MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne Č. j.: 12698/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení Předmětem záměru je výstavba nového dvojitého vedení 110 kv v trase Velká nad Veličkou - Uherský Brod. Původní jednoduché vedení 110 kv bude demontováno a nové vedení bude umístěno v trase stávajícího vedení. Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka nového vedení V543 bude 17 km. U nového vedení je navrženo celkem 56 stožárů typu Soudek v konfiguraci 2x110 kv. Průměrná vzdálenost mezi stávajícími stožáry je cca 310 m. Oproti stávajícímu vedení bude počet stožárů poloviční a průměrná vzdálenost mezi stožáry bude přibližně dvojnásobná. Vzhledem k tomu, že nové vedení bude mít přibližně poloviční počet stožárů, bude využito každé druhé stožárové místo. Tento předpoklad ovšem nelze dodržet ve všech případech. Zabraná plocha nových stožárů bude mít jiný tvar a rozměr, a to s ohledem na skutečnost, že původní typ stožáru je jiný než stožár nový. Výška stávajících stožárů se pohybuje mezi cca 14 až 18 metry. Základní výška nového kotevního stožáru je cca 26 m a nového nosného stožáru cca 28 m. Tato výška je v případě potřeby zvyšována v modulu 3 m tak, aby byla dodržena minimální bezpečná výška vodičů nad terénem. Realizací záměru dojde ke snížení existujícího ochranného pásma vedení ze stávajících 38 m na cca 32 m. Umístění: kraj: Jihomoravský obec: Velká nad Veličkou k.ú.: kraj: Velká nad Veličkou Zlínský obec: Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Slavkov, Vlčnov, Nivnice, Uherský Brod k.ú.: Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Slavkov u Uherského Brodu, Vlčnov, Nivnice, Uherský Brod

2 Zahájení: 2016 Ukončení: 2017 Oznamovatel: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, Brno Zpracovatel oznámení: Ing. Petr Mynář (držitel autorizace podle 19 zákona) Záměr V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kv, pokud nepřísluší do kategorie I) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (jako změna záměru ve smyslu 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dle 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru 1. V dalších stupních projektové přípravy záměru řešit otázku případného vrcholového označení stožárů ve vztahu k bezpečnosti letecké dopravy, a to tak, aby použitý způsob co nejméně ovlivňoval krajinný ráz a nepůsobil rušivě. Navržené řešení projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. 2. Ve spolupráci s ornitology navrhnout vhodná opatření zamezující střetům ptactva s vodiči (umístění optické signalizace (zviditelnění) vodičů), a to s důrazem na místa, kde vedení kříží vodní toky. Navržené řešení konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska ovlivnění krajinného rázu. 3. Zažádat o výjimku z ochranných podmínek přírodní památky Nádavky. Rozsah žádosti o výjimky předem konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody, jimiž jsou Krajský úřad Zlínského kraje a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Z cévnatých rostlin žádat o výjimku z ochranných podmínek kozince dánského (Astragalus danicus), lnu žlutého (Linum flavum) a vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha). U hmyzu a obratlovců se navrhuje žádat o výjimky pro zásah do ochranných podmínek u těchto druhů: batolec duhový (Apatura iris), batolec červený (Apatura ilia), bělopásek topolový (Limentis populi), čmelák (Bombus sp.), mravenec (Formica sp.), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), svižník polní (Cincidela campestris), slepýš křehký 2

3 (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a dále konzultovat s orgánem ochrany přírody rozsah výjimek pro ptáky. 4. Vzhledem k situování části úseku záměru v záplavových územích vodních toků Okluky, Olšava a Velička požádat u příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Uherský Brod a Městský úřad Veselí nad Moravou) o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5. Stožáry vedení neumisťovat v aktivní zóně záplavového území. 6. Zařízení staveniště navrhnout v dostatečné vzdálenosti od obytných nebo rekreačních objektů a od niv vodních toků nebo při okrajích vodních ploch. 7. Do hodnotných přírodních stanovišť, niv a toků neumisťovat stožáry. V ostatních případech zachovat (pokud možno) stávající stožárová místa. 8. Do okolí přírodní památky Nádavky neumisťovat stožárová místa, vyjma míst již umístěných stávajících stožárů. Stožár ležící severovýchodně od přírodní památky Nádavky přemístit v ose trasy vedení směrem na severovýchod na hranici parcely, na kterou je vázáno věcné břemeno výstavby. Demontáž stávajícího a výstavba nového stožáru bude provedena maximálně šetrným způsobem za účasti odborného biologického dozoru. Přístup do území v průběhu stavebních prací bude výhradně od severu nebo severovýchodu. Po rekultivaci stávajícího stožárového místa zajistit následný management spočívající v kosení a odnosu biomasy po dobu minimálně 3 let. Kosení musí z důvodu fenologie lnu žlutého probíhat v polovině srpna. 9. Plošné kácení ve všech křovinách, náletech i remízech nacházející se v ochranném pásmu realizovat mimo období hnízdění ptactva, tj. zákaz kácení v období měsíců březen až červenec. Po dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny. 10. Na lokalitě přírodní památky Nádavky a v jejím okolí a na lokalitě Velička vyloučit nebo maximálně omezit z důvodu ochrany hmyzu kácení vzrostlých dřevin včetně starých a odumřelých ovocných stromů. 11. Kvantifikovat materiálové a surovinové nároky na provedení stavby včetně nátěrových hmot, které budou v rámci realizace použity. 12. Vhodně voleným nátěrem zmírnit pohledové uplatnění vedení v krajině (šedý nátěr tam, kde je pozadím obloha, a zelený nátěr tam, kde je pozadím les). 13. Vedení opatřit ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. 14. Stanovit množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během stavby, stanovit systém nakládání s odpady (způsob třídění, shromažďování) a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V maximální míře preferovat využití odpadů jako druhotné suroviny. Podmínky pro fázi výstavby záměru 15. V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění povrchu staveniště a další). Tato 3

4 opatření po dodavateli stavebních a konstrukčních prací v průběhu výstavby kontrolovat. 16. Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací. 17. V noční době (tj. od 21:00 do 7:00 hodin) neprovádět stavební činnost. 18. V brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do7:00 hodin a od 21:00 22:00 hodin) vyloučit provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická kladiva a jiné) v blízkosti obytných objektů. 19. Stavební činnosti koordinovat tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku L Aeq,s = 65 db v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrátit na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 20. Manipulaci s vodícími lany provádět maximálně šetrně ve vztahu ke stávajícímu vegetačnímu krytu. 21. V záplavovém území neskladovat stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky. 22. Věnovat pozornost nakládání se znečišťujícími látkami, jak v prostoru zařízení staveniště, tak i přímo v prostoru výstavby. Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanizmů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami provádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomu účelu vybavených. Staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek. Případné zjištěné úniky neprodleně lokalizovat, ohlásit a odborně sanovat. 23. V rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití vést odpovídající evidenci; vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky. 24. Skrývku kvalitních půd použít na rekultivaci rušených stožárových míst, přednostně však dle dispozic orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 25. Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi. 26. Do vodních toků, břehových porostů a mokřadů v nivách nezasahovat a nevjíždět mechanizací. 27. Po dobu realizace záměru zajistit biologický dozor, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Z provádění biologického dozoru vést podrobný deník, ze kterého bude zřejmé, kdy byly prováděny návštěvy území, v jakém období, a jaké byly prováděny činnosti. Výsledky zjištěné činností biologického dozoru a zásahy na lokalitách průběžně konzultovat s pracovníky příslušných orgánů ochrany přírody. 28. Vyhnout se jakémukoliv zásahu a nevstupovat do přírodní památky Nádavky. 29. Při realizaci prací na území přírodní památky Nádavky a v jejím okolí, zejména při projektování a vytyčování stožárových míst nebo při terénních úpravách, zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou. 4

5 30. V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací přerušit práce a nález zajistit proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu nebo orgánu ochrany přírody. Dále postupovat dle dispozic těchto orgánů. 31. Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací využívat existující síť komunikací a přístupových cest. S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných přístupových cest, na zemědělské půdě nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině. 32. Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů centry a vedlejších komunikací sídelních útvarů (měst a obcí). 33. Organizačně vyřešit dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby. Podmínky pro fázi ukončení záměru 34. Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest po ukončení stavby uvést do původního stavu či stavu obdobnému původnímu. 35. Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám. Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 36. Výřezy porostů v ochranném pásmu vedení provádět šetrně a důsledně likvidovat vyřezané náletové křoviny a keře. Odůvodnění: Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: - Jihomoravský kraj; - Obec Velká nad Veličkou; - Obec Nivnice; - Město Uherský Brod; - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí; - Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí; - Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství; - Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování; - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně; - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno; - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; - Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského; - Národní památkový ústav, generální ředitelství; - Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod. 5

6 Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Jihomoravský kraj, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Obec Velká nad Veličkou, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky. Obec Nivnice, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Město Uherský Brod, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích ), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), nemá k předloženému záměru připomínky. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), konstatuje, že vzhledem k situování části úseku záměru v záplavovém území vodního toku Okluky a v záplavovém území toku Olšava, bude nutné požádat u vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Uherský Brod, o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne Požaduje řešit své připomínky (níže) a doporučení v navazujících správních řízeních, případně v dokumentaci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, pokud ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne požadavek na její zpracování. Z hlediska vodního zákona konstatuje, že vzhledem k situování části úseku záměru v záplavovém území vodního toku Velička bude nutné požádat u vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Veselí nad Moravou, o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že realizací záměru nevznikne zdroj znečišťování. Při stavbě bude všemi dostupnými prostředky omezován úlet prachových částic do ovzduší. 6

7 Z hlediska odpadového hospodářství konstatuje, že kompetentním úřadem k vyjádření dle ustanovení 79 odst. 4 zákona o odpadech je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě plánovaného záměru. Upozorňuje, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění odpadů (recyklace) před jejich odstraněním (uložením na skládku), a současně v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Dále upozorňuje, že je-li vytěžená zemina vhodných vlastností použita na téže stavbě, např. k vyrovnání terénu, apod., není nutno zařazovat ji jako odpad. V této souvislosti doporučuje k nahlédnutí Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi vydaný Ministerstvem životního prostředí v roce Konstatuje, že stavební odpady obecně mohou být využity v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška ), a při splnění požadavků zvláštních předpisů v zařízení povoleném dle ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech. Vytěžené zeminy a hlušiny vhodných vlastností mohou také být, při splnění podmínek vyhlášky a zvláštních předpisů, využity v zařízení dle ustanovení 14 odst. 2 zákona o odpadech. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ), konstatuje, že v souladu s ustanovením 9 odst. 2 tohoto zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu za předpokladu, že plocha pro umístění stožárů nebude větší než 30 m 2. Dle oznámení záměru bude dvojité vedení 110 kv umístěno v místě stávajícího vedení, tudíž se nepostupuje dle ustanovení 7 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny požaduje, aby do kapitoly D.IV. oznámení záměru bylo doplněno opatření zmírňující střet ptáků s vodiči zahrnující umístění optické signalizace (zviditelnění) vodičů nad lokalitou Z8 (přechod Veličky). Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům je bez připomínek. Z hlediska zákona o lesích k záměru nemá připomínky a konstatuje, že při stavbě nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu a odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nepožaduje záměr dále posoudit dle zákona, pouze konstatuje, že při přípravě záměru požaduje respektovat závěry z Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší nejsou předmětným záměrem dotčeny. 7

8 Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa konstatuje, že veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa nejsou předmětným záměrem dotčeny, neboť se jedná o rekonstrukci vedení ve stávající trase. Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska vodního zákona a odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že záměr se netýká zájmů ochrany zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje posouzení záměru dle zákona. Konstatuje, že záměr počítá s umístěním stožárů příhradové konstrukce typu Soudek o výšce 26 až 35 m, což představuje zvýšení o 13 až 18 m oproti stávajícím konstrukcím. Stavbou bude zásadně negativním způsobem dotčen krajinný ráz, u něhož dojde k podstatné změně. Dojde k narušení pohledových horizontů v katastrech obcí Nivnice, Vlčnov, Dolní Němčí, Slavkov a Uherský Brod. Území je jak významnou tahovou trasou, tak životním a hnízdním prostorem volně žijících ptáků. Při dalším posouzení záměru požaduje provést biologické hodnocení a průzkum se zvýšeným důrazem na výskyt a tah ptactva ve spolupráci s odbornými ornitology, kteří v dané lokalitě provádí pravidelný monitoring (Ing. Šimčík P., Pavelčík P., Svička J. a Poprach K). Dále doporučuje provést odborné konzultace s pracovníky Ochrany fauny České republiky, kteří se zabývají ochranou ptactva před úrazy elektrickým proudem v rámci celé republiky, České společnosti ornitologické a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Konstatuje, že předložený biologický průzkum a hodnocení se věnuje problematice ochrany volně žijících ptáků pouze okrajově, některé z migrujících či vyskytujících se druhů v území zde nejsou vůbec uvedeny (například volavka bílá, moták lužní, labuť velká, jestřáb lesní, poštolka rudonohá, jeřáb popelavý, kalous ušatý, kalous pustovka, sova pálená, puštík obecný). Při dalším posouzení záměru doporučuje podrobné řešení ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem a nárazem do drátů elektrického vedení. Jak je uvedeno v příloze č. 3 oznámení záměru Hodnocení vlivů na krajinný ráz, není vhodné zvýrazňovat stožáry červenobílými nátěry a vedení balónovými prvky z důvodu ochrany krajinného rázu. Menší viditelnost bude ovšem příčinou zraňování či usmrcování ptáků nárazem do vedení. Z výše uvedených důvodů doporučuje při dalším posuzování uvést variantní řešení tak, aby nebylo využito navržených vyšších konstrukcí stožárů s důrazem na využití jiných konstrukčních řešení, jako například doplnění o další vedení podél stávající trasy při zachování stávající výšky, doplnění ochranných prvků proti úrazu ptáků elektrickým proudem a nárazem do drátů vedení. Požadavku na další posouzení záměru podle zákona se s ohledem na rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí nevyhovuje. V rámci předloženého oznámení záměru bylo zpracováno rovněž Hodnocení vlivů na krajinný ráz (Ing. Bc. Roman Bukáček, Žďár nad Sázavou, listopad 2013), jehož závěrem je, že realizace záměru se s ohledem na ovlivnění krajinného rázu jeví jako únosná. Zpracování návrhu řešení ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem a nárazem do drátů elektrického vedení bylo zahrnuto do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 8

9 Variantní řešení záměru se s ohledem na znění doručených vyjádření ostatních dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků nejeví jako opodstatněné a účelné. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, ze dne Z hlediska ochrany přírody a krajiny, vodohospodářských zájmů, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany silnic I. a II. třídy, ochrany lesního půdního fondu a hospodaření v lesích a myslivosti nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne S předmětným záměrem souhlasí a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne Nepožaduje další posuzování záměru dle zákona. Požaduje, aby v průběhu výstavby záměru byly veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku L Aeq,s = 65 db v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, ze dne Z hlediska ochrany přírody požaduje splnění podmínek a provedení navržených zmírňujících a kompenzačních opatření uvedených v biologickém průzkumu a hodnocení zpracovaném Mgr. Vladimírem Melicharem a v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí oznámení záměru. Relevantní podmínky a zmírňující kompenzační opatření, která jsou v oznámení záměru uvedena v biologickém průzkumu a hodnocení a v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ze dne Konstatuje, že průzkumy i hodnocení, které jsou součástí oznámení záměru, dobře popisují střety s přírodovědně významnými lokalitami. Nejvýznamnější je střet s dílčí lokalitou B3, E3 a Z5. Potvrzuje přírodovědecky vysokou hodnotu území přírodní památky Nádavky a blízkého okolí. Ve vyjádření dále doplňuje plochy s výčtem zvláště chráněných druhů rostlin a druhů Červeného seznamu, F. Procházka, 2001, (dále jen červený seznam ) s tím, že v segmentu č , mimo druhy zmíněné v biologickém průzkumu zpracovaném 9

10 v rámci oznámení záměru Mgr. Vladimírem Melicharem, roste Orchis ustulata (dle červeného seznamu: C1 - kriticky ohrožený), Chamaecytisus virescens (dle červeného seznamu: C3 - ohrožený), Dorycnium herbaceum (dle červeného seznamu: C3 - ohrožený), Geranium sanguineum (dle červeného seznamu: C4a vzácný vyžadující pozornost), Inula salicina (dle červeného seznamu: C4a vzácný vyžadující pozornost), Trifolium rubens (dle červeného seznamu: C3 ohrožený). Upozorňuje, že v případě demontáže a montáže vedení je nutné minimalizovat zásahy do okolních lučních porostů, veškeré práce i přesuny nutné provádět od severu. Doporučuje nové ukotvení posunout několik metrů severněji tak, aby do cenné lokality vůbec nezasahovalo. S návrhy realizace, které popisuje biologický průzkum v oznámení záměru, se ztotožňuje. Závěrem upozorňuje, že je nutné vyhnout se jakémukoliv zásahu do Přírodní památky Nádavky včetně ochranného pásma a segmentu č Upozorňuje na riziko nárazů ptáků do vodičů. Použití zviditelňujících prvků lze doporučit ve všech krizových úsecích (v blízkosti vodních toků, v místech se zvýšenou koncentrací ptáků a v místech s významnými tahovými koridory). Požaduje zpracování připomínek v dalším stupni hodnocení záměru. Připomínky je možné vypořádat v podmínkách závěru zjišťovacího řízení a další posuzování proto příslušný úřad považuje za nadbytečné. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, ze dne K oznámení záměru nemá námitek ani připomínek. Národní památkový ústav, generální ředitelství, ze dne Z hlediska zájmů státní památkové péče nemá k záměru, kromě níže uvedených, další připomínky. Z hlediska památkové ochrany uvádí, že záměr zasahuje na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči ). Z hlediska péče o archeologický památkový fond konstatuje, že v trase záměru jihozápadně od rozvodny v Uherském Brodu jsou registrovány sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou. Vzhledem k této skutečnosti nelze vyloučit, že při zásazích do terénu mohou být nalezeny doposud neznámé archeologické nálezy. Dotčené území bylo v minulosti využíváno člověkem, proto je nutno jej považovat za území s archeologickými nálezy a postupovat dle příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči ustanovení 22 odst. 2 oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, strpění záchranného archeologického výzkumu; ustanovení 23 odst. 2 oznamovací povinnost nálezce vůči archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu při zjištění archeologického nálezu, který nebyl zjištěn při provádění archeologického výzkumu; ustanovení 23 odst. 3 ponechání místa nálezu beze změny do doby prohlídky archeologickým ústavem nebo muzeem. Dále konstatuje, že záměr se zásadním způsobem nedotkne zájmů státní památkové péče v daných územích, dotčena nebudou území plošné památkové ochrany (památkové rezervace, památkové zóny), památková ochranná pásma ani kulturní památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. 10

11 Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, ze dne Uvádí, že z hlediska památkové péče je realizace záměru přípustná. Vzhledem k tomu, že při zemních pracích během realizace záměru by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona o státní památkové péči a respektovat zákonné požadavky, a to zejména následující. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit mu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne K záměru neuplatňuje žádné požadavky pro další stupně projednávání. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Příslušný úřad obdržel několik vyjádření s připomínkami, požadavek na dopracování oznámení záměru, a rovněž požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu zákona. Příslušný úřad však na podkladě dostupných informací a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl k názoru, že veškeré připomínky a požadavky z doručených vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti lze řešit v návazných správních řízeních. Relevantní připomínky, požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP438, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 8. 2013 Č.j.: 57798/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 1. 2014 Č. j.: 4050/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 4. 2012 Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 17958/ZP/2014-Čr 28.11.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 25101 /ENV/13 Ing. Soukupová/l.2321 11. 4. 2013 Věc: Posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 4. 12. 2014 KULK 3376/2015 OŽPZ 1436/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 4. 12. 2014 KULK 3376/2015 OŽPZ 1436/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 4. 12. 2014 KULK 3376/2015 OŽPZ 1436/2014 Ing. Slavíková/583

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 46871/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 17. 4. 2012 Č. j.: 30650/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, VRŠOVICKÁ 65 Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 21.5.2014 Č.j. 36077/ENV/14 756/510/14

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 KULK 77815/2014 Ing. Kozlovská/498

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-0412769/2015 Ing. Marie Beranová/236004443 23.04.2015 Č. j. MHMP-0615129/2015/OCP/VI/R-969/Be

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více