Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea. Personalized educational system for museums

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea. Personalized educational system for museums"

Transkript

1 Ostravská univerzita Pedagogická fakulta Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea Personalized educational system for museums Autoreferát k disertační práci 2015 Studijní program: Specializace v pedagogice P 7507 Obor: Disertant: Školitel: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 7507V066 Mgr. Lukáš Najbrt Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Katedra informačních a komunikačních technologií Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory doc. RNDr. Jana Kapounová, CSs. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Katedra informačních a komunikačních technologií Fráni Šrámka 13, Ostrava-Mariánské Hory

2

3 Obhajoba disertační práce se uskuteční: v pondělí 9. února 2014 v 11 hodin v zasedací místnosti SA 407 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Katedra informačních a komunikačních technologií Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., UHK prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, VŠB-TU Komise pro obhajobu disertační práce: Předseda: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., UHK Členové: doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., OU doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., OU doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D., OU prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, VŠB-TU prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc., OU doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., OU doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D., UHK

4 Autoreferát byl rozeslán dne S disertací se lze seznámit na katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory od Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Mgr. Lukáš Najbrt Název disertační práce: Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea Název disertační práce anglicky: Personalized educational system for museums Školitel: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Rok obhajoby: 2015

5 Abstrakt Personalizovaným vzdělávacím systémem pro muzea je zamýšlen takový systém, který návštěvníkovi muzea navrhne pro něj co nejlepší prezentaci obsahu expozice. Muzeum a či muzejní expozice je přitom chápána jako prostředek vzdělávání. Práce se zabývá návrhem a testováním průvodce muzejní expozicí využívajícím pravděpodobnostní fuzzy orientovaný expertní systém. První fází bylo vytvoření modelu průvodce, kategorizace návštěvníků a kategorizace muzejních exponátů. Následoval návrh fuzzy orientovaného expertního systému, který slouží jako řídicí jádro. Poté byl realizován personalizovaný systém v prostředí virtuálního muzea na internetu. Práce zahrnuje vytvoření virtuálních exponátů s víceúrovňovým obsahem. Virtuální muzeum posloužilo jednak k testování funkčnosti celého systému a jednak k ověření vzdělávacího přínosu pro návštěvníka. Během testování se koncepce systému založená na práci s obecnými parametry exponátů osvědčila. Po té proběhl pedagogický experiment, který měl odpovědět na výzkumnou otázku: Má řízená prohlídka větší edukační přínos pro návštěvníka než prohlídka neřízená? Výsledek experimentu prokázal vyšší edukační přínos řízené prohlídky za pomoci personalizovaného průvodce a ukázal možnosti navrhovaného systému v oblasti vzdělávání. Klíčová slova muzeum, muzejní informační systém, expozice, exponát, forma a obsah exponátu, návštěvník, personalizace expozice, individualizace expozice, virtuální průvodce, fuzzy orientovaný expertní systém

6 Abstract By the term Personalized educational system for a museum we mean a system that recommends the best presentation of exposure content to a museum visitor. Museum and its exposition are seen as a form of education. The thesis proposes a system of personalized museum guide using probabilistic fuzzy expert system. The first step was to create a model of the guide, categorization of visitors and categorization of museum exhibits. A design of a fuzzy oriented expert system, which run as the control kernel followed. Then the personalized system in a virtual museum on the Internet was developed. This work included the design of virtual exhibits with multi-layered content. The Virtual Museum served both to test a functionality of the whole system and also to verify an educational benefit for a visitor. For this purpose a pedagogical experiment was carried out to answer the question: Has a guided tour greater educational benefit for a visitor than an unguided tour? The results of the experiment showed the existence of a higher educational benefit of guided tours and they also showed the potential of the personalized museum guide system. Key words museum, information system of museum, exposure, exhibit, form and content of the exhibit, visitor, personalization of exposure, individualization of exposure, virtual guide, fuzzy expert system

7 Abstrakt Personalisiertes Bildungssystem für Museen bedeutet so ein System, das dem Museumsbesucher die für ihn möglichst beste Präsentation des Ausstellungsinhalts anbietet. Hierbei wird das Museum bzw. die Museumsexposition als Bildungsmittel verstanden. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und Testen des Ausstellungsbegleiters, der ein Fuzzy orientiertes Expertensystem nutzt. In der ersten Phase wurde ein Modell des Begleiters, der Kategorisierung von Besuchern und Museumsexponaten gebildet. Weiter folgte der Entwurf eines Fuzzy orientierten Expertensystems, das den Leitkern darstellt. Danach wurde ein personalisiertes System im virtuellen Museumsrahmen im Internet realisiert. Die Arbeit umfasst die Bildung von virtuellen Exponaten mit einem Mehr- Niveau-Inhalt. Das virtuelle Museum diente einerseits zum Testen der Funktionsfähigkeit des ganzen Systems, anderseits auch zur Überprüfung des Bildungsbeitrags für den Besucher. Das Systemkonzept, das aufgrund der Arbeit mit allgemeinen Parametern der Exponate aufgebaut wurde, hat sich während des Testens bewährt. Schließlich verlief ein pädagogisches Experiment, das die Forschungsfrage beantworten sollte: Hat eine gesteuerte Besichtigung einen höheren Bildungsbeitrag für den Besucher als eine nicht gesteuerte Besichtigung? Das Ergebnis des Experiments wies einen höheren Bildungsbeitrag der mit Hilfe des personalisierten Begleiters gesteuerten Besichtigung nach und zeigte die Anwendungsmöglichkeiten des entworfenen Systems auf dem Gebiet der Bildung. Schlüsselwörter Museum, Museumsinformationssystem, Ausstellung, Exponat, Form und Inhalt des Exponats, Besucher, Personalisierung der Ausstellung, Individualisierung der Ausstellung, Fuzzy orientiertes Expertensystem

8 OBSAH 1 ÚVOD Cíle práce Přehled současného stavu řešené problematiky Muzejní pedagogika Facilitace učení v muzeu Personalizované muzeum Kategorizace návštěvníků Virtuální průvodce Expertní systém Fuzzy logika Zhodnocení současného stavu z hlediska tématu práce Postup řešení Koncepce systému Kategorie návštěvníků Kategorizace exponátů Návrh a odladění fuzzy orientovaného expertního systému Tvorba expertního systému Simulace a odladění expertního systému Vytvoření virtuálního muzea medií na internetu Vytvoření exponátů a jejich informačních vrstev Testování funkčnosti virtuálního muzea Ověření vzdělávacího přínosu systému Výzkumná metoda Průběh experimentu Výsledky experimentu Závěr Využitelnost výsledků řešení Seznam literatury použité v disertační práci Publikace autora Účast na projektech Profesní curriculum vitae... 39

9 1 ÚVOD Cílem muzea je prezentovat zajímavým a pro návštěvníka poutavým způsobem dané téma, přičemž maximálně možným způsobem využívá vlastní exponáty a dostupnou techniku. Je též důležité, aby muzejní expozice plnila funkci vzdělávací. Aby toho bylo dosaženo, je třeba ukázat obsah expozice tak, aby byl pro potenciálního návštěvníka pochopitelný a zajímavý. Spektrum návštěvníků je široké a je třeba přistoupit k jisté míře individualizace prohlídky. Vedle tradičních prostředků individualizace se stále více prosazují moderní technologie umožňující personalizovanou (přizpůsobenou konkrétnímu návštěvníkovi) prohlídku muzejní expozice. Navržený personalizovaný systém pro muzeum provede návštěvníka expozicí a zohlední jeho individuální potřeby s důrazem na vzdělávací přínos. Takto vytvořený systém může fungovat například jako základ pro sestavení virtuálního průvodce muzeem pro chytrý mobilní telefon, průvodce virtuálním muzeem na internetu, nebo jako pomocník při navrhování a realizaci nově vznikající expozice. 2 CÍLE PRÁCE Cílem práce bylo navrhnout a otestovat personalizovaný systém pro muzeum Virtuálního průvodce expozicí, který dokáže navrhnout nejlepší trasu prohlídky a způsob prezentace muzejního materiálu vzhledem k typu návštěvníka a s ohledem na vzdělávací funkci muzea. Pracuje jednak v oblasti objektové individualizace (navrhuje návštěvníkovi vhodné objekty exponáty) a jednak v oblasti obsahové individualizace (vybírá vhodnou úroveň poskytovaných informací). Průvodce pomáhá návštěvníkovi zatraktivnit prohlídku expozice tím, že vyhoví jeho požadavkům a akceptuje jeho míru vědomostí a znalostí z oblasti prezentované expozicí. Celý projekt byl velmi náročný a musel být proto rozdělen do několika fází. V první fázi jsme vytvořili algoritmus výběru nejvhodnějšího obsahu na základě analýzy návštěvníka. Museli jsme nějakým způsobem identifikovat 9

10 návštěvníka, nasměrovat ho k vybraným exponátům a podat k nim výklad ve vhodné formě. Je důležité kategorizovat typy návštěvníků a dále provést typologii vystavovaných objektů exponátů a uložit informace o nich. Také bylo nutno stanovit relace mezi návštěvníky, exponáty a informacemi o exponátech. Pro tento úkol byl využit pravděpodobnostní fuzzy orientovaný expertní systém. Pro ověření funkčnosti všech komponent a zejména pro ověření vzdělávací funkce systému musel být navrhovaný systém otestován. Toto bylo obsahem druhé fáze projektu. Pro tento účel jsme vytvořili virtuální muzeum na internetu. Stalo se tak z důvodů jednodušší aplikace a snazšího sběru kontrolních dat. Nejprve proběhlo testování funkčnosti webových stránek muzejní expozice. Následně se uskutečnil pedagogický experiment, což přineslo odpověď na otázku: Má řízená prohlídka větší edukační přínos pro návštěvníka než prohlídka neřízená? Dílčí cíle, které odpovídají jednotlivým krokům práce na systému: Vytvořit rámcové schéma (model) inteligentního systému pro muzea. Upravit kategorizace návštěvníků muzea na základě rozboru pramenů a s ohledem na potřeby systému. Kategorizovat formy exponátů a přiřadit exponátům informační vrstvy. Navrhnout a vyvinout řídicí expertní systém. Realizovat Virtuálního průvodce expozicí v prostředí internetu. Ověřit funkčnost Virtuálního průvodce expozicí v prostředí virtuálního muzea na internetu. Ověřit vzdělávací přínos Virtuálního průvodce expozicí. 3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Protože v práci je kladen důraz na vzdělávací funkci muzea, zabývali jsme se tedy poznatky z oblasti muzejní edukace. Rovněž nás zajímaly pokroky v oblasti inteligentního interface sloužícího ke zprostředkování komunikace mezi návštěvníkem a expozicí. Představený systém je totiž možno do této skupiny zařadit. Třetí oblastí, která nás zajímala, jsou 10

11 expertní systémy, především ty, pracující v oblasti fuzzy logiky a mající uplatnění v muzejnictví. Fuzzy expertní systém totiž tvoří jádro vyvíjeného průvodce. 3.1 Muzejní pedagogika Muzejní pedagogika je vědeckou disciplínou, jež se vědeckými metodami zabývá muzejní edukací. Tedy věda o záměrném působení na jedince ve snaze dosáhnout pozitivních změn v jeho rozvoji. (Jůva, 2005). Muzejní pedagogika je poměrně mladou disciplínou (alespoň v našich podmínkách). Z toho vyplývá problém neustálené terminologie, malého množství literatury a nedostatek podpůrných nástrojů Na to, zda má být muzeum opravdu výchovnou popř. vzdělávací institucí, nepanuje jednotný názor. Část autorů vyzdvihuje především vědeckou činnost muzea a expozici bere jen jako tradiční prostředek k prezentování výsledků této činnosti. Druzí považují výchovný smysl muzea za nejdůležitější. V muzeu by mělo docházet k záměrnému a organizovanému předávání poznání. Mnozí spojují vzdělávání se školou jako institucí, ale vzdělávání jako organizované osvojování poznatků, postojů, dovedností či hodnot nemusí být realizováno pouze ve škole, naopak může probíhat i ve zcela neformálním kontextu, v kontextu celoživotního učení. Celoživotní učení se člení do dvou etap: počáteční vzdělávání další vzdělávání Celoživotní učení dělíme na tři typy: Formální vzdělávání: U nás prozatím nejsou muzea považována za součást formálního vzdělávání, nicméně existují aktivity formálně vzdělávací, jako jsou odborné semináře či certifikovaná školení pod hlavičkou oficiálních vzdělávacích institucí, na nichž může muzeum participovat. Neformální vzdělávání: Do této oblasti spadají nejrůznější činnosti muzea pod vedením muzejního pedagoga nebo jiného odborníka. 11

12 Informální učení: Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Zahrnuje také sebevzdělávání, samostudium. Nepochybně lze k této formě řadit i činnost a působení muzeí. Navrhovaný systém se pohybuje na hranici oblasti informálního učení (nesystematické, nekoordinované) a neformálního vzdělávání (připravované pod dozorem pedagoga a cílené) Facilitace učení v muzeu Zřejmě nejpovolanějším subjektem v muzeu, který učení zprostředkuje nejlépe, je specialista vyškolený k tomu, aby uměl komunikovat s rozličnými skupinami a typy návštěvníků expozice. Měl by být schopen výhodnou formou interpretovat a didakticky sdělovat obsah exponátů Takovému způsobu edukace, prováděném nejčastěji muzejním nebo kurátorem se říká přímá facilitace učení v muzeu. Z důvodů personálních či finančních však tento způsob facilitace není většinou možný. Je třeba tedy přistoupit k facilitaci nepřímé. Facilitace může být přítomná již ve volbě vhodného tématu expozice, v jejím pojetí a uspořádání, v doprovodných prvcích v podobě modelů, rekonstrukci nebo informačních panelů, studijních koutků, tištěných nebo audiovizuálních průvodců či za využití moderních informačních a komunikačních technologií (virtuálních průvodců a průvodcovských robotů) Personalizované muzeum Personalizovaným muzeem myslíme takovou muzejní expozici, která se přizpůsobí každému individuálnímu návštěvníkovi. Bylo by určitě zajímavé, kdyby každého návštěvníka provázel expozicí expert, což je nereálné. Díky rozvoji moderních informačních a komunikačních technologií může každý návštěvník disponovat osobním průvodcem v podobě audioprůvodce, nebo chytrého telefonu či tabletu. 12

13 Problematika personalizace muzejní expozice počítá s přizpůsobením expozice požadavkům návštěvníka. To ovšem vyžaduje interakci mezi průvodcem a návštěvníkem. V současnosti nejjednodušší cestou, jak může návštěvník ovlivňovat prohlídku, je komunikace prostřednictvím webového rozhraní. Muzejní expozice na internetu virtuální muzeum je proto nejčastější oblastí, na kterou se práce z oblasti personalizované prohlídky soustředí. Do této oblasti lze zařadit práce Bowena (2004), Houbena (2009), Waltla (2006), či Van Hageho (2010) Kategorizace návštěvníků Aby bylo možné vytvořit opravdu fungující muzejní expozici, musí její tvůrci, designéři a kurátoři znát cílovou skupinu návštěvníků. Škála návštěvníků muzejní expozice je však velice pestrá a neexistuje jejich obecná a univerzální klasifikace. Návštěvníci však mají některé společné rysy, ze kterých můžeme při jejich kategorizaci vycházet: sociálně demografické vlastnosti: věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání, typ místa bydliště, národnost; muzeologické vlastnosti: motivace návštěvy oborová, informační, znalost problematiky, aktivizace prohlídky; rozsahové vlastnosti: individuální návštěva, skupina, druh skupiny, frekvence návštěv, časový rozsah; psychologické či fyziologické vlastnosti recepční, inteligenční, paměťové, představivostní, zrakové, sluchové, pohybové. Je možno konstatovat, že každý významný autor při své práci v oblasti personalizace muzejní expozice vytvořil vlastní systém klasifikace návštěvníků. 3.2 Virtuální průvodce Další oblastí, která nás zajímala, byl koncept inteligentního interface virtuálního průvodce. Zabývá se algoritmem průvodce, který by provázel návštěvníka po muzeu. Většina autorů nepracuje s kategorizací návštěvníka. Přizpůsobuje prohlídku individuálním požadavkům 13

14 návštěvníka a přizpůsobuje trasu prohlídky například na základě sémantických sítí. Naproti tomu Luisa Marucci (2000) představuje systém, který s určitou kategorizací návštěvníků pracuje. Jsou zde předdefinovány typy návštěvníků. Turista, student a expert. Prezentované informace jsou rozděleny na úvodní, souhrnné, rozdílové a zajímavosti a jsou přidělovány podle určitého klíče k typu návštěvníka. Určitou inspiraci lze čerpat z projektu, zabývajícího se personalizací e- learningu na základě učebních stylů studentů (Kostolányová, Šarmanová a Takács, 2012). Práce se zabývá nejvhodnější formou poskytovaného učebního materiálu na základě charakteristiky uživatele. Schéma systému personalizovaného průvodce muzejní expozicí může být podobné. Stačí studenta nahradit návštěvníkem, autora studijních materiálů muzejním odborníkem a varianty vzdělávacích opor vhodnými exponáty. Studium tohoto tématu přineslo zjištění, že komunikace prostřednictvím elektronického pomocníka (průvodce) nijak neomezuje ani starší lidi. Tudíž celý projekt by pro ně neměl být diskriminační. Naopak velkým problémem je rychlý vývoj informačních technologií. Většina zkoumaných systémů virtuálních elektronických průvodců pracovala na starších zařízeních (PDA, komunikátory) a jejich využitelnost je proti dnešním možnostem omezená. 3.3 Expertní systém Vyvíjený průvodce je řízen expertním systémem. Podle Pokorného (2011) jsou expertní systémy mj. typické tím, že lze nalézt celou řadu jejich společných charakteristických rysů: U expertních systémů jsou znalosti experta vyjádřeny naprosto explicitně, jsou soustředěny v tzv. bázi znalostí. Předem je dána pouze strategie využívání takto uložených znalostí řídicí mechanizmus (někdy také zvaný mechanizmus inferenční). Striktní oddělení znalostí na straně jedné a strategie pro jejich využívání na straně druhé je pro architekturu expertních systémů typické. 14

15 Báze znalostí obsahuje celou škálu znalostí experta (expertů) od obecných, objektivních až po soukromé, subjektivní. Velmi podstatné jsou heuristiky (tj. exaktně nedokázané nebo dokonce nedokazatelné znalosti), které expert získal dlouholetou praxí a o nichž pouze ví, že mu často pomáhají při řešení obdobných problémů, přičemž nalezení správného řešení přímo nezaručují. Báze znalostí musí být modulární a otevřená pro zahrnutí nových znalostí, případně eliminaci znalostí již neefektivních či redundantních. Báze znalostí zahrnuje obecné znalosti daného oboru. Má charakter obecného rozhodovacího pravidla (či soustavy pravidel). Řešení konkrétního případu znamená dosazení konkrétních dat o daném případu do obecně formulovaných pravidel báze znalostí. Množinu všech údajů vztahujících se k danému případu nazýváme bází dat. Způsob zpracování dat v expertním systému musí mít některé rysy způsobu uvažování experta. Expert pracuje velmi často s nejistými znalostmi (heuristikami) i s nejistými daty. Proto musí být expertní systém schopen pracovat s nejistotami, a to jak ve znalostech tj. znalostí s přiřazenou mírou důvěry v její platnost (nejistota v bázi znalostí) tak i v aktuálních datech (typu nevím, asi ano, spíše ne apod.), reprezentující nejistotu v bázi dat (Pokorný a Krišová, 2011) Fuzzy logika V reálném světě se často snažíme vyjádřit příslušnost daného objektu k nějaké třídě. Často použijeme výraz, že člověk je velmi malý, velký, vysoký nebo velmi tlustý. Nedefinujeme přesně, kolik centimetrů představuje výraz malý, kolik kilogramů tlustý. Fuzzy množiny řeší přiřazení objektu x do dané třídy tzv. mírou (funkcí) příslušností A(x) do té které množiny A (například tlustých lidí), obvykle v intervalu <0,1>. Jedna jazyková proměnná (v našem případě váha člověka ) může nabývat více jazykových hodnot (nízká, střední, vysoká). Tyto tři jazykové hodnoty jsou reprezentovány třemi fuzzy množinami (Pokorný, 2004). Nad fuzzy 15

16 množinami jsou definovány operace, které s nimi umožňují pracovat. Operace slouží k vytváření nových fuzzy množin. Jádrem expertních systémů je báze znalostí, v níž jsou uloženy formalizované expertní znalosti problémové oblasti, v níž má expertní systém poskytovat podporu při rozhodování. Fuzzy expertní systémy používají pro formalizaci znalostí IF-THEN pravidel ve formě: IF (předpoklad, antecedent) THEN (důsledek, konsekvent) Antecedenty i konsekventy pravidel jsou vágní fuzzy výroky jejich pravdivostní hodnota leží v intervalu Struktura fuzzy výroků obsahuje jazykové proměnné, jejich jazykové hodnoty a fuzzy logické spojky. Typickou formou je výraz, kde je jazyková proměnná a je její příslušná jazyková hodnota. Vágnost jazykových hodnot je přitom formalizována fuzzy množinami. (Pokorný, 2004) Výhodou je, že fuzzy výroky nemusí být jen jednoduché (atomické), ale mohou se spojovat fuzzy logickými spojkami (and, or, not) a tvořit tak fuzzy výroky složené. Mluvíme o expertním systému, který pracuje s neurčitostí a je postaven na základech fuzzy logiky. Proces fuzzy zpracování obsahuje tři základní kroky: fuzzifikace, fuzzy inference, defuzzifikace. Fuzzifikace je proces převedení reálných proměnných na jazykové proměnné. Fuzzy inference definuje chování systému pomocí pravidel typu IF-THEN na jazykové úrovni. Každá kombinace atributů proměnných, vstupujících do systému a vyskytujících se v podmínce IF-THEN představuje jedno pravidlo. Pro každé pravidlo je třeba určit stupeň podpory, tedy váhu pravidla v systému. Váhu pravidel lze v průběhu optimalizace systému měnit. Výsledkem fuzzy inference jsou fuzzy množiny sukcedenty použitých fuzzy pravidel. Proto přichází na řadu ještě jeden krok a to agregace, při které složením fuzzy množin vznikne jedna fuzzy množina pro každý konsekvent. 16

17 Defuzzifikace převádí výsledek předchozí operace na reálné hodnoty. Cílem defuzzifikace je převedení fuzzy hodnoty výstupní proměnné tak, aby slovně co nejlépe reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu. V literatuře nelze najít, že by byla fuzzy logika využita přímo pro rozhodování o návštěvnické trase. Využívá se spíš v oblasti průvodcovských robotů, a sice k řízení jejich pohybu expozicí (Abdessemed et al., 2014), nebo u podpůrných muzejních systémů jako klasifikace návštěvníků muzea z hlediska marketingu (Meier a Werro, 2007), v systémech vyhledávání konkrétních snímků v digitálních sbírkách (Brown et al., 2013), či zpracování neurčitých údajů v databázích. 3.4 Zhodnocení současného stavu z hlediska tématu práce Existuje mnoho systémů sloužících jako virtuální průvodce muzejní expozicí, málokterý je ale primárně zaměřen na podporu vzdělávací funkce muzea. Většina systémů personalizuje prohlídku na základě individuálních přání návštěvníka, či pomocí sémantických sítí. Na rozdíl od podobného tématu adaptivní výuky (kde se pracuje s věkově homogenní skupinou žáků a známými styly učení) neexistuje ani jednotná kategorizace návštěvníků muzejní expozice ani kategorizace exponátů s ohledem na návštěvníka. Každý autor si vytváří kategorie podle svých potřeb. Práce proto vychází z pozorování, obecných předpokladů a z konzultací s pedagogy spolupracujícími s muzeem a se zaměstnanci muzea zabývajícími se prohlídkou expozice. Ocitáme se tedy v roli experta pro vytvářený expertní systém. 4 POSTUP ŘEŠENÍ Celá práce se uskutečnila ve dvou fázích. V první fázi to byla analýza, návrh a vývoj systému Virtuálního průvodce expozicí (VPE) za využití fuzzy orientovaného expertního systému. Probíhala v několika krocích a zároveň sloužila k dosažení některých dílčích cílů: - vytvoření koncepce VPE; 17

18 - vytvoření kategorií návštěvníků; - kategorizaci forem exponátů; - návrh a vývoj fuzzy orientovaného expertního řídicího systému. Druhou fází pak byla implementace a ověření funkčnosti VPE v prostředí virtuálního muzea a ověření vzdělávacího přínosu systému. Druhá fáze obsahovala tyto dílčí cíle: - vytvoření virtuálního muzea medií na internetu; - vytvoření exponátů a informačních vrstev exponátů; - realizace a ověření funkčnosti systému VPE v prostředí internetu; - ověření vzdělávacího přínosu systému. 4.1 Koncepce systému Při navrhování systému VPE stojí na jedné straně návštěvník a na druhé straně exponáty a informace o nich. Řídicí jádro systému musí vybrat a představit exponáty tak, aby byly pro návštěvníka zajímavé, srozumitelné a poučné. Jelikož jsme ale již v počátcích považovali systém VPE za univerzální, nemohli jsme pracovat s konkrétními exponáty. Jakákoliv změna v expozici (přidání, ubrání či výměna exponátů) by znamenala nutnost změny v řídicím systému. Řídicí systém VPE tedy nepracuje přímo s exponáty, ale pouze s jejich obecnými typy. Teprve při prohlídce muzejní expozice systém přiřadí k typům konkrétní exponáty. Z toho vyplývá, že systém nemůže rozhodnout o pořadí exponátů, to je dáno autorem expozice, ale jen o důležitosti daného exponátu pro návštěvníka. Systém rovněž počítá s tím, že některé exponáty jsou pro expozici stěžejní. Tyto exponáty označené jako významné systém automaticky doporučí s nejvyšší prioritou bez ohledu na to, jak jsou pro návštěvníka vhodné. 4.2 Kategorie návštěvníků Při určení kategorií návštěvníků jsme vycházeli ze sociálně demografických, muzeologických a rozsahových vlastností návštěvníků. Rovněž jsme se inspirovali klasifikacemi návštěvníků uvedenými v kapitole 18

19 disertační práce. Analýzou informací vychází stanovení kategorií návštěvníků z následujících charakteristik: věk; sociální kontext (individuum, skupina, rodina, pár); fundovanost (odborník, student, turista, dítě). Pro zjednodušení jsme vypustili sociální kontext, protože ve virtuálním muzeu, kde se algoritmus průvodce ověřoval, dochází pouze k individuálnímu přístupu návštěvníků. Přibyla však ještě jedna kategorie a tou je záměr návštěvy. Je důležité, zda návštěvník si chce jen zběžně prohlédnout expozici, či má zájem o hlubší studium tématu expozice. Záměr návštěvy má vliv na množství a typ zhlédnutých exponátů, tudíž i na délku prohlídky, ale taky na formu a obsah prezentovaných exponátů. Výsledkem je tedy kategorizace návštěvníků podle těchto kritérií: věk; fundovanost; záměr návštěvy. Volba jen tří kritérií je důležitá pro to, že návštěvník musí provést sebehodnocení a proto nemůže být kritérií mnoho a musí být jednoduchá. 4.3 Kategorizace exponátů Při kategorizaci exponátů jsme rovněž čerpali z literatury. Vycházeli jsme z charakteristiky exponátů podle Beneše (1981), ale upravili jsme si je pro vlastní potřebu. Zachovali jsme však rozdělení exponátů na formu, tj. způsob fyzické prezentace a obsah, tj. poskytovanou informaci. Forma je reprezentována jednak typem a jednak významem pro expozici. Typ exponátu: originální prostorový objekt; prostorový model; plošný model (graf, schéma); statický obraz (fotografie, reprodukce, grafika); dynamický obraz (film, video); 19

20 audio (hudba, zvuk, zvuková nahrávka); text (texty, symboly, tabulka, vzorec); multimédia; hra. Formy exponátu byly zvoleny s ohledem na atraktivitu pro návštěvníka. Vycházeli jsme z premisy, že pro různé návštěvníky jsou zajímavé různé typy exponátů, například děti dávají větší přednost hře a dospělý expert textu. Exponáty označené jako významné budou vždy zařazeny do prohlídky bez ohledu na to, jakého jsou typu. Významné exponáty určí muzejní odborník. Obsah exponátu je dán informačními vrstvami. Informační vrstva je tvořena multimediálním obsahem (kromě textu může obsahovat i obrázky, zvuky, videa nebo hypertextové odkazy). V navrhovaném systému obsahuje každý exponát tři informační vrstvy podle obsáhlosti a odbornosti poskytované informace. Pro děti je například určena 1. úroveň, pro dospělé návštěvníky úroveň 2 a pro odborníky úroveň Návrh a odladění fuzzy orientovaného expertního systému Při úvahách, jakým způsobem bude celý systém Virtuálního průvodce expozicí řízen, jsme vycházeli z toho, že komunikace návštěvníka se systémem musí být co nejjednodušší. To znamená, že otázky kladené systémem návštěvníkovi musí být jednoduché a srozumitelné a rovněž systém musí umět pracovat s jistou neurčitostí či nepřesností v odpovědích návštěvníka. Rovněž hranice mezi kategoriemi nejsou vymezeny ostře, ale jednotlivé kategorie se prolínají. Právě systémy pracující na bázi fuzzy logiky jsou vhodné pro takový typ požadavků. Navrhovanému systému postačí 27 řídicích pravidel. Jádrem navrhovaného systému je fuzzy orientovaný expertní systém. Bázi dat tvoří kategorie návštěvníků a exponátů a bázi znalostí pravidla prohlídky. Expertní systém byl simulován a odladěn v prostředí Fuzzy Logic Toolboxu programového systému MATLAB. 20

21 4.5 Tvorba expertního systému Vraťme se však zpátky k trase prohlídky. Trasa prohlídky je lineární, je tvořena posloupností exponátů (posloupnost je dána pořadovým číslem exponátu). Každý exponát je určitého typu a významu a obsahuje tři informační vrstvy. Dle charakteristiky návštěvníka systém přidělí váhu obecnému typu exponátu a díky tomu rozdělí příslušné exponáty na škále důležitosti: důležité méně důležité nedůležité. Exponáty označené jako významné budou automaticky zařazeny mezi důležité. Systém rovněž vybere odpovídající informační vrstvu exponátu Výstup systému je třeba brát z principu expertního systému jen jako doporučení. Návštěvník si může sám vybrat, jestli navštíví jen pro něj důležité exponáty, nebo si prohlédne i ty méně důležité či nedůležité. Samotný mentální model Fuzzy orientovaného expertního systému (FES) vypadá takto: VEK FUN ZAM FM VYK WOO WPM WG WSO WV WA WT WMM WH Obrázek 1: Mentální model FES Antecedenty (předpoklady) Věk návštěvníka (VEK) Fundovanost návštěvníka (FUN) Záměr návštěvy (ZAM) Konsekventy (důsledky) Výklad (VYK) nízký (NIZ) střední (STR) vysoký (VYS) nízká (NIZ) střední (STR) hluboká (HLU) rychlá prohlídka (RP) základní prohlídka (ZP) podrobná prohlídka (PP) jednoduchý (JED) středně náročný (STN) náročný (NAR) 21

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ ON MENTAL MODELS FORMALIZATION THROUGH THE METHODS OF PROBABILISTIC LINGUISTIC MODELLING Zdeňka Krišová, Miroslav

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.1 7.3 12/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.1 7.3 12/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.1 7.3 12/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Umělá inteligence Umělá inteligence (UI) vlastně

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska Abstrakt. Softwarový balík LFLC 2000 je komplexním nástrojem

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Akustické aplikace pro IB

Akustické aplikace pro IB Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/12 Hodnocení kvality zvuku Akustické aplikace pro IB p.2/12 Kvalita zvuku Zvuk

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ

EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ PETRA POULOVÁ 1, MILOSLAVA ČERNÁ 1 A MILAN KŘENEK 2 Univerzita Hradec Králové 1, Univerzita Karlova v Praze 2 Abstrakt: Příspěvek Efektivita elearningových kurzů se zabývá

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Informační architektura (IA)

Informační architektura (IA) Informační architektura (IA) informační architekt - nové informační povolání velmi mladá vědní disciplína: termín IA poprvé použil v roce 1976 Richard Saul Wurman. IA chápal jako vědecky podložené umění

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

DEFINICE PODLE TZURIELA

DEFINICE PODLE TZURIELA DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14)

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) 1. Úvod Cílem kurzu Vyspělé technologie bylo získání uceleného přehledu o současných trendech vývoje vyspělých technologií, které určují zaměření vůdčích světových aktivit

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Jan Trestr RNDr. Jaroslav Icha Školní rok 2009 2010 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacího jazyka JavaFX pro vývoj mobilní aplikace

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Řešitel: Ing. Martin Fusek, Ph.D. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.; Dr. Ing. Ludmila

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) ..! POSSIBILISTIC Laboratoř pro analýzu INFORMATION: a modelování dat Vědecký tutoriál, část I A Tutorial Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) George J. Klir State University of New York (SUNY)

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb.

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb. XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Software Support for Creating and Processing of Diploma and Bachelor

Více