ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI"

Transkript

1 Střední odborná škola Český Těšín, příspěvková organizace Tyršova 611/2, Český Těšín ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI Školní rok Školní program EVVO je vypracován dle metodického pokynu MŠMT č. j / k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který nabývá účinnosti dnem 27. října Střední odborná škola Český Těšín, p.o. Tyršova 611/2 Ředitelka školy: Školní koordinátorka EVVO: Ing. Vanda Palowská Ing. Anna Hromková

2 Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v lidech zájem o přírodu a všechno živé. Učí vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit i rozum, a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Důležitá je vlastní zkušenost a prožitek, protože teprve to, co blíže poznáme, dokážeme lépe vnímat a účinně chránit. Důraz je proto kladen na přímý kontakt s přírodou a přírodními materiály. (z metodického pokynu MŠMT č. j / )

3 Obsah 1. EVVO a VUR Charakteristika školy a okolí Obecná charakteristika okolí školy Charakteristika a zaměření školy Přehled a charakteristika oborů vzdělávání Smluvní pracoviště pro konání odborné praxe a odborného výcviku žáků školy Charakteristika pedagogického sboru Vybavení školy a organizace provozu Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy - výchozí situace SWOT analýza výchozího stavu Nástroje EVVO Metody a formy práce vedoucí k dosažení kompetencí Dlouhodobé záměry a cíle školy v oblasti EVVO Rozvíjet osobnost žáka Prohloubit zaměření školy k UR Naplnění a realizace průřezových témat Dlouhodobé cíle v oblasti výchovně vzdělávací Výuka rozmanitými moderními postupy, metodami a formami práce Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Dlouhodobý cíl: Provoz školy je šetrný k životnímu prostředí Kvalitní začlenění EVVO do ŠVP ve spolupráci s pedagogickým sborem a vedením školy, žáky, ostatními zaměstnanci i rodiči Zlepšení týmové spolupráce s pedagogických pracovníků, zaměstnanci školy, rodiči i veřejnosti Úloha školy, ředitelky, koordinátora v EVVO Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením a zaměstnanci školy Pro plnění úkolů EVVO na škole bude koordinátor vykonávat následující činnosti Plán EVVO vychází z dalších plánů a některými tématy je doplňuje Termín plnění programů EVVO v naší škole Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy Závěr Použitá literatura Přílohy

4 1. EVVO A VUR Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP SOV v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého životního stylu. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) - vedle EVVO se v současnosti formuje tzv. vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Vychází z principů udržitelného rozvoje a metodicky i svým zaměřením významně čerpá z oblasti environmentálního vzdělávání. Na mezinárodní úrovni je aktuálním rámcem pro rozvoj VUR Strategie EHK OSN (Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přijatá v roce 2005 ve Vilniusu. Na jejím základě byla přijata Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR ( ). Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je předpokladem k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním, pracovním i občanském životě. VUR se zejména zaměřuje na: Pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni, vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální a environmentální souvislosti a limity, Rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s principy udržitelného rozvoje. VUR diferencuje cíle, obsahy, metody, formy a prostředky na základě věkové a individuální zvláštnosti vývoje lidské osobnosti, přičemž se soustředí zejména na aktivní metody a formy vzdělávání, na vztahové, kritické a tvořivé myšlení apod. (Výpis z metodického pokynu MŠMT č.j / k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) 7

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A OKOLÍ 2.1 Obecná charakteristika okolí školy Město Český Těšín se nachází ve východním výběžku České republiky, asi 50 km východně od města Ostravy. Nachází se na levém břehu řeky Olše, na hranici České republiky a Polska. Vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o rozdělení sporného území Těšínska. Město je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších hraničních přechodů do Polské republiky. Těšín se nachází ve velkém geologickém útvaru Vnějších Západních Karpat. Podloží této oblasti pochází z období karbonu (prvohory) a nachází se v hloubce kolem 700 m. Na něm se ukládaly mladší vrstvy z období druhohor a třetihor. Pro vnější pásma Karpat, které jsou flyšové, jsou typické usazeniny s pravidelným sledem štěrků a písčito-jílovité vrstvy. V horních břidlicích se nacházejí ložiska zajímavých, alkalických magmových skal nazývaných těšínit. Těšín má typickou květinu lidově zvaná těšíňanka. Jedná se o hvězdnatec zubatý neboli hvězdnatec čemeřicový, latinsky zvaný Hacquetia epipactis.v karbonských sedimentech jsou zde významná ložiska černého uhlí. Právě uhlí v posledních zhruba dvou stech letech vytvářelo osudy přírody a obyvatel tohoto regionu. Krajina je dnes industrializovaná. Přesto i zde můžeme nalézt mnohé přírodní krásy. Místy se rozkládají lesní porosty s krásnými vysokými buky a borovicemi. V potocích, řekách a ve stojatých vodách žijí raci. Na břehu zahlédneme mihnout se vydru při svých toulkách z Beskyd. Jinde zase narazíme na podivně ohlodané pařezy od bobrů. Při toulkách kolem rákosin se z povzdálí ozývá kejhání hus velkých, o kus dál na poli zase spatříme srnky nebo zajíce. Na jaře na zamokřených loukách můžeme zahlédnout poletovat a pobíhat čejky. Nad hlavou nám občas přelétne volavka popelavá, či káně, zatímco pod nohama se mihne myšice, nebo užovka. 2.2 Charakteristika a zaměření školy Naše škola se nachází přímo v centru města a nesousedí se žádnou šachtou ani jiným průmyslovým podnikem. Okolí školy zdobí celá řada dřevin, keřů a bylin. Rozrůstá se zde botanická zahrada a skalka. V blízkosti školy je park, nad kterým převzala naše škola patronát. Žáci zde pečují o údržbu zeleně. V blízkosti školy se nachází další 3 parky a přehrada. Další zajímavostí je Archeopark, řeka Olza a na ochranu hvězdnatce zubatého byly vyhlášeny přírodní rezervace Velké doly, které se nachází na okraji města. Okolní města a obce poskytují pro žáky velké možnosti realizace EVVO. Směrem na Havířov mají žáci možnost shlédnout přírodní památku Meandry řeky Lučiny, směrem na Karvinou mohou žáci pozorovat vliv důlní činnosti dolu Darkov a následné rekultivační práce. V Bohumíně oblasti NATURA Směrem na Komorní Lhotku navštívit podnikatelskou zónu 8

6 Třanovice, ve které shlédnou praktické využití obnovitelných zdrojů energie a ekologické hospodaření obce. Směrem na Jablunkov navštívit ČOV- Ropice, prales Mionši a další skvosty v CHKO Beskydy. Spádová oblast pro žáky je u studijních a učebních oborů směrem od Jablunkova přes Karvinou až po Ostravu. Příležitosti: Cílem EVVO naší školy je připravit žáky na citlivý přístup k biotickým a abiotickým faktorům životního prostředí, s důrazem na ekologické aspekty hospodaření s šetrným přístupem k fauně, flóře, půdě, pro ochranu a tvorbu životního prostředí, rekultivační a revitalizační činnost industrializované krajiny, zachování ekologické stability vesnických a městských ekosystémů s důrazem na udržitelný rozvoj. Součástí EVVO je postupný přechod k ekologickému provozu školy Přehled a charakteristika oborů vzdělávání Obory vzdělávání Ročník KKOV Název oboru Druh a délka studia M/001 Agropodnikání čtyřleté denní M/004 Ekologie a životní prostředí M/006 Přírodovědné čtyřleté denní čtyřleté denní lyceum H/010 Chovatel koní a jezdec tříleté denní H/001 Pekař tříleté denní L/524 Podnikání tříleté dálkové Výroční správa školy 2012/13 9

7 Obor : Agropodnikání Je transformovaný obor, přizpůsobený současným podmínkám tržního hospodářství. Připravuje žáky pro činnost v zemědělskopotravinářském komplexu, eventuálně v dalších odvětvích, včetně soukromého podnikání. Absolventi oboru jsou připravováni pro práci v zemědělské prvovýrobě, v oblasti řízení jakosti výroby a technické kontroly, v oblasti zpracování informací v administrativě. Své dovednosti uplatní rovněž na úseku účetnictví, obsluhy výpočetní techniky, přípravy a tvorby podnikatelských záměrů a zajištění řady dalších úkonů souvisejících s finančními, daňovými a právními opatřeními. V oboru Agropodnikání je kladen důraz na získání řidičského oprávnění na řízení traktoru a osobního automobilu. Obor: Ekologie a životní prostředí Absolvent ekologického oboru získá soubor znalostí z biologie, chemie, geologie a geografie jako základ pro studium navazujících specializovaných odborných předmětů. V těchto předmětech získá ucelený přehled o problematice krajiny, životního prostředí a jeho ochraně, což mu v praxi umožní plnit odborné úkoly. Dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie, ochrany krajiny a životního prostředí a při jejich zpracování, při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku. Je připraven pro práci v terénu. Dovede odebírat a vyhodnocovat vzorky, provádět potřebná měření v terénu, používat mapové aj. podklady k analýze stavu životního prostředí, používat technické prostředky, přístroje a zařízení. Výsledky měření je schopen vyhodnotit, zpracovat a využít pro dokumentaci. Je informován o toxických látkách a jejich účincích, o hospodaření s odpady a o právních normách, které se této problematiky týkají. Je seznámen s právními předpisy, týkajícími se ochrany krajiny, přírody, životního prostředí a hospodaření v krajině. Dovede je používat. S využitím dokumentace je schopen posuzovat návrhy využití krajiny, doporučovat ekologicky vhodné postupy. Studijní obor Ekologie a ochrana krajiny vychovává středoškolsky vzdělané pracovníky schopné vykonávat odborné práce a činnosti ve státní správě a místní samosprávě a v podnikové sféře. Absolvent může najít uplatnění na referátech životního prostředí, na obecních a městských úřadech, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, v inspekci životního prostředí. Absolventi se mohou podílet na projektování a územním plánování, údržbě životního prostředí, obnově a tvorbě krajiny, výrobě ekologických výrobků a zařízení, případně i osvětové činnosti. Obor: Přírodovědné lyceum. Jedná se o čtyřletý studijní obor, ukončen maturitní zkouškou, který byl zaveden na naší škole Tento obor je založen na studiu všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých lyceálních oborů (český jazyk a literatura, anglický, německý a francouzský jazyk, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie) s rozšířenou výukou. Jde především o přírodovědné předměty a matematiku, které jsou zařazeny ve větším rozsahu než u ostatních oborů. Obor připravuje 10

8 žáky na život v současné společnosti, učí je hlouběji porozumět společenským jevům a fungování této společnosti. Těžiště výuky matematiky je v řešení úloh a problémů a rozvíjení schopností aplikovat matematické vědomosti a postupy v přírodovědných a technologických disciplinách. Důraz je kladen na rozvoj ekologického myšlení a chování žáků v osobním i pracovním životě v duchu udržitelného rozvoje a na výchovu žáka k péči o zdraví. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích se realizuje jak v rámci samostatného vyučovacího předmětu, tak i důsledným a funkčním využíváním práce s počítačem v celém vzdělávacím procesu. Profilující vzdělání oboru Přírodovědné lyceum je koncipováno ve dvou rovinách. Jednu tvoří předměty povinné pro všechny žáky technologie, člověk a prostředí a druhou výběrové analytická chemie, biotechnologie, mikrobiologie, monitorování životního prostředí, odpady, výživa, farmakologie, zemědělství. Praktické vzdělávání se realizuje formou cvičení ve škole. Pokud to podmínky umožní, lze uvažovat o exkurzích a stážích na vybraných pracovištích, které by přispěly k lepší profesní orientaci a motivaci žáků, prohloubení jejich vědomostí ze základních i profilujících předmětů. Škola umožňuje zájemcům získání řidičského průkazu ve smluvní autoškole. Obor: Pekař Cílem oboru je poskytnutí potřebných vědomostí a dovedností od příjmu a skladování surovin, dávkování surovin, šlehání a mísení těst, přes technologické postupy kynutí, tvarování, strojení běžného a jemného pečiva a chleba, pečení všech výrobků. Kontrolní činnost jakosti výrobků v souladu se zásadami hygieny a bezpečnosti práce. Obsluha strojního zařízení pekáren periodicky pracujících strojů šlehací a mísící stroje, děličky, tvarovací stroje, tak i řízení a obsluha kontinuálních linek. Pekárenská výroba je dnes vysoce mechanizovaný obor, probíhá v nejmodernějších pekárnách i s automatickým řízením pomocí počítačů. Vyučování má týdenní cykly střídání teorie a odborného výcviku. Teorie hlavní předměty pro obor zpracování mouky, surovin a stroje a zařízení. Odborný výcvik probíhá v současné době na 2 pracovištích: Pekárna Bakusz Bystřice, pekárna Pysková Jablunkov, Tesco Třinec, pekárna United Bakeries,a.s., provozovna Karviná. Obor: Chovatel koní a jezdec Tento učební obor je zaměřen na tyto oblasti: Chov hospodářských zvířat se specializací na chov a výcvik koní, řízení a organizace chovu. Výběr plemenných zvířat, označování a evidence koní. Plemenitba koní, připouštění klisen přirozenou plemenitbou i inseminací. 11

9 Ošetřování a práce s plemennými hřebci, hodnocení plodnosti plemeníků. Ošetřování březích klisen, klisen po porodu a hříbat. Krmení všech kategorií koní, včetně koní sportovních, březích klisen, plemeníků a klisen kojících. Odchov hříbat, ustájení a ošetřování hříbat od porodu do věku jednoho roku. Třídění hříbat. Ošetřování kopyt koní, základní kovářské postupy při ošetřování kopyt pro různé druhy práce. Výcvik tažných koní, postrojování chomoutovým a poprsním postrojem. Jízda s koňským potahem. Výcvik sportovních koní pro práci pod sedlem. Základy dostihového, parkurového a drezurního ježdění. Výcvik mladých sportovních koní. Lonžování koní. Hodnocení mechaniky pohybu koně. Výcvik jezdce. Vedení instruktáží pro veřejnost se zájmem o výcvik na jízdárně a agroturistiku. Hodnocení ekonomických ukazatelů, samostatná organizace práce. Chov koní ve státním i soukromém sektoru. Řízení reprodukce koní a ostatních hospodářských zvířat. Výcvik a trénink koní sportovních i tažných. Výcvik jezdců a provozování agroturistiky. Po vyučení se absolvent může dále vzdělávat v nástavbovém studiu dálkovém, případně denním Smluvní pracoviště pro konání odborné praxe a odborného výcviku žáků školy Žáci školy v souladu s učebními plány vykonávají během studia odbornou praxi. Funkci hlavního pracoviště plnilo v minulých letech zařízení školního statku ve Zpupné Lhotě. S probíhající transformací školního statku přebírají tuto funkci jiná smluvní pracoviště, s nimiž škola uzavřela smlouvy o konání praxe a odborného výcviku. Na konci školního roku byl proveden rozbor přínosu spolupráce se smluvními partnery při zajišťování praxe žáků. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v současné době na ulici Tyršové 41 členů. Spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, ITC koordinátor, koordinátor EVVO, koordinátoři ŠVP, vedoucí předmětové komise zemědělství. A garanti jednotlivých oborů. Koordinátor EVVO je současně koordinátor projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět, konzultant SOČ a garant oboru Ekologie a životní prostředí. Učitelé spolupracují v rámci předmětových komisí. Podílí se na plánu činnosti předmětových komisí i na školním plánu EVVO. Škola má vypracovaný celoroční plán rozpracovaný do čtyř základních témat: voda, energie, odpady, prostředí školy. S pedagogickým sborem úzce spolupracuje ekotým školy tvořený s řad žáků, pedagogů, vedení školy, provozních zaměstnanců, ekonomického úseku.v oblasti EVVO doporučujeme DVPP v oblasti EVVO další kolegům, seznamujeme je s nabídkami různých školících středisek a také přímo na škole pořádáme akce pro učitele a zájemce o tuto problematiku. Velice dobrá je spolupráce koordinátora s vedením školy. Příležitosti: Naším cílem bude do budoucna vtáhnout co nejvíce žáků, pedagogů, nepedagogických pracovníků, správních zaměstnanců apod. do ekologického provozu a života školy. Obhájit titul Škola udržitelného rozvoje a Ekologická škola v Moravskoslezském kraji. 12

10 2.4 Vybavení školy a organizace provozu Škola má 290 žáků v 13 třídách. Pro žáky jsou zařízeny učebny studijních oborů Agropodnikání, Ekologie a ochrany krajiny, Přírodovědného lycea, učebních oborů Jezdec a chovatel koní, Pekař v přízemí, 1. a 2. patře školy. Zřízena je také učebna pro dálkové studium oboru Podnikání. V roce 2006 byla zařízena učebna ekologie, která slouží nejen pro výuku, ale také pro praktickou přípravu ekologických akcí, středoškolské odborné činnosti a přípravu olympiád a konferencí. Byla zřízeny seminární místnost s nástěnkami flóry a fauny našeho regionu, která slouží pro konzultaci a odpočinek žáků o přestávkách. Proběhla také modernizace učeben ICT. Mechanizační učebna, která byla také zmodernizována, má panoramatický vzhled, je vybavena interaktivní tabulí, data projektorem slouží jak k výuce odborných předmětů, tak i k prezentaci různých vzdělávacích, ekologických a kulturních akcí, které škola organizuje pro žáky jiných škol, pedagogy a veřejnost. Škola má také oddělené pracoviště a smluvní pracoviště pro realizaci učební a individuální praxe. V každém patře jsou kabinety učitelů, které jsou rozděleny dle příbuznosti oborů a také podle možnosti, aby byl třídní učitel nejblíže u své třídy. Je zřízeno školní poradenské pracoviště poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky (školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog), které pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. Ve škole se nachází zemědělské informační centrum. Součástí ZIC je odborná knihovna. Služeb této knihovny mohou využívat žáci a pedagogové školy, stejně tak široká odborná veřejnost. Délka vypůjčení knih není stanovena, žáci musí vrátit knihy nejpozději ke dnu ukončení studia na škole. Ve druhém patře školy je laboratoř chemie byla zmodernizována a slouží jak pro výuku, přípravu žáků na chemické olympiády, tak i pro analýzu vzorku, které žáci získali při monitorování životního prostředí. Ve stejném patře je laboratoř biologie, která slouží především pro laboratorní práce z cytologie, histologie a organologie. V prvním patře se nachází zmodernizovaná laboratoř živočišné výroby, slouží především pro obor Agropodnikání. Nachází se zde celá řada pomůcek, modelů a žáci zde realizují praktická cvičení z anatomie a fyziologie zvířat. Ve stejném patře se nachází laboratoř pěstování rostlin, kde žáci analyzují vzorky půdy, minerálů a hornin, zabývají se systematikou zemědělských plodin, osivem a sadbou, nachází se zde meteopřístroje. Ve druhém patře se nachází Aula školy, která již zmodernizovaná a slouží především k prezentaci školy, kulturním a společenským akcím a maturitním zkouškám. V tomto patře se nachází knihovna literatury a také učebna vybavena psacími stroji, písárna. V přízemí školy se nachází bufet a školní jídelna. V suterénu školy je tělocvična a šatny pro žáky školy. V nádvoří školy se nachází školní skalka a pokusná políčka, kde žáci pěstují různé vzorky travin a obilovin. Nachází se zde také meteorologická budka, která by potřebovala opravit. V budoucnu chceme v těchto místech vypracovat projekt na zřízení venkovní učebny a meteostanici. Na školním pozemku vytvářejí žáci v přední části školy botanickou zahradu, kde jsou vysazeny původně rostoucí rostliny, keře a dřeviny regionu. Jsou zde nainstalovány naučné tabule s popisem flóry a fauny našeho regionu. Na nádvoří školy byla založena z projektu MSK bylinná skalka. Každým rokem zdobí okna školy převislé muškáty. Na chodbách školy a ve třídách je bohatá výzdoba pokojových rostlin, které slouží pro praktická cvičení vegetativní množení rostlin. Nebezpečný odpad monočlánky - je ukládán do nádob v každém patře školy. Na chodbách byly zabudovány lisy na plastové láhve a koše určené na plastový odpad. Ve třídách byly 13

11 nainstalovány nádoby na separaci papír, plasty, komunální odpad. Na nádvoří školy jsou kontejnery na separaci plast, sklo, papír. Na nástěnkách prezentujeme práce a projekty žáků. Žáci mohou navštěvovat badatelský kroužek, přírodovědný seminář a sportovní hry. Vybavení školy se obnovuje a modernizuje. Příležitosti: Naším cílem je v budoucnu přeměnit prostor na školním dvoře na učebnu v přírodě, vybudovat meteostanici, dokončit botanickou zahradu a skalku a zmodernizovat ekologickou učebnu. 3. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy - výchozí situace 3.1 SWOT analýza výchozího stavu Stav environmentální výchovy na škole byl zjišťován v rámci tvorby ŠVP v roce 2008 pro obor Agropodnikání, Pekař a Jezdec a chovatel koní a v roce 2009 pro obor Ekologie a životní prostředí, Přírodovědné lyceum na společných pracovních seminářích celého pedagogického sboru různými metodami, mimo jiné i v rámci SWOT analýzy, z níž vyplývají podmínky pro práci koordinátora EVVO na škole. Silné stránky: různorodé zaměření školy Tyršova, Ekologie a životní prostředí, Agropodnikání, Přírodovědné lyceum, Jezdec a chovatel koní, Pekař, Podnikání propagace školy na veřejnosti, v tisku, internetových stránkách školy, národních a mezinárodních konferencích přírodovědný seminář, badatelský kroužek zapojení žáků do realizace projektů - Ozvěny ekofilmu, Den stromů, Doteky podzimu, Biojarmark, Den Země, ekologické konference, výtvarná a literární činnost žáků účast žáků v biologické a chemické olympiádě účast žáků ve středoškolské odborné činnosti jízda zručnosti celostátní soutěž zemědělských škol přírodovědné exkurze v rámci učební a individuální praxe možnost využití školního pozemku (skalka, botanická zahrada) blízkost zeleně (parky v blízkosti školy, přehrada, řeka Olše, přírodní rezervace Velké doly, Archeopark výborná dostupnost žáků z okolních měst a obcí propojení teorie a praxe (spolupráce školy s obcemi, městy, podniky, smluvná pracoviště, VŠ) podpora zdravého životního stylu žáků ( Biojarmark, časté sportovní akce, cyklojízda Greenway) pozitivní obraz školy v oblasti EVVO v povědomí rodičů a občanů velmi dobrá spolupráce s rodiči žáků a zástupců města výměna zkušeností s partnerskými subjekty 14

12 Slabé stránky: propojení EVVO mezi jednotlivými obory nezájem některých pedagogů podporovat ekologickou výchovu málo času na přípravu akcí, projektů zastaralá technická a materiální zařízení nespolehlivost některých zaměstnanců úzký organizační tým nestálý rozvrh málo multimediálních učeben Ohrožení: nepříznivý demografický vývoj žáků zatíženost koordinátora EVVO (plný úvazek, další funkce) nepříznivé důsledky konkurence, nezdravá konkurence nepříznivý vývoj kalkulace nákladů na výuku žáka snížení dotační politiky státu na výuku žáka nevyjasněnost koncepce vzdělávání v regionu Příležitosti: další využití okolí školy (patronát nad parkem u školy, další výsadba na botanické zahradě, údržba skalky z léčivých rostlin) vybudování venkovní přírodovědné učebny s meteostanicí naplnění průřezových témat ŠVP vztahujících se k EVVO další odborné exkurze spolupráce s ekologickými středisky, úřady, podniky spolupráce s KEV obhájit titul Ekoškola v MSK obhájit titulu Škola udržitelného rozvoje prohlubování spolupráce s partnery v zahraničí aktivita všech studijních a učebních oborů v EVVO úprava nádvoří školy pro didaktické vyučování podpora moderního vzdělávání projektová výuka, modulová výuka podpora e-learningu komunikace s rodiči on-line spolupráce se sdružením rodičů na projektových dnech 15

13 3.2 Nástroje EVVO Klíčovými nástroji pro efektivní realizaci EVVO na Střední odborné škole v Českém Těšíně jsou především vzájemně související nástroje legislativní, ekonomické a institucionální. Legislativní nástroje Plán EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j / vydaného v Praze dne 27.října 2008 EVVO je zakotvena v těchto platných právních předpisech: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy, mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z prosince Akční plán SP EVVO na léta s výhledem do roku 2015 Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v ČR na roky Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro léta Bílá kniha - národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, Rámcové vzdělávací programy (dále RVP), kde je Environmentální výchova (RVP ZV a RVP G), resp. Člověk a životní prostředí (RVP SOV) jedním ze závazných průřezových témat Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji Akční plán EVVO v MSK 16

14 Související dokumenty EVVO je zakotvena v těchto platných právních předpisech: zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova, osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost MŽP a MŠMT spolupracovat na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, definuje v 13 práva a povinnosti ústředních správních orgánů a krajů ve vztahu k zajišťování EVVO. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle vzdělávání považuje mj. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Další související právní předpisy a dokumenty: vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Standardy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Standard pro studium k výkonu specializovaných činností školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Standard pro průběžné vzdělávání v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard pro průběžné vzdělávání řídících pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO). Ekonomické nástroje (zabývají se především finančním zabezpečením aktivit v oblasti EVVO na škole). Projekty podporované MÚ Český Těšín Projekty podporované KÚ MSK Projekty podporované Nadací Partnerství Sdružení rodičů při SŠ zemědělské v Českém Těšíně Sponzorské dary 17

15 Institucionální nástroje (vzdělávací instituce a další organizace včetně nevládních jako realizátoři EVVO). Středisko volného času Juventus - Karviná, Korunka - Ostrava, DDM - Český Těšín Ekologické sdružení TEREZA Praha, VITA Ostrava CHKO Beskydy ZOO Ostrava KEV Praha, Ostrava ČSOP Přírodovědné stanice Informační centra MÚ Český Těšín, KÚ Ostrava Školy Český Těšín, PR, SR Knihovny Vzdělávací centra ŠOV Třanovice ČOV Ropice, Chotěbuz Hygienické stanice Karviná, Ostrava Arboretum - Jablunkov 4. METODY A FORMY PRÁCE VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ KOMPETENCÍ Klíčové kompetence z EVVO Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé techniky s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad přednášku, proslov a ji.), pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí získat možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 18

16 Příležitosti: Volíme netradiční a nové formy výuky, jejichž těžiště je v přímém pozorování přírody a živých organismů, samostatném získávání informací a jejich prezentaci pracujeme s encyklopediemi, klíči, atlasy a vyhledáváme informace na internetu, pracujeme s manuály k daným projektům Ekoškola, pozorujeme přírodu, pracujeme s lupou, dalekohledem a mikroskopem, ph metry, teploměry, rozborové sady zkoumáme ukazatele životního prostředí v oblasti meteorologie, hydrologie, pracujeme s půdní, synoptickou, geologickou, topografickou a hydrologickou mapou, v terénu provádíme fytocenologické snímkování, využíváme mezipředmětové vztahy, učíme od jednoduchých pojmů ke složitějším, spirálovitě rozvíjíme získané poznatky a uplatňujeme je při psaní žákovských projektů a středoškolské odborné činnosti. Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: Porozumět zadání úkolu, nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení popř. varianty řešení, zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky Uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (matematické, empirické, logické) a myšlenkové operace Volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti a vědomosti nabyté dříve Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi(týmové řešení) Příležitosti: Předkládáme žákům problémy z oblasti ochrany přírody, diskutujeme nad modelovými situacemi či příklady z praxe a snažíme se žáky vést k řešení problému, pracujeme s denním tiskem, časopisy, informacemi v médiích, s internetem, manuály, pracujeme s aktuálními informacemi a vedeme žáky ke kritickému myšlení, učíme žáky zpracovat referát samostatně i ve skupinách, pracovat s moderními informačními zdroji i s literaturou, ověřovat věrohodnost získaných poznatků a prezentovat výstupy (aktuality, referáty z exkurzí, terénních cvičení, ekologických kurzů, z výstav, grafické a tabulkové zpracování výsledků pozorování (na zadané téma, na zvolené téma), hodnotíme kvalitu referátů a příspěvků, vedeme žáky k tomu, aby čerpali studijní materiál z více zdrojů a uměli je zpracovat, respektujeme právo na odlišný názor a nesprávné názory se snažíme šetrně a logicky vyvrátit, diskutujeme o odpovědnosti člověka za změny v přírodě a možnostech nápravy. Kompetence komunikativní Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených, psaných a vhodně se prezentovat v projevech formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle v písemné podobě přehledně a jazykově správně 19

17 Příležitosti: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné ke komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení Pořádáme besedy s odborníky a diskuze na téma ochrany přírody a problematiky životního prostředí, vyžadujeme, aby žáci jasně formulovali svůj názor, srozumitelně odpovídali na otázky a tvořili souvislé úvahy týkající se přírody a trvale udržitelného života. Organizujeme akce pro veřejnost v rámci týdne Země, Biojarmark, Den stromů, Ozvěny ekofilmu, Doteky podzimu a podílíme se na úklidu různých lokalit ve městě Český Těšín. Účastníme se národní výtvarné soutěže s tématikou životního prostředí. Žáci seznamují svoje spolužáky s aktualitami nejen z přírody, ale i řešením problematiky, čtyř základních témat: voda, energie, odpady, životní prostředí školy. Účastníme se biologické a chemické olympiády a soutěží pořádané odborem životního prostředí v Českém Těšíně, pořádáme krátkodobé i celoroční akce a soutěže pro žáky školy ve výtvarné a fotografické soutěži při příležitosti Mezinárodního dne stromů, Dne Země. Účastníme se projektu ENO - Zasaď strom, který je organizován odborem ŽP v Českém Těšíně. V okolí školy byly vysazeny při příležitosti Dne stromů: buk červenolistý, jinan dvoulaločný, převislá bříza, sakura okrasná třešeň, jedle korejská. Integrujeme do EVVO všeobecně vzdělávacími předměty český jazyk, občanská nauka, matematika, např. ve slohových pracích žáci popisují ukázky přírodnin z našich sbírek, postup laboratorní práce, píší úvahu na téma ochrana životního prostředí, v písemné části maturitní zkoušky jsou vytvořena témata vztahující se k životnímu prostředí. Pořádáme každoročně jeden týdenní zahraniční turistický kurz a lyžařský kurz s absolvováním mnoha pohybových a ekologických programů. Účastníme se o životním prostředí v regionu, kraji, na národní úrovni. Kompetence sociální a personální Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: posuzovat své duševní a fyzické možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích 20

18 Příležitosti: stanovit si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi nezdravého životního stylu a závislostí adaptovat se na měnící se na životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti, být finančně gramotní pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Zkoumáme a vyhledáváme odpovědi na úkoly ve skupinách, umožňujeme žákům vyzkoušet různé role v týmu, vhodné laboratorní práce a ekologickou praxi realizujeme vzhledem k tématu ve větších nebo menších skupinách, vedeme žáky k týmové spolupráci, prezentujeme získané poznatky, řešíme problémy a projekty před třídními kolektivy, vedeme žáky k diskuzi na dané téma. Kompetence občanské a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně, iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale ve veřejném zájmu dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (např. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých zajímat se aktivně o politické a kulturní dění u nás a ve světě chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečení ochrany života a zdraví ostatních uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah Řešíme modelové situace přírodních katastrof, vedeme žáky k ohleduplnému chování k lidem s hendikepem, či nemocnými lidmi. V některých třídách jsou integrovány do kolektivu tělesně 21

19 postižení žáci a také žákyně bez verbálního projevu (mozková obrna). Zdůrazňujeme význam biodiverzity a ochrany přírody jako životního prostředí organismů včetně člověka, význam ekologického hospodaření v malovýrobních podmínkách s uplatněním původních odrůd rostlin a plemen hospodářských zvířat v mikroregionu Těšínska. Ukazujeme a procvičujeme první pomoc při úrazech a živelných pohromách v rámci výuky praxe. Příležitosti: V rámci mezipředmětových vztahů se zapojujeme do soutěží a akcí literárních, výtvarných, dějepisných, sportovních, organizujeme mezinárodní kulturní akci Doteky podzimu, zdůrazňujeme propojenost našich kulturních tradic s citlivým vztahem k přírodě, učíme žáky myslet v souvislostech, uvědomit si vlivy ekonomické a globalizace na životní prostředí a nutnost spolupráce lidí na místní a mezinárodní úrovni. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám mít přehled o uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce tak vzdělávání vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Příležitosti: Vedeme žáky k tomu, aby každou práci vykonávali s ohledem na životní prostředí a trvale udržitelný život, aby dodržovali zásady bezpečnosti a chovali se ohleduplně nejen k sobě a k ostatním spolužákům, ale i k okolnímu prostředí, diskutujeme nad vlivy různých pracovních činností na přírodu a krajinu, seznámíme žáky s ekologicky šetrnými výrobky, biopotravinami a ekologickým zemědělstvím, vedeme žáky k šetrnému přístupu k fauně, flóře, horninovému prostředí. 22

20 Sledujeme aktuální dění ve světě, v ČR i v okolí Českého Těšína. Monitorujeme antropogenní vlivy na životní prostředí, nové trendy ve vzdělávání a postupné uvádění našeho ŠVP do praxe vedou učitele k hledání nových, moderních a zajímavých metod a forem práce. Kompetence matematické Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nacházet vztahy mezi jevy a předměty, při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, schémata, grafy apod.) aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů, v běžných situacích Příležitosti: Žáci mají možnost vytvářet grafy, výpočty z monitorování a měření v přírodě, vytvářet tabulky a hodnotit podle výpočtů stav životního prostředí. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: Pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií Pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením Učit se používat nové aplikace Komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace Získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet Pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků ICT Uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný Příležitosti: Využíváme ICT ke zpracování výsledků měření, ukládání dat na své schránky, pracovat s internetem, moduly, testy. 23

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Profil absolventa Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 34 (1 hodina 2. ročník) Platnost: od

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více