Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara II České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: OOŽP/7207/2011/Kub Ing. Kubešová Jana ROZHODNUTÍ VYHLÁŠKA Výroková část: Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ustanovení 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne podala Obec Dubné, IČ , Dubné 60, Dubné (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Podle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v y d á v á p o v o l e n í k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových, do vodního toku přítoku rybníka Ryšavý, výustní objekt na pozemku p.č. 21/1 v katastrálním území Třebín, čhp , hydrogeologický rajón 216, v tomto rozsahu: v množství: roční (tis. m 3 /rok)...32,856 max. měsíční (tis. m 3 /měsíc)...2,73 max. za sekundu(l/s).5,0 emisní limity-množství a kvalita: hodnota p (mg/l) hodnota m (mg/l) t/rok CHSK CR ,9 BSK ,7 NL ,8 Emisní standardy - hodnoty m - jsou nepřekročitelnými hodnotami, emisní standardy p se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb, ve znění pozdějších předpisů. IČ: DIČ: číslo tel. ústředny:

2 Č.j.OOŽP/7207/2011/Kub Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami: 1. Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let od uvedení ČOV do zkušebního provozu. 2. Četnost odběrů vzorků odpadních vod v době zkušebního provozu se stanovuje takto: kontrolní odběry budou prováděny 1x za 2 měsíce (celkem 6x ročně), doba trvání zkušebního provozu bude stanovena v povolení zkušebního provozu. Po uvedení stavby do trvalého provozu bude odebírán vzorek vyčištěné odpadní vody 4x ročně. 3. Rozbory odpadní vody budou prováděny metodami pro rozbory odpadních vod, na základě kterých je laboratoř držitelem platného osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti laboratoře. 4. Měření objemu odpadní vody bude prováděno průtokoměrem na odtoku z ČOV. Kvalita vypouštěné vody bude prováděna odběrem vzorků, které budou odebírány na odtoku z ČOV. 5. Typ odběrů: bude prováděn dvouhodinový směsný vzorek slévaný ( typ vzorku A) získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. 6. Výsledky rozborů budou archivovány u vlastníka stavby (provozovatele) pro případnou kontrolu po dobu 5 let. 7. Odběry vzorků odpadních vod budou prováděny rovnoměrně v průběhu roku a nebudou prováděny za neobvyklých situací při silných deštích, nadměrného sucha, apod.. II. Podle 15 vodního zákona v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í ke stavbě vodního díla: Třebín ČOV a kanalizační sběrač (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 40/1, parc. č. 18/1, 21/1, 21/2, 37/3, 86/6, 267/1, 281/2, 283/1, 289/1, 290/1, 290/6 v katastrálním území Třebín, čhp , hydrogeologický rajón 216. Stavební objekty: ČOV a kanalizace Údaje o předmětu rozhodnutí: jedná se o vybudování splaškového kanalizačního sběrače a centrální čistírny odpadních vod pro převážnou část osady Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení. 3. Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí. 4. Stavba bude dokončena nejpozději do Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. Veškeré přístupy k přilehlým stavbám budou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny dostatečným osvětlením. 7. Budou dodrženy požadavky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne zn. SÚS ČB/2022/11/ Budou dodrženy požadavky z vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice ze dne zn. ODaSH/09//8807/Ba-III/14331 a ze dne zn. ODaSH/11/7540/Ba-III/ Strana 2/6

3 Č.j.OOŽP/7207/2011/Kub 9. Budou dodrženy požadavky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne zn. KHSJC 16917/2011/HOK.CBCK. 10. Budou dodrženy požadavky ze závazného stanoviska Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne zn. OOŽP/7382/2011/Zs/Ně. 11. Budou dodrženy požadavky z vyjádření budoucího provozovatele společnosti ČEVAK, a.s. zn ze dne Zejména: Společnosti Čevak a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. Před zahájením prací bude společnosti Čevak a.s. předložena k odsouhlasení dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování vodou a odvádění odpadních vod. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných Čevak a.s.. Vytýčení vodohospodářských sítí provede na objednávku společnost Čevak, a.s (objednat nejméně 10 dní předem). Investor umožní přístup technikům Čevak a.s. na staveniště v průběhu realizace. Výstavba ČOV a kanalizačního sběrače bude prováděna ve spolupráci s provozem Čevak, a.s.. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti Čevak a.s.. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN a dle podmínek provozovatele. 8. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. 133 odst. (1) stavebního zákona budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být 7 dní předem tel. informován zejména o kontrolní prohlídce: Kontrola podsypu a obsypu potrubí před záhozem do rýhy 9. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na povolení zkušebního provozu stavby vodního díla. S návrhem budou předloženy tyto doklady: protokol o předání a převzetí stavby dokumentace skutečného provedení geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků certifikáty použitých materiálů prohlášení o shodě zápis o ověření těsnosti kanalizace kamerovou zkouškou doplněk provozního řádu kanalizace ( v případě, že provozovatelem nové kanalizace bude ČEVAK, a.s.) doklady o nepropustnosti ČOV provozní řád ČOV výchozí revize elektro protokol o provedení komplexní zkoušky technologie ČOV vypracovaný provozní řád kanalizace a ČOV 10. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou majitelům uhrazeny. Upozornění: Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování 22 a 23 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Strana 3/6

4 zn. OOZP/7207/2011/Kub str. 4 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Dubné, Dubné 60, Dubné Magistrát města - Úřední deska Obecní úřad Dubné, Dubné 60 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 9 odst. 1 vodního zákona a 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost, doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal ji za způsobilou. Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice tuto žádost přijal a podle ust. 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům vodoprávního řízení dne , upustil ve smyslu ust. 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a upozornil, že námitky a připomínky mohou účastníci řízení podle ust. 112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit nejpozději do Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby vypracoval ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (identifikační číslo ČKAIT ) v dubnu 2011 číslo zakázky 09/005. Projektová dokumentace stavby řeší: - F1 ČOV - Objekt ČOV zahrnuje provozní objekt a aktivace včetně technologické části. Provozní objekt zahrnuje hrubé předčištění a dmychárnu. Na provozní objekt navazuje objekt aktivace. Jedná se o železobetonovou monolitickou nádrž rozdělenou do čtyř sekcí (denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, kalojem) - Propojovací potrubí - v rámci výstavby povede gravitační stoka z obce do vstupní čerpací stanice (ČS) v areálu ČOV přes lapák štěrku. Odtud budou odpadní vody čerpány do místnosti hrubého předčištění (do kanálu před česle) výtlačným potrubím 2 x PE DN80. Bezpečnostní přepad z ČS bude veden gravitačně přes šachtu ŠE do spojné šachty přes průběžnou šachtu až do spojné šachty ŠC, kde bude navazovat na odtok z ČOV. Z dosazovací nádrže povede odtok z ČOV přes šachtu ŠA a měrný objekt do spojné šachty ŠC Délka propojovacího potrubí gravitace (bezpečnostní přepad, obtok a odtok do recipientu) jedná se o potrubí DN 300 PP o délce 47,7 m Délka propojovacího potrubí výtlaky (výtlak z ČS do kanálu česlí) jedná o potrubí DN 80 PE o délce 2 x 6 m + 2 x 2 etáž = 20 m Lomové a revizní šachty jsou navrženy jako prefabrikované ukončené přechodovým kusem a betonovým poklopem. Vstupní čerpací stanice je navržena jako kruhová jímka z prefabrikovaných dílců o průměru 2,2 m a celkové hloubce 4,2 m. Měrný objekt bude osazen v prefabrikované šachtě na odtoku z ČOV. Jedná se o Parshallův žlab P2 vč. ultrazvukové sondy. Výpustní objekt je navržen betonový jehož dno je vyloženo lomovým kamenem. Provedení šachet, čerpací stanice, potrubí a výpustního objektu viz. projektová dokumentace - Úprava vodního toku dojde k úpravě stávajícího koryta vodního toku v délce 50,0 m. Původní koryto bude dotčeno stavbou ČOV a proto bude vybudováno koryto nové, které bude betonové ve tvaru, dno bude vyloženo zapuštěným kamenným záhozem. Nově se podchytí vyústění VKV T1 a VKV T2 a bude uděláno koryto nové. Zpevnění bude provedeno betonovými prahy a to 7,0 m pod výustí a 3,0 m nad výustí a dále těsně před zaústěním do rybníka. Zpevněná část bude vyložena dlažbou z lomového kamene do betonového podkladu. Strana 4/6

5 zn. OOZP/7207/2011/Kub str. 5 - F2 - Kanalizace gravitační stoky jedná se o vybudování kanalizačního sběrače A a kanalizační stoky A1, včetně kanalizačního potrubí z odlehčovacích komor OK1 a OK2 s napojením do kanalizačního sběrače A. Celková délka kanalizace bude 683,0 m, kanalizační sběrač A bude mít délku 603,0 m o profilu DN 300, kanalizační stoka A1 bude mít déku 70,0 m o profilu DN 250. Kanalizační stoka z OK1 do sběrače A bude mít délku 7,0 o profilu DN 300, kanalizační stoka z OK2 do sběrače A bude délky 3,0 o profilu DN 300. Celá kanalizace bude provedena z hladkého třívrstvého potrubí PP SN 12 s integrovaným hrdlem. Provedení kanalizace, kanalizační šachty viz projektová dokumentace. - Odlehčovací komory jsou navrženy dvě OK1 a OK2. Provedení odlehčovacích komor viz. projektová dokumentace Stávající kanalizace nadále bude sloužit jako jednotná až k odlehčovacím komorám, pak už bude sloužit pouze jen pro dešťové vody. Pouze stávající kanalizace, která končí výustí VKV T2 bude sloužit jen pro dešťové vody, stávající zaústěné splaškové vody budou odpojeny a napojeny na nový kanalizační sběrač. Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: - Souhlasné vyjádření správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik k projektové dokumentaci ze dne zn / K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města České Budějovice územní rozhodnutí pod spis.zn. SU/7699/2010 Sa dne a souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. SU/7919/2011 Pf dne Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručení veřejnou vyhláškou Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Strana 5/6

6 zn. OOZP/7207/2011/Kub str. 6 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Ing. Svatopluk Mika vedoucí odboru ochrany životního prostředí Magistrát města České Budějovice Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a na úřední desce Obce Dubné (popřípadě v Třebíně). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice). Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: navrhovatel (dodejka) 1. Obec Dubné, Dubné 60, Dubné, IDDS: t7jbeix k umístění na úřední desce: (dodejky) se žádostí o vyvěšení 2. Magistrát města České Budějovice Kancelář tajemníka, OVV-UD - Úřední deska 3. Obecní úřad Dubné, Dubné 60, Dubné, IDDS: t7jbeix na vědomí 4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., IDDS: cadk8eb 5. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 6. Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., IDDS: v63ibak 7. Magistrát města České Budějovice - stavební úřad 8. Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče 9. Magistrát města České Budějovice odbor dopravy a silničního hospodářství 10. Povodí Vltavy s. p., Litvínovická 5, České Budějovice, IDDS: gg4t8hf 11. KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice, IDDS: agzai3c Strana 6/6

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více