Vypořádání připomínek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypořádání připomínek"

Transkript

1 Vypořádání připomínek k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., včetně hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 P R A H A, B Ř E Z E N

2 Předkladatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec Zpracovatel koncepce: ARR Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. Spolupráce na zpracování: SAUL s.r.o. Technická univerzita v Liberci Zpracovatel posouzení: Ing. Zuzana Toniková ENVI-TON Nám. Interbrigády 3, Praha 6 Spolupráce na posouzení: CITYPLAN, spol. s r.o. Jindřišská 17, Praha 1 Březen 2007, Praha

3 Vypořádání připomínek k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení SEA zpracováno do přehledné tabulky: 1) ne - znamená, že připomínka se nevztahuje na posouzení SEA, ale je určena zpracovateli PR HSO LK (ARR - Nisa) Vypořádání připomínek k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení SEA č. Instituce, odbor, oddělení Název a číslo kapitoly, str. Znění připomínky Vyjádření k připomínce 1) Akceptována / neakceptována 1 Správa KRNAP SEA - kap.7.2 odrážka 5: preferovat volná místa ve stávající zástavbě nebo lokality těsně navazující na stávající zástavbu měst a obcí - Na území KRNAP a jeho ochranného pásma může ve smyslu této formulace dojít ke střetu se zájmy ochrany přírody, s to v souvislosti s typickou rozptýlenou zástavbou území - za volná místa ve stávající zástavbě by mohly být považovány proluky v původní rozptýlené zástavbě. Rovněž navazování nové zástavby na stávající zástavbu je vzhledem ke konfiguraci zdejšího terénu a zachování krajinného rázu již považováno za zásah do volné krajiny. Na volných místech ve stávající zástavbě se často nacházejí lokality s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, jejichž zachování je jedním z cílů ochrany přírody. Z těchto důvodů navrhujeme doplnění nebo přeformulování textu např. ve smyslu uplatňování navrženého opatření mimo ZCHÚ. odrážka 33: " preferovat intenzivní využití území před extenzivní zástavbou" Tato formulace se nám jeví jako nejasná, protože není definován pojem intenzivní využití území (v turisticky atraktivní oblasti to lze vyložit také jako intenzivní využití ve smyslu výstavby nových lyžařských areálů a doprovodných aktivit). Ve zmíněném doporučeném opatření se předpokládá prioritní dodržení zvláštních podmínek a požadavků, které jsou nárokovány Správami CHKO a jejich Plány péče. Rovněž se prioritně budou zohledňovat podmínky územně plánovací dokumentace dotčených lokalit a z nich vyplývající funkční a prostorová regulace. Proto SEA zpracovatel nepovažoval za nutné zdůraznění platnosti opatření mimo ZCHÚ. Máme na mysli intenzívní (příp. víceúčelové) využití ploch pro výstavbu podle schválených územních plánů, které navazují na stávající zastavěné plochy obcí, aby se omezilo živelné rozrůstání nové zástavby do dosud volné krajiny. Vyhodnocení SEA nebylo na základě připomínky změněno. Zohlednění připomínky do koncepce PR HSO LK vyplyne ze stanoviska MŽP. 1

4 2 MŽP - Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity Připomínky k vyhodnocení Natury 2000: číslování, nepřípustné výrazně negativní vlivy - dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění a podle habitatové směrnice. Na základě připomínek bylo přehodnoceno Na základě připomínky byla posouzení velikosti vlivů na lokality změněna textová část vyhodnocení soustavy NATURA 2000 v souvislosti vlivů na lokality NATURA 2000, a s některými opatřeními a aktivitami je přiloženo k vypořádání navrhovanými koncepcí PR HSO LK. připomínek k návrhu koncepce PR Na základě dalších získaných dat o HSO LK včetně vyhodnocení SEA. četnosti a distribuci tetřívka obecného v PO Jizerské hory obecně, specielně pak okolí vodního díla Souš, byl vliv celoročního zprovoznění předmětné komunikace převyhodnocen jako málo negativní (-2 dle uvedené metodiky). V území se tetřívek vyskytuje především na terénních elevacích (plošinách) po obou stranách silnice. Do údolní polohy, jíž řešená silnice prochází, proniká jen ojediněle. V širším okolí VD Souš se pak nachází dostatečné rozlohy vhodných stanovišť, představujících útočiště neovlivněná dopravním ruchem. Už dnes je řešené území v zimním období zatíženo turistickým ruchem (běžkaři). Ten je přirozeně soustředěn především na úzký koridor kolem komunikace, občasné zajíždění do míst od ní vzdálenějších není ale vyjímkou. Není vyloučeno, že zprůjezdnění silnice poněkud sníží atraktivitu území pro běžkaře a tak i rušení tetřívků v jejich zimních stanovištích. Vlastní režim provozu na komunikaci musí být samozřejmě ještě předmětem přísného posouzení ze strany orgánů ochrany přírody. Z posouzení a závěrů následně vyplývá, že v současné fázi koncepce nelze především kvůli nedostatečné konkrétnosti lokalizace, způsobu realizace a typu projektů blíže prokazatelně určit významnost vlivů na životní prostředí. U všech aktivit 2

5 3 MŽP - Ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody Považujeme za nezbytné stanovení kritérií pro výběr projektů, jejichž použití by mělo zajistit realizaci projektů v rámci jednotlivých oblastí podpory (opatření), které nebudou znamenat významné negativní vlivy na přírodu. Měly by být podporovány pouze záměry, které respektují přírodní hodnoty daného území a u nichž byl vyloučen jakýkoliv negativní vliv na zájmy ochrany přírody. Toto požadujeme zohlednit a zapracovat do projednávané koncepce. a projektů, jež jsou vyhodnoceny s tímto závěrem, se doporučuje a předpokládá následné hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ve fázi konkretizovaného projektu, které bude předmětem procesu EIA podle zákona č.100/2001 sb., v platném znění. Jeho součástí bude i vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000, pokud nebude ve stanovisku (podle 45i zákona č. 114/1992, v platném znění) příslušného orgánu ochrany přírody tento vliv vyloučen. Číslování opraveno. Kritéria pro výběr projektů jsou ve vyhodnocení SEA již stanovena v tabulce v příloze č.7. Navíc jsou v příslušné kapitole č.11 doporučena další kritéria minimalizují či eliminují negativní vlivy na ŽP. Problematická mohou být opatření z prioritní Problematické oblasti jsou zohledněny a oblasti B Infrastruktura zahrnující výstavbu řešeny v příslušných kapitolách nových úseků silniční sítě, dále opatření týkající vyhodnocení SEA (kap. 6 a 7) se nové výstavby nebo možností nadměrného zatížení území související s vysokou návštěvností, zahušťování sítě veřejných komunikací a cyklostezek, atd. Připomínka je již zohledněna ve vyhodnocení SEA, požadavky na respektování přírodních hodnot území a minimalizace negativních vlivů na přírodu a krajinu jsou mnohokrát zdůrazněny ve vyhodnocení SEA. 3

6 Rozvoj turistického ruchu v Ptačí oblasti Jizerské hory by neměl být směřován do lokalit s výskytem tetřívka obecného. Tento rozvoj může představovat potenciálně velmi významný negativní vliv na populaci tetřívka v důsledku zvýšeného rušení druhu a fragmentace jím obývaných stanovišť. Velmi negativní vliv by v tomto ohledu představovalo celoroční zprovoznění silnice II/290. Významný negativní vliv může mít i modernizace komunikace I/9 v úseku Manušice - Česká Lípa - Sosnová, probíhající po hranicích EVL. Každé konkrétní projekty musí respektovat ochranu lokalit a integritu soustavy NATURA 2000 a nesmí vést k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území. Při přípravě jednotlivých projektů je třeba respektovat zvláště chráněná území, jejich ochranné podmínky a plány péče o ně. Při posuzování konkrétních projektů je také třeba respektovat lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Dále je nutné do následného výběru konkrétních projektů zapojit příslušné orgány ochrany přírody a krajiny. Je nutno stanovit kritéria pro hodnocení a výběr projektů, jejichž použití by mělo zajistit realizaci projektů v rámci jednotlivých opatření koncepce. Při výběru projektů je nutno sledovat, aby v souvislosti s realizací projektu nedošlo k: 1) narušení ochranných podmínek zvláště chráněných území; 2) narušení územní ochrany a integrity lokalit soustavy NATURA 2000; 3) poškození nebo likvidace biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů; 4) zásahu do prvků ÚSES a VKP, negativnímu ovlivnění přírodních stanovišť, biotopů, fauny a flóry; 5) zvýšení fragmentace krajiny, snížení průchodnosti krajiny. Ing. Zuzana Toniková, ENVI-TON Kap. 7.2 uvádí opatření, která mají být zohledněna při realizaci koncepce, odrážka č.13 uvádí: rozvoj cestovního ruchu a sportovních zařízení (zejména s předpokládanou velkou návštěvností) směřovat mimo chráněná území, přírodně cenná území či jinak citlivá území, která by mohla být zvýšenou návštěvností narušena nebo významně negativně ovlivněna, dále viz odrážka č. 21. Uvedeno v závěru vyhodnocení N2000. Respektování ZCHÚ a jejich ochranných podmínek, jakož i dalších fenoménů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb. považujeme za samozřejmou povinnost ze zákona. Kritéria pro výběr projektů byla již stanovena v příslušné kapitole č.11 vyhodnocení SEA podle přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Považujeme za samozřejmé, že při výběru a realizaci projektů budou dodržovány platné právní předpisy na ochranu přírody a krajiny i dalších složek ŽP. Připomínka je již zohledněna ve vyhodnocení SEA. Významně negativní vlivy vzhledem k lokalitám N2000 byly přehodnoceny a na jejich základě byla změněna textová část vyhodnocení vlivů na N2000 a přeformulováno znění aktivity B 2.1. Požadavek je již zapracován jak ve vyhodnocení vlivů na N2000, tak i v návrhu stanoviska ve vyhodnocení SEA. Požadavky na respektování ZCHÚ a chráněných lokalit jsou již zahrnuty ve vyhodnocení SEA. Požadavky z připomínky jsou již zahrnuty ve vyhodnocení SEA i vyhodnocení N

7 4 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec odd. ochrany ovzduší odd. ochrany vod Str. 13 (vyhodnocení str.15) - doprava není významným zdrojem emisí oxidu siřičitého; velké zdroje se v Podralsku významně nepodílejí na emisích těchto škodlivin; na str.26 (vyhodnocení str.28) Chrastava patří mezi obce překračující limit pro ochranu vegetace pro roční koncentrace dusíku - dle novelizace od platí ochrana na širším území, ale města by do ní neměla být zahrnuta. Obecně z dokumentu pociťujeme přeceňování velkých a středních zdrojů znečišťování a naopak nedocenění zdrojů malých. V návrhu koncepce vhodné doplnit ochranná pásma vodních zdrojů, určených k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, hranice CHOPAV a zranitelné oblasti u zdrojů vod povrchových a podzemních stávajících i plánovaných k využití. Str.13 (vyhodnocení str. 15) z kontextu nevyplývá, že zdroji emisí SO2 je automobilová doprava. Pro upřesnění důležitosti velkých zdrojů na podílu znečištění této látky byl myšlen jejich procentuální podíl vůči počtu těchto zdrojů, SEA zpracovatel souhlasí, že největší podíl emisí SO2 produkují malé lokální zdroje, stejně jako v ostatních částech kraje i celé republiky. Str 26 (vyhodnocení str. 28) SEA zpracovatel s připomínkou souhlasí a v dalších obdobných dokumentech na tuto skutečnost upozorní a bude se jí řídit. Přesto se domnívá, že danou skutečnost lze v textu ponechat s upřesněním, že se překročení týká určité měřící stanice zahrnující i městkou oblast, k níž se však již nevztahují dané imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace. K připomínce Obecně z dokumentu pociťujeme : Myslíme si, že důležitost malých zdrojů znečišťování ovzduší je dostatečně zohledněna tvrzením Lokální topeniště (zdroje REZZO 3) mají nemalý podíl na zatížení oblasti emisemi, neboť většina obcí v Podralsku není plynofikována a ve velké míře je spalováno uhlí Připomínky jsou vztahy v úvahu, v textu vyhodnocení nejsou zahrnuty. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Neopraveno - Dokument je vzhledem ke svému charakteru a účelu koncipován poměrně obecně, nemůže proto řešit podrobnosti tohoto typu. Ochrana vodních zdrojů apod. vyplývá z příslušných zákonů, není proto třeba ji zde zdůrazňovat. 5

8 5 AOPK - Správa CHKO Kokořínsko V kap.7 je nutné respektovat navržená opatření, rovněž pak existující projednané a schválené dokumenty (ÚP VÚC LK, PRVKÚC, apod.) což dokument PR HSO LK vždy neakceptuje (aktivita B2.3) U rozšíření kanalizačních sítí a vybudování ČOV je třeba akceptovat PRVKÚC a spolupracovat s předpokládanými budoucími provozovateli inženýrských sítí; upřednostňovat oddílné kanalizace, zpomalení odtoku povrchových i srážkových vod. HSO bude spočívat také na rozvoji cestovního ruchu a tím dojde ke zvýšení počtu návštěvníků směřujících do těchto oblastí je třeba stanovit systém indikátorů pro tvorbu programů a produktů cestovního ruchu pro minimalizaci jejich negativního vlivu na přírodní hodnoty. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Neopraveno - Kap.7 se týká SEA, nikoli samotné koncepce. Aktivita B2.3 se týká HSO Frýdlantsko- Celoroční zprovoznění úseku silnice II/290 Bílý Potok-Tanvald. PR HSO LK je obecně pojatý dokument. Záležitost bude prověřena jednáním zadavatele a zpracovatele. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Neopraveno - Navržená opatření by měla být součástí při konkrétní přípravě projektů. V aktivitách je navrhováno čištění splaškových vod (tedy oddílná kanalizace), zpomalení odtoku by mělo být zajištěno souvisejícími opatřeními na ochranu ŽP (rozmělnění nadměrných honů zem.půdy a realizací prvků ÚSES, stabilizací ekosystémů, hlavně lesních). V současnosti by bylo obtížné určit nové programy a produkty cestovního ruchu, jež mohou vzniknout v důsledku realizace koncepce, proto nelze blíže určit systém monitorovacích indikátorů. Vyhodnocení SEA však poukazuje na možnost průběžného doplňování a modifikování příslušných indikátorů, jež budou nezbytné pro monitorování stavu životního prostředí v dotčených lokalitách. Konkrétnější řešení problematiky cestovního ruchu je náplní Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, jehož návrhová část se v současnosti aktualizuje. Vyhodnocení SEA nebylo na základě připomínky změněno. 6

9 6 AOPK - Správa CHKO České středohoří Zvážit možnost propojení sítě informačních i provozních zařízení pro rozvoj cestovního ruchu a poradenských center pro podnikatele s informačním systémem ochrany přírody a krajiny. Tím propojením aktivit pozitivně ovlivnit vztah obyvatel i návštěvníků k přírodním hodnotám krajiny a motivovat jejich ekologicky příznivé chování. V mapě - příloha č.2 k vyhodnocení vlivu koncepce obr. č.18: Vymezení ÚSES v HSO Západní Českolipsko není správně vyznačený ÚSES (chybí regionální biokoridor Ploučnice, atd.), doporučujeme tuto část dopracovat. ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Do návrhu stanoviska doporučujeme doplnit podmínku: požadujeme zohlednit v koncepci připomínky k návrhu koncepce, jež jsou zpracovatelem SEA ve vypořádání připomínek doporučeny k akceptování v koncepci. Zpracovatel SEA bere připomínku na vědomí. Dle vyjádření KÚLK není správa ani odpovědnost databáze lokálních prvků ÚSES v pravomoci krajského úřadu, který poskytl zmiňované údaje. Pro potřebu koncepce PR HSO LK je postačující dostupná databáze regionálních a nadregionálních prvků ÚSES vycházejících z KOPK LK. Evidence prvků ÚSES na území CHKO je v pravomoci Správy CHKO. Neopraveno - Rozvoj propagačních a informačních center, který je navrhován samozřejmě nevylučuje, že zde budou i informace a pokyny k ochraně přírody. Osvětové materiály k ochraně přírody a krajiny a např. i existence různých naučných stezek se již staly běžnou součástí turistické infrastruktury. Obecná povaha dokumentu však nemůže dopodrobna vyjmenovávat, co má být součástí turistických informačních středisek. Na základě připomínky nebylo vyhodnocení SEA, ani mapová příloha č.2 změněna. 7

10 7 AOPK - Správa CHKO Český ráj 8 MŽP - Odbor odpadů Centrální Semilsko - NČ B 6.4 Odborné stanovisko: Hodnocení vlivů opomíjí v HSO CS vliv budování nebo obnovování MVE na řece Jizeře (lokalita EVL - Cottus cobio). Vyhodnocení chybí jak v příloze č.5, kapitola 3, tab. 3 (B Podpora využívání obnovitelných zdrojů) tak v hlavním textu, kde problematika není vůbec zmiňována. Doporučujeme upravit používanou terminologii tak aby odpovídala odborné terminologii definované zákonem č. 185/2001 Sb. (např. používaný termín likvidace nebo zneškodňování místo správného odstraňování). Ing. Zuzana Toniková, ENVI-TON Připomínka správy CHKO je relevantní a na místě. SEA zpracovatel však nepředpokládá výstavbu MVE v dotčené lokalitě na základě navrženého opatření B 6.4, které je širokého zaměření a blíže nespecifikuje aktivity nebo projekty zaměřující se na MVE. V případě projektů uvažující tento typ záměru se předpokládá v rámci územního působení Správy CHKO respektování Plánů péče, dodržování ochrany a požadavků na omezení činností určených platnou legislativou - opatření E3 (C8) Využívání krajiny v souladu s legislativní ochranou přírody a krajiny (viz. kap Zjišťovací řízení). Ve vyhodnocení SEA je dále poukazováno a doporučeno dodržování preventivních a minimalizujících opatření (kap. 7), kritérií pro výběr projektu a monitoring indikátorů (kap.9 a 11), které by měly zabránit realizaci projektů s výrazně negativním vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Bližší specifikace a zohlednění energetických záměrů se týká v současnosti rozpracované Územně energetické koncepce Libereckého kraje, kde se požadavky a připomínky podobného charakteru mohou uplatnit. SEA zpracovatel bere doporučení na vědomí. Ve vyhodnocení SEA není zapracováno. Zohlednění připomínky do koncepce PR HSO LK vyplyne ze stanoviska MŽP. Vyhodnocení SEA nebylo na základě připomínky změněno. 8

11 9 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 10 Krajský úřad ochrana vod Libereckého kraje KHS LK doporučuje rozšířit navržené indikátory a následující ukazatele: - počet lůžek v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou a v dalších obdobných typech sociálních lůžek na 1000 obyvatel starších 65 let, - počet dlouhodobých ošetřovatelských a sociálních lůžek připadajících na 1000 obyvatel V příloze č.3 jsou uvedeny neexistující obce (chybné názvy obcí) a u některých obcí je uvedeno chybné přiřazení k ORP V příloze č. 6 chybí posouzení souladu s PRVKÚK Libereckého kraje ne SEA zpracovatel bere doporučení na vědomí a zohlednil v příslušné příloze č.3. V závěru zjišťovací řízení není stanoveno posouzení souladu s PRVKÚK LK, pouze stanovuje posouzení s relevantními výstupy regionálních rozvojových koncepcí. PRVKÚK LK byl podkladem pro zpracování koncepce PR HSO LK, soulad koncepce s PRVKÚK LK je zajištěn kritériem pro výběr projektů: Soulad s ÚPD a rozvojovými dokumenty (PRVKÚK LK) Neopraveno - PR HSO LK žádné indikátory nenavrhoval. V analytické části jsou vždy uvedeny počty zdravotnických zařízení (i detašovaných pracovišť) a lékařů. Kromě Cvikova v žádné obci HSO neexistuje lůžkové zdravotnické zařízení. Vznik a existence domovů důchodců, DPS, ústavů sociální péče závisí na platné legislativě a postoji a finančních možnostech dané obce. Indikátor o počtu těchto lůžek je závislý na sídelní struktuře oblasti (spíše tato zařízení nalezneme ve městech) a výše zmíněných jevech. Vzhledem k obtížné srovnatelnosti s ostatními oblastmi proto tato data nebyla v analytické části použita. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o sociálních službách bude třeba prověřit skutečnou potřebu lůžkové kapacity v těchto zařízeních. Opravená příloha č.3 je součástí vypořádání připomínek. 9

12 Vodní dílo Stráž pod Ralskem (Horecký rybník) ani Hamerský rybník nepatří k největším vodním plochám Libereckého kraje Území Stráže pod Ralskem chybí ve výčtu území s ekologickými zátěžemi. Ochrana přírody V závěru vyhodnocení N2000 jasně formulovat, že k závažným vlivům nedojde a tudíž lze s koncepcí souhlasit za podmínek (formulovaná opatření musí být pro koncepci podmiňující, ne doporučující). Ochrana zemědělského půdního fondu Ochrana lesů Nelze souhlasit s údajem v kapitole C.4, str.44, kde se uvádí, že podíl dlouhodobě ladem ležících zemědělských pozemků je v některých okresech kraje až 60%. Z dokumentace takto vysoký podíl ladem ležící půdy v jednotlivých HSO nevyplývá. Považuje se za vhodné, aby zpracovatel používal ověřené, aktuální podklady. Na str. 26 místo termínu odlesnění použít vhodnější termín: velkoplošný rozpad porostů. Místo termínu jaký podíl z nezemědělských pozemků tvoří lesy použít lesnatost. Na str. 49 uvést škody na lesních pozemcích v Jizerských horách, místo v Lužických horách nebo lépe nelokalizovat. Na str. 92 ukazatel "Výměra obnovovaných lesů na přírodě blízkou dřevinnou skladbou" je nesledovatelný, doporučujeme nahradit "podíl melioračních a zpevňujících dřevin v obnovní skladbě". Příloha 4 - lesní vegetační stupně, nejsou zohledněna specifika kraje, chybí poznámka o borových stanovištích v LK, jejichž rozšíření jde napříč vegetačními stupni. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Vyhodnocení N2000 bude přepracováno, připomínka zohledněna. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Zpracovatel SEA souhlasí s připomínkou a bere na vědomí. Indikátor byl převzat z realizačních výstupů opatření z Návrhové části koncepce, ve vyhodnocení SEA bude nahrazen, zpracovatel SEA doporučuje připomínku zohlednit i ve vlastní koncepci. Zpracovatel SEA bere připomínku na vědomí, připomínka nemění doporučení ani závěry vyhodnocení SEA Opravené vyhodnocení N2000 je součástí vypořádání připomínek. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Návrhová část PR HSO LK opravena. 10

13 nakládání s odpady U opatření E.2 znovu upozorňujeme, že při ne, doporučujeme připomínku akceptovat. Cíl opatření i aktivita k jeho stávajícím zapojení 204 obcí v kraji (z celk. 216) naplnění v kap.e2 návrhové části do systému tříděného sběru v rámci autorizované vypuštěny. U Centrálního Semilska obalové společnosti EKO-KOM a.s. nemá je zapojeno jen 10 obcí ze 17, proto význam uvádět mezi cíle opatření E2 Zapojení formulace opatření pozměněna a obcí do systému sběru odpadů a jejich vyjmenovány obce, které se mají využitelných složek; a když tak konkrétně ty obce zapojit., které v systému nejsou. Objasnit nebo vypustit cíl Zefektivnění ukládání ne, cíl by měl být v souladu s cíli POH LK. Cíl opatření v kap.e2 návrhové odpadů na skládky; skládkování je při současné části vypuštěn. hiearchii nakládání s odpady považováno za poslední ("nejhorší") možnou variantou naložení s odpadem. V dokumentaci K HSO Podralsko (str.54) mezi garanty realizace opatření C5 figuruje i firma ARDEO s.r.o., která již neexistuje. Tab.č.14 upřesnit dobrovolné dohody Tab.č.14 k odpadům uvedené indikátory nelze z dostupných dat vyhodnotit separátně pro území HSO; 1) počet a rozloha černých skládek - k tomuto indikátoru není zdroj dat; 2) podíl využitelných a recyklovaných odpadů - nesrozumitelné, upřesnit; 3) počet domácností třídících odpad - chybí zdroj dat ne Indikátor byl převzat z realizačních výstupů opatření z Návrhové části koncepce, ve vyhodnocení SEA bude indikátor adekvátně opraven či nahrazen. Zpracovatel SEA doporučuje připomínku zohlednit i ve vlastní koncepci. Zpracovatel SEA s připomínkou souhlasí a na jejím základě bude indikátor adekvátně opraven či nahrazen ve vyhodnocení SEA. Indikátor byl převzat z realizačních výstupů opatření z Návrhové části koncepce, ve vyhodnocení SEA bude indikátor adekvátně opraven či nahrazen. Zpracovatel SEA doporučuje připomínku zohlednit i ve vlastní koncepci. Firma ARDEO v návrhové části HSO Podralsko vypuštěna. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Tabulka č. 14 opravena a je součástí vypořádání připomínek. Tento realizační výstup v kap.e2 návrhové části vypuštěn. 11

14 Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor zdravotnictví Prověřit soulad závěrů PR HSO LK se vstupy pro ne zpracování Návrhu ZÚR LK: - aktualizovaným zadáním Územního plánu velkého územního celku LK - aktualizovaným registrem záměru na změny v území LK - v současné době dokončovaným podkladem - syntéza kategorizace struktury osídlení z hlediska bydlení, výroby, dopravních vztahů a požadavků na sídelní strukturu z hlediska cestovního ruchu - pracemi na rámcových kritérií pro zpřesňování rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR do Zásad územního rozvoje krajů K první odrážce (kap. 7.2 str. 86 vyhodnocení SEA) připomínáme, že pozornost by měla být věnována i příp. rozvoji průmyslové a těžební činnosti v HSO, jednotlivé projekty by měly být posouzeny rovněž v rámci procesu HIA. Ke kap. 12, vyhodnocení by mělo být více zaměřeno na vliv této koncepce na vývoj veřejného zdraví na tomto území. Tab. č. 16 (str.99) úkol 1.4 rozšířit statut Baby Friendly Hospital na všechna porodnická oddělení nemocnic, na území HSO se žádná porodnice nenachází; špatně se bude hodnotit vývoj počtu sebevražd - úkol 4.2, když není k dispozici výchozí analýza. S připomínkou souhlasíme, relevantní konkrétní projekty budou posouzeny i z těchto hledisek, pokud bude potřeba - vyplyne ze zjišťovacího řízení nebo požadavků příslušných orgánů. Jak bylo vyhodnoceno v SEA, koncepce bude mít významné pozitivní vlivy na faktory, které mohou ovlivnit veřejné zdraví. Proto předpokládáme i pozitivní vývoj veřejného zdraví v důsledku realizace koncepce. SEA zpracovatel s připomínkou souhlasí. V Tab.16 je naplnění jednotlivých dílčích úkolů Zdravotní politiky Libereckého kraje hodnoceno pouze rámcově vzhledem k nadřazeným cílům. Předpokládáme, že do plnění Zdravotní politiky LK jsou řazena všechna HSO - v přímé územní nebo nepřímé spádové návaznosti. Neopraveno - V době zpracování dokumentu nebyly tyto zdroje známy, jak je z tohoto vyjádření zřejmé, některé ani ještě nejsou dokončeny (!), proto se jimi dokument nemůže zabývat. 12

15 V bodě 12.3 (str. 101) doplnit informace o konkrétní nemoci, jejichž výskyt environmentální faktory významně ovlivňují. Dále hlavní činitel, který může mít v budoucnu negativní vliv na zdravotní stav obyvatel, je rozvoj silniční dopravy, dle našeho názoru může mít obdobný vliv i rozvoj průmyslové a těžební činnosti. Projekty s možným negativním vlivem na ŽP a veřejné zdraví či rizikem by měly být posouzeny rovněž v procesu HIA K příloze č. 8, některá opatření (D2, D3 a D4(5)) mohou veřejné zdraví obyvatel také ovlivnit Konkrétní nemoci nejsou předmětem hodnocení SEA, environmentální faktory mají obvykle systémové účinky, v součtu s dalšími faktory mohou iniciovat nebo spolupůsobit při vzniku řady zdravotních obtíží, často i subjektivně pociťovaných a nespecifikovaných jako nemoc. Konkrétní projekty pro rozvoj průmyslové a těžební činnosti by při dodržení podmínek platné legislativy na ochranu zdraví i ochranu složek životního prostředí neměly významně negativně ovlivnit veřejné zdraví ani environmentální faktory ovlivňující zdravotní stav - v samostatném působení ani s přihlédnutím možné kumulace vlivů. S připomínkou souhlasíme, relevantní konkrétní projekty budou posouzeny i z těchto hledisek, pokud bude potřeba. I přesto, že v tab.č.11 je obyvatelstvo uváděno jako složka životního prostředí, v příloze č. 8 není brán v úvahu jako environmentální faktor, který je zde specifikován jako přírodní složka ovlivňující lidské zdraví. To je zde uvažováno jako sledovaný jev, na který tyto environmentální faktory působí. Možností zohlednění působení samotného obyvatelstva na veřejné zdraví je zohlednění kumulace jevů, které je vyhodnoceno v kapitole č.6. 13

16 OPRAVA CHYB V DOKUMENTACI 14

17 V souvislosti se zapracováním připomínek z veřejného projednání k návrhu koncepce PR HSO LK včetně vyhodnocení SEA se upravují následující kapitoly, tabulky a přílohy: V souvislosti s koncepcí PR HSO LK (opravy viz.samostatná příloha dokumentu vypořádání připomínek): Návrhové části všech HSO (na základě změn některých aktivit) V souvislosti s vyhodnocením SEA (opravy viz.pokračování dokumentu): Kapitola 15.2 Návrh stanoviska Tabulka č.14 Navrhované monitorovací ukazatele (indikátory) vlivu PR na ŽP Příloha č.3: Přehled obcí HSO LK Příloha č.5: Vyhodnocení vlivů koncepce PR HSO LK na lokality soustavy NATURA 2000 (viz.samostatná příloha dokumentu vypořádání připomínek) 15

18 15.2 Návrh stanoviska STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., k návrhu koncepce Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (dále pouze PR HSO LK ) verze z Předkladatel koncepce: Zpracovatel koncepce: Zpracovatel posouzení: Liberecký kraj ARR Agentura regionálního rozvoje Ing. Zuzana Toniková (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 2826/316/OPVŽP/94, vydáno ; č.j. 4532/OPVŽP/02, ze dne , prodloužení autorizace č.j /ENV/06, ze dne ) ve spolupráci s CityPlan, spol.s r.o., Jindřišská 17, Praha 1, IČ: RNDr. Oldřich Bušek (autorizace č.j. 630/3245/04 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ: Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., (dále jen zákon č. 100/2001 Sb. ), bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne zveřejněním oznámení koncepce v Informačním systému SEA a rozesláním oznámení koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne vydáním závěru zjišťovacího řízení. Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne po kontrole náležitostí byl dne.. zveřejněn v Informačním systému SEA a rozeslán dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Veřejné projednání Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí se konalo dne v Liberci. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne STRUČNÝ POPIS KONCEPCE: Zpracovaný PR HSO LK je považován za pilotní rozvojový dokument tohoto charakteru nejen v rámci Libereckého kraje, ale celé České republiky na návrhové období do roku

19 Celkem 6 stanovených hospodářsky slabých oblastí Podralsko, Západní Českolipsko, Frýdlantsko, Hrádecko - Chrastavsko, Centrální Semilsko a Cvikovsko bylo vymezeno při zpracování dlouhodobého dokumentu Strategie rozvoje Libereckého kraje (schváleno 2002) a aktualizovány v Programu rozvoje Libereckého kraje , a to na základě posouzení 6 následujících zvolených ekonomických a sociálních kriterií: 1. míra nezaměstnanosti (k větší než 10 %), 2. intenzita podnikatelských aktivit (méně než 170 podnikatelských subjektů na obyvatel), 3. daňová výtěžnost (daňové příjmy obcí nižší než Kč/ obyvatele), 4. hustota zalidnění (menší než 50 obyv./km 2 ), 5. podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných ve službách, 6. podíl obyvatelstva bez maturity. Pro každou oblast byl zpracován program rozvoje o dvou základních částech. První analytická část popisuje současnou situaci oblasti a její problémy, návrhová část definuje prioritní oblasti, specifické cíle, opatření a navazující aktivity s konkrétními projekty na základě identifikovaných nedostatků. Každá oblast se liší svými specifickými podmínkami a problémy, spojuje je však daná míra zvolených kritérií pro hospodářsky slabou oblast. Jak vyplývá z názvu dokumentu Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí, lze správně očekávat jako hlavní strategický cíl: Oblast HSO je hospodářsky rozvinutou a stabilní oblastí Libereckého kraje s kvalitním životním prostředím. Cílem věcné náplně dokumentu je definovat současný hospodářský stav jednotlivých oblastí, dále pak směr a způsob budoucího rozvoje pomocí navržených opatření k dosažení zmíněného hlavního strategického cíle do roku Cílené směřování rozvoje vychází z analytické části a následné souhrnné SWOT analýzy, která poukazuje na míru rovnováhy mezi silnými a slabými stránkami v jednotlivých oblastech. K dosažení hlavního strategického cíle je v návrhové části PR HSO LK formulováno 5 samostatných prioritních oblastí A až E. Každá oblast je blíže specifikována určením svého strategického cíle, který je naplňován a detailněji směrován pomocí navazujících opatření. Ty jsou dále upřesňovány v podobě aktivit a konkrétních projektů, jež dále řeší dílčí problémy a nedostatky jednotlivých HSO, které byly identifikovány na základě analytické části koncepce. Pro HSO Podralsko, jako pro pilotní projekt, byla zvolena nepatrně odlišná struktura, která se však svým věcným obsahem od zbylých 5 hospodářsky slabých oblastí výrazně neliší. STRUČNÝ POPIS POSOUZENÍ: Posouzení vlivů koncepce PR HSO LK na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2006 Sb., v platném znění. Dílčí posuzování jednotlivých částí a verzí koncepce bylo prováděno průběžně se zpracováním koncepce, čímž byla zajištěna průběžná optimalizace koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí, a to pomocí upřesňování formulace cílů, opatření a aktivit, ale i výběru kritérií pro výběr projektu. Nakonec bylo provedeno celkové posouzení konečné verze koncepce z

20 Vzhledem k průběžné optimalizaci koncepce (která však přesně musela splňovat požadavky zadavatele - Libereckého kraje) nebylo nutno v konečném vyhodnocení SEA již zásadně měnit formulace koncepce nebo doporučovat zásadní změny. Zpracovatelé koncepce ve velké většině akceptovali doporučení zpracovatele SEA a v dokumentu je zohlednili. Dílčí doporučení nebo doplnění některých částí koncepce (např. kritéria pro výběr projektů, opatření k minimalizaci vlivů při realizaci koncepce, apod.) jsou uvedena v příslušných kapitolách vyhodnocení SEA. Pro vyhodnocení vlivů koncepce byl zvolen systém vyhodnocení vlivů podle jednotlivých navržených opatření rozvoje kraje, ale i podle stanovených složek životního prostředí a referenčních cílů ochrany životního prostředí. Vzhledem k charakteru koncepce, tj. zpracování na obecné úrovni, mohlo být vyhodnocení vlivů koncepce provedeno pouze na obdobné obecné úrovni. Současně bylo provedeno i samostatné kompletní vyhodnocení vlivů koncepce PR HSO LK na lokality NATURA 2000, které je součástí vyhodnocení SEA. Vzhledem k obecnějšímu zaměření koncepce pokrývající širokou oblast opatření a aktivit v jednotlivých HSO, je nutné zdůraznit, že u některých opatření a aktivit nebylo možné vyhodnotit velikost vlivu na životní prostředí. U těchto aktivit a opatření se předpokládá, že ve fázi konkrétního určení lokality, typu a způsobu realizace projektu bude postupováno podle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Záměry nebo koncepce, u nichž příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí vliv na lokality soustavy NATURA 2000, budou tak předmětem procesu EIA/SEA podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Obecně lze konstatovat, že jednou z výchozích a základních charakteristik koncepce PR HSO LK je ochrana a zlepšení životního prostředí i veřejného zdraví a že rozvoj kraje je navrhován v souladu s principy udržitelného rozvoje. Z tohoto tvrzení vyplývá, že většina navržených opatření bude mít příznivé důsledky na životní prostředí a zdraví a že případné nepříznivé vlivy, které lze předpokládat při realizaci některých opatření, budou v rámci monitoringu a kontroly realizace a implementace koncepce podchyceny a účinně eliminovány nebo minimalizovány. K tomu účelu byla v samotném vyhodnocení SEA navržena řada potřebných opatření a indikátorů pro výběr i realizaci projektů, jež budou naplňovat navržená opatření PR HSO LK. Příznivé dopady z realizace koncepce PR HSO LK v dotčeném území lze očekávat u všech složek životního prostředí. Pro některé z nich jsou v koncepci přímo programově navržena opatření a aktivity přispívající k zlepšování jejich stávajícího stavu (např. opatření přispívající ke zlepšení a ochraně kvality vod a vodního režimu krajiny, revitalizaci krajiny, kvality ovzduší, opatření pro ochranu a zlepšení přírody, chráněných území a významných krajinných prvků a jiných přírodně hodnotných území, opatření pro odstranění kontaminace prostředí a starých ekologických zátěží a další viz. naplnění referenčních cílů ochrany životního prostředí). Nepříznivé dopady na životní prostředí a veřejné zdraví lze očekávat pouze při realizaci některých opatření, jež se týkají především nové výstavby (obytných, průmyslových i podnikatelských objektů, některých objektů služeb a objektů či areálů pro sport a rekreaci) a dopravní infrastruktury. Ty mohou být však do značné míry eliminovány účinnými zmírňujícími opatřeními. Nezanedbatelná je i skutečnost, že u nových staveb jsou v některých případech požadovány přísnější podmínky a limity než u stávajících staveb (např. ochrana před hlukem) a např. již samotnou koncepcí je doporučováno prioritní využití ploch brownfields před rozšiřováním zastavěných ploch na území volné krajiny. 18

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 52044/ENV/15 V Praze dne 14. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 24. 4. 2012 Č.j.: 33377/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 42059/ENV/15 V Praze dne 18. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Michal Musil 22. února 2012 Seminář Jak probíhá příprava SeStra II Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA Zapojení veřejnosti Co SEA je

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na ž. p.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 46871/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. ECO Management, s.r.o. K Západi 2033/5 621 00 Brno Řečkovice

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. ECO Management, s.r.o. K Západi 2033/5 621 00 Brno Řečkovice Č. j.: 65203/ENV/15 V Praze dne 7. října 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 73775/ENV/15 V Praze dne 30. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 17. června 2010 Č.j. : 53624/ENV1l0 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POLEVSKO (NÁVRH) období 2009-2013

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POLEVSKO (NÁVRH) období 2009-2013 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POLEVSKO (NÁVRH) období 2009-2013 Obec : (schvalující orgán) Adresa : Zpracovatel a předkladatel zprávy : úřad Oprávněná osoba, zpracovatel : stavebního Polevsko Polevsko

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA Prohlášení ke koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina Požadavky a podmínky vyplývající z procesu SEA (Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání

Více

STANOVISKO. Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách

STANOVISKO. Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách 19313/ZP/2010 - Ve 08. 12. 2010 Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Dr. Ing. Richard Veselý / 184 oddělení

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Městský úřad Trutnov Odbor rozvoje města a územního plánování Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov. 8798/ZP/2010 - Šu 19. 07.

Městský úřad Trutnov Odbor rozvoje města a územního plánování Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov. 8798/ZP/2010 - Šu 19. 07. Městský úřad Trutnov Odbor rozvoje města a územního plánování Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov 8798/ZP/2010 - Šu 19. 07. 2010 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Dušan Šustr / 426 oddělení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 9. 2013 Č.j.: 68150/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 KULK 77815/2014 Ing. Kozlovská/498

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Praha: 25. 5. 2015 Městský úřad v Říčanech Číslo jednací: 050097/2015/KUSK Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Masarykovo

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 86756/ENV/15 V Praze dne 10. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více