelů. Přesto nejsme ochuzeni o výsadu, říci něco z bible a evangelia jiným křesťanům. V sobotu 22. ledna 2011 od hod. Bude náš kazatel Martin Ţůrek kázat v římskokatolickém kostele ve Zlíně. Na toto kázání jste také srdečně zváni, a můţeme toto kázání vyuţít k pozvání i svým přátelům, kteří by moţná jinak do prostor naší modlitebny nepřišli. - Příští výbor sboru se uskuteční v pondělí 10.ledna 2011 od hod. Také ale musím pochválit sestru Alenku Vyčánkovou, která si na minulý výbor pro nás přichystala pečenou kačenku se zelím a knedlíkem. Všem nám chutnalo a dle všech zúčastněných to byl nejlepší výbor, který jsme kdy kdo absolvovali. Díky ji za tuto dobrotu a ţe tedy splnila svůj letitý slib, ţe upeče kačenu. Bylo splněno. Tajemník sboru

12 Samari nejen v Samarině Pokračování z minula Sobotní déšť vystřídaly nedělní ranní mlhy. Podél potoka a přes kamennou vesničku Dotsiko nabírám znovu kurs Samarina. Sotva minu poslední chalupy, vybíhá mi v ústrety početné stádo ovcí, v jehoţ závěsu se líně šourá na první pohled sympatický starý bača. Totéţ se ale ani zdaleka nedá tvrdit o čtveřici jeho štěkajících čtyřnohých pomocníků. Ti jsou okamţitě u mne a, bača nebača, začínají nevybíravě demonstrovat kdo je tady pánem. Zadýchaný pastýř s nejméně osmi kříţky na krku a pořádnou palicí v ruce má co dělat, aby rozdováděné hlídače odehnal. Bez několika přesně mířených ran nejdůleţitějším pasteveckým nářadím by se mu to bezpochyby nezdařilo. Zatímco mu naučeným eucharistó neskonale děkuji, více neţ názorně mi naznačuje, ţe pokud chci v těchto zeměpisných šířkách přeţít, bez obranného náčiní, jeţ právě svírá v mozolnaté pravici, nemám nejmenší šanci. Na seznamu nezbytných ţivotních potřeb tak přibývá další poloţka. Šotolinovou cestou ve výstavbě, která je na mapě značená jako silnice střední třídy, stoupám aţ do mlhami zahaleného horského průsmyku ve výšce kolem sedmnácti set metrů. Přibliţně stejnou výšku si udrţuje i další úsek houpavé komunikace neklamně mířící k cílové Samarině. Aţ příliš často je aţ do poloviny vozovky utrţená nebo naopak zavalená sesuvem. Jak se zdá, letošní povodně kromě severních Čech a Moravy nevynechaly ani sever Řecka. Na rozdíl od většiny našich případů, to tady, jako obvykle, zacvaká Evropská unie. Jenom oprava patnáctikilometrového úseku do Samariny, vyjde, jak hrdě hlásá obrovská tabule, na nějakých tři sta padesát tisíc eur. Kolem druhé hodiny odpolední, po absolvování přibliţně osmnácti kilometrů s plnou polní, jsem konečně na místě. Nejvýše poloţená řecká obec, která leţí jen o něco níţ neţ vrchol krkonošské Sněţky, působí docela fotogenicky. Byla postavena ve svahu nad horskou říčkou na úpatí zalesněného kopce, jehoţ horní partie dnes tají převalující se šedivé mraky. Zaloţily ji údajně kočovné pastevecké kmeny tzv.arumunů, které sem před staletími přitáhly z oblasti jiţních Karpat. Samarina je díky tomu stále centrem chovu ovcí, ale i koz a někde také koní. Naprostá většina obyvatel však tuto obec na zimu opouští a vrací se tu aţ někdy na jaře. Moje kroky nejdříve míří k pěkně upravenému řeckokatolickému monastýru. Co mě okamţitě zaujme, je mohutná borovice rostoucí na střeše jednoho z výklenků této kamenné budovy. Jak se tady udrţí a kam aţ sahají její kořeny pro mne zůstává neobjasněnou záhadou. V církevním areálu stojí hned vedle křesťanského kříţe také nadţivotní socha nějakého místního, granáty a samopalem vyzbrojeného osvoboditele. Docela zajímavá symbióza. Protáhnu se několika samarinskými uličkami, kde se docela zdařile snoubí původní architektura s tou současnou aţ na její konec, abych se zavčasu poohlédnul po nějakém vhodném nocleţišti. Na všudypřítomných pastvinách to díky značné frekvenci popásajících se sudokopytníků a hlavně ostrými tesáky vybavených psovitých šelem nepůjde. Jedinou moţností je hustý les nad dědinou. Neţ se tam s krosnou vyškrábu, přibývá mi další, víceméně očekávaný konflikt s jedním aţ

13 nezvykle odbojným bodygardem ovčích stád. Čím víc dotírám zatím osvědčenou palicí, tím víc vystrkuje na odiv své ţraločí čelisti. Nálety běţných šutrů přehlíţí, pomůţe aţ vrhání balvanů velikosti volejbalového míče. Dobytí Samariny míním jaksepatří oslavit. Moji vegánští přátelé mě asi ukamenují, ale dávám si zdejší specialitu, grilované jehněčí. Ovečky jsme doma chovali, jako školní dítě jsem je pravidelně pásával, skopové u nás nebývalo ţádnou výjimkou. Ale tak lahodné, jaké mi naservírovali na samarinském náměstíčku, to mé chuťové buňky zatím nepoznaly. Při ohlodávání kostí mě začíná mysl nahlodávat myšlenka, která má s pojídáním této potraviny více neţ úzkou souvislost. Uţ tisíce let zpátky si pomocí rituálů měla jistá skupina lidí bytostně uvědomovat jednu naprosto zásadní věc: Abych mohl přeţít, musí někdo či něco zemřít. Můj ţivot je podmíněný něčí smrtí. Symbolika, jejíţ naplnění se stalo základem křesťanství. Nevím, jestli by mi tak chutnalo, kdybych si mladého beránka musel napřed vlastnoručně zamordovat. Pamatuji si jenom, ţe kdyţ k tomu kdysi doma docházelo, přišlo mi to vţdycky hrozně, hrozně líto. Jako děcko jsem jehňata miloval. Tuším, ţe se zas rychle uklidím mezi vegetariány. Můj noční přístřešek značky Jurek stojí tentokrát na malé plošině pod rozvětvenými staletými piniemi. Okolí s vývraty a suchými torzy starých stromů působí dojmem strašidelného pralesa. Ideální prostředí na točení pohádek o jeţibabách. Zvláště teď, při nasvícení mou skomírající čelovkou. V řídkých korunách však začínají probleskovat první hvězdy. Zdá se, ţe monzun je definitivně za námi. Příští den, pondělí, věnuji nejbliţšímu okolí Samariny. Prodírám se prastarým lesem, který tu nikdo nekácí, znovu a v klidu obdivuji mohutnost všelijak pokroucených černých borovic. Vydávám se na protější holé návrší. Zdobí ho malý bílý kostelík s modrou střechou. Kolem pastviny s řídce roztroušenými stromy, pode mnou vesnice jako na dlani. Honící se mraky začínají tajuplně odhalovat další ze zamýšlených cílů mého putování. Tam někde, mezi těmi skalními štíty, by měla být i druhá nejvyšší hora Řecka. Doufám, ţe se tam zítra vydrápu. Pro další noc posunuji stan aţ k parádní vyhlídce na Samarinu. Večerní rozjímání nad usínající dědinou s blikajícími světly pouličních lamp míří k zítřejšímu výstupu. Půjdu sám, neznámou krajinou bez lidí. Horská sluţba je zde naprosto neznámým pojmem. Skalnatý terén ve výškách nad dva tisíce metrů nemusí být dvakrát bezpečný. Najde se někdo, kdo se v takových chvílích nemodlí? Usínám a spím jako zabitý. Kdyţ jsem v nejlepším, probouzí mě štěkot psa. V blouznivé rozespalosti mi to připadá jako vzdálené šepotání. V následující vteřině mě však polije studený pot. Nějaká potvora je hned za mým stanem! Ţe by si předvčerejší majitel ţraločího chrupu přišel vyřizovat účty za vrţené kameny? Nemá to daleko, ovčinec, za který zodpovídá, leţí jen nějakých sto padesát metrů pode mnou. Nejlepší obranou je útok. Hůl ani kameny po ruce nemám, nezbude neţ atakovat verbálně. Začnu štěkat dvakrát hlasitěji a desetkrát zuřivěji neţ on. Zdá se, ţe to zabralo. Nejméně hodinu je klid. Ale pouze v pralese. Rozechvělá duše tuší novou návštěvu. Dočkává se! Halasný štěkot opět hned za stanem! Oko za oko, zub za zub, na štěkání znovu odpovídám štěkotem! Protivník se nevzdá-

14 vá. Na mé štěkání odpovídá zlověstným vrčením. Pogumovaná tkanina přístřešku, která mě dělí od vetřelce, nebude pro jeho tesáky praţádným problémem. Musím změnit taktiku! Doslova z plných plic mu začínám nezřízeně nadávat. Samozřejmě česky. Dochází k obratu. Náš rodný jazyk ho natolik vyděsí, ţe okamţitě bere nohy na ramena a s poraţeneckým povykováním mizí v temnotách. Úterní ráno je jako vystřiţené ze ţurnálu. Obloha bez jediného mráčku. Krosnu zamaskuji v houštinách a jen s malým batůţkem startuji směr Smolikas. K jeho vrcholu, který je jen o pár metrů niţší neţ tatranská Gerlachovka, by měla vést značená pěšina. Nadopovaný ovesnými vločkami, oříšky a rozinkami odhodlaně stoupám prosluněným lesem. Ten je čím dál niţší a řidší, aţ ho úplně vystřídá kamení, trsy nízké suché trávy a osamocené zakrslé borovice nebývale fotogenických tvarů. Právě tady potkávám jediného ţiváčka tohoto dne. Postarší pastevec klopýtá před svým koněm, který má na hřbetě dvě dvacetilitrové konve ovčího mléka. To je jediný způsob jak jej dopravit dolů do Samariny. Vzdálenost, kterou musí dvojice pravidelně překonávat, čítá kolem dvanácti kilometrů. Ve vysokohorském terénu, jeţ se mi občas jeví pro koně dost nebezpečný, to dělá pět aţ šest hodin chůze. A stejně tolik zase zpátky k ovečkám. Přívětivý bača se pomocí rukou, nohou, gest i víceméně zbytečné řečtiny hned se mnou dává do řeči. Poskytuje informace o tom, kolik mi zbývá času k vrcholu, jak dlouho trvá sestup a hlavně varování, abych se nikde dlouho nezdrţoval, ţe je na takovou štreku uţ docela dost hodin. Zdá se mi, ţe přehání, nejsem v horách ţádný greenhorn, stihnu to za polovinu. Značkování trasy, které bylo v lesnaté části aţ přehnaně důkladné, začíná mít tady, kde je ho nejvíc zapotřebí, první trhliny. Díky jim se mi podaří dojít nikoliv do ţádoucího sedla, ale na nejbliţší skalnatý vrchol. Výhled je tu ale úţasný! Dole Samarina, naproti hřeben s několika vrcholy. Ten poslední bude určitě Smolikas! Dvě hodiny a jsem tam jako na koni. Děda, co kráčel před koněm, určitě přeháněl. Takţe pěkně zpátky, pak skalnatou plání do sedla, přetraverzovat dva niţší vrcholy a konečně se vydrápat na první pořádný. Uţ při namáhavém stoupání sotva znatelným skalnatým chodníkem mi dochází, ţe nepřeháněl bača, ale já. Moje sebejisté dedukce dostávají další ránu po výstupu na rozlehlou náhorní plošinu. Vidím nějakou vysokou horu! Domnělý Smolikas tedy není ţádný Smolikas! Ten skutečný je o pěkný kousek dál! Na první skutečné hoře se mi nějak ztrácí dědou a koněm vyšlapaný chodník. Je nutné sestoupit do sedla. Zkouším to ve skalnatém terénu tak trochu na divoko. Zároveň si ale aţ příliš důrazně připomínám základní zásadu jakéhokoliv horolezení. Ţe zdaleka nejdůleţitějším svalem je v tomto případě hlava. Promýšlím předem kaţdý krok. Jakákoliv chyba není prostě přípustná. To, ţe upínám své myšlenky i k modré obloze, je naprosto samozřejmé. Vybavují se mi články od slavného horolezce Messnera. Své sólovýstupy si bez spirituálního rozměru, byť jakkoliv specifického, nedokázal představit. Ztratit vychozenou cestu nemusí být někdy na škodu. Díky tomu se mi podaří narazit na zbytky sněhových polí, kolem kterých rozkvetlo hned několik druhů nádherně barevných horských květů.

15 Opět zapomínám na pastevcovo varování a posedlý objevitelskou euforií, fotím jako zběsilý. Stejně jako o pár set metrů níţ, kde z malého ledovce vytéká potůček, aby se potom v malebných meandrech proplétal brčálově zelenou lučinou. V suchých a skalnatých partiích těchto hor to vypadá jako fata morgana. Pro finálový úsek si stanovuji přísná pravidla. Času je opravdu zatraceně málo, ţádné velké focení a co nejrychleji na vrchol! Vystoupat na hřeben, pak občas dlouho a těţce nahoru, občas sviţně dolů, pořád po skalách a kamení. Poslední výšvih je vraţedný. Vidina cíle je však o mnoho silnější! Ve tři odpoledne jsem nahoře. Dva tisíce šest set třicet sedm metrů nad mořem. Nade mnou se teď uţ v Řecku tyčí pouze bájný Olymp. Zatímco tam je turistů jako much, tady jsem úplně sám. Vlastně, naštěstí ne tak úplně. I tady mám komu děkovat, s kým se sdílet. Báječný pocit. Kolem mne ticho a nekonečné hory. Na jedné straně zubatý hřeben Národního parku Zagori, na druhé divoké panoráma Albánie. Vrcholové rozjímání, focení a rozesílání esemesek mi zabere překvapivě hodně času. Šest hodin jsem šlapal nahoru, pokud nechci klesat potmě, na návrat mi zbývá polovina. Nakloněné roviny proto zvládám v poklusu. I tady se musí zapojit především hlava. Představa, ţe mě odtud za dva tři dny se zvrtnutou či zlomenou nohou poveze bača na hřbetu svého oře není dvakrát vábivá. Mezičas v půli trasy je lichotivý. V duchu si fandím, ţe ani v šedesátce jsem ve zvládání běţecké formy down hill moc neztratil. Co jsem ale během kamzičího přeskakování šutrů ztratil, je můj starý dobrý kapesní Olympus. Většinou jsem sice fotil velkým Nikonem, ale i tak to člověka zamrzí. V dešti, prachu a mrazu byl malý kompakt k nezaplacení. Co se dá dělat, závěr dne je poněkud smolný. Sestupuji totiţ z hory Smolikas. V krosně ukrytý zbytek majetku vyhrabávám z roští nad Samarinou uţ za tmy. Musím odtud někam dál, jinak se kvůli čtyřnohým narušitelům opět nevyspím. Určitě se jedná o hlídače stád, kteří si na noc trochu rozšíří akční rádius. S báglem na zádech stoupám pralesem nahoru. Po půlhodině naráţím na parádní lesní paseku s kobercem nízké zelené trávy. Kousek odtud zurčí čistý horský potůček. Naprosto ideální místo k táboření. Rozdělat kdekoliv a kdykoliv oheň nepatřilo zatím k mým největším slabinám. Aţ tady, v samarinské divočině. Větve černých pinií jsou natolik nasáklé vodou, ţe ať dělám co dělám, ne a ne vzplanout. Jiné stromy v dosahu nerostou. Sekerku pochopitelně nenosím a tak borovicové haluze kapesním noţíkem všelijak půlím, štípu, nařezávám, ostrouhávám, ale pořád nic. Své dělá moţná i nadmořská výška a tím i niţší obsah kyslíku. Teď budu tak v šestnácti sedmnácti stech metrech. Papír k roztápění pouţívám jen výjimečně a tak ta chvíle po hodině marných pokusů nevyhnutelně přichází. Lidovky, které mi zbyly z přeletu Balkánu zabírají. Vatra po nich zahoří a potom uţ plane dlouho, dlouho do noci. Večerní polévka dnes chutná obzvlášť výtečně. Patrně to bude tím, ţe jsem do ní nakrájel jedinou houbu, kterou mé oči cestou zaregistrovaly. Přestoţe se nevyznám v řecké mykologii, odhadl jsem ji na ryzce. Moţná po právu, ještě hodinu po půlnoci se ujišťuji, ţe jsem naţivu. Pokračování ( snad ) příště

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

SETKÁNÍ SENIORŮ. Bc. Marta Koňaříková pastorační asistentka

SETKÁNÍ SENIORŮ. Bc. Marta Koňaříková pastorační asistentka SETKÁNÍ SENIORŮ Začátkem léta uspořádala Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba již tradiční setkání seniorů z našeho regionu. Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK Ty kdo máš zájem o čtení mého třetího amatérského vydání básní slyš: Komu věnuji toto vydání? Třem ţenám mé druhé mámě - Lýdii mé drahé milované manţelce - Světlance mé

Více

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách. Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Jsou to jen dva týdny, kdy jsem byl naposledy v Jeseníkách. Tehdy jsem Hrubý Jeseník, druhé nejvyšší pohoří

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže. Drazí matematičtí přátelé, v úvodu tohoto sborníku Vás chceme pozdravit a v ucelené podobě předat řešené příklady 1. ročníku Malého matematického šampionátu pro žáky 5. tříd. K uspořádání této soutěže

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz Úvod Dobrý den, váţení čtenáři, je tady konec dalšího měsíce a s ním i předposlední číslo našeho školního časopisu Plováček. Doufám, ţe se těšíte na příští měsíc. Já děsně. A víte proč?? Pokud nevíte,

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2010

V Ř E S K O V Á K duben 2010 V Ř E S K O V Á K duben 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, několikrát jsem již psal o pálení dřevního odpadu ze zahrad. Toto pálení by se uskutečnilo v měsíci květnu za účasti našich hasičů. Prosím

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Co by se kovbojkám stávat nemělo Kamila Nováková Vydavatelství Hölzelová Eva Text Kamila Nováková Tvorba obálky René Vaněk Ilustrace Martina Aulehlová

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více