ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI"

Transkript

1 Střední odborná škola Český Těšín, příspěvková organizace Tyršova 611/2, Český Těšín ŠKOLNÍ PLÁN EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI Školní rok Školní program EVVO je vypracován dle metodického pokynu MŠMT č. j / k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který nabývá účinnosti dnem 27. října Střední odborná škola Český Těšín, p.o. Tyršova 611/2 Ředitelka školy: Školní koordinátorka EVVO: Ing. Vanda Palowská Ing. Anna Hromková

2 Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v lidech zájem o přírodu a všechno živé. Učí vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit i rozum, a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Důležitá je vlastní zkušenost a prožitek, protože teprve to, co blíže poznáme, dokážeme lépe vnímat a účinně chránit. Důraz je proto kladen na přímý kontakt s přírodou a přírodními materiály. (z metodického pokynu MŠMT č. j / )

3 Obsah 1. EVVO a VUR Charakteristika školy a okolí Obecná charakteristika okolí školy Charakteristika a zaměření školy Přehled a charakteristika oborů vzdělávání Smluvní pracoviště pro konání odborné praxe a odborného výcviku žáků školy Charakteristika pedagogického sboru Vybavení školy a organizace provozu Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy - výchozí situace SWOT analýza výchozího stavu Nástroje EVVO Metody a formy práce vedoucí k dosažení kompetencí Dlouhodobé záměry a cíle školy v oblasti EVVO Rozvíjet osobnost žáka Prohloubit zaměření školy k UR Naplnění a realizace průřezových témat Dlouhodobé cíle v oblasti výchovně vzdělávací Výuka rozmanitými moderními postupy, metodami a formami práce Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Dlouhodobý cíl: Provoz školy je šetrný k životnímu prostředí Kvalitní začlenění EVVO do ŠVP ve spolupráci s pedagogickým sborem a vedením školy, žáky, ostatními zaměstnanci i rodiči Zlepšení týmové spolupráce s pedagogických pracovníků, zaměstnanci školy, rodiči i veřejnosti Úloha školy, ředitelky, koordinátora v EVVO Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením a zaměstnanci školy Pro plnění úkolů EVVO na škole bude koordinátor vykonávat následující činnosti Plán EVVO vychází z dalších plánů a některými tématy je doplňuje Termín plnění programů EVVO v naší škole Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy Závěr Použitá literatura Přílohy

4 1. EVVO A VUR Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP SOV v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého životního stylu. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) - vedle EVVO se v současnosti formuje tzv. vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Vychází z principů udržitelného rozvoje a metodicky i svým zaměřením významně čerpá z oblasti environmentálního vzdělávání. Na mezinárodní úrovni je aktuálním rámcem pro rozvoj VUR Strategie EHK OSN (Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přijatá v roce 2005 ve Vilniusu. Na jejím základě byla přijata Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR ( ). Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je předpokladem k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním, pracovním i občanském životě. VUR se zejména zaměřuje na: Pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni, vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální a environmentální souvislosti a limity, Rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s principy udržitelného rozvoje. VUR diferencuje cíle, obsahy, metody, formy a prostředky na základě věkové a individuální zvláštnosti vývoje lidské osobnosti, přičemž se soustředí zejména na aktivní metody a formy vzdělávání, na vztahové, kritické a tvořivé myšlení apod. (Výpis z metodického pokynu MŠMT č.j / k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) 7

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A OKOLÍ 2.1 Obecná charakteristika okolí školy Město Český Těšín se nachází ve východním výběžku České republiky, asi 50 km východně od města Ostravy. Nachází se na levém břehu řeky Olše, na hranici České republiky a Polska. Vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o rozdělení sporného území Těšínska. Město je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších hraničních přechodů do Polské republiky. Těšín se nachází ve velkém geologickém útvaru Vnějších Západních Karpat. Podloží této oblasti pochází z období karbonu (prvohory) a nachází se v hloubce kolem 700 m. Na něm se ukládaly mladší vrstvy z období druhohor a třetihor. Pro vnější pásma Karpat, které jsou flyšové, jsou typické usazeniny s pravidelným sledem štěrků a písčito-jílovité vrstvy. V horních břidlicích se nacházejí ložiska zajímavých, alkalických magmových skal nazývaných těšínit. Těšín má typickou květinu lidově zvaná těšíňanka. Jedná se o hvězdnatec zubatý neboli hvězdnatec čemeřicový, latinsky zvaný Hacquetia epipactis.v karbonských sedimentech jsou zde významná ložiska černého uhlí. Právě uhlí v posledních zhruba dvou stech letech vytvářelo osudy přírody a obyvatel tohoto regionu. Krajina je dnes industrializovaná. Přesto i zde můžeme nalézt mnohé přírodní krásy. Místy se rozkládají lesní porosty s krásnými vysokými buky a borovicemi. V potocích, řekách a ve stojatých vodách žijí raci. Na břehu zahlédneme mihnout se vydru při svých toulkách z Beskyd. Jinde zase narazíme na podivně ohlodané pařezy od bobrů. Při toulkách kolem rákosin se z povzdálí ozývá kejhání hus velkých, o kus dál na poli zase spatříme srnky nebo zajíce. Na jaře na zamokřených loukách můžeme zahlédnout poletovat a pobíhat čejky. Nad hlavou nám občas přelétne volavka popelavá, či káně, zatímco pod nohama se mihne myšice, nebo užovka. 2.2 Charakteristika a zaměření školy Naše škola se nachází přímo v centru města a nesousedí se žádnou šachtou ani jiným průmyslovým podnikem. Okolí školy zdobí celá řada dřevin, keřů a bylin. Rozrůstá se zde botanická zahrada a skalka. V blízkosti školy je park, nad kterým převzala naše škola patronát. Žáci zde pečují o údržbu zeleně. V blízkosti školy se nachází další 3 parky a přehrada. Další zajímavostí je Archeopark, řeka Olza a na ochranu hvězdnatce zubatého byly vyhlášeny přírodní rezervace Velké doly, které se nachází na okraji města. Okolní města a obce poskytují pro žáky velké možnosti realizace EVVO. Směrem na Havířov mají žáci možnost shlédnout přírodní památku Meandry řeky Lučiny, směrem na Karvinou mohou žáci pozorovat vliv důlní činnosti dolu Darkov a následné rekultivační práce. V Bohumíně oblasti NATURA Směrem na Komorní Lhotku navštívit podnikatelskou zónu 8

6 Třanovice, ve které shlédnou praktické využití obnovitelných zdrojů energie a ekologické hospodaření obce. Směrem na Jablunkov navštívit ČOV- Ropice, prales Mionši a další skvosty v CHKO Beskydy. Spádová oblast pro žáky je u studijních a učebních oborů směrem od Jablunkova přes Karvinou až po Ostravu. Příležitosti: Cílem EVVO naší školy je připravit žáky na citlivý přístup k biotickým a abiotickým faktorům životního prostředí, s důrazem na ekologické aspekty hospodaření s šetrným přístupem k fauně, flóře, půdě, pro ochranu a tvorbu životního prostředí, rekultivační a revitalizační činnost industrializované krajiny, zachování ekologické stability vesnických a městských ekosystémů s důrazem na udržitelný rozvoj. Součástí EVVO je postupný přechod k ekologickému provozu školy Přehled a charakteristika oborů vzdělávání Obory vzdělávání Ročník KKOV Název oboru Druh a délka studia M/001 Agropodnikání čtyřleté denní M/004 Ekologie a životní prostředí M/006 Přírodovědné čtyřleté denní čtyřleté denní lyceum H/010 Chovatel koní a jezdec tříleté denní H/001 Pekař tříleté denní L/524 Podnikání tříleté dálkové Výroční správa školy 2012/13 9

7 Obor : Agropodnikání Je transformovaný obor, přizpůsobený současným podmínkám tržního hospodářství. Připravuje žáky pro činnost v zemědělskopotravinářském komplexu, eventuálně v dalších odvětvích, včetně soukromého podnikání. Absolventi oboru jsou připravováni pro práci v zemědělské prvovýrobě, v oblasti řízení jakosti výroby a technické kontroly, v oblasti zpracování informací v administrativě. Své dovednosti uplatní rovněž na úseku účetnictví, obsluhy výpočetní techniky, přípravy a tvorby podnikatelských záměrů a zajištění řady dalších úkonů souvisejících s finančními, daňovými a právními opatřeními. V oboru Agropodnikání je kladen důraz na získání řidičského oprávnění na řízení traktoru a osobního automobilu. Obor: Ekologie a životní prostředí Absolvent ekologického oboru získá soubor znalostí z biologie, chemie, geologie a geografie jako základ pro studium navazujících specializovaných odborných předmětů. V těchto předmětech získá ucelený přehled o problematice krajiny, životního prostředí a jeho ochraně, což mu v praxi umožní plnit odborné úkoly. Dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie, ochrany krajiny a životního prostředí a při jejich zpracování, při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku. Je připraven pro práci v terénu. Dovede odebírat a vyhodnocovat vzorky, provádět potřebná měření v terénu, používat mapové aj. podklady k analýze stavu životního prostředí, používat technické prostředky, přístroje a zařízení. Výsledky měření je schopen vyhodnotit, zpracovat a využít pro dokumentaci. Je informován o toxických látkách a jejich účincích, o hospodaření s odpady a o právních normách, které se této problematiky týkají. Je seznámen s právními předpisy, týkajícími se ochrany krajiny, přírody, životního prostředí a hospodaření v krajině. Dovede je používat. S využitím dokumentace je schopen posuzovat návrhy využití krajiny, doporučovat ekologicky vhodné postupy. Studijní obor Ekologie a ochrana krajiny vychovává středoškolsky vzdělané pracovníky schopné vykonávat odborné práce a činnosti ve státní správě a místní samosprávě a v podnikové sféře. Absolvent může najít uplatnění na referátech životního prostředí, na obecních a městských úřadech, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, v inspekci životního prostředí. Absolventi se mohou podílet na projektování a územním plánování, údržbě životního prostředí, obnově a tvorbě krajiny, výrobě ekologických výrobků a zařízení, případně i osvětové činnosti. Obor: Přírodovědné lyceum. Jedná se o čtyřletý studijní obor, ukončen maturitní zkouškou, který byl zaveden na naší škole Tento obor je založen na studiu všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých lyceálních oborů (český jazyk a literatura, anglický, německý a francouzský jazyk, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie) s rozšířenou výukou. Jde především o přírodovědné předměty a matematiku, které jsou zařazeny ve větším rozsahu než u ostatních oborů. Obor připravuje 10

8 žáky na život v současné společnosti, učí je hlouběji porozumět společenským jevům a fungování této společnosti. Těžiště výuky matematiky je v řešení úloh a problémů a rozvíjení schopností aplikovat matematické vědomosti a postupy v přírodovědných a technologických disciplinách. Důraz je kladen na rozvoj ekologického myšlení a chování žáků v osobním i pracovním životě v duchu udržitelného rozvoje a na výchovu žáka k péči o zdraví. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích se realizuje jak v rámci samostatného vyučovacího předmětu, tak i důsledným a funkčním využíváním práce s počítačem v celém vzdělávacím procesu. Profilující vzdělání oboru Přírodovědné lyceum je koncipováno ve dvou rovinách. Jednu tvoří předměty povinné pro všechny žáky technologie, člověk a prostředí a druhou výběrové analytická chemie, biotechnologie, mikrobiologie, monitorování životního prostředí, odpady, výživa, farmakologie, zemědělství. Praktické vzdělávání se realizuje formou cvičení ve škole. Pokud to podmínky umožní, lze uvažovat o exkurzích a stážích na vybraných pracovištích, které by přispěly k lepší profesní orientaci a motivaci žáků, prohloubení jejich vědomostí ze základních i profilujících předmětů. Škola umožňuje zájemcům získání řidičského průkazu ve smluvní autoškole. Obor: Pekař Cílem oboru je poskytnutí potřebných vědomostí a dovedností od příjmu a skladování surovin, dávkování surovin, šlehání a mísení těst, přes technologické postupy kynutí, tvarování, strojení běžného a jemného pečiva a chleba, pečení všech výrobků. Kontrolní činnost jakosti výrobků v souladu se zásadami hygieny a bezpečnosti práce. Obsluha strojního zařízení pekáren periodicky pracujících strojů šlehací a mísící stroje, děličky, tvarovací stroje, tak i řízení a obsluha kontinuálních linek. Pekárenská výroba je dnes vysoce mechanizovaný obor, probíhá v nejmodernějších pekárnách i s automatickým řízením pomocí počítačů. Vyučování má týdenní cykly střídání teorie a odborného výcviku. Teorie hlavní předměty pro obor zpracování mouky, surovin a stroje a zařízení. Odborný výcvik probíhá v současné době na 2 pracovištích: Pekárna Bakusz Bystřice, pekárna Pysková Jablunkov, Tesco Třinec, pekárna United Bakeries,a.s., provozovna Karviná. Obor: Chovatel koní a jezdec Tento učební obor je zaměřen na tyto oblasti: Chov hospodářských zvířat se specializací na chov a výcvik koní, řízení a organizace chovu. Výběr plemenných zvířat, označování a evidence koní. Plemenitba koní, připouštění klisen přirozenou plemenitbou i inseminací. 11

9 Ošetřování a práce s plemennými hřebci, hodnocení plodnosti plemeníků. Ošetřování březích klisen, klisen po porodu a hříbat. Krmení všech kategorií koní, včetně koní sportovních, březích klisen, plemeníků a klisen kojících. Odchov hříbat, ustájení a ošetřování hříbat od porodu do věku jednoho roku. Třídění hříbat. Ošetřování kopyt koní, základní kovářské postupy při ošetřování kopyt pro různé druhy práce. Výcvik tažných koní, postrojování chomoutovým a poprsním postrojem. Jízda s koňským potahem. Výcvik sportovních koní pro práci pod sedlem. Základy dostihového, parkurového a drezurního ježdění. Výcvik mladých sportovních koní. Lonžování koní. Hodnocení mechaniky pohybu koně. Výcvik jezdce. Vedení instruktáží pro veřejnost se zájmem o výcvik na jízdárně a agroturistiku. Hodnocení ekonomických ukazatelů, samostatná organizace práce. Chov koní ve státním i soukromém sektoru. Řízení reprodukce koní a ostatních hospodářských zvířat. Výcvik a trénink koní sportovních i tažných. Výcvik jezdců a provozování agroturistiky. Po vyučení se absolvent může dále vzdělávat v nástavbovém studiu dálkovém, případně denním Smluvní pracoviště pro konání odborné praxe a odborného výcviku žáků školy Žáci školy v souladu s učebními plány vykonávají během studia odbornou praxi. Funkci hlavního pracoviště plnilo v minulých letech zařízení školního statku ve Zpupné Lhotě. S probíhající transformací školního statku přebírají tuto funkci jiná smluvní pracoviště, s nimiž škola uzavřela smlouvy o konání praxe a odborného výcviku. Na konci školního roku byl proveden rozbor přínosu spolupráce se smluvními partnery při zajišťování praxe žáků. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v současné době na ulici Tyršové 41 členů. Spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, ITC koordinátor, koordinátor EVVO, koordinátoři ŠVP, vedoucí předmětové komise zemědělství. A garanti jednotlivých oborů. Koordinátor EVVO je současně koordinátor projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět, konzultant SOČ a garant oboru Ekologie a životní prostředí. Učitelé spolupracují v rámci předmětových komisí. Podílí se na plánu činnosti předmětových komisí i na školním plánu EVVO. Škola má vypracovaný celoroční plán rozpracovaný do čtyř základních témat: voda, energie, odpady, prostředí školy. S pedagogickým sborem úzce spolupracuje ekotým školy tvořený s řad žáků, pedagogů, vedení školy, provozních zaměstnanců, ekonomického úseku.v oblasti EVVO doporučujeme DVPP v oblasti EVVO další kolegům, seznamujeme je s nabídkami různých školících středisek a také přímo na škole pořádáme akce pro učitele a zájemce o tuto problematiku. Velice dobrá je spolupráce koordinátora s vedením školy. Příležitosti: Naším cílem bude do budoucna vtáhnout co nejvíce žáků, pedagogů, nepedagogických pracovníků, správních zaměstnanců apod. do ekologického provozu a života školy. Obhájit titul Škola udržitelného rozvoje a Ekologická škola v Moravskoslezském kraji. 12

10 2.4 Vybavení školy a organizace provozu Škola má 290 žáků v 13 třídách. Pro žáky jsou zařízeny učebny studijních oborů Agropodnikání, Ekologie a ochrany krajiny, Přírodovědného lycea, učebních oborů Jezdec a chovatel koní, Pekař v přízemí, 1. a 2. patře školy. Zřízena je také učebna pro dálkové studium oboru Podnikání. V roce 2006 byla zařízena učebna ekologie, která slouží nejen pro výuku, ale také pro praktickou přípravu ekologických akcí, středoškolské odborné činnosti a přípravu olympiád a konferencí. Byla zřízeny seminární místnost s nástěnkami flóry a fauny našeho regionu, která slouží pro konzultaci a odpočinek žáků o přestávkách. Proběhla také modernizace učeben ICT. Mechanizační učebna, která byla také zmodernizována, má panoramatický vzhled, je vybavena interaktivní tabulí, data projektorem slouží jak k výuce odborných předmětů, tak i k prezentaci různých vzdělávacích, ekologických a kulturních akcí, které škola organizuje pro žáky jiných škol, pedagogy a veřejnost. Škola má také oddělené pracoviště a smluvní pracoviště pro realizaci učební a individuální praxe. V každém patře jsou kabinety učitelů, které jsou rozděleny dle příbuznosti oborů a také podle možnosti, aby byl třídní učitel nejblíže u své třídy. Je zřízeno školní poradenské pracoviště poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky (školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog), které pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. Ve škole se nachází zemědělské informační centrum. Součástí ZIC je odborná knihovna. Služeb této knihovny mohou využívat žáci a pedagogové školy, stejně tak široká odborná veřejnost. Délka vypůjčení knih není stanovena, žáci musí vrátit knihy nejpozději ke dnu ukončení studia na škole. Ve druhém patře školy je laboratoř chemie byla zmodernizována a slouží jak pro výuku, přípravu žáků na chemické olympiády, tak i pro analýzu vzorku, které žáci získali při monitorování životního prostředí. Ve stejném patře je laboratoř biologie, která slouží především pro laboratorní práce z cytologie, histologie a organologie. V prvním patře se nachází zmodernizovaná laboratoř živočišné výroby, slouží především pro obor Agropodnikání. Nachází se zde celá řada pomůcek, modelů a žáci zde realizují praktická cvičení z anatomie a fyziologie zvířat. Ve stejném patře se nachází laboratoř pěstování rostlin, kde žáci analyzují vzorky půdy, minerálů a hornin, zabývají se systematikou zemědělských plodin, osivem a sadbou, nachází se zde meteopřístroje. Ve druhém patře se nachází Aula školy, která již zmodernizovaná a slouží především k prezentaci školy, kulturním a společenským akcím a maturitním zkouškám. V tomto patře se nachází knihovna literatury a také učebna vybavena psacími stroji, písárna. V přízemí školy se nachází bufet a školní jídelna. V suterénu školy je tělocvična a šatny pro žáky školy. V nádvoří školy se nachází školní skalka a pokusná políčka, kde žáci pěstují různé vzorky travin a obilovin. Nachází se zde také meteorologická budka, která by potřebovala opravit. V budoucnu chceme v těchto místech vypracovat projekt na zřízení venkovní učebny a meteostanici. Na školním pozemku vytvářejí žáci v přední části školy botanickou zahradu, kde jsou vysazeny původně rostoucí rostliny, keře a dřeviny regionu. Jsou zde nainstalovány naučné tabule s popisem flóry a fauny našeho regionu. Na nádvoří školy byla založena z projektu MSK bylinná skalka. Každým rokem zdobí okna školy převislé muškáty. Na chodbách školy a ve třídách je bohatá výzdoba pokojových rostlin, které slouží pro praktická cvičení vegetativní množení rostlin. Nebezpečný odpad monočlánky - je ukládán do nádob v každém patře školy. Na chodbách byly zabudovány lisy na plastové láhve a koše určené na plastový odpad. Ve třídách byly 13

11 nainstalovány nádoby na separaci papír, plasty, komunální odpad. Na nádvoří školy jsou kontejnery na separaci plast, sklo, papír. Na nástěnkách prezentujeme práce a projekty žáků. Žáci mohou navštěvovat badatelský kroužek, přírodovědný seminář a sportovní hry. Vybavení školy se obnovuje a modernizuje. Příležitosti: Naším cílem je v budoucnu přeměnit prostor na školním dvoře na učebnu v přírodě, vybudovat meteostanici, dokončit botanickou zahradu a skalku a zmodernizovat ekologickou učebnu. 3. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy - výchozí situace 3.1 SWOT analýza výchozího stavu Stav environmentální výchovy na škole byl zjišťován v rámci tvorby ŠVP v roce 2008 pro obor Agropodnikání, Pekař a Jezdec a chovatel koní a v roce 2009 pro obor Ekologie a životní prostředí, Přírodovědné lyceum na společných pracovních seminářích celého pedagogického sboru různými metodami, mimo jiné i v rámci SWOT analýzy, z níž vyplývají podmínky pro práci koordinátora EVVO na škole. Silné stránky: různorodé zaměření školy Tyršova, Ekologie a životní prostředí, Agropodnikání, Přírodovědné lyceum, Jezdec a chovatel koní, Pekař, Podnikání propagace školy na veřejnosti, v tisku, internetových stránkách školy, národních a mezinárodních konferencích přírodovědný seminář, badatelský kroužek zapojení žáků do realizace projektů - Ozvěny ekofilmu, Den stromů, Doteky podzimu, Biojarmark, Den Země, ekologické konference, výtvarná a literární činnost žáků účast žáků v biologické a chemické olympiádě účast žáků ve středoškolské odborné činnosti jízda zručnosti celostátní soutěž zemědělských škol přírodovědné exkurze v rámci učební a individuální praxe možnost využití školního pozemku (skalka, botanická zahrada) blízkost zeleně (parky v blízkosti školy, přehrada, řeka Olše, přírodní rezervace Velké doly, Archeopark výborná dostupnost žáků z okolních měst a obcí propojení teorie a praxe (spolupráce školy s obcemi, městy, podniky, smluvná pracoviště, VŠ) podpora zdravého životního stylu žáků ( Biojarmark, časté sportovní akce, cyklojízda Greenway) pozitivní obraz školy v oblasti EVVO v povědomí rodičů a občanů velmi dobrá spolupráce s rodiči žáků a zástupců města výměna zkušeností s partnerskými subjekty 14

12 Slabé stránky: propojení EVVO mezi jednotlivými obory nezájem některých pedagogů podporovat ekologickou výchovu málo času na přípravu akcí, projektů zastaralá technická a materiální zařízení nespolehlivost některých zaměstnanců úzký organizační tým nestálý rozvrh málo multimediálních učeben Ohrožení: nepříznivý demografický vývoj žáků zatíženost koordinátora EVVO (plný úvazek, další funkce) nepříznivé důsledky konkurence, nezdravá konkurence nepříznivý vývoj kalkulace nákladů na výuku žáka snížení dotační politiky státu na výuku žáka nevyjasněnost koncepce vzdělávání v regionu Příležitosti: další využití okolí školy (patronát nad parkem u školy, další výsadba na botanické zahradě, údržba skalky z léčivých rostlin) vybudování venkovní přírodovědné učebny s meteostanicí naplnění průřezových témat ŠVP vztahujících se k EVVO další odborné exkurze spolupráce s ekologickými středisky, úřady, podniky spolupráce s KEV obhájit titul Ekoškola v MSK obhájit titulu Škola udržitelného rozvoje prohlubování spolupráce s partnery v zahraničí aktivita všech studijních a učebních oborů v EVVO úprava nádvoří školy pro didaktické vyučování podpora moderního vzdělávání projektová výuka, modulová výuka podpora e-learningu komunikace s rodiči on-line spolupráce se sdružením rodičů na projektových dnech 15

13 3.2 Nástroje EVVO Klíčovými nástroji pro efektivní realizaci EVVO na Střední odborné škole v Českém Těšíně jsou především vzájemně související nástroje legislativní, ekonomické a institucionální. Legislativní nástroje Plán EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j / vydaného v Praze dne 27.října 2008 EVVO je zakotvena v těchto platných právních předpisech: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy, mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z prosince Akční plán SP EVVO na léta s výhledem do roku 2015 Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v ČR na roky Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro léta Bílá kniha - národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, Rámcové vzdělávací programy (dále RVP), kde je Environmentální výchova (RVP ZV a RVP G), resp. Člověk a životní prostředí (RVP SOV) jedním ze závazných průřezových témat Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji Akční plán EVVO v MSK 16

14 Související dokumenty EVVO je zakotvena v těchto platných právních předpisech: zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova, osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost MŽP a MŠMT spolupracovat na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, definuje v 13 práva a povinnosti ústředních správních orgánů a krajů ve vztahu k zajišťování EVVO. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle vzdělávání považuje mj. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Další související právní předpisy a dokumenty: vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Standardy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Standard pro studium k výkonu specializovaných činností školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Standard pro průběžné vzdělávání v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard pro průběžné vzdělávání řídících pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO). Ekonomické nástroje (zabývají se především finančním zabezpečením aktivit v oblasti EVVO na škole). Projekty podporované MÚ Český Těšín Projekty podporované KÚ MSK Projekty podporované Nadací Partnerství Sdružení rodičů při SŠ zemědělské v Českém Těšíně Sponzorské dary 17

15 Institucionální nástroje (vzdělávací instituce a další organizace včetně nevládních jako realizátoři EVVO). Středisko volného času Juventus - Karviná, Korunka - Ostrava, DDM - Český Těšín Ekologické sdružení TEREZA Praha, VITA Ostrava CHKO Beskydy ZOO Ostrava KEV Praha, Ostrava ČSOP Přírodovědné stanice Informační centra MÚ Český Těšín, KÚ Ostrava Školy Český Těšín, PR, SR Knihovny Vzdělávací centra ŠOV Třanovice ČOV Ropice, Chotěbuz Hygienické stanice Karviná, Ostrava Arboretum - Jablunkov 4. METODY A FORMY PRÁCE VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ KOMPETENCÍ Klíčové kompetence z EVVO Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé techniky s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad přednášku, proslov a ji.), pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí získat možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...

OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... 5 2.1 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA... 5 2.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA... 5 2.2.1 Odborné kompetence... 5 2.2.2 Klíčové kompetence... 7 2.2.3 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Š V P obor 16-41-M/01

Š V P obor 16-41-M/01 Česká lesnická akademie Trutnov Š V P obor 16-1-M/01 Ekologie a životní prostředí Česká lesnická akademie v Trutnově - střední odborná škola a vyšší odborná škola Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 26-52-H/01Elektromechanik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více