Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea. Personalized educational system for museums

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea. Personalized educational system for museums"

Transkript

1 Ostravská univerzita Pedagogická fakulta Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea Personalized educational system for museums Autoreferát k disertační práci 2015 Studijní program: Specializace v pedagogice P 7507 Obor: Disertant: Školitel: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 7507V066 Mgr. Lukáš Najbrt Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Katedra informačních a komunikačních technologií Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory doc. RNDr. Jana Kapounová, CSs. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Katedra informačních a komunikačních technologií Fráni Šrámka 13, Ostrava-Mariánské Hory

2

3 Obhajoba disertační práce se uskuteční: v pondělí 9. února 2014 v 11 hodin v zasedací místnosti SA 407 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Katedra informačních a komunikačních technologií Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., UHK prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, VŠB-TU Komise pro obhajobu disertační práce: Předseda: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., UHK Členové: doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., OU doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., OU doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D., OU prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, VŠB-TU prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc., OU doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., OU doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D., UHK

4 Autoreferát byl rozeslán dne S disertací se lze seznámit na katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory od Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Mgr. Lukáš Najbrt Název disertační práce: Personalizovaný vzdělávací systém pro muzea Název disertační práce anglicky: Personalized educational system for museums Školitel: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Rok obhajoby: 2015

5 Abstrakt Personalizovaným vzdělávacím systémem pro muzea je zamýšlen takový systém, který návštěvníkovi muzea navrhne pro něj co nejlepší prezentaci obsahu expozice. Muzeum a či muzejní expozice je přitom chápána jako prostředek vzdělávání. Práce se zabývá návrhem a testováním průvodce muzejní expozicí využívajícím pravděpodobnostní fuzzy orientovaný expertní systém. První fází bylo vytvoření modelu průvodce, kategorizace návštěvníků a kategorizace muzejních exponátů. Následoval návrh fuzzy orientovaného expertního systému, který slouží jako řídicí jádro. Poté byl realizován personalizovaný systém v prostředí virtuálního muzea na internetu. Práce zahrnuje vytvoření virtuálních exponátů s víceúrovňovým obsahem. Virtuální muzeum posloužilo jednak k testování funkčnosti celého systému a jednak k ověření vzdělávacího přínosu pro návštěvníka. Během testování se koncepce systému založená na práci s obecnými parametry exponátů osvědčila. Po té proběhl pedagogický experiment, který měl odpovědět na výzkumnou otázku: Má řízená prohlídka větší edukační přínos pro návštěvníka než prohlídka neřízená? Výsledek experimentu prokázal vyšší edukační přínos řízené prohlídky za pomoci personalizovaného průvodce a ukázal možnosti navrhovaného systému v oblasti vzdělávání. Klíčová slova muzeum, muzejní informační systém, expozice, exponát, forma a obsah exponátu, návštěvník, personalizace expozice, individualizace expozice, virtuální průvodce, fuzzy orientovaný expertní systém

6 Abstract By the term Personalized educational system for a museum we mean a system that recommends the best presentation of exposure content to a museum visitor. Museum and its exposition are seen as a form of education. The thesis proposes a system of personalized museum guide using probabilistic fuzzy expert system. The first step was to create a model of the guide, categorization of visitors and categorization of museum exhibits. A design of a fuzzy oriented expert system, which run as the control kernel followed. Then the personalized system in a virtual museum on the Internet was developed. This work included the design of virtual exhibits with multi-layered content. The Virtual Museum served both to test a functionality of the whole system and also to verify an educational benefit for a visitor. For this purpose a pedagogical experiment was carried out to answer the question: Has a guided tour greater educational benefit for a visitor than an unguided tour? The results of the experiment showed the existence of a higher educational benefit of guided tours and they also showed the potential of the personalized museum guide system. Key words museum, information system of museum, exposure, exhibit, form and content of the exhibit, visitor, personalization of exposure, individualization of exposure, virtual guide, fuzzy expert system

7 Abstrakt Personalisiertes Bildungssystem für Museen bedeutet so ein System, das dem Museumsbesucher die für ihn möglichst beste Präsentation des Ausstellungsinhalts anbietet. Hierbei wird das Museum bzw. die Museumsexposition als Bildungsmittel verstanden. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und Testen des Ausstellungsbegleiters, der ein Fuzzy orientiertes Expertensystem nutzt. In der ersten Phase wurde ein Modell des Begleiters, der Kategorisierung von Besuchern und Museumsexponaten gebildet. Weiter folgte der Entwurf eines Fuzzy orientierten Expertensystems, das den Leitkern darstellt. Danach wurde ein personalisiertes System im virtuellen Museumsrahmen im Internet realisiert. Die Arbeit umfasst die Bildung von virtuellen Exponaten mit einem Mehr- Niveau-Inhalt. Das virtuelle Museum diente einerseits zum Testen der Funktionsfähigkeit des ganzen Systems, anderseits auch zur Überprüfung des Bildungsbeitrags für den Besucher. Das Systemkonzept, das aufgrund der Arbeit mit allgemeinen Parametern der Exponate aufgebaut wurde, hat sich während des Testens bewährt. Schließlich verlief ein pädagogisches Experiment, das die Forschungsfrage beantworten sollte: Hat eine gesteuerte Besichtigung einen höheren Bildungsbeitrag für den Besucher als eine nicht gesteuerte Besichtigung? Das Ergebnis des Experiments wies einen höheren Bildungsbeitrag der mit Hilfe des personalisierten Begleiters gesteuerten Besichtigung nach und zeigte die Anwendungsmöglichkeiten des entworfenen Systems auf dem Gebiet der Bildung. Schlüsselwörter Museum, Museumsinformationssystem, Ausstellung, Exponat, Form und Inhalt des Exponats, Besucher, Personalisierung der Ausstellung, Individualisierung der Ausstellung, Fuzzy orientiertes Expertensystem

8 OBSAH 1 ÚVOD Cíle práce Přehled současného stavu řešené problematiky Muzejní pedagogika Facilitace učení v muzeu Personalizované muzeum Kategorizace návštěvníků Virtuální průvodce Expertní systém Fuzzy logika Zhodnocení současného stavu z hlediska tématu práce Postup řešení Koncepce systému Kategorie návštěvníků Kategorizace exponátů Návrh a odladění fuzzy orientovaného expertního systému Tvorba expertního systému Simulace a odladění expertního systému Vytvoření virtuálního muzea medií na internetu Vytvoření exponátů a jejich informačních vrstev Testování funkčnosti virtuálního muzea Ověření vzdělávacího přínosu systému Výzkumná metoda Průběh experimentu Výsledky experimentu Závěr Využitelnost výsledků řešení Seznam literatury použité v disertační práci Publikace autora Účast na projektech Profesní curriculum vitae... 39

9 1 ÚVOD Cílem muzea je prezentovat zajímavým a pro návštěvníka poutavým způsobem dané téma, přičemž maximálně možným způsobem využívá vlastní exponáty a dostupnou techniku. Je též důležité, aby muzejní expozice plnila funkci vzdělávací. Aby toho bylo dosaženo, je třeba ukázat obsah expozice tak, aby byl pro potenciálního návštěvníka pochopitelný a zajímavý. Spektrum návštěvníků je široké a je třeba přistoupit k jisté míře individualizace prohlídky. Vedle tradičních prostředků individualizace se stále více prosazují moderní technologie umožňující personalizovanou (přizpůsobenou konkrétnímu návštěvníkovi) prohlídku muzejní expozice. Navržený personalizovaný systém pro muzeum provede návštěvníka expozicí a zohlední jeho individuální potřeby s důrazem na vzdělávací přínos. Takto vytvořený systém může fungovat například jako základ pro sestavení virtuálního průvodce muzeem pro chytrý mobilní telefon, průvodce virtuálním muzeem na internetu, nebo jako pomocník při navrhování a realizaci nově vznikající expozice. 2 CÍLE PRÁCE Cílem práce bylo navrhnout a otestovat personalizovaný systém pro muzeum Virtuálního průvodce expozicí, který dokáže navrhnout nejlepší trasu prohlídky a způsob prezentace muzejního materiálu vzhledem k typu návštěvníka a s ohledem na vzdělávací funkci muzea. Pracuje jednak v oblasti objektové individualizace (navrhuje návštěvníkovi vhodné objekty exponáty) a jednak v oblasti obsahové individualizace (vybírá vhodnou úroveň poskytovaných informací). Průvodce pomáhá návštěvníkovi zatraktivnit prohlídku expozice tím, že vyhoví jeho požadavkům a akceptuje jeho míru vědomostí a znalostí z oblasti prezentované expozicí. Celý projekt byl velmi náročný a musel být proto rozdělen do několika fází. V první fázi jsme vytvořili algoritmus výběru nejvhodnějšího obsahu na základě analýzy návštěvníka. Museli jsme nějakým způsobem identifikovat 9

10 návštěvníka, nasměrovat ho k vybraným exponátům a podat k nim výklad ve vhodné formě. Je důležité kategorizovat typy návštěvníků a dále provést typologii vystavovaných objektů exponátů a uložit informace o nich. Také bylo nutno stanovit relace mezi návštěvníky, exponáty a informacemi o exponátech. Pro tento úkol byl využit pravděpodobnostní fuzzy orientovaný expertní systém. Pro ověření funkčnosti všech komponent a zejména pro ověření vzdělávací funkce systému musel být navrhovaný systém otestován. Toto bylo obsahem druhé fáze projektu. Pro tento účel jsme vytvořili virtuální muzeum na internetu. Stalo se tak z důvodů jednodušší aplikace a snazšího sběru kontrolních dat. Nejprve proběhlo testování funkčnosti webových stránek muzejní expozice. Následně se uskutečnil pedagogický experiment, což přineslo odpověď na otázku: Má řízená prohlídka větší edukační přínos pro návštěvníka než prohlídka neřízená? Dílčí cíle, které odpovídají jednotlivým krokům práce na systému: Vytvořit rámcové schéma (model) inteligentního systému pro muzea. Upravit kategorizace návštěvníků muzea na základě rozboru pramenů a s ohledem na potřeby systému. Kategorizovat formy exponátů a přiřadit exponátům informační vrstvy. Navrhnout a vyvinout řídicí expertní systém. Realizovat Virtuálního průvodce expozicí v prostředí internetu. Ověřit funkčnost Virtuálního průvodce expozicí v prostředí virtuálního muzea na internetu. Ověřit vzdělávací přínos Virtuálního průvodce expozicí. 3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Protože v práci je kladen důraz na vzdělávací funkci muzea, zabývali jsme se tedy poznatky z oblasti muzejní edukace. Rovněž nás zajímaly pokroky v oblasti inteligentního interface sloužícího ke zprostředkování komunikace mezi návštěvníkem a expozicí. Představený systém je totiž možno do této skupiny zařadit. Třetí oblastí, která nás zajímala, jsou 10

11 expertní systémy, především ty, pracující v oblasti fuzzy logiky a mající uplatnění v muzejnictví. Fuzzy expertní systém totiž tvoří jádro vyvíjeného průvodce. 3.1 Muzejní pedagogika Muzejní pedagogika je vědeckou disciplínou, jež se vědeckými metodami zabývá muzejní edukací. Tedy věda o záměrném působení na jedince ve snaze dosáhnout pozitivních změn v jeho rozvoji. (Jůva, 2005). Muzejní pedagogika je poměrně mladou disciplínou (alespoň v našich podmínkách). Z toho vyplývá problém neustálené terminologie, malého množství literatury a nedostatek podpůrných nástrojů Na to, zda má být muzeum opravdu výchovnou popř. vzdělávací institucí, nepanuje jednotný názor. Část autorů vyzdvihuje především vědeckou činnost muzea a expozici bere jen jako tradiční prostředek k prezentování výsledků této činnosti. Druzí považují výchovný smysl muzea za nejdůležitější. V muzeu by mělo docházet k záměrnému a organizovanému předávání poznání. Mnozí spojují vzdělávání se školou jako institucí, ale vzdělávání jako organizované osvojování poznatků, postojů, dovedností či hodnot nemusí být realizováno pouze ve škole, naopak může probíhat i ve zcela neformálním kontextu, v kontextu celoživotního učení. Celoživotní učení se člení do dvou etap: počáteční vzdělávání další vzdělávání Celoživotní učení dělíme na tři typy: Formální vzdělávání: U nás prozatím nejsou muzea považována za součást formálního vzdělávání, nicméně existují aktivity formálně vzdělávací, jako jsou odborné semináře či certifikovaná školení pod hlavičkou oficiálních vzdělávacích institucí, na nichž může muzeum participovat. Neformální vzdělávání: Do této oblasti spadají nejrůznější činnosti muzea pod vedením muzejního pedagoga nebo jiného odborníka. 11

12 Informální učení: Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Zahrnuje také sebevzdělávání, samostudium. Nepochybně lze k této formě řadit i činnost a působení muzeí. Navrhovaný systém se pohybuje na hranici oblasti informálního učení (nesystematické, nekoordinované) a neformálního vzdělávání (připravované pod dozorem pedagoga a cílené) Facilitace učení v muzeu Zřejmě nejpovolanějším subjektem v muzeu, který učení zprostředkuje nejlépe, je specialista vyškolený k tomu, aby uměl komunikovat s rozličnými skupinami a typy návštěvníků expozice. Měl by být schopen výhodnou formou interpretovat a didakticky sdělovat obsah exponátů Takovému způsobu edukace, prováděném nejčastěji muzejním nebo kurátorem se říká přímá facilitace učení v muzeu. Z důvodů personálních či finančních však tento způsob facilitace není většinou možný. Je třeba tedy přistoupit k facilitaci nepřímé. Facilitace může být přítomná již ve volbě vhodného tématu expozice, v jejím pojetí a uspořádání, v doprovodných prvcích v podobě modelů, rekonstrukci nebo informačních panelů, studijních koutků, tištěných nebo audiovizuálních průvodců či za využití moderních informačních a komunikačních technologií (virtuálních průvodců a průvodcovských robotů) Personalizované muzeum Personalizovaným muzeem myslíme takovou muzejní expozici, která se přizpůsobí každému individuálnímu návštěvníkovi. Bylo by určitě zajímavé, kdyby každého návštěvníka provázel expozicí expert, což je nereálné. Díky rozvoji moderních informačních a komunikačních technologií může každý návštěvník disponovat osobním průvodcem v podobě audioprůvodce, nebo chytrého telefonu či tabletu. 12

13 Problematika personalizace muzejní expozice počítá s přizpůsobením expozice požadavkům návštěvníka. To ovšem vyžaduje interakci mezi průvodcem a návštěvníkem. V současnosti nejjednodušší cestou, jak může návštěvník ovlivňovat prohlídku, je komunikace prostřednictvím webového rozhraní. Muzejní expozice na internetu virtuální muzeum je proto nejčastější oblastí, na kterou se práce z oblasti personalizované prohlídky soustředí. Do této oblasti lze zařadit práce Bowena (2004), Houbena (2009), Waltla (2006), či Van Hageho (2010) Kategorizace návštěvníků Aby bylo možné vytvořit opravdu fungující muzejní expozici, musí její tvůrci, designéři a kurátoři znát cílovou skupinu návštěvníků. Škála návštěvníků muzejní expozice je však velice pestrá a neexistuje jejich obecná a univerzální klasifikace. Návštěvníci však mají některé společné rysy, ze kterých můžeme při jejich kategorizaci vycházet: sociálně demografické vlastnosti: věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání, typ místa bydliště, národnost; muzeologické vlastnosti: motivace návštěvy oborová, informační, znalost problematiky, aktivizace prohlídky; rozsahové vlastnosti: individuální návštěva, skupina, druh skupiny, frekvence návštěv, časový rozsah; psychologické či fyziologické vlastnosti recepční, inteligenční, paměťové, představivostní, zrakové, sluchové, pohybové. Je možno konstatovat, že každý významný autor při své práci v oblasti personalizace muzejní expozice vytvořil vlastní systém klasifikace návštěvníků. 3.2 Virtuální průvodce Další oblastí, která nás zajímala, byl koncept inteligentního interface virtuálního průvodce. Zabývá se algoritmem průvodce, který by provázel návštěvníka po muzeu. Většina autorů nepracuje s kategorizací návštěvníka. Přizpůsobuje prohlídku individuálním požadavkům 13

14 návštěvníka a přizpůsobuje trasu prohlídky například na základě sémantických sítí. Naproti tomu Luisa Marucci (2000) představuje systém, který s určitou kategorizací návštěvníků pracuje. Jsou zde předdefinovány typy návštěvníků. Turista, student a expert. Prezentované informace jsou rozděleny na úvodní, souhrnné, rozdílové a zajímavosti a jsou přidělovány podle určitého klíče k typu návštěvníka. Určitou inspiraci lze čerpat z projektu, zabývajícího se personalizací e- learningu na základě učebních stylů studentů (Kostolányová, Šarmanová a Takács, 2012). Práce se zabývá nejvhodnější formou poskytovaného učebního materiálu na základě charakteristiky uživatele. Schéma systému personalizovaného průvodce muzejní expozicí může být podobné. Stačí studenta nahradit návštěvníkem, autora studijních materiálů muzejním odborníkem a varianty vzdělávacích opor vhodnými exponáty. Studium tohoto tématu přineslo zjištění, že komunikace prostřednictvím elektronického pomocníka (průvodce) nijak neomezuje ani starší lidi. Tudíž celý projekt by pro ně neměl být diskriminační. Naopak velkým problémem je rychlý vývoj informačních technologií. Většina zkoumaných systémů virtuálních elektronických průvodců pracovala na starších zařízeních (PDA, komunikátory) a jejich využitelnost je proti dnešním možnostem omezená. 3.3 Expertní systém Vyvíjený průvodce je řízen expertním systémem. Podle Pokorného (2011) jsou expertní systémy mj. typické tím, že lze nalézt celou řadu jejich společných charakteristických rysů: U expertních systémů jsou znalosti experta vyjádřeny naprosto explicitně, jsou soustředěny v tzv. bázi znalostí. Předem je dána pouze strategie využívání takto uložených znalostí řídicí mechanizmus (někdy také zvaný mechanizmus inferenční). Striktní oddělení znalostí na straně jedné a strategie pro jejich využívání na straně druhé je pro architekturu expertních systémů typické. 14

15 Báze znalostí obsahuje celou škálu znalostí experta (expertů) od obecných, objektivních až po soukromé, subjektivní. Velmi podstatné jsou heuristiky (tj. exaktně nedokázané nebo dokonce nedokazatelné znalosti), které expert získal dlouholetou praxí a o nichž pouze ví, že mu často pomáhají při řešení obdobných problémů, přičemž nalezení správného řešení přímo nezaručují. Báze znalostí musí být modulární a otevřená pro zahrnutí nových znalostí, případně eliminaci znalostí již neefektivních či redundantních. Báze znalostí zahrnuje obecné znalosti daného oboru. Má charakter obecného rozhodovacího pravidla (či soustavy pravidel). Řešení konkrétního případu znamená dosazení konkrétních dat o daném případu do obecně formulovaných pravidel báze znalostí. Množinu všech údajů vztahujících se k danému případu nazýváme bází dat. Způsob zpracování dat v expertním systému musí mít některé rysy způsobu uvažování experta. Expert pracuje velmi často s nejistými znalostmi (heuristikami) i s nejistými daty. Proto musí být expertní systém schopen pracovat s nejistotami, a to jak ve znalostech tj. znalostí s přiřazenou mírou důvěry v její platnost (nejistota v bázi znalostí) tak i v aktuálních datech (typu nevím, asi ano, spíše ne apod.), reprezentující nejistotu v bázi dat (Pokorný a Krišová, 2011) Fuzzy logika V reálném světě se často snažíme vyjádřit příslušnost daného objektu k nějaké třídě. Často použijeme výraz, že člověk je velmi malý, velký, vysoký nebo velmi tlustý. Nedefinujeme přesně, kolik centimetrů představuje výraz malý, kolik kilogramů tlustý. Fuzzy množiny řeší přiřazení objektu x do dané třídy tzv. mírou (funkcí) příslušností A(x) do té které množiny A (například tlustých lidí), obvykle v intervalu <0,1>. Jedna jazyková proměnná (v našem případě váha člověka ) může nabývat více jazykových hodnot (nízká, střední, vysoká). Tyto tři jazykové hodnoty jsou reprezentovány třemi fuzzy množinami (Pokorný, 2004). Nad fuzzy 15

16 množinami jsou definovány operace, které s nimi umožňují pracovat. Operace slouží k vytváření nových fuzzy množin. Jádrem expertních systémů je báze znalostí, v níž jsou uloženy formalizované expertní znalosti problémové oblasti, v níž má expertní systém poskytovat podporu při rozhodování. Fuzzy expertní systémy používají pro formalizaci znalostí IF-THEN pravidel ve formě: IF (předpoklad, antecedent) THEN (důsledek, konsekvent) Antecedenty i konsekventy pravidel jsou vágní fuzzy výroky jejich pravdivostní hodnota leží v intervalu Struktura fuzzy výroků obsahuje jazykové proměnné, jejich jazykové hodnoty a fuzzy logické spojky. Typickou formou je výraz, kde je jazyková proměnná a je její příslušná jazyková hodnota. Vágnost jazykových hodnot je přitom formalizována fuzzy množinami. (Pokorný, 2004) Výhodou je, že fuzzy výroky nemusí být jen jednoduché (atomické), ale mohou se spojovat fuzzy logickými spojkami (and, or, not) a tvořit tak fuzzy výroky složené. Mluvíme o expertním systému, který pracuje s neurčitostí a je postaven na základech fuzzy logiky. Proces fuzzy zpracování obsahuje tři základní kroky: fuzzifikace, fuzzy inference, defuzzifikace. Fuzzifikace je proces převedení reálných proměnných na jazykové proměnné. Fuzzy inference definuje chování systému pomocí pravidel typu IF-THEN na jazykové úrovni. Každá kombinace atributů proměnných, vstupujících do systému a vyskytujících se v podmínce IF-THEN představuje jedno pravidlo. Pro každé pravidlo je třeba určit stupeň podpory, tedy váhu pravidla v systému. Váhu pravidel lze v průběhu optimalizace systému měnit. Výsledkem fuzzy inference jsou fuzzy množiny sukcedenty použitých fuzzy pravidel. Proto přichází na řadu ještě jeden krok a to agregace, při které složením fuzzy množin vznikne jedna fuzzy množina pro každý konsekvent. 16

17 Defuzzifikace převádí výsledek předchozí operace na reálné hodnoty. Cílem defuzzifikace je převedení fuzzy hodnoty výstupní proměnné tak, aby slovně co nejlépe reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu. V literatuře nelze najít, že by byla fuzzy logika využita přímo pro rozhodování o návštěvnické trase. Využívá se spíš v oblasti průvodcovských robotů, a sice k řízení jejich pohybu expozicí (Abdessemed et al., 2014), nebo u podpůrných muzejních systémů jako klasifikace návštěvníků muzea z hlediska marketingu (Meier a Werro, 2007), v systémech vyhledávání konkrétních snímků v digitálních sbírkách (Brown et al., 2013), či zpracování neurčitých údajů v databázích. 3.4 Zhodnocení současného stavu z hlediska tématu práce Existuje mnoho systémů sloužících jako virtuální průvodce muzejní expozicí, málokterý je ale primárně zaměřen na podporu vzdělávací funkce muzea. Většina systémů personalizuje prohlídku na základě individuálních přání návštěvníka, či pomocí sémantických sítí. Na rozdíl od podobného tématu adaptivní výuky (kde se pracuje s věkově homogenní skupinou žáků a známými styly učení) neexistuje ani jednotná kategorizace návštěvníků muzejní expozice ani kategorizace exponátů s ohledem na návštěvníka. Každý autor si vytváří kategorie podle svých potřeb. Práce proto vychází z pozorování, obecných předpokladů a z konzultací s pedagogy spolupracujícími s muzeem a se zaměstnanci muzea zabývajícími se prohlídkou expozice. Ocitáme se tedy v roli experta pro vytvářený expertní systém. 4 POSTUP ŘEŠENÍ Celá práce se uskutečnila ve dvou fázích. V první fázi to byla analýza, návrh a vývoj systému Virtuálního průvodce expozicí (VPE) za využití fuzzy orientovaného expertního systému. Probíhala v několika krocích a zároveň sloužila k dosažení některých dílčích cílů: - vytvoření koncepce VPE; 17

18 - vytvoření kategorií návštěvníků; - kategorizaci forem exponátů; - návrh a vývoj fuzzy orientovaného expertního řídicího systému. Druhou fází pak byla implementace a ověření funkčnosti VPE v prostředí virtuálního muzea a ověření vzdělávacího přínosu systému. Druhá fáze obsahovala tyto dílčí cíle: - vytvoření virtuálního muzea medií na internetu; - vytvoření exponátů a informačních vrstev exponátů; - realizace a ověření funkčnosti systému VPE v prostředí internetu; - ověření vzdělávacího přínosu systému. 4.1 Koncepce systému Při navrhování systému VPE stojí na jedné straně návštěvník a na druhé straně exponáty a informace o nich. Řídicí jádro systému musí vybrat a představit exponáty tak, aby byly pro návštěvníka zajímavé, srozumitelné a poučné. Jelikož jsme ale již v počátcích považovali systém VPE za univerzální, nemohli jsme pracovat s konkrétními exponáty. Jakákoliv změna v expozici (přidání, ubrání či výměna exponátů) by znamenala nutnost změny v řídicím systému. Řídicí systém VPE tedy nepracuje přímo s exponáty, ale pouze s jejich obecnými typy. Teprve při prohlídce muzejní expozice systém přiřadí k typům konkrétní exponáty. Z toho vyplývá, že systém nemůže rozhodnout o pořadí exponátů, to je dáno autorem expozice, ale jen o důležitosti daného exponátu pro návštěvníka. Systém rovněž počítá s tím, že některé exponáty jsou pro expozici stěžejní. Tyto exponáty označené jako významné systém automaticky doporučí s nejvyšší prioritou bez ohledu na to, jak jsou pro návštěvníka vhodné. 4.2 Kategorie návštěvníků Při určení kategorií návštěvníků jsme vycházeli ze sociálně demografických, muzeologických a rozsahových vlastností návštěvníků. Rovněž jsme se inspirovali klasifikacemi návštěvníků uvedenými v kapitole 18

19 disertační práce. Analýzou informací vychází stanovení kategorií návštěvníků z následujících charakteristik: věk; sociální kontext (individuum, skupina, rodina, pár); fundovanost (odborník, student, turista, dítě). Pro zjednodušení jsme vypustili sociální kontext, protože ve virtuálním muzeu, kde se algoritmus průvodce ověřoval, dochází pouze k individuálnímu přístupu návštěvníků. Přibyla však ještě jedna kategorie a tou je záměr návštěvy. Je důležité, zda návštěvník si chce jen zběžně prohlédnout expozici, či má zájem o hlubší studium tématu expozice. Záměr návštěvy má vliv na množství a typ zhlédnutých exponátů, tudíž i na délku prohlídky, ale taky na formu a obsah prezentovaných exponátů. Výsledkem je tedy kategorizace návštěvníků podle těchto kritérií: věk; fundovanost; záměr návštěvy. Volba jen tří kritérií je důležitá pro to, že návštěvník musí provést sebehodnocení a proto nemůže být kritérií mnoho a musí být jednoduchá. 4.3 Kategorizace exponátů Při kategorizaci exponátů jsme rovněž čerpali z literatury. Vycházeli jsme z charakteristiky exponátů podle Beneše (1981), ale upravili jsme si je pro vlastní potřebu. Zachovali jsme však rozdělení exponátů na formu, tj. způsob fyzické prezentace a obsah, tj. poskytovanou informaci. Forma je reprezentována jednak typem a jednak významem pro expozici. Typ exponátu: originální prostorový objekt; prostorový model; plošný model (graf, schéma); statický obraz (fotografie, reprodukce, grafika); dynamický obraz (film, video); 19

20 audio (hudba, zvuk, zvuková nahrávka); text (texty, symboly, tabulka, vzorec); multimédia; hra. Formy exponátu byly zvoleny s ohledem na atraktivitu pro návštěvníka. Vycházeli jsme z premisy, že pro různé návštěvníky jsou zajímavé různé typy exponátů, například děti dávají větší přednost hře a dospělý expert textu. Exponáty označené jako významné budou vždy zařazeny do prohlídky bez ohledu na to, jakého jsou typu. Významné exponáty určí muzejní odborník. Obsah exponátu je dán informačními vrstvami. Informační vrstva je tvořena multimediálním obsahem (kromě textu může obsahovat i obrázky, zvuky, videa nebo hypertextové odkazy). V navrhovaném systému obsahuje každý exponát tři informační vrstvy podle obsáhlosti a odbornosti poskytované informace. Pro děti je například určena 1. úroveň, pro dospělé návštěvníky úroveň 2 a pro odborníky úroveň Návrh a odladění fuzzy orientovaného expertního systému Při úvahách, jakým způsobem bude celý systém Virtuálního průvodce expozicí řízen, jsme vycházeli z toho, že komunikace návštěvníka se systémem musí být co nejjednodušší. To znamená, že otázky kladené systémem návštěvníkovi musí být jednoduché a srozumitelné a rovněž systém musí umět pracovat s jistou neurčitostí či nepřesností v odpovědích návštěvníka. Rovněž hranice mezi kategoriemi nejsou vymezeny ostře, ale jednotlivé kategorie se prolínají. Právě systémy pracující na bázi fuzzy logiky jsou vhodné pro takový typ požadavků. Navrhovanému systému postačí 27 řídicích pravidel. Jádrem navrhovaného systému je fuzzy orientovaný expertní systém. Bázi dat tvoří kategorie návštěvníků a exponátů a bázi znalostí pravidla prohlídky. Expertní systém byl simulován a odladěn v prostředí Fuzzy Logic Toolboxu programového systému MATLAB. 20

21 4.5 Tvorba expertního systému Vraťme se však zpátky k trase prohlídky. Trasa prohlídky je lineární, je tvořena posloupností exponátů (posloupnost je dána pořadovým číslem exponátu). Každý exponát je určitého typu a významu a obsahuje tři informační vrstvy. Dle charakteristiky návštěvníka systém přidělí váhu obecnému typu exponátu a díky tomu rozdělí příslušné exponáty na škále důležitosti: důležité méně důležité nedůležité. Exponáty označené jako významné budou automaticky zařazeny mezi důležité. Systém rovněž vybere odpovídající informační vrstvu exponátu Výstup systému je třeba brát z principu expertního systému jen jako doporučení. Návštěvník si může sám vybrat, jestli navštíví jen pro něj důležité exponáty, nebo si prohlédne i ty méně důležité či nedůležité. Samotný mentální model Fuzzy orientovaného expertního systému (FES) vypadá takto: VEK FUN ZAM FM VYK WOO WPM WG WSO WV WA WT WMM WH Obrázek 1: Mentální model FES Antecedenty (předpoklady) Věk návštěvníka (VEK) Fundovanost návštěvníka (FUN) Záměr návštěvy (ZAM) Konsekventy (důsledky) Výklad (VYK) nízký (NIZ) střední (STR) vysoký (VYS) nízká (NIZ) střední (STR) hluboká (HLU) rychlá prohlídka (RP) základní prohlídka (ZP) podrobná prohlídka (PP) jednoduchý (JED) středně náročný (STN) náročný (NAR) 21

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE VLIV ICT NA PRÁCI UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Martina Maněnová Vědecká ediční rada - ExtraSYSTEM Praha Tajemník: Ing. Miloš Sobek Praha, CZ Členové: prof. Ing. Radomír

Více

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Ostrava 2013 Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Číslo operačního programu Název operačního programu Registrační

Více

Autonomní učení cizích jazyků v e-learningu. Autonomy and Language Acquisition in e-learning

Autonomní učení cizích jazyků v e-learningu. Autonomy and Language Acquisition in e-learning Ostravská univerzita Pedagogická fakulta Autonomní učení cizích jazyků v e-learningu Autonomy and Language Acquisition in e-learning Autoreferát k disertační práci 2014 Studijní program: Specializace v

Více

Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s využitím multimediálních výukových opor

Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s využitím multimediálních výukových opor MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s využitím multimediálních výukových opor Disertační práce Brno 2013 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

METODICKÝ PORTÁL. příležitost pro učitele. sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II

METODICKÝ PORTÁL. příležitost pro učitele. sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II METODICKÝ PORTÁL příležitost pro učitele sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II 2011 Kolektiv autorů Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ Profesní vzdělávání odborníků v oblasti hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní vzdělávání odborníků v oblasti hotelnictví Diplomová

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení

Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Jiří Trunda 9 Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Jiří Trunda Profesní portfolio učitele. Soubor metod

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Osobnost lektora dalšího vzdělávání

Osobnost lektora dalšího vzdělávání Osobnost lektora dalšího vzdělávání Sborník příspěvků z 11. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 12. 13. října 2011 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková Praha Národní ústav

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav matematiky a statistiky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DISERTAČNÍ PRÁCE Kateřina Dvořáková Školitel: RNDr. Jiří

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Penitenciární

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE RNDr. Irena Dvořáková Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí disertační

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

ELEARNING & VYUŽITÍ E-LEARNINGOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE FYZIKY NA FCH VUT

ELEARNING & VYUŽITÍ E-LEARNINGOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE FYZIKY NA FCH VUT ELEARNING & VYUŽITÍ E-LEARNINGOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE FYZIKY NA FCH VUT Ing. Martin Weiter, Ph.D. Chemická fakulta VUT v Brně 25. listopadu 2004 1 OBSAH 1Úvod...3 2e-Learning...4 2.1Co je to e-learning?...4

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu English skills development by using internet

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce Bc. Martin Kreuziger Muzejní a galerijní pedagogika - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více