Úřední den notářky. MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: pondělí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřední den notářky. MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: 381 252 937 pondělí 6. 10. 2008"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 říjen 2008 cena 8,- Kč VOLBY 2008 Dne 17. a 18. října můžeme volit do krajských voleb, v pořadí již třetích od vzniku vyšších územně samosprávních celků. Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky a představují volený samosprávný orgán. Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni členové krajských rad a krajští hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 krajích republiky, v našem kraji budeme vybírat ze 13 podaných kandidátních listin. Volit může pouze občan České republiky v místě, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud volič nebude moci volit v okrsku, kde má trvalý pobyt, nemůže v těchto volbách volit na voličský průkaz. Volič po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost P O Z V Á N K A na 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná ve středu 1. října 2008 od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Program jednání: 1. Změna č. 3 rozpočtu města Soběslavi na rok Přijetí úvěru na financování projektů z ROP 3. Dodatek ke zřizovací listině KDMS 4. Úprava usnesení č. 9/105/2008 týkající se zrušení TSMS a změny názvu a sídla BSMS 5. Majetkové převody 6. Různé platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Členové komise mu vydají úřední obálku šedé barvy, poté se volič odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Zde si vybere z předem doručeného nebo od komise obdrženého souboru hlasovacích lístků jeden lístek té strany, hnutí či koalice, kterou si zvolil pro volby do krajského zastupitelstva. Ten ještě může upravit tak, že zakroužkováním pořadového čísla před jménem, nejvýše však u 4 kandidátů, vyznačí, kterým kandidátům dává přednost. Takto upravený, případně neupravený, jeden hlasovací lístek v úřední obálce vhodí před volební komisí do volební schránky. Stejně jako při všech předchozích volbách může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu okrsku, pro nějž byla komise zřízena. Věci týkající se voleb jsou stejné jako ve většině předcházejících voleb. Patnáct dnů přede dnem voleb bude zveřejněno na území každého okrsku oznámení starosty o době a místě konání voleb, nejpozději 3 dny před konáním voleb dostanou voliči soubor hlasovacích lístků. Zbývá dodat, že volební místnosti budou otevřeny dne 17. října od 14 hodin do 22 hodin a 18. října od 8 hodin do 14 hodin. Pavlína Chalupská odbor organizační a správy majetku Úřední den notářky MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: pondělí Městská knihovna v Soběslavi Vás srdečně zve na besedu se spisovatelem Vlastimilem VONDRUŠKOU autorem historických detektivek a románů 8. října 2008 v 19 hodin v dětském oddělení BLATSKÉ MUZEUM V SOBĚSLAVI si Vás dovoluje pozvat na 22. jednodenní výstavu z cyklu Malá okénka do velké tvorby VLADISLAV MIRVALD ( ) ZDENĚK SÝKORA (*1920) UKÁZKY Z TVORBY Rožmberský dům (Petra Voka 152) sobota od 9 do 18 hodin o autorovi a jeho díle promluví v hodin JUDr. Stanislav Macháček Dálnice D3 Dne bude slavnostně zahájena stavba dálnice D3 v úseku Tábor (bývalý hotel Mašát) do Veselí nad Lužnicí. Výběrové řízení vypsané investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyhrálo sdružení čtyř firem v čele s firmou Strabag za necelých 10,5 miliardy Kč. Stavba by měla být dokončena do tří let, tj. v roce Bude financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, na letošní rok je připravených necelých 500 milionů Kč a v dalších letech by měly být každý rok proinvestovány cca 3 miliardy Kč. Optimismus před zahájením stavby mírně brzdí některé nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům a nevydané stavební povolení na část stavby. Pokud bude stavba dálnice D3 v uvedeném úseku v roce 2011 dokončena a uvedena do provozu, je to pro naše město zcela jistě dobrá zpráva. Ing. Jindřich Bláha, starosta města

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 26. srpna 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 15/214/2008 Rada města se v návaznosti na své usnesení č. 11/157/2008 seznámila s dopracovanou variantou územní studie zástavby u centrální kotelny na sídlišti Svákov v Soběslavi. Rada města pověřuje místostarostu města p. Zdeňka Vránka projednat se zpracovatelkou územní studie ing. arch. Ťukalovou, České Budějovice, definitivní řešení zástavby v uvedené lokalitě. U s n e s e n í č. 15/215/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru na předfinancování projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu: Společenské centrum Soběslavska a Hrad Soběslav, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala Česká spořitelna, a. s. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru na financování obou uvedených akcí. U s n e s e n í č. 15/216/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi městem Soběslav a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice, na poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace na projekt Záchrana gotického hradu Soběslav. Celkové výdaje projektu jsou ,- Kč, dotace z Regionální rady celkem ,99 Kč, podíl města ,01 Kč. U s n e s e n í č. 15/217/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi městem Soběslav a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice, na poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace na projekt Společenské centrum Soběslavska. Celkové výdaje projektu jsou ,- Kč, dotace z Regionální rady celkem ,- Kč, podíl města ,- Kč. U s n e s e n í č. 15/218/2008 Rada města bere na vědomí aktualizovaný seznam investičních akcí města v roce 2008 předložený místostarostou města p. Zdeňkem Vránkem. U s n e s e n í č. 15/219/2008 Rada města projednala návrh změny č. 3 rozpočtu města Soběslavi na rok 2008 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. U s n e s e n í č. 15/220/2008 Rada města stanovuje termín 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Změna č. 3 rozpočtu města Soběslavi na rok Přijetí úvěru na financování projektů z ROP 3. Majetkové převody 4. Různé U s n e s e n í č. 15/221/2008 Rada města bere na vědomí informaci starosty města a tajemníka MěÚ o přípravách a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva kraje, které se konají ve dnech 17. a U s n e s e n í č. 15/222/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen mezi městem Soběslav a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha, na uložení veřejné telekomunikační sítě (ZPS0383/07 TESCO + LIDL) na pozemcích parc. č. 1688/1 a 3882, které jsou ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 15/223/2008 Rada města projednala žádost paní L. Hrmové, Tábor, o odkoupení pozemku parc. č. 2551/14 v k. ú. Soběslav o výměře 40 m 2, který je ve vlastnictví města a sousedí s pozemkem paní Hrmové. Rada města z důvodu zachování cesty v této lokalitě s odprodejem uvedeného pozemku nesouhlasí. U s n e s e n í č. 15/224/2008 Rada města projednala žádost pana R. Paulíka, Soběslav, o odkoupení části pozemku parc. č. 2517/15 v k. ú. Soběslav o výměře cca 40 m 2, který je ve vlastnictví města a sousedí s pozemkem pana Paulíka. Rada města s odprodejem uvedené části pozemku nesouhlasí. U s n e s e n í č. 15/225/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3880/2 v k. ú. Soběslav o výměře 34 m 2 paní J. Procházkové, která vlastní sousední pozemek. U s n e s e n í č. 15/226/2008 Rada města bere na vědomí výsledek soutěže na prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města, která se konala , a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. U s n e s e n í č. 15/227/2008 a) Rada města ruší své usnesení č. 24/325/2007 ze dne b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 1121/12,15 v k. ú. Soběslav o celkové výměře 427 m 2, které jsou ve vlastnictví města, za pozemek parc. č. 1121/16 v k. ú. Soběslav o výměře 432 m 2, který je ve vlastnictví ČR-Správě Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, z důvodu majetkoprávního vypořádání staveb ve vlastnictví Hasičského sboru v Soběslavi. U s n e s e n í č. 15/228/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ing. Miroslavem Pantoflíčkem Projektová činnost Soběslav na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně autorského dozoru na akci Stavební úpravy a nástavba MŠ Duha Soběslav za cenu 198 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 15/229/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice na poskytnutí finančního příspěvku na podporu investiční činnosti města Soběslavi vodovod Chlebov od Jihočeského vodárenského svazu ve výši 300 tis. Kč. U s n e s e n í č. 15/230/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem Soběslav, Jihočeskou rozvojovou o. p. s. a Centrem pro komunitní práci jižní Čechy na přípravu, podání žádosti o dotaci a realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Soběslav. U s n e s e n í č. 15/231/2008 Rada města souhlasí s přesunem finančních prostředků ve výši ,- Kč z opravy kostela sv. Marka v Soběslavi, která nebude realizována, na statické zajištění objektu čp. 170/I na náměstí Republiky v Soběslavi v rámci realizace Programu regenerace městské památkové zóny Soběslav v roce V souladu se zásadami Programu regenerace MPZ činí příspěvek města na statické zajištění domu čp. 170/I ,- Kč ve prospěch Rašeliny, a. s., Soběslav, která je vlastníkem objektu. U s n e s e n í č. 15/232/2008 Rada města bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Hanzlíka na funkci vedoucího odboru dopravy MěÚ Soběslav k Rada města pověřuje vedením odboru dopravy MěÚ Soběslav sl. Věru Václavovskou od U s n e s e n í č. 15/233/2008 Rada města souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v městských bytech od dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 obsaženého v částce č. 67 Sb. dle návrhu projednaného v Bytové komisi a předloženého místostarostou města p. Zdeňkem Vránkem. U s n e s e n í č. 15/234/2008 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v čp. 111/I v ulici Palackého v Soběslavi do nájmu p. Jiřímu Kancnýřovi, Soběslav. U s n e s e n í č. 15/235/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na realizaci rozdělovacího ob- pokračování na str. 3

3 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU dokončení ze str. 2 jektu pro malé vodní nádrže v lokalitě U Vápenky Soběslav, které se konalo dne na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Jindřich Vondra, Soběslav, za cenu ,- Kč vč. DPH. U s n e s e n í č. 15/236/2008 Rada města schvaluje výsledek nového výběrového řízení na výběr dodavatele provedení průzkumů území a zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území pro obec s rozšířenou působností Soběslav, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma UA Projekce - Ing. arch. Ťukalová, České Budějovice, za cenu ,- Kč vč. DPH. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. září 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 16/237/2008 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu Rekreační a relaxační areál v Soběslavi (koupaliště), který město podalo do 3. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad s žádostí o dotaci. U s n e s e n í č. 16/238/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ing. Miroslavem Pantoflíčkem - Projektová činnost Soběslav na zhotovení projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby na akci Rekreační a relaxační areál v Soběslavi - 1. etapa (stavební část) za cenu 360 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/239/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou h-projekt, s. r. o., Praha, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby na akci Rekreační a relaxační areál v Soběslavi - 1. etapa (bazénová část) za cenu 798 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/240/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Kulturního domu města Soběslavi, který řeší vyjmutí budovy kina ze správy KDMS s účinností od z důvodu rekonstrukce budovy v souvislosti s realizací Společenského centra Soběslavska. U s n e s e n í č. 16/241/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby na akci Záchrana gotického hradu Soběslav, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Ateliér Kročák ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice, za cenu 959 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/242/2008 Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Tareka, spol. s r. o., Tábor, na zajištění uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Řešení parku u společenského centra Soběslavska v Soběslavi za cenu 14 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/243/2008 Rada města jmenuje komisi pro výběr zhotovitele Řešení parku u společenského centra Soběslavska v Soběslavi, které se uskuteční na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: Zdeněk Vránek místostarosta města Soběslavi, Mgr. Petr Valeš ředitel KDMS Ing. arch. Dagmar Buzu prac. MěÚ Ing. Dana Hořická prac. MěÚ Ing. Lenka Novotná prac. MěÚ Ing. Václav Pivokonský Tareka, spol. s r.o., Tábor - hlas poradní U s n e s e n í č. 16/244/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR v k. ú. Soběslav na levém břehu řeky Lužnice - v zátopovém území. U s n e s e n í č. 16/245/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zřízení odběrného zařízení v Riegrově ulici v Soběslavi v souvislosti s rozšířením městského kamerového systému v roce U s n e s e n í č. 16/246/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích parc. č. 325/2 a 3922 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s realizací kabelové přípojky NN pro Fitness studio Relax Soběslav. U s n e s e n í č. 16/247/2008 Rada města rozšiřuje program 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná v Kulturním domě města Soběslavi, o následující bod: Dodatek ke zřizovací listině KDMS Úprava usnesení č. 9/105/2008 týkající se zrušení TSMS a změny názvu a sídla BSMS U s n e s e n í č. 16/248/2008 a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Soběslav a paní Olgou Korandovou, Radimov, který se týká snížení pronájmu nebytového prostoru v 1. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) z 5 pracovních dnů na 2,5 pracovního dne k b) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a paní Evou Koubovou, Rybova Lhota, na pronájem nebytového prostoru v 1. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v rozsahu 2,5 pracovního dne za účelem provozu pedikúry s účinností od U s n e s e n í č. 16/249/2008 Rada města souhlasí s žádostí ředitelky Mateřské školy v Nerudově ulici v Soběslavi paní I. Bártové o výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ pro školní rok 2008/2009 dle předloženého návrhu. U s n e s e n í č. 16/250/2008 Rada města souhlasí s konáním kulturně společenské akce AJVA FEST 2 pořádané občanským sdružením A.J.V.A. v sobotu v Soběslavi. U s n e s e n í č. 16/251/2008 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Pavlu Kolářovi, Soběslav (náhradník Václav Barták, Soběslav) a dále s výměnou městského bytu velikosti 2+1 v čp. 44/1 v Kostelní ulici v Soběslavi, který má v nájmu Marek Krátký, za městský byt velikosti 1+1 v čp. 500/5 na sídlišti Míru v Soběslavi, který má v nájmu Iveta Vágnerová. Výměna občanských průkazů Upozorňujeme občany na povinnost provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji do 31. prosince Žádost o vydání nového občanského průkazu je potřeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2008, neboť lhůta pro výrobu občanského průkazu je ze zákona 30 dnů. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů jsou barvy růžové, kde číslo OP je šestimístné s označením série (dvě písmena), fotografie je lepená. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou barvy zelené, číslo OP je devítimístné a bez série, uvedené pod digitálně zpracovanou fotografií. Pro občany narozené před 1. lednem 1936 platí výjimka občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti bez omezení, zůstávají nadále v platnosti, pokud všechny údaje uvedené v občanském průkazu odpovídají skutečnému stavu (např. trvalý pobyt, rodinný stav). Tento občanský průkaz však nelze použít jako cestovní doklad k vycestování po státech Evropské unie. K výměně potřebujete: 1) vyplněnou a podepsanou žádost o vydání OP 2) 1x fotografii, která odpovídá současné podobě občana 3) občanský průkaz Za výměnu se neplatí správní poplatek. Žádost o vydání OP můžete podat na Městském úřadu v Soběslavi, odbor vnitřních věcí, 1. patro, číslo dveří 206 nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecního úřadu pověřeného vedením matrik. Jana Kosová, vedoucí OVV

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Novela živnostenského zákona Od 1. července 2008 je účinná novela živnostenského zákona, vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 130/2008, kterou můžeme nazvat jako nejrevolučnější v dosavadní historii novel zákona, který reguluje živnostenské podnikání již 16 let. Snahou legislativců bylo dále zjednodušit vstup do podnikání a zmenšit byrokratickou zátěž. Na první pohled viditelnou změnou je zrušení vydávání živnostenských listů a koncesních listin živnostenskými úřady na ozdobných blanketech podnikatelům jsou nyní vydávány výpisy z živnostenského rejstříku (dále jen ŽR ) na bílých papírech, které budou osvědčovat jejich oprávnění provozovat živnosti. To neznamená, že již vydané a platné živnostenské listy a koncesní listiny pozbývají platnosti do vydání výpisu z ŽR na danou činnost tyto listiny nadále osvědčují podnikateli živnostenské oprávnění. Důsledkem tohoto opatření je, že na jednom vydaném dokumentu (výpisu z ŽR) může mít podnikatel několik činností, které dříve měl na několika živnostenských listech nebo koncesních listinách. Další zásadní změnou, která zjednoduší podnikatelům život, je zrušení místní příslušnosti pro všechna ohlášení a žádosti podnikatelů, neboli podnikatel může ohlásit živnost, změny v ŽR atd. nejen na živnostenském úřadu příslušném dle bydliště resp. sídla podnikatele, ale na jakémkoliv z 227 živnostenských úřadů na území ČR. Toto opatření mohlo být přijato jen díky jedné celostátní databázi podnikatelů, se kterou již několik let živnostenské úřady prostřednictvím internetové aplikace pracují. Novela přinesla i znatelné snížení počtu činností, na které musí mít podnikatel živnostenské oprávnění. V oblasti řemeslných živností došlo ke sloučení některých příbuzných živností do jedné (např. Truhlářství se sloučilo s Podlahářstvím, Klempířství se sloučilo s Opravami karosérií apod.). Opravdová revoluce nastala v oblasti volných živností. Dosavadních 125 činností bylo nahrazeno pouze 1 volnou živností s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tato živnost obsahuje 80 oborů, do kterých se zhruba transformovaly dřívější živnosti volné. Dalším opatřením, které snižuje byrokratickou zátěž zejména právnickým osobám, je ustanovení zákona, že změny, které podnikatel oznámí obchodnímu rejstříku, nemusí již oznamovat živnostenskému úřadu, neboť ten tyto informace automaticky elektronicky získá od obchodního rejstříku a sám bez účasti podnikatele je zapíše do ŽR. Změnou, která usnadní uplatnění zejména absolventům učilišť a škol, je zrušení povinnosti mít tříletou praxi pro získání živnostenského oprávnění k některé z řemeslných živností. To znamená, že držitelé výučních listů, maturitních vysvědčení a vysokoškolských diplomů v příslušném zaměření mohou získat okamžitě po dokončení vzdělání živnostenské oprávnění pro tuto činnost, aniž by museli ustanovovat odpovědného zástupce. Novela zákona kromě již řečených, přinesla další dílčí změny, které se dotknou jak nových, tak stávajících podnikatelů; nejedná se však o změny, které by vyžadovaly okamžitou návštěvu živnostenského úřadu. Některé změny byly již automaticky promítnuty do ŽR , některé upřesní podnikatel při první návštěvě živnostenského úřadu; to se týká např. upřesnění oborů činností živnosti volné. Ing. Josef Mareš Týden knihoven V týdnu od 6. do 10. října proběhne již 12. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto Knihovny rodinné stříbro má připomenout všeobecně známou věc že bez knihoven se ani v digitálním věku neobejdeme. Úloha knihoven je ve vzdělávacím procesu nezastupitelná, a proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat. Soběslavská knihovna se jako již každoročně k akci připojí. A co všechno pro své čtenáře chystáme? Týden otevřených dveří Knihovna dokořán dá možnost nahlédnout do knihovny všem, kteří u nás ještě nebyli. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavku knih z příruční knihovny, se kterými se čtenáři běžně nesetkávají. Zájemci se u nás mohou připojit k internetu. Při prvním kontaktu s internetem jim ochotně pomůžeme. Zlatým hřebem programu by měla být beseda se spisovatelem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., autorem řady velmi oblíbených historických detektivek a historických románů. Vydal mnoho vědeckých studií z oboru dějin kultury a řadu let se věnuje popularizaci české historie. V současné době se Vlastimil Vondruška zabývá dějinami skla a sklářských technologií. Naši knihovnu navštíví ve středu 8. října v 19 hodin. V dětském oddělení knihovny budou ve čtvrtek odpoledne pro děti připravené soutěže a kvízy. Na celý týden vyhlašujeme amnestii dlužníků - nebudeme vybírat od zapomnětlivých čtenářů poplatky za upomínky. -af- Historická vozidla opět v Soběslavi Stalo se už nepsaným pravidlem, že v rámci závodu, pořádaném SPŠ strojní a stavební Tábor, zavítají vždy počátkem října do Soběslavi historická vozidla. Stejně tomu tak bude i letos, konkrétně tedy v sobotu 4. října. Minulý ročník přivedl na soběslavské náměstí přes 160 motocyklů a automobilů, z nichž nejstarší stroj měl v rodném listu rok narození Také letos předpokládají pořadatelé z táborské průmyslovky obdobný počet startujících s řadou zajímavých novinek. Příjezd prvních vozů na náměstí se očekává po 11. hodině, hlavní program s výstavou celého startovního pole pak začne krátce po poledni. Slavnostní start do další etapy je plánován na hodin. Vstup na akci je pro diváky volný, bez vstupného. Ing. Marcel Gause

5 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Hagir vystřídal Báru s Arankou Letní prázdniny jsou za námi a Diakonie ČCE středisko Rolnička vykročila do nového školního roku nejen pravou, ale i s novým canisterapeutickým pejskem Hagirem. O přínosech canisterapie dnes již není pochyb. V Rolničce setkání s pejsky Bárou a Arankou pod vedením dobrovolnice Elišky patřilo vždy k vítaným činnostem nejen mezi dětskými, ale i dospělými klienty. 1.září se však v Rolničce ukázal zcela nový pejsek. Je jím zlatý retriever Hagir, kterého vede paní Radka Vilímková. Hagir se představil na společném zahájení dětí i rodičů na začátku školního roku, důstojně zaštěkal a hned první týden se nadšeně vrhl do své nové práce. Jako první z Rolničky se na canisterapii vydal šestiletý Pavlík. Hagira už znal, takže se vůbec nebál, házel mu balonky a ani se neostýchal lehnout vedle pejska na zem. A jak se ti to Pavlíku líbilo? Líbilo! přikyvoval nadšeně hlavou Pavlík, který se už teď těší na další setkání s Hagirem. Canisterapie není jedinou terapeutickou aktivitou realizovanou v Rolničce. K dalším patří například arteterapie, rehabilitace, fyzioterapie a další. Tyto činnosti mohou od ledna do listopadu 2008 v Rolničce probíhat díky úspěšnému projektu podpořenému z finančních prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Jihočeského kraje. Tento projekt významně zvyšuje kvalitu života dětí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich pohybové schopnosti, rozvíjí tvůrčí, komunikační schopnosti a sociální dovednosti. Navíc, jako třeba v případě arteterapie, umožňuje i zažít pro každého člověka velmi důležitý pocit uznání a chvály. A že je opravdu za co chválit, nám již brzy předvede soubor obrazů, nazvaný Tramtárie v nás, který vznikal v průběhu roku pod vedením výtvarnice Larisy Hofmanové a na sklonku roku bude zřejmě vystaven v Praze. Možná budete sami překvapeni, co lidé s postižením, mají-li tu možnost, pod odborným, trpělivým a laskavým vedením dokáží. Za Rolničku Eva Janatová Originální Vánoce s Rolničkou Na vánoční svátky si musíme ještě chvíli počkat. Řada z nás však již nyní přemýšlí, čím potěšit své blízké, jak ozvláštnit letošní Vánoce. A Rolnička má pro Vás zajímavý nápad. Již šest let přichází Diakonie ČCE středisko Rolnička v čase adventním s nabídkou dárků s vánoční tématikou, na jejichž výrobě se podílejí klienti Rolničky. Tato kampaň byla dosud určena převážně členům sborů Českobratrské církve evangelické a blízkým partnerům Rolničky, kteří tak zakoupením výrobku vyjádřili svou podporu v rámci církve. O netradiční kalendář či osobitý vánoční papír je však rok od roku stále větší zájem. A tak Rolnička prvně nabízí tuto šanci i široké veřejnosti pod názvem Vánoce s Rolničkou. I Vy si budete moci zakoupit unikátní dárek a potěšit tak sebe či své blízké. Navíc tím pomůžete lidem s postižením z Táborska. Výtěžek kampaně je určen na pořízení nového chráněného bytu pro dospělé lidi s postižením. V letošním roce budete moci vybírat z ilustrovaného kalendáře zachycujícího voňavé království bylinek, notýsku, který ukryje každé vaše tajemství či originálního vánočního papíru, jaký jinde nekoupíte, navíc s překrásnými jmenovkami. Svátečně prostřený stůl pak jistě rozzáří svíce vyrobené dle tradice starých mistrů. Kampaň Vánoce s Rolničkou začíná již za pár dnů. Fotografie výrobků a informace, jak je možné tyto výrobky získat, najdete od října na internetových stránkách Počet dárků je omezen, ale věříme, že si každý zájemce stihne vybrat pro sebe ten nejkrásnější. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: Anna Frnochová František Kváš Ema Procházková Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Jaroslav Cvach Marie Kaislerová Anna Kostečková Jarmila Máchová Marie Vaverová Růžena Votavová Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Dne uplyne 5 let, co nám navždy odešla naše drahá maminka a babička paní Anna DUŠKOVÁ. Za tichou vzpomínku děkují Kupkovi a Šanderovi uplyne rok, co nás opustil navždy náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan František Hartl. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali a měli rádi. Nezapomene rodina Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, chybíš nám maminko, už není naděje. Těžké bylo loučení, ale ještě těžší je žít bez Tebe. Dne jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí naší maminky, paní Růženy Veselé z Klenovic. S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Josef a dcera Alena s rodinou

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Pozvánka do divadla Neděle 26. října v hod. Lawrence Roman DOHAZOVAČ Překlad Jiří Stac Režie Petr Hruška Hrají: Stevie Millsová, Kateřina Brožová Grace Millsová, Dana Syslová Robin McFee, Aleš Procházka Owen Grant, Miloslav Mejzlík / Jaromír Meduna Wendell Tucker, Richard Trsťan Okénko loutkářského souboru Kašpárek Zajímáte se o hudební aparaturu? Vymýšlíte rádi krátké příběhy? Tak právě Vás naše loutkové divadlo potřebuje. Připojte se k nám. Najdete nás od září do dubna každé úterý v 19 hodin v kulturním domě. KONTAKT: KDMS Jirsíkova 34/I, Soběslav tel , Úspěšná hra amerického autora Lawrence Romana se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Millsová se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá Stephanie či Stevie (používá totiž mužskou podobu svého jména), úspěšná manažerka, odejde od firmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život, že si nestačila najít partnera, natož vdát se a mít děti, na které se už dlouho těší její čiperná matka Grace. Stevie se proto rozhodne jednat rázně, jak má ve zvyku: Její bývalý šéf jí doporučil Robina McFee, který pomáhá zámožným klientům při výběru vhodného partnera a který i jemu pomohl najít manželku. Suverénně se chovající Robin, zjevně úspěšný muž, očividně není sebevědomé Stevie sympatický a po chuti jí není ani tento způsob seznamování. Musí však Robinovi odpovědět i na intimní dotazy, jak si svého partnera představuje, jaké má na něj požadavky. Stejně jako Robin Stevie nijak neokouzlí ani první dva nápadníci, které za ní ze své stáje pošle. Avšak k všeobecnému překvapení po několika nečekaných zvratech všechno dobře dopadne - a na své si přijde i matka Grace. Mimo předplatné 230 Kč OSOBNOSTI Čtvrtek 23. října hodin U KRBU Zveme vás srdečně na další příjemné povídání u krbu při kávě nebo čaji s někým, koho možná dobře znáte... Agentura SURF publishing s.r.o. pátek od hodin EVA a VAŠEK k o n c e r t vstupné 230 Kč, 200 Kč, 170 Kč Program KD Soběslav říjen 2008 Pravidelné akce: CVIČENÍ SE ŠÁRKOU od 1. října! Pondělí PŘEDPORODNÍ KURZY (Bc. Nováková , Bc. Řetovská ) Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) FAT FINGERS (pod taktovkou Petra Čapka) LOUKÁŘSKÝ SOUBOR KAŠPÁREK KONDIČNÍ CVIČENÍ v přiměřeném tempu nejen pro začátečnice i pokročilé - od 9. září! Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA Další program: Středa ZASTUPITELSTVO, malý sál Pátek EVA a VAŠEK, koncert velký sál vstupné 230 Kč, 200 Kč,170 Kč Kč Sobota TANEČNÍ KURZY 5. velký sál, vstupné 30 Kč ASTRÁL, v KINĚ! Čtvrtek TONÍKOVY NAROZENINY loutkové divadlo vstupné děti 10Kč a dospělí 20 Kč Sobota Taneční kurzy - PRODLOUŽENÁ velký sál, vstupné 100 Kč Úterý ZVĚŘINEC výchovný koncert pro MŠ a ZŠ, v KINĚ! Čtvrtek OSOBNOSTI, u krbu Sobota Taneční kurzy 6. velký sál, vstupné 30 Kč Neděle Divadlo Palace Praha, DOHAZOVAČ divadelní představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 230 Kč Sobota Taneční kurzy 7. velký sál, vstupné 30 Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Vás srdečně zvou na 15. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin žáků

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Zápis dětí do 1. tříd. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 únor 2012 cena 10,- Kč REPREZENTAČNÍ PLES

Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Zápis dětí do 1. tříd. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 únor 2012 cena 10,- Kč REPREZENTAČNÍ PLES 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 únor 2012 cena 10,- Kč Stříbrný tým HC Lužnice na Lomax Christmas Cupu dne 28.12.2011 (podrobnosti na str. 20) Zápis dětí do 1. tříd pondělí 6. 2. 2012 úterý 7. 2.

Více

Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 únor 2014 cena 10,- Kč Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové vinšující šťastný nový rok obcházeli

Více

Revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi. Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin

Revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi. Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin 4 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 duben 2013 cena 10,- Kč Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium.

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Z prosincových akcí vybíráme

Z prosincových akcí vybíráme 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 prosinec 2011 cena 10,- Kč Z prosincových akcí vybíráme Na čtvrtek 1.12. je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí

Více

Zveme občany města na. Sborový happening

Zveme občany města na. Sborový happening 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 březen 2014 cena 10,- Kč VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ ROKU 2013 V sobotu 25. ledna proběhlo na sportovním plese v kulturním domě slavnostní vyhlášení nejlepších soběslavských

Více

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 březen 2011 cena 10,- Kč POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března ve 20.00 h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března v 18.00 h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová 2013 březen PLYN PRO MĚSTO JE L E V N Ě J Š Í Vzhledem k tomu, že k 28.2.2013 skončila městu Mohelnice smlouva s dodavatelem zemního plynu, rozhodla se Rada města Mohelnice realizovat nákup zemního plynu

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ŘÍJEN 2013 Z vernisáže výstavy Tomáše Vrány 2 0 1 4 Město Adamov vydá nový kalendář Město Adamov připravilo pro rok 2014 opět stolní kalendář, který tentokrát ponese tématiku

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

OBZOR. Milý host v Horažďovicích

OBZOR. Milý host v Horažďovicích HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2012 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU MINERÁLY HORNÍHO POOTAVÍ STR. 2 KVĚTNOVÉ OSLAVY STR. 4 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz BŘEZEN 2010 Národní divadlo v Chrudimi Bude v březnu Sugar (Někdo to

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více