1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI MUŽI ŽENY RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE NÁBOŽENSTVÍ... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 5 3 MUŽI ŽENY... 10 4 RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE... 12 5 NÁBOŽENSTVÍ... 20"

Transkript

1 e Bo o kp r o r u s k ýj a z y k CZ / /

2 OBSAH Str. 1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI MUŽI ŽENY RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE NÁBOŽENSTVÍ GEOGRAFIE RUSKA VÝZNAMNÁ DATA V DĚJINÁCH RUSKA V KOSTCE VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI RUSKA SOUČASNÉ PROBLÉMY RUSKA PAMÁTKY A PAMĚTIHODNOSTI, CÍLE TURISTŮ SEZNAM MULTIMEDIÁLNÍCH UKÁZEK VIDEOUKÁZKA 1 1

3 1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX Ačkoli se větší část Ruské federace nachází v Asii, Rusové o sobě říkají, ţe jsou Slované a spíše se cítí být Evropany. Zároveň rádi dodávají, ţe jejich ruská mentalita se od té evropské podstatně liší. A naprostá většina těch, kteří Rusko navštívili, jim dává za pravdu. V čem tedy tkví podstata ruské mentality? V pověstné velké ruské duši, kterou zejména Evropané ze západu chápou jako neuchopitelnou? Snad nikde jinde v Evropě se neprojevuje vztah nadřízený podřízený tak intenzivně, jako v Rusku. Dovolím si tvrdit, ţe tento vztah se projevuje v mnoha dalších oblastech kaţdodenního ţivota Rusů. Jak se tedy Rusové oslovují, jak se chovají v běţném společenském styku? Při seznamování s Rusy je třeba mít na paměti základní pravidla, například: Pokud oslovujeme neznámého člověka na ulici, pouţijeme slovo děvuška (девушка) pro slečnu či ţenu, spojení mladý muţi (молодой человек) pouze v případě, ţe se jedná o osoby věkem mladší. U starších osob nenacházíme adekvátní výraz, původně hojně uţívané výrazy soudruh nebo občan se dnes pouţívají v armádě (товарищ) nebo v případě úředního či policejního styku (гражданин/гражданка). Oslovení pane/paní (господин/госпожа) bez uvedení příjmení se povaţuje za nezdvořilé. Proto oslovení osob této věkové kategorie řešíme neosobně, například větou Не скажете,...? Oslovení děvuška můţeme slyšet v případě oslovení ţeny bez ohledu na věk pracující ve sluţbách (například v obchodě), v současnosti však zvláště starší ţeny toto oslovení nerady slyší. Představování se řídí obecnými pravidly společenské etikety, avšak v ruském prostředí se velký důraz klade na status. Z tohoto hlediska se řeší vztah nadřízený podřízený, starší mladší, pracovně zkušenější nováček, ţena muţ, skupina jedinec. Podání ruky doprovází oční kontakt. Nedívat se partnerovi do očí se povaţuje za nezdvořilé. Stisk ruky je obvykle pevný a silný. Doba Breţněva (pro mladší věkové kategorie jedná se o bývalého představitele Sovětského svazu, který se při oficiálních návštěvách hlav cizích států vítal se svým protějškem vřelým polibkem) pominula. V rámci formálního styku je líbání nezvyklé. Políbit ţeně ruku je přípustné pouze v případě, kdy ţena ruku k políbení podá. Přípustné je líbání v rámci rodiny, resp. u velmi dobrých přátel. Rusové se v tomto případě políbí na tvář celkem 3x. Oslovování titulem není v ruském prostředí obvyklé. Při představování je sice moţné představit osobu titulem (doktor, profesor), častěji však představujeme příjmením, jménem a jménem po otci (otčestvom). 2

4 Nevítáme se a ruku nikdy nepodáváme ve dveřích, tj. přes práh. Souvisí to s pověrčivostí Rusů přináší to prý smůlu nebo neštěstí. V rámci oficiálního styku se na dotyčnou osobu obracíme slovem pan/paní (господин/госпожа) v kombinaci s příjmením. V rámci méně formálního styku můţeme pouţít jméno a jméno po otci, např. Иван Иванович/Тамара Петровна. Tykání, zvláště ve formálním styku, je nepřípustné. Obecně platí pravidlo, ţe se osobám od 16. roku věku vyká. A čeho se v rámci společenského styku vyvarovat? Odmítnout pozvání, zvláště pozvání do domu hostitele. Nezapomenout přinést malou pozornost pro hostitele a jeho ţenu. Můţe to být typicky český suvenýr, ţenám udělají radost květiny. Nenosit květiny ţluté barvy! Rusové věří, ţe přinést ţluté květiny nosí smůlu. Neprojevit spokojenost, ţe vám předloţené pokrmy chutnají. Vţdy chválíme! Nedojíst a nechat zbytky na talíři. Rusové jsou velice pohostinní a jejich tabule jsou bohaté. Obvykle začínají bohatými předkrmy, takţe pro člověka neznalého je problémem sníst to, co je mu postupně předloţeno. Odmítnout nabízenou skleničku. Ruský národní nápoj vodka se pije prakticky všude, i kdyţ dnes se stále častěji objevuje šampaňské a dobrý koňak. Nedopít skleničku vodky se povaţuje skoro za uráţku. Nezapomeňte, ţe načatá lahev se vţdy dopíjí. Kaţdé nově nalité skleničce předchází speciální přípitek. Všechny si získáte, pokud je to přípitek oslavující hostitele, jeho rodinu, Rusko nebo cokoli, co s Ruskem souvisí. Rusové jsou na veřejnosti poměrně konzervativní a emoce moc neprojevují. Není obvyklé okázale projevovat radost, pokřikovat nebo hvízdat. Snad jedinou výjimkou jsou utkání sborné v ledním hokeji, který je v Rusku národním sportem. Ptát se na osobní poměry a výši platu se povaţuje za nezdvořilé. Pro některé Rusy je nepříjemné odpovídat na otázky týkající se ruské novodobé historie. text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 3

5 ÚLOHA PRO VÁS Úloha 1 Představte si následující situaci: Český podnikatel, říkejme mu Jan Novák, se vydal na obchodní cestu do Moskvy, kde jednal se svým obchodním partnerem Ivanem Petrovičem Ovčinikovem. Pozorně si přečtěte následující věty a zjistěte, zda se pan Novák nedopustil nějakého faux-paux. Pan Novák oslovoval svého obchodního partnera господин Иван Петрович. při představování stiskl pevně ruku svého partnera. bez váhání přijal pozvání na večeři do domu svého obchodního partnera. manţelce svého hostitele přinesl jako pozornost květiny a parfém. je sice abstinentem, ale přípitek si nedovolil odmítnout. nedopil skleničku vodky s omluvou, ţe je abstinentem. hovořil o své rodině a rozebíral své rodinné poměry. vyjádřil se pochvalně o ruském národním hokejovém muţstvu. dceři (18 let) svého hostitele důsledně vykal. 4

6 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI V rámci obchodního styku je nutno se připravit na některé zvláštnosti, se kterými se můţeme při jednání s ruským partnerem setkat. V ruském prostředí neexistuje oblast, ve které se tak markantně projevuje vztah nadřízenosti a podřízenosti. Pokud se chystáte na obchodní schůzku s ruským partnerem, měli byste mít na paměti, ţe ruský partner od vás očekává: dochvilnost Ačkoli ruský partner od vás očekává dochvilnost, on sám na své dochvilnosti paradoxně nelpí. Vychází to z pocitu jakési nadřazenosti. Samotná obchodní jednání bývají zpravidla dlouhá a nesmí cizince překvapit, ţe se během nich bude jíst nebo podávat sklenička vodky. Běţně se na jednáních kouří, zvláště pokud jsou partnery jednání muţi. Rusové jsou zvyklí jednat v týmu, ţeny se u jednání objevují spíše sporadicky. upřímnost Nikdy svému ruskému obchodnímu partnerovi neříkejte nepravdu! Obrátí se to proti vám. korektnost a takt Jednejte taktně, diplomaticky, ale nebojte se vyjádřit svůj nesouhlas. Buďte připraveni na to, ţe Rusové jednají velmi emotivně, nátlak na obchodního partnera není výjimkou. Pokud jednání neprobíhá podle jejich představ, nesmí vás překvapit hlasité projevy emocí. I Nikita Chruščov (bývalý představitel Sovětského svazu) na půdě OSN bouchal do řečnického pultu botou. umění naslouchat Svého ruského partnera nepřerušujte a naslouchejte mu. Očekává se to od vás. Případné dotazy si ponechte na pozdější dobu. konkrétnost Na obchodní jednání se dobře připravte, uvádějte fakta. Nastudujte údaje o firmě, se kterou chcete spolupracovat! A ještě několik rad na závěr: Pouţijte rozumné komplimenty. Rusové jsou velcí patrioti, proto je dobré se orientovat v jejich kultuře, dějinách a památkách. Rusové rádi slyší pozitivní názory na svou zemi. Trvejte na písemných dohodách. Ústní dohoda nemá v Rusku silnou váhu. Neznepokojujte se, kdyţ vám váš ruský partner neodpoví hned na váš dopis. Rusové mají dolgij jaščik, tj. odkládají věci na pozdější dobu. 5

7 Pokuste se navázat vztahy s místními. Správné jméno v Rusku otevírá dveře. Dodrţujte tzv. DRESS CODE. Neformální oblečení není při obchodním jednání vhodné. A ta nejdůleţitější rada zní: Ve výhodě je ten, kdo hovoří rusky! text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 6

8 ÚLOHA PRO VÁS Úloha 2 1. Výše bylo uvedeno, ţe ruský partner má nějaká očekávání. Které z očekávání nejlépe vyjadřuje tento obrázek? Úloha 2 - obr. 1 [online]. URL: < [cit ]. 2. Podívejte se a zhodnoťte obrázek z obchodního jednání. Je vše na obrázku dle pravidel o obchodním jednání? Vysvětlete. Úloha 2 - obr. 2 [online]. URL: < [cit ]. 7

9 3. Představte situaci, kterou vidíte na obrázku. Která z manaţerských zvyklostí je podle vás porušena? Úloha 2 - obr. 3 [online]. URL: < [cit ]. 4. Kterou ruskou manaţerskou zvyklost můţete z obrázku vyvodit? Úloha 2 - obr. 4 [online]. URL: < [cit ]. 8

10 5. Podívejte se na obrázek. Které pravidlo obchodní schůzky bylo asi porušeno? Úloha 2 - obr. 5 [online]. URL: < [cit ]. CVIČENÍ K ZAMYŠLENÍ Představte si, ţe se zúčastníte jednání s ruským obchodním partnerem. Na schůzku se potřebujete co nejlépe připravit. Jak bude probíhat vaše příprava? 9

11 3 MUŽI ŽENY Ačkoli Hlava 2 Ústavy Ruské federace zaručuje rovnoprávnost muţů a ţen, situace ţen v současném Rusku je dána tradičním pojetím ţeny a její úlohy ve společnosti. V Rusku ţije asi 78,7 mil. ţen (53 % obyvatelstva) a dle statistik nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných ţen na světě. 3,5 miliónů ţen v Rusku pracuje v průmyslu a 3,1 miliónů v zemědělství, přičemţ se obvykle jedná o nejtěţší fyzické práce. Ve vedoucích pozicích převládají muţi, ţeny se také sporadicky účastní veřejného a politického ţivota. Podle tradičního pojetí ruské společnosti je ţena méně profesionální, méně zdatná a logická neţ její muţský kolega. Ţeny obvykle berou 50 % 70 % platu muţe. V posledních letech se v Rusku objevil tzv. fenomén ţenské chudoby. Mezi ţenami je poměrně vysoká nezaměstnanost, aţ dvě třetiny nezaměstnaných ţen má vysokoškolské vzdělání. Ţeny v předdůchodovém věku práci nemohou najít prakticky vůbec. Taktéţ kaţdoročně stoupá počet ţen samoţivitelek. Podle lékařských záznamů nemocnost ţen prudce stoupá. Největší nárůst byl zaznamenán v případě onemocnění syfilidou a jinými pohlavními chorobami včetně AIDS, stoupá počet ţen trpících anémií nebo poruchami krvetvorby. Pokud ţeny v dnešním Rusku v něčem dohánějí muţe, je to spotřeba alkoholu a tabákových výrobků. Alkoholismus ţen je dalším fenoménem současného Ruska, přičemţ věk alkoholiček kaţdoročně klesá. Odhaduje se, ţe necelá polovina alkoholiků v Rusku jsou právě ţeny. Alkoholismus ohroţuje nejen zdraví ţen samotných, ale nepříznivě ovlivňuje zdraví dětí ţen alkoholiček. Společně s alkoholem ohroţuje zdraví a kvalitu ţivota ţen uţívání drog a prostituce. Násilí na ţenách se sexuálním podtextem stoupá, stejně jako počet sexuálně motivovaných vraţd. I přes toto neradostné konstatování se většina ţen v Rusku spokojuje především s rolí manţelky a matky. Jejich cílem je provdat se a zaloţit rodinu. Muţi vzhledem k tradičnímu pojetí postavení muţe a ţeny ve společnosti vidí ţenu především jako matku, ţivotní druţku a hospodyni. Podíl muţů na domácích povinnostech je nízký. Na závěr jedna perlička v rámci ţenské rovnoprávnosti našel jeden výrobce díru na trhu a začal vyrábět dámskou vodku. Oficiální název produktu je Vodka Damskaja, vyrábí se v pěti příchutích, stojí od 250 do 280 rublů a prodává se ve speciálních designových lahvích. Obsah alkoholu Dámské vodky je 40 %. Mimochodem kdy se objeví na trhu Vodka Dětskaja s příchutí krupicové kaše? text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 10

12 ÚLOHA PRO VÁS K PŘEMÝŠLENÍ: Srovnejte postavení ţen v Rusku a u nás. NĚKOLIK OTÁZEK PRO VÁS Úloha 3 Pokuste se zodpovědět následující otázky: 1. Co ohroţuje postavení ţen v ruské společnosti? 2. Co je to tzv. fenomén ţenské chudoby? Co je podle vás jeho příčinou? 3. Který dokument zaručuje rovnoprávné postavení muţů a ţen v Ruské federaci? 4. Jaká je účast ruských ţen na veřejném a politickém ţivotě? 5. Jaký je podíl ţen na celkovém počtu alkoholiků v Rusku? 6. Co víte o produktu Vodka Damskaja? 11

13 4 RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE Rusové jsou známí pohostinností, vřelým postojem k hostům a faktem, ţe rádi slaví cokoli, kdykoli mají k tomu příleţitost. Nejraději však slaví narozeniny, různá rodinná jubilea a pochopitelně svátky. Církevní svátky nebyly v době Sovětského svazu slaveny způsobem, jak to známe ze současnosti. Přesto církevní svátky a tradice přeţily a od 90. let 20. století se slaví s intenzitou, která jim přísluší. Podívejme se na některé z nich. PASCHA ruské Velikonoce Pascha je nejdůleţitějším pravoslavným svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Jeţíše Krista a v Rusku se slaví od 10. století. Kdysi tomuto svátku předcházel velký půst, který trval 40 dní, a důkladná očista obydlí. Dnes se půst tak striktně nedodrţuje, Rusové však stejně jako kdysi slaví tento svátek se svíčkami v kostele a poté doma. Symbolem Paschy jsou vejce, která se v Rusku stejně jako u nás barví, nejčastěji cibulovými slupkami, a mají odstín od světlehnědé aţ po rudohnědou, která symbolizuje krev Kristovu. Kromě vajec Rusové připravují celou řadu jídel, která se běţně v kalendářním roce na stole neobjevují. Rusové si paschu neumí představit bez tzv. kuliče, coţ je sladký kynutý kulatý nebo oválný chléb, do kterého se přidává vanilka, rozinky, kardamon či muškátový oříšek. Peče se uţ ve čtvrtek a v sobotu se odnáší do kostela, kde se posvětí. Kulič je i dobrým dárkem, pokud chcete navštívit rodinu či přátele. Pečou se i tzv. paschy, koláče, které připomínají výše zmíněný kulič. Hlavní ingrediencí je tvaroh a Rusové pečou tento druh tvarohového koláče pouze jednou v roce na Velikonoce. K jídlu se podává drůbeţ, a to husa nebo kachna, tzv. studeň, rosol s kousky masa nebo ryby, buženina, pečené vepřové maso s přírodní šťávou, a různé druhy sladkého pečiva, nejčastěji s tvarohem. Ani tři dny před Paschou nejsou pro Rusy nevýznamné. Zelený čtvrtek (Rusové mu říkají Чистый четверг) je věnován očistě domu, těla a duše. Velký pátek (Страстная пятница) a Bílá sobota (Rusové říkají Белая суббота) jsou věnovány duchovní očistě a rozjímání. Hlavní bohosluţba začíná vţdy o půlnoci ze soboty na neděli. Kromě těchto tradic jsou Rusové zvyklí hrát v době Paschy různé hry. Paschu milují děti, protoţe se účastní hledání malovaných vajíček, která jsou schovaná v domě. Vyhrává ten, kdo takových vajíček najde nejvíce, a i kdyţ se většinou soupeří ve druţstvech, hra je velice oblíbená. 12

14 Kulič [online]. URL: < [cit ]. Ruské Vánoce Vánoce jsou v Rusku státním svátkem spojeným s památkou narození Jeţíše Krista. Slaví se podle gregoriánského kalendáře 7. ledna. Vánoce se slavily od konce 10. století. V době Sovětského svazu, kdy se komunistická ideologie snaţila vykořenit všechny církevní svátky, se Vánoce v podobě, jak je známe dnes, oficiálně neslavily. V roce 1935 byly tradice Vánoc přetransformovány do světských oslav Nového roku (1. ledna). Dárky pod novoroční jolku (stromeček) nosil Děda Mráz doprovázený Sněhurkou, která byla dle tradic povaţována za jeho vnučku. Tradice pravoslavných Vánoc byla obnovena v roce 1991 a 7. leden se stal dnem pracovního klidu. V současné době se Vánoce stávají součástí novoročních prázdnin, které začínají 1. ledna a pokračují do 7. ledna. Vánoce v Rusku jsou stejně jako u nás svátky rodinnými. Podávají se tradiční vánoční jídla, především masitá. Servíruje se nejčastěji maso vepřové, ale i husa nebo kachna s jablky, zajíc na smetaně, různé druhy ryb a skopové. Podávají se i bezmasá jídla - různé kaše, pečou se pirohy s nádivkami a různé druhy sladkého pečiva. Dále se podává ovoce a sladké polévky. Tradicí je podávat postní sočivo, coţ je směs z obilovin, rýţe nebo čočky, která se sladí medem a doplňuje se například mákem, ořechy nebo mandlemi. Kromě běţných nápojů se pije tzv. kompot, sladký nápoj z ovoce, a od 18. století je nedílnou součástí ruského vánočního stolu černý čaj, nejlépe čínský. 13

15 Mezi základní tradice Vánoc v Rusku patří návštěva kostela v noci ze 6. na 7. ledna, přímé přenosy bohosluţeb je moţno zhlédnout i v televizi. Po návratu z kostela rodina obvykle usedá ke slavnostnímu stolu. Taktéţ se dodrţovala tradice pozvat ke slavnostnímu stolu někoho cizího. Před vánočními svátky se tradičně dodrţoval přísný půst, v dnešní době se však tak přísně nedodrţuje. Jak se v Rusku slaví svatba? Taková už je to dcerka šikovná. Pracuje pilně od rána, sotva vstane, už oheň v peci plane. Na další slova si uţ přesně nevzpomínám. Ale vy si určitě pamatujete slavnou scénu dohazovačky v neméně slavné ruské pohádce Mrazík z roku Podle starých ruských tradic se ţádná svatba bez dohazovačky neobešla. Současné ruské svatební obřady jsou kombinací obřadů z dob dávné Rusi a dnešní moderní doby. Samotný svatební obřad je sérií rituálů, které se region od regionu liší. Kdysi to byl obřad přechodu nevěsty z domu otce do domu ţenicha. Dnes svatební obřad začíná daleko prozaičtěji tzv. registrací manţelství na příslušné matrice. Svatební přípravy potom pokračují tzv. sgovorom, jakousi domluvou mezi rodiči ţenicha a nevěsty. Tato ryze praktická část svatebních příprav eliminuje pozdější nedorozumění, protoţe rodiče snoubenců řeší problém svatebních výdajů, domlouvají se na svatebním obřadu a darech, případně diskutují, kde bude mladý pár bydlet. Samotná svatba na staré Rusi začínala vyplacením nevěsty či odkoupením nevěsty ţenichem. Podle staré pravoslavné tradice musel mladý, ještě nesezdaný pár taktéţ přijmout rodičovské poţehnání. Tento starý svatební zvyk se v Rusku dodrţuje i dnes. V den svatby přijíţdí ţenich do domu nevěsty. Kdysi ţenich přijíţděl ve svatební koloně (říkalo se tomu svatební vlak ), doprovázen svými přáteli, s hudbou a zpěvem. Dnes přijíţdí taktéţ v koloně, ale v koloně aut. Na úřad, kde budou budoucí manţelé oddáni, jedou v oddělených autech. Budoucí manţel pomáhá své budoucí ţeně usednout do připraveného auta a sám usedá do jiného. Svatební kolona povinně troubí a svítí. Po svatebním obřadu novomanţelé a pozvaní hosté jedou na svatební hostinu. V dávných dobách se hostina konala v domě ţenicha, dnes se vše odehrává ve vybrané restauraci. Před vchodem do restaurace bere novomanţel svou manţelku do náruče a takto procházejí uličkou štěstí, jakýmsi špalírem, který pro ně vytvoří pozvaní hosté. A aby novomanţele provázelo ţivotem jenom štěstí, hosté na ně hází rýţi, pšenici, květiny nebo dokonce drobné mince a bonbóny. I v Rusku existuje tradice s rozbitým talířem. Existují dvě tradice podle první talíř novomanţelé rozbijí současně a potom se podle střepů odhaduje, jestli prvním potomkem mladého páru bude syn nebo dcera. Pokud se talíř rozbije na drobné kousky, bude prvním přírůstkem do rodiny dcera, pokud na velké syn. 14

16 Druhá tradice spojená s rozbitým talířem předpovídá, kdo bude pánem domu v mladé rodině. Podle této tradice bude doma vládnout ten, kdo rozšlápne talíř jako první. Asi proto mladí novomanţelé berou své ţeny do náruče a šlapou po talíři sami. Rozbíjejí se i sklenice, ze kterých novomanţelé pili svatební přípitek, obvykle šampaňské, ale i koňak je dnes povolen. Zvláštní kapitolou je svatební kytice. V mnoha zemích nevěsta kytici hází mezi neprovdané ţeny či dívky. Podle staré ruské tradice nevěsta zdobí svou kytici stuhami, z nichţ pouze jedna je připevněna ke svatební kytici. Mladá neprovdaná děvčata, která jsou na svatbu pozvána, berou stuhy do ruky a chodí kolem nevěsty (tanec zvaný chorovod). Na závěr tance děvčata zatáhnou za stuhy, ale kytici získá pouze ta, která drţí v ruce tu pravou (připevněnou) stuhu. Obnovenou tradicí z dob dávné Rusi je vypouštění dvou holubů, kteří mají přivázanou modrou a růţovou stuhu. Podle toho, který z holubů vyletí jako první, se odhaduje pohlaví prvního potomka. Poslední ze vzkříšených tradic je pečené kuře servírované zejména nevěstě. Kuře bylo ve starém Rusku povaţováno za symbol plodnosti, a tak je tomu i dnes. Jednou ze starých tradic ruského prostředí je maslenica, ruská varianta masopustu. Slaví se u východních Evropanů týden a je spojena s odcházením zimy a příchodem jara. Název maslenica byl odvozen od starého zvyku pouţívat máslo do jídel připravovaných před Velkým půstem (před Velikonocemi). Kromě másla bylo povoleno jíst mléčné výrobky a ryby. V kalendáři ruské pravoslavné církve je maslenica svátkem pohyblivým a datum se mění v souvislosti s tím, kdy začíná Velký půst. Maslenica je dobou, kdy se smaţí bliny (ruské národní jídlo podobné našim palačinkám), je to čas slavností, projíţděk na saních, návštěv a zábavy. Poslední den masopustního týdne probíhá rituál pálení Moreny či Morany. Tento rituál vychází ze starého pohanského rituálu vynášení zimy a vítání jara. Morena byla (a dodnes je) symbolem zimy a smrti. V rámci rituálu byla Morena, kterou symbolicky představovala ţenská figura ze slámy, obřadně spálena a vhozena do vody. Se svátky a tradicemi je spojena i ruská národní kuchyně. Mezi tradiční jídla Ruska patří různé polévky, kaše a moučná jídla. Při přípravě polévek jsou hlavními ingrediencemi zelí a kysané zelí, hovězí a vepřové maso, brambory, kořenová zelenina, cibule, červená řepa a česnek. Polévky mohou být doplněny hustou smetanou. Mezi neznámější polévky ruské kuchyně patří šči, boršč, rassoľnik (základem jsou solené okurky), soljanka, ucha a okroška (studená polévka připravovaná z kvasu, zeleniny, bylinek a vajec). Snad nejznámější ruskou polévkou je boršč. V ruské kuchyni se objevuje mnoho druhů boršče. Na dobrý boršč potřebujeme: hovězí a vepřové maso s kostí, nakrájené zelí, kořenovou zeleninu (zvláště mrkev), cibuli, česnek, brambory, nať petrţele, nať celeru a červenou řepu, která polévce dodává typickou červenou barvu. 15

17 V ruské kuchyni se objevuje mnoho druhů moučných jídel uţ zmíněné bliny, dále blinčiky, piroţky s různými nádivkami, syrníky a mnoho dalších. Rusové rádi sbírají a jedí i hřiby a ryby. Ruská kuchyně je pestrá, bohuţel v poslední době se stále více objevují pokrmy typu fast food. Dluţno říct, ţe je to ke škodě tradiční ruské kuchyně. Tradice pití čaje je v Rusku dlouhá a je to obřad. Čaj v Rusku zdomácněl na přelomu 17. a 18. století, kdy se začal dováţet čaj černý z Číny. Rusové čaj pijí při všech příleţitostech. Tradiční příprava čaje v samovarech dnes sice trochu ustupuje, ale Rusové jsou na svůj kult pití čaje náleţitě hrdi. Nejdříve se ve speciální malé konvičce připraví velmi silný čaj, tzv. zavarka. Kvalita čaje záleţí na správném dávkování, které dle tradic má být asi 4g kvalitního čaje na litr vody. Zavarka se poté ředí s vodou uvařenou v samovaru. Čaj takto připravený je lahodný a Rusové jej pijí s vareniem, coţ je obdoba našeho dţemu, medem nebo cukrem. Někteří Rusové pijí čaj přes kostku cukru vloţenou mezi zuby. Další zvláštností pití čaje, která by nás mohla zastihnout nepřipravené, je pití z podšálku. Rusové jsou spolu s pitím čaje zvyklí jíst malé občerstvení, čímţ vţdy bývá nějaký druh sladkého pečiva. Pokud chcete o této ruské tradici vědět více, můţete si informace najít na internetu. Videoukázka 1 Dostupná na adrese: text/zdroj: text/zdroj: (přeloţeno/upraveno) 16

18 ÚLOHA PRO VÁS Úloha 4 Jak jste si osvojili znalosti o ruských tradicích a zvycích? K obrázkům přiřaďte tradici, která je pro obrázek typická. Úloha 4 - obr. 1 [online]. URL: < [cit ]. Úloha 4 - obr. 2 [online]. URL: < [cit ]. 17

19 Úloha 4 - obr. 3 [online]. URL: < [cit ]. Úloha 4 - obr. 4 [online]. URL: < [cit ]. 18

20 Úloha 4 - obr. 5 [online]. URL: < [cit ]. Úloha 5 Co víte o ruské tradici pití čaje? Odpovězte na otázky: 1. Kdy se v Rusku objevila tradice pití čaje? 2. Proč se vařil především v domácnostech šlechticů? 3. Z čeho Rusové tradičně pijí čaj? 4. Co se v Rusku podává k čaji? 5. Co je neodmyslitelným atributem ruské tradice pití čaje? 19

21 5 NÁBOŽENSTVÍ Ústava Ruské federace z roku 1993 definuje Ruskou federaci jako sekulární stát a zaručuje (kromě jiného) i svobodu náboţenského vyznání a zároveň zabezpečuje rovnost před zákonem bez ohledu na náboţenské vyznání. Podle posledních statistických údajů z roku 2012 se k nějaké formě náboţenského vyznání hlásí asi 143 milionů obyvatel, asi 18 milionů obyvatel se nehlásí k ţádnému náboţenství, případně se prohlašuje za striktní ateisty. Obyvatelé Ruska se hlásí především k pravoslaví (asi 42 %), islámu (asi 6,5 %), ale objevuje se i příslušnost ke katolíkům, evangelíkům a protestantům. Vzhledem k různorodosti národů a národností ţijících na území RF se můţeme setkat s buddhismem (především jeho tibetskou formou) nebo hinduismem. Podle posledních údajů z roku 2012 ţije na území Ruské federace asi 140 tisíc lidí ţidovského vyznání. Počet ruských Ţidů výrazně poklesl po rozpadu SSSR v roce 1991, kdy se ruští Ţidé hromadně stěhovali do Izraele nebo Německa. Nejrozšířenějším náboţenstvím je pravoslaví. Ruská pravoslavná církev se povaţuje za historicky nejstarší křesťanskou církev na území Ruska. Asi 73 % lidí hlásících se k pravoslaví uvádí, ţe dodrţuje pravoslavné tradice, obyčeje a svátky. Patriarchou je Kirill, patriarcha moskevský a veškeré Rusi. Dalším rozšířeným náboţenstvím na území Ruské federace je islám. Odhaduje se, ţe k islámu se hlásí a praktikuje jej milionů obyvatel současného Ruska. Vyznavači islámu nejčastěji ţijí v Ingušsku, Dagestánu, Čečensku, Tatarstánu a ve velkých městech (Moskva, Petrohrad, Kazaň) v důsledku migrace obyvatel z oblastí, ve kterých je islám vedoucím náboţenstvím. Historicky prvními vyznavači islámu na území Ruska byli Dagestánci, kteří islám přijali kolem 8. století. Stoupenci islámu v Rusku patří jak mezi sunnity, tak i mezi šíity. Rozmach islámu byl zaznamenán především po rozpadu Sovětského svazu. V Čečensku islamizace vyústila ve snahu ustanovení islámského státu a přijetí islámského práva šaría. K římskokatolické církvi se hlásí asi 750 tisíc obyvatel Ruska. Postavení katolíků v Rusku však není jednoduché a je do značné míry ovlivněno vztahem římskokatolické církve k pravoslavné církvi (či vlastně vztahem pravoslavné církve k římskokatolické) a státu. Stoupenci římskokatolické církve se rekrutují nejvíce z cizinců ţijících na území Ruské federace. Církev zahrnuje 4 diecéze moskevskou, saratovskou, novosibirskou a irkutskou. K protestantismu se v Rusku hlásí asi 1 milion obyvatel, z toho asi 500 tisíc evangelíků, 300 tisíc příslušníků tzv. Letničního hnutí, 170 tisíc luteránů, 90 tisíc adventistů sedmého dne a 5 tisíc kalvinistů. 20

22 S uvolněním náboţenské atmosféry po roce 1991 se v Rusku objevila i jiná náboţenství například buddhismus nebo hinduismus. Nejvýznamnější církevní stavby v Rusku: Chrám Vasilije Blaţeného v Moskvě Pravoslavný Chrám Vasilije Blaţeného, známý téţ jako Pokrovský chrám, byl postaven v 16. století na příkaz cara Ivana Hrozného. Nachází se na Rudém náměstí v Moskvě (jihozápadní strana) a dnes je funkčním chrámem, ve kterém se konají pravoslavné bohosluţby. [online]. URL: < [cit ]. Rostovskij chrám Pravoslavný chrám Narození Panny Marie (Přesvaté Bohorodičky) ve městě Rostov na Donu byl postaven v letech v rusko-byzantském stylu. V roce 1937 byl chrám uzavřen, slouţil jako sklad a dokonce byl vydán k uţívání místní zoologické zahradě. Chrám byl znovu otevřen v roce 1942 a po válce několikrát rekonstruován. [online]. URL: < JPG> [cit ]. 21

23 Chrám Kristova vzkříšení Pravoslavný chrám v Petrohradu známý jako Chrám Kristova vzkříšení Spasitel na krvi byl postaven v letech na počest zavraţděného cara Alexandra II. Chrám připomínající Chrám Vasilije Blaţeného v Moskvě byl v době vlády komunistů váţně poškozen, stejně tak bylo poškozeno jeho vybavení a ikony. Později byl nákladně zrekonstruován a od roku 2004 se v něm mohou konat pravoslavné bohosluţby. [online]. URL: < [cit ]. 22

24 Uspenský chrám ve Vladimiru Pravoslavný Chrám Nanebevzetí Bohorodičky v ruském městě Vladimir byl postaven v letech Poté byl přestavěn a doplněn o další stavby. Dnes je zároveň muzeem historie Vladimirské oblasti, ve kterém je moţné vidět fresky Andreje Rubleva. Na seznamu UNESCO. [online]. URL: < 8%D1%80_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE %D0%B1%D0%BE%D1%80_2008.JPG?uselang=cs>[cit ]. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 23

25 NĚKOLIK OTÁZEK PRO VÁS Úloha 6 Pokuste se zodpovědět několik otázek týkajících se problematiky náboţenství v Rusku. 1. Jaký je vztah ruské pravoslavné církve k ostatním církvím působícím na území Ruské federace? 2. Který národ na území Ruska se historicky jako první začal hlásit k islámu? 3. Který dokument Ruské federace zaručuje svobodu náboţenského vyznání? 4. Ve kterých částech Ruské federace je islám hlavním náboţenstvím? 5. Ve které části Ruska se v nedávné době projevila snaha o přijetí islámského práva šaría? 6. S čím souvisí pokles obyvatel Ruska ţidovského vyznání po roce 1991? 24

26 6 GEOGRAFIE RUSKA Základní informace o státě v bodech oficiální název Ruská federace (RF) rozloha km 2 počet obyvatel 143 mil. (údaj z roku 2013) hlava státu prezident RF (Vladimír Putin) hlavní město Moskva jiná města Petrohrad, Volgograd, Čeljabinsk, Omsk, měna ruský rubl úřední jazyk ruský jazyk 9 časových pásem Mapa Ruska [online]. URL: < [cit ]. Ruská federace se rozprostírá na dvou kontinentech, z toho se asi 23 % její plochy nachází ve východní Evropě, 76 % na území severní Asie. Ruským územím je i Kaliningradská oblast, nejmenší oblast Ruské federace, která hraničí s Litvou a Polskem. K Rusku taktéţ patří řada ostrovů 25

27 v Atlantiku, v Černém moři, v Baltském moři (Finský záliv), v Severním ledovém oceánu, v Barentsově a Beringově moři. Největším ostrovem je Sachalin leţící v severním Pacifiku. Rusko je svou rozlohou největším státem světa, počtem obyvatel se řadí na devátou příčku nejlidnatějších zemí (dle údaje z roku 2012). Hranice Ruské federace je km dlouhá, z toho část hranice tvoří moře. Rusko sousedí s 18 zeměmi Kazachstánem, Čínou, Mongolskem, Ukrajinou, Finskem, Norskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Běloruskem, Abcházií, Gruzií, Jiţní Osetií, Ázerbájdţánem a Severní Koreou. Dvě hranice s USA a Japonskem jsou mořské. Podle Ústavy Ruské federace je země tvořena 83 subjekty federace, mezi které patří: 46 oblastí 21 republik 9 krajů 2 města federálního významu (Moskva a Sankt-Petěrburg) 4 autonomní okruhy 1 autonomní oblast Rusko se taktéţ můţe pochlubit skutečností, ţe se na jeho území nachází nejhlubší jezero světa (Bajkal), nejvyšší vrchol Evropy (Elbrus), nejdelší řeka Evropy (Volha) a největší jezero Evropy (Ladoţské jezero). Mezi nejdůleţitější geografické údaje spojené s Ruskou federací patří: území Ruska omývá 12 moří a 3 oceány oceány Severní ledový oceán, Atlantský, Tichý moře Černé moře, Baltské moře, Azovské moře, Barentsovo moře, Bílé moře, Karské moře, Moře Laptěvů, Východosibiřské moře, Čukotské moře, Beringovo moře, Ochotské a Japonské moře Ural pohoří oddělující evropskou a asijskou část Ruska Altaj nejvyšší pohoří Sibiře Kavkaz pohoří mezi Černým a Kaspickým mořem, nejvyšším vrcholem je Elbrus (5 642 m), který je zároveň nejvyšším vrcholem Ruska Sajany (Západní a Východní Sajan) pohoří ve Střední Asii na hranici Ruska s Mongolskem Středoruská vysočina vysočina v evropské části Ruska 26

28 Středosibiřská vysočina vysočina mezi řekami Jenisej a Lena Čukotské pohoří pohoří na Čukotském poloostrově Lena nejdelší řeka v Ruské federaci další řeky: Ob, Volha, Jenisej, Dolní Tunguska, Amur, Irtyš, Indigirka, Ural, Kolyma za nejdelší říční systém se povaţuje Ob-Irtyš na Sibiři (5 410 m) Bajkal nejhlubší jezero v Ruské federaci a na světě, pokud však nebereme v úvahu Kaspické moře na území Ruska se nachází asi 2 miliony jezer, z nichţ jsou nejznámější: Ladoţské jezero, Oněţské jezero, Tajmyr, Chanka, Uvs-Nur, Bílé jezero nejvýznamnější města (kromě Moskvy) Sankt-Petěrburg, Volgograd, Novosibirsk, Jekatěrinburg, Niţnyj Novgorod, Samara, Omsk, Kazaň, Čeljabinsk, Magnitogorsk Rusko má rozvinutou dopravní síť, především silniční dopravu (kolem 745 tisíc km), ţelezniční dopravu (87 tisíc km), vodní a leteckou dopravu Transsibiřská magistrála (v ruštině často pouze Transsib) nejdůleţitější dopravní tepna Ruska a nejdelší ţelezniční trať světa (9 288 km) z Moskvy do Vladivostoku při cestě Transsibem je nutno mít na paměti, ţe cestující předkládá průvodčímu pas a jízdenky se kupují do čtyř tříd spací vagon, vagon-kupé, místenkový vagon a běţný vagon na území Ruska najdeme arktické oblasti, tundru, tajgu, step, lesostep, pustiny a úzký pás subtropického pásma na jihu Ruské federace text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 27

29 TEST PRO VÁS Úloha 7 Otestujte si své znalosti o geografii Ruska v následujícím testu. Vyberte jednu z následujících moţností: 1. Rusko je svou rozlohou a) největším státem světa b) druhým největším státem světa po Kanadě c) třetím největším státem světa po Kanadě a USA d) čtvrtým největším státem světa po Kanadě, USA a Číně 2. Nejmenší oblastí Ruska je a) ostrov Sachalin b) Kaliningradská oblast c) Čeljabinská oblast d) Čukotka 3. Které z uvedených měst má statut města federálního významu? a) Čeljabinsk b) Sankt-Petěrburg c) Volgograd d) Novosibirsk 4. V rámci Ruské federace se na jejím území nachází a) 2 autonomní oblasti b) 21 autonomních oblastí c) 1 autonomní oblast d) ţádná autonomní oblast 5. Nejvyšší vrchol Ruské federace Elbrus se nachází a) v Čukotském pohoří b) na Urale c) na Altaji d) na Kavkaze 6. Které z uvedených moří Ruskou federaci neomývá? a) Barentsovo moře 28

30 b) Severní moře c) Azovské moře d) Baltské moře 7. Územím Ruské federace probíhá a) 9 časových pásem b) 8 časových pásem c) 10 časových pásem d) 11 časových pásem 8. Se kterou z uvedených zemí Rusko nesousedí? a) Gruzií b) Jiţní Osetií c) Polskem d) Arménií 9. Nejvyšším pohořím Sibiře je a) Západní Sajan b) Východní Sajan c) Čukotské pohoří d) Altaj 10. Na území Ruska nenajdeme a) tundru b) prérii c) step d) tajgu 29

31 7 VÝZNAMNÁ DATA V DĚJINÁCH RUSKA V KOSTCE Vznik ruského impéria Petr I. Veliký Ruské impérium bylo státním útvarem existujícím v letech Název zavedl ruský car Petr I. Veliký (viz obrázek), který je povaţován za výraznou postavu ruské historie. Byl reformátorem Ruska v oblasti politické, kulturní a ekonomické. Povznesl tehdejší Rusko na pozici evropské velmoci, zaloţil Petrohrad, který se stal hlavním městem impéria. V období impéria Rusko získalo řadu území získalo kontrolu nad Černým mořem, později bylo připojeno Pobaltí, za Kateřiny II. Veliké také část Polska, Litvy a Běloruska. Součástí impéria se stává Krym, na počátku 19. století bylo připojeno Finsko, které získalo status autonomního kníţectví. V 19. století se k Rusku připojuje Kavkaz a Zakavkazsko. Ruské impérium oficiálně zaniklo v únoru 1917 po abdikaci cara Mikuláše II., kdy se začala psát jiná část historie Ruska. [online]. URL: < [cit ]. 30

32 Období vlády Kateřiny II. Veliké Kateřina II. Veliká [online]. URL: < Catherine_II.jpg> [cit ]. Období vlády ruské carevny Kateřiny II. Veliké ( ) bylo poznamenáno vyřešením polských záleţitostí a válkami s Tureckem. Kateřina II., původem princezna z malého německého kníţectví, vlastním jménem Sofie Frederika Augusta, byla manţelkou cara Petra III. Kvůli manţelství s Petrem přestoupila mladá Kateřina na pravoslaví. Po předčasné smrti manţela (byl zabit v hádce s důstojníky) se Kateřina ujala trůnu a v roce 1762 byla korunována jako Kateřina II. Za její vlády dochází k připojení části Polska k ruskému impériu (1762), k první ( ) a druhé ( ) rusko-turecké válce, k připojení Krymu k Rusku (1783). Kateřina byla povaţována za osvícenou panovnici a reformátorku, ve skutečnosti její zamýšlené reformy nebyly nikdy naplněny a ţivot v Rusku probíhal stejně, jako tomu bylo za předchozích panovníků. 31

33 VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) 1917 V. I. Lenin Pojmem VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) se označuje ozbrojený převrat v noci ze 7. na 8. listopadu (z 26. na 27. října) 1917, uskutečněný v Petrohradě a vedený V. I. Leninem (Uljanovem), L. D. Trockým a M. Sverdlovem. Dodnes je toto povstání povaţováno za jednu z největších politických událostí 20. století, jejímţ výsledkem byla likvidace ruské carské rodiny, nastolení nových poměrů v Rusku, začátek Občanské války, vznik Sovětského svazu a rozšíření idejí komunismu do dalších zemí světa. Začátek ozbrojené akce v Petrohradě oznamoval výstřel z křiţníku Aurora. V čele státu aţ do své smrti stál V. I. Lenin. [online]. URL: < [cit ]. 32

34 Sovětský svaz v období stalinských represí Po smrti V. I. Lenina se k moci v SSSR dostává J. V. Stalin ( ), vlastním jménem Josif Vissarionovič Dţugašvili. Stalin je povaţován za jednoho z nejhorších zločinců v historii, odhaduje se, ţe za jeho působení a v době stalinských represí zahynulo aţ 16 milionů lidí, číslo však můţe být mnohem vyšší. J. V. Stalin Stalinskými represemi se označují masové represe probíhající v SSSR od konce 20. let do začátku 50. let minulého století. Na začátku to bylo období masové likvidace činitelů carské vlády, kulaků, představitelů církve, inteligence, příslušníků opozice a nepřátel bolševiků, později přerostla v likvidaci vnitřního nepřítele, jak byli odpůrci stalinismu označováni. Největší rozmach stalinské represe zaznamenaly v letech (období tzv. Velkého teroru). Kromě fyzické likvidace byl dalším prostředkem represe pobyt v táborech (gulag). Velká vlastenecká válka ( ) [online]. URL: < [cit ]. Velkou vlasteneckou válkou se rozumí válka Sovětského svazu proti nacistickému Německu a jeho spojencům (Bulharsku, Maďarsku, Itálii, Rumunsku, Slovenskému štátu, Finsku a Chorvatsku). Název Velká vlastenecká válka byl pouţit po napadení SSSR (operace Barbarossa, 22. červenec 1941). Válka nejdříve probíhala na území SSSR, za nejdůleţitější mezníky války na území Sovětského svazu se povaţují: odraţení útoku na Moskvu v období říjen 1941 leden

35 blokáda Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg) v období září 1941 leden 1944 bitva u Stalingradu (dnes Volgograd) v období srpen 1942 únor 1943 tanková bitva u Kurska v období červenec 1943 srpen 1943 (největší tanková bitva Druhé světové války) Po vytlačení německých vojsk z území SSSR Rudá armáda postupovala aţ do Berlína, kde představitelé německé armády podepsali 8. května 1945 kapitulaci, čímţ skončila II. světová válka v Evropě. Bilance Velké vlastenecké války z hlediska ruských obětí odhadem zemřelo aţ 27 milionů lidí, z toho: asi 12 milionů na frontě 5 milionů popravených v souvislosti s partyzánským hnutím zajato odhadem 5,7 milionů sovětských vojáků, z nichţ se domů vrátil necelý milion zavraţděny asi 2 miliony ruských Ţidů velké oběti civilního obyvatelstva Velitel praporu [online]. URL: < [cit ]. 34

36 Další významná data v dějinách Ruska Období perestrojky Jedná se období ekonomických reforem v bývalém Sovětském svazu, které probíhalo od června 1987 do odchodu otce perestrojky Michaila Gorbačova z politických funkcí a rozpadu SSSR v roce Hlavní součástí perestrojky byla tzv. glasnosť, tj. otevřené a pravdivé informování o stavu SSSR, především o jeho ekonomice a perspektivách. Vznik Ruské federace Vznik Ruské Federace se datuje rokem 1991, tj. po rozpadu Sovětského svazu, který jako stát přestává existovat v prosinci text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 35

37 TEST PRO VÁS Úloha 8 V následujícím testu si ověříte své znalosti o historii Ruska. Z nabízených moţností vyberte správnou odpověď. 1. Ruská federace oficiálně vznikla v roce a) 1990 b) 1991 c) 1992 d) Největší tankovou bitvou byla bitva u a) Moskvy b) Stalingradu c) Kursku d) Leningradu 3. Petrohrad zaloţil car a) Petr II. b) Petr III. c) Petr I. Veliký d) Mikuláš II. 4. Velká vlastenecká válka probíhala v období a) září 1939 květen 1945 b) červenec 1940 květen 1945 c) červenec 1941 květen 1945 d) červen 1941 květen Kateřina II. Veliká byla původem a) Ruska b) Polka c) Francouzka d) Němka 6. Nejhorším obdobím stalinských represí bylo období let a) b)

38 c) d) Krym byl k Rusku připojen za vlády a) Petra I. Velikého b) Mikuláše I. c) Mikuláše II. d) Kateřiny II. Veliké 8. Bitva o Stalingrad probíhala v období a) červen 1941 srpen 1942 b) srpen 1942 květen 1943 c) srpen 1942 únor 1943 d) srpen 1943 listopad Proti které z uvedených zemí nebyla spojencem nacistického Německa a Sovětský svaz proti ní ve Velké vlastenecké válce nebojoval? a) Finsko b) Švédsko c) Rumunsko d) Maďarsko 10. Ruské impérium bylo státním útvarem, který existoval v období a) b) c) d)

39 8 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI RUSKA LENIN, Vladimir Iljič (22. duben leden 1924) vlastním jménem Vladimir Iljič Uljanov, byl ruský a sovětský politik a revolucionář. Byl jedním z hlavních organizátorů a vůdců Velké říjnové revoluce (VŘSR) v roce 1917 a je povaţován za faktického zakladatele Sovětského Svazu. Jeho osoba je zároveň spojována s marxismem-leninismem. V. I. Lenin Po ukončení gymnázia ve městě Simbirsk, kde se narodil, studoval na právnické fakultě Kazaňské univerzity. Ze studia byl však pro svou politickou činnost vyloučen. Studia dokončil dálkově a v roce 1891 dostal povolení k právnické praxi. [online]. URL: < lenin_at_desk_kremlin_moscow.jpg> [cit ]. Po příjezdu do Petrohradu se zapojil do revolučního hnutí, několikrát byl za svou činnost proti stávajícím poměrům v Rusku vězněn a poslán do vyhnanství. Právě v době svého vyhnanství na Sibiři potkává svou budoucí ţenu Naděţdu Krupskou, která stála po Leninově boku aţ do konce jeho ţivota. Do vypuknutí VŘSR byl Lenin nucen několikrát Rusko opustit. V říjnu 1917 se však z emigrace vrátil a stál v čele socialistické revoluce. Po revoluci se stává hlavou nově se rodícího státu a stojí u celé řady událostí. Stál u programů kolektivizace a elektrifikace Ruska nebo tzv. programu NEP (Novaja Ekonomičeskaja Politika), který vzhledem k hospodářské situaci Ruska zahrnoval i některé principy volného trhu. Stál taktéţ u bolševického vypořádání s ruskou pravoslavnou církví, má podíl na tzv. Rudém teroru a emigraci části ruské inteligence. Historicky sporný je jeho podíl na vyvraţdění ruské carské rodiny. V posledních letech svého ţivota Lenin trpěl řadou nemocí, přičemţ se spekuluje, ţe příčinou jeho velkých zdravotních potíţí byla syfilida. Zemřel v lednu Jeho tělo bylo balzamováno a dodnes je vystaveno v mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 38

40 GORBAČOV MICHAIL SERGEJEVIČ (nar. 2. března 1931) Michail Gorbačov Michail Gorbačov sovětský a ruský politik, poslední generální tajemník KSSS (Komunistické strany Sovětského svazu), první a zároveň poslední prezident dnes uţ neexistujícího státu Sovětského svazu. [online]. URL: < d).jpg?uselang=cs> [cit ]. 39 Vzdělání získal na právnické fakultě univerzity M. V. Lomonosova v Moskvě. V době studií na univerzitě se potkává se svou budoucí ţenou, studentkou filozofie, Raisou Maximovnou Titarenko, se kterou ţil aţ do její předčasné smrti v roce Kromě právnické fakulty Gorbačov studoval ekonomii na Zemědělském Institutu. Po studiích pracoval jako politický pracovník a postupně se vypracoval aţ na člena Politbyra. V roce 1985 se stal generálním tajemníkem KSSS. Stál za myšlenkami glastnosti (otevřenosti), perestrojky (přestavby) a uskorenija (urychlení). Otevřeně hovořil o nutnosti reformy sovětské společnosti a ekonomiky. Byl jedním z hlavních aktérů rozhovorů mezi SSSR a USA, resp. státy tehdejší západní Evropy. Připisuje se mu podíl na ukončení války a odchodu ruských vojsk z Afghánistánu, na pádu Berlínské zdi, rozpadu Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk ze satelitních států Sovětského svazu, coţ vedlo k pádu reţimů ve východní Evropě a vítězství demokratických sil v těchto zemích. Ačkoli Gorbačov byl a dosud je ve světě ceněn jako člověk, který má nesmazatelný podíl na konci studené války, ve své rodné zemi se proti jeho osobě dodnes zvedá vlna kritiky. V Rusku je kritizován za celou řadu svých rozhodnutí, například za přiznání odpovědnosti za masakr v Katyni, nebo jeho postoj ke konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdţánem v Náhorním Karabachu, ale především je mu vyčítán podíl na rozpadu Sovětského svazu a ztráty pozice SSSR ve světě. Gorbačov ustál pokus o puč, o který se pokusily konzervativní sovětské síly v srpnu Na konci roku 1991 však rezignoval na post prezidenta SSSR, který jako stát přestal existovat. Gorbačov je nositelem Nobelovy ceny míru z roku 1990 a dalších mezinárodních ocenění. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno)

41 PUŠKIN ALEXANDR SERGEJEVIČ ( ) Puškin Alexandr Sergejevič Byl ruský básník a prozaik, který je obecně povaţován za největšího ruského básníka všech dob a zakladatele ruského literárního jazyka. [online]. URL: < [cit ]. Narodil se ve staré šlechtické rodině. Pradědeček z matčiny strany, Abram Petrovič Hannibal, který působil na dvoře cara Petra I., pocházel z Afriky. Rysy svého pradědečka Puškin na dobových portrétech nezapře. Puškin studoval v lyceu ve městě Carskoje Selo a uţ od mládí vyznával principy svobody. Po ukončení lycea začal pracovat na ministerstvu zahraničních věcí, ale stále více se začíná věnovat literární práci. Sympatizuje s hnutím děkabristů, stává se členem různých literárních krouţků. Za svou literární činnost, kterou se otevřeně hlásil k principům svobody a vystupoval proti stávajícím poměrům v carském Rusku, byl poslán do vyhnanství na Kavkaz. Po svém návratu z vyhnanství ţil v Moskvě, kde se seznámil se svou budoucí ţenou Natálií Nikolajevnou Gončarovovou, která byla povaţována za nejkrásnější ţenu Moskvy. Natálie byla Puškinovou osudovou ţenou. Slavný spisovatel zemřel na následky zranění, které utrpěl v souboji s Georgesem d'anthèsem. Psal básně, poémy, dramata, pohádky, povídky a napsal i jeden román ve verších Evţen Oněgin. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 40

42 Pamatujete? Já píši vám - co mohu více? Co ještě mohu dodati? Teď vím, ţe máte právo sice mne pohrdáním trestati, leč ještě věřím, nešťastnice, ţe mne váš milosrdný soud nemůţe přece zavrhnout. Já nejdřív mlčeti jsem chtěla; a věřte: nebyl byste znal nikdy můj ostýchavý ţal, kdybych jen stín naděje měla, ţe třeba jednou za týden vás u nás na vsi uzřím jen, abych vám slůvko mohla říci a v duchu vaši tvář a hlas neţ znovu navštívíte nás, dnem nocí abych mohla stříci Však řekli, ţe jste samotář. Ţe na vsi nudíte se, víme. A z nás věru nejde zář, třebaţe ze srdce vás ctíme. Taťánin dopis Oněginovi (ukázka) zdroj: 41

43 LOMONOSOV MICHAIL VASILJEVIČ ( ) Lomonosov Michail Vasiljevič Byl ruský chemik, fyzik, astronom, geograf, metalurg, geolog, ale taktéţ historik, básník a jazykovědec. Obecně je povaţován za prvního ruského vědce světového významu. [online]. URL: < rait.jpg> [cit ]. Narodil se v Archangelské oblasti v malé vesnici Denisovka/Mišaninovo (dnes Lomonosovo) v rodině tzv. pomora, coţ bylo etnikum ţijící na severu Ruska. V 19 letech opouští mladý Lomonosov rodinu a odjíţdí do Moskvy. Důvodem prý byly neustálé spory s macechou, třetí ţenou jeho otce. V Moskvě studuje na Slovansko-řecko-latinské akademii. Učarovaly mu přírodní vědy, především fyzika a chemie. Později odjíţdí studovat do zahraničí. Například v Německu se ve městech Marburg a Freiberg věnuje studiu mineralogie a metalurgie. Krátce taktéţ působí v Holandsku. Po svém návratu do Ruska působí v Petrohradě a podporován samotnou carevnou je ve věku 34 let jmenován profesorem chemie. Zemřel v 54 letech. Lomonosov patřil k nejvýznamnějším polyhistorům v dějinách Ruska. Kromě uţ zmíněných věd se také zabýval optickou mechanikou, naukou o skle a jazykovědou. Formuloval řadu fyzikálních zákonů a je autorem mnoha teorií, například Korpuskulárně kinetické teorie. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 42

44 OVEČKIN ALEXANDR MICHAJLOVIČ (nar. 17. září 1985) Ovečkin Alexandr Michajlovič Je ruský profesionální hokejista, člen sborné Ruské federace, kapitán a v současnosti pravý křídelní útočník Washington Capitals. [online]. URL: < Narodil se v Moskvě jako třetí dítě do sportovní rodiny jeho matka Taťjana byla vynikající basketbalistkou, členkou reprezentačního výběru tehdejšího Sovětského svazu, otec Michail hrál fotbal za Dynamo Moskva. Podle vyprávění matky se Alexandrův neobyčejný talent a zájem o sport projevoval uţ od útlého dětství. Ve věku 8 let byl na popud o 15 let staršího bratra Sergeje (později zahynul při automobilové nehodě) zapsán do hokejové přípravky. Rodiče nebyli nijak zvlášť nadšeni, ale nakonec na přímluvu trenéra souhlasili. Brzy byl zapsán do hokejové školy Dynama Moskva. Jeho talent se naplno projevil uţ v 17 letech, kdy na Hrách České pojišťovny debutoval v reprezentačním dresu Ruska a dokonce vstřelil gól. V roce 2004 byl poprvé draftován klubem Washington Capitals, ale do NHL nastoupil aţ v sezoně 2005/2006 a hned se stal hvězdou. V klubu působí s výjimkou sezony 2012/2013 dodnes. Ovečkin je obdivován pro svůj urputný styl hry a nesmlouvavou dravost v zápase. Je mistrem světa juniorů z roku 2003, mistrem světa v letech 2008 a 2012, vítězem Ruské superligy v sezoně 2004/2005 a vítězem KHL v sezoně 2012/2013. text/zdroj: ru.wikipedia.org (přeloţeno/upraveno) 43

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

RUSKO, ZAKAVKAZSKO, STŘEDNÍ ASIE. Lenka Pošepná

RUSKO, ZAKAVKAZSKO, STŘEDNÍ ASIE. Lenka Pošepná RUSKO, ZAKAVKAZSKO, STŘEDNÍ ASIE Lenka Pošepná VYMEZENÍ REGIONU Rusko Asijská část Evropská část Zakavkazsko Gruzie Arménie Azerbajdžán Střední Asie Kazachstán Uzbekistán Kyrgyzstán Tádžikistán Turkmenistán

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Základní informace. Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa.

Základní informace. Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa. Základní informace Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa. Obecně lze říci, že na Ukrajině je církevním svátkům přikládán daleko větší

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Východní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s vynechávanými

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 3. 1. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

ročník 8. č. 10 název

ročník 8. č. 10 název č. 10 název Státy východní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají východní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

VY_05_Z7E_26. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu CZ.1.07/1.1.02/03.

VY_05_Z7E_26. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu CZ.1.07/1.1.02/03. Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_26 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Státy východní Evropy

Státy východní Evropy Východní Evropa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více