Číslo 1., ročník XV, leden, únor 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1., ročník XV, leden, únor 2010"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XV, leden, únor 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2010 Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo obce učinilo významné rozhodnutí, když schválilo rozpočet obce na rok Jeho sestavování neprobíhalo tak hladce jako v předchozích letech, neboť i naši obec postihly dopady celosvětové finanční krize zejména tím, že daňové příjmy v porovnání s rokem 2008 ve druhém pololetí značně poklesly a obec tak obdržela téměř o čtyři miliony korun do rozpočtu méně. Proto bylo nutné rozpočet na r navrhnout mimořádně úsporně a jako výchozí základna pro jeho sestavení byl použit stav plnění příjmové části rozpočtu roku 2009 za období leden až říjen, tedy bez listopadu a prosince. Naplňování obecní pokladny pak bude záviset nejen na příjmech daňových, ale také na tom, jak se obci bude dařit vymáhat dlužné částky od svých občanů. A o tom, že v porovnání s minulými lety dlužníků obce přibývá, není nutno pochybovat. Redukčními opatřeními a rozložením plateb na delší období byl stav obecní pokladny v závěru roku i přes výrazné krácení daňových příjmů stabilizován, a obec tak vstoupila do nového roku se stavem finančních prostředků přesahujícím částku čtyř milionů korun.

2 Přejme si, aby rok 2010 byl pro nás úspěšný, znamenal nejen příznivý obrat v ekonomice státu, ale také v naplňování obecní pokladny daňovými příjmy. -MK- NA NÁVŠTĚVĚ DOMOVŮ PRO SENIORY Předvánoční období je v životě naší obce vždy spojováno s návštěvou našich bývalých občanů, žijících v domovech pro seniory v okolních obcích. Nutno poznamenat, že zejména s vybudováním domu s chráněnými byty ve Velkých Losinách, kde našli mnozí naši občané nové zázemí, ale také z důvodu úmrtí počet navštívených občanů v domovech okolních obcí významně poklesl. Zatímco v roce 2002 jsme navštívili téměř třicítku obyvatel, v prosinci 2009 jich bylo jen jedenáct. Kromě starosty a místostarostky obce se návštěv v prosinci zúčastnily již tradičně paní Mgr. Jana Kocmanová a p. Drahomíra Minaříková. Návštěvy seniorů, stejně jako ta poslední, patří vždy k významným příležitostem sdělit navštíveným seniorům informace o tom, co je v Losinách nového, co připravujeme a podělit se s nimi o jejich názory a starosti. Je určitě správné, že si vedení obce tradici předvánočních návštěv seniorů, žijících mimo své původní bydliště, snaží udržet. Naši bývalí občané si to určitě zaslouží. -MK- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE PŘED TRAVIČI NÁM NESMÍ BÝT LHOSTEJNÁ S příchodem zimy každý z nás vyhledává teplo domova, které si nelze představit bez vytopených bytů a rodinných domků. Měli jsme to štěstí, že již před léty byla naše lázeňská obec plně plynofikovaná, a proto její ovzduší snad nebylo nikdy tak čisté, jako ve druhé polovině devadesátých let. Soustavné zvyšování ceny zemního plynu však vedlo u mnohých obyvatel obce k hledání nových cest ke snižování výdajů na vytápění. A v tu chvíli jsme se začali dělit na ty rozumné, kterých je naprostá většina, a na nezodpovědné, kteří té většině otravují život v obci. Zatímco rozumní využijí nabídek na pořízení nových technologií ekologického spalování dříví, pelet nebo uhlí a investují do levného vytápění, ti druzí oprašují své odstavené kotle na tuhá paliva a pálí v nich cokoli, co život přinese a dá trochu tepla petlahve, staré boty, pneumatiky, použité pleny a jiný komunální odpad. Jaký to má dopad, není nutno vysvětlovat, stačí se večer projít po obci, nebo se pokusit vpustit trochu čerstvého vzduchu do ložnice před spaním. 2

3 Jednoho lednového večera jsem se vydal na zimní procházku po obci a nestačil jsem se divit. Zatímco cestu kolem Losinky až po ulici Příčnou jsem absolvoval téměř bez újmy, zcela jinak tomu bylo při návratu domů po ulici Komenského. Celé území od Dukelské až po sídliště U Hřiště bylo skryto v hustém zapáchajícím dýmu a na počátku bylo velmi obtížné zjistit, kdo je toho původcem. Teprve po chvíli jsem objevil tři za sebou stojící přispěvatele z ulice Boženy Němcové, ale všechny předčil významný travič z bytovek sídliště U Hřiště. Nesnesitelný zápach rozhodně nepocházel ze spáleného uhlí nebo dříví. Než jsem dorazil domů, byl jsem téměř zralý na poskytnutí první pomoci. Můj šok z tohoto večera přerazil nový zážitek z druhého dne, když v nedalekém sousedství v pravé nedělní poledne další travič z řad spoluobčanů zahájil pravidelnou technickou přípravu svého vyjetého nákladního vozidla pro týdenní rozvoz nápojů a údolí Losinky načas zmizelo v dýmu nedokonale spálené nafty. Může vzniknout otázka, proč s tím ta obec něco neudělá? Odpověď je nasnadě ústní ani písemná domluva bezohledným občanům a upozornění na možné důsledky nepomáhá, kompetentní orgány se problémům podobného druhu spíše vyhýbají a odkládají je a legislativa dosud obci naší velikosti neumožňuje si pořádek udělat svými silami. V posledních dnech se problematika znečišťování ovzduší dostala na pořad nejen sdělovacích prostředků, ale i poslanecké sněmovny. Velmi vítám, že se tak děje a žiji v naději, že již pro příští topnou sezonu budou obce vybaveny zákonem umožňujícím u bezohledných občanů nejen kontrolovat pohledem do kotle, čím vlastně topí, ale také je za jejich nezodpovědné jednání postihovat. Možná si tak mnozí z nich snáze spočítají, že investovat do ekologických způsobů vytápění a paliv je levnější, než otravovat naprosté většině obyvatel obce životní prostředí. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (Upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů.) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 18/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) zprávu finančního výboru přednesenou jeho předsedou Ing. Nor- 3

4 bertem Pfefferem a zprávu kontrolního výboru přednesenou jeho předsedou MUDr. Jaromírem Bartošem. d) rozpočtová opatření na rok 2009 v podobě změn příjmů a výdajů takto: Změny na straně příjmů: P ř í j m y celkem: Změny na straně výdajů: V ý d a j e celkem: ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby v návaznosti na skutečné čerpání rozpočtu v závěru roku e) rozpočet obce na rok 2010 v předloženém položkovém znění (viz příloha) a těmito sumárními výsledky: Příjmy celkem tis. Kč Financování na straně příjmů celkem tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč Financování na straně výdajů celkem tis. Kč ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. f) prodej po odměření 2. části pozemku p. č. 309/3 zahrada z celkové výměry 2050 m 2, k. ú. Maršíkov za cenu 300,- Kč/m 2 žadatelce M. F., Plumlov. Tato část vznikne po odměření 1. části pro již ZO schválený prodej man. N., Maršíkov. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný další zájemce. Žadatelka písemně projevila souhlas s cenou nejméně 300,- Kč/m 2 i podmínkou, že součástí kupní smlouvy bude i smlouva o zřízení věcného břemene na hlavní řad splaškové kanalizace. Náklady na geometrické odměření a převod hradí kupující. g) prodej pozemku p. č. 1684, trvalý travní porost, o výměře 317 m 2, v k. ú. Velké Losiny za cenu 300,- Kč/m 2 žadateli p. Z. F., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný další zájemce. Žadatel písemně potvrdil souhlas s cenou nejméně 300,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. h) prodej pozemku p. č. 477, zahrada, o výměře 1462 m 2, k. ú. Velké Losiny za cenu 400,- Kč/m 2 žadatelům O. a J. F., Velké Losiny, Záměr prodeje pozemku 4

5 byl řádně zveřejněn na ÚD a původní žadatelé písemně zrušili svoji žádost o odkup a přihlásil se jej jeden zájemce. Žadatelé písemně projevili souhlas s podmínkami i cenou za prodej ve výši nejméně 400,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. i) odkup pozemku p. č. 478/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 78 m 2, v k. ú. Velké Losiny od vlastníka pozemku p. S. E., Velké Losiny za nabídnutou cenu 30,- Kč /m 2. Pozemek se nachází pod chodníkem podél hlavní komunikace RA, nachází se na něm vzrostlé a poškozené 2 jírovce, které po odkupu obec na vlastní náklady pokácí. Součástí kupní smlouvy bude Prohlášení vlastníků sousedního pozemku p. S. E. a jejího syna p. D. E. (bydliště SRN) nebo jiných vlastníků v budoucnosti, ve kterém se zaváží, že nebudou nikdy nárokovat po obci opravu sloupků brány, jejichž vychýlení bylo způsobeno růstem 2 jírovců. S podmínkami odkupu oba zúčastnění projevili písemně souhlas. j) přistoupení obce Velké Losiny jako účastníka řízení akce Výstavba poldru na řece Desné v rámci protipovodňové ochrany, jejímž investorem je Povodí Moravy s. p. k) dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi obcí a Základní školou a mateřskou školou Velké Losiny, příspěvkovou organizací v důsledku změny hodnoty majetku nemovitostí. II. 18/2. bere na vědomí: 1. zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. bez výhrad informace starosty obce o: a. uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování kanalizace a ČOV Velké Losiny uzavřené dne mezi obcí Velké Losiny a Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a. s. Šumperk. Tento dodatek také řeší výši nájemného od do ŠPVS musí do konce roku doplatit za toto období nájemné ve výši ,- Kč + platná sazba DPH. V roce 2010 se ŠPVS zavazuje uhradit nájemné ve výši ,- Kč + platná sazba DPH. S účinností od činí výše stočného pro konečné odběratele 26,00 Kč + platná sazba DPH/1 m 3. Výše tohoto stočného je nadále o 3,50 Kč bez DPH (4,20 Kč/m3) nižší, než jaké budou platit odběratelé napojení do kanalizačních systémů VHZ. Obdobně bude od upravena výše stočného v systému Žárová. b. společném postupu obce a majitelů lázní při řešení likvidace balastních vod v kanalizačních systémech obce a lázní. Největším přispěvatelem balastních 5

6 vod mohou být samotní občané, kteří mají mnohdy svody ze střech a zpevněných ploch svedeny do splaškové kanalizace, proto v roce 2010 proběhnou také prohlídky za účelem zjištění tohoto stavu. c. průběhu rekonstrukce budov místních lázní a konstatování velmi dobré spolupráce mezi obcí a majiteli lázní. d. návštěvnosti obce v roce 2009 obec Velké Losiny navštívilo kolem 250 tis. turistů a návštěvníků. To evokuje záměr obce Velké Losiny, Lázní Velké Losiny a podnikatelských subjektů založit vlastní občanské sdružení nebo OPS s cílem zkvalitnit podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v obci a okolí. e. dokončování Lázeňského domu a o souvisejícím finanční vypořádání s firmou SAN-JV s. r. o. Šumperk zakoupením prostorů pro zřízení IC v Lázeňském domě, a o finančním vypořádání s firmou Stavoprojekt Šumperk slevami na projekčních pracích. f. realizacích akcí Vybudování naučné stezky, Přechody pro chodce bezpečnostní opatření na silnici I/44 a rekonstrukce komunikace Kosmonautů. g. projektové přípravě významných akcí v roce 2010 Areál zdraví I, Rekonstrukce MŠ Sluníčko, Úprava centra obce, náměstí a lázeňské promenády, Úprava centra - Areál zdraví I, Rekonstrukce domu služeb. h. odcizení příruční pokladny OU Velké Losiny s hotovostí ,- Kč. Událost je předmětem šetření Policie ČR, navrhuje se uložit radě obce podle výsledků šetření přijmout závěry za účelem nápravy vzniklé škody. i. záměru zřídit kontokorentní úvěr k běžnému účtu u ČS do výše 5 mil. Kč. Indikativní nabídka a žádost o zřízení bude připravena ke schválení na příští zasedání ZO. III. 18/3. ukládá: a) starostovi obce připravit na příští zasedání ZO návrh rozpočtového výhledu obce na léta b) v souvislosti se ztrátou příruční pokladny OÚ vyvodit v návaznosti na zprávu o šetření Policie ČR příslušné závěry za účelem nápravy vzniklé škody. c) radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka 6

7 Rekonstrukce přechodů pro chodce V průběhu měsíce listopadu byly rekonstruovány stávající a vybudovány dva nové přechody pro chodce na průjezdním úseku silnice I. třídy Šumperk Jeseník naší obcí. Stávající přechody byly upraveny pro zlepšení přístupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, bylo doplněno nasvětlení přechodů a srozumitelnost umístěných přechodů. V rámci akce byly vybudovány nové přechody pro chodce u objektu Domu s chráněnými byty a Policie ČR. V rámci dopravně inženýrských opatření bylo provedeno nové vodorovné i svislé značení, optická psychologická brzda na přechodu u DCHB a další stavební úpravy. Část nákladů na realizaci akce byla hrazena z prostředků Olomouckého kraje (celkem ,- Kč). Chceme touto cestou poděkovat Olomouckému kraji za příspěvek ke zvýšení bezpečnosti chodců v naší obci a snížení rizika vzniku dopravních nehod. -EK- Platba poplatku za komunální odpad v roce 2010 V roce 2010 zůstává výše poplatku za komunální odpad stejná jako v loňském roce, a to 492 Kč na osobu s trvalým pobytem ve Velkých Losinách a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stejně tak zůstávají platné termíny pro úhradu poplatku. Poplatek je splatný nejpozději do a kalendářního roku ve stejných splátkách tj. 246,- Kč. Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Obce Velké Losiny č. 1/2008 a č. 1/2009. Způsob platby poplatku: složenkou hotově v úřední dny na pokladně obecního úřadu bezhotovostně převodem na účet 7

8 Pro bezhotovostní platbu je nutné správně vyplnit číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Neuvedení správného variabilního a specifického symbolu může mít za následek neidentifikování platby. Více informací poskytne pracovnice pí Jana Rotterová, pověřená výběrem poplatku za komunální odpad, osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8 12 hod. a hod. a úterý, čtvrtek 8-12 hod. a hod. nebo telefonicky na číslech Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne pracovník obecního úřadu, pan Emil Kapusta, telefon JR- Svoz komunálního odpadu v roce 2010 V roce 2010 bude svoz komunálního odpadu, tak jako dosud, prováděn pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech. Svozovým dnem pro letošní rok bude opět každý čtvrtek v lichém týdnu, prvním svozovým dnem byl čtvrtek , dalším bude čtvrtek atd. Sudé týdny jsou pro naši obec určeny pro svoz tříděných odpadů: svoz plastů ve čtrnáctidenních intervalech svoz skla v měsíčních intervalech svoz nápojových kartonů a svoz papíru v měsíčních intervalech. 8 -EK- Můžeme třídit další komoditu Obec Velké Losiny ve spolupráci se společností Ekolamp s.r.o. rozšiřuje od letošního roku sběr tříděných odpadů o další komoditu: úsporné kompaktní zářivky a výbojky. Pro tento účel byla v tomto týdnu ve vestibulu obecního úřadu instalována speciální sběrná nádoba, do které mohou občané vkládat nepotřebné a vadné úsporné kompaktní zářivky a výbojky, které by jinak skončily na skládce. Obec Velké Losiny zajistí jejich odvoz a ekologické zpracování. -EK- Veřejné osvětlení! V zimním období je veřejné osvětlení denně podstatně déle v provozu než v období letním. Z toho zákonitě vyplývá i poněkud vyšší poruchovost veřejného osvětlení v tomto období.

9 Pro zajištění bezproblémového nasvícení všech částí obce si Vás, naše občany, dovolujeme požádat o nahlášení případných poruch veřejného osvětlení,a to buď telefonicky, mailem, osobně... a naši pracovníci zajistí opravu. Ve většině případů dojde k opravě osvětlení následující den po nahlášení. Poruchy veřejného osvětlení je možno nahlásit na tel , příp. mobil , nebo Každý sloup veřejného osvětlení má své číslo ve tvaru např: VL 00101, pro nahlášení poruchy je ideální i nahlášení tohoto čísla, případně bližší určení místa poruchy (např: čísla popisného, u kterého je světlo umístěno apod.). Děkujeme za spolupráci! -EK- Oznámení Obec Velké Losiny oznamuje občanům místní části Žárová, že s platností od dochází ke změně ceny stočného na 26,- Kč za 1m³ (bez platné sazby DPH). Současně dle zákona č. 362/2009 Sb. dochází ve stejném termínu i ke změně snížené sazby DPH z 9 % na 10%, jíž podléhají platby stočného. Konečná cena stočného za 1 m³ bude tedy od činit 28,60 Kč včetně DPH pro všechny občany obce Velké Losiny včetně místních částí. -JH- Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny srdečně zve všechny občany v důchodovém věku na společenské odpoledne seniorů, které se bude konat v budově Základní školy ve Velkých Losinách, v sobotu 23. ledna 2010 od hod.předpokládané ukončení akce asi v hod. Na programu budou francouzské šansony v podání paní Olgy Kaštické, herečky šumperského divadla. Následuje hudba a tanec. V době od hod. do hod. je doprava zajištěna autobusem ze zastávek u hotelu Praděd, dále z Bukovic, horní části Velkých Losin, Maršíkova a Žárové. Po ukončení programu je rovněž zajištěn odvoz. Příjemné sobotní odpoledne přejí pořadatelé 9

10 10

11 Pozvánka na zájezd do Holandska Komise pro společenské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří ALFA- ZET v Šumperku (Radniční 25, ing. J. Suchánek), zájezd do Holandska pro všechny občany obce Velkých Losin. Program: 1. den odjezd v odpoledních hodinách 2. den v ranních hodinách návštěva největší světové aukce květin v Aalsmeeru, Amsterdam pro zájemce projížďka na lodi po grachtech, návštěva muzeí (Madame Tussaud s voskové figuriny, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, ), exkurze v brusírně diamantů, nocleh. 3. den po snídani návštěva skvělé květinové zahrady Keukenhof, účast na světoznámém Květinovém korzu, Zaanse Schans skanzen s větrnými mlýny, obchůdky, výrobna dřeváků a sýrárna (ochutnávka sýrů, které si lze přímo koupit), Volendam malebný rybářský přístav s kanály a miniaturními domky, nocleh. 4. den po snídani odjezd do sídelního města královny Haagu, procházka elegantními přímořskými lázněmi Scheveningen (světoznámé aquarium mořské centrum), zábavní park Madurodam (Holandsko v miniaturách), procházka historickým centrem, ve večerních hodinách odjezd do ČR. 5. den návrat do ČR v dopoledních hodinách. Termín: Cena: 6.250,- Kč Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2x nocleh se snídaní, odborného průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Cena nezahrnuje: vstupné cca 40 Euro Závaznou přihlášku přijímá do konce ledna 2010 p. J. Kocmanová na tel. čísle Částku 6.250,- Kč je nutno zaplatit do konce měsíce února Na příjemné prožití krásných dnů v Zemi tulipánů se těší Za KPOZ J. Kocmanová 11

12 Vánoční posezení v Domě s chráněnými byty V našem novém bydlení v Domě s chráněnými byty jsme prožili druhé vánoční svátky. Již v roce 2008 jsme se si uspořádali společné posezení, abychom oslavili toto krásné období a konec roku. Všem se to moc líbilo a proto jsme se sešli opět i v závěru roku Pozvali jsme na naše setkání ve společenské místnosti starostu obce Miroslava Kopřivu a paní místostarostku Ivanu Blažkovou, naší pečovatelku Lenku Koutnou a pana Mirka Jeřábka, který se nám stará o teplo. Také nás svou návštěvou potěšili přátele z Klubu důchodců vedoucí paní Budějovská, také pan Gola s harmonikou a paní Vlčková s krásným hlasem a písničkami. Při výborném pohoštění a veselé zábavě uběhlo naše setkání jako voda. Také jsme si připomněli jedno krásné jubileum. Naše spolubydlící paní Františka Šťávová oslavila v období Vánoc krásné jubileum 95. narozeniny. Naše pečovatelka Lenka jí za nás všechny předala kytičku i s přáním hodně zdraví a pohody do dalších let!. Významné jubileum s námi také oslavil další spolubydlící pan Otta Eichler. I jemu jistě přejeme zdravíčko a vše nejlepší. Krásně jsme zakončili rok 2009 a nyní začal nový rok Těšíme se, co nového a zajímavého nám přinese. Jen tak na konec, přátelé, nebojte se takového společného bydlení, vše záleží jen na nás! Napsala pí Pavlína Kalivodová. 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Předvánoční setkání partnerů v Rožňavě V rámci projektu Comenius se uskutečnilo další setkání na Slovensku v Rožňavě v období od 8. do 11. prosince Cílem těchto setkání je výměna zkušeností při práci s dětmi. Setkání se zúčastnily dvě učitelky mateřské školy Sluníčko, tři učitelky z německého města Gera a učitelky z hostitelské mateřské školy. Paní ředitelka Eva Petrová nás provedla budovou mateřské školy. Prohlédli jsme si prostory zařízení s vánoční výzdobou. Děti se představily v krojích se svým vánočním programem. Dále následovala prezentace jednotlivých účastníků, kde jsme se seznámili s tradicemi zúčastněných zemí. Vzájemně jsme si vyměnili ukázky vánočních dekorací, které připravily děti společně s rodiči na tvořivém odpoledni v mateřské škole. Odpoledne pro nás naši hostitelé připravili prohlídku okolí s historií tohoto kraje. Navštívili jsme zámek Betliar, kde probíhala výstava vánočních dekorací. Následující den nás provedli tak trochu netradičně Krásnohorskou jeskyní a nauč- Odvážná paní učitelka Jana Šmídová v Krásnohorské jeskyni. (foto Dana Machů) 13

14 ným chodníkem CHKO Silická planina. Náš pobyt končil prohlídkou hradu Krásná Horka. Příští setkání se uskuteční v březnu 2010 ve Velkých Losinách. Jana Šmídová, učitelka MŠ Sluníčko Mateřská škola Sluníčko v čase adventním Opravdu již od začátku měsíce děti žily v očekávání a přípravami. První návštěvou měl být Mikuláš se svými pomocníky. Všude na poličkách stály nebo na nástěnkách visely postavičky čertů, Mikulášů a andělů. S napětím jsme vyčkávali ten určený den. Nekonalo se žádné řinčení řetězem. Zato děti strávily pohodové dopoledne ve společnosti skupiny Wabank při poutavém vyprávění a zpívání o předvánočním čase. I Mikuláš nakonec přišel s plným košem balíčků. Slovenské děti v krojích při vánočním představení. (foto Dana Machů) Druhá návštěva se konala až na Slovensku. Děti pro své slovenské a německé kamarády společně s rodinnými příslušníky připravily spoustu dárečků - vánočních dekorací. Paní učitelka Dana Machů a paní učitelka Jana Šmídová je tam odvezly a vyřídily naše pozdravy. Třetí návštěvou byli nejbližší z rodiny. Dětem dalo hodně práce vyrobit dáreček, přáníčko, upéci cukroví, ale hlavně připravit poutavý program. Všichni se moc snažili, aby nikoho nezarmoutili. Z tváří přítomných jsme vyčetli, že se vše podaři- 14

15 lo. Odměnou pro děti bylo dárkování. Pod stromečkem, který si děti nazdobily, byla spousta dárečků. Stromeček zářil a dětské oči též. Děti nezapomněly vyrobit přáníčka všem, kdo se o ně starají. Společně s koledou a říkankou jsme přáli blízkému okolí. I zvířátkům v lese přichystaly hostinu, ptáčkům do krmítek nasypaly semínka. Vyprávění u lampiček. (foto Dana Machů) Nakonec jsme si šli prohlédnout jesličky s Ježíškem do kostela, kde nás provedl pan Petr Marek. Prožili jsme všichni dohromady ve školce moc krásné období očekávání. A nyní i Vám všem vinšujeme v roce 2010 štěstí, zdraví, pokoj svatý! Srdečně zveme příznivce dětské výtvarné tvorby do místní knihovny na výstavu prací našich dětí pod názvem Svět očima dětí. Výstava potrvá od 13. ledna 2010 do konce měsíce února. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Zima, Vánoce a Veverka Přestože by měsíc prosinec měl být časem zklidnění a rozjímání, nakonec ani v naší školce jsme se nevyvlékli z mnoha akcí závěru kalendářního roku a nutno podotknout, že jsme za ně byli nakonec jako vždy moc rádi. Rozhodně se nemohu nezmínit o vánoční besídce, během které děti tradičně předvedly svým rodičům připravené tanečky, básničky, zazpívaly jim vánoční koledy, a to letos za doprovodu Patrika Jurenky, žáka 8. třídy základní školy, na harmonium. Rodiče a prarodiče vše ocenili velkým potleskem. Vánoce jsou zkrátka svátky dětí, vše se točí kolem nich a každý rodič ruku na srdce s odstupem času přizná, že na Vánoce s dětmi se vzpomíná nejkrásněji. Rodiče se zapojili do přípravy občerstvení: děkujeme kupříkladu paní Kauerové za upečení perníkových koulí uprostřed s překvapením, které děti dostaly po vánoční besídce. 15

16 Sovičky zpívají Ježíškovi. (foto Kateřina Mádrová) Vánoční atmosféru jsme si užívali ještě první týden v lednu. Navštívili jsme na Tři krále místní kostel. Zde jsme si prohlédli betlém a děti zazpívaly Ježíškovi vánoční koledy. Následující dva dny děti zhlédly pohádky na DVD od Ježíška, u kterých snědly perníkovou chaloupku, kterou nám před Vánocemi upekla paní Hochová. Přejeme dětem, rodičům i všem přátelům naší mateřské školy šťastný vstup a vše dobré v novém roce Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Vracíme se od betléma. (foto Jana Stará) 16

17 Beseda o Haiti Haiti, chtělo by se říci tropický ráj v Karibiku. Realita je však zcela jiná, je to jedna z nejchudších zemí světa. O životě a práci 16. listopadu 2009 poutavě vyprávěla žákům školy Mgr. Eva Dostálová z Loštic, která rok působila na misii ve Slepičí zátoce na Haiti. Děti poznaly způsob, jakým se charitativní organizace podílejí na práci s dětmi, které jsou adoptovány na dálku, což je pro naše žáky důležité, neboť naše škola má rovněž dvě děti v adoptivní péči. Díky desítkám snímků i videoukázkám si naši žáci, byť mnohdy velmi těžce, mohli vytvořit obraz o životě v jedné z nejchudších zemí světa. Pochopit, že co my považujeme za naprosto samozřejmé, je pro děti na Haiti velkým svátkem. Protože se paní Dostálová vrací na misii na Haiti, můžeme se těšit na další její zážitky. Mgr. František Diviš Loučenská vločka 2009 Pěvecký sbor Pramínek se zúčastnil festivalu dětských pěveckých sborů Loučenská vločka Konal se v pátek 27. listopadu 2009 v krásném prostředí hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Řada dětských sborů zde vystoupila Sbor Pramínek na Vločce. (foto Ing. Pavel Kvapil) 17

18 během dvou koncertů. Výborná atmosféra této akce podpořila i vystoupení našeho Pramínku. Zpěváčci zde získali další zkušenosti a seznámili se s novými kamarády. Po 2. koncertu se všichni účinkující přemístili autobusy do Loučné nad Desnou. Před základní školou proběhlo další vystoupení. Každý sbor zazpíval. Zima, tma, rozsvícený vánoční strom a čertovsko mikulášská nálada zahalila všechny zpívající sbory. Třetí koncert byl ukončen společnou písní. Bohužel jen bílých sněhových vloček a sněhuláků bylo málo. Snad příští rok si děti sněhové nadílky na Loučenské vločce více užijí. Přesto budeme na tuto pěknou akci rádi vzpomínat. Mgr. Marie Zichová O příbězích bezpráví Dne 1. prosince 2009 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili akce Příběhy bezpráví. Promítal se film s názvem Hitler, Stalin a já a následovala beseda o této době. Všichni žáci se sešli v učebně humanitních předmětů. Nejprve jsme zhlédli film, ve kterém starší dáma Heda Margoliová vyprávěla svůj dost krutý příběh ze života. Tato paní zažila druhou světovou válku opravdu tzv. na vlastní kůži v koncentračním táboře. I její poválečný život byl velmi krutý, protože její manžel byl popraven v tzv. politických procesech na počátku 50. let. Musím říci, že tento film byl velmi zajímavý. Mnohým z nás z toho mrazilo v zádech a myslím, že by si nikdo nepřál, aby se tohle někdy opakovalo. Já osobně jsem ráda, že jsem se narodila v téhle době, protože zažít to, co zažila třeba tahle paní z filmu, muselo být strašné a určitě to na ni nechalo psychické následky. Takže už jenom doufám, že se to nebude nikdy opakovat, ale myslím si, že je dobré si tuto minulost připomínat a vědět o ní co nejvíce. Když jsme se dodívali na film, čekalo nás vypravování paní učitelky Dany Vargové ze Šumperka. Tato paní nám vyprávěla zajímavé příběhy ze svého dětství z doby 2. světové války a o životě v totalitním režimu po ní. Těšíme se na další besedu, velice se nám všem líbila. Markéta Goláňová, žákyně 8. třídy Mikulášská nadílka Byl pátek 4. prosince 2009 a Mikuláš s anděly a čerty nadělovali. Naštěstí je nepostihla chřipková epidemie, a tak dorazili také do naší školy. Nejdříve šli do první třídy. Tam se báli hlavně největší zlobivci, že si je čert odnese v pytli. Ve druhé třídě měly děti také strach, ale na čerty se připravily a řekly jim básničky a zazpívaly písničky. Ve třetí třídě se některé holčičky tak bály, 18

19 že se musely po celou návštěvu držet paní učitelky za ruku. Nakonec Mikuláš s andílky a čerty dorazili i do naší páté třídy. Po chodbě dělali velký rámus a potom bušili na dveře. My jsme se jich však nelekli, a protože jsme právě měli anglický jazyk, tak jsme je pěkně anglicky pozdravili. Pak se nás Mikuláš vyptával, zda jsme byli hodní, a čert se dokonce jednomu žákovi podíval do žákovské knížky. Na závěr jsme celé skupince zazpívali anglickou písničku. Za odměnu nám andílci rozdali sladký balíček a rozloučili jsme se. Mikulášská nadílka nám zpříjemnila páteční vyučování. Jen nás všechny moc mrzí, že jsme se ve škole setkali s Mikulášem letos naposled. Škoda, že se na druhém stupni dobroty už nenadělují. žáci 5. třídy Jako každý rok hezké a chutné Mikuláš mezi nejmenšími. (foto Petra Kociánová) balíčky nejen připravila, ale také z velké části sponzorovala paní Dana Hetmánková. Děkujeme jí za všechny naše žáčky s rozzářenýma očima a spokojeným úsměvem. Zároveň se těšíme na naši další spolupráci i v příštích letech. -JŠ- Šestá třída na předvánoční výstavě V úterý 8. prosince 2009 jsme jeli místo odpoledního vyučování do Šumperka. Naším cílem byla výstava Vánoční čas v prostorách Vlastivědného muzea. Program výstavy se skládal ze dvou částí poznávání vánočních zvyků a obyčejů hlavně z dřívější doby a praktické dílny, kde jsme si mohli sami něco vyrobit. Po příchodu jsme se rozdělili do skupin rodin. Jmenovali jsme se Mikulášovi, Stromečkovi, Luckovi a Jedličkovi. Každá rodina dostala pracovní listy s úkoly a 19

20 ty jsme s pomocí asistentky plnili. Řešení se často skrývalo ve výstavních exponátech a jejich popiscích. Museli jsme si s otevřenýma očima pořádně projít výstavu, abychom zjistili správné odpovědi. Výsledek pak každá rodina prezentovala před ostatními. Dozvěděli jsme se tak například pověsti Na mikulášském stanovišti. (foto Miroslava Podzimková) o svaté Lucii a o svatém Mikulášovi, které jsme neznali, nebo také jak vypadal štědrovečerní stůl našich babiček. Po vyplnění všech úkolů jsme si vyráběli papírové tašky na vánoční dárky. I když se taška někomu moc nepovedla, přesto jsme odcházeli spokojeni. Exkurze spojená s výstavou se nám moc líbila a těšíme se, že si ji v příštím roce zopakujeme. Tereza Vernerová a Lukáš Loun, žáci 6. třídy Vánoční sportování Středa 16. prosince 2009 se stala opět dnem, kdy si děti naší školy mohou v rámci Vánočního ateliéru vyrobit řadu ozdob, popř. dárečků. Doprovodnou akcí pro malé výtvarníky se stalo již i vánoční sportování. Tentokrát bylo určeno čtyřčlenným smíšeným družstvům ve florbalovém turnaji. Hlavním cílem bylo umožnit dětem se také pořádně protáhnout. Proto jednotlivé výsledky nebyly až tak důležité. Pro pořádek aspoň uvedeme vítěze. V soutěži mladších žáků (6. a 7. třída) si nejvyšší sladké ocenění zasloužili Patrik Schelle, Stanislav Shevchuk, Jan Sršeň a Markéta Viktorinová; v soutěži 8. a 9. třídy si stejné ocenění odnesli Ondřej Bureš, Filip Maňka, Jan Skoumal a Lenka Vacátková. Kalendářní rok 2009 ve sportu naší školy skončil, přejeme všem mladým soutěžícím v novém sportovním roce hodně úspěchů. Mgr. František Diviš 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 Vážení občané, po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou letošní první a poslední číslo Občasníku plné zajímavých informací. Toto číslo shrnuje dění v obci od

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou poslední číslo obecního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více