Číslo 1., ročník XV, leden, únor 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1., ročník XV, leden, únor 2010"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XV, leden, únor 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2010 Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo obce učinilo významné rozhodnutí, když schválilo rozpočet obce na rok Jeho sestavování neprobíhalo tak hladce jako v předchozích letech, neboť i naši obec postihly dopady celosvětové finanční krize zejména tím, že daňové příjmy v porovnání s rokem 2008 ve druhém pololetí značně poklesly a obec tak obdržela téměř o čtyři miliony korun do rozpočtu méně. Proto bylo nutné rozpočet na r navrhnout mimořádně úsporně a jako výchozí základna pro jeho sestavení byl použit stav plnění příjmové části rozpočtu roku 2009 za období leden až říjen, tedy bez listopadu a prosince. Naplňování obecní pokladny pak bude záviset nejen na příjmech daňových, ale také na tom, jak se obci bude dařit vymáhat dlužné částky od svých občanů. A o tom, že v porovnání s minulými lety dlužníků obce přibývá, není nutno pochybovat. Redukčními opatřeními a rozložením plateb na delší období byl stav obecní pokladny v závěru roku i přes výrazné krácení daňových příjmů stabilizován, a obec tak vstoupila do nového roku se stavem finančních prostředků přesahujícím částku čtyř milionů korun.

2 Přejme si, aby rok 2010 byl pro nás úspěšný, znamenal nejen příznivý obrat v ekonomice státu, ale také v naplňování obecní pokladny daňovými příjmy. -MK- NA NÁVŠTĚVĚ DOMOVŮ PRO SENIORY Předvánoční období je v životě naší obce vždy spojováno s návštěvou našich bývalých občanů, žijících v domovech pro seniory v okolních obcích. Nutno poznamenat, že zejména s vybudováním domu s chráněnými byty ve Velkých Losinách, kde našli mnozí naši občané nové zázemí, ale také z důvodu úmrtí počet navštívených občanů v domovech okolních obcí významně poklesl. Zatímco v roce 2002 jsme navštívili téměř třicítku obyvatel, v prosinci 2009 jich bylo jen jedenáct. Kromě starosty a místostarostky obce se návštěv v prosinci zúčastnily již tradičně paní Mgr. Jana Kocmanová a p. Drahomíra Minaříková. Návštěvy seniorů, stejně jako ta poslední, patří vždy k významným příležitostem sdělit navštíveným seniorům informace o tom, co je v Losinách nového, co připravujeme a podělit se s nimi o jejich názory a starosti. Je určitě správné, že si vedení obce tradici předvánočních návštěv seniorů, žijících mimo své původní bydliště, snaží udržet. Naši bývalí občané si to určitě zaslouží. -MK- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE PŘED TRAVIČI NÁM NESMÍ BÝT LHOSTEJNÁ S příchodem zimy každý z nás vyhledává teplo domova, které si nelze představit bez vytopených bytů a rodinných domků. Měli jsme to štěstí, že již před léty byla naše lázeňská obec plně plynofikovaná, a proto její ovzduší snad nebylo nikdy tak čisté, jako ve druhé polovině devadesátých let. Soustavné zvyšování ceny zemního plynu však vedlo u mnohých obyvatel obce k hledání nových cest ke snižování výdajů na vytápění. A v tu chvíli jsme se začali dělit na ty rozumné, kterých je naprostá většina, a na nezodpovědné, kteří té většině otravují život v obci. Zatímco rozumní využijí nabídek na pořízení nových technologií ekologického spalování dříví, pelet nebo uhlí a investují do levného vytápění, ti druzí oprašují své odstavené kotle na tuhá paliva a pálí v nich cokoli, co život přinese a dá trochu tepla petlahve, staré boty, pneumatiky, použité pleny a jiný komunální odpad. Jaký to má dopad, není nutno vysvětlovat, stačí se večer projít po obci, nebo se pokusit vpustit trochu čerstvého vzduchu do ložnice před spaním. 2

3 Jednoho lednového večera jsem se vydal na zimní procházku po obci a nestačil jsem se divit. Zatímco cestu kolem Losinky až po ulici Příčnou jsem absolvoval téměř bez újmy, zcela jinak tomu bylo při návratu domů po ulici Komenského. Celé území od Dukelské až po sídliště U Hřiště bylo skryto v hustém zapáchajícím dýmu a na počátku bylo velmi obtížné zjistit, kdo je toho původcem. Teprve po chvíli jsem objevil tři za sebou stojící přispěvatele z ulice Boženy Němcové, ale všechny předčil významný travič z bytovek sídliště U Hřiště. Nesnesitelný zápach rozhodně nepocházel ze spáleného uhlí nebo dříví. Než jsem dorazil domů, byl jsem téměř zralý na poskytnutí první pomoci. Můj šok z tohoto večera přerazil nový zážitek z druhého dne, když v nedalekém sousedství v pravé nedělní poledne další travič z řad spoluobčanů zahájil pravidelnou technickou přípravu svého vyjetého nákladního vozidla pro týdenní rozvoz nápojů a údolí Losinky načas zmizelo v dýmu nedokonale spálené nafty. Může vzniknout otázka, proč s tím ta obec něco neudělá? Odpověď je nasnadě ústní ani písemná domluva bezohledným občanům a upozornění na možné důsledky nepomáhá, kompetentní orgány se problémům podobného druhu spíše vyhýbají a odkládají je a legislativa dosud obci naší velikosti neumožňuje si pořádek udělat svými silami. V posledních dnech se problematika znečišťování ovzduší dostala na pořad nejen sdělovacích prostředků, ale i poslanecké sněmovny. Velmi vítám, že se tak děje a žiji v naději, že již pro příští topnou sezonu budou obce vybaveny zákonem umožňujícím u bezohledných občanů nejen kontrolovat pohledem do kotle, čím vlastně topí, ale také je za jejich nezodpovědné jednání postihovat. Možná si tak mnozí z nich snáze spočítají, že investovat do ekologických způsobů vytápění a paliv je levnější, než otravovat naprosté většině obyvatel obce životní prostředí. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (Upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů.) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 18/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) zprávu finančního výboru přednesenou jeho předsedou Ing. Nor- 3

4 bertem Pfefferem a zprávu kontrolního výboru přednesenou jeho předsedou MUDr. Jaromírem Bartošem. d) rozpočtová opatření na rok 2009 v podobě změn příjmů a výdajů takto: Změny na straně příjmů: P ř í j m y celkem: Změny na straně výdajů: V ý d a j e celkem: ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby v návaznosti na skutečné čerpání rozpočtu v závěru roku e) rozpočet obce na rok 2010 v předloženém položkovém znění (viz příloha) a těmito sumárními výsledky: Příjmy celkem tis. Kč Financování na straně příjmů celkem tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč Financování na straně výdajů celkem tis. Kč ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. f) prodej po odměření 2. části pozemku p. č. 309/3 zahrada z celkové výměry 2050 m 2, k. ú. Maršíkov za cenu 300,- Kč/m 2 žadatelce M. F., Plumlov. Tato část vznikne po odměření 1. části pro již ZO schválený prodej man. N., Maršíkov. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný další zájemce. Žadatelka písemně projevila souhlas s cenou nejméně 300,- Kč/m 2 i podmínkou, že součástí kupní smlouvy bude i smlouva o zřízení věcného břemene na hlavní řad splaškové kanalizace. Náklady na geometrické odměření a převod hradí kupující. g) prodej pozemku p. č. 1684, trvalý travní porost, o výměře 317 m 2, v k. ú. Velké Losiny za cenu 300,- Kč/m 2 žadateli p. Z. F., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný další zájemce. Žadatel písemně potvrdil souhlas s cenou nejméně 300,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. h) prodej pozemku p. č. 477, zahrada, o výměře 1462 m 2, k. ú. Velké Losiny za cenu 400,- Kč/m 2 žadatelům O. a J. F., Velké Losiny, Záměr prodeje pozemku 4

5 byl řádně zveřejněn na ÚD a původní žadatelé písemně zrušili svoji žádost o odkup a přihlásil se jej jeden zájemce. Žadatelé písemně projevili souhlas s podmínkami i cenou za prodej ve výši nejméně 400,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. i) odkup pozemku p. č. 478/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 78 m 2, v k. ú. Velké Losiny od vlastníka pozemku p. S. E., Velké Losiny za nabídnutou cenu 30,- Kč /m 2. Pozemek se nachází pod chodníkem podél hlavní komunikace RA, nachází se na něm vzrostlé a poškozené 2 jírovce, které po odkupu obec na vlastní náklady pokácí. Součástí kupní smlouvy bude Prohlášení vlastníků sousedního pozemku p. S. E. a jejího syna p. D. E. (bydliště SRN) nebo jiných vlastníků v budoucnosti, ve kterém se zaváží, že nebudou nikdy nárokovat po obci opravu sloupků brány, jejichž vychýlení bylo způsobeno růstem 2 jírovců. S podmínkami odkupu oba zúčastnění projevili písemně souhlas. j) přistoupení obce Velké Losiny jako účastníka řízení akce Výstavba poldru na řece Desné v rámci protipovodňové ochrany, jejímž investorem je Povodí Moravy s. p. k) dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi obcí a Základní školou a mateřskou školou Velké Losiny, příspěvkovou organizací v důsledku změny hodnoty majetku nemovitostí. II. 18/2. bere na vědomí: 1. zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. bez výhrad informace starosty obce o: a. uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování kanalizace a ČOV Velké Losiny uzavřené dne mezi obcí Velké Losiny a Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a. s. Šumperk. Tento dodatek také řeší výši nájemného od do ŠPVS musí do konce roku doplatit za toto období nájemné ve výši ,- Kč + platná sazba DPH. V roce 2010 se ŠPVS zavazuje uhradit nájemné ve výši ,- Kč + platná sazba DPH. S účinností od činí výše stočného pro konečné odběratele 26,00 Kč + platná sazba DPH/1 m 3. Výše tohoto stočného je nadále o 3,50 Kč bez DPH (4,20 Kč/m3) nižší, než jaké budou platit odběratelé napojení do kanalizačních systémů VHZ. Obdobně bude od upravena výše stočného v systému Žárová. b. společném postupu obce a majitelů lázní při řešení likvidace balastních vod v kanalizačních systémech obce a lázní. Největším přispěvatelem balastních 5

6 vod mohou být samotní občané, kteří mají mnohdy svody ze střech a zpevněných ploch svedeny do splaškové kanalizace, proto v roce 2010 proběhnou také prohlídky za účelem zjištění tohoto stavu. c. průběhu rekonstrukce budov místních lázní a konstatování velmi dobré spolupráce mezi obcí a majiteli lázní. d. návštěvnosti obce v roce 2009 obec Velké Losiny navštívilo kolem 250 tis. turistů a návštěvníků. To evokuje záměr obce Velké Losiny, Lázní Velké Losiny a podnikatelských subjektů založit vlastní občanské sdružení nebo OPS s cílem zkvalitnit podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v obci a okolí. e. dokončování Lázeňského domu a o souvisejícím finanční vypořádání s firmou SAN-JV s. r. o. Šumperk zakoupením prostorů pro zřízení IC v Lázeňském domě, a o finančním vypořádání s firmou Stavoprojekt Šumperk slevami na projekčních pracích. f. realizacích akcí Vybudování naučné stezky, Přechody pro chodce bezpečnostní opatření na silnici I/44 a rekonstrukce komunikace Kosmonautů. g. projektové přípravě významných akcí v roce 2010 Areál zdraví I, Rekonstrukce MŠ Sluníčko, Úprava centra obce, náměstí a lázeňské promenády, Úprava centra - Areál zdraví I, Rekonstrukce domu služeb. h. odcizení příruční pokladny OU Velké Losiny s hotovostí ,- Kč. Událost je předmětem šetření Policie ČR, navrhuje se uložit radě obce podle výsledků šetření přijmout závěry za účelem nápravy vzniklé škody. i. záměru zřídit kontokorentní úvěr k běžnému účtu u ČS do výše 5 mil. Kč. Indikativní nabídka a žádost o zřízení bude připravena ke schválení na příští zasedání ZO. III. 18/3. ukládá: a) starostovi obce připravit na příští zasedání ZO návrh rozpočtového výhledu obce na léta b) v souvislosti se ztrátou příruční pokladny OÚ vyvodit v návaznosti na zprávu o šetření Policie ČR příslušné závěry za účelem nápravy vzniklé škody. c) radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka 6

7 Rekonstrukce přechodů pro chodce V průběhu měsíce listopadu byly rekonstruovány stávající a vybudovány dva nové přechody pro chodce na průjezdním úseku silnice I. třídy Šumperk Jeseník naší obcí. Stávající přechody byly upraveny pro zlepšení přístupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, bylo doplněno nasvětlení přechodů a srozumitelnost umístěných přechodů. V rámci akce byly vybudovány nové přechody pro chodce u objektu Domu s chráněnými byty a Policie ČR. V rámci dopravně inženýrských opatření bylo provedeno nové vodorovné i svislé značení, optická psychologická brzda na přechodu u DCHB a další stavební úpravy. Část nákladů na realizaci akce byla hrazena z prostředků Olomouckého kraje (celkem ,- Kč). Chceme touto cestou poděkovat Olomouckému kraji za příspěvek ke zvýšení bezpečnosti chodců v naší obci a snížení rizika vzniku dopravních nehod. -EK- Platba poplatku za komunální odpad v roce 2010 V roce 2010 zůstává výše poplatku za komunální odpad stejná jako v loňském roce, a to 492 Kč na osobu s trvalým pobytem ve Velkých Losinách a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stejně tak zůstávají platné termíny pro úhradu poplatku. Poplatek je splatný nejpozději do a kalendářního roku ve stejných splátkách tj. 246,- Kč. Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Obce Velké Losiny č. 1/2008 a č. 1/2009. Způsob platby poplatku: složenkou hotově v úřední dny na pokladně obecního úřadu bezhotovostně převodem na účet 7

8 Pro bezhotovostní platbu je nutné správně vyplnit číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Neuvedení správného variabilního a specifického symbolu může mít za následek neidentifikování platby. Více informací poskytne pracovnice pí Jana Rotterová, pověřená výběrem poplatku za komunální odpad, osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8 12 hod. a hod. a úterý, čtvrtek 8-12 hod. a hod. nebo telefonicky na číslech Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne pracovník obecního úřadu, pan Emil Kapusta, telefon JR- Svoz komunálního odpadu v roce 2010 V roce 2010 bude svoz komunálního odpadu, tak jako dosud, prováděn pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech. Svozovým dnem pro letošní rok bude opět každý čtvrtek v lichém týdnu, prvním svozovým dnem byl čtvrtek , dalším bude čtvrtek atd. Sudé týdny jsou pro naši obec určeny pro svoz tříděných odpadů: svoz plastů ve čtrnáctidenních intervalech svoz skla v měsíčních intervalech svoz nápojových kartonů a svoz papíru v měsíčních intervalech. 8 -EK- Můžeme třídit další komoditu Obec Velké Losiny ve spolupráci se společností Ekolamp s.r.o. rozšiřuje od letošního roku sběr tříděných odpadů o další komoditu: úsporné kompaktní zářivky a výbojky. Pro tento účel byla v tomto týdnu ve vestibulu obecního úřadu instalována speciální sběrná nádoba, do které mohou občané vkládat nepotřebné a vadné úsporné kompaktní zářivky a výbojky, které by jinak skončily na skládce. Obec Velké Losiny zajistí jejich odvoz a ekologické zpracování. -EK- Veřejné osvětlení! V zimním období je veřejné osvětlení denně podstatně déle v provozu než v období letním. Z toho zákonitě vyplývá i poněkud vyšší poruchovost veřejného osvětlení v tomto období.

9 Pro zajištění bezproblémového nasvícení všech částí obce si Vás, naše občany, dovolujeme požádat o nahlášení případných poruch veřejného osvětlení,a to buď telefonicky, mailem, osobně... a naši pracovníci zajistí opravu. Ve většině případů dojde k opravě osvětlení následující den po nahlášení. Poruchy veřejného osvětlení je možno nahlásit na tel , příp. mobil , nebo Každý sloup veřejného osvětlení má své číslo ve tvaru např: VL 00101, pro nahlášení poruchy je ideální i nahlášení tohoto čísla, případně bližší určení místa poruchy (např: čísla popisného, u kterého je světlo umístěno apod.). Děkujeme za spolupráci! -EK- Oznámení Obec Velké Losiny oznamuje občanům místní části Žárová, že s platností od dochází ke změně ceny stočného na 26,- Kč za 1m³ (bez platné sazby DPH). Současně dle zákona č. 362/2009 Sb. dochází ve stejném termínu i ke změně snížené sazby DPH z 9 % na 10%, jíž podléhají platby stočného. Konečná cena stočného za 1 m³ bude tedy od činit 28,60 Kč včetně DPH pro všechny občany obce Velké Losiny včetně místních částí. -JH- Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny srdečně zve všechny občany v důchodovém věku na společenské odpoledne seniorů, které se bude konat v budově Základní školy ve Velkých Losinách, v sobotu 23. ledna 2010 od hod.předpokládané ukončení akce asi v hod. Na programu budou francouzské šansony v podání paní Olgy Kaštické, herečky šumperského divadla. Následuje hudba a tanec. V době od hod. do hod. je doprava zajištěna autobusem ze zastávek u hotelu Praděd, dále z Bukovic, horní části Velkých Losin, Maršíkova a Žárové. Po ukončení programu je rovněž zajištěn odvoz. Příjemné sobotní odpoledne přejí pořadatelé 9

10 10

11 Pozvánka na zájezd do Holandska Komise pro společenské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří ALFA- ZET v Šumperku (Radniční 25, ing. J. Suchánek), zájezd do Holandska pro všechny občany obce Velkých Losin. Program: 1. den odjezd v odpoledních hodinách 2. den v ranních hodinách návštěva největší světové aukce květin v Aalsmeeru, Amsterdam pro zájemce projížďka na lodi po grachtech, návštěva muzeí (Madame Tussaud s voskové figuriny, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, ), exkurze v brusírně diamantů, nocleh. 3. den po snídani návštěva skvělé květinové zahrady Keukenhof, účast na světoznámém Květinovém korzu, Zaanse Schans skanzen s větrnými mlýny, obchůdky, výrobna dřeváků a sýrárna (ochutnávka sýrů, které si lze přímo koupit), Volendam malebný rybářský přístav s kanály a miniaturními domky, nocleh. 4. den po snídani odjezd do sídelního města královny Haagu, procházka elegantními přímořskými lázněmi Scheveningen (světoznámé aquarium mořské centrum), zábavní park Madurodam (Holandsko v miniaturách), procházka historickým centrem, ve večerních hodinách odjezd do ČR. 5. den návrat do ČR v dopoledních hodinách. Termín: Cena: 6.250,- Kč Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2x nocleh se snídaní, odborného průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Cena nezahrnuje: vstupné cca 40 Euro Závaznou přihlášku přijímá do konce ledna 2010 p. J. Kocmanová na tel. čísle Částku 6.250,- Kč je nutno zaplatit do konce měsíce února Na příjemné prožití krásných dnů v Zemi tulipánů se těší Za KPOZ J. Kocmanová 11

12 Vánoční posezení v Domě s chráněnými byty V našem novém bydlení v Domě s chráněnými byty jsme prožili druhé vánoční svátky. Již v roce 2008 jsme se si uspořádali společné posezení, abychom oslavili toto krásné období a konec roku. Všem se to moc líbilo a proto jsme se sešli opět i v závěru roku Pozvali jsme na naše setkání ve společenské místnosti starostu obce Miroslava Kopřivu a paní místostarostku Ivanu Blažkovou, naší pečovatelku Lenku Koutnou a pana Mirka Jeřábka, který se nám stará o teplo. Také nás svou návštěvou potěšili přátele z Klubu důchodců vedoucí paní Budějovská, také pan Gola s harmonikou a paní Vlčková s krásným hlasem a písničkami. Při výborném pohoštění a veselé zábavě uběhlo naše setkání jako voda. Také jsme si připomněli jedno krásné jubileum. Naše spolubydlící paní Františka Šťávová oslavila v období Vánoc krásné jubileum 95. narozeniny. Naše pečovatelka Lenka jí za nás všechny předala kytičku i s přáním hodně zdraví a pohody do dalších let!. Významné jubileum s námi také oslavil další spolubydlící pan Otta Eichler. I jemu jistě přejeme zdravíčko a vše nejlepší. Krásně jsme zakončili rok 2009 a nyní začal nový rok Těšíme se, co nového a zajímavého nám přinese. Jen tak na konec, přátelé, nebojte se takového společného bydlení, vše záleží jen na nás! Napsala pí Pavlína Kalivodová. 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Předvánoční setkání partnerů v Rožňavě V rámci projektu Comenius se uskutečnilo další setkání na Slovensku v Rožňavě v období od 8. do 11. prosince Cílem těchto setkání je výměna zkušeností při práci s dětmi. Setkání se zúčastnily dvě učitelky mateřské školy Sluníčko, tři učitelky z německého města Gera a učitelky z hostitelské mateřské školy. Paní ředitelka Eva Petrová nás provedla budovou mateřské školy. Prohlédli jsme si prostory zařízení s vánoční výzdobou. Děti se představily v krojích se svým vánočním programem. Dále následovala prezentace jednotlivých účastníků, kde jsme se seznámili s tradicemi zúčastněných zemí. Vzájemně jsme si vyměnili ukázky vánočních dekorací, které připravily děti společně s rodiči na tvořivém odpoledni v mateřské škole. Odpoledne pro nás naši hostitelé připravili prohlídku okolí s historií tohoto kraje. Navštívili jsme zámek Betliar, kde probíhala výstava vánočních dekorací. Následující den nás provedli tak trochu netradičně Krásnohorskou jeskyní a nauč- Odvážná paní učitelka Jana Šmídová v Krásnohorské jeskyni. (foto Dana Machů) 13

14 ným chodníkem CHKO Silická planina. Náš pobyt končil prohlídkou hradu Krásná Horka. Příští setkání se uskuteční v březnu 2010 ve Velkých Losinách. Jana Šmídová, učitelka MŠ Sluníčko Mateřská škola Sluníčko v čase adventním Opravdu již od začátku měsíce děti žily v očekávání a přípravami. První návštěvou měl být Mikuláš se svými pomocníky. Všude na poličkách stály nebo na nástěnkách visely postavičky čertů, Mikulášů a andělů. S napětím jsme vyčkávali ten určený den. Nekonalo se žádné řinčení řetězem. Zato děti strávily pohodové dopoledne ve společnosti skupiny Wabank při poutavém vyprávění a zpívání o předvánočním čase. I Mikuláš nakonec přišel s plným košem balíčků. Slovenské děti v krojích při vánočním představení. (foto Dana Machů) Druhá návštěva se konala až na Slovensku. Děti pro své slovenské a německé kamarády společně s rodinnými příslušníky připravily spoustu dárečků - vánočních dekorací. Paní učitelka Dana Machů a paní učitelka Jana Šmídová je tam odvezly a vyřídily naše pozdravy. Třetí návštěvou byli nejbližší z rodiny. Dětem dalo hodně práce vyrobit dáreček, přáníčko, upéci cukroví, ale hlavně připravit poutavý program. Všichni se moc snažili, aby nikoho nezarmoutili. Z tváří přítomných jsme vyčetli, že se vše podaři- 14

15 lo. Odměnou pro děti bylo dárkování. Pod stromečkem, který si děti nazdobily, byla spousta dárečků. Stromeček zářil a dětské oči též. Děti nezapomněly vyrobit přáníčka všem, kdo se o ně starají. Společně s koledou a říkankou jsme přáli blízkému okolí. I zvířátkům v lese přichystaly hostinu, ptáčkům do krmítek nasypaly semínka. Vyprávění u lampiček. (foto Dana Machů) Nakonec jsme si šli prohlédnout jesličky s Ježíškem do kostela, kde nás provedl pan Petr Marek. Prožili jsme všichni dohromady ve školce moc krásné období očekávání. A nyní i Vám všem vinšujeme v roce 2010 štěstí, zdraví, pokoj svatý! Srdečně zveme příznivce dětské výtvarné tvorby do místní knihovny na výstavu prací našich dětí pod názvem Svět očima dětí. Výstava potrvá od 13. ledna 2010 do konce měsíce února. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Zima, Vánoce a Veverka Přestože by měsíc prosinec měl být časem zklidnění a rozjímání, nakonec ani v naší školce jsme se nevyvlékli z mnoha akcí závěru kalendářního roku a nutno podotknout, že jsme za ně byli nakonec jako vždy moc rádi. Rozhodně se nemohu nezmínit o vánoční besídce, během které děti tradičně předvedly svým rodičům připravené tanečky, básničky, zazpívaly jim vánoční koledy, a to letos za doprovodu Patrika Jurenky, žáka 8. třídy základní školy, na harmonium. Rodiče a prarodiče vše ocenili velkým potleskem. Vánoce jsou zkrátka svátky dětí, vše se točí kolem nich a každý rodič ruku na srdce s odstupem času přizná, že na Vánoce s dětmi se vzpomíná nejkrásněji. Rodiče se zapojili do přípravy občerstvení: děkujeme kupříkladu paní Kauerové za upečení perníkových koulí uprostřed s překvapením, které děti dostaly po vánoční besídce. 15

16 Sovičky zpívají Ježíškovi. (foto Kateřina Mádrová) Vánoční atmosféru jsme si užívali ještě první týden v lednu. Navštívili jsme na Tři krále místní kostel. Zde jsme si prohlédli betlém a děti zazpívaly Ježíškovi vánoční koledy. Následující dva dny děti zhlédly pohádky na DVD od Ježíška, u kterých snědly perníkovou chaloupku, kterou nám před Vánocemi upekla paní Hochová. Přejeme dětem, rodičům i všem přátelům naší mateřské školy šťastný vstup a vše dobré v novém roce Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Vracíme se od betléma. (foto Jana Stará) 16

17 Beseda o Haiti Haiti, chtělo by se říci tropický ráj v Karibiku. Realita je však zcela jiná, je to jedna z nejchudších zemí světa. O životě a práci 16. listopadu 2009 poutavě vyprávěla žákům školy Mgr. Eva Dostálová z Loštic, která rok působila na misii ve Slepičí zátoce na Haiti. Děti poznaly způsob, jakým se charitativní organizace podílejí na práci s dětmi, které jsou adoptovány na dálku, což je pro naše žáky důležité, neboť naše škola má rovněž dvě děti v adoptivní péči. Díky desítkám snímků i videoukázkám si naši žáci, byť mnohdy velmi těžce, mohli vytvořit obraz o životě v jedné z nejchudších zemí světa. Pochopit, že co my považujeme za naprosto samozřejmé, je pro děti na Haiti velkým svátkem. Protože se paní Dostálová vrací na misii na Haiti, můžeme se těšit na další její zážitky. Mgr. František Diviš Loučenská vločka 2009 Pěvecký sbor Pramínek se zúčastnil festivalu dětských pěveckých sborů Loučenská vločka Konal se v pátek 27. listopadu 2009 v krásném prostředí hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Řada dětských sborů zde vystoupila Sbor Pramínek na Vločce. (foto Ing. Pavel Kvapil) 17

18 během dvou koncertů. Výborná atmosféra této akce podpořila i vystoupení našeho Pramínku. Zpěváčci zde získali další zkušenosti a seznámili se s novými kamarády. Po 2. koncertu se všichni účinkující přemístili autobusy do Loučné nad Desnou. Před základní školou proběhlo další vystoupení. Každý sbor zazpíval. Zima, tma, rozsvícený vánoční strom a čertovsko mikulášská nálada zahalila všechny zpívající sbory. Třetí koncert byl ukončen společnou písní. Bohužel jen bílých sněhových vloček a sněhuláků bylo málo. Snad příští rok si děti sněhové nadílky na Loučenské vločce více užijí. Přesto budeme na tuto pěknou akci rádi vzpomínat. Mgr. Marie Zichová O příbězích bezpráví Dne 1. prosince 2009 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili akce Příběhy bezpráví. Promítal se film s názvem Hitler, Stalin a já a následovala beseda o této době. Všichni žáci se sešli v učebně humanitních předmětů. Nejprve jsme zhlédli film, ve kterém starší dáma Heda Margoliová vyprávěla svůj dost krutý příběh ze života. Tato paní zažila druhou světovou válku opravdu tzv. na vlastní kůži v koncentračním táboře. I její poválečný život byl velmi krutý, protože její manžel byl popraven v tzv. politických procesech na počátku 50. let. Musím říci, že tento film byl velmi zajímavý. Mnohým z nás z toho mrazilo v zádech a myslím, že by si nikdo nepřál, aby se tohle někdy opakovalo. Já osobně jsem ráda, že jsem se narodila v téhle době, protože zažít to, co zažila třeba tahle paní z filmu, muselo být strašné a určitě to na ni nechalo psychické následky. Takže už jenom doufám, že se to nebude nikdy opakovat, ale myslím si, že je dobré si tuto minulost připomínat a vědět o ní co nejvíce. Když jsme se dodívali na film, čekalo nás vypravování paní učitelky Dany Vargové ze Šumperka. Tato paní nám vyprávěla zajímavé příběhy ze svého dětství z doby 2. světové války a o životě v totalitním režimu po ní. Těšíme se na další besedu, velice se nám všem líbila. Markéta Goláňová, žákyně 8. třídy Mikulášská nadílka Byl pátek 4. prosince 2009 a Mikuláš s anděly a čerty nadělovali. Naštěstí je nepostihla chřipková epidemie, a tak dorazili také do naší školy. Nejdříve šli do první třídy. Tam se báli hlavně největší zlobivci, že si je čert odnese v pytli. Ve druhé třídě měly děti také strach, ale na čerty se připravily a řekly jim básničky a zazpívaly písničky. Ve třetí třídě se některé holčičky tak bály, 18

19 že se musely po celou návštěvu držet paní učitelky za ruku. Nakonec Mikuláš s andílky a čerty dorazili i do naší páté třídy. Po chodbě dělali velký rámus a potom bušili na dveře. My jsme se jich však nelekli, a protože jsme právě měli anglický jazyk, tak jsme je pěkně anglicky pozdravili. Pak se nás Mikuláš vyptával, zda jsme byli hodní, a čert se dokonce jednomu žákovi podíval do žákovské knížky. Na závěr jsme celé skupince zazpívali anglickou písničku. Za odměnu nám andílci rozdali sladký balíček a rozloučili jsme se. Mikulášská nadílka nám zpříjemnila páteční vyučování. Jen nás všechny moc mrzí, že jsme se ve škole setkali s Mikulášem letos naposled. Škoda, že se na druhém stupni dobroty už nenadělují. žáci 5. třídy Jako každý rok hezké a chutné Mikuláš mezi nejmenšími. (foto Petra Kociánová) balíčky nejen připravila, ale také z velké části sponzorovala paní Dana Hetmánková. Děkujeme jí za všechny naše žáčky s rozzářenýma očima a spokojeným úsměvem. Zároveň se těšíme na naši další spolupráci i v příštích letech. -JŠ- Šestá třída na předvánoční výstavě V úterý 8. prosince 2009 jsme jeli místo odpoledního vyučování do Šumperka. Naším cílem byla výstava Vánoční čas v prostorách Vlastivědného muzea. Program výstavy se skládal ze dvou částí poznávání vánočních zvyků a obyčejů hlavně z dřívější doby a praktické dílny, kde jsme si mohli sami něco vyrobit. Po příchodu jsme se rozdělili do skupin rodin. Jmenovali jsme se Mikulášovi, Stromečkovi, Luckovi a Jedličkovi. Každá rodina dostala pracovní listy s úkoly a 19

20 ty jsme s pomocí asistentky plnili. Řešení se často skrývalo ve výstavních exponátech a jejich popiscích. Museli jsme si s otevřenýma očima pořádně projít výstavu, abychom zjistili správné odpovědi. Výsledek pak každá rodina prezentovala před ostatními. Dozvěděli jsme se tak například pověsti Na mikulášském stanovišti. (foto Miroslava Podzimková) o svaté Lucii a o svatém Mikulášovi, které jsme neznali, nebo také jak vypadal štědrovečerní stůl našich babiček. Po vyplnění všech úkolů jsme si vyráběli papírové tašky na vánoční dárky. I když se taška někomu moc nepovedla, přesto jsme odcházeli spokojeni. Exkurze spojená s výstavou se nám moc líbila a těšíme se, že si ji v příštím roce zopakujeme. Tereza Vernerová a Lukáš Loun, žáci 6. třídy Vánoční sportování Středa 16. prosince 2009 se stala opět dnem, kdy si děti naší školy mohou v rámci Vánočního ateliéru vyrobit řadu ozdob, popř. dárečků. Doprovodnou akcí pro malé výtvarníky se stalo již i vánoční sportování. Tentokrát bylo určeno čtyřčlenným smíšeným družstvům ve florbalovém turnaji. Hlavním cílem bylo umožnit dětem se také pořádně protáhnout. Proto jednotlivé výsledky nebyly až tak důležité. Pro pořádek aspoň uvedeme vítěze. V soutěži mladších žáků (6. a 7. třída) si nejvyšší sladké ocenění zasloužili Patrik Schelle, Stanislav Shevchuk, Jan Sršeň a Markéta Viktorinová; v soutěži 8. a 9. třídy si stejné ocenění odnesli Ondřej Bureš, Filip Maňka, Jan Skoumal a Lenka Vacátková. Kalendářní rok 2009 ve sportu naší školy skončil, přejeme všem mladým soutěžícím v novém sportovním roce hodně úspěchů. Mgr. František Diviš 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více