Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1. ročník 9 h týdně 2. ročník 10 h týdně 3. ročník 9 h týdně 4. ročník 7 h týdně 5. ročník 6 h týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností - vede k vyuţívání různých zdrojů informací př. Slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu. Osobností a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků KOMPETENCE K UČENÍ 1. Učitel vede ţáky ke stálému zdokonalování čtení. 2. Učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci. 3. Učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu. 4. Ţáci jsou motivování k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 1. Ţáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry. 2. Ţáci si vzájemně radí a pomáhají. 3. Učitel hodnotí práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok. 1

2 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 1. Učitel vede ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu. 2. Ţáci dokáţí prezentovat své myšlenky a názory. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 1. Učitel organizuje práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů. 2. Učitel vede ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu. 3. Ţáci respektují pokyny pedagogů. KOMPETENCE OBČANSKÉ 1. Učitel vyuţívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k ţivotnímu prostředí. 2. Ţáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích. 3. Pro ţáky s postiţením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály. KOMPETENCE PRACOVNÍ 1. Učitel vede ţáky k organizování a plánování učení. 2. Učitel se zajímá, jak ţákům vyhovuje jeho způsob výuky. 3. Učitel poţaduje dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termínů. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura /literární výchova/ 1. ročník - psaní Psaní - Písanka I - Uvolňovací cviky pro 1. ročník, Marta Sonnbergová,2010, Alter Písanka II - Písmena a číslice pro 1. ročník, Marta Sonnbergová,2011, Alter Písanka III- Písmena pro 1. ročník, Marta Sonnbergová,2010, Alter Písanky ke Slabikáři pro 1. ročník ZŠ 1. 3.,doc. PaedDr. Radka Wildová, 2011, Alter Čtení Ţivá abeceda, Hana Staudková, 2011, Alter Pracovní sešit k Ţivé abecedě, Hana Staudková, PaedDr. Radka Wildová, 2010, Alter Slabikář, Hana Staudková, 2012, Alter Moje první čítanka, Mgr. Lenka Bradáčová, 1998, Alter Malý čtenář, Lenka Staudková, 1994, Alter 2

3 Ročník : I. Očekávaný výstup I. Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné drţení těla, drţení psacího náčiní. Píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky. Rozlišuje písmo psací a tiskací. Píše správné tvary písmen, spojuje písmena slabiky, píše interpunkční znaménka. Dodrţuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a jednoduché věty. Píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty. Dodrţuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní návyky. I. Skládá a rozkládá slova podle sluchu. II. Poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací. III. Skládá a čte všechny druhy slabik. Psaní I. Příprava na psaní. Psaní prvků písmen a číslic. Písmo psací a tiskací. Psaní písmeno, slabika, slovo. Diktát slov, jednoduchých vět. Velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a prvního slova věty. Čtení a literární výchova I. Rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, analýza. II. Písmena malá, velká, tiskací, psací. III. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy VDO Občanská společnost a škola výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu, výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti. EGS Evropa a svět nás zajímá rozvoj jazykových dovednosti, poznávání evropských kultur. EV Lidské aktivity a problémy ţivotního prostřední, vztah člověka k prostředí výchova k ţivotnímu prostředí. MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení kriticky přistupovat k médiím a vést ţáky k výběru kvalitních pořadů, Metody, formy, nástroje, pomůcky sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce. Pomůcky tabule, magnetická tabule, obrazy a obrázky, písmena, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny. 3

4 Skládá a čte všechny druhy slov. IV. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost. Plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem. Správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice. Pouţívá znaménka ve slovech i větách. Čte správně dlouhé a krátké samohlásky. Správně odpovídá na kontrolní otázky. V. Rozpozná členění textu. VI. Naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, dramatizuje. VII. Recituje básničky, zná říkadla, rozpočitadla. Vyuţitím dramatizace získá dovednosti v tomto směru, popisuje své záţitky. VIII. Slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné. Slova čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se slabikotvornými souhláskami, slova s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky souhlásek. IV. Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací. Uspořádání slov ve větě. Interpunkční znaménka. Délka samohlásek. Porozumění přečteným větám. V. Nadpis, článek, řádek, odstavec. VI. Poslech, vyprávění, dramatizace. VII. Recitace. 4 literatury a tisku. Vv doplnění textu obrázkem.

5 Porozumí mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. VIII. Prosba, poděkování, blahopřání, pozdrav, oslovení. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : český jazyk a literatura Český jazyk Nováková Z.,Švejdová V.nakladatelství Alter /1995/ Písanka Doc. Paedr. Radka Wildová, Scs. Psaní a mluvnická cvičení 1,2, nakladatelství Alter Čítanka čtení pro radost /Toman Jarosl., Maršíková J./ FORTUNA 1993 PS 1,2 Mgr. Lenka Bradáčová a kol. Pracovní sešit pro kluky a holčičky druhých ročníků I., II., nakladatelství Alter Ročník : 2. Očekávaný výstup - ţák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy, píše jednoduché věty - rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací - řadí věty podle děje - určí nadřazenost a podřazenost slov, dvojici slov protikladných - řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl - rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek, psaní i-y po Mluvnice: věta jednoduchá, souvětí druhy vět věta, slovo slovo souřadné, nadřazené, souřadné, protikladné pořádek slov ve větě slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy projekty: vystřihovánky z časopisů a novin na téma: měkké a tvrdé souhlásky druhy vět na prvoučnou tématiku - dopravní výchova - výchova ke zdraví 5

6 měkkých a tvrdých souhláskách - vyjmenuje řadu písmen/hlásek/ jsoucích po sobě /34 hlásek/, řadí slova podle abecedy dle l.- 3. písmene - zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov /párové souhlásky = spodoba b-p, d-t, ď-ť, z-s, ţ-š, v-f, h-ch/ - dělí slova na konci řádku podle slabik - aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě /fě/ - seznámí se s názvy slovních druhů, poznává podstatná jména, slovesa,spojky a předloţky v textu - rozlišuje obecná a vlastní jména, procvičuje pravopis vlastních jmen osob, zvířat, řek, měst, hor - uţívá slušné oslovení, prosbu a poděkování - dodrţuje posloupnost děje na základě pozorování - pojmenuje předměty a jejich vlastnosti - přechází k plynulému čtení textu bez slabikování - uţívá správný slovní přízvuk - čte s porozuměním nahlas i potichu - umí naslouchat u textu - spojuje obsah textu s ilustrací - vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy - recituje básně - čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, hlásek abeceda znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov význam slabiky pro dělení slov písmeno ě ve slovech slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předloţky, spojky vlastní jména osob a zvířat Sloh základní formy společenského styku děj základ vypravování jednoduchý popis Čtení a literární výchova: plynulé čtení jednoduchých textů 6 hledání dle abecedy v atlasu zvířat, rostlin, telefonním seznamu výtvarný projekt na párové souhlásky tělovýchovné pohybové aktivity na podstatná jména a slovesa dramatizace loutkové divadlo obrázková a písemná osnova poslech kazetových pohádek mimočítanková četba

7 vypráví o nich - píše písmena a číslice podle normy psaní - správně spojuje písmena a slabiky - pouţívá znaménka ve slovech i větách - opisuje a přepisuje jednoduché texty a uţívá velká písmena i ve větě - řeší rébusy slovní přízvuk čtení hlasité a tiché soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy text a ilustrace vyprávění, dramatizace pohádek a povídek báseň, verš, rým, sloka individuální četba společná pohádkové projekty tvorba vlastních básní do školního časopisu Psaní: tvary písmen abecedy spojování písmen, slabik umísťování diakritických znamének opis, přepis spoj obrázku a písmen přirovnání, slova opačného významu, hádanky, výchova ke zdraví /správné sezení při psaní/ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Český jazyk pro 3. ročník /Ladislav Dvorský, Kateřina Lovis/ Alter 1995 inovace v roce 2011 Čteme a hrajeme si /Irina Ulrychová/ nakl. Pansofia 1996 (od února 2013 bude pouţívána nová čítanka) 7

8 Ročník : 3. Očekávaný výstup rozlišuje hlásky, slabiky, počet slabik určí větu jednoduchou a souvětí Mluvnice: hláskosloví, nauka o slově, stavba slova věta jednoduchá a souvětí Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Mediální výchova práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, doplňuje souvětí vyuţívá větného vzorce třídí slova podle významu základní skladební dvojice spojky a spojovací výrazy nauka o slově - slova: nadřazená, podřazená, souřadná, opozita, synonyma Osobnostní a sociální výchova komunikace, řešení problémů a rozhodovací schopnosti, kreativita, mezilidské vztahy, poznávání lidí odůvodňuje a správně píše i/í, y/ý po: tvrdých a měkkých souhláskách, po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, určí je větě. podst.jména, příd.jména, zájmena, číslovky, slovesa, předloţky vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, s, v, z slovní druhy - ohebné a neohebné skloňuje podstatná jména, určí: číslo jednotné a mnoţné, rod muţský, ţenský a střední podstatná jména názvy osob, zvířat, věcí slovesa určí: osobu, číslo a čas, slovesa 8

9 časuje v čase přítomném, minulém a budoucím uvědoměle praktikuje pravopis při psaní jmen vlastních a obecních jména osob, měst, vesnic, řek slovesa pojmenování děje jména vlastní a obecná tvoří jednoduchou osnovu podle textu, sestaví nadpis a člení projev vypravuje podle jednoduché osnovy a obrázků, procvičuje slovosled ve větě volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev popisuje ústně i písemně jednoduché věci, činnosti a osoby tvoří otázky a vhodné odpovědi stručně podá informaci, poţádá o informací; sděluje přání, vhodně uţívá pozdravy, píše pohlednici a dopis Sloh: stylizace a kompozice členění jazykového projevu vypravování jazykové prostředky souvislé jazykové projevy popis otázky a odpovědi společenská komunikace plynule čte text přiměřeného rozsahu a náročnosti, člení text čte s porozuměním rychle, tiše, hlasitě pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou Čtení a literární výchova: plynulé čtení, členění textu čtení rychlé, tiché, hlasitě 9

10 výslovnost, dbá na správné dýchaní a sezení a volí vhodné tempo řeči správné zásady při čtení rozumí textu, orientuje se v něm charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své postoje k přečtenému textu seznamuje se s poezií a prózou, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, všímá si ilustrací v knize píše čitelně, úhledně a přiměřeně rychle odstraňuje své nedostatky při psaní provádí kontrolu svého písemného projevu píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení krátký dopis, pohlednici, adresu vyplní telegram, sloţenku orientace v textu, porozumění textu práce s literárním textem základy literatury Psaní: upevňování správného tvaru písmen automatizace psacího projevu kontrola vlastního projevu dopis, adresa vyplňování formulářů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura učebnice Český jazyk, R. Čechura, Alter, 1996 Ročník : 4.; 10

11 Očekávaný výstup Seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace Rozliší větu jednoduchou a souvětí Určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché Seznámí se s pravidly shody přísudku s podmětem z vět jednoduchých vytvoří souvětí Mateřský jazyk Věta, souvětí Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy MKV etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, slova citově zabarvená Umí uţívat slova spisovná, výstiţná, slova citově zabarvená Rozlišuje slova ohebná a neohebná Slovo Rozlišuje předpony a předloţky a správně je píše Určí slovní základ / předpona, kořen, přípona/ Slovní druhy Stavba slova Zná vyjmenovaná slova a slova příbuzná Zná vzory podstatných jmen Umí určit rod, číslo, pád a vzor Umí skloňovat podst. jm. podle vzorů Pozná zvratná slovesa, neurčitek Vyjmenovaná slova Podstatná jména Slovesa 11

12 Umí určit osobu, číslo, čas Umí časovat slovesa v času přítomném, minulém,budoucím Umí vyhledávat v abecedním seznamu / telef. seznam/ Umí vypravovat podle osnovy Umí popsat jednoduchou věc, osobu, činnost Při vypravování uţívá slova výstiţná, spisovná, citově zabarvená Kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu Umí se vyjádřit v běţných situacích Zvládne grafickou úpravu textu Čte nahlas i potichu Rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat Odliší podstatné a okrajové informace Dokáţe si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do deníku Seznámí se s autory dětských knih Spisovatelé a básníci Němcová, Erben, Seifert, Halas, Kriebel, Macourek, Andersen, Lingrenová, Kipling Umí napsat slohové útvary běţného styku dopis, vypravování, popis, oznámení, vyplnit sloţenku a napsat adresu Vyjadřovací schopnosti Čtení Literární výchova Psaní MKV kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení lidské vztahy - uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarita, empatie MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení reklama MKV lidské vztahy vztahy mezi kulturami 12

13 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura - jazyková výchova - komunikační a slohová výchova - literární výchova Český jazyk pro 5. Ročník, Miroslava Horáčková, Hana Staudková, Jana Štroblová ČJ - Pracovní sešit I. a II. díl ( Alter, 2010) Čítanka pro ZŠ, Jana Čeňková, Zdeněk Jonák ( SPN, 2010) Ročník : 5. Očekávaný výstup umí určit všechny slovní druhy slovní druhy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen podst. jména skloňuje podle vzorů podstatná jména určí druhy přídavných jmen zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen přídavná jména pozná základní druhy zájmen a číslovek zájmena, číslovky časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu pozná všechny slovesné způsoby pozná zvratné sloveso rozlišuje jednoduché a sloţené slovesné tvary zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit slovesa 13

14 rozpozná přímou řeč a větu uvozovací umí uţít přímou řeč přímá řeč pozná podmět a přísudek rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásob. uţívá shodu přísudku s podmětem určí větu řídicí a závislou určí větu hlavní a vedlejší pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a jejich zkratky správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů skladba souvětí vlastní jména, názvy sestaví osnovu k popisu a vyprávění podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu napíše dopis, telegram,příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení volně reprodukuje text vytvoří zkrácený zápis textu recituje básně (přiměřené věku) dokáţe zdramatizovat vhodný text vyjadřovací schopnosti 14 VDO -občanská společnost a škola -občan, občanská společnost a stát MDV - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu Vv ilustrace

15 čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu rozpozná umělecké vybrané ţánry pohádka, pověst, bajka, dobrodruţná četba, comics zná pojmy rým, verš, sloka čtení literární výchova Lit. Dram. výchova Český jazyk a literatura - 2. stupeň Klíčové kompetence RVP ZV Kompetence k učení ţák vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a efektivně je vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, vytváří si komplexní pohled na společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, poznává smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná problémy a chápe je, promýšlí a plánuje řešení problémů vyhledává informace vhodné k řešení problémů, samostatně je řeší, ověřuje prakticky správnost řešení kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí výsledky svých činů kriticky zhodnotí Kompetence komunikativní ţák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 15

16 vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu účinně se zapojuje do diskuse, naslouchá a rozumí promluvám druhých lidí obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu pouţívá metody zaloţené na vyhledávání, pozorování, uvádění do souvislostí, cílem je nejenom ústní, ale i písemné zaznamenávání myšlenek, které jsou východiskem pro besedu,diskusi, debatu, polemiku vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální ţák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření práce v týmu i na vytváření objektivních pravidel práce a jejího hodnocení, snáz přijímá nové role v pracovní činnosti, podíl na vytváření pravidel pozitivně ovlivňuje vztah ţáků k učení a motivuje je k dosahování co nejlepších výsledků podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, oceňuje zkušenosti druhých lidí chápe potřebu efektivně spolupracovat Kompetence občanské ţák respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, mají smysl pro multikulturalitu, uvědomují si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, má pozitivní postoj k uměleckým dílům a smysl pro kulturu a tvořivost, zapojuje se do kulturního dění chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí 16

17 Kompetence pracovní pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i přípravy na budoucnost, všechny pracovní kompetence se rozvíjejí v efektivním, tvůrčím a smysluplném vyučovacím procesu, kaţdý pracuje s vysokým nasazením na své osobní maximum, čas strávený nad učením musí vnímat jako uţitečný Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura ( jazyková výchova) Ročník : 6. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - dokáţe pracovat se základními jazykovými příručkami - odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Na základě výběru textu Pravopis v průběhu celého školního roku - rozpozná nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Slovní zásoba a tvoření slov způsoby tvoření slov a obohacování slovní zásoby - ovládá pravopisné jevy lexikální a Pravopis ( lexikální a morfologický) 17

18 morfologické - dokáţe rozpoznat ohebné slovní druhy - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu Tvarosloví ohebné slovní druhy Skladba základní větné členy, shoda Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ( komunikační a slohová výchova) Ročník: 6. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - rozliší základní slohové útvary - sestaví osnovu, dodrţí časovou posloupnost - uţívá vhodných jazykových prostředků - vyjadřuje se souvisle a výstiţně v mluveném projevu - vyhledá hlavní myšlenky textu - podá informaci stručně a zřetelně - dbá na výběr vhodných slov při nácviku popisu - stylizuje dopis a rozvíjí kultivovaný písemný projev Sloh slohové útvary Vypravování Člověk ve společnosti telefonování, vzkazy Výpisky, výtah Zpráva, oznámení Popis Dopis OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení Dě, Čj, - řecké a římské báje a pověsti EGS rodinné příběhy z cest MDV mediální sdělení jeho hodnocení Spolupráce se školním časopisem (MDV) 18

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník : 6. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - vnímá literaturu jako zdroj poznání a proţitků - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, rozliší sloku od verše - reprodukuje přečtený text, zhodnotí hlavní postavy - vysvětlí rozdíl mezi bájí a bajkou - vyjádří své pocity z přečteného textu Lidová slovesnost Poezie Pohádky Pověsti Bajky Povídky ze ţivota dětí, literárně výchovné aktivity HV lidové písně, lidová slovesnost, hud. Nástroje Dě starověké Řecko a Řím, křesťanství, Ţidé OSV literatura o slavných osobnostech V průběhu roku návštěva MLK. Základy literární teorie, návštěva divadla, referáty z četby Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Český jazyk pro 7. ročník SPN PH 1997, DhDr. Vl. Styblík, CSc., prof. DhDr. M. Čechová, Dr. Sc., prof. PhDr. P. Hauser, CSc., PhDr. Eva Hošková, CSc. 19

20 Ročník: 7 Očekávaný výstup - ovládá pravopisné jevy morfologické Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Na základě výběru textu Pravopis v průběhu celého slovesa, neohebné slovní druhy) školního roku - rozumí stavbě slova Slovní zásoba (význam slova, slova - chápe přenášení pojmenování jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) a - pouţívá samostatně výkladové a jiné tvoření slov (slovní základ) slovníky pro určení významu slova - rozlišuje větné členy, ovládá základní Skladba (stavba věty základní a pravopisné jevy syntaktické ve větě rozvíjející větné členy) Doporučujeme výuku v blocích, jednoduché Subjektivní popis OSV mluvní cvičení, spoupráci se školním časopisem - rozlišuje slohové rozvrstvení slovní poznávání lidí (MDV) zásoby, dokáţe popsat své city, pocity, EV příroda a já nálady EGS - cestování Charakteristika (přímá, nepřímá) ČJ literární texty - dokáţe výstiţně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby 20

21 Referát, recenze (beseda o uměleckém - dokáţe rozpoznat manipulativní působení díle), reklama Odborný text z různých projevu předmětů - dokáţe chápat literární text jako zdroj Čj vyuţití literárních textů informací a proţitků, formuluje vlastní MDV- reklama V průběhu roku: základy lit. názory na umělecké dílo Výpisky odborný text z různých toerie, literárně- výchovné předmětů aktivity (divadlo, besedy, výstavy...), čtenářský deník - učí se formulovat hlavní myšlenky textu, Bajky dokáţe vytvořit výpisky VV, HV románské, gotické - jednoduše a výstiţně charakterizuje Pověsti (české), kroniky umění (stav., soch., mal.) + hlavní ţánr literatury hudba Dě Velká Morava, český - formuluje vlastní názory na přečtený text Balady a romance, stát Přemyslovci, Literatura doby Karla IV. a husitství Lucemburkové OSV mezilidské vztahy - orientuje se v základních literárních MKV charakter. člověka pojmech (viz. učivo) Cestopisy - výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text EGS - cestování 21

22 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura ( jazyková výchova) Ročník : 8. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - Má přehled o slovanských a světových jazycích - Rozpozná nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - Správně skloňuje podstatná jména přejatá - Zařadí sloveso do třídy a ke vzoru - Rozliší druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními Český jazyk jako slovanský jazyk Slovní zásoba a její obohacování Podstatná jména přejatá Slovesa třídy a vzory Skladba souvětí podřadná a souřadná Ukázky ze starší české literatury a jiných slovanských jazyků Průběţně procvičovat pravopisné jevy a jazykový rozbor Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ( komunikační a slohová výchova) 22

23 Ročník: 8. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - Pouţívá jazykové prostředky pro daný slohový útvar - Dokáţe výstiţně vyjadřovat vlastní postoje a pocity - Rozliší fakta od názorů a hodnocení - Zpracuje výklad na základě osnovy, vyuţívá přiměřeně odborné názvosloví - Vyhledá líčení a inspiruje se pro vlastní tvorbu - Formuluje hlavní myšlenky textu - Chápe potřebu spisovného jazyka ve veřejném projevu Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis líčení Výklad Výtah Úvaha Projevy mluvené a psané OSV mluvní cvičení, sebepoznání a sebepojetí VDO občanská odpovědnost a angaţovanost kaţdého ţáka MDV sdělovací prostředky v kaţdodenním ţivotě, příspěvky do školního časopisu EV líčení, výklad a úvaha o ţivotním či přírodním prostředí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) 23

24 Ročník : 8. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - Vnímá literaturu jako zdroj poznání - Zhodnotí obraz historie v literatuře - Poznává vývojová období a jejich představitele - Zná nejvýznamnější představitele naší i světové literatury 19.století - Poznává základní dramatické formy a divadelní hry Nejstarší literatura kroniky Ţivotopisná literatura Renesanční literatura Národní obrození Česká literatura 19.století Světová literatura Vv, Hv, Dě renesance, humanismus, baroko, klasicismus, romantismus,secese MKV Češi, Evropa a NO MDV knihy a noviny,divadlo a hudba v období NO V průběhu celého roku základy literární teorie, divadlo, besedy, výstavy,čtenářský deník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Český jazyk pro 9.ročník - učebnice ALTER, učebnice M.Styblík /dle moţností školy/ Ročník : 9. Očekávaný výstup 1.sloţka : Jazyková výchova zvládnutí výstavby souvislého textu různé způsoby členění textu Skladba stavba věty jednoduché základní větné členy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy vhodný výběr textů literární výchova,dějepis, všestranné jazykové rozbory 24

25 ovládá pravopisné jevy spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí slova ovládá způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, dovede je pouţívat ve vhodné komunikační situaci rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný,morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí rozlišuje spisovný jazyk,nářečí a obecnou čestinu rozvíjející větné členy větné členy ve vztahu přístavkovém,věty jednočlenné,větný ekvivalent věta a souvětí Tvarosloví slovní druhy,vlastní jména a názvy Slovní zásoba homonyma,antonyma synonyma,odborné názvy obohacování slovní zásoby Zvuková stránka jazyka Stavba jazykového projevu Obecné výklady o jazyce výtvarný výchova /např.pro jazykové rozbory pouţívání textů z ukázek z literární výchovy pro ročník. pravopisná cvičení kontrolní diktáty v průběhu celého školního roku Očekávaný výstup 2. sloţka komunikační a slohová výchova Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy ţák zvládá : - výstavbu souvislého textu, způsoby členění - zásady dorozumívání a ovládá normy komu - nikace Úřední písemnosti Reportáţ,cestopis Diskuse,projev (sdělovací protředky ) Výstavba a členění textu mediální výchova ekologie reportáţe z cest zeměpis, vztah člověka k ţivotnímu prostředí VDO úřední styk občana doporučená práce ve dvouhodino vých blocích 25

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více