MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne Č. j.: 12698/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení Předmětem záměru je výstavba nového dvojitého vedení 110 kv v trase Velká nad Veličkou - Uherský Brod. Původní jednoduché vedení 110 kv bude demontováno a nové vedení bude umístěno v trase stávajícího vedení. Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka nového vedení V543 bude 17 km. U nového vedení je navrženo celkem 56 stožárů typu Soudek v konfiguraci 2x110 kv. Průměrná vzdálenost mezi stávajícími stožáry je cca 310 m. Oproti stávajícímu vedení bude počet stožárů poloviční a průměrná vzdálenost mezi stožáry bude přibližně dvojnásobná. Vzhledem k tomu, že nové vedení bude mít přibližně poloviční počet stožárů, bude využito každé druhé stožárové místo. Tento předpoklad ovšem nelze dodržet ve všech případech. Zabraná plocha nových stožárů bude mít jiný tvar a rozměr, a to s ohledem na skutečnost, že původní typ stožáru je jiný než stožár nový. Výška stávajících stožárů se pohybuje mezi cca 14 až 18 metry. Základní výška nového kotevního stožáru je cca 26 m a nového nosného stožáru cca 28 m. Tato výška je v případě potřeby zvyšována v modulu 3 m tak, aby byla dodržena minimální bezpečná výška vodičů nad terénem. Realizací záměru dojde ke snížení existujícího ochranného pásma vedení ze stávajících 38 m na cca 32 m. Umístění: kraj: Jihomoravský obec: Velká nad Veličkou k.ú.: kraj: Velká nad Veličkou Zlínský obec: Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Slavkov, Vlčnov, Nivnice, Uherský Brod k.ú.: Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Slavkov u Uherského Brodu, Vlčnov, Nivnice, Uherský Brod

2 Zahájení: 2016 Ukončení: 2017 Oznamovatel: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, Brno Zpracovatel oznámení: Ing. Petr Mynář (držitel autorizace podle 19 zákona) Záměr V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kv, pokud nepřísluší do kategorie I) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (jako změna záměru ve smyslu 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dle 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr V543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod, kompletní rekonstrukce vedení nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru 1. V dalších stupních projektové přípravy záměru řešit otázku případného vrcholového označení stožárů ve vztahu k bezpečnosti letecké dopravy, a to tak, aby použitý způsob co nejméně ovlivňoval krajinný ráz a nepůsobil rušivě. Navržené řešení projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. 2. Ve spolupráci s ornitology navrhnout vhodná opatření zamezující střetům ptactva s vodiči (umístění optické signalizace (zviditelnění) vodičů), a to s důrazem na místa, kde vedení kříží vodní toky. Navržené řešení konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska ovlivnění krajinného rázu. 3. Zažádat o výjimku z ochranných podmínek přírodní památky Nádavky. Rozsah žádosti o výjimky předem konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody, jimiž jsou Krajský úřad Zlínského kraje a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Z cévnatých rostlin žádat o výjimku z ochranných podmínek kozince dánského (Astragalus danicus), lnu žlutého (Linum flavum) a vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha). U hmyzu a obratlovců se navrhuje žádat o výjimky pro zásah do ochranných podmínek u těchto druhů: batolec duhový (Apatura iris), batolec červený (Apatura ilia), bělopásek topolový (Limentis populi), čmelák (Bombus sp.), mravenec (Formica sp.), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), svižník polní (Cincidela campestris), slepýš křehký 2

3 (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a dále konzultovat s orgánem ochrany přírody rozsah výjimek pro ptáky. 4. Vzhledem k situování části úseku záměru v záplavových územích vodních toků Okluky, Olšava a Velička požádat u příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Uherský Brod a Městský úřad Veselí nad Moravou) o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5. Stožáry vedení neumisťovat v aktivní zóně záplavového území. 6. Zařízení staveniště navrhnout v dostatečné vzdálenosti od obytných nebo rekreačních objektů a od niv vodních toků nebo při okrajích vodních ploch. 7. Do hodnotných přírodních stanovišť, niv a toků neumisťovat stožáry. V ostatních případech zachovat (pokud možno) stávající stožárová místa. 8. Do okolí přírodní památky Nádavky neumisťovat stožárová místa, vyjma míst již umístěných stávajících stožárů. Stožár ležící severovýchodně od přírodní památky Nádavky přemístit v ose trasy vedení směrem na severovýchod na hranici parcely, na kterou je vázáno věcné břemeno výstavby. Demontáž stávajícího a výstavba nového stožáru bude provedena maximálně šetrným způsobem za účasti odborného biologického dozoru. Přístup do území v průběhu stavebních prací bude výhradně od severu nebo severovýchodu. Po rekultivaci stávajícího stožárového místa zajistit následný management spočívající v kosení a odnosu biomasy po dobu minimálně 3 let. Kosení musí z důvodu fenologie lnu žlutého probíhat v polovině srpna. 9. Plošné kácení ve všech křovinách, náletech i remízech nacházející se v ochranném pásmu realizovat mimo období hnízdění ptactva, tj. zákaz kácení v období měsíců březen až červenec. Po dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny. 10. Na lokalitě přírodní památky Nádavky a v jejím okolí a na lokalitě Velička vyloučit nebo maximálně omezit z důvodu ochrany hmyzu kácení vzrostlých dřevin včetně starých a odumřelých ovocných stromů. 11. Kvantifikovat materiálové a surovinové nároky na provedení stavby včetně nátěrových hmot, které budou v rámci realizace použity. 12. Vhodně voleným nátěrem zmírnit pohledové uplatnění vedení v krajině (šedý nátěr tam, kde je pozadím obloha, a zelený nátěr tam, kde je pozadím les). 13. Vedení opatřit ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. 14. Stanovit množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během stavby, stanovit systém nakládání s odpady (způsob třídění, shromažďování) a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V maximální míře preferovat využití odpadů jako druhotné suroviny. Podmínky pro fázi výstavby záměru 15. V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění povrchu staveniště a další). Tato 3

4 opatření po dodavateli stavebních a konstrukčních prací v průběhu výstavby kontrolovat. 16. Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací. 17. V noční době (tj. od 21:00 do 7:00 hodin) neprovádět stavební činnost. 18. V brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do7:00 hodin a od 21:00 22:00 hodin) vyloučit provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická kladiva a jiné) v blízkosti obytných objektů. 19. Stavební činnosti koordinovat tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku L Aeq,s = 65 db v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrátit na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 20. Manipulaci s vodícími lany provádět maximálně šetrně ve vztahu ke stávajícímu vegetačnímu krytu. 21. V záplavovém území neskladovat stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky. 22. Věnovat pozornost nakládání se znečišťujícími látkami, jak v prostoru zařízení staveniště, tak i přímo v prostoru výstavby. Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanizmů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami provádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomu účelu vybavených. Staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek. Případné zjištěné úniky neprodleně lokalizovat, ohlásit a odborně sanovat. 23. V rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití vést odpovídající evidenci; vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky. 24. Skrývku kvalitních půd použít na rekultivaci rušených stožárových míst, přednostně však dle dispozic orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 25. Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi. 26. Do vodních toků, břehových porostů a mokřadů v nivách nezasahovat a nevjíždět mechanizací. 27. Po dobu realizace záměru zajistit biologický dozor, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Z provádění biologického dozoru vést podrobný deník, ze kterého bude zřejmé, kdy byly prováděny návštěvy území, v jakém období, a jaké byly prováděny činnosti. Výsledky zjištěné činností biologického dozoru a zásahy na lokalitách průběžně konzultovat s pracovníky příslušných orgánů ochrany přírody. 28. Vyhnout se jakémukoliv zásahu a nevstupovat do přírodní památky Nádavky. 29. Při realizaci prací na území přírodní památky Nádavky a v jejím okolí, zejména při projektování a vytyčování stožárových míst nebo při terénních úpravách, zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou. 4

5 30. V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací přerušit práce a nález zajistit proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu nebo orgánu ochrany přírody. Dále postupovat dle dispozic těchto orgánů. 31. Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací využívat existující síť komunikací a přístupových cest. S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných přístupových cest, na zemědělské půdě nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině. 32. Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů centry a vedlejších komunikací sídelních útvarů (měst a obcí). 33. Organizačně vyřešit dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby. Podmínky pro fázi ukončení záměru 34. Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest po ukončení stavby uvést do původního stavu či stavu obdobnému původnímu. 35. Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám. Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 36. Výřezy porostů v ochranném pásmu vedení provádět šetrně a důsledně likvidovat vyřezané náletové křoviny a keře. Odůvodnění: Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: - Jihomoravský kraj; - Obec Velká nad Veličkou; - Obec Nivnice; - Město Uherský Brod; - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí; - Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí; - Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství; - Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování; - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně; - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno; - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; - Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského; - Národní památkový ústav, generální ředitelství; - Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod. 5

6 Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Jihomoravský kraj, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Obec Velká nad Veličkou, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky. Obec Nivnice, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Město Uherský Brod, ze dne K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích ), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), nemá k předloženému záměru připomínky. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), konstatuje, že vzhledem k situování části úseku záměru v záplavovém území vodního toku Okluky a v záplavovém území toku Olšava, bude nutné požádat u vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Uherský Brod, o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne Požaduje řešit své připomínky (níže) a doporučení v navazujících správních řízeních, případně v dokumentaci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, pokud ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne požadavek na její zpracování. Z hlediska vodního zákona konstatuje, že vzhledem k situování části úseku záměru v záplavovém území vodního toku Velička bude nutné požádat u vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Veselí nad Moravou, o souhlas dle ustanovení 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že realizací záměru nevznikne zdroj znečišťování. Při stavbě bude všemi dostupnými prostředky omezován úlet prachových částic do ovzduší. 6

7 Z hlediska odpadového hospodářství konstatuje, že kompetentním úřadem k vyjádření dle ustanovení 79 odst. 4 zákona o odpadech je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě plánovaného záměru. Upozorňuje, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění odpadů (recyklace) před jejich odstraněním (uložením na skládku), a současně v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Dále upozorňuje, že je-li vytěžená zemina vhodných vlastností použita na téže stavbě, např. k vyrovnání terénu, apod., není nutno zařazovat ji jako odpad. V této souvislosti doporučuje k nahlédnutí Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi vydaný Ministerstvem životního prostředí v roce Konstatuje, že stavební odpady obecně mohou být využity v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška ), a při splnění požadavků zvláštních předpisů v zařízení povoleném dle ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech. Vytěžené zeminy a hlušiny vhodných vlastností mohou také být, při splnění podmínek vyhlášky a zvláštních předpisů, využity v zařízení dle ustanovení 14 odst. 2 zákona o odpadech. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ), konstatuje, že v souladu s ustanovením 9 odst. 2 tohoto zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu za předpokladu, že plocha pro umístění stožárů nebude větší než 30 m 2. Dle oznámení záměru bude dvojité vedení 110 kv umístěno v místě stávajícího vedení, tudíž se nepostupuje dle ustanovení 7 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny požaduje, aby do kapitoly D.IV. oznámení záměru bylo doplněno opatření zmírňující střet ptáků s vodiči zahrnující umístění optické signalizace (zviditelnění) vodičů nad lokalitou Z8 (přechod Veličky). Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům je bez připomínek. Z hlediska zákona o lesích k záměru nemá připomínky a konstatuje, že při stavbě nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu a odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nepožaduje záměr dále posoudit dle zákona, pouze konstatuje, že při přípravě záměru požaduje respektovat závěry z Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší nejsou předmětným záměrem dotčeny. 7

8 Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa konstatuje, že veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa nejsou předmětným záměrem dotčeny, neboť se jedná o rekonstrukci vedení ve stávající trase. Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska vodního zákona a odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že záměr se netýká zájmů ochrany zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje posouzení záměru dle zákona. Konstatuje, že záměr počítá s umístěním stožárů příhradové konstrukce typu Soudek o výšce 26 až 35 m, což představuje zvýšení o 13 až 18 m oproti stávajícím konstrukcím. Stavbou bude zásadně negativním způsobem dotčen krajinný ráz, u něhož dojde k podstatné změně. Dojde k narušení pohledových horizontů v katastrech obcí Nivnice, Vlčnov, Dolní Němčí, Slavkov a Uherský Brod. Území je jak významnou tahovou trasou, tak životním a hnízdním prostorem volně žijících ptáků. Při dalším posouzení záměru požaduje provést biologické hodnocení a průzkum se zvýšeným důrazem na výskyt a tah ptactva ve spolupráci s odbornými ornitology, kteří v dané lokalitě provádí pravidelný monitoring (Ing. Šimčík P., Pavelčík P., Svička J. a Poprach K). Dále doporučuje provést odborné konzultace s pracovníky Ochrany fauny České republiky, kteří se zabývají ochranou ptactva před úrazy elektrickým proudem v rámci celé republiky, České společnosti ornitologické a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Konstatuje, že předložený biologický průzkum a hodnocení se věnuje problematice ochrany volně žijících ptáků pouze okrajově, některé z migrujících či vyskytujících se druhů v území zde nejsou vůbec uvedeny (například volavka bílá, moták lužní, labuť velká, jestřáb lesní, poštolka rudonohá, jeřáb popelavý, kalous ušatý, kalous pustovka, sova pálená, puštík obecný). Při dalším posouzení záměru doporučuje podrobné řešení ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem a nárazem do drátů elektrického vedení. Jak je uvedeno v příloze č. 3 oznámení záměru Hodnocení vlivů na krajinný ráz, není vhodné zvýrazňovat stožáry červenobílými nátěry a vedení balónovými prvky z důvodu ochrany krajinného rázu. Menší viditelnost bude ovšem příčinou zraňování či usmrcování ptáků nárazem do vedení. Z výše uvedených důvodů doporučuje při dalším posuzování uvést variantní řešení tak, aby nebylo využito navržených vyšších konstrukcí stožárů s důrazem na využití jiných konstrukčních řešení, jako například doplnění o další vedení podél stávající trasy při zachování stávající výšky, doplnění ochranných prvků proti úrazu ptáků elektrickým proudem a nárazem do drátů vedení. Požadavku na další posouzení záměru podle zákona se s ohledem na rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí nevyhovuje. V rámci předloženého oznámení záměru bylo zpracováno rovněž Hodnocení vlivů na krajinný ráz (Ing. Bc. Roman Bukáček, Žďár nad Sázavou, listopad 2013), jehož závěrem je, že realizace záměru se s ohledem na ovlivnění krajinného rázu jeví jako únosná. Zpracování návrhu řešení ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem a nárazem do drátů elektrického vedení bylo zahrnuto do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 8

9 Variantní řešení záměru se s ohledem na znění doručených vyjádření ostatních dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků nejeví jako opodstatněné a účelné. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, ze dne Z hlediska ochrany přírody a krajiny, vodohospodářských zájmů, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany silnic I. a II. třídy, ochrany lesního půdního fondu a hospodaření v lesích a myslivosti nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne S předmětným záměrem souhlasí a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne Nepožaduje další posuzování záměru dle zákona. Požaduje, aby v průběhu výstavby záměru byly veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku L Aeq,s = 65 db v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, ze dne Z hlediska ochrany přírody požaduje splnění podmínek a provedení navržených zmírňujících a kompenzačních opatření uvedených v biologickém průzkumu a hodnocení zpracovaném Mgr. Vladimírem Melicharem a v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí oznámení záměru. Relevantní podmínky a zmírňující kompenzační opatření, která jsou v oznámení záměru uvedena v biologickém průzkumu a hodnocení a v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ze dne Konstatuje, že průzkumy i hodnocení, které jsou součástí oznámení záměru, dobře popisují střety s přírodovědně významnými lokalitami. Nejvýznamnější je střet s dílčí lokalitou B3, E3 a Z5. Potvrzuje přírodovědecky vysokou hodnotu území přírodní památky Nádavky a blízkého okolí. Ve vyjádření dále doplňuje plochy s výčtem zvláště chráněných druhů rostlin a druhů Červeného seznamu, F. Procházka, 2001, (dále jen červený seznam ) s tím, že v segmentu č , mimo druhy zmíněné v biologickém průzkumu zpracovaném 9

10 v rámci oznámení záměru Mgr. Vladimírem Melicharem, roste Orchis ustulata (dle červeného seznamu: C1 - kriticky ohrožený), Chamaecytisus virescens (dle červeného seznamu: C3 - ohrožený), Dorycnium herbaceum (dle červeného seznamu: C3 - ohrožený), Geranium sanguineum (dle červeného seznamu: C4a vzácný vyžadující pozornost), Inula salicina (dle červeného seznamu: C4a vzácný vyžadující pozornost), Trifolium rubens (dle červeného seznamu: C3 ohrožený). Upozorňuje, že v případě demontáže a montáže vedení je nutné minimalizovat zásahy do okolních lučních porostů, veškeré práce i přesuny nutné provádět od severu. Doporučuje nové ukotvení posunout několik metrů severněji tak, aby do cenné lokality vůbec nezasahovalo. S návrhy realizace, které popisuje biologický průzkum v oznámení záměru, se ztotožňuje. Závěrem upozorňuje, že je nutné vyhnout se jakémukoliv zásahu do Přírodní památky Nádavky včetně ochranného pásma a segmentu č Upozorňuje na riziko nárazů ptáků do vodičů. Použití zviditelňujících prvků lze doporučit ve všech krizových úsecích (v blízkosti vodních toků, v místech se zvýšenou koncentrací ptáků a v místech s významnými tahovými koridory). Požaduje zpracování připomínek v dalším stupni hodnocení záměru. Připomínky je možné vypořádat v podmínkách závěru zjišťovacího řízení a další posuzování proto příslušný úřad považuje za nadbytečné. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, ze dne K oznámení záměru nemá námitek ani připomínek. Národní památkový ústav, generální ředitelství, ze dne Z hlediska zájmů státní památkové péče nemá k záměru, kromě níže uvedených, další připomínky. Z hlediska památkové ochrany uvádí, že záměr zasahuje na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči ). Z hlediska péče o archeologický památkový fond konstatuje, že v trase záměru jihozápadně od rozvodny v Uherském Brodu jsou registrovány sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou. Vzhledem k této skutečnosti nelze vyloučit, že při zásazích do terénu mohou být nalezeny doposud neznámé archeologické nálezy. Dotčené území bylo v minulosti využíváno člověkem, proto je nutno jej považovat za území s archeologickými nálezy a postupovat dle příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči ustanovení 22 odst. 2 oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, strpění záchranného archeologického výzkumu; ustanovení 23 odst. 2 oznamovací povinnost nálezce vůči archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu při zjištění archeologického nálezu, který nebyl zjištěn při provádění archeologického výzkumu; ustanovení 23 odst. 3 ponechání místa nálezu beze změny do doby prohlídky archeologickým ústavem nebo muzeem. Dále konstatuje, že záměr se zásadním způsobem nedotkne zájmů státní památkové péče v daných územích, dotčena nebudou území plošné památkové ochrany (památkové rezervace, památkové zóny), památková ochranná pásma ani kulturní památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. 10

11 Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, ze dne Uvádí, že z hlediska památkové péče je realizace záměru přípustná. Vzhledem k tomu, že při zemních pracích během realizace záměru by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona o státní památkové péči a respektovat zákonné požadavky, a to zejména následující. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit mu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči. Připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne K záměru neuplatňuje žádné požadavky pro další stupně projednávání. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Příslušný úřad obdržel několik vyjádření s připomínkami, požadavek na dopracování oznámení záměru, a rovněž požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu zákona. Příslušný úřad však na podkladě dostupných informací a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl k názoru, že veškeré připomínky a požadavky z doručených vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti lze řešit v návazných správních řízeních. Relevantní připomínky, požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP438, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 8651/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 6.2.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 8651/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 6.2.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/4352/13 ZN/906/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195 393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 8. 2013 Č.j.: 57798/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 10. 7. 2012 Č.j. 44940/ENV/12 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 12. 6. 2014 Č. j. 36872/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 8. 2013 Č.j.: 60153/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 10. února 2015 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 1153/2015 KUSP 1153/2015

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. dubna 2014 Č. j.: 24887/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 10. 2010 Č.j.: 79431/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/1863/14 ZN/48/ŽP/14 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 4. 2011 Č.j.: 25206/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 18. 12. 2013 Číslo jednací: 159428/2013/KUSK Spisová značka SZ_159428/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 28. listopadu 2013 Č.j.: 86428/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ŽP/9726/13 SPIS. ZN: ZN/2409/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 2704/ZZ/15-12 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 51459/2014 Sp. zn.: S-JMK 37909/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Y9TTO* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 140745/2011 Sp. zn.: ŽPZ/38618/2011/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI ", ", MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 10.2013 Č.j.: 71064/ENV113 ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00YX2HX* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 182962/2011 Sp. zn.: ŽPZ/43780/2011/Šub 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 24. 4. 2012 Č.j.: 33377/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby Naše značka : OV/31016-10/48-2010/MAD Vyřizuje : Ing. Dušan Macháček, tel.: 533 304 400, e-mail: machacek@slapanice.cz V Brně

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IZHFL* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 72371/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15225/2015/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 8863/2013/OZZL Sp. zn.: OZZL 2023/2013/jamas datum: 25. 2. 2013 vyřizuje: Ing. Jakub Mášl telefon: 386 720 738 Věc: Předání

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498 16. ledna 2012 dana.kozlovska@kraj-lbc.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 10. 2013 Č.j.: 71051/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 04.02.2011 Číslo jednací: 202284/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 4. 6. 2012 Č. j.: 44228/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 3. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 68748/2014 KUSP 68748/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 3. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 68748/2014 KUSP 68748/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 3. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 68748/2014 KUSP 68748/2014

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 24.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 31028/2015 V Olomouci dne 30. 3. 2015 SpZn: KÚOK/22331/2015/OŽPZ/7265 Vyřizuje: Mgr. Vojtěch

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 42059/ENV/15 V Praze dne 18. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 1. 2014 Č. j.: 4050/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19163/ZP/2010-Čr 10.11.2010 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 88797/2007/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 22.12.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 88797/2007/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 22.12.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 4. 2012 Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 23. 4. 2012 Č. j.: 29451/ENV/12 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 8. 2014 Č.j.: 49741/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více