Vypořádání připomínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypořádání připomínek"

Transkript

1 Vypořádání připomínek k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., včetně hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 P R A H A, B Ř E Z E N

2 Předkladatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec Zpracovatel koncepce: ARR Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. Spolupráce na zpracování: SAUL s.r.o. Technická univerzita v Liberci Zpracovatel posouzení: Ing. Zuzana Toniková ENVI-TON Nám. Interbrigády 3, Praha 6 Spolupráce na posouzení: CITYPLAN, spol. s r.o. Jindřišská 17, Praha 1 Březen 2007, Praha

3 Vypořádání připomínek k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení SEA zpracováno do přehledné tabulky: 1) ne - znamená, že připomínka se nevztahuje na posouzení SEA, ale je určena zpracovateli PR HSO LK (ARR - Nisa) Vypořádání připomínek k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení SEA č. Instituce, odbor, oddělení Název a číslo kapitoly, str. Znění připomínky Vyjádření k připomínce 1) Akceptována / neakceptována 1 Správa KRNAP SEA - kap.7.2 odrážka 5: preferovat volná místa ve stávající zástavbě nebo lokality těsně navazující na stávající zástavbu měst a obcí - Na území KRNAP a jeho ochranného pásma může ve smyslu této formulace dojít ke střetu se zájmy ochrany přírody, s to v souvislosti s typickou rozptýlenou zástavbou území - za volná místa ve stávající zástavbě by mohly být považovány proluky v původní rozptýlené zástavbě. Rovněž navazování nové zástavby na stávající zástavbu je vzhledem ke konfiguraci zdejšího terénu a zachování krajinného rázu již považováno za zásah do volné krajiny. Na volných místech ve stávající zástavbě se často nacházejí lokality s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, jejichž zachování je jedním z cílů ochrany přírody. Z těchto důvodů navrhujeme doplnění nebo přeformulování textu např. ve smyslu uplatňování navrženého opatření mimo ZCHÚ. odrážka 33: " preferovat intenzivní využití území před extenzivní zástavbou" Tato formulace se nám jeví jako nejasná, protože není definován pojem intenzivní využití území (v turisticky atraktivní oblasti to lze vyložit také jako intenzivní využití ve smyslu výstavby nových lyžařských areálů a doprovodných aktivit). Ve zmíněném doporučeném opatření se předpokládá prioritní dodržení zvláštních podmínek a požadavků, které jsou nárokovány Správami CHKO a jejich Plány péče. Rovněž se prioritně budou zohledňovat podmínky územně plánovací dokumentace dotčených lokalit a z nich vyplývající funkční a prostorová regulace. Proto SEA zpracovatel nepovažoval za nutné zdůraznění platnosti opatření mimo ZCHÚ. Máme na mysli intenzívní (příp. víceúčelové) využití ploch pro výstavbu podle schválených územních plánů, které navazují na stávající zastavěné plochy obcí, aby se omezilo živelné rozrůstání nové zástavby do dosud volné krajiny. Vyhodnocení SEA nebylo na základě připomínky změněno. Zohlednění připomínky do koncepce PR HSO LK vyplyne ze stanoviska MŽP. 1

4 2 MŽP - Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity Připomínky k vyhodnocení Natury 2000: číslování, nepřípustné výrazně negativní vlivy - dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění a podle habitatové směrnice. Na základě připomínek bylo přehodnoceno Na základě připomínky byla posouzení velikosti vlivů na lokality změněna textová část vyhodnocení soustavy NATURA 2000 v souvislosti vlivů na lokality NATURA 2000, a s některými opatřeními a aktivitami je přiloženo k vypořádání navrhovanými koncepcí PR HSO LK. připomínek k návrhu koncepce PR Na základě dalších získaných dat o HSO LK včetně vyhodnocení SEA. četnosti a distribuci tetřívka obecného v PO Jizerské hory obecně, specielně pak okolí vodního díla Souš, byl vliv celoročního zprovoznění předmětné komunikace převyhodnocen jako málo negativní (-2 dle uvedené metodiky). V území se tetřívek vyskytuje především na terénních elevacích (plošinách) po obou stranách silnice. Do údolní polohy, jíž řešená silnice prochází, proniká jen ojediněle. V širším okolí VD Souš se pak nachází dostatečné rozlohy vhodných stanovišť, představujících útočiště neovlivněná dopravním ruchem. Už dnes je řešené území v zimním období zatíženo turistickým ruchem (běžkaři). Ten je přirozeně soustředěn především na úzký koridor kolem komunikace, občasné zajíždění do míst od ní vzdálenějších není ale vyjímkou. Není vyloučeno, že zprůjezdnění silnice poněkud sníží atraktivitu území pro běžkaře a tak i rušení tetřívků v jejich zimních stanovištích. Vlastní režim provozu na komunikaci musí být samozřejmě ještě předmětem přísného posouzení ze strany orgánů ochrany přírody. Z posouzení a závěrů následně vyplývá, že v současné fázi koncepce nelze především kvůli nedostatečné konkrétnosti lokalizace, způsobu realizace a typu projektů blíže prokazatelně určit významnost vlivů na životní prostředí. U všech aktivit 2

5 3 MŽP - Ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody Považujeme za nezbytné stanovení kritérií pro výběr projektů, jejichž použití by mělo zajistit realizaci projektů v rámci jednotlivých oblastí podpory (opatření), které nebudou znamenat významné negativní vlivy na přírodu. Měly by být podporovány pouze záměry, které respektují přírodní hodnoty daného území a u nichž byl vyloučen jakýkoliv negativní vliv na zájmy ochrany přírody. Toto požadujeme zohlednit a zapracovat do projednávané koncepce. a projektů, jež jsou vyhodnoceny s tímto závěrem, se doporučuje a předpokládá následné hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ve fázi konkretizovaného projektu, které bude předmětem procesu EIA podle zákona č.100/2001 sb., v platném znění. Jeho součástí bude i vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000, pokud nebude ve stanovisku (podle 45i zákona č. 114/1992, v platném znění) příslušného orgánu ochrany přírody tento vliv vyloučen. Číslování opraveno. Kritéria pro výběr projektů jsou ve vyhodnocení SEA již stanovena v tabulce v příloze č.7. Navíc jsou v příslušné kapitole č.11 doporučena další kritéria minimalizují či eliminují negativní vlivy na ŽP. Problematická mohou být opatření z prioritní Problematické oblasti jsou zohledněny a oblasti B Infrastruktura zahrnující výstavbu řešeny v příslušných kapitolách nových úseků silniční sítě, dále opatření týkající vyhodnocení SEA (kap. 6 a 7) se nové výstavby nebo možností nadměrného zatížení území související s vysokou návštěvností, zahušťování sítě veřejných komunikací a cyklostezek, atd. Připomínka je již zohledněna ve vyhodnocení SEA, požadavky na respektování přírodních hodnot území a minimalizace negativních vlivů na přírodu a krajinu jsou mnohokrát zdůrazněny ve vyhodnocení SEA. 3

6 Rozvoj turistického ruchu v Ptačí oblasti Jizerské hory by neměl být směřován do lokalit s výskytem tetřívka obecného. Tento rozvoj může představovat potenciálně velmi významný negativní vliv na populaci tetřívka v důsledku zvýšeného rušení druhu a fragmentace jím obývaných stanovišť. Velmi negativní vliv by v tomto ohledu představovalo celoroční zprovoznění silnice II/290. Významný negativní vliv může mít i modernizace komunikace I/9 v úseku Manušice - Česká Lípa - Sosnová, probíhající po hranicích EVL. Každé konkrétní projekty musí respektovat ochranu lokalit a integritu soustavy NATURA 2000 a nesmí vést k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území. Při přípravě jednotlivých projektů je třeba respektovat zvláště chráněná území, jejich ochranné podmínky a plány péče o ně. Při posuzování konkrétních projektů je také třeba respektovat lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Dále je nutné do následného výběru konkrétních projektů zapojit příslušné orgány ochrany přírody a krajiny. Je nutno stanovit kritéria pro hodnocení a výběr projektů, jejichž použití by mělo zajistit realizaci projektů v rámci jednotlivých opatření koncepce. Při výběru projektů je nutno sledovat, aby v souvislosti s realizací projektu nedošlo k: 1) narušení ochranných podmínek zvláště chráněných území; 2) narušení územní ochrany a integrity lokalit soustavy NATURA 2000; 3) poškození nebo likvidace biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů; 4) zásahu do prvků ÚSES a VKP, negativnímu ovlivnění přírodních stanovišť, biotopů, fauny a flóry; 5) zvýšení fragmentace krajiny, snížení průchodnosti krajiny. Ing. Zuzana Toniková, ENVI-TON Kap. 7.2 uvádí opatření, která mají být zohledněna při realizaci koncepce, odrážka č.13 uvádí: rozvoj cestovního ruchu a sportovních zařízení (zejména s předpokládanou velkou návštěvností) směřovat mimo chráněná území, přírodně cenná území či jinak citlivá území, která by mohla být zvýšenou návštěvností narušena nebo významně negativně ovlivněna, dále viz odrážka č. 21. Uvedeno v závěru vyhodnocení N2000. Respektování ZCHÚ a jejich ochranných podmínek, jakož i dalších fenoménů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb. považujeme za samozřejmou povinnost ze zákona. Kritéria pro výběr projektů byla již stanovena v příslušné kapitole č.11 vyhodnocení SEA podle přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Považujeme za samozřejmé, že při výběru a realizaci projektů budou dodržovány platné právní předpisy na ochranu přírody a krajiny i dalších složek ŽP. Připomínka je již zohledněna ve vyhodnocení SEA. Významně negativní vlivy vzhledem k lokalitám N2000 byly přehodnoceny a na jejich základě byla změněna textová část vyhodnocení vlivů na N2000 a přeformulováno znění aktivity B 2.1. Požadavek je již zapracován jak ve vyhodnocení vlivů na N2000, tak i v návrhu stanoviska ve vyhodnocení SEA. Požadavky na respektování ZCHÚ a chráněných lokalit jsou již zahrnuty ve vyhodnocení SEA. Požadavky z připomínky jsou již zahrnuty ve vyhodnocení SEA i vyhodnocení N

7 4 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec odd. ochrany ovzduší odd. ochrany vod Str. 13 (vyhodnocení str.15) - doprava není významným zdrojem emisí oxidu siřičitého; velké zdroje se v Podralsku významně nepodílejí na emisích těchto škodlivin; na str.26 (vyhodnocení str.28) Chrastava patří mezi obce překračující limit pro ochranu vegetace pro roční koncentrace dusíku - dle novelizace od platí ochrana na širším území, ale města by do ní neměla být zahrnuta. Obecně z dokumentu pociťujeme přeceňování velkých a středních zdrojů znečišťování a naopak nedocenění zdrojů malých. V návrhu koncepce vhodné doplnit ochranná pásma vodních zdrojů, určených k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, hranice CHOPAV a zranitelné oblasti u zdrojů vod povrchových a podzemních stávajících i plánovaných k využití. Str.13 (vyhodnocení str. 15) z kontextu nevyplývá, že zdroji emisí SO2 je automobilová doprava. Pro upřesnění důležitosti velkých zdrojů na podílu znečištění této látky byl myšlen jejich procentuální podíl vůči počtu těchto zdrojů, SEA zpracovatel souhlasí, že největší podíl emisí SO2 produkují malé lokální zdroje, stejně jako v ostatních částech kraje i celé republiky. Str 26 (vyhodnocení str. 28) SEA zpracovatel s připomínkou souhlasí a v dalších obdobných dokumentech na tuto skutečnost upozorní a bude se jí řídit. Přesto se domnívá, že danou skutečnost lze v textu ponechat s upřesněním, že se překročení týká určité měřící stanice zahrnující i městkou oblast, k níž se však již nevztahují dané imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace. K připomínce Obecně z dokumentu pociťujeme : Myslíme si, že důležitost malých zdrojů znečišťování ovzduší je dostatečně zohledněna tvrzením Lokální topeniště (zdroje REZZO 3) mají nemalý podíl na zatížení oblasti emisemi, neboť většina obcí v Podralsku není plynofikována a ve velké míře je spalováno uhlí Připomínky jsou vztahy v úvahu, v textu vyhodnocení nejsou zahrnuty. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Neopraveno - Dokument je vzhledem ke svému charakteru a účelu koncipován poměrně obecně, nemůže proto řešit podrobnosti tohoto typu. Ochrana vodních zdrojů apod. vyplývá z příslušných zákonů, není proto třeba ji zde zdůrazňovat. 5

8 5 AOPK - Správa CHKO Kokořínsko V kap.7 je nutné respektovat navržená opatření, rovněž pak existující projednané a schválené dokumenty (ÚP VÚC LK, PRVKÚC, apod.) což dokument PR HSO LK vždy neakceptuje (aktivita B2.3) U rozšíření kanalizačních sítí a vybudování ČOV je třeba akceptovat PRVKÚC a spolupracovat s předpokládanými budoucími provozovateli inženýrských sítí; upřednostňovat oddílné kanalizace, zpomalení odtoku povrchových i srážkových vod. HSO bude spočívat také na rozvoji cestovního ruchu a tím dojde ke zvýšení počtu návštěvníků směřujících do těchto oblastí je třeba stanovit systém indikátorů pro tvorbu programů a produktů cestovního ruchu pro minimalizaci jejich negativního vlivu na přírodní hodnoty. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Neopraveno - Kap.7 se týká SEA, nikoli samotné koncepce. Aktivita B2.3 se týká HSO Frýdlantsko- Celoroční zprovoznění úseku silnice II/290 Bílý Potok-Tanvald. PR HSO LK je obecně pojatý dokument. Záležitost bude prověřena jednáním zadavatele a zpracovatele. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Neopraveno - Navržená opatření by měla být součástí při konkrétní přípravě projektů. V aktivitách je navrhováno čištění splaškových vod (tedy oddílná kanalizace), zpomalení odtoku by mělo být zajištěno souvisejícími opatřeními na ochranu ŽP (rozmělnění nadměrných honů zem.půdy a realizací prvků ÚSES, stabilizací ekosystémů, hlavně lesních). V současnosti by bylo obtížné určit nové programy a produkty cestovního ruchu, jež mohou vzniknout v důsledku realizace koncepce, proto nelze blíže určit systém monitorovacích indikátorů. Vyhodnocení SEA však poukazuje na možnost průběžného doplňování a modifikování příslušných indikátorů, jež budou nezbytné pro monitorování stavu životního prostředí v dotčených lokalitách. Konkrétnější řešení problematiky cestovního ruchu je náplní Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, jehož návrhová část se v současnosti aktualizuje. Vyhodnocení SEA nebylo na základě připomínky změněno. 6

9 6 AOPK - Správa CHKO České středohoří Zvážit možnost propojení sítě informačních i provozních zařízení pro rozvoj cestovního ruchu a poradenských center pro podnikatele s informačním systémem ochrany přírody a krajiny. Tím propojením aktivit pozitivně ovlivnit vztah obyvatel i návštěvníků k přírodním hodnotám krajiny a motivovat jejich ekologicky příznivé chování. V mapě - příloha č.2 k vyhodnocení vlivu koncepce obr. č.18: Vymezení ÚSES v HSO Západní Českolipsko není správně vyznačený ÚSES (chybí regionální biokoridor Ploučnice, atd.), doporučujeme tuto část dopracovat. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Do návrhu stanoviska doporučujeme doplnit podmínku: požadujeme zohlednit v koncepci připomínky k návrhu koncepce, jež jsou zpracovatelem SEA ve vypořádání připomínek doporučeny k akceptování v koncepci. Zpracovatel SEA bere připomínku na vědomí. Dle vyjádření KÚLK není správa ani odpovědnost databáze lokálních prvků ÚSES v pravomoci krajského úřadu, který poskytl zmiňované údaje. Pro potřebu koncepce PR HSO LK je postačující dostupná databáze regionálních a nadregionálních prvků ÚSES vycházejících z KOPK LK. Evidence prvků ÚSES na území CHKO je v pravomoci Správy CHKO. Neopraveno - Rozvoj propagačních a informačních center, který je navrhován samozřejmě nevylučuje, že zde budou i informace a pokyny k ochraně přírody. Osvětové materiály k ochraně přírody a krajiny a např. i existence různých naučných stezek se již staly běžnou součástí turistické infrastruktury. Obecná povaha dokumentu však nemůže dopodrobna vyjmenovávat, co má být součástí turistických informačních středisek. Na základě připomínky nebylo vyhodnocení SEA, ani mapová příloha č.2 změněna. 7

10 7 AOPK - Správa CHKO Český ráj 8 MŽP - Odbor odpadů Centrální Semilsko - NČ B 6.4 Odborné stanovisko: Hodnocení vlivů opomíjí v HSO CS vliv budování nebo obnovování MVE na řece Jizeře (lokalita EVL - Cottus cobio). Vyhodnocení chybí jak v příloze č.5, kapitola 3, tab. 3 (B Podpora využívání obnovitelných zdrojů) tak v hlavním textu, kde problematika není vůbec zmiňována. Doporučujeme upravit používanou terminologii tak aby odpovídala odborné terminologii definované zákonem č. 185/2001 Sb. (např. používaný termín likvidace nebo zneškodňování místo správného odstraňování). Ing. Zuzana Toniková, ENVI-TON Připomínka správy CHKO je relevantní a na místě. SEA zpracovatel však nepředpokládá výstavbu MVE v dotčené lokalitě na základě navrženého opatření B 6.4, které je širokého zaměření a blíže nespecifikuje aktivity nebo projekty zaměřující se na MVE. V případě projektů uvažující tento typ záměru se předpokládá v rámci územního působení Správy CHKO respektování Plánů péče, dodržování ochrany a požadavků na omezení činností určených platnou legislativou - opatření E3 (C8) Využívání krajiny v souladu s legislativní ochranou přírody a krajiny (viz. kap Zjišťovací řízení). Ve vyhodnocení SEA je dále poukazováno a doporučeno dodržování preventivních a minimalizujících opatření (kap. 7), kritérií pro výběr projektu a monitoring indikátorů (kap.9 a 11), které by měly zabránit realizaci projektů s výrazně negativním vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Bližší specifikace a zohlednění energetických záměrů se týká v současnosti rozpracované Územně energetické koncepce Libereckého kraje, kde se požadavky a připomínky podobného charakteru mohou uplatnit. SEA zpracovatel bere doporučení na vědomí. Ve vyhodnocení SEA není zapracováno. Zohlednění připomínky do koncepce PR HSO LK vyplyne ze stanoviska MŽP. Vyhodnocení SEA nebylo na základě připomínky změněno. 8

11 9 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 10 Krajský úřad ochrana vod Libereckého kraje KHS LK doporučuje rozšířit navržené indikátory a následující ukazatele: - počet lůžek v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou a v dalších obdobných typech sociálních lůžek na 1000 obyvatel starších 65 let, - počet dlouhodobých ošetřovatelských a sociálních lůžek připadajících na 1000 obyvatel V příloze č.3 jsou uvedeny neexistující obce (chybné názvy obcí) a u některých obcí je uvedeno chybné přiřazení k ORP V příloze č. 6 chybí posouzení souladu s PRVKÚK Libereckého kraje ne SEA zpracovatel bere doporučení na vědomí a zohlednil v příslušné příloze č.3. V závěru zjišťovací řízení není stanoveno posouzení souladu s PRVKÚK LK, pouze stanovuje posouzení s relevantními výstupy regionálních rozvojových koncepcí. PRVKÚK LK byl podkladem pro zpracování koncepce PR HSO LK, soulad koncepce s PRVKÚK LK je zajištěn kritériem pro výběr projektů: Soulad s ÚPD a rozvojovými dokumenty (PRVKÚK LK) Neopraveno - PR HSO LK žádné indikátory nenavrhoval. V analytické části jsou vždy uvedeny počty zdravotnických zařízení (i detašovaných pracovišť) a lékařů. Kromě Cvikova v žádné obci HSO neexistuje lůžkové zdravotnické zařízení. Vznik a existence domovů důchodců, DPS, ústavů sociální péče závisí na platné legislativě a postoji a finančních možnostech dané obce. Indikátor o počtu těchto lůžek je závislý na sídelní struktuře oblasti (spíše tato zařízení nalezneme ve městech) a výše zmíněných jevech. Vzhledem k obtížné srovnatelnosti s ostatními oblastmi proto tato data nebyla v analytické části použita. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o sociálních službách bude třeba prověřit skutečnou potřebu lůžkové kapacity v těchto zařízeních. Opravená příloha č.3 je součástí vypořádání připomínek. 9

12 Vodní dílo Stráž pod Ralskem (Horecký rybník) ani Hamerský rybník nepatří k největším vodním plochám Libereckého kraje Území Stráže pod Ralskem chybí ve výčtu území s ekologickými zátěžemi. Ochrana přírody V závěru vyhodnocení N2000 jasně formulovat, že k závažným vlivům nedojde a tudíž lze s koncepcí souhlasit za podmínek (formulovaná opatření musí být pro koncepci podmiňující, ne doporučující). Ochrana zemědělského půdního fondu Ochrana lesů Nelze souhlasit s údajem v kapitole C.4, str.44, kde se uvádí, že podíl dlouhodobě ladem ležících zemědělských pozemků je v některých okresech kraje až 60%. Z dokumentace takto vysoký podíl ladem ležící půdy v jednotlivých HSO nevyplývá. Považuje se za vhodné, aby zpracovatel používal ověřené, aktuální podklady. Na str. 26 místo termínu odlesnění použít vhodnější termín: velkoplošný rozpad porostů. Místo termínu jaký podíl z nezemědělských pozemků tvoří lesy použít lesnatost. Na str. 49 uvést škody na lesních pozemcích v Jizerských horách, místo v Lužických horách nebo lépe nelokalizovat. Na str. 92 ukazatel "Výměra obnovovaných lesů na přírodě blízkou dřevinnou skladbou" je nesledovatelný, doporučujeme nahradit "podíl melioračních a zpevňujících dřevin v obnovní skladbě". Příloha 4 - lesní vegetační stupně, nejsou zohledněna specifika kraje, chybí poznámka o borových stanovištích v LK, jejichž rozšíření jde napříč vegetačními stupni. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Vyhodnocení N2000 bude přepracováno, připomínka zohledněna. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Indikátor byl převzat z realizačních výstupů opatření z Návrhové části koncepce, ve vyhodnocení SEA bude nahrazen, zpracovatel SEA doporučuje připomínku zohlednit i ve vlastní koncepci. Zpracovatel SEA bere připomínku na vědomí, připomínka nemění doporučení ani závěry vyhodnocení SEA Opravené vyhodnocení N2000 je součástí vypořádání připomínek. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Návrhová část PR HSO LK opravena. 10

13 nakládání s odpady U opatření E.2 znovu upozorňujeme, že při ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Cíl opatření i aktivita k jeho stávajícím zapojení 204 obcí v kraji (z celk. 216) naplnění v kap.e2 návrhové části do systému tříděného sběru v rámci autorizované vypuštěny. U Centrálního Semilska obalové společnosti EKO-KOM a.s. nemá je zapojeno jen 10 obcí ze 17, proto význam uvádět mezi cíle opatření E2 Zapojení formulace opatření pozměněna a obcí do systému sběru odpadů a jejich vyjmenovány obce, které se mají využitelných složek; a když tak konkrétně ty obce zapojit., které v systému nejsou. Objasnit nebo vypustit cíl Zefektivnění ukládání ne, cíl by měl být v souladu s cíli POH LK. Cíl opatření v kap.e2 návrhové odpadů na skládky; skládkování je při současné části vypuštěn. hiearchii nakládání s odpady považováno za poslední ("nejhorší") možnou variantou naložení s odpadem. V dokumentaci K HSO Podralsko (str.54) mezi garanty realizace opatření C5 figuruje i firma ARDEO s.r.o., která již neexistuje. Tab.č.14 upřesnit dobrovolné dohody Tab.č.14 k odpadům uvedené indikátory nelze z dostupných dat vyhodnotit separátně pro území HSO; 1) počet a rozloha černých skládek - k tomuto indikátoru není zdroj dat; 2) podíl využitelných a recyklovaných odpadů - nesrozumitelné, upřesnit; 3) počet domácností třídících odpad - chybí zdroj dat ne Indikátor byl převzat z realizačních výstupů opatření z Návrhové části koncepce, ve vyhodnocení SEA bude indikátor adekvátně opraven či nahrazen. Zpracovatel SEA doporučuje připomínku zohlednit i ve vlastní koncepci. Zpracovatel SEA s připomínkou souhlasí a na jejím základě bude indikátor adekvátně opraven či nahrazen ve vyhodnocení SEA. Indikátor byl převzat z realizačních výstupů opatření z Návrhové části koncepce, ve vyhodnocení SEA bude indikátor adekvátně opraven či nahrazen. Zpracovatel SEA doporučuje připomínku zohlednit i ve vlastní koncepci. Firma ARDEO v návrhové části HSO Podralsko vypuštěna. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Tento realizační výstup v kap.e2 návrhové části vypuštěn. 11

14 Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor zdravotnictví Prověřit soulad závěrů PR HSO LK se vstupy pro ne zpracování Návrhu ZÚR LK: - aktualizovaným zadáním Územního plánu velkého územního celku LK - aktualizovaným registrem záměru na změny v území LK - v současné době dokončovaným podkladem - syntéza kategorizace struktury osídlení z hlediska bydlení, výroby, dopravních vztahů a požadavků na sídelní strukturu z hlediska cestovního ruchu - pracemi na rámcových kritérií pro zpřesňování rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR do Zásad územního rozvoje krajů K první odrážce (kap. 7.2 str. 86 vyhodnocení SEA) připomínáme, že pozornost by měla být věnována i příp. rozvoji průmyslové a těžební činnosti v HSO, jednotlivé projekty by měly být posouzeny rovněž v rámci procesu HIA. Ke kap. 12, vyhodnocení by mělo být více zaměřeno na vliv této koncepce na vývoj veřejného zdraví na tomto území. Tab. č. 16 (str.99) úkol 1.4 rozšířit statut Baby Friendly Hospital na všechna porodnická oddělení nemocnic, na území HSO se žádná porodnice nenachází; špatně se bude hodnotit vývoj počtu sebevražd - úkol 4.2, když není k dispozici výchozí analýza. S připomínkou souhlasíme, relevantní konkrétní projekty budou posouzeny i z těchto hledisek, pokud bude potřeba - vyplyne ze zjišťovacího řízení nebo požadavků příslušných orgánů. Jak bylo vyhodnoceno v SEA, koncepce bude mít významné pozitivní vlivy na faktory, které mohou ovlivnit veřejné zdraví. Proto předpokládáme i pozitivní vývoj veřejného zdraví v důsledku realizace koncepce. SEA zpracovatel s připomínkou souhlasí. V Tab.16 je naplnění jednotlivých dílčích úkolů Zdravotní politiky Libereckého kraje hodnoceno pouze rámcově vzhledem k nadřazeným cílům. Předpokládáme, že do plnění Zdravotní politiky LK jsou řazena všechna HSO - v přímé územní nebo nepřímé spádové návaznosti. Neopraveno - V době zpracování dokumentu nebyly tyto zdroje známy, jak je z tohoto vyjádření zřejmé, některé ani ještě nejsou dokončeny (!), proto se jimi dokument nemůže zabývat. 12

15 V bodě 12.3 (str. 101) doplnit informace o konkrétní nemoci, jejichž výskyt environmentální faktory významně ovlivňují. Dále hlavní činitel, který může mít v budoucnu negativní vliv na zdravotní stav obyvatel, je rozvoj silniční dopravy, dle našeho názoru může mít obdobný vliv i rozvoj průmyslové a těžební činnosti. Projekty s možným negativním vlivem na ŽP a veřejné zdraví či rizikem by měly být posouzeny rovněž v procesu HIA K příloze č. 8, některá opatření (D2, D3 a D4(5)) mohou veřejné zdraví obyvatel také ovlivnit Konkrétní nemoci nejsou předmětem hodnocení SEA, environmentální faktory mají obvykle systémové účinky, v součtu s dalšími faktory mohou iniciovat nebo spolupůsobit při vzniku řady zdravotních obtíží, často i subjektivně pociťovaných a nespecifikovaných jako nemoc. Konkrétní projekty pro rozvoj průmyslové a těžební činnosti by při dodržení podmínek platné legislativy na ochranu zdraví i ochranu složek životního prostředí neměly významně negativně ovlivnit veřejné zdraví ani environmentální faktory ovlivňující zdravotní stav - v samostatném působení ani s přihlédnutím možné kumulace vlivů. S připomínkou souhlasíme, relevantní konkrétní projekty budou posouzeny i z těchto hledisek, pokud bude potřeba. I přesto, že v tab.č.11 je obyvatelstvo uváděno jako složka životního prostředí, v příloze č. 8 není brán v úvahu jako environmentální faktor, který je zde specifikován jako přírodní složka ovlivňující lidské zdraví. To je zde uvažováno jako sledovaný jev, na který tyto environmentální faktory působí. Možností zohlednění působení samotného obyvatelstva na veřejné zdraví je zohlednění kumulace jevů, které je vyhodnoceno v kapitole č.6. 13

16 OPRAVA CHYB V DOKUMENTACI 14

17 V souvislosti se zapracováním připomínek z veřejného projednání k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení SEA se upravují následující kapitoly, tabulky a přílohy: V souvislosti s koncepcí PR HSO LK (opravy viz.samostatná příloha dokumentu vypořádání připomínek): Návrhové části všech HSO (na základě změn některých aktivit) V souvislosti s vyhodnocením SEA (opravy viz.pokračování dokumentu): Kapitola 15.2 Návrh stanoviska Tabulka č.14 Navrhované monitorovací ukazatele (indikátory) vlivu PR na ŽP Příloha č.3: Přehled obcí HSO LK Příloha č.5: Vyhodnocení vlivů koncepce PR HSO LK na lokality soustavy NATURA 2000 (viz.samostatná příloha dokumentu vypořádání připomínek) 15

18 15.2 Návrh stanoviska STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., k návrhu koncepce Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (dále pouze PR HSO LK ) verze z Předkladatel koncepce: Zpracovatel koncepce: Zpracovatel posouzení: Liberecký kraj ARR Agentura regionálního rozvoje Ing. Zuzana Toniková (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 2826/316/OPVŽP/94, vydáno ; č.j. 4532/OPVŽP/02, ze dne , prodloužení autorizace č.j /ENV/06, ze dne ) ve spolupráci s CityPlan, spol.s r.o., Jindřišská 17, Praha 1, IČ: RNDr. Oldřich Bušek (autorizace č.j. 630/3245/04 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ: Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., (dále jen zákon č. 100/2001 Sb. ), bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne zveřejněním oznámení koncepce v Informačním systému SEA a rozesláním oznámení koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne vydáním závěru zjišťovacího řízení. Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne po kontrole náležitostí byl dne.. zveřejněn v Informačním systému SEA a rozeslán dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Veřejné projednání Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí se konalo dne v Liberci. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne STRUČNÝ POPIS KONCEPCE: Zpracovaný PR HSO LK je považován za pilotní rozvojový dokument tohoto charakteru nejen v rámci Libereckého kraje, ale celé České republiky na návrhové období do roku

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace 1 Politiky územního rozvoje ČR Materiál pro jednání schůze vlády VIII. Obsah: a) Zpráva o projednání návrhu Aktualizace 1 Politiky územního

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. 11. 2011 Č.j.: 85912/ENV/11 ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více

Připomínky v průběhu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013

Připomínky v průběhu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Připomínky v průběhu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky Semily, 3.5. 2007 Semily, 3.5. 2007 Semily, 3.5. 2007 E E A Vyskytuje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HORNÍ BRANNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HORNÍ BRANNÁ Ing. Jiří Klicpera, CSc. Inženýrská Ekologie Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Ochrana životního prostředí a Odpady. Hodnocení vlivů staveb, činností a technologií podle zákona 244/1992, 100/2001

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VLASTIBOŘICE POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Turnov ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michal Čapek, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing.

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH OBSAH... 1 1. ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ PROJEKTU, PODKLADY... 8 2. VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

ÚP Oldřichov v Hájích - Odůvodnění Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV SAUL s.r.o

ÚP Oldřichov v Hájích - Odůvodnění Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV SAUL s.r.o Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Odůvodnění textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁKUPY Stupeň - fáze: NÁVRH Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy ORMI-Úřad územního plánování

Více

Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE

Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie SEA DOKUMENTACE VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP LYSÁ NAD LABEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ paré č. * Kreslil Vypracoval Vypracoval Projektant

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech.

C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech. C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech. Jevy jsou vyhodnoceny v tématických okruzích v souladu s

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více