KULATÝ STŮL NA TÉMA BROWNFIELDS - IEEP VŠE, IREAS o.p.s, Praha, 13. dubna 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULATÝ STŮL NA TÉMA BROWNFIELDS - IEEP VŠE, IREAS o.p.s, Praha, 13. dubna 2004"

Transkript

1 Příloha č. 3 Přístupy MŽP ke snížení rozsahu záborů přírodě blízké krajiny racionálním využíváním narušených a nedostatečně využitých ploch se stavbami (brownfields) pro rozvojové záměry Ing. Jiří Cibulka, MŽP, odbor ekologie krajiny a lesa duben 2004 Trend zvyšování záborů krajiny s přírodním charakterem (volné krajiny) v České republice pro rozšiřování zastavěných území je dlouhodobě neudržitelný. Průběh urbanizace volné krajiny je jedním z nejvýznamnějších negativních procesů v životním prostředí České republiky v posledních letech. Navíc, rozsah záborů volné krajiny v nově schvalovaných a připravovaných územně plánovacích dokumentacích prokazuje, že ani v dalších letech nedojde k pozitivnímu zvratu. MŽP, které je odpovědné za stav přírody a krajiny, si je vědomo, že je nutné v zájmu společnosti prosadit systém, který prostřednictvím legislativních, administrativních a ekonomických nástrojů omezí zábory volné krajiny a rozvojové záměry nasměruje na již narušené nebo nedostatečně využité plochy se stavbami ve volné krajině nebo v zastavěných územích. Prosazení účinných opatření vyžaduje úzkou součinnost ústředních orgánů státní správy, především MŽP, MMR, MPO a MF ČR a krajských úřadů, koordinaci na úrovni orgánu ustanoveného vládou a pověření některého z ministerstev zabezpečením nezbytného servisu. Cílem by měl být materiál pro jednání vlády obsahující návrh nezbytných organizačních opatření, především: a) Přednostní využití již narušených ploch pro nové aktivity bylo proklamováno za prioritní veřejný zájem k zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti. b) V připravované Politice územního rozvoje ČR byl stanoven zásadní úkol - snížit rozsah narušených ploch uvnitř zastavěných území obcí na max. 5% rozsahu zastavěných území v jednotlivých obcích a to průběžně do roku c) Vymezení návrhu Státního programu omezení záborů volné krajiny prostřednictvím zvýšení rozsahu využití narušených ploch pro rozvojové záměry a pro jeho sestavení byla ustavena mezirezortní koordinační komise vlády, s následným pověřením průběžně koordinovat nezbytné kroky k zajištění plnění programu. Předložením návrhu státního programu vládě, návrhu složení komise a zajištěním nezbytných servisních služeb pro komisi pověřit Ministerstvo pro místní rozvoj. Státní program by měl řešit především následující problematiky: 1) Usměrnění dotačních prostředky ze státního rozpočtu určených k podpoře vzniku nových průmyslových areálů přednostně pro akce na narušených plochách. 2) Definovány podmínky pro vznik specializovaných organizací na úrovni jednotlivých krajů podporovaných finančními prostředky státu, které zajistí komplexní služby při revitalizaci narušených ploch tj. budou ve vymezených případech systematicky vyhledávat nevyužívané narušené plochy (opuštěné narušené plochy), navrhnou potřebné úpravy územně plánovací dokumentace, zajistí odkup pozemků nebo bezúplatný převod na stát, zprostředkují odstranění narušení a zajistí následný odprodej pozemků pro podnikatelské účely nebo převod pozemků na obce. V úvodní fázi iniciovat vytvoření těchto organizací ve dvou krajích. 3) Vymezeny východiska pro nadresortní ekonomická a administrativní opatření ke zvýšení podílu použití neracionálně (neefektivně) využívaných ploch pro nové aktivity. 1

2 4) Vymezeny východiska pro nadresortní ekonomická a administrativní opatření preventivního charakteru k omezení rozsahu záborů nenarušené krajiny pro nové aktivity. 5) Vymezeny východiska pro nadresortní ekonomická a administrativní opatření k omezení rozsahu narušených ploch mimo zastavěná území. 6) Vymezeny soubory opatření ke zlepšení metodické a osvětové činnosti k prosazení zvýšení podílu využívání narušených ploch pro nové aktivity, krátkodobého a dlouhodobějšího charakteru (podrobnosti průvodní zprávě). MŽP má představu, že nabídne účast, případně garance řešení následujících dílčích okruhů: a) b) c) d) Prevenci vzniku narušených a opuštěných dlouhodobě nevyužívaných ploch se stavbami, vytváření systémových podmínek legislativního a ekonomického charakteru ke zvýšení podílu využívání narušených a opuštěných dlouhodobě nevyužívaných ploch se stavbami, odstraňování ekologických zátěží významně ohrožujících životní prostředí nebo narušujících ekologické a estetické funkce krajiny, metodickou a osvětovou činnost související s prosazením uvedených cílů. 1. Úvod Stavby realizované v posledních letech vyvolaly zásadní zábory krajiny přírodního charakteru, zemědělských a lesních pozemků. Jen část těchto záborů je ospravedlnitelná zlepšováním standardů bydlení, výroby, služeb a technického vybavení na úroveň srovnatelnou s vyspělejšími státy Evropy. Anarchicky a často v rozporu s územními plány vznikají za hranicemi sídel v nenarušené krajině, zejména v okolí velkých měst, stavby pro bydlení, obchod a dopravní zařízení, pro které jsou využívány restituované zemědělské pozemky, na nichž nabyvatelé nehodlají hospodařit a nabízejí je k prodeji realitním a developerským kancelářím. Developeři, na rozdíl od jednotlivců, nachází způsoby k prosazení svých záměrů. Realizované stavby obvykle vyvolávají extrémní požadavky na rozšíření nebo zcela novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nová zastavěná satelitní území nejsou zvládnutelná prostředky veřejné dopravy, takže generují další individuální automobilovou dopravu. Extrémně rostou požadavky obcí na rozšiřování hranic zastavitelných území pro mnohdy megalomanské rozvojové záměry obytných částí obcí a průmyslové zóny, bez ohledu na kvalitu zabírané krajiny. Územně plánovací proces není schopen požadavky na rozsah záborů racionalizovat a usměrnit na již v minulosti přírodě odejmuté nebo méně hodnotné pozemky. V mnoha případech se dokonce stává nástrojem k legalizaci společensky nejnepříznivějších řešení. Uvnitř a vně zastavěných území obcí přitom zůstává nevyužito nebo neefektivně využito mnoho ploch narušených předchozími činnostmi člověka. Nevyužité nebo neefektivně využité zůstávají průmyslové areály, opuštěná kasárna a mimo zastavěná území plochy po těžbách nerostů, výsypky, skládky, opuštěné zemědělské provozovny, bývalé vojenské výcvikové prostory, letiště, objekty ostrahy hranic. V krajině zůstávají v mnoha případech nevyužité, chátrající stavby, které svým stavem jsou bezpečnostním rizikem a zásadní estetickou závadou. V zásadě panuje shoda, že současný stav organizace využívání území je dlouhodobě neudržitelný. Příčinou není výhradně selhání veřejné správy na úseku územního plánování a orgánů životního prostředí, které do procesu územního plánování vstupují, ale i další závažné 2

3 okolnosti, především propastná nevyváženost direktivních nástrojů a tržní aspektů (zásadně rozdílné náklady na realizaci záměrů na narušených plochách a na zelených plochách). Nesporné je, že ve prospěch zlepšení uvedeného stavu nejsou důsledně využívány ani všechny kompetence v působnosti MŽP a dalších orgánů péče o ŽP působících na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělské půdy, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa, ochrany horninového prostředí a dalších veřejných zájmů v ochraně životního prostředí. Nedostatečná je i součinnosti MŽP a ostatních orgánů životního prostředí, především s kraji, při územně plánovacích procesech, při procesech posuzování vlivů na životní prostředí (SEA/EIA) a integrované prevence a regulace znečištění prostředí (IPPC). Rozbor rozdílů v nákladech vynaložených podnikatelem a společností při lokalizaci záměrů ve volné krajině a na narušených plochách Fáze realizace záměru Současný stav Směřování společnosti Nástroje změny Náklad podnikatele Předrealizační proces, včetně kk k k vlastnických vztahů k pozemkům kkkkk knnnkkkkkkkk kkk kk systematická příprava území podpora nástroji ÚP Pořízení pozemků kk k k zvýšení poplatku za zábor kkkkk kkk kkkkkk kkkkk zavedení místní daně z pozemku Likvidace odpadů (staveb) kk kk kkkkkkkkkkk kkk kkkk přenesení odpovědnosti na původce Likvidace znečištění Napojení na infrastrukturu k k kkkkkk kkkkk kkk k prevence přenesení odpovědnosti na původce kk xxkkk kkkkk k odbourání dotací na infrastrukturu kk k kk k Urbanistické nároky k k kkkkkkk kk kkk k kkk Realizace staveb k k k k k k k kk Provozní náklady k kkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkk Aspekt času (ztráta příležitosti) k kkk k k k k nástroje UP systematická příprava vhodných ploch Náklady společnosti Rozšiřování infrastruktury sídel kkk k k kkkkkkk kk kk Provoz a údržba infrastruktury kkk k k kkkkkkc sídel kk kk 3

4 Ztráta hodnoty místa kkk kk k Legenda: kkkk náklady při využití zelené plochy kkkk náklady při využití narušené plochy kkkk položky významné z hlediska rozdílů nákladů 2. Podmínky pro přednostní využívání nerušených a nedostatečně využitých ploch Řešením problematiky přednostního využívání ploch zásadně narušených lidskou činností, resp. ploch nevhodně či neefektivně využívaných, pro další aktivity ve společnosti se dlouhodobě potýkají všechny rozvinuté státy. Problematika se stává intenzivnější vždy v období zásadních ekonomických změn ve společnosti, kdy dochází k útlumu klasických oborů a nastupují nové obory činnosti. Privatizační proces v České republice, po kterém logicky následuje proces změn výrobní základny, je zásadní příčinou opouštění stávajících výrobních areálů a tlaku na vznik nových areálů na zelených plochách, kde lze záměry z pozice investorů realizovat s nižšími náklady. Tlaku o to silnějším, že se kumuluje se zvýšenými požadavky na plochy pro bydlení, v souvislosti s útlumem výstavby vysokých obytných domů ve prospěch bydlení v rodinných domcích. V hospodářsky rozvinutých zemích je tento problém silněji vnímán od poloviny 70. let, v souvislosti s útlumem řady oborů (těžební, textilní) a následným rozvojem oborů s jinými nároky (především s rozvojem tzv. čistých technologií). Hospodářsky rozvinuté státy si začaly uvědomovat, že extrémní rozšiřování urbanizovaných území, při současné devastaci rozsáhlých ploch uvnitř jejich jader, vyvolává vysoké nároky na veřejné rozpočty nutné k zajištění životaschopnosti urbanizovaných území. Došly k závěru, že tyto nežádoucí procesy je nutné usměrňovat, že nelze nečině přihlížet přerodu významných částí obcí v neobyvatelné, kriminální prostory při současném rozšiřování zástavby na úkor kvalitních částí volné krajiny a její dostupnosti jako rekreačního zázemí sídel. Problematika dostala zcela jinou dimenzi, když ekonomické rozbory prokázaly, že intervence z veřejných rozpočtů na opatření eliminující rozsah urbanizovaných území zásadně ušetří finanční prostředky obcím, které by bylo nutné vynaložit v dalších obdobích, především na provoz infrastrukturních zařízení a správu nových sektorů, obcí ale i na zajištění dostupnosti kvalitního přírodního prostředí pro regeneraci pracovní síly obyvatel. Zvýšení podílu využívání narušených nebo nedostatečně využitých ploch pro nové aktivity je samozřejmě vynutitelné tvrdými administrativními zásahy státu, ale takový přístup není v podmínkách současného světa reálný. Podstata problému, zajištění úhrady obvykle značného rozdílu mezi náklady na realizaci nových záměrů na narušených nebo nedostatečně využívaných plochách a na plochách ve volné krajině, je v hospodářsky rozvinutých zemích řešena specifickými modely danými podmínkami jednotlivých států. Zdá se, že vývoj v posledním období směřuje od forem založených na přímých dotacích jednotlivým zájemcům o využití narušených nebo nedostatečně využitých ploch pro nové aktivity k vytváření licencovaných specializovaných organizací, které s významným podílem veřejných prostředků zajišťují celý proces vyhledávání vhodných ploch, jejich výkup, přípravu a následný odprodej. Synonymem pro průmyslem opuštěné plochy v zastavěných územích (urbanizovaných územích) se stal pojem brownfields. Obsah tohoto pojmu se vyvíjel především v souvislosti s nárůstem rozsahu vnímání ekologických a sociálních aspektů rozšiřování urbanizovaných území na úkor krajiny přírodního charakteru. Pojem je vnímán rozdílně v jednotlivých státech i jednotlivými profesními skupinami. V nejužším pojetí zahrnuje pouze opuštěné průmyslové areály uvnitř 4

5 zastavěných území, jejichž podloží je v důsledku již ukončených činností kontaminováno nebezpečnými látkami nad přípustnou úroveň a před jejich dalším využitím pro nové průmyslové obory je nutné jejich odstranění. Jde především o produkty předchozích výrobních postupů a technologické nekázně při nakládání s nimi. Širší pojetí zahrnuje i plochy v zastavěných územích, které byly využívány i pro jiné účely, především zchátralé obytné komplexy, opuštěná zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení, plochy narušené těžební činností, skládkováním odpadů apod. Např. v podmínkách Holandska zahrnuje i hromadné morové pohřebiště. Podstatně širší pojetí, které se v posledním období prosazuje i v zásadních dokumentech světových organizací a je blízké ekologickému vnímání problematiky dlouhodobě udržitelného rozvoje, zahrnuje: Veškeré plochy uvnitř i vně zastavěných území zásadně narušené činností člověka nebo s potenciálem ohrožení kvality životního prostředí, do té míry, že ve stávajícím stavu nemohou být racionálně nebo efektivně využívány. Pro takto vymezené pozemky je dále použita zkratka narušené nebo nedostatečně využité plochy. Pro proces jejich přeměny je v materiálu použit pojem revitalizace narušených nebo nedostatečně využitých ploch nebo zkráceně revitalizace ploch. Z uvedeného vymezení je zřejmé, že kromě nevyužitých nebo neefektivně využitých ploch v zastavěných územích a ploch kontaminovaných cizorodými látkami nad únosnou mez uvedený pojem zahrnuje i plochy neprůmyslového charakteru ve volné krajině, které jsou v obdobném stavu. Jedná se např. objekty po zemědělské, především živočišné velkovýrobě, opuštěná vojenská zařízení, těžební prostory, úpravny nerostů apod. Cílem jejich revitalizace nebude ve většině případů jejich využívání pro nové průmyslové areály, ale jejich nenásilné organické a funkční zapojení do systémů okolní volné krajiny. Samozřejmé je, že pojem narušené plochy nezahrnuje zemědělsky nebo lesnicky intenzivně využívané pozemky, které se v některých situacích, v ryze ekologických souvislostech, považují za narušené plochy. Pojmem opuštěné plochy je používán pro plochy dlouhodobě nevyužívané k určenému účelu bez rozdílu, zda se jedná o jejich nevyužívání z důvodů spekulativních, úpadku vlastníků, nejasností ve vlastnických vztazích, nemožnosti zajistit jejich jiné využití či obdobných důvodů. Způsob racionálního využití území v podmínkách České republiky vymezuje územně plánovací dokumentace, která je výsledkem posouzení aspektů ekonomických, ekologických a sociálních, v procesu územního plánování. Narušené plochy mohou být tedy následně využity pro průmyslové i obytné areály, občanskou či technickou vybavenost sídel, pro veřejnou zeleň či vodní plochy, sportovní a rekreační zařízení, pro zlepšení kvality životního prostředí obcí i začleněny do přírodního prostředí, resp. pro kombinace uvedených účelů. Způsob budoucího využívání jednotlivých narušených ploch by tedy neměl být předjímán dotačními nástroji, ale optimalizačními přístupy zakotvenými v územně plánovacích procesech. V zásadě je možné rozlišit čtyři základní směry revitalizace narušených a nedostatečně využitých ploch, o kterých rozhoduje proces územního plánovaní: a) V plném rozsahu pro nové podnikatelské aktivity, b) pro nové podnikatelské aktivity s částečnou ochranou hodnot hodných veřejného zájmu umístěných na narušených plochách (parky, průmyslové a další objekty hodné ochrany, apod.), c) pro podnikatelské aktivity s částí vyhrazenou ve veřejném zájmu pro obnovu nebo posílení ekologických funkcí krajiny nebo zlepšení kvality životního prostředí v urbanizovaných územích, 5

6 d) v plném rozsahu pro veřejný zájem na obnově nebo posílení ekologických funkcí krajiny nebo zlepšení kvality životního prostředí Přístupy k vytváření podmínek pro revitalizaci narušených a nedostatečně využitých ploch Vznik narušených a nedostatečně využitých ploch, především v zastavěných územích, je jevem zákonitým a do určité míry žádoucím a jejich následná revitalizace přináší pro společnost zvýšení ekonomických efektů, většinou se souběžnými estetickými a ekologickými přínosy. Společnost by ale měla usilovat o vytvoření takových podmínek, aby proces jejich revitalizace bezprostředně navazoval na zánik předchozích aktivit, resp. předcházel neracionálnímu využívání ploch. Důvodem nezájmu o opětovné využívání těchto ploch je přebytek možností získat pro realizaci záměru jiné pozemky, které jsou levnější, na kterých může investor lze záměr realizovat s nižšími náklady než na narušených nebo nedostatečně využitých plochách, s jednoduššími majetkovými vztahy, bez velkých a obtížně předvídatelných rizik a bez časové prodlevy, nutné na uvedení narušeného pozemku do stavu srovnatelného s pozemkem na zelené louce. Pro záměry staveb průmyslového charakteru je v podkladech uváděn poměr nákladů 1 : 4 (po vyloučení shodných nákladů na výstavbu vlastních objektů) ve prospěch záměrů na zelené louce. Rozbor výhodnosti umístění záměru pro obě varianty v jednotlivých fázích realizace záměru (stavby) dokumentuje tab. 1. Podnikatelský zájem o narušené pozemky lze očekávat při obrácení poměrů nákladů obou variant minimálně na 2 : 1, neboť nikdy nebude možné eliminovat veškerá nepředvídatelná rizika. Tab. 1 Porovnání ekonomické výhodnosti umístění záměru (stavby) na narušené nebo nenarušené ploše v dílčích etapách realizace fiktivního záměru z hlediska investora (+ výhodné) Náklady na: Nenarušené pozemky Narušené pozemky 1 Prosazení záměru a eliminace vlivů působících proti záměru (ekologické a urbanistické aspekty, řešení střetů zájmu) 2 Vlastnické odblokování pozemků pro záměr (nedořešené restituce, dědická řízení, nejasnosti ve vlastnictví, mnoho drobných vlastníků) Pořízení pozemku pro realizaci záměru Přípravu pozemku vč. odstranění ekologických. zátěží, rizika nepředvídatelných nákladů (při likvidaci zátěží, při zakládání) 5 Zajištění ekologických a urbanistických požadavků na záměr a eliminace negativních vlivů záměru na okolí Zajištění infrastruktury podmiňující záměr + 7 Zajištění staveb, technologií a práv souvisejících se záměrem + 8 Zajištění provozních prostředků (materiál, pracovní síla a aspekty jejich dopravy) 9 Aspekty času (ztráta příležitosti) ++++ C e l k e m /- +/- P o t ř e b a - c í l +++ 6

7 Rozbor dokumentovaný v tab. 1 je východiskem pro vymezení ekonomických nástrojů k usměrnění zájmu o vyšší využívání narušených ploch pro nové aktivity z pozice potenciálních investorů. Návrh obsahuje příloha č. 2. Jiný pohled na problematiku využívání narušených ploch získáme při rozboru výhodnosti z pozice veřejných zájmů a veřejných rozpočtů. Pokud v rozboru použité jednorázově vynaložené investiční prostředky potencionálního investora budou doplněny o dlouhodobé provozní náklady uživatele revitalizovaných ploch a subjektů, které vytváří vnější podmínky pro dopravní a technickou obsluhu těchto ploch vč. nákladů údržby, oprav a modernizace infrastrukturních zařízení apod. získáme ve většině případů pohled zcela opačný, který prokáže celospolečenskou prospěšnost využití narušených nebo nedostatečně využitých ploch. Rozdíl v těchto pohledech, vyjádřený ve finančních ekvivalentech, vytváří prostor pro zdůvodnění a především racionalitu intervencí veřejných rozpočtů. Negativní vztah investorů k využívání narušených ploch je možné v teoretické rovině eliminovat výhradně direktivními nebo protržními nástroji, bez přímých intervencí veřejných rozpočtů. Přitom výhradní použití direktivních nástrojů je ve světě konjunktury státních pobídek, nereálné. Intervence veřejných financí je vynucenou nutností a v rozdílném rozsahu k ní přistoupily všechny státy, které se revitalizacemi ploch zabývají. Použité modely vždy obsahují kombinaci přímých dotací z veřejných rozpočtů, direktivních opatření a systémových obecných ekonomických opatření v poměru, který limitují dostupné prostředky veřejných rozpočtů. Případy úspěšné revitalizace rozsahem významných ploch bez nepřímé (př. daňové) nebo přímé podpory z veřejných rozpočtů jsou spíše výjimkou. Jsou možné pouze v případech, kdy se jedná o pozemky extrémně lukrativní. Historický vývoj prokazuje, že téměř všechna člověkem použitá území pro stavby (v případě staveb průmyslových bezvýhradně) jsou znovu a znovu využívány pro nové aktivity. Nepříznivé je, že jejich revitalizaci předchází totální a dlouho trvající devastace území s nežádoucími estetickými, ekologickými, ekonomickými a v neposlední řadě sociálními důsledky. Nedobrý stav pozemků a jejich pověst přitom znehodnocuje i pozemky v široké okolí a odrazuje od jejich využití. Systémová řešení se proto zaměřují na zkrácení doby mezi zánikem (utlumením) aktivit a nastartováním následného využití ploch kombinacemi ekonomických a administrativních opatření (nástrojů). Jejich cílem je vytvořit podmínky zajišťující: a) Rychlé vyvedení nedostatečně využitých a narušených ploch na trh s pozemky a b) podporu procesu revitalizace z veřejných rozpočtů. Systémová řešení nelze postavit na požadavcích na státní rozpočet, t.j. vytváření nebo rozšiřování objemu státních programů. Schizofrenické postoje uplatňující souběžně požadavky na zvýšení vyšších dotací ze státního rozpočtu a snížení daňové zátěže, nejsou dlouhodobě udržitelné. Vlastní aplikace uvedených nástrojů v zemích EU je v podstatě ve dvou formách: a) První, zatím běžnější, ale řešící pouze dílčí část problematiky, se soustřeďuje na odstraňování ekologických zátěží, což je bezesporu předpokladem pro nové využití daného území, tam kde je to ekonomicky a nebo společensky výhodné. V tomto modelu spočívá iniciativa a hlavní finanční zátěž na vládních orgánech, obdobných MŽP nebo na speciálních k tomuto účelu založených institucích. b) Druhá složitější, ale účinnější, na který státy EU přecházejí poté, co vyřešily otázky vyplývající z prvního přístupu, spočívá v mobilizaci spolupráce soukromého a veřejného kapitálu, podporovanou nástroji územního rozvoje, ekonomickými nástroji a kontrolními a represivní nástroji státu zajišťujícími vymáhání odpovědnosti za poškození životního prostředí. 7

8 Druhý z uvedených modelů směřuje k zakládání specializovaných revitalizačních organizací zřizovaných za účasti a s podporou veřejných rozpočtů státu nebo municipalit, které garantují celý proces revitalizace ploch od vyhledání vhodných ploch, prosazení vhodného způsobu jejich následného využití do územně plánovací dokumentace, postupný výkup pozemků od většinou rozsáhlého počtu vlastníků, odstranění zátěží a následný jejich odprodej nebo předání ploch pro nové využití. Současně by garantovali, pod hrozbou ztráty licence, efektivnost použití prostředků veřejných rozpočtů. Prostřednictvím uvedených specifických organizací lze překrýt i dočasné období nezájmu o pozemky na trhu v dané lokalitě. Takto komplexně pojatá forma zajišťování procesu revitalizace se ukazuje velmi účinná pro revitalizaci rozsáhlých areálů nezvládnutelných klasickými developerskými organizacemi, které získávají pobídky z veřejných rozpočtů většinou pouze pro jednotlivé fáze procesu revitalizace v rámci obecně platných nástrojů podpory revitalizací. V podmínkách ČR se jeví vhodné usilovat o vytvoření uvedených organizací na úrovni kraje, v první etapě ve dvou vybraných krajích. Činnost těchto organizací by bylo potřebné podpořit novým dotačním titulem státního rozpočtu podmíněným finanční spoluúčasti krajů a obcí. Zřízení musí předcházet jasné vymezení ekonomických a administrativních nástrojů státu k řešení problematiky narušených a nedostatečně využitých ploch. Začínají se ozývat i hlasy prosazující systém obchodovatelných limitů záborů greenfields, systém obdobný jako u limitů emisních. Nositelem limitů by byly obce. Domnívám se však, že shodného efektu lze docílit administrativně méně nákladnějším mezním limitem rozsahu nedostatečně využívaných a narušených ploch na územích jednotlivých obcí navrhovaným v Preventivní opatření k omezení rozsahu tržními mechanismy nezvládnutých revitalizací narušených nebo nevyužitých ploch Předpokladem zvládnutelnosti revitalizací předmětných ploch je vybudování systému obecně platných preventivních nástrojů ekonomického a administrativního charakteru, které omezí potenciál potřeb dotací z veřejných rozpočtů na revitalizace narušených nebo nevyužitých ploch pouze na specifické případy (např. při úpadcích firem) a na zdůvodnitelný podíl ve výši nesporných společenských úspor (v rozsahu uvedeném v části 2.1.) či nákladů na zlepšení životního prostředí. Náklady a výnosy Zisky a ztráty ZÁBOR PLOCHY ZAHÁJENÍ ČINNOSTI znečištění plochy - stavbami znečištění - jiná, nepovolená UKONČENÍ ČINNOSTI likvidace odpadů - staveb likvidace znečištění - nepovolená uvedení plochy do stavu 0 PRODEJ PLOCHY čč náklady výnosy ztráta zisk BROWNFIELDS čas čas 8

9 I zdánlivě úspěšný podnik může společnosti přinést ztráty mnohonásobně přesahující efekty. Je nutné vytvořit systém, který dokáže v zárodku reagovat na potenciální škody (především ekologického charakteru). Odpovědnost za stav pozemků nelze přenášet na následného podnikatele, kterému se tím zásadně zvyšuje objem potřebného kapitálu pro zahájení nových aktivit. Odpovědnost podnikatele musí končit uvedením pozemků do neškodného stavu stavu 0. ZÁBOR PLOCHY ZAHÁJENÍ ČINNOSTI. znečištění plochy - stavbami znečištění - jiná, nepovolená KONEC ČINNOSTI likvidace odpadů - staveb likvidace znečištění - jiná, nepovolená uvedení plochy do stavu 0 P R O D E J P L O C H Y návrat plochy do volné krajiny Návrh na změnu odpovědnosti za stav narušených ploch Základní preventivní opatření sledují: a) Snížení nákladů revitalizace prostřednictvím snížení potenciálu závažnosti narušení ploch vstupujících do revitalizace, které by musel hradit potencionální nabyvatel (př. zavedením povinnosti vlastníků či uživatelů pozemků uvést nebo garantovat uvedení narušených ploch do nerizikového stavu, b) zvýšení objemu disponibilních pozemků na trhu. Vlastnictví nevýnosných pozemků musí být nákladné (př. prostřednictvím vysokých daní z vybraných druhů pozemků), c) omezení spekulativní držby pozemků (př. nástroji ÚP a daňovými nástroji), d) přiměřené posílení kontrolní a represivní úlohy státu. Pozn.: Použitý pojem nerizikový stav nelze ztotožňovat s představou, že cílem je uvedení pozemků do stavu shodného s původní historickou nenarušenou krajinou. Nerizikovým stavem se rozumí uvedení pozemků do stavu, který umožní jejich revitalizaci bez vkládání neúměrných finančních prostředků, především na odstraňování ekologických zátěží a nevyužitelných nadzemních objektů. Jednou z možností je, že rozsah povinností spojených s uvedením do nerizikového stavu by vymezoval stavební úřad již v rámci povolování stavby nebo jejich změn. I prostá demolice objektů, základní urovnání terénu a vytvoření 9

10 parkové plochy (třeba přechodného charakteru) je aktivním opatřením, které rozhodně omezí znehodnocování okolních pozemků. Uvedených efektů je docilováno v obdobných systémech jiných států následující škálou konkrétních opatření, které vždy budou pro některé skupiny ve společnosti problémové, neboť jedny poškodí a jiným přinesou výhodu: a) Regulacemi výše nákladů za využívání pozemků Zásadním zvýšení daně z pozemků (specifické druhy pozemků); specifickými odvody za zábory nenarušených ploch; zvýhodněním odpisů nákladů na činnosti související s vytvářením podmínek pro využití narušených ploch; b) Legislativním omezením práv k pozemkům povinností odprodeje narušených ploch při nečinnosti vlastníků pro plochy vymezené v ÚPD; možností vyvlastění pozemků při nečinnosti vlastníků pro plochy vymezené územním plánem; c) Opatřeními k omezení rozsahu narušení pozemků zatížením pozemků věcným břemenem ve výši nákladů na jejich uvedení do nerizikového stavu se souběžným promítnutím povinnosti úhrady věcného břemene do úpadkového zákona; prokazováním způsobilosti krýt náklady na opatření zjištěná ekologickým auditem v případech prodeje či převodů pozemků; povinností zajistit ekologický audit ve stanovených časových periodách a v případech prodeje či převodů pozemků; d) Vymezením možností intervencí veřejných rozpočtů úhradou nákladů na pořízení ÚPD z veřejných rozpočtů pro účely využití narušených pozemků; zákazem dotací z veřejných rozpočtů na záměry mimo narušené plochy e) Posílením kontrolní činnosti státu posílením rozsahu a oprávnění kontrolní činnosti státem (např. ekologický dohled nad těžbou) důrazem na využívání již existujících kompetencí (v našich podmínkách především na úsecích územního plánování a stavebního řádu, ochrany životního prostředí a jeho složek, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí apod.) dohled státu nad odstraňováním starých ekologických zátěží Při výběru vhodných nástrojů je potřebné přihlédnout ke skutečnosti, že široký politický konsensus lze většinou získat spíše pro opatření dotačního charakteru, které zdánlivě nikomu nic nebere a pouze někomu dává, než pro obecně platná systémová opatření (například pro podstatné zvýšení daní z pozemků), tj. pro opatření, která řeší podstatu problému. 10

11 Existují však i další omezení. Například zvýšení rozsahu použití narušených a nevyužitých ploch pro nové záměry pouze administrativními nástroji je nereálné, pokud bude existovat stávající propastný rozdíl v nákladech hrazených podnikatelem při realizaci záměrů na narušených plochách a na plochách zelených. Eliminaci tohoto rozdílu lze zajistit pouze vyváženou kombinací tržních a administrativních nástrojů a podpůrných opatření. Zde je nutné hledat důvody problematické účinnosti stávajících územně plánovacích nástrojů. Bez vyřešení ekonomických podmínek nelze očekávat zlepšení ani od nového stavebního zákona. Preventivní opatření budou účinná pouze ve společenském prostředí, které respektuje obecně platné normy, resp. společnosti, která dostatečně využívá nástroje pro prosazení jejich plnění. Jednodušší prosazení dotačních nástrojů v rámci společnosti bylo ve státech EU zřejmě důvodem pro příklon k modelům, upřednostňujícím přípravu narušených a nevyužitých ploch pro navazující aktivity specifickými organizacemi podporovanými z veřejných rozpočtů. Finanční prostředky veřejných rozpočtů, které nikdy nemohou pokrýt celý rozsah potřeb, by měly být přednostně použity v případech revitalizace narušených ploch: a) Ve vlastnictví státu či obce; b) kdy stát či obec má zájem na využití narušených území pro veřejný zájem; c) kdy podnikatelské prostředí není schopno rozsah revitalizace zajistit a revitalizace je zájmem státu či obce. Důležité je, aby administrativní nástroje předem vyloučily využívání veřejných rozpočtů na opatření, která prohlubují nevýhody využívání narušených ploch oproti plochám na zelené louce. Například, rozbor uvedený v tab.č. 1 prokazuje, že z pohledu potencionálního investora je jedinou podstatnou výhodou při rozhodování o využití narušených ploch existence jejich připojení na stávající dopravní a infrastrukturní zařízení (komunikace, obsluha MHD, voda, plyn, kanalizace, el. energie, spoje). Přesto rozhodující část současných dotací na posílení ekonomického růstu v rámci zřizování průmyslových zón směřuje právě do zajištění infrastruktury pro plochy na zelené louce a tím rozpor prohlubují. Poznámky k přínosům připravovaného nového stavebního zákona Prioritním legislativním nástrojem pro usměrňování způsobu využívání území je zákon o územním plánování a stavebním řádu, který podle preambule soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. V hodnocení výsledku naplňování proklamace uvedené, v preambuli zákona o územním plánování, v zásadě panuje shoda - současný stav organizace využívání území dikci zákona neodpovídá a je dlouhodobě neudržitelný. Stav dokumentuje i skutečnost, že ve většině případů není znám ani rozsah narušených a nedostatečně využívaných ploch v rámci územních celků řešených územními pány, přesto, že by tyto informace měly být základem územně plánovacího procesu racionálního rozhodování o využívání území. Otázkou je, zda za dominantní příčinu stávajícího stavu lze označit výhradně zásadní selhání veřejné správy na úseku územního plánování, včetně selhání orgánů životního prostředí, které do procesu územního plánování vstupují, nebo zda příčinou jsou i další závažné okolnosti, obtížně ovlivnitelné uvedenými orgány (například propastná nevyváženost direktivních nástrojů a tržních aspektů tj. propastně rozdílné nákladů na realizaci záměrů na narušených plochách a na zelených plochách vynakládané investorem). Nesporné je, že nezanedbatelný podíl mají i aspekty korupce ve společnosti, obecné tendence odporu k respektování právních norem a další. 11

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce bytové politiky březen 2005 Koncepce bytové politiky Obsah: 1. Úvod 2. Současná situace

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

Rešerše obdobných realizovaných projektů

Rešerše obdobných realizovaných projektů EU Community Initiative INTERREG III B CADSES, Neighbourhood Programme. Rozvojová strategie bývalého vojenského areálu Velká Hleďsebe Projekt MISTER, INTERREG IIIB, program CADSES Zadavatel: Obec Velká

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Koncepce rozvoje podniku na období 2015-2019

Koncepce rozvoje podniku na období 2015-2019 KONCEPCE ROZVOJE Koncepce rozvoje podniku na období 2015-2019 Schváleno: Dozorčí radou dne 4. prosince 2014 Prosinec 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Důvod zpracování... 3 1.2 Poslání podniku... 3 1.3 Nosné

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04 Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04 Závěrečná zpráva za rok 2004 Praha, listopad 2004 Autoři: Doc. Ing. Stanislav

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI

VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI Moravskoslezský kraj OLOMOUC 2011 Jihomoravský kraj Zlínský kraj Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji byla vytvořena v rámci

Více

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Projekt Ministerstva pro místní

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Nové nástroje pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více