Úřední den notářky. MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: pondělí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřední den notářky. MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: 381 252 937 pondělí 6. 10. 2008"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 říjen 2008 cena 8,- Kč VOLBY 2008 Dne 17. a 18. října můžeme volit do krajských voleb, v pořadí již třetích od vzniku vyšších územně samosprávních celků. Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky a představují volený samosprávný orgán. Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni členové krajských rad a krajští hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 krajích republiky, v našem kraji budeme vybírat ze 13 podaných kandidátních listin. Volit může pouze občan České republiky v místě, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud volič nebude moci volit v okrsku, kde má trvalý pobyt, nemůže v těchto volbách volit na voličský průkaz. Volič po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost P O Z V Á N K A na 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná ve středu 1. října 2008 od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Program jednání: 1. Změna č. 3 rozpočtu města Soběslavi na rok Přijetí úvěru na financování projektů z ROP 3. Dodatek ke zřizovací listině KDMS 4. Úprava usnesení č. 9/105/2008 týkající se zrušení TSMS a změny názvu a sídla BSMS 5. Majetkové převody 6. Různé platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Členové komise mu vydají úřední obálku šedé barvy, poté se volič odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Zde si vybere z předem doručeného nebo od komise obdrženého souboru hlasovacích lístků jeden lístek té strany, hnutí či koalice, kterou si zvolil pro volby do krajského zastupitelstva. Ten ještě může upravit tak, že zakroužkováním pořadového čísla před jménem, nejvýše však u 4 kandidátů, vyznačí, kterým kandidátům dává přednost. Takto upravený, případně neupravený, jeden hlasovací lístek v úřední obálce vhodí před volební komisí do volební schránky. Stejně jako při všech předchozích volbách může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu okrsku, pro nějž byla komise zřízena. Věci týkající se voleb jsou stejné jako ve většině předcházejících voleb. Patnáct dnů přede dnem voleb bude zveřejněno na území každého okrsku oznámení starosty o době a místě konání voleb, nejpozději 3 dny před konáním voleb dostanou voliči soubor hlasovacích lístků. Zbývá dodat, že volební místnosti budou otevřeny dne 17. října od 14 hodin do 22 hodin a 18. října od 8 hodin do 14 hodin. Pavlína Chalupská odbor organizační a správy majetku Úřední den notářky MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: pondělí Městská knihovna v Soběslavi Vás srdečně zve na besedu se spisovatelem Vlastimilem VONDRUŠKOU autorem historických detektivek a románů 8. října 2008 v 19 hodin v dětském oddělení BLATSKÉ MUZEUM V SOBĚSLAVI si Vás dovoluje pozvat na 22. jednodenní výstavu z cyklu Malá okénka do velké tvorby VLADISLAV MIRVALD ( ) ZDENĚK SÝKORA (*1920) UKÁZKY Z TVORBY Rožmberský dům (Petra Voka 152) sobota od 9 do 18 hodin o autorovi a jeho díle promluví v hodin JUDr. Stanislav Macháček Dálnice D3 Dne bude slavnostně zahájena stavba dálnice D3 v úseku Tábor (bývalý hotel Mašát) do Veselí nad Lužnicí. Výběrové řízení vypsané investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyhrálo sdružení čtyř firem v čele s firmou Strabag za necelých 10,5 miliardy Kč. Stavba by měla být dokončena do tří let, tj. v roce Bude financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, na letošní rok je připravených necelých 500 milionů Kč a v dalších letech by měly být každý rok proinvestovány cca 3 miliardy Kč. Optimismus před zahájením stavby mírně brzdí některé nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům a nevydané stavební povolení na část stavby. Pokud bude stavba dálnice D3 v uvedeném úseku v roce 2011 dokončena a uvedena do provozu, je to pro naše město zcela jistě dobrá zpráva. Ing. Jindřich Bláha, starosta města

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 26. srpna 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 15/214/2008 Rada města se v návaznosti na své usnesení č. 11/157/2008 seznámila s dopracovanou variantou územní studie zástavby u centrální kotelny na sídlišti Svákov v Soběslavi. Rada města pověřuje místostarostu města p. Zdeňka Vránka projednat se zpracovatelkou územní studie ing. arch. Ťukalovou, České Budějovice, definitivní řešení zástavby v uvedené lokalitě. U s n e s e n í č. 15/215/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru na předfinancování projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu: Společenské centrum Soběslavska a Hrad Soběslav, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala Česká spořitelna, a. s. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru na financování obou uvedených akcí. U s n e s e n í č. 15/216/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi městem Soběslav a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice, na poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace na projekt Záchrana gotického hradu Soběslav. Celkové výdaje projektu jsou ,- Kč, dotace z Regionální rady celkem ,99 Kč, podíl města ,01 Kč. U s n e s e n í č. 15/217/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi městem Soběslav a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice, na poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace na projekt Společenské centrum Soběslavska. Celkové výdaje projektu jsou ,- Kč, dotace z Regionální rady celkem ,- Kč, podíl města ,- Kč. U s n e s e n í č. 15/218/2008 Rada města bere na vědomí aktualizovaný seznam investičních akcí města v roce 2008 předložený místostarostou města p. Zdeňkem Vránkem. U s n e s e n í č. 15/219/2008 Rada města projednala návrh změny č. 3 rozpočtu města Soběslavi na rok 2008 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. U s n e s e n í č. 15/220/2008 Rada města stanovuje termín 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Změna č. 3 rozpočtu města Soběslavi na rok Přijetí úvěru na financování projektů z ROP 3. Majetkové převody 4. Různé U s n e s e n í č. 15/221/2008 Rada města bere na vědomí informaci starosty města a tajemníka MěÚ o přípravách a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva kraje, které se konají ve dnech 17. a U s n e s e n í č. 15/222/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen mezi městem Soběslav a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha, na uložení veřejné telekomunikační sítě (ZPS0383/07 TESCO + LIDL) na pozemcích parc. č. 1688/1 a 3882, které jsou ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 15/223/2008 Rada města projednala žádost paní L. Hrmové, Tábor, o odkoupení pozemku parc. č. 2551/14 v k. ú. Soběslav o výměře 40 m 2, který je ve vlastnictví města a sousedí s pozemkem paní Hrmové. Rada města z důvodu zachování cesty v této lokalitě s odprodejem uvedeného pozemku nesouhlasí. U s n e s e n í č. 15/224/2008 Rada města projednala žádost pana R. Paulíka, Soběslav, o odkoupení části pozemku parc. č. 2517/15 v k. ú. Soběslav o výměře cca 40 m 2, který je ve vlastnictví města a sousedí s pozemkem pana Paulíka. Rada města s odprodejem uvedené části pozemku nesouhlasí. U s n e s e n í č. 15/225/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3880/2 v k. ú. Soběslav o výměře 34 m 2 paní J. Procházkové, která vlastní sousední pozemek. U s n e s e n í č. 15/226/2008 Rada města bere na vědomí výsledek soutěže na prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města, která se konala , a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. U s n e s e n í č. 15/227/2008 a) Rada města ruší své usnesení č. 24/325/2007 ze dne b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 1121/12,15 v k. ú. Soběslav o celkové výměře 427 m 2, které jsou ve vlastnictví města, za pozemek parc. č. 1121/16 v k. ú. Soběslav o výměře 432 m 2, který je ve vlastnictví ČR-Správě Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, z důvodu majetkoprávního vypořádání staveb ve vlastnictví Hasičského sboru v Soběslavi. U s n e s e n í č. 15/228/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ing. Miroslavem Pantoflíčkem Projektová činnost Soběslav na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně autorského dozoru na akci Stavební úpravy a nástavba MŠ Duha Soběslav za cenu 198 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 15/229/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice na poskytnutí finančního příspěvku na podporu investiční činnosti města Soběslavi vodovod Chlebov od Jihočeského vodárenského svazu ve výši 300 tis. Kč. U s n e s e n í č. 15/230/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem Soběslav, Jihočeskou rozvojovou o. p. s. a Centrem pro komunitní práci jižní Čechy na přípravu, podání žádosti o dotaci a realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Soběslav. U s n e s e n í č. 15/231/2008 Rada města souhlasí s přesunem finančních prostředků ve výši ,- Kč z opravy kostela sv. Marka v Soběslavi, která nebude realizována, na statické zajištění objektu čp. 170/I na náměstí Republiky v Soběslavi v rámci realizace Programu regenerace městské památkové zóny Soběslav v roce V souladu se zásadami Programu regenerace MPZ činí příspěvek města na statické zajištění domu čp. 170/I ,- Kč ve prospěch Rašeliny, a. s., Soběslav, která je vlastníkem objektu. U s n e s e n í č. 15/232/2008 Rada města bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Hanzlíka na funkci vedoucího odboru dopravy MěÚ Soběslav k Rada města pověřuje vedením odboru dopravy MěÚ Soběslav sl. Věru Václavovskou od U s n e s e n í č. 15/233/2008 Rada města souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v městských bytech od dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 obsaženého v částce č. 67 Sb. dle návrhu projednaného v Bytové komisi a předloženého místostarostou města p. Zdeňkem Vránkem. U s n e s e n í č. 15/234/2008 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v čp. 111/I v ulici Palackého v Soběslavi do nájmu p. Jiřímu Kancnýřovi, Soběslav. U s n e s e n í č. 15/235/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na realizaci rozdělovacího ob- pokračování na str. 3

3 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU dokončení ze str. 2 jektu pro malé vodní nádrže v lokalitě U Vápenky Soběslav, které se konalo dne na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Jindřich Vondra, Soběslav, za cenu ,- Kč vč. DPH. U s n e s e n í č. 15/236/2008 Rada města schvaluje výsledek nového výběrového řízení na výběr dodavatele provedení průzkumů území a zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území pro obec s rozšířenou působností Soběslav, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma UA Projekce - Ing. arch. Ťukalová, České Budějovice, za cenu ,- Kč vč. DPH. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. září 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 16/237/2008 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu Rekreační a relaxační areál v Soběslavi (koupaliště), který město podalo do 3. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad s žádostí o dotaci. U s n e s e n í č. 16/238/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ing. Miroslavem Pantoflíčkem - Projektová činnost Soběslav na zhotovení projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby na akci Rekreační a relaxační areál v Soběslavi - 1. etapa (stavební část) za cenu 360 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/239/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou h-projekt, s. r. o., Praha, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby na akci Rekreační a relaxační areál v Soběslavi - 1. etapa (bazénová část) za cenu 798 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/240/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Kulturního domu města Soběslavi, který řeší vyjmutí budovy kina ze správy KDMS s účinností od z důvodu rekonstrukce budovy v souvislosti s realizací Společenského centra Soběslavska. U s n e s e n í č. 16/241/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby na akci Záchrana gotického hradu Soběslav, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Ateliér Kročák ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice, za cenu 959 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/242/2008 Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Tareka, spol. s r. o., Tábor, na zajištění uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Řešení parku u společenského centra Soběslavska v Soběslavi za cenu 14 tis. Kč + DPH. U s n e s e n í č. 16/243/2008 Rada města jmenuje komisi pro výběr zhotovitele Řešení parku u společenského centra Soběslavska v Soběslavi, které se uskuteční na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: Zdeněk Vránek místostarosta města Soběslavi, Mgr. Petr Valeš ředitel KDMS Ing. arch. Dagmar Buzu prac. MěÚ Ing. Dana Hořická prac. MěÚ Ing. Lenka Novotná prac. MěÚ Ing. Václav Pivokonský Tareka, spol. s r.o., Tábor - hlas poradní U s n e s e n í č. 16/244/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR v k. ú. Soběslav na levém břehu řeky Lužnice - v zátopovém území. U s n e s e n í č. 16/245/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zřízení odběrného zařízení v Riegrově ulici v Soběslavi v souvislosti s rozšířením městského kamerového systému v roce U s n e s e n í č. 16/246/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích parc. č. 325/2 a 3922 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s realizací kabelové přípojky NN pro Fitness studio Relax Soběslav. U s n e s e n í č. 16/247/2008 Rada města rozšiřuje program 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná v Kulturním domě města Soběslavi, o následující bod: Dodatek ke zřizovací listině KDMS Úprava usnesení č. 9/105/2008 týkající se zrušení TSMS a změny názvu a sídla BSMS U s n e s e n í č. 16/248/2008 a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Soběslav a paní Olgou Korandovou, Radimov, který se týká snížení pronájmu nebytového prostoru v 1. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) z 5 pracovních dnů na 2,5 pracovního dne k b) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a paní Evou Koubovou, Rybova Lhota, na pronájem nebytového prostoru v 1. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v rozsahu 2,5 pracovního dne za účelem provozu pedikúry s účinností od U s n e s e n í č. 16/249/2008 Rada města souhlasí s žádostí ředitelky Mateřské školy v Nerudově ulici v Soběslavi paní I. Bártové o výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ pro školní rok 2008/2009 dle předloženého návrhu. U s n e s e n í č. 16/250/2008 Rada města souhlasí s konáním kulturně společenské akce AJVA FEST 2 pořádané občanským sdružením A.J.V.A. v sobotu v Soběslavi. U s n e s e n í č. 16/251/2008 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Pavlu Kolářovi, Soběslav (náhradník Václav Barták, Soběslav) a dále s výměnou městského bytu velikosti 2+1 v čp. 44/1 v Kostelní ulici v Soběslavi, který má v nájmu Marek Krátký, za městský byt velikosti 1+1 v čp. 500/5 na sídlišti Míru v Soběslavi, který má v nájmu Iveta Vágnerová. Výměna občanských průkazů Upozorňujeme občany na povinnost provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji do 31. prosince Žádost o vydání nového občanského průkazu je potřeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2008, neboť lhůta pro výrobu občanského průkazu je ze zákona 30 dnů. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů jsou barvy růžové, kde číslo OP je šestimístné s označením série (dvě písmena), fotografie je lepená. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou barvy zelené, číslo OP je devítimístné a bez série, uvedené pod digitálně zpracovanou fotografií. Pro občany narozené před 1. lednem 1936 platí výjimka občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti bez omezení, zůstávají nadále v platnosti, pokud všechny údaje uvedené v občanském průkazu odpovídají skutečnému stavu (např. trvalý pobyt, rodinný stav). Tento občanský průkaz však nelze použít jako cestovní doklad k vycestování po státech Evropské unie. K výměně potřebujete: 1) vyplněnou a podepsanou žádost o vydání OP 2) 1x fotografii, která odpovídá současné podobě občana 3) občanský průkaz Za výměnu se neplatí správní poplatek. Žádost o vydání OP můžete podat na Městském úřadu v Soběslavi, odbor vnitřních věcí, 1. patro, číslo dveří 206 nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecního úřadu pověřeného vedením matrik. Jana Kosová, vedoucí OVV

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Novela živnostenského zákona Od 1. července 2008 je účinná novela živnostenského zákona, vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 130/2008, kterou můžeme nazvat jako nejrevolučnější v dosavadní historii novel zákona, který reguluje živnostenské podnikání již 16 let. Snahou legislativců bylo dále zjednodušit vstup do podnikání a zmenšit byrokratickou zátěž. Na první pohled viditelnou změnou je zrušení vydávání živnostenských listů a koncesních listin živnostenskými úřady na ozdobných blanketech podnikatelům jsou nyní vydávány výpisy z živnostenského rejstříku (dále jen ŽR ) na bílých papírech, které budou osvědčovat jejich oprávnění provozovat živnosti. To neznamená, že již vydané a platné živnostenské listy a koncesní listiny pozbývají platnosti do vydání výpisu z ŽR na danou činnost tyto listiny nadále osvědčují podnikateli živnostenské oprávnění. Důsledkem tohoto opatření je, že na jednom vydaném dokumentu (výpisu z ŽR) může mít podnikatel několik činností, které dříve měl na několika živnostenských listech nebo koncesních listinách. Další zásadní změnou, která zjednoduší podnikatelům život, je zrušení místní příslušnosti pro všechna ohlášení a žádosti podnikatelů, neboli podnikatel může ohlásit živnost, změny v ŽR atd. nejen na živnostenském úřadu příslušném dle bydliště resp. sídla podnikatele, ale na jakémkoliv z 227 živnostenských úřadů na území ČR. Toto opatření mohlo být přijato jen díky jedné celostátní databázi podnikatelů, se kterou již několik let živnostenské úřady prostřednictvím internetové aplikace pracují. Novela přinesla i znatelné snížení počtu činností, na které musí mít podnikatel živnostenské oprávnění. V oblasti řemeslných živností došlo ke sloučení některých příbuzných živností do jedné (např. Truhlářství se sloučilo s Podlahářstvím, Klempířství se sloučilo s Opravami karosérií apod.). Opravdová revoluce nastala v oblasti volných živností. Dosavadních 125 činností bylo nahrazeno pouze 1 volnou živností s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tato živnost obsahuje 80 oborů, do kterých se zhruba transformovaly dřívější živnosti volné. Dalším opatřením, které snižuje byrokratickou zátěž zejména právnickým osobám, je ustanovení zákona, že změny, které podnikatel oznámí obchodnímu rejstříku, nemusí již oznamovat živnostenskému úřadu, neboť ten tyto informace automaticky elektronicky získá od obchodního rejstříku a sám bez účasti podnikatele je zapíše do ŽR. Změnou, která usnadní uplatnění zejména absolventům učilišť a škol, je zrušení povinnosti mít tříletou praxi pro získání živnostenského oprávnění k některé z řemeslných živností. To znamená, že držitelé výučních listů, maturitních vysvědčení a vysokoškolských diplomů v příslušném zaměření mohou získat okamžitě po dokončení vzdělání živnostenské oprávnění pro tuto činnost, aniž by museli ustanovovat odpovědného zástupce. Novela zákona kromě již řečených, přinesla další dílčí změny, které se dotknou jak nových, tak stávajících podnikatelů; nejedná se však o změny, které by vyžadovaly okamžitou návštěvu živnostenského úřadu. Některé změny byly již automaticky promítnuty do ŽR , některé upřesní podnikatel při první návštěvě živnostenského úřadu; to se týká např. upřesnění oborů činností živnosti volné. Ing. Josef Mareš Týden knihoven V týdnu od 6. do 10. října proběhne již 12. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto Knihovny rodinné stříbro má připomenout všeobecně známou věc že bez knihoven se ani v digitálním věku neobejdeme. Úloha knihoven je ve vzdělávacím procesu nezastupitelná, a proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat. Soběslavská knihovna se jako již každoročně k akci připojí. A co všechno pro své čtenáře chystáme? Týden otevřených dveří Knihovna dokořán dá možnost nahlédnout do knihovny všem, kteří u nás ještě nebyli. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavku knih z příruční knihovny, se kterými se čtenáři běžně nesetkávají. Zájemci se u nás mohou připojit k internetu. Při prvním kontaktu s internetem jim ochotně pomůžeme. Zlatým hřebem programu by měla být beseda se spisovatelem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., autorem řady velmi oblíbených historických detektivek a historických románů. Vydal mnoho vědeckých studií z oboru dějin kultury a řadu let se věnuje popularizaci české historie. V současné době se Vlastimil Vondruška zabývá dějinami skla a sklářských technologií. Naši knihovnu navštíví ve středu 8. října v 19 hodin. V dětském oddělení knihovny budou ve čtvrtek odpoledne pro děti připravené soutěže a kvízy. Na celý týden vyhlašujeme amnestii dlužníků - nebudeme vybírat od zapomnětlivých čtenářů poplatky za upomínky. -af- Historická vozidla opět v Soběslavi Stalo se už nepsaným pravidlem, že v rámci závodu, pořádaném SPŠ strojní a stavební Tábor, zavítají vždy počátkem října do Soběslavi historická vozidla. Stejně tomu tak bude i letos, konkrétně tedy v sobotu 4. října. Minulý ročník přivedl na soběslavské náměstí přes 160 motocyklů a automobilů, z nichž nejstarší stroj měl v rodném listu rok narození Také letos předpokládají pořadatelé z táborské průmyslovky obdobný počet startujících s řadou zajímavých novinek. Příjezd prvních vozů na náměstí se očekává po 11. hodině, hlavní program s výstavou celého startovního pole pak začne krátce po poledni. Slavnostní start do další etapy je plánován na hodin. Vstup na akci je pro diváky volný, bez vstupného. Ing. Marcel Gause

5 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Hagir vystřídal Báru s Arankou Letní prázdniny jsou za námi a Diakonie ČCE středisko Rolnička vykročila do nového školního roku nejen pravou, ale i s novým canisterapeutickým pejskem Hagirem. O přínosech canisterapie dnes již není pochyb. V Rolničce setkání s pejsky Bárou a Arankou pod vedením dobrovolnice Elišky patřilo vždy k vítaným činnostem nejen mezi dětskými, ale i dospělými klienty. 1.září se však v Rolničce ukázal zcela nový pejsek. Je jím zlatý retriever Hagir, kterého vede paní Radka Vilímková. Hagir se představil na společném zahájení dětí i rodičů na začátku školního roku, důstojně zaštěkal a hned první týden se nadšeně vrhl do své nové práce. Jako první z Rolničky se na canisterapii vydal šestiletý Pavlík. Hagira už znal, takže se vůbec nebál, házel mu balonky a ani se neostýchal lehnout vedle pejska na zem. A jak se ti to Pavlíku líbilo? Líbilo! přikyvoval nadšeně hlavou Pavlík, který se už teď těší na další setkání s Hagirem. Canisterapie není jedinou terapeutickou aktivitou realizovanou v Rolničce. K dalším patří například arteterapie, rehabilitace, fyzioterapie a další. Tyto činnosti mohou od ledna do listopadu 2008 v Rolničce probíhat díky úspěšnému projektu podpořenému z finančních prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Jihočeského kraje. Tento projekt významně zvyšuje kvalitu života dětí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich pohybové schopnosti, rozvíjí tvůrčí, komunikační schopnosti a sociální dovednosti. Navíc, jako třeba v případě arteterapie, umožňuje i zažít pro každého člověka velmi důležitý pocit uznání a chvály. A že je opravdu za co chválit, nám již brzy předvede soubor obrazů, nazvaný Tramtárie v nás, který vznikal v průběhu roku pod vedením výtvarnice Larisy Hofmanové a na sklonku roku bude zřejmě vystaven v Praze. Možná budete sami překvapeni, co lidé s postižením, mají-li tu možnost, pod odborným, trpělivým a laskavým vedením dokáží. Za Rolničku Eva Janatová Originální Vánoce s Rolničkou Na vánoční svátky si musíme ještě chvíli počkat. Řada z nás však již nyní přemýšlí, čím potěšit své blízké, jak ozvláštnit letošní Vánoce. A Rolnička má pro Vás zajímavý nápad. Již šest let přichází Diakonie ČCE středisko Rolnička v čase adventním s nabídkou dárků s vánoční tématikou, na jejichž výrobě se podílejí klienti Rolničky. Tato kampaň byla dosud určena převážně členům sborů Českobratrské církve evangelické a blízkým partnerům Rolničky, kteří tak zakoupením výrobku vyjádřili svou podporu v rámci církve. O netradiční kalendář či osobitý vánoční papír je však rok od roku stále větší zájem. A tak Rolnička prvně nabízí tuto šanci i široké veřejnosti pod názvem Vánoce s Rolničkou. I Vy si budete moci zakoupit unikátní dárek a potěšit tak sebe či své blízké. Navíc tím pomůžete lidem s postižením z Táborska. Výtěžek kampaně je určen na pořízení nového chráněného bytu pro dospělé lidi s postižením. V letošním roce budete moci vybírat z ilustrovaného kalendáře zachycujícího voňavé království bylinek, notýsku, který ukryje každé vaše tajemství či originálního vánočního papíru, jaký jinde nekoupíte, navíc s překrásnými jmenovkami. Svátečně prostřený stůl pak jistě rozzáří svíce vyrobené dle tradice starých mistrů. Kampaň Vánoce s Rolničkou začíná již za pár dnů. Fotografie výrobků a informace, jak je možné tyto výrobky získat, najdete od října na internetových stránkách Počet dárků je omezen, ale věříme, že si každý zájemce stihne vybrat pro sebe ten nejkrásnější. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: Anna Frnochová František Kváš Ema Procházková Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Jaroslav Cvach Marie Kaislerová Anna Kostečková Jarmila Máchová Marie Vaverová Růžena Votavová Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Dne uplyne 5 let, co nám navždy odešla naše drahá maminka a babička paní Anna DUŠKOVÁ. Za tichou vzpomínku děkují Kupkovi a Šanderovi uplyne rok, co nás opustil navždy náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan František Hartl. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali a měli rádi. Nezapomene rodina Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, chybíš nám maminko, už není naděje. Těžké bylo loučení, ale ještě těžší je žít bez Tebe. Dne jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí naší maminky, paní Růženy Veselé z Klenovic. S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Josef a dcera Alena s rodinou

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Pozvánka do divadla Neděle 26. října v hod. Lawrence Roman DOHAZOVAČ Překlad Jiří Stac Režie Petr Hruška Hrají: Stevie Millsová, Kateřina Brožová Grace Millsová, Dana Syslová Robin McFee, Aleš Procházka Owen Grant, Miloslav Mejzlík / Jaromír Meduna Wendell Tucker, Richard Trsťan Okénko loutkářského souboru Kašpárek Zajímáte se o hudební aparaturu? Vymýšlíte rádi krátké příběhy? Tak právě Vás naše loutkové divadlo potřebuje. Připojte se k nám. Najdete nás od září do dubna každé úterý v 19 hodin v kulturním domě. KONTAKT: KDMS Jirsíkova 34/I, Soběslav tel , Úspěšná hra amerického autora Lawrence Romana se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Millsová se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá Stephanie či Stevie (používá totiž mužskou podobu svého jména), úspěšná manažerka, odejde od firmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život, že si nestačila najít partnera, natož vdát se a mít děti, na které se už dlouho těší její čiperná matka Grace. Stevie se proto rozhodne jednat rázně, jak má ve zvyku: Její bývalý šéf jí doporučil Robina McFee, který pomáhá zámožným klientům při výběru vhodného partnera a který i jemu pomohl najít manželku. Suverénně se chovající Robin, zjevně úspěšný muž, očividně není sebevědomé Stevie sympatický a po chuti jí není ani tento způsob seznamování. Musí však Robinovi odpovědět i na intimní dotazy, jak si svého partnera představuje, jaké má na něj požadavky. Stejně jako Robin Stevie nijak neokouzlí ani první dva nápadníci, které za ní ze své stáje pošle. Avšak k všeobecnému překvapení po několika nečekaných zvratech všechno dobře dopadne - a na své si přijde i matka Grace. Mimo předplatné 230 Kč OSOBNOSTI Čtvrtek 23. října hodin U KRBU Zveme vás srdečně na další příjemné povídání u krbu při kávě nebo čaji s někým, koho možná dobře znáte... Agentura SURF publishing s.r.o. pátek od hodin EVA a VAŠEK k o n c e r t vstupné 230 Kč, 200 Kč, 170 Kč Program KD Soběslav říjen 2008 Pravidelné akce: CVIČENÍ SE ŠÁRKOU od 1. října! Pondělí PŘEDPORODNÍ KURZY (Bc. Nováková , Bc. Řetovská ) Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) FAT FINGERS (pod taktovkou Petra Čapka) LOUKÁŘSKÝ SOUBOR KAŠPÁREK KONDIČNÍ CVIČENÍ v přiměřeném tempu nejen pro začátečnice i pokročilé - od 9. září! Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA Další program: Středa ZASTUPITELSTVO, malý sál Pátek EVA a VAŠEK, koncert velký sál vstupné 230 Kč, 200 Kč,170 Kč Kč Sobota TANEČNÍ KURZY 5. velký sál, vstupné 30 Kč ASTRÁL, v KINĚ! Čtvrtek TONÍKOVY NAROZENINY loutkové divadlo vstupné děti 10Kč a dospělí 20 Kč Sobota Taneční kurzy - PRODLOUŽENÁ velký sál, vstupné 100 Kč Úterý ZVĚŘINEC výchovný koncert pro MŠ a ZŠ, v KINĚ! Čtvrtek OSOBNOSTI, u krbu Sobota Taneční kurzy 6. velký sál, vstupné 30 Kč Neděle Divadlo Palace Praha, DOHAZOVAČ divadelní představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 230 Kč Sobota Taneční kurzy 7. velký sál, vstupné 30 Kč

7 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Ř Í J E N V B L A T S K É M M U Z E U Výstava z cyklu Malá okénka do velké tvorby: VLADISLAV MIRVALD ( ) A ZDENĚK SÝKORA 22. jednodenní výstava z cyklu, který představuje dílo významných osobností našeho moderního výtvarného umění, bude výpravou za vzácnou kvalitou a harmonií v dílech dvou výtvarných veličin z Loun. Rožmberský dům sobota ( hod.) úvodní slovo JUDr. Stanislava Macháčka v hod. bližší informace v článku autora výstavy n n n n n Přírodovědná přednáška: Dotěženo A co teď? aneb Jak obnovit vytěžená rašeliniště Způsoby těžby rašeliny a jejich vliv na přírodu. Flóra a fauna rašelinišť před a po těžbě. Možnosti obnovy těžených rašelinišť se zaměřením na přírodě blízké formy obnovy. Přednášku doplní řada fotografií, na nichž bude představeno také mnoho vzácných a ohrožených druhů organismů. Přednáší Mgr. Petra Konvalinková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Daphne ČR Institut aplikované ekologie) a RNDr. Jiří Řehounek (Calla Sdružení pro záchranu prostředí). Rožmberský dům pondělí od Exkurze z cyklu PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM : Vzácné houby Kladrubské hory u Chýnova exkurze do přírodní rezervace Kladrubská hora, která je postupně objevována jako další mykologický klenot Táborska vede Pavel Špinar (mykolog, správce NPP Luční, Tábor) termín bude upřesněn později sledujte prosím plakáty anebo sraz: Pořín, zastávka ČD, 8.45 (po příjezdu vlaku z Tábora směr Horní Cerekev odjezd z Tábora v 8.15) n n n n n Geologické zajímavosti Tábora a jeho podzemí Celodenní vycházka po městě a jeho okolí, při níž budeme pozorovat geologicky zajímavé objekty v dlažbách Starého města i v podzemních chodbách a navštívíme také Granátovou skálu a Geologickou expozici pod Klokoty. Vede RNDr. Petr Rajlich, CSc. (geolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích). sobota sraz: Tábor, Žižkovo náměstí u kašny, 9.00 hod. Do Blatského muzea i do přírody Vás srdečně zve RNDr. Daniel Abazid VLADISLAV MIRVALD ( ) a ZDENĚK SÝKORA (*1920) Město Louny je oběma umělcům společným jmenovatelem. Nestorovi českých malířů Zdeňku Sýkorovi, který je z našich autorů ve světě nejznámější, je rodištěm i domovem. Mirvald pochází ze Záluží u Mostu, ale domovem se mu staly Louny. Oba spojuje také mnohaletá pedagogická minulost. Jejich zaměření, jak studijní tak později pedagogické, nebylo stejné. Mirvald kromě výtvarna studoval i deskriptivní geometrii a modelování. Specifické znalosti získané v exaktním oboru mu otevřely tvůrčí cestu specifickým a velmi originálním směrem. Jeho vystavená díla jsou toho jasným dokladem. Velmi objevným a vpravdě novátorským směrem se ve své tvorbě vydal Zdeněk Sýkora. Skutečným přelomem je Sýkorův přínos spočívající ve využívání služeb počítače pro plnění tvůrčích autorských výtvarných zadání. Zrodila se tak liniová grafická tvorba v technice sítotisku a vznikaly také podklady potřebné pro liniovou tvorbu malířskou. Výstava zřetelně dokládá různost a originalitu v tvůrčím směřování obou umělců. Překvapuje skutečnost, že oba autoři věnovali významnou pozornost rovnomocně významné, souběžné a nikoli jen doplňkové či odpočinkové krajinomalbě. Sem patří také Sýkorovy Zahrady z konce 50. let. Obdobné kvality nacházíme také v Mirvaldově tvorbě. S několika díly obou umělců jsme se měli možnost setkat již na soběslavské výstavě úzce zaměřené, a proto také nazvané - Umění geometrie. Tato výstava však usiluje o pohled komplexnější. U Zdeňka Sýkory nás výstava seznámí s jednou z jeho nejstarších krajin-zahrad z roku 1958, s vývojem jeho grafik rastrů až k první u nás vytištěné liniové grafice z roku Následuje soubor zahrnující další ukázky liniových grafik prakticky až do současnosti. Samostatná vitrina představí zcela mimořádné ediční činy, a to bibliofilie, které v průběhu let vznikly jako výsledek plodné spolupráce Zdeňka Sýkory s vydavatelstvím Aulos. Oba autoři se také sešli, aby každý svým grafickým dílem doprovodil bibliofilní vydání Multitextů básníka Emila Juliše vydané v Lounech. Informativně se setkáme s ukázkami autorových děl, která nalezla uplatnění v interiérové a exteriérové architektuře. Tvorba Vladislava Mirvalda měla svým pojetím blíže k tomu, co počítáme k tvůrčí oblasti nefigurativní tvorby a informelu. Do kategorie řízené abstrakce spadají od roku 1961 jeho kresby nazvané kaňkáže a také od Jánoškových mrazovek se lišící zmrzláže. S kaňkážemi je spjat jeho osobitý příspěvek autora k českému lettrismu. Dále jmenujme aperspektivy 60. let, atraktivní undulační válce, Rombergovy křivky, kompozice z rovnoběžek, válcová moiré či válcové plochy s pozoruhodným výtvarným vyzněním, dokládajícím jeho nevyčerpatelné zdroje inspirace a tvůrčí fantazie. V některých dílech vstupuje do oblasti optického klamu a iluze fiktivního pohybu nás přivádí k op-artu. Z jiného soudku pak jsou jeho otisky závoje z roku 1962, které jako neslučitelné s tvorbou pedagoga socialistického školství vedly k nucenému odchodu z místa učitele v Ústí nad Labem. Krásnou kapitolu jeho malířského díla představují jeho četná geometrická zátiší. Také ukázky těchto děl se podařilo získat a vystavit. n SLOVO K VÝSTAVĚ JE PŘIPRAVENO NA hod. Otevřeno je od 9 do 18 hod. n Na setkání s Vámi se těší autor výstavního souboru Stanislav Macháček n NEZAPOMEŇTE, ŽE JEDNODENNÍ VÝSTAVA TRVÁ JEN JEDINÝ DEN!!!

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Z MŠ DUHA - Babička Kořenářka Nedávno jsme Vás informovali o našem projektu Babička Kořenářka a už hlásíme: Hotovo! Plánované dílo bylo dokončeno, finance získané na tento účel byly profinancovány. O co se konkrétně jedná? V rámci našeho doplňkového projektu, který byl vytvořen na podporu environmentální výchovy a vzdělávání pro děti, jsme obohatili naši zahradu MŠ o přírodní prvky. Na bylinkové spirále děti mohou poznávat mátu, tymián, meduňku, petrželku U jahodové spirály obdivují, jak se rozrůstají lesní jahody. Na záhoně si už vyzkoušely kypření půdy a sázení rostlinek. Z vrbového týpí roste bezva schovávačka. Koutek, nazvaný Bludné kameny, je určen k poznávání nerostů a druhé stanoviště, nazývané,,království kamenných skřítků, využíváme k manipulaci s valouny. Nežádoucí plevel děti vytrhaly a uložily do kompostu. Další součástí projektu jsou výlety za přírodou. V Týně nad Vltavou jsme navštívili stanici Semenec,,Pomoc v přírodě, ve Dvorci u Borovan viděly děti zvířata v ZOO, pohádkový výlet zažili předškoláci v nádherné přírodě v okolí zámku Červená Lhota, v Myslkovicích mohly děti zblízka pozorovat mnoho druhů papoušků Pro všechny pedagogické pracovnice jsme zorganizovali seminář ekologického centra zaměřený na využití nových zón na zahradě. Z finančních prostředků tohoto projektu jsme nakoupili nové pomůcky pro děti, které využíváme k práci na zahradě, k pokusům při poznávání přírody např. konvičky na zalévání, malé hrabičky a zahradní lopatky, lupy, mikroskop, košíčky, síťky na hmyz Připravujeme k výrobě dendrologické zásobníky, na zahradě se pokusíme vytvořit arboretum, aby se i ti nejmenší, ale i rodiče mohli seznamovat s názvy různých rostlin, které zde rostou. Některé tu vídáme už léta, mnoho jich díky projektu na zahradě školy přibylo. V uplynulém roce, na základě evaluace školy, která nám vypovídá o naplňování cílů RVP, jsme pocítili potřebu posílit oblast vzdělávání v environmentální oblasti. Letos již využíváme naši obohacenou zahradu, nové pomůcky a naplníme postupně cíle, které jsme si v rámci projektu stanovili. Spolu s rodiči bychom chtěli naučit děti vnímat důležitost naší přírody. Pracovnice MŠ Duha MŠ NERUDOVA Po prázdninách znovu ve školce Prázdniny rychle utekly a my jsme se vrátili zpátky do své školičky. Přivítali jsme naše nejmenší školáčky. I pro ně byl vstup do mateřské školy zásadní změnou v jejich životě. Opustit svou maminku, třeba jen na dvě hodiny, je pro některé nejmenší děti velmi těžké. Jak to zvládli naši školáčci? Za pomoci paní učitelek se uplakané oči dětí mění ve veselá sluníčka,která se těší do školky. O prázdninách se v naší školce nezahálelo. Rekonstrukce začala již koncem července a pokračovala v měsíci srpnu. Změnami prošla nejen přední budova, ale i interiéry zadního pavilonu. V přední budově mateřské školy byla vyměněna v prvním patře nová okna firmou Todok. Tuto výměnu financoval pan ing. J. Kouba. Zásadními změnami prošla hlavně IV.třída třída předškolních dětí. Pro velký počet dětí jsme tuto třídu rozšířili na dvě. Byly zde vybudovány dvě dřevěné mezistěny, které umožňují rozdělení dětí do menších skupin a tím ulehčují práci učitelkám, které ve třídě pracují. Rekonstrukcí prošla i umývárna, která se dětem moc líbí.ve třech třídách a šatnách v předním budově bylo vyměněno zastaralé osvětlení za nové. Chodba, která spojuje přední budovu se zadním pavilonem, byla nově vydlážděna. V letošním školním roce je zapsáno 152 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti tříd podle věkových skupin. Velká péče je věnována rozvoji pohybových dovedností a tělesné zdatnosti. S dětmi využíváme nadále školní zahradu a tělocvičné nářadí v prostorách mateřské školy. Největší radost přináší dětem cvičení ve velké tělocvičně. Každé pondělí budou předškolní děti a děti ze III. třídy navštěvovat tělocvičnu Spartaku. Zde se seznamují s tělocvičným nářadím, které dosud neznaly, a využívají velkého prostoru k společným pohybovým hrám. Naše mateřská škola se zaměřuje ve svých tematických plánech na oblast pracovních, výtvarných a hudebních činností, které vedou k vybraným cílům. Každý školní rok pořádáme výstavu výtvarných prací, která představuje výtvarná dílka našich nejmenších. V oblasti hudební zde pracuje hudební kroužek, který se zúčastní kulturních akcí školy a různých slavností. Předškolní děti se seznamují se základy hry na zobcovou flétnu. Práce s hlínou nás těší a zajímá. Abychom umožnili všem dětem v naší školičce seznámit se a pracovat s hlínou, mohou paní učitelky pracovat ve svých třídách. Hotové výrobky mohou děti vypalovat v peci, která je v mateřské škole. MŠ Nerudova bude nadále spolupracovat se ZŠ E. Beneše, ZŠ Komenského a Střední zdravotnickou školou v Táboře. Na druhou polovinu září byla naplánována schůzka s rodiči. Na co se mohou děti a rodiče těšit? Pro děti budou připraveny divadla, výlety, soutěže, karneval, pálení čarodějnic, oslava Dne dětí, Kouzelná noc, návštěvy budoucích sestřiček a vystoupení pro rodiče. To je malý výčet toho, co pro děti mateřská škola nabízí a připravuje. A přání na závěr? Těšíme se na spolupráci s rodiči a věříme,že se bude dětem v mateřské škole líbit a budou odcházet plné nových zážitků a dojmů. KOLEKTIV MŠ Nerudova

9 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 70 let školy Naše základní škola slavila tento rok 70. výročí svého založení a při té příležitosti jsme si my, žáci, mohli pozvat rodiče, babičky a dědy a provést je po škole. Rozhodla jsem se, že pozvu babičku, která se na této škole učila. Z mého pozvání měla velikou radost, jelikož na léta strávené v téhle škole vzpomíná moc ráda. Ve škole uvítal všechny děti s babičkami, dědečky a rodiči pan ředitel. Přednesl úvodní řeč a pověděl nám něco o historii školy. Poté jsme se všichni rozprchli po škole a děti provázely své rodiče a prarodiče po třídách. Kam půjdeme jako první? Nechceš se podívat do naší třídy? zeptala jsem se babičky. Ta přikývla. Zamířily jsme tedy po schodech do druhého patra, kde byla naše třída 6.A. Vždyť tady jsem měla třídu i já! řekla mi udiveně babička, když jsme stály na prahu naší třídy. Vážně? A v jaké lavici jsi seděla? Ve druhé řadě přímo uprostřed a napravo, odpověděla mi babička a ukázala prstem na lavici, kde jsem seděla i já. V té sedím! A taky napravo, řekla jsem babičce a obě jsme se začaly smát. Taková náhoda není možná! Babička si rovněž prohlížela naši výzdobu na téma Moře, s kterou naše třída vyhrála soutěž O nejkrásnější třídu školy. Jakou vy jste měli, babi, výzdobu? zeptala jsem se. My jsme měli ve vitríně vystavené nejhezčí obrázky, které jsme namalovali. Měla jsem tam vystavené dokonce tři, pochlubila Holandsko se babička. Měli jsme na výtvarnou výchovu moc hodného a pohledného pana učitele, usmála se babička. Tak pohledného? škádlila jsem ji. Jistě. Už jsme pomalu vycházeli ze školy a všechna děvčata do něj byla zamilovaná. A jak se jmenoval? Myslím, že Bílý, odpověděla mi babička. Ale toho jsme měli jeden čas ve druhé třídě také na výtvarku. Byl už v důchodu a suploval za jednu paní učitelku. Pamatuju si, že byl moc hodný, řekla jsem s úžasem. Tedy, tolik náhod jsem dneska nečekala, odpověděla mi na to babička. Pomalu jsme vycházely ze třídy a zrovna procházely kolem jednoho sklepa, když vtom babička najednou zastavila. Na tenhle sklep jako na místnost si pamatuju z celé školy nejvíc. Tady jsem se s mojí partou tak navyváděla, řekla babička zaujatá vzpomínkami. A co tam bylo tak zajímavého? zeptala jsem se zvědavě. Poklad, odpověděla mi babička tajemně. Když viděla ale můj výraz v obličeji, musela se začít smát. Nemyslím ten poklad, kde je ukryté zlato, perly a šperky. Jednou jsem sem musela jít něco najít a objevila jsem truhlu, jež byla na víku posázená různými kameny. Když jsem to víko otevřela, našla jsem v ní různé kostýmy a šaty, které sloužily k představením, která se dřív na škole hrála. To tajemství jsem hned řekla mojí partě a šli jsme poklad prozkoumat víc. Od té doby jsme si tam pořád hráli na prince, princezny, víly, zlé černokněžníky a na další pohádkové bytosti. O tom tajemství jsme samozřejmě nikomu nic neřekli. Babička mě tím pokladem nadchla a měla jsem nutkání se do toho sklepa hned podívat. Slíbila jsem si, že se tam kouknu zítra. Při dalším pokračování prohlídky školy se babička nestačila divit, co se za ta léta změnilo. Prohlídka školy už byla pomalu u konce. Než jsem se s babičkou rozloučila, moc mi poděkovala za příjemně strávené odpoledne. Měla jsem velkou radost, že se jí to líbilo a že se ve vzpomínkách vrátila do svých dětských let. Druhý den ve škole jsem byla napjatá. Hned o velké přestávce jsem zamířila ke sklepu, kde se měl skrývat poklad. Dveře od sklepa byly kupodivu odemčeny a já jsem do něj nepozorovaně vlezla. Po truhle, která skrývala různé kostýmy a převleky, jsem nemusela dlouho pátrat. Její víko bylo, jak říkala babička, posázeno kameny. Pomalu jsem otevřelo víko a skutečně... Byly tam všechny možné převleky a kostýmy z hedvábí a semiše. Hned jsem si na sebe oblékla červené šaty s krajkou. Vypadala jsem v nich skutečně jako princezna. Hned o následující hodině jsem to řekla své partě. O další přestávce jsme vklouzli do sklepa. Kamarádi byli mým objevem nadšeni. Oblékali jsme na sebe kostýmy a vymýšleli si různé hry. Samozřejmě jsme o tom nikomu nic neřekli. Jako babička a její parta. Ráda bych věděla, jestli si s těmi kostýmy a převleky budou za pár let hrát zase jiné děti. Nebo kdoví, třeba někdo objeví i jiný poklad. Vždyť co se všechno těch 70 let v naší škole může skrývat! Aneta Dedková (vymyšlený příběh) Pojďte s námi dokolečka Ve starších dobách v oblasti Blat a jihozápadních Čech byly velice rozšířené tance dokolečka. Třídobé a dvoudobé tance jsou pro naši oblast typické. Tančí se houpavým způsobem s pérováním v kotnících a kolenou. Spolu s hudbou jsou harmonicky vyváženým tanečním pohybem. Na tuto tradici bychom chtěli navázat založením zájmového kroužku. Zájemci od 6 do 60 let se mohou informovat v DDM. Již tradicí se na Základní škole E. Beneše stávají poznávají zájezdy po evropských zemích. V květnu 2008 se uskutečnil již v pořadí čtvrtý tentokrát jsme se vydali do Nizozemska. Tuto zemi charakterizují pověstné větrné mlýny, pasoucí se dobytek, stará města protkaná grachty, sýrové trhy, typické dřeváky a všudypřítomní cyklisté. Během našeho pobytu jsme navštívili největší květinovou burzu na světě v Alsmeru, přístavní městečko Volendam, skanzen holandské vesnice Zaansee Schans s ukázkami výroby sýrů a dřeváků, miniaturní městečko v Madurodamu, kde jsou v měřítku 1:25 soustředěny modely významných nizozemských staveb a nemohli jsme si nechat ujít největší květinovou zahradu na světě v Keukenhofu. V Amsterodamu jsme obdivovali historickou část města s královským palácem. Absolvovali jsme též prohlídku brusírny diamantů a večer se projeli lodí po grachtech. Mgr. Š. Zasadilová

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Vodácký kroužek Ve školním roce 2007/08 navštěvovalo vodácký kroužek12 členů, kteří se pod vedením trenérů Jany Lagnerové a Jana Pokorného zdokonalovali v jízdě na turistických kánoích, slalomových i sjezdových kajacích a kánoích. Zdatnější vodáci využívali k tréninku slalomové branky zavěšené pod lávkou u restaurace Lada. V říjnu se většina závodníků zúčastnila tradičních závodů v Blovicích, na stupně vítězů se tentokrát neprosadil nikdo. Na MČR žáků ve sjezdu na Vltavě pod Herbertovem vynikajícími výkony překvapil Tomáš Stefan a zaslouženě vybojoval stříbrné medaile ve sprintu i klasickém sjezdu. Závěrečným závodem sezony byly tradiční Bechyňské sjezdy, kde naopak naši závodníci dominovali Jana Lagnerová suverénně zvítězila v kategorii kajaku žen, Jiří Lagner zvítězil před Petrem Stefanem mezi dorostenci na kajaku, Tomáš Stefan mezi žáky mladšími též na kajaku. V zimních měsících k udržení dobré fyzické kondice využívali vodáci tělocvičnu v ZŠ E. Beneše. Během zimy dvakrát navštívili plavecký bazén v Jindřichově Hradci k nácviku eskymáckých obratů. Jarní sezonu zahájili vodáci o Velikonocích, kdy doprovázeli při tradiční akci VZS Soběslav plavce v neoprénech od Paluby až po jez na Špačkárně. Během jarní i letní závodní sezony pokračovaly tréninky na Lužnici v Soběslavi, na peřejích u Harachovky v Táboře, někteří zkusili i USD v Českých Budějovicích. Od května začal docházet na tréninky i handicapovaný Štěpán z Rolničky, nejprve v doprovodu osobní asistentky, později zapadl do kolektivu vodáků tak, že asistentku nepotřeboval. Společně jsme se zúčastnili slalomových závodů v Sušici, v Táboře, ve Strakonicích, v Písku a v Benátkách nad Jizerou. Jana Lagnerová zvítězila na MČR veteránů v Plzni pod Borskou přehradou. Ve sjezdu jsme závodili v Bechyni, bratři Stefanovi na závodech Českého poháru juniorů a na MČR dorostu i žáků. V letošním školním roce se oddíl kanoistiky zapojil do pořádání závodů ve sjezdu. V sobotu se v jeho režii uskutečnily dva závody ve sjezdu na Otavě ve Strakonicích. Pro vítěze byly vyrobeny v keramické dílně Domečku medaile, natištěny diplomy a díky sponzorům předány i drobné ceny. Závody byly hodnoceny velmi kladně a náš oddíl byl požádán, aby se pořádání ujal i v příštím roce. O prázdninách se uskutečnil tradiční vodácký putovní tábor, letos jsme se vydali na řeku Otavu. Zúčastnilo se ho 21 dětí a rodinných příslušníků. Všem se na Otavě moc líbilo a o podobné akci uvažujeme i na příští prázdniny. Spolupráce se soběslavskou VZS pokračovala na začátku letošního školního roku, kdy DDM zapůjčil pro nejmladší vodní záchranáře turistické kánoe. Dům dětí a mládeže v Soběslavi nabízí pro školní rok tyto zájmové kroužky Cvičeníčko pro děti od 4 let pondělí Šikula pro děti od 3 let pondělí Šikula pro předškoláky středa Keramika pro dospělé středa Keramika I. pro děti I. st. ZŠ pondělí, úterý, čtvrtek dle rozpisu Keramika II. pro děti II. st. ZŠ pondělí,úterý, čtvrtek dle rozpisu Házená mini pro děti od 9 let úterý Házená ml. žačky pro děvčata od 12 let pondělí a středa Házená ml. žáci pondělí a středa Kanoistika pro děti a mládež čtvrtek Soběslaváček - folklor - od 5 let úterý Angličtina I. pro děti MŠ čtvrtek Angličtina II. pro děti I. st. ZŠ čtvrtek Letecký modelář pro chlapce od 10 let bude upřesněno Radioamatér, chlapci od 10 let čtvrtek Rybářský kroužek - od 8 let pondělí Aerobic pro děti MŠ a I. st. ZŠ čtvrtek Angličtina pro dospělé středa Jóga pro mládež a dospělé úterý Němčina pro dospělé čtvrtek Stolní tenis pro děti od 10 let pondělí Stolní tenis muži úterý a čtvrtek Baby club pro maminky s dětmi středa 9.30 Výtvarný kroužek pro děti I. st. ZŠ čtvrtek Automodelář - od 10 let pondělí Výuka na počítači pro děti ZŠ čtvrtek Střelecký kroužek - od 10 let středa Dívčí klub pro děvčata od 6 let čtvrtek Pastelka pro děti od 4 let úterý Florbal pro chlapce od 12 let čtvrtek Florbal dívky pro děvčata od 15 let středa 18.30, pátek Diskotance pro kluky a děvčata od 10 let pátek Orientální tance pro děti pátek Mažoretky pro děvčata od 6 let zač. středa Mažoretky pokročilí středa NOVITA ženský pěvecký sbor úterý Hudební škola Yamaha pro děti i dospělé dle hudebních oborů Provozní doba: úterý , středa 15-19, čtvrtek 14-19, pátek Bližší informace k zájmovým kroužkům a výši školného získáte v Domečku nebo na tel , DDM Soběslav a AMMK Soběslav pořádají ve dnech závody automodelářů, kategorie GT, na autodráze v domě dětí a mládeže. Srdečně zveme všechny příznivce malých autíček. V sobotu pořádáme zájezd do plaveckého relaxačního centra Sole-Felsen- Bad v Gmundu. V areálu je k dispozici bazén k relaxaci po sauně, skalní solný bazén a teplý vířivý bazén, relaxační solná laguna, 25metrový sportovní bazén, dětský bazén se skluzavkou, tobogan, restaurace atd. Odjezd od DDM v 8.30, cena zájezdu (doprava) 130 Kč, vstupné pro děti do 6 let 2 EUR, 6-15 let 7 EUR, dospělí 12 EUR (4 hodiny koupání) Zájemci se mohou hlásit v DDM denně od 8.30 do hodin. Dům dětí a mládeže připravuje na jarní prázdniny ( ) lyžařský zájezd do Krušných hor pro děti od 10 let. Zájemci se mohou hlásit již nyní v DDM denně od 9.00 do hodin. D. Macháčková Nový školní rok na OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Školní rok 2008/09 byl zahájen bezproblémově 1. září. Žáci učebních oborů kuchařské, pečovatelské, květinářské a aranžérské, truhlářské, zednické, dlaždičské práce i šití oděvů na odborném učilišti tudíž mohli opět usednout do svých lavic, žáci prvních ročníků poprvé vstoupit do své nové školy. V následujících měsících se budou účastnit nejen výuky teoretických, všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, ale zároveň budou své praktické dovednosti i zručnost získávat a dále rozvíjet v našich školních dílnách a na pracovištích odborného výcviku, která jsou pro tento školní rok již smluvně zajištěna, např. Jitona a.s. Soběslav, Zahradnictví a květinová síň Kohout Tábor, Senior dům Soběslav, G-centrum Tábor, MŠ Soběslav, zakázky jednotlivců i jednotlivých maloodběratelů. Začátek školního roku je na odborném učilišti poznamenán intenzivní přípravou na výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, která proběhla září. Této akce se naše škola pravidelně účastní, věnujeme jí mimořádnou pozornost, neboť vždy byla vynikající prezentací pro naše zařízení a ohlasy veřejnosti byly vždy velmi pozitivní. Další prioritou a velice významnou událostí, která je před námi, je jubilejní, již 15. ročník Soběslavské růže. Tato soutěž, týkající se vazby a aranžování květin žáků odborných učilišť z celé České republiky, je každoročně vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zřizovatelem naší školy - Jihočeským krajem. Termín pro letošní jubilejní ročník je stanoven na 13. listopad 2008 a pokračování na str. 11

11 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 Nový školní rok na OU, PrŠ a ZŠ Soběslav - dokončení ze str. 10 den následující tj. 14. listopad bude vyhrazen pro veřejnost s možností zhlédnutí výstavy jednotlivých soutěžních prací v Kulturním domě města Soběslavi. Letos byla zvolena vánoční tematika, soutěžit se bude v tvorbě vánoční kytice, vánoční girlandy a v netradičním vánočním stromečku. Věříme, že se tento, letos jubilejní 15. ročník, stane významnou prezentací naší školy, ale i tradiční reprezentací našeho města. Zároveň dovolte, abychom Vás pozvali na zhlédnutí této výstavy. Přes letošní prázdniny naše škola pouze neodpočívala, v technické oblasti jsme v odborném učilišti pilně připravovali rekonstrukci zahradního domku na Bechyňské ulici pro potřebu učebního oboru Květinářské a aranžérské práce. V současné době tuto rekonstrukci provádí soběslavská firma Spilka-Říha. Celé letošní prázdniny se také opravovalo a přestavovalo v Základní škole na Školním náměstí. Důvodem byla plynofikace a realizace ústředního vytápění. Původní vytápění akumulačními kamny bylo nahrazeno moderním ústředním vytápěním plynem. Celou rekonstrukci zvládla ve stanoveném termínu firma TIP Soběslav. Díky spolupráci s městem Soběslav byla tato akce do konce prázdnin dokončena, takže školní rok byl bezproblémově zahájen. Významné úpravy proběhly rovněž v počítačové učebně a od konce minulého školního roku je nainstalována interaktivní tabule, takže jsou vytvořeny maximální podmínky pro moderní výuku žáků. Rovněž v naší ZŠ ve Veselí nad Lužnicí se během letních prázdnin prováděly různé opravářské práce, nátěry tabulí, opravy topení a přívodu vody. V letošním roce předpokládáme výměnu oken v celé školní budově. V této škole pracuje již tradičně velmi úspěšně taneční kroužek, který připravuje velmi úspěšně žáky na taneční soutěž Fontea Dance. Oproti loňskému roku klesl počet žáků v základních školách praktických. Přitom se domníváme, že v ZŠ je řada žáků, kterým by prospěl menší kolektiv dětí a větší individuální přístup. U naprosté většiny přijatých žáků do naší základní školy dochází ke zlepšení, k přístupu ke školním povinnostem a v konečné fázi ke zlepšení školních výsledků. Po splnění povinné docházky je návaznost přímo do odborného učiliště, neboť tvoříme jednu školu a žáci si mohou vybrat ze široké nabídky učebních oborů, popř. pokračovat ve vzdělávání na některém z dalších učilišť. V závěru chci ještě podtrhnout, že již druhým rokem zahajujeme výuku v ZŠ podle vzdělávacího programu Škola pro život a nový školní vzdělávací program začneme připravovat i v odborném učilišti. Věříme, že úspěšně. Mgr. Jan Gajda, ředitel školy Dále si Vás, rodiče vycházejících žáků, dovoluji upozornit na nabídku učebních oborů (viz tabulka). Stručná charakteristika učebních oborů: ŠITÍ ODĚVŮ ruční a strojové šití, výroba oděvů průmyslovým a zakázkovým způsobem z různých druhů materiálů s použitím základních a speciálních strojů ZEDNICKÉ PRÁCE vyměřování dle dokumentace, zdění, omítání, betonování, izolování, Odborné učiliště v Soběslavi nabízí vyučení v těchto oborech: osazování výrobků, stavba lešení, příprava směsí a materiálů, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů DLAŽDIČSKÉ PRÁCE ruční zemní práce související s dlážděním, zvládnutí různých způsobů dláždění chodníků a vozovek, včetně jejich rekonstrukcí a oprav TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE ruční a strojní opracování dřeva, obsluha dřevoobráběcích strojů, seřízení a ošetření řezných částí, zhotovení, sestavení a montáž různých druhů truhlář. výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ PRÁCE technologie zpracování půdy a ošetřování zahradnických zemin, odborná práce při výsevu, výsadbě a pěstování květin, sklizeň, třídění a expedice, aranžování květin a vazba svatební, dárková, smuteční, aranžování misek, apod. ZAHRADNICKÉ PRÁCE práce při ošetřování květin, zeleniny a ovocných dřevin, příprava semen, výsevy, rozmnožování a ošetřování zahrad.kultur, řez ovocných dřevin, hnojení a ochrana rostlin, sklizňové práce, třídění, skladování a expedice KUCHAŘSKÉ PRÁCE příprava a ošetření surovin pro výrobu a expedici teplých i studených jídel, nápojů, příloh, vlastní výroba teplých i studených jídel a nápojů, ovládání techniky výdeje a obsluhy pokrmů PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH - PEČOVATELSKÉ PRÁCE práce ve zdravotnických zařízeních, azylových ústavech, domovech důchodců a ústavech sociální péče, práce v provozech kuchyní, prádelen a úklidové práce, dílčí úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče PRODAVAČSKÉ PRÁCE příprava zboží k prodeji, doplňování zboží, technika prodeje zboží - dělení, vážení, měření a balení, aranžování a vystavování zboží, skladování, manipulace s obaly Výuka ve všech učebních oborech probíhá dle osnov odborných učilišť schválených MŠMT ČR. Vyučovací týden je rozdělen na část teoretickou (2 dny) a na část praktickou (3 dny). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Dílenská výuka a praktické vyučování probíhají v odborných dílnách a učebnách školy a na smluvně zajištěných pracovištích v soukromé a státní sféře. Nedílnou součástí OU je hygienicky i provozně dokonalá kuchyně s jídelnou (cena oběda 23,- Kč, celodenní stravování 65,- Kč), tělocvična a internát s ubytovací kapacitou 90 lůžek (ubytování 30,- Kč/noc), pěti klubovnami, posilovnou, rozsáhlou zahradou se stoly pro stolní tenis a s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Prohlídka školy a internátu je možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Kontakt a informace: OU, PrŠ a ZŠ Soběslav, Wislonova 405, PSČ tel , FAX Název: K ó d Délka přípravy Určeno pro Šití oděvů E/001 3 roky dívky Zednické práce E/001 3 roky chlapce Dlaždičské práce E/002 2 roky chlapce Truhlářské práce E/001 3 roky chlapce Květinářské a aranžérské práce E/008 3 roky dívky, chlapce Zahradnické práce E/011 3 roky dívky, chlapce Kuchařské práce E/001 3 roky dívky, chlapce Práce ve zdravot. a sociálních zařízeních - pečovatelské práce E/005 3 roky dívky, chlapce Prodavačské práce E/003 3 roky dívky, chlapce

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Prázdniny utekly jako voda a zbyly na ně už jen vzpomínky. Bereme je jako čas sluníčka, lenošení u vody, koupání, návštěv a výletů. I u nás v Senior domu prázdniny vnímáme a také se je snažíme užít, i když ne zrovna lenošením u vody. A čím u nás vlastně prázdniny začaly? Písničkami!!! Před ukončením školního roku nám přišli zazpívat a zahrát žáci Základní školy z Komenského ulice s programem Písničky na přání, a protože u nás rádi zpíváme, přišel nám ještě začátkem července zahrát do našeho altánku na harmoniku student gymnázia Vojtěch Hrůša. Jelikož všichni jezdí o prázdninách na výlety a my jsme nechtěli zůstat pozadu, přemýšleli jsme, jaký ten výlet podniknout. Stále jsme však nemohli na nic, co by bylo pro nás přijatelné, přijít. Jednoho dne se mi dostal do ruky, od jedné z našich klientek, krásný příběh o Svákově. Nedalo mi to, abych se o přečtení nepodělila s ostatními. Netušila jsem ani, jaký zájem to u našich lidiček vzbudí a najednou už tu byl návrh na výlet: Podívat se do Svákova ke kapličce. Ale protože jen ke kapličce se mi to zdálo málo, požádala jsem pana děkana Valáška, zda by nám mohl kapličku otevřít. Ten nám vyšel vstříc, slíbil nám v kapličce mši a další už zařídil náš pan ředitel Modl. Přišel den našeho výletu. Všichni byli hned od rána připraveni k odjezdu, včetně naší nejstarší obyvatelky, paní Radostové. Začalo však drobounce pršet a už jsme dostali strach, že nám výlet nevyjde. Ale nakonec se počasí přece jen umoudřilo, a tak jsme mohli za doprovodu zdravotní sestřičky vyjet. Jeli jsme naším seniorským autem, ale protože nás bylo víc, jelo se dvakrát a ještě pár výletníků vzal do svého auta pan děkan Valášek. Po příjezdu proběhla v kostelíčku mše, poté si naši zdatnější klienti došli nabrat do lahviček ze svákovské studánky vodu a my se usadili na lavičku, kde při svačince každý barvitě vyprávěl své zážitky z mládí a o tom, jak se chodívalo na toto poutní místo, jak dříve vypadalo, jak pouť na tomto místě probíhala a jaké byly zvyklosti a tradice. Nakonec nám paní Sýkorová zazpívala krásnou písničku o Svákovu, kterou vůbec neznám, i když ze Soběslavi pocházím. Čas při vzpomínkách a vyprávění utekl jako voda a my jsme se museli zase vrátit zpět do města, do našeho seniorského domova. A já jsem si najednou uvědomila, že kousek lesa, který je protkán vzpomínkami, je víc, než kdovíjak drahý výlet. Sice můžeme kamkoliv jet, máme techniku, jakou naši předci dříve neznali, počítače, televize, ale neumíme se zastavit, sednout si s našimi blízkými a povídat si. A přitom si ani neuvědomujeme, jak je to hezké a obohacující. Jak jsem se zmínila, rádi u nás zpíváme a posloucháme lidové písničky, proto jsme léto opět ukončili písničkami s Vojtou a jeho harmonikou, tentokrát spojené s opékáním špekáčků. Počasí nám opět přálo, nám zůstaly pěkné zážitky a vzpomínky. Za Senior dům Bc. L Haplová Policejní zápisník Dne v obci Myslkovice V. N. fyzicky napadl M. H, čímž mu způsobil zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a pracovní neschopnost. Výše uvedené jednání je PČR Soběslav šetřeno jako trestný čin Ublížení na zdraví Dne neznámý pachatel odcizil z kolostavu u budovy vlakového nádraží v obci Soběslav treckové kolo značky PELLS, barva světle-modrá metalíza s příslušenstvím, čímž vznikla majiteli škoda ve výši ,-Kč. Dne se neznámý pachatel vloupal do prodejny smíšeného zboží v obci Chotěmice, při tomto vloupání poškodil vstupní dveře a v prodejně odcizil větší množství cigaret různých značek, příruční pokladnu s finanční hotovostí a dřevěnou zásuvku prodejního pultu, kdy tímto způsobil celkovou škodu ve výši ,- Kč. Dne řídil L. V. po místní účelové komunikaci v obci Kvasejovice směrem na obec Hrušova Lhota motocykl tov. zn. JMSTAR, a to i přes to, že má trestním příkazem Okresního soudu v Táboře vysloven zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu, kdy se tímto dopustil trestných činů Maření výkonu úředního rozhodnutí a Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Dne se neznámý pachatel vloupal v Soběslavi, ul. Wilsonova, do vozu Toyota Hiace, odkud odcizil pracovní nářadí, kdy celková škoda vznikla ,-Kč. Dále se vloupal na sídl. Míru v Soběslavi do vozu zn. Opel Astra, odkud odcizil autorádio, kdy tímto způsobil škodu 3.900,- Kč. Dne byl hlídkou OO PČR Soběslav při silniční kontrole v obci Tučapy zastaven řidič J. M. s vozidlem tov. zn. Škoda Favorit, kdy bylo zjištěno, že nevlastní žádné řidičské oprávnění a byl mu Okresním soudem v Táboře vysloven Zákaz řízení motorových vozidel. Dne se vloupal neznámý pachatel do vozidla Fiat Ducato, odkud odcizil pracovní nářadí o celkové hodnotě ,-Kč. OOP Soběslav Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v září: A. Sassmann: Kořeny II. A. Carrington: Valérie II. díl I. Falcones: Katedrála moře J. Archer: Čas pomsty N. Roberts: V pravou chvíli Z. Frýbová: Hrůzy lásky a nenávisti

13 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 PROGRAM KINA SOBĚSLAV - ŘÍJEN 08 AKTA X: CHCI UVĚŘIT 1. středa hodin 2. čtvrtek hodin cca 105 min Premiér. film. USA sci-fi - thriller titulky Pravda je tam uvnitř. Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem v druhém celovečerním filmu, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 70,- Kč. BATHORY 3. pátek hodin. 4. sobota hodin cca 140 min Premiér. film. SR ČR historický thriller Historický velkofilm Juraje Jakubiska přivádí k životu legendu o Čachtické paní, která se podle legendy koupala v krvi panen. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 70,- Kč. MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE 8. středa hodin 9. čtvrtek hodin cca 111 min. Premiér. film. USA dobrodružný titulky Zlo se právě probudilo. Mumie se vrací. Tentokrát opustila písečné duny a vynořila se v Číně. O to strašlivější by měla být. Mládeži přístupný. Vstupné 70,- Kč. SISSI A YETTI 10. pátek hodin 11. sobota hodin cca 75 min. Premiér. film. Německo animovaný dabing Animační taškařice na téma romance císařského páru France Josefa a krásné SISSI, která je unesena yettim. Mládeži přístupný. Vstupné 70,- Kč ROLLING STONES 15. středa hodin 16. čtvrtek hodin cca 122 min Premiérový film. USA Velká Británie hudební titulky Martin Scorsese s desítkou elitních kameramanů natočil na podzim roku 2006 záznam koncertu v newyorském Beacon Theatre a výsledkem je jeden z nejpozoruhodnějších dokumentů vůbec. Mládeži přístupný. Vstupné 70,- Kč. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec vám poradí s vašimi zdravotními problémy v sobotu od 9.30 do h v soběslavském kině. WANTED 17. pátek hodin 18. sobota hodin cca 109 min. Premiérový film. USA akční titulky Vyber si svůj osud. Nenápadný úředníček dostane nabídku, jež posune jeho život zcela jiným směrem. Stane se z něj nájemný vrah. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 65,- Kč. KUNG FU PANDA 22. středa hodin 23. čtvrtek hodin cca 92 min. Premiérový film. USA rodinný animovaný dabing Je tu nový hrdina. Na scénu nastupuje mladý, roztomilý a nešikovný pandí chlapík Po. Mládeži přístupný. Vstupné 65,- Kč. NEUVĚŘITELNÝ HULK 24. pátek hodin 25. sobota hodin cca 112 min. Premiérový film. USA akční titulky Nenechte ho vzteky zezelenat. Comicsová legenda se vrací. Agresivního zelenáče tentokrát v sobě dusí Edward Norton. Je to bezpečné? Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 65,- Kč. TOBRUK 30. čtvrtek hodin 31. pátek hodin cca 102 min. Premiérový film. ČR - SR válečné drama Jedna válka, jedna bitva, jeden osud. Příběh, který téměř zavál prach zapomnění. Režisér Václav Marhoul předkládá na filmovém plátně osudy našich vojáků za druhé světové války. Snímek je v hluboké úctě věnován všem českým a slovenským veteránům jakož i domácímu odboji. Především pak ale příslušníkům Československého pěšího praporu 11 - Východního, kteří na podzim roku 1941 bránili před německými a italskými jednotkami poslední Spojenci ovládaný strategický přístav na severu Libye Tobruk. Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 70,- Kč. Králičí kožky se dočasně nevykupují! Vykupují se kožky kozlečí, srnčí, zaječí a peří, a to vždy každé první pondělí v měsíci u KD, Jirsíkova ul. od do 15 hod. Nejnovějším českým filmem Tobruk bych se ráda rozloučila hlavně s věrnými diváky, kteří vydrželi až do poslední chvíle. Naše kino bylo v provozu skoro 60 let. Takzvaná Stodola již dosloužila. Věřím pevně tomu, že do roka se dočkáme krásného, nového kina v pěkném prostředí, s využitím kavárny, venkovního posezení, kluboven a podobně. Rovněž doufám, že prostory budovy budou sloužit ve prospěch kultury a to nejen mládeži, ale i ostatním občanům a návštěvníkům našeho města. Zejména mládež žádám o to, aby se začala chovat slušně a zamyslela se nad tím, že kulturní zařízení, avšak nejenom to, má vyhlížet kulturně i zvenku. Vždyť též Vy mladí máte rádi upravené prostory. Proč ničit něco, co slouží všem? Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Mgr. P. Valešovi a zaměstnancům kina za jejich zájem o provoz tohoto již přestárlého kina až do posledního dne. V neposlední řadě bych také ráda poděkovala zaměstnancům České pošty a Českých drah v Soběslavi, kteří se snažili vždy co nejlépe zajistit dodávku i přepravu filmu (někdy i s malými problémy, vždy se však vyřešily) ke spokojenosti všech. To je snad vše, co jsem měla na srdci. Přeji si, aby se Vám nový kulturní stánek líbil. Ještě jednou vřelé díky těm věrným. Loučí se s Vámi produkční kina Hana Ošmerová Informace o ordinačních hodinách oční ambulance: MUDr. Ján Lešták, Komenského 25/I, Soběslav Ordinující lékařky: MUDr. P. Dohnalová, MUDr. I. Hlinková, MUDr. V. Kubešová Ordinační dny jsou nepravidelně - informace na tel. čísle Ordinační dny jsou pro informaci pacientů také vyvěšeny vždy na dva měsíce dopředu na dveřích optiky. Pacient musí být předem objednán /denně 8-12 a 13-17/, pouze úrazy a akutní případy budou ošetřeny v době ordinace. V době nepřítomnosti lékařky je v akutních případech nutné obrátit se na oční ambulanci v nemocnici v Táboře.

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Hláska open music minifest Vpátek 5. záøí se uskuteènil 2. roèník sobìslavského minifestivalu, který si získává stále více pøíznivcù. Nezapomenutelná kulisa Hlásky a pøilehlého hradního pøíkopu dodává koncertùm výbornou atmosféru. Každý návštìvník si mohl najít bìhem odpoledne a veèera právì ten svùj oblíbenýžánr od žes ového kvartetu, pøes smíšený pìvecký sbor ke keltským tématùm a bigbítu až k závìreènému vyvrcholení veèera v podání kapely Jetstream. Pokud se vám letos u Hlásky líbilo, budeme se na vás tìšit opìt v pøíštím roce. Chrámový sbor sv. Petra a Pavla Hodnì Podnì Sobìslavský žes ový kvartet Anonym Voice Novita DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR ŘÍJEN 2008 Středa MADAME BUTTERFLY Na nahrávku Vídeňských filharmoniků s pěvci Mirellou Freni a Lucianem Pavarottim tančí: B. Zachová, B. Šťastná, M. Strnadová, A. Ondráčková, Z. Mládek, G. Filipovs, P. Novotný, P. Laštovka, S. Škalikov a další. velký sál Neděle LEDŇÁČEK Hrají: A. Vránová, Fr. Němec a P. Kostka. malý sál Čtvrtek NEZMAŘI 30 LET - velký sál Neděle Přijďte s dětmi do divadla ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ Strašidelná pohádka s písničkami, šermem a žertovnými akrobatickými kousky. Vhodné pro děti, které se nebojí přiznat, že se rádi bojí. velký sál Úterý KONCERT SALÓNNÍHO ORCHESTRU NÁLADY se sólisty aneb Malý orchestr hraje velké melodie malý sál Čtvrtek Kruh přátel hudby KARMÍNA ROSA FRAGRANS - malý sál Pátek Divadelní spol. Fr. Kreuzmanna Praha KRÁSA Z MOULIN ROUGE Hrají: Jan Potměšil, B. Fišerová, H. Vondrušková, F. Kreuzmann malý sál Sobota PROCES Hrají: M. Finger, M. Pechlát, J. Černý, G. Míčová, S. Majer, I. Acher, H. Chmelař velký sál Pondělí SVOU VLASTNÍ ŽENOU Čtyřicet postav hraje Pavol Smolárik. malý sál Úterý PAVEL NOVÁK - malý sál Čtvrtek PEER GYNT Hrají: Michal Dlouhý j.h., K. Lojdová, N. Vicenová j.h., J. Vlasák, J. Klem, J. Szymik, Z. Kajnarová, V. Fridrich a další. velký sál Čtvrtek Barevný čtvrtek Od Tábora až na konec světa OSTROV SOKOTRA A POHOŘÍ TASSILI. Připraveno ve spolupráci s Městem Tábor OKaCR a Blatským muzeem v Soběslavi. malý sál

15 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ Sobota 4., 11., 18., 25. října TANEČNÍ 2008 Velký sál KD od hodin. Vstupné pro doprovod 30 Kč. Úterý 7. října FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH Veselé příhody známé pohádkové postavičky podle knížky Ondřeje Sekory. Pro žáky MŠ, 1. stupně ZŠ i maminky s dětmi na mateřské dovolené. Velký sál KD od 8.15 h pro I. stupeň ZŠ a od 9.30 h pro MŠ. Vstupné 30 Kč. Úterý 7. října Předvolební schůze KSČM Přísálí KD od 17 hodin. Neděle 26. října NA SPRÁVNÉ ADRESE Marc Camoletti Čtyři dámy, žijící v jednom bytě, se rozhodnou podat si inzerát, každá za jiným účelem. Jedna hledá vhodný model pro svůj obraz, druhá žáka pro výuku hudby, třetí chce pronajmout byt a čtvrtá by se ráda s někým seznámila. Pánové, reagující na tyto inzeráty však nedopatřením nabízejí své služby zcela jiné dámě, a tak vzniká řada kom. situací. Hrají: Dana Kolínová, Jitka Hobzová, Marie Křížková, Ivana Talaváňová, Jaroslav Kouda ml., Petr Štěpánek, Richard Kolín, Pavel Kubíček. Velký sál KD od hodin. Vstupné 50 Kč. Středa 29. října KONCERT DAVIDA KRAUSE SE SVOU SKUPINOU David Kraus je synem herečky a výtvarnice Jany Krausové a moderátora a herce Jana Krause. Se svou kapelou vystupuje mj. v otcově pořadu Uvolněte se, prosím. Spolu se svou matkou si zahrál ve filmu Hezké chvilky bez záruky (2006, režie Věra Chytilová). Album, jehož základním pilířem je kontroverzní a až sadisticky upřímná textová milostná výpověď, vyšlo na labelu Columbia v dubnu Autorem vynikajících fotografií pro promo i obal alba je herec K. Roden. Předskokan Lukáš Zíta - zpěv, kytara, foukací harmonika, vítěz Guitarfest hraje vlastní písně a americké tradicionály (které se objevovaly v repertoárech R. Johnsona, Cream, Led Zepelin, Dylan, atd) ve vlastních úpravách s častým využíváním bottlenecku. Pravidelný host ve vysílání Honzy Hamerníka na rádiu Beat. Žánrově jde o blues, soul a vlastní tvorbu. Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné 150 Kč. Předprodej již zahájen. PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD Úterý 11. listopadu LUP Joe Orton Pohřeb, loupež, dva všehoschopní mladíci, úctyhodný občan, vnadná ošetřovatelka s temnou minulostí a samozřejmě nesmlouvaví muži zákona. To vše v ďábelsky černé komedii Joe Ortona o tom, že jakkoli je třeba ctít otce svého i matku svou, svatý jsou jedině prachy. Hrají: Petr Červinka, Věra Hlaváčková, Tomáš Drápela, Michal Dalecký, Jakub Divíšek, Roman Nevěčný, Jan Konrád, Markéta Vejdovcová. Režie: Martin Vokoun. Velký sál KD od hodin. Vstupné 120 Kč. Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí připravuje kurzy: SALSA a latinsko-americké rytmy pro začátečníky (pro jednotlivce i páry) Vždy ve čtvrtek od 19,30 hodin v malém sále KD Veselí nad Lužnicí, první lekce 30. října Vstup zadním vchodem. 7 lekcí (jedna lekce trvá hodinu a půl). Lektory jsou tanečníci z TŠ 6dance z Tábora pod vedením Šárky Chylíkové. Cena kurzu je 600 Kč. Přihlášky osobně v kanceláři KD, telefonicky na čísle , nebo em - nebo

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 HOUBAŘSKÝ MINITÁBOR V SOBĚSLAVI Okolí Soběslavi je proslulé hojným růstem hub. To bylo hlavním důvodem, proč si toto město vybrala pro svou letní základnu - houbařský minikurz - Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata; minikurz byl organizačně zajišťován autorkou tohoto článku, která zde byla zároveň i jako babička svých vnoučat. Pod odborným vedením známého mykologa RNDr. Františka Kotlaby, CSc. se děti ve věku 6-13 let a jejich prarodiče seznamovaly s našimi houbami. Cílem soustředění bylo, aby byly děti napříště schopné nejen rozlišit nejhojnější jedlé a jedovaté druhy hub, nýbrž aby se pro ně houbaření stalo do budoucna také vzrušujícím a zároveň užitečným koníčkem. V rámci pobytu účastníků minikurzu v penzionu Pavla se též uskutečnily dvě vzdělávací houbařské přednášky (l7. a l večer) spojené s promítáním barevných diapozitivů hub; tyto přednášky byly přístupné i pro několik pozvaných soběslavských občanů. V pondělí byla uskutečněna celodenní exkurze do lesa Svákov u Soběslavi, kde jsme navštívili také zbytky valů staroslovanského hradiště ze 7. století a krytou studánku s čistou chladnou vodou u kaple P. Marie. Vzhledem k panujícímu suchému a horkému počasí bylo nalezeno dost málo hub - z jedlých to byl např. hřib žlutomasý čili babka, kozák březový, kozák topolový a trsnatý, kotrč kadeřavý, mnoho hub nejedlých (hlavně četné choroše) a z jedovatých se našla pouze muchomůrka citronová. Kromě toho jsme poznali i řadu druhů kvetoucích rostlin včetně několika léčivých druhů (bedrník obecný, zlatobýl obecný aj.). V úterý nás dr. Kotlaba překvapil na trávníku při okraji obce Nedvědice ukázkou pěkné velké plodnice jedlého vatovce obrovského neboli pýchavky obrovské (všichni jsme tuto houbu viděli poprvé v životě) a hned nato vyjednanou návštěvou pěstírny hlívy ústřičné firmy Zeman v Nedvědicích; zajímavý výklad v ní měl vedoucí hlívárny pan Michal Pecháček, jehož doplnil dr. Kotlaba. Pak nás čekala exkurze do lesa Luh jižně od Nedvědic. Tam jsme nalezli některé jedlé holubinky ( mandlovou, nazelenalou), výborný ryzec syrovinku (více kusů) a k velké radosti tři pěkné velké plodnice kotrče kadeřavého, které jsme si odvezli domů. Kromě toho malá Sylva Nosková tam nalezla pěkný malý trs plodnic nehojné šupinovky tmavošupinné (Pholiota jahnii), které dr. Kotlaba usušil a později uložil do herbáře Národního muzea v Praze. Při obou exkurzích jsme také v lesích sbírali a s chutí pojídali ostružiny i borůvky. Ve středu dopoledne jsme se podrobili zkoušce z nabytých houbařských znalostí formou Velké houbařské olympiády. Většina z nás prokázala velmi dobré znalosti, takže jsme odjížděli spokojeni a leckteří i s pěknými houbařskými úlovky. Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata je mezigeneračním projektem. Organizují jej pražské vysoké školy ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání již od roku V letech byl jako první obor Astronomie organizován ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy (UK). Vnoučata a prarodiče při něm sestrojovali dalekohledy a sluneční hodiny a navštívili též mnoho českých hvězdáren a planetárií. Ve školním roce 2006/7 se konala Experimentální univerzita na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Pro absolventy oboru Krajina a les v ČR byl uspořádán skvělý lesnický tábor v Josefově dole v Jizerských horách. Od školního roku 2007/8 se koná Experimentální univerzita na Přírodovědecké fakultě UK. A právě pro absolventy oboru Biologie byl připraven úspěšný houbařský minitábor v Soběslavi. Vnoučata a prarodiče tvoří studijní týmy, které si vzájemně pomáhají a radí. Tím vzniká pocit sounáležitosti upevňující mezigenerační porozumění, které je i dnes tak potřebné. Naše letní tábory jsou vzrušujícím dobrodružstvím, které spolu prožívají nejmladší a nejstarší generace. Jedná se o unikátní vzdělávací projekt v celosvětovém měřítku. Ing. Dana Steinová, Centrum celoživotního vzdělávání Praha POZVÁNKA NA VÝSTAVU Český svaz chovatelů, základní organizace Soběslav pořádá ve dnech při příležitosti 85. výročí založení organizace Jihočeskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů spojenou s okresní a klubovou výstavou Jihočeské pobočky klubu chovatelů moravských pštrosů. Dále bude k vidění ukázka vodní drůbeže, akvarijních ryb, sukulentů a kaktusů. Součástí výstavy bude velký trh zvířat. Možnost nákupu chovných zvířat, bohatá tombola a občerstvení. Otevřeno bude v pátek a v sobotu hodin a v neděli hodin v areálu svazu chovatelů v Soběslavi u E 55 naproti a.s. Jitona. Všechny příznivce a širokou veřejnost zvou pořadatelé. Účastníci houbařského minitábora u kmene tzv. Kotlabovy jedle na Svákově. Foto dr. H. Burdková Účastníci houbařského minitábora u pěstírny hlívy v Nedvědicích u Soběslavi

17 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 Z KLUBKA - Pirátský karneval. Vybarvi piráta a spočítej poztrácené peníze. Patrik Čekal Z KLUBKA - Vybarvi si skákajícího čaroděje. Karolína Vodáková Autorky křížovek Vendula Vojtová a Katka Strnadová ZŠ Soběslav E. Beneše 1. Předmět ve škole 2. Pouzdro na psací potřeby 3. Věda o přírodě 4. Rýsujeme a měříme s tím 5. Přezůvky dáváme do 6. Předmět ve škole 7. Psací potřeba 8. Zapisujeme si tam úkoly 9. Používáme je k vybarvování 10. Používáme je k zvýrazňování textu 11. V jejích hodinách se učíme počítat 12. Co dostáváme na konci školního roku? 13. Píšeme s nimi na tabuli 14. Zkratka informatiky 15. Pauza mezi vyučovacími hodinami 1. Střídá se se sluncem 2. Svítí v létě 3. Na hřišti si hrají 4. Jaký živočich má rád sýr? 5. S nocí se střídá slovy 7. Květina chudobka jinak 8. Dílo Karla Hynka Máchy 9. Co používáme k telefonování? 10. Dopravní prostředek 11. Anglicky konec 12. Co nosíme na nohách, když jdeme ven? 13. Třídní kniha slovy žáků 14. Chemická značka zlata 15. Pohoří ČR 16. Který živočich vylézá po dešti? 17. Jídlo malých dětí 18. Cyklistika jízda na 19. Koukáme z něj ven 20. Pipi - punčocha 21. Anglicky ano Tajenky křížovek: září - škola záčíná, sedmdesát let naší školy

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi říjen Kategorie den datum začátek soupeř 4.třída neděle hodin přátelský zápas 5.třída neděle hodin přátelský zápas ml.žáci sobota hodin TJ DDM Rokycany st.žáci sobota hodin TJ DDM Rokycany dorost sobota hodin HC Vimperk junioři sobota hodin HC Vimperk 4.třída neděle hodin EHC Linz 5.třída neděle hodin EHC Linz muži neděle hodin HC Strakonice 5.třída neděle hodin TJ Hluboká n. Vlt. ml.žáci sobota hodin HC ZVVZ Milevsko st.žáci sobota hodin HC ZVVZ Milevsko dorost sobota hodin HC Klatovy junioři sobota hodin DDM České Budějovice muži pátek hodin TJ Velká Radouň 2.třída sobota hodin přátelský zápas 3.třída sobota hodin přátelský zápas 4.třída neděle hodin Loko Veselí n. Luž. 5.třída neděle hodin Loko Veselí n. Luž. dorost sobota hodin TJ DDM Rokycany junioři sobota hodin TJ DDM Rokycany muži neděle hodin TJ Hluboká n. Vlt. Probíhá pravidelný celosezonní nábor pro žáky 1. až 5.tříd (mohou samozřejmě přijít i mladší) vždy ve středu od hod. a v sobotu od 9 hod. Výbor oddílu ledního hokeje Počasí hasičské soutěži opět nepřálo V sobotu 16. srpna proběhl na soběslavském náměstí již čtvrtý ročník hasičské soutěže O pohár starosty města Soběslav v požárním útoku. A jak se pomalu stává zvykem, ani tentokrát nám počasí moc nepřálo. Studený vítr, dešťové přeháňky a teploty okolo šestnácti stupňů. Ale i navzdory takovémuto zamračenému dni se letošního ročníku účastnilo dvacet družstev mužů a osm družstev žen. Což je zhruba stejný počet účastníků jako v předchozích kolech. Soběslavská soutěž je zařazena do seriálu Táborské hasičské ligy, která je letošním rokem poprvé otevřená i mimotáborským týmům. Tímto krokem je snaha přilákat do naši ligy i soutěžící z jiných okresů a tím divácky zatraktivnit a sportovně zkvalitnit úroveň seriálu a jednotlivých kol. Nutno ovšem podotknout, že současná úroveň soutěží je již na vysokém standardu a leckdy dosahované časy útoků jsou toho jasným důkazem. V letošním soběslavském klání v kategorii žen zvítězily hasičky SDH Dvorce B časem 33:33, druhé doběhly Chotěmice časem 44:92 a třetí příčka patřila Dvorcům A za dosažený čas 46:31. V mužské kategorii se na první příčce umístili s časem 25:75 muži z Chrbonína A, druhé místo patřilo Stoklasné Lhotě 26:52 a bronzový doběhl Mirošov s časem 27:29. Domácí družstvo po zdařilém startu útok nedokončilo. Na vině byla únava materiálu rozdělovače, která způsobila, že se vytrhl spoj z těla rozdělovače a útok již nebylo možné dokončit. Ve finálové části, které se účastnilo pět družstev s nejlepším dosaženým časem bez rozdílu kategorií, si absolutní vítězství pohlídali muži z Chrbonína A a získali tak zaslouženě pohár starosty města Soběslavi. Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, především městu Soběslav za podporu a umožnění soutěže, dále pak sponzorům:restaurace Klenovice Martin Fišer, Řeznictví uzenářství Tomáš Vedral, Dopravní značení Tábor-Milan Breda, ZOD Choustník. Velké poděkování patří i rozhodčím, kteří se starali o regulérní klání. A také panu místostarostovi panu Vránkovi za účast při závěrečném předávání pohárů. V neposlední řadě samozřejmě děkuji všem divákům a taktéž zúčastněným družstvům za předvedené výkony. Když zdraví a síly dovolí, budu se napřesrok těšit na setkáni při pátém, dá se říci výročním ročníku. M. Krupička, SDH Soběslav ZIMNÍ STADION Veřejné bruslení bude v říjnu každou neděli od h vstupné 30,- Kč. Z činnosti hasičů Odstranění následků dopravní nehody, vyproštění osoby z havarovaného osobního vozu, Hlavatce Požár střešního pláště skladovací haly, Veselí nad Lužnicí Odstranění nebezpečného hmyzu z prostoru rodinného domu, Myslkovice Odstranění ropných produktů z komunikace E 55, Řípec Odstranění padlého stromu z komunikace, Mažice - Soběslav Odstranění ropných produktů z komunikace E 55, Soběslav Požár střechy elektrické lokomotivy ve stanici Soběslav Pomoc ZZS při transportu pacienta, Soběslav Požár strniště, Myslkovice Likvidace nebezpečného hmyzu, Kvasejovice 1.9. Odstranění následků dopravní nehody, likvidace úniku provozních kapalin, Soběslav 4.9. Nouzové otevření bytu, Soběslav Martin Petrák, HZS Tábor

19 říjen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Mladí záchranáři v Rakousku Ve dnech reprezentovali členové Vodní záchranné služby Soběslav T. Rosolová, M. Šrůta a M. Tlustý na Mezinárodním soustředění v rakouském Nusdorfu am Attersee. Společně se sedmi kamarády z VZS Č. Krumlov se účastnili výcviku v lanovém centru, osvojovali si základy první pomoci, vyzkoušeli si canyoning a potápění s přístrojem. Na závěr se uskutečnily bazénové závody ve víceboji v záchranářském sportu. Naši svěřenci podali velmi kvalitní výkony: 1. místo Michal Šrůta, 5. místo Martin Tlustý, v dívkách 2. místo Tereza Rosolová. Všem účastníkům děkujeme za výbornou reprezentaci a přejeme spoustu dalších úspěchů. VZS Soběslav Zleva : Tereza Rosolová, Martin Tlustý, Michal Šrůta Nová sezona florbalu v Soběslavi Dlouhé období bez florbalových zápasů je nenávratně ztraceno, úvod nového ročníku se přiblížil mílovými kroky. Příprava na novou sezonu byla odlišnější než předešlé roky. Neúčastnili jsme se žádného turnaje. Volné chvíle vyplnila přátelská fotbalová utkání na umělé trávě. Až koncem měsíce srpna jsme odehráli tři přípravná utkání. Ve dvou utkáních nám byli soupeři hráči z Fbk Dukly Tábor, jednou účastník celostátní soutěže 1. Fbk Tábor. Nejprve jsme v Týně nad Vltavou hostili hráče Dukly. V celém zápase bylo znát, že oba týmy hrají po dlouhé odmlce. Velké množství nepřesností a nijak vysoké tempo bylo dostačujícím důkazem. O konečném výsledku rozhodla branka Honzy Pumpra v posledních vteřinách zápasu. Na poprvé tedy 5:4. Hned druhý den, krátce po poledni, opět ve Sportovní hale v Týně, tentokráte s 1. Fbk. Utkání bylo v mnoha aspektech podobné prvému. Díky lepšímu závěru zvítězil soupeř poměrem 6:5. V poslední prověrce v Sezimově Ústí se hodně útočilo, na obranu nebyla chuť a čas. Po celých šedesát minut se skóre přelévalo ze strany na stranu. Na konečných 7:7 upravili domácí v poslední minutě. V novém ročníku 08/09 se budeme opět utkávat s týmy z Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Jediná změna nastala v úpravě herního systému. Došlo k rozšíření počtu týmů na třináct a byla úplně zrušena nadstavbová část, což znamená, že k pořadí týmů v tabulce bude sloužit jediné měřítko, a to dvacet čtyři zápasů. K velké změně dochází ve florbale v Soběslavi. Do nového ročníku vstupuje se dvěma zástupci. Nově vzniklé družstvo žen bude startovat ve 2. lize, pod názvem SK Domeček DDM. Stejně tak je tato soutěž tvořena družstvy z Jižních Čech a Vysočiny. V prvním ročníku čeká na hráčky celkem osm soupeřů v poměru pět ku třem.tým tvoří momentálně dvacet dívek což jasně vypovídá o tom, že tento dynamicky se rozvíjející sport už má v Soběslavi své místo. Své soutěže rozehrají oba celky již v září. Nejprve muži v Třebíči a ženy o týden později v Sezimově Ústí. Druhé kolo je na programu respektive Více na Fotbalová legenda v Soběslavi Dne proběhla v soběslavském kině zajímavá beseda o fotbale s Antonínem Panenkou, fotbalovou legendou, který hrál 21 let fotbal v Bohemce. Až ve 32 letech a po odehrání 50 zápasů v národním mužstvu mu byl umožněn přestup do Rapidu Vídeň, se kterým získal 2x mistrovský titul. Nejslavnější zápas sehrál ve finále mistrovství Evropy v roce 1976, ve kterém rozhodovaly penalty. Jeho penalta, nazvaná později vršovický dloubák, rozhodla toto finále ve prospěch mužstva Československa. KaH, Foto J. Žák ß Zleva: Karel Hoffmann, Ing. Jiří Klíma, Antonín Panenka, Ing. Jindřich Bláha Vávrovka 2008 Dne proběhlo na základně vodní záchranné služby Soběslav víkendové soustředění, které neslo název po dominantní akci Vávrovka Záměrem bylo opět soustředit všechny členy oddílu mládeže a části dospělých, kteří se starali o program a bezpečnost svých mladších kolegů. V sobotu proběhla již zmíněná akce v lanovém centru Vávrovka,kde si všichni z oddílu mladých vyzkoušeli, jak se pohybovat v jisticích úvazcích a jak používat slaňovací prvky, blokanty či brzdy a jak jistit svého partnera. Po skončení se všichni přesunuli do Veselí nad Lužnicí a na raftech a kánoích sjeli Lužnici k restauraci Lada. Po společné večeři u grilu podnikli výpravu do okolí Soběslavi, kde si vyzkoušeli, jak se orientovat v terénu a použití radiostanic. V neděli po snídani na Palubě se vydali opět v lodích na Svákov, kde v terénu vázali uzly, ošetřovali zraněné a pak zkoušeli jejich transport. Vojáci jim to okořenili střelbou ze vzduchových zbraní. Vše bylo vyhodnoceno a vítězem byl každý, kdo se tohoto klání zúčastnil. K polednímu se vydali proti proudu na lodích na oběd, opět na Palubu a po obědě ještě zkoušeli slalom s loděmi až do odpoledních hodin, kdy vše u domečku skončilo.po umytí lodí a jejich uklizení se rozjeli s rodiči domů. Program byl zaměřen na doplnění znalostí a zručnosti, kterou potřebují při závodní činnosti. Soustředění mělo také opět dát dohromady kolektiv mladých a starších, včetně těch už odrostlých. Neděláme to nadarmo, tuhle spolupráci nám závidí u jiných organizací a diví se, že nemáme generační problémy jako v jiných oddílech. Chci touto cestou poděkovat všem pořadatelům z řad dospělých a rodičů, bez kterých bychom tuto akci neuspořádali. Dále pak za půjčení lodí z DDM Soběslav, pekárně Soběslav, firmě Fontea a personálu restaurace LADA. Beránek Vladimír

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2008 Přijďte fandit na ligu Stolní tenisté DDM Soběslav vybojovali v loňské sezoně postup z Jihočeské divize do 3. národní ligy. Tento historický úspěch se povedl A družstvu v sestavě: Pavel Forman, Jiří Leština, Arnošt Pražák, Václav Matějů, Dušan Janovský. Pro letošní ligovou sezonu se podařilo družstvo posílit čtvrtým hráčem krajského žebříčku Petrem Leštinou, který dříve hrával ligu v Českých Budějovicích a poslední 2 sezony působil v zahraničí. Doufejme, že se v této sestavě podaří družstvo udržet v náročné ligově soutěži. Oddíl st. tenisu DDM Soběslav zve tímto soběslavskou veřejnost na ligová utkání, která se budou konat v malém sále sokolovny TJ Spartak Soběslav v níže uvedených termínech. V době, kdy se píše tato zpráva, není znám výsledek utkání Českého poháru ve stolním tenisu, kde A družstvo DDM Soběslav, které se hrálo ve středu dne v v Pelhřimově se Spartakem Pelhřimov (vítěz divize kraje Vysočina), v případě postupu se utká doma v sobotu dopoledne v s Pedagogem Č.Budějovice (3.liga). V případě tohoto vítězství bychom mohli hostit v sobotu extraligový Sokol Hradec Králové A. V tabulce přinášíme rozpis utkání 3. ligy do konce roku, hraje se vždy na stolech prvního družstva. Naši tedy hrají domácí utkání v listopadu a v polovině prosince. V lednu Vám přineseme výsledky těchto utkání a postavení družstva DDM Soběslav v tabulce 3. ligy. Pozvánka do Veselí nad Lužnicí Oslavy 15. výročí založení SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí. Den otevřených dveří pro veřejnost, setkání absolventů školy, h Běh kolem Lužnice 26. ročník, běh pro všechny věkové kategorie Pedagog Č.Budějovice DDM Soběslav Avia Čakovice DDM Soběslav Elizza Praha C DDM Soběslav DDM Soběslav Sokol Králův Dvůr B DDM Soběslav TJ Šanov DDM Soběslav Sokol Michle DDM Soběslav Kavalier Sázava Sokol Bor TeVo Eissmann DDM Soběslav Baník Svatava DDM Soběslav DDM Soběslav Union Plzeň DDM Soběslav ČZ Strakonice Elektrostav Zbývající družstva DDM Soběslav zahajují své soutěže takto: družstvo B Krajskou soutěž, skupina C, dne v 15.00, doma s SKST Týn n. Vlt. B, družstvo C Okresní přebor zahájilo dne v v Dražicích s TJ Dražice A, dále pak v doma se Sokol Tábor A. Rozpisy těchto soutěží a aktuální informace o dění v oddílu najdete na Pavel Hložek, předseda odd. st. tenisu DDM Soběslav Závěr závodů Běháme skáčeme házíme vesele nad Lužnicí. Přihlášky od 8,30 h, více na v oddíle sportovní akce Koncert rodiny Kuchválkovy u příležitosti 100. výročí narození Josefa Kuchválka Kostel Povýšení sv. Kříže, v 16 h, vstupné dobrovolné

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 3- Interiéry INTDECO Přátelství 160, 435

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více