Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1. ročník 9 h týdně 2. ročník 10 h týdně 3. ročník 9 h týdně 4. ročník 7 h týdně 5. ročník 6 h týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností - vede k vyuţívání různých zdrojů informací př. Slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu. Osobností a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků KOMPETENCE K UČENÍ 1. Učitel vede ţáky ke stálému zdokonalování čtení. 2. Učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci. 3. Učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu. 4. Ţáci jsou motivování k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 1. Ţáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry. 2. Ţáci si vzájemně radí a pomáhají. 3. Učitel hodnotí práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok. 1

2 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 1. Učitel vede ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu. 2. Ţáci dokáţí prezentovat své myšlenky a názory. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 1. Učitel organizuje práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů. 2. Učitel vede ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu. 3. Ţáci respektují pokyny pedagogů. KOMPETENCE OBČANSKÉ 1. Učitel vyuţívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k ţivotnímu prostředí. 2. Ţáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích. 3. Pro ţáky s postiţením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály. KOMPETENCE PRACOVNÍ 1. Učitel vede ţáky k organizování a plánování učení. 2. Učitel se zajímá, jak ţákům vyhovuje jeho způsob výuky. 3. Učitel poţaduje dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termínů. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura /literární výchova/ 1. ročník - psaní Psaní - Písanka I - Uvolňovací cviky pro 1. ročník, Marta Sonnbergová,2010, Alter Písanka II - Písmena a číslice pro 1. ročník, Marta Sonnbergová,2011, Alter Písanka III- Písmena pro 1. ročník, Marta Sonnbergová,2010, Alter Písanky ke Slabikáři pro 1. ročník ZŠ 1. 3.,doc. PaedDr. Radka Wildová, 2011, Alter Čtení Ţivá abeceda, Hana Staudková, 2011, Alter Pracovní sešit k Ţivé abecedě, Hana Staudková, PaedDr. Radka Wildová, 2010, Alter Slabikář, Hana Staudková, 2012, Alter Moje první čítanka, Mgr. Lenka Bradáčová, 1998, Alter Malý čtenář, Lenka Staudková, 1994, Alter 2

3 Ročník : I. Očekávaný výstup I. Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné drţení těla, drţení psacího náčiní. Píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky. Rozlišuje písmo psací a tiskací. Píše správné tvary písmen, spojuje písmena slabiky, píše interpunkční znaménka. Dodrţuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a jednoduché věty. Píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty. Dodrţuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní návyky. I. Skládá a rozkládá slova podle sluchu. II. Poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací. III. Skládá a čte všechny druhy slabik. Psaní I. Příprava na psaní. Psaní prvků písmen a číslic. Písmo psací a tiskací. Psaní písmeno, slabika, slovo. Diktát slov, jednoduchých vět. Velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a prvního slova věty. Čtení a literární výchova I. Rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, analýza. II. Písmena malá, velká, tiskací, psací. III. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy VDO Občanská společnost a škola výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu, výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti. EGS Evropa a svět nás zajímá rozvoj jazykových dovednosti, poznávání evropských kultur. EV Lidské aktivity a problémy ţivotního prostřední, vztah člověka k prostředí výchova k ţivotnímu prostředí. MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení kriticky přistupovat k médiím a vést ţáky k výběru kvalitních pořadů, Metody, formy, nástroje, pomůcky sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce. Pomůcky tabule, magnetická tabule, obrazy a obrázky, písmena, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny. 3

4 Skládá a čte všechny druhy slov. IV. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost. Plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem. Správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice. Pouţívá znaménka ve slovech i větách. Čte správně dlouhé a krátké samohlásky. Správně odpovídá na kontrolní otázky. V. Rozpozná členění textu. VI. Naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, dramatizuje. VII. Recituje básničky, zná říkadla, rozpočitadla. Vyuţitím dramatizace získá dovednosti v tomto směru, popisuje své záţitky. VIII. Slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné. Slova čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se slabikotvornými souhláskami, slova s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky souhlásek. IV. Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací. Uspořádání slov ve větě. Interpunkční znaménka. Délka samohlásek. Porozumění přečteným větám. V. Nadpis, článek, řádek, odstavec. VI. Poslech, vyprávění, dramatizace. VII. Recitace. 4 literatury a tisku. Vv doplnění textu obrázkem.

5 Porozumí mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. VIII. Prosba, poděkování, blahopřání, pozdrav, oslovení. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : český jazyk a literatura Český jazyk Nováková Z.,Švejdová V.nakladatelství Alter /1995/ Písanka Doc. Paedr. Radka Wildová, Scs. Psaní a mluvnická cvičení 1,2, nakladatelství Alter Čítanka čtení pro radost /Toman Jarosl., Maršíková J./ FORTUNA 1993 PS 1,2 Mgr. Lenka Bradáčová a kol. Pracovní sešit pro kluky a holčičky druhých ročníků I., II., nakladatelství Alter Ročník : 2. Očekávaný výstup - ţák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy, píše jednoduché věty - rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací - řadí věty podle děje - určí nadřazenost a podřazenost slov, dvojici slov protikladných - řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl - rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek, psaní i-y po Mluvnice: věta jednoduchá, souvětí druhy vět věta, slovo slovo souřadné, nadřazené, souřadné, protikladné pořádek slov ve větě slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy projekty: vystřihovánky z časopisů a novin na téma: měkké a tvrdé souhlásky druhy vět na prvoučnou tématiku - dopravní výchova - výchova ke zdraví 5

6 měkkých a tvrdých souhláskách - vyjmenuje řadu písmen/hlásek/ jsoucích po sobě /34 hlásek/, řadí slova podle abecedy dle l.- 3. písmene - zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov /párové souhlásky = spodoba b-p, d-t, ď-ť, z-s, ţ-š, v-f, h-ch/ - dělí slova na konci řádku podle slabik - aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě /fě/ - seznámí se s názvy slovních druhů, poznává podstatná jména, slovesa,spojky a předloţky v textu - rozlišuje obecná a vlastní jména, procvičuje pravopis vlastních jmen osob, zvířat, řek, měst, hor - uţívá slušné oslovení, prosbu a poděkování - dodrţuje posloupnost děje na základě pozorování - pojmenuje předměty a jejich vlastnosti - přechází k plynulému čtení textu bez slabikování - uţívá správný slovní přízvuk - čte s porozuměním nahlas i potichu - umí naslouchat u textu - spojuje obsah textu s ilustrací - vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy - recituje básně - čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, hlásek abeceda znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov význam slabiky pro dělení slov písmeno ě ve slovech slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předloţky, spojky vlastní jména osob a zvířat Sloh základní formy společenského styku děj základ vypravování jednoduchý popis Čtení a literární výchova: plynulé čtení jednoduchých textů 6 hledání dle abecedy v atlasu zvířat, rostlin, telefonním seznamu výtvarný projekt na párové souhlásky tělovýchovné pohybové aktivity na podstatná jména a slovesa dramatizace loutkové divadlo obrázková a písemná osnova poslech kazetových pohádek mimočítanková četba

7 vypráví o nich - píše písmena a číslice podle normy psaní - správně spojuje písmena a slabiky - pouţívá znaménka ve slovech i větách - opisuje a přepisuje jednoduché texty a uţívá velká písmena i ve větě - řeší rébusy slovní přízvuk čtení hlasité a tiché soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy text a ilustrace vyprávění, dramatizace pohádek a povídek báseň, verš, rým, sloka individuální četba společná pohádkové projekty tvorba vlastních básní do školního časopisu Psaní: tvary písmen abecedy spojování písmen, slabik umísťování diakritických znamének opis, přepis spoj obrázku a písmen přirovnání, slova opačného významu, hádanky, výchova ke zdraví /správné sezení při psaní/ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Český jazyk pro 3. ročník /Ladislav Dvorský, Kateřina Lovis/ Alter 1995 inovace v roce 2011 Čteme a hrajeme si /Irina Ulrychová/ nakl. Pansofia 1996 (od února 2013 bude pouţívána nová čítanka) 7

8 Ročník : 3. Očekávaný výstup rozlišuje hlásky, slabiky, počet slabik určí větu jednoduchou a souvětí Mluvnice: hláskosloví, nauka o slově, stavba slova věta jednoduchá a souvětí Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Mediální výchova práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, doplňuje souvětí vyuţívá větného vzorce třídí slova podle významu základní skladební dvojice spojky a spojovací výrazy nauka o slově - slova: nadřazená, podřazená, souřadná, opozita, synonyma Osobnostní a sociální výchova komunikace, řešení problémů a rozhodovací schopnosti, kreativita, mezilidské vztahy, poznávání lidí odůvodňuje a správně píše i/í, y/ý po: tvrdých a měkkých souhláskách, po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, určí je větě. podst.jména, příd.jména, zájmena, číslovky, slovesa, předloţky vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, s, v, z slovní druhy - ohebné a neohebné skloňuje podstatná jména, určí: číslo jednotné a mnoţné, rod muţský, ţenský a střední podstatná jména názvy osob, zvířat, věcí slovesa určí: osobu, číslo a čas, slovesa 8

9 časuje v čase přítomném, minulém a budoucím uvědoměle praktikuje pravopis při psaní jmen vlastních a obecních jména osob, měst, vesnic, řek slovesa pojmenování děje jména vlastní a obecná tvoří jednoduchou osnovu podle textu, sestaví nadpis a člení projev vypravuje podle jednoduché osnovy a obrázků, procvičuje slovosled ve větě volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev popisuje ústně i písemně jednoduché věci, činnosti a osoby tvoří otázky a vhodné odpovědi stručně podá informaci, poţádá o informací; sděluje přání, vhodně uţívá pozdravy, píše pohlednici a dopis Sloh: stylizace a kompozice členění jazykového projevu vypravování jazykové prostředky souvislé jazykové projevy popis otázky a odpovědi společenská komunikace plynule čte text přiměřeného rozsahu a náročnosti, člení text čte s porozuměním rychle, tiše, hlasitě pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou Čtení a literární výchova: plynulé čtení, členění textu čtení rychlé, tiché, hlasitě 9

10 výslovnost, dbá na správné dýchaní a sezení a volí vhodné tempo řeči správné zásady při čtení rozumí textu, orientuje se v něm charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své postoje k přečtenému textu seznamuje se s poezií a prózou, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, všímá si ilustrací v knize píše čitelně, úhledně a přiměřeně rychle odstraňuje své nedostatky při psaní provádí kontrolu svého písemného projevu píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení krátký dopis, pohlednici, adresu vyplní telegram, sloţenku orientace v textu, porozumění textu práce s literárním textem základy literatury Psaní: upevňování správného tvaru písmen automatizace psacího projevu kontrola vlastního projevu dopis, adresa vyplňování formulářů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura učebnice Český jazyk, R. Čechura, Alter, 1996 Ročník : 4.; 10

11 Očekávaný výstup Seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace Rozliší větu jednoduchou a souvětí Určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché Seznámí se s pravidly shody přísudku s podmětem z vět jednoduchých vytvoří souvětí Mateřský jazyk Věta, souvětí Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy MKV etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, slova citově zabarvená Umí uţívat slova spisovná, výstiţná, slova citově zabarvená Rozlišuje slova ohebná a neohebná Slovo Rozlišuje předpony a předloţky a správně je píše Určí slovní základ / předpona, kořen, přípona/ Slovní druhy Stavba slova Zná vyjmenovaná slova a slova příbuzná Zná vzory podstatných jmen Umí určit rod, číslo, pád a vzor Umí skloňovat podst. jm. podle vzorů Pozná zvratná slovesa, neurčitek Vyjmenovaná slova Podstatná jména Slovesa 11

12 Umí určit osobu, číslo, čas Umí časovat slovesa v času přítomném, minulém,budoucím Umí vyhledávat v abecedním seznamu / telef. seznam/ Umí vypravovat podle osnovy Umí popsat jednoduchou věc, osobu, činnost Při vypravování uţívá slova výstiţná, spisovná, citově zabarvená Kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu Umí se vyjádřit v běţných situacích Zvládne grafickou úpravu textu Čte nahlas i potichu Rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat Odliší podstatné a okrajové informace Dokáţe si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do deníku Seznámí se s autory dětských knih Spisovatelé a básníci Němcová, Erben, Seifert, Halas, Kriebel, Macourek, Andersen, Lingrenová, Kipling Umí napsat slohové útvary běţného styku dopis, vypravování, popis, oznámení, vyplnit sloţenku a napsat adresu Vyjadřovací schopnosti Čtení Literární výchova Psaní MKV kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení lidské vztahy - uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarita, empatie MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení reklama MKV lidské vztahy vztahy mezi kulturami 12

13 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura - jazyková výchova - komunikační a slohová výchova - literární výchova Český jazyk pro 5. Ročník, Miroslava Horáčková, Hana Staudková, Jana Štroblová ČJ - Pracovní sešit I. a II. díl ( Alter, 2010) Čítanka pro ZŠ, Jana Čeňková, Zdeněk Jonák ( SPN, 2010) Ročník : 5. Očekávaný výstup umí určit všechny slovní druhy slovní druhy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen podst. jména skloňuje podle vzorů podstatná jména určí druhy přídavných jmen zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen přídavná jména pozná základní druhy zájmen a číslovek zájmena, číslovky časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu pozná všechny slovesné způsoby pozná zvratné sloveso rozlišuje jednoduché a sloţené slovesné tvary zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit slovesa 13

14 rozpozná přímou řeč a větu uvozovací umí uţít přímou řeč přímá řeč pozná podmět a přísudek rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásob. uţívá shodu přísudku s podmětem určí větu řídicí a závislou určí větu hlavní a vedlejší pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a jejich zkratky správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů skladba souvětí vlastní jména, názvy sestaví osnovu k popisu a vyprávění podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu napíše dopis, telegram,příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení volně reprodukuje text vytvoří zkrácený zápis textu recituje básně (přiměřené věku) dokáţe zdramatizovat vhodný text vyjadřovací schopnosti 14 VDO -občanská společnost a škola -občan, občanská společnost a stát MDV - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu Vv ilustrace

15 čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu rozpozná umělecké vybrané ţánry pohádka, pověst, bajka, dobrodruţná četba, comics zná pojmy rým, verš, sloka čtení literární výchova Lit. Dram. výchova Český jazyk a literatura - 2. stupeň Klíčové kompetence RVP ZV Kompetence k učení ţák vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a efektivně je vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, vytváří si komplexní pohled na společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, poznává smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná problémy a chápe je, promýšlí a plánuje řešení problémů vyhledává informace vhodné k řešení problémů, samostatně je řeší, ověřuje prakticky správnost řešení kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí výsledky svých činů kriticky zhodnotí Kompetence komunikativní ţák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 15

16 vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu účinně se zapojuje do diskuse, naslouchá a rozumí promluvám druhých lidí obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu pouţívá metody zaloţené na vyhledávání, pozorování, uvádění do souvislostí, cílem je nejenom ústní, ale i písemné zaznamenávání myšlenek, které jsou východiskem pro besedu,diskusi, debatu, polemiku vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální ţák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření práce v týmu i na vytváření objektivních pravidel práce a jejího hodnocení, snáz přijímá nové role v pracovní činnosti, podíl na vytváření pravidel pozitivně ovlivňuje vztah ţáků k učení a motivuje je k dosahování co nejlepších výsledků podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, oceňuje zkušenosti druhých lidí chápe potřebu efektivně spolupracovat Kompetence občanské ţák respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, mají smysl pro multikulturalitu, uvědomují si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, má pozitivní postoj k uměleckým dílům a smysl pro kulturu a tvořivost, zapojuje se do kulturního dění chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí 16

17 Kompetence pracovní pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i přípravy na budoucnost, všechny pracovní kompetence se rozvíjejí v efektivním, tvůrčím a smysluplném vyučovacím procesu, kaţdý pracuje s vysokým nasazením na své osobní maximum, čas strávený nad učením musí vnímat jako uţitečný Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura ( jazyková výchova) Ročník : 6. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - dokáţe pracovat se základními jazykovými příručkami - odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Na základě výběru textu Pravopis v průběhu celého školního roku - rozpozná nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Slovní zásoba a tvoření slov způsoby tvoření slov a obohacování slovní zásoby - ovládá pravopisné jevy lexikální a Pravopis ( lexikální a morfologický) 17

18 morfologické - dokáţe rozpoznat ohebné slovní druhy - vyhledá základní větné členy a zdůvodní shodu Tvarosloví ohebné slovní druhy Skladba základní větné členy, shoda Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ( komunikační a slohová výchova) Ročník: 6. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - rozliší základní slohové útvary - sestaví osnovu, dodrţí časovou posloupnost - uţívá vhodných jazykových prostředků - vyjadřuje se souvisle a výstiţně v mluveném projevu - vyhledá hlavní myšlenky textu - podá informaci stručně a zřetelně - dbá na výběr vhodných slov při nácviku popisu - stylizuje dopis a rozvíjí kultivovaný písemný projev Sloh slohové útvary Vypravování Člověk ve společnosti telefonování, vzkazy Výpisky, výtah Zpráva, oznámení Popis Dopis OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení Dě, Čj, - řecké a římské báje a pověsti EGS rodinné příběhy z cest MDV mediální sdělení jeho hodnocení Spolupráce se školním časopisem (MDV) 18

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník : 6. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - vnímá literaturu jako zdroj poznání a proţitků - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, rozliší sloku od verše - reprodukuje přečtený text, zhodnotí hlavní postavy - vysvětlí rozdíl mezi bájí a bajkou - vyjádří své pocity z přečteného textu Lidová slovesnost Poezie Pohádky Pověsti Bajky Povídky ze ţivota dětí, literárně výchovné aktivity HV lidové písně, lidová slovesnost, hud. Nástroje Dě starověké Řecko a Řím, křesťanství, Ţidé OSV literatura o slavných osobnostech V průběhu roku návštěva MLK. Základy literární teorie, návštěva divadla, referáty z četby Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Český jazyk pro 7. ročník SPN PH 1997, DhDr. Vl. Styblík, CSc., prof. DhDr. M. Čechová, Dr. Sc., prof. PhDr. P. Hauser, CSc., PhDr. Eva Hošková, CSc. 19

20 Ročník: 7 Očekávaný výstup - ovládá pravopisné jevy morfologické Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Na základě výběru textu Pravopis v průběhu celého slovesa, neohebné slovní druhy) školního roku - rozumí stavbě slova Slovní zásoba (význam slova, slova - chápe přenášení pojmenování jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) a - pouţívá samostatně výkladové a jiné tvoření slov (slovní základ) slovníky pro určení významu slova - rozlišuje větné členy, ovládá základní Skladba (stavba věty základní a pravopisné jevy syntaktické ve větě rozvíjející větné členy) Doporučujeme výuku v blocích, jednoduché Subjektivní popis OSV mluvní cvičení, spoupráci se školním časopisem - rozlišuje slohové rozvrstvení slovní poznávání lidí (MDV) zásoby, dokáţe popsat své city, pocity, EV příroda a já nálady EGS - cestování Charakteristika (přímá, nepřímá) ČJ literární texty - dokáţe výstiţně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby 20

21 Referát, recenze (beseda o uměleckém - dokáţe rozpoznat manipulativní působení díle), reklama Odborný text z různých projevu předmětů - dokáţe chápat literární text jako zdroj Čj vyuţití literárních textů informací a proţitků, formuluje vlastní MDV- reklama V průběhu roku: základy lit. názory na umělecké dílo Výpisky odborný text z různých toerie, literárně- výchovné předmětů aktivity (divadlo, besedy, výstavy...), čtenářský deník - učí se formulovat hlavní myšlenky textu, Bajky dokáţe vytvořit výpisky VV, HV románské, gotické - jednoduše a výstiţně charakterizuje Pověsti (české), kroniky umění (stav., soch., mal.) + hlavní ţánr literatury hudba Dě Velká Morava, český - formuluje vlastní názory na přečtený text Balady a romance, stát Přemyslovci, Literatura doby Karla IV. a husitství Lucemburkové OSV mezilidské vztahy - orientuje se v základních literárních MKV charakter. člověka pojmech (viz. učivo) Cestopisy - výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text EGS - cestování 21

22 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura ( jazyková výchova) Ročník : 8. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - Má přehled o slovanských a světových jazycích - Rozpozná nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - Správně skloňuje podstatná jména přejatá - Zařadí sloveso do třídy a ke vzoru - Rozliší druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními Český jazyk jako slovanský jazyk Slovní zásoba a její obohacování Podstatná jména přejatá Slovesa třídy a vzory Skladba souvětí podřadná a souřadná Ukázky ze starší české literatury a jiných slovanských jazyků Průběţně procvičovat pravopisné jevy a jazykový rozbor Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ( komunikační a slohová výchova) 22

23 Ročník: 8. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - Pouţívá jazykové prostředky pro daný slohový útvar - Dokáţe výstiţně vyjadřovat vlastní postoje a pocity - Rozliší fakta od názorů a hodnocení - Zpracuje výklad na základě osnovy, vyuţívá přiměřeně odborné názvosloví - Vyhledá líčení a inspiruje se pro vlastní tvorbu - Formuluje hlavní myšlenky textu - Chápe potřebu spisovného jazyka ve veřejném projevu Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis líčení Výklad Výtah Úvaha Projevy mluvené a psané OSV mluvní cvičení, sebepoznání a sebepojetí VDO občanská odpovědnost a angaţovanost kaţdého ţáka MDV sdělovací prostředky v kaţdodenním ţivotě, příspěvky do školního časopisu EV líčení, výklad a úvaha o ţivotním či přírodním prostředí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) 23

24 Ročník : 8. Očekávaný výstup Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Ţák - Vnímá literaturu jako zdroj poznání - Zhodnotí obraz historie v literatuře - Poznává vývojová období a jejich představitele - Zná nejvýznamnější představitele naší i světové literatury 19.století - Poznává základní dramatické formy a divadelní hry Nejstarší literatura kroniky Ţivotopisná literatura Renesanční literatura Národní obrození Česká literatura 19.století Světová literatura Vv, Hv, Dě renesance, humanismus, baroko, klasicismus, romantismus,secese MKV Češi, Evropa a NO MDV knihy a noviny,divadlo a hudba v období NO V průběhu celého roku základy literární teorie, divadlo, besedy, výstavy,čtenářský deník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Český jazyk pro 9.ročník - učebnice ALTER, učebnice M.Styblík /dle moţností školy/ Ročník : 9. Očekávaný výstup 1.sloţka : Jazyková výchova zvládnutí výstavby souvislého textu různé způsoby členění textu Skladba stavba věty jednoduché základní větné členy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy vhodný výběr textů literární výchova,dějepis, všestranné jazykové rozbory 24

25 ovládá pravopisné jevy spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí slova ovládá způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, dovede je pouţívat ve vhodné komunikační situaci rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný,morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí rozlišuje spisovný jazyk,nářečí a obecnou čestinu rozvíjející větné členy větné členy ve vztahu přístavkovém,věty jednočlenné,větný ekvivalent věta a souvětí Tvarosloví slovní druhy,vlastní jména a názvy Slovní zásoba homonyma,antonyma synonyma,odborné názvy obohacování slovní zásoby Zvuková stránka jazyka Stavba jazykového projevu Obecné výklady o jazyce výtvarný výchova /např.pro jazykové rozbory pouţívání textů z ukázek z literární výchovy pro ročník. pravopisná cvičení kontrolní diktáty v průběhu celého školního roku Očekávaný výstup 2. sloţka komunikační a slohová výchova Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy ţák zvládá : - výstavbu souvislého textu, způsoby členění - zásady dorozumívání a ovládá normy komu - nikace Úřední písemnosti Reportáţ,cestopis Diskuse,projev (sdělovací protředky ) Výstavba a členění textu mediální výchova ekologie reportáţe z cest zeměpis, vztah člověka k ţivotnímu prostředí VDO úřední styk občana doporučená práce ve dvouhodino vých blocích 25

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více