- měření emisí pachových látek prováděné olfaktometrickou metodou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- měření emisí pachových látek prováděné olfaktometrickou metodou,"

Transkript

1 Vydání zákonem předvídaného prováděcího předpisu není věcí volné úvahy ministerstva, neboť k tomuto kroku ho zavázal Parlament ČR. Rozhodnutím, že zákonné zmocnění naplňovat nebude, si ministerstvo osobuje úlohu zákonodárce. Pro porozumění tomuto závěrečnému stanovisku šetření je nezbytné seznámit se s hlavními závěry šetření konkrétního případu (cukrovar v obci Dobrovice) sp. zn. 3602/2008/VOP/KČ, který se stal východiskem pro následní šetření z vlastní iniciativy. Ve zprávě z uvedeného případu je shrnut vznik a podstata celého problému, proto z něj citujeme: Zákon o ochraně ovzduší na řadě míst hovoří o tom, že provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší jsou povinni dodržovat přípustnou míru obtěžování zápachem. Konkrétně se k její povaze a způsobu jejího stanovení zákon vyslovuje v ustanovení 10, kde se uvádí: Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru obtěžování zápachem není dovoleno. Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování, dále stanoví emisní limity pachových látek, rozsah a způsob stanovení koncentrace pachových látek. Prováděcí vyhláška, která stanovovala přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování, byla původně k zákonu vydána. 1 V ustanovení 15 byly stanoveny následující způsoby ověření míry zápachu: - měření emisí pachových látek prováděné olfaktometrickou metodou, - zjištění, zda je překročen imisní limit pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem), což se provádí statistickým zjištěním, kolik procent sledované populace vnímá určitý zápach jako obtěžující. Už v průběhu své platnosti však byla tato vyhláška v otázce regulace zápachu významně okleštěna - Ministerstvo životního prostředí citované ustanovení ve vyhlášce zrušilo novelou účinnou od V rámci šetření jsem proto ministerstvo požádala o vyjádření k tomuto legislativnímu kroku. Dopisem ze dne 29. dubna 2009 mi Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší, sdělil, že obecné emisní limity pro pachové látky stanovené ve vyhlášce se neosvědčily. Pro mnohé zdroje nebyly technicky dosažitelné a jiné zdroje, přestože snížily emise pachových látek pod limit, zůstávaly nadále předmětem stížností. Ministerstvo proto podle vyjádření náměstka připravovalo novelu výše uvedené vyhlášky se záměrem stanovit nové emisní limity pro pachové látky s využitím poznatků získaných měřením pachových látek podle dřívější právní úpravy. Od tohoto záměru však ministerstvo zřejmě následně ustoupilo, neboť s účinností od pak byla zrušena celá citovaná vyhláška novou vyhláškou č. 205/2009 Sb., která již ochranu před zápachem vůbec neobsahuje. 1 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

2 Nadále však zůstala i po datu , a to až doposud, zachována určitá ochrana proti nadměrnému obtěžování zápachem. Nová samostatná prováděcí vyhláška k tomuto tématu 2 stanovila ovšem dvě nutné podmínky pro to, aby byla překročena přípustná míra obtěžování zápachem: - na obtěžování zápachem si stěžuje více než 20 osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází, - alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo. Je tedy zřejmé, že současná prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně ovzduší vychází z toho, že pokud se provozovateli zdroje znečišťování ovzduší neprokáže porušení jiné zákonné povinnosti, nelze jej pouze za samotné obtěžování nadměrným zápachem jakkoliv postihovat ani na něj klást povinnost zápach snížit. Porušením jiné zákonné povinnosti by mohlo být například nedodržování podmínek vydaných úředních povolení, schváleného provozního řádu a podobně. Navíc je ještě nutné prokázat, že porušení předmětné povinnosti bylo přímou příčinou zvýšeného zápachu. 3 Ochrana, kterou citovaná vyhláška obyvatelům obtěžovaným zápachem poskytuje, je tedy velmi omezená, v praxi téměř neuplatnitelná. Vyhláška také nestanovuje žádné emisní limity pachových látek, ačkoliv zákon o ochraně ovzduší to Ministerstvu životního prostředí ukládá. Při zkoumání otázky, proč Ministerstvo životního prostředí zrušilo úpravu ochrany před zápachem z původní prováděcí vyhlášky a nahradilo ji úpravou novou, méně účinnou a nekompletní, jsem zjistila následující informace. Výše původních emisních limitů pro pachové látky byla 50 pachových jednotek (oue/m 3 ) v intravilánu a až 200 pachových jednotek mimo intravilán. Je třeba si však uvědomit, že pachové jednotky vypovídají pouze o tom, jak je určitý pach výrazný (1 pachová jednotka znamená, že je rozeznatelný), nevypovídají však nic o obtěžování nepříjemné pachy mohou být obtěžující již při nízkých koncentracích v řádech desítek pachových jednotek (obzvláště pro lidi, kteří v daném místě trvale žijí), jiné mohou i v řádech stovek být poměrně snesitelné. Důležité je také umístění zdroje vzorky pro stanovení emisí se odebírají na výduchu, ale při vhodném umístění a vzdálenosti zdroje má zápach možnost se rozptýlit a naředit. Česká inspekce životního prostředí, která nad dodržováním emisních limitů pro pachové látky bděla, si byla těchto omezení vědoma. Proto prováděla měření emisí pachových látek pouze tam, kde obdržela stížností na zápach, používala tedy pachové jednotky jako nástroj, jak stížnosti objektivizovat. Provozovatel, kterého ČIŽP na základě obdržených stížností a následného naměření překročení emisního 2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. 3 Pro úplnost podotýkám, že citovaná vyhláška stanovuje ještě také způsob stanovení koncentrace pachových látek. Toto stanovení však bylo časově omezené a neobsahovalo žádné limity pro pachové látky. Jeho účelem nebyla ochrana obyvatel před zápachem, jak si ukážeme dále.

3 limitu pro pachové látky postihovala, byl nucen emise pachových látek snižovat a společně s tím obvykle nutně snižoval i drobné prachové částice a prekurzory troposférického ozónu. Na základě stížností některých provozovatelů na uložené pokuty k Ministerstvu životního prostředí však byly v roce 2006 emisní limity pro pachové látky zrušeny a odůvodněním, že jsou stanoveny šikanózně. Ministerstvo se rozhodlo, že nové limity stanoví podle určitých skupin zdrojů, a to na základě odborných poznatků. Aby získalo podkladová data, přijalo novou vyhlášku č. 362/2006, která stanovila provozovatelům některých zdrojů povinnost měřit koncentrace pachových látek. Je ale třeba si uvědomit, že smyslem bylo pouze to, aby ministerstvo získalo potřebná data (na náklady provozovatelů). Žádná povinnost dodržet jakýkoliv limit tímto měřením není ověřována. Povinnost uvedeného měření skončila v srpnu Dodnes však nebyly stanoveny nové emisní limity pro pachové látky. Ministerstvo životního prostředí k tomu na svých internetových stránkách uvádí: Účelem stanovení koncentrace pachových látek bylo v průběhu cca tří let získat podklady pro budoucí stanovení specifických emisních limitů pro pachové látky, které budou opřeny o objektivní poznatky vědy i praxe. Přestože ke stanovení emisních limitů pro pachové látky nakonec nedošlo, byl tento účel již zřejmě zkonzumován, neboť po provedení odborné analýzy získaných dat se dospělo k závěru, že není možné emisní limity plošně pro určité typy zdrojů vymezit. 4 Z výše uvedeného vyplývá, že současná právní úprava neobsahuje žádnou účinnou ochranu před zápachem, kterou by mohly poskytovat správní orgány. Jedinou možností pro osoby, které se cítí být zápachem z určitého provozu obtěžovány, tak zůstává soukromé právo, tedy cesta soudní. Podle 127 občanského zákoníku totiž platí: Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí... nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi... Podání žaloby k soudu na nepřiměřené obtěžování zápachem však s sebou samozřejmě vždy nese nutnost hradit soudní poplatky a náklady vzniklé v průběhu sporu. Je zde také nezanedbatelné riziko, že v případě prohry ve sporu bude žalobce hradit též náklady na právní zastoupení protistrany. Nicméně žádný účinnější prostředek ochrany před zápachem český právní řád nenabízí. Zda je tento stav správný, je otázka, která přesahuje rámec tohoto šetření konkrétní kauzy zápachu v Dobrovici. Nepochybné ovšem je, že zákonodárce v zákoně o ochraně ovzduší s určitou ochranou osob před zápachem ze strany úřadů počítal a tento jeho záměr není - zřejmě vinou Ministerstva životního prostředí 4 Stanovisko odboru ochrany ovzduší MŽP potvrzené odborem legislativy MŽP k problematice měření emisí pachových látek, dostupné na naposledy navštíveno dne

4 v prováděcí vyhlášce naplněn. Proto proti ministerstvu zahájím samostatné šetření z vlastní iniciativy, které se bude týkat právě obsahu prováděcích vyhlášek k 10 zákona o ochraně ovzduší. (konec citace) Následuje závěrečné stanovisko k šetření z vlastní iniciativy: V Brně dne 18. listopadu 2011 Sp. zn.: 1/2011/SZD/KČ Vážený pane ministře, odpovídám na Váš dopis čj /ENV/11 ze dne , kde jste se vyjádřil k mým závěrům v otázkách nestanovení emisních limitů pro pachové látky a nezařazení výroby bioethanolu do působnosti zákona o integrované prevenci. Na základě těchto informací jsem se rozhodla přijmout ve věci následující závěrečné stanovisko. Emisní limity pro pachové látky dle stávající legislativy Jak jsem již uvedla dříve v průběhu tohoto šetření, ministerstvo životního prostředí musí vycházet z platného zákona o ochraně ovzduší, který určuje, že prováděcí právní předpis stanoví emisní limity pachových látek a rozsah a způsob stanovení koncentrace pachových látek. Vydání prováděcího předpisu není tudíž věcí volné úvahy ministerstva, neboť k tomuto kroku ho zavázal Parlament ČR. Rozhodnutím, že zákonné zmocnění naplňovat nebude, si ministerstvo osobuje úlohu zákonodárce. Ministerstvo může po mém soudu vyjít z výsledků výše popsaného tříletého stanovování koncentrace pachových látek, které probíhalo na základě vyhlášky Ministerstva životního prostředí 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. Zpracovatel analýzy získaných dat navrhl dva způsoby, jak zákonné zmocnění naplnit specifický emisní limit pro vymezené typy technologií nebo individuální emisní limity stanovované pro konkrétní zdroje na základě provedeného měření a zpětného rozptylu pachových látek. Další teoretickou možností, kterou zpracovatel navrhl, by bylo nahrazení emisních limitů povinností provést pachový audit a na jeho základě zpracovat plán snižování emisí pachových látek. Hlavní problémy, které ministerstvo v této souvislosti uvádí, jsou následující: a) Při stanovení specifického emisního limitu pro vymezené typy technologií by u některých zdrojů mohlo docházet k tomu, že zdroj bude plnit stanovený emisní limit, a přesto bude nadále obtěžovat okolí zápachem. b) Při stanovení individuálního emisního limitu pro konkrétní zdroj by mohlo u některých stávajících zdrojů znečištění ovzduší (vzhledem k jejich nevhodnému

5 umístění v blízkosti obytné zástavby) docházet k tomu, že nebude v technických a ekonomických možnostech provozovatele emisní limit dodržet. Proti těmto potížím zmiňovaným ministerstvem však nutně musím postavit problémy, které vyplývají ze současného stavu, kdy zákonné zmocnění naplněno není. Především je to fakt, že nepochybně existují zdroje, jejichž provozovatele by stanovení emisního limitu pro pachové látky přimělo ke snižování emisí těchto látek, přičemž v současné době na ně žádný tlak vyvíjen není, protože chybí potřebný prováděcí předpis. Dále je zde fakt, že nejsou-li v legislativě stanoveny žádné platné emisní limity pro pachové látky, nemají podle mého názoru orgány ochrany ovzduší právní podklad k tomu, aby mohly při povolování nových zdrojů znečištění ovzduší požadovat jejich umístění v takovém odstupu od obytné zástavby, který vyloučí obtěžování obyvatel zápachem. Stejně tak lze za této situace jen těžko úředně bránit nevhodnému přibližování obytné zástavby ke stávajícím průmyslovým zdrojům zápachu. Ze všech těchto důvodů se domnívám, že je povinností ministerstva nalézt řešení, jak emisní limity pro pachové látky v prováděcím předpise stanovit. Mám za to, že nevýhody jednotlivých navržených variant lze omezit například jejich kombinací. Ministerstvo by mohlo kupříkladu stanovit specifické emisní limity a doplnit je ustanovením, podle něhož tam, kde je obtěžování zápachem ze zdroje předmětem stížností více než 20 osob bydlících nebo pracujících v okolí zdroje, může orgán ochrany ovzduší rozhodnout o stanovení individuálního emisního limitu pro tento zdroj. Tuto konstrukci je možno zmírnit ustanovením, že tam, kde bude prokázáno, že není v objektivních možnostech provozovatele dostupnými technickými opatřeními stanoveného individuálního emisního limitu dosáhnout, stanoví orgán ochrany ovzduší místo toho povinnost zpracovat a provádět plán snižování emisí pachových látek. Uzavírám tedy, že existují možnosti, jak naplnit zákonné zmocnění, obsažené v ustanovení 10 zákona o ochraně ovzduší, rozumným a smysluplným způsobem. Je pochybením ministerstva, že je až dosud nevyužilo. Toto pochybení je tím závažnější, že projekt plošného proměření emisí pachových látek probíhal na náklady provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, jimž ministerstvo svou vyhláškou uložilo povinnost zajistit měření pachových látek bez jednoznačného právního podkladu, když emisní limity pro pachové látky byly již v té době zrušeny. Emisní limity pro pachové látky dle návrhu nového zákona o ochraně ovzduší V návrhu nového zákona o ochraně ovzduší, jak je prezentován v Knihovně připravované legislativy Vlády ČR (tzv. e-klep), je obsažena změna náhledu na pachové látky. Nadále mají být považovány za znečišťující látky a veškeré nástroje k ochraně ovzduší před znečištěním škodlivými látkami mají být použitelné i pro látky pachové. Dovolím si v této souvislosti jednu obecnější úvahu. Stát má v oblasti ochrany občanů před obtěžováním zápachem v zásadě dvě možnosti:

6 a) Ochrana čistě soukromoprávní: Znamená ponechat tuto oblast pouze v pravomoci soudů, které mohou poskytnout ochranu před obtěžováním zápachem nad míru přiměřenou poměrům podle občanského zákoníku. b) Kombinace soukromoprávní a veřejnoprávní ochrany: Znamená svěřit tuto problematiku vedle ochrany soudní též administrativě, která však na rozdíl od soudů potřebuje pevné mantinely v podobě určitých limitů či konkrétních opatření, jejichž dodržování by mohla kontrolovat a vynucovat. Obvyklé bývá, že tyto limity či opatření jsou stanoveny ve veřejném zájmu tedy, že v případě jejich nedodržení hrozí prokazatelné dopady například na veřejné zdraví, životní prostředí apod. Volba mezi těmito dvěma variantami je politickým rozhodnutím, proto se k nim nebudu blíže vyjadřovat. Dovolím si však podotknout, že z hlediska občana je zcela nevhodná a kontraproduktivní jakákoliv střední cesta, kdy ochrana před obtěžováním zápachem je ve veřejném právu deklarována a občanovi tak vlastně přislíbena, avšak fakticky není naplněna, jako je tomu v současnosti. Osoby obtěžované zápachem tak žijí v iluzi, že správní orgány mohou zasáhnout v jejich prospěch, i když ve skutečnosti jediným účinným prostředkem obrany by pro ně byla zdržovací žaloba k obecnému soudu. Přiznávám, že mi není zřejmé, jak přesně má zařazení pachových látek mezi látky znečišťující pomoci překlenout problémy současné právní úpravy, když Ministerstvo životního prostředí bude opět stát před otázkou, jak má emisní limity pro tyto látky stanovit tak, aby byly dostatečně přísné z hlediska umisťování nových zdrojů, a přitom zcela nevyloučily provoz některých nevhodně umístěných zdrojů stávajících. Této mé obavě nasvědčuje i fakt, že v návrhu prováděcí vyhlášky k novému zákonu o ochraně ovzduší 5 jsem žádný návrh emisních limitů pro pachové látky nenalezla; pouze sporadicky se v ní objevují u některých činností jednotlivá opatření v podobě technických podmínek provozu. 6 Mám tedy za to, že pokud bude návrh zákona o ochraně ovzduší schválen v navržené podobě, kdy opět deklaruje ochranu před zápachem prostředky veřejného práva, aniž by byly dořešeny otázky, jak tuto ochranu v praxi aplikovat, bude i po vydání nového zákona přetrvávat současný nežádoucí stav. Integrovaná prevence při výrobě (bio)lihu Jak už jsem uvedla dříve, výroba bioethanolu není vůbec zařazena do režimu zákona o integrované prevenci, ačkoliv se jedná o provozy významně zatěžující své okolí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích zařadila mezi činnosti vyžadující integrované povolení též výrobu bioetanolu z obilí, což svědčí o tom, že takovýto krok je možný, ba z hlediska integrované prevence i vhodný. Podle směrnice budou stávající zařízení na výrobu bioetanolu vyžadovat integrované povolení až od 7. července Členské státy ovšem samozřejmě mohou na svém území stanovit i vyšší standard ochrany životního prostředí, než jim ukládá evropské právo. 5 Zveřejněna na webu MŽP naposledy navštíveno dne Kvasná výroba lihu zde ovšem obsažena vůbec není.

7 Považuji za pochybení Ministerstva životního prostředí, že od května 2008, kdy obdrželo dopis ředitelství České inspekce životního prostředí čj. ČIŽP/10/OOO/ /08/RSB navrhující revidovat názor na výrobu bioethanolu z hlediska zákona o integrované prevenci, až do současnosti, nezařadilo kvasnou (biotechnologickou) výrobu lihu pod režim tohoto zákona. Návrh opatření k nápravě Vážený pane ministře, navrhuji Vám přijetí následujících opatření k nápravě: a) Vydat prováděcí vyhlášku k stávajícímu zákonu o ochraně ovzduší, která by stanovila emisní limity pro pachové látky. b) Zaslat ochránci návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o ochraně ovzduší upravený tak, aby z něj bylo zřejmé, jakým způsobem budou konstruovány emisní limity pro pachové látky podle nové právní úpravy. c) Předložit vládě novelu zákona o integrované prevenci, která by zařadila kvasnou (biotechnologickou) výrobu lihu mezi záměry, které vyžadují integrované povolení. Vážený pane ministře, dovoluji si Vás tímto požádat, abyste mě podle 20 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, informoval, zda jste navržená opatření k nápravě přijal (nebo jste začal činit kroky k jejich přijetí), a to ve lhůtě 30 dnů od data obdržení tohoto dopisu. 7 S pozdravem RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 7 Vzhledem k tomu, že ministr životního prostředí navržená opatření k nápravě nepřijal, uplatnila zástupkyně veřejného ochránce práv vůči Ministerstvu životního prostředí sankci podle 20 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv, tedy informovala o celé věci veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy s názvem Ministerstvo se vyhýbá povinnosti regulovat zápach (viz

Umění policejního výslechu a standardy CPT

Umění policejního výslechu a standardy CPT Obsah: Umění policejního výslechu a standardy 1 Sociálně znevýhodnění žáci 3 Poznámky k posouzení platnosti 4 Potřebuji k uspořádání demonstrace 6 Jak posuzovat klamání spotřebitele 8 Pachová problematika

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

PRÁVEM PROTI KORUPCI

PRÁVEM PROTI KORUPCI PRÁVEM PROTI KORUPCI Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici Kolektiv autorů Transparency International-Česká republika Praha, 2005 Tento dokument byl vytvořen za finanční

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 644 Sbírka zákonů č. 69 / 2013 69 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Právní režim likvidace odpadů

Právní režim likvidace odpadů P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y K a t e d r a p r á v a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a p o z e m k o v é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní režim likvidace

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 200 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Eva Nejčastější

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 12. února 2013 Sp. zn.: 4757/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko ve věci stavebních závad staveb v lokalitě Přednádraží v Ostravě-Přívoze A - Rekapitulace šetření Na veřejného ochránce práv (dále

Více

Vefiejn ochránce práv. která se koná dne 28. ledna 2009 od 9:30 h

Vefiejn ochránce práv. která se koná dne 28. ledna 2009 od 9:30 h Vefiejn ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Stavební fiád která se koná dne 28. ledna 2009 od 9:30 h ve velkém konferenãním sále Kanceláfie vefiejného ochránce práv Údolní 39, 602

Více

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo financí ČR KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

Více

Obsah: Malé zdroje znečišťování ovzduší 1 Pohádka o obraně proti nečinnosti 3 Strategická litigace jako součást I. díl 6 Soudy vracejí úder proporcionálně 8 Žaloba na ochranu osobnosti 10 Novinky ve svobodném

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 4. listopadu 2011 Sp. zn.: 2601/2010/VOP/BK Závěrečné stanovisko - návrh opatření k nápravě Šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při

Více

Analýza hlukových výjimek

Analýza hlukových výjimek Analýza hlukových výjimek Rozhodovací praxe Krajských hygienických stanic v řízeních dle 31 odst.1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví JUDr. Michal Bernard Mgr. Pavel Doucha Robert Plachý

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 Kancelář veřejného ochránce práv, 2011 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-904579-1-1 OBSAH

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 15. února 2013 Sp. zn.: 1951/2010/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Krajského úřadu Středočeského kraje a Městského úřadu Hostivice v řízeních týkajících se rekultivace skládky Chýně A.

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více