Vysadili jsme třešeň lásky :) Podívajte se na fotky z akce, která si žádala odvahu vystupujících a přinesla obdiv spolužáků... Strana 14 Strana 8 a 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysadili jsme třešeň lásky :) Podívajte se na fotky z akce, která si žádala odvahu vystupujících a přinesla obdiv spolužáků... Strana 14 Strana 8 a 9"

Transkript

1 H O R Á C K É Zpravodaj ZŠ Horácké 2/ S radostí vám přinášíme nový Zpravodaj... Co naleznete v tomto čísle? Číslo 2, ročník Celoškolní projekt Dobro a zlo v každodenním životě Jak proběhl letošní druhý projekt? Co bylo na jeho pojetí a realizaci nového? Holandsko 2013 Jak se měli žáci naší školy na výletě v Holandsku? Strana 10 a 11 Fotoreportáž Horácké má talent Podívajte se na fotky z akce, která si žádala odvahu vystupujících a přinesla obdiv spolužáků... Vysadili jsme třešeň lásky :) Autorské texty žáků Začtěte se do úvah žáků 8. a 9. ročníků na téma smysl života. Strana 16, 17 a 18 Výsledky sportovních soutěží Jak jsme byli úspěšní ve sportovních kláních? Strana 19 Strana 6 Strana 14 Strana 8 a 9 Česká školní inspekce na Horáckém V březnu na naší škole proběhla celková týdenní inspekce, která byla z a m ě ř e n a n a m a t e m a t i c k o u gramotnost, ekonomiku školy, bezpečnost a ochranu zdraví a navíc se zaměřila na činnost školního poradenského pracoviště v oblasti prevence. Nakonec se kontrolovalo úplně všechno. Pozitivní stránkou bylo to, že mimo hory dokumentů měli inspektoři čas navštívit i výuku a v i d ě t ž i v o t n a n a š í š k o l e prostřednictvím přímé práce s dětmi. Inspekce navštívila výuku na obou stupních školy, a dokonce byla svědkem řešení jedné dosti kritické situace se žáky, kterou učitelé zvládli zcela profesionálně. Celkový výsledek inspekce je kladný a učitelé i vedení školy byli za svou práci pochváleni. Výtka ze strany inspekce směřovala k některým nedostatkům ve školním řádu a počtu integrovaných žáků ve dvou třídách. Školní řád bude podle připomínek inspekce přepracován a počet integrovaných dětí bude regulován. Po zveřejnění zprávy na portálu inspekce zavěsíme její znění na našich webových stránkách. Všem, kteří přispěli ke kladnému výsledku celkové kontroly, děkuji a přeji, aby se jim práce dařila i nadále. Ivana Melichárková Citujeme z inspekční zprávy: Výuka na obou stupních ZŠ probíhala v pozitivní atmosféře... učitelky na 1.stupni ZŠ efektivně využívaly prvky daltonského vzdělávacího modelu, v hodinách převládala kooperativní výuka a úkoly pro žáky byly zpravidla individualizované. Žáci pracovali s různými zdroji informací, řešili problémové úlohy... Učitelky rozvíjely schopnost kritického myšlení, samostatného a logického uvažování žáků, vedly žáky k orientaci v informacích a podporovaly je k utváření vlastního názoru. Žáci měli dostatek prostoru ke vzájemné diskusi, zdůvodňování a argumentaci vlastních postojů a návrhů, pracovali s chybou a využívali ji pro další učení. Cílená a smysluplná práce učitelek, moderní pedagogické metody, účelné využívání názorných pomůcek a prostředků ICT ve výuce, důsledné propojování učiva s praktickým životem v kombinaci s pestrou nabídkou aktivit účinně podporovaly rovnoměrný rozvoj jednotlivých funkčních gramotností žáků. Učitelky výrazně podporovaly žákovskou iniciativu, tvořivost a aktivní zapojení do výuky. Průběžné hodnocení žáků mělo zejména motivační charakter, cíleně vedlo žáky k jejich vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. Žáci k sobě byli ohleduplní, respektovali stanovená pravidla a aktivně se podíleli na jejich tvorbě. Příznivé sociální klima, důvěra mezi žáky a učitelkami a vzájemná otevřená komunikace zohledňovaly individuální možnosti a potřeby žáků a výrazně přispívaly k celkovému pozitivnímu rozvoji jejich osobnosti. SCHOLA LUDUS :) 1

2 Život na Horáckém Život v naší škole není zdaleka tak zenově klidný jako jezírko na školní zahradě. Na to, že naše škola není šeď a nuda, jsme hrdí. Důkazem budiž následující články, příspěvky i fotografie. Velikonoční dílny Tradiční velikonoční dílny proběhly napříč všemi ročníky prvního stupně. Děti se na ně moc těšily. Několik dní předem se na ně připravovaly, chystaly si pomůcky, sbíraly různé potřebné materiály dle pokynů učitelů. Na Popeleční středu celá akce vypukla. Dívky si zkusily barvit kraslice různými technikami, chlapci pletli pomlázky, menší žáci měli dílny společné, ve kterých tvořili různým netradičním způsobem. Z tohoto tvoření vzešla různá zvířátka, přáníčka a spousta zajímavých předmětů. Dílny měly u dětí velký úspěch a každý si přišel na své. Martina Raiserová Den Země na 1.stupni Letošního Dne Z e m ě s e j a k o každý rok ujali naši páťáci. Měli za úkol vymyslet a zorganizovat celé dopoledne pro své mladší spolužáky. Po malých skupinkách si připravili zajímavé úkoly a hry, kterými se děti učily, jak prožívat přírodu, zacházet s ní a chránit ji. Děti si mohly například zopakovat, jak se třídí odpad, hravou formou poznávat různé rostliny a živočichy, ochutnávat rozličné dary přírody, seznámit se s výrobou různých produktů denní potřeby nebo si jen procvičit sportovního ducha různými pohybovými aktivitami. I když nám během dopoledne příroda nepřála slunečným počasím a spadlo pár dešťových kapek, všichni účastníci si zábavu náramně užili. Páťáci si vyzkoušeli, jak se učitelé cítí po několikahodinové práci s dětmi, a nutno dodat, že jejich učitelky je musely upřímně pochválit za vyčerpávající a zábavnou práci. Iva Brucknerová Máte doma zvídavé dítě? Tak právě pro tyto děti z ročníku jsme v letošním školním roce otevřeli kroužek. Každou středu bylo pro zájemce nachystáno něco zajímavého z matematiky, z českého jazyka, chemie či fyziky. Děti, které zajímala tématika pro daný týden, si rozvíjely své znalosti a dovednosti na připravených, n a p ř. m a t e m a t i c k ý c h hádankách, vyzkoušely si rozličné pokusy z chemie či fyziky, prozkoumaly principy (nejenom fyzikálních) hraček či rozvíjely svou čtenářskou gramotnost. Velmi jsme uvítali i nápady dětí, s nimiž do kroužku přišly. Navíc byl kroužek hrazen z projektu Otevřené školy, takže byl pro žáky zcela zdarma. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že příští rok bude opět o tento kroužek zájem. Romana Matulíková 2 SCHOLA LUDUS :)

3 KROUŽEK POČÍTAČŮ NEJEN PRO SENIORY Připoj se na wifi, zapoj usbéčko, přetáhni si složku na plochu, stáhni si obrázek... věta, jejíž úkoly mám splněné za dobu, kdy ji vyslovuji. Ale ne všem to jde stejně jako mně, že ano! Někteří, většinou starší lidé, kteří nevyrůstali v této době plné elektroniky a počítačů, už se v tomto přece jen trochu méně orientují. Proto mě a moji kamarádku napadlo, že bychom se o některé z našich poznatků mohli podělit se starší generací. Byli to přece jen oni, naše babičky a naši dědečkové, kdo nás zároveň s našimi rodiči vychovávali, ti, kteří nám předávali jejich zkušenosti a moudra, tak jim to taky musíme nějak oplatit... Prvotní účast byla veliká, tolik zájemců o náš kroužek počítačů jsme tedy nečekali, ale musím, snad za všechny říct, že nás to více než potěšilo! Naši studenti se v kroužcích opakujících se po tři čtvrtky za sebou naučili spoustu nových věcí. Ve výběru náplně hodiny jsme se snažili hlavně o to, aby vše, co se studenti naučí, jim k něčemu do dalšího života bylo a leckteré věci jim to třeba i usnadnilo. Řekli jsme si např. jak se vytvoří složka, vyhledá se spoj do centra města a zpět, prohlíží internetový časopis... Všechny naše studenty bych chtěla tímto velice pochválit za jejich šikovnost a oddanost, moc jste nám to tímto ulehčovali. Na poslední lekci jsme se dokonce společně domluvili, že pro velký zájem otevřeme ještě čtvrtou a zároveň poslední hodinu, na které jsme si ještě jednou všechno pořádně zopakovali a zodpověděli případné dotazy.. Na závěr bych ještě chtěla říct, že jsem si to opravdu velice užila a doufám, že ne jen já, ale i všichni, kdo se našeho kroužku zúčastnili. Po skončení poslední hodiny jsem se dokonce pozastavila nad tím, že se mi po Vás, studenti, bude i stýskat, a že je škoda, že už to končí... Klára Suchánková 9.A Závěrečný projekt 9.ročníků Stalo se již tradicí, že se konec š k o l n í d o c h á z k y ž á k ů 9. ročníků odehrává ve znamení jejich závěrečných prací na téma, které si sami zvolí. V měsíci květnu byl projekt vyhlášen ředitelem školy, žákům byly předány nutné informace pro realizaci svých projektů a zástupci jednotlivých tříd si vylosovali předsedu komise, která bude vyhodnocovat jejich výstupy před publikem zvědavých osmáků a možná i rodinných příslušníků. Žáci si z nabídky jednotlivých předmětů zvolili téma, které jim bylo nejbližší, oslovili svého garanta a pustili se do práce. Někteří, tak jako každý rok, vyčkávali, jestli se této práci nebudou moci nějakým způsobem vyhnout, ale cílová motivace za účast všech žáků na projektu v podobě jednoho celého volného dne pro třídu byla velkou motivací pro sebrání posledních sil i pro chronické lenochy. Každá třída dostala přesný harmonogram práce na svých projektech, tj. rozpis dnů, kdy mají svému garantovi přinést ukázat sekundární zdroje (knížky, časopisy apod.), ze kterých budou čerpat, kdy budou mít k dispozici školní počítače, aby si na nich mohli s v é p r á c e d o k o n č i t, a v neposlední řadě také rozpis hodin cizích jazyků, ve kterých si budou moci se svými učiteli vytvořit cizojazyčné anotace ke svým výtvorům. Co se týče přístupu jednotlivých žáků k projektu, tak ten odpovídal většinou jejich celoročnímu školnímu snažení někteří začali na své práci zodpovědně pracovat ihned po vyhlášení projektu, konzultovali svá témata se svými garanty a odevzdávali své polotovary vždy přesně k danému termínu. Vždyť tak to také na středních, vysokých školách, ale i v běžném životě v zaměstnání chodí, že zadané úkoly je třeba ve stanovených termínech vypracovat a odevzdat, což také bylo primárním cílem tohoto zadání. Bylo by naivní předpokládat, že se všichni žáci pustili do zadané práce se stejnou odhodlaností a že v š e c h n y p r o j e k t y b y l y vynikající. Našli se samozřejmě tací, kteří svou práci vůbec neodevzdali, nebo j e j i c h ž p r o j e k t y b y l y podprůměrné. V celkovém výsledku ale nakonec vznikla pěkná řádka zajímavých prezentací i odborných pojednání, které splnily výchozí požadavky jak po s t r á n c e f o r m á l n í, t a k i obsahové. A hlavně žáci byli v problematickém období, kdy již jejich pracovní morálka po přijetí na střední nebo odborné školy značně uvadá, zaměstnáni pro ně snad smysluplným způsobem. Snad se jim některé zkušenosti z práce na projektu zhodnotí v jejich budoucím životě. K t o m u j i m z a c e l ý pedagogický sbor přeji hodně sil a vytrvalosti. Martina Dračková SCHOLA LUDUS :) 3

4 Fotoreportáž: Prezentace deváťáků 4 SCHOLA LUDUS :)

5 Den Země Po celé České republice se konají akce ke Dni Země. I na naší škole se oslavy k této příležitosti staly již tradicí. V letošním školním roce termín připadl na pondělí. Toto pondělí bylo významné především pro deváťáky, kteří v ten den dělali přijímací zkoušky, a pro organizaci soutěžních aktivit jich ve škole mnoho nezůstalo. Proto byli tentokrát do soutěžení O Zemi zapojeni třídní učitelé se svými třídami. Kabinet přírodopisu tedy vyhlásil třídní soutěžení tříd ročníku, které se uskutečnilo vždy v Pelíšcích. Soutěžením mohli žáci prokázat znalosti o planetě Zemi. Forma byla tentokrát netradiční, díky nepřízni počasí jsme soutěžili ve třídách a s počítačem. Využili jsme portál alik.idnes.cz internet pro děti, kde nám stránka Alíkoviny se soutěžemi a kvízy poskytla spoustu námětů na využití, jen si vybrat S radostí jsem přivítala, že žáci, kteří se neúčastnili přijímacího řízení na SŠ, přišli do školy a aktivně spolupracovali s třídami. Zadání dostali od paní učitelky Rinkové. Každou třídu pak rozdělili společně s třídními učiteli do několika soutěžních skupin, vysvětlili pravidla a sledovali s p r a v e d l i v é p o č í t á n í b o d ů. Správnost odpovědí na kvízové otázky si všichni žáci hned ověřili. Po skončení kvízu každá třída odevzdala arch se součtem bodů každé soutěžní skupiny. Na vyhodnocení se podílely p. uč. Procházková a Rinková. Bodové výsledky soutěžních skupin tříd byly velmi těsné, většina skupin kvíz zvládla velmi úspěšně. Na konec byly vyhodnoceny nejúspěšnější třídy z každého ročníku. A kdo to byl? 6.A, 7.A a 8.C. A ještě jednou díky všem, kteří se aktivně zapojili. Irena Procházková Návštěva zápasníků z USA v hodinách AJ Při výuce cizího jazyka je vždy nejlepší, když má člověk možnost přímého kontaktu s rodilým mluvčím ze země, jejíž jazyk se učí. A tak, když na naši školu zavítala skupina zápasníků z USA, aby s našimi borci zápasníky změřili síly, využili jsme jejich přítomnost také v hodinách anglického jazyka. Mladí a urostlí zápasníci si o sobě připravili informacemi nabité prezentace, které žákům přednášeli v americké angličtině. Celé své vystoupení doplňovali trpělivě otázkami na naše žáky a nenechali se odradit ani prvotní ostýchavostí posluchačů. Ke konci vyučovací hodiny již pak bylo většinou nutné žáky usměrňovat, aby své otázky dokončili a aby odešli do svých tříd. Po prvotních rozpačitých pokusech o otázku v angličtině z úst těch nejodvážnějších následovaly otázky postupně od mnohých jiných a úporná snaha o gramatickou správnost byla rázem pryč. K velmi poutavému vyprávění mladíků přispěl i ten fakt, že jejich volný čas, koníčky a a aktivity byly pro žáky velmi poutavé a že je také tito mladí mohli inspirovat ke vhodnějšímu trávení volného času. Vždyť kdo z nás může chodit do lesa a střílet medvědy a vlky, aby ochránil farmářova pole, kdo z nás může lézt po tisíciletých sekvojích a blízkosti sedmého nejhlubšího jezera na světě při úpatí sopky, jezdit v rychlých autech, dělat bungee jumping, paintball a při tom všem dělat zápas a studovat vysokou školu! Martina Dračková Klub deskových her V naší škole již několik let funguje Klub deskových her. Tento klub je volně dostupný pro naše žáky, rodiče, ale i širokou veřejnost. Mezi naše nejčastější osazenstvo patří především žáci 1. stupně a naši bývalí žáci. A jaké hry zde hrajeme? Deskových nebo-li stolních her máme přes 30 k u s ů n e j r ů z n ě j š í c h ž á n r ů - s t r a t e g i c k é, k o o p e r a t i v n í, dovedonostní, fantasy, RPG,... Letos jsme začali nabídku rozšiřovat o "zahradní" hry, které chodíme hrát na školní hřiště v letních dnech, jedná se především o petanque, kroket a frisbee. Jindra Michal SCHOLA LUDUS :)

6 Celoškolní projekt Dobro a zlo v každodenním životě Dobro a zlo na 1.stupni Dobro a zlo je to první, s čím se dítě setkává už odmalička v pohádkách. I my na 1.stupni jsme toto téma přizpůsobili věku dětí. Použili jsme ho v celoškolním projektu, který probíhal v jarním období. Tentokrát se lišil tím, že se téma prolínalo každý den do různých předmětů. Děti se předem připravily a pak už si to jen užívaly. Ve výtvarné výchově netradičními technikami dobro a zlo ztvárňovaly, v českém jazyce psaly vlastní práce o setkání dobra a zla v životě, v lidských vztazích. Mnohé čerpaly z vlastních zkušeností. Situace ze života předváděly ve scénkách, pantomimách a podobně. Starší děti hledaly dobro a zlo v citátech, v bibli i v našem školním prostředí. V některých třídách nechyběly kostýmy a různé hry. Závěr projektu patřil celkovému zhodnocení a různým výstupům, které si děti zpracovaly a založily např. do portfolií. Z jejich úsudků a prožitků pochopily, že se zlem se sice setkáváme, ale dobra je mezi lidmi více. Michaela Albrechtová Dobro a zlo na 2.stupni Tentokrát jsme se rozhodli pojmout celoškolní projekt netradičně a místo klasického projektového dne proběhl na naší škole projektový týden. T é m a t e m b y l o d o b r o a z l o v každodenním životě. Žáci se v jednotlivých předmětech zabývali problémy, jako jsou vztahy v rodině, rozumné nakládání s penězi, ochrana životního prostředí, smysl života a dalšími oblastmi, které spadají do etické výchovy. Vyučující měli volnou ruku a pojetí tématu bylo zcela v jejich režii. V některých předmětech proběhl projekt formou diskuze, jinde žáci sledovali tematicky zaměřená videa, ke kterým měli úkoly, v zeměpise se řešily přírodní jevy, ve fyzice fyzikální jevy, v češtině žáci psali úvahu nebo rozlišovali dobro a zlo v pohádkách atd. A jak na projekt vzpomínají žáci? Zde jsou některé z vybraných názorů: Nejlepší byla fyzika. Ukazovali jsme si, k čemu je dobré a špatné zatmění Slunce a Měsíce. Celkově se mi líbil ten nápad. Bylo to zajímavé. Téma bylo hodně široké, možná by bylo lepší příště zvolit něco konkrétnějšího. Téma se nedalo pořádně využít ve všech předmětech. Líbilo se mi, že projekt trval celý týden a mohli jsme se mu pořádně věnovat. Moc mi nevyhovovalo, že projekt byl roztažený přes celý týden. Přesně jsem si nepamatovala, co jsme dělali v předchozích hodinách. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Taky se mi líbí závěrečný projekt, který jsme dělali na konci. Máme ho na památku a k d y k o l i v s i h o m ů ž e m e prohlédnout. Bylo to zajímavé. Dělali jsme něco jiného než normálně. Na konci projektového týdne pracovaly jednotlivé třídy na závěrečném výstupu. V některých třídách jej pojali jako leporelo, jinde jako knihu, v dalších třídách žáci vytvořili plachtu, na kterou sepsali a nalepili ukázky toho, co celý týden dělali. Projektový týden přinesl žákům nejen nový způsob výuky, ale doufejme, že i jiný pohled na dnešní svět. Alena Dostálová 6 SCHOLA LUDUS :)

7 Výstupy z celoškolního projektu Mauris egestas lacus sit ame Dobro a zlo v každodenním životě Vivamus pulvinar, purus ultricies ultrices ullamcorper, dolor diam euismod nisl, vel consectetuer eros mi sit amet lorem. Quisque Massa SCHOLA LUDUS :) 7

8 Barevný a tematický den a zasazení třešně lásky Dne se na naší škole konal barevný a t e m a t i c k ý d e n a vysazení třešně lásky n a š k o l n í z a h r a d ě. Každá třída se domluvila buď na nějaké barvě, v které přijdou, nebo p ř i š l y v n ě č e m originálním. Měli jsme tu takové nadšence, kteří to neřešili a přišli v tom, v čem se ráno vzbudili, a to v pyžamkách. U těch nesměly chybět ani chundelaté papučky nebo plyšáček. Další originální třída přišla v převlecích za seniory, šedivé paruky a natáčky, hůlčičky a berle na podpírání a babiččiny sukně, tak ty tu nesměly chybět. O velké přestávce, kterou místo normálního zvonění ohlásily verše z Máje citované Janem Třískou, se naše vedení školy, učitelé a nadšené děti shromáždili na školní zahradě. Tam jsme se za organizace pana psychologa Hofmana a p a n í u č i t e l k y Leichmannové uspořádali do tří kruhů kolem místa, kde se měla třešeň vysadit. Než jsme třešeň zasadili, všichni jsme si představili, jaké chceme, aby to ve škole bylo. Všichni jsme mysleli pozitivně a vesele a za jasného teplého slunečního dne a z a p o m o c i p a n a psychologa byla zasazena třešeň lásky. Myslím si, že se tato akce všem moc líbila a že to bylo opravdu vydařené školní dopoledne. Tereza Leichmannová, 9.A 8 SCHOLA LUDUS :)

9 SCHOLA LUDUS :) 9

10 Holandsko 2013 Dovedete si představit nádherný den strávený v Amsterodamu, kde se budete prohánět po jeho okolí na kole, prohlížet si historické centrum nebo si zahrajete na vámi vybraný hudební nástroj, i když na nic hrát neumíte? Nebo se podíváte na tulipánová pole, navštívíte sýrovou farmu či skanzen větrných mlýnů? K tomu vám bude svítit sluníčko a cestovat budete nádhernou krajinou protkanou důmyslným systémem kanálů a u toho budete pozorovat volně se pasoucí ovce, krávy a koně. Vše výše uvedené a spoustu dalších zážitků prožili naši žáci na svém výletu do Holandska, k t e r ý s e u s k u t e č n i l o d 5. do 11. května. Ale pokud bych měla vše vzít od začátku, tak se ještě na chvíli musím vrátit do loňského léta a následně pak do prosince, kdy jsme tuto akci začali připravovat ve spolupráci s holandskými kolegy. V létě nás navštívily dvě paní učitelky z Utrechtu u nás v Brně a v prosinci jsem já se svojí kolegyní odjela do Utrechtu. Daltonská škola v Utrechtu se nám moc líbila a dohodly jsme se na návštěvě našich dětí v jejich škole a jednom sportovním odpoledni. A poté již začaly důkladné přípravy našeho pobytu, sestavily jsme s kolegyní program, rezervovaly ubytování a autobus a vše běželo podle plánu. Těsně před Velikonocemi jsme obdržely zprávu, že tamější škola nemůže splnit svůj slib, protože došlo ke změně ve vedení školy. Byla to obrovská rána, protože ostatní věci byly již zařízeny a nebylo možno zájezd zrušit. Co teď? Tehdy mě napadlo obrátit se na jednu paní, vedle které jsme si sedly s kolegyní v letadle a strávily s ní příjemným povídáním cestu do Holandska. Tato milá osoba se narodila u nás, ale vdala se do Holandska, kde má nyní rodinu, a pravidelně se do Brna vrací. Když si mě vyslechla v telefonu, slíbila, že bude kontaktovat svoji dceru a dá mi vědět. Kdybych tady měla popisovat, co vše nám její dcera pomohla vyřídit a zařídit, tak by to zabralo několik stran. Dokázala pomocí sociálních sítí a blogů oslovit lidi, kteří sami a bez nároku na honorář nabídli své průvodcovské služby v jednotlivých městech. Jejím prostřednictvím jsme se setkali v Rotterdamu s Markem, toho času pracujícím v českém centru, v Utrechtu s Tomášem, který po studiích holandštiny zakotvil pracovně v Holandsku. Skanzenem větrných mlýnu nás provedl Dennis, rodilý Holanďan, a v Amsterodamu se nás ujala Blanka, která se narodila v Liberci, ale strávila v naší zemi pouhých šest let. V současné době pracuje v hudební akademii, kde pro nás uspořádala hudební dílny se závěrečným vystoupením. Díky jedné mamince z naší školy jsme měli i průvodkyni Katku v Haagu, která se sem vdala a pracuje tu. Naše děti si připravily povídání k jednotlivým místům a městům, a tak doplňovaly svými znalostmi skvělý výklad paní učitelky Gregorové a poté dávaly svým kamarádům kvízy na ověření nabytých vědomostí. A co vše jsme vlastně navštívili? Rotterdam, Kinderjink (skanzen větrných mlýnů z 18. stol.), Utrecht, železniční muzeum, delfinárium, Haag, Keunkenhof (květinový park), Alkmaar, Volendam (historická městečka), Amsterodam. Ubytováni jsme byli v nádherném přírodním prostředí nedaleko Utrechtu. Po náročném denním programu si děti večer zapisovaly své dojmy do deníků, nebo se mohly zúčastnit t v o ř i v ý c h d í l e n t e m a t i c k y zaměřených na výrobu věcí spojených s Holandskem. Na začátku mého vyprávění jsem položila otázku. Dovedete si představit...? Myslím, že všichni účastníci zájezdu si to představit dovedou a že odjížděli s nádhernými dojmy a plni nových zážitků. Byl to úžasný týden plný nového poznání, setkání se zajímavými lidmi a procvičování angličtiny. A tak si na závěr dovolím vyslovit pochvalu celému osazení zájezdu paním učitelkám za skvělou přípravu, dětem za úžasné chování a řidičům za bezpečnou dopravu. Tento zájezd by se měl opakovat za tři roky, tak snad nám to opět vyjde. Lenka Vonášková 10 SCHOLA LUDUS

11 Holandsko 2013 Z autentických záznamů dětí... První den Nejvíce mě z a u j a l y v ě t r n é mlýny z 18. s t o l e t í. Přejeli jsme h r á z a všichni si fotili moře. Nečekal jsem, že v Holandsku bude tolik kol. Koupil jsem si jahodovou zmrzku. Byli jsme na věži. Prvně jsme jeli výtahem a pak jsem se posadil a s děckama nás to vyvezlo úplně nahoru. Jsem úplně vyčerpaný. Večeře byla suprová. Máme pokoj se dvěma patry. Jedl jsem na zámečku s klukama u jednoho stolu. (Josef Kameník) Harderwijnk - delfinárium Potom jsme utíkali na další show. Teď režírovali lachtani. Celé představení bylo v pirátském nádechu. Nejlepší byla na představení píseň Gangam style, která hezky podtrhovala představení. Poslední perličkou delfinária bylo velkolepé představení Aqua Bella. Pro mě to byl životní zážitek, bylo to neuvěřitelné. Nevěděla jsem, na co se dívat dřív. Barevné efekty, vodotrysky a filmové pozadí byly dokonalé. (Anna Smyslová) Mroží show byla hrozně pěkná. Je velmi zajímavé, co může člověk mrože naučit. Jeden mrož, když něco předvedl, tak si zatleskal ploutvemi. (Zuzana Janovská) Keukenhof květinový park Keukenhof v překladu znamená kuchyňská zahrada. Bylo to tam nádherné. Sice jsme to neprošli celé, ale to mi vůbec nevadilo. Bylo tam 7000 ručně vysazených tulipánů. Byly tam různé druhy. Kromě tulipánů tam byly i jiné cibulovíté květiny. (Zuzana Janovská) Dnes bylo celkem větrno, a tak jsme šli zase na větrné mlýny. Ale na jiné, než co odčerpávají vodu, na ty co melou obilí nebo řežou stromy. Také jsme si chvíli hráli a chodili na chůdách, to byla sranda. Poté jsme šli na výstavu dřeváků a výkladem, jak se vyrábí. (Adéla Sarah Dlouhá) Odjeli jsme do Zaanse Schans na vyhlášený trh sýrů, kde jsme dostali i ochutnat a podle toho jsme mohli nakoupit. Výběr byl opravdu veliký, uzené sýry, přírodní, s nejrůznějším kořením. Paní v kroji nám i popsala výrobu sýra a ukázala tři roky starý sýr (který byl tvrdý jako cihla). Navštívili jsme město Volendam, přímořské město, vyhlášené rybolovem, stánky se suvenýry a také obchody s tradičním holandským jídlem ryba naložená v octě. (Sabina Surová) Amsterodam muzeum Anny Frankové Byli jsme v muzeu Anny Frankové, která žila za II. světové války. Byla to židovka a odvezli ji do koncentračního tábora. V 15ti letech zemřela na tyfus. Psala deník, který byl vydán. Vždy chtěla být spisovatelkou. Viděli jsme její židovskou hvězdu, deník a tajnou skrýš. (Tereza Nedělová) Vyjížďka na kolech Nikdy mě to na kolech nebavilo a v pátek jsme prý ujeli přes 10 km. Ani mi to nepřišlo, tohle mě bavilo, navíc mi přišlo vtipné, že když zafoukalo, tak nás to i s koly pomalu odnášelo. (Kristýna Kolaříková) Hudební akademie Každá skupinka dostala jednoho studenta. Náš se jmenoval Mateo. Byl moc prima. Byla s ním sranda. Nejprve jsme se představili a on nás pak zavedl do suterénu, kde měli ozvučené zkušebny. V každé takové místnosti byly bicí, kytary, klavír, mikrofony a potřebné přístroje k nahrávání. Pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, protože jsem si musela v hlavě překládat, co mi říká, pak to přeložit holkám a pak mu nějak odpovědět. Rozdělili jsme si nástroje a on nám ukázal, jak na ně hrát. Já hrála na elektrickou kytaru, což byla bomba. (Gabriela Soušková) Bylo to nejlepší Holandsko, které kdy bylo. Určitě bych tam jela ještě jednou. Našla jsem si i nové kamarády. Nejvíc se mi líbilo delfinárium a hudební škola. (Kateřina Lesniaková) SCHOLA LUDUS 11

12 Žákovský parlament očima žáků Na žákovský parlament se scházejí zástupci tříd prvního i druhého stupně. Parlament se koná každé pondělí o velké přestávce. Většinou ho vede pan psycholog Martin Hofman a paní učitelky Lucie Kovářová a Irena Procházková. Při tomto setkání dají učitelé informace zástupcům tříd o tom, co bychom měli a neměli dělat, jak např. neničit zdi a dveře na toaletách, kdy zhasínat světla, otevírat okna atd. Zástupci předají veškeré informace všem žákům ve třídách v hodině zvané Pelíšky. Parlament pořádá také různé akce. Mezi oblíbené patří Horácké má talent. Zde se volí nejtalentovanější žák školy ve zpěvu, tanci či hře na hudební nástroj. Byla vyhlášena Extra třída a Extra tým. Jedná se o nejlépe vyzdobenou třídu a soutěž ve sběru papíru. V měsíci dubnu byla vysazena třešeň lásky na školní zahradě. Každoročně bývá vyhlášen Barevný a tématický den. Ten spočívá v tom, že se některé třídy oblečou do jimi zvolené barvy nebo jsou převlečeni např. za důchodce a nebo do županů, takto převlečeni jsou po celou dobu vyučování. V měsíci listopadu se pořádá Halloweenská diskotéka, v předvánočním čase zase Vánoční diskotéka. Na tyto všechny jmenované akce se vždy rádi těšíme. Tereza Vichrová,7.A Foto: pan školník s radostí, elánem a charismatem sobě vlastním právě zpracovává výsledky soutěže Extra třída aneb odváží sesbíraný papír :) Náš žákovský parlament je skupina žáků a některých učitelů. Koná se každé pondělí vždy o velké přestávce v učebně 22 nebo v učebně přírodopisu (obě učebny jsou v přízemí). Za každou třídu tam chodí dva zástupci, kteří si všechny informace, nápady žáků z jiných tříd, pokyny a úkoly od vedení školy a vyučujících pečlivě zapisují, aby je pak mohli sdělit svým spolužákům. Dříve vedly parlament paní učitelky s panem psychologem. Teď jej ale vedeme my, žáci vyšších ročníků. Střídáme se po třídách. Ještě v pátek nebo v pondělí před parlamentem si zjistíme od vedení školy, co máme na parlamentu prodiskutovat. Zástupci z každé třídy pak přednesou svým spolužákům náměty a požadavky, k t e r é s e n a p a r l a m e n t u probíraly. Spolužáci pak na ně mohou reagovat a vznášet své dotazy a nápady. Tyto ohlasy třídy zástupci sdělují v nadcházejícím setkání. Na začátku každého setkání se nejprve zkontroluje docházka. Potom proběhne kontrola úkolů zadaných z minulého týdne a vyřeší se případné dotazy a p ř i p o m í n k y. N á s l e d u j í informace z vedení školy ohledně udržování pořádku ve škole a jejím okolí. Dalším tématem k diskuzi jsou navrhované aktivity a akce ze strany žáků. Paní učitelky a pan psycholog zváží, jestli jsou tyto akce realizovatelné, a podle toho se plánuje jejich uskutečnění. Nakonec se shrne, co všechno se na parlamentu probralo, co je potřeba sdělit spolužákům a jaké úkoly splnit do příštího setkání. Zástupci jednotlivých tříd, kteří parlament vedou, pořizují zápis a ten pak po jeho skončení odevzdají panu psychologovi. Cílem parlamentu je, aby se žáci zapojili do celkového dění ve škole, vyjadřovali svá přání, připomínky, kritiky a mohli tak projevit svůj názor prostřednictvím svých zástupců ze třídy. Děkujeme za tuto možnost Gabriela Soušková, 8.A 12

13 Akce 1.stupně Ani toto pololetí jsme na 1.stupni nelenošili. Proběhly obvyklé akce jako jsou návštěvy knihovny, planetária, různé výukové programy v Mateřídoušce, v Lužánkách či na Lipce. Neméně důležité byly teoretické i praktické hodiny dopravní výchovy v DDM Junior i na našem dopravním hřišti pod vedením policistů. Zima všem zájemcům o lyžování přála, proto mohl plný autobus drobotiny vyjet do Hynčic. Ten, kdo zůstal, se také nenudil. V rámci projektu Otevřené školy proběhly několikrát tvořivé dílny s rodiči. Velikonoční dílny umožnily dětem odnést si pěkné velikonoční ozdoby. Také celoškolní projekt Dobro a zlo se vydařil. Některé třídy si prožily společné spaní ve třídě s vlastním programem. Po dlouhé zimě přišly na řadu už tolik očekávané školy v přírodě a školní výlety. Za hranice všedních dnů si jely ověřit své znalosti angličtiny některé děti do Holandska. Těm nejstarším z 1.stupně se určitě hodila poučná a příjemná beseda o dospívání. Sami si vyzkoušeli uspořádat Den Země pro své mladší spolužáky z celého 1.stupně. Dokázali, že umí být milí a laskaví k těm nejmenším. Ovšem vrcholným kulturním zážitkem byla Rusalka v Janáčkově divadle. Den dětí a konec školního roku byl organizován každou třídou zvlášť podle vlastního výběru. Pak už jen hurá na prázdniny. Jarmila Lukášová Akce 2.stupně I v druhém pololetí letošního školního roku měli naši žáci možnost porovnat své znalosti a dovednosti v různých školních soutěžích. Konala se olympiáda astronomická, olympiáda v anglickém jazyce (v městském kole naši školu reprezentovaly Barbora Baumanová a Vilichka Atanasova), českém jazyce, matematice, zeměpisu (Martin Klement), chemii a přírodopisu, soutěž Matematický Klokan, Přírodovědný Klokan, Pythagoriáda, Taktik, recitační soutěž a velký ohlas mělo Horácké má talent. Třída 6.A se zúčastnila natáčení televizního pořadu Věříš si, sedmé třídy projektového dnu Debatování, osmáci byli na exkurzi v hypermarketu Globus a všichni zhlédli představení Vývoj divadla. Kulturním zážitkem pro zájemce byla návštěva opery Rusalka v Janáčkově divadle. Obdiv zaslouží všichni, kdo se účastnili vystoupení pro veřejnost jednak při předtančení na zápasnickém plese, tak i při zpívání pro Domov naděje a na akci Strom života. Sportovci se mohli blýsknout svými výkony na lyžařském kurzu a na ostatních sportovních soutěžích. Zájemce o angličtinu nadchnul výlet do Holandska a beseda se zápasníky z USA. Celoškolní projekt Dobro a zlo v každodenním životě tentokrát probíhal celý týden napříč všemi vyučovacími hodinami. Na závěr školního roku je naplánovaný historicky poznávací výlet do Osvětimi, dvě čtveřice žáků zkusí zaujmout porotce svým výkonem v soutěži Kuchař Kadet a žáci devátých ročníků se rozloučí se studiem na základní škole obhajobou svých ročníkových prací. Renata Špinarová SCHOLA LUDUS :) 13

14 Fotoreportáž: Horácké má talent Pohled účastnice soutěže Sáry Rotnáglové: Od začátku minulého školního roku jsem byla odhodlaná přihlásit se do této soutěže společně s kamarádkou, která mě měla doprovázet na klavír, ale jelikož jsme obě byly na lyžáku, nestihly jsme to. Letos, den před 1. kolem, jsem se rozhodla přihlásit se sama. Vybrala jsem si písničku, kterou jsem dobře uměla, několikrát jsem ji nazkoušela, pro jistotu si vytiskla text a zapsala jsem se. Nejen já, ale i ostatní soutěžící jsme byli nervózní. Bála jsem se, že zapomenu text nebo budu zpívat falešně nebo se prostě něco pokazí, ale měla jsem štěstí a vystoupení dopadlo dobře. V druhém kole bylo napětí ještě větší, protože nás tam bylo už jenom pět. Výkony soutěžících v obou kolech byly úžasné, ale v 2. kole byla přece jenom větší konkurence. Na obě kola se přišlo podívat hodně lídí, takže jsem měla i velkou trému. Spousta kamarádů a spolužáků mě podpořilo a moc mi to pomohlo. Doufám, že příští rok bude soutěž pokračovat, protože je to velká příležitost ukázat ostatním ve škole, že máte talent.měla jsem štěstí a vyhrála jsem hodnocení porotců, byla jsem nadšená a rozhodně bych se účastnila znovu, kdyby to šlo. 14 SCHOLA LUDUS :)

15 Pokračování projektu sociální spot aneb co jsme se snažili do tvorby přinést nového Motivací ke zlepšení využívaných prostředků nám byla projekce sociálních spotů vytvořených pro festival Jeden svět. Společnou diskusí jsme se pak snažili dopátrat, čím nás oslovují. Vytyčili jsme si podstatné výrazové prostředky jako úderný slogan, práce s detailem, nečekanost, metafora, disonance, emoce, humor. Plány byly velkolepé, realizace pokulhávala. Přesto vzniklo několik opravdu kvalitních spotů, které mnohé prvky splňují, což je činí divácky poutavější. Posoudíte sami. Povedlo se nám zkrátit délku stopáže spotu směrem k dramatičnosti děje. Snažili jsme se o zacílení na konkrétní myšlenku a oproštění se od mravokárných konců. Dalším krokem bylo hledání nových námětů. Vznikly spoty na téma sexuální zralosti, dětské prostituce, politiky, rasismu atd. Forma sociálních spotů se nám r o z r o s t l a o j e d n u a n i m a c i, videomontáž, a vypadalo to, že dojde i na rap snad příště :) Děkujeme za trpělivost a shovívavost ostatním vyučujícím. Jsme si vědomi, že organizačně je natáčení poměrně rozvleklé. Chválíme všechny, jimž se povedlo práci i přes různé peripetie zdárně dokončit, a těšíme se na závěrečnou projekci. Tereza Sejkorová Pěvecká vystoupení Už se stalo tradicí i na jaře vybrat ze tříd ty žáky, kteří budou školu reprezentovat ve zpěvu. Došla nám totiž stejně jako předchozí roky pozvánka, abychom se aktivně zúčastnili akce Strom života. Letos měla vše pod palcem za Domov Tereza nová organizátorka Monika Hurtová, která měla nápad, že bychom si všichni společně na závěr zazpívali písničku Strom. Také bylo pozitivní, že na rozdíl od loňského ročníku byla veškerá technika zajištěna. Mohli jsme tedy zpívat jak na mikrofony, tak klávesy, byly zřetelně slyšet přes aparutu. My jsme tedy vystoupili po ZUŠ Universum a Nojmánku se třemi písněmi z repertoáru Svěráka a Uhlíře. Byly to: Na Vzduchu, Chválím Tě, země má a Vodojem. Po nás ještě následovalo vystoupení Gaudium, ZŠ Novoměstská a Domova Tereza, ti měli písně s kytarou. Také doprovodili onu závěrečnou píseň, kde si zazpívali všichni zúčastnění. Letos nám přálo počasí, tak symbolické zalití stromu na začátku, úvodní proslovy starosty a předání poděkování těm, kteří si svá vystoupení připravili, tedy i naší škole s fotografiemi z loňského ročníku, bylo příjemným čtvrtečním programem dne I tento rok jsme nemohli vynechat Domov Naděje. Stejný program jako u stromu jsme prezentovali seniorům hned následující den. Byli zase neskutečně vděční, že si pro jejich zájem o zopakování alespoň jedné písně zpívali s námi. Eva Slezáková Letní a zimní soustředění žáků sportovních tříd V letošním školním roce se žáci zápasnických tříd potkali na těchto dvou zajímavých aktivitách. Obě proběhly v pečlivě vybraném a p ě k n é m p r o s t ř e d í. P r v n í v chatovém areálu v Herolticích s bazénem a krásným okolím, druhé v krásném prostředí Beskyd. K nesporným výhodám patřilo obsazení objektu pouze našimi dětmi. Na letním soustředění probíhal program složený z her, soutěží a různých pohybových aktivit. Účast dětí zahrnula jak první,tak druhý stupeň a mohli jsme zde vidět děti i z jiných škol. Zimní soustředění nám nadělilo velmi kvalitní sněhové podmínky. Vesměs všechny děti byly zdatnými lyžaři a snowboardisty a ti, kteří byli na lyžích začátečníky, se to díky svým sportovním schopnostem velmi rychle naučili. Teď už nás čeká jenom dopoledne v koňském sedle a hurá do prázdninových, doufejme, slunných dní. Ilona Nesňalová, dlouholetá třídní sportovních tříd SCHOLA LUDUS :) 15

16 Autorské texty žáků Smysl života Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vůbec žijeme? Proč se narodíme zrovna v téhle zemi, těmto rodičům? Máme nějaké poslání? Tohle jsou otázky, na které nikdo nezná odpověd. Někteří věří, že každý, kdo se na Zemi narodí, má nějaký úkol. Takové poslání mu je přiřazeno úplně na začátku jeho života. Někdo si směr své životní cesty uvědomí už v dětství, jiní až v dospělosti a někteří vůbec. Nedělají si s tím hlavu a je jim to jedno. Prostě na nadpřirozeno nevěří. To jsou ale ti, kteří tomu ani nechtějí věřit. Horší je to s těmi, kteří své poslání a smysl svého života hledají a mají pocit, že je nemůžou najít. Tito lidé si pak kladou otázky: Proč tu jsem? Co tu vůbec dělám? Smyslem života je pro každého něco jiného. Někteří touží po hmotných věcech, vysokém postavení v zaměstnání a popularitě. Pro jiné je smyslem života štěstí, spokojený rodinný život nebo vzdělání. Všichni ale máme sny a přání. Někteří mají možnost si je splnit. Záleží ale na tom, jestli jsou pro to schopni něco udělat. Ti, kteří takovou možnost nemají, o nich jen sní. Jsou i lidé, kteří v průběhu svého života ztratí důvod, proč tu být. Ti méně vyrovnaní si život vezmou, ale ve většině případů je od takového činu drží dál nejen rodina, přátelé, ale i nepřátelé. Brát si život kvůli představě, že ztratili smysl života, je blbost. Každý má svou cestu a nemůže ji ztratit. Jak jim to ale vysvětlit? Soušková Gabriela, 8.A Náš život Žijeme uspěchaný život točící se kolem peněz a starostí. Spěcháme a nevíme kam. Děti nejsou dětmi. Chtějí vyrůst a co nejdříve dospět. Proč tak spěcháme? Proč se snažíme být jako ostatní? Děti jsme jen jednou a dospělými jsme celý život. A přesto chceme co nejrychleji vyrůst, mít osmnáct a mít občanku. Ale proč? Proč se o dětství připravujeme? Jako děti máme svobodu, máme sny, je nám povoleno trávit hodiny v hračkářství a hloupě se smát. Nevážíme si toho, kým jsme, toho, co máme. Stydím se za to, jak chci mít pořád všeho víc a víc a někdo nemá ani polovinu z toho, co mám já nebo vůbec nic. Nikdy nechceme vyrůst a být dospělými. Dospělí jsou beze snů a myslí jenom na práci. Opakují nám, jak to v životě budeme mít těžké, že budeme žít stejně jako oni, a my se jim snažíme dokazovat, že jsme jiní a že nechceme skončit jako oni. Závidíme ostatním, co všechno mají. Neuvědomujeme si, co máme my. Jsme malí, chceme do školy, jsme v pubertě, chceme být dospělí, ale až se to stane, zjistíme, jak je dětství krátké a budeme všeho litovat. Nejsme sami sebou. Snažíme se být jako společnost, jako ostatní. Chceme vypadat jako ostatní, mít co nejvíce elekrotechniky a vlasy, řasy a postavu jako modelky v reklamách. Ale proč tohle děláme? Proč nejsme sami sebou? Bojíme se lišit se. Přitom odlišnost je tak krásná a výjimečná. Nežijeme tak, jak bychom chtěli. Máme nadiktovaný život a žijeme stereotypem. Je to tak absurdní. Jsme volní. Můžeme žít jak chceme, nosit co chceme, smát se, jak chceme a stejně se přizpůsobujeme, i když nejsme spokojení s tím, jak žijeme. Pořád chceme něco víc. Žít jinde, být jinými lidmi. Bojíme se říkat své názory. Ve společnosti souhlasíme s ostatními, i když bychom k tomu chtěli něco říct, i když máme úplně jiný názor, stejně se přizpůsobujeme. Proč se tak chováme? Proč neříkáme to, co si doopravdy myslíme? Neradujeme se z maličkostí. Chceme ty nejlepší a nejdražší věci. Je mi špatně z toho, jak žijeme, jak si ničeho nevážíme, jak spěcháme a jak se připravujeme o všechno hezké. Co si tímhle životem chceme dokázat? Chceme se topit v penězích a mít všeho spoustu. Všichni jsou pořád v práci, připravují se o čas s rodinou a končí nemocní a přepracovaní. Nežijme takhle, protože život je krátký, je jen jeden a jednou budeme litovat, že jsme ho nežili naplno. Neřešme blbosti, radujme se z maličkostí, vyjadřujme své názory, žijme okamžikem, buďme sami sebou, nepodřizujme se společnosti, buďme volní, važme si toho, co máme, mějme sny, cíle a buďme navždy dětmi, protože my můžeme. Nicole Kocourková, 9.B 16 SCHOLA LUDUS :)

17 Autorské texty žáků Přátelství Co je to vlastně přátelství? Přátelství může být mezi člověkem, a dokonce i mezi jakýmkoli zvířetem. Nejčastějším zvířetem je pes. Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Pes totiž nemluví, nenadává a nehádá se. Na nic nemá žádné poznámky. Jediné, co dělá, je, že štěká. Ale to je u psa normální. Ale nejlepším přítelem je pro nás stejně ten, kterému můžeme důvěřovat, můžeme se s ním smát, můžeme se mu se vším svěřovat a říkat naše problémy. Přítel je taky ten, se kterým se můžeme i občas pohádat. Plno lidí si myslí, že když se s nejlepším přítelem pohádáme, tak nás to oddálí a už to přátelství nebude takové, jaké bývalo. Ale podle mě je to přesně naopak. Když se pohádáme a všechno si vyříkáme, tak nás to více sblíží. Tajemství, která mezi sebou máme, nás taky sbližují. S naším nejlepším přítelem musíme mít taky společné zájmy. Je to třeba nějaký sport, který oba děláme. Kdo je vlastně ten pravý přítel? Za pravého přítele se dá považovat jenom ten, který nás vždy podrží, nezradí nás a chápe nás. Pochopí naše starosti a pomůže nám je vyřešit a poradí nám s nimi. Opravdový přítel je ten, se kterým se cítíme dobře a v pohodlí. Takového přítele musí najít každý sám. Někdy takového přítele hledáme i plno let. Ale když ho najdeme, tak to bude stát za to. Kamila Fajtová, 8.A SCHOLA LUDUS :) 17

18 Autorské texty žáků Smysl bytí Jak vlastně vznikl vesmír? Stvořil ho snad Bůh, nebo byl velký třesk? Jak to všechno začalo? A jak vlastně vznikl život? Má tohle vše nějaký účel, smysl? A co jsme vůbec my? Jsme jen mozky v chodících tělech, nebo je v tom něco víc? Máme snad něco jako duši? První, co mě napadlo, bylo: Všichni jsme ve své podstatě roboti, chováme se vypočitatelně podle podmínek kolem nás (vzpomínek, vzhledu, teplotě vzduchu, na každé maličkosti záleží)." Není to pravda. Uvažujeme dynamicky. Nebo se snad řídí nás mozek dle naší duše? Co je to vlastně duše? Je snad naše duše tím, čím uvažujeme a cítíme? Není náš mozek jen uložiště, disk, kam se ukládají naše myšlenky a vzpomínky? Proč vůbec existujeme? Má to snad nějaký smysl, důvod, či jsme jen náhodně vytvořené inteligentní bytůstky, inteligentní forma života náhodně a naprosto neplánovaně stvořená? Zamýšlí snad něco s námi Vesmír či Bůh? A co smysl života? Užít si ho a zemřít? Lidský život je takový velký stereotyp. Lidé (tvrdě) pracují, aby si z vydělaných peněz na chvíli užili života, zjednodušili si ho a jede se od znova. Můžete namítnout, že ne všichni lidé pracují. Pracují, jen ne oficiálně. Někteří kradou a někteří zase zkoumají obsah popelnic. A ti, co nedělají opravdu nic, jsou na tom opravdu špatně, a dlouho mezi námi pravděpodobně nepobudou a nebo jsou to lidé, za které pracují jiní lidé, a oni si jen vybírají penízky. Každý člověk zvlášť toho moc ve světovém měřítku neudělá, ale když se podíváme na celé lidstvo, konáme spousty práce. A tak se vynalézají nové technologie a zdokonalují se (jeden vykope rudu, druhý ji zpracuje, třetí ji prodá, čtvrtý ji koupí a vynalezne z něj nový druh oceli) a lidé snad časem také. A copak se stane poté, co člověk ulehne do věčného spánku? Uvítá ho snad sám Bůh či Ďábel? Nebo jeho tělo jen shnije a jeho existence bude zapomenuta? A nebyla by po ta staletí v nebi nuda dělat stále to samé? A není tam tlačenice, když je tam tolik lidí? A co u Ďábla? Nekonečná bolest, nebo snad onen člověk trpí jen tak dlouho, než se vyrovnají váhy bolesti, co způsobil a co mu byla způsobena? A čeho se vůbec dočkáme v nebi? Že bychom si užívali tak dlouho extáze, než se opět tyto váhy vyrovnají? A co potom? Odejdeme do dalšího života reinkarnujeme se? Opět se naše duše narodí v jiném těle či zvířeti? Nebo na jiném světě někde jinde? A je možné, že žádná zlatá brána ani vařící kotel neexistuje? Co když se po smrti opět reinkarnujeme? Ale kde by se vzalo tolik duší? Vytvářejí se snad stále nové, pokud je nedostatek těch existujících s novými lidmi či zvířaty? Nebo to Bůh či příroda vymyslela tak dokonale, že žena nemůže počít dítě tak dlouho, dokud nebude další duše uvolněna? A jelikož zvířat spíše ubývá a lidí přibývá, je možné, že proto se stále ještě lidstvo rozrůstá. A co když je to ještě jinak? Časem po reinkarnacích duše stárnou a zanikají a vznikají nové? Nebo duše vznikne a po prožití života zanikne? Je asi prozatím na tyto otázky nemožné odpovědět. Odpovědět nám zatím mohou jen lidé, kteří již do věčného spánku ulehli, a i přesto se pravděpodobně pravdu prozatím nedozvíme, jelikož nám to sdělit tito lidé nemohou nebo nechtějí, což je spíše pro zatím stále nevyvinuté (a hloupé) lidstvo asi dobře. Nakonec by toho lidé snad jen zneužili a zničili se navzájem. Je ještě dost času na to dozvědět se pravdu. Jan Kubík, 8.A 18 SCHOLA LUDUS :)

19 Sportovní soutěže 2.pol Sportovní soutěže 2. pololetí 2012/2013 Mistrovství České republiky v zápase řeckořímském kadeti Havlíčkův Brod startujících ze 20ti klubů 5. místo: Daniel Mrázek Mistrovství České republiky v zápase řeckořímském žáci Chomutov startujících ze 23 klubů 4.místo: Veronika Urválková 12.místo: Martin Smička Memoriálu Josefa Musila v zápase řeckořímském Olomouc startujících z 9ti klubů ČR Přípravka A: Mezinárodní turnaj v zápase volným stylem - Akvasalon Hradec Králové startujících ze 23 oddílů ČR, Polska a Slovenska Žáci: 1.místo: Martin Bouzek Kadeti: 2.místo: Martin Pragač Po 3. kole je naše škola na 2. místě celkového pořadí. Mezinárodní turnaj v zápase volným stylem Pieszyce (Polsko) startujících z Polska a ČR Žáci: 2. místo: Martin Helán Žákyně a kadetky: Kladno startujících ze 32ti oddílů ČR, Německa, Norska, Polska, Dánska, Chorvatska, Slovenska, Belgie, Švýcarska Mladší žáci: 2. místo: Martin Smička Mistrovství JMO v zápase volným stylem Brno startujících z 11ti klubů ČR 9. místo: Martin Smička Mezinárodní turnaj mládeže v zápase volným stylem Bratislava startujících z Polska, Slovenska a ČR. Mladší žáci: 3.místo: Giovanni Fatrdla, Vojtěch Roháček 7.místo: Martin Helán 8.místo: Petr Philippi Mladší žákyně: 1.místo: Nela Kubíková 4.místo: Kateřina Štrofová Memoriál Korycha a Zemana v zápase řeckořímském Kladno startujících z 21 oddílů ČR Mladší žáci: 1. místo: Martin Smička 2. místo: Martin Bouzek 7. místo: Martin Helán Mezinárodní velikonoční turnaj mládeže Utrecht (Holandsko) startujících z 31zemí světa. 3. místo: Radim Trš Mezinárodní turnaj mládeže v zápase volným stylem Borohrádek startujících z 19ti klubů Slovenska a ČR Přípravka A: 10.místo: Daniel Hanuška Přípravka B: 4.místo: Ondřej Zajdák 9.místo: Ramon Hudák Přípravka C: 5.místo: Šarlote Hudáková Mladší žáci: 1.místo: Martin Smička 4.místo: Martin Helán 5.místo: Jakub Tichý Memoriál p. Fojtíka v zápase volným stylem Ostrava startujících ze Slovenska a ČR Přípravka A: 5.místo: Radim Trš Mezinárodní turnaj v zápase volným stylem Thalheim (Německo) startujících z 40ti klubů Německa, Rakouska, Slovenska a ČR Přípravka C: 4.místo: Martin Helán Mladší žákyně: 3.místo: Nela Kubíková, Valerie Pragačová Mladší žáci: 1.místo: Martin Smička Běh brněnské mládeže 3.kolo Brno-Lesná místo: Valerie Pragačová 3. místo: Anna Albrechtová, Jakub Hrnčíř 4. místo: Gabriela Jonášová 5. místo: Martin Helán, Veronika Stloukalová 6. místo: Luboš Růžička 7. místo: Štěpán Valič, Helena Štrublová 8. místo: David Albrecht 9. místo: Ondřej Daněk, Tomáš Chráscina 10. místo: Nikol Rotnáglová, Iva Vašáková, Jakub Jahoda, Tereza Jedličková 1. místo: Valerie Pragačová 2. místo: Veronika Urválková 3. místo: Šárka Valentová Mistrovství ČR mladších žáků a žákyň, kadetů a kadetek v.s. Ostrava startujících z 23 klubů ČR Mladší žáci: 1.místo: Martin Bouzek, Martin Smička 3.místo: Giovani Fatrdla 7.místo: Martin Helán Mladší žákyně: 1.místo: Kateřina Štrofová, Valerie Pragačová 2.místo: Nela Kubíková Kadeti: 5.místo: Daniel Mrázek, Martin Pragač Kadetky: 1.místo: Veronika Urálková 3.místo: Šárka Valentová Sokolský pohár Lidice v zápase řeckořímském Přípravka A: 2. místo: Daniel Hanuška 3. místo: Radim Trš, Kuchovský Jiří Přípravka B: 1. místo: Ondřej Zajdák Mladší žáci: 1. místo: Lukáš Černý, Dominik Oplocký, Petr Philippi, Giovanni Fatrdla 2. místo: Martin Bouzek, Hynek Škrabal, David Bárek Žáci: 1. místo: Filip Váša 3. místo: Martin Smička 4. místo: Tomáš Chráscina, Michal Vorba Mladší žákyně: 1. místo: Kateřina Štrofová, Šárka Vyhlídová 2. místo: Iva Vašáková, Bára Suchánková SCHOLA LUDUS :) 19

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

5. března se uskutečnil Den v pyžamu. Tradice těchto bláznivých dnů byla obnovena po několika letech. Akci velmi pečlivě připravili zástupci školního

5. března se uskutečnil Den v pyžamu. Tradice těchto bláznivých dnů byla obnovena po několika letech. Akci velmi pečlivě připravili zástupci školního 5. března se uskutečnil Den v pyžamu. Tradice těchto bláznivých dnů byla obnovena po několika letech. Akci velmi pečlivě připravili zástupci školního parlamentu. Zodpovědně se na ni chystali také žáci

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant: Mgr. Růžena Hlůšková ZŠ

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 EKONOM nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 1 Soukromá Střední Odborná Škola Jeseník s.r.o. Od 1.září 1992 vyučuje obor Obchodní akademie SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015 He-Art: Program budoucnosti Kurz: Úvod do He-Art programu Třebíč, 30.4.2015 Jednodenní (5h) seznamovací kurz, jehož cílem je v praxi ukázat přínosy HE-ART Programu a jeho odlišnost od "tradičního" způsobu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více