DEN AFRIKY 08/10 ŘÍJEN ČÍSLO ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEN AFRIKY 08/10 ŘÍJEN ČÍSLO ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV"

Transkript

1 08/10 ŘÍJEN ČÍSLO 2 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Den Afriky Rozhovor s panem školníkem Josefem Vilhelmem Školní ţákovská rada Návštěva ve druhé třídě Záţitky páté třídy ze Samopší Z hodin slohu v páté, šesté a osmé třídě Pravdivé skutečnosti aneb černá kronika měsíce Názory z deváté třídy Zábava kříţovky, sudoku, vtipy Příběh na pokračování DEN AFRIKY Neţ k nám zavítali pánové z Afriky (jeden byl z Angoly a druhý z Guinee) ze sdruţení Saga Afrika, tak jsme měli dlouhé dva týdny příprav. Vyráběli jsme masky, korále, obrázky s Africkou tématikou, také jsme trénovali zpěv a tanec, ale starší ţáci, jak říkají, raději nic nepředvedli. U mladších jsme se dočkali vystoupení mladých hudebníků (Matouš Kutman, Ondřej Kutman) a zatančil nám krásný pár ( Marek Chytra s Aničkou Zajíčkovou). Konečně tady byl DEN AFRIKY. Nejprve měli besedu mladší ţáci. S nadšením poslouchali vyprávění o dnešním i dřívějším Anna Tlamichová 5. třída ţivotu v Africe a jiné zajímavosti, které by se jinde nedozvěděli. Své znalosti o Africe mohli vyuţít v kvízu. Při bubnování ze ţáků sršila radost, a kdyţ se mohli konečně ptát na to co je zajímá, tak se ve třídě najednou objevil prales rukou. Bohuţel se nestihly zodpovědět všechny otázky, a tak někteří ţáci mají otázky na příští návštěvu, ale to předbíháme... Kdyţ si naše návštěva odpočinula a posilnila, 1

2 přišel na řadu druhý stupeň. Nejdříve hovořili o Africe (jako u prvního stupně), poté byl na řadě také znalostní kvíz. Ale v čase dotazů bylo ticho, nakonec se ale odváţlivci začali hlásit. Na závěr přišlo na řadu bubnování. Postřehy některých ţáků (8.a 9. třída): Vrchol programu bylo bubnování. Afričané nám ukázali Tereza Počárovská 5. třída to, co se asi těţko můţeme někdy naučit. Bylo to fascinující. Moderní technologie v Africe fungují, ale jen ve velkoměstech. Na některých místech je stále hladomor a chudoba. Hodně lidí z Afriky nemá ponětí o tom, kdy se narodili. (Lukáš Kutman) V Africe je elektřina jenom ve větších městech a vesnicích. V menších vesnicích elektřinu nemají a mobilní telefon mají asi Nikola Sechovcová 5. třída tak dva z vesnice, ale nechápeme, jak můţou ten telefon nabít. (František Lán, Michal Polesný) Dozvěděli jsme se, ţe Africký muţ se doţívá průměrně 63 let a ţena 66 let.(dominik Kyncl, Jaroslav Manhart) Jeden z přednášejících studuje vysokou školu a aţ skončí, chtěl by se dostat do své rodné země, kde by chtěl pomáhat svému národu. (Jakub Vaněk a Michal Jordán) Napsala a shromáždila Jana Modráčková DJEMBE Djembe je buben řazený do skupiny bubnů tzv. pohárovitých, a jednohlavých (kůţe je pouze z jedné strany). Tvarem, který připomíná kalich, je podobný tradičním dřevěným hmoţdířům na obilí. Nejspíše právě jeden protlučený hmoţdíř stál před více neţ 1500 lety u zrodu prvního djembe. 2

3 Korpus je nejdůleţitější část djembe. Nelze jej totiţ vyměnit a moţnosti pro jeho úpravu jsou jen omezené. Je ručně vytesán a vydlabán z jednoho kusu dřeva. Přitom je pouţito pouze speciálně upravených sekyr, dlát a ostrých velkých noţů. Pro zvuk je podstatný a určující pouţitý materiál, tvar djembe a celková úroveň zpracování korpusu. Co se týče kůže, lze říci, ţe výborný korpus se špatnou kůţí bude hrát průměrně, ale špatnému korpusu nepomůţe ani výborná kůţe. V historii se djembe potahovala kůţí antilop, které byly v průběhu doby nahrazeny kozími kůţemi. Usušená kozí kůţe se máčí několik hodin ve vodě a za mokra se natahuje na djembe pomocí kovových obručí a provazu. Na djembe se hraje dlaněmi a prsty. Při hře na djembe rozeznáváme tři základní zvuky - basový, středový a výškový: Basový - ten se vytváří úderem celou, uvolněnou dlaní doprostřed bubnu. Středový - při něm naráţí konec dlaně o hranu djembe, prsty jsou pevně nataţeny a u sebe. Dlaň dopadá na hranu tak, ţe klouby jsou buď těsně nad nebo těsně pod hranou (jinak by došlo k bolesti:-( Výškový - vytváří se podobným způsobem jako středový. Poloha ruky se téměř nemění, prsty jsou uvolněné a úhel mezi prsty a kůţí při dopadu ruky na hranu je o něco větší. Při úderu prsty pouze šlehnou o kůţi. Jana Modráčková NOVÝ ŠKOLNÍK Jiţ o prázdninách v naší škole začal pracovat pan Josef Vilhelm v roli nového školníka. Vystřídal pana Jana Novotného, který odešel do důchodu. Zajímalo nás proto, jak se mu líbí u nás ve škole. Rozhovor s panem Josefem Vilhelmem Nastoupil jste o nové role školníka na naší škole, jste tu spokojen? Jsem tu velice spokojen. Vycházíte s námi (žáky) dobře? Ţádní andílci nejste (to jsem ani nečekal), ale jinak je to dobré. Jaké máte na škole cíle? Zajistit nerušený chod školy a opravit co se dá. Co máte na práci? Přes prázdniny jsem opravoval kabinet pana učitele Řezby a teď jsem zateploval strop přírodopisu a samozřejmě (jako kaţdý školník) TOPÍM. Čím jste chtěl být jako dítě? Chtěl jsem být popelář, to proto, ţe jdou brzy domů z práce. Čím topíte? Uhlím a dřevem. 3

4 O co se zajímáte? Baví mě dějiny středověku a rád jezdím navštěvovat různé hrady, zámky, atd. Také se nám narodil vnuk, tak si s ním hraji. Co nejraději děláte? Rád odpočívám a baví mě stavební práce. Rozhovor vedli Jakub Vaněk a Petr Jordán ŠŢR Členové školní žákovské rady: Předsedkyně: Karolína Hrdličková 3. třída: Viktoria Nod, Nikola Bajcurová; 4. třída: Lukáš Kavčiak, Anna Zajíčková; 5. třída: Simona Kalibová; 6. třída: Tereza Böhmová, Tereza Vorreiterová, Veronika Vodrhánková, Michala Kroupová; 7. třída: Adriana Bubeníková, Nikola Potměšilová; 8. třída: Monika Jordánová, Jakub Vaněk; 9. třída: Veronika Hanušková, Lenka Toťová Mgr.Karel Blaţek, Blanka Kyclerová Karolína Hrdličková NA NÁVŠTĚVĚ VE DRUHÉ TŘÍDĚ Hodina čtení Navštívili jsme 2. třídu, která se nachází na ondřejovském středisku. Navštívili jsme hodinu čtení. Během hodiny jsme zaznamenali hraní hry květina na zahrádce neboli uvíjení věnečku. Vybraný ţák řekl květinu, na kterou právě myslel a chytil se za ruku s paní učitelkou Staňovou a takto upletli věneček. Květiny, které říkali ţáci: anglický narcis, růţová růţe, červená růţe, zvonek a kopretina. Poté se postavili do řady a kaţdý z nich vytleskal slabiky ze své květiny. Po ukončení této hry četli článek cibulky a vyhledávali věty s otazníkem? Gabriela Wustingerová, Bára Povýšilová Co odpovídali druháci a v závěru i jejich paní učitelka Po skončení hodiny jsme ţáčkům poloţili pár otázek. Odpovědi shrnujeme v následujícím příspěvku. Kterým mimoškolním aktivitám se věnujete? Balet, ekologický krouţek, dramatická výchova, klavír, fotbal, atletika, hasiče, tenis, anglický krouţek. Jaký je váš oblíbený předmět? Výtvarná výchova, čtení, matematika, hudební výchova, prvouka. 4

5 Jaký předmět naopak nemáte rádi? Český jazyk, psaní v hodině českého jazyka, desetiminutovky v hodině matematiky. Přibyly vám nějaké nové předměty? V podstatě ne, jenom plavání. Chtěli byste být ve velké budově základní školy? Převáţně ano, ale našli bychom výjimky. Baví vás chodit do školy? Ano - kdybychom nemuseli vstávat a ve škole bychom nemuseli mít ţádné povinnosti. Jste spokojeni se svou p. učitelkou? 50% ano, 50% ne. Paní učitelko chtěla byste měnit vy své žáky? To abych se hodně zamyslela. Moţná by nějaká záměna připadla v úvahu, ale ve své podstatě bych neměnila. Gabriela Wustingerová, Bára Povýšilová Ze sešitů Čtení Anna Kieferová 5

6 Z hodin výtvarné výchovy Matěj Kajuk Marcela Šeblová Natálie Kohoutková SAMOPŠE Pobytový víkend ţáků 5. třídy s rodiči a učiteli V pátek večer jsme se všichni sešli v klubovně, kde se nám představil Jiří Sixta. Pak po představení následovaly hry. V sobotu ráno jsme měli v pokoji nečekanou návštěvu. Někdo zaklepal. Dále, řekli jsme. Ve dveřích se objevil Dominik a říkal:,,budíček,vstávejte!"my jsme 6

7 ho samozřejmě vyhnali, protoţe jsme chtěly spát. Nakonec jsme ale vstali. Po snídani jsme šli do klubovny, a hráli jsme hry. Jedna hra se mi moc líbila. Měli jsme si poslat míček tak, aby jsme se ho všichni dotkli. Kdyţ jsme tento úkol udělali, tak nám Jirka řekl, jak dlouho nám to trvalo. Náš výsledný čas byl 32 vteřin. Jirka řekl, ţe rekord byl 3 vteřiny. A tak jsme všichni přemýšleli, jak se zlepšit a dosáhnout lepšího výsledku. Konečně jsme na to přišli. A čas...? JEDNA vteřina, super!!! Pak jsme se vypravili na hru venku. Ta se jmenovala SCRABLE. Naše třída spolu s rodiči byla rozdělena do čtyř skupin. Naše druţstvo se jmenovalo ČERVENÍ. V tomto druţstvu jsem byla já (Simona Kalibová), Jakub Kajuk, Nikola Sechovcová, Zuzka Kušičková, Běta Hájková a naší velitelkou byla Pavla Bauerová. Šlo nám to tak dobře, ţe jsme nakonec zvítězili s 352 body. Odpoledne jsme hráli hru s názvem BOJ O PŘEŢITÍ. V jedné z několika částí této hry jsme se proměnili v koaly, které visely na stromech. Byla to super hra. Tento boj o přeţití byl trochu náročný, ale všem se to moc líbilo. Večer po večeři jsme se sešli v klubovně, kde jsme si povídali o všem, co jsme doposud zaţili, co se nám líbilo a co nás potěšilo nebo překvapilo na spoluţácích. V neděli jsme si zahráli na DŮVĚRU. Tato hra měla několik částí. Tou první byla ULIČKA DŮVĚRY. Byl to super pocit, kdyţ jsme jí probíhali. Druhá část byla hra na BIMBÁKY. A byla tu i další, kterou nevím, jak bych nazvala. Moţná by to mohlo být VĚŘ SVÝM RODIČŮM nebo nějak tak. Po této hře jsme bohuţel museli jít balit své věci. No a pak uţ následovalo jen rozloučení a odjezd. Tento víkend byl moc fajn. Proţili jsme spoustu dobrodruţství a lépe jsme se navzájem poznali. Jen škoda ţe to bylo na tak krátkou dobu. Doufám, ţe se sem zase někdy vrátíme a opět si uţijeme spoustu legrace. ÚČASTNÍCI POBYTU V SAMOPŠÍCH: DĚTI: Bauer Vojta, Boţková Lucie, Bystroňová Marie, Hrdina Petr, Hájková Alţběta, Kajuk Jakub, Kalibová Simona, Kušičková Zuzana, Kubíčková Karolína, Malá Tereza, Pešata Ondřej, Přeučilová Stanislava, Počárovská Tereza, Sechovcová Nikola, Šeblová Jana, Talmichová Anna, Uhlíková Denisa, Zámyslický Dominik. DOSPĚLÍ: Řezba Miloslav, Blaţek Karel, Bystroňová Marie, Kubíček Jaroslav, Hájek Josef, Bauerová Pavla, Bauer Tomáš, Přeučil Pavel, Tlamichová Markéta, Zámylický Pavel, Škardová Tereza, Modráčková Jarmila. PROGRAMOVÝ VEDOUCÍ: Jiří Sixta 7 Simona Kalibová, 5.třída

8 Z HODIN SLOHU V 5. TŘÍDĚ Téma: Co se mi líbí a co mě fakt štve Co se mi líbí? Líbí se mi, kdyţ paní učitelka o hodině předvádí zeleninu! Nemůţu uvěřit, ţe mám bezva kamarády, ti mě vţdycky podrţej! Líbí se mi, ţe jsme ve třídě jedna parta, teda aspoň myslím. Nebo se mi také líbí, ţe mám hodnou mámu, hodnýho tátu a zlobivou sestru! Také se mi líbí hodiny ve škole! Moc se mi líbí, jak paní učitelka řádí, kdyţ něco nevíme! A plno dalších věcí, ale to by se mi vypsalo pero! Co mě fakt štve! Nelíbí se mi, ţe je na zemi nepořádek, válčení, loupení a vraţdění! Také se mi nelíbí, ţe jsou nějací lidé zlí! Nebo ţe neumí přiznat vinu! Vůbec se mi nelíbí, kdyţ lidé zabíjejí zvířata! Kdyţ se lidi mračej, tak to se mi vůbec nelíbí! Moc se mi nelíbí, kdyţ lidi lţou! Nikola Sechovcová Co se mi líbí? Mě se líbí, ţe na světě ještě zůstali opravdoví lidé. Lidé, co mají radost z obyčejných věcí, lidé, co se mají rádi a hlavně ţijí spolu v harmonii bez hádek a křiku. Samozřejmě, ţe někdy sem tam něco uklouzne, nejsou čistí, jak bílá lilie, ne to ne. Ale co starší lidé? Kmeti, kteří nám předávají vědomosti? Ti jsou bez poskvrny? Ne, nikdo není dokonalý. Jsem ale ráda, ţe nejsou všichni lidé úplně zkaţení. Je přeci i světlo, nejen tma. Co mě fakt štve! Hm, co mě štve? Ţe není na světě rovnováha, rovnoprávnost a mír. Lidé i jiné ţivé bytosti by měli být rádi, ţe ţijí, dýchají nebo chodí (samozřejmě, ţe stromy nechodí). Neváţí si dne a noci, nezajímá je, ţe ráno, kdyţ vyjde slunce něco začíná a něco končí, střídá se noc se dnem. Vše jim připadá všední, obyčejné a nudné. A tohle by měli lidé změnit, váţit si kaţdé vteřiny a váţit si přírody. Stáňa Přeučilová Co se mi líbí? Mě se líbí koně, delfíni, veverky. A moje koníčky jsou plavání, malování. Také mám moc ráda matematiku a češtinu, tělocvik a angličtinu. Moc se mi líbí, kdyţ jako třída vystupujeme a tleskají nám. Jsem také ráda, ţe mám spoustu kámošů a ţe mám mamku s taťkou, kteří jsou tak hodní. Také mě baví bruslit a běhat, hrát na počítači různé hry, psát něco třeba dopis nebo domácí úkol. Baví běhat, hrát 8

9 na počítači různé hry, psát něco třeba dopis nebo domácí úkol. Baví mě hrát na klavír a také mě baví bojovka. A strašně mě baví číst. Těším se, aţ budu jezdit autem. Co mě fakt štve! Kdyţ někdo mluví sprostě. Pavouci, komáři, sršni, ţraloci a hadi, to jsou fakt hnusná zvířata. A také mě nebaví se učit. Komáry nemám ráda, protoţe se ţiví tím, ţe aby měli mimino, musí nejdřív kousnout člověka a to hryznutí strašně svědí. A také nemám ráda, kdyţ někdo někomu ubliţuje a zvlášť, kdyţ bije starší mladšího. Nelíbí se mi, kdyţ někdo jezdí na motorce, protoţe na ní není vůbec chráněný a riskuje svůj i ostatních ţivot. A ještě se mi nelíbí, ţe třeba v Africe nemají jídlo a tady v ČR ho třeba vyhodí do koše. Anička Tlamichová Z HODIN SLOHU V 6. TŘÍDĚ ŢIRAFA Kdyţ chodila ţirafa ještě do školy, dostávala mnoho známek. Ţáci se učili, jak se chovat k lidem a jak se chovat v klecích. Jednou přišlo do vyučování modré zvíře, mělo na nose roh a řeklo paní učitelce: Ţvíţata še potţebují taky zašmát. Co jste zač? divila se paní učitelka. No, já se pvej menuju nosojoţec. Mhm, řekla paní učitelka, ale vy učitel nejste. No, nejsem, ale jak ţikám, ţvíţata potšebujou pobavit. Paní učitelka se naštvala a pokoušely se o ni mrákoty. Ţirafa vstala a řekla: Zavolejte sanitku! Sanitka přijela a odvezla paní učitelku do nemocnice a malá ţirafka dostala medaili za zachránění ţivota. Eva Povýšilová ZA ZRCADLEM Byla jednou jedna holčička a ta neměla rodiče a nikdo o ní nevěděl. Bydlela v lese ve starém a velkém domě. Měla podezření na jeden velký obraz. Byla na něm namalovaná paní, která ukazovala na zrcadlo, které stálo vedle obrazu. Marcelka, tak se ta holčička jmenovala, se zkusila přiblíţit k zrcadlu, jak to nejvíc šlo. Najednou se ze zrcadla vynořily dvě ruce, Marcelka se lekla, ale zůstala stát. Ruce ji objaly kolem těla a vtáhly ji do zrcadla, spíše za zrcadlo. Marcelka se objevila na krásné zahradě, byly tam květiny, stromy a mnoho ovoce. Marcelka si vzala jablko a kousla si. Najednou slyší: Marcelko! Otočila se a uviděla paní s pánem. Byla to stejná paní jako na obraze. Marcelka si vzpomněla, ţe z obrazu byl vytrhnutý kousek papíru, ale Marcelka ten kousek měla schovaný v kabátu. Kabát měla u sebe, a tak kousek obrazu vyndala a bylo tam napsáno: 9

10 maminka Marcelky. Marcelka vykřikla: To jsou moji rodiče! Vrhla se jim do náruče. Marcelka byla šťastná, ţe našla rodiče, a uţ se nikdy nevrátila zpátky. Eva Povýšilová ZA ZRCADLEM Byla jednou jedna holčička Gábinka. Byla sama doma a hrála si s panenkami. Kdyţ tu uslyšela skřípot. Gábinka se tak lekla, ţe se nemohla hnout z místa. Najednou uslyšela, jak někdo povídá: Gábinko, Gábinko. Chceš se podívat do zlatého království? Ano, moc bych chtěla. Ale kdo jsi? Jsem kouzelné zrcadlo a pokud si přeješ jít do zlatého království, projdi mnou. Gábinka se rozhodla, ţe půjde. Prošla zrcadlem a uviděla zlatý zámek. Uţasla nad tou krásou a rozhodla se, ţe se půjde do zámku podívat. Došla aţ ke zlaté bráně a tam se polekala, kdyţ uviděla dva zlaté hlídače. Poprosila je, jestli by se mohla jít podívat dovnitř. Hlídači ji pustili a Gábinka se šla podívat do jedné zlaté komnaty. Tam seděla zlatá královna se zlatým králem. Gábinka se zeptala, kde to je. Královna jí odpověděla, ţe je ve zlatém království, v zemi tajemného zrcadla. Gábinka řekla, ţe moc děkuje, ale ţe uţ musí jít domů, ţe by ji hledali rodiče. Gábinka uţ odcházela, kdyţ ji najednou královna zastavila a řekla: Počkej chvíli, a dala Gábince svoje zlaté šaty. Gábinka byla nadšená a šla zpátky. Vylezla ze zrcadla a tam byla policie a hledala ji. Tereza Vorreiterová ZA ZRCADLEM Laura se kochala v zrcadle a divila se, ţe v zrcadle je za ní krásná zahrada. A pokaţdé, kdyţ se otočila, byla za ní jenom zeď. Kdyţ se Laura zrcadla dotkla, vcuclo ji a objevila se v zahradě. Byli tam lidé, ale nevšímali si jí a kdyţ na ně promluvila, tak se jenom ohlédli a zase pracovali. Laura si v duchu řekla: Copak jsem nějaký duch? Kdyţ přišla k domu, vešla do něj. V domě uviděla krásné zrcadlo a začala se zase kochat. Šáhla na něj, aby zjistila, jestli je pravé, a zrcadlo ji zase vcuclo. Laura se objevila v jiné říši, kde si jí lidé všímali, ale byla tam tma jak v pytli a byly tam různé příšery, duchové a netopýři. Začalo ji to nudit a probudila se ve svém domě před zrcadlem s malinkou kytkou v ruce, kterou utrhla v zahradě, a s netopýrem v nose, který se jí tam zaryl. Bára Vaňková HODINA SLOHU V OSMÉ TŘÍDĚ Naše hodiny slohu mají velmi pestrou náplň. Paní učitelka Vomáčková, která nás slohu, gramatice i literatuře učí, usoudila, ţe zpočátku opomineme psaní klasického slohu a vyzkoušíme něco, co nás bude bavit a bude nám to ku 10

11 Prospěchu, něco, co přispěje k našim znalostem z českého jazyka i dějepisu. Přišla s úţasným nápadem. Rozebrali jsme si daná dějepisná témata z období 18. století Francie. Pak jsme slepili čtyři A4 papíry. Co s nimi? Naším úkolem bylo udělat noviny se články. Po celou první hodinu jsme nadšeně hledali v kníţkách vše, co se týkalo našeho témata. Ty jsme si zapůjčili od některých učitelů. Za týden v průběhu další hodiny slohu jsme pokračovali. Někteří uţ začali uţ dávat myšlenky rovnou na velký papír, jiní si dělali poznámky a přemýšleli, co napíší. Mohli jsme si donést něco z domova, třeba nějakou kníţku či cokoli jiného. Já jsem pro naši skupinku (Já, Terka K., Honza Š., Luboš H.) donesla kníţku o Francii, která je od nakladatelství Egmont. Obsahuje důleţité věci, týkající se dějepisu, ale také blbosti a je to napsáno tak vtipně, ţe to je docela ke čtení. Je pravda, ţe mnoţství údajů v této knize se musí brát hodně s rezervou, ale kdo by četl dějepisnou kníţku v mém věku? Z této knihy, kterou si ode mne paní učitelka hned zezačátku půjčila, začala předčítat. Četla nám o Ludvíkovi XIV. a to o tom, ţe si Ludvík postavil zámek ve Versailles. Bylo tam prý 5000 slouţících, ale jen dva záchody! Tak si bohaté návštěvy musely vozit nočníky. Nás to docela bavilo, tedy alespoň mě! Tímto způsobem jsme se dozvěděli spoustu dalších informací. Myslím, ţe paní učitelku velmi potěšilo naše nasazení pro tuto činnost, i kdyţ ze začátku to vypadalo spíš na bulvár neţ na noviny! Pavla Hudcová NÁZORY Z DEVÁTÉ TŘÍDY V dnešním čísle poprvé uveřejníme jeden z rozhovorů s našimi deváťáky. Rozhovor s Jirkou Caltou Co si myslíš, že tě základka naučila? Asi základy chování. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Naše třídní, paní učitelka Vomáčková. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? No, vypadá to tak, že zřejmě chemie. Co ti bude na další škole chybět? Nejvíc asi kamarádi. Jsi rád, že už letos končíš? Napůl. Na jakou školu bys chtěl dále jít? Zatím nemám přesnou představu. 11

12 Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Osmá třída byla fakt obtížná. Která zatím nejlepší? Můžu říct, že to je devítka. zpracoval Honza Pangrác PRAVDIVÉ SKUTEČNOSTI ANEB ČERNÁ KRONIKA MĚSÍCE Měsíc září byl velice náročný pro některé aţ nezvladatelný. Během zahajovacího období se přihodilo několik nechtěných nehod. Obě dvě události působí podezřele a neuvěřitelně, naštěstí důsledky nebyly váţné. Nevyţádané nehody ukazují na nešťastnou náhodu, nezpůsobenou ostatními spoluţáky, nýbrţ ţáky samotnými. Osoby si nepřály být jmenovány. Úvodní nehoda: Obětí činu se stal ţák 8. třídy, který šel jako obvykle na hodinu tělesné výchovy, společně s kantorem a spoluţáky. Výuka byla zahájena nástupem a pozdravem. Poté se chlapci vrhli na florbal. Podle výpovědi samotného ţáka to vypadalo následovně: Běţel jsem do souboje o míč a nešťastně jsem zakopl o nohu spoluhráče. Hned poté ho rodiče převezli do nemocnice, kde byl vyšetřen. Výsledky odhalily výron v kotníku. Druhá sráţka se týkala ţáka 7. třídy, který si ve stejném měsíci přihodil podobný úraz, ale při fotbale. Jako obránce se chystal odkopnout míč zpět do soupeřovy branky, ale místo zpátečního odkopu se strefil do soupeře. Protihráč z incidentu vyšel zdravý, ale obránce si odnesl zlomenou kůstku na dolní končetině. Monika Jordánová O MÓDĚ Milí čtenáři, rozhodli jsme oţivit náš školní časopis o nějakou zajímavou rubriku, která by si vzala na mušku něco (někoho) originálního, o čem jste se doposud v našem časopise nedočetli. Uţ asi hoříte zvědavostí, takţe Vám to prozradíme:-). Budeme se celkově zajímat o módu na naší škole, tím myslíme například - jak se kdo obléká, moţná občas hodnocení, nějaké rozhovory, ale dál se nechte překvapit:-). Pokud vás stručné představení nové rubriky oslovilo, tak se můţete těšit v dalším čísle na první vydání. Kaţdý měsíc se budeme snaţit sem něco hodit, tím samozřejmě myslíme 12

13 do našeho milého časopisu :-) Byli bychom také rádi, kdyby jste nám dávali nějaké příspěvky, které souvisí s módou, nebo i jiné nápady, samozřejmě i kritiku. To je tak vše co jsme chtěli říci a doufáme, ţe se tato rubrika chytí. Mějte se mooooc fajnově! Páťa a Kristýna ZÁBAVA POJĎ SI ZALUŠTIT A TROCHU SE POBAVIT Připravuje Jana Modráčková 13

14 Tajenka: The sweetest thing at your brithday party is your... A ještě jedno sudoku 14

15 VTIPY O ZVÍŘÁTKÁCH Potkají se dvě myši: Ty, představ si, mám nového přítele, tady mám jeho fotku. Vţdyť to je netopýr! No vidíš, a mně přesvědčoval, ţe je pilot. Zvířátka mají důleţitou schůzku. Kdyţ je skoro u konce vejde do dveří rozčilená stonoţka a zařve: "Který blbec dal na dveře ceduli - Prosím před vstupem si očistěte boty?" Jde lesem mravenec a za ním slon. Kdyţ slon mravence dohání, ten na něj křičí: "To se ti to jde, kdyţ ti prošlapávám cestu!" Letí vrána po lese: "Krá krá", najednou narazí do stromu, padne na záda a chvíli leţí omráčená, pak se zvedne: "Pi pi, kuku kuku, huuuuu,... do prkýnka jak to bylo??? Co vznikne spojením krávy a ţelvy? Tele s přilbou. Jde mravenec k řece a vidí tam slona. Zařve na něj: "Dělej, vylez z té vody!" Slon znechuceně vyleze a ptá se mravence: "Co je?" "Teď uţ nic," omlouvá se mravenec, "já se chtěl jenom přesvědčit, jestli nemáš moje plavky. Zpracovala Lenka Toťová Kolik nohou má slon? Optický klam neboli také optická iluze je klam spočívající v matoucím či nesprávném vnímání nějakého obrázku. Obraz vnímaný okem vnímá mozek jinak, neţ odpovídá skutečnosti. 15

16 PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ??? Byla sobota a Sára právě dívala z okna, jak se snáší vločky na zem a přemýšlela, co bude dělat. Seběhla dolů po schodech, v předsíni si vzala zimní koţené boty a teplý koţich. Vyběhla na ulici a uviděla pár dětí, zhruba stejně starých jako ona, které stavěly sněhuláka. Sníh jí křupal pod nohama a ona přemýšlela, proč zrovna ona musí být ta odstrčená, proč se s ní nikdo nebaví. Najednou však ucítila prudkou a studenou ránu za krk a rychle se otočila. Stála tam holka, stejného vzrůstu jako Sára. Měla krásné pronikavě zelené oči a kaštanově hnědé vlasy. Promiň, spletla jsem se. Myslela jsem, ţe jsi jedna moje kamarádka. Ona se sice odstěhovala do velkého města, ale já stejně věřím, ţe někdy přijde, nemám totiţ jinou kamarádku Řekla smutně. Já jsem Sára, usmála se a doufala, ţe se konečně nebude nudit. Pokračování příště =D Pavla Hudcová Redakční rada časopisu: Kristýna Budská, Patricie Hejmová, Pavla Hudcová, Petr Jordán, Monika Jordánová, Tereza Kalibová, Jana Modráčková, Jan Pangrác, Barbora Povýšilová, Lenka Toťová, Jakub Vaněk, Gabriela Wustingerová pod vedením Věry Hudcové. Uzávěrka čísla 2 - říjen: 24. října 2008 Uzávěrka čísla 3 listopad: Plánujeme na 20. listopadu Budeme rádi, pokud nám dáte nějaké své příspěvky. Stačí kontaktovat libovolného člena redakční rady. V příštím čísle přineseme rozhovor s paní učitelkou Sníţkovou, pozorování v oblasti módy, kříţovky, vtipy, vaše práce, pokračování příběhu a další zajímavosti!

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2-

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2- REDAKČNÍ RADA Lucie Fiedlerová (9.B) str. 10 Marek First (9.A) str. 4 (obr.) Barbora Kopečková (5.A) str. 10 Vojtěch Košťál (2.A) str. 4 Sandra Levová (8.A) str. 6 Lenka Malichová (7.B) str. 7 Lucie Oličová

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Povídka uvědomělé tiché čtení s porozuměním JK 2-DUM č. 2 Va Autor: Mgr. Dagmar Valachová

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi

Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi ČASOPIS Třídy 7.A 2005 2007 ZŠ Lerchova Sušice Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi věnovali naší třídní paní učitelce Mgr. H. Sloupové žáci 7.A Motto: Musíme být velmi stateční, abychom se odvážili

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VE ŠKOLE I., II.

VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VE ŠKOLE I., II. VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VE ŠKOLE I., II. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan.

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan. Kdo jsme? Jmenuji se Jaromír Andrýsek. Mám rád fotbal. Ve škole jsou nejlepší hodiny tělocvik, matematika, anglický a český jazyk. Volný čas využívám tak, že si jdu na hřiště zakopat s kamarády. Jsem hodně

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

S dráčkem do pravěku

S dráčkem do pravěku S dráčkem do pravěku také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Napsal Michal Vaněček Ilustroval Ondřej Zahradníček S dráčkem do pravěku e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena.

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Františkova ptačí škola Stránka 1

Františkova ptačí škola Stránka 1 Františkova ptačí škola Stránka 1 2 Terezi A p. Kučera Františkova ptačí škola podle J+J Denemarkových a JK Baby Františkova ptačí škola Stránka 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole.

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole. Listopad 2010 Akcí v tomto měsíci nebylo mnoho, skoro to vypadalo na klid před prosincovou bouří. V prosinci naopak jedna akce stíhá druhou. Přesto to, co se událo v listopadu, skutečně stojí za zmínku.

Více

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR ČÍSLO 17 Podzim Martin Matoušek Podzim začíná 23.9. Děti začínají chodit do školy. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin. Začíná se hrabat listí. Začíná padat listí. Ježek se musí zahrabat do listí.

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více