1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI MUŽI ŽENY RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE NÁBOŽENSTVÍ... 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 5 3 MUŽI ŽENY... 10 4 RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE... 12 5 NÁBOŽENSTVÍ... 20"

Transkript

1 e Bo o kp r o r u s k ýj a z y k CZ / /

2 OBSAH Str. 1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI MUŽI ŽENY RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE NÁBOŽENSTVÍ GEOGRAFIE RUSKA VÝZNAMNÁ DATA V DĚJINÁCH RUSKA V KOSTCE VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI RUSKA SOUČASNÉ PROBLÉMY RUSKA PAMÁTKY A PAMĚTIHODNOSTI, CÍLE TURISTŮ SEZNAM MULTIMEDIÁLNÍCH UKÁZEK VIDEOUKÁZKA 1 1

3 1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX Ačkoli se větší část Ruské federace nachází v Asii, Rusové o sobě říkají, ţe jsou Slované a spíše se cítí být Evropany. Zároveň rádi dodávají, ţe jejich ruská mentalita se od té evropské podstatně liší. A naprostá většina těch, kteří Rusko navštívili, jim dává za pravdu. V čem tedy tkví podstata ruské mentality? V pověstné velké ruské duši, kterou zejména Evropané ze západu chápou jako neuchopitelnou? Snad nikde jinde v Evropě se neprojevuje vztah nadřízený podřízený tak intenzivně, jako v Rusku. Dovolím si tvrdit, ţe tento vztah se projevuje v mnoha dalších oblastech kaţdodenního ţivota Rusů. Jak se tedy Rusové oslovují, jak se chovají v běţném společenském styku? Při seznamování s Rusy je třeba mít na paměti základní pravidla, například: Pokud oslovujeme neznámého člověka na ulici, pouţijeme slovo děvuška (девушка) pro slečnu či ţenu, spojení mladý muţi (молодой человек) pouze v případě, ţe se jedná o osoby věkem mladší. U starších osob nenacházíme adekvátní výraz, původně hojně uţívané výrazy soudruh nebo občan se dnes pouţívají v armádě (товарищ) nebo v případě úředního či policejního styku (гражданин/гражданка). Oslovení pane/paní (господин/госпожа) bez uvedení příjmení se povaţuje za nezdvořilé. Proto oslovení osob této věkové kategorie řešíme neosobně, například větou Не скажете,...? Oslovení děvuška můţeme slyšet v případě oslovení ţeny bez ohledu na věk pracující ve sluţbách (například v obchodě), v současnosti však zvláště starší ţeny toto oslovení nerady slyší. Představování se řídí obecnými pravidly společenské etikety, avšak v ruském prostředí se velký důraz klade na status. Z tohoto hlediska se řeší vztah nadřízený podřízený, starší mladší, pracovně zkušenější nováček, ţena muţ, skupina jedinec. Podání ruky doprovází oční kontakt. Nedívat se partnerovi do očí se povaţuje za nezdvořilé. Stisk ruky je obvykle pevný a silný. Doba Breţněva (pro mladší věkové kategorie jedná se o bývalého představitele Sovětského svazu, který se při oficiálních návštěvách hlav cizích států vítal se svým protějškem vřelým polibkem) pominula. V rámci formálního styku je líbání nezvyklé. Políbit ţeně ruku je přípustné pouze v případě, kdy ţena ruku k políbení podá. Přípustné je líbání v rámci rodiny, resp. u velmi dobrých přátel. Rusové se v tomto případě políbí na tvář celkem 3x. Oslovování titulem není v ruském prostředí obvyklé. Při představování je sice moţné představit osobu titulem (doktor, profesor), častěji však představujeme příjmením, jménem a jménem po otci (otčestvom). 2

4 Nevítáme se a ruku nikdy nepodáváme ve dveřích, tj. přes práh. Souvisí to s pověrčivostí Rusů přináší to prý smůlu nebo neštěstí. V rámci oficiálního styku se na dotyčnou osobu obracíme slovem pan/paní (господин/госпожа) v kombinaci s příjmením. V rámci méně formálního styku můţeme pouţít jméno a jméno po otci, např. Иван Иванович/Тамара Петровна. Tykání, zvláště ve formálním styku, je nepřípustné. Obecně platí pravidlo, ţe se osobám od 16. roku věku vyká. A čeho se v rámci společenského styku vyvarovat? Odmítnout pozvání, zvláště pozvání do domu hostitele. Nezapomenout přinést malou pozornost pro hostitele a jeho ţenu. Můţe to být typicky český suvenýr, ţenám udělají radost květiny. Nenosit květiny ţluté barvy! Rusové věří, ţe přinést ţluté květiny nosí smůlu. Neprojevit spokojenost, ţe vám předloţené pokrmy chutnají. Vţdy chválíme! Nedojíst a nechat zbytky na talíři. Rusové jsou velice pohostinní a jejich tabule jsou bohaté. Obvykle začínají bohatými předkrmy, takţe pro člověka neznalého je problémem sníst to, co je mu postupně předloţeno. Odmítnout nabízenou skleničku. Ruský národní nápoj vodka se pije prakticky všude, i kdyţ dnes se stále častěji objevuje šampaňské a dobrý koňak. Nedopít skleničku vodky se povaţuje skoro za uráţku. Nezapomeňte, ţe načatá lahev se vţdy dopíjí. Kaţdé nově nalité skleničce předchází speciální přípitek. Všechny si získáte, pokud je to přípitek oslavující hostitele, jeho rodinu, Rusko nebo cokoli, co s Ruskem souvisí. Rusové jsou na veřejnosti poměrně konzervativní a emoce moc neprojevují. Není obvyklé okázale projevovat radost, pokřikovat nebo hvízdat. Snad jedinou výjimkou jsou utkání sborné v ledním hokeji, který je v Rusku národním sportem. Ptát se na osobní poměry a výši platu se povaţuje za nezdvořilé. Pro některé Rusy je nepříjemné odpovídat na otázky týkající se ruské novodobé historie. text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 3

5 ÚLOHA PRO VÁS Úloha 1 Představte si následující situaci: Český podnikatel, říkejme mu Jan Novák, se vydal na obchodní cestu do Moskvy, kde jednal se svým obchodním partnerem Ivanem Petrovičem Ovčinikovem. Pozorně si přečtěte následující věty a zjistěte, zda se pan Novák nedopustil nějakého faux-paux. Pan Novák oslovoval svého obchodního partnera господин Иван Петрович. při představování stiskl pevně ruku svého partnera. bez váhání přijal pozvání na večeři do domu svého obchodního partnera. manţelce svého hostitele přinesl jako pozornost květiny a parfém. je sice abstinentem, ale přípitek si nedovolil odmítnout. nedopil skleničku vodky s omluvou, ţe je abstinentem. hovořil o své rodině a rozebíral své rodinné poměry. vyjádřil se pochvalně o ruském národním hokejovém muţstvu. dceři (18 let) svého hostitele důsledně vykal. 4

6 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI V rámci obchodního styku je nutno se připravit na některé zvláštnosti, se kterými se můţeme při jednání s ruským partnerem setkat. V ruském prostředí neexistuje oblast, ve které se tak markantně projevuje vztah nadřízenosti a podřízenosti. Pokud se chystáte na obchodní schůzku s ruským partnerem, měli byste mít na paměti, ţe ruský partner od vás očekává: dochvilnost Ačkoli ruský partner od vás očekává dochvilnost, on sám na své dochvilnosti paradoxně nelpí. Vychází to z pocitu jakési nadřazenosti. Samotná obchodní jednání bývají zpravidla dlouhá a nesmí cizince překvapit, ţe se během nich bude jíst nebo podávat sklenička vodky. Běţně se na jednáních kouří, zvláště pokud jsou partnery jednání muţi. Rusové jsou zvyklí jednat v týmu, ţeny se u jednání objevují spíše sporadicky. upřímnost Nikdy svému ruskému obchodnímu partnerovi neříkejte nepravdu! Obrátí se to proti vám. korektnost a takt Jednejte taktně, diplomaticky, ale nebojte se vyjádřit svůj nesouhlas. Buďte připraveni na to, ţe Rusové jednají velmi emotivně, nátlak na obchodního partnera není výjimkou. Pokud jednání neprobíhá podle jejich představ, nesmí vás překvapit hlasité projevy emocí. I Nikita Chruščov (bývalý představitel Sovětského svazu) na půdě OSN bouchal do řečnického pultu botou. umění naslouchat Svého ruského partnera nepřerušujte a naslouchejte mu. Očekává se to od vás. Případné dotazy si ponechte na pozdější dobu. konkrétnost Na obchodní jednání se dobře připravte, uvádějte fakta. Nastudujte údaje o firmě, se kterou chcete spolupracovat! A ještě několik rad na závěr: Pouţijte rozumné komplimenty. Rusové jsou velcí patrioti, proto je dobré se orientovat v jejich kultuře, dějinách a památkách. Rusové rádi slyší pozitivní názory na svou zemi. Trvejte na písemných dohodách. Ústní dohoda nemá v Rusku silnou váhu. Neznepokojujte se, kdyţ vám váš ruský partner neodpoví hned na váš dopis. Rusové mají dolgij jaščik, tj. odkládají věci na pozdější dobu. 5

7 Pokuste se navázat vztahy s místními. Správné jméno v Rusku otevírá dveře. Dodrţujte tzv. DRESS CODE. Neformální oblečení není při obchodním jednání vhodné. A ta nejdůleţitější rada zní: Ve výhodě je ten, kdo hovoří rusky! text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 6

8 ÚLOHA PRO VÁS Úloha 2 1. Výše bylo uvedeno, ţe ruský partner má nějaká očekávání. Které z očekávání nejlépe vyjadřuje tento obrázek? Úloha 2 - obr. 1 [online]. URL: <http://pixabay.com/cs/siluety-mu%c5%bei-spole%c4%8dnost-pracovi%c5%a1t%c4%9b /> [cit ]. 2. Podívejte se a zhodnoťte obrázek z obchodního jednání. Je vše na obrázku dle pravidel o obchodním jednání? Vysvětlete. Úloha 2 - obr. 2 [online]. URL: <http://pixabay.com/cs/%c4%8dlov%c4%9bk-%c5%beena-silueta-podnikatel%c3%a /> [cit ]. 7

9 3. Představte situaci, kterou vidíte na obrázku. Která z manaţerských zvyklostí je podle vás porušena? Úloha 2 - obr. 3 [online]. URL: <http://pixabay.com/cs/mu%c5%bei-silueta-kravata-podnikatel%c3%a /> [cit ]. 4. Kterou ruskou manaţerskou zvyklost můţete z obrázku vyvodit? Úloha 2 - obr. 4 [online]. URL: <http://pixabay.com/cs/podnikatel%c3%a9-v%c5%afdce-skupina-podnik%c3%a1n%c3%ad /> [cit ]. 8

10 5. Podívejte se na obrázek. Které pravidlo obchodní schůzky bylo asi porušeno? Úloha 2 - obr. 5 [online]. URL: <http://pixabay.com/cs/hodiny-%c4%8das-kalend%c3%a1%c5%99-po%c5%99adjedn%c3%a1n%c3%ad /> [cit ]. CVIČENÍ K ZAMYŠLENÍ Představte si, ţe se zúčastníte jednání s ruským obchodním partnerem. Na schůzku se potřebujete co nejlépe připravit. Jak bude probíhat vaše příprava? 9

11 3 MUŽI ŽENY Ačkoli Hlava 2 Ústavy Ruské federace zaručuje rovnoprávnost muţů a ţen, situace ţen v současném Rusku je dána tradičním pojetím ţeny a její úlohy ve společnosti. V Rusku ţije asi 78,7 mil. ţen (53 % obyvatelstva) a dle statistik nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných ţen na světě. 3,5 miliónů ţen v Rusku pracuje v průmyslu a 3,1 miliónů v zemědělství, přičemţ se obvykle jedná o nejtěţší fyzické práce. Ve vedoucích pozicích převládají muţi, ţeny se také sporadicky účastní veřejného a politického ţivota. Podle tradičního pojetí ruské společnosti je ţena méně profesionální, méně zdatná a logická neţ její muţský kolega. Ţeny obvykle berou 50 % 70 % platu muţe. V posledních letech se v Rusku objevil tzv. fenomén ţenské chudoby. Mezi ţenami je poměrně vysoká nezaměstnanost, aţ dvě třetiny nezaměstnaných ţen má vysokoškolské vzdělání. Ţeny v předdůchodovém věku práci nemohou najít prakticky vůbec. Taktéţ kaţdoročně stoupá počet ţen samoţivitelek. Podle lékařských záznamů nemocnost ţen prudce stoupá. Největší nárůst byl zaznamenán v případě onemocnění syfilidou a jinými pohlavními chorobami včetně AIDS, stoupá počet ţen trpících anémií nebo poruchami krvetvorby. Pokud ţeny v dnešním Rusku v něčem dohánějí muţe, je to spotřeba alkoholu a tabákových výrobků. Alkoholismus ţen je dalším fenoménem současného Ruska, přičemţ věk alkoholiček kaţdoročně klesá. Odhaduje se, ţe necelá polovina alkoholiků v Rusku jsou právě ţeny. Alkoholismus ohroţuje nejen zdraví ţen samotných, ale nepříznivě ovlivňuje zdraví dětí ţen alkoholiček. Společně s alkoholem ohroţuje zdraví a kvalitu ţivota ţen uţívání drog a prostituce. Násilí na ţenách se sexuálním podtextem stoupá, stejně jako počet sexuálně motivovaných vraţd. I přes toto neradostné konstatování se většina ţen v Rusku spokojuje především s rolí manţelky a matky. Jejich cílem je provdat se a zaloţit rodinu. Muţi vzhledem k tradičnímu pojetí postavení muţe a ţeny ve společnosti vidí ţenu především jako matku, ţivotní druţku a hospodyni. Podíl muţů na domácích povinnostech je nízký. Na závěr jedna perlička v rámci ţenské rovnoprávnosti našel jeden výrobce díru na trhu a začal vyrábět dámskou vodku. Oficiální název produktu je Vodka Damskaja, vyrábí se v pěti příchutích, stojí od 250 do 280 rublů a prodává se ve speciálních designových lahvích. Obsah alkoholu Dámské vodky je 40 %. Mimochodem kdy se objeví na trhu Vodka Dětskaja s příchutí krupicové kaše? text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 10

12 ÚLOHA PRO VÁS K PŘEMÝŠLENÍ: Srovnejte postavení ţen v Rusku a u nás. NĚKOLIK OTÁZEK PRO VÁS Úloha 3 Pokuste se zodpovědět následující otázky: 1. Co ohroţuje postavení ţen v ruské společnosti? 2. Co je to tzv. fenomén ţenské chudoby? Co je podle vás jeho příčinou? 3. Který dokument zaručuje rovnoprávné postavení muţů a ţen v Ruské federaci? 4. Jaká je účast ruských ţen na veřejném a politickém ţivotě? 5. Jaký je podíl ţen na celkovém počtu alkoholiků v Rusku? 6. Co víte o produktu Vodka Damskaja? 11

13 4 RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE Rusové jsou známí pohostinností, vřelým postojem k hostům a faktem, ţe rádi slaví cokoli, kdykoli mají k tomu příleţitost. Nejraději však slaví narozeniny, různá rodinná jubilea a pochopitelně svátky. Církevní svátky nebyly v době Sovětského svazu slaveny způsobem, jak to známe ze současnosti. Přesto církevní svátky a tradice přeţily a od 90. let 20. století se slaví s intenzitou, která jim přísluší. Podívejme se na některé z nich. PASCHA ruské Velikonoce Pascha je nejdůleţitějším pravoslavným svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Jeţíše Krista a v Rusku se slaví od 10. století. Kdysi tomuto svátku předcházel velký půst, který trval 40 dní, a důkladná očista obydlí. Dnes se půst tak striktně nedodrţuje, Rusové však stejně jako kdysi slaví tento svátek se svíčkami v kostele a poté doma. Symbolem Paschy jsou vejce, která se v Rusku stejně jako u nás barví, nejčastěji cibulovými slupkami, a mají odstín od světlehnědé aţ po rudohnědou, která symbolizuje krev Kristovu. Kromě vajec Rusové připravují celou řadu jídel, která se běţně v kalendářním roce na stole neobjevují. Rusové si paschu neumí představit bez tzv. kuliče, coţ je sladký kynutý kulatý nebo oválný chléb, do kterého se přidává vanilka, rozinky, kardamon či muškátový oříšek. Peče se uţ ve čtvrtek a v sobotu se odnáší do kostela, kde se posvětí. Kulič je i dobrým dárkem, pokud chcete navštívit rodinu či přátele. Pečou se i tzv. paschy, koláče, které připomínají výše zmíněný kulič. Hlavní ingrediencí je tvaroh a Rusové pečou tento druh tvarohového koláče pouze jednou v roce na Velikonoce. K jídlu se podává drůbeţ, a to husa nebo kachna, tzv. studeň, rosol s kousky masa nebo ryby, buženina, pečené vepřové maso s přírodní šťávou, a různé druhy sladkého pečiva, nejčastěji s tvarohem. Ani tři dny před Paschou nejsou pro Rusy nevýznamné. Zelený čtvrtek (Rusové mu říkají Чистый четверг) je věnován očistě domu, těla a duše. Velký pátek (Страстная пятница) a Bílá sobota (Rusové říkají Белая суббота) jsou věnovány duchovní očistě a rozjímání. Hlavní bohosluţba začíná vţdy o půlnoci ze soboty na neděli. Kromě těchto tradic jsou Rusové zvyklí hrát v době Paschy různé hry. Paschu milují děti, protoţe se účastní hledání malovaných vajíček, která jsou schovaná v domě. Vyhrává ten, kdo takových vajíček najde nejvíce, a i kdyţ se většinou soupeří ve druţstvech, hra je velice oblíbená. 12

14 Kulič [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kulich_pies.jpg?uselang=ru> [cit ]. Ruské Vánoce Vánoce jsou v Rusku státním svátkem spojeným s památkou narození Jeţíše Krista. Slaví se podle gregoriánského kalendáře 7. ledna. Vánoce se slavily od konce 10. století. V době Sovětského svazu, kdy se komunistická ideologie snaţila vykořenit všechny církevní svátky, se Vánoce v podobě, jak je známe dnes, oficiálně neslavily. V roce 1935 byly tradice Vánoc přetransformovány do světských oslav Nového roku (1. ledna). Dárky pod novoroční jolku (stromeček) nosil Děda Mráz doprovázený Sněhurkou, která byla dle tradic povaţována za jeho vnučku. Tradice pravoslavných Vánoc byla obnovena v roce 1991 a 7. leden se stal dnem pracovního klidu. V současné době se Vánoce stávají součástí novoročních prázdnin, které začínají 1. ledna a pokračují do 7. ledna. Vánoce v Rusku jsou stejně jako u nás svátky rodinnými. Podávají se tradiční vánoční jídla, především masitá. Servíruje se nejčastěji maso vepřové, ale i husa nebo kachna s jablky, zajíc na smetaně, různé druhy ryb a skopové. Podávají se i bezmasá jídla - různé kaše, pečou se pirohy s nádivkami a různé druhy sladkého pečiva. Dále se podává ovoce a sladké polévky. Tradicí je podávat postní sočivo, coţ je směs z obilovin, rýţe nebo čočky, která se sladí medem a doplňuje se například mákem, ořechy nebo mandlemi. Kromě běţných nápojů se pije tzv. kompot, sladký nápoj z ovoce, a od 18. století je nedílnou součástí ruského vánočního stolu černý čaj, nejlépe čínský. 13

15 Mezi základní tradice Vánoc v Rusku patří návštěva kostela v noci ze 6. na 7. ledna, přímé přenosy bohosluţeb je moţno zhlédnout i v televizi. Po návratu z kostela rodina obvykle usedá ke slavnostnímu stolu. Taktéţ se dodrţovala tradice pozvat ke slavnostnímu stolu někoho cizího. Před vánočními svátky se tradičně dodrţoval přísný půst, v dnešní době se však tak přísně nedodrţuje. Jak se v Rusku slaví svatba? Taková už je to dcerka šikovná. Pracuje pilně od rána, sotva vstane, už oheň v peci plane. Na další slova si uţ přesně nevzpomínám. Ale vy si určitě pamatujete slavnou scénu dohazovačky v neméně slavné ruské pohádce Mrazík z roku Podle starých ruských tradic se ţádná svatba bez dohazovačky neobešla. Současné ruské svatební obřady jsou kombinací obřadů z dob dávné Rusi a dnešní moderní doby. Samotný svatební obřad je sérií rituálů, které se region od regionu liší. Kdysi to byl obřad přechodu nevěsty z domu otce do domu ţenicha. Dnes svatební obřad začíná daleko prozaičtěji tzv. registrací manţelství na příslušné matrice. Svatební přípravy potom pokračují tzv. sgovorom, jakousi domluvou mezi rodiči ţenicha a nevěsty. Tato ryze praktická část svatebních příprav eliminuje pozdější nedorozumění, protoţe rodiče snoubenců řeší problém svatebních výdajů, domlouvají se na svatebním obřadu a darech, případně diskutují, kde bude mladý pár bydlet. Samotná svatba na staré Rusi začínala vyplacením nevěsty či odkoupením nevěsty ţenichem. Podle staré pravoslavné tradice musel mladý, ještě nesezdaný pár taktéţ přijmout rodičovské poţehnání. Tento starý svatební zvyk se v Rusku dodrţuje i dnes. V den svatby přijíţdí ţenich do domu nevěsty. Kdysi ţenich přijíţděl ve svatební koloně (říkalo se tomu svatební vlak ), doprovázen svými přáteli, s hudbou a zpěvem. Dnes přijíţdí taktéţ v koloně, ale v koloně aut. Na úřad, kde budou budoucí manţelé oddáni, jedou v oddělených autech. Budoucí manţel pomáhá své budoucí ţeně usednout do připraveného auta a sám usedá do jiného. Svatební kolona povinně troubí a svítí. Po svatebním obřadu novomanţelé a pozvaní hosté jedou na svatební hostinu. V dávných dobách se hostina konala v domě ţenicha, dnes se vše odehrává ve vybrané restauraci. Před vchodem do restaurace bere novomanţel svou manţelku do náruče a takto procházejí uličkou štěstí, jakýmsi špalírem, který pro ně vytvoří pozvaní hosté. A aby novomanţele provázelo ţivotem jenom štěstí, hosté na ně hází rýţi, pšenici, květiny nebo dokonce drobné mince a bonbóny. I v Rusku existuje tradice s rozbitým talířem. Existují dvě tradice podle první talíř novomanţelé rozbijí současně a potom se podle střepů odhaduje, jestli prvním potomkem mladého páru bude syn nebo dcera. Pokud se talíř rozbije na drobné kousky, bude prvním přírůstkem do rodiny dcera, pokud na velké syn. 14

16 Druhá tradice spojená s rozbitým talířem předpovídá, kdo bude pánem domu v mladé rodině. Podle této tradice bude doma vládnout ten, kdo rozšlápne talíř jako první. Asi proto mladí novomanţelé berou své ţeny do náruče a šlapou po talíři sami. Rozbíjejí se i sklenice, ze kterých novomanţelé pili svatební přípitek, obvykle šampaňské, ale i koňak je dnes povolen. Zvláštní kapitolou je svatební kytice. V mnoha zemích nevěsta kytici hází mezi neprovdané ţeny či dívky. Podle staré ruské tradice nevěsta zdobí svou kytici stuhami, z nichţ pouze jedna je připevněna ke svatební kytici. Mladá neprovdaná děvčata, která jsou na svatbu pozvána, berou stuhy do ruky a chodí kolem nevěsty (tanec zvaný chorovod). Na závěr tance děvčata zatáhnou za stuhy, ale kytici získá pouze ta, která drţí v ruce tu pravou (připevněnou) stuhu. Obnovenou tradicí z dob dávné Rusi je vypouštění dvou holubů, kteří mají přivázanou modrou a růţovou stuhu. Podle toho, který z holubů vyletí jako první, se odhaduje pohlaví prvního potomka. Poslední ze vzkříšených tradic je pečené kuře servírované zejména nevěstě. Kuře bylo ve starém Rusku povaţováno za symbol plodnosti, a tak je tomu i dnes. Jednou ze starých tradic ruského prostředí je maslenica, ruská varianta masopustu. Slaví se u východních Evropanů týden a je spojena s odcházením zimy a příchodem jara. Název maslenica byl odvozen od starého zvyku pouţívat máslo do jídel připravovaných před Velkým půstem (před Velikonocemi). Kromě másla bylo povoleno jíst mléčné výrobky a ryby. V kalendáři ruské pravoslavné církve je maslenica svátkem pohyblivým a datum se mění v souvislosti s tím, kdy začíná Velký půst. Maslenica je dobou, kdy se smaţí bliny (ruské národní jídlo podobné našim palačinkám), je to čas slavností, projíţděk na saních, návštěv a zábavy. Poslední den masopustního týdne probíhá rituál pálení Moreny či Morany. Tento rituál vychází ze starého pohanského rituálu vynášení zimy a vítání jara. Morena byla (a dodnes je) symbolem zimy a smrti. V rámci rituálu byla Morena, kterou symbolicky představovala ţenská figura ze slámy, obřadně spálena a vhozena do vody. Se svátky a tradicemi je spojena i ruská národní kuchyně. Mezi tradiční jídla Ruska patří různé polévky, kaše a moučná jídla. Při přípravě polévek jsou hlavními ingrediencemi zelí a kysané zelí, hovězí a vepřové maso, brambory, kořenová zelenina, cibule, červená řepa a česnek. Polévky mohou být doplněny hustou smetanou. Mezi neznámější polévky ruské kuchyně patří šči, boršč, rassoľnik (základem jsou solené okurky), soljanka, ucha a okroška (studená polévka připravovaná z kvasu, zeleniny, bylinek a vajec). Snad nejznámější ruskou polévkou je boršč. V ruské kuchyni se objevuje mnoho druhů boršče. Na dobrý boršč potřebujeme: hovězí a vepřové maso s kostí, nakrájené zelí, kořenovou zeleninu (zvláště mrkev), cibuli, česnek, brambory, nať petrţele, nať celeru a červenou řepu, která polévce dodává typickou červenou barvu. 15

17 V ruské kuchyni se objevuje mnoho druhů moučných jídel uţ zmíněné bliny, dále blinčiky, piroţky s různými nádivkami, syrníky a mnoho dalších. Rusové rádi sbírají a jedí i hřiby a ryby. Ruská kuchyně je pestrá, bohuţel v poslední době se stále více objevují pokrmy typu fast food. Dluţno říct, ţe je to ke škodě tradiční ruské kuchyně. Tradice pití čaje je v Rusku dlouhá a je to obřad. Čaj v Rusku zdomácněl na přelomu 17. a 18. století, kdy se začal dováţet čaj černý z Číny. Rusové čaj pijí při všech příleţitostech. Tradiční příprava čaje v samovarech dnes sice trochu ustupuje, ale Rusové jsou na svůj kult pití čaje náleţitě hrdi. Nejdříve se ve speciální malé konvičce připraví velmi silný čaj, tzv. zavarka. Kvalita čaje záleţí na správném dávkování, které dle tradic má být asi 4g kvalitního čaje na litr vody. Zavarka se poté ředí s vodou uvařenou v samovaru. Čaj takto připravený je lahodný a Rusové jej pijí s vareniem, coţ je obdoba našeho dţemu, medem nebo cukrem. Někteří Rusové pijí čaj přes kostku cukru vloţenou mezi zuby. Další zvláštností pití čaje, která by nás mohla zastihnout nepřipravené, je pití z podšálku. Rusové jsou spolu s pitím čaje zvyklí jíst malé občerstvení, čímţ vţdy bývá nějaký druh sladkého pečiva. Pokud chcete o této ruské tradici vědět více, můţete si informace najít na internetu. Videoukázka 1 Dostupná na adrese: text/zdroj: text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 16

18 ÚLOHA PRO VÁS Úloha 4 Jak jste si osvojili znalosti o ruských tradicích a zvycích? K obrázkům přiřaďte tradici, která je pro obrázek typická. Úloha 4 - obr. 1 [online]. URL: <http://pixabay.com/cs/photos/zeleninov%c3%a1%20pol%c3%a9vka/> [cit ]. Úloha 4 - obr. 2 [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:au_maslenitsa.jpg?uselang=ru> [cit ]. 17

19 Úloha 4 - obr. 3 [online]. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:russians_samovar.jpg> [cit ]. Úloha 4 - obr. 4 [online]. URL: <http://pixabay.com/cs/svatba-br%c3%bdle-%c5%a1ampa%c5%88sk%c3%a9-n%c3%a1poje /> [cit ]. 18

20 Úloha 4 - obr. 5 [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:paskha2.jpg?uselang=r> [cit ]. Úloha 5 Co víte o ruské tradici pití čaje? Odpovězte na otázky: 1. Kdy se v Rusku objevila tradice pití čaje? 2. Proč se vařil především v domácnostech šlechticů? 3. Z čeho Rusové tradičně pijí čaj? 4. Co se v Rusku podává k čaji? 5. Co je neodmyslitelným atributem ruské tradice pití čaje? 19

21 5 NÁBOŽENSTVÍ Ústava Ruské federace z roku 1993 definuje Ruskou federaci jako sekulární stát a zaručuje (kromě jiného) i svobodu náboţenského vyznání a zároveň zabezpečuje rovnost před zákonem bez ohledu na náboţenské vyznání. Podle posledních statistických údajů z roku 2012 se k nějaké formě náboţenského vyznání hlásí asi 143 milionů obyvatel, asi 18 milionů obyvatel se nehlásí k ţádnému náboţenství, případně se prohlašuje za striktní ateisty. Obyvatelé Ruska se hlásí především k pravoslaví (asi 42 %), islámu (asi 6,5 %), ale objevuje se i příslušnost ke katolíkům, evangelíkům a protestantům. Vzhledem k různorodosti národů a národností ţijících na území RF se můţeme setkat s buddhismem (především jeho tibetskou formou) nebo hinduismem. Podle posledních údajů z roku 2012 ţije na území Ruské federace asi 140 tisíc lidí ţidovského vyznání. Počet ruských Ţidů výrazně poklesl po rozpadu SSSR v roce 1991, kdy se ruští Ţidé hromadně stěhovali do Izraele nebo Německa. Nejrozšířenějším náboţenstvím je pravoslaví. Ruská pravoslavná církev se povaţuje za historicky nejstarší křesťanskou církev na území Ruska. Asi 73 % lidí hlásících se k pravoslaví uvádí, ţe dodrţuje pravoslavné tradice, obyčeje a svátky. Patriarchou je Kirill, patriarcha moskevský a veškeré Rusi. Dalším rozšířeným náboţenstvím na území Ruské federace je islám. Odhaduje se, ţe k islámu se hlásí a praktikuje jej milionů obyvatel současného Ruska. Vyznavači islámu nejčastěji ţijí v Ingušsku, Dagestánu, Čečensku, Tatarstánu a ve velkých městech (Moskva, Petrohrad, Kazaň) v důsledku migrace obyvatel z oblastí, ve kterých je islám vedoucím náboţenstvím. Historicky prvními vyznavači islámu na území Ruska byli Dagestánci, kteří islám přijali kolem 8. století. Stoupenci islámu v Rusku patří jak mezi sunnity, tak i mezi šíity. Rozmach islámu byl zaznamenán především po rozpadu Sovětského svazu. V Čečensku islamizace vyústila ve snahu ustanovení islámského státu a přijetí islámského práva šaría. K římskokatolické církvi se hlásí asi 750 tisíc obyvatel Ruska. Postavení katolíků v Rusku však není jednoduché a je do značné míry ovlivněno vztahem římskokatolické církve k pravoslavné církvi (či vlastně vztahem pravoslavné církve k římskokatolické) a státu. Stoupenci římskokatolické církve se rekrutují nejvíce z cizinců ţijících na území Ruské federace. Církev zahrnuje 4 diecéze moskevskou, saratovskou, novosibirskou a irkutskou. K protestantismu se v Rusku hlásí asi 1 milion obyvatel, z toho asi 500 tisíc evangelíků, 300 tisíc příslušníků tzv. Letničního hnutí, 170 tisíc luteránů, 90 tisíc adventistů sedmého dne a 5 tisíc kalvinistů. 20

22 S uvolněním náboţenské atmosféry po roce 1991 se v Rusku objevila i jiná náboţenství například buddhismus nebo hinduismus. Nejvýznamnější církevní stavby v Rusku: Chrám Vasilije Blaţeného v Moskvě Pravoslavný Chrám Vasilije Blaţeného, známý téţ jako Pokrovský chrám, byl postaven v 16. století na příkaz cara Ivana Hrozného. Nachází se na Rudém náměstí v Moskvě (jihozápadní strana) a dnes je funkčním chrámem, ve kterém se konají pravoslavné bohosluţby. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:moscow_july_2011-4a.jpg?uselang=ru> [cit ]. Rostovskij chrám Pravoslavný chrám Narození Panny Marie (Přesvaté Bohorodičky) ve městě Rostov na Donu byl postaven v letech v rusko-byzantském stylu. V roce 1937 byl chrám uzavřen, slouţil jako sklad a dokonce byl vydán k uţívání místní zoologické zahradě. Chrám byl znovu otevřen v roce 1942 a po válce několikrát rekonstruován. [online]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb:rozdestva_presviatoi_bogoroditsi_rostov_na_dony. JPG> [cit ]. 21

23 Chrám Kristova vzkříšení Pravoslavný chrám v Petrohradu známý jako Chrám Kristova vzkříšení Spasitel na krvi byl postaven v letech na počest zavraţděného cara Alexandra II. Chrám připomínající Chrám Vasilije Blaţeného v Moskvě byl v době vlády komunistů váţně poškozen, stejně tak bylo poškozeno jeho vybavení a ikony. Později byl nákladně zrekonstruován a od roku 2004 se v něm mohou konat pravoslavné bohosluţby. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:st._petersburg_church.jpg?uselang=ru> [cit ]. 22

24 Uspenský chrám ve Vladimiru Pravoslavný Chrám Nanebevzetí Bohorodičky v ruském městě Vladimir byl postaven v letech Poté byl přestavěn a doplněn o další stavby. Dnes je zároveň muzeem historie Vladimirské oblasti, ve kterém je moţné vidět fresky Andreje Rubleva. Na seznamu UNESCO. [online]. URL: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b 8%D1%80_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE %D0%B1%D0%BE%D1%80_2008.JPG?uselang=cs>[cit ]. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 23

25 NĚKOLIK OTÁZEK PRO VÁS Úloha 6 Pokuste se zodpovědět několik otázek týkajících se problematiky náboţenství v Rusku. 1. Jaký je vztah ruské pravoslavné církve k ostatním církvím působícím na území Ruské federace? 2. Který národ na území Ruska se historicky jako první začal hlásit k islámu? 3. Který dokument Ruské federace zaručuje svobodu náboţenského vyznání? 4. Ve kterých částech Ruské federace je islám hlavním náboţenstvím? 5. Ve které části Ruska se v nedávné době projevila snaha o přijetí islámského práva šaría? 6. S čím souvisí pokles obyvatel Ruska ţidovského vyznání po roce 1991? 24

26 6 GEOGRAFIE RUSKA Základní informace o státě v bodech oficiální název Ruská federace (RF) rozloha km 2 počet obyvatel 143 mil. (údaj z roku 2013) hlava státu prezident RF (Vladimír Putin) hlavní město Moskva jiná města Petrohrad, Volgograd, Čeljabinsk, Omsk, měna ruský rubl úřední jazyk ruský jazyk 9 časových pásem Mapa Ruska [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:rs-map.png?uselang=cs> [cit ]. Ruská federace se rozprostírá na dvou kontinentech, z toho se asi 23 % její plochy nachází ve východní Evropě, 76 % na území severní Asie. Ruským územím je i Kaliningradská oblast, nejmenší oblast Ruské federace, která hraničí s Litvou a Polskem. K Rusku taktéţ patří řada ostrovů 25

27 v Atlantiku, v Černém moři, v Baltském moři (Finský záliv), v Severním ledovém oceánu, v Barentsově a Beringově moři. Největším ostrovem je Sachalin leţící v severním Pacifiku. Rusko je svou rozlohou největším státem světa, počtem obyvatel se řadí na devátou příčku nejlidnatějších zemí (dle údaje z roku 2012). Hranice Ruské federace je km dlouhá, z toho část hranice tvoří moře. Rusko sousedí s 18 zeměmi Kazachstánem, Čínou, Mongolskem, Ukrajinou, Finskem, Norskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Běloruskem, Abcházií, Gruzií, Jiţní Osetií, Ázerbájdţánem a Severní Koreou. Dvě hranice s USA a Japonskem jsou mořské. Podle Ústavy Ruské federace je země tvořena 83 subjekty federace, mezi které patří: 46 oblastí 21 republik 9 krajů 2 města federálního významu (Moskva a Sankt-Petěrburg) 4 autonomní okruhy 1 autonomní oblast Rusko se taktéţ můţe pochlubit skutečností, ţe se na jeho území nachází nejhlubší jezero světa (Bajkal), nejvyšší vrchol Evropy (Elbrus), nejdelší řeka Evropy (Volha) a největší jezero Evropy (Ladoţské jezero). Mezi nejdůleţitější geografické údaje spojené s Ruskou federací patří: území Ruska omývá 12 moří a 3 oceány oceány Severní ledový oceán, Atlantský, Tichý moře Černé moře, Baltské moře, Azovské moře, Barentsovo moře, Bílé moře, Karské moře, Moře Laptěvů, Východosibiřské moře, Čukotské moře, Beringovo moře, Ochotské a Japonské moře Ural pohoří oddělující evropskou a asijskou část Ruska Altaj nejvyšší pohoří Sibiře Kavkaz pohoří mezi Černým a Kaspickým mořem, nejvyšším vrcholem je Elbrus (5 642 m), který je zároveň nejvyšším vrcholem Ruska Sajany (Západní a Východní Sajan) pohoří ve Střední Asii na hranici Ruska s Mongolskem Středoruská vysočina vysočina v evropské části Ruska 26

28 Středosibiřská vysočina vysočina mezi řekami Jenisej a Lena Čukotské pohoří pohoří na Čukotském poloostrově Lena nejdelší řeka v Ruské federaci další řeky: Ob, Volha, Jenisej, Dolní Tunguska, Amur, Irtyš, Indigirka, Ural, Kolyma za nejdelší říční systém se povaţuje Ob-Irtyš na Sibiři (5 410 m) Bajkal nejhlubší jezero v Ruské federaci a na světě, pokud však nebereme v úvahu Kaspické moře na území Ruska se nachází asi 2 miliony jezer, z nichţ jsou nejznámější: Ladoţské jezero, Oněţské jezero, Tajmyr, Chanka, Uvs-Nur, Bílé jezero nejvýznamnější města (kromě Moskvy) Sankt-Petěrburg, Volgograd, Novosibirsk, Jekatěrinburg, Niţnyj Novgorod, Samara, Omsk, Kazaň, Čeljabinsk, Magnitogorsk Rusko má rozvinutou dopravní síť, především silniční dopravu (kolem 745 tisíc km), ţelezniční dopravu (87 tisíc km), vodní a leteckou dopravu Transsibiřská magistrála (v ruštině často pouze Transsib) nejdůleţitější dopravní tepna Ruska a nejdelší ţelezniční trať světa (9 288 km) z Moskvy do Vladivostoku při cestě Transsibem je nutno mít na paměti, ţe cestující předkládá průvodčímu pas a jízdenky se kupují do čtyř tříd spací vagon, vagon-kupé, místenkový vagon a běţný vagon na území Ruska najdeme arktické oblasti, tundru, tajgu, step, lesostep, pustiny a úzký pás subtropického pásma na jihu Ruské federace text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 27

29 TEST PRO VÁS Úloha 7 Otestujte si své znalosti o geografii Ruska v následujícím testu. Vyberte jednu z následujících moţností: 1. Rusko je svou rozlohou a) největším státem světa b) druhým největším státem světa po Kanadě c) třetím největším státem světa po Kanadě a USA d) čtvrtým největším státem světa po Kanadě, USA a Číně 2. Nejmenší oblastí Ruska je a) ostrov Sachalin b) Kaliningradská oblast c) Čeljabinská oblast d) Čukotka 3. Které z uvedených měst má statut města federálního významu? a) Čeljabinsk b) Sankt-Petěrburg c) Volgograd d) Novosibirsk 4. V rámci Ruské federace se na jejím území nachází a) 2 autonomní oblasti b) 21 autonomních oblastí c) 1 autonomní oblast d) ţádná autonomní oblast 5. Nejvyšší vrchol Ruské federace Elbrus se nachází a) v Čukotském pohoří b) na Urale c) na Altaji d) na Kavkaze 6. Které z uvedených moří Ruskou federaci neomývá? a) Barentsovo moře 28

30 b) Severní moře c) Azovské moře d) Baltské moře 7. Územím Ruské federace probíhá a) 9 časových pásem b) 8 časových pásem c) 10 časových pásem d) 11 časových pásem 8. Se kterou z uvedených zemí Rusko nesousedí? a) Gruzií b) Jiţní Osetií c) Polskem d) Arménií 9. Nejvyšším pohořím Sibiře je a) Západní Sajan b) Východní Sajan c) Čukotské pohoří d) Altaj 10. Na území Ruska nenajdeme a) tundru b) prérii c) step d) tajgu 29

31 7 VÝZNAMNÁ DATA V DĚJINÁCH RUSKA V KOSTCE Vznik ruského impéria Petr I. Veliký Ruské impérium bylo státním útvarem existujícím v letech Název zavedl ruský car Petr I. Veliký (viz obrázek), který je povaţován za výraznou postavu ruské historie. Byl reformátorem Ruska v oblasti politické, kulturní a ekonomické. Povznesl tehdejší Rusko na pozici evropské velmoci, zaloţil Petrohrad, který se stal hlavním městem impéria. V období impéria Rusko získalo řadu území získalo kontrolu nad Černým mořem, později bylo připojeno Pobaltí, za Kateřiny II. Veliké také část Polska, Litvy a Běloruska. Součástí impéria se stává Krym, na počátku 19. století bylo připojeno Finsko, které získalo status autonomního kníţectví. V 19. století se k Rusku připojuje Kavkaz a Zakavkazsko. Ruské impérium oficiálně zaniklo v únoru 1917 po abdikaci cara Mikuláše II., kdy se začala psát jiná část historie Ruska. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:peter_der-grosse_1838_pr.jpg> [cit ]. 30

32 Období vlády Kateřiny II. Veliké Kateřina II. Veliká [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:rokotov_portrait_ Catherine_II.jpg> [cit ]. Období vlády ruské carevny Kateřiny II. Veliké ( ) bylo poznamenáno vyřešením polských záleţitostí a válkami s Tureckem. Kateřina II., původem princezna z malého německého kníţectví, vlastním jménem Sofie Frederika Augusta, byla manţelkou cara Petra III. Kvůli manţelství s Petrem přestoupila mladá Kateřina na pravoslaví. Po předčasné smrti manţela (byl zabit v hádce s důstojníky) se Kateřina ujala trůnu a v roce 1762 byla korunována jako Kateřina II. Za její vlády dochází k připojení části Polska k ruskému impériu (1762), k první ( ) a druhé ( ) rusko-turecké válce, k připojení Krymu k Rusku (1783). Kateřina byla povaţována za osvícenou panovnici a reformátorku, ve skutečnosti její zamýšlené reformy nebyly nikdy naplněny a ţivot v Rusku probíhal stejně, jako tomu bylo za předchozích panovníků. 31

33 VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) 1917 V. I. Lenin Pojmem VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) se označuje ozbrojený převrat v noci ze 7. na 8. listopadu (z 26. na 27. října) 1917, uskutečněný v Petrohradě a vedený V. I. Leninem (Uljanovem), L. D. Trockým a M. Sverdlovem. Dodnes je toto povstání povaţováno za jednu z největších politických událostí 20. století, jejímţ výsledkem byla likvidace ruské carské rodiny, nastolení nových poměrů v Rusku, začátek Občanské války, vznik Sovětského svazu a rozšíření idejí komunismu do dalších zemí světa. Začátek ozbrojené akce v Petrohradě oznamoval výstřel z křiţníku Aurora. V čele státu aţ do své smrti stál V. I. Lenin. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:lenin.jpg> [cit ]. 32

34 Sovětský svaz v období stalinských represí Po smrti V. I. Lenina se k moci v SSSR dostává J. V. Stalin ( ), vlastním jménem Josif Vissarionovič Dţugašvili. Stalin je povaţován za jednoho z nejhorších zločinců v historii, odhaduje se, ţe za jeho působení a v době stalinských represí zahynulo aţ 16 milionů lidí, číslo však můţe být mnohem vyšší. J. V. Stalin Stalinskými represemi se označují masové represe probíhající v SSSR od konce 20. let do začátku 50. let minulého století. Na začátku to bylo období masové likvidace činitelů carské vlády, kulaků, představitelů církve, inteligence, příslušníků opozice a nepřátel bolševiků, později přerostla v likvidaci vnitřního nepřítele, jak byli odpůrci stalinismu označováni. Největší rozmach stalinské represe zaznamenaly v letech (období tzv. Velkého teroru). Kromě fyzické likvidace byl dalším prostředkem represe pobyt v táborech (gulag). Velká vlastenecká válka ( ) [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stalin_1945.jpg> [cit ]. Velkou vlasteneckou válkou se rozumí válka Sovětského svazu proti nacistickému Německu a jeho spojencům (Bulharsku, Maďarsku, Itálii, Rumunsku, Slovenskému štátu, Finsku a Chorvatsku). Název Velká vlastenecká válka byl pouţit po napadení SSSR (operace Barbarossa, 22. červenec 1941). Válka nejdříve probíhala na území SSSR, za nejdůleţitější mezníky války na území Sovětského svazu se povaţují: odraţení útoku na Moskvu v období říjen 1941 leden

35 blokáda Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg) v období září 1941 leden 1944 bitva u Stalingradu (dnes Volgograd) v období srpen 1942 únor 1943 tanková bitva u Kurska v období červenec 1943 srpen 1943 (největší tanková bitva Druhé světové války) Po vytlačení německých vojsk z území SSSR Rudá armáda postupovala aţ do Berlína, kde představitelé německé armády podepsali 8. května 1945 kapitulaci, čímţ skončila II. světová válka v Evropě. Bilance Velké vlastenecké války z hlediska ruských obětí odhadem zemřelo aţ 27 milionů lidí, z toho: asi 12 milionů na frontě 5 milionů popravených v souvislosti s partyzánským hnutím zajato odhadem 5,7 milionů sovětských vojáků, z nichţ se domů vrátil necelý milion zavraţděny asi 2 miliony ruských Ţidů velké oběti civilního obyvatelstva Velitel praporu [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:rian_archive_543_a_battalion_commander.jp> [cit ]. 34

36 Další významná data v dějinách Ruska Období perestrojky Jedná se období ekonomických reforem v bývalém Sovětském svazu, které probíhalo od června 1987 do odchodu otce perestrojky Michaila Gorbačova z politických funkcí a rozpadu SSSR v roce Hlavní součástí perestrojky byla tzv. glasnosť, tj. otevřené a pravdivé informování o stavu SSSR, především o jeho ekonomice a perspektivách. Vznik Ruské federace Vznik Ruské Federace se datuje rokem 1991, tj. po rozpadu Sovětského svazu, který jako stát přestává existovat v prosinci text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 35

37 TEST PRO VÁS Úloha 8 V následujícím testu si ověříte své znalosti o historii Ruska. Z nabízených moţností vyberte správnou odpověď. 1. Ruská federace oficiálně vznikla v roce a) 1990 b) 1991 c) 1992 d) Největší tankovou bitvou byla bitva u a) Moskvy b) Stalingradu c) Kursku d) Leningradu 3. Petrohrad zaloţil car a) Petr II. b) Petr III. c) Petr I. Veliký d) Mikuláš II. 4. Velká vlastenecká válka probíhala v období a) září 1939 květen 1945 b) červenec 1940 květen 1945 c) červenec 1941 květen 1945 d) červen 1941 květen Kateřina II. Veliká byla původem a) Ruska b) Polka c) Francouzka d) Němka 6. Nejhorším obdobím stalinských represí bylo období let a) b)

38 c) d) Krym byl k Rusku připojen za vlády a) Petra I. Velikého b) Mikuláše I. c) Mikuláše II. d) Kateřiny II. Veliké 8. Bitva o Stalingrad probíhala v období a) červen 1941 srpen 1942 b) srpen 1942 květen 1943 c) srpen 1942 únor 1943 d) srpen 1943 listopad Proti které z uvedených zemí nebyla spojencem nacistického Německa a Sovětský svaz proti ní ve Velké vlastenecké válce nebojoval? a) Finsko b) Švédsko c) Rumunsko d) Maďarsko 10. Ruské impérium bylo státním útvarem, který existoval v období a) b) c) d)

39 8 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI RUSKA LENIN, Vladimir Iljič (22. duben leden 1924) vlastním jménem Vladimir Iljič Uljanov, byl ruský a sovětský politik a revolucionář. Byl jedním z hlavních organizátorů a vůdců Velké říjnové revoluce (VŘSR) v roce 1917 a je povaţován za faktického zakladatele Sovětského Svazu. Jeho osoba je zároveň spojována s marxismem-leninismem. V. I. Lenin Po ukončení gymnázia ve městě Simbirsk, kde se narodil, studoval na právnické fakultě Kazaňské univerzity. Ze studia byl však pro svou politickou činnost vyloučen. Studia dokončil dálkově a v roce 1891 dostal povolení k právnické praxi. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file: lenin_at_desk_kremlin_moscow.jpg> [cit ]. Po příjezdu do Petrohradu se zapojil do revolučního hnutí, několikrát byl za svou činnost proti stávajícím poměrům v Rusku vězněn a poslán do vyhnanství. Právě v době svého vyhnanství na Sibiři potkává svou budoucí ţenu Naděţdu Krupskou, která stála po Leninově boku aţ do konce jeho ţivota. Do vypuknutí VŘSR byl Lenin nucen několikrát Rusko opustit. V říjnu 1917 se však z emigrace vrátil a stál v čele socialistické revoluce. Po revoluci se stává hlavou nově se rodícího státu a stojí u celé řady událostí. Stál u programů kolektivizace a elektrifikace Ruska nebo tzv. programu NEP (Novaja Ekonomičeskaja Politika), který vzhledem k hospodářské situaci Ruska zahrnoval i některé principy volného trhu. Stál taktéţ u bolševického vypořádání s ruskou pravoslavnou církví, má podíl na tzv. Rudém teroru a emigraci části ruské inteligence. Historicky sporný je jeho podíl na vyvraţdění ruské carské rodiny. V posledních letech svého ţivota Lenin trpěl řadou nemocí, přičemţ se spekuluje, ţe příčinou jeho velkých zdravotních potíţí byla syfilida. Zemřel v lednu Jeho tělo bylo balzamováno a dodnes je vystaveno v mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 38

40 GORBAČOV MICHAIL SERGEJEVIČ (nar. 2. března 1931) Michail Gorbačov Michail Gorbačov sovětský a ruský politik, poslední generální tajemník KSSS (Komunistické strany Sovětského svazu), první a zároveň poslední prezident dnes uţ neexistujícího státu Sovětského svazu. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:gorbachev_(croppe d).jpg?uselang=cs> [cit ]. 39 Vzdělání získal na právnické fakultě univerzity M. V. Lomonosova v Moskvě. V době studií na univerzitě se potkává se svou budoucí ţenou, studentkou filozofie, Raisou Maximovnou Titarenko, se kterou ţil aţ do její předčasné smrti v roce Kromě právnické fakulty Gorbačov studoval ekonomii na Zemědělském Institutu. Po studiích pracoval jako politický pracovník a postupně se vypracoval aţ na člena Politbyra. V roce 1985 se stal generálním tajemníkem KSSS. Stál za myšlenkami glastnosti (otevřenosti), perestrojky (přestavby) a uskorenija (urychlení). Otevřeně hovořil o nutnosti reformy sovětské společnosti a ekonomiky. Byl jedním z hlavních aktérů rozhovorů mezi SSSR a USA, resp. státy tehdejší západní Evropy. Připisuje se mu podíl na ukončení války a odchodu ruských vojsk z Afghánistánu, na pádu Berlínské zdi, rozpadu Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk ze satelitních států Sovětského svazu, coţ vedlo k pádu reţimů ve východní Evropě a vítězství demokratických sil v těchto zemích. Ačkoli Gorbačov byl a dosud je ve světě ceněn jako člověk, který má nesmazatelný podíl na konci studené války, ve své rodné zemi se proti jeho osobě dodnes zvedá vlna kritiky. V Rusku je kritizován za celou řadu svých rozhodnutí, například za přiznání odpovědnosti za masakr v Katyni, nebo jeho postoj ke konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdţánem v Náhorním Karabachu, ale především je mu vyčítán podíl na rozpadu Sovětského svazu a ztráty pozice SSSR ve světě. Gorbačov ustál pokus o puč, o který se pokusily konzervativní sovětské síly v srpnu Na konci roku 1991 však rezignoval na post prezidenta SSSR, který jako stát přestal existovat. Gorbačov je nositelem Nobelovy ceny míru z roku 1990 a dalších mezinárodních ocenění. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno)

41 PUŠKIN ALEXANDR SERGEJEVIČ ( ) Puškin Alexandr Sergejevič Byl ruský básník a prozaik, který je obecně povaţován za největšího ruského básníka všech dob a zakladatele ruského literárního jazyka. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kiprensky_pushkin.jpg?uselang=cs> [cit ]. Narodil se ve staré šlechtické rodině. Pradědeček z matčiny strany, Abram Petrovič Hannibal, který působil na dvoře cara Petra I., pocházel z Afriky. Rysy svého pradědečka Puškin na dobových portrétech nezapře. Puškin studoval v lyceu ve městě Carskoje Selo a uţ od mládí vyznával principy svobody. Po ukončení lycea začal pracovat na ministerstvu zahraničních věcí, ale stále více se začíná věnovat literární práci. Sympatizuje s hnutím děkabristů, stává se členem různých literárních krouţků. Za svou literární činnost, kterou se otevřeně hlásil k principům svobody a vystupoval proti stávajícím poměrům v carském Rusku, byl poslán do vyhnanství na Kavkaz. Po svém návratu z vyhnanství ţil v Moskvě, kde se seznámil se svou budoucí ţenou Natálií Nikolajevnou Gončarovovou, která byla povaţována za nejkrásnější ţenu Moskvy. Natálie byla Puškinovou osudovou ţenou. Slavný spisovatel zemřel na následky zranění, které utrpěl v souboji s Georgesem d'anthèsem. Psal básně, poémy, dramata, pohádky, povídky a napsal i jeden román ve verších Evţen Oněgin. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 40

42 Pamatujete? Já píši vám - co mohu více? Co ještě mohu dodati? Teď vím, ţe máte právo sice mne pohrdáním trestati, leč ještě věřím, nešťastnice, ţe mne váš milosrdný soud nemůţe přece zavrhnout. Já nejdřív mlčeti jsem chtěla; a věřte: nebyl byste znal nikdy můj ostýchavý ţal, kdybych jen stín naděje měla, ţe třeba jednou za týden vás u nás na vsi uzřím jen, abych vám slůvko mohla říci a v duchu vaši tvář a hlas neţ znovu navštívíte nás, dnem nocí abych mohla stříci Však řekli, ţe jste samotář. Ţe na vsi nudíte se, víme. A z nás věru nejde zář, třebaţe ze srdce vás ctíme. Taťánin dopis Oněginovi (ukázka) zdroj: 41

43 LOMONOSOV MICHAIL VASILJEVIČ ( ) Lomonosov Michail Vasiljevič Byl ruský chemik, fyzik, astronom, geograf, metalurg, geolog, ale taktéţ historik, básník a jazykovědec. Obecně je povaţován za prvního ruského vědce světového významu. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:lomonosovport rait.jpg> [cit ]. Narodil se v Archangelské oblasti v malé vesnici Denisovka/Mišaninovo (dnes Lomonosovo) v rodině tzv. pomora, coţ bylo etnikum ţijící na severu Ruska. V 19 letech opouští mladý Lomonosov rodinu a odjíţdí do Moskvy. Důvodem prý byly neustálé spory s macechou, třetí ţenou jeho otce. V Moskvě studuje na Slovansko-řecko-latinské akademii. Učarovaly mu přírodní vědy, především fyzika a chemie. Později odjíţdí studovat do zahraničí. Například v Německu se ve městech Marburg a Freiberg věnuje studiu mineralogie a metalurgie. Krátce taktéţ působí v Holandsku. Po svém návratu do Ruska působí v Petrohradě a podporován samotnou carevnou je ve věku 34 let jmenován profesorem chemie. Zemřel v 54 letech. Lomonosov patřil k nejvýznamnějším polyhistorům v dějinách Ruska. Kromě uţ zmíněných věd se také zabýval optickou mechanikou, naukou o skle a jazykovědou. Formuloval řadu fyzikálních zákonů a je autorem mnoha teorií, například Korpuskulárně kinetické teorie. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 42

44 OVEČKIN ALEXANDR MICHAJLOVIČ (nar. 17. září 1985) Ovečkin Alexandr Michajlovič Je ruský profesionální hokejista, člen sborné Ruské federace, kapitán a v současnosti pravý křídelní útočník Washington Capitals. [online]. URL: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ovechkin_ jpg?uselang=cs Narodil se v Moskvě jako třetí dítě do sportovní rodiny jeho matka Taťjana byla vynikající basketbalistkou, členkou reprezentačního výběru tehdejšího Sovětského svazu, otec Michail hrál fotbal za Dynamo Moskva. Podle vyprávění matky se Alexandrův neobyčejný talent a zájem o sport projevoval uţ od útlého dětství. Ve věku 8 let byl na popud o 15 let staršího bratra Sergeje (později zahynul při automobilové nehodě) zapsán do hokejové přípravky. Rodiče nebyli nijak zvlášť nadšeni, ale nakonec na přímluvu trenéra souhlasili. Brzy byl zapsán do hokejové školy Dynama Moskva. Jeho talent se naplno projevil uţ v 17 letech, kdy na Hrách České pojišťovny debutoval v reprezentačním dresu Ruska a dokonce vstřelil gól. V roce 2004 byl poprvé draftován klubem Washington Capitals, ale do NHL nastoupil aţ v sezoně 2005/2006 a hned se stal hvězdou. V klubu působí s výjimkou sezony 2012/2013 dodnes. Ovečkin je obdivován pro svůj urputný styl hry a nesmlouvavou dravost v zápase. Je mistrem světa juniorů z roku 2003, mistrem světa v letech 2008 a 2012, vítězem Ruské superligy v sezoně 2004/2005 a vítězem KHL v sezoně 2012/2013. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 43

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

RUSKÁ. Р о с с и я FEDERACE

RUSKÁ. Р о с с и я FEDERACE RUSKÁ Р о с с и я FEDERACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Rusko největší stát světa, nástupnický stát a mocenská základna bývalého SSSR. Rozkládá se na dvou světadílech východní část Evropy a severní část Asie. Rozloha:

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Datum ověření ve výuce: Ročník, pro který je DUM určen: sedmý. Tvůrce DUM: V. Schlapák

Datum ověření ve výuce: Ročník, pro který je DUM určen: sedmý. Tvůrce DUM: V. Schlapák Pořadové číslo projektu: Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 23 Datum vytvoření: 1. 7. 2013 Datum ověření ve výuce: 17.10.2013 Ročník, pro který je DUM určen: sedmý

Více

Ruská federace. Viktorie Raulímová, 4.A

Ruská federace. Viktorie Raulímová, 4.A Ruská federace Viktorie Raulímová, 4.A Základní informace Hlavní město: Moskva Rozloha: 17 075 200 km² (1. na sv.) Počet obyvatel: 140 mil. (2009) Měna: Rubl Státní zřízení: federace Prezident: Vladimir

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rozloha a lidstvo Rusko dalším oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa.hlavní město Moskva. Zahrnuje značnou část

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. VŘSR, VZNIK SSSR.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. VŘSR, VZNIK SSSR.notebook. November 27, 2014 VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE v RUSKU Rusko nejslabší článek dohody,neschopné vedení, zastaralá výzbroj, obrovské ztráty, hlad, obyvatelstvo proti válce. Vládne car Mikuláš II. politicky slabý vládce,

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně obyvatelstvem

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KOMUNISMUS V SSSR. Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus

KOMUNISMUS V SSSR. Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus KOMUNISMUS V SSSR Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus SOCIALISMUS -19. stol. průmyslová revoluce nová spol. vrstva - proletariát (= dělníci) -těžké podmínky snaha o zlepšení jejich postavení

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 NĚMECKO jedna ze

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

VÝCHODNÍ EVROPA. čerpáno z http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp

VÝCHODNÍ EVROPA. čerpáno z http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp VÝCHODNÍ EVROPA čerpáno z http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp Zakreslete do mapy hlavní města východoevropských států a dále řeky Dněstr, Dněpr, Volha, Don, Severní Dvina jezera Čudské, Oněžské, Ladožské

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ Šablona č. 01.27 Zeměpis Regiony Asie sever a východ Anotace: Tato prezentace pojednává o severní a východní Asii. Popisuje zdejší přírodní podmínky, státy, hospodářství a obyvatelstvo těchto regionů.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

RUSKO, ZAKAVKAZSKO, STŘEDNÍ ASIE. Lenka Pošepná

RUSKO, ZAKAVKAZSKO, STŘEDNÍ ASIE. Lenka Pošepná RUSKO, ZAKAVKAZSKO, STŘEDNÍ ASIE Lenka Pošepná VYMEZENÍ REGIONU Rusko Asijská část Evropská část Zakavkazsko Gruzie Arménie Azerbajdžán Střední Asie Kazachstán Uzbekistán Kyrgyzstán Tádžikistán Turkmenistán

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno:

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Oblasti a státy Evropy

Oblasti a státy Evropy Oblasti a státy Evropy Východní Evropa-státy vznikly rozpadem SSSR-1991 Východní Evropa leží v mírném podnebném pásu s vnitrozemským podnebím Typickým náboženstvím je pravoslavná víra Ruská federace Ruská

Více

Přílohy. ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi,

Přílohy.  ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi, Přílohy Emailová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, 27. 11. 2011. Dobrý den, pane inženýre Kobesi, obracím se na Vás s prosbou a dotazem ohledně statistiky spotřeby potravin v

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními.

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST40 Číslo materiálu 40

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace.

Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace. Národnostní menšiny Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace. Druhou nejpočetnější národností je moravská

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Testy přijímací pohovory BEASE na školní rok 2011/2012

Testy přijímací pohovory BEASE na školní rok 2011/2012 Testy přijímací pohovory BEASE na školní rok 2011/2012 správnou odpověď zakroužkujte! 1. Černosotněnci byli a) tajná carskou policií b) ruský krajně pravicový proud obhajující samoděržaví c) elitní úderné

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město:

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více