MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne Č. j.: 12698/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení Předmětem záměru je výstavba nového dvojitého vedení 110 kv v trase Velká nad Veličkou - Uherský Brod. Původní jednoduché vedení 110 kv bude demontováno a nové vedení bude umístěno v trase stávajícího vedení. Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka nového vedení V543 bude 17 km. U nového vedení je navrženo celkem 56 stožárů typu Soudek v konfiguraci 2x110 kv. Průměrná vzdálenost mezi stávajícími stožáry je cca 310 m. Oproti stávajícímu vedení bude počet stožárů poloviční a průměrná vzdálenost mezi stožáry bude přibližně dvojnásobná. Vzhledem k tomu, že nové vedení bude mít přibližně poloviční počet stožárů, bude využito každé druhé stožárové místo. Tento předpoklad ovšem nelze dodržet ve všech případech. Zabraná plocha nových stožárů bude mít jiný tvar a rozměr, a to s ohledem na skutečnost, že původní typ stožáru je jiný než stožár nový. Výška stávajících stožárů se pohybuje mezi cca 14 až 18 metry. Základní výška nového kotevního stožáru je cca 26 m a nového nosného stožáru cca 28 m. Tato výška je v případě potřeby zvyšována v modulu 3 m tak, aby byla dodržena minimální bezpečná výška vodičů nad terénem. Realizací záměru dojde ke snížení existujícího ochranného pásma vedení ze stávajících 38 m na cca 32 m. Umístění: kraj: Jihomoravský obec: Velká nad Veličkou k.ú.: kraj: Velká nad Veličkou Zlínský obec: Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Slavkov, Vlčnov, Nivnice, Uherský Brod k.ú.: Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Slavkov u Uherského Brodu, Vlčnov, Nivnice, Uherský Brod

2 Zahájení: 2016 Ukončení: 2017 Oznamovatel: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, Brno Zpracovatel oznámení: Ing. Petr Mynář (držitel autorizace podle 19 zákona) Záměr V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kv, pokud nepřísluší do kategorie I) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (jako změna záměru ve smyslu 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dle 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru 1. V dalších stupních projektové přípravy záměru řešit otázku případného vrcholového označení stožárů ve vztahu k bezpečnosti letecké dopravy, a to tak, aby použitý způsob co nejméně ovlivňoval krajinný ráz a nepůsobil rušivě. Navržené řešení projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. 2. Ve spolupráci s ornitology navrhnout vhodná opatření zamezující střetům ptactva s vodiči (umístění optické signalizace (zviditelnění) vodičů), a to s důrazem na místa, kde vedení kříží vodní toky. Navržené řešení konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska ovlivnění krajinného rázu. 3. Zažádat o výjimku z ochranných podmínek přírodní památky Nádavky. Rozsah žádosti o výjimky předem konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody, jimiž jsou Krajský úřad Zlínského kraje a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Z cévnatých rostlin žádat o výjimku z ochranných podmínek kozince dánského (Astragalus danicus), lnu žlutého (Linum flavum) a vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha). U hmyzu a obratlovců se navrhuje žádat o výjimky pro zásah do ochranných podmínek u těchto druhů: batolec duhový (Apatura iris), batolec červený (Apatura ilia), bělopásek topolový (Limentis populi), čmelák (Bombus sp.), mravenec (Formica sp.), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), svižník polní (Cincidela campestris), slepýš křehký 2

3 (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a dále konzultovat s orgánem ochrany přírody rozsah výjimek pro ptáky. 4. Vzhledem k situování části úseku záměru v záplavových územích vodních toků Okluky, Olšava a Velička požádat u příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Uherský Brod a Městský úřad Veselí nad Moravou) o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5. Stožáry vedení neumisťovat v aktivní zóně záplavového území. 6. Zařízení staveniště navrhnout v dostatečné vzdálenosti od obytných nebo rekreačních objektů a od niv vodních toků nebo při okrajích vodních ploch. 7. Do hodnotných přírodních stanovišť, niv a toků neumisťovat stožáry. V ostatních případech zachovat (pokud možno) stávající stožárová místa. 8. Do okolí přírodní památky Nádavky neumisťovat stožárová místa, vyjma míst již umístěných stávajících stožárů. Stožár ležící severovýchodně od přírodní památky Nádavky přemístit v ose trasy vedení směrem na severovýchod na hranici parcely, na kterou je vázáno věcné břemeno výstavby. Demontáž stávajícího a výstavba nového stožáru bude provedena maximálně šetrným způsobem za účasti odborného biologického dozoru. Přístup do území v průběhu stavebních prací bude výhradně od severu nebo severovýchodu. Po rekultivaci stávajícího stožárového místa zajistit následný management spočívající v kosení a odnosu biomasy po dobu minimálně 3 let. Kosení musí z důvodu fenologie lnu žlutého probíhat v polovině srpna. 9. Plošné kácení ve všech křovinách, náletech i remízech nacházející se v ochranném pásmu realizovat mimo období hnízdění ptactva, tj. zákaz kácení v období měsíců březen až červenec. Po dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny. 10. Na lokalitě přírodní památky Nádavky a v jejím okolí a na lokalitě Velička vyloučit nebo maximálně omezit z důvodu ochrany hmyzu kácení vzrostlých dřevin včetně starých a odumřelých ovocných stromů. 11. Kvantifikovat materiálové a surovinové nároky na provedení stavby včetně nátěrových hmot, které budou v rámci realizace použity. 12. Vhodně voleným nátěrem zmírnit pohledové uplatnění vedení v krajině (šedý nátěr tam, kde je pozadím obloha, a zelený nátěr tam, kde je pozadím les). 13. Vedení opatřit ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. 14. Stanovit množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během stavby, stanovit systém nakládání s odpady (způsob třídění, shromažďování) a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V maximální míře preferovat využití odpadů jako druhotné suroviny. Podmínky pro fázi výstavby záměru 15. V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění povrchu staveniště a další). Tato 3

4 opatření po dodavateli stavebních a konstrukčních prací v průběhu výstavby kontrolovat. 16. Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací. 17. V noční době (tj. od 21:00 do 7:00 hodin) neprovádět stavební činnost. 18. V brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do7:00 hodin a od 21:00 22:00 hodin) vyloučit provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická kladiva a jiné) v blízkosti obytných objektů. 19. Stavební činnosti koordinovat tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku L Aeq,s = 65 db v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrátit na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 20. Manipulaci s vodícími lany provádět maximálně šetrně ve vztahu ke stávajícímu vegetačnímu krytu. 21. V záplavovém území neskladovat stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky. 22. Věnovat pozornost nakládání se znečišťujícími látkami, jak v prostoru zařízení staveniště, tak i přímo v prostoru výstavby. Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanizmů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami provádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomu účelu vybavených. Staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek. Případné zjištěné úniky neprodleně lokalizovat, ohlásit a odborně sanovat. 23. V rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití vést odpovídající evidenci; vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky. 24. Skrývku kvalitních půd použít na rekultivaci rušených stožárových míst, přednostně však dle dispozic orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 25. Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi. 26. Do vodních toků, břehových porostů a mokřadů v nivách nezasahovat a nevjíždět mechanizací. 27. Po dobu realizace záměru zajistit biologický dozor, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Z provádění biologického dozoru vést podrobný deník, ze kterého bude zřejmé, kdy byly prováděny návštěvy území, v jakém období, a jaké byly prováděny činnosti. Výsledky zjištěné činností biologického dozoru a zásahy na lokalitách průběžně konzultovat s pracovníky příslušných orgánů ochrany přírody. 28. Vyhnout se jakémukoliv zásahu a nevstupovat do přírodní památky Nádavky. 29. Při realizaci prací na území přírodní památky Nádavky a v jejím okolí, zejména při projektování a vytyčování stožárových míst nebo při terénních úpravách, zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou. 4

5 30. V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací přerušit práce a nález zajistit proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu nebo orgánu ochrany přírody. Dále postupovat dle dispozic těchto orgánů. 31. Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací využívat existující síť komunikací a přístupových cest. S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných přístupových cest, na zemědělské půdě nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině. 32. Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů centry a vedlejších komunikací sídelních útvarů (měst a obcí). 33. Organizačně vyřešit dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby. Podmínky pro fázi ukončení záměru 34. Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest po ukončení stavby uvést do původního stavu či stavu obdobnému původnímu. 35. Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám. Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 36. Výřezy porostů v ochranném pásmu vedení provádět šetrně a důsledně likvidovat vyřezané náletové křoviny a keře. Odůvodnění: Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: - Jihomoravský kraj; - Obec Velká nad Veličkou; - Obec Nivnice; - Město Uherský Brod; - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí; - Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí; - Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství; - Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování; - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně; - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno; - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; - Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského; - Národní památkový ústav, generální ředitelství; - Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod. 5

6 Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Jihomoravský kraj, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Obec Velká nad Veličkou, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky. Obec Nivnice, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Město Uherský Brod, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích ), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), nemá k předloženému záměru připomínky. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), konstatuje, že vzhledem k situování části úseku záměru v záplavovém území vodního toku Okluky a v záplavovém území toku Olšava, bude nutné požádat u vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Uherský Brod, o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne Požaduje řešit své připomínky (níže) a doporučení v navazujících správních řízeních, případně v dokumentaci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, pokud ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne požadavek na její zpracování. Z hlediska vodního zákona konstatuje, že vzhledem k situování části úseku záměru v záplavovém území vodního toku Velička bude nutné požádat u vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Veselí nad Moravou, o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že realizací záměru nevznikne zdroj znečišťování. Při stavbě bude všemi dostupnými prostředky omezován úlet prachových částic do ovzduší. 6

7 Z hlediska odpadového hospodářství konstatuje, že kompetentním úřadem k vyjádření dle ustanovení 79 odst. 4 zákona o odpadech je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě plánovaného záměru. Upozorňuje, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění odpadů (recyklace) před jejich odstraněním (uložením na skládku), a současně v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Dále upozorňuje, že je-li vytěžená zemina vhodných vlastností použita na téže stavbě, např. k vyrovnání terénu, apod., není nutno zařazovat ji jako odpad. V této souvislosti doporučuje k nahlédnutí Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi vydaný Ministerstvem životního prostředí v roce Konstatuje, že stavební odpady obecně mohou být využity v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška ), a při splnění požadavků zvláštních předpisů v zařízení povoleném dle ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech. Vytěžené zeminy a hlušiny vhodných vlastností mohou také být, při splnění podmínek vyhlášky a zvláštních předpisů, využity v zařízení dle ustanovení 14 odst. 2 zákona o odpadech. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ), konstatuje, že v souladu s ustanovením 9 odst. 2 tohoto zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu za předpokladu, že plocha pro umístění stožárů nebude větší než 30 m 2. Dle oznámení záměru bude dvojité vedení 110 kv umístěno v místě stávajícího vedení, tudíž se nepostupuje dle ustanovení 7 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny požaduje, aby do kapitoly D.IV. oznámení záměru bylo doplněno opatření zmírňující střet ptáků s vodiči zahrnující umístění optické signalizace (zviditelnění) vodičů nad lokalitou Z8 (přechod Veličky). Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům je bez připomínek. Z hlediska zákona o lesích k záměru nemá připomínky a konstatuje, že při stavbě nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu a odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nepožaduje záměr dále posoudit dle zákona, pouze konstatuje, že při přípravě záměru požaduje respektovat závěry z Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší nejsou předmětným záměrem dotčeny. 7

8 Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa konstatuje, že veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa nejsou předmětným záměrem dotčeny, neboť se jedná o rekonstrukci vedení ve stávající trase. Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska vodního zákona a odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že záměr se netýká zájmů ochrany zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje posouzení záměru dle zákona. Konstatuje, že záměr počítá s umístěním stožárů příhradové konstrukce typu Soudek o výšce 26 až 35 m, což představuje zvýšení o 13 až 18 m oproti stávajícím konstrukcím. Stavbou bude zásadně negativním způsobem dotčen krajinný ráz, u něhož dojde k podstatné změně. Dojde k narušení pohledových horizontů v katastrech obcí Nivnice, Vlčnov, Dolní Němčí, Slavkov a Uherský Brod. Území je jak významnou tahovou trasou, tak životním a hnízdním prostorem volně žijících ptáků. Při dalším posouzení záměru požaduje provést biologické hodnocení a průzkum se zvýšeným důrazem na výskyt a tah ptactva ve spolupráci s odbornými ornitology, kteří v dané lokalitě provádí pravidelný monitoring (Ing. Šimčík P., Pavelčík P., Svička J. a Poprach K). Dále doporučuje provést odborné konzultace s pracovníky Ochrany fauny České republiky, kteří se zabývají ochranou ptactva před úrazy elektrickým proudem v rámci celé republiky, České společnosti ornitologické a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Konstatuje, že předložený biologický průzkum a hodnocení se věnuje problematice ochrany volně žijících ptáků pouze okrajově, některé z migrujících či vyskytujících se druhů v území zde nejsou vůbec uvedeny (například volavka bílá, moták lužní, labuť velká, jestřáb lesní, poštolka rudonohá, jeřáb popelavý, kalous ušatý, kalous pustovka, sova pálená, puštík obecný). Při dalším posouzení záměru doporučuje podrobné řešení ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem a nárazem do drátů elektrického vedení. Jak je uvedeno v příloze č. 3 oznámení záměru Hodnocení vlivů na krajinný ráz, není vhodné zvýrazňovat stožáry červenobílými nátěry a vedení balónovými prvky z důvodu ochrany krajinného rázu. Menší viditelnost bude ovšem příčinou zraňování či usmrcování ptáků nárazem do vedení. Z výše uvedených důvodů doporučuje při dalším posuzování uvést variantní řešení tak, aby nebylo využito navržených vyšších konstrukcí stožárů s důrazem na využití jiných konstrukčních řešení, jako například doplnění o další vedení podél stávající trasy při zachování stávající výšky, doplnění ochranných prvků proti úrazu ptáků elektrickým proudem a nárazem do drátů vedení. Požadavku na další posouzení záměru podle zákona se s ohledem na rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí nevyhovuje. V rámci předloženého oznámení záměru bylo zpracováno rovněž Hodnocení vlivů na krajinný ráz (Ing. Bc. Roman Bukáček, Žďár nad Sázavou, listopad 2013), jehož závěrem je, že realizace záměru se s ohledem na ovlivnění krajinného rázu jeví jako únosná. Zpracování návrhu řešení ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem a nárazem do drátů elektrického vedení bylo zahrnuto do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 8

9 Variantní řešení záměru se s ohledem na znění doručených vyjádření ostatních dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků nejeví jako opodstatněné a účelné. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, ze dne Z hlediska ochrany přírody a krajiny, vodohospodářských zájmů, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany silnic I. a II. třídy, ochrany lesního půdního fondu a hospodaření v lesích a myslivosti nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne S předmětným záměrem souhlasí a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne Nepožaduje další posuzování záměru dle zákona. Požaduje, aby v průběhu výstavby záměru byly veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku L Aeq,s = 65 db v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, ze dne Z hlediska ochrany přírody požaduje splnění podmínek a provedení navržených zmírňujících a kompenzačních opatření uvedených v biologickém průzkumu a hodnocení zpracovaném Mgr. Vladimírem Melicharem a v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí oznámení záměru. Relevantní podmínky a zmírňující kompenzační opatření, která jsou v oznámení záměru uvedena v biologickém průzkumu a hodnocení a v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ze dne Konstatuje, že průzkumy i hodnocení, které jsou součástí oznámení záměru, dobře popisují střety s přírodovědně významnými lokalitami. Nejvýznamnější je střet s dílčí lokalitou B3, E3 a Z5. Potvrzuje přírodovědecky vysokou hodnotu území přírodní památky Nádavky a blízkého okolí. Ve vyjádření dále doplňuje plochy s výčtem zvláště chráněných druhů rostlin a druhů Červeného seznamu, F. Procházka, 2001, (dále jen červený seznam ) s tím, že v segmentu č , mimo druhy zmíněné v biologickém průzkumu zpracovaném 9

10 v rámci oznámení záměru Mgr. Vladimírem Melicharem, roste Orchis ustulata (dle červeného seznamu: C1 - kriticky ohrožený), Chamaecytisus virescens (dle červeného seznamu: C3 - ohrožený), Dorycnium herbaceum (dle červeného seznamu: C3 - ohrožený), Geranium sanguineum (dle červeného seznamu: C4a vzácný vyžadující pozornost), Inula salicina (dle červeného seznamu: C4a vzácný vyžadující pozornost), Trifolium rubens (dle červeného seznamu: C3 ohrožený). Upozorňuje, že v případě demontáže a montáže vedení je nutné minimalizovat zásahy do okolních lučních porostů, veškeré práce i přesuny nutné provádět od severu. Doporučuje nové ukotvení posunout několik metrů severněji tak, aby do cenné lokality vůbec nezasahovalo. S návrhy realizace, které popisuje biologický průzkum v oznámení záměru, se ztotožňuje. Závěrem upozorňuje, že je nutné vyhnout se jakémukoliv zásahu do Přírodní památky Nádavky včetně ochranného pásma a segmentu č Upozorňuje na riziko nárazů ptáků do vodičů. Použití zviditelňujících prvků lze doporučit ve všech krizových úsecích (v blízkosti vodních toků, v místech se zvýšenou koncentrací ptáků a v místech s významnými tahovými koridory). Požaduje zpracování připomínek v dalším stupni hodnocení záměru. Připomínky je možné vypořádat v podmínkách závěru zjišťovacího řízení a další posuzování proto příslušný úřad považuje za nadbytečné. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, ze dne K oznámení záměru nemá námitek ani připomínek. Národní památkový ústav, generální ředitelství, ze dne Z hlediska zájmů státní památkové péče nemá k záměru, kromě níže uvedených, další připomínky. Z hlediska památkové ochrany uvádí, že záměr zasahuje na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči ). Z hlediska péče o archeologický památkový fond konstatuje, že v trase záměru jihozápadně od rozvodny v Uherském Brodu jsou registrovány sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou. Vzhledem k této skutečnosti nelze vyloučit, že při zásazích do terénu mohou být nalezeny doposud neznámé archeologické nálezy. Dotčené území bylo v minulosti využíváno člověkem, proto je nutno jej považovat za území s archeologickými nálezy a postupovat dle příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči ustanovení 22 odst. 2 oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, strpění záchranného archeologického výzkumu; ustanovení 23 odst. 2 oznamovací povinnost nálezce vůči archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu při zjištění archeologického nálezu, který nebyl zjištěn při provádění archeologického výzkumu; ustanovení 23 odst. 3 ponechání místa nálezu beze změny do doby prohlídky archeologickým ústavem nebo muzeem. Dále konstatuje, že záměr se zásadním způsobem nedotkne zájmů státní památkové péče v daných územích, dotčena nebudou území plošné památkové ochrany (památkové rezervace, památkové zóny), památková ochranná pásma ani kulturní památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. 10

11 Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, ze dne Uvádí, že z hlediska památkové péče je realizace záměru přípustná. Vzhledem k tomu, že při zemních pracích během realizace záměru by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona o státní památkové péči a respektovat zákonné požadavky, a to zejména následující. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit mu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne K záměru neuplatňuje žádné požadavky pro další stupně projednávání. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Příslušný úřad obdržel několik vyjádření s připomínkami, požadavek na dopracování oznámení záměru, a rovněž požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu zákona. Příslušný úřad však na podkladě dostupných informací a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl k názoru, že veškeré připomínky a požadavky z doručených vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti lze řešit v návazných správních řízeních. Relevantní připomínky, požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP438, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/8775/15 Spis. zn.: ZN/1795/ŽP/15 Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: 6 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - - HRANICE ČR/RAKOUSKO

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - - HRANICE ČR/RAKOUSKO VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - - HRANICE ČR/RAKOUSKO Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění září 2014 INVEK s.r.o.,

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 1. 2. 2012 Č.j. 1933/ENV/12

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 1. 2. 2012 Č.j. 1933/ENV/12 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 1. 2. 2012 Č.j. 1933/ENV/12 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace 1 Politiky územního rozvoje ČR Materiál pro jednání schůze vlády VIII. Obsah: a) Zpráva o projednání návrhu Aktualizace 1 Politiky územního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 18. srpna 2015 Č.j.: 48696/ENV/15 Vyřizuje: Ing. Plocek Tel.: 267 122 132 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

Podmínky všeobecně platné. a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti

Podmínky všeobecně platné. a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti Plnění podmínek souhlasného stanoviska k záměrů Pokračování hornické činnosti Dolu ČSM na období 2009-2020, stanovených MŽP ČR č.j. 99814/ENV/10 ze dne 20.12.2010 Podmínky všeobecně platné a) Podmínky

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á 1 / 18 *crdux005qmt9* CRDUX005QMT9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 7. června 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-13/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více