Přetrvávající odkazy historie v subsaharské Africe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přetrvávající odkazy historie v subsaharské Africe"

Transkript

1 Přetrvávající odkazy historie v subsaharské Africe Aleš Kocourek Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta Katedra ekonomie Abstrakt Ekonomický vývoj subsaharské Afriky v druhé polovině 20. století nelze označit přívlastkem úspěšný. Podle ukazatele hrubého národního důchodu na obyvatele se subsaharské země propadly na poslední místo, jeho reálná hodnota jen za poslední tři dekády zaznamenala pokles o 10 %. Jedním z faktorů považovaných často více-méně neformálně za příčinu neuspokojivé hospodářské situace subsaharského regionu je koloniální minulost a obchod s otroky. Článek shrnuje závěry prací Robina M. Griera z roku 1999, Pierra Engleberta z roku 2000, Darona Acemogly, Simona Johnsona a Jamese A. Robinsona z let 2001 a 2002, Graziella Bertocchiho a Fabia Canovy z roku 2002 a konečně také výsledky studií a modelů Nathana Nunna z let 2004 a 2005 publikované letos v Journal of Development Economics. Uvedené práce dohromady vytvářejí zajímavou mozaiku dokládající poměrně robustní statistickou analýzou přetrvávající vlivy koloniálních a otrokářských praktik v realitě dnešních subsaharských zemí. Jen málokterý autor se však odvažuje k doporučením pro hospodářsko-politickou praxi. Klíčová slova: Otrokářství, kolonialismus, subsaharská Afrika, rozvoj, industrializace, geografická hypotéza, institucionální hypotéza. Abstract: Persisting Legacies of History in Sub-Saharan Africa Economic development of Sub-Saharan Africa in the second half of the 20th century cannot be described with an attribute successful. According to the gross national income (GNI) per Capita indicator, the Sub-Saharan countries fell in to the last position in the world chart, the real value of this indicator sank in last three decades by 10 %. One of the crucial factors considered usually more or less informally a cause of dissatifying economic situation of Sub-Saharan region is its colonial history. This article summarizes conclusions of papers of Robin M. Grier from the year 1999, Pierre Englebert from 2000, Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson from 2001 and 2002, Graziella Bertocchi and Fabio Canova from the year 2002 and finally the results of studies of Nathan Nunna published in the Journal of Development Economics in 2004 and The above mentioned papers make up an interesting mosaic of opinions and approaches and prove with quite a robust statistical analysis persisting influence of colonial practices and slavery mechanism in the reality of contemporary Sub-Saharan African countries. No matter how important this topic may seem for the developing countries in the affected region, only a few of the authors dare to offer some recommendations for the countries and politicians. Key Words: Slavery, Colonialism, Sub-Saharan Africa, Development, Industrialization, Geographic Hypothesis, Institutional Hypothesis. 97

2 Úvod Uspokojivou odpověď na otázku přetrvávající africké zaostalosti se snaží světoví ekonomové nalézt prakticky od dob národně-osvobozeneckých hnutí v padesátých a šedesátých letech minulého století. Od Singer-Prebischovy teorie závislosti a jejích pozdějších derivátů, které zdůrazňují nerovné zapojení subsaharských rozvojových zemí do světového tržního hospodářství 1 a stály u ideového zrodu Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), až po teorie racionální volby obviňující africké politické a byrokratické špičky z nepotismu a upřednostňování vlastních zájmů před zájmy voličů a státu, 2 jejichž důsledkem byla plošná aplikace programů strukturální adaptace po celém rozvojovém světě. Strukturální úpravy však v Africe vykázaly nečekaně malý potenciál pro nastartování masivního hospodářského růstu a jejich účinnost se projevila pokud vůbec až s mnohaletým zpožděním a jen v omezeném rozsahu. Neúspěch strukturálních změn, zvláště v zemích subsaharské Afriky, vykrystalizoval ve dvě názorové větve rozvojových ekonomických teorií (viz schéma): První z nich, tzv. geografická hypotéza, hledá hlavní příčiny rozdílné ekonomické úspěšnosti různých zemí a regionů světa v jejich zeměpisných charakteristikách. Jednoduchá verze geografické hypotézy 3 zdůrazňuje dlouhodobě neměnné efekty zeměpisných predispozic, jakými jsou klima, výskyt epidemií a chorob, nadmořská výška apod., zatímco pokročilejší verze geografické hypotézy 4 poukazuje na skutečnost, že některé zeměpisné charakteristiky (např. výskyt uhlí, přístup k moři, teplé tropické podnebí) mohly určité regiony v některých historických obdobích zvýhodňovat a vést k akceleraci jejich rozvoje (naleziště uhlí v období průmyslové revoluce, přístup k moři v době rozvoje námořní dopravy a mezinárodního obchodu apod.), zatímco jindy se mohly stát jeho překážkou. Druhá větev teorií rozvoje, tzv. institucionální hypotéza, zakládá vztah mezi 1 Viz např. Rodney, W.: How Europe Underdeveloped Africa. Dar es-salaam, Tanzania: London and Tanzanian Publishing House: Amin, S. Pearce, B.: Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment. Journal of Economic Literature, Vol. 13 (1975), No. 3, pp Ferraro, V.: Dependency Theory: An Introduction. South Hadley, USA: Mount Holyoke College, Viz např. Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action. Washington, USA: World Bank, (tzv. Bergova zpráva) 3 K jejím zastáncům a propagátorům lze řadit např. Niccola Machiavelliho (Machiavelli, N.: Úvahy o vládnutí a vojenství - Vladař - Úvahy o umění válečném - Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia. Praha: Argo, ISBN ), Charlese de Secondat Montesquieu (Montesquieu, Ch.: O duchu zákonů. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN ), Arnolda J. Toynbeeho (Toynbee, A. J.: Studium dějin. Praha: Práh, ISBN ), Alfreda Marshalla (Marshall, A.: Principles of Economics. Abridged Edition. London, UK: Cosimo Classics, 2007), Gunnara Myrdala (Myrdal, K. G.: Asian Drama An Inquiry into the Poverty of Nations. 3 Volumes. 1 st Ed. London, UK: Periodicals Service Co., ISBN ), Jareda M. Diamonda (Diamond, J. M.: Guns, Germs, and Steel: The Fate of Human Societies. New York, USA: W. W. Norton, ISBN ) nebo Jeffreyho D. Sachse (Sachs, J. D.: Tropical Underdevelopment. NBER Working Papers National Bureau of Economic Research, 2001.). 4 Propagovaná v různých nuancích např. Marcem Blochem (Bloch, M.: Feudální společnost. Praha: Argo, 2007), Arthurem W. Lewisem (Lewis, A. W.: Growth and Fluctuations, London, UK: G. Allen & Unwin, ISBN X.), Lynnem Whitem (White, L.: Medieval Technology and Social Change. Oxford, USA: Oxford University Press, ISBN ), Jeffreym D. Sachsem (Sachs, J. D.: Tropical Underdevelopment. NBER Working Papers National Bureau of Economic Research, 2001.), Edwardem A. Wrigleym (Wrigley, E. A.: Continuity, Chance and Change: The Character of the Industrial Revolution in England. Cambridge, UK: Cambridge University Press, ISBN ) nebo Kennethem Pomeranzem (Pomeranz, K.: The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princetown, USA: Princeton University Press, ISBN: ). 98

3 ekonomickou výkonností dané země a úrovní organizovanosti její společnosti. Obecně: Společnosti, které poskytují příležitosti, vhodné podnikatelské prostředí a pobídky pro investice budou pravděpodobně úspěšnější a bohatší. Schéma: Diskuze o příčinách zaostalosti subsaharské Afriky Zdroj: vlastní K diskuzi mezi oběma větvemi rozvojových teorií přispěly zásadním způsobem na přelomu tisíciletí studie Darona Acemoglua, Simona Johnsona a Jamese A. Robinsona. 5 Acemoglu a jeho spolupracovníci na základě rozsáhlých statistických analýz dokládají, že právě institucionální vyspělost hraje v problematice hospodářského rozvoje klíčovou roli, zatímco geografické predispozice nepředstavují proměnnou, která by generovala významné rozdíly v ekonomické výkonnosti různých rozvojových zemí a regionů. K podobným závěrům dospěl ostatně i Robin M. Grier, 6 při statistickém šetření závislosti hospodářského růstu na národnosti bývalých kolonizátorů a jiní. 7 Jeffrey D. Sachs ve své monografii Konec chudoby: Ekonomické možnosti naší doby 8 ještě snaží o částečnou rehabilitaci geografické hypotézy, když vznáší celkem standardní argumenty o výjimečnosti subsaharské Afriky z hlediska výskytu chorob, o znevýhodněném postavení vnitrozemských států v mezinárodním obchodě apod. Pravdou zůstává, že Sachsova publikace je snad typickým příkladem jak aktivizovat veřejné mínění, ale přesvědčivých faktů 5 Acemoglu, D. Johnson, S. Robinson, J. A.: Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. Quarterly Journal of Economics, Vol. 117 (2001), No. 4, pp Acemoglu, D. Johnson, S. Robinson, J. A.: The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, Vol. 91 (2001), No. 5, pp Grier, R. M.: Colonial Legacies and Economic Growth. Public Choice, Vol. 98 (1999), No. 3-4, pp Namátkou např. Keefer, P. Knack, S.: Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measuers. Economics and Politics, Vol. 7 (1995), No. 3, pp Mauro, P.: Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics, Vol. 110 (1995), No. 3, pp Sachs, J. Warner, A.: Fundamental Sources of Long-Run Growth. The American Economic Review, Vol. 87 (1997), No. 2, pp Sachs, J. D.: The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. 1 st Ed. New York, USA: The Penguin Press, ISBN

4 o prokazatelných vlivech působících na hospodářský růst subsaharských ekonomik v ní zasvěcený čtenář mnoho nenajde. Vždyť geografickou hypotézu včetně vlivu pandemií malárie a žluté zimnice a včetně geografické polohy státu zamítl Acemoglův tým 5 již čtyři roky před vydáním Sachsovy knihy. Acemoglu si všímá, že dlouhodobá expozice lokálních obyvatel malarické infekci vede k vytvoření určité formy imunity a podobně je tomu i v případě žluté zimnice. Vnitrozemská poloha, vzdálenost od rovníku, klima i kvalita půdy se pak pro hospodářský růst ukazují jako statisticky nevýznamné. Acemoglu svými analýzami celkem jednoznačně zavrhuje jak jednoduchou, tak i pokročilou verzi geografické hypotézy a dokládá to příkladem Střední Ameriky, jejíž podrozvinutost nelze přikládat geografickým faktorům, ale právě těm institucionálním. Na počátku třetího tisíciletí tedy dospěly rozvojové teorie k novému konsensu. Podle něj je stagnace afrického hospodářství a malá efektivnost programů strukturálních adaptací dána nedostatečným institucionálním a byrokratickým zázemím v jednotlivých ekonomikách. Jinými slovy v zemích, kde je státní moc schopná prosadit změny hospodářské politiky a dostát svým závazkům (tzv. state capacity ) a kde disponuje kvalitním institucionálním aparátem (tzv. institutional quality ), bude docházet k rychlejší akumulaci investic a intenzivnějšímu hospodářskému růstu. Jakkoli existuje v současné době obecná shoda o klíčovém významu efektivní veřejné, resp. státní správy pro hospodářský růst a sociální rozvoj zaostalých ekonomik, v otázce, jakými kanály kvalita a výkonnost státu a jeho orgánů ovlivňuje výkonnost ekonomickou, již tak jasno není. V zásadě lze vysledovat tři hlavní názorové proudy vycházející z různých premis: ekonomickou teorii sociálního kapitálu, teorii kolektivní akce s etnickou smyčkou a skupinu teorií koloniálního dědictví. První z nich 9 dává ekonomický růst do souvislosti s úrovní sociálního kapitálu, který je kompozitem důvěry občanů v rozhodnutí politických elit, rovnosti občanů před zákonem a jejich spoluúčasti na politickém rozhodování a společenském životě. Tato ekonomická teorie, k jejímž zastáncům patří od poslední čtvrtiny devadesátých let i Světová banka, 10 považuje sociální kapitál za zdroj nebo přinejmenším účinný katalyzátor politického a ekonomického rozvoje. Samotná úroveň sociálního kapitálu v národních ekonomikách je nicméně chápána více-méně exogenně. Světová banka se sice snaží realizovat v afrických rozvojových zemích programy podporující rozvoj sociálního kapitálu, jedním dechem však připouští, že vazba mezi sociálním kapitálem a rozvojem není zatím příliš jasná. 9 Viz např. Keefer, P. Knack, S.: Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal of Economics, Vol. 112 (1997), No. 4, pp La Porta, R. Lopez-de-Silanez, F. Shleifer, A. Vishny, R.: Trust in Large Organizations. American Economic Review, Vol. 87 (1997), No. 2, pp Widner, J. Mundt, A.: Researching Social Capital in Africa. Africa, Vol. 68 (1998), No. 1, pp Viz Social Capital Initiative Working Papers. [online] [cit. 26/07/2007] Dostupné z <http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extsocialdevelopment/0,contentmd K: ~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244363,00.html> 100

5 Teorie kolektivní akce s etnickou smyčkou 11 vycházejí z předpokladu, že etno-lingvistická roztříštěnost umožňuje některým zájmovým skupinám realizovat taková opatření hospodářské (resp. sociální) politiky, jež dále zvyšují sociální polarizaci společnosti a vedou de facto k etnické nebo jazykové diskriminaci. Některé skupiny společnosti tak mají značně ztížený přístup ke zdravotní péči a vzdělání a jsou omezeny jejich možnosti při hledání práce nebo podnikání, což vede na makroekonomické úrovni k nákladům mrtvé váhy, na mikroekonomické úrovni ke zvyšování chudoby a bídy se všemi negativními důsledky, které s sebou tyto jevy nesou. 12 I do tohoto segmentu rozvojových studí ale aktivně zasahuje tým kolem Darona Acemoglua, 5 který robustním statistickým šetřením prokazuje, že etnolingvistická fragmentace společnosti nemá v realitě afrických rozvojových zemí prokazatelný negativní vliv na hospodářský růst, a zamítá tedy základní hypotézu teorie kolektivní akce s etnickou smyčkou. Skupina teorií koloniálního dědictví představuje soubor hypotéz postavených na předpokladu, že koloniální minulost ovlivnila institucionální strukturu nově vznikajících států a ekonomik a následky kolonizace v nich díky rigidnímu systému státních institucí přetrvávají dodnes a vedou k rozdílům v hospodářské výkonnosti i v úspěšnosti těchto ekonomik při jejich začleňování do mezinárodního obchodu. Již zmíněná studie Robina M. Griera 6 poukazuje ve svém úvodu na zásadní rozdíly v přístupu různých kolonizátorů (zejm. Velké Británie, Francie, Španělska, Portugalska a Belgie) k vládě nad jejich koloniálními panstvími. Grier si všímá skutečnosti, že Velká Británie ponechávala svým koloniím značnou samosprávu, zakládala v nich decentralizovaný byrokratický systém britského typu, vč. škol vyučujících v lokálních jazycích a vč. prosazování prvků tržního hospodářství na mikroekonomické (ochrana soukromého vlastnictví) i makroekonomické (do značné míry liberální zahraniční obchod) úrovni, a umožňovala byť v omezeném rozsahu participaci místních elit na správě kolonií. Francie a ostatní koloniální metropole naopak založily filosofii vztahu ke svým závislým územím na vysokém stupni podřízenosti vůči centrální vládě v metropoli a na omezení jejich zahraničního obchodu v podstatě výhradně na jednosměrné toky z kolonií do metropole. Francie navíc budovala místní intelektuální elity vzděláváním lokálních obyvatel výhradně na francouzských školách a ve francouzštině. Důsledkem bylo více než 90 % negramotného domorodého obyvatelstva v někdejších francouzských koloniích na počátku 60. let 20. století. Grier prokázal, že mezi někdejšími britskými a francouzskými dependencemi existuje statisticky významný rozdíl v jejich ekonomické výkonnosti, který lze částečně vysvětlit rozdíly ve vzdělanosti lokálních obyvatel, a že tato vazba hospodářského růstu a gramotnosti v době vyhlášení nezávislosti přetrvává dodnes i přes to, že v současnosti již nelze mezi bývalými britskými a francouzskými koloniemi identifikovat tak jednoznačné rozdíly v gramotnosti obyvatel. Navzdory podrobnému exkurzu do praktik vládnutí různých koloniálních velmocí v úvodu své práce se Grier ve zbytku studie věnuje pouze otázkám vzdělávacího systému a gramotnosti v rozvojových zemích. 11 Theories of Collective Action with Ethnic Twist. Olson, M.: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Political Science Quarterly, Vol. 82 (1967), No. 1, pp Olson, M.: The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. Canadian Journal of Economics, Vol. 16 (1983), No. 3, pp Easterly, W. Levine, R.: Africa s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions. Quarterly Journal of Economics, Vol. 112 (997), No. 4, Viz např. Kocourek, A.: Vymýcení chudoby: Cíl rozvojové pomoci. Mezinárodní politika, roč. 29 (2005), č. 12, s

6 Studie Darona Acemoglua 5 mají poněkud širší záběr. Jeho tým ukazuje, jak úmrtnost evropských osadníků v nově osidlovaných oblastech a hustota zalidnění lokálními obyvateli ovlivnila koloniální politiku a mechanizmy výstavby institucionálních základen, které metropole ve svých dependencích aplikovaly, a jak byrokratické a systémy přetrvávají v rozvojových zemí až dodnes. Podle Acemogluových odhadů, by dnes realizovala např. Nigérie až sedmkrát vyšší hrubý národní příjem, kdyby její instituce dosáhly stejných kvalit jako chilské. Na příkladu Nového Zélandu a Austrálie pak Acemoglu demonstruje boj většinou britských kolonií a závislých území o stejná práva a zásady volného trhu, jaké byly v té době běžné v samotné Velké Británii, a ukazuje, že přinejmenším od poloviny 19. století byl vztah britské metropole k ovládaným teritoriím veden ekonomickým profitem spíše než soupeřením s ostatními koloniálními velmocemi. Naproti tomu centralizovaný francouzský systém bez ohledu na republikánské nálady ve Francii aplikuje ještě na konci 19. století ve svých koloniích filozofii ne nepodobnou myšlenkám Ludvíka XIV. Španělské vývozní monopoly a regulace zahraničního obchodu zůstaly v Latinské Americe prakticky beze změny platné i po celé 19. století, přestože koloniální nadvláda tu skončila de facto rokem Institut nucených prací v regionu přetrval až do 80. let 19. století, v Mexiku dokonce až do roku Ani v zemích subsaharské Afriky není nouze o příklady přetrvávajících koloniálních mocenských praktik po vyhlášení nezávislosti. V Sieře Leone využila nová politická elita po vyhlášení suverenity mocenské principy někdejší britské nadvlády k upevnění vlastní pozice na politické scéně a neexistuje snad výmluvnější příklad, než třicetiletá diktatura Mobuta Sese Seko nad někdejším Zairem, kopírující chování belgických kolonizátorů. Také Graziella Bertocchi a Fabio Canova 13 vykreslují na podkladu dlouhodobé statistické analýzy obraz důsledků rozličných koloniálních politik na současný stav rozvojových ekonomik. Bertocchi a Canova prokazují dlouhodobé negativní efekty koloniální zkušenosti na hospodářství latinskoamerických a subsaharských rozvojových ekonomik. Demonstrují, jak se rozdílné zkušenosti s metropolitní nadvládou dodnes projevují na akumulaci lidského i fyzického kapitálu, která je celkem prokazatelně považována za základní spouštěcí mechanizmus rozvoje a hospodářského růstu. Na závislých územích, kde koloniální nadvláda aplikovala spíše vykořisťovatelské praktiky spojené s maximálním realizovatelným vyvlastněním majetku a odlivem kapitálu do metropole, lze dnes sledovat podstatně dramatičtější rozvojové problémy, než v zemích, kterým byla ponechána již v koloniální éře větší volnost a samostatnost. Tyto výsledky zcela zjevně souzní s Grierovými závěry, funkční kanály, kterými se někdejší koloniální zkušenost přenáší do současnosti však zůstávají poněkud mlhavé. Zásadní příspěvek pro koloniální frakci institucionální hypotézy tak představuje analýza Pierra Engleberta 14 z roku Englebert si vytyčil nesnadný úkol nalézt a otestovat takovou hypotézu, která by vrhla světlo nejen na příčiny celkové stagnace subsaharské Afriky, ale která by zároveň vysvětlovala značné rozdíly mezi ekonomickou úspěšností jednotlivých zemí tohoto regionu. Jeho studie vychází z premis institucionální hypotézy a má řadu charakteristik společných s dalšími zastánci frakce koloniálního dědictví, 15 její výjimečnost 13 Bertocchi, G, - Canova, F.: Did Colonization Matter for Growth? An Empirical Exploration into the Historical Cause of Africa s Underdevelopment. European Economic Review, Vol. 46 (2002), No. 10, pp Englebert, P.: Pre-Colonial Institutions, Post-Colonial States, and Economic Development in Tropical Africa. Political Research Quarterly, Vol. 53 (2000), No. 1, pp Např. Boone, C.: States and Ruling Classes in Post-Colonial Africa: The Enduring Contradictions of Power. In State Power and Social Forces: Domination and Transformation in the Third World. Cambridge: 102

7 spočívá především ve snaze vysledovat, zda ekonomické a sociální problémy subsaharských zemí nesouvisí se skutečností, že hranice těchto států byly vytyčeny uměle coby hranice koloniálních panství. Englebert nahrazuje etno-lingvistickou roztříštěnost 16 koncepcí legitimity státu a ukazuje, že subsaharská Afrika trpí v institucionální rovině hned ve dvou směrech: jednak tím, že zdědila byrokratický a správní aparát od svých kolonizátorů, ale obtížně získává legitimní moc pro jeho použití, jednak také tím, že arbitrárně vytyčené hranice státních celků snižují geografickou (tzn. horizontální) legitimitu jejich vlád 17 a jejich akční rádius pak nepokrývá území celého státu, jež oficiálně spravují. Englebert dokládá statistickou analýzou, že čím menší je legitimita státu, tím nižší je jeho schopnost volit a realizovat optimální opatření hospodářské politiky a tím nižší jsou také jejich následné efekty. Např. z 26 zemí subsaharské Afriky, které se zapojily do programů strukturálních adaptací, jich jedenáct zaznamenalo zhoršení makroekonomické politiky a v devíti se nepodařilo implementovat ani třetinu požadovaných reforem. 18 Englebert sám připouští, že jeho hypotéza prokazatelně vysvětluje odlišnosti v ekonomické a sociální úrovni afrických zemí jen částečně, ale dobře objasňuje typické případy: např. mezi Botswanou rozkládající se na území tradičních předkoloniálních kmenových královstvích Tswanů, kteří se také po vyhlášení nezávislosti chopili moci a jejichž někdejší král se stal botswanským prezidentem, a Demokratickou republikou Kongo, jejíž současné hranice vytyčily průzkumné výpravy Henryho Mortona Stanleyho a zájem belgického krále Leopolda II. o slonovinu a kaučuk. Dlouhodobé efekty afrického obchodu s otroky Teprve dvě práce mladého kanadského ekonoma Nathana Nunna vnášejí do rozvojových dilemat subsaharské Afriky poněkud jasnější světlo. Jeho starší studie, Dlouhodobé efekty afrického obchodu s otroky 19 je unikátní především tím, že snad jako první od sebe odděluje dva historické jevy: koloniální správu a obchod s otroky. Zatímco například v pracích týmu Darona Acemoglua 5 je obchod s otroky považován za součást vykořisťovatelských praktik koloniální nadvlády stejně jako vývoz zlata, slonoviny, nerostných surovin a zemědělské produkce a nedostává se mu žádné zvláštní pozornosti, Nathan Nunn hned v úvodu své analýzy tyto dva fenomény vymezí a oddělí. Hypotéza jeho práce čerpá z převážně kvalitativní historiografické literatury: vztah mezi obchodem s otroky a současnou hospodářskou výkonností prochází přes negativní efekty otrokářství na lokální instituce Cambridge University Press, ISBN: Lewis, P. M.: Economic Reform and Political Transition in Africa: The Quest for a Politics of Development. World Politics, Vol. 49 (1996), No. 1, pp Insignifikantní závislost mezi etno-lingvistickou fragmentací a úrovní státní správy, resp. kvalitou vlády v rozvojových zemích prokázal nejen Englebert, k podobným závěrům dospěl např. i tým Darona Acemoglua (viz poznámku číslo 5). 17 Pro podrobnosti o horizontální a vertikální legitimitě afrických států viz Holsti, K. J.: The State, War, and the State of War. Cambridge, UK: Cambridge University Press, ISBN Adjustment in Africa: Reforms, Results, and the Road Ahead. World Bank Policy Research Report. Oxford: Oxford University Press, ISBN X. 19 Nunn, N.: The Long Term Effects of Africa's Slave Trades. Quarterly Journal of Economics, Vol. 123 (2008), v tisku. Navzdory tomu, že se jedná o Nunnovu ranější práci původně nazvanou Slavery, Institutional Development, and Long-Run Growth in Africa, , její publikace ve Quarterly Journal of Economics je plánována až na rok

8 (soudy, správní orgány apod.). Nunn si je dobře vědom několikrát prokázané institucionální hypotézy a podobně jako Englebert se snaží vysvětlit, proč jsou subsaharské země tak byrokraticky podrozvinuté a proč orgány jejich státní správy nedokáží svým občanům zajistit respektování základních lidských práv (kromě jiného i soukromé vlastnictví a z něj vyplývající právo ponechat si zisk z podnikání, které podporuje další akumulaci fyzického i lidského kapitálu). Nunn v druhé kapitole své studie vykresluje historické pozadí a společenské efekty, které mělo otrokářství na domorodá africká etnika. Poukazuje na skutečnost, že brzy po zahájení obchodu s otroky se po celé Africe začala měnit struktura společnosti, novými elitami se stávali válečníci, tlupy banditů a lovci otroků. Podle odhadů byla třetina až tři čtvrtiny všech otroků uloveny ve vnitrozemí Afriky a dopraveny na pobřeží do center obchodu. Nunn doplňuje temný obraz tří set let fungování otrokářského systému děsivými příklady ilustrujícími, jak kmeny a jejich tradice otrokářství proměnilo v predátorská společenství, jejichž přežití stálo na lovu otroků a jejichž elity neváhaly zotročit a prodat příslušníky svého vlastního kmene. V důsledku dlouhodobých degenerativních procesů, které v afrických kmenech probíhaly celá staletí, došlo často jednak k zániku tradičních elit, jednak byl přerušen přirozený vývoj lokálních společenství, centralizovaných států, jež by byly schopné zajistit stabilní vládu a právo. Nunn jmenuje celou řadu příkladů, kdy příchod kolonizátora zcela zvrátil vývoj lokálních společenství. V 16. století po příjezdu Portugalců došlo k rozkladu Konfederace Jolloff v Severní Senegambii. Portugalci také zcela rozvrátili ekonomicky silné Konžské království, které nemělo vlastní vojsko a nebylo schopné se ubránit hromadným nájezdům a únosům místních obyvatel bez ohledu na jejich společenské postavení a rodovou příslušnost. V 19. století nájezdy lovců otroků zcela zdevastovaly federace vesnic na rozhraní současné Burkiny Faso a Mali atd. 20 V dalších kapitolách Nunnovy práce následuje rozsáhlá statistická a ekonometrická analýza. Nunn věnoval sběru dat obrovskou pozornost a nespolehl se na jediný zdroj (zčásti jistě proto, že neexistuje jediný zdroj dat, který by mu pro jeho účely postačoval). Data o obchodu s otroky ze subsaharské Afriky rozdělil do čtyř skupin podle trasy, kterou se otroci ubírali, tzn. transatlantickou, indickooceánskou, transsaharskou a rudomořskou cestu. Zatímco pro první dvě cesty existují poměrně četné a věrohodné statistické údaje, u zbývajících dvou si musel Nunn vystačit s opravdu obskurními datovými zdroji. Tyto datové základny pak Nunn přepočítává na území současných afrických států a bere přitom v úvahu, že vnitrozemské státy často sloužily těm přímořským jako revír při honech na otroky. Navzdory tomu, že počty otroků pro jednotlivé země jsou pouhými odhady postavenými na předpokladu nejkratší trajektorie mezi etnickou domovinou otroka a obchodním centrem, jsou výsledky Nunnových analýz opravdu pozoruhodné. Nunn nejprve prokazuje silnou vazbu současné ekonomické výkonnosti na počtu zotročených obyvatel v té které subsaharské ekonomice, resp. na jejím území. Jeho odhad celkového počtu otroků vyvezených z Afriky mezi lety je poměrně střídmých otrok Nunn, N. Puga, D.: Ruggedness: The Blessing of Bad Geography in Africa. [online] [cit. 25/07/2007] Dostupné z <http://econ.ucsd.edu/seminars/0607seminars/nunn_paper.pdf> 21 Zvláště ve srovnání s jinými autory se jedná o poměrně malé číslo. Viz např. Austen, R.: African Economic History. London: James Curey, 1987, pp M Bokolo, E.: Afrique Noire. Histoire et Civilisations. Vol. 104

9 Na vrcholu žebříčku největších vývozců stojí Nigérie, následovaná Demokratickou republikou Kongo, Angolou, Ghanou, Etiopií a Súdánem. Nunn konstruuje své odhady mimořádně opatrně a každý krok své analýzy pečlivě testuje celou škálou statistických metod (to platí i o poněkud diskutabilních datech týkajících se rudomořského a transsaharského obchodu s otroky, jejichž relevantnost Nunn prověří a poukáže na skutečnost, že na rudomořské a transsaharské větvi obchodu s otroky výsledky jeho analýz nezávisí). V další části pak Nunn přistupuje k hledání kauzálních závislostí mezi exportem otroků v době do roku 1913 a současným hospodářským vývojem. Zabývá se především otázkou formování lokálních institucí, coby prostředníka mezi obchodem s otroky a aktuální ekonomickou situací. Nunnova analýza prokazuje statisticky významnou robustní negativní závislost institucionální úrovně subsaharských zemí a pozitivní závislost míry korupce, rentseekingu 22 a četnosti ozbrojených konfliktů na počtu vyvezených otroků. Nunn postupuje systematicky dál a zkoumá další možné kanály, jimiž by mohlo otrokářství ovlivňovat ekonomiky dnešních subsaharských zemí. Zjišťuje však, že kromě institucionální kvality žádný jiný kauzální kanál mezi počtem vyvezených otroků a rozvojem afrických ekonomik prokazatelně neexistuje. Ani vzdálenost od rovníku, ani etno-lingvistická roztříštěnost, ani národnost někdejšího kolonizátora, ani převažující vyznání v dané zemi nedokáží vysvětlit rozdíly v ekonomické výkonnosti různých subsaharských zemí, je-li brán v potaz vliv někdejšího obchodu s otroky. Nunnova bezmála padesátistránková studie je psána strohým matematicko-statistickým jazykem vyprecizovaným v naprosto jednoznačných formulacích a opírajícím se o mravenčí práci s daty a bezpochyby hlubokou znalost problému i použité metodologie. Je proto trochu s podivem, že se Nunn neodvážil k zajímavějším a širším závěrům, které by měly význam nejen pro akademickou debatu o podrozvinutosti subsaharské Afriky, ale které by také implikovaly hospodářsko-politická doporučení pro samotné rozvojové země, o nichž koneckonců celá práce pojednává. Odkazy historie: Model spojující africkou minulost s její současnou zaostalostí Pokud Nunnovy Dlouhodobé efekty afrického obchodu s otroky 19 působí dojmem jaksi předčasně ukončené analýzy, jíž chybí těsnější vazba na současnou debatu o potřebách a nárocích ekonomického a sociálního rozvoje subsaharského regionu a která místy snad až příliš spoléhá na statistické analýzy a ekonometrické modelování, pak Odkazy historie: Model spojující africkou minulost s její současnou zaostalostí 23 již představuje ryze I. Paris: Haiter-Aupelf, 1995, pp Inikori, J. E. (ed.): Forced Migration. The Impact of the Export Slave Trade on African Societies. London: Hutchinson, Curtin, P. D.: The Atlantic Slave Trade. A Census. Madison: University of Wisconsin Press, Rent-seeking představuje takovou činnost prováděnou jednotlivcem, organizací nebo firmou, která je spíše než snahou o dosažení zisku ve výrobě nebo obchodu vedena za účelem realizace příjmu manipulací s hospodářským prostředím. Pro podrobnosti o rent-seekingu viz Felkins, L.: Rent-Seeking Behavior. [online] [cit. 25/07/2007] Dostupné z <http://perspicuity.net/politics/rentseek.html>. 23 Nunn, N.: Historical Legacies: A Model Linking Africa's Past to Its Current Underdevelopment. Journal of Development Economics, Vol. 83 (2007), No. 1, pp

10 teoretický ekonometrický koncept. Nunn jím jakoby uzavírá debatu, kterou nadnesl v Dlouhodobých efektech, generalizuje a syntetizuje. V Odkazech historie však Nunn navazuje také na výše zmíněné práce Darona Acemoglua a jeho spolupracovníků. Acemoglu pokládá za základ negativních efektů kolonializmu v současných afrických ekonomikách existenci vykořisťovatelského systému, kdy nepočetná společenská elita mohla zcela svévolně vyvlastnit majetek většinové společnosti, což do značné míry omezilo ochotu místních obyvatel k podnikání, snížilo kapitálovou akumulaci a v dlouhodobém časovém horizontu vedlo ke stagnaci. 24 Nunn vychází z behaviorálních ekonomických teorií, de facto aplikuje teorii her na prostředí subsaharské Afriky. Ukazuje, že zavedení koloniální správy a vyvlastňování majetku představuje jen jednu stranu celého problému. Obchod s otroky totiž učinil z lidí zboží a únosy se staly lukrativním businessem. Kdo si chtěl zajistit bezpečí, zapojil se do zotročování obyvatelstva, dopravy otroků z vnitrozemí k pobřeží a jejich prodeje kolonizátorům. Poptávka po otrocké práci rostla nepřetržitě prakticky dvě století (od počátku 16. do počátku 19. století) a přinejmenším stejně dlouho degenerovala africká společnost, která se stále více odkláněla od tradičních výrobních aktivit k vykořisťovatelským praktikám (tzv. neproduktivní aktivity). 25 Nunnův model ilustruje skutečnost, že od určité míry vyvlastňování majetku ve společnosti a při nízkých výdajích kolonizátora na zajištění vlastnických práv obyvatelům dané dependence brzy v ekonomice zaniká někdejší předkoloniální (tzv. vysokoprodukční) rovnováha charakterizovaná velkou převahou ekonomických subjektů zabývajících se produkčními aktivitami. Vznikají nová, mnohočetná ekvilibra, která však vždy směřují k nízkému podílu produktivního obyvatelstva a vysokému podílu subjektů zabývajících se neproduktivními aktivitami. V okamžiku, kdy kolonizátor dané území opustí, se hospodářství nachází v tzv. nízkoprodukčním ekvilibru, které se ukazuje jako stabilní i v situaci, kdy vykořisťovatelské praktiky koloniálního správce již ekonomiku nemrzačí. Ve shodě s Acemogluem také Nunn dokazuje, že ekonomiky, které dnes prosperují (a nacházejí se tedy ve vysokoprodukční rovnováze) budou mít tendenci k úspěchu i nadále, zatímco vyvést zemi z nízkoprodukčního ekvilibra bude vyžadovat značné úsilí a změny. Nunn (opět podobně jako Daron Acemoglu) si všímá, že v lokalitách, kde kolonizátor setrvával déle, byly obvykle aplikovány méně drancující nástroje hospodářské politiky, včetně uznání a ochrany soukromého vlastnictví. Návrat těchto ekonomik k vysokoprodukční rovnováze s většinovým podílem produktivního obyvatelstva a garancí soukromého vlastnictví se v postkoloniální éře obvykle obešel bez dramatických zvratů. Kde však byla pozice metropolitní nadvlády nejistá, tam docházelo k největším koloniálním zvěrstvům, drancování a únosům a tato historická zkušenost dodnes udržuje lokální ekonomiky v pasti zaostalosti, neproduktivních aktivit a nejistých vlastnických práv. 24 Acemoglu poukazuje na skutečnost, že období průmyslové revoluce vyžadovalo poměrně značné investiční prostředky, které mohla poskytnout jen vznikající střední společenská třída podnikatelů. Pokud však v ekonomice převládal vykořisťovatelský systém, tato střední třída nevznikla (kvůli obavám elit o jejich vlastní postavení ve společnosti) a ekonomika začala technologicky zaostávat. Acemoglu, D. Johnson, S. Robinson, J. A.: Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. Quarterly Journal of Economics, Vol. 117 (2001), No. 4, pp Nathan Nunn ve svém modelu přejímá terminologii Bhagwatiho (Bhagwati, J. N.: Directly Unproductive, Profit-Seeking Activities. Journal of Political Economy, Vol. 90 (1982), No. 5, pp ) a Baumola (Baumol, W. J.: Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, Vol. 98 (1990), No. 5, pp ). 106

11 Také Odkazy historie jsou příkladně systematickým exkurzem do ekonometrického modelování, byť poněkud odtažitým a akademickým. Představují zajímavý náhled na rozvojovou teorii, ale ani tentokrát z rozsáhlého statistického a ekonometrického instrumentária Nunn nevykřesal závěr, který by měl relevanci ať už pro rozvojové země nebo pro mezinárodní rozvojové agentury. Jen stěží si lze představit, že by na základě Nunnových studií Velká Británie nebo Spojené státy odpustily dluhy afrických rozvojových zemí nebo zvýšily částky rozvojové pomoci jako náhradu za bestiálnosti, jichž se dopustily před staletími. Oba Nunnovy články, jakkoli to v jejich závěrech autor explicitně neuvádí, přitom mají poměrně zřejmé vazby na hospodářsko-politickou realitu subsaharských rozvojových zemí. Jestliže je výsledkem Nunnových analýz skutečnost, že zaostalost rozvojových ekonomik na jih od Sahary nelze vysvětlit úzkým ekonomickým pohledem teorie bludného kruhu bídy nebo dvouschodkového Harrod-Domarova modelu, pak je zjevné, jakým směrem by se měly zaměřit hospodářské politiky lokálních vlády i snažení rozvinutých ekonomik a mezinárodních rozvojových agentur, pokud chtějí zaostalé africké země skutečně z jejich žalostné situace vyvést. Nunn ukazuje, že podrozvinutost nejchudších regionů je úzce spojena se skutečností, že její obyvatelé setrvávají v tzv. neprodukčním ekvilibru, že politické špičky nedokáží zajistit respektování soukromého vlastnictví a že státní instituce ovládá elitářství, nepotizmus, regionalizmus, úplatky a nezdravý lobbying. Podobně jako Englebert 14 i Nunn (byť jaksi mlčky) vlastně kárá světovou veřejnost v čele se Spojenými národy ze snah o stabilizaci situace v Africe za každou cenu, z tlaku na udržení umělých hranic a státních celků v dobách dekolonizace, kdy situace nahrávala dramatičtějším státotvorným změnám. Zachování hranic bývalých kolonií umožnilo zakonzervování institucionálního systému, s nímž země nezřídka zdědily i byrokratické elity a úřední mechanizmy z koloniálních dob. Úsilí o rychlou stabilizaci subsaharského regionu v polovině dvacátého století se tak stala překážkou ztěžující hospodářský a sociální rozvoj i na počátku století jednadvacátého. Programy Světové banky zaměřené na demokratizaci politických systémů, na boj s korupcí, i s chudobou, na podporu vzdělávání a boj s diskriminací podle etnika, pohlaví, nebo vyznání, podpora mikrofinancování a zvyšování rozvojové pomoci, úsilí o zajištění zdravotní péče, pitné vody a sanitárního zařízení jsou sice velkorysými projekty, ale poslední studie koloniální frakce institucionální hypotézy naznačují, že pro hospodářský rozvoj jsou klíčovými především jasně daná vlastnická práva a fungující státní aparát, který dokáže prosadit pořádek a vymáhat naplňování litery zákona a který povzbudí soukromé podnikatelské aktivity v jednotlivých subsaharských zemích. Role vlády v ekonomickém růstu je na jeho nižších stupních spojena především se zajištěním respektu a věrohodnosti, ať již jsou opatření hospodářské politiky jakákoli. Teprve po nastartování růstu a rozvoje se zvyšuje komplexnost požadavků na státní aparát a byrokracie a její konkrétní složky tak získávají na důležitosti

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

2.2.2 Sociální ekonomika

2.2.2 Sociální ekonomika SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V ZAHRANIČÍ 2.2.2 Sociální ekonomika Termín sociální ekonomika je nejčastěji definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva přístupy, jak tyto

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Man s relationship to the scientific and technological progress

Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress VY_32_INOVACE_03_02_01 Seznámení se základními poznatky o tematickém okruhu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Ing. Hana Beranová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha, Česká republika, hana.beranova@gmail.com;

Více

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ

VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Předmět: 5HP420 Česká ekonomika v procesu transformace VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ CENTRÁLNÍ BANKY seminární práce Autor: Martin Pánek Vedoucí práce:

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Brno International Business School PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Milan Švácha KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Publikace byla vydána

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Regionální strukturální zátěž Ostravska a co s ní?

Regionální strukturální zátěž Ostravska a co s ní? Regionální strukturální zátěž Ostravska a co s ní? Klub regionalistů VŠB, Ostrava 10. Února 2011 www.gac.cz Cíl prezentace Máme více otázek než odpovědí Proto je potřebná diskuse otázek i postupu/metodologie

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Rregionální zeměpis PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective. Summary in Czech

Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective. Summary in Czech Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Czech Understanding Economic Growth ISBN-92-64-019332 OECD 2004 Rozdílná míra růstu zemí OECD v devadesátých

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více