Vysadili jsme třešeň lásky :) Podívajte se na fotky z akce, která si žádala odvahu vystupujících a přinesla obdiv spolužáků... Strana 14 Strana 8 a 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysadili jsme třešeň lásky :) Podívajte se na fotky z akce, která si žádala odvahu vystupujících a přinesla obdiv spolužáků... Strana 14 Strana 8 a 9"

Transkript

1 H O R Á C K É Zpravodaj ZŠ Horácké 2/ S radostí vám přinášíme nový Zpravodaj... Co naleznete v tomto čísle? Číslo 2, ročník Celoškolní projekt Dobro a zlo v každodenním životě Jak proběhl letošní druhý projekt? Co bylo na jeho pojetí a realizaci nového? Holandsko 2013 Jak se měli žáci naší školy na výletě v Holandsku? Strana 10 a 11 Fotoreportáž Horácké má talent Podívajte se na fotky z akce, která si žádala odvahu vystupujících a přinesla obdiv spolužáků... Vysadili jsme třešeň lásky :) Autorské texty žáků Začtěte se do úvah žáků 8. a 9. ročníků na téma smysl života. Strana 16, 17 a 18 Výsledky sportovních soutěží Jak jsme byli úspěšní ve sportovních kláních? Strana 19 Strana 6 Strana 14 Strana 8 a 9 Česká školní inspekce na Horáckém V březnu na naší škole proběhla celková týdenní inspekce, která byla z a m ě ř e n a n a m a t e m a t i c k o u gramotnost, ekonomiku školy, bezpečnost a ochranu zdraví a navíc se zaměřila na činnost školního poradenského pracoviště v oblasti prevence. Nakonec se kontrolovalo úplně všechno. Pozitivní stránkou bylo to, že mimo hory dokumentů měli inspektoři čas navštívit i výuku a v i d ě t ž i v o t n a n a š í š k o l e prostřednictvím přímé práce s dětmi. Inspekce navštívila výuku na obou stupních školy, a dokonce byla svědkem řešení jedné dosti kritické situace se žáky, kterou učitelé zvládli zcela profesionálně. Celkový výsledek inspekce je kladný a učitelé i vedení školy byli za svou práci pochváleni. Výtka ze strany inspekce směřovala k některým nedostatkům ve školním řádu a počtu integrovaných žáků ve dvou třídách. Školní řád bude podle připomínek inspekce přepracován a počet integrovaných dětí bude regulován. Po zveřejnění zprávy na portálu inspekce zavěsíme její znění na našich webových stránkách. Všem, kteří přispěli ke kladnému výsledku celkové kontroly, děkuji a přeji, aby se jim práce dařila i nadále. Ivana Melichárková Citujeme z inspekční zprávy: Výuka na obou stupních ZŠ probíhala v pozitivní atmosféře... učitelky na 1.stupni ZŠ efektivně využívaly prvky daltonského vzdělávacího modelu, v hodinách převládala kooperativní výuka a úkoly pro žáky byly zpravidla individualizované. Žáci pracovali s různými zdroji informací, řešili problémové úlohy... Učitelky rozvíjely schopnost kritického myšlení, samostatného a logického uvažování žáků, vedly žáky k orientaci v informacích a podporovaly je k utváření vlastního názoru. Žáci měli dostatek prostoru ke vzájemné diskusi, zdůvodňování a argumentaci vlastních postojů a návrhů, pracovali s chybou a využívali ji pro další učení. Cílená a smysluplná práce učitelek, moderní pedagogické metody, účelné využívání názorných pomůcek a prostředků ICT ve výuce, důsledné propojování učiva s praktickým životem v kombinaci s pestrou nabídkou aktivit účinně podporovaly rovnoměrný rozvoj jednotlivých funkčních gramotností žáků. Učitelky výrazně podporovaly žákovskou iniciativu, tvořivost a aktivní zapojení do výuky. Průběžné hodnocení žáků mělo zejména motivační charakter, cíleně vedlo žáky k jejich vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. Žáci k sobě byli ohleduplní, respektovali stanovená pravidla a aktivně se podíleli na jejich tvorbě. Příznivé sociální klima, důvěra mezi žáky a učitelkami a vzájemná otevřená komunikace zohledňovaly individuální možnosti a potřeby žáků a výrazně přispívaly k celkovému pozitivnímu rozvoji jejich osobnosti. SCHOLA LUDUS :) 1

2 Život na Horáckém Život v naší škole není zdaleka tak zenově klidný jako jezírko na školní zahradě. Na to, že naše škola není šeď a nuda, jsme hrdí. Důkazem budiž následující články, příspěvky i fotografie. Velikonoční dílny Tradiční velikonoční dílny proběhly napříč všemi ročníky prvního stupně. Děti se na ně moc těšily. Několik dní předem se na ně připravovaly, chystaly si pomůcky, sbíraly různé potřebné materiály dle pokynů učitelů. Na Popeleční středu celá akce vypukla. Dívky si zkusily barvit kraslice různými technikami, chlapci pletli pomlázky, menší žáci měli dílny společné, ve kterých tvořili různým netradičním způsobem. Z tohoto tvoření vzešla různá zvířátka, přáníčka a spousta zajímavých předmětů. Dílny měly u dětí velký úspěch a každý si přišel na své. Martina Raiserová Den Země na 1.stupni Letošního Dne Z e m ě s e j a k o každý rok ujali naši páťáci. Měli za úkol vymyslet a zorganizovat celé dopoledne pro své mladší spolužáky. Po malých skupinkách si připravili zajímavé úkoly a hry, kterými se děti učily, jak prožívat přírodu, zacházet s ní a chránit ji. Děti si mohly například zopakovat, jak se třídí odpad, hravou formou poznávat různé rostliny a živočichy, ochutnávat rozličné dary přírody, seznámit se s výrobou různých produktů denní potřeby nebo si jen procvičit sportovního ducha různými pohybovými aktivitami. I když nám během dopoledne příroda nepřála slunečným počasím a spadlo pár dešťových kapek, všichni účastníci si zábavu náramně užili. Páťáci si vyzkoušeli, jak se učitelé cítí po několikahodinové práci s dětmi, a nutno dodat, že jejich učitelky je musely upřímně pochválit za vyčerpávající a zábavnou práci. Iva Brucknerová Máte doma zvídavé dítě? Tak právě pro tyto děti z ročníku jsme v letošním školním roce otevřeli kroužek. Každou středu bylo pro zájemce nachystáno něco zajímavého z matematiky, z českého jazyka, chemie či fyziky. Děti, které zajímala tématika pro daný týden, si rozvíjely své znalosti a dovednosti na připravených, n a p ř. m a t e m a t i c k ý c h hádankách, vyzkoušely si rozličné pokusy z chemie či fyziky, prozkoumaly principy (nejenom fyzikálních) hraček či rozvíjely svou čtenářskou gramotnost. Velmi jsme uvítali i nápady dětí, s nimiž do kroužku přišly. Navíc byl kroužek hrazen z projektu Otevřené školy, takže byl pro žáky zcela zdarma. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že příští rok bude opět o tento kroužek zájem. Romana Matulíková 2 SCHOLA LUDUS :)

3 KROUŽEK POČÍTAČŮ NEJEN PRO SENIORY Připoj se na wifi, zapoj usbéčko, přetáhni si složku na plochu, stáhni si obrázek... věta, jejíž úkoly mám splněné za dobu, kdy ji vyslovuji. Ale ne všem to jde stejně jako mně, že ano! Někteří, většinou starší lidé, kteří nevyrůstali v této době plné elektroniky a počítačů, už se v tomto přece jen trochu méně orientují. Proto mě a moji kamarádku napadlo, že bychom se o některé z našich poznatků mohli podělit se starší generací. Byli to přece jen oni, naše babičky a naši dědečkové, kdo nás zároveň s našimi rodiči vychovávali, ti, kteří nám předávali jejich zkušenosti a moudra, tak jim to taky musíme nějak oplatit... Prvotní účast byla veliká, tolik zájemců o náš kroužek počítačů jsme tedy nečekali, ale musím, snad za všechny říct, že nás to více než potěšilo! Naši studenti se v kroužcích opakujících se po tři čtvrtky za sebou naučili spoustu nových věcí. Ve výběru náplně hodiny jsme se snažili hlavně o to, aby vše, co se studenti naučí, jim k něčemu do dalšího života bylo a leckteré věci jim to třeba i usnadnilo. Řekli jsme si např. jak se vytvoří složka, vyhledá se spoj do centra města a zpět, prohlíží internetový časopis... Všechny naše studenty bych chtěla tímto velice pochválit za jejich šikovnost a oddanost, moc jste nám to tímto ulehčovali. Na poslední lekci jsme se dokonce společně domluvili, že pro velký zájem otevřeme ještě čtvrtou a zároveň poslední hodinu, na které jsme si ještě jednou všechno pořádně zopakovali a zodpověděli případné dotazy.. Na závěr bych ještě chtěla říct, že jsem si to opravdu velice užila a doufám, že ne jen já, ale i všichni, kdo se našeho kroužku zúčastnili. Po skončení poslední hodiny jsem se dokonce pozastavila nad tím, že se mi po Vás, studenti, bude i stýskat, a že je škoda, že už to končí... Klára Suchánková 9.A Závěrečný projekt 9.ročníků Stalo se již tradicí, že se konec š k o l n í d o c h á z k y ž á k ů 9. ročníků odehrává ve znamení jejich závěrečných prací na téma, které si sami zvolí. V měsíci květnu byl projekt vyhlášen ředitelem školy, žákům byly předány nutné informace pro realizaci svých projektů a zástupci jednotlivých tříd si vylosovali předsedu komise, která bude vyhodnocovat jejich výstupy před publikem zvědavých osmáků a možná i rodinných příslušníků. Žáci si z nabídky jednotlivých předmětů zvolili téma, které jim bylo nejbližší, oslovili svého garanta a pustili se do práce. Někteří, tak jako každý rok, vyčkávali, jestli se této práci nebudou moci nějakým způsobem vyhnout, ale cílová motivace za účast všech žáků na projektu v podobě jednoho celého volného dne pro třídu byla velkou motivací pro sebrání posledních sil i pro chronické lenochy. Každá třída dostala přesný harmonogram práce na svých projektech, tj. rozpis dnů, kdy mají svému garantovi přinést ukázat sekundární zdroje (knížky, časopisy apod.), ze kterých budou čerpat, kdy budou mít k dispozici školní počítače, aby si na nich mohli s v é p r á c e d o k o n č i t, a v neposlední řadě také rozpis hodin cizích jazyků, ve kterých si budou moci se svými učiteli vytvořit cizojazyčné anotace ke svým výtvorům. Co se týče přístupu jednotlivých žáků k projektu, tak ten odpovídal většinou jejich celoročnímu školnímu snažení někteří začali na své práci zodpovědně pracovat ihned po vyhlášení projektu, konzultovali svá témata se svými garanty a odevzdávali své polotovary vždy přesně k danému termínu. Vždyť tak to také na středních, vysokých školách, ale i v běžném životě v zaměstnání chodí, že zadané úkoly je třeba ve stanovených termínech vypracovat a odevzdat, což také bylo primárním cílem tohoto zadání. Bylo by naivní předpokládat, že se všichni žáci pustili do zadané práce se stejnou odhodlaností a že v š e c h n y p r o j e k t y b y l y vynikající. Našli se samozřejmě tací, kteří svou práci vůbec neodevzdali, nebo j e j i c h ž p r o j e k t y b y l y podprůměrné. V celkovém výsledku ale nakonec vznikla pěkná řádka zajímavých prezentací i odborných pojednání, které splnily výchozí požadavky jak po s t r á n c e f o r m á l n í, t a k i obsahové. A hlavně žáci byli v problematickém období, kdy již jejich pracovní morálka po přijetí na střední nebo odborné školy značně uvadá, zaměstnáni pro ně snad smysluplným způsobem. Snad se jim některé zkušenosti z práce na projektu zhodnotí v jejich budoucím životě. K t o m u j i m z a c e l ý pedagogický sbor přeji hodně sil a vytrvalosti. Martina Dračková SCHOLA LUDUS :) 3

4 Fotoreportáž: Prezentace deváťáků 4 SCHOLA LUDUS :)

5 Den Země Po celé České republice se konají akce ke Dni Země. I na naší škole se oslavy k této příležitosti staly již tradicí. V letošním školním roce termín připadl na pondělí. Toto pondělí bylo významné především pro deváťáky, kteří v ten den dělali přijímací zkoušky, a pro organizaci soutěžních aktivit jich ve škole mnoho nezůstalo. Proto byli tentokrát do soutěžení O Zemi zapojeni třídní učitelé se svými třídami. Kabinet přírodopisu tedy vyhlásil třídní soutěžení tříd ročníku, které se uskutečnilo vždy v Pelíšcích. Soutěžením mohli žáci prokázat znalosti o planetě Zemi. Forma byla tentokrát netradiční, díky nepřízni počasí jsme soutěžili ve třídách a s počítačem. Využili jsme portál alik.idnes.cz internet pro děti, kde nám stránka Alíkoviny se soutěžemi a kvízy poskytla spoustu námětů na využití, jen si vybrat S radostí jsem přivítala, že žáci, kteří se neúčastnili přijímacího řízení na SŠ, přišli do školy a aktivně spolupracovali s třídami. Zadání dostali od paní učitelky Rinkové. Každou třídu pak rozdělili společně s třídními učiteli do několika soutěžních skupin, vysvětlili pravidla a sledovali s p r a v e d l i v é p o č í t á n í b o d ů. Správnost odpovědí na kvízové otázky si všichni žáci hned ověřili. Po skončení kvízu každá třída odevzdala arch se součtem bodů každé soutěžní skupiny. Na vyhodnocení se podílely p. uč. Procházková a Rinková. Bodové výsledky soutěžních skupin tříd byly velmi těsné, většina skupin kvíz zvládla velmi úspěšně. Na konec byly vyhodnoceny nejúspěšnější třídy z každého ročníku. A kdo to byl? 6.A, 7.A a 8.C. A ještě jednou díky všem, kteří se aktivně zapojili. Irena Procházková Návštěva zápasníků z USA v hodinách AJ Při výuce cizího jazyka je vždy nejlepší, když má člověk možnost přímého kontaktu s rodilým mluvčím ze země, jejíž jazyk se učí. A tak, když na naši školu zavítala skupina zápasníků z USA, aby s našimi borci zápasníky změřili síly, využili jsme jejich přítomnost také v hodinách anglického jazyka. Mladí a urostlí zápasníci si o sobě připravili informacemi nabité prezentace, které žákům přednášeli v americké angličtině. Celé své vystoupení doplňovali trpělivě otázkami na naše žáky a nenechali se odradit ani prvotní ostýchavostí posluchačů. Ke konci vyučovací hodiny již pak bylo většinou nutné žáky usměrňovat, aby své otázky dokončili a aby odešli do svých tříd. Po prvotních rozpačitých pokusech o otázku v angličtině z úst těch nejodvážnějších následovaly otázky postupně od mnohých jiných a úporná snaha o gramatickou správnost byla rázem pryč. K velmi poutavému vyprávění mladíků přispěl i ten fakt, že jejich volný čas, koníčky a a aktivity byly pro žáky velmi poutavé a že je také tito mladí mohli inspirovat ke vhodnějšímu trávení volného času. Vždyť kdo z nás může chodit do lesa a střílet medvědy a vlky, aby ochránil farmářova pole, kdo z nás může lézt po tisíciletých sekvojích a blízkosti sedmého nejhlubšího jezera na světě při úpatí sopky, jezdit v rychlých autech, dělat bungee jumping, paintball a při tom všem dělat zápas a studovat vysokou školu! Martina Dračková Klub deskových her V naší škole již několik let funguje Klub deskových her. Tento klub je volně dostupný pro naše žáky, rodiče, ale i širokou veřejnost. Mezi naše nejčastější osazenstvo patří především žáci 1. stupně a naši bývalí žáci. A jaké hry zde hrajeme? Deskových nebo-li stolních her máme přes 30 k u s ů n e j r ů z n ě j š í c h ž á n r ů - s t r a t e g i c k é, k o o p e r a t i v n í, dovedonostní, fantasy, RPG,... Letos jsme začali nabídku rozšiřovat o "zahradní" hry, které chodíme hrát na školní hřiště v letních dnech, jedná se především o petanque, kroket a frisbee. Jindra Michal SCHOLA LUDUS :)

6 Celoškolní projekt Dobro a zlo v každodenním životě Dobro a zlo na 1.stupni Dobro a zlo je to první, s čím se dítě setkává už odmalička v pohádkách. I my na 1.stupni jsme toto téma přizpůsobili věku dětí. Použili jsme ho v celoškolním projektu, který probíhal v jarním období. Tentokrát se lišil tím, že se téma prolínalo každý den do různých předmětů. Děti se předem připravily a pak už si to jen užívaly. Ve výtvarné výchově netradičními technikami dobro a zlo ztvárňovaly, v českém jazyce psaly vlastní práce o setkání dobra a zla v životě, v lidských vztazích. Mnohé čerpaly z vlastních zkušeností. Situace ze života předváděly ve scénkách, pantomimách a podobně. Starší děti hledaly dobro a zlo v citátech, v bibli i v našem školním prostředí. V některých třídách nechyběly kostýmy a různé hry. Závěr projektu patřil celkovému zhodnocení a různým výstupům, které si děti zpracovaly a založily např. do portfolií. Z jejich úsudků a prožitků pochopily, že se zlem se sice setkáváme, ale dobra je mezi lidmi více. Michaela Albrechtová Dobro a zlo na 2.stupni Tentokrát jsme se rozhodli pojmout celoškolní projekt netradičně a místo klasického projektového dne proběhl na naší škole projektový týden. T é m a t e m b y l o d o b r o a z l o v každodenním životě. Žáci se v jednotlivých předmětech zabývali problémy, jako jsou vztahy v rodině, rozumné nakládání s penězi, ochrana životního prostředí, smysl života a dalšími oblastmi, které spadají do etické výchovy. Vyučující měli volnou ruku a pojetí tématu bylo zcela v jejich režii. V některých předmětech proběhl projekt formou diskuze, jinde žáci sledovali tematicky zaměřená videa, ke kterým měli úkoly, v zeměpise se řešily přírodní jevy, ve fyzice fyzikální jevy, v češtině žáci psali úvahu nebo rozlišovali dobro a zlo v pohádkách atd. A jak na projekt vzpomínají žáci? Zde jsou některé z vybraných názorů: Nejlepší byla fyzika. Ukazovali jsme si, k čemu je dobré a špatné zatmění Slunce a Měsíce. Celkově se mi líbil ten nápad. Bylo to zajímavé. Téma bylo hodně široké, možná by bylo lepší příště zvolit něco konkrétnějšího. Téma se nedalo pořádně využít ve všech předmětech. Líbilo se mi, že projekt trval celý týden a mohli jsme se mu pořádně věnovat. Moc mi nevyhovovalo, že projekt byl roztažený přes celý týden. Přesně jsem si nepamatovala, co jsme dělali v předchozích hodinách. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Taky se mi líbí závěrečný projekt, který jsme dělali na konci. Máme ho na památku a k d y k o l i v s i h o m ů ž e m e prohlédnout. Bylo to zajímavé. Dělali jsme něco jiného než normálně. Na konci projektového týdne pracovaly jednotlivé třídy na závěrečném výstupu. V některých třídách jej pojali jako leporelo, jinde jako knihu, v dalších třídách žáci vytvořili plachtu, na kterou sepsali a nalepili ukázky toho, co celý týden dělali. Projektový týden přinesl žákům nejen nový způsob výuky, ale doufejme, že i jiný pohled na dnešní svět. Alena Dostálová 6 SCHOLA LUDUS :)

7 Výstupy z celoškolního projektu Mauris egestas lacus sit ame Dobro a zlo v každodenním životě Vivamus pulvinar, purus ultricies ultrices ullamcorper, dolor diam euismod nisl, vel consectetuer eros mi sit amet lorem. Quisque Massa SCHOLA LUDUS :) 7

8 Barevný a tematický den a zasazení třešně lásky Dne se na naší škole konal barevný a t e m a t i c k ý d e n a vysazení třešně lásky n a š k o l n í z a h r a d ě. Každá třída se domluvila buď na nějaké barvě, v které přijdou, nebo p ř i š l y v n ě č e m originálním. Měli jsme tu takové nadšence, kteří to neřešili a přišli v tom, v čem se ráno vzbudili, a to v pyžamkách. U těch nesměly chybět ani chundelaté papučky nebo plyšáček. Další originální třída přišla v převlecích za seniory, šedivé paruky a natáčky, hůlčičky a berle na podpírání a babiččiny sukně, tak ty tu nesměly chybět. O velké přestávce, kterou místo normálního zvonění ohlásily verše z Máje citované Janem Třískou, se naše vedení školy, učitelé a nadšené děti shromáždili na školní zahradě. Tam jsme se za organizace pana psychologa Hofmana a p a n í u č i t e l k y Leichmannové uspořádali do tří kruhů kolem místa, kde se měla třešeň vysadit. Než jsme třešeň zasadili, všichni jsme si představili, jaké chceme, aby to ve škole bylo. Všichni jsme mysleli pozitivně a vesele a za jasného teplého slunečního dne a z a p o m o c i p a n a psychologa byla zasazena třešeň lásky. Myslím si, že se tato akce všem moc líbila a že to bylo opravdu vydařené školní dopoledne. Tereza Leichmannová, 9.A 8 SCHOLA LUDUS :)

9 SCHOLA LUDUS :) 9

10 Holandsko 2013 Dovedete si představit nádherný den strávený v Amsterodamu, kde se budete prohánět po jeho okolí na kole, prohlížet si historické centrum nebo si zahrajete na vámi vybraný hudební nástroj, i když na nic hrát neumíte? Nebo se podíváte na tulipánová pole, navštívíte sýrovou farmu či skanzen větrných mlýnů? K tomu vám bude svítit sluníčko a cestovat budete nádhernou krajinou protkanou důmyslným systémem kanálů a u toho budete pozorovat volně se pasoucí ovce, krávy a koně. Vše výše uvedené a spoustu dalších zážitků prožili naši žáci na svém výletu do Holandska, k t e r ý s e u s k u t e č n i l o d 5. do 11. května. Ale pokud bych měla vše vzít od začátku, tak se ještě na chvíli musím vrátit do loňského léta a následně pak do prosince, kdy jsme tuto akci začali připravovat ve spolupráci s holandskými kolegy. V létě nás navštívily dvě paní učitelky z Utrechtu u nás v Brně a v prosinci jsem já se svojí kolegyní odjela do Utrechtu. Daltonská škola v Utrechtu se nám moc líbila a dohodly jsme se na návštěvě našich dětí v jejich škole a jednom sportovním odpoledni. A poté již začaly důkladné přípravy našeho pobytu, sestavily jsme s kolegyní program, rezervovaly ubytování a autobus a vše běželo podle plánu. Těsně před Velikonocemi jsme obdržely zprávu, že tamější škola nemůže splnit svůj slib, protože došlo ke změně ve vedení školy. Byla to obrovská rána, protože ostatní věci byly již zařízeny a nebylo možno zájezd zrušit. Co teď? Tehdy mě napadlo obrátit se na jednu paní, vedle které jsme si sedly s kolegyní v letadle a strávily s ní příjemným povídáním cestu do Holandska. Tato milá osoba se narodila u nás, ale vdala se do Holandska, kde má nyní rodinu, a pravidelně se do Brna vrací. Když si mě vyslechla v telefonu, slíbila, že bude kontaktovat svoji dceru a dá mi vědět. Kdybych tady měla popisovat, co vše nám její dcera pomohla vyřídit a zařídit, tak by to zabralo několik stran. Dokázala pomocí sociálních sítí a blogů oslovit lidi, kteří sami a bez nároku na honorář nabídli své průvodcovské služby v jednotlivých městech. Jejím prostřednictvím jsme se setkali v Rotterdamu s Markem, toho času pracujícím v českém centru, v Utrechtu s Tomášem, který po studiích holandštiny zakotvil pracovně v Holandsku. Skanzenem větrných mlýnu nás provedl Dennis, rodilý Holanďan, a v Amsterodamu se nás ujala Blanka, která se narodila v Liberci, ale strávila v naší zemi pouhých šest let. V současné době pracuje v hudební akademii, kde pro nás uspořádala hudební dílny se závěrečným vystoupením. Díky jedné mamince z naší školy jsme měli i průvodkyni Katku v Haagu, která se sem vdala a pracuje tu. Naše děti si připravily povídání k jednotlivým místům a městům, a tak doplňovaly svými znalostmi skvělý výklad paní učitelky Gregorové a poté dávaly svým kamarádům kvízy na ověření nabytých vědomostí. A co vše jsme vlastně navštívili? Rotterdam, Kinderjink (skanzen větrných mlýnů z 18. stol.), Utrecht, železniční muzeum, delfinárium, Haag, Keunkenhof (květinový park), Alkmaar, Volendam (historická městečka), Amsterodam. Ubytováni jsme byli v nádherném přírodním prostředí nedaleko Utrechtu. Po náročném denním programu si děti večer zapisovaly své dojmy do deníků, nebo se mohly zúčastnit t v o ř i v ý c h d í l e n t e m a t i c k y zaměřených na výrobu věcí spojených s Holandskem. Na začátku mého vyprávění jsem položila otázku. Dovedete si představit...? Myslím, že všichni účastníci zájezdu si to představit dovedou a že odjížděli s nádhernými dojmy a plni nových zážitků. Byl to úžasný týden plný nového poznání, setkání se zajímavými lidmi a procvičování angličtiny. A tak si na závěr dovolím vyslovit pochvalu celému osazení zájezdu paním učitelkám za skvělou přípravu, dětem za úžasné chování a řidičům za bezpečnou dopravu. Tento zájezd by se měl opakovat za tři roky, tak snad nám to opět vyjde. Lenka Vonášková 10 SCHOLA LUDUS

11 Holandsko 2013 Z autentických záznamů dětí... První den Nejvíce mě z a u j a l y v ě t r n é mlýny z 18. s t o l e t í. Přejeli jsme h r á z a všichni si fotili moře. Nečekal jsem, že v Holandsku bude tolik kol. Koupil jsem si jahodovou zmrzku. Byli jsme na věži. Prvně jsme jeli výtahem a pak jsem se posadil a s děckama nás to vyvezlo úplně nahoru. Jsem úplně vyčerpaný. Večeře byla suprová. Máme pokoj se dvěma patry. Jedl jsem na zámečku s klukama u jednoho stolu. (Josef Kameník) Harderwijnk - delfinárium Potom jsme utíkali na další show. Teď režírovali lachtani. Celé představení bylo v pirátském nádechu. Nejlepší byla na představení píseň Gangam style, která hezky podtrhovala představení. Poslední perličkou delfinária bylo velkolepé představení Aqua Bella. Pro mě to byl životní zážitek, bylo to neuvěřitelné. Nevěděla jsem, na co se dívat dřív. Barevné efekty, vodotrysky a filmové pozadí byly dokonalé. (Anna Smyslová) Mroží show byla hrozně pěkná. Je velmi zajímavé, co může člověk mrože naučit. Jeden mrož, když něco předvedl, tak si zatleskal ploutvemi. (Zuzana Janovská) Keukenhof květinový park Keukenhof v překladu znamená kuchyňská zahrada. Bylo to tam nádherné. Sice jsme to neprošli celé, ale to mi vůbec nevadilo. Bylo tam 7000 ručně vysazených tulipánů. Byly tam různé druhy. Kromě tulipánů tam byly i jiné cibulovíté květiny. (Zuzana Janovská) Dnes bylo celkem větrno, a tak jsme šli zase na větrné mlýny. Ale na jiné, než co odčerpávají vodu, na ty co melou obilí nebo řežou stromy. Také jsme si chvíli hráli a chodili na chůdách, to byla sranda. Poté jsme šli na výstavu dřeváků a výkladem, jak se vyrábí. (Adéla Sarah Dlouhá) Odjeli jsme do Zaanse Schans na vyhlášený trh sýrů, kde jsme dostali i ochutnat a podle toho jsme mohli nakoupit. Výběr byl opravdu veliký, uzené sýry, přírodní, s nejrůznějším kořením. Paní v kroji nám i popsala výrobu sýra a ukázala tři roky starý sýr (který byl tvrdý jako cihla). Navštívili jsme město Volendam, přímořské město, vyhlášené rybolovem, stánky se suvenýry a také obchody s tradičním holandským jídlem ryba naložená v octě. (Sabina Surová) Amsterodam muzeum Anny Frankové Byli jsme v muzeu Anny Frankové, která žila za II. světové války. Byla to židovka a odvezli ji do koncentračního tábora. V 15ti letech zemřela na tyfus. Psala deník, který byl vydán. Vždy chtěla být spisovatelkou. Viděli jsme její židovskou hvězdu, deník a tajnou skrýš. (Tereza Nedělová) Vyjížďka na kolech Nikdy mě to na kolech nebavilo a v pátek jsme prý ujeli přes 10 km. Ani mi to nepřišlo, tohle mě bavilo, navíc mi přišlo vtipné, že když zafoukalo, tak nás to i s koly pomalu odnášelo. (Kristýna Kolaříková) Hudební akademie Každá skupinka dostala jednoho studenta. Náš se jmenoval Mateo. Byl moc prima. Byla s ním sranda. Nejprve jsme se představili a on nás pak zavedl do suterénu, kde měli ozvučené zkušebny. V každé takové místnosti byly bicí, kytary, klavír, mikrofony a potřebné přístroje k nahrávání. Pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, protože jsem si musela v hlavě překládat, co mi říká, pak to přeložit holkám a pak mu nějak odpovědět. Rozdělili jsme si nástroje a on nám ukázal, jak na ně hrát. Já hrála na elektrickou kytaru, což byla bomba. (Gabriela Soušková) Bylo to nejlepší Holandsko, které kdy bylo. Určitě bych tam jela ještě jednou. Našla jsem si i nové kamarády. Nejvíc se mi líbilo delfinárium a hudební škola. (Kateřina Lesniaková) SCHOLA LUDUS 11

12 Žákovský parlament očima žáků Na žákovský parlament se scházejí zástupci tříd prvního i druhého stupně. Parlament se koná každé pondělí o velké přestávce. Většinou ho vede pan psycholog Martin Hofman a paní učitelky Lucie Kovářová a Irena Procházková. Při tomto setkání dají učitelé informace zástupcům tříd o tom, co bychom měli a neměli dělat, jak např. neničit zdi a dveře na toaletách, kdy zhasínat světla, otevírat okna atd. Zástupci předají veškeré informace všem žákům ve třídách v hodině zvané Pelíšky. Parlament pořádá také různé akce. Mezi oblíbené patří Horácké má talent. Zde se volí nejtalentovanější žák školy ve zpěvu, tanci či hře na hudební nástroj. Byla vyhlášena Extra třída a Extra tým. Jedná se o nejlépe vyzdobenou třídu a soutěž ve sběru papíru. V měsíci dubnu byla vysazena třešeň lásky na školní zahradě. Každoročně bývá vyhlášen Barevný a tématický den. Ten spočívá v tom, že se některé třídy oblečou do jimi zvolené barvy nebo jsou převlečeni např. za důchodce a nebo do županů, takto převlečeni jsou po celou dobu vyučování. V měsíci listopadu se pořádá Halloweenská diskotéka, v předvánočním čase zase Vánoční diskotéka. Na tyto všechny jmenované akce se vždy rádi těšíme. Tereza Vichrová,7.A Foto: pan školník s radostí, elánem a charismatem sobě vlastním právě zpracovává výsledky soutěže Extra třída aneb odváží sesbíraný papír :) Náš žákovský parlament je skupina žáků a některých učitelů. Koná se každé pondělí vždy o velké přestávce v učebně 22 nebo v učebně přírodopisu (obě učebny jsou v přízemí). Za každou třídu tam chodí dva zástupci, kteří si všechny informace, nápady žáků z jiných tříd, pokyny a úkoly od vedení školy a vyučujících pečlivě zapisují, aby je pak mohli sdělit svým spolužákům. Dříve vedly parlament paní učitelky s panem psychologem. Teď jej ale vedeme my, žáci vyšších ročníků. Střídáme se po třídách. Ještě v pátek nebo v pondělí před parlamentem si zjistíme od vedení školy, co máme na parlamentu prodiskutovat. Zástupci z každé třídy pak přednesou svým spolužákům náměty a požadavky, k t e r é s e n a p a r l a m e n t u probíraly. Spolužáci pak na ně mohou reagovat a vznášet své dotazy a nápady. Tyto ohlasy třídy zástupci sdělují v nadcházejícím setkání. Na začátku každého setkání se nejprve zkontroluje docházka. Potom proběhne kontrola úkolů zadaných z minulého týdne a vyřeší se případné dotazy a p ř i p o m í n k y. N á s l e d u j í informace z vedení školy ohledně udržování pořádku ve škole a jejím okolí. Dalším tématem k diskuzi jsou navrhované aktivity a akce ze strany žáků. Paní učitelky a pan psycholog zváží, jestli jsou tyto akce realizovatelné, a podle toho se plánuje jejich uskutečnění. Nakonec se shrne, co všechno se na parlamentu probralo, co je potřeba sdělit spolužákům a jaké úkoly splnit do příštího setkání. Zástupci jednotlivých tříd, kteří parlament vedou, pořizují zápis a ten pak po jeho skončení odevzdají panu psychologovi. Cílem parlamentu je, aby se žáci zapojili do celkového dění ve škole, vyjadřovali svá přání, připomínky, kritiky a mohli tak projevit svůj názor prostřednictvím svých zástupců ze třídy. Děkujeme za tuto možnost Gabriela Soušková, 8.A 12

13 Akce 1.stupně Ani toto pololetí jsme na 1.stupni nelenošili. Proběhly obvyklé akce jako jsou návštěvy knihovny, planetária, různé výukové programy v Mateřídoušce, v Lužánkách či na Lipce. Neméně důležité byly teoretické i praktické hodiny dopravní výchovy v DDM Junior i na našem dopravním hřišti pod vedením policistů. Zima všem zájemcům o lyžování přála, proto mohl plný autobus drobotiny vyjet do Hynčic. Ten, kdo zůstal, se také nenudil. V rámci projektu Otevřené školy proběhly několikrát tvořivé dílny s rodiči. Velikonoční dílny umožnily dětem odnést si pěkné velikonoční ozdoby. Také celoškolní projekt Dobro a zlo se vydařil. Některé třídy si prožily společné spaní ve třídě s vlastním programem. Po dlouhé zimě přišly na řadu už tolik očekávané školy v přírodě a školní výlety. Za hranice všedních dnů si jely ověřit své znalosti angličtiny některé děti do Holandska. Těm nejstarším z 1.stupně se určitě hodila poučná a příjemná beseda o dospívání. Sami si vyzkoušeli uspořádat Den Země pro své mladší spolužáky z celého 1.stupně. Dokázali, že umí být milí a laskaví k těm nejmenším. Ovšem vrcholným kulturním zážitkem byla Rusalka v Janáčkově divadle. Den dětí a konec školního roku byl organizován každou třídou zvlášť podle vlastního výběru. Pak už jen hurá na prázdniny. Jarmila Lukášová Akce 2.stupně I v druhém pololetí letošního školního roku měli naši žáci možnost porovnat své znalosti a dovednosti v různých školních soutěžích. Konala se olympiáda astronomická, olympiáda v anglickém jazyce (v městském kole naši školu reprezentovaly Barbora Baumanová a Vilichka Atanasova), českém jazyce, matematice, zeměpisu (Martin Klement), chemii a přírodopisu, soutěž Matematický Klokan, Přírodovědný Klokan, Pythagoriáda, Taktik, recitační soutěž a velký ohlas mělo Horácké má talent. Třída 6.A se zúčastnila natáčení televizního pořadu Věříš si, sedmé třídy projektového dnu Debatování, osmáci byli na exkurzi v hypermarketu Globus a všichni zhlédli představení Vývoj divadla. Kulturním zážitkem pro zájemce byla návštěva opery Rusalka v Janáčkově divadle. Obdiv zaslouží všichni, kdo se účastnili vystoupení pro veřejnost jednak při předtančení na zápasnickém plese, tak i při zpívání pro Domov naděje a na akci Strom života. Sportovci se mohli blýsknout svými výkony na lyžařském kurzu a na ostatních sportovních soutěžích. Zájemce o angličtinu nadchnul výlet do Holandska a beseda se zápasníky z USA. Celoškolní projekt Dobro a zlo v každodenním životě tentokrát probíhal celý týden napříč všemi vyučovacími hodinami. Na závěr školního roku je naplánovaný historicky poznávací výlet do Osvětimi, dvě čtveřice žáků zkusí zaujmout porotce svým výkonem v soutěži Kuchař Kadet a žáci devátých ročníků se rozloučí se studiem na základní škole obhajobou svých ročníkových prací. Renata Špinarová SCHOLA LUDUS :) 13

ZPRAVODAJ ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO FYZIKA A PROJEKT ELIXÍR DO ŠKOL

ZPRAVODAJ ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO FYZIKA A PROJEKT ELIXÍR DO ŠKOL Červen 2015 ZPRAVODAJ ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO FYZIKA A PROJEKT ELIXÍR DO ŠKOL podpora přírodovědného a technického vzdělávání na 2.st. ZŠ Nejlíp se mi učí fyzika, řekla mi před nedávnem jedna žákyně 8. ročníku.

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Zpravodaj. V tomto čísle:

Zpravodaj. V tomto čísle: ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO 1/2014 Zpravodaj Projekt OPVK alias šablony Možná jste někdo uslyšel začátkem ledna jednu velkou ránu, která se ozvala z naší školy. To byl kámen, který spadl ze srdce paní ekonomky.

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!

Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!! Pár slov na úvod Již pošesté k Vám přicházíme se Zpravodajem, mapujícím první pololetí školního roku. Nejpřiléhavějším slovem pro toto období bude asi označení stavba. Tou se stala budova na Horáckém náměstí

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET H U S O V K A 130 LET 125 LET R A Š Í N K A 1 Milé děti, vážení rodiče, absolventi, pedagožky a pedagogové, milí příznivci Husovky, o Vaší škole (a toto přivlastňovací zájmeno je zde opravdu namístě, protože

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Zpravodaj č. 1 2006/2007

Zpravodaj č. 1 2006/2007 Zpravodaj č. 1 2006/2007 1. Úvod Je za námi zase půl roku pilné práce, žáci si odnášejí svá hodnocení za první pololetí a my přemýšlíme, čím to je, že ty školní roky ubíhají čím dál tím rychleji. Doufáme,

Více

Salamandr Duben 2013

Salamandr Duben 2013 Duben 2013 Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Škola pro školku Tradiční dny otevřených dveří netradičně Osmí z dvaačtyřiceti Prom night ples III. Exkurze, výlety, školní akce

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Šesťáci Slavnostní chvíle pro Základní školu na Horáckém náměstí

Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Šesťáci Slavnostní chvíle pro Základní školu na Horáckém náměstí Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Jako každý rok proběhl v lednu zápis do 1. tříd. V letošním roce přišel k zápisu velký počet dětí. Celkem jich přišlo 143. Některé děti podaly žádost o odklad, a

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Mateřská škola a její předškoláci

Mateřská škola a její předškoláci LEDEN 2011 Úvodník Milí rodiče, vážení čtenáři! Vítám Vás na stránkách školního zpravodaje. Vydáváme jej pravidelně od roku 1998, abychom se společně s Vámi, rodiči, ale i s ostatními čtenáři podělili

Více

TOR VIP ÚVODNÍ SLOVO: Proč musím chodit do školy? Pasování prvňáčků (Knihovna Antonína Šprince v Olomouci) www.zsheyrovskeho.cz

TOR VIP ÚVODNÍ SLOVO: Proč musím chodit do školy? Pasování prvňáčků (Knihovna Antonína Šprince v Olomouci) www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy J Heyrovského ÚVODNÍ SLOVO: Připravte se, začínáme! Ty krásné dva měsíce volna, ta školáky vytoužená odměna, ta doba sladkého lenošení už skončila Zvonek zvoní a čeká, až se školní

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více