Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 C e Ce e Veškeé tělesné pohybové aktivity vedou k všestannému ozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho chaakteových vlastností (zodpovědnost, spolupáce, vytvalost, odvaha, schopnost espektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu ). Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke spotu a pohybu vůbec. Systémem jednoduchých pohybových a spotovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k spávnému džení těla žáků. Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním u dětí adostného pocitu z pohybu se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich chaakteových vlastností. Základní a důležitou metodou, kteá slouží ke splnění všech těchto cílů a úkolů je ha a dodžování heních pavidel. Osvojením základů heních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové schopnosti, ale také podpoujeme jejich postoovou oientaci, schopnost spávného a ychlého ozhodování i schopnost pohotově eagovat. Neustále opakujeme a věnujeme patřičnou pozonost bezpečnosti při výuce T.v., upozoňujeme na možnosti úazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti za své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. Tělesná výchova je předmět, kde je nutný difeencovaný přístup k žákům podle jejich momentální tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem a předpokladům po zvládnutí ůzných pohybových aktivit. V hodinách T.v. se nezaměříme jen na ozvoj a zdokonalování pohybových schopností, ale také vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené. Pohybové činnosti by měly polínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i v dalších předmětech jako např. vhodné ozcvičky, pohybové hy, taneční pvky. Požadavky této vzdělávací oblasti se ealizují postřednictvím vyučovacích předmětů tělesná výchova. Zdaví a výchova ke zdaví je v 1. a 2.období zařazováno půběžně do výuky tělesné výchovy. Vyučovací předmět tělesnou výchovu bude vyučován dvě hodiny týdně. Hlavní oganizační fomou vyučovacího pocesu je vyučovací hodina tělesné výchovy. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se nespojují do dvouhodin, ovnoměně se ozkládají do týdenního ozvhu. a) ozvoj pohybových schopností a dovedností žáků b) ozvoj smyslu po účelný a kásný pohyb c) získat návyky spávného džení těla, nacvičovat základní cviky k získání těchto návyků 1

2 d) vést žáky k vědomému zvládnutí pohybu, zařazovat cviky na koodinaci pohybů e) zvyšovat pohybový ozsah a obatnost žáků f) upevňovat chaakteové vlastnosti žáků, ozvíjet sociální vztahy g) získávat pocit nutnosti pavidelného cvičení jako součásti spávného životního stylu h) vštípit dětem adostný pocit z pohybu i) vědomě ovládat pohyby, zavádět taneční pvky (lidové písničky), umět hudbu vyjádřit pohybem pohybové ztvánění hudby j) pochopit důležitost oganizace a spolupáce hlavně fomou he (dodžování pavidel, umět se podřídit kolektivu, spolupacovat ) k) neustále seznamovat žáky s důležitostí dodžování bezpečnostních zásad (při hách v tělocvičně, na hřišti, při cvičeních s náčiním nebo na nářadí ) l) umět slyšet, vnímat a eagovat na povely učitele (nejen na píšťalku, ale i na jiné podněty slovní, gestikulační ) m) naučit žáky umět se připavit na spotovní výkony zvolit vhodnou obuv, vhodné oblečení (sepnout vlasy, odložit hodinky a jiné cennosti ) n) posilovat tělesnou kondici a duševní pohodu dětí spávně zvolenými aktivitami, vhodnými a přiměřenými tomuto věku o) z hlediska spávné oganizace a bezpečnosti je vhodné zvládnout s dětmi základy pořadových cvičení (nástupy, povely pozo,pohov ) p) využívat ůzná kondiční cvičení k ozvoji a zvýšení pohybových schopností žáků to je zvyšovat obatnost, vytvalost, ychlost, pohyblivost (za pomocí ůzného načiní, využití ůzných duhů nářadí, přeskoky, odazy, překonávání překážek, ůzné duhy běhů ) q) vnímat důležitost půpavných cvičení (ozcviček), jako postředku po zlepšení a odstanění nedostatků, kteé vznikají z jednostanného zatížení páteře či ze špatného způsobu života, nedostatku spotovních aktivit ) seznamovat žáky s důležitostí spávného ozcvičení, využívat veškeé kompenzační postředky (potahovací, uvolňovací cvičení, stečink, ) s) učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se ozvíjet ytmické cítění, začleňovat taneční pvky (lidové písničky) t) ozvíjet dovednosti žáka zvládnutím základů atletické abecedy (běhy, skoky, hody...) u) neméně důležité je zvládnutí půpavných cvičení po míčové hy, spávné zvládnutí a ovládání technik házení, chytání, přihávání v) seznamovat žáky s nácvikem jednoduchých základů minihe w) vkládat dle možností cvičení v ůzném postředí, seznamovat žáky s pohybem na hřišti, ve volné příodě, školy v příodě v lese x) dle možnosti zařadit zimní spotování (bobování, sáňkování, lyžování, buslení) y) vštípit základy plaveckých dovedností z) nesoustředit se jen na hodiny T.v., ale začleňovat do vyučování další pohybové aktivity vycházky, pohybové chvilky, cviky ve třídě na spávné džení těla) 2

3 Cvičební postoy tělocvičny třeba udžovat v čistotě a jejich vybavení kontolovat vždy před užitím. Teplota vzduchu v tělocvičně by měla být přiměřená, neměla by být nižší než 16. st. C. Na vyučovací hodiny T.v. se žáci převlékají do cvičebních úboů. Z pedagogických důvodů používá cvičební úbo i učitel. Po zvýšení odolnosti oganismu se dopoučuje, aby výuka T.v. pobíhala často na hřišti nebo v teénu. Chceme pospět zdaví žáků, a poto ealizujeme mimoškolní tělovýchovné aktivity žáků ve spolupáci s odiči, spotovními oddíly aj. - koužky pohybové hy - tělovýchovné soutěže tunaj ve vybíjené, tunaj v kopané, basketbalu Chaakteistika někteých cvičení zařazovaných pavidelně do hodin T.v.: 1. Vyovnávací cviky. Jsou to půpavná gymnastická cvičení, kteá jsou zaměřena na uvolnění a potažení jednotlivých svalových skupin. V tomto období posilovací cviky zařazujeme jen jednoduché a kátce. Pozonost věnujeme cvičením koodinačním,cvičení na zvětšování pohybového ozsahu kloubů, také na podpou návyku spávného džení těla. Cvičení mohou být pováděna v ytmických obměnách s možností hudebního dopovodu. Patří sem cvičení postná, s náčiním i na nářadí, na místě i za pohybu. Dbáme při tom na přiměřený čas po zařazování těchto cvičení do vyučovacích hodin. 2. Kondiční cvičení: Cvičení se zaměřením na ychlost, pohyblivost, obatnost,vytvalost, to jsou: běh, skoky, házení, cvičení ovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní (např. s míči, se švihadly, na lavičkách, žebřinách apod.) 3. Rytmická cvičení a tanec: Rytmická cvičení jsou velmi vhodnou součástí vyučování v , zařazujeme je nejen do vyučovacích hodin T.v., ale též do hodin hudební výchovy i českého a anglického jazyka. Podpoují značnou měou dobý psychický vývoj žáků. Cvičení zařazujeme jako ytmizaci jednoduchých a dětem známých pohybů podle hudebního dopovodu, v 1. a 2. očníku cvičíme i podle říkanek a písní. 4. Tanec pomáhá zvládnout základní pohyby paží, nohou a tupu. Učíme žáky základní taneční koky. Zaměřujeme se na estetický pohybový pojev v přiměřeném tempu a dětem sozumitelném ytmu. 3

4 y y e y e e e základní postoje pozo, pohov, povely v řad nastoupit, ozchod nástup na značky, do řady, do dužstev, společný pozdav ytmizace jednoduchých pohybů podle říkadel a písní ytmizace jednoduchých a známých pohybů podle hudebního dopovodu též volné pohybové vyjádření hudby. motivovaná a ytmizovaná chůze a běh v základním tempu pokus o přísunný kok, poskočný kok, cval stanou nácvik spávného džení těla (v lehu na zádech), při ytmických cvičeních a tanci hy spojené s během honičky (např. všichni domů, na ybáře, zajímaná, podběhy pod dlouhým koužícím švihadlem aj.) hy spojené s házením míče (např. míčová válka, přihávaná v kuhu, vybíjená v kuhu aj.) hy spojené s vítězstvím někoho (např. boj o místo, boj o míč, přetahy, přetlaky, kohoutí zápas aj.) hy po uklidnění (např. Kuba řekl, na sochy, přibližovaná aj.) hy na hřišti, na sněhu, na ledu běh střídaný s chůzí, překonávání příodních i umělých překážek ychlý běh na 25m vytvalostní běh nejdéle 30s 4

5 y C y skok daleký z místa odazem snožmo a skok daleký z ozběhu hod míčkem honím obloukem na dálku e převaly stanou v lehu vzpažit (válení sudů) kolébka na zádech ze sedu skčmo, uchopením za béce z dřepu spojného leh vznesmo zezadu skčmo kolébkou vzad stoj na lopatkách z lehu vznesmo kotoul vpřed z dřepu spojného předpažit, i opakovaně e cvičení na lavičce chůze vpřed, vzad i s obaty (také na kladince lavičky) přeběhy lavičky přihávka obouuč ve dvojicích (na místě) vchní přihávka jednouč na místě vchní chytání obouuč na místě oientace v bazénu (šatny, spchy, bazén) základní hygiena při plaveckém výcviku (spchování, mytí mýdlem, plavky, čepice) 5

6 y y e sebeobsluha zásady bezpečnosti při plavání i pohybu v bazénu dýchání do vody osvojování plaveckých dovedností v hloubce do 1 metu chůze k cíli vzdálenému asi 1.5 km smyslové hy zaměřené na pozoování okolí a hledání předmětů chování v příodě překonávání příodních překážek oientace v teénu e e základní postoje pozo, pohov základní povely nástup, pozo, pohov, vpavo v bok, vlevo v bok, vyovnat, ozchod nástup na značky, do řady, do dužstev, společný pozdav chůze do ytmu (na počítání), chůze s písní do pochodu v zástupu i ve dvojicích ytmizace jednoduchých pohybů podle písní pohyb v dvoudobém taktu, dvoudobý takt v písni střídání chůze a běhu - nepavidelné, pavidelné přísunný kok, cval stanou, poskočný kok využití naučených koků v lidovém tanci 6

7 y y C e e e ozcvičky k pocvičení koodinace pohybů ve tojdobém a čtyřdobém taktu cvičení ve stoji spojném i stoji ozkočném cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skčmo cvičení v lehu na zádech chytání míčů a míčků do obou ukou po vlastním nadhozu i odazu od země i od zdi hy spojené s během hy spojené s házením hy po uklidnění hy na hřišti (pavidla he s míčem) e stoj na jedné noze (duhá v pohybu) poskoky na jedné noze chůze po lavičce s plněním dobných úkolů (nesu míč, přeskakuji překážku, přidávám potlesky nad hlavou, před a za tělem apod.) chůze po kladince lavičky y běh střídavý s chůzí běh přes dobné překážky, např. v příodě (přes kameny, větvičky apod.) štafetové běhy ychlý běh do 25 metů, ve třetím očníku do 50 metů 7

8 y y e skok z místa s doskokem na měkkou podložku výskoky na překážku (ozběh, seskok) skok přes motouz ve výši kolem 50 cm přeskok puhu šiokého cm přeskok lavičky s dopadem na měkkou podložku skok daleký s ozběhem y e e y házení kaštanů, šišek (vchní oblouk pavá i levá paže) házení ůznými předměty na cíl házení míčkem a kutálení míčů přehazování míčů a dobných předmětů házení do naznačených tečů o staně 1 met na vzdálenost 4 mety hod míčkem na dálku přidat změny postojů a poloh, upevnit dovednost spávného kotoulu napřed převaly a kolébky na zádech leh na zádech, vztyk bez pomoci ukou, opakovaně sed zkřižmo, vztyk bez pomoci ukou, opakovaně válení stanou i do míného svahu kotoul napřed ze stoje spojného, ze stoje ozkočného kotoul, obat, duhý kotoul; dva kotouly za sebou 8

9 y kotoul napřed z chůze stoj s opoou o lopatky a záloktí cvičení ovnováhy (ve stoji na jedné noze) e chůze vpřed i vzad s obaty, přeběhy lavičky cvičení v sedu ozkočmo na lavičce sed ozkočmo přitahování těla k lavičce (nohy napjaté) vzpo dřepmo u lavičky (džíme se ukama),vzpo stojmo, střídání lezení po lavičce ve vzpou dřepmo s uchopením lavičky ze stan chůze po kladince lavičky s plněním dobných úkolů (přípavné cviky): přihávky obouuč na místě (ve dvojicích, ve skupinách) vchní přihávka jednouč na místě i chůzi chytání obouuč na místě běh nebo chůze s házením míče o zem míčové hy a pavidla, někteé vybané míčové hy podle podmínek školy a možnosti zapojit žáky do mimoškolní aktivity upevnění a dodžování hygienických návyků zásady bezpečnosti při plavání, seznámení s nebezpečím při plavání ve volné příodě v neznámém postředí půpavná cvičení na suchu a ve vodě, splývání 9

10 e e e y y e pády a skoky do vody seznámení s plaveckými styly, zvládnutí alespoň jednoho (psa, znak) plavání úseků metů dle sněhových podmínek zařadit hodiny pobytu v zimní příodě sáňky, boby ve spojení s dalšími vyučovacími předměty, plnění úkolů podobných jako v 1. očníku. e e ë dbát na osobní čistotu těla, pádla, oděvu, cvičebního úbou dodžovat čistotu a pořádek v postředí tělocvičny otužování vzduchem a vodou (anní mytí studenou vodou) seznamovat žáky s vhodnou životospávou do pogamu dne zařazovat pohybové aktivity (tělovýchovné chvilky) upozoňovat žáky na vliv dostatečného množství pohybu po jejich zdaví vývoj (mimoškolní Tv) předcházet úazům tím, že dbáme, aby žáci dodžovali pokyny týkající se jejich bezpečnosti a ochany zdaví. vést žáky aby si uvědomovali, že při mimoškolních pohybových aktivitách musí dbát na svou bezpečnost, uvažovat o svém chování a dodžovat pokyny dospělých, aby vyostli v zdavé lidi vést žáky k tomu aby uměli zavolat pomoc v případě úazu u kteého se náhodou vyskytnou Úkoly zdavotní výchovy se neplní jenom v ámci tělesné výchovy, ale uplatňujeme je i v ostatních vyučovacích předmětech. 10

11 y E e e spojuje pavidelnou každodenní pohybovou činnost se zdavím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti pováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení spolupacuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých postoech školy eaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její oganizaci dokáže zhodnotit kvalitu pohybové činnosti a eaguje na pokyny k odstanění vlastních chyb pojevuje samostatnost, odvahu a vůli ke zlepšení svého výkonu soutěží a jedná v duchu fai play dokáže spolupacovat při jednotlivých týmových činnostech pokouší se o oganizaci jednoduché pohybové hy e podpoovat chování, kteé vede k dobým vztahům mezi žáky třídy (kolektivní hy, vzájemná pomoc) vést žáky k vzájemnému espektování a spolupáci (kolektivní hy) cvičit zvládání vlastního chování (ozcvičky, adekvátní eakce na výhu a pohu) ealizovat cvičení a pobyty v příodě, vnímat vliv postředí na zdaví upevňovat spávné chování při pobytu v příodě vyhledávat konkétní nevhodné zásahy člověka v příodě postřednictvím cvičení v příodě a vycházek v pvouce uvědomovat si a vnímat estetičnost životního postředí 11

12 C e y Ce Hodinám tělesné výchovy ve 4. očníku jsou věnovány 2 hodiny týdně. Výuka pobíhá zpavidla koedukovaně. Veškeé činnosti navazují na výuku v předcházejícím 1. období. Ve 2. období se ve výuce zaměřujeme na ozvoj nových pohybových schopností a dovedností. Potože dochází k ůznému tělesnému ozvoji dětí, měl by se espektovat a dodžovat individuální přístup. Takové dítě je vhodné pozitivně motivovat, aby dosáhl požadované činnosti ve vlastním tempu. Do výuky zařazujeme hy, kteé vedou k ozvoji spolupáce, taktiky, přizpůsobení se kolektivu. V hodinách tělesné výchovy se snažíme pěstovat v dětech kladný vztah k pohybové a spotovní aktivitě vůbec. Motivací je i účast na školních i mimoškolních spotovních soutěžích. a) ozvíjet nové pohybové dovednosti a schopnosti b) poznávat vlastní fyzické a zdavotní předpoklady a pohybové možnosti c) získat hygienické návyky (důležitost vhodného oblečení a obuvi) d) ozvíjet pohybové dovednosti, kteé vedou ke kultivaci pohybového pojevu e) zvyšovat obatnost a pohybový ozsah f) seznamovat žáky s důležitostí spávného ozcvičení po další činnost g) opakovaně seznamovat žáky s důležitostí dodžování bezpečnostních pavidel h) při pováděných činnostech pevence zanění i) ozvíjet sociální vztahy a ole v pohybových činnostech j) využívat jednání fai play při pohybových činnostech a jeho aplikace do běžného života k) osvojovat si dovednosti při oganizaci jednoduchých činnostech, hách l) vlastní sebeealizace v oblíbené pohybové aktivitě nebo oblíbeném spotu m) dbát na spávné džení těla n) při pohybových hách získávat návyky při dodžování pavidel he, spolupáci, taktice, keativitě o) přechod od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběové p) podle možností a příodních podmínkách zařadit do výuky zimní spoty q) ozvíjet základní plavecké dovednosti 12

13 y e e vhodné a nevhodné postředí po T.v. význam přípavy oganismu před pohybovou činností význam pohybu po zdaví bezpečný pohyb a chování ve známém i neznámém postředí po T.v., dodžování pokynů týkajících se jejich bezpečnosti a ochany zdaví hygiena při T.v., vhodný spotovní oděv a obuv dodžovat pořádek a čistotu při pobytu v tělocvičně, na hřišti, v příodě otužování studenou vodou, vzduchem důležitost spávné a vyvážené životospávy vést žáky ke spávné eakci při zanění, přivolat pomoc, lékaře nástupy hlášení základní povely a postoje společný pozdav e ytmizovaný pohyb, nápodoba tvořivé vyjádření ytmu a melodie pohybem jednoduché tance vytvoření keativní choeogafie s pvky oiginality na ytmický dopovod 13

14 e y e ozcvičky přípava oganismu po ůzné pohybové činnosti spávné džení těla ozvoj koodinace pohybů a zvyšování jejich úovně v návaznosti na spávně povedené půpavné cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik běžecká abeceda základní pojmy běh střídavý s chůzí nízký stat, polovysoký stat běh 50 metů, ychlý běh skok daleký s ozběhem ozměření skoku hod kiketovým míčkem z ozběhu vytvalostí běh, přespolní běh štafetový běh akobacie kotoul vpřed, vzad půpava po zvládnutí stoje na ukou akobatická kombinace přeskoky 14

15 y y y půpavná cvičení po nácvik odazu z můstku přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů) přeskok přes kozu cvičení s náčiním cvičení na nářadí netadiční pohybové hy s netadičními pomůckami upevnění pavidel hy půpava he míčové hy soutěživé hy vaiace, obměny he hy po uklidnění základní spolupáce při hře oganizace utkání, pavidla, výsledky, losování půpavné spotovní hy přihávky, chytání, střelba, páce s a bez míče 4. očník 10 lekcí základní hygiena při plaveckém výcviku zásady bezpečnosti ve známém i neznámém postředí 15

16 y spávné dýchání splývání skoky d vody plavecké styly psa, znak, kaul plavání na výdž pohyb a cvičení v příodě oientace v příodě ochana příody lékánička a ošetření oientace na mapě základní dovednosti při táboření e podílí se na ealizaci pavidelného pohybového ežimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; pojevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úovně své zdatnosti zařazuje do pohybového ežimu koektivní cvičení, především v souvislosti s jednostannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří vaianty osvojených pohybových he uplatňuje pavidla hygieny a bezpečného chování v běžném spotovním postředí; adekvátně eaguje v situaci úazu spolužáka jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a eaguje na pokyny k vlastnímu povedení pohybové činnosti jedná v duchu fai play: dodžuje pavidla he a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky poti pavidlům a adekvátně na ně eaguje; espektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákesu, popisu cvičení 16

17 y e e e E e zoganizuje nenáočné pohybové činnosti a soutěže na úovni třídy změří základní pohybové výkony a poovná je s předchozími výsledky oientuje se v infomačních zdojích o pohybových aktivitách a spotovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné infomace e vést žáky k vzájemnému espektování a poozumění, ke schopnosti dokázat vnímat a poslouchat duhého (spolupáce při soutěžích) napomáhat ke zvládání vlastního chování utvářet dobé mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni (kolektivní hy) utvářet a ozvíjet základní dovednosti po spolupáci (ozcvička, dopomoc při cvičení) pomáhat k utváření pozitivního, nezaňujícího postoje k sobě samému a k duhým (záchana při cvičení na nářadí) cvičit vnímání a soustředění na danou činnost cvičit dovednost řešení poblému napomáhat oientaci žáků v globálních poblémech souvisejících se zdavím využívat zájmu žáků o spot k hlubšímu pochopení souvislostí evopských kořenů olympijských idejí a významu spotu po vzájemné poozumění a přátelství mezi lidmi ůzných náodů a náodností získávat infomace o mezináodních spotovních událostech, mezináodní konkuencí spotovců sledovat vliv postředí na zdaví vlastní i zdaví ostatních lidí podněcovat aktivitu, tvořivost, toleanci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k postředí přispívat k utváření zdavého životního stylu a k vnímání estetických hodnot postředí 17

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

7. 6.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti

7. 6.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti 7. 6.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím vyučovacího předmětu Tělesná výchova (samostatný předmět v 1., 2. a 3. období), Zdraví a výchova ke

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.:

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.: 7. 1. I.stupeň Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ 517 93 IČO 70979723 tel.:494 664 109 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 7. 1. 8. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODATEK číslo 1 ze dne 7. července 2017 Č. j. ŘZŠ/83/2017 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016 Datum 12. 7. 2016 Název

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 66 Učební texty: 1 1. období Požadavky této

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a zdraví Tělesná výchova 1.období / 1.- 3. ročník 2 / týd Tato vzdělávací oblast přináší základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jeho hlavním cílem je komplexní vzdělávání žáků v problematice

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Časová Učivo Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce Průřezová témata obor ročník ČINNOSTI KOMPETENCE K UČENÍ IX.-VI. Komunikace v TV - základní tělocvičné osvojovaných

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 66 Učební texty: 1 1. období Požadavky této

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.6.1. Tělesná výchova 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.1.6.1. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika reaguje na povely učitele, snaží se o správné

Více

Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou v tomto předmětu k utváření klíčových kompetencí.

Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou v tomto předmětu k utváření klíčových kompetencí. 16. TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. Učební osnovy Tělesná výchova Název vyuč. předmětu: Tělesná výchova (TV) Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Ročník: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pozor

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obsahem předmětu je aktivní pohyb žáků, který vede od poznání

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA - l. ROČNÍK Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za pomoci uč. Je dodržuje. Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru. Reaguje na základní pokyny, signály

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Ořechov zpracovaný dle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Ořechov zpracovaný dle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Ořechov zpracovaný dle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV, OKRES BRNO - VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO 2, OŘECHOV Dodatek

Více

Ročník IV. A. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky. Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu

Ročník IV. A. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky. Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 3 Září - červen Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Poznatky z TV a sportu, komunikace,

Více

Tělesná výchova

Tělesná výchova 5. 10. Tělesná výchova Obsah stránka 5.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.10.2. Začlenění průřezových témat 2 5.10.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.10.4. Formy a metody práce 3 5.10.5.

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 3 14. září - 8. prosince Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační,

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

- pořadová cvičení. - povely - nastoupit, končit, pozor, pohov... - orientační běh v terénu. - rozcvička s míči

- pořadová cvičení. - povely - nastoupit, končit, pozor, pohov... - orientační běh v terénu. - rozcvička s míči Měsíc Týden Rušná část Průpravná část Hlavní část Závěrečná část Září - seznámení s řádem v tělocvičně, bezpečností, chováním v ní i mimo - oděv a obuv do TV - seznamovací hry - nástup - jednořad - pořadová

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA - I. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA - I. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA - I. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova je realizována v 1. - 5. ročníku v každém ročníku jsou 2 hodinami týdně. Vzdělávání je zaměřeno na význam pohybu pro zdraví,

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů)

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů) I. název vzdělávacího oboru: TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: 1. stupeň (1. 5. ročník) 2 hodiny / týden (1 hodina plavání + 1 hodina např. tělocvična, atletický

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Učivo Bezpečnost při pohybových činnostech Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Hygiena při TV. Základní pojmy a názvy cviků

Učivo Bezpečnost při pohybových činnostech Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Hygiena při TV. Základní pojmy a názvy cviků Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstupy - Kompetence - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou - reaguje na základní pokyny a povely

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů)

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů) I. název vzdělávacího oboru: TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: 1. stupeň (1. 5. ročník) 2 hodiny / týden (1 hodina plavání + 1 hodina např. tělocvična, atletický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Člověk a zdraví Sportovní výchova

Člověk a zdraví Sportovní výchova Časová dotace: 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více